VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA, RYCHNOV NAD KNĚŢNOU, KOLOWRATSKÁ 485 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014 VYPRACOVALA : MGR. HANA FUKSOVÁ ŘEDITELKA ŠKOLY 1

2 Obsah výroční zprávy o činnosti školy I. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Součásti školy Zaměření školy 7 Vize školy Cíl školy Etika školy Přednosti školy Školní rok 2013/ 2014 v jednotlivých součástech a pracovištích 8 Celkové údaje o třídách 9-11 Materiálně - technické podmínky školy 12 Údaje o školské radě 12 II. Přehled učebních plánů školy III. Údaje o pracovnících školy a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků 13 b) Kvalifikace, délka praxe pedagogických pracovníků školy, úvazky zaměstnanců, zařazení do platových tříd a stupňů 13 c) Nepedagogičtí pracovníci školy 15 d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na místo pedagogického pracovníka 15 e) Počet nekvalifikovaných pracovníků 15 f) Počet pracovníků v důchodovém věku g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků h) Čerpání volna na samostudium 16 ch) Zameškané dny zaměstnanců školy 16 IV. Údaje o přijímacím řízení a) Nově zařazení ţáci 17 b) Vycházející ţáci školy c) Vycházející ţáci v roce 2013/ 2014 podle ročníku a typu školy, jejich umístění 17 V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání ţáků a) Členění podle škol, tříd, ročníků 18 b) Prospěch ţáků ve škole v roce 2013/ c) Chování ţáků 19 d) Celkový počet neomluvených hodin 20 e) Zameškané hodiny ve školním roce 2013/ VI. Průběh a výsledky vzdělávání a) Hospitační činnost 20 b) Závěry z hospitační a kontrolní činnosti VII. Údaje o aktivitách školy a) Okresní, oblastní, celostátní soutěţe 21 b) Spolupráce s přáteli z Holandska 21 c) Realizace grantů díky finanční podpoře KÚ Královéhradeckého kraje 21 d) Realizace grantů EU OPVK 22 e) Prezentace školy na veřejnosti 22 f) Spolupráce školy 22 2

3 g) Vyhodnocení programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty h) Vyhodnocení programu prevence sociálně patologických jevů i) Tvorba a hodnocení ŠVP VIII. Spolupráce školy s rodiči 26 IX. Vyřizování stíţností, oznámení, podnětů 26 X. Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí 26 XI. Údaje o kontrole finanční XII. Údaje o vypořádání dotací - kalendářní rok Zpráva o hospodaření za rok 2013 Úvod Rozpočet příjmů Rozpočet výdajů DVPP 29 Vzdělávání pracovníků Stav čerpání FKSP 31 XIII. Závěr XIV. Plány 32 XV. Přílohy: Celoroční akce všech pracovišť školy 3

4 Část I. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název právnické osoby : Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněţnou, Kolowratská 485 Identifikátor právn. osoby : Adresa : Kolowratská Rychnov nad Kněţnou Telefon : Fax : cz WWW : kolowratska. unas. cz Ředitelka školy : Mgr. Hana Fuksová Trvalý pobyt : Janáčkova Rychnov nad Kněţnou Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby. Právní forma : příspěvková organizace IČO : Zřizovatel : Královéhradecký kraj IČO : Sídlo : Pivovarské náměstí 1245/ Hradec Králové 4

5 1.2 Součásti školy Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Základní škola Cílová kapacita : 145 ţáků IZO : Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: 1. Kolowratská 485, Rychnov nad Kněţnou 2. Jiráskova 506, Rychnov nad Kněţnou 3. Českých bratří 1388, Rychnov nad Kněţnou 4. Kvasiny 340, Kvasiny Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: B Základní škola B/001 Pomocná škola studium denní délka studia: 10 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet ţáků v oboru : 70 dobíhající obor B/01 Základní škola speciální studium denní délka studia: 10 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet ţáků v oboru : C Základní škola C/01 Základní škola studium denní délka studia: 9 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet ţáků v oboru : 75 datum účinnosti posledního rozhodnutí : Střední škola Cílová kapacita : 42 ţáků IZO : Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: 1. Kolowratská 485, Rychnov nad Kněţnou 2. Českých bratří 1388, Rychnov nad Kněţnou Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: C Jednoletá a dvouletá praktická škola C/01 Praktická škola jednoletá studium denní délka studia: 1 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet ţáků v oboru : 14 datum zahájení výuky : datum účinnosti posledního rozhodnutí : C/ 02 Praktická škola dvouletá studium denní délka studia: 2 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet ţáků v oboru : 28 datum zahájení výuky : datum účinnosti posledního rozhodnutí :

