Analýza zvolených produktů ţivotního pojištění na českém pojistném trhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza zvolených produktů ţivotního pojištění na českém pojistném trhu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Katedra finančních obchodů Analýza zvolených produktů ţivotního pojištění na českém pojistném trhu Bakalářská práce Autor: Veronika Švábová, DiS. Bankovní management Vedoucí práce: doc. Rndr. Jarmila Radová, Ph.D. Praha Červen 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. Ve Chvalkovicích, dne 15. června Veronika Švábová, DiS.

3 Poděkování Chtěla bych touto cestou poděkovat paní doc. Rndr. Jarmile Radové, Ph.D., vedoucí mé bakalářské práce, za její cenné rady, vstřícný přístup, veškerou pomoc a čas, který mi v průběhu psaní práce věnovala.

4 Anotace Předmětem bakalářské práce Analýza zvolených produktů ţivotního pojištění na českém pojistném trhu je porovnat a vyhodnotit produkty ţivotního pojištění na vybraném trhu. Na začátku práce je objasněn význam a podstata ţivotního pojištění s jeho výhodami případně nevýhodami. Následující část je věnována charakteristice a účelu jednotlivých druhů ţivotního pojištění včetně moţnosti připojištění. Dále budou definovány podmínky, za kterých stát podporuje ţivotní pojištění formou daňových výhod. Situace a vývoj českého pojistného trhu jsou ovlivněny určitými ukazateli pojištěnosti. V závěru práce budou představeny nabízené produkty třech zvolených pojišťoven. Zvolené produkty budou následně vyhodnoceny, a to z hlediska definovaných kritérií. Anotace The object the bachelor work The Analysis of Selected Life Insurance Products on Czech Insurance Markets is to compare and evaluate the life insurance products to selected markets. The first part of the bachelor work is to clarify the meaning and essence of life insurance, including its benefits, or disadvantages. The following part is devoted to the characteristics and the purpose of each type of life insurance options, including additional insurance. It will define the conditions under which the State supports the life insurance through tax benefits. Situation and Development of Czech insurance market is affected by certain indicators of insurance. In conclusion, the work will present three selected products offered by insurance companies. Selected products will subsequently be evaluated in terms of defined criteria.

5 Obsah Obsah... 5 Úvod Charakteristika pojištění Účastníci pojištění Základní pojmy Klasifikace pojištění Význam a charakteristika ţivotního pojištění Výhody a nevýhody ţivotního pojištění Přehled produktů ţivotního pojištění Moţnosti připojištění k produktům ţivotnímu pojištění Daňové výhody ţivotního pojištění Vývoj ukazatelů v ţivotním pojištění Prognózy o budoucím vývoji ţivotního pojištění Vybrané ukazatele českého pojistného trhu Nabídky produktů třech vybraných pojišťoven AEGON Pojišťovna, a. s Nabídka produktů Česká pojišťovna, a. s Nabídka produktů Pojišťovna České Spořitelny, a. s Nabídka produktů Porovnání a vyhodnocení vybraných produktů pojišťoven Závěry a doporučení Seznam pouţité literatury Seznam tabulek a grafů Seznam příloh

6 Úvod Jako téma bakalářské práce jsem si zvolila Analýzu produktů ţivotního pojištění na vybraném trhu. Ţivot nám občas přináší řadu nečekaných událostí, nad kterými nemáme ţádnou moc. Přirozenou snahou kaţdého člověka je předcházet negativnímu projevu rizika a jeho následků tak, aby ho nepřekvapilo. Ţivotní pojištění přestavuje pro pojištěného člověka i pro jeho blízké finanční jistotu. Většina klientů vnímá pojištění jako prostředek ochrany. V menší míře je pojištění bráno jako prostředek pro zlepšení svých financí. V současné době působí v České republice několik desítek konkurujících si pojišťoven, z nichţ má kaţdá ve své nabídce několik druhů pojištění. Proto je jedním z prvotních důvodů, proč jsem si toto téma zvolila, zorientovat se a porozumět jednotlivým druhům ţivotního pojištění. Na začátku práce nastíním význam a charakteristiku pojištění obecně včetně základních pojmů, se kterými se můţeme v tomto oboru setkat. Zodpovím otázku, proč si ţivotní pojištění sjednat, jeho výhody a nevýhody. Další kapitola by měla obsahovat charakteristiku jednotlivých druhů ţivotního pojištění, coţ znamená vysvětlit účel rizikového, kapitálového, investičního, dětského, důchodového, vkladového a univerzálního pojištění. Nespornou výhodou ţivotního pojištění je podle zákona o daních z příjmu podpora státu ve formě daňových výhod. Ujasním proto podmínky, za kterých je ţivotní pojištění daňově uznatelné. Situaci a vývoj českého pojistného trhu ovlivňují určité faktory, které mají vliv na poptávku po jednotlivých pojistných produktech. Tyto faktory charakterizují jednotlivé ukazatelé pojištěnosti. V závěru práce představím zvolené pojišťovny včetně jejich nabízených produktů. Cílem práce je porovnat a vyhodnotit nabízené produkty ţivotního pojištění třech vybraných pojišťoven, kde u zvoleného typu pojištění vyberu nejvýhodnější z hlediska definovaného kritéria. Dané produkty zvolených pojišťoven, tzn. AEGON Pojišťovna, a. s., Česká pojišťovna, a. s. a Pojišťovna České Spořitelny, a. s., budu hodnotit ze strany potencionálního klienta, který se chce se situací na pojistném trhu seznámit samostatně, bez pomoci finančního poradce či jiného odborníka. 6

7 1 Charakteristika pojištění Pojištění má charakter peněţních vztahů. Pojem pojištění lze charakterizovat jako efektivní způsob tvorby a rozdělování finančních rezerv k úhradě potřeb, jeţ vznikají z nahodilých událostí. Tato rezerva se vytváří z prostředků pojištěných subjektů, tedy z pojistného, které je cenou za poskytované sluţby. Je to vztah, který umoţňuje lidem, kteří utrpí ztrátu, úraz apod., aby dostali finanční náhradu následků tohoto neštěstí. Základním účelem pojištění je zmírnit či odstranit nepříznivé důsledky způsobené nahodilými událostmi. Na pojištění lze pohlíţet jako na ochranu proti pojistným rizikům, coţ znamená, ţe pojištěný přenese svá rizika na pojistitele, který při dostatečně velkém souboru rizik podobného charakteru je schopen převzatá rizika s vyuţitím inkasovaného pojistného nejen zvládat, ale učinit je předmětem výnosné komerční činnosti. V pojišťovací činnosti se přímo odráţejí všechny změny ve společnosti. Rozvoj vědy, techniky a kultury přináší na trh stále nové výrobky, nové činnosti, avšak s tím i nová rizika, se kterými se musí pojišťovna, občané, podniky a podnikatelé počítat a kalkulovat. Pojišťovací činnost plní roli stabilizátora ekonomické úrovně podniků a ţivotní úrovně obyvatelstva v případě neočekávané události. Stát podporuje rozvoj pojišťovnictví formou daní a uplatňováním zákonných a smluvních povinných forem pojištění. Z právního hlediska je pojištění závazkovým právním vztahem, v němţ mají účastníci rovné postavení. Pojištění je vztah, při kterém pojišťovna na sebe přebírá závazek, ţe pojištěnému uhradí újmu, která mu vznikla ve smyslu pojistných podmínek. Pojištění má tyto charakteristické znaky: Solidárnost: projevuje se v tom, ţe pojistníci společně přispívají na vytváření pojistných fondů uţ s vědomím toho, ţe nemusí vloţené pojistné získat zpět a místo jim bude vyplaceno někomu jinému. Podmíněná návratnost: projevuje se v tom, ţe pojištění bude vyplaceno tehdy, vznikne-li pojistná událost. Neekvivalentnost: projevuje se v tom, ţe pojistné plnění není závislé od výše zaplaceného pojistného tzn., ţe můţe být vyšší nebo niţší neţ splacené pojistné. 7

8 1.1 Účastníci pojištění Zájemce o pojištění - osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem. Základní subjekty pojištění Pojistitel: právnická osoba, která je v souladu se zákonem o pojišťovnictví oprávněna provozovat na území České republiky (dále ČR) pojišťovací činnost, tj. pojišťovna. Podmínka udělení úředního povolení k provozování pojišťovací činnosti je společná pojišťovnám tuzemským, pojišťovnám se sídlem jiného státu Evropské unie nebo na území jiného státu tvořící Evropský hospodářský prostor a pojišťovnám z třetího státu mimo tento vymezený prostor. Zajišťovna: právnická osoba, jejíţ činností je přebírání pojistných rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou, se sídlem na území ČR, která provozuje zajišťovací činnost podle zákona o pojišťovnictví nebo právnická osoba se sídlem v zahraničí, která provozuje zajišťovací činnost v souladu s právní úpravou země svého sídla. Pojistník: osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojistitelem a je povinna platit pojistné. Můţe být zároveň pojištěným. Má právo stanovit obmyšleného pro případ, ţe pojistnou událostí je smrt pojištěného. Pojištěný: osoba, na jejíţ ţivot, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje. Má právo na pojistné plnění. Další subjekty pojištění Oprávněná osoba: osoba, které vzniká v důsledku pojistné události právo na pojistné plnění. Obmyšlený: oprávněná osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vzniká právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného. Pokud není pojistník zároveň pojištěným, můţe tak učinit pouze se souhlasem pojištěného. Poškozený: osoba, která utrpěla škodu na majetku, ţivotě nebo zdraví, za níţ podle platných právních předpisů odpovídá někdo jiný. Pojišťovací zprostředkovatel: fyzická nebo právnická osoba, která je na základě oprávnění ČNB způsobilá poskytovat sluţby na finančním trhu. Činnost pojišťovacích zprostředkovatelů spočívá v uzavírání pojistných smluv jménem a na účet pojišťovny, předkládání návrhů pojistných smluv zájemcům o pojištění, provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistné smlouvy a pomoci při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných smluv (tzv. klientský servis). 8

9 Pojišťovací nebo zajišťovací makléř: právnická nebo fyzická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s osobou, která má zájem o uzavření pojistné nebo zajišťovací smlouvy. Pojišťovací agent: právnická nebo fyzická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s pojišťovnou. 1 Dohled v pojišťovnictví vykonává zejména v zájmu ochrany spotřebitele Česká národní banka. Provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti, výkon dohledu v pojišťovnictví, základní pojmy, atd. vymezuje zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 1.2 Základní pojmy Doţití - den uvedený v pojistné smlouvě jako konec pojištění. Indexová doloţka - na jejím základě dochází k zachování reálné hodnoty pojistné částky inflačním vyrovnáním. Obchodní podmínky - dokument vydávaný pojistitelem, který obsahuje přehled poplatků, limitů a jiných údajů, které se pouţívají v pojištěních sjednaných s pojistitelem a na které se odvolává pojistná smlouva; obchodní podmínky jsou dostupné v sídle pojistitele. Plnění - částka, kterou je pojišťovna povinna vyplatit, dojde-li k pojistné události. Počátek pojištění - okamţik určený v pojistné smlouvě, od kterého vzniká pojistiteli povinnost vyplatit pojistné plnění, nastane-li pojistná událost a jsou splněny další podmínky určené v pojistných podmínkách. Podíly na výnosech - částka, která se kaţdoročně připisuje k platným pojistným smlouvám podle zásad a ve výši stanovené pojistitelem. Podílový fond - portfolio různých typů investic, spravovaných pojišťovnou nebo jejím zmocněncem výhradně pro účely ţivotního pojištění. Pojistitel (pojišťovna) - právnická osoba, která má oprávnění provozovat pojišťovací činnost podle zákona o pojišťovnictví. Pojistka - písemné potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy. 1 1 Česká asociace pojišťoven. [online]. c [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.cap.cz/zobrazfolder.aspx?folder=lists%2fmenu+verejneho+webu%2fo+n%c3%a1s>. 9

10 Pojistná částka - výše pojistného plnění v případě pojistné události, které je uvedeno ve smlouvě. Pojistná doba - časové vymezení trvání vztahu mezi pojišťovnou a klientem. Pojistná hodnota - nevyšší moţná majetková újma, která můţe v důsledku pojistné události nastat. Pojistná smlouva - dokument vytvořený písemnou formou, jehoţ obsahem je dvoustranný právní úkon, tj. dohoda o smluvním pojištění fyzických a právnických osob. Pojistná událost - nahodilá skutečnost označená v pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. Pojistné - cena za poskytovanou pojistnou ochranu. Pojistné nebezpečí - moţná příčina vzniku pojistné události. Pojistné období - časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, na které se pojištění sjednává. Pojistné plnění - peněţní částka vyplacená pojistitelem jako náhrada vzniklé škody v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami. Pojistné riziko - míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím. Pojistné podmínky - vymezení rizik, které se pojišťovna zavazuje krýt. Obsahují právní úpravu druhu pojištění. Pojistný kmen - souhrn pojistných smluv, které pojišťovna v rámci určitého druhu pojištění má. Pojistný rok - období začínající technickým počátkem pojištění a končící dnem bezprostředně předcházejícím datu prvního výročí a dále období začínající výročím a končící dnem bezprostředně předcházejícím nejbliţšímu následujícímu výročí. Pojistný trh - místní a časové soustředění nabídky a poptávky po pojištění. Pojištění - právní vztah, při kterém pojišťovna na sebe přebírá závazek, ţe pojištěnému poskytne pojistné plnění, kdyţ nastane pojistná událost. Pojišťovnictví - ekonomické obor, který zajišťuje určité finanční sluţby. Připojištění - pojištění, které lze sjednat pouze k hlavnímu pojištění. S tímto hlavním typem pojištění však netvoří jeden celek. Riziko - nahodilá, nenadálá událost, která pro většinu lidí znamená určitý projev nejistoty, zejména ve vztahu k výsledku dané situace Technická úroková míra - zaručený podíl na výnosech z finančního umístění v ţivotním pojištění. Je garantována zákonem a její maximální výši určuje ČNB. 10

11 Úraz - neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. Vinkulace - vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného. Jde o zastavení pohledávky, jejímţ předmětem je pojistné plnění. Vinkulace můţe být provedena pouze se souhlasem pojištěného a rovněţ její zrušení lze provést jen se souhlasem banky, resp. jiné finanční instituce, v jejíţ prospěch bylo pojištění vinkulováno. Zajištění - pojištění rizika převzatého přímým pojistitelem. Představuje vztah mezi pojistitelem a zajistitelem. 1.3 Klasifikace pojištění Komerční pojišťovny nabízejí a realizují mnoţství pojištění, které je třeba třídit, rozdělovat a klasifikovat podle různých kritérií. To umoţňuje lepší orientaci v pojistných produktech. Dělení pojištění se v daných literaturách odlišuje. Formy pojištění 1. Smluvní - pojistný vztah vzniká dobrovolně, na základě vlastního projevu vůle určitého subjektu. Pojistný vztah vzniká uzavřením smlouvy. Dobrovolné - pojistná smlouva se sjednává na základě dobrovolného rozhodnutí pojistníka Povinné smluvní - v právním předpise je určena povinnost sjednat pojistnou smlouvu pro subjekty činné dle tohoto předpisu. 2. Zákonné - povinnost pojištění vyplývá ze zákona, pojistná smlouva se nesjednává. Pojistné odvětví 1. Rizikové pojištění - pojistné plnění je závislé na výši nastalé škody. Není jednoznačné, zda k pojistné události během trvání pojištění dojde. Jedná se o všechna pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a úraz (dočasná pojištění pouze pro případ smrti). 2. Rezervotvorné pojištění - pojištění na pojistnou částku. Rezerva musí být vytvářena vţdy povinně v případě, ţe pojišťovna musí počítat s výplatou pojistného plnění. Jsou to smíšená pojištění pro případ smrti nebo doţití, samostatná pojištění pro případ doţití nebo například trvalé pojištění pro případ smrti. 11

12 Dle délky trvání pojištění 1. Krátkodobé - pojištění sjednaná na dobu kratší neţ jeden rok (= področní pojištění). 2. Dlouhodobé - pojištění sjednaná na dobu jednoho roku a dobu delší neţ jeden rok. Dle způsobu financování 1. Sociální pojištění - zahrnuje úhradu tzv. sociálních rizik v rozsahu daném rozhodnutím státu, je koncipováno jako povinné, princip solidarity. Sociální pojištění - krytí dlouhodobé PN, krátkodobé PN, potřeb v nezaměstnanosti. Důchodové pojištění - důchody (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký, sirotčí), Nemocenské pojištění - nemocenská OČR, peněţitá pomoc v mateřství, Dávky v případě na podporu v nezaměstnanosti. Zdravotní pojištění - financováno odděleně v rámci zdravotních pojišťoven. Potřeby v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání (zákonné pojištění odpovědnosti, provozované komerčními pojišťovnami). 2. Komerční (soukromé) pojištění - zahrnuje krytí rizik ekonomických subjektů v návaznosti na jejich rozhodnutí a potřeby (s výjimkou povinných pojištění), princip ekvivalence. Pojištění osob ţivotní pojištění (dále ŢP), které kryje rizika související s ohroţením zdraví a ţivota lidí. Investiční ţivotní pojištění, Kapitálové ţivotní pojištění, Důchodové pojištění, Rizikové ţivotní pojištění, Vkladové pojištění, Univerzální pojištění, Pojištění dětí, Pojištění úrazu. Pojištění majetku - neţivotní pojištění specializující se na pojišťování rizik a škod, které mohou vzniknout na majetku fyzických nebo právnických osob (podrobné dělení neţivotního pojištění není účelem této práce). Penzijní připojištění. 12

13 Dle způsobu placení pojistného 1. Jednorázově placené - pojistné je zaplaceno najednou na celou dobu pojištění, v průběhu trvání pojištění se jiţ pojistné neplatí. 2. Běţně placené - pojistné je placeno pravidelně (měsíčně, čtvrtletně, pololetně či ročně), záleţí na klientovi, jaký způsob placení si zvolí. Dle subjektů platící pojistné 1. Individuální pojistnou smlouvu sjednává jedna osoba sama pro sebe nebo pro osobu blízkou a zároveň hradí pojistné. 2. Skupinové (kolektivní) - jednou pojistnou smlouvou lze pojistit skupinu osob, nejvýznamnější variantou je pojištění zaměstnanců zaměstnavateli. 13

