VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA, RYCHNOV NAD KNĚŢNOU, KOLOWRATSKÁ 485 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014 VYPRACOVALA : MGR. HANA FUKSOVÁ ŘEDITELKA ŠKOLY 1

2 Obsah výroční zprávy o činnosti školy I. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Součásti školy Zaměření školy 7 Vize školy Cíl školy Etika školy Přednosti školy Školní rok 2013/ 2014 v jednotlivých součástech a pracovištích 8 Celkové údaje o třídách 9-11 Materiálně - technické podmínky školy 12 Údaje o školské radě 12 II. Přehled učebních plánů školy III. Údaje o pracovnících školy a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků 13 b) Kvalifikace, délka praxe pedagogických pracovníků školy, úvazky zaměstnanců, zařazení do platových tříd a stupňů 13 c) Nepedagogičtí pracovníci školy 15 d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na místo pedagogického pracovníka 15 e) Počet nekvalifikovaných pracovníků 15 f) Počet pracovníků v důchodovém věku g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků h) Čerpání volna na samostudium 16 ch) Zameškané dny zaměstnanců školy 16 IV. Údaje o přijímacím řízení a) Nově zařazení ţáci 17 b) Vycházející ţáci školy c) Vycházející ţáci v roce 2013/ 2014 podle ročníku a typu školy, jejich umístění 17 V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání ţáků a) Členění podle škol, tříd, ročníků 18 b) Prospěch ţáků ve škole v roce 2013/ c) Chování ţáků 19 d) Celkový počet neomluvených hodin 20 e) Zameškané hodiny ve školním roce 2013/ VI. Průběh a výsledky vzdělávání a) Hospitační činnost 20 b) Závěry z hospitační a kontrolní činnosti VII. Údaje o aktivitách školy a) Okresní, oblastní, celostátní soutěţe 21 b) Spolupráce s přáteli z Holandska 21 c) Realizace grantů díky finanční podpoře KÚ Královéhradeckého kraje 21 d) Realizace grantů EU OPVK 22 e) Prezentace školy na veřejnosti 22 f) Spolupráce školy 22 2

3 g) Vyhodnocení programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty h) Vyhodnocení programu prevence sociálně patologických jevů i) Tvorba a hodnocení ŠVP VIII. Spolupráce školy s rodiči 26 IX. Vyřizování stíţností, oznámení, podnětů 26 X. Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí 26 XI. Údaje o kontrole finanční XII. Údaje o vypořádání dotací - kalendářní rok Zpráva o hospodaření za rok 2013 Úvod Rozpočet příjmů Rozpočet výdajů DVPP 29 Vzdělávání pracovníků Stav čerpání FKSP 31 XIII. Závěr XIV. Plány 32 XV. Přílohy: Celoroční akce všech pracovišť školy 3

4 Část I. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název právnické osoby : Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněţnou, Kolowratská 485 Identifikátor právn. osoby : Adresa : Kolowratská Rychnov nad Kněţnou Telefon : Fax : cz WWW : kolowratska. unas. cz Ředitelka školy : Mgr. Hana Fuksová Trvalý pobyt : Janáčkova Rychnov nad Kněţnou Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby. Právní forma : příspěvková organizace IČO : Zřizovatel : Královéhradecký kraj IČO : Sídlo : Pivovarské náměstí 1245/ Hradec Králové 4

5 1.2 Součásti školy Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Základní škola Cílová kapacita : 145 ţáků IZO : Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: 1. Kolowratská 485, Rychnov nad Kněţnou 2. Jiráskova 506, Rychnov nad Kněţnou 3. Českých bratří 1388, Rychnov nad Kněţnou 4. Kvasiny 340, Kvasiny Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: B Základní škola B/001 Pomocná škola studium denní délka studia: 10 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet ţáků v oboru : 70 dobíhající obor B/01 Základní škola speciální studium denní délka studia: 10 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet ţáků v oboru : C Základní škola C/01 Základní škola studium denní délka studia: 9 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet ţáků v oboru : 75 datum účinnosti posledního rozhodnutí : Střední škola Cílová kapacita : 42 ţáků IZO : Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: 1. Kolowratská 485, Rychnov nad Kněţnou 2. Českých bratří 1388, Rychnov nad Kněţnou Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: C Jednoletá a dvouletá praktická škola C/01 Praktická škola jednoletá studium denní délka studia: 1 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet ţáků v oboru : 14 datum zahájení výuky : datum účinnosti posledního rozhodnutí : C/ 02 Praktická škola dvouletá studium denní délka studia: 2 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet ţáků v oboru : 28 datum zahájení výuky : datum účinnosti posledního rozhodnutí :