6 3. Školní druţina Cílová kapacita : 40 ţáků IZO : Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: 1. Kolowratská 485, Rychnov nad Kněţnou datum zápisu do rejstříku : datum zahájení činnosti : Českých bratří 1388, Rychnov nad Kněţnou datum zápisu do rejstříku : datum zahájení činnosti : Právnická osoba : Datum účinnosti posledního rozhodnutí : Datum vystavení posledního rozhodnutí : Č.j. posledního rozhodnutí : 16096/SM/ Datum zápisu do rejstříku : Datum zahájení činnosti : Škola sdruţuje tyto typy škol podle jejich zaměření: 1. Základní škola praktická 2. Základní škola speciální 3. Praktická škola jednoletá 4. Praktická škola dvouletá 5. Základní škola při zdravotnickém zařízení Škola nabízí: 1. Školní druţinu 2. Kurzy pro doplnění základů vzdělání 3. Autistické třídy 4. Rehabilitační třídy 6

7 1.3 Zaměření školy Jsme školou samostatně zřízenou pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Nabízíme výchovně vzdělávací programy pro ţáky hlavně s mentálním handicapem, kteří mají problémy se zvládáním učiva v běţných základních školách. Věnujeme se ţákům s mentálním, smyslovým, tělesným a kombinovaným zdravotním postiţením, zdravotně oslabeným, ale i sociálně znevýhodněným Vize školy Vytvořit moderní vzdělávací pracoviště pro široký okruh ţáků a dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami, které: vyuţívá při své práci všechny nové poznatky, moderní metody a ověřené praktické zkušenosti je zaměřeno na všestranný harmonický rozvoj kaţdého jedince plně respektuje individuální zvláštnosti, právo na odlišnost, ale i osobní pracovní tempo staví na nových paradigmatech a poţadavcích moderní společnosti je aktivně - pohodovým a radostným místem poznávání a setkávání je v něm vytvořen dobrý partnerský vztah mezi ţáky, zaměstnanci a rodiči, který staví na vzájemné úctě, respektu a shodném výchovném působení rodiny a školy Cíl školy Cílem vzdělávání jsou všestranně rozvinuté, sebevědomé a vyrovnané osobnosti ţáků, které mají vytvořeny základní pilíře hodnotové soustavy, které vyuţívají při řešení svých ţivotních situací Eticky zaměřené vzdělávání poskytuje ţákovi návod: jak se má učit jak hledat a analyzovat informace, pracovat s nimi jak se zapojit do společenského i profesního ţivota jak úspěšně komunikovat jak ţít v demokracii, mít úctu k pravdě, úctu k ţivotu, mít osobní odpovědnost Přednosti školy Na ţáka je v celé škole pohlíţeno jako na jedinečnou a neopakovatelnou individuální osobnost, která zde získává: - optimální podmínky pro vlastní seberealizaci - prostor pro svůj projev, vyjádření a názor - podněty pro celkový rozvoj osobnosti - znalosti potřebné pro další středoškolské vzdělávání /dle moţností ţáka/ - základy vnitřní motivace k celoţivotnímu vzdělávání ţáků tím, ţe: ţák má moţnost výběru smysluplného učiva, činnostního učení má moţnost vybírat si z různých metod výuky kaţdodenně spolupracovat se spoluţáky získává předprofesní přípravu pro vstup na střední školy 7

