ZA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014"

Transkript

1 Z ák ladní škola a Prak t ická škola, Opava, Sle zsk ého odboje 5, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace ZA ŠKOLNÍ ROK telefon : fax : http:

2 OBSAH 1. základní údaje o škole s přehled oborů vzdělávání s popis personálního zabezpečení činnosti školy s přehled o zápisu k plnění povinné školní docházky do školy s údaje o výsledcích vzdělávání žáků s prevence sociálně patologických jevů s další vzdělávání pedagogických pracovníků s aktivita a prezentace školy na veřejnosti s údaje o výsledcích činnosti provedené Českou školní inspekcí s základní údaje o hospodaření školy s zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů s zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení s projekty realizované školou financované z cizích zdrojů s údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů při vzdělávání s. 29 2

3 1. Základní údaje o škole Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace Právní subjekt : příspěvková organizace Identifikátor zařízení : IČO : Zřizovatel : Moravskoslezský kraj, krajský úřad, Ostrava, ul. 28.října 117 Ředitel školy : Statutární zástupce ŘŠ : Zástupce ředitele: Mgr. Jiří Kupka Bydliště : Zeyerova 2, Opava 5 Mgr. Tomáš Frank Bydliště: Šípková 24, Opava Mgr. Ludmila Krejčí Bydliště : Krnovská ul., Opava Rada školy : Mgr. Jakub Janeček, předseda (zástupce školy) PaedDr. Jana Silná, zapisovatel (zástupce školy) Jana Hanková, člen (zástupce rodičů) Mgr. Soňa Lichovníková, člen (zástupce zřizovatele) Mgr. Lenka Mikulová, člen (zástupce zřizovatele) Pavlína Moldříková, člen (zástupce rodičů) Zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, příspěvková organizace je Moravskoslezský kraj, který také řídí a spravuje zařízení, jehož cílem je poskytovat základní vzdělání žákům plnícím povinnou školní docházku v programu základní škola praktická (výhradně jsou to žáci s diagnostikovaným lehkým mentálním postižením) a základy vzdělání dívkám a chlapcům s vyšším stupněm postižení v základní škole praktické (taktéž tito žáci jsou do vzdělávacího programu základní škola speciální vřazeni na základě doporučení školského poradenského pracoviště a se souhlasem zákonných zástupců jednotlivých žáků). V rámci oboru základní škola speciální pracovaly ve školním roce tři třídy, v nichž byli žáci vzdělávající se podle rehabilitačního vzdělávacího programu- RPV ZŠS II. (dále RhVP). Do těchto tříd s RhVP byli začleněni žáci s těžkým až hlubokým mentálním postižením, často kombinovaným s další vadou. Čtvrtým rokem byli žáky školy dívky a chlapci v učebním oboru Praktická škola jednoletá. Tento obor střední školy je určen žákům, kteří jsou absolventy zejména základní školy speciální, tedy jde o dívky a chlapce se středním a těžším mentálním postižením. Vzhledem k charakteru našeho zařízení jsou z větší části žáky učebního oboru uchazeči končící povinnou školní docházku v oboru základní škola speciální u nás ve škole, zbytek je ze škol Opavska, kde také vzdělávají v oboru ZŠS. Pro děti v předškolním věku, u nichž byla školským poradenským zařízením potvrzena střední a vážnější mentální retardace, byla i v roce otevřena třída přípravného stupně základní školy speciální. Nedílnou součástí zařízení je také Speciálně pedagogické centrum Srdce školské poradenské zařízení pro děti, žáky a studenty s mentálním a tělesným postižením. Samozřejmostí 3