6 3. Školní druţina Cílová kapacita : 40 ţáků IZO : Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: 1. Kolowratská 485, Rychnov nad Kněţnou datum zápisu do rejstříku : datum zahájení činnosti : Českých bratří 1388, Rychnov nad Kněţnou datum zápisu do rejstříku : datum zahájení činnosti : Právnická osoba : Datum účinnosti posledního rozhodnutí : Datum vystavení posledního rozhodnutí : Č.j. posledního rozhodnutí : 16096/SM/ Datum zápisu do rejstříku : Datum zahájení činnosti : Škola sdruţuje tyto typy škol podle jejich zaměření: 1. Základní škola praktická 2. Základní škola speciální 3. Praktická škola jednoletá 4. Praktická škola dvouletá 5. Základní škola při zdravotnickém zařízení Škola nabízí: 1. Školní druţinu 2. Kurzy pro doplnění základů vzdělání 3. Autistické třídy 4. Rehabilitační třídy 6

7 1.3 Zaměření školy Jsme školou samostatně zřízenou pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Nabízíme výchovně vzdělávací programy pro ţáky hlavně s mentálním handicapem, kteří mají problémy se zvládáním učiva v běţných základních školách. Věnujeme se ţákům s mentálním, smyslovým, tělesným a kombinovaným zdravotním postiţením, zdravotně oslabeným, ale i sociálně znevýhodněným Vize školy Vytvořit moderní vzdělávací pracoviště pro široký okruh ţáků a dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami, které: vyuţívá při své práci všechny nové poznatky, moderní metody a ověřené praktické zkušenosti je zaměřeno na všestranný harmonický rozvoj kaţdého jedince plně respektuje individuální zvláštnosti, právo na odlišnost, ale i osobní pracovní tempo staví na nových paradigmatech a poţadavcích moderní společnosti je aktivně - pohodovým a radostným místem poznávání a setkávání je v něm vytvořen dobrý partnerský vztah mezi ţáky, zaměstnanci a rodiči, který staví na vzájemné úctě, respektu a shodném výchovném působení rodiny a školy Cíl školy Cílem vzdělávání jsou všestranně rozvinuté, sebevědomé a vyrovnané osobnosti ţáků, které mají vytvořeny základní pilíře hodnotové soustavy, které vyuţívají při řešení svých ţivotních situací Eticky zaměřené vzdělávání poskytuje ţákovi návod: jak se má učit jak hledat a analyzovat informace, pracovat s nimi jak se zapojit do společenského i profesního ţivota jak úspěšně komunikovat jak ţít v demokracii, mít úctu k pravdě, úctu k ţivotu, mít osobní odpovědnost Přednosti školy Na ţáka je v celé škole pohlíţeno jako na jedinečnou a neopakovatelnou individuální osobnost, která zde získává: - optimální podmínky pro vlastní seberealizaci - prostor pro svůj projev, vyjádření a názor - podněty pro celkový rozvoj osobnosti - znalosti potřebné pro další středoškolské vzdělávání /dle moţností ţáka/ - základy vnitřní motivace k celoţivotnímu vzdělávání ţáků tím, ţe: ţák má moţnost výběru smysluplného učiva, činnostního učení má moţnost vybírat si z různých metod výuky kaţdodenně spolupracovat se spoluţáky získává předprofesní přípravu pro vstup na střední školy 7

