VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA, RYCHNOV NAD KNĚŢNOU, KOLOWRATSKÁ 485 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014 VYPRACOVALA : MGR. HANA FUKSOVÁ ŘEDITELKA ŠKOLY 1

2 Obsah výroční zprávy o činnosti školy I. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Součásti školy Zaměření školy 7 Vize školy Cíl školy Etika školy Přednosti školy Školní rok 2013/ 2014 v jednotlivých součástech a pracovištích 8 Celkové údaje o třídách 9-11 Materiálně - technické podmínky školy 12 Údaje o školské radě 12 II. Přehled učebních plánů školy III. Údaje o pracovnících školy a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků 13 b) Kvalifikace, délka praxe pedagogických pracovníků školy, úvazky zaměstnanců, zařazení do platových tříd a stupňů 13 c) Nepedagogičtí pracovníci školy 15 d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na místo pedagogického pracovníka 15 e) Počet nekvalifikovaných pracovníků 15 f) Počet pracovníků v důchodovém věku g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků h) Čerpání volna na samostudium 16 ch) Zameškané dny zaměstnanců školy 16 IV. Údaje o přijímacím řízení a) Nově zařazení ţáci 17 b) Vycházející ţáci školy c) Vycházející ţáci v roce 2013/ 2014 podle ročníku a typu školy, jejich umístění 17 V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání ţáků a) Členění podle škol, tříd, ročníků 18 b) Prospěch ţáků ve škole v roce 2013/ c) Chování ţáků 19 d) Celkový počet neomluvených hodin 20 e) Zameškané hodiny ve školním roce 2013/ VI. Průběh a výsledky vzdělávání a) Hospitační činnost 20 b) Závěry z hospitační a kontrolní činnosti VII. Údaje o aktivitách školy a) Okresní, oblastní, celostátní soutěţe 21 b) Spolupráce s přáteli z Holandska 21 c) Realizace grantů díky finanční podpoře KÚ Královéhradeckého kraje 21 d) Realizace grantů EU OPVK 22 e) Prezentace školy na veřejnosti 22 f) Spolupráce školy 22 2

3 g) Vyhodnocení programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty h) Vyhodnocení programu prevence sociálně patologických jevů i) Tvorba a hodnocení ŠVP VIII. Spolupráce školy s rodiči 26 IX. Vyřizování stíţností, oznámení, podnětů 26 X. Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí 26 XI. Údaje o kontrole finanční XII. Údaje o vypořádání dotací - kalendářní rok Zpráva o hospodaření za rok 2013 Úvod Rozpočet příjmů Rozpočet výdajů DVPP 29 Vzdělávání pracovníků Stav čerpání FKSP 31 XIII. Závěr XIV. Plány 32 XV. Přílohy: Celoroční akce všech pracovišť školy 3

4 Část I. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název právnické osoby : Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněţnou, Kolowratská 485 Identifikátor právn. osoby : Adresa : Kolowratská Rychnov nad Kněţnou Telefon : Fax : cz WWW : kolowratska. unas. cz Ředitelka školy : Mgr. Hana Fuksová Trvalý pobyt : Janáčkova Rychnov nad Kněţnou Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby. Právní forma : příspěvková organizace IČO : Zřizovatel : Královéhradecký kraj IČO : Sídlo : Pivovarské náměstí 1245/ Hradec Králové 4

5 1.2 Součásti školy Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Základní škola Cílová kapacita : 145 ţáků IZO : Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: 1. Kolowratská 485, Rychnov nad Kněţnou 2. Jiráskova 506, Rychnov nad Kněţnou 3. Českých bratří 1388, Rychnov nad Kněţnou 4. Kvasiny 340, Kvasiny Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: B Základní škola B/001 Pomocná škola studium denní délka studia: 10 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet ţáků v oboru : 70 dobíhající obor B/01 Základní škola speciální studium denní délka studia: 10 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet ţáků v oboru : C Základní škola C/01 Základní škola studium denní délka studia: 9 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet ţáků v oboru : 75 datum účinnosti posledního rozhodnutí : Střední škola Cílová kapacita : 42 ţáků IZO : Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: 1. Kolowratská 485, Rychnov nad Kněţnou 2. Českých bratří 1388, Rychnov nad Kněţnou Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: C Jednoletá a dvouletá praktická škola C/01 Praktická škola jednoletá studium denní délka studia: 1 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet ţáků v oboru : 14 datum zahájení výuky : datum účinnosti posledního rozhodnutí : C/ 02 Praktická škola dvouletá studium denní délka studia: 2 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet ţáků v oboru : 28 datum zahájení výuky : datum účinnosti posledního rozhodnutí :