4 STŘEDNÍ ŠKOLA SPRÁVNÍ ÚSEK ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ ZAŘÍZENÍ PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ byla možnost využívat školní družinu. Provoz družiny byl od brzkých ranních hodin do odpoledne, abychom umožnili rodičům, kteří u nás ve škole mají své děti, docházet do zaměstnání a také aby dívky a chlapci trávili čas smysluplnou činností pod dohledem vychovatelů a vychovatelek. Příspěvková organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je součástí vzdělávacích zařízení v Opavě od roku O počátku existence školy získávali a získávají jeho pracovníci bohaté zkušenosti se vzděláváním postižených dětí. Jestliže při svém vzniku bylo klasickou zvláštní školou, ve které se vzdělávaly děti nezvládající uspokojivě nároky kladené běžnou základní školou společně se žáky, u kterých bylo diagnostikováno skutečné mentální postižení různého stupně, postupem let se péče o handicapované děti v zařízení rozšiřovala. Ke třídám zvláštní školy přibyly v polovině devadesátých let také třídy pomocné školy, kde se vzdělávaly děti s vážnějším mentálním postižením. Zařízení se stalo průkopníkem v novodobé péči o mentálně postižené děti, žáky a v roce 1994 vzniklo v rámci školy Speciálně pedagogické centrum Srdce, jež začalo poskytovat poradenské, diagnostické a terapeutické služby dětem, žákům a mladistvým s mentálním postižením. Od roku 2006 byly služby SPC rozšířeny o klienty s tělesným postižením v oblasti Opavska a Bruntálska. V současné době poskytuje příspěvková organizace zřizovaná Moravskoslezském krajem základní vzdělání žákům s lehkou mentální retardací zařazené do vzdělávacího programu základní škola praktická, základy vzdělání dívkám a chlapcům plnícím povinnou školní docházku v programu základní škola speciální (určeno žákům se středním a těžším mentálním postižením, případně s kombinovanými vadami- vady sluchu, tělesná postižení, v současné době se více než desítka dětí neobejde při pohybu po škole bez invalidního vozíku, vada zraku). V posledních letech nám výrazně přibylo dětí s diagnostikovaným autismem. Děti s autismem a PAS přijímáme do naší školy a žáci jsou vzdělávání formou individuální integrace ve třídách základní školy speciální, základní školy praktické i praktické školy jednoleté. Zaznamenáváme nárůst žáků, kteří k nám přicházejí s touto diagnózou, v uplynulém školním roce jsme měli deset žáků s autismem, případně prokázanou poruchou autistického spektra. Zařízení Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace se snaží reagovat na aktuální potřeby v oblasti péče o postižené žáky. Také proto v roce 2010, tedy po dvaceti letech existence školy, byly otevřeny první třídy učebního oboru Praktická škola jednoletá, který je určen absolventům základního vzdělání se středním až těžším mentálním postižením, případně žákům s kombinovanými vadami. PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM SRDCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ VÝDEJNA STRAVY PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ 4