8 1.3.5 Klima školy Velký důraz je přikládán příznivému klimatu celé školy, zaloţenému na: kvalitním pedagogickém sboru, který spolupracuje, komunikuje, má vysoký morální a profesionální kodex lásce k dětem odpovědnosti pravdivosti a spravedlnosti vzájemném respektu důvěře osobním nasazení vyuţívání humoru jako výchovném prostředku respektu k dodrţování dohodnutých pravidel a metod práce jednotnost v působení celé školy loajalitě ke škole, kolegialitě dobré atmosféře kaţdé třídy spolupráci s rodiči, s organizacemi, zřizovatelem, městem propagaci školy na veřejnosti Školní rok 2013 / 2014 V letošním roce jsme pracovali se ţáky s postiţením: - od lehké mentální retardace po těţkou aţ hlubokou mentální retardaci - se ţáky ze socio - kulturně znevýhodněného prostředí - se ţáky smyslově a tělesně postiţenými - se ţáky ve stavu nemocných - v základní škole při zdravotnickém zařízení - ve 2 autistických třídách máme 12 autistických ţáků - ve 2 rehabilitačních třídách máme 14 ţáků - máme 23 dospělých studentů ve 3 kurzech pro doplnění základů vzdělání Výuku zajišťujeme na 5 odloučených pracovištích. Letos jsme vyučovali v 19 třídách podle druhu a stupně zdravotního postiţení Učilo u nás 18,09 učitelů, 6,07 vychovatelů, 6,5 asistentů pedagoga a 8 osobních asistentů na zkrácené úvazky. Osobní asistenti jsou zaměstnanci sdruţení Orion v Rychnově nad Kněţnou, platí si je rodiče dětí. Škola nabízela dětem školní druţinu, nepovinné předměty a krouţky: o výtvarné činnosti o informatiku o zdravotní tělesnou výchovu o hru na flétnu o keramiku o sportovní a zdravotnické činnosti o taneční a zdravotní krouţek o angličtinu o němčinu o fotbal o dopravní krouţek V rámci projektu EU OPVK MŠMT,, Inovace ve vzdělávání / Šablony/ pro základní školy jsme mohli posílit výuku navýšením o jednu hodinu ČJ na základní škole praktické a o 1 hodinu na základní škole speciální. Hodiny byly placeny s prostředků projektu EU OPVK / Šablony. Projekt byl ukončen v listopadu

9 V rámci projektu EU OPVK MŠMT,, Inovace ve střední škole / Šablony/ pro střední školy jsme mohli proplatit výuku navýšením o 2 hodiny ČJ ve střední škole praktické. Škola zajistila dětem sluţby 2 klinických logopedek, které docházely do základní školy praktické i do základní školy speciální, a odbornou rehabilitaci v rehabilitačním pracovišti REHA, které se nachází přímo v areálu školy. Tuto sluţbu si platí rodiče přes zdravotní pojišťovny. Máme 1 hospodářku, která zajišťuje mzdovou agenturu i účetnictví, 2 školnice se starají o 2 samostatné budovy, které máme v pronájmu od Města Rychnova nad Kněţnou. Jedna uklízečka pracuje na 30%. Na ostatních pracovištích je úklid a údrţba součástí nájemních smluv. V letošním roce jsme měli 1 údrţbáře na 100% úvazek, který zajišťoval opravy a úpravy v obou budovách školy a sekání zahrad. Prostředí v obou budovách je velice hezké a příjemné. Pro ţáky na všech pracovištích jsme připravili mnoţství akcí: - besídky, soutěţe, výstavy, exkurze, divadla, sportovní akce, karnevaly. V letošním roce jsme se zaměřili na : školní projekty v rámci školních vzdělávacích programů na 2 granty EU OPVK -,,Šablony pro základní i střední školu na 2 granty KÚ Královéhradeckého kraje, zaměřené a spolufinancované KÚ na: - propagaci učebních oborů a spolupráci s učilišti - zájmové aktivity mimo vyučování zaměření na přípravu pro budoucí povolání dílny, práci se dřevem,.. Základní škola praktická Školu navštěvovalo v 5 třídách 56 ţáků od ročníku, k tomu 3 ţáci s programem základní školy speciální. V roce 2013/ 2014 bylo nově přijato 10 ţáků. Letos vychází 8 ţáků z 9. ročníku, 6 nastupuje do středního školství, 2 zůstávají doma. Při výtvarných, dopravních a sportovních soutěţích patří děti naší školy vţdy mezi nejlepší v celém kraji. Letos jsme opět získali přední místa v soutěţích 1. místo v dílenské soutěţi v Hradci Králové, 4. místo v krajském kole Mladých zdravotníků v Úpici, 2. místo v krajském kole atletiky. Díky rodinné atmosféře na škole jsme neměli problémy s negativním chováním ţáků ani s drogami, ţáci chodili do školy pravidelně a snad i rádi. Základní škola speciální Školu navštěvovalo v 5 třídách 37 ţáků základní školy speciální / z toho 3 ţáci základní školy praktické/ máme 3 odloučená pracoviště: samostatná budova v ulici Českých bratří, kde se nachází 4 třídy školy speciální budova ÚSP Kvasiny, kde je 1 třída základní školy speciální individuální integrace ve třídách základní školy praktické v Kolowratské ulici Na všech pracovištích je ţákům kromě běţného klasického vzdělávání poskytována speciálně - pedagogická péče, logopedická péče a rehabilitační péče. Ve škole jsou uplatňovány hlavně alternativní metody, jako např.: výuka pomocí piktogramů 9