8 1.3.5 Klima školy Velký důraz je přikládán příznivému klimatu celé školy, zaloţenému na: kvalitním pedagogickém sboru, který spolupracuje, komunikuje, má vysoký morální a profesionální kodex lásce k dětem odpovědnosti pravdivosti a spravedlnosti vzájemném respektu důvěře osobním nasazení vyuţívání humoru jako výchovném prostředku respektu k dodrţování dohodnutých pravidel a metod práce jednotnost v působení celé školy loajalitě ke škole, kolegialitě dobré atmosféře kaţdé třídy spolupráci s rodiči, s organizacemi, zřizovatelem, městem propagaci školy na veřejnosti Školní rok 2013 / 2014 V letošním roce jsme pracovali se ţáky s postiţením: - od lehké mentální retardace po těţkou aţ hlubokou mentální retardaci - se ţáky ze socio - kulturně znevýhodněného prostředí - se ţáky smyslově a tělesně postiţenými - se ţáky ve stavu nemocných - v základní škole při zdravotnickém zařízení - ve 2 autistických třídách máme 12 autistických ţáků - ve 2 rehabilitačních třídách máme 14 ţáků - máme 23 dospělých studentů ve 3 kurzech pro doplnění základů vzdělání Výuku zajišťujeme na 5 odloučených pracovištích. Letos jsme vyučovali v 19 třídách podle druhu a stupně zdravotního postiţení Učilo u nás 18,09 učitelů, 6,07 vychovatelů, 6,5 asistentů pedagoga a 8 osobních asistentů na zkrácené úvazky. Osobní asistenti jsou zaměstnanci sdruţení Orion v Rychnově nad Kněţnou, platí si je rodiče dětí. Škola nabízela dětem školní druţinu, nepovinné předměty a krouţky: o výtvarné činnosti o informatiku o zdravotní tělesnou výchovu o hru na flétnu o keramiku o sportovní a zdravotnické činnosti o taneční a zdravotní krouţek o angličtinu o němčinu o fotbal o dopravní krouţek V rámci projektu EU OPVK MŠMT,, Inovace ve vzdělávání / Šablony/ pro základní školy jsme mohli posílit výuku navýšením o jednu hodinu ČJ na základní škole praktické a o 1 hodinu na základní škole speciální. Hodiny byly placeny s prostředků projektu EU OPVK / Šablony. Projekt byl ukončen v listopadu

9 V rámci projektu EU OPVK MŠMT,, Inovace ve střední škole / Šablony/ pro střední školy jsme mohli proplatit výuku navýšením o 2 hodiny ČJ ve střední škole praktické. Škola zajistila dětem sluţby 2 klinických logopedek, které docházely do základní školy praktické i do základní školy speciální, a odbornou rehabilitaci v rehabilitačním pracovišti REHA, které se nachází přímo v areálu školy. Tuto sluţbu si platí rodiče přes zdravotní pojišťovny. Máme 1 hospodářku, která zajišťuje mzdovou agenturu i účetnictví, 2 školnice se starají o 2 samostatné budovy, které máme v pronájmu od Města Rychnova nad Kněţnou. Jedna uklízečka pracuje na 30%. Na ostatních pracovištích je úklid a údrţba součástí nájemních smluv. V letošním roce jsme měli 1 údrţbáře na 100% úvazek, který zajišťoval opravy a úpravy v obou budovách školy a sekání zahrad. Prostředí v obou budovách je velice hezké a příjemné. Pro ţáky na všech pracovištích jsme připravili mnoţství akcí: - besídky, soutěţe, výstavy, exkurze, divadla, sportovní akce, karnevaly. V letošním roce jsme se zaměřili na : školní projekty v rámci školních vzdělávacích programů na 2 granty EU OPVK -,,Šablony pro základní i střední školu na 2 granty KÚ Královéhradeckého kraje, zaměřené a spolufinancované KÚ na: - propagaci učebních oborů a spolupráci s učilišti - zájmové aktivity mimo vyučování zaměření na přípravu pro budoucí povolání dílny, práci se dřevem,.. Základní škola praktická Školu navštěvovalo v 5 třídách 56 ţáků od ročníku, k tomu 3 ţáci s programem základní školy speciální. V roce 2013/ 2014 bylo nově přijato 10 ţáků. Letos vychází 8 ţáků z 9. ročníku, 6 nastupuje do středního školství, 2 zůstávají doma. Při výtvarných, dopravních a sportovních soutěţích patří děti naší školy vţdy mezi nejlepší v celém kraji. Letos jsme opět získali přední místa v soutěţích 1. místo v dílenské soutěţi v Hradci Králové, 4. místo v krajském kole Mladých zdravotníků v Úpici, 2. místo v krajském kole atletiky. Díky rodinné atmosféře na škole jsme neměli problémy s negativním chováním ţáků ani s drogami, ţáci chodili do školy pravidelně a snad i rádi. Základní škola speciální Školu navštěvovalo v 5 třídách 37 ţáků základní školy speciální / z toho 3 ţáci základní školy praktické/ máme 3 odloučená pracoviště: samostatná budova v ulici Českých bratří, kde se nachází 4 třídy školy speciální budova ÚSP Kvasiny, kde je 1 třída základní školy speciální individuální integrace ve třídách základní školy praktické v Kolowratské ulici Na všech pracovištích je ţákům kromě běţného klasického vzdělávání poskytována speciálně - pedagogická péče, logopedická péče a rehabilitační péče. Ve škole jsou uplatňovány hlavně alternativní metody, jako např.: výuka pomocí piktogramů 9