6 3. Školní druţina Cílová kapacita : 40 ţáků IZO : Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: 1. Kolowratská 485, Rychnov nad Kněţnou datum zápisu do rejstříku : datum zahájení činnosti : Českých bratří 1388, Rychnov nad Kněţnou datum zápisu do rejstříku : datum zahájení činnosti : Právnická osoba : Datum účinnosti posledního rozhodnutí : Datum vystavení posledního rozhodnutí : Č.j. posledního rozhodnutí : 16096/SM/ Datum zápisu do rejstříku : Datum zahájení činnosti : Škola sdruţuje tyto typy škol podle jejich zaměření: 1. Základní škola praktická 2. Základní škola speciální 3. Praktická škola jednoletá 4. Praktická škola dvouletá 5. Základní škola při zdravotnickém zařízení Škola nabízí: 1. Školní druţinu 2. Kurzy pro doplnění základů vzdělání 3. Autistické třídy 4. Rehabilitační třídy 6

7 1.3 Zaměření školy Jsme školou samostatně zřízenou pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Nabízíme výchovně vzdělávací programy pro ţáky hlavně s mentálním handicapem, kteří mají problémy se zvládáním učiva v běţných základních školách. Věnujeme se ţákům s mentálním, smyslovým, tělesným a kombinovaným zdravotním postiţením, zdravotně oslabeným, ale i sociálně znevýhodněným Vize školy Vytvořit moderní vzdělávací pracoviště pro široký okruh ţáků a dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami, které: vyuţívá při své práci všechny nové poznatky, moderní metody a ověřené praktické zkušenosti je zaměřeno na všestranný harmonický rozvoj kaţdého jedince plně respektuje individuální zvláštnosti, právo na odlišnost, ale i osobní pracovní tempo staví na nových paradigmatech a poţadavcích moderní společnosti je aktivně - pohodovým a radostným místem poznávání a setkávání je v něm vytvořen dobrý partnerský vztah mezi ţáky, zaměstnanci a rodiči, který staví na vzájemné úctě, respektu a shodném výchovném působení rodiny a školy Cíl školy Cílem vzdělávání jsou všestranně rozvinuté, sebevědomé a vyrovnané osobnosti ţáků, které mají vytvořeny základní pilíře hodnotové soustavy, které vyuţívají při řešení svých ţivotních situací Eticky zaměřené vzdělávání poskytuje ţákovi návod: jak se má učit jak hledat a analyzovat informace, pracovat s nimi jak se zapojit do společenského i profesního ţivota jak úspěšně komunikovat jak ţít v demokracii, mít úctu k pravdě, úctu k ţivotu, mít osobní odpovědnost Přednosti školy Na ţáka je v celé škole pohlíţeno jako na jedinečnou a neopakovatelnou individuální osobnost, která zde získává: - optimální podmínky pro vlastní seberealizaci - prostor pro svůj projev, vyjádření a názor - podněty pro celkový rozvoj osobnosti - znalosti potřebné pro další středoškolské vzdělávání /dle moţností ţáka/ - základy vnitřní motivace k celoţivotnímu vzdělávání ţáků tím, ţe: ţák má moţnost výběru smysluplného učiva, činnostního učení má moţnost vybírat si z různých metod výuky kaţdodenně spolupracovat se spoluţáky získává předprofesní přípravu pro vstup na střední školy 7