5 Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5 je zařízením, které zřizuje Moravskoslezský kraj. Služby poskytuje na území statutárního města Opava, ale je školou vzdělávající žáky nejen z místa, kde sídlí, ale i ze širokého okolí. Ve školním roce byli žáky školy dívky a chlapci z více než dvaceti obcí a měst Opavska. Příspěvková organizace těží z výhodné polohy téměř v centru bývalého okresního města města, výhodou je blízkost zastávek městské hromadné dopravy, proto není problémem dojíždění jak samotných žáků, tak i rodičů s dětmi, jež potřebují doprovod. Nedaleko školy je zastávka trolejbusů a autobusů MHD. Dostupné je i vlakové nádraží pro směr na Krnov, případně opačným směrem na Ostravu. Vzhledem k tomu, že řadu dětí vozí jejich zákonní zástupci do školy vlastními automobily, je možné vystoupit se žáky téměř u hlavního vchodu, odkud je plně bezbariérový přístup do celé budovy. S ohledem na složení žáků bylo potřeba postupem času zajistit přístup do jednotlivých prostor i osobám se ztíženou prostorou orientací a omezeným pohybem. Při velké rekonstrukci školy v roce 1990 nikdo nepočítal s tím, že by školu navštěvovali ve větší míře žáci na invalidních vozících, proto se zařízení muselo v průběhu let s touto novou skutečností vyrovnávat. V současné době můžeme konstatovat, že bezbariérovost je další velkou předností školy. Máme možnost využívat plošinu pro invalidní vozíky až do druhého poschodí školy. Je pravdou, že plošina přestala stačit kapacitně (plošina je poměrně pomalá a velké množství žáků na vozících není schopna v uspokojivě krátké době dopravit do učeben před, v průběhu i po vyučování). Také technický stav tohoto zařízení není naprosto bezvadný, plošina je poruchová a vyžaduje poměrně dost prostředků k údržbě a opravám. Vedení školy jedná se zřizovatelem o přidělení prostředků k výstavbě výtahu, který by celá problém vyřešil. Nedávno zrekonstruované toalety jsou na vysoké úrovni a poskytují důstojné prostory i pro žáky na invalidních vozících. Jak bylo zmíněno, naše zařízení poskytovalo i ve školním roce základní vzdělávání a základy vzdělání zdravotně postiženým dětem (děti s mentálním postižením, kombinovanými vadami, autismem, vada sluchu, máme i několik žáků nevidomých nebo se zbytky zraku). Péče o takovéto jedince ve škole je vždy specifická a má svá úskalí i ekonomického charakteru. Je pochopitelné, že pro vzdělávání takovýchto dětí je potřeba nižšího počtů žáků ve třídách a naopak vyššího počtu pedagogického personálu. Týká se to zejména tříd základní školy speciální (žáci vzdělávající se podle RhVP), kde jsou, podle znění příslušné vyhlášky, až tři pracovníci učitel, vychovatel a také asistent pedagoga. Ve většině tříd základní školy speciální působí, vedle vyučujícího, také asistent pedagoga. Asistenti pedagoga jsou jedinou kategorií pedagogických pracovníků, jejichž složení je podmíněno souhlasem příslušných orgánů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Ve školním roce působilo v ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5 celkem sedm asistentů pedagoga. V žádném případě nejde o plýtvání prostředky na mzdy, práce s takovým kolektivem žáků je velmi náročná, pokud jsou ve třídě žáci z většiny imobilní, pak je pro vyučujícího problém zorganizovat vycházku, činnost v tělesné výchově a podobně. Aby bylo možno s takovýmito žáky absolvovat vycházky, účastnit se akcí školy, naplňovat činnost stanovenou ve školním vzdělávacím programu, je nutné přesouvat pedagogické pracovníky z jedné organizační jednotky do druhé tak, aby byla činnost zařízení co nejefektivnější. Ve školním roce byly ve třech třídách základní školy speciální vzděláváni žáci podle ŠVP v rehabilitačním vzdělávacím programu. Zde jde o děti s těžkým a mnohdy i hlubokým mentálním postižením, často s další vadou (většinou jde o poruchy pohybového ústrojí, případně i zrakové postižení, vady řeči a podobně). Již několik let vedení školy řeší problém, jak vyhovět zákonným požadavkům na práci a zvedání břemen ženami (což je naprostá většina personálu v rehabilitačních třídách) a nutností manipulace se žáky v době vyučování. Činnost a provoz těchto tříd je nejvíce vzdálená od běžné práce ve třídách většinového vzdělávacího proudu. Děti, u nichž bylo potvrzeno mentální postižení a nebyly ještě zralé pro vřazení do povinné školní docházky, využívaly ve školním roce v naší škole docházku do třídy přípravného stupně základní školy speciální. Pobytem v přípravném stupně základní školy speciální sice prozatím neplní žáci povinnou školní docházku, ale za dobu pobytu jsou velmi dobře adaptováni na školu, větší kolektiv žáků (mnohdy jsou do PŘS ZŠS přijímány děti, které jako problémové odmítají v mateřských školách). Na pravidelnou docházku svých dětí do zařízení si zvyknou i rodiče žáků. I v průběhu hodnoceného školního roku jsme zaregistrovali významný rozdíl v dovednostech a návycích žáků, 5