10 výuka globálního čtení arteterapie muzikoterapie hipoterapie dramoterapie strukturované učení Teacch program Škola staví na individuálním přístupu, kaţdý ţák má vypracován svůj individuální výukový program. V roce 2013 / 2014 bylo do základní školy speciální nově přijato 5 ţáků. Odstěhovala se 1 ţákyně. Vychází 1 ţák, další 4 ţáci mají diagnostikováno hluboké mentální postiţení, budeme ţádat KÚ o rozhodnutí o jiném způsobu vzdělávání. Střední škola Letos máme 27 ţáků. Úroveň jejich postiţení je velmi rozdílná, proto i výsledky, kterých ţáci dosáhli, byly rozdílné. V červnu 2014 bylo připuštěno k závěrečným zkouškám 12 ţáků, všichni zvládli praktické a teoretické zkoušky. Několik ţáků má vzdělávání prodlouţeno, jelikoţ jejich zdravotní stav jim plně neumoţňuje učivo zvládnout během jednoho či dvou let. Letos se nám do 1. kola přijímacího řízení do jednoleté praktické školy přihlásil 1 ţák a 6 ţáků do dvouleté praktické školy. Ve 2. kole přijímacího řízení se přihlásili 3 noví ţáci do jednoleté praktické školy, čekáme doporučení SPC k jejich studiu. Kurzy pro doplnění základů vzdělání V letošním roce jsme měli 3 kurzy pro doplnění základů vzdělání pro 23 studentů. Docházeli do nich většinou ţáci, kteří se v minulosti nemohli vzdělávat, či školního vzdělávání byli zproštěni. Jsou to především klienti ústavů sociální péče. Výuka byla zaměřena na čtení, psaní, počty a na oblast rozvoje osobnostního a společenského ţivota. Letos jsme se zaměřili navíc na praktické činnosti vaření, nákupy, hospodaření s penězi. I v letošním školním roce byli studenti školou nadšeni, docházejí do ní rádi, poctivě plní úkoly, jejich úspěch je viditelný. Kurzy byly realizovány na 2 odloučených pracovištích: v ÚSP Domečky, Rychnov nad Kněţnou v ÚSP Kvasiny V červnu ukončilo docházku do kurzu 10 ţáků, všichni získali základy vzdělání. Od září se nově hlásí 2 ţáci, chtěli bychom otevřít 2 třídy kurzů. Jeden kurz v Rychnově nad Kněţnou a druhý kurz v Kvasinách. Základní škola při zdravotnickém zařízení V letošním roce bylo v nemocnici vyučováno průměrně 8-10 ţáků, celkově za rok 492 ţáků, z toho 77 středoškoláků. Třída se nachází v areálu Orlické nemocnice v Rychnově nad Kněţnou. 10