14 2 Význam a charakteristika ţivotního pojištění Ţivotní pojištění je finanční produkt mnoha forem. Na jedné straně můţe krýt celou řadou ţivotních rizik (úmrtí, doţití, nemoc, úraz apod.), přičemţ na druhé straně ho můţeme brát jako čistě spořící produkt. Nejčastěji to bývá kombinace obojího. Často se stává, ţe mnoho lidí si plete pojištění se spořením, coţ je chyba. Hlavním smyslem a podstatou je pojistná ochrana a nikoliv spoření, přestoţe tzv. spořící sloţka je součástí ţivotního pojištění. V mnoha případech lidé přistupují k ţivotu zodpovědně, myslí na sebe i na ochranu svých blízkých. Je však mnoho těch, kteří si neuvědomují, ţe se jim můţe něco stát a kdyţ případná událost nastane, snaţí se rychle pojistit. Nelze se však pojistit pro případ události, která nastane, resp., o níţ se ví, ţe nastane. Pojistná událost musí být náhodná. 2 Uzavření ţivotního pojištění je důleţitým rozhodnutím, které je nutné dobře zváţit. Špatně zvolené ţivotní pojištění pak neplní funkci, kterou plnit má, ale stane se také neefektivním vyhazováním peněz. Princip ţivotního pojištění V případě pojistné události pojišťovna vyplatí obmyšlené osobě (osoba uvedená ve smlouvě) pojistné plnění. Pojistným plněním je buď pojistná částka, nebo kapitálová hodnota (u kapitálových a investičních pojištění) - záleţí na tom, jaká hodnota je vyšší. Některé pojišťovny vyplácí obojí. U rizikových pojištění není spořící sloţka a plněním je pouze pojistná částka. 3 Klient by si měl pojistnou částku určit tak, aby pokrývala jeho potřeby a pojištění mělo nějaký význam. Základem bývá pojistné, od toho se pak odvíjí pojistná částka. V dnešní době, kdy je zaloţení rodiny odkládáno do vyššího věku, není důvod příliš ţivotní pojištění odkládat. Ze zkušenosti vyplývá, ţe uzavření pojištění v pozdějším věku můţe být z důvodu horšího zdravotního stavu draţší, případně mohou být z pojištění vyloučena některá rizika. V nejhorším případě můţe být klient nepojistitelný. Ţivotní pojištění je určeno především těm, kteří chtějí finančně zabezpečit svoje blízké nebo mají nějaké závazky vůči třetím osobám. Rozumný člověk, který má rodinu a hypotéku na dům či byt, by měl mít uzavřeno ţivotní pojištění, nejčastěji rizikové, i kdyţ ho po něm banka nechce. Někteří klienti berou kapitálové nebo investiční ţivotní pojištění jako kombinaci pojistné ochrany a spoření či investování. Jsou i tací, kteří jsou toho názoru, ţe ţivotní pojištění jsou 2 Kol. autorů z České asociace pojišťoven. Ţivotní pojištění. 1 vyd. Praha: Grada, ISBN JIKAS. [online]. c [cit ]. Dostupný z WWW: <https://www.zivotnipojisteni.net/princip_zp.html>. 14

15 vyhozené peníze. Důvodů proč mít a nemít pojištění je několik, avšak je lepší platit pojistné celý ţivot, aby se nám nic nestalo, neţ nebýt pojištěn a při tom se nám něco stalo. 2.1 Výhody a nevýhody ţivotního pojištění Pro posouzení jednotlivých kritérií je třeba rozlišit ţivotní pojištění podle toho, na jaký druh rizika se vztahuje. Podrobně popsáno v kapitole 2.2. Výhody ţivotního pojištění Primární výhoda ţivotního pojištění je pojistná ochrana, coţ znamená závazek pojišťovny (pojistitele) plnit v případě pojistné události. V případě rizikového pojištění je právě tato výhoda zásadní. Klient však musí počítat se skutečností, ţe uplynutím pojistné doby pojištění skončí bez výplaty jakékoliv částky. Tuto nevýhodu odstraňují pojištění pro případ smrti nebo doţití, u kterých dochází k výplatě pojistného vţdy. Rizikové pojistné se započítává do celkového pojistného, které se odečítá při doţití sjednané doby od celkového pojistného plnění. Zdaňována je ta část pojistného plnění po odečtení pojistného, tedy rizikové pojistné sniţuje sráţkovou daň. Další přednost ţivotního pojištění je moţnost kombinace pojistné ochrany a zhodnocování peněz formou kapitálového či investičního ţivotního pojištění. V současné době jsou ţivotní pojištění dostatečně variabilní a lze jejich parametry měnit tak, aby vyhovovali aktuální potřebě klienta. U těchto druhů ţivotního pojištění je moţno uplatnit odpočet zaplaceného pojistného od daňového základu, tj. daňové úlevy. Ti, kteří zvolí kapitálové ţivotní pojištění se většinou o finanční prostředky nechtějí nebo nemají čas starat a investování těchto prostředků nechávají na pojišťovně. Pojišťovna garantuje klientovi minimální zhodnocení rezervy (tj. část pojistného tvořící spořící sloţku). Toto minimální zhodnocení se nazývá technická úroková míra (dále TÚM) a její maximální výše je stanovena zákonem o pojišťovnictví. Pojišťovny k zaručenému zhodnocení ještě přidávají podíl na výnosech z rezerv ţivotních pojištění, případně z ušetřených nákladů na pojistná plnění. Zda se přebytky pojistného rozdělují a jakým způsobem, je obsahem pojistné smlouvy či pojistných podmínek. Výše podílů na výnosech závisí na hospodaření a investiční strategii příslušné pojišťovny, přičemţ celkově připisované výnosy nemohou klesnout pod technickou úrokovou míru. 15

16 Pro klienty, kteří chtějí aktivně ovlivňovat výši zhodnocení svých finančních prostředků, je určeno investiční ţivotní pojištění. Zde veškerá rizika investování přechází na klienta, pojišťovna mu negarantuje minimální zhodnocení. Další výhodou ţivotního pojištění je moţnost sjednání různých připojištění, která rozšiřují pojistnou ochranu. 4 Nevýhody ţivotního pojištění Ţivotní pojištění je běh na dlouho trať, coţ můţe znamenat nevýhodu, protoţe si klient pojištění většinou uzavírá právě na dobu svého produktivního ţivota. Další nevýhodu představují vyšší náklady v případě zhodnocování neţ je tomu např. u podílových fondů. Je nutné vzít v úvahu, ţe ne kaţdý klient můţe ţivotní pojištění uzavřít. Pojišťovny zkoumají zdravotní stav pojištěného, a pokud je pro ně závaţným rizikem, odmítnou ho pojistit. V tom případě je třeba zvolit pojištění bez pojistné částky (nebo s nízkou pojistnou částkou) pro případ smrti, či nepojistit zproštění od placení. K neprospěchu můţe být i rychlost dostupnosti neboli likvidity finančních prostředků. Peníze uloţené v ţivotním pojištění nejsou tak lehce dostupné jako např. jiţ ve výše zmíněných podílových fondech. Pokud je člověk přesvědčen o tom, ţe jemu se nikdy nic stát nemůţe, protoţe všechna neštěstí se stávají pouze ostatním, pak ţivotní pojištění není pro tohoto jedince vhodný produkt. Je důleţité si uvědomit, jaký je základní význam pojištění a neplést si ho se spořením. I kdyţ je pravdou, ţe kapitálová a investiční ţivotní pojištění obsahují i spořící sloţku, která je zhodnocována. Je na kaţdém, aby sám na základě určitých skutečností zváţil, jestli chce uzavřít ţivotní pojištění a jaké. 2.2 Přehled produktů ţivotního pojištění V současné době se na trhu objevuje celá řada pojistek, poskytujících různou pojistnou ochranu. Ţivotní pojistky by měly vyhovovat individuálním poţadavkům a potřebám klienta. Volba výběru můţe začít u rizikových pojistek, které slouţí výhradně ke krytí rizik. Pro kombinaci ochrany a spoření lze doporučit kapitálové či investiční ţivotní pojištění. Jednotlivé druhy ţivotního pojištění mají obecné vlastnosti, které je od sebe navzájem odlišují. 4 Kol. autorů z České asociace pojišťoven. Ţivotní pojištění. 1. vyd. Prah: Grada, ISBN

17 Tabulka č. 1 Vlastnosti základních druhů pojištění osob Druh ţivotního pojištění Vlastnosti Rizikové a úrazové Kapitálové Univerzální Investiční Důchodové Krytí rizika (smrti) - Tvorba kapitálové hodnoty - Aktivní ovlivňování výnosu Garantované zhodnocení - - Flexibilita Daňová uznatelnost - Zdroj: Rizikové ţivotní pojištění Rizikové ţivotní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti. Toto pojištění je základním typem ţivotního pojištění. Nedochází zde k vytváření ţádné rezervy - pojištění bez spořící sloţky. Tento typ pojištění nesplňuje podmínky pro daňovou uznatelnost podle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Rizikové ţivotní pojištění je typem ţivotního pojištění, kdy pojištěný platí výlučně za to, ţe je pojištěn na určitou částku na smrt. Veškeré zaplacené pojistné je spotřebováno na krytí pojistné ochrany a poplatky pojišťovny, tj. propadá pojišťovně. Na konci pojištění není vyplacena ţádná částka. K výplatě sjednané pojistné částky dochází v případě, ţe dojde k úmrtí klienta nebo v případě sjednání připojištění je pojistné plnění vyplaceno podle sjednaných podmínek. 5 Doba trvání pojištění se volí dle individuálních potřeb klienta. Uzavření tohoto typu pojištění je výhodné pro zabezpečení rodiny, a to i na vyšší částky vzhledem k relativně nízkému pojistnému, ale nezabezpečuje pojištěného pro případ potřeby dodatečných zdrojů v budoucnosti. Dočasné pojištění pro případ smrti lze vyuţít ke krytí úvěrů (např. úvěrů ze stavebního spoření nebo hypotéčních úvěrů). Parametry pojistné smlouvy se vyznačují variabilitou a mohou být nastaveny individuálně podle potřeb klienta. Výše pojistné částky či doba trvání pojištění se odvíjí zejména od výše disponibilních příjmů rodiny, šíře pojistné ochrany či výše závazků. Pojištění můţe být sjednáno buď na pevnou pojistnou částku po celou dobu trvání pojištění, nebo na klesající pojistnou částku. Pojištění na stejnou částku představuje vyšší zatíţení 5 AWD Česká republika, s. r. o.. [online]. c [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.finance.cz/pojisteni/informace/zivotni/rizikove/>. 17

18 při placení pojistného, ale znamená zvýšenou ochranu pozůstalých. Na splacení zbývající části dluţné částky je pouţita část sjednané pojistné částky a zbytek je vyplacen pozůstalým. Takové pojištění slouţí na krytí úvěru a běţné pojištění pro případ smrti zabezpečuje pozůstalé. Pojištění na klesající pojistnou částku má podobu buď lineárně klesající částky, nebo částky odpovídající zbývající části úvěru. U pojištění na lineárně klesající částku pojistná částka klesá pravidelně a pojistné se po celou dobu pojištění nemění, je však niţší neţ v případě pojištění na stejnou pojistnou částku po celou dobu pojištění. U tohoto pojištění můţe dojít v počátečním období vhledem k vyšším úrokům ze spláceného úvěru k tomu, ţe zbývající dluţná částka je vyšší neţ lineárně klesající pojistná částka Jmenovanou nevýhodu pojištění odstraňuje pojištění na částku odpovídající zbývající části poskytnutého úvěru. Pojistná částka je stanovena kaţdý rok znovu a odpovídá přesnému zůstatku úvěru na počátku roku včetně úroků. S klesající pojistnou částkou průběţně klesá i pojistné a pojištěný platí jen takové pojistné krytí, které potřebuje. Kapitálové ţivotní pojištění Kapitálové ţivotní pojištění v sobě zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo doţití. Představuje širší pojistnou ochranu, jelikoţ zabezpečuje rodinu pro případ smrti pojištěného a zároveň vytváří prostředky pro případ doţití pojištěného. Pojistná částka můţe být pro obě rizika stejná nebo si klient můţe zvolit zvlášť pojistnou částku pro případ smrti a zvlášť pojistnou částku pro případ doţití. Sjednaná pojistná částka pro případ doţití je včetně garantovaného zhodnocení. 6 Pro maximalizaci zhodnocení se doporučená doba trvání pojištění pohybuje od deseti let výše. Kapitálovou hodnotu můţeme definovat jako velikost peněţních prostředků, kterou pojištěný dostane při doţití konce pojištění. Kapitál se v průběhu pojistné doby vyvíjí podle výše placeného pojistného. Při splnění stanovených podmínek můţe pojištěný z kapitálové hodnoty vybírat nebo ji naopak posilovat prostřednictvím mimořádných vkladů. Výhodou kapitálového ŢP je daňová znatelnost zaplaceného pojistného. Pojistné u kapitálového pojištění se platí buď pravidelně (běţné pojistné) aţ do splatnosti pojištění nebo jednorázovým vkladem na začátku pojištění. Princip pojištění funguje tak, ţe ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část pojistného je určeno k tvorbě rezervy pojištění. V případě úmrtí klienta pojišťovna vyplatí obmyšlené osobě sjednanou pojistnou částku. V případě doţití bude 6 Česká asociace pojišťoven. [online]. c [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.cap.cz/zobrazitem.aspx?item=kapit%c3%a1lov%c3%a9+%c5%bdp&typ=html+stranky>. 18

19 pojištěnému vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílů na výnosech. Ovšem v případě, ţe pojistná událost nenastane, pojištění zaniká bez náhrady. Tuto nevýhodu lze odstranit tím, ţe se klient připojistí o výhrady vrácení pojistného v případě smrti pojištěného. Klient nemá moţnost určovat míru a rizikovost zhodnocování jeho spořící sloţky. Vše jde na vrub pojišťovny. Existují však určité druhy kapitálových ţivotních pojištění, které jsou variabilní a umoţňují přizpůsobovat pojištění aktuálním potřebám bez nutnosti smlouvu zrušit a uzavřít novou. Nevýhodou tohoto typu pojištění je neaktivní ovlivňování tvorby hodnoty pojištění. Klient ocení kapitálové ţivotní pojištění např. na financování studií svým dětem, pořizování výbavy, zařízení domácnosti, vstupní kapitál pro podnikání nebo přilepšení v důchodovém věku. Pojistnou ochranu lze rozšířit uzavřením volitelných doplňkových pojištění. Investiční ţivotní pojištění Investiční pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti a doţití, tzn. rezervotvorné pojištění s výplatou částky v případě smrti nebo při konci doţití. Pojištění v sobě kombinuje pojistnou ochranu s moţností dosáhnout zajímavého zhodnocení. Klient můţe libovolně zvolit, kam budou jeho prostředky investovány, a to do investičních podílových fondů (akciové, dluhopisové, smíšené, fondy peněţního trhu, fondy fondů). Zhodnocení je závislé na zvolené investiční strategii (není tedy garantované jako u kapitálového ŢP). Pojištění zpravidla přináší vyšší zhodnocení finančních prostředků, je tu však riziko, ţe očekávané výnosy budou niţší neţ ty, které jsou zaručeny v kapitálovém pojištění. Klient má moţnost změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného. V průběhu doby trvání pojištění lze měnit rozloţení finančních prostředků mezi vybrané fondy. V současné době finanční krize se však dá očekávat niţší ochota klientů nést investiční riziko. Princip pojištění spočívá v tom, ţe část zaplaceného pojistného je spotřebována na krytí pojistné ochrany a poplatky pojišťovny (v případě, ţe je sjednána riziková sloţka), zbývající prostředky jsou investovány, tj. jsou z nich nakoupeny podílové jednotky, které pojišťovna vloţí na individuální účet klienta. Podílové jednotky určují hodnotu individuálního účtu klienta podle zvolené investiční strategie. 7 V případě úmrtí klienta je dle individuálních podmínek pojišťoven vyplacena pojistná částka nebo aktuální hodnota individuálního účtu, popřípadě obojí. V případě doţití je vţdy 7 Česká asociace pojišťoven. [online]. c [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.cap.cz/zobrazitem.aspx?item=investi%c4%8dn%c3%ad+%c5%bdp&typ=html+stranky>. 19

20 vyplacena aktuální hodnota individuálního účtu. V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek. Pro co nejvyšší zhodnocení a omezení investičního rizika je minimální doporučená doba trvání pojištění deset let a více. Kratší doba pojištění můţe vzhledem ke kolísání kapitálového trhu negativně ovlivnit výši zhodnocení. K dispozici jsou dvě varianty investičního ţivotního pojištění a to pojištění za běţně placené pojistné a pojištění za jednorázově placené pojistné. Sjednává se na určitou dobu nebo do určitého věku. Výhodou kapitálového ŢP je daňová znatelnost zaplaceného pojistného. K tomuto typu pojištění existují různá připojištění. Pojištění dětí a mládeţe, svatební pojištění Většina pojišťoven nabízí zvláštní produkty ţivotního pojištění pro zabezpečení rodiny a především pojištění dětí a mládeţe. Pro ochranu dětí můţe slouţit kaţdé ţivotní pojištění, jelikoţ pojištěný můţe děti určit jako příjemce pojistného plnění. Svatební pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo doţití. Sjednaná pojistná částka se vyplácí potomkovi při doţití nebo např. u příleţitosti svatby či formou stipendia po stanovenou dobu. U těchto pojištění jsou vedle dětí obvykle pojištění i rodiče, ale mohou to být i jiné osoby. 8 V případě úmrtí pojištěného rodiče dochází ke zproštění od placení pojistného. U některých typů pojištění dětí je nárok na výplatu důchodu., které trvá aţ do konce sjednaného pojištění. V případě úmrtí dítěte se vyplácí odkupné nebo zaplacené pojistné. V případě doţití je vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílů na výnosech. V případě sjednání další připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek. Toto pojištění je vhodné pro ty klienty, kteří mají zájem na zabezpečení svých dětí nebo jim usnadnit start do samostatného ţivota. Pojištění je určeno také pro ty, kteří chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky. Lze také rozšířit rozsah pojistné ochrany formou různých připojištění. Nevýhodou je neaktivní ovlivňování tvorby kapitálové hodnoty pojištění. U tohoto pojištění jsou ze zaplaceného pojistného odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbytek pojistného je pouţit na tvorbu rezervy pojištění. Pojištění se obvykle sjednává do věku devatenácti aţ dvaceti pět let dítěte. Tento typ pojištění nesplňuje podmínky pro daňovou uznatelnost. 8 Kol. autorů z České asociace pojišťoven, Ţivotní pojištění. 1. vyd. Praha: Grada, ISBN

21 Důchodové pojištění Důchodové pojištění komerčních pojišťoven je nutné odlišovat od důchodového pojištění, které je poskytováno v rámci sociálního zabezpečení a které je hrazeno v našich podmínkách ze státního rozpočtu. Výdaje hradí státní rozpočet primárně z příjmů ze sociálního pojištění, které je povinně hrazeno zaměstnanci, zaměstnavateli a osobami samostatně výdělečně činnými. Komerční produkty důchodového pojištění nabízejí nadstavbu nad státem poskytovaný starobní, plný invalidní, částečný invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod. 9 Důchodové pojištění zahrnuje pojištění pro případ doţití, kdy se pojistné plnění vyplácí formou důchodu vypláceného po stanovenou dobu nebo ve formě jednorázového plnění. Sjednaná pojistná částka je včetně garantovaného zhodnocení. Pojištění také nabízí širší ochranu v případě plné invalidity, a to moţnost sjednání dočasného důchodu. Základním cílem důchodového pojištění je zvýšení ţivotního standardu v seniorském věku. Jestliţe lidé s nadprůměrnými příjmy nechtějí, aby jim v tomto období prudce klesla ţivotní úroveň, musí si zabezpečit další příjmy sami, k čemuţ je důchodové pojištění velmi výhodná příleţitost. Pojištění je vhodné pro ty, kteří chtějí zabezpečit propad příjmů v důchodovém věku a chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat své finanční prostředky. Je nutné rozlišovat mezi penzijním připojištěním, které slouţí pouze jako spoření, zatímco důchodové pojištění můţe slouţit i ke krytí vybraných rizik (nejčastěji invalidita, např. např. v podobě zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity pojištěného). Výhodou kapitálového ŢP je daňová znatelnost zaplaceného pojistného a nevýhodou je neaktivní ovlivňování tvorby kapitálové hodnoty pojištění. Princip pojištění spočívá v tom, ţe ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část pojistného je pouţita na tvorbu rezervy pojištění. Délka trvání pojištění a výše pojistné částky se odvíjí dle přání klienta, přičemţ konec pojištění bývá stanoven zpravidla dosaţením stanovené věkové hranice. V případě úmrtí klienta je vyplaceno zaplacené pojistné. V případě doţití se začne vyplácet sjednaná výše důchodu včetně podílů na výnosech či jednorázového plnění. Doporučená doba trvání pojištění je 10 let a více. Kratší doba pojištění nezajistí tvorbu kapitálové hodnoty v dostatečné výši. 9 DAŇHEL Jaroslav a kol. Pojistná teorie. 2. vyd. Praha: Professional, ISBN