6 kteří přešli do prvního ročníku základního vzdělávání z přípravného stupně základní školy speciální, oproti prvňáčkům, kteří přišli bez průpravy v mateřské škole nebo u nás v PŘS ZŠS. Škola nabízí žákům pobyt ve školní družině. Ve školním roce pracovala čtyři oddělení. U dětí se střídalo celkem pět vychovatelů. Z toho dvě vychovatelky působily pouze ve školní družině, zbývající vychovatelé měli své úvazky ve vyučování v rámci tříd s rehabilitačním vzdělávacím programem a v přípravném stupni základní školy speciální. Provoz školní družiny byl zahajován v 6,30 hod. a poslední děti si rodiče vyzvedávali z družiny v 16,15. hod. Snažili jsme se vyhovět požadavkům zákonných zástupců žáků, kteří navštěvovali v uplynulém školním roce školní družinu a provoz školní družiny jsme přizpůsobili tak, aby co nejvíce korespondoval s potřebami rodičů, zároveň ale, aby byl co nejefektivnější a pro zařízení finančně únosný. Ve škole fungovala i ve školním roce výdejna stravy. Žáci mohou odebírat obědy objednané ve Školní jídelně na Rybím trhu v Opavě. Žáci odebírají jídla přímo u nás v jídelně, stejně tak je umožněno i závodní stravování pracovníkům školy. V období prázdnin mohou zájemci odebírat stravu přímo v jídelně na Rybím trhu v Opavě. Veškeré administrativní záležitosti (přihlašování stravy, odhlašování obědů, placení obědů, dlužné částky a podobně) spjaté s odběrem obědů byly řešeny přímo se školní jídelnou zákonnými zástupci žáků, případně pracovníkem školy, pokud se záležitosti týkaly zaměstnanců. Počty žáků ve školním roce POČTY ŽÁKŮ V MINULÝCH ŠKOLNÍCH LETECH ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ CELKEM K K ROZDÍL Naše škola i v průběhu školního roku zaznamenala poměrně dost změn v třídních kolektivech v deseti měsících školního roku. Příčin změn v počtech žáků bylo více. Nejběžnější byl přestup žáka do naší školy při potřebě změny vzdělávacího programu přechod ze základních škol běžného vzdělávacího proudu do školy poskytující vzdělání dívkám a chlapcům vyžadujícím speciálně pedagogickou péči - z program základní školy na základní školu praktickou, případně ze ZŠP na program základní školy speciální. Stav žáků se nám ale měnil i z důvodu stěhování žáka, žádosti rodičů o změnu prostředí a podobně. Veškeré změny byly prováděny v souladu s platnou legislativou (řádné žádosti zákonných zástupců o přijetí ke vzdělávání do naší školy, doporučení, podklady školských poradenských zařízení, případně i doporučení odborných lékařů, řádné projednání a seznámení zákonných zástupců dětí o důsledcích zařazení žáka do speciální školy informovaný souhlas se změnou vzdělávacího programu - a podobně). Nejčastějším důvodem změn v počtu žáků naší školy byl přestup žáka ze školy většinového vzdělávacího proudu na základě potřeby změnit vzdělávací program. V počtech žáků uváděných v tabulce pod textem nejsou zahrnuti všichni žáci, kteří prošli v minulém školním roce našimi třídami. Nepromítnou se žáci, kteří byli u nás na 6

7 diagnostickém pobytu. Diagnostických pobytů v naší škole, oproti minulým létům, ubylo. Není totiž jasné, zda tento nástroj pro pomoc žákům nezvládajícím učivo běžné základní školy bude možné využívat i nadále (ve školním roce nerealizovaná novela vyhlášky č.73/2005, která řeší vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Je to stav vyvolaný stále nejasnou legislativou platnou pro oblast speciálního vzdělávání, kdy jsou neustále předkládány návrhy novel vyhlášek, následně je připravena novela novely. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZŠS PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ CELKEM K K K K K K

8 Počet žáků ve školním roce byl na začátku školního roku nižší, než tomu bylo ve školním roce minulém. V žádném případě nás tato skutečnost nezaskočila, protože předešlý školní rok byl, co se týče počtu žáků v naší škole, výjimečný a bude se opakovat jen ojediněle. I tak byl počet dětí uspokojivý. Z výše uvedených dat a grafu lze usuzovat, že počet žáků školy průměrně celkově osciluje okolo čísla sto dvaceti dívek a chlapců. Mění se pouze skladba žáků. Nepotýkáme se s potížemi naplnit třídy. Spíše nám činilo potíže poskládat třídní kolektivy tak, aby složení třídy dovolovalo efektivně naplňovat cíle stanovené ve školním vzdělávacím programu. Složité to bylo zejména u nižšího stupně základní školy praktické, kde počty žáků v ročnících jsou poměrně nízké a je komplikované vytvořit kolektivy vyrovnané početně i věkově. V žádném případě jsme nechtěli na úkor vyššího počtu žáků snížit kvalitu výuky. Toto platí a snad bude platit i do budoucna. V průběhu školního roku jsme byli informováni, že se náš zřizovatel rozhodl sloučit naší organizaci a Základní školu, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace. Nejprve půjde o administrativní sloučení a od září 2015 by mělo nastat skutečné splynutí žáků, personálu, majetku. Nástupnickou organizací byla ustanovena Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Počty žáků podle oborů vzdělávání od roku 2008 do roku 2009 Základní škola praktická Základní škola speciální Přípravný stupeň ZŠS Praktická škola jednoletá 8