11 Zde zajišťujeme dětem (z dětského, chirurgického a ortopedického oddělení) vzdělávání a výchovu způsobem přiměřeným jejich zdravotnímu postiţení, nemoci a oslabení přímo ve zdravotnickém zařízení. Ţákem se stává kaţdý dětský pacient, který je hospitalizován v nemocnici a který plní základní školní docházku a niţší ročníky víceletého gymnázia. Ţáci jsou zařazováni do výuky se souhlasem ošetřujícího lékaře. Délka i rozsah výuky nebo výchovného zaměstnání se přizpůsobuje zdravotnímu stavu dítěte. Většina dětí je v nemocnici 4 8 dní, to však je jen část doby, kterou zameškají ve škole. Máme vypracován ŠVP pro základní školu při nemocnici, který je zaměřen hlavně na matematiku a český jazyk. Vyučování se rovněţ přizpůsobuje vzdělávacím programům kmenových škol - včetně pouţívaných učebnic. Na lůţkových odděleních je zařazena varianta A ( 5 h. týdně český jazyk a matematika). Pro kaţdého pacienta je zajišťována individuální forma vzdělávání tak, aby docházelo k co nejmenší absenci ve vyučování a k plynulému přechodu, po návratu z léčení, do kmenové školy. Kaţdodenním úkolem učitele je děti přiměřeně zaměstnat a aktivní činností odvést jejich pozornost od nemoci, zbavit je strachu z neznámého prostředí, čímţ je pozitivně ovlivňován celkový zdravotní stav dítěte. Autistické děti V roce 2013/ 2014 jsme měli ve 2 autistických třídách 12 ţáků. Výuka probíhá podle TEACCH programu. Ţáci se učí především samostatnosti, sebeobsluze, osobní čistotě, neubliţování sobě ani jiným. Díky práci celého týmu pracovníků ve třídách/ učitel, vychovatel, asistent pedagoga, osobní asistent/ se daří některé děti rozmluvit, zvládat hygienu, odloţit vozík, pracovat podle určené struktury. Dokázal se navázat/ v minulosti nemoţný/ kontakt mezi postiţeným dítětem a dospělým, a tím pomoci mu vyjít z uzavřeného světa ven. Bez práce asistentů by toto bylo nemoţné. Školní druţina V letošním školním roce docházelo do 3 oddělení školní druţiny celkem 40 dětí. Ve 2 odděleních byli ţáci ze základní školy praktické, do 3. oddělení, které bylo na pracovišti Českých bratří, docházeli ţáci ze základní školy speciální. O zaměstnání a zájmovou činnost na základní škole praktické se staraly 2 vychovatelky, na základní škole speciální druţinu vedly paní vychovatelky, asistentky pedagoga i osobní asistentky v rámci svých úvazků. Většina školních dětí se stravuje v městské školní jídelně, kam docházejí společně, na pracovišti Českých bratří donášíme dětem obědy z vedlejší mateřské školy. Docházka do školní druţiny byla i letos bezplatná. Školní rok Celkové údaje o škole Počet tříd Celkový počet ţáků Počet ţáků na jednu třídu Počet ţáků na učitele 2012/ / / / / / / / ,2 10,56 10,72 11

12 Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 15 Odborné pracovny, knihovna - Odpočinkový areál, zahrada, hřiště ano Sportovní zařízení, tělocvičny ano Dílny a pozemky ano Ţákovský nábytek ano Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím ano Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty ano Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou ano Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt Mgr. Eva Tomášová Za zřizovatele je nově zvolen pan Martin Fletcher, který pracuje v ÚSP Kvasiny a prostředí naší školy je mu blízké. Ostatní členové zůstávají stejní jako v loňském roce. Školní rok 2013/ 2014 Část II. Přehled učebních plánů se schvalovacími doloţkami MŠMT ČR Obor Vzdělávací program Dokumenty vydal Pod číslem jednacím Platnost od C/01 Základní škola C/01 Základní škola /,,hraniční případy / B/01 Základní škola speciální ŠVP,, Cesta ţivota vede i přes veselou a pohodovou školu ŠVP,, Cesta ţivota vede i přes veselou a pohodovou školu ŠVP,, Společně to dokáţeme ŠVP 344/ ŠVP 144/ ŠVP 378/ B/001 Pomocná škola Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy - dobíhající MŠMT ČR / Základní škola při zdravotnickém zařízení ŠVP,, Pohodové učení ŠVP 367/

13 Přípravný stupeň C/01 Praktická škola jednoletá ŠVP,, Cesta ţivota vede přes veselou a pohodovou školu ŠVP 369/ ŠVP Praktická škola jednoletá ŠVP 381/ C/02 Praktická dvouletá škola ŠVP Praktická škola dvouletá ŠVP 388/ Školní druţina ŠVP,,Cesta ţivota vede i přes veselou a pohodovou školní druţinu ŠVP 368/ Část III. Údaje o pracovnících školy a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy Učitelé 76% / všichni mají VŠ, 24% nemá SpP 1 paní učitelka ji studuje, pro 2 bude platit výjimka Vychovatelé 100% / všichni mají SPgŠ Asistenti pedagoga 100% b) Kvalifikace, délka praxe pedagogických pracovníků školy, úvazky zaměstnanců, zařazení do platových tříd a stupňů Základní škola - praktická Pracovní zařazení Vzdělání Kvalifikace Spec.ped. Délka Platový praxe tarif Úvazek 1. UČITELKA KE VŠ VYCH. 5 12/1 1,0 2. ŘEDITELKA FU VŠ- NŠ- VV,SPEC.PG, SPEC.PED /5 1,0 UK PRAHA- MANAG. 3. UČITELKA HA VŠ VYCH. SPEC.PG. SPEC.PED /4 1,0 4. UČITELKA ST VŠ SPEC.PG 1 12/1 0,68 5. UČITELKA KU VŠ SPEC.PG. SPEC. PED /4 1,0 6. UČITELKA PU VŠ 1.STUPEŇ 35 12/5 1,0 7. UČITELKA SIE VŠ 1.ST., SPEC.PG SPEC.PED /5 1,0 8. ZÁSTUPCE ŘE. ŚL VŠ - 1.STUPEŇ - ZŘ 42 12/5 1,0 9. UČITEL BO SŠ 25 12/5 1,0 10. VYCHOVATELKA DO BC.SOC.PG. SOC.PG 6 9/1 0,55 VYCHOVATELKA ST VŠ SPEC.PG. 1 9/1 0,38 CELKEM PEDAGOGOVÉ 9,61 Základní škola - pracoviště při zdravotnickém zařízení Kvalifikace Pracovní zařazení Vzdělání Spec.ped. Délka Platový praxe tarif Úvazek 11. UČITELKA ČE VŠ ČJ,D, SPEC.PG SPEC.PED /3 1,0 VYCHOVATELKA HA SŠ SPEC.PG. 20 8/4 0,14 CELKEM PEDAGOGOVÉ 1,14 13