10 výuka globálního čtení arteterapie muzikoterapie hipoterapie dramoterapie strukturované učení Teacch program Škola staví na individuálním přístupu, kaţdý ţák má vypracován svůj individuální výukový program. V roce 2013 / 2014 bylo do základní školy speciální nově přijato 5 ţáků. Odstěhovala se 1 ţákyně. Vychází 1 ţák, další 4 ţáci mají diagnostikováno hluboké mentální postiţení, budeme ţádat KÚ o rozhodnutí o jiném způsobu vzdělávání. Střední škola Letos máme 27 ţáků. Úroveň jejich postiţení je velmi rozdílná, proto i výsledky, kterých ţáci dosáhli, byly rozdílné. V červnu 2014 bylo připuštěno k závěrečným zkouškám 12 ţáků, všichni zvládli praktické a teoretické zkoušky. Několik ţáků má vzdělávání prodlouţeno, jelikoţ jejich zdravotní stav jim plně neumoţňuje učivo zvládnout během jednoho či dvou let. Letos se nám do 1. kola přijímacího řízení do jednoleté praktické školy přihlásil 1 ţák a 6 ţáků do dvouleté praktické školy. Ve 2. kole přijímacího řízení se přihlásili 3 noví ţáci do jednoleté praktické školy, čekáme doporučení SPC k jejich studiu. Kurzy pro doplnění základů vzdělání V letošním roce jsme měli 3 kurzy pro doplnění základů vzdělání pro 23 studentů. Docházeli do nich většinou ţáci, kteří se v minulosti nemohli vzdělávat, či školního vzdělávání byli zproštěni. Jsou to především klienti ústavů sociální péče. Výuka byla zaměřena na čtení, psaní, počty a na oblast rozvoje osobnostního a společenského ţivota. Letos jsme se zaměřili navíc na praktické činnosti vaření, nákupy, hospodaření s penězi. I v letošním školním roce byli studenti školou nadšeni, docházejí do ní rádi, poctivě plní úkoly, jejich úspěch je viditelný. Kurzy byly realizovány na 2 odloučených pracovištích: v ÚSP Domečky, Rychnov nad Kněţnou v ÚSP Kvasiny V červnu ukončilo docházku do kurzu 10 ţáků, všichni získali základy vzdělání. Od září se nově hlásí 2 ţáci, chtěli bychom otevřít 2 třídy kurzů. Jeden kurz v Rychnově nad Kněţnou a druhý kurz v Kvasinách. Základní škola při zdravotnickém zařízení V letošním roce bylo v nemocnici vyučováno průměrně 8-10 ţáků, celkově za rok 492 ţáků, z toho 77 středoškoláků. Třída se nachází v areálu Orlické nemocnice v Rychnově nad Kněţnou. 10