9 Změny nastávají ve struktuře tříd podle oboru vzdělávání. Jestliže při vzniku zařízení byli ve třídách žáci vřazení do programu zvláštní škola (šlo o děti s lehkým mentálním postižením, ale také tam byli žáci, jež byli do speciální školy vřazeni proto, že nezvládali učivo běžné základní školy z různých důvodů ať už to bylo ne příliš podnětné rodinné prostředí nebo třeba se u nich projevovala některá z poruch učení či chování, tehdy ovšem nediagnostikovaná. Postupem let, jak se rozšiřovaly vzdělávací programy školy, přibývaly děti v tehdejší pomocné škole, dnes základní škole speciální, dívky a chlapci v předškolním přípravném stupni základní školy speciální a jako poslední přibyli žáci učebního oboru praktická škola jednoletá. Postupně ubývalo žáků vzdělávajících se podle programu základní školy praktické a narůstal počet dětí vzdělávajících se podle programu základní školy speciální. Pokles počtu chlapců a dívek v základní škole praktické je logickým důsledkem stále narůstající snahy integrovat co nejvíce dětí do většinového vzdělávacího proudu. Tento trend je jistě správný, pokud je integrace takovýchto žáků podpořena vstřícným postojem vedení školy, kde má být žák integrován, pochopením ze strany vyučujících a příznivým klimatem ve třídě, kde je integrace realizována. V posledních letech se stále intenzivněji ozývá názor, že by měli být všichni žáci vzděláváni v jednom typu školy tedy v základních školách běžného typu. Jsou hledány cesty, jak tento trend realizovat v praxi. Co možná nejširší integrace postižených žáků do běžných škol je jistě jednou z možných způsobů, jak poskytovat vzdělání dítěti, jež je objektivně omezeno ve svých schopnostech. Bohužel, prozatím není na takovýto způsob práce s mladými lidmi s hendikepem naše školství připraveno. Většinou nejsou na běžných školách vytvořeny podmínky ekonomické (narůstá potřeba asistentů pedagogů ve vyučování), personální (pedagogičtí pracovníci na školách většinového vzdělávacího proudu nemají zatím dostatek zkušeností a poznatků potřebných pro vzdělávání žáků s různým typem a stupněm postižení), mezi lidmi je ještě mnoho předsudků (pro řadu rodičů je nepřijatelné, aby ve třídě, v níž se vzdělává jejich dítě, byl žák, který potřebuje zvýšenou péči na úkor ostatních žáků), děti mnohdy nejsou připraveny vnímat postiženého spolužáka jako sobě rovného vrstevníka. Ve školním roce jsme usilovali (zejména prostřednictvím aktivit Speciálně pedagogického centra Srdce) o osvětu v této oblasti. Využívali jsme každé vhodné příležitosti, jak působit na výchovné poradce a vedení běžných škol, aby docházelo co nejméně k případům, kdy je žák ve škole většinového vzdělávacího proudu jako prvek přinášející škole vylepšení finančního normativu a nevyhodnocuje se skutečná potřeba podpůrných opatření při vzdělávání postiženého žáka. Domníváme se, že tyto případy, kdy jsou žáci poměrně nevhodně zařazeni do typu vzdělávání, jsou důsledkem přijatého způsobu financování škol tzv. na žáka. Každá škola usiluje o co nejvyšší počet žáků, aby získala co největší objem prostředků na mzdy a provoz školy, a zájmy a potřeby žáků jsou potlačeny do pozadí. Z ekonomického pohledu je to zcela jistě správné a poměrně spravedlivé, avšak toto pravidlo není schopno bezezbytku postihnout veškeré potřeby všech žáků. Při rozborech počtu žáků jsme zjistili, že v posledních letech je největší přírůstek dívek a chlapců, kteří k nám přicházejí pro nutnost změny vzdělávacího programu ze základní školy a základní školu praktickou, v šestém a sedmém postupném ročníku. Mnohdy jsme překvapeni, když se v jejich pedagogické dokumentaci objevují podprůměrné až průměrné známky. Klasifikace tedy nenapovídá nic o tom, že by nebyli schopni absolvovat běžnou základní školu. Nicméně, při vyšetření ve školském poradenském zařízení je zjištěno a potvrzeno, že tito žáci mají objektivně snížený intelekt a je nutná změna vzdělávacího programu. Tato skutečnost tak trochu nabízí vysvětlení v tom smyslu, že žák je objektivně slabý, nezvládá požadavky kladené na něj školou většinového vzdělávacího proudu, ale škola si žáka chce ponechat. Až při přechodu na vyšší stupeň základní školy dochází k plnému odhalení schopností žáka a je vyhledána pomoc školského poradenského zařízení. Je otázkou, zda jde při takovémto postupu vždy o zájem žáka. S ohledem na skladbu tříd, organizaci jednotlivých oborů vzdělávání a potřeby žáků jsme se i pro školní rok rozhodli pokračovat v dělení kolektivů tříd v náročnějších všeobecně vzdělávacích předmětech (šlo zejména o výuku jazyků, matematiky, ale třeba i přírodopisu či informatiky). Dělili jsme některé vyučovací jednotky, což zvýšilo efektivitu vzdělávacího procesu a ulehčilo to i žákům samotným. 9