14 Základní škola - speciální Kvalifikace Pracovní zařazení Vzdělání Spec.ped. Délka Platový praxe tarif Úvazek 12. UČITELKA 1/2 Z.Ř. BR VŠ- SPEC.PG. SPEC.PED /5 1,0 13. UČITELKA ŠT VŠ 1.ST., SPEC.PG. SPEC.PED /4 1,0 14. UČITELKA JA VŠ SPEC.PG. SPEC.PED /3 1,0 15. UČITELKA KL VŠ SPEC.PG. SPEC.PED /3 1,0 16. UČITELKA OM VŠ SPEC.PG. SPEC.PED /5 1,0 17. UČITELKA DI SŠ 2 12/1 0, UČITELKA ŠI VŠ SPEC.PG. SPEC.PED /3 1,0 19. UČITELKA TO VŠ SPEC.PG SPEC.PED /5 1,0 20. UČITELKA ZE VŠ SPEC.PG. SPEC.PED /4 1,0 21. VYCHOVATELKA HAV SPEC.PG. SPEC.PG. 2 9/1 1,0 22. VYCHOVATELKA KLÍ SPEC.PG SPEC.PED. 20 9/3 1,0 23. VYCHOVATELKA ZÁ VŠ VYCH. SPEC.PG SPEC.PED. 17 9/3 1,0 24. VYCHOVATELKA ST SPGŠ SPEC.PED. 29 8/5 1,0 25. VYCHOVATELKA DI SPGŠ /3 1,0 CELKEM PEDAGOGOVÉ 13,41 Asistenti pedagoga Odbornost Délka Platový praxe tarif Úvazek 26. ASISTENT PEDAGOGA DĚD OA AP 17 5/4 0, ASISTENT PEDAGOGA DIV AP 21 5/4 0,38 ASISTENT PEDAGOGA DOS VŠ 6 5/4 0, ASISTENT PEDAGOGA GREG AP 13 5/4 0,70 ASISTENT PEDAGOGA HA AP 20 5/4 29. ASISTENT PEDAGOGA LIN AP 23 5/4 0, ASISTENT PEDAGOGA SKÝ AP 12 5/4 0, ASISTENT PEDAGOGA ŠÍB AP 26 5/4 0, ASISTENT PEDAGOGA VRB AP 18 5/4 0, ASISTENT PEDAGOGA SLA OA AP 16 5/4 0,70 CELKEM 6,5 Osobní asistenti Pracovní zařazení Kvalifikace Odborné Úvazek Délka Platový Úvazek praxe tarif 1. ASISTENT OSOBNÍ JEL OA 6 H ASISTENT OSOBNÍ LOV OA 6 H ASISTENT OSOBNÍ PODZ OA 6 H ASISTENT OSOBNÍ POL OA 6 H ASISTENT OSOBNÍ PRO OA 6 H ASISTENT OSOBNÍ ROZ OA 6 H ASISTENT OSOBNÍ NOV OA 6 H ASISTENT OSOBNÍ BOJ OA 6 H