22 Vkladové ţivotní pojištění Vkladové pojištění zahrnuje pojištění pro případ doţití za návratný vklad. Je vhodné pro ty, kteří chtějí mít garantovanou částku pro případ doţití a chtějí zhodnocovat své finanční prostředky. Pojistník na počátku pojistné doby vloţí jednorázový vklad, z jehoţ úroků je hrazeno pojistné pro sjednané riziko. 10 Pojistné za jednotlivá připojištění je hrazeno z výnosů návratného vkladu. V případě smrti pojištěného je vrácen návratný vklad včetně podílů na výnosech. V případě doţití se vyplácí sjednaná pojistná částka včetně návratného vkladu a podílů na výnosech. Pokud si klient sjedná další připojištění, je vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek. Doporučená doba pojištění je 5 let a více. Výhody: garantovaná pojistná částka pro případ doţití, v případě smrti vrácen návratný vklad, garantované minimální zhodnocení finančních prostředků (TÚM), rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění, moţnost kdykoli měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany, daňová uznatelnost zaplaceného pojistného, vkládat a čerpat finanční prostředky během trvání pojištění. Nevýhodou je neaktivní ovlivňování tvorby kapitálového pojištění (pokud je sjednáno riziko doţití). 11 Univerzální (flexibilní) ţivotní pojištění Tento typ pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo doţití s moţností tvorby kapitálové hodnoty pojištění s minimálním garantovaným zhodnocením. Klient můţe kdykoli změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného. Je vhodné pro ty, kteří chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti nebo chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat své finanční prostředky. Princip pojištění spočívá v tom, ţe ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbytek pojistného připadne na tvorbu kapitálové hodnoty pojištění. V případě smrti pojištěného je vyplacena sjednaná pojistná částka nebo aktuální kapitálová hodnota pojištění, popřípadě obojí. V případě doţití se vyplácí aktuální kapitálová hodnota pojištění. Pokud si klient sjedná další 10 DAŇHEL Jaroslav a kol. Pojistná teorie. 2. vyd. Praha: Professional, ISBN Česká asociace pojišťoven. [online]. c [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.cap.cz/zobrazitem.aspx?item=vkladov%c3%a9+poji%c5%a1t%c4%9bn%c3%ad&typ=html+str anky>. 22

23 připojištění, je vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek. Doporučená doba pojištění je 10 let a více. Kratší doba trvání pojištění nezajistí tvorbu kapitálové hodnoty v dostatečné výši. Výhody: garantovaná pojistná částka pro případ smrti, garantované minimální zhodnocení finančních prostředků (TÚM), rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění, moţnost kdykoli měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany, daňová uznatelnost zaplaceného pojistného, vkládat a čerpat finanční prostředky během trvání pojištění. Nevýhody: nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálového pojištění, není garantována výše vyplacené částky při doţití Moţnosti připojištění k produktům ţivotnímu pojištění K výše zmiňovaným druhům ţivotního pojištění lze sjednat doplňková připojištění. Připojištění je obvykle moţno sjednat u kapitálových ţivotních pojištění, případně dalších rezervotvorných pojištění. V zásadě se nesjednává společně s rizikovými pojištěními (dočasné pojištění smrti). 13 Kaţdá pojišťovna má ve své nabídce různé typy připojištění. Úrazové připojištění Úrazové připojištění se povaţuje za nejrozšířenější druh připojištění k ţivotnímu pojištění. Můţe zahrnovat následující pojištění: pro případ smrti následkem úrazu trvalých následků úrazu tělesného poškození nebo doby nutné na léčení úrazu v různých kombinacích 12 Česká asociace pojišťoven. [online]. c [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.cap.cz/zobrazitem.aspx?item=univerz%c3%a1ln%c3%ad+poji%c5%a1t%c4%9bn%c3%ad&typ= HTML+stranky>. 13 Kol. autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. 1. vyd. Praha: Grada, ISBN

24 Nevytváří se zde pojistná sloţka, tzn., ţe celkové pojistné je spotřebováno na krytí pojistné ochrany a poplatky. Výše pojistného se odvíjí podle výše pojistných částek a na rizikovosti zaměstnání pojištěného, rizikovosti např. sportů a dalších činností. Připojištění velmi váţného onemocnění U tohoto typu pojištění nastává pojistná událost diagnózou závaţného onemocnění, tj. infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, rakovina, selhání ledvin, slepotaischemická choroba srdeční vyţadující operaci věnčitých tepen a transplantace ţivotně důleţitých orgánů. Záleţí na jednotlivých pojišťovnách, co zahrnují ve svých seznamech chorob. Pomáhá pokrýt náklady spojené s léčením, rehabilitací či se zajištěním ošetřování. V případě pojistné události je vyplacena pojistná částka. Připojištění invalidity Nárok na plnění vzniká v případě přiznání plné invalidity, nikoliv částečné. Princip obvykle spočívá ve zproštění od placení pojistného. Pojišťovna se vzdává inkasa pojistného, přičemţ pojištění pokračuje v plném rozsahu platnosti. Připojištění pro případ hospitalizace Za kaţdý den pobytu v nemocnici pojištěný dostává tzv. denní odškodné. Pojištění ušlého výdělku v případě nemoci nebo úrazu Zaručuje výplatu denních dávek při léčení úrazu i nemoci v nemocnici nebo doma. 24

25 3 Daňové výhody ţivotního pojištění Stát podporuje ţivotní pojištění formou daňových výhod, coţ je jeho nespornou výhodou. Dle 15 odst. 6 dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů lze od základu daně za zdaňovací období odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé ţivotní pojištění podle pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území ČR podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Ročně lze odečíst částku rovnající se v úhrnu maximálně Kč, a to i v případě, ţe má poplatník uzavřeno více smluv s více pojišťovnami (maximálně však do výše Kč). Jednorázově placené pojistné se poměrně rozpočítá na jednotlivá zdaňovací období podle doby trvání pojištění. Od roku 2004 musí pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ doţití splňovat následující limity (pokud není ve smlouvě pojistná částka na doţivotí sjednána jako pevná částka, ale jedná se o případy typu kapitálového pojištění, stanovené limity neplatí): - pojistná doba od 5 do 15 let - sjednaná pojistná částka alespoň Kč, - pojistná doba nad 15 let - sjednaná pojistná částka alespoň Kč. U důchodového pojištění se za minimální pojistnou částku povaţuje odpovídající jednorázové plnění při doţití. Jednorázově zaplacené pojistné se poměrně rozpočítá na zdaňovací období podle délky trvání pojištění s přesností na dny. V zákoně jsou stanoveny podmínky, a to: musí se jednat o pojištění, při kterém legislativní zkratka soukromé ţivotní pojištění zahrnuje tři druhy pojištění: na doţití určitého věku, na smrt a doţití určitého věku, na důchodové pojištění, pojistnou smlouvu s pojišťovnou má uzavřenou zaměstnanec, jako pojistník a současně i pojištěný, 25

26 výplata pojistného plnění je smluvně sjednána nejdříve aţ po 60 kalendářních měsících, tj. po 5 letech, současně je výplata pojistného plnění sjednána nejdříve v roce dosaţení 60 let věku poplatníka. Způsob uplatnění: lze uplatnit aţ po skončení zdaňovacího období buď při ročním zúčtování daně v Prohlášení, nebo v daňovém přiznání, smlouvou o soukromém ţivotním pojištění nebo pojistkou, potvrzením pojišťovny a pojistném zaplaceném poplatníkem na soukromé ţivotní pojištění na uplynulé zdaňovací období, nebo o zaplacené poměrné části jednorázového pojistného připadajícího na uplynulé zdaňovací období. 14 Z tabulky č. 2 vyplývá, jakých daňových úlev lze docílit v závislosti na výši ročního příjmu. Tabulka č. 2: Výše daňové úspory v závislosti na výši ročního příjmu v Kč Měsíční pojistné v Kč Roční daňová úleva v Kč Roční úspora na dani pro příjem v Kč od 0 od od nad do do do nad Zdroj: 14 ABECEDA mzdové účetní. Nakladatelství ANAG, ISBN

27 Zaměstnanecké programy Kaţdá firma se snaţí nebo by se měla snaţit vytvořit pro své zaměstnance kvalitní pracovní prostředí a podmínky, aby podporovala jejich pracovní výkonnost. Základem úspěchu firmy by se dali kromě jiného povaţovat spojení a motivovaní zaměstnanci. Právní norma umoţňuje zaměstnavatelům, aby na jedné straně prostřednictvím příspěvků na ţivotní pojištění motivovali své zaměstnance, na straně druhé vyuţívali nezanedbatelné finanční úspory. Přispívání na ţivotní pojištění tak představuje pro obě strany výhodu. Tato forma spoření patří k efektivním způsobům tvorby úspor na stáří. Pojišťovny nabízejí v současné době dostatek zaměstnaneckých programů, které poskytují moţnost výběru určitého druhu pojištění. Daňové odpočty pro zaměstnance Od základu daně za zdaňovací období lze odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé ţivotní pojištění (pojištění pro případ smrti nebo doţití). Podle zákona č. 261/2007., o stabilizaci veřejných rozpočtů je na straně zaměstnance nově stanoven společný limit osvobození (pro ţivotní pojištění a penzijní připojištění) v úhrnu pojistného do výše Kč ročně. Do částky Kč má zaměstnanec příspěvek osvobozen od daně z příjmu i od platby sociální a zdravotního pojištění, nad tuto částku jiţ podléhá příspěvek plnému zdanění, tak jako by šlo o standardní mzdu. Aby byly příspěvky pro zaměstnavatele daňově účinné a pro zaměstnance do výše Kč osvobozeny od daně z příjmu, musí pojistná smlouva splňovat tyto zákonné podmínky: pojistná smlouva je sjednána pro zákonem stanovená pojistná rizika (pojištění pro případ smrti nebo doţití, pojištění pro případ doţití), zaměstnanec je pojistníkem i pojištěným, smlouva je uzavřena minimálně na 5 let a minimálně do 60 let věku pojištěného. Oprávněnou osobu dle zákona o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb., 51 nesmí být zaměstnavatel. Pojistník můţe být zároveň pojištěnou osobou a současně poplatníkem daně. 15 Daňové odpočty pro zaměstnavatele Jestliţe firma poskytuje svým zaměstnancům příspěvky na soukromé ţivotní pojištění, můţe uplatnit daňové úlevy. Poskytované daňové úlevy jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele zvyšují oblibu ţivotního pojištění. Podle zákona č. 261/2007., o stabilizaci veřejných rozpočtů jsou příspěvky na soukromé ţivotní pojištění daňově uznatelným 15 Pojišťovna České spořitelny, a. s.. Wwww.pojistovnacs.cz [online]. c2004- [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.pojistovnacs.cz/zamestnanecke%2dprogramy/danove-odpocty-zamestnanec.aspx>. 27

28 nákladem. Aby byly příspěvky pro zaměstnavatele daňově účinné, musí být zaloţeny na kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu nebo pracovní smlouvě a současně splňovat podmínky dané zákonem viz. stejné jako u daňových odpočtů pro zaměstnance. V případě sjednání ţivotního pojištění obsahující kapitálovou či investiční doloţku: pojistné na ţivotní pojištění a na penzijní připojištění zaměstnanců představuje daňově uznatelný náklad zaměstnavatele, a to bez omezení výše finanční částky, tzn., ţe zaměstnavatel můţe bez omezení přispět svým zaměstnancům do ţivotního pojištění (jde o plný daňový náklad společnost), do výše Kč ročně neplatí z této částky sociální ani zdravotní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a. s.. Wwww.pojistovnacs.cz [online]. c2004- [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.pojistovnacs.cz/ zamestnanecke%2dprogramy/danove-odpocty-zamestnavatel.aspx 28

29 4 Vývoj ukazatelů v ţivotním pojištění Pro český pojistný trh od jeho vzniku na počátku devadesátých let je charakteristický jeho rychlý růst, coţ se číselně projevuje právě ve vývoji jednotlivých ukazatelů pojištěnosti. Situace a vývoj na českém pojistném trhu jsou ovlivněny celkovým ekonomickým vývojem, legislativními změnami a také vývojem škodovosti. 17 V neposlední řadě působí na pojistný trh také současná celosvětová krize na finančních trzích. Tyto faktory mají vliv na poptávku po jednotlivých pojistných produktech. Většina klientů vnímá pojištění jako prostředek ochrany. V menší míře je pojištění bráno jako prostředek pro zlepšení svých financí. V dnešní době existuje velké mnoţství konkurujících si pojišťoven, které se předhánějí s nabídkami pojištění přes všechny distribuční kanály. Dalším faktorem je snadná dostupnost informací, která zvyšuje transparentnost ţivotního pojištění, coţ umoţňuje klientům snadněji porovnávat ceny i vlastnosti pojištění a jiné nabídky. V dnešní době je vzestup internetu nepopiratelný a tudíţ se informace dají lehce zjistit na webových stránkách dané pojišťovny. Dále mají vliv regulace, které usnadňují mobilitu klientů. Hodnocení vývoje pojistného trhu není moţné bez posouzení vývoje efektivnosti. Jedná se hlavně o následující základní ukazatele: Ukazatel objemu předepsaného pojistného - udává velikost pojistného, odpovídajícího platným pojistným smlouvám za celý pojistný trh ve sledovaném roce. Je ovlivněn počtem sjednaných pojistných smluv, úrovní parametrů obsaţených v jednotlivých pojistných smlouvách (tzn. velikostí pojistných částek, které jsou v pojistných smlouvách dojednány, druhy rizik a přístupy, uplatňovanými k oceňování těchto rizik. Ukazatel ročního růstu předepsaného pojistného - vyčísluje změnu ve velikosti předepsaného pojistného a tím při dlouhodobějším sledování tendence ve vývoji předepsaného pojistného naznačuje také rozsah pojistné ochrany (ukazatel je vyjádřený jako nominální růst, zahrnuje i vliv inflace). 17 Daňhel Jaroslav a kol. Pojistná teorie druhé vydání. Praha: Professional, ISBN

30 Ukazatel rozloţení předepsaného pojistného na ţivotní a neţivotní pojištění - v posledním období chápán jako jedna z významných charakteristik pro hodnocení pojistných trhů s ohledem na postupně se měnící význam ţivotního pojištění (role spořícího nástroje míst nástroje krytí rizika úmrtí, ). Poměr velikosti předepsaného pojistného a HDP - vyjadřuje míru vyuţití pojištění v dané zemi, je ovšem ovlivněn právě hodnotou HDP. Pro celkové zhodnocení je doplňován ukazatelem předepsané pojistné, přepočtené na jednoho obyvatele, jehoţ hodnoty mohou být ovlivněny směnnými kursy. Velikost předepsaného pojistného na jednoho obyvatele - spolu s ukazatelem poměru velikosti předepsaného pojistného a HDP lze tyto dva ukazatele povaţovat za komplexní, globálně se jimi hodnotí rozsah a úroveň pojistných trhů. Pojistné plnění v ţivotním a neţivotním pojištění - představuje peněţité plnění komerční pojišťovny po vzniku pojistné události, na základě pojistné smlouvy. V neţivotním pojištění není jisté, zda se pojistná událost vyskytne a na základě toho bude vyplaceno pojistné plnění. V ţivotním pojištění se pojistné plnění vyplácí v kaţdém případě. Škodovost v ţivotním a neţivotním pojištění - vyjadřuje poměr mezí výší poskytnutých pojistných plnění a výší předepsaného či přijatého pojistného nebo kmenového pojistného. Udává se v procentech. V případě, ţe je škodovost vyšší neţ netto pojistné, jedná se o ekonomicky nevyrovnané pojištění. Ostatní ukazatele pojistného trhu: Počet komerčních pojišťoven - vypovídá o vývoji a vyspělosti daného pojistného trhu a o způsobu jeho regulace. Počet zaměstnanců v pojišťovnictví - dává základní představu o úrovni daného pojistného trhu. Počet uzavřených pojistných smluv - odhaduje efektivnost pojistného trhu a práci jednotlivých subjektů. Průměrné pojistné na jednu pojistnou smlouvu - je stanoveno na dohodnuté pojistné období. Počet vyřízených pojistných událostí - znamená konečný efekt pojištění. Průměrné pojistné plnění na jednu pojistnou událost - jedná se o plnění na základě pojistné smlouvy. Koncentrace pojistného trhu - představuje podíl největších komerčních pojišťoven na předepsaném pojistném ČEJKOVÁ Viktória. Pojistný trh 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, ISBN X 30

31 4.1 Prognózy o budoucím vývoji ţivotního pojištění Předběţné výsledky ČAP za loňský rok 2008 svědčí o stabilitě pojistného trhu. Po nadprůměrném úspěšném období v roce 2007 vykazuje celkové předepsané pojistné nárůst téměř 5 %. Finanční ani hospodářská krize se tak do pojišťovnictví v roce 2008 zásadně nepromítla. Tempo růstu ţivotního (+4,5 %) a neţivotního pojištění (+5,2 %) se v roce 2008 téměř vyrovnalo: rozdíl tak činí pouhých 0,7 %. Běţně placené ţivotní pojištění významně vzrostlo jak v rámci celkového předepsaného pojistného (+7,9 %), tak i v oblasti obchodní produkce, tj. v objemu smluv (v Kč) uzavřených v roce 2008 (+ 13,3 %). I přes oslabení finančního sektoru celosvětovou finanční a ekonomickou krizí lze předběţné výsledky za rok 2008 hodnotit jako stabilní a příznivé, konstatuje výkonný ředitel ČAP Tomáš Síkora: Přesto se v následujícím období zpomalení hospodářského růstu zřejmě nevyhne ani pojišťovnictví. 19 Meziroční index 2008/2007 zaznamenal 4,9 % růst proti více neţ 8% dynamice z roku předešlého. Aktuální výsledky všech členských pojišťoven ČAP se však i nadále pohybují v příznivých číslech. V kategorii celkového předepsaného pojistného vykazuje neţivotní pojištění větší nárůst (+5,2 %) neţ tradičně vedoucí segment ţivotního pojištění (+4,5 %). Příznivý signál vysílá růst v oblasti obchodní produkce ţivotního pojištění, v níţ se potvrzují prognózy ČAP za třetí čtvrtletí i odhady jednotlivých členů: Dynamika růstu pravidelných plateb do ţivotního pojištění nadále zůstává stabilizačním prvkem celého segmentu, vysvětluje výkonný ředitel ČAP. Ţivotní pojištění má pro následující období stále velký potenciál růstu. Očekáváme, ţe zájem veřejnosti s největší pravděpodobností zaujmou produkty s garantovaným výnosem a tradiční kapitálová ţivotní pojištění, říká Tomáš Síkora a doplňuje: Ekonomická zpomalení můţe mít naopak dopad na ţivotní pojištění v rámci poskytovaných benefitů ze strany zaměstnavatelů. 20 V souvislosti s dopadem finanční krize na pojistný trh lze očekávat celkové sníţení dynamiky, a to jak v neţivotním, tak v ţivotním pojištění. U ţivotního pojištění lze očekávat propad především v případech jednorázového pojistného. Vyplývá to z ankety odborného 19 Česká asociace pojišťoven. [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.cap.cz/aktuality.aspx?aktualita=27&list=vweb/aktuality>. 20 Česká asociace pojišťoven. [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.cap.cz/aktuality.aspx?aktualita=27&list=vweb/aktuality>. 31