8 1.3.5 Klima školy Velký důraz je přikládán příznivému klimatu celé školy, zaloţenému na: kvalitním pedagogickém sboru, který spolupracuje, komunikuje, má vysoký morální a profesionální kodex lásce k dětem odpovědnosti pravdivosti a spravedlnosti vzájemném respektu důvěře osobním nasazení vyuţívání humoru jako výchovném prostředku respektu k dodrţování dohodnutých pravidel a metod práce jednotnost v působení celé školy loajalitě ke škole, kolegialitě dobré atmosféře kaţdé třídy spolupráci s rodiči, s organizacemi, zřizovatelem, městem propagaci školy na veřejnosti Školní rok 2013 / 2014 V letošním roce jsme pracovali se ţáky s postiţením: - od lehké mentální retardace po těţkou aţ hlubokou mentální retardaci - se ţáky ze socio - kulturně znevýhodněného prostředí - se ţáky smyslově a tělesně postiţenými - se ţáky ve stavu nemocných - v základní škole při zdravotnickém zařízení - ve 2 autistických třídách máme 12 autistických ţáků - ve 2 rehabilitačních třídách máme 14 ţáků - máme 23 dospělých studentů ve 3 kurzech pro doplnění základů vzdělání Výuku zajišťujeme na 5 odloučených pracovištích. Letos jsme vyučovali v 19 třídách podle druhu a stupně zdravotního postiţení Učilo u nás 18,09 učitelů, 6,07 vychovatelů, 6,5 asistentů pedagoga a 8 osobních asistentů na zkrácené úvazky. Osobní asistenti jsou zaměstnanci sdruţení Orion v Rychnově nad Kněţnou, platí si je rodiče dětí. Škola nabízela dětem školní druţinu, nepovinné předměty a krouţky: o výtvarné činnosti o informatiku o zdravotní tělesnou výchovu o hru na flétnu o keramiku o sportovní a zdravotnické činnosti o taneční a zdravotní krouţek o angličtinu o němčinu o fotbal o dopravní krouţek V rámci projektu EU OPVK MŠMT,, Inovace ve vzdělávání / Šablony/ pro základní školy jsme mohli posílit výuku navýšením o jednu hodinu ČJ na základní škole praktické a o 1 hodinu na základní škole speciální. Hodiny byly placeny s prostředků projektu EU OPVK / Šablony. Projekt byl ukončen v listopadu

9 V rámci projektu EU OPVK MŠMT,, Inovace ve střední škole / Šablony/ pro střední školy jsme mohli proplatit výuku navýšením o 2 hodiny ČJ ve střední škole praktické. Škola zajistila dětem sluţby 2 klinických logopedek, které docházely do základní školy praktické i do základní školy speciální, a odbornou rehabilitaci v rehabilitačním pracovišti REHA, které se nachází přímo v areálu školy. Tuto sluţbu si platí rodiče přes zdravotní pojišťovny. Máme 1 hospodářku, která zajišťuje mzdovou agenturu i účetnictví, 2 školnice se starají o 2 samostatné budovy, které máme v pronájmu od Města Rychnova nad Kněţnou. Jedna uklízečka pracuje na 30%. Na ostatních pracovištích je úklid a údrţba součástí nájemních smluv. V letošním roce jsme měli 1 údrţbáře na 100% úvazek, který zajišťoval opravy a úpravy v obou budovách školy a sekání zahrad. Prostředí v obou budovách je velice hezké a příjemné. Pro ţáky na všech pracovištích jsme připravili mnoţství akcí: - besídky, soutěţe, výstavy, exkurze, divadla, sportovní akce, karnevaly. V letošním roce jsme se zaměřili na : školní projekty v rámci školních vzdělávacích programů na 2 granty EU OPVK -,,Šablony pro základní i střední školu na 2 granty KÚ Královéhradeckého kraje, zaměřené a spolufinancované KÚ na: - propagaci učebních oborů a spolupráci s učilišti - zájmové aktivity mimo vyučování zaměření na přípravu pro budoucí povolání dílny, práci se dřevem,.. Základní škola praktická Školu navštěvovalo v 5 třídách 56 ţáků od ročníku, k tomu 3 ţáci s programem základní školy speciální. V roce 2013/ 2014 bylo nově přijato 10 ţáků. Letos vychází 8 ţáků z 9. ročníku, 6 nastupuje do středního školství, 2 zůstávají doma. Při výtvarných, dopravních a sportovních soutěţích patří děti naší školy vţdy mezi nejlepší v celém kraji. Letos jsme opět získali přední místa v soutěţích 1. místo v dílenské soutěţi v Hradci Králové, 4. místo v krajském kole Mladých zdravotníků v Úpici, 2. místo v krajském kole atletiky. Díky rodinné atmosféře na škole jsme neměli problémy s negativním chováním ţáků ani s drogami, ţáci chodili do školy pravidelně a snad i rádi. Základní škola speciální Školu navštěvovalo v 5 třídách 37 ţáků základní školy speciální / z toho 3 ţáci základní školy praktické/ máme 3 odloučená pracoviště: samostatná budova v ulici Českých bratří, kde se nachází 4 třídy školy speciální budova ÚSP Kvasiny, kde je 1 třída základní školy speciální individuální integrace ve třídách základní školy praktické v Kolowratské ulici Na všech pracovištích je ţákům kromě běţného klasického vzdělávání poskytována speciálně - pedagogická péče, logopedická péče a rehabilitační péče. Ve škole jsou uplatňovány hlavně alternativní metody, jako např.: výuka pomocí piktogramů 9