15 c) Nepedagogičtí pracovníci školy Kvalifikace Pracovní zařazení Odborné Úvazek Délka Platový praxe tarif Úvazek 35. hospodářka CE G 100% 20 9/8 1,0 36. školnice Kolowrat. KA G 100% 28 3/12 1,0 37. školnice Č.bratří MI 100% 30 3/12 1,0 38. uklízečka KO 30% 111 2/12 0, údrţbář KA 100% 19 5/12 1,0 Celkem nepedagogové 4,3 Přepočtený počet pracovníků školy k je 34,96. d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka Minulý školní rok Tento školní rok 0 1 e) Počet nekvalifikovaných pracovníků Počet pedagog. pracovníků 4,41 - všichni mají VŠ PG, nemají spec. pg., /na 2 platí výjimka-nad 55let/ Zahájilo studium ke splnění kvalifikace spec. pg. 3 Počet nepedagogických pracovníků 1 f) Počet pracovníků v důchodovém věku Minulý školní rok Tento školní rok Důchodový věk 3 4 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Školení pedagogických pracovníků Č. dokladu Datum Částka Téma Pracovník ,- Odborná stáţ ředitelů Berlín Fuksová H /13-5/ ,- Kvalifikační studium Kučerová, Brandejsová ,- Setkání učitelů při zdrav. zařízeních Fuksová H., Černohousová ,- Seminář Digitální technologie Fuksová H ve výuce, vyuţití ve školách osvědčení ,- Seminář Metodika efektivního zapojení IT tabulí do výuky Stempelová, Zemaníková osvědčení ,- Seminář Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s IT tabulí Klecandrová, Stempelová, Sieglová 15

16 Č. dokladu , , Školení nepedagogických pracovníků Datum Částka Téma Pracovník 3900,- Soubor seminářů k účetnictví Cejnarová ,- Seminář PAM VEMA Cejnarová ,- Seminář Aktuality v účetnictví PO Cejnarová ,- Seminář PAM VEMA Cejnarová ,- Seminář Daně 2014 Cejnarová , 6.3., 18.4., 13.5., ,- Soubor seminářů k účetnictví Cejnarová ,- Seminář PAM VEMA Cejnarová ,- Seminář Změny v legislativě k Cejnarová, Fuksová Hana ,- Seminář PAM VEMA Cejnarová ,- Seminář Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematice ve školství Fuksová Hana ,- Seminář Aktuality v účetnictví PO Cejnarová Školení pedagogických pracovníků Č. Datum Částka Téma Pracovník dokladu ,- Kurz Snoezelen Štefanidesová Školení pedagogických pracovníků UZ Č. dokladu Datum Částka Téma Pracovník ,- Seminář ICT tvorba www Sieglová stránek ,- Seminář Práce s interaktivní tabulí ,- Seminář SW Bakaláři Sieglová Několik seminářů bylo placeno z grantů Královéhradeckého kraje a EU. Černohousová, Hartmanová, Jarkovská, Keslerová, Kučerová, Pupsová, Sieglová, Stempelová, Šlezingerová, Tomášová h) Čerpání 12 dnů volna na samostudium Říjen Prosinec Leden Únor Duben - 1 den - 4 dny - 3 dny - 3 dny - 1 den Říjen 30. Prosinec 23, 27., Leden 2. 3., 31. Únor Duben 17. Většina pedagogických pracovníků vyčerpala všech 12 dní na samostudium o vedlejších školních prázdninách. 16

17 ch) Zameškané dny (kalendářní) zaměstnanců školy Zaměstnanci nemoc Zaměstnanci ošetřování Zaměstnanci studium Celkem 126 Celkem 36 Celkem 0 Průměr 3,6 Průměr 1,03 Průměr 0 Přepočtený počet pracovníků školy k je 34,96. a) Nově zařazení ţáci Část IV. Údaje o přijímacím řízení Škola 2012/ / 2014 Základní škola - praktická Základní17 škola - speciální 4 4 Kurzy 0 0 Praktická škola jednoletá 3 3 Praktická škola dvouletá 4 4 i) Vycházející ţáci školy Škola 2012/ / 2014 Základní škola - praktická 8 8 Základní škola - speciální 5 2 Praktická škola jednoletá 3 7 Praktická škola dvouletá 0 5 Kurz 1 10 j) Vycházející ţáci v roce 2013/ 2014 podle ročníku a typu školy, jejich umístění Škola Třída Ročník Počet Kam ZŠP V SŠ a ZŠ Ţamberk 1 SŠ a ZŠ Nové Město n.m. 1 SOU Rychnov n. Kn. ZŠS X. 9., nepokračují SŠ jednoletá XV.,XVI Praktická škola dvouletá Rychnov n. Kn. SŠ dvouletá IV.,XVI Do praxe Kurzy XI.,XII., Získali základy vzdělání XIII. Celkem 32 Ve školním roce 2013/ 2014 ukončilo školní docházku 32 ţáků. 17