32 časopisu České asociace pojišťoven Pojistný obzor mezi šéfy největších českých pojišťoven. 21 Rok 2008 byl ve znamení trendu investičního ţivotního pojištění. Toto pojištění se stalo nejrychleji rostoucím typem produktu. Je to dáno hlavně tím, ţe poskytuje jedinečnou moţnost propojení dvou oblastí - krytí rizik a investování. Pro tento typ pojištění jsou důleţití hlavně pojišťovací a finanční poradci, aby potencionálním klientům důkladně vysvětlili hlavní parametry produktu včetně rizik spojených s investováním do podílových fondů. V souvislosti s aktuální situací na finančních trzích však vyvstává otázka, zda se aktuální podmínky a trendy promítnou do přístupu klientům k pojištění, případně jakým směrem tato změna půjde. Je moţné odhadovat, ţe klienti, kteří buď mají sami negativní zkušenost s vývojem svých investic z poslední doby, nebo ti klienti, kteří se teprve rozhodují, jakým směrem se v této oblasti vydají, budou vyhledávat spíše typy produktů s niţším potenciálem výnosu, ale s garancí danou jiţ na počátku investice. Tato změna by mohla znamenat opětný růst významu univerzálního ţivotního pojištění s technickou úrokovou mírou a moţným podílem na zisku. 22 Přestoţe český trh ţivotního pojištění loni vzrostl o 4,5 % a předepsané pojistné přesáhlo 56 miliard korun, jeho podíl na hrubém domácím produktu země se sníţil. V běţných cenách totiţ HDP podle předběţných údajů Českého statistického úřadu v loňském roce stoupl o 4,9 %, a podíl ţivotního pojištění na HDP tak mírně klesl na 1,52 %. V celé Evropě je tento podíl v průměru téměř čtyřikrát vyšší. Podíl ţivotního pojištění na HDP v Česku s výjimkou roku 2007 stagnuje nebo dokonce klesá uţ od roku 2004, řekl člen představenstva a ředitel divize ţivotního pojištění ČSOB Pojišťovny Wim Guilliams. Češi se ještě ve větší míře nenaučili vyuţívat ţivotní pojištění jako nástroj pro zajištění na stáří a spoléhají spíše na státní systém, moţná mají trochu i tendenci podceňovat rizika, vysvětlil Guilliams. Osobně se domnívám, ţe forma podpory, která v ČR zpopularizovala penzijní připojištění, by dokázala Čechy přivézt i k těmto produktům, 23 dodal. 21 Česká asociace pojišťoven. [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.opojisteni.cz/ekonomika/vyvoj-trhu/pojistovny-letos-ocekavaji-pokles-trhu/>. 22 EKONOMIA a. s.. Bankovnictvi.ihned.cz [online]. c [cit ]. Dostupný z WWW: <http://bankovnictvi.ihned.cz/ _d-c4>. 23 ČSOB pojišťovna. [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.opojisteni.cz/ekonomika/vyvoj-trhu/zivotni-pojisteni-si-loni-v-pomeru-k-hdp-pohorsilo/>. 32

33 Podíl ţivotního pojištění na HDP je v Česku niţší nejen v porovnání se západní Evropou, ale i s okolními středoevropskými státy. Z posledních dostupných dat, která publikovala CEA (Asociace evropských pojišťoven a zajišťoven) koncem října 2008 a vztahují se k roku 2006, vyplývá, ţe trh ţivotního pojištění v Česku zaostává i za Polskem, Slovinskem, Maďarskem a Slovenskem. Lze očekávat, ţe data za rok 2008 tento odstup ještě zvýší. O zlepšení by se paradoxně mohla postarat současná ekonomická situace. V době, kdy ekonomika zpomaluje či klesá, jsou lidé opatrnější a více zvaţují rizika, to ale neznamená, ţe přestávají šetřit, právě naopak, říká Wim Guilliams. Klienti si nyní více uvědomují výhody ţivotního pojištění především ve smyslu pokrytí moţných rizik, ale i zajištění prostředků na dobu, kdy odejdou do důchodu ČSOB pojišťovna. [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.opojisteni.cz/ekonomika/vyvoj-trhu/zivotni-pojisteni-si-loni-v-pomeru-k-hdp-pohorsilo/>. 33

34 Tis. Kč 4.2 Vybrané ukazatele českého pojistného trhu V této kapitole jsou představeny vybrané ukazatele, které mají vliv na český pojistný trh. Graf č. 1: Roční růst předepsaného pojistného členů ČAP v ČR Ţivotní Neţivotní Celkem Léta Zdroj: Předběţné výsledky členů ČAP, , , , , , , Výroční zpráva ČAP 2006, Česká asociace pojišťoven, Velikost předepsaného pojistného z pohledu členů ČAP dosáhla v roce tis. Kč. Vývoj velikosti předepsaného pojistného v ţivotním pojištění vykazuje z dlouhodobého pohledu rostoucí trend (viz. graf č. 1), avšak je v jednotlivých letech ovlivněn několika faktory. Jde např. o pokles předepsaného pojistného u pojištění jednorázově placených v roce 2005 a

35 S grafem č. 1 souvisí tabulky č. 3, která udává roční celkové předepsané pojistné v ţivotním a neţivotním pojištění od r do r Tabulka č. 3: Předepsané pojistné členů ČAP v ČR (v tis. Kč) Rok Ţivotní pojištění Neţivotní pojištění Celkem Celkem Zdroj: Předběţné výsledky členů ČAP, , , , , , , Výroční zpráva ČAP 2006, Česká asociace pojišťoven,

36 Tabulka č. 4 Předepsané pojistné v ţivotním pojištění za rok 2008 (v tis. Kč) - vybrané poloţky Pojišťovna Celkem Běţné placené Jednorázově placené celkem Spojené s existující běţně placenou smlouvou Samostatně jednorázově placené AEGON Allianz Aviva AXA ČPP ČP ČSOBP GP HVP ING KP KOOP MAXIMA CARDIF PČS AMCICO UNIQA VICTORIA WUST - pob WUST - ŢP Celkem Zdroj: Česká asociace pojišťoven

37 Tabulka č. 5 Předepsané pojistné v ţivotním pojištění za období od r Pojišťovna Ţivotní pojištění v tis. Kč 2006 Podíl v % 2007 Podíl v % 2008 Podíl v % AEGON , ,60 Allianz , , ,80 Aviva , , ,60 AXA , , ,60 ČPP , , ,50 ČP , , ,00 ČSOBP , , ,60 GP , , ,60 HVP , , ,00 ING , , ,00 KP , , ,00 KOOP , , ,20 MAXIMA , ,00 CARDIF , , ,40 PČS , , ,70 AMCICO , , ,30 UNIQA , , ,10 VICTORIA , , ,50 WUST - pob , ,00 WUST - ŢP , , ,50 Celkem , , ,00 Zdroj: Česká asociace pojišťoven Z tabulky č. 5 vyplývá, ţe rozhodující postavení na českém pojistném trhu si zachovává Česká Pojišťovna. Druhý největší podíl drţí Kooperativa, v závěsu za ní ING Ţivotní pojišťovna, ČSOB Pojišťovna a Pojišťovna České spořitelny. Z následujících grafů je viditelné, ţe podíl jednotlivých pojišťoven v r. 2006, 2007 a 2008 na předepsaném pojistném se v podstatě neměnní. 37

38 Graf č. 2: Podíl jednotlivých pojišťoven na českém pojistném trhu za rok 2006 v % AEGON Allianz Aviva AXA ČPP ČP ČSOBP GP HVP ING KP KOOP MAXIMA CARDIF PČS AMCICO UNIQA VICTORIA WUST - pob. WUST - ŢP Zdroj: vlastní Graf č. 3: Podíl jednotlivých pojišťoven na českém pojistném trhu za rok 2007 v % AEGON Allianz Aviva AXA ČPP ČP ČSOBP GP HVP ING KP KOOP MAXIMA CARDIF PČS AMCICO UNIQA VICTORIA WUST - pob. WUST - ŢP Zdroj: vlastní 38

39 Graf č. 4: Podíl jednotlivých pojišťoven na českém pojistném trhu za rok 2008 v % AEGON Allianz Aviva AXA ČPP ČP ČSOBP GP HVP ING KP KOOP MAXIMA CARDIF PČS AMCICO UNIQA VICTORIA WUST - pob. WUST - ŢP Zdroj: vlastní 39

40 5 Nabídky produktů třech vybraných pojišťoven Následující tři pojišťovny jsem si vybrala podle následujících kritérií. AEGON Pojišťovna, a. s. (dále AEGON) se zaměřuje výhradně na oblast ţivotního pojištění, v České republice má však pobočky pouze ve větších městech. Česká Pojišťovna, a. s. (dále Česká Pojišťovna nebo PČ) má největší podíl na českém pojistném trhu, nabízí jak ţivotní, tak i neţivotní pojištění a má široké zastoupení po celé České republice. Pojišťovna České spořitelny (dále PČS) se specializuje na prodej ţivotního pojištění a na území našeho státu má rozsáhlé obchodní pokrytí. Všechny tři pojišťovny jsou členy České asociace pojišťoven (viz. příloha č. 2). 5.1 AEGON Pojišťovna, a. s. Hlavní sídlo koncernu AEGON je v Haagu. Značka AEGON vznikla v roce 1983 z počátečních písmen pěti zakládajících pojišťoven: A - Algemeene Friesche, E - Eerste Nederlandsche, G - Groot-Noordhollandsche, O Olveh, N Nillmij. Pojišťovna zahájila obchodní činnost na českém trhu začátkem roku 2005 jako specialista na prodej především investičního ţivotního pojištění. V dnešní době AEGON přináší kvalitní a nadstandardní nabídku v oblastech, na které se jako světový expert na investice, pojištění a penze primárně zaměřuje. Celkově AEGON zaměstnává okolo 30 tisíc lidí. Generální ředitelství pojišťovny v ČR je v Praze a pobočky jsou umístěny ve větších městech (Pardubice, Ústí nad Labem, Liberec, České Budějovice, Brno, Ostrava). Rok 2008 byl charakterizován produktovými inovacemi. Mezi hlavní novinky patří portfolio více jak 20 investičních fondů, kde klienti naleznou i nízkonákladové indexové fondy nebo nové připojištění pro diabetiky. AEGON také uvedl dvě produktové inovace investičního ţivotního pojištění AEGON Invest & Live. Jedná se o nová portfolia investiční části produktu, která byla sestavena konzultační a ratingovou agenturou Morningstar a o nový fond od společnosti BNP Paribas, který je řízen prostřednictvím matematického modelu s cílem dosáhnout maximálního výnosu při stanovené míře rizika. Klienti, kteří zvolí produkt AEGON Invest & Live, mají moţnost výběru z dvanácti různých typů pojištění AEGON. [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.opojisteni.cz/produkty/zivotni-pojisteni-aegon-dve-novinky-na-ceskem-trhu/>. 40

41 5.1.1 Nabídka produktů Základní charakteristikou finančních produktů společnosti je flexibilita a variabilita. Důraz je kladen na vysokou efektivitu zhodnocení vloţených finančních prostředků. K investičním programům AEGON nabízí široký výběr fondů. Zaměstnává odborné finanční poradce, kteří jsou schopni poskytnout komplexní poradenský servis na základě individuálních potřeb klienta. U vybraných produktů ţivotního pojištění lze vyuţít prémiovou doplňkovou sluţbu - lékař na telefonu AEGON Assistance. 1. AEGON Invest (investice a pojištění online), 2. AEGON Global (investiční a ţivotní pojištění), 3. AEGON Juventus (dětské investiční ţivotní pojištění). 4. AEGON Open (rodinné úrazové ţivotní pojištění), 5. AEGON Premium (rizikové ţivotní pojištění), 6. AEGON Move (rizikové ţivotní pojištění s klesající pojistnou částkou), 9. AEGON Live (variabilní ţivotní pojištění), 10. AEGON Corporate (programy pro zaměstnance). 1. AEGON Invest Pojištění přináší jeden z nejrozsáhlejších výběrů fondů a investičních moţností na domácím trhu. Součástí produktu je automatická aktivace přístupu na klientovo osobní konto v systému AEGON online, coţ znamená, ţe nastavení a sledování účtu lze ovládat kdykoli a kdekoli prostřednictvím internetu. Toto pojištění umoţňuje podílet se na růstu kapitálových trhů a vývoje ekonomiky. Klient si vybere investiční strategii prostřednictvím 24 fondů, které mají různé očekávané výnosy při různé míře rizika. Strategii lze v průběhu pojištění měnit podle potřeby. Klient není vázán ţádnou pravidelnou platbou, ale investuje tolik, kolik uzná za vhodné. Je moţné vyuţít Investiční asistence. Invest přináší moţnost sníţení daňového základu. Klient můţe průběţně čerpat prostředky ze svého osobního konta. Spolu s produktem klient automaticky získává sluţby lékařské asistence AEGON Assistance. 2. AEGON Global Moderní produkt investičního ţivotního pojištění s nejširší volbou investiční strategie na trhu prostřednictvím 24 fondů. Je moţné vyuţít Investiční asistence. Zabezpečuje ţivotní standard klienta a jeho blízkých v pozdním věku nebo v případě nešťastné události. Global umoţňuje mít neustálý přehled o stavu účtu klienta prostřednictvím internetu. Je moţné kdykoli 41

42 investovat peněţní prostředky formou mimořádného pojistného nebo prostředky čerpat. Klient má právo na přerušení placení pojistného při zachování základní pojistné ochrany. Pojištění pomáhá chránit investice před inflací prostřednictvím indexování pojištění. Spolu s produktem klient automaticky získává sluţby lékařské asistence Global přináší moţnost sníţení daňového základu. Spolu s produktem klient automaticky získává sluţby lékařské asistence AEGON Assistance. K tomuto typu pojištění lze sjednat připojištění, a to pro případ invalidity, úmrtí následkem úrazu, trvalých následků úrazu včetně vyšší ochrany díky progresivnímu plnění a diagnózy závaţných onemocnění. 3. AEGON Juventus Dětské pojištění je určeno pro děti a mládeţ do 26 let. Nejpozději ho lze sjednat ve věku 15 let dítěte. Pojištění je zhodnocováno buď garantovaným výnosem, nebo podle nastavené investiční strategie. Po uplynutí pojištění si mohou děti z osobního konta nechat např. vyplácet stipendium, peníze mohou pouţít jako jeden ze zdrojů při koupi vlastního bydlení nebo peníze pouţít na vybavení domácnosti. Spolu s produktem klient automaticky získává sluţby lékařské asistence AEGON Assistance. Doba trvání smlouvy musí být nejméně 5 let, přičemţ se s dítětem můţe pojistit i dospělý. V případě, ţe pojištěný dospělý z váţných zdravotních důvodů nebude moci dítěti platit pojistné, AEGON roli plátce převezme za něj nebo začne dítěti vyplácet měsíční rentu. Je moţné kdykoli investovat peněţní prostředky formou mimořádného pojistného nebo prostředky čerpat. Klient má právo na přerušení placení pojistného při zachování základní pojistné ochrany. Pojištění pomáhá chránit investice před inflací prostřednictvím indexování pojištění. Je také moţné si pojistné předplatit. Moţnosti připojištění jsou úrazové připojištění, rozšířené následky úrazu, zproštění od placení při plné invaliditě. 4. AEGON Open Rodinné úrazové ţivotní pojištění s širokým rozsahem krytí a atraktivní cenou. Čím větší počet osob získá zajištění, tím větší nárok na slevu coţ znamená, ţe je výhodnější pojistit celou rodinu, neţ kaţdého člena zvlášť. Spolu s produktem klient automaticky získává sluţby lékařské asistence AEGON Assistance. Mezi výhody úrazového pojištění patří široká variabilita pojištění (skladbu produktu lze v průběhu pojistné doby kdykoli přizpůsobit aktuálním potřebám). Rizika, prostřednictvím tohoto pojištění, jsou nabízena za jednu 42

43 z nejniţších cen na trhu. V rámci pojištění lze sjednat všechna hlavní úrazová rizika a připojištění pro případ úrazu (váţné trvalé následky úrazu od 10 % s progresí, trvalé následky úrazu od 1 %, progresivní plnění (navýšení pojistné ochrany aţ na 4 násobek základních částek), úmrtí následkem úrazu, rozšířené následky úrazu (popáleniny, poranění vnitřních orgánů, zlomeniny)). Klient si můţe nastavit libovolnou výši pojistného. 5. AEGON Premium Toto rizikové ţivotní pojištění spočívá v zajištění klienta a jeho blízkých proti nenadálým událostem, není určeno pro spoření a investování. Toto pojištění přináší zvýhodněné sazby pro lidi se zdravým ţivotním stylem. Výplata pojistného plnění můţe být formou jednorázového vyrovnání či formou důchodu. Připojištěním pro případ úmrtí následkem úrazu klient získá aţ dvojnásobek částky z hlavního pojištění. Premium je odlišný od klasického rizikového ţivotního pojištění v podstatě o slevu pro lidi se zdravým ţivotním stylem, pojištění můţe být sjednáno i na velmi vysoké částky, přináší systém dalších slev s nízkým rizikem, má nejširší rozsah připojištění. Spolu s produktem klient automaticky získává sluţby lékařské asistence AEGON Assistance. V rámci pojištění lze sjednat různá připojištění, a to zvýšení pojistné ochrany pro případ úmrtí následkem úrazu klient získá aţ dvojnásobek částky z hlavního pojištění, pro trvalé následky úrazu, pro případ úrazu, pro případ závaţných onemocnění se zajištěním proti 16 závaţným chorobám (př. klíšťová encefalitida, mengitida), pro případ hospitalizace aţ do výše Kč denní dávky, a to jak v důsledku úrazu, tak nemoci. 6. AEGON Move Jedná se o rizikové pojištění s klesající pojistnou částkou k zajištění závazků vyplývajících z hypoték a úvěrů. Pojišťovna přebírá za klienta splácení úvěru v případě jeho úmrtí. Podstatné odlišnosti od podobných produktů na trhu spočívá ve spolupráci s hlavními hypotéčními bankami, v zajištění klienta na velmi vysoké částky a moţnosti připojištění. Moţnosti připojištění: pro případ závaţných nemocnění se zajištěním 16 závaţných chorobám (př. klíšťová encefalitida, meningitida), převzetí splátek k danému úvěru v případě plné invalidity jak v důsledku úrazu tak i nemoci, zproštění od placení pojistného v případě přiznání invalidního důchodu. 43

44 7. AEGON Live Toto univerzální kapitálové ţivotní pojištění s garantovanou úrokovou mírou umoţňuje širokého přizpůsobení aktuálním potřebám klienta. V případě nešťastné události pojišťovna vyplácí osobám blízkým dohodnutou pojistnou částku (pokud je klientův účet vyšší neţ dohodnutá částka, je vyplacena hodnota vyšší). Volitelná doba pojištění je 5 aţ 60 let. Po naspoření minimální potřebné částky lze čerpat část úspor podle potřeby. Pojištění investici zhodnocuje a zároveň chrání před inflací prostřednictvím indexování pojištění. Live dále umoţňuje investovat volné prostředky formou mimořádného pojistného, okamţitě investovat peníze s moţností předplacení pojistného, přerušit placení pojistného, v případě dočasné finanční potíţe nebo vyuţít moţnosti sníţení daňové zátěţe. Spolu s produktem klient automaticky získává sluţby lékařské asistence AEGON Assistance. Moţnosti připojištění: zproštění od placení pojistného při plné invaliditě, smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu, progresivní plnění, závaţná onemocnění. 8. AEGON Corporate Zaměstnanecké programy patří v dnešní době mezi základní prvky motivace, jeţ spočívají v uplatňování daňových odpočtů jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele. Lze vyuţít třech produktů, prostřednictvím jich dosahuje podnik zaměstnaneckých benefitů, a to AEGON Global, AEGON Live a AEGON Stabilizační pojištění. AEGON Assistance Tato jedinečná sluţba - lékařská asistence, která v sobě zahrnuje sluţby lékaře na telefonu a konzultační lékařské sluţby na bezplatné lince, automaticky náleţí k jednotlivým produktům viz. výše. Sluţby lékaře na telefonu obsahují: konzultaci zdravotního stavu, konzultaci lékařských postupů, vysvětlení lékařských pojmů, vysvětlení diagnóz a laboratorních výsledků, informace o lécích a jejich účincích a o výši jejich hrazení, doporučení vhodného postupu pro těhotné ţeny a matky po porodu, předcestovní asistenci (rady o očkování, cestovním pojištění, ), informace o lékárnách a jejich otevíracích dobách, lékařské pohotovosti, atd. 44