10 výuka globálního čtení arteterapie muzikoterapie hipoterapie dramoterapie strukturované učení Teacch program Škola staví na individuálním přístupu, kaţdý ţák má vypracován svůj individuální výukový program. V roce 2013 / 2014 bylo do základní školy speciální nově přijato 5 ţáků. Odstěhovala se 1 ţákyně. Vychází 1 ţák, další 4 ţáci mají diagnostikováno hluboké mentální postiţení, budeme ţádat KÚ o rozhodnutí o jiném způsobu vzdělávání. Střední škola Letos máme 27 ţáků. Úroveň jejich postiţení je velmi rozdílná, proto i výsledky, kterých ţáci dosáhli, byly rozdílné. V červnu 2014 bylo připuštěno k závěrečným zkouškám 12 ţáků, všichni zvládli praktické a teoretické zkoušky. Několik ţáků má vzdělávání prodlouţeno, jelikoţ jejich zdravotní stav jim plně neumoţňuje učivo zvládnout během jednoho či dvou let. Letos se nám do 1. kola přijímacího řízení do jednoleté praktické školy přihlásil 1 ţák a 6 ţáků do dvouleté praktické školy. Ve 2. kole přijímacího řízení se přihlásili 3 noví ţáci do jednoleté praktické školy, čekáme doporučení SPC k jejich studiu. Kurzy pro doplnění základů vzdělání V letošním roce jsme měli 3 kurzy pro doplnění základů vzdělání pro 23 studentů. Docházeli do nich většinou ţáci, kteří se v minulosti nemohli vzdělávat, či školního vzdělávání byli zproštěni. Jsou to především klienti ústavů sociální péče. Výuka byla zaměřena na čtení, psaní, počty a na oblast rozvoje osobnostního a společenského ţivota. Letos jsme se zaměřili navíc na praktické činnosti vaření, nákupy, hospodaření s penězi. I v letošním školním roce byli studenti školou nadšeni, docházejí do ní rádi, poctivě plní úkoly, jejich úspěch je viditelný. Kurzy byly realizovány na 2 odloučených pracovištích: v ÚSP Domečky, Rychnov nad Kněţnou v ÚSP Kvasiny V červnu ukončilo docházku do kurzu 10 ţáků, všichni získali základy vzdělání. Od září se nově hlásí 2 ţáci, chtěli bychom otevřít 2 třídy kurzů. Jeden kurz v Rychnově nad Kněţnou a druhý kurz v Kvasinách. Základní škola při zdravotnickém zařízení V letošním roce bylo v nemocnici vyučováno průměrně 8-10 ţáků, celkově za rok 492 ţáků, z toho 77 středoškoláků. Třída se nachází v areálu Orlické nemocnice v Rychnově nad Kněţnou. 10