10 Zařízení Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je svým způsobem výjimečná v regionu také tím, že její nedílnou součástí je Speciálně pedagogické centrum Srdce. Jde o školské poradenské zařízení, které poskytuje poradenské, diagnostické a terapeutické služby žákům s mentálním a tělesným postižením. Servis žákům s mentálním postižením zajišťuje SPC Srdce na území bývalého okresu Opava, tělesně postižené děti, žáky a studenty máme v péči v širším regionu Opavska a Bruntálska. V SPC pracuje sociální pracovnice, která se orientuje na získávání anamnézy našich klientů, poskytuje právní rady a je v úzkém kontaktu se sociálními pracovnicemi příslušných magistrátů a obecních úřadů. Speciální pedagogové a psychologové svou činností zajišťují, aby naši klienti co nejlépe zvládali základní vzdělávání, případně aby se jim dařilo pokračovat ve studiu či další profesní přípravě na středních školách a učilištích. V posledních letech se výrazně zvýšila snaha SPC vyhledávat již v předškolních zařízeních děti, které by potřebovaly pomoc zařízení. Samotná činnost SPC probíhá jednak v prostorách centra, jež je umístěno v budově školy, ale také na výjezdech přímo do škol a zařízení, kde jsou dívky a chlapci při vzdělávání integrováni v kolektivech spolužáků bez speciálních vzdělávacích potřeb, protože je nesmírně potřebná úzká spolupráce odborného týmu školského poradenského zařízení a pedagogických pracovníků konkrétní školy se zákonnými zástupci žáků. Vždy se všechny kroky dějí za spolupráce či minimálně souhlasu zákonných zástupců žáků. SPC vypomáhalo, mimo jiné, při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů integrovaných žáků, staralo se o zapůjčování potřebných pomůcek školám, kde byli klienti našeho SPC integrováni, účastnilo se jednání vedení škol se zákonnými zástupci žáka. Zlepšení kvality služeb zákonným zástupcům, dětem, žákům a studentům, stejně jako odborné veřejnosti přináší zapojování našeho školského poradenského zařízení do projektů financovaných Evropskými strukturálními fondy. Naše SPC Srdce realizuje samostatně projekt pod názvem Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK. Obsahem projektu je celá řada terapií pro žáky s postižením, pestrá paleta vzdělávacích akcí pro pracovníky speciálně pedagogických center, pedagogy naší školy i jiných škol, zákonné zástupce postižených dívek a chlapců. Díky zmiňovanému projektu se podařilo například řadu žáků naší školy i dalších vzdělávacích institucí díky kurzu sociálních dovedností lépe adaptovat a připravit na běžný život, seznámit je se situacemi, které přináší nutnost postarat se o provoz rodiny, jak se chovat na poště a dalších institucích a úřadech a podobně. 2. Přehled oborů vzdělávání PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A PRAKTICKÉ ŠKOLE, OPAVA, SLEZSKÉHO ODBOJE 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA, OPAVA, SLEZSKÉHO ODBOJE 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ 10