45 Investiční asistence AEGON Produkty AEGON s Investiční asistencí jsou speciálně uzpůsobené pro tvorbu celoţivotních úspor. Předcházejí tomu, ţe na konci pojistné doby nejsou dosaţené výnosy negativně ovlivněny vývojem finančních trhů. Investiční asistence automaticky převádí klientovi podílové jednotky (na základě jeho zvolené strategie) z rizikových do méně rizikových aktiv. K převodu jednotek dochází vţdy čtvrtletně, klient tak získá větší bezpečí, neţ v případě provádění změn jen jednou ročně. Pokud dojde ke změně potřeby klienta v průběhu pojistné doby, lze u produktů AEGON Investiční asistence zrušit a převést úspory do individuálně vybraných finančních fondů. 5.2 Česká pojišťovna, a. s. Tradice České pojišťovny se odvíjí od roku 1827, kdy byla v Praze zaloţena První česká vzájemná pojišťovna. Ta zpočátku provozovala pouze poţární pojištění nemovitostí. Počátkem 20. století začala nabízet také ţivotní pojištění, pojištění proti vloupání a pojištění zákonné odpovědnosti a úrazu. V roce 1948 vznikla Československá pojišťovna, která si monopolní postavení drţela aţ do roku 1991, kdy byl zákonem o pojišťovnictví otevřen trh a umoţněn vstup dalších pojišťoven. Privatizací v roce 1992 vznikla Česká pojišťovna, a. s., která o 4 roky později vstoupila do finanční skupiny PPF. V roce 2008 se Česká pojišťovna spolu s Generali stává součástí pojišťovací skupiny, Generali PPF Holdingu B. V., působící ve 13 zemích střední a východní Evropy. Generali PPF Holding má sídlo v Nizozemsku a jeho hlavní organizační pobočka sídlí právě v České republice v Praze. I v dnešním vysoce konkurenčním prostředí je Česká pojišťovna největší na českém pojistném trhu. Poskytuje ţivotní i neţivotní pojištění. Zaměstnává přibliţně 4900 zaměstnanců a 6000 obchodních zástupců v 70 agenturách a více neţ 700 obchodních místech. Česká pojišťovna dosáhla nejvyššího moţného ratingového hodnocení, které lze v České republice dosáhnout, čemuţ pomohly dlouhodobě stabilními obchodní výsledky, dobrá kapitálová přiměřenost, vynikající likvidita a silná trţní pozice. Ratingové hodnocení je také podloţeno tím, ţe se pojišťovna stala součástí pojišťovací skupiny. Agentura Standard & Poor`s v letošním roce ohodnotila rating České pojišťovny - zvýšení na A+ se stabilním výsledkem. Česká pojišťovna se můţe chlubit mnoha oceněními. Jako příklad lze uvést titul Pojišťovna roku v letech 2004 aţ Z průzkumu společnosti Reader s Digest vyplývá, ţe je nejdůvěryhodnější českou pojišťovnou. Z jiného průzkumu od společnosti GfK Praha vyšla 45

46 ČP jako nejznámější značka na pojistném trhu. ČP je jednou ze tří společností v ČR, které se mohou honosit oceněním Olympijská značka Nabídka produktů U jednotlivých produktů rozeznáváme jednotlivé vlastnosti ŢP: a) Garantované zhodnocení - pojišťovna zaručuje, ţe spořící část pojistného bude zhodnocena a to o tzv. technickou úrokovou míru. b) Přerušení placení pojistného - v případě, ţe se klient dostane do ţivotní situace, kdy si nebude moci dovolit platit pravidelné pojistné. Po určitou dobu (závisí na mnoţství naspořených prostředků) zůstává pojištěn, i kdyţ nic neplatí. c) Mimořádné pojistné - bude umístěno do investičního programu dle volby klienta. Jednotlivé programy se liší strukturou podkladových aktiv (fondů) s různou míra rizika zhodnocení vloţených prostředků. I na mimořádné pojistné lze uplatnit daňové výhody. d) Mimořádné výběry - v průběhu pojištění lze vybírat z peněz vloţených formou mimořádného pojistného (lze vybírat ihned) nebo z prostředků umístěných do kapitálové hodnoty negarantované, dle zvoleného investičního programu (v druhém případě musí být pojistka vedena déle neţ 2 roky). e) Plus - unikátní kombinace garantovaného zhodnocení - vhodné pro ty, kdo chtějí získat garantovaný výnos a zároveň mají zájem o investování do připraveného investičního programu s tím, ţe v tomto případě výnos nelze předem garantovat. f) Indexace ŢP - v průběhu pojištění můţe dojít vlivem inflace ke sníţení reálné hodnoty pojistného krytí. Indexace ţivotního a úrazového pojištění je automatickou součástí pojistné smlouvy. g) Investiční zámek - automatický přechod do fondů ţivotního cyklu Zásady pro automatický přechod do fondů ţivotního cyklu jsou: Fond typu Vysoce riziková investice přechází do fondu ţivotního cyklu vysoce riziková investice -> středně riziková investice. investice na počátku do českých a zahraničních akcií, případně do otevřených podílových fondů s totoţnou povahou. V průběhu trvání se postupně sniţuje podíl počáteční investice ve prospěch méně rizikové investice, a to do vybraných bonitních dluhopisů českých a zahraničních společností a do státních dluhopisů, případně do otevřených podílových fondů s totoţnou povahou. 46

47 Fond typu Středně riziková investice přechází do fondu ţivotního cyklu středně riziková investice -> nízko riziková investice. investice na počátku do vybraných bonitních dluhopisů českých a zahraničních společností a do státních dluhopisů, případně do otevřených podílových fondů s totoţnou povahou. V průběhu trvání se postupně sniţuje podíl počáteční investice ve prospěch méně rizikové investice, a to do státních pokladničních poukázek, do termínovaných vkladů u bank a do dluhopisů s nízkým rizikem proměnlivosti ceny, případně do otevřených podílových fondů s totoţnou povahou. Tento fond je vhodný pro investora, který preferuje postupné sniţování investičního rizika. Fond typu Nízko riziková investice vzhledem ke své povaze podkladových aktiv nepřechází do fondu ţivotního cyklu. 26 Samotná nabídka ţivotního pojištění od České pojišťovny se sestává z: 1. ŢP Dynamik Plus 2. ŢP Patriot 3. ŢP Garance 4. Kapitálové ŢP 5. Kapitálové ŢP jednorázově placené 6. Dětské pojištění Sluníčko 7. KOMBInované vkladové pojištění 8. ŢP závaţných onemocnění 9. Úvěrové ŢP 10. Rizikové ŢP 11. Důchodové pojištění 12. ŢP Partner 13. ŢP Manaţer 14. ŢP Profi Ţivot 15. Kolektivní pojištění osob 26 Česká pojišťovna, a. s.. [online]. c2008 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ceskapojistovna.cz/vlastnosti-zivotniho-pojisteni.html#chpt999>. 47

48 1. ŢP Dynamik Plus Pojištění nabízí maximální flexibilitu, lze jej kdykoli přizpůsobovat momentální ţivotní situaci a zároveň klient můţe ovlivňovat zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím volby investičního programu. Výhodou tohoto pojištění je moţnost dobře investovat peníze, které si klient spoří. Pojištění nabízí 5 investičních programů, které lze v průběhu pojištění měnit. Klient můţe zvýšit i sníţit pravidelně placené pojistné, můţe kdykoli přidat, zrušit anebo změnit parametry volitelných pojištění. Sám si určí, kolik dá na pojistné, kolik bude spořit a jakým způsobem. Za výhody pojištění se dají povaţovat investiční zámek, plus, mimořádné pojistné, mimořádné výběry, daňové výhody, profesionální péče o finanční prostředky, spojení výhod dlouhodobého a pravidelného investování. Měnit v pojištění lze délku pojištění, výši pojistné částky, výši pojistného, investiční program, volitelná pojištění a jejich vlastnosti. U Dynamiku Plus klient můţe volitelná připojistit úraz, závaţná onemocnění, pojištění pro případ invalidity a pro případ nemoci. 2. ŢP Patriot Ţivotní pojištění PATRIOT kvalitně hodnotí a zároveň bezpečně chrání peníze klienta. Postupnými splátkami se vytváří finanční rezerva dostupná nejen na konci pojištění, ale i v jeho jeho průběhu, pokud se klient dostane do nečekané ţivotní situace. Lze průběţně vkládat i vybírat větší obnos peněz. PATRIOT nabízí výhodné úrazové pojištění, které zajistí dostatek peněz na zvládnutí důsledků úrazu - léčení, propadu příjmu nebo trvalých následků. Kromě úrazového pojištění existuje i moţnost získat pojištění plateb v případě pracovní neschopnosti nebo invalidity (v takovém případě bude pojišťovna platit smlouvu za klienta, který bude stále pojištěný a přitom mu poroste naspořená částka). Výhodou ţivotního pojištění je výhodné zhodnocování peněz a mít k nim pohotový přístup. Za výhody pojištění se dají povaţovat mimořádné úspory a výběry a daňové výhody V pojištění lze měnit výši pojistné částky, výši pojistného, dodatečně sjednat nebo zrušit volitelná pojištění, přerušit placení či změnit frekvenci a způsob placení běţného pojistného. Moţnosti připojištění jsou úrazové pojištění dospělého, pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti T644 pro případ nemoci a pojištění zproštění od placení pojistného. 48

49 3. ŢP Garance Uzavřením tohoto typu pojištění, resp. vloţením částky, klient získá ţivotní pojištění, výhodné úrazové pojištění a zároveň investuje do zajištěného fondu, kde lze bez rizika získat zajímavé zhodnocení. V případě nepříznivého vývoje na akciových trzích klient obdrţí na konci pojištění minimální částku, kterou do fondu vloţil. Základní pojištění obsahuje: pojištění pro případ doţití (na konci pojištění bude vyplacena částka zhodnocená podle vývoje portfolia akcií zajištěného fondu), pojištění pro případ smrti s moţností volby pojistné částky jiţ od Kč, pojištění pro případ smrti následkem úrazu v motorovém vozidle (osobní nebo nákladním) s moţností volby pojistné částky jiţ od Kč. Výhody pojištění jsou krátká pojistná doba, nulové poplatky za vstupní pojistné a správu pojištění, fondem garantovaný výnos na konci pojištění ve výši 4 %, akcie dlouhodobě stabilních a prosperujících světových firem s ratingem A aţ AAA, vyhodnocování cen akcií měsíčně a volitelná pojištění ve formě balíčků. Zájemce o pojištění musí splnit určité podmínky jako: vstupní věk od 15 do 81 let minimální jednorázové pojistné na základní pojištění je Kč minimální jednorázové pojistné je bez omezení minimální garantovaný výnos na konci pojištění jsou 4 % maximální výnos na konci pojištění je 20 % moţný roční výnos 1 % nebo 5 % 4. Kapitálové ŢP Kapitálové ŢP chrání klienta a zároveň slouţí jako výhodné spoření, na konci pojištění je vyplacena sjednaná částka zvýšená o podíly na výnosech. Výhoda pojištění je tedy v garantovaném zhodnocení peněz klienta. Je také moţné uplatnění daňových výhod. Lze uzavřít i kapitálové ŢP s trojnásobným plněním, coţ znamená, ţe v případě smrti pojišťovna vyplatí oprávněné osobě trojnásobek základní pojistné částky včetně podílů na výnosech. Moţnosti připojištění zahrnují úraz a léčení nemoci, závaţná onemocnění, pojištění pro případ nemoci. 49

50 5. Kapitálové ŢP jednorázově placené Kapitálové ŢP jednorázově placené se liší od běţného kapitálového ŢP tím, ţe na konci pojištění je vyplacena dohodnutá částka spolu s výnosy jednorázově nebo formou důchodu. Výhodou je krátká pojistná doba. Ostatní vlastnosti pojištění se neliší. 6. Dětské pojištění SLUNÍČKO Kapitálové ţivotní pojištění, zajišťuje dětem maximální ochranu a zároveň peníze do začátku samostatného ţivota (kombinuje pojištění se spořením). Na konci pojištění jsou vyplaceny peníze zhodnocené o úrok a podíly na výnosech. Spolu s dítětem mohou být pojištěni aţ dva dospělí. V případě jejich smrti převezme pojišťovna placení pojistného. U pojistně-spořících variant bude dítě dostávat aţ do konce pojištění (zpravidla do 18 let) pravidelnou roční rentu a na konci pojištění dostane dvojnásobek (resp. trojnásobek) pojistné částky. Pro rodiče i děti lze sjednat úrazové připojištění. SLUNÍČKO nabízí tři varianty pojištění. Tabulka č. 7 Varianty pojištění u dětského pojištění SLUNÍČKO Událost / Pojistně-spořící Spořící varianta varianta varianta (1 dospělý) Trvalá odpadá povinnost odpadá povinnost invalidita platit pojistné platit pojistné Smrt 20 % ihned odpadá povinnost jednoho roční renta 20 % platit pojistné dospělého 2x výplata na konci Smrt dvou - dospělých - Zdroj: Pojistně-spořící varianta (2 dospělý) odpadá povinnost platit pojistné 20 % ihned roční renta 20 % 2x výplata na konci 20 % ihned roční renta 40 % 3x výplata na konci 7. KOMBInované vkladové pojištění Vkladové kapitálové ţivotní pojištění se vyznačuje tím, ţe se pojistné platí naráz na začátku pojištění. Pravidelné pojistné se pak platí samo z výnosů. Výhodné pro uloţení volné finanční hotovosti. KOMBI spojuje výhody pojištění a spoření. Na konci pojištění je vyplácen celý vklad zvýšený o úrok a podíly na výnosech. Umoţňuje libovolně zkombinovat různé druhy rizik. Klient si také volí délku pojištění. KOMBI nabízí garantované zhodnocení, moţnost mimořádných vkladů a výběrů, pojistku lze předčasně vypovědět. 50

51 Dospělí mohou libovolně kombinovat pojištění pro případ doţití (spoření), pojištění pro případ smrti, úrazové pojištění nebo pojištění závaţných onemocnění. U dětí a mládeţe pojistka obsahuje vţdy pojištění úrazu. K němu lze volitelně sjednat pojištění pro případ doţití (spoření). 8. ŢP Závaţných onemocnění Jedná se o kombinaci Kapitálového ţivotního pojištění nebo ţivotního pojištění DYNAMIK s volitelným pojištěním závaţných onemocnění. Výhodou pojištění je výplata pojistné částky uţ ve chvíli, kdy lékař poprvé potvrdí diagnózu. Za závaţné onemocnění se dá povaţovat infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, rakovina, selhání ledvin, slepotaischemická choroba srdeční vyţadující operaci věnčitých tepen, transplantace ţivotně důleţitých orgánů. Pojištění nabízí moţnost daňových výhod či garantované zhodnocení. Připojistit lze úraz, pojištění pro případ invalidity nebo pro případ nemoci. Tabulka č. 8 Varianty pojištění Základní pojistka V případě závazného onemocnění Plnění v případě Výplata Pokračování smrti Kapitálové ŢP pojistná částka ne pojistná částka Kapitálové ŢP s trojnásobným 2x pojistná částka ano (pojistné dále 3x pojistná částka* plněním v případě smrti platí pojišťovna) ŢP Dynamik pojistná částka dle přání klienta pojistná částka** * nastane-li smrt po vyplacení plnění za závaţná onemocnění, vyplatí se jen jednonásobek pojistné částky ** nastane-li smrt po vyplacení plnění za závaţná onemocnění, vyplatí se jen kapitálová hodnota pojištění Zdroj: 51

52 8. Úvěrové ŢP Jde o dočasné pojištění pro případ smrti za běţné pojistné s klesající pojistnou částkou. Podstata pojištění spočívá v zabezpečení úhrady úvěru peněţnímu ústavu, slouţí k pojištění úvěrů, půjček a investic. Pojistku je moţné tzv. vinkulovat ve prospěch finančního ústavu, u nějţ má klient půjčku. V případě smrti pojišťovna vyplatí peníze bance a úvěr tak splatí. U některých typů půjček banky ţivotní pojistku standardně vyţadují. Lze sjednat pojištění zproštění od placení pojistného. 9. Rizikové ŢP Rizikové ŢP je dočasné pojištění pro případ smrti bez spořící sloţky, které je určeno především k zajištění blízkých. Kromě zajištění rodiny zabezpečuje také pojištění úvěrů, půjček a investic. Pojistné částky jsou u Rizikového ŢP vyšší neţ u pojistek, které kombinují pojištění a spoření, lze tak rodinu zabezpečit vysokou pojistnou částkou za relativně nízké pojistné. 10. Důchodové pojištění Jedná se o kapitálové ţivotní pojištění zvyšující ţivotní standard v seniorském věku vyplácením pravidelného důchodu nebo jednorázového vyplacení naspořené částky. Podle zvoleného rozsahu pojistného krytí můţe důchodové pojištění dále zabezpečovat v případě smrti pojištěného výplatu důchodu pro pozůstalé. Záruka - okamţitý důchodový program nabízí z jednorázově zaplacené částky okamţitou výplatu základního důchodu v pravidelných splátkách. K vypláceným důchodům se připisují podíly na výnosech z rezerv pojistného. U pojištění se poskytuje sleva z výše sjednaného ročního důchodu. 11. ŢP Partner Kapitálové ŢP Partner je určeno pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance. Výhody pojištění pro zaměstnance: flexibilita při změně zaměstnavatele (na pojištění mohou v průběhu trvání přispívat různí zaměstnavatelé), výše příspěvku, pojistné částky nebo volitelných pojištění příspěvek zaměstnavatele je pro zaměstnance čistým příjmem, ze kterého neplatí sociální ani zdravotní pojištění do výše stanovené zákonem zaměstnanec je pojištěn pro případ nepředvídatelných událostí daňové výhody 52

53 garantované zhodnocení mimořádné pojistné Výhody pojištění pro zaměstnavatele: přispívá k motivaci a stabilizaci zaměstnanců zaměstnavatel neplatí z příspěvků na ţivotní pojištění sociální ani zdravotní pojištění do výše stanovené zákonem nízká administrativní náročnost daňové výhody vlastníkem pojistky (pojistníkem) můţe být i společnost flexibilita při změně výše příspěvku, pojistné částky nebo volitelných pojištění, zavedení/zrušení příspěvku firmy moţnost úhrady celého pojistné firmou nebo příspěvků zaměstnance na pojistné Volitelná pojištění: úraz, pro případ invalidity (lze uzavřít jen u některých variant pojištění). 12. ŢP Manaţer Ţivotní pojištění je určené manaţerům, specialistům a ostatním pracovníkům v klíčových pozicích firmy v podobě nadstandardního pojištění. Pomáhá k posílení vazby mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Naspořené prostředky jsou vypláceny aţ po skončení pojištění. Majitelem pojištění je firma. V případě předčasného odchodu zaměstnance můţe pojištění ukončit a nechat si vyplatit tzv. odkupné nebo můţe pojištění převést na zaměstnance se všemi právy a povinnostmi. Pojištění se sjednává na dobu od 2 do 10 let. Kromě pravidelných plateb můţe zaměstnavatel kdykoli vloţit na pojištění mimořádný příspěvek. Pojištění také umoţňuje garanci zhodnocení části pojistného. U tohoto typu pojištění lze připojistit úraz, závaţná onemocnění, pojištění pro případ invalidity nebo pro případ nemoci. 13. ŢP PROFI Ţivot Jedná se o pojištění pro firmy a jejich zaměstnance. Pojištění spojuje pojistnou ochranu s moţností ovlivnit zhodnocení vloţených peněz podle zvolené investiční strategie prostřednictvím investičních programů (viz. ŢP Dynamik Plus) a zároveň umoţňuje čerpat daňové výhody. Výhodou je i investiční zámek, mimořádné pojistné nebo moţnost kdykoli čerpat uloţené peníze. V průběhu pojištění lze měnit délku pojištění, výši pojistné částky, výši pojistného či volitelná pojištění. 53