11 Zde zajišťujeme dětem (z dětského, chirurgického a ortopedického oddělení) vzdělávání a výchovu způsobem přiměřeným jejich zdravotnímu postiţení, nemoci a oslabení přímo ve zdravotnickém zařízení. Ţákem se stává kaţdý dětský pacient, který je hospitalizován v nemocnici a který plní základní školní docházku a niţší ročníky víceletého gymnázia. Ţáci jsou zařazováni do výuky se souhlasem ošetřujícího lékaře. Délka i rozsah výuky nebo výchovného zaměstnání se přizpůsobuje zdravotnímu stavu dítěte. Většina dětí je v nemocnici 4 8 dní, to však je jen část doby, kterou zameškají ve škole. Máme vypracován ŠVP pro základní školu při nemocnici, který je zaměřen hlavně na matematiku a český jazyk. Vyučování se rovněţ přizpůsobuje vzdělávacím programům kmenových škol - včetně pouţívaných učebnic. Na lůţkových odděleních je zařazena varianta A ( 5 h. týdně český jazyk a matematika). Pro kaţdého pacienta je zajišťována individuální forma vzdělávání tak, aby docházelo k co nejmenší absenci ve vyučování a k plynulému přechodu, po návratu z léčení, do kmenové školy. Kaţdodenním úkolem učitele je děti přiměřeně zaměstnat a aktivní činností odvést jejich pozornost od nemoci, zbavit je strachu z neznámého prostředí, čímţ je pozitivně ovlivňován celkový zdravotní stav dítěte. Autistické děti V roce 2013/ 2014 jsme měli ve 2 autistických třídách 12 ţáků. Výuka probíhá podle TEACCH programu. Ţáci se učí především samostatnosti, sebeobsluze, osobní čistotě, neubliţování sobě ani jiným. Díky práci celého týmu pracovníků ve třídách/ učitel, vychovatel, asistent pedagoga, osobní asistent/ se daří některé děti rozmluvit, zvládat hygienu, odloţit vozík, pracovat podle určené struktury. Dokázal se navázat/ v minulosti nemoţný/ kontakt mezi postiţeným dítětem a dospělým, a tím pomoci mu vyjít z uzavřeného světa ven. Bez práce asistentů by toto bylo nemoţné. Školní druţina V letošním školním roce docházelo do 3 oddělení školní druţiny celkem 40 dětí. Ve 2 odděleních byli ţáci ze základní školy praktické, do 3. oddělení, které bylo na pracovišti Českých bratří, docházeli ţáci ze základní školy speciální. O zaměstnání a zájmovou činnost na základní škole praktické se staraly 2 vychovatelky, na základní škole speciální druţinu vedly paní vychovatelky, asistentky pedagoga i osobní asistentky v rámci svých úvazků. Většina školních dětí se stravuje v městské školní jídelně, kam docházejí společně, na pracovišti Českých bratří donášíme dětem obědy z vedlejší mateřské školy. Docházka do školní druţiny byla i letos bezplatná. Školní rok Celkové údaje o škole Počet tříd Celkový počet ţáků Počet ţáků na jednu třídu Počet ţáků na učitele 2012/ / / / / / / / ,2 10,56 10,72 11

12 Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 15 Odborné pracovny, knihovna - Odpočinkový areál, zahrada, hřiště ano Sportovní zařízení, tělocvičny ano Dílny a pozemky ano Ţákovský nábytek ano Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím ano Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty ano Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou ano Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt Mgr. Eva Tomášová Za zřizovatele je nově zvolen pan Martin Fletcher, který pracuje v ÚSP Kvasiny a prostředí naší školy je mu blízké. Ostatní členové zůstávají stejní jako v loňském roce. Školní rok 2013/ 2014 Část II. Přehled učebních plánů se schvalovacími doloţkami MŠMT ČR Obor Vzdělávací program Dokumenty vydal Pod číslem jednacím Platnost od C/01 Základní škola C/01 Základní škola /,,hraniční případy / B/01 Základní škola speciální ŠVP,, Cesta ţivota vede i přes veselou a pohodovou školu ŠVP,, Cesta ţivota vede i přes veselou a pohodovou školu ŠVP,, Společně to dokáţeme ŠVP 344/ ŠVP 144/ ŠVP 378/ B/001 Pomocná škola Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy - dobíhající MŠMT ČR / Základní škola při zdravotnickém zařízení ŠVP,, Pohodové učení ŠVP 367/