11 Vyučování v Základní škole, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace probíhalo ve školním roce v ročnících základní školy praktické podle školního vzdělávacího programu, který připravili pedagogičtí pracovníci školy v minulých letech. I ve školním roce byl na začátku školního roku školní vzdělávací program upraven tak, aby co nejvíce vyhovoval potřebám žáků s lehkým mentálním postižením, kteří se v naší škole vzdělávají. Podle školního vzdělávacího programu pro žáky základní školy speciální se ve školním roce učili žáci prvního, druhého, třetího, čtvrtého, sedmého, osmého, devátého a desátého ročníku základní školy speciální (včetně žáků s rehabilitačním vzdělávacím programem podle RVP ZŠS II.). Tento školní vzdělávací program byl v průběhu školního roku předmětem kontroly ze strany České školní inspekce v rámci tematické inspekce, jež proběhla na naší škole v květnu Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky, je náš školní vzdělávací program pro žáky základní školy speciální po formální stránce v pořádku a je upravován pouze podle zkušeností, které získáme jeho využíváním v příštích letech, kdy se podle něj budou postupně vzdělávat i děti dalších ročníků. Stejně tak prošel další kontrolou ČŠI i školní vzdělávací program pro ZŠP (hloubková inspekce probíhala v prosinci 2013). Od září 2012 byli i žáci střední školy v oboru Praktická škola jednoletá vzděláváni podle školního vzdělávacího programu pro tento obor. V průběhu školního roku byl ŠVP pro praktickou školu jednoletou zasílán na žádost ČŠI k formální kontrole. Nebyly zjištěny žádné závady a inspekce neměla k našemu ŠV pro PRŠ připomínky. Část žáků, kterým bylo umožněno rozložení ročníku, dokončovali profesní přípravu podle původních učebních osnov. Přehled učebních plánů pro jednotlivé části školy: Název dokumentu Číslo jednací 1. Vzdělávací program pomocná škola a přípravný stupeň /97 22 ze dne pomocné školy 2. Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy /03 24 ze dne Školní vzdělávací program pro ZŠP Čj Š/183/ směrnice MŠMT ČR SPC 11769/95 24 ze dne Školní vzdělávací program pro ZŠS ČJ Š/168/2010 platný od Vyhláška týkající se vzdělávání žáků se speciálními 73/2005 Sb., ve znění pozdějších vzdělávacími potřebami) předpisů 6. Vzdělávací program C/001 Praktická škola jednoletá RVP MŠMT Školní vzdělávací program pro obor Praktická škola jednoletá ČJ ZSPSOp/00857/2012 Obory vzdělávání ve školním roce v ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace: Číslo oboru Název oboru Typ Jazyk Délka studia Kapacita B/001 Pomocná škola denní český 10 r. 0 měs B/01 Základní škola speciální denní český 10 r. 0 měs C/01 Základní škola denní český 9 r. 0 měs C/001 Praktická škola jednoletá denní český 1 r C/01 Praktická škola jednoletá denní český 1 r. 12 V průběhu školního roku žádalo vedení školy o navýšení kapacity v oboru Praktická škola jednoletá, žádost byla akceptována a od školního roku má tento učební obor kapacitu 18 žáků. 11