18 Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání ţáků a) Členění podle typů škol, tříd, ročníků Základní škola praktická Základní škola speciální Ročník Ročník Programy Třídy SŠ SŠ celkem dívky J D ZŠ praktická I ZŠ praktická II ZŠ praktická III ZŠ praktická IV ZŠ praktická V ZŠ speciální VI ZŠ speciální VII ZŠ speciální VIII ZŠ speciální IX ZŠ speciální X XV Celkem základní škola základní škola praktická speciální přípravný stupeň 1 0 ZŠ speciální Kurz XI. 8 8 ZŠ speciální Kurz XII. 8 8 ZŠ speciální Kurz XIII. 7 0 kurzy ZŠ nemocnice I. XIV nemocnice SPŠ jednoletá IV SPŠ jednoletá XV SPŠ dvouletá XVI střední škola Školní druţina XVIII Školní druţina XIX Školní druţina XX školní druţina CELKEM

19 b) Prospěch ţáků ve škole v roce 2013/ 2014 Ročník Počet ţáků Prospěl Neprospěl Opakuje Školní rok 2011/ / / / / / / / / / 2012 ZŠ praktická / / ZŠ speciální Přípravný stup SŠ jednoletá SŠ dvouletá Kurzy Školní druţina Nemocnice Celoročně nemocnice Ve školním roce 2013/ 2014 nastoupilo 20 nových ţáků. 2012/ / 2014 c) Chování ţáků 2012/ / 2014 Stupeň chování Počet % z celku Počet % z celku , , ,41 2 2, ,

20 d) Celkový počet neomluvených hodin Minulý školní rok e) Zameškané omluvené hodiny dětí ve školním roce 2013/ 2014 Minulý školní rok Tento školní rok Celkem Průměr 74,13 68,6 Ţáků je celkem ZŠP, ZŠS, SŠ, ŠD, Kurzy / mimo ZŠ při nemocnici/. Tento školní rok a ) Hospitační činnost Část VI. Průběh a výsledky vzdělávání Na hospitacích se podíleli : Ředitelka Zástupkyně Vzájemné náslechy učitelů, vychovatelů, asistentů b) Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Rozebíraly se: metody a formy práce výuky a výchovy úroveň sešitů a zápisů dětí prověrky ţákovské kníţky výtvarné práce a výrobky úroveň tělesné a dopravní zdatnosti dětí zachycení práce dětí základní školy speciální v průběhu vzdělávacího dne na fotkách, na videu Úroveň práce učitelů, vychovatelů a asistentů je díky několikaletým vzájemným náslechům v hodinách na vynikající úrovni, metody a styl práce je sjednocen, prověrky jsou společně zpracovávány, veškeré působení na děti je v rámci školy jednotné, vzájemné sdílení a diskuze mezi učiteli je na vynikající úrovni. Na metodických sdruţeních školy, která se konají pravidelně kaţdý měsíc, je toto jednotné působení školy propagováno a dolaďováno. Škola má výbornou úroveň, na zaměstnance je spolehnutí. V letošním roce prováděli učitelé i sebehodnocení - vlastní hodnocení své práce. 20

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 2009/2010 Hlučín 2010 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4 3) CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk

Základní škola Aloise Klára Úštěk 1 Základní škola Aloise Klára Úštěk obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743

Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 Název materiálu: Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 za období školního roku 2010-2011 Zpracovala: PaedDr. Věra Kozohorská

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříţ, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 3. 0. 2009 Obsah:. Základní

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010-2011 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Obsah: Část I. Základní údaje o škole... 3 Část II. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž 1.máje 29, 767 1 Kroměříž IČO: 47 93 45 81 Tel./fax 573 331 961, tel. 573 338 882, 573 338 68, 573 358 21 E-mail: zvs.km@volny.cz Bankovní spojení:

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 OBSAH základní údaje o škole 3-6 přehled oborů vzdělávání 6 rámcový

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Okruţní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 V Jablonci nad Nisou, září 2014 Předkládá: RNDr. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.15 / 2005 Sb. Název školy : Základní škola a Mateřská škola, Strakonice, Plánkova 430 Identifikátor

Více