11 Zde zajišťujeme dětem (z dětského, chirurgického a ortopedického oddělení) vzdělávání a výchovu způsobem přiměřeným jejich zdravotnímu postiţení, nemoci a oslabení přímo ve zdravotnickém zařízení. Ţákem se stává kaţdý dětský pacient, který je hospitalizován v nemocnici a který plní základní školní docházku a niţší ročníky víceletého gymnázia. Ţáci jsou zařazováni do výuky se souhlasem ošetřujícího lékaře. Délka i rozsah výuky nebo výchovného zaměstnání se přizpůsobuje zdravotnímu stavu dítěte. Většina dětí je v nemocnici 4 8 dní, to však je jen část doby, kterou zameškají ve škole. Máme vypracován ŠVP pro základní školu při nemocnici, který je zaměřen hlavně na matematiku a český jazyk. Vyučování se rovněţ přizpůsobuje vzdělávacím programům kmenových škol - včetně pouţívaných učebnic. Na lůţkových odděleních je zařazena varianta A ( 5 h. týdně český jazyk a matematika). Pro kaţdého pacienta je zajišťována individuální forma vzdělávání tak, aby docházelo k co nejmenší absenci ve vyučování a k plynulému přechodu, po návratu z léčení, do kmenové školy. Kaţdodenním úkolem učitele je děti přiměřeně zaměstnat a aktivní činností odvést jejich pozornost od nemoci, zbavit je strachu z neznámého prostředí, čímţ je pozitivně ovlivňován celkový zdravotní stav dítěte. Autistické děti V roce 2013/ 2014 jsme měli ve 2 autistických třídách 12 ţáků. Výuka probíhá podle TEACCH programu. Ţáci se učí především samostatnosti, sebeobsluze, osobní čistotě, neubliţování sobě ani jiným. Díky práci celého týmu pracovníků ve třídách/ učitel, vychovatel, asistent pedagoga, osobní asistent/ se daří některé děti rozmluvit, zvládat hygienu, odloţit vozík, pracovat podle určené struktury. Dokázal se navázat/ v minulosti nemoţný/ kontakt mezi postiţeným dítětem a dospělým, a tím pomoci mu vyjít z uzavřeného světa ven. Bez práce asistentů by toto bylo nemoţné. Školní druţina V letošním školním roce docházelo do 3 oddělení školní druţiny celkem 40 dětí. Ve 2 odděleních byli ţáci ze základní školy praktické, do 3. oddělení, které bylo na pracovišti Českých bratří, docházeli ţáci ze základní školy speciální. O zaměstnání a zájmovou činnost na základní škole praktické se staraly 2 vychovatelky, na základní škole speciální druţinu vedly paní vychovatelky, asistentky pedagoga i osobní asistentky v rámci svých úvazků. Většina školních dětí se stravuje v městské školní jídelně, kam docházejí společně, na pracovišti Českých bratří donášíme dětem obědy z vedlejší mateřské školy. Docházka do školní druţiny byla i letos bezplatná. Školní rok Celkové údaje o škole Počet tříd Celkový počet ţáků Počet ţáků na jednu třídu Počet ţáků na učitele 2012/ / / / / / / / ,2 10,56 10,72 11

12 Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 15 Odborné pracovny, knihovna - Odpočinkový areál, zahrada, hřiště ano Sportovní zařízení, tělocvičny ano Dílny a pozemky ano Ţákovský nábytek ano Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím ano Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty ano Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou ano Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt Mgr. Eva Tomášová Za zřizovatele je nově zvolen pan Martin Fletcher, který pracuje v ÚSP Kvasiny a prostředí naší školy je mu blízké. Ostatní členové zůstávají stejní jako v loňském roce. Školní rok 2013/ 2014 Část II. Přehled učebních plánů se schvalovacími doloţkami MŠMT ČR Obor Vzdělávací program Dokumenty vydal Pod číslem jednacím Platnost od C/01 Základní škola C/01 Základní škola /,,hraniční případy / B/01 Základní škola speciální ŠVP,, Cesta ţivota vede i přes veselou a pohodovou školu ŠVP,, Cesta ţivota vede i přes veselou a pohodovou školu ŠVP,, Společně to dokáţeme ŠVP 344/ ŠVP 144/ ŠVP 378/ B/001 Pomocná škola Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy - dobíhající MŠMT ČR / Základní škola při zdravotnickém zařízení ŠVP,, Pohodové učení ŠVP 367/

