Výroční zpráva. Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. za rok Louny, únor Ing. Libuše Machillová.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. za rok 2009. Louny, únor 2010. Ing. Libuše Machillová."

Transkript

1 Výroční zpráva Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny za rok 9 Louny, únor 1 Ing. Libuše Machillová ředitelka 1

2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název organizace: Sídlo organizace: zřizovatel: Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny Fügnerova 1668, 44 1 Louny Město Louny identifikační číslo: ředitelka: Ing. Libuše Machillová telefon/fax: webové stránky: MPS Louny je příspěvkovou organizací města Loun od a je založena na dobu neurčitou. Vymezení základního účelu a předmětu činnosti Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny poskytuje sociální služby ve smyslu zákona č. 18/6 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Okruhy doplňkové činnosti Organizace je oprávněna k doplňkové činnosti, navazující na hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace. Doplňková činnost je zřizovatelem povolena za účelem lepšího využívání všech hospodářských možností a odborností zaměstnanců. Jedná se o tuto činnost: a) poradna pro seniory poskytování základního sociálního poradenství, které poskytuje seniorům potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé situace. b) ostatní činnost občanům bez zavedené sociální služby se poskytuje praní a mandlování prádla, zhotovení a dovoz obědů, úklid v domácnostech, pedikúra, pronájem nebytových prostor, doprava seniorů po městě a popř. jiné služby.

3 II. EKONOMICKÉ ÚDAJE V roce 9 sledovala MPS Louny odděleně náklady a výnosy v jednotlivých střediscích podle poskytovaných služeb a v doplňkové činnosti, tyto údaje jsou uvedeny v následujících tabulkách. Rovněž je uveden přehled čerpání fondů a údaje o majetku. Přehled výkonů jednotlivých středisek činí přílohu této zprávy. Podrobné ekonomické údaje jsou uvedeny v rozboru hospodaření za rok 9. NÁKLADY STŘEDISEK CELKEM (v Kč) Pečovatelská služba celkem z toho: DPS DPS terén prádelna pedikúra 3 78 Jídelna celkem z toho: potraviny režie Rozvoz Stacionář Doplňková činnost celkem z toho: prádelna pedikúra VÝNOSY STŘEDISEK CELKEM (v Kč) Pečovatelská služba celkem z toho: DPS DPS terén prádelna 86 5 pedikúra 5 45 Jídelna celkem z toho: potraviny režie Rozvoz Stacionář Doplňková činnost celkem z toho: prádelna pedikúra

4 ČERPÁNÍ FONDŮ CELKEM (v Kč) Investiční fond celkem z toho: oprava vodovod. potrubí a koupelen v přízemí den. stac rekonstrukce koupelen v 1. patře denního stacionáře zhotovení bezbariérového vstupu do jídelny nákup služebního automobilu nákup plynového varného kotle do kuchyně nákup elektrické dvoutroubové pece do kuchyně Rezervní fond pouze zapojení do provozního rozpočtu 68 Fond odměn STAV MAJETKU K CELKEM (v Kč) ,8 nehmotný majetek do 6 tis. Kč 7 4 budovy a stavby dlouhodobý hmotný majetek na 4 tis. Kč ,19 drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3 do 4 tis. Kč ,61 Provedené plánované opravy: nátěr střechy na celé budově sídla MPS ve Fügnerově ulici výměna části plotu okolo zahrady ve Fügnerově ulici rekonstrukce obložení v jídelně oprava střechy na garáži ve Schovánkově ulici oprava části osvětlení na chodbách a v kancelářích v sídle MPS ve Fügnerově ulici 4

5 III. STATISTICKÉ ÚDAJE V následující tabulce je porovnán konečný stav jednotlivých ukazatelů roku 9 s rokem 8. UKAZATEL stav k stav k Domy s pečovatelskou službou Počet bytů v DPS celkem z toho: Rakovnická 5 U Pramene (garsonky) 8 (garsonek 7) 58 3 (garsonky) 8 (garsonek 7) Kapacita osob v DPS celkem z toho: Rakovnická 5 U Pramene 634 Počet žijících občanů v DPS celkem z toho: Rakovnická 5 U Pramene 634 Počet volných bytů v DPS z toho: Rakovnická 5 U Pramene 634 Počet evidovaných žádostí o byt celkem z toho: Louny ostatní lokality Počet přidělených bytů v DPS celkem z toho: občanům Loun ostatním občanům Počet vyřazených žádostí o byt celkem z toho: z důvodu úmrtí z jiných důvodů Počet osob využívajících peč. Službu celkem z toho: v DPS v terénu Počet obědů celkem z toho: jídelna rozvoz Počet obědů jen v sobotu a neděli z toho: jídelna rozvoz Počet uzavřených smluv v den.stac. celkem z toho: občané Loun z ostatních obcí Docházka do denního stacionáře průměr z toho: denně (Po Pá) 3 x v týdnu x v týdnu nepravidelně nevyčísleno ,

6 IV. PERSONÁLNÍ ÚDAJE Celkový počet zaměstnanců k : 36 Průměrný přepočtený stav: 35,15 úvazku Průměrná hrubá mzda: ,- Kč Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví dosažené vzdělání muži ženy celkem základní 1 3 praktická škola dvouletá bez výučního listu 1 1 střední škola dvouletá bez maturity 1 1 výuční list 19 1 úplné střední 8 8 vyšší odborné bakalářské vysokoškolské CELKEM Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem do let 1 3 let 31 4 let let let nad 61 let 1 1 CELKEM Pracovní neschopnost dle úseků s počtem kalendářních dnů nemoci a OČR ÚSEK počet dnů celkem průměr na 1 zaměstnance denní stacionář pečovatelství ,5 prádelna 9 4,5 rozvoz 33 58,5 kuchyň 1 ostatní 5 5,5 6

7 V. ČINNOST ORGANIZACE Podle rozhodnutí o registraci sociálních služeb vydaného Krajským úřadem Ústeckého kraje zajišťovala MPS Louny v roce 9 celkem druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu denní stacionář PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytuje terénní a ambulantní služby podle 4 zákona č. 18/6 Sb., o sociálních službách. Cílovou skupinou jsou senioři, osoby se zdravotním postižením a osoby s chronickým onemocněním. Věková struktura cílové skupiny je od 19 let. Terénní služby jsou poskytovány v domácnostech osob na území města Loun, do terénní služby jsou zahrnuty i domy s pečovatelskou službou. Ambulantní služby jsou poskytování v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou: střediska osobní hygieny ve Fügnerově ulici 1668 v Lounech a v DPS Rakovnická 5 v Lounech, kuchyň s jídelnou ve Fügnerově ulici 1668 v Lounech, prádelna umístěná v DPS U pramene 634 v Lounech. Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