12 3. Personální zajištění činnosti školy Provoz organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace ve školním roce zajišťovali zaměstnanci, kteří byli rozděleni podle pracovních povinností do dvou skupin - pedagogičtí a nepedagogičtí v rámci školy a SPC, kromě toho byl součástí pracovního kolektivu i úsek správních zaměstnanců. Pedagogičtí pracovníci se přímo podíleli na vzdělávací a výchovné činnosti, náplní práce druhé skupiny bylo poskytování servisu v podobě zajišťování provozu školy a jejích součástí. Mezi pedagogické pracovníky školy se řadili ve školním roce učitelé, vychovatelé, asistenti pedagogů a psychologové a speciální pedagogové v e speciálně pedagogickém centru. Skupina vychovatelů měla v našem zařízení specifické postavení ve srovnání se stejnou kategorií zaměstnanců na běžné základní škole. Část vychovatelů trávila většinu pracovní doby ve vyučování ve třídách s rehabilitačním vzdělávacím programem (případně ve třídě přípravného stupně základní školy speciální) a zbytek úvazku působila při práci s dětmi ve školní družině. Dvě vychovatelky se věnovaly plně dětem v době provozu školní družiny. Dva z vychovatelů také působili na velmi nízký úvazek coby vyučující v základní škole - šlo zejména o výchovy: pracovní vyučování, tělesná a hudební výchova, ale také o hodiny informatiky. Mimo skupinu pedagogických pracovníků školy pak stojí stále sociální pracovnice v SPC, která, ač je ve velmi častém kontaktu s dětmi a jejich rodiči, je vedena v kategorii nepedagogických pracovníků. Poslední skupinou byli správní zaměstnanci ekonomka školy, školník, pracovnice výdeje stravy a uklízečky, topič jako sezonní zaměstnanec. Ve školním roce řešilo vedení školy dlouhodobou nepřítomnost dvou pedagogických pracovníků (nemoc). Po dobu nepřítomnosti kmenových zaměstnankyň byly přijaty kvalifikované učitelky jako zástup, aby vzdělávací proces nebyl nijak negativně nepříznivou situací ovlivněn. V průběhu školního roku se obě pedagogické pracovnice vrátily a nastoupily na svá původní místa. a) Počet zaměstnanců podle kategorií ve školním roce KATEGORIE POČET ZAMĚSTNANCŮ PŘEPOČTENÝ POČET UČITELÉ- základní škola praktická základní škola speciální 8 8,2 - praktická škola jednoletá 5 2,7 VYCHOVATELÉ - ŠD ZŠS 2 1,9 - PŘS ZŠS 1 0,9 ASISTENTI PEDAGOGA 7 5,13 SPC- ped. prac. 5 4,6 -neped.prac. 1 1 OSTATNÍ NPP 7 4,7 CELKEM 46 38,13 * do celkového počtu pracovníků jsou zahrnuti i zaměstnanci, kteří byli v pracovním poměru pouze sezónně např. topič 12

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené 1. Základní údaje o škole (zařízení) a) Název školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Adresa: E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14 Právní forma: Právnická

Více

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní vzdělávání... 5 2.1 Základní údaje o žácích a

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999)

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) (Od 1.1.2002 je součástí školy také mateřská škola Janákova,

Více

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část KATALOG podpůrných opatření obecná část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Jan Michalík, Pavlína Baslerová, Lenka Felcmanová a kolektiv KATALOG

Více

Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín, příspěvková organizace 2013/ 2 0 1 4

Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín, příspěvková organizace 2013/ 2 0 1 4 Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2013/ 2 0 1 4 Zprávu předkládá: Mgr. Jiří

Více

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy OBSAH: strana I. Základní údaje o škole Název, sídlo, zřizovatel, statutární zástupce, školská rada, pracoviště školy 3 Přehled oborů vzdělání. Přehled o zaměstnancích školy. 4 Přehled učebních plánů.

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Pedagogicko-psychologická poradna Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace Telefon: 487 522 179, Mobil: 728 541 505, Mail: simankova@pppcl.cz, Web: www.pppcl.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální soukromé gymnázium Integra, s.r.o.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální soukromé gymnázium Integra, s.r.o. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno - INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální soukromé gymnázium Integra, s.r.o. Rašelinová 11, 628 00 Brno Identifikátor školy:

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola, Brno, Pavlovská 16 je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Městská část Brno-Kohoutovice. Sdružuje základní školu (ZŠ) s kapacitou 500 žáků, školní družinu

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2007/2008 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2007/2008 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2007/2008 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec Charakteristika školy Název školy: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, 507 21 Veliš, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, 507 21 Veliš, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 4, 57 21 Veliš, tel. 493 773 611, 65 96 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 78 487/3 ČSOB a.s., IZO 65 59 794, www.zsbp.cz Obsah Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠK. ZAŘÍZENÍ) ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠK. ZAŘÍZENÍ) ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, 511 01 Turnov, příspěvková organizace Š K O L A R O K U L I B E R E C K É H O K R A J E 2 0 1 1 telefon - pevná linka: 481 322 723 telefon mobilní -

Více

Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Renata Vrbová a kolektiv

Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Renata Vrbová a kolektiv Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností Renata Vrbová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností Renata

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 200/20. Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 3, Fingerova

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva 2010/2011 V Liberci 31. 8. 2011 Výroční zprávu za školní rok 2010/11: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy pedagogická

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

Výroční zpráva 2009-2010

Výroční zpráva 2009-2010 1 Výroční zpráva 2009-2010 Základní škola TOLERANCE 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola Tolerance,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ivančice 30. září 2013 Ing. Marta Špalková ředitelka Výroční zpráva byla schválena na schůzi školské rady dne: 2. 10. 2013 1 2 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-930/09-H Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II.

Více