13 Přípravný stupeň C/01 Praktická škola jednoletá ŠVP,, Cesta ţivota vede přes veselou a pohodovou školu ŠVP 369/ ŠVP Praktická škola jednoletá ŠVP 381/ C/02 Praktická dvouletá škola ŠVP Praktická škola dvouletá ŠVP 388/ Školní druţina ŠVP,,Cesta ţivota vede i přes veselou a pohodovou školní druţinu ŠVP 368/ Část III. Údaje o pracovnících školy a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy Učitelé 76% / všichni mají VŠ, 24% nemá SpP 1 paní učitelka ji studuje, pro 2 bude platit výjimka Vychovatelé 100% / všichni mají SPgŠ Asistenti pedagoga 100% b) Kvalifikace, délka praxe pedagogických pracovníků školy, úvazky zaměstnanců, zařazení do platových tříd a stupňů Základní škola - praktická Pracovní zařazení Vzdělání Kvalifikace Spec.ped. Délka Platový praxe tarif Úvazek 1. UČITELKA KE VŠ VYCH. 5 12/1 1,0 2. ŘEDITELKA FU VŠ- NŠ- VV,SPEC.PG, SPEC.PED /5 1,0 UK PRAHA- MANAG. 3. UČITELKA HA VŠ VYCH. SPEC.PG. SPEC.PED /4 1,0 4. UČITELKA ST VŠ SPEC.PG 1 12/1 0,68 5. UČITELKA KU VŠ SPEC.PG. SPEC. PED /4 1,0 6. UČITELKA PU VŠ 1.STUPEŇ 35 12/5 1,0 7. UČITELKA SIE VŠ 1.ST., SPEC.PG SPEC.PED /5 1,0 8. ZÁSTUPCE ŘE. ŚL VŠ - 1.STUPEŇ - ZŘ 42 12/5 1,0 9. UČITEL BO SŠ 25 12/5 1,0 10. VYCHOVATELKA DO BC.SOC.PG. SOC.PG 6 9/1 0,55 VYCHOVATELKA ST VŠ SPEC.PG. 1 9/1 0,38 CELKEM PEDAGOGOVÉ 9,61 Základní škola - pracoviště při zdravotnickém zařízení Kvalifikace Pracovní zařazení Vzdělání Spec.ped. Délka Platový praxe tarif Úvazek 11. UČITELKA ČE VŠ ČJ,D, SPEC.PG SPEC.PED /3 1,0 VYCHOVATELKA HA SŠ SPEC.PG. 20 8/4 0,14 CELKEM PEDAGOGOVÉ 1,14 13

14 Základní škola - speciální Kvalifikace Pracovní zařazení Vzdělání Spec.ped. Délka Platový praxe tarif Úvazek 12. UČITELKA 1/2 Z.Ř. BR VŠ- SPEC.PG. SPEC.PED /5 1,0 13. UČITELKA ŠT VŠ 1.ST., SPEC.PG. SPEC.PED /4 1,0 14. UČITELKA JA VŠ SPEC.PG. SPEC.PED /3 1,0 15. UČITELKA KL VŠ SPEC.PG. SPEC.PED /3 1,0 16. UČITELKA OM VŠ SPEC.PG. SPEC.PED /5 1,0 17. UČITELKA DI SŠ 2 12/1 0, UČITELKA ŠI VŠ SPEC.PG. SPEC.PED /3 1,0 19. UČITELKA TO VŠ SPEC.PG SPEC.PED /5 1,0 20. UČITELKA ZE VŠ SPEC.PG. SPEC.PED /4 1,0 21. VYCHOVATELKA HAV SPEC.PG. SPEC.PG. 2 9/1 1,0 22. VYCHOVATELKA KLÍ SPEC.PG SPEC.PED. 20 9/3 1,0 23. VYCHOVATELKA ZÁ VŠ VYCH. SPEC.PG SPEC.PED. 17 9/3 1,0 24. VYCHOVATELKA ST SPGŠ SPEC.PED. 29 8/5 1,0 25. VYCHOVATELKA DI SPGŠ /3 1,0 CELKEM PEDAGOGOVÉ 13,41 Asistenti pedagoga Odbornost Délka Platový praxe tarif Úvazek 26. ASISTENT PEDAGOGA DĚD OA AP 17 5/4 0, ASISTENT PEDAGOGA DIV AP 21 5/4 0,38 ASISTENT PEDAGOGA DOS VŠ 6 5/4 0, ASISTENT PEDAGOGA GREG AP 13 5/4 0,70 ASISTENT PEDAGOGA HA AP 20 5/4 29. ASISTENT PEDAGOGA LIN AP 23 5/4 0, ASISTENT PEDAGOGA SKÝ AP 12 5/4 0, ASISTENT PEDAGOGA ŠÍB AP 26 5/4 0, ASISTENT PEDAGOGA VRB AP 18 5/4 0, ASISTENT PEDAGOGA SLA OA AP 16 5/4 0,70 CELKEM 6,5 Osobní asistenti Pracovní zařazení Kvalifikace Odborné Úvazek Délka Platový Úvazek praxe tarif 1. ASISTENT OSOBNÍ JEL OA 6 H ASISTENT OSOBNÍ LOV OA 6 H ASISTENT OSOBNÍ PODZ OA 6 H ASISTENT OSOBNÍ POL OA 6 H ASISTENT OSOBNÍ PRO OA 6 H ASISTENT OSOBNÍ ROZ OA 6 H ASISTENT OSOBNÍ NOV OA 6 H ASISTENT OSOBNÍ BOJ OA 6 H