13 Přípravný stupeň C/01 Praktická škola jednoletá ŠVP,, Cesta ţivota vede přes veselou a pohodovou školu ŠVP 369/ ŠVP Praktická škola jednoletá ŠVP 381/ C/02 Praktická dvouletá škola ŠVP Praktická škola dvouletá ŠVP 388/ Školní druţina ŠVP,,Cesta ţivota vede i přes veselou a pohodovou školní druţinu ŠVP 368/ Část III. Údaje o pracovnících školy a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy Učitelé 76% / všichni mají VŠ, 24% nemá SpP 1 paní učitelka ji studuje, pro 2 bude platit výjimka Vychovatelé 100% / všichni mají SPgŠ Asistenti pedagoga 100% b) Kvalifikace, délka praxe pedagogických pracovníků školy, úvazky zaměstnanců, zařazení do platových tříd a stupňů Základní škola - praktická Pracovní zařazení Vzdělání Kvalifikace Spec.ped. Délka Platový praxe tarif Úvazek 1. UČITELKA KE VŠ VYCH. 5 12/1 1,0 2. ŘEDITELKA FU VŠ- NŠ- VV,SPEC.PG, SPEC.PED /5 1,0 UK PRAHA- MANAG. 3. UČITELKA HA VŠ VYCH. SPEC.PG. SPEC.PED /4 1,0 4. UČITELKA ST VŠ SPEC.PG 1 12/1 0,68 5. UČITELKA KU VŠ SPEC.PG. SPEC. PED /4 1,0 6. UČITELKA PU VŠ 1.STUPEŇ 35 12/5 1,0 7. UČITELKA SIE VŠ 1.ST., SPEC.PG SPEC.PED /5 1,0 8. ZÁSTUPCE ŘE. ŚL VŠ - 1.STUPEŇ - ZŘ 42 12/5 1,0 9. UČITEL BO SŠ 25 12/5 1,0 10. VYCHOVATELKA DO BC.SOC.PG. SOC.PG 6 9/1 0,55 VYCHOVATELKA ST VŠ SPEC.PG. 1 9/1 0,38 CELKEM PEDAGOGOVÉ 9,61 Základní škola - pracoviště při zdravotnickém zařízení Kvalifikace Pracovní zařazení Vzdělání Spec.ped. Délka Platový praxe tarif Úvazek 11. UČITELKA ČE VŠ ČJ,D, SPEC.PG SPEC.PED /3 1,0 VYCHOVATELKA HA SŠ SPEC.PG. 20 8/4 0,14 CELKEM PEDAGOGOVÉ 1,14 13

14 Základní škola - speciální Kvalifikace Pracovní zařazení Vzdělání Spec.ped. Délka Platový praxe tarif Úvazek 12. UČITELKA 1/2 Z.Ř. BR VŠ- SPEC.PG. SPEC.PED /5 1,0 13. UČITELKA ŠT VŠ 1.ST., SPEC.PG. SPEC.PED /4 1,0 14. UČITELKA JA VŠ SPEC.PG. SPEC.PED /3 1,0 15. UČITELKA KL VŠ SPEC.PG. SPEC.PED /3 1,0 16. UČITELKA OM VŠ SPEC.PG. SPEC.PED /5 1,0 17. UČITELKA DI SŠ 2 12/1 0, UČITELKA ŠI VŠ SPEC.PG. SPEC.PED /3 1,0 19. UČITELKA TO VŠ SPEC.PG SPEC.PED /5 1,0 20. UČITELKA ZE VŠ SPEC.PG. SPEC.PED /4 1,0 21. VYCHOVATELKA HAV SPEC.PG. SPEC.PG. 2 9/1 1,0 22. VYCHOVATELKA KLÍ SPEC.PG SPEC.PED. 20 9/3 1,0 23. VYCHOVATELKA ZÁ VŠ VYCH. SPEC.PG SPEC.PED. 17 9/3 1,0 24. VYCHOVATELKA ST SPGŠ SPEC.PED. 29 8/5 1,0 25. VYCHOVATELKA DI SPGŠ /3 1,0 CELKEM PEDAGOGOVÉ 13,41 Asistenti pedagoga Odbornost Délka Platový praxe tarif Úvazek 26. ASISTENT PEDAGOGA DĚD OA AP 17 5/4 0, ASISTENT PEDAGOGA DIV AP 21 5/4 0,38 ASISTENT PEDAGOGA DOS VŠ 6 5/4 0, ASISTENT PEDAGOGA GREG AP 13 5/4 0,70 ASISTENT PEDAGOGA HA AP 20 5/4 29. ASISTENT PEDAGOGA LIN AP 23 5/4 0, ASISTENT PEDAGOGA SKÝ AP 12 5/4 0, ASISTENT PEDAGOGA ŠÍB AP 26 5/4 0, ASISTENT PEDAGOGA VRB AP 18 5/4 0, ASISTENT PEDAGOGA SLA OA AP 16 5/4 0,70 CELKEM 6,5 Osobní asistenti Pracovní zařazení Kvalifikace Odborné Úvazek Délka Platový Úvazek praxe tarif 1. ASISTENT OSOBNÍ JEL OA 6 H ASISTENT OSOBNÍ LOV OA 6 H ASISTENT OSOBNÍ PODZ OA 6 H ASISTENT OSOBNÍ POL OA 6 H ASISTENT OSOBNÍ PRO OA 6 H ASISTENT OSOBNÍ ROZ OA 6 H ASISTENT OSOBNÍ NOV OA 6 H ASISTENT OSOBNÍ BOJ OA 6 H