54 PROFI Ţivot pro firmu: pojištění přispívá k motivaci a stabilizaci zaměstnanců daňové výhody zaměstnavatel neplatí z příspěvků na ţivotní pojištění sociální ani zdravotní pojištění do výše stanovené zákonem moţnost přispívat zaměstnancům na úrazové připojištění či na soukromé zdravotní pojištění pojištění lze uzavřít bez standardního šetření zdravotního stavu nízká administrativní náročnost moţnost hromadné úhrady za všechny zaměstnance PROFI Ţivot pro zaměstnance: daňové výhody příspěvek zaměstnavatele je pro zaměstnance čistým příjmem, ze kterého neplatí sociální ani zdravotní pojištění do výše stanovené zákonem na jedné smlouvě lze úrazově připojistit aţ 3 děti garance zhodnocení investovaných prostředků Moţnosti připojištění: úraz, pro případ invalidity, pojištění pro případ nemoci. 14. Kolektivní pojištění osob Jde o rizikové ŢP, které sjednává zaměstnavatel ve prospěch zaměstnanců na základě rámcové smlouvy. Součástí rizikového pojištění je pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin a pojištění pro případ úrazu. Pojistné plnění v případě smrti z jakýchkoli příčin bude poskytnuto pod podmínkou, ţe k úmrtí došlo nejdříve rok od počátku pojištění. Toto neplatí v situaci, dojde-li k úmrtí úrazem, nebo kdyţ bylo při sjednání pojištění provedeno ocenění zdravotního stavu zaměstnance. Úrazové pojištění obsahuje pojistné události související s pracovní činností, pokrývá dobu nezbytného léčení úrazu, trvalé následky úrazu nebo smrt úrazem. Volitelná pojištění neboli připojištění jdou uzavřít i vypovědět kdykoli v průběhu pojištění. Stejně tak lze měnit i jejich parametry. Jedná se o úrazové pojištění, závaţná onemocnění, pro případ trvalé invalidity a pro případ nemoci. Investiční programy Prostřednictvím zvoleného programu klient rozhoduje, jakým způsobem se budou peníze na jeho pojistné smlouvě zhodnocovat. Jednotlivé programy se od sebe liší výší moţných výnosů a mírou rizika. Zahrnují moţnosti zhodnocování finančních prostředků 54

55 prostřednictvím garantované technické úrokové míry, resp. v případě mimořádného pojistného vyhlašované úrokové míry. Tabulka č. 9 Investiční programy Konzervativní Nový vyváţený Nový růstový Nový dynamický program program program program Garantovaný výnos 100 % 30 % - - Peněţní trh Dluhopisy (Fond korporátních dluhop.) - 50 % 40 % - Akcie (Fond globálních značek) % 40 % Fond ropného a energetického prům % 20 % Zlatý fond % Fond nemov. akcií - 20 % 20 % 30 % Zdroj: 5.3 Pojišťovna České Spořitelny, a. s. Pojišťovna byla zaloţena v roce 1992 českým soukromým kapitálem. Svou činnost zahájila pod názvem Ţivnostenská pojišťovna v roce Původním cílem bylo poskytovat pojišťovací sluţby především pro nastupující podnikatelskou sféru. Později začala rozšiřovat nabídku pojistných programů pro občanskou veřejnost. V roce 1995 uvedla na trh jako první pojišťovna v ČR pojištění velmi váţných onemocnění. Na konci roku 2000 získala největší rakouská ţivotní pojišťovna Sparkassen Versicherung, člen Finanční skupiny Erste Bank, 45 % podíl ve společnosti. Od září roku 2001 pojišťovna vystupuje pod novým názvem - Pojišťovna České Spořitelny. Charakteristickým znakem v prodeji pojistných produktů se stalo tzv. bankopojištění. Koncem roku 2003 akcionáři Pojišťovny České Spořitelny prodali neţivotní část pojišťovny společnosti Kooperativa. Od roku 2004 se tak pojišťovna specializuje pouze na prodej ţivotního pojištění. Získala titul Pojišťovna roku 2006, 2007 a Pojišťovna České spořitelny je od září roku 2008 součástí pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group, coţ je rakouská pojišťovací skupina. V březnu letošního roku 2009 byl změněn název společnosti na Pojišťovnu České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group. Mezi dceřiné spolčenosti pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group Wien patří také Kooperativa pojišťovna, a. s. a Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. 55

56 5.3.1 Nabídka produktů 1. Komplexní ŢP FLEXI 2. Flexibilní ŢP JUNIOR 3. Kapitálové ŢP KAPITÁL 4. Úvěrové ŢP HYPOTÉKA 5. Pojištění k úvěrům České Spořitelny 6. Zaměstnanecké programy 1. FLEXI ŢP Novinkou letošního roku 2009 je FLEXI ŢP, které umoţňuje komplexní zajištění rizik s výhodami investování do investičních fondů. Spojuje dosavadní tři varianty produktů FLEXI, FLEXI INVEST 2008 a FLEXI H-FIX do jednoho jediného. Znamená spojení ţivotního pojištění a osobních úspor klienta. Spořící sloţka platby pojistného je určena k navýšení kapitálové hodnoty smlouvy a lze ji umístit do jednoho či více investičních fondů, fondů typu H-FIX nebo garantovaných fondů. Klient můţe také tvořit své vlastní investiční portfolio prostřednictvím jedné ze tří investičních strategií. Více informací o fondech a strategiích na konci této kapitoly. Další výhody pojištění: flexibilita a vysoká transparentnost produktu, investování dle doporučení investičních specialistů moţnost přesunu prostředků mezi investičními fondy dle aktuální situace na fin. trzích garantovaný růst kapitálové hodnoty pro běţně placené pojistné ve výši 2,4 % p. a. flexibilně měnit podmínky pojištění dle aktuální situace moţnost sjednání základních pojistná rizik na zkrácenou dobu a získat tak vysoké pojistné krytí za výhodnou cenu moţnost mimořádných vkladů a výběrů pojištění pracovní neschopnosti s výběrem spoluúčasti (15 nebo 29 dnů) prodlouţení maximálních moţných lhůt plnění v případě nemoci či léčení úrazu aţ 548 dnů, v případě hospitalizace aţ 730 dnů samostatná moţnost pojištění hospitalizace z jakýchkoliv důvodů moţnost sjednat si doţivotní kapitálovou rentu moţnost sjednat doţivotní rentu v případě invalidity nebo bezmocnosti (tuto variantu připojištění nabízí Pojišťovna České spořitelny jako jediná v ČR) 56

57 uzavření 1 pojistné smlouvy pro jednoho nebo dva dospělé a aţ pět připojištěných dětí daňová uznatelnost plateb pojistného moţnost sjednání příspěvku zaměstnavatele Moţnosti připojištění: úrazová sloţka (pojištění smrti následkem úrazu, pojištění trvalých následků úrazu a pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu), doplňková sloţka (pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci, pojištění hospitalizace, pojištění velmi váţných onemocnění, pojištění plné invalidity s jednorázovou výplatou pojistné částky atp.), pro děti je moţno vyuţít i doplňkovou a úrazovou sloţku pojištění (pojištění velmi váţných onemocnění, pojištění hospitalizace a úrazová sloţka pojištění pro děti). Podmínky sjednání: jedna nebo dvě pojištěné osoby (vstupní věk let, při omezeném rozsahu pojištění aţ 97 let), maximálně pět pojištěných dětí (vstupní věk 0-18 let), minimální pojistná částka je 3000 Kč měsíčně na dospělou osobu nebo počáteční jednorázové pojistné, pojistná částka pro případ smrti minimálně Kč, doba trvání pojistné smlouvy minimálně 3 roky, maximálně do 75 let (příp. do 100 let při omezeném rozsahu). Povolené změny v průběhu pojištění: výše pojistných částek, výše běţného pojistného nebo doby trvání pojistné smlouvy, zahrnout druhého pojištěného a aţ 5 dětí na pojistnou smlouvu či naopak jejich následné vyloučení, dodateční zrušení či sjednání pojištění z nabídky úrazové sloţky pojištění, doplňkové sloţky pojištění nebo doplňkové a úrazové sloţky pojištění pro děti, mimořádné pojistné či průběţné výběry finančních prostředků, přerušení placení pojistného či předplacení pojistného, změny v určení obmyšlených osob, ve vinkulaci pojistné smlouvy, 57

58 indexace, která uchovává poţadované úrovně krytí v souladu s vývojem inflace, změnou v rozloţení prostředků do fondů atp. 2. Flexibilní ŢP JUNIOR JUNIOR nabízí komplexní pojištění dítěte pro případ neočekávaných ţivotních událostí. Děti mohou vybírat mimořádné výběry z naspořené částky nebo zvolit rozsah pojištění a spoření od 19 let věku. Výhody: finanční podpora při zdravotních potíţích dítěte, zajištění dítěte v případě tragické události v rodině, naspoření finančních prostředků usnadňujících dítěti vstup do samostatného ţivota, moţnost mimořádných vkladů ke zvýšení spořené částky, měnit v průběhu pojištění rozsah pojistné ochrany i výši plateb. Podmínky sjednání: vstupní věk dítěte od narození do nedovršených 18 let, trvání smlouvy minimálně 5 let a zároveň do let věku dítěte, měsíční platba minimálně 300 Kč nebo počáteční jednorázové pojistné alespoň Kč, vstupní věk dospělého minimálně 18 let. Moţnosti připojištění: pojištění trvalých následků úrazu, pojištění velmi váţných onemocnění, pojištění denního odškodného při léčení úrazu dítěte, připojištění k dennímu odškodnému, - pojištění hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci, pojištění rizika smrti dospělého pojistníka z jakýchkoliv příčin u běţně placeného pojistného, pojištění plné invalidity dospělého pojistníka s jednorázovou výplatou pojistné částky. 3. Kapitálové ŢP KAPITÁL KAPITÁL je pojistně-investičním produktem, který výhodně zhodnotí jednorázový vklad klienta. Garantuje zhodnocení vloţených prostředků a základní pojistnou ochranu. Výhody: garance technické úrokové míry je výši aţ 2,7 % ročně, moţnost uplatnění odpočtů od daně z příjmu, 58

59 plnění v případě smrti klienta je ihned k dispozici, vyplácena je částka navýšená o dosaţené zhodnocení (nepodléhá daňovým odvodům). Tabulka č. 10 Úrovně technické úrokové míry Trvání smlouvy v letech Více let TÚM od ,2 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,7 % 2,4 % Zdroj: Kromě technické úrokové míry jsou ke vkladu připisovány také podíly na výnosech pojišťovny. Celkové zhodnocení vkladu je na účet klienta připisováno kaţdý měsíc. Podmínky sjednání: vstupní věk dovršených let výše jednorázové investice minimálně Kč doba trvání investice od tří let 4. Úvěrové ŢP Hypotéka V případě zdravotních potíţí pojištěného přechází závazek splácení úvěru na pojišťovnu. Pojištění se sjednává pro případ smrti, volitelně lze zahrnout rizika velmi váţných onemocnění, invalidity a dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu úrazu nebo nemoci. V případě smrti nebo velmi váţného onemocnění u pojištěného vyplatí pojišťovna částku ve výši nesplaceného zůstatku úvěru k datu úmrtí či diagnózy nebo operace velmi váţného onemocnění (vč. úroků a poplatků), nejvýše však do výše sjednané pojistné částky. V případě, ţe je pojištěnému v průběhu trvání pojištění přiznán plný invalidní důchod z důvodu úrazu nebo nemoci, vyplácí pojišťovna 12 měsíčních splátek úvěru od data přiznání invalidního důchodu. Při následném potvrzení trvání plného invalidního důchodu je vyplacena částka ve výši celého zbývajícího nesplaceného zůstatku úvěru, nejvýše však do výše sjednané pojistné částky. V případě pracovní neschopnosti pojištěného trvající alespoň 29 dnů vyplatí pojišťovna plnění ve výši měsíční splátky úvěru za kaţdý kalendářní měsíc trvání pracovní neschopnosti, a to do výše maximálně jedenáct splátek. Pojištění lze uzavřít pro jednoho pojištěného. 59

60 Výhody: pojištění lze aţ do 2,5 milionu Kč pojistné částky pro riziko smrti uzavřít na základě vyplnění zdravotního dotazníku, tzn. bez nutnosti návštěvy lékaře, díky zohlednění klesající výše nesplaceného zůstatku úvěru při stanovování ceny pojištění nízké výsledné pojistné není povinné zajištění závazku (vinkulace) Moţnosti připojištění: pojištění velmi váţných onemocnění, pojištění plné invalidity, pojištění pracovní neschopnosti z důvodu úrazu nebo nemoci. 5. Pojištění k úvěrům České Spořitelny Pojištění k úvěru České spořitelny zajistí splácení úvěru v případě: dlouhodobé pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání, plné invalidity nebo úmrtí. Úvěrové pojištění je volitelnou součástí úvěru České spořitelny. Výhody: je vyţadován pouze souhlas s podmínkami pro vstup do pojištění bez nutnosti lékařské prohlídky, poplatek za pojištění je inkasován společně s poplatkem za správu a vedení úvěrového účtu, dvojí plnění v případě pracovní neschopnosti u OSVČ: lze sjednat Soubor pojištění B. Pojišťovna v tomto případě nebude plnit riziko ztráty zaměstnání (OSVČ nemůţe ztratit zaměstnání), ale v případě pracovní neschopnosti bude poskytnuto pojistné plnění ve výši dvojnásobku pravidelných měsíčních splátek úvěru. Podmínky pro sjednání se liší tím, zda se jedná o soubor pojištění A (základní) nebo B. 6. Zaměstnanecké programy Pro zaměstnanecké programy lez vyuţít pojištění pro účastníky penzijního připojištění u PF ČS. Příspěvky na soukromé ţivotní pojištění jsou daňově uznatelným nákladem. Zaměstnanecké pojistné programy představují atraktivní prostředek ohodnocení zaměstnance. Mají pozitivní vliv na pracovní prostředí a podporují image firmy. Jsou realizovány na základě rozhodnutí zaměstnavatele. 60

61 Přehled investičních fondů a strategií Garantovaný fond 1. Pro běţné pojistné - růst kapitálové hodnoty ve výši minimálně 2,4 % p. a. 2. Pro mimořádné a jednorázové pojistné - roční zhodnocení zaručuje minimálně zachování nominální hodnoty finančních prostředků. Od je zhodnocení ve výši 2,5% p.a. H-FIX fondy Tabulka č. 11 Přehled investičních horizontů Název Investiční politika shigh-fix 16 Maximalizace hodnoty u smluv se sjednaným koncem pojištění od do shigh-fix 20 Maximalizace hodnoty u smluv se sjednaným koncem pojištění od do shigh-fix 24 Maximalizace hodnoty u smluv se sjednaným koncem pojištění od do shigh-fix 29 Maximalizace hodnoty u smluv se sjednaným koncem pojištění od do shigh-fix 35 Maximalizace hodnoty u smluv se sjednaným koncem pojištění od Zdroj: Tabulka č. 12 Investiční fondy Akcie Dluhopisy Nemovitosti PČS Fond akciový Sporobond Nemovitostní fond ČS Top Stocks Trendbond ESPA Stock America ESPA Stock Europe Active ESPA Stock Japan Sporotrend ESPA Stock BRICK Zdroj: 61

62 Investiční strategie Konzervativní strategie - investor realizuje investici diverzifikovanou do více podkladových fondů, které tvoří komplexní řešení konzervativní investice. Jedná se především o investice do dluhopisových fondů s investičním horizontem min. tři roky. Vyváţená strategie - představuje komplexní řešení vyváţené investice na akciovém a dluhopisovém trhu se střední mírou rizika. Investiční horizont této strategie je min. pět let. Progresivní strategie - představuje komplexní řešení dynamické investice s významnou expozicí na vyspělých akciových trzích a investicí do nemovitostí. Strategie je určena především investorům s dlouhodobým investičním horizontem minimálně sedm let. 5.4 Porovnání a vyhodnocení vybraných produktů pojišťoven Historicky první variantou kombinace ţivotního pojištění a spoření je kapitálová ţivotní pojištění. Zaručuje zhodnocení vloţených peněz a moţnost daňového zvýhodnění. Jeho výhodou je moţnost upravovat poměr mezi spořící a rizikovou sloţkou, vkládat mimořádné vklady a průběţně vybírat či přerušit placení pojistného. Pro definování kritérií slouţících k porovnání výše zmíněných produktů daných pojišťoven jsem tedy zvolila oblast kapitálového ţivotního pojištění. Podrobnou charakteristiku jednotlivých nabídek kapitálového pojištění vybraných pojišťoven jsem charakterizovala v kapitole 5.1, 5.2 a 5.3. Definovaná kritéria k jednotlivých produktům jsem umístila do tabulky č. 13. Z nabídek pojišťoven mohu vyloučit dětská ţivotní pojištění, která spadají do kapitálových ţivotních pojištění, protoţe hodnotím za věkovou skupinu let. 62

63 Tabulka č. 13 Srovnání produktů daných pojišťoven z hlediska kapitálového ŢP Parametry ţivotního pojištění Live * Kapitálové ** Jednorázové kapitálové ** Patriot ** Kapitál *** Základní údaje Moţnost vinkulace pojistky - Indexace pojistného - Mimořádné vklady - - Mimořádné výběry - - Osob maximálně Připojištěných osob maximálně Min. roční pojistné Min. pojistná částka v Kč Trvání pojištění v letech Min. pojistná doba v letech Max. pojistná doba Min. vstupní věk v letech Max. vstupní věk v letech Součásti pojištění Pojištění pro případ smrti Pojištění pro případ doţití Zproštění placení v příp. plné - - invalidity Připojištění pro případ úrazu - - Připojištění pro případ hospitalizace Připojištění pro případ závaţných nemocí Připojištění pro příp. plné invalidity Připojištění pro příp. civilizačních chorob Připojištění pro příp. smrti úrazem Připojištění pro případ trvalých následků úrazu Připojištění denního odškodného v příp. úrazu Připojištění denní dávky v příp. prac. neschopnosti * Aegon, ** Česká Pojišťovna, *** Pojišťovna České spořitelny Zdroj: vlastní

64 AEGON poskytuje univerzální KŢP Live s garantovanou úrokovou mírou 2,4 % ročně. Umoţňuje vinkulaci pojistky, indexaci pojistného, vkládat a vybírat prostředky v průběhu trvání pojištění a má široký rozsah připojištění. Při uzavírání smlouvy k tomuto pojištění je automaticky sjednaná lékařská asistence. Kapitálové ţivotní pojištění u České pojišťovny minimální roční zhodnocení ve výši 2,4 %. Pojištění má niţší minimální pojistnou částku neţ kapitálové ŢP jednorázově placené a nabízí široký rozsah připojištění. KŢP jednorázově placené zaručuje minimální roční zhodnocení ve výši 3,5 % a umoţňuje připojistit navíc další osobu. Výhodou je krátká doba pojištění. KŢP Patriot lze sjednat s ročním zhodnocením 2,7 %, poskytuje moţnost indexace pojistného a mimořádně vkládat a vybírat prostředky. KŢP Kapitál od Pojišťovny České spořitelny se vyznačuje nadstandardním zhodnocením vloţených prostředků. TÚM se pohybuje v závislosti na délce trvání smlouvy, tj. od 2,2 2,7 % ročně (viz. Tabulka č. 10 Úrovně technické úrokové míry). Nenabízí moţnost sjednání připojištění. Na základě tohoto porovnání mohu vyloučit kapitálové ţivotní pojištění jednorázově placené. Kapitál od PČS mě odradil tím, ţe nenabízí moţnosti připojištění. U Kapitálové ţivotního pojištění od ČP nejdou zase v průběhu pojištění mimořádně vkládat a vybírat peněţní prostředky. Volila jsem tedy mezi KŢP LIVE od AEGONu a PATRIOTem od České pojišťovny. Obě pojištění umoţňují indexaci pojistného, vklady a výběr v průběhu pojištění a velký rozsah připojištění. LIVE navíc poskytuje moţnost vinkulace pojistného. Vhledem k tomu, ţe AEGON Pojišťovna má v České republice menší pokrytí obchodních míst pro sjednání pojištění a já bych volila cestu sjednání pojištění přímo v pojišťovně a ne přes internet, vyhovuje mi více kapitálové ţivotní pojištění PATRIOT. Česká Pojišťovna je také jakousi zárukou kvality a bezpečnosti na českém pojistném trhu. Bude samozřejmě záleţet i na poplatcích spojených s pojištěním, které je nutné přes sjednáním smlouvy znát. Jsou často neprůhledné a tím mohou sniţovat výnos pod úroveň jiných spořících nástrojů. 64

65 Závěry a doporučení Bakalářská práce podává informace o významu a charakteristice ţivotního pojištění včetně jeho členění. Zmiňuje zákonem stanovené podmínky daňové uznatelnosti ţivotního pojištění. Dává přehled o základních ukazatelích pojištěnosti, které ovlivňuje situaci a vývoj českého pojistného trhu. Cílem práce je porovnat a vyhodnotit nabízené produkty ţivotního pojištění u AEGON Pojišťovny, a. s., České pojišťovny, a. s. a Pojišťovny České Spořitelny. Vybrala jsem porovnání produktů z hlediska kapitálového ţivotního pojištění. Dané produkty jsem hodnotila ze strany potencionálního klienta, který se se situací na pojistném trhu seznamoval samostatně, bez pomoci finančního poradce či jiného odborníka. Informace o jednotlivých produktech jsem získala prostřednictvím webových stránek, tištěných prospektů a uvedené literatury. Za hlavní kritéria výběru jsem zvolila: účel pojištění, pojistné (pevná nebo klesající pojistná částka, vinkulace pojistky, indexace pojistného), počet pojištěných osob, vstupní věk a délka pojištění, pojistnou částka (minimální a maximální) a moţnosti připojištění (viz. tabulka č. 13). Mezi velmi důleţitá měřítka patří také poplatky spojené s uzavřením a správou smlouvy (poplatky za předčasné ukončení smlouvy, mimořádný vklad, změny ve smlouvě atp.). Tento údaj jsem ale mezi definovaná kritéria nezařadila, neboť tyto informace většinou pojišťovny nezveřejňují. Sazebníky poplatků lze hledat v obchodních podmínkách, kde ale nejsou úplně kompletní. Je doporučeno nechat si vysvětlit význam jednotlivých poloţek příslušným finančním poradcem. Jasný přehled poplatků má na svých webových stránkách Česká pojišťovna a Pojišťovna České Spořitelny, AEGON poplatky nezveřejňuje. Jako obecné rady při sjednávání pojištění bych doporučila si pečlivě rozmyslet, co od pojištění očekáváme. Smlouva by měla být sjednána alespoň do 60 let věku kvůli uplatňování nezdanitelné části základu daně a také kvůli vytvoření dostatečné finanční rezervy. Je výhodné sjednávat produkty na 10 let a více. Díky měnící se ţivotní situaci by měl mít klient moţnost v průběhu pojištění sjednávat připojištění, vybírat nebo vkládat částky či v případě potřeby přerušit placení pojistného. Je důleţité si určit pojistnou částku tak, aby pokrývala klientovi potřeby a pojištění mělo nějaký význam. V neposlední řadě je vhodné si dobře přečíst pojistné podmínky a zjistit si poplatky spojené s pojištěním. Sjednávání ţivotního pojištění bych osobně volila cestou osobního přístupu neţ uzavření smlouvy přes internet. 65

66 Seznam pouţité literatury BUDINSKÝ Václav; GRULICH Tomáš. Banky a finanční organizace v České republice. Praha: Public History: Petit, ISBN X (pro Petit), ISBN (pro Public History), ČEJKOVÁ Viktória; ŠEDOVÁ Jindřiška; ČAPKOVÁ Dana. CSc. Základy pojišťovnictví. 1. vyd. Brno: PC-DIR, ISBN DAŇHEL Jaroslav a kol. Pojistná teorie. 2. vyd. Praha: Professional, ISBN HRADECKÝ Kamil. Pojištění. Klatovy: Chobot & Chobot, ISBN Kol. autorů z České asociace pojišťoven. Životní pojištění. 1. vyd. Praha: Grada, ISBN Zákon o pojišťovnictví (1999, novela 2008). Pojišťovnictví. Praha: C. H. Beck, ISBN

67 JIKAS. [online]. c [cit ]. Dostupný z WWW: <https://www.zivotnipojisteni.net/princip_zp.html>. AWD Česká republika, s. r. o.. [online]. c [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.finance.cz/pojisteni/informace/zivotni/rizikove/>. Česká asociace pojišťoven. [online]. c [cit ]. Dostupný z WWW:<http://www.cap.cz/ZobrazItem.aspx?item=Kapit%c3%a1lov%c3%a9+%c5%bdP&ty p=html+stranky>. Česká asociace pojišťoven. [online]. c [cit ]. Dostupný z WWW:<http://www.cap.cz/ZobrazItem.aspx?item=Investi%c4%8dn%c3%ad+%c5%bdP&ty p=html+stranky>. Česká asociace pojišťoven. [online]. c [cit ]. Dostupný z WWW:<http://www.cap.cz/ZobrazItem.aspx?item=Vkladov%c3%a9+poji%c5%a1t%c4%9b n%c3%ad&typ=html+stranky>. Česká asociace pojišťoven. [online]. c [cit ]. Dostupný z WWW:<http://www.cap.cz/ZobrazItem.aspx?item=Univerz%c3%a1ln%c3%ad+poji%c5%a1 t%c4%9bn%c3%ad&typ=html+stranky>. 67

68 Pojišťovna České spořitelny, a. s.. Wwww.pojistovnacs.cz [online]. c2004- [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.pojistovnacs.cz/zamestnanecke%2dprogramy/danoveodpocty-zamestnanec.aspx>. Pojišťovna České spořitelny, a. s.. Wwww.pojistovnacs.cz [online]. c2004- [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.pojistovnacs.cz/ zamestnanecke%2dprogramy/danoveodpocty-zamestnavatel.aspx Česká asociace pojišťoven. [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.cap.cz/aktuality.aspx?aktualita=27&list=vweb/aktuality>. Česká asociace pojišťoven. [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.opojisteni.cz/ekonomika/vyvoj-trhu/pojistovny-letosocekavaji-pokles-trhu/>. EKONOMIA a. s.. Bankovnictvi.ihned.cz [online]. c [cit ]. Dostupný z WWW: <http://bankovnictvi.ihned.cz/ _d-c4>. ČSOB pojišťovna. [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.opojisteni.cz/ekonomika/vyvoj-trhu/zivotni-pojisteni-si-loni-v-pomeruk-hdp-pohorsilo/>. 68

69 Seznam tabulek a grafů Tabulka č. 1 Vlastnosti základních druhů pojištění osob Tabulka č. 2 Výše daňové úspory v závislosti na výši ročního příjmu v Kč Tabulka č. 3: Předepsané pojistné členů ČAP v ČR (v tis. Kč) Tabulka č. 4: Předepsané pojistné v ţivotním pojištění podle pojišťoven v ČR za rok 2008 (v tis. Kč) Tabulka č. 5: Předepsané pojistné v ţivotním pojištění za rok 2008 (v tis. Kč) - vybrané poloţky Tabulka č. 6: Předepsané pojistné v ţivotním pojištění za rok indexy Tabulka č. 7 Varianty pojištění u dětského pojištění SLUNÍČKO Tabulka č. 8 Varianty pojištění Tabulka č. 9 Investiční programy Tabulka č. 10 Úrovně technické úrokové míry Tabulka č. 11 Přehled investičních horizontů Tabulka č. 12 Investiční fondy Tabulka č. 13 Srovnání produktů zvolených pojišťoven z hlediska kapitálového ţivotního pojištění Graf č. 1: Roční růst předepsaného pojistného členů ČAP v ČR Graf č. 2: Podíl jednotlivých pojišťoven na českém pojistném trhu za rok 2006 v % Graf č. 3: Podíl jednotlivých pojišťoven na českém pojistném trhu za rok 2007 v % Graf č. 4: Podíl jednotlivých pojišťoven na českém pojistném trhu za rok 2008 v % 69

70 Seznam příloh Příloha č. 1 Stanovy ČAP Příloha č. 2 Seznam členů ČAP Příloha č. 3 Kodex etiky v pojišťovnictví Příloha č. 4 Přehled poplatků České Pojišťovny, a. s. k ţivotnímu pojištění obecně Příloha č. 5 Sazebník poplatků Pojišťovny České spořitelny, a. s. pro FLEXI ŢP Příloha č. 6 Sazebník poplatků Pojišťovny České spořitelny, a. s. pro JUNIOR ŢP Příloha č. 7 Sazebník poplatků Pojišťovny České spořitelny, a. s pro ţivotní a úrazové pojištění Příloha č. 8 AEGON Pojišťovna, a. s. - Ţádost o změnu osobních údajů Příloha č. 9 Česká Pojišťovna, a. s. - Zdravotní dotazník Příloha č. 10 Česká Pojišťovna, a. s. - Ţádost o provedení změny pojistné smlouvy Příloha č. 11 Česká Pojišťovna, a. s. - Ţádost o provedení mimořádného výběru Příloha č. 12 Pojišťovna České spořitelny, a. s. - Informační list pro zájemce o pojištění Příloha č. 13 Pojišťovna České spořitelny, a. s. - Dotazník pojištěného Příloha č. 14 Pojišťovna České spořitelny, a. s. - Převod kapitálové hodnoty Příloha č. 15 Pojišťovna České spořitelny, a. s. - Ţádost o změnu v pojistné smlouvě Příloha č. 16 Pojišťovna České spořitelny, a. s. - Ţádost o převod / přeúčtování platby pojistného Příloha č. 17 Všeobecné pojistné podmínky AEGON Pojišťovny, a. s. pro ţivotní pojištění LIVE, GLOBAL, JUVENTUS Příloha č. 18 Všeobecné pojistné podmínky AEGON Pojišťovny, a. s. pro ŢP MOVE Příloha č. 19 Všeobecné pojistné podmínky AEGON Pojišťovny, a. s. pro ŢP PREMIUM Příloha č. 20 Česká Pojišťovna, a. s. - Všeobecné pojistné podmínky pro ŢP Příloha č. 21 Česká Pojišťovna, a. s. - Doplňkové pojistné podmínky pro Úvěrové ŢP Příloha č. 22 Česká Pojišťovna, a. s. - Doplňkové pojistné podmínky pro ŢP Sluníčko Příloha č. 23 Česká Pojišťovna, a. s. - Doplňkové pojistné podmínky pro Rizikové ŢP Příloha č. 24 Česká Pojišťovna, a. s. - Doplňkové pojistné podmínky pro ŢP PROFI ŢIVOT Příloha č. 25 Česká Pojišťovna, a. s. - Doplňkové pojistné podmínky pro ŢP PATRIOT Příloha č. 26 Česká Pojišťovna, a. s. - Doplňkové pojistné podmínky pro ŢP PARTNER Příloha č. 27 Česká Pojišťovna, a. s. - Doplňkové pojistné podmínky pro ŢP MANAŢER Příloha č. 28 Česká Pojišťovna, a. s. - Doplňkové pojistné podmínky pro ŢP KOMBI 70

71 Příloha č. 29 Česká Pojišťovna, a. s. - Doplňkové pojistné podmínky pro KAPITÁLOVÉ ŢP jednorázově placené Příloha č. 30 Česká Pojišťovna, a. s. - Doplňkové pojistné podmínky pro KAPITÁLOVÉ ŢP Příloha č. 31 Česká Pojišťovna, a. s. - Doplňkové pojistné podmínky pro ŢP GARANCE Příloha č. 32 Česká Pojišťovna, a. s. - Doplňkové pojistné podmínky pro ŢP DYNAMIK PLUS Příloha č. 33 Pojišťovna České spořitelny, a. s. - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění spojená s investičními fondy Příloha č. 34 Pojišťovna České spořitelny, a. s. - Speciální pojistné podmínky pro FLEXI ŢP Příloha č. 35 Pojišťovna České spořitelny, a. s. - Speciální pojistné podmínky ŢP JUNIOR Příloha č. 36 Pojišťovna České spořitelny, a. s. - Všeobecné pojistné podmínky pojištění osob Příloha č. 37 Pojišťovna České spořitelny, a. s. - Speciální pojistné podmínky Úvěrového ŢP HYPOTÉKA Přílohy č jsou z důvodu obsahu velkého mnoţství dat přiloţeny na CD. 71

72 STANOVY ČAP (ve znění platném od ) Česká asociace pojišťoven (dále jen "asociace") je zájmovým sdružením vytvořeným podle 20f občanského zákoníku na organizaci a podporu vzájemné pomoci, spolupráce a zabezpečení zájmů pojišťoven a zajišťoven (dále jen "pojišťovny"). Asociace je právnickou osobou a jejím sídlem je Praha. Článek I Předmět činnosti Úkolem asociace je zejména: a) koordinovat, zastupovat, hájit a prosazovat společné zájmy pojišťoven ve vztahu k orgánům státní správy a dalším osobám i ve vztahu k zahraničí, b) zpracovávat připomínky k právním předpisům týkajícím se pojišťovnictví, pojištění nebo jiných zájmů pojišťoven a navrhovat legislativní úpravy, c) působit při odstraňování rozporů mezi členy asociace, dbát na dodržování pravidel hospodářské soutěže v souladu s právními předpisy a na dodržování zásad etického jednání a chování stanovených v Kodexu etiky v pojišťovnictví, d) na požádání soudů a jiných orgánů podávat posudky z oblasti pojišťovnictví, e) podporovat vědeckou činnost týkající se činnosti pojišťoven, uveřejňovat důležité poznatky, případně vydávat odborné časopisy a publikace, f) propagovat význam pojištění a zlepšovat image pojišťovnictví, g) na základě požadavků členů asociace zabezpečovat a zprostředkovávat výchovu a vzdělávání a organizovat výměnu zkušeností a spolupráci se zahraničím, h) zabezpečovat zastoupení asociace v mezinárodních organizacích a jejich orgánech, i) spolupracovat při tvorbě společných statistik a při sestavování evidence důležitých údajů, j) působit v oblasti zábrany škod, zejména spolupracovat s orgány a organizacemi činnými v oblasti škodové prevence, podporovat tvorbu norem v této oblasti a na základě rozhodnutí členů asociace sdružovat a poskytovat prostředky na zábrannou činnost, k) úzce spolupracovat se středními a vysokými školami a dalšími teoreticko-výzkumnými pracovišti při výchově odborníků a rozvoji pojišťovací teorie a za tímto účelem podporovat vznik specializovaných sdružení pojišťovacích odborníků, l) poskytovat služby v rámci svého předmětu činnosti a výnosy z nich používat na úhradu příslušných nákladů na tyto služby, m) zakládat společnosti k zabezpečení plnění společných úkolů členů asociace. Úkolem asociace však není vykonávat kontrolu řízení a organizace činnosti svých členů a kontrolu jejich obchodní strategie 1

73 Článek II Členství 1.VZNIK ČLENSTVÍ 1.1.Členy asociace mohou být pojišťovny podnikající na území České republiky v souladu se zákonem o pojišťovnictví. Členy asociace se zvláštním statutem mohou být specializovaná sdružení pojišťovacích odborníků a dále právnické osoby, jiné než pojišťovny, působící v komerčním pojišťovnictví a zřízené podle zvláštních zákonů. Členy asociace nemohou být Všeobecná zdravotní pojišťovna a pojišťovny založené podle zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů Přidruženým členem asociace může být pojišťovna, která o to požádá, na dobu do jejího přijetí za člena ČAP shromážděním členů. Práva a povinnosti přidruženého člena jsou omezena ve smyslu následujících článků stanov Členy asociace jsou kromě zakladatelů i další osoby, o jejichž přijetí do asociace rozhodne shromáždění. Členství vzniká rozhodnutím shromáždění o přijetí. Hlavními předpoklady rozhodnutí shromáždění o přijetí za člena asociace je: a) písemná žádost uchazeče o přijetí za člena asociace, b) písemný závazek uchazeče dodržovat stanovy asociace a její rozhodnutí přijatá i v době před vznikem jeho členství, c) stručná charakteristika činnosti a hospodářské výsledky podle přílohy těchto stanov K přijetí za člena asociace shromážděním členů je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů asociace O přidruženém členství v asociaci rozhoduje prezidium na základě písemné žádosti, obsahující stručnou charakteristiku činnosti a hospodářské výsledky ve smyslu bodu 1.3. písm. c) tohoto článku a jeho závazek dodržovat stanovy asociace a její rozhodnutí, přijatá i v době před vznikem jeho členství K přijetí za přidruženého člena asociace je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů prezidia Vzhledem ke specifičnosti postavení přidruženého člena bude vždy charakter a forma součinnosti mezi přidruženým členem a asociací řešena orgány asociace individuálně Přidružené členství může trvat maximálně do data konání shromáždění členů. Pokud není pojišťovna přijata za člena asociace, končí tím také přidružené členství. 2. POZASTAVENÍ ČLENSTVÍ 2.1. Členovi může být pozastaveno členství až na dobu jednoho roku, jestliže závažně nebo opětovně porušil povinnosti vyplývající ze stanov nebo jiných dokumentů asociace. O pozastavení členství rozhoduje shromáždění nejméně 3/4 hlasů všech členů asociace bez hlasu člena, o jehož pozastavení členství se jedná Po dobu pozastavení členství zaniká právo podílet se na rozhodování orgánů asociace. Ostatní práva a povinnosti zůstávají nedotčeny. 3. ZÁNIK ČLENSTVÍ 3.1. Členství v asociaci zaniká: a) vystoupením člena, b) vyloučením člena, c) právní mocí rozhodnutí České národní banky o odebrání povolení k podnikání v pojišťovnictví, d) zánikem člena, e) zánikem asociace. To platí i pro člena se zvláštním statutem Záměr vystoupit z asociace musí být písemně oznámen prezidiu. Vystupující člen musí splnit všechny závazky, které na sebe převzal v době svého členství. Členství zaniká dnem projednání na nejbližším zasedání prezidia. 2

74 3.3. Člen může být vyloučen, jestliže hrubě porušil své povinnosti vyplývající ze stanov nebo jednal proti zájmům asociace. O vyloučení rozhoduje shromáždění nejméně 3/4 hlasů všech členů asociace bez hlasu člena, o jehož vyloučení se jedná. Členství zaniká dnem uvedeným v rozhodnutí shromáždění o vyloučení člena z asociace Při vystoupení, vyloučení a zániku člena není nárok na vrácení členského vkladu a příspěvku. Současně dnem vystoupení nebo vyloučení ztrácí bývalý člen všechna práva člena asociace Pro zánik přidruženého členství platí shora uvedená ustanovení s tím, že o vyloučení přidruženého člena rozhoduje prezidium nejméně 3/4 hlasů všech členů prezidia. Přidružené členství rovněž zaniká podle čl. II bod 1.8. Článek III Práva a povinnosti členů 1. PRÁVA ČLENA Člen asociace má zejména právo: a) účastnit se shromáždění členů a všech aktivit, které asociace vyvíjí v rámci předmětu své činnosti, využívat výsledků činnosti asociace, b) podávat podněty a připomínky k činnosti asociace, c) uvádět ve svých propagačních a jiných materiálech své členství v asociaci a používat její logo, d) podílet se na řízení a kontrole činnosti asociace, e) volit zástupce členů asociace do orgánů asociace a předkládat návrhy na jejich odvolání, být volen do těchto orgánů, f) využívat služby poskytované členům asociace. Tato práva přísluší s výjimkou práv uvedených pod písm. d) a e) i členům se zvláštním statutem a přidruženým členům, aniž je dotčeno právo účasti zástupce člena se zvláštním statutem a přidruženého člena na shromáždění členů asociace. 2. POVINNOSTI ČLENA Člen asociace má zejména povinnost: a) dodržovat stanovy asociace, b) podporovat činnost asociace, c) dodržovat Kodex etiky v pojišťovnictví, d) uhradit členský vklad, e) pravidelně hradit členský příspěvek, f) dodržovat mlčenlivost o interních údajích asociace, g) poskytovat údaje a informace, které si asociace se souhlasem prezidia vyžádá, h) hradit náklady za služby poskytované asociací, i) oznámit neprodleně prezidiu pozastavení činnosti a odebrání povolení k podnikání v pojišťovnictví. Tyto povinnosti přísluší s výjimkou povinností uvedených v bodě d) i členům se zvláštním statutem a přidruženým členům, nerozhodne-li prezidium nebo shromáždění jinak. Článek IV Členský vklad, členský příspěvek a ostatní platby 1. Členský vklad je Kč. 2. Nový člen asociace je povinen zaplatit členský vklad nejpozději do 30 dnů po rozhodnutí shromáždění členů o přijetí za člena asociace. 3. Výši členských příspěvků stanoví shromáždění členů nejpozději na svém prvnímzasedání v příslušném roce, a to vždy na tento kalendářní rok pevnou částkou a pohyblivou částkou stanovenou podle podílu na předepsaném pojistném členů ČAP za předchozí rok. 3

75 4. Členové asociace jsou povinni uhradit členské příspěvky každoročně nejpozději do 30 dnů od konání shromáždění členů, které stanovilo jejich výši. 5. Nový člen asociace je povinen zaplatit členský příspěvek pro běžný rok, ve kterém členství vznikne. Výše členského příspěvku, který je souhrnem pevné a pohyblivé části, bude uhrazena poměrně jen za počet měsíců členství, přičemž rozhodným měsícem je měsíc konání shromáždění členů. 6. Členský vklad i členský příspěvek platí členové na účet asociace. V případě opožděného placení může prezidium uložit pokutu až do výše 1/12 dlužné částky za každý i započatý měsíc. 7. Členové uhradí případné náklady za služby poskytované asociací ve výši schvalované každoročně shromážděním členů. 8. Členové se zvláštním statutem a přidružení členové hradí členský příspěvek, o jehož výši rozhodne zvlášť pro každou skupinu těchto členů shromáždění členů. Body 2 7 pro ně platí přiměřeně. 9. Členové a přidružení členové asociace mohou na společnou činnost přispívat i dobrovolně, např. úhradou nákladů na účast svých zaměstnanců při jednáních orgánů asociace a poskytováním odměn. Článek V Orgány asociace Nejvyšší, statutární a další orgány asociace jsou: 1. shromáždění členů, 2. prezidium, 3. prezident a viceprezidenti, 4. kontrolní komise, 5. výkonný ředitel, 6. sekce. 1. SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ 1.1. Nejvyšším orgánem asociace je shromáždění členů asociace (dále jen "shromáždění"), kterého se mohou zúčastnit maximálně dva zástupci každého člena asociace Do působnosti shromáždění náleží: a) volit členy prezidia a kontrolní komise, a to podle volebního řádu, kontrolovat jejich činnost a odvolávat je, b) rozhodovat o koncepci práce, plánu činnosti a rozpočtu asociace, c) schvalovat roční závěrku a zprávu o hospodaření, d) přijímat a vylučovat členy, pozastavovat členství, e) schvalovat stanovy a jejich změny a další zásadní dokumenty navržené prezidiem, f) rozhodovat o zániku a vypořádání majetku asociace Shromáždění se schází nejméně jednou ročně a svolává jej prezidium. Písemné pozvánky spolu s programem jednání a podklady musí být zaslány členům asociace nejméně 14 dní před stanoveným termínem Návrh na svolání mimořádného shromáždění může podat kterýkoliv člen asociace. O závažnosti důvodů konání shromáždění rozhoduje prezidium na svém nejbližším zasedání Shromáždění je schopné se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů asociace, neurčují-li stanovy něco jiného Shromáždění rozhoduje většinou hlasů přítomných členů asociace, pokud stanovy nevyžadují většinu všech členů Každý člen asociace má jeden hlas Výkonný ředitel zodpovídá za vyhotovení zápisu z jednání shromáždění, který podepisuje prezident nebo v případě jeho nepřítomnosti některý z viceprezidentů. 4

76 2. PREZIDIUM 2.1. Prezidium je statutárním orgánem, který strategicky řídí činnost asociace Do působnosti prezidia náleží zejména: a) jednat jménem asociace, b) předkládat návrhy pro jednání shromáždění, c) řešit spory mezi členy asociace, d) rozhodovat o osobě výkonného ředitele, jmenovat a odvolávat předsedy sekcí, kteří nemají pracovně-právní vztah k asociaci, a řídit a kontrolovat jejich činnost e) schvalovat Organizační řád České asociace pojišťoven a Zásady finančního hospodaření, f) rozhodovat o všech otázkách, které nejsou těmito stanovami svěřeny do působnosti jiného orgánu, g) podporovat projekty, postupy a opatření, která přispívají k rozvoji pojistného trhu Prezidium má 9 členů, kteří jsou voleni shromážděním. Při volbě prezidia se přihlíží rovněž k významu postavení člena asociace na pojistném trhu. Členové prezidia jsou voleni na dobu dvou let. Pokud se v průběhu volebního období sníží počet členů prezidia, je prezidium oprávněno kooptovat zástupce kteréhokoliv člena asociace Členové prezidia volí ze svého středu prezidenta a 2 viceprezidenty Prezidium je usnášeníschopné, jestliže je přítomná nadpoloviční většina členů prezidia. Jestliže není ve stanovách uvedeno jinak, je k platnosti usnesení prezidia třeba prostá většina hlasů přítomných členů prezidia. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta asociace. Hlasuje se aklamací, pokud prezidium před zahájením hlasování nerozhodne o jiném způsobu Prezidium se schází nejméně 4x do roka a v případě nutnosti i na návrh kteréhokoli člena asociace nebo výkonného ředitele. Návrh je nutno podat písemně s věcným odůvodněním a návrhem termínu. Prezident spolu s viceprezidenty a po konzultaci s výkonným ředitelem do 3 dnů rozhodnou o naléhavosti a termínu svolání schůze prezidia. Schůzi prezidia svolává prezident nejpozději 7 dní před stanoveným termínem Za přípravu pozvánky, programu i podkladů a distribuci všech materiálů členům prezidia odpovídá výkonný ředitel. O průběhu zasedání prezidia vyhotovuje výkonný ředitel asociace zápis, který podepisuje prezident nebo v jeho nepřítomnosti jím pověřený viceprezident V naléhavých případech, které nestrpí odklad, může prezident nebo jím pověřený viceprezident vydat usnesení per rollam na základě písemného dotazu u všech členů prezidia. Takové usnesení je však platné pouze tehdy, jestliže návrh usnesení per rollam byl prokazatelně rozeslán všem členům prezidia a souhlasily s ním alespoň dvě třetiny členů prezidia. Pokud člen prezidia, který nesouhlasí s návrhem usnesení požádal o svolání prezidia k takovému návrhu, nemůže být usnesení per rollam přijato. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání prezidia zapsáno do zápisu Členové prezidia jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo asociaci nebo jejího člena poškodit. 3. PREZIDENT A VÍCEPREZIDENTI 3.1. Do působnosti prezidenta asociace náleží zejména: a) zastupovat asociaci, jednat a podepisovat jejím jménem, b) řídit zasedání shromáždění, zasedání prezidia a zásadní jednání s orgány a organizacemi v tuzemsku a v zahraničí, c) spolupracovat s výkonným ředitelem Viceprezident zastupuje prezidenta v jím určeném rozsahu. Viceprezidenti mohou společně podepisovat jménem asociace Shromáždění členů volí čestného prezidenta asociace. Může se jím stát jen ten, kdo vykonával funkci prezidenta, výrazně se zasloužil o rozvoj českého pojišťovnictví a jehož odborné a lidské kvality jsou všeobecně uznávány. Čestný prezident má poradní hlas na zasedání orgánů asociace, na něž je pozván. 4. KONTROLNÍ KOMISE 4.1. Do působnosti kontrolní komise náleží kontrolovat hospodaření asociace podle úkolů stanovených v zásadách finančního hospodaření asociace Kontrolní komise má nejméně tři členy, které volí na období dvou let shromáždění. Členové kontrolní komise volí ze svého středu předsedu. 5

77 5. VÝKONNÝ ŘEDITEL 5.1 Do působnosti výkonného ředitele náleží: a) plnit úkoly stanovené prezidiem; předkládat strategické a koncepční návrhy, návrhy projektů, plánů činností a návrhy organizační struktury ČAP, b) zajišťovat organizační záležitosti související s činností asociace, c) zabezpečovat řádné hospodaření a běžný provoz asociace,. d) koordinovat součinnost mezi jednotlivými sekcemi a pracovními skupinami navzájem, a to jak po stránce odborné, tak i organizační. e) úzce spolupracovat s prezidentem asociace a poskytovat prezidentovi a členům asociace informace a dokumenty, f) jednat a podepisovat jménem asociace v rozsahu jeho působnosti. g) vykonávat úkony v pracovněprávních vztazích a v uzavřených obchodních smlouvách. 5.2 Výkonný ředitel má na zasedáních prezidia, jednotlivých sekcí a pracovních skupin poradní hlas, pokud není členem těchto orgánů. 6. SEKCE Působnost sekcí je vymezena v Organizačním řádu ČAP. Činnost sekce řídí předseda sekce. 7. Členové prezidia, kontrolní komise a předsedové sekcí mohou ze své funkce odstoupit. Tuto skutečnost jsou však povinni oznámit orgánu, který je zvolil nebo jmenoval. Tento orgán je povinen projednat jejich odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o jejich odstoupení dověděl. Výkon jejich funkce končí dnem, kdy jejich odstoupení projednal, příp. měl projednat orgán, který je zvolil nebo jmenoval. Článek VI Zánik asociace 1. O zániku asociace rozhoduje shromáždění. K přijetí rozhodnutí o zániku asociace je třeba souhlasu 3/4 hlasů všech členů asociace. 2. Při zániku asociace rozhodne shromáždění současně i o způsobu a dni jejího zrušení a na návrh prezidia o vypořádání majetku. Článek VII Změny stanov O změnách stanov rozhoduje shromáždění. Ke změně stanov je nezbytný souhlas 3/4 hlasů všech členů asociace. Stanovy byly schváleny zakladateli asociace dne a upraveny shromážděním členů dne , , , , , , , a

78 Příloha Aplikace článku II/1.3 Žádost o přijetí za člena, resp. přidruženého člena, musí být podána písemnou formou a doložena přílohami, které obsahují: 1. závazek uchazeče dodržovat Stanovy a obecné zásady činnosti asociace schválené shromážděním členů, 2. závazek uchazeče dodržovat Kodex etiky v pojišťovnictví, 3. výpis z obchodního rejstříku, 4. výsledek auditu alespoň za poslední rok činnosti minimálně v rozsahu uveřejňovaném ve výroční zprávě, 5. bilance a výsledovky potvrzené auditorem za poslední 3 roky činnosti, při kratší době činnosti za dobu od udělení povolení k podnikání v pojišťovnictví, 6. složení představenstva a dozorčí rady, 7. složení managementu (generální ředitel a náměstci) s uvedením kvalifikace:dosavadní praxe nejvyšší dosažené vzdělání (škola, obor), 8. složení akcionářů a jejich podíl na základním jmění nad 5%, 9. provozovaná pojistná odvětví na základě povolení České národní banky, 10. územní působnost a organizační uspořádání. Pro člena se zvláštním statutem se tato příloha použije přiměřeně. 7

79 Příloha č. 2 Seznam členů ČAP Zkratka Název pojišťovny AEGON AEGON Pojišťovna, a. s. Allianz Allianz Pojišťovna, a. s. Aviva Aviva, pojišťovna, a. s. AXA AXA ţivotní pojišťovna, a. s. ČPP Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. ČP Česká pojišťovna, a. s. ČSOBP ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB GP Generali Pojišťovna, a. s. HVP Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. ING ING Ţivotní pojišťovna N. V., - pobočka pro Českou republiku KP Komerční pojišťovna, a. s. KOOP Kooperativa, pojišťovna, a. s. MAXIMA MAXIMA pojišťovna, a. s. CARDIF POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a. s. PČS Pojišťovna České spořitelny, a. s. AMCICO PRVNÍ AMERICKO - ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. - AMCICO LIFE UNIQA UNIQUA pojišťovna, a. s. VICTORIA VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s. WUST - pob. Wustenrot pojišťovna, pobočka pro Českou republiku WUST - ŢP Wustenrot, ţivotní pojišťovna, a. s.

80 Příloha č. 3 KODEX ETIKY V POJIŠŤOVNICTVÍ (Schváleno shromážděním členů dne 28. března 2007) Posláním Kodexu etiky v pojišťovnictví České asociace pojišťoven (dále jen Kodex ) je napomáhat prosazování korektních vztahů na českém pojistném trhu a přispět k jeho zdravému vývoji. I. Úvodní ustanovení 1.1 Kodex stanoví etické normy a zásady jednání a chování v pojišťovnictví (dále jen etické normy ), které budou ve své praxi uplatňovat pojišťovny, jejich zaměstnanci a pojišťovací zprostředkovatelé, kteří vykonávají zprostředkovatelskou činnost pro tyto pojišťovny. 1.2 Dodržování ustanovení Kodexu napomáhá chránit dobré jméno pojišťovnictví jako celku a zajišťovat, aby klienti byli řádným způsobem a v potřebném rozsahu informováni o službách pojišťoven a důvěřovali jim, aby ve vzájemných vztazích pojišťoven existovalo zdravé soutěžní prostředí a konkurence probíhala v souladu s dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže. 1.3 Česká asociace pojišťoven (dále jen ČAP ) napomáhá při uplatňování Kodexu v praxi 1.4 Jednotlivé pojišťovny mohou uplatňovat vyšší etické nároky na chování i jednání svých zaměstnanců a pojišťovacích zprostředkovatelů, než jsou nároky vyplývající z tohoto Kodexu. II. Obecné zásady chování pojišťoven 2.1 Pojišťovny respektují dobré mravy, pravidla hospodářské soutěže a zvyklosti. Soutěž mezi pojišťovnami smí být vedena jedině pomocí čestných a poctivých prostředků. Pojišťovny musí respektovat pravidla pro tvorbu pojistného. Při účasti ve výběrových řízeních pojišťovny dodržují pravidla poctivého obchodního styku a neposkytují neodůvodněné výhody. Pojišťovny se vyvarují všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o jejich službách. Zvláště se pak vyvarují nepravdivých, pomlouvačných a opovržlivých výroků o jiných pojišťovnách, jejich zaměstnancích a pojišťovacích zprostředkovatelích. 2.2 Šíření informací o jiných pojišťovnách je nepřípustné, pokud by jim mohlo přivodit újmu a nebo poškození jejich dobrého jména.

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na životní, úrazové a nemocenské pojištění. Stručná charakteristika pojistných

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty. 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty. 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. Historie K největším neživotním rizikům patřila od starověku rizika spojená s námořní plavbou a požáry.

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kapitálové životní pojištění Bakalářská práce Autor: Michal Koutný Pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha Duben,

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR Co pojištění nabízí Jedná se o pojištění sjednávané ve prospěch dítěte,

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

EXTRAKT (ZKRÁCENÝ SOUHRN) RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. 400.005, ZE DNE 21.11.2008.

EXTRAKT (ZKRÁCENÝ SOUHRN) RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. 400.005, ZE DNE 21.11.2008. EXTRAKT (ZKRÁCENÝ SOUHRN) RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. 400.005, ZE DNE 21.11.2008. Smluvní strany: 1. PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21 IČ: 45 794 944,

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Possibilities of Evaluating Finances through

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor Datum 15. 9. 2013 Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze,

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Infolist produktu BEZ OBAV

Infolist produktu BEZ OBAV Infolist produktu BEZ OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz BEZ OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Bez Obav je investiční životní pojištění. Zhodnocení

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Konec manažerského pojištění v Čechách

Konec manažerského pojištění v Čechách Konec manažerského pojištění v Čechách Martin Podávka, FinQ.cz 2006 UPOZORNĚNÍ: Článek je určen pro pojišťovací a finanční poradce! Motivační pojištění (někdy také manažerské) nepatří mezi produkty prodávané

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové

Více

Nabídka pojištění členů NOS PČR

Nabídka pojištění členů NOS PČR Nabídka pojištění členů NOS PČR Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO druhá největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové vklady 1,5 mld zisk v roce 2008

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zhodnocení trhu povinného ručení v České republice z hlediska vhodného pojistného krytí vybraného subjektu Bc. Václav Lesák Diplomová práce 2012 Prohlašuji:

Více

Finanční portfolio klienta

Finanční portfolio klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Finanční portfolio klienta Diplomová práce Autor: Bc. Tereza Šedivá Finance, finanční trhy Vedoucí práce: Ing. Helena Cetlová

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Eva DUCHÁČKOVÁ Úvod Pojišťovny jsou finanční instituce, které provozují pojištění. Pojištění je finanční nástroj určený ke krytí důsledků nahodilých

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Inovace v životním pojištění v prostředí EU

Inovace v životním pojištění v prostředí EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišt ovnictví Inovace v životním pojištění v prostředí EU Bakalářská práce Autor: Sergiy Kovalov Bankovní management Bankovnímanaţer specialista

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje Penzijní připojištění se státním příspěvkem Stručná metodická příručka prodeje březen 2008 Otázky a odpovědi prodejce Penzijního fondu České pojišťovny Proč právě Penzijní fond České pojišťovny Penzijní

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_06 Název materiálu: SPOŘENÍ DĚTI, ZÁJMY Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů. Akceptace návrhu smlouvy Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu. Aktuální hodnota individuálního účtu

Více

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010,

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, Třídící znak 2 0 4 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. dubna 2015 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

rizikové životní pojištění

rizikové životní pojištění BEZ OBAV rizikové životní pojištění Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice 1 Koncept produktu Bez Obav Vysoce flexibilní produkt s těmito vlastnostmi: Možnost pojistit na širokou škálu pojistných rizik

Více

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Metody sociálního zabezpečení Cíl tématického celku: Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 1. Základní údaje o Penzijní společnosti Název: Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen Penzijní společnost ) Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Telefon:

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce.

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce. Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Životní pojištění změna K provedení změny v pojistné

Více

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS OD 1/2013 Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS Část. I Tvorba sociálního fondu 1) Univerzita Karlova v Praze je povinna tvořit v souladu se zákonem č.

Více