15 c) Nepedagogičtí pracovníci školy Kvalifikace Pracovní zařazení Odborné Úvazek Délka Platový praxe tarif Úvazek 35. hospodářka CE G 100% 20 9/8 1,0 36. školnice Kolowrat. KA G 100% 28 3/12 1,0 37. školnice Č.bratří MI 100% 30 3/12 1,0 38. uklízečka KO 30% 111 2/12 0, údrţbář KA 100% 19 5/12 1,0 Celkem nepedagogové 4,3 Přepočtený počet pracovníků školy k je 34,96. d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka Minulý školní rok Tento školní rok 0 1 e) Počet nekvalifikovaných pracovníků Počet pedagog. pracovníků 4,41 - všichni mají VŠ PG, nemají spec. pg., /na 2 platí výjimka-nad 55let/ Zahájilo studium ke splnění kvalifikace spec. pg. 3 Počet nepedagogických pracovníků 1 f) Počet pracovníků v důchodovém věku Minulý školní rok Tento školní rok Důchodový věk 3 4 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Školení pedagogických pracovníků Č. dokladu Datum Částka Téma Pracovník ,- Odborná stáţ ředitelů Berlín Fuksová H /13-5/ ,- Kvalifikační studium Kučerová, Brandejsová ,- Setkání učitelů při zdrav. zařízeních Fuksová H., Černohousová ,- Seminář Digitální technologie Fuksová H ve výuce, vyuţití ve školách osvědčení ,- Seminář Metodika efektivního zapojení IT tabulí do výuky Stempelová, Zemaníková osvědčení ,- Seminář Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s IT tabulí Klecandrová, Stempelová, Sieglová 15

16 Č. dokladu , , Školení nepedagogických pracovníků Datum Částka Téma Pracovník 3900,- Soubor seminářů k účetnictví Cejnarová ,- Seminář PAM VEMA Cejnarová ,- Seminář Aktuality v účetnictví PO Cejnarová ,- Seminář PAM VEMA Cejnarová ,- Seminář Daně 2014 Cejnarová , 6.3., 18.4., 13.5., ,- Soubor seminářů k účetnictví Cejnarová ,- Seminář PAM VEMA Cejnarová ,- Seminář Změny v legislativě k Cejnarová, Fuksová Hana ,- Seminář PAM VEMA Cejnarová ,- Seminář Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematice ve školství Fuksová Hana ,- Seminář Aktuality v účetnictví PO Cejnarová Školení pedagogických pracovníků Č. Datum Částka Téma Pracovník dokladu ,- Kurz Snoezelen Štefanidesová Školení pedagogických pracovníků UZ Č. dokladu Datum Částka Téma Pracovník ,- Seminář ICT tvorba www Sieglová stránek ,- Seminář Práce s interaktivní tabulí ,- Seminář SW Bakaláři Sieglová Několik seminářů bylo placeno z grantů Královéhradeckého kraje a EU. Černohousová, Hartmanová, Jarkovská, Keslerová, Kučerová, Pupsová, Sieglová, Stempelová, Šlezingerová, Tomášová h) Čerpání 12 dnů volna na samostudium Říjen Prosinec Leden Únor Duben - 1 den - 4 dny - 3 dny - 3 dny - 1 den Říjen 30. Prosinec 23, 27., Leden 2. 3., 31. Únor Duben 17. Většina pedagogických pracovníků vyčerpala všech 12 dní na samostudium o vedlejších školních prázdninách. 16