15 c) Nepedagogičtí pracovníci školy Kvalifikace Pracovní zařazení Odborné Úvazek Délka Platový praxe tarif Úvazek 35. hospodářka CE G 100% 20 9/8 1,0 36. školnice Kolowrat. KA G 100% 28 3/12 1,0 37. školnice Č.bratří MI 100% 30 3/12 1,0 38. uklízečka KO 30% 111 2/12 0, údrţbář KA 100% 19 5/12 1,0 Celkem nepedagogové 4,3 Přepočtený počet pracovníků školy k je 34,96. d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka Minulý školní rok Tento školní rok 0 1 e) Počet nekvalifikovaných pracovníků Počet pedagog. pracovníků 4,41 - všichni mají VŠ PG, nemají spec. pg., /na 2 platí výjimka-nad 55let/ Zahájilo studium ke splnění kvalifikace spec. pg. 3 Počet nepedagogických pracovníků 1 f) Počet pracovníků v důchodovém věku Minulý školní rok Tento školní rok Důchodový věk 3 4 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Školení pedagogických pracovníků Č. dokladu Datum Částka Téma Pracovník ,- Odborná stáţ ředitelů Berlín Fuksová H /13-5/ ,- Kvalifikační studium Kučerová, Brandejsová ,- Setkání učitelů při zdrav. zařízeních Fuksová H., Černohousová ,- Seminář Digitální technologie Fuksová H ve výuce, vyuţití ve školách osvědčení ,- Seminář Metodika efektivního zapojení IT tabulí do výuky Stempelová, Zemaníková osvědčení ,- Seminář Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s IT tabulí Klecandrová, Stempelová, Sieglová 15

16 Č. dokladu , , Školení nepedagogických pracovníků Datum Částka Téma Pracovník 3900,- Soubor seminářů k účetnictví Cejnarová ,- Seminář PAM VEMA Cejnarová ,- Seminář Aktuality v účetnictví PO Cejnarová ,- Seminář PAM VEMA Cejnarová ,- Seminář Daně 2014 Cejnarová , 6.3., 18.4., 13.5., ,- Soubor seminářů k účetnictví Cejnarová ,- Seminář PAM VEMA Cejnarová ,- Seminář Změny v legislativě k Cejnarová, Fuksová Hana ,- Seminář PAM VEMA Cejnarová ,- Seminář Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematice ve školství Fuksová Hana ,- Seminář Aktuality v účetnictví PO Cejnarová Školení pedagogických pracovníků Č. Datum Částka Téma Pracovník dokladu ,- Kurz Snoezelen Štefanidesová Školení pedagogických pracovníků UZ Č. dokladu Datum Částka Téma Pracovník ,- Seminář ICT tvorba www Sieglová stránek ,- Seminář Práce s interaktivní tabulí ,- Seminář SW Bakaláři Sieglová Několik seminářů bylo placeno z grantů Královéhradeckého kraje a EU. Černohousová, Hartmanová, Jarkovská, Keslerová, Kučerová, Pupsová, Sieglová, Stempelová, Šlezingerová, Tomášová h) Čerpání 12 dnů volna na samostudium Říjen Prosinec Leden Únor Duben - 1 den - 4 dny - 3 dny - 3 dny - 1 den Říjen 30. Prosinec 23, 27., Leden 2. 3., 31. Únor Duben 17. Většina pedagogických pracovníků vyčerpala všech 12 dní na samostudium o vedlejších školních prázdninách. 16

17 ch) Zameškané dny (kalendářní) zaměstnanců školy Zaměstnanci nemoc Zaměstnanci ošetřování Zaměstnanci studium Celkem 126 Celkem 36 Celkem 0 Průměr 3,6 Průměr 1,03 Průměr 0 Přepočtený počet pracovníků školy k je 34,96. a) Nově zařazení ţáci Část IV. Údaje o přijímacím řízení Škola 2012/ / 2014 Základní škola - praktická Základní17 škola - speciální 4 4 Kurzy 0 0 Praktická škola jednoletá 3 3 Praktická škola dvouletá 4 4 i) Vycházející ţáci školy Škola 2012/ / 2014 Základní škola - praktická 8 8 Základní škola - speciální 5 2 Praktická škola jednoletá 3 7 Praktická škola dvouletá 0 5 Kurz 1 10 j) Vycházející ţáci v roce 2013/ 2014 podle ročníku a typu školy, jejich umístění Škola Třída Ročník Počet Kam ZŠP V SŠ a ZŠ Ţamberk 1 SŠ a ZŠ Nové Město n.m. 1 SOU Rychnov n. Kn. ZŠS X. 9., nepokračují SŠ jednoletá XV.,XVI Praktická škola dvouletá Rychnov n. Kn. SŠ dvouletá IV.,XVI Do praxe Kurzy XI.,XII., Získali základy vzdělání XIII. Celkem 32 Ve školním roce 2013/ 2014 ukončilo školní docházku 32 ţáků. 17

