ZA ŠKOLNÍ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014"

Transkript

1 Z ák ladní škola a Prak t ická škola, Opava, Sle zsk ého odboje 5, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace ZA ŠKOLNÍ ROK telefon : fax : http:

2 OBSAH 1. základní údaje o škole s přehled oborů vzdělávání s popis personálního zabezpečení činnosti školy s přehled o zápisu k plnění povinné školní docházky do školy s údaje o výsledcích vzdělávání žáků s prevence sociálně patologických jevů s další vzdělávání pedagogických pracovníků s aktivita a prezentace školy na veřejnosti s údaje o výsledcích činnosti provedené Českou školní inspekcí s základní údaje o hospodaření školy s zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů s zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení s projekty realizované školou financované z cizích zdrojů s údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů při vzdělávání s. 29 2

3 1. Základní údaje o škole Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace Právní subjekt : příspěvková organizace Identifikátor zařízení : IČO : Zřizovatel : Moravskoslezský kraj, krajský úřad, Ostrava, ul. 28.října 117 Ředitel školy : Statutární zástupce ŘŠ : Zástupce ředitele: Mgr. Jiří Kupka Bydliště : Zeyerova 2, Opava 5 Mgr. Tomáš Frank Bydliště: Šípková 24, Opava Mgr. Ludmila Krejčí Bydliště : Krnovská ul., Opava Rada školy : Mgr. Jakub Janeček, předseda (zástupce školy) PaedDr. Jana Silná, zapisovatel (zástupce školy) Jana Hanková, člen (zástupce rodičů) Mgr. Soňa Lichovníková, člen (zástupce zřizovatele) Mgr. Lenka Mikulová, člen (zástupce zřizovatele) Pavlína Moldříková, člen (zástupce rodičů) Zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, příspěvková organizace je Moravskoslezský kraj, který také řídí a spravuje zařízení, jehož cílem je poskytovat základní vzdělání žákům plnícím povinnou školní docházku v programu základní škola praktická (výhradně jsou to žáci s diagnostikovaným lehkým mentálním postižením) a základy vzdělání dívkám a chlapcům s vyšším stupněm postižení v základní škole praktické (taktéž tito žáci jsou do vzdělávacího programu základní škola speciální vřazeni na základě doporučení školského poradenského pracoviště a se souhlasem zákonných zástupců jednotlivých žáků). V rámci oboru základní škola speciální pracovaly ve školním roce tři třídy, v nichž byli žáci vzdělávající se podle rehabilitačního vzdělávacího programu- RPV ZŠS II. (dále RhVP). Do těchto tříd s RhVP byli začleněni žáci s těžkým až hlubokým mentálním postižením, často kombinovaným s další vadou. Čtvrtým rokem byli žáky školy dívky a chlapci v učebním oboru Praktická škola jednoletá. Tento obor střední školy je určen žákům, kteří jsou absolventy zejména základní školy speciální, tedy jde o dívky a chlapce se středním a těžším mentálním postižením. Vzhledem k charakteru našeho zařízení jsou z větší části žáky učebního oboru uchazeči končící povinnou školní docházku v oboru základní škola speciální u nás ve škole, zbytek je ze škol Opavska, kde také vzdělávají v oboru ZŠS. Pro děti v předškolním věku, u nichž byla školským poradenským zařízením potvrzena střední a vážnější mentální retardace, byla i v roce otevřena třída přípravného stupně základní školy speciální. Nedílnou součástí zařízení je také Speciálně pedagogické centrum Srdce školské poradenské zařízení pro děti, žáky a studenty s mentálním a tělesným postižením. Samozřejmostí 3

4 STŘEDNÍ ŠKOLA SPRÁVNÍ ÚSEK ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ ZAŘÍZENÍ PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ byla možnost využívat školní družinu. Provoz družiny byl od brzkých ranních hodin do odpoledne, abychom umožnili rodičům, kteří u nás ve škole mají své děti, docházet do zaměstnání a také aby dívky a chlapci trávili čas smysluplnou činností pod dohledem vychovatelů a vychovatelek. Příspěvková organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je součástí vzdělávacích zařízení v Opavě od roku O počátku existence školy získávali a získávají jeho pracovníci bohaté zkušenosti se vzděláváním postižených dětí. Jestliže při svém vzniku bylo klasickou zvláštní školou, ve které se vzdělávaly děti nezvládající uspokojivě nároky kladené běžnou základní školou společně se žáky, u kterých bylo diagnostikováno skutečné mentální postižení různého stupně, postupem let se péče o handicapované děti v zařízení rozšiřovala. Ke třídám zvláštní školy přibyly v polovině devadesátých let také třídy pomocné školy, kde se vzdělávaly děti s vážnějším mentálním postižením. Zařízení se stalo průkopníkem v novodobé péči o mentálně postižené děti, žáky a v roce 1994 vzniklo v rámci školy Speciálně pedagogické centrum Srdce, jež začalo poskytovat poradenské, diagnostické a terapeutické služby dětem, žákům a mladistvým s mentálním postižením. Od roku 2006 byly služby SPC rozšířeny o klienty s tělesným postižením v oblasti Opavska a Bruntálska. V současné době poskytuje příspěvková organizace zřizovaná Moravskoslezském krajem základní vzdělání žákům s lehkou mentální retardací zařazené do vzdělávacího programu základní škola praktická, základy vzdělání dívkám a chlapcům plnícím povinnou školní docházku v programu základní škola speciální (určeno žákům se středním a těžším mentálním postižením, případně s kombinovanými vadami- vady sluchu, tělesná postižení, v současné době se více než desítka dětí neobejde při pohybu po škole bez invalidního vozíku, vada zraku). V posledních letech nám výrazně přibylo dětí s diagnostikovaným autismem. Děti s autismem a PAS přijímáme do naší školy a žáci jsou vzdělávání formou individuální integrace ve třídách základní školy speciální, základní školy praktické i praktické školy jednoleté. Zaznamenáváme nárůst žáků, kteří k nám přicházejí s touto diagnózou, v uplynulém školním roce jsme měli deset žáků s autismem, případně prokázanou poruchou autistického spektra. Zařízení Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace se snaží reagovat na aktuální potřeby v oblasti péče o postižené žáky. Také proto v roce 2010, tedy po dvaceti letech existence školy, byly otevřeny první třídy učebního oboru Praktická škola jednoletá, který je určen absolventům základního vzdělání se středním až těžším mentálním postižením, případně žákům s kombinovanými vadami. PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM SRDCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ VÝDEJNA STRAVY PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ 4

5 Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5 je zařízením, které zřizuje Moravskoslezský kraj. Služby poskytuje na území statutárního města Opava, ale je školou vzdělávající žáky nejen z místa, kde sídlí, ale i ze širokého okolí. Ve školním roce byli žáky školy dívky a chlapci z více než dvaceti obcí a měst Opavska. Příspěvková organizace těží z výhodné polohy téměř v centru bývalého okresního města města, výhodou je blízkost zastávek městské hromadné dopravy, proto není problémem dojíždění jak samotných žáků, tak i rodičů s dětmi, jež potřebují doprovod. Nedaleko školy je zastávka trolejbusů a autobusů MHD. Dostupné je i vlakové nádraží pro směr na Krnov, případně opačným směrem na Ostravu. Vzhledem k tomu, že řadu dětí vozí jejich zákonní zástupci do školy vlastními automobily, je možné vystoupit se žáky téměř u hlavního vchodu, odkud je plně bezbariérový přístup do celé budovy. S ohledem na složení žáků bylo potřeba postupem času zajistit přístup do jednotlivých prostor i osobám se ztíženou prostorou orientací a omezeným pohybem. Při velké rekonstrukci školy v roce 1990 nikdo nepočítal s tím, že by školu navštěvovali ve větší míře žáci na invalidních vozících, proto se zařízení muselo v průběhu let s touto novou skutečností vyrovnávat. V současné době můžeme konstatovat, že bezbariérovost je další velkou předností školy. Máme možnost využívat plošinu pro invalidní vozíky až do druhého poschodí školy. Je pravdou, že plošina přestala stačit kapacitně (plošina je poměrně pomalá a velké množství žáků na vozících není schopna v uspokojivě krátké době dopravit do učeben před, v průběhu i po vyučování). Také technický stav tohoto zařízení není naprosto bezvadný, plošina je poruchová a vyžaduje poměrně dost prostředků k údržbě a opravám. Vedení školy jedná se zřizovatelem o přidělení prostředků k výstavbě výtahu, který by celá problém vyřešil. Nedávno zrekonstruované toalety jsou na vysoké úrovni a poskytují důstojné prostory i pro žáky na invalidních vozících. Jak bylo zmíněno, naše zařízení poskytovalo i ve školním roce základní vzdělávání a základy vzdělání zdravotně postiženým dětem (děti s mentálním postižením, kombinovanými vadami, autismem, vada sluchu, máme i několik žáků nevidomých nebo se zbytky zraku). Péče o takovéto jedince ve škole je vždy specifická a má svá úskalí i ekonomického charakteru. Je pochopitelné, že pro vzdělávání takovýchto dětí je potřeba nižšího počtů žáků ve třídách a naopak vyššího počtu pedagogického personálu. Týká se to zejména tříd základní školy speciální (žáci vzdělávající se podle RhVP), kde jsou, podle znění příslušné vyhlášky, až tři pracovníci učitel, vychovatel a také asistent pedagoga. Ve většině tříd základní školy speciální působí, vedle vyučujícího, také asistent pedagoga. Asistenti pedagoga jsou jedinou kategorií pedagogických pracovníků, jejichž složení je podmíněno souhlasem příslušných orgánů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Ve školním roce působilo v ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5 celkem sedm asistentů pedagoga. V žádném případě nejde o plýtvání prostředky na mzdy, práce s takovým kolektivem žáků je velmi náročná, pokud jsou ve třídě žáci z většiny imobilní, pak je pro vyučujícího problém zorganizovat vycházku, činnost v tělesné výchově a podobně. Aby bylo možno s takovýmito žáky absolvovat vycházky, účastnit se akcí školy, naplňovat činnost stanovenou ve školním vzdělávacím programu, je nutné přesouvat pedagogické pracovníky z jedné organizační jednotky do druhé tak, aby byla činnost zařízení co nejefektivnější. Ve školním roce byly ve třech třídách základní školy speciální vzděláváni žáci podle ŠVP v rehabilitačním vzdělávacím programu. Zde jde o děti s těžkým a mnohdy i hlubokým mentálním postižením, často s další vadou (většinou jde o poruchy pohybového ústrojí, případně i zrakové postižení, vady řeči a podobně). Již několik let vedení školy řeší problém, jak vyhovět zákonným požadavkům na práci a zvedání břemen ženami (což je naprostá většina personálu v rehabilitačních třídách) a nutností manipulace se žáky v době vyučování. Činnost a provoz těchto tříd je nejvíce vzdálená od běžné práce ve třídách většinového vzdělávacího proudu. Děti, u nichž bylo potvrzeno mentální postižení a nebyly ještě zralé pro vřazení do povinné školní docházky, využívaly ve školním roce v naší škole docházku do třídy přípravného stupně základní školy speciální. Pobytem v přípravném stupně základní školy speciální sice prozatím neplní žáci povinnou školní docházku, ale za dobu pobytu jsou velmi dobře adaptováni na školu, větší kolektiv žáků (mnohdy jsou do PŘS ZŠS přijímány děti, které jako problémové odmítají v mateřských školách). Na pravidelnou docházku svých dětí do zařízení si zvyknou i rodiče žáků. I v průběhu hodnoceného školního roku jsme zaregistrovali významný rozdíl v dovednostech a návycích žáků, 5

6 kteří přešli do prvního ročníku základního vzdělávání z přípravného stupně základní školy speciální, oproti prvňáčkům, kteří přišli bez průpravy v mateřské škole nebo u nás v PŘS ZŠS. Škola nabízí žákům pobyt ve školní družině. Ve školním roce pracovala čtyři oddělení. U dětí se střídalo celkem pět vychovatelů. Z toho dvě vychovatelky působily pouze ve školní družině, zbývající vychovatelé měli své úvazky ve vyučování v rámci tříd s rehabilitačním vzdělávacím programem a v přípravném stupni základní školy speciální. Provoz školní družiny byl zahajován v 6,30 hod. a poslední děti si rodiče vyzvedávali z družiny v 16,15. hod. Snažili jsme se vyhovět požadavkům zákonných zástupců žáků, kteří navštěvovali v uplynulém školním roce školní družinu a provoz školní družiny jsme přizpůsobili tak, aby co nejvíce korespondoval s potřebami rodičů, zároveň ale, aby byl co nejefektivnější a pro zařízení finančně únosný. Ve škole fungovala i ve školním roce výdejna stravy. Žáci mohou odebírat obědy objednané ve Školní jídelně na Rybím trhu v Opavě. Žáci odebírají jídla přímo u nás v jídelně, stejně tak je umožněno i závodní stravování pracovníkům školy. V období prázdnin mohou zájemci odebírat stravu přímo v jídelně na Rybím trhu v Opavě. Veškeré administrativní záležitosti (přihlašování stravy, odhlašování obědů, placení obědů, dlužné částky a podobně) spjaté s odběrem obědů byly řešeny přímo se školní jídelnou zákonnými zástupci žáků, případně pracovníkem školy, pokud se záležitosti týkaly zaměstnanců. Počty žáků ve školním roce POČTY ŽÁKŮ V MINULÝCH ŠKOLNÍCH LETECH ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ CELKEM K K ROZDÍL Naše škola i v průběhu školního roku zaznamenala poměrně dost změn v třídních kolektivech v deseti měsících školního roku. Příčin změn v počtech žáků bylo více. Nejběžnější byl přestup žáka do naší školy při potřebě změny vzdělávacího programu přechod ze základních škol běžného vzdělávacího proudu do školy poskytující vzdělání dívkám a chlapcům vyžadujícím speciálně pedagogickou péči - z program základní školy na základní školu praktickou, případně ze ZŠP na program základní školy speciální. Stav žáků se nám ale měnil i z důvodu stěhování žáka, žádosti rodičů o změnu prostředí a podobně. Veškeré změny byly prováděny v souladu s platnou legislativou (řádné žádosti zákonných zástupců o přijetí ke vzdělávání do naší školy, doporučení, podklady školských poradenských zařízení, případně i doporučení odborných lékařů, řádné projednání a seznámení zákonných zástupců dětí o důsledcích zařazení žáka do speciální školy informovaný souhlas se změnou vzdělávacího programu - a podobně). Nejčastějším důvodem změn v počtu žáků naší školy byl přestup žáka ze školy většinového vzdělávacího proudu na základě potřeby změnit vzdělávací program. V počtech žáků uváděných v tabulce pod textem nejsou zahrnuti všichni žáci, kteří prošli v minulém školním roce našimi třídami. Nepromítnou se žáci, kteří byli u nás na 6

7 diagnostickém pobytu. Diagnostických pobytů v naší škole, oproti minulým létům, ubylo. Není totiž jasné, zda tento nástroj pro pomoc žákům nezvládajícím učivo běžné základní školy bude možné využívat i nadále (ve školním roce nerealizovaná novela vyhlášky č.73/2005, která řeší vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Je to stav vyvolaný stále nejasnou legislativou platnou pro oblast speciálního vzdělávání, kdy jsou neustále předkládány návrhy novel vyhlášek, následně je připravena novela novely. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZŠS PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ CELKEM K K K K K K

8 Počet žáků ve školním roce byl na začátku školního roku nižší, než tomu bylo ve školním roce minulém. V žádném případě nás tato skutečnost nezaskočila, protože předešlý školní rok byl, co se týče počtu žáků v naší škole, výjimečný a bude se opakovat jen ojediněle. I tak byl počet dětí uspokojivý. Z výše uvedených dat a grafu lze usuzovat, že počet žáků školy průměrně celkově osciluje okolo čísla sto dvaceti dívek a chlapců. Mění se pouze skladba žáků. Nepotýkáme se s potížemi naplnit třídy. Spíše nám činilo potíže poskládat třídní kolektivy tak, aby složení třídy dovolovalo efektivně naplňovat cíle stanovené ve školním vzdělávacím programu. Složité to bylo zejména u nižšího stupně základní školy praktické, kde počty žáků v ročnících jsou poměrně nízké a je komplikované vytvořit kolektivy vyrovnané početně i věkově. V žádném případě jsme nechtěli na úkor vyššího počtu žáků snížit kvalitu výuky. Toto platí a snad bude platit i do budoucna. V průběhu školního roku jsme byli informováni, že se náš zřizovatel rozhodl sloučit naší organizaci a Základní školu, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace. Nejprve půjde o administrativní sloučení a od září 2015 by mělo nastat skutečné splynutí žáků, personálu, majetku. Nástupnickou organizací byla ustanovena Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Počty žáků podle oborů vzdělávání od roku 2008 do roku 2009 Základní škola praktická Základní škola speciální Přípravný stupeň ZŠS Praktická škola jednoletá 8

9 Změny nastávají ve struktuře tříd podle oboru vzdělávání. Jestliže při vzniku zařízení byli ve třídách žáci vřazení do programu zvláštní škola (šlo o děti s lehkým mentálním postižením, ale také tam byli žáci, jež byli do speciální školy vřazeni proto, že nezvládali učivo běžné základní školy z různých důvodů ať už to bylo ne příliš podnětné rodinné prostředí nebo třeba se u nich projevovala některá z poruch učení či chování, tehdy ovšem nediagnostikovaná. Postupem let, jak se rozšiřovaly vzdělávací programy školy, přibývaly děti v tehdejší pomocné škole, dnes základní škole speciální, dívky a chlapci v předškolním přípravném stupni základní školy speciální a jako poslední přibyli žáci učebního oboru praktická škola jednoletá. Postupně ubývalo žáků vzdělávajících se podle programu základní školy praktické a narůstal počet dětí vzdělávajících se podle programu základní školy speciální. Pokles počtu chlapců a dívek v základní škole praktické je logickým důsledkem stále narůstající snahy integrovat co nejvíce dětí do většinového vzdělávacího proudu. Tento trend je jistě správný, pokud je integrace takovýchto žáků podpořena vstřícným postojem vedení školy, kde má být žák integrován, pochopením ze strany vyučujících a příznivým klimatem ve třídě, kde je integrace realizována. V posledních letech se stále intenzivněji ozývá názor, že by měli být všichni žáci vzděláváni v jednom typu školy tedy v základních školách běžného typu. Jsou hledány cesty, jak tento trend realizovat v praxi. Co možná nejširší integrace postižených žáků do běžných škol je jistě jednou z možných způsobů, jak poskytovat vzdělání dítěti, jež je objektivně omezeno ve svých schopnostech. Bohužel, prozatím není na takovýto způsob práce s mladými lidmi s hendikepem naše školství připraveno. Většinou nejsou na běžných školách vytvořeny podmínky ekonomické (narůstá potřeba asistentů pedagogů ve vyučování), personální (pedagogičtí pracovníci na školách většinového vzdělávacího proudu nemají zatím dostatek zkušeností a poznatků potřebných pro vzdělávání žáků s různým typem a stupněm postižení), mezi lidmi je ještě mnoho předsudků (pro řadu rodičů je nepřijatelné, aby ve třídě, v níž se vzdělává jejich dítě, byl žák, který potřebuje zvýšenou péči na úkor ostatních žáků), děti mnohdy nejsou připraveny vnímat postiženého spolužáka jako sobě rovného vrstevníka. Ve školním roce jsme usilovali (zejména prostřednictvím aktivit Speciálně pedagogického centra Srdce) o osvětu v této oblasti. Využívali jsme každé vhodné příležitosti, jak působit na výchovné poradce a vedení běžných škol, aby docházelo co nejméně k případům, kdy je žák ve škole většinového vzdělávacího proudu jako prvek přinášející škole vylepšení finančního normativu a nevyhodnocuje se skutečná potřeba podpůrných opatření při vzdělávání postiženého žáka. Domníváme se, že tyto případy, kdy jsou žáci poměrně nevhodně zařazeni do typu vzdělávání, jsou důsledkem přijatého způsobu financování škol tzv. na žáka. Každá škola usiluje o co nejvyšší počet žáků, aby získala co největší objem prostředků na mzdy a provoz školy, a zájmy a potřeby žáků jsou potlačeny do pozadí. Z ekonomického pohledu je to zcela jistě správné a poměrně spravedlivé, avšak toto pravidlo není schopno bezezbytku postihnout veškeré potřeby všech žáků. Při rozborech počtu žáků jsme zjistili, že v posledních letech je největší přírůstek dívek a chlapců, kteří k nám přicházejí pro nutnost změny vzdělávacího programu ze základní školy a základní školu praktickou, v šestém a sedmém postupném ročníku. Mnohdy jsme překvapeni, když se v jejich pedagogické dokumentaci objevují podprůměrné až průměrné známky. Klasifikace tedy nenapovídá nic o tom, že by nebyli schopni absolvovat běžnou základní školu. Nicméně, při vyšetření ve školském poradenském zařízení je zjištěno a potvrzeno, že tito žáci mají objektivně snížený intelekt a je nutná změna vzdělávacího programu. Tato skutečnost tak trochu nabízí vysvětlení v tom smyslu, že žák je objektivně slabý, nezvládá požadavky kladené na něj školou většinového vzdělávacího proudu, ale škola si žáka chce ponechat. Až při přechodu na vyšší stupeň základní školy dochází k plnému odhalení schopností žáka a je vyhledána pomoc školského poradenského zařízení. Je otázkou, zda jde při takovémto postupu vždy o zájem žáka. S ohledem na skladbu tříd, organizaci jednotlivých oborů vzdělávání a potřeby žáků jsme se i pro školní rok rozhodli pokračovat v dělení kolektivů tříd v náročnějších všeobecně vzdělávacích předmětech (šlo zejména o výuku jazyků, matematiky, ale třeba i přírodopisu či informatiky). Dělili jsme některé vyučovací jednotky, což zvýšilo efektivitu vzdělávacího procesu a ulehčilo to i žákům samotným. 9

10 Zařízení Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je svým způsobem výjimečná v regionu také tím, že její nedílnou součástí je Speciálně pedagogické centrum Srdce. Jde o školské poradenské zařízení, které poskytuje poradenské, diagnostické a terapeutické služby žákům s mentálním a tělesným postižením. Servis žákům s mentálním postižením zajišťuje SPC Srdce na území bývalého okresu Opava, tělesně postižené děti, žáky a studenty máme v péči v širším regionu Opavska a Bruntálska. V SPC pracuje sociální pracovnice, která se orientuje na získávání anamnézy našich klientů, poskytuje právní rady a je v úzkém kontaktu se sociálními pracovnicemi příslušných magistrátů a obecních úřadů. Speciální pedagogové a psychologové svou činností zajišťují, aby naši klienti co nejlépe zvládali základní vzdělávání, případně aby se jim dařilo pokračovat ve studiu či další profesní přípravě na středních školách a učilištích. V posledních letech se výrazně zvýšila snaha SPC vyhledávat již v předškolních zařízeních děti, které by potřebovaly pomoc zařízení. Samotná činnost SPC probíhá jednak v prostorách centra, jež je umístěno v budově školy, ale také na výjezdech přímo do škol a zařízení, kde jsou dívky a chlapci při vzdělávání integrováni v kolektivech spolužáků bez speciálních vzdělávacích potřeb, protože je nesmírně potřebná úzká spolupráce odborného týmu školského poradenského zařízení a pedagogických pracovníků konkrétní školy se zákonnými zástupci žáků. Vždy se všechny kroky dějí za spolupráce či minimálně souhlasu zákonných zástupců žáků. SPC vypomáhalo, mimo jiné, při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů integrovaných žáků, staralo se o zapůjčování potřebných pomůcek školám, kde byli klienti našeho SPC integrováni, účastnilo se jednání vedení škol se zákonnými zástupci žáka. Zlepšení kvality služeb zákonným zástupcům, dětem, žákům a studentům, stejně jako odborné veřejnosti přináší zapojování našeho školského poradenského zařízení do projektů financovaných Evropskými strukturálními fondy. Naše SPC Srdce realizuje samostatně projekt pod názvem Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK. Obsahem projektu je celá řada terapií pro žáky s postižením, pestrá paleta vzdělávacích akcí pro pracovníky speciálně pedagogických center, pedagogy naší školy i jiných škol, zákonné zástupce postižených dívek a chlapců. Díky zmiňovanému projektu se podařilo například řadu žáků naší školy i dalších vzdělávacích institucí díky kurzu sociálních dovedností lépe adaptovat a připravit na běžný život, seznámit je se situacemi, které přináší nutnost postarat se o provoz rodiny, jak se chovat na poště a dalších institucích a úřadech a podobně. 2. Přehled oborů vzdělávání PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A PRAKTICKÉ ŠKOLE, OPAVA, SLEZSKÉHO ODBOJE 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA, OPAVA, SLEZSKÉHO ODBOJE 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ 10

11 Vyučování v Základní škole, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace probíhalo ve školním roce v ročnících základní školy praktické podle školního vzdělávacího programu, který připravili pedagogičtí pracovníci školy v minulých letech. I ve školním roce byl na začátku školního roku školní vzdělávací program upraven tak, aby co nejvíce vyhovoval potřebám žáků s lehkým mentálním postižením, kteří se v naší škole vzdělávají. Podle školního vzdělávacího programu pro žáky základní školy speciální se ve školním roce učili žáci prvního, druhého, třetího, čtvrtého, sedmého, osmého, devátého a desátého ročníku základní školy speciální (včetně žáků s rehabilitačním vzdělávacím programem podle RVP ZŠS II.). Tento školní vzdělávací program byl v průběhu školního roku předmětem kontroly ze strany České školní inspekce v rámci tematické inspekce, jež proběhla na naší škole v květnu Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky, je náš školní vzdělávací program pro žáky základní školy speciální po formální stránce v pořádku a je upravován pouze podle zkušeností, které získáme jeho využíváním v příštích letech, kdy se podle něj budou postupně vzdělávat i děti dalších ročníků. Stejně tak prošel další kontrolou ČŠI i školní vzdělávací program pro ZŠP (hloubková inspekce probíhala v prosinci 2013). Od září 2012 byli i žáci střední školy v oboru Praktická škola jednoletá vzděláváni podle školního vzdělávacího programu pro tento obor. V průběhu školního roku byl ŠVP pro praktickou školu jednoletou zasílán na žádost ČŠI k formální kontrole. Nebyly zjištěny žádné závady a inspekce neměla k našemu ŠV pro PRŠ připomínky. Část žáků, kterým bylo umožněno rozložení ročníku, dokončovali profesní přípravu podle původních učebních osnov. Přehled učebních plánů pro jednotlivé části školy: Název dokumentu Číslo jednací 1. Vzdělávací program pomocná škola a přípravný stupeň /97 22 ze dne pomocné školy 2. Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy /03 24 ze dne Školní vzdělávací program pro ZŠP Čj Š/183/ směrnice MŠMT ČR SPC 11769/95 24 ze dne Školní vzdělávací program pro ZŠS ČJ Š/168/2010 platný od Vyhláška týkající se vzdělávání žáků se speciálními 73/2005 Sb., ve znění pozdějších vzdělávacími potřebami) předpisů 6. Vzdělávací program C/001 Praktická škola jednoletá RVP MŠMT Školní vzdělávací program pro obor Praktická škola jednoletá ČJ ZSPSOp/00857/2012 Obory vzdělávání ve školním roce v ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace: Číslo oboru Název oboru Typ Jazyk Délka studia Kapacita B/001 Pomocná škola denní český 10 r. 0 měs B/01 Základní škola speciální denní český 10 r. 0 měs C/01 Základní škola denní český 9 r. 0 měs C/001 Praktická škola jednoletá denní český 1 r C/01 Praktická škola jednoletá denní český 1 r. 12 V průběhu školního roku žádalo vedení školy o navýšení kapacity v oboru Praktická škola jednoletá, žádost byla akceptována a od školního roku má tento učební obor kapacitu 18 žáků. 11

12 3. Personální zajištění činnosti školy Provoz organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace ve školním roce zajišťovali zaměstnanci, kteří byli rozděleni podle pracovních povinností do dvou skupin - pedagogičtí a nepedagogičtí v rámci školy a SPC, kromě toho byl součástí pracovního kolektivu i úsek správních zaměstnanců. Pedagogičtí pracovníci se přímo podíleli na vzdělávací a výchovné činnosti, náplní práce druhé skupiny bylo poskytování servisu v podobě zajišťování provozu školy a jejích součástí. Mezi pedagogické pracovníky školy se řadili ve školním roce učitelé, vychovatelé, asistenti pedagogů a psychologové a speciální pedagogové v e speciálně pedagogickém centru. Skupina vychovatelů měla v našem zařízení specifické postavení ve srovnání se stejnou kategorií zaměstnanců na běžné základní škole. Část vychovatelů trávila většinu pracovní doby ve vyučování ve třídách s rehabilitačním vzdělávacím programem (případně ve třídě přípravného stupně základní školy speciální) a zbytek úvazku působila při práci s dětmi ve školní družině. Dvě vychovatelky se věnovaly plně dětem v době provozu školní družiny. Dva z vychovatelů také působili na velmi nízký úvazek coby vyučující v základní škole - šlo zejména o výchovy: pracovní vyučování, tělesná a hudební výchova, ale také o hodiny informatiky. Mimo skupinu pedagogických pracovníků školy pak stojí stále sociální pracovnice v SPC, která, ač je ve velmi častém kontaktu s dětmi a jejich rodiči, je vedena v kategorii nepedagogických pracovníků. Poslední skupinou byli správní zaměstnanci ekonomka školy, školník, pracovnice výdeje stravy a uklízečky, topič jako sezonní zaměstnanec. Ve školním roce řešilo vedení školy dlouhodobou nepřítomnost dvou pedagogických pracovníků (nemoc). Po dobu nepřítomnosti kmenových zaměstnankyň byly přijaty kvalifikované učitelky jako zástup, aby vzdělávací proces nebyl nijak negativně nepříznivou situací ovlivněn. V průběhu školního roku se obě pedagogické pracovnice vrátily a nastoupily na svá původní místa. a) Počet zaměstnanců podle kategorií ve školním roce KATEGORIE POČET ZAMĚSTNANCŮ PŘEPOČTENÝ POČET UČITELÉ- základní škola praktická základní škola speciální 8 8,2 - praktická škola jednoletá 5 2,7 VYCHOVATELÉ - ŠD ZŠS 2 1,9 - PŘS ZŠS 1 0,9 ASISTENTI PEDAGOGA 7 5,13 SPC- ped. prac. 5 4,6 -neped.prac. 1 1 OSTATNÍ NPP 7 4,7 CELKEM 46 38,13 * do celkového počtu pracovníků jsou zahrnuti i zaměstnanci, kteří byli v pracovním poměru pouze sezónně např. topič 12

13 b) Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Skladba a kvalifikovanost pracovníků zařízení Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je přizpůsobena péči o děti, mládež a studenty s mentálním postižením. Mezi pozitiva celé organizace nepochybně patří velmi vysoké procento kvalifikovanosti pedagogického sboru Mezi učiteli s celým pracovním úvazkem byla ve školním roce pouze jedna pracovnice, která nevyhovuje požadavkům platného zákona o pedagogických pracovnících a obdržela od vedení školy písemné upozornění na povinnost doplnit si patřičné vzdělání. Všichni ostatní splňují nároky na pedagogického pracovníka vzdělávajícího žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jistý dluh vůči splnění kvalifikačních předpokladů cítíme v oblasti výuky cizích jazyků, kde nemáme plně kvalifikované učitele. Nicméně, oproti běžným školám poskytujícím základní vzdělání, je u nás počet hodin cizího jazyka mizivý. Na konci školního roku byla situace v oblasti kvalifikovanosti vedením školy vyhodnocována a byly přijaty kroky, aby se míra kvalifikovanosti pedagogických pracovníků zvýšila a postupem času aby byla kvalifikovanost stoprocentní. Asistenti pedagoga ve většině případů mají absolvován kurs pro AsP, pouze absentuje absolvování kurzu pro asistenty pedagogů, jedna asistentka však absolvovala kurz pro mistry odborného výcviku, má tedy praxi v práci s dětmi, a druhá je absolventkou střední pedagogické školy se zaměřením na vychovatelství (pouze pro děti bez zdravotního omezení), v průběhu školního roku však začala studovat speciální pedagogiku na vysoké škole. Jedna asistentka pedagoga oznámila vedení školy úmysl absolvovat kurz pro asistenty pedagoga v průběhu následujícího školního roku. UČITELÉ *jedna psycholožka uvedená ve stavu zaměstnanců momentálně čerpá rodičovskou dovolenou c) Praxe u pedagogických pracovníků speciální pedagogika 18 národní škola 0 VŠ jin.typu + ped.min. 0 bakalářské studium. 1 střední s maturitou 2 VYCHOVATELÉ SPgŠ + roční rozšiř. stud.spec.ped. 4 SPEC.PEDAGOGOVÉ SPC PSYCHOLOGOVÉ SPC ASIST.PEDAGOGA VŠ dokončené bakalářské studium 1 speciální pedagogika magister.st. 3 vysokoškolské vzdělání příslušného zaměření úplné SŠ s maturitou, rekval.kurz 3 SŠ bez maturity 1 SŠ bez maturity, kurz AP 3 Ukazatelem spokojenosti pracovníků s kolektivem a zařízením je jistě i skutečnost, že nedochází k častým změnám mezi zaměstnanci. Na druhou stranu, kolektiv má stále vyšší věkový průměr a nedaří se přijímat mladé pedagogické pracovníky. Na jedné straně je v organizaci Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace velmi pracovitý, erudovaný, obětavý pedagogický sbor, na druhou stranu není věkové složení zaměstnanců zařízení právě optimální. Při bližším rozboru věkového složení našeho pedagogického sboru zjistíme, že je ve 3* 13

14 škole většina z pracovníků střední generace a chybí mladí pedagogové, což, mimo jiné, ovlivňuje také platové podmínky na škole. Vedení školy se snaží formovat kolektiv tak, aby byly rovnoměrně zastoupeny všechny věkové vrstvy, ale naše škola věrně kopíruje trend složení pedagogických sborů ve školách v celé republice. Z níže uvedené tabulky je možné vyčíst věkové složení pedagogického sboru. Ve školním roce došlo pouze k dílčím změnám. Jednak, jak již bylo zmíněno ve výroční zprávě, museli jsme se vyrovnávat s neočekávanou dlouhodobou nepřítomností dvou pedagogických pracovnic, po dobu jejich nucené absence byl přijat zástup na dobu určitou. Krátkodobé zastupování za nepřítomné pedagogické i správní pracovníky jsme řešili formou zástupů vlastními zaměstnanci. SPC): Věkové složení kategorie pedagogických pracovníků (včetně asistentů pedagoga a pracovníků let let let let let Údaje o přijímacím řízení, správní řízení na škole Počty vydaných rozhodnutí za školní rok : ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ZŠ POČET ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ Zamítnutí žádosti o IVP Zamítnutí žádosti o přeřazení žáka 0 nebo studenta do vyššího ročníku 0 Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ukončení předškolního 0 0 vzdělávání Zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální 5 0 Zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy 0 0 Zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky 0 0 Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy 0 0 Přijetí k základnímu vzdělávání 5 0 Přijetí ke vzdělávání ve střední škole 9 0 Podmínečné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo 0 0 školského zařízení Povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání Ředitel školy vydával jako správní orgán v průběhu školního roku správní rozhodnutí. Ve většině případů se jednalo o přijetí k základnímu vzdělávání, které bylo často spojeno se změnou vzdělávacího programu. V režimu správního řízení byla i přijetí žáků do praktické školy jednoleté a přípravného stupně základní školy speciální. 14

15 Veškerá správní rozhodnutí byla vydána v souladu s platnými právními normami na základě odborných posudků a závěrů z vyšetření žáků a s předchozím souhlasem nebo žádostí zákonných zástupců žáků. Mimořádná pozornost byla věnována rozhodnutím o přijetí žáky ke vzdělávání v základní škole praktické nebo základní škole speciální, aby bylo vyloučeno chybné vřazení žáka do systému speciálního vzdělávání a nebyla tak dotčena jeho práva. Mimo doporučení školského poradenského pracoviště byl vždy vyžadován podpis zákonného zástupce na dokumentu, který potvrzoval informovanost zákonného zástupce o důsledcích při změně vzdělávacího programu. Údaje o zápisu do k plnění povinné školní docházky v únoru 2014: CELKEM U ZÁPISU ZAPSÁNO DO ZŠP ZAPSÁNO DO ZŠS ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY JINÝ ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ ( 42 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA) Údaje o výsledcích vzdělávání Ve školním roce byla škola organizována jako patnáctitřídní. Jedna třída byla se žáky v přípravném stupni základní školy speciální V základní škole speciální bylo celkem sedm tříd, z toho tři třídy s rehabilitačním vzdělávacím programem. V základní škole praktické byla výuka organizována v pěti třídách, praktická škola jednoletá měla ve školním roce dvě třídy. Při tvorbě organizace školy pro školní rok se vedení zařízení snažilo, aby struktura tříd a jejich skladba odpovídala požadavkům předpisů, aby vyhovovalo co nejvíce jednotlivým žákům a také aby byla výuka efektivní ekonomicky. Jen ve dvou třídách základní školy praktické pracovali učitelé s třídním kolektivem, který se skládal ze žáků jednoho ročníku. Zbytek tříd, ať už to byla základní škola praktická nebo základní škola speciální, pracovalo formou oddělení. Abychom vytvořili co možná nejlepší podmínky pro vzdělávání, měli jsme ve školním roce ve vyšších třídách, kde byly spojené ročníky, dělené hodiny matematiky a českého jazyka, fyziky, informatiky, angličtiny. Ve třídách základní školy speciální byly kolektivy tříd sestaveny tak, aby to co nejlépe vyhovovalo stupni postižení a schopnostem dětí. Proto byly i kolektivy, kde se sešli žáci třeba i pěti ročníků (což přinášelo problémy při vykazování například ve školní matrice, která není programově nastavena na takovou variabilitu při organizování speciální školy). V praktické škole jednoleté jsme pokračovali ve sbírání zkušeností se vzděláváním ve střední škole, tentokráte ve dvou třídách. Po třetí jsme organizovali závěrečné zkoušky v tomto učebním oboru. Snažili jsme se o co nejdůstojnější průběh zkoušek při naplnění všech požadavků vyhlášky o závěrečných zkouškách na střední škole. Celý závěr studia v oboru praktická škola jednoletá byl za přítomnosti rodičů a jejich spokojenost s výsledky a průběhem závěrečných zkoušek byla jistou odměnou za péči, kterou pracovníci této události věnovali. Znovu zaznělo přání zákonných zástupců o zřízení dvouletého oboru u praktické školy. Tento požadavek byl dokonce opakovaně uveden v závěrech z jednání rady školy. Škola je schopna organizačně i personálně zajistit otevření oboru praktická škola dvouletá, ale je pochopitelné, že zřizovatel v současné ekonomické situaci, kdy je na pořadu dne spíše optimalizace sítě středních škol pro markantní úbytek žáků v této věkové kategorii, není ochoten povolovat zřizování dalšího oboru vzdělávání, byť se jedná o třídy určené žákům s postižením. Vedení školy se podařilo zajistit povolení navýšení maximálního počtu žáků v oboru praktická škola jednoletá od začátku školního roku na 18. Do budoucna však vedení školy bude o povolení otevření učebního oboru praktická škola dvouletá rozhodně usilovat, protože je to cesta, jak umožnit postiženým dětem připravit se lépe na samostatný život, případně mohou dívky a 15

16 PRŠ jednoletá ZŠP ZŠS PŘS chlapci nabýt tolik vědomostí a nacvičit tolik činností, že by mohli být společnosti prospěšní i v nějakém zaměstnání v rámci chráněné dílny a podobně. Tento argument v době, kdy je inkluzivní vzdělávání tolik propagováno, je jistě pádný. Pokud má inkluze ve společnosti zelenou, pak jistě také počítá s rovnými šancemi pro všechny občany včetně lidí s hendikepem. Podle našich školních vzdělávacích programů se vyučovalo ve všech třídách základní školy praktické a v sedmi ročnících základní školy speciální. Druhým rokem byl také implementován do výuky školní vzdělávací program pro střední školu v oboru praktická škola jednoletá. Znovu jsme využili možnosti úprav školního vzdělávacího programu tak, aby co nejvíce vyhovoval podmínkám školy a potřebám žáků. Pro ilustraci, jak se nám dařilo plnit základní úkol naší organizace vzdělávání žáků s mentálním postižením- nejlépe poslouží jako východisko tabulka s výsledky jednotlivých tříd na konci školního roku TŘÍDY ABSENCE PROSPĚCH VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ prospěli Tř. Žáci oml. neoml. prospělo neprospělo P-TU P-ŘŠ N-TU D-TU s vyzn. 2.st. z chov. PŘS st. z chov. Celk I.ZŠS II.ZŠS III.ZŠS IV.ZŠS V.ZŠS VI.ZŠS VII.ZŠS celk I.ZŠP III.ZŠP VI.ZŠP VII.ZŠP IX.ZŠP Celk I.PRŠ * II.PRŠ Celk *žáci prospěch u závěrečných zkoušek v oboru PRŠ jednoletá 16

17 S ohledem na skladbu žáků naší školy je volen i způsob jejich klasifikace. Ve školním roce bylo hodnocení jednotlivých žáků voleno individuálně- na základě dohody vyučujících a zákonných zástupců žáků. Děti v základní škole speciální, praktické škole jednoleté yli hodnoceni širším slovním hodnocením. Individuální forma hodnocení žáků s sebou nesla vyšší zátěž pro pedagogy, protože výstižné slovní hodnocení zcela jistě zabere více času než vyjádření výkonu a schopností jednotlivých dívek a chlapců pouhým stupněm. Pravidla hodnocení žáků jsou přesně dána ve školních vzdělávacích programech a to včetně pravidel pro převod slovního hodnocení na běžnou klasifikační stupnici. Výsledky žáků ve školním roce lze hodnotit jako velice uspokojivé, v základní škole praktické dvacet dívek a chlapců prospělo s vyznamenáním. Jde o nárůst počtu tohoto stupně celkového hodnocení. Pochopitelně, tento údaj není směrodatný coby ukazatel kvality práce školy, protože musíme mít na paměti skladbu žáků, přihlédnout k jejich postižení a dalším okolnostem. Při vyhodnocování výsledků vzdělávání za školní rok se potvrzuje naše domněnka, že požadavky RVP, přílohy pro LMP, které jsou základním stavebním prvkem našeho školního vzdělávacího programu pro žáky základní školy praktické, jsou pro současnou úroveň dětí vzdělávaných podle tohoto dokumentu poměrně náročné. Podle vzdělávacího programu základní škola praktická se učí děti, jejichž schopnosti jsou většinou na hranici zvládání části obsahu školního vzdělávacího programu. Je nesrovnatelné, jaké úkoly byly schopny zvládat děti v naší škole před několika lety a nyní. I přes opticky lepší hodnocení nejsou dosahované výsledky u žáků pro nás zcela uspokojivé, naopak motivuje nás k ještě lepší a efektivnější práci. V základní škole speciální všichni žáci s úspěchem zvládli předepsané úkoly. U žáků praktické školy jednoleté se opakovaně projevila zátěž z vyšší náročnosti obsahu učiva střední školy a zákonní zástupci několika žáků požádali o rozvolnění učiva do dvou let. Ředitel školy jejich žádosti vyhověl. Na začátku každého školního roku ředitel školy ujišťuje rodiče žáků, že kolektiv zaměstnanců vytvoří pro jejich děti prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně a spokojeně. Proto také se ve školním roce se škola zaměřila na vytváření výše uvedených podmínek pro všechny žáky školy. Vzhledem k pestrosti skladby žáků (široké věkové rozpětí věku žáků od předškolního věku po dospělost, stupeň a druh postižení, různorodé sociální zázemí atd.) je poměrně náročné skloubit režim školy tak, aby vyhovoval všem skupinám. Domníváme se, že se nám to podařilo. Pokud bychom hodnotili úspěšnost našeho snažení o vytváření vhodného klimatu školy počtem řešených problémů, pak bychom mohli být poměrně spokojeni. V průběhu školního roku jsme se byli nuceni zabývat pouze několika málo případy závažného porušování školního řádu. Výhradně to bylo u žáků základní školy praktické, zejména u starších ročníků. Objevila se neomluvená absence, kterou se nám podařilo vyřešit ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka. Museli jsme řešit náznaky šikany ze strany staršího žáka základní školy praktické vůči spolužákovi proběhl pohovor se žáky, třídním kolektivem, celá záležitost byla projednána se zákonnými zástupci aktérů tohoto negativního jevu. Pro hodnocení chování žáků jsme využívali celou škálu výchovných opatření obsažených ve školním řádu. Například pochvaly třídního učitele a ředitele školy udělované na konci čtvrtletí a pololetí, ale také informování o hezkém chování ve školním časopisu, v relacích školního rozhlasu. Pochopitelně, museli jsme se také zabývat negativní jevy. Postupovali jsme stejně jako u pozitivního hodnocení. Na začátku kalendářního roku 2014 nám umožněno nominovat žáka naší školy k vyhodnocení nejlepších žáků v rámci opavských základních škol. Velmi si považujeme vstřícného gesta Magistrátu města Opava směrem ke speciálním školám na území města. Bereme jej jako krok ke zvýšení spolupráce zařízení a města, které sice není zřizovatelem zařízení, ale velkou část žáků tvoří děti z Opavy a jejích městských částí, proto je úzká spolupráce potřebná. 17

18 Činnost výchovného poradce Cílem výchovného poradce v našem zařízení ve školním roce bylo připravit žáky na jejich další vzdělávání v učilištích a dalších zařízeních, kam po ukončení povinné školní docházky zamíří, pomoci jim vybrat takový učební obor, ve kterém by se mohli realizovat a který by jim mohl zajistit získání pracovního místa. Výchovný poradce školy aktivně se podílel na přijímacím řízení do učebního oboru praktická škola jednoletá. V průběhu školního roku se výchovný poradce snažil ještě vylepšit komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci vycházejících žáků, případně i se zástupci střední školy, kam se jednotliví žáci hlásili. Znovu se nám vyskytly případy, kdy ambice žáků, hlavně ale zákonných zástupců dívek a chlapců končících povinnou školní docházku, byla vyšší, než skutečné schopnosti budoucích absolventů školy. Máme zkušenosti s dopady takového nesprávného rozhodnutí, kdy se někteří žáci hlásili k přijetí do učebních oborů, které jsou určeny hlavně absolventům základních škol většinového vzdělávacího proudu. Výchovný poradce se snažil upozorňovat na pravděpodobné obtíže, které na naše absolventy čekají při nástupu do takto zvolených učebních oborů. Jednalo se hlavně o velké rozdíly ve znalostech cizího jazyka, v rozdílech v šíři učiva všeobecně vzdělávacích předmětů probíraného v běžné škole a u nás, kde je přece jen školní vzdělávací program přizpůsoben sníženým schopnostem našich dívek a chlapců. Bohužel, setkáváme se s praxí, že zástupci středních škol, když hovoří s rodiči našich žáků před zahájením přijímacího řízení, slibují i vstřícnost a pochopení pro výše zmiňované omezení našich absolventů, nicméně, po nástupu do učiliště jsou bráni žáci jako rovnocenní žáci v kolektivu učňů, který je tvořen z většiny absolventy běžných základních škol. Naši žáci jsou, po problémech zejména v cizím jazyce, matematice a dalších naukových předmětech, nuceni přecházet do jiných oborů, většinou již těch, které jsou určeny absolventům škol s programem základní škola praktická. Víme o jejich potížích, snažíme se jim předcházet, usilujeme o co nejkvalitnější výuku cizího jazyka (ovšem, při dotaci hodin, které jsou pro výuku cizího jazyka určeny, a hlavně s ohledem na reálné možnosti většiny našich žáků, není možné očekávat, že zvládnutí cizího jazyka naším absolventem bude srovnatelné s dovedností žáka z běžné školy), matematiky, fyziky, chemie a dalších předmětů. Jak to jen jde, dělíme větší třídní kolektivy, aby výuka byla co nejefektivnější. Ve školním roce byl výchovný poradce koordinátorem a garantem spolupráce s metodikem prevence v naší škole. Společně zorganizovali ozdravné pobyty pro žáky, lyžařský výcvikový kurs, přednášky, řešili řadu negativních jevů. Činnost výchovného poradce se řídila plánem práce projednaným v pedagogické radě školy. V průběhu školního roku vykonával výchovný poradce řadu činností kontinuálně ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli a školním metodikem prevence. Jednalo se zejména o aktuální řešení kázeňských přestupků žáků, svolávání výchovných komisí, pohovory s žáky a rodiči, organizoval výchovné komise k projednání závažných výchovných a vzdělávacích problémů. Ve školním roce se výchovná komise nesešla ani jednou, což je jistě pozitivní zjištění, všechny potíže, které jsme ve výchovné oblasti v uplynulém školním roce měli, se nám dařil řešit na úrovni pohovoru s dotčenými žáky, jejich zákonnými zástupci. V uplynulých obdobích, pokud to bylo potřeba a svolávali jsme výchovné komise, zvali jsme k účasti zástupce OSPOD, kteří dodávali jednání váhu a zároveň byli přímo u řešení problému. Také v průběhu školního roku se výchovný poradce zaměřil zejména na motivační aktivity u vycházejících žáků, zaměřené na vhodnou volbu učiliště a budoucího povolání. Proběhly pohovory se žáky a s rodiči žáků, uskutečnila se schůzka zákonných zástupců žáků a zástupců středních škol, kam naši žáci po ukončení povinné školní docházky zpravidla míří. Problematika výchovného poradenství pravidelně plnila stránky školního časopisu Lvíček, byla projednávána na pedagogických radách. Výchovný poradce, ve spolupráci s třídním učitelem vycházejících žáků, organizoval exkurze do odborných učilišť. Výchovný poradce je plně kvalifikován pro výkon této funkce na naší škole- absolvoval předepsané studium na vysoké škole. Základní povinnou školní docházku ukončilo na konci školního roku žáků základní školy (6 žáků z programu základní škola speciální). Přihlášku do učiliště si podali všichni 18

19 vycházející žáci z oboru základní škola praktická, všichni byli také přijati. Vycházející žáci z oboru základní škola speciální podali ve čtyřech případech přihlášku do střední školy (praktická škola jednoletá), dva vycházející žáci skončili po ukončení povinné školní docházky plně v péči zákonných zástupců. Po třetí jsme organizovali závěrečné zkoušky v učebním oboru Praktická škola jednoletá. Všichni tři žáci, kteří zkoušky absolvovali, uspěli, většina s vyznamenáním. Vycházející žáci ve školním roce : Obor Celkem vycházejících Pokračuje ve střední škole Základní škola praktická 9 9 Základní škola speciální 6 4 Praktická škola jednoletá 3 - Celkem Činnost Speciálně pedagogického centra SRDCE Mez součásti organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace patří Speciálně pedagogické centrum Srdce pro tělesně a mentálně postižené děti, žáky, mládež a jejich zákonné zástupce v okresech Opava a Bruntál. Jedná se o zařízení, které poskytuje komplexní služby postiženým žákům a jejich zákonným zástupcům. Tým tvoří speciální pedagogové, psychologové a sociální pracovnice. Metodická a speciálně pedagogická odborná pomoc Speciálně pedagogického centra Srdce učitelům a speciálním pedagogům základních škol a speciálním pedagogům školních poradenských pracovišť nadále úspěšně pokračovala i ve školním roce

20 Odborní pracovníci SPC poskytovali i ve školním roce pravidelnou metodickou podporu Dennímu stacionáři pro děti s kombinovanými vadami Mraveneček při Charitě Opava, úzce spolupracovali s ÚSP SÍRIUS na Mánesově ulici v Opavě, vzájemná spolupráce fungovala i s celou řadou dalších zařízení a institucí. Vytvářeli metodické materiály pro práci s dětmi. Zájemcům bylo poskytováno sociálně právní poradenství jak v přímo centru, tak i při výjezdech za klienty do škol, kde jsou integrováni. Speciálně pedagogické centrum poskytovalo různé speciální pomůcky pro integrované žáky a odbornou literaturu pedagogům ve školách. Územní působnost SPC zůstala stejná, spádová oblast pro klienty s mentálním postižením je okres Opava a pro klienty s tělesným postižením jde o Opavsko a Bruntálsko. Pracovnice SPC používaly při své práci osvojené terapeutické metody, diagnostickou činnost, v rámci pracovní doby navštěvovaly i rodiny, kde uskutečňovaly depistáže. Navázaly na spolupráci s ústavy sociální péče v Opavě (ÚSP Mánesova ul. a ÚSP Marianum). Nadále rozvíjely součinnost, poradenství a konzultace se Stacionářem Mraveneček v Opavě, FOD Opava, KVIC, pracoviště Opava, Charita Opava, Klokánek Dolní Benešov a sociální pracovnice často řešila problémy s OSPOD příslušných obecních úřadů. Výrazně se zvýšila aktivita při poskytování metodické pomoci a rad při vzdělávání žáků, jimž krajský úřad povolil jiný způsob vzdělávání ( 42 školského zákona). Sociální pracovnice SPC se velmi aktivně zapojila do činnosti komunitního plánování MM Opava. Významnou aktivitou pracovníků SPC byla péče o přibližně 150 integrovaných žáků v různých typech škol a stupních většinového vzdělávacího proudu a středních školách v regionu Opavska a Bruntálska. Součástí pomoci těmto žákům, jejich učitelům i zákonným zástupcům byly i pravidelné konzultace přímo na školách, kde jsou žáci vřazeni. SPC organizovalo ve školním roce celou řadu seminářů, setkání asistentů pedagogů, významně se podílelo na uspořádání konference k Mezinárodnímu dni lidí s Downovým syndromem. Konference byla provázena nebývalým zájmem médií (televize, tisk) a účastí vysoce postavených zástupců MM Opava, pracovníků sociálních služeb, školství atd. V březnu 2014 šlo o mimořádnou akci také proto, že konference byla současně oslavou dvacátého výročí vzniku speciálně pedagogického centra při škole. Konference je již tradiční akcí vztahující se ke Dni Downova syndromu a i letošní akci ozdobila aktivní účast pedagogů ze Slovenska a Polska. Veliký ohlas měla tato akce mezi zákonnými zástupci postižených lidí. Konference byla prezentována ve zprávách v celorepublikovém vysílám veřejnoprávní televize a ředitel školy prezentoval činnost SPC Srdce i školy v televizním programu TV Polar. I ve školním roce pokračovalo aktivní zapojení našeho SPC do projektové činnosti financované z ESF. Projekt Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK přinesl ve školním roce celou řadu aktivit směřovaných na žáky, studenty, odbornou veřejnost, zákonné zástupce žáků. Mimo jiné jsou nabízeny dětem, žákům a studentům různé terapie a činnosti, které mohou vylepšit jejich pozici při volbě povolání a vstupu do samostatného života (jedná se například o nácvik sociálních dovedností a podobně). V rámci projektu proběhly a budou organizovány další akce určené výše uvedeným subjektům. Činnost Speciálně pedagogického centra Srdce ovlivňovala skutečnost, že bylo potřeba dělat rediagnostiku u klientů, kteří byli již v minulosti diagnostikováni s různým stupněm mentálního postižení. Povinnost rediagnostikovat jednotlivé případy ukládá novela vyhlášky upravující činnost školských poradenských zařízení našeho typu. Tato povinnost byla speciálně pedagogickým centrům uložena legislativně, aniž by byl zohledněn stav pracovníků a tato činnost poměrně razantně navýšila vytíženost stávajícího personálu centra. Do budoucna bude potřeba se touto situací zabývat, protože, pokud má být dodrženo znění vyhlášky, která ukládá povinnost jednou za rok provést rediagnostiku každého klienta, pak je jisté, že stávající složení SPC Srdce není schopno normu dodržet, nemá dost pracovníků, aby byli schopni všechny klienty jednou za rok vyšetřit a zpracovat potřebnou dokumentaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně novou změnu vyhlášky (platí od roku 2011), snad po prvních zkušenostech dojde k úpravě legislativy v této oblasti tak, aby požadavky na činnost školských poradenských zařízení byly vyvážené s jejich možnostmi. 20

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Z ák ladní škola a Prak t ická škola, Opava, Sle zsk ého odboje 5, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5,

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI Ing. David Fresar Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Krátce o škole: hlavní areál budov Učňovská 1, Praha 9 (Jarov) škola teorie a OV stavebních

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Škvorec Tyršova 130, 250 83 Škvorec Identifikátor školy: 600 052 231 Zřizovatel: obec Škvorec Školský úřad Praha-východ,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Libchavy 153, okres Ústí nad Orlicí Libchavy 153, 561 16 Identifikátor školy: 600 104 796 Zřizovatel: Obec Libchavy,

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 odloučené pracoviště Středisko výchovné péče HELP Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax: 572 564

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Quo vadis, speciální pedagogiko?

Quo vadis, speciální pedagogiko? Quo vadis, speciální pedagogiko? XXI. ročník Evropských dnů handicapu Konference Vzdělávání dětí s mládeže s mentálním postižením Ostrava 8. 10. 2013 1 Motto z pera J. A. Komenského Cílem vzdělání a moudrosti

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Barrandov II při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 919 V Remízku 919, 152 00 Praha

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Nová role školního poradenského pracoviště a školního poradenského zařízení vyplývající z 16 novely školského zákona Mgr. Miroslav

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2085/10-T Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

Základní škola U Lesa Karviná VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZAMĚŘENÍ NA MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ

Základní škola U Lesa Karviná VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZAMĚŘENÍ NA MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ Základní škola U Lesa Karviná VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZAMĚŘENÍ NA MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ OBSAH PREZENTACE Charakteristika ZŠ U Lesa Obecná charakteristika žáka s MP Podmínky vhodné

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Základní škola Bosonožská 9, Brno Bosonožská 9/381, 625 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 546 Zřizovatel: Městská část Brno - Starý Lískovec,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006.

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006. 26. Asistent pedagoga Téma: systémová podpora Anotace Asistent pedagoga se v posledních letech ukazuje jako jedno z nejlépe fungujících vyrovnávacích a podpůrných opatření, které se velice dobře osvědčuje

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Osmileté gymnázium Buďanka, o. p. s. Holečkova 31a, 150 00 Praha 5 Identifikátor školy: 600 005 593 Zřizovatel:MENSA ČESKÉ REPUBLIKY, Borského

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více