17 ch) Zameškané dny (kalendářní) zaměstnanců školy Zaměstnanci nemoc Zaměstnanci ošetřování Zaměstnanci studium Celkem 126 Celkem 36 Celkem 0 Průměr 3,6 Průměr 1,03 Průměr 0 Přepočtený počet pracovníků školy k je 34,96. a) Nově zařazení ţáci Část IV. Údaje o přijímacím řízení Škola 2012/ / 2014 Základní škola - praktická Základní17 škola - speciální 4 4 Kurzy 0 0 Praktická škola jednoletá 3 3 Praktická škola dvouletá 4 4 i) Vycházející ţáci školy Škola 2012/ / 2014 Základní škola - praktická 8 8 Základní škola - speciální 5 2 Praktická škola jednoletá 3 7 Praktická škola dvouletá 0 5 Kurz 1 10 j) Vycházející ţáci v roce 2013/ 2014 podle ročníku a typu školy, jejich umístění Škola Třída Ročník Počet Kam ZŠP V SŠ a ZŠ Ţamberk 1 SŠ a ZŠ Nové Město n.m. 1 SOU Rychnov n. Kn. ZŠS X. 9., nepokračují SŠ jednoletá XV.,XVI Praktická škola dvouletá Rychnov n. Kn. SŠ dvouletá IV.,XVI Do praxe Kurzy XI.,XII., Získali základy vzdělání XIII. Celkem 32 Ve školním roce 2013/ 2014 ukončilo školní docházku 32 ţáků. 17

18 Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání ţáků a) Členění podle typů škol, tříd, ročníků Základní škola praktická Základní škola speciální Ročník Ročník Programy Třídy SŠ SŠ celkem dívky J D ZŠ praktická I ZŠ praktická II ZŠ praktická III ZŠ praktická IV ZŠ praktická V ZŠ speciální VI ZŠ speciální VII ZŠ speciální VIII ZŠ speciální IX ZŠ speciální X XV Celkem základní škola základní škola praktická speciální přípravný stupeň 1 0 ZŠ speciální Kurz XI. 8 8 ZŠ speciální Kurz XII. 8 8 ZŠ speciální Kurz XIII. 7 0 kurzy ZŠ nemocnice I. XIV nemocnice SPŠ jednoletá IV SPŠ jednoletá XV SPŠ dvouletá XVI střední škola Školní druţina XVIII Školní druţina XIX Školní druţina XX školní druţina CELKEM

19 b) Prospěch ţáků ve škole v roce 2013/ 2014 Ročník Počet ţáků Prospěl Neprospěl Opakuje Školní rok 2011/ / / / / / / / / / 2012 ZŠ praktická / / ZŠ speciální Přípravný stup SŠ jednoletá SŠ dvouletá Kurzy Školní druţina Nemocnice Celoročně nemocnice Ve školním roce 2013/ 2014 nastoupilo 20 nových ţáků. 2012/ / 2014 c) Chování ţáků 2012/ / 2014 Stupeň chování Počet % z celku Počet % z celku , , ,41 2 2, ,

20 d) Celkový počet neomluvených hodin Minulý školní rok e) Zameškané omluvené hodiny dětí ve školním roce 2013/ 2014 Minulý školní rok Tento školní rok Celkem Průměr 74,13 68,6 Ţáků je celkem ZŠP, ZŠS, SŠ, ŠD, Kurzy / mimo ZŠ při nemocnici/. Tento školní rok a ) Hospitační činnost Část VI. Průběh a výsledky vzdělávání Na hospitacích se podíleli : Ředitelka Zástupkyně Vzájemné náslechy učitelů, vychovatelů, asistentů b) Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Rozebíraly se: metody a formy práce výuky a výchovy úroveň sešitů a zápisů dětí prověrky ţákovské kníţky výtvarné práce a výrobky úroveň tělesné a dopravní zdatnosti dětí zachycení práce dětí základní školy speciální v průběhu vzdělávacího dne na fotkách, na videu Úroveň práce učitelů, vychovatelů a asistentů je díky několikaletým vzájemným náslechům v hodinách na vynikající úrovni, metody a styl práce je sjednocen, prověrky jsou společně zpracovávány, veškeré působení na děti je v rámci školy jednotné, vzájemné sdílení a diskuze mezi učiteli je na vynikající úrovni. Na metodických sdruţeních školy, která se konají pravidelně kaţdý měsíc, je toto jednotné působení školy propagováno a dolaďováno. Škola má výbornou úroveň, na zaměstnance je spolehnutí. V letošním roce prováděli učitelé i sebehodnocení - vlastní hodnocení své práce. 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA, RYCHNOV NAD KNĚŢNOU, KOLOWRATSKÁ 485 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 VYPRACOVALA : MGR. HANA FUKSOVÁ ŘEDITELKA ŠKOLY 1 Obsah výroční zprávy o činnosti školy

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIB-1217/10-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více