18 Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání ţáků a) Členění podle typů škol, tříd, ročníků Základní škola praktická Základní škola speciální Ročník Ročník Programy Třídy SŠ SŠ celkem dívky J D ZŠ praktická I ZŠ praktická II ZŠ praktická III ZŠ praktická IV ZŠ praktická V ZŠ speciální VI ZŠ speciální VII ZŠ speciální VIII ZŠ speciální IX ZŠ speciální X XV Celkem základní škola základní škola praktická speciální přípravný stupeň 1 0 ZŠ speciální Kurz XI. 8 8 ZŠ speciální Kurz XII. 8 8 ZŠ speciální Kurz XIII. 7 0 kurzy ZŠ nemocnice I. XIV nemocnice SPŠ jednoletá IV SPŠ jednoletá XV SPŠ dvouletá XVI střední škola Školní druţina XVIII Školní druţina XIX Školní druţina XX školní druţina CELKEM

19 b) Prospěch ţáků ve škole v roce 2013/ 2014 Ročník Počet ţáků Prospěl Neprospěl Opakuje Školní rok 2011/ / / / / / / / / / 2012 ZŠ praktická / / ZŠ speciální Přípravný stup SŠ jednoletá SŠ dvouletá Kurzy Školní druţina Nemocnice Celoročně nemocnice Ve školním roce 2013/ 2014 nastoupilo 20 nových ţáků. 2012/ / 2014 c) Chování ţáků 2012/ / 2014 Stupeň chování Počet % z celku Počet % z celku , , ,41 2 2, ,

20 d) Celkový počet neomluvených hodin Minulý školní rok e) Zameškané omluvené hodiny dětí ve školním roce 2013/ 2014 Minulý školní rok Tento školní rok Celkem Průměr 74,13 68,6 Ţáků je celkem ZŠP, ZŠS, SŠ, ŠD, Kurzy / mimo ZŠ při nemocnici/. Tento školní rok a ) Hospitační činnost Část VI. Průběh a výsledky vzdělávání Na hospitacích se podíleli : Ředitelka Zástupkyně Vzájemné náslechy učitelů, vychovatelů, asistentů b) Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Rozebíraly se: metody a formy práce výuky a výchovy úroveň sešitů a zápisů dětí prověrky ţákovské kníţky výtvarné práce a výrobky úroveň tělesné a dopravní zdatnosti dětí zachycení práce dětí základní školy speciální v průběhu vzdělávacího dne na fotkách, na videu Úroveň práce učitelů, vychovatelů a asistentů je díky několikaletým vzájemným náslechům v hodinách na vynikající úrovni, metody a styl práce je sjednocen, prověrky jsou společně zpracovávány, veškeré působení na děti je v rámci školy jednotné, vzájemné sdílení a diskuze mezi učiteli je na vynikající úrovni. Na metodických sdruţeních školy, která se konají pravidelně kaţdý měsíc, je toto jednotné působení školy propagováno a dolaďováno. Škola má výbornou úroveň, na zaměstnance je spolehnutí. V letošním roce prováděli učitelé i sebehodnocení - vlastní hodnocení své práce. 20

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Rozhodnutí o zařazení do sítě škol: 6.2.1996 Zvláštní škola v Chebu IZO: 102

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-584/08-11 Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod Adresa: Školní 440, 582 66 Krucemburk Identifikátor: 600

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program základní školy speciální (1)

Školní vzdělávací program základní školy speciální (1) Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov Školní vzdělávací program základní školy speciální (1) - 1 - I. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov Identifikátor školy: 600 111 334 Termín konání inspekce: 1. 2. březen 2006 Čj.: ČŠI 1032/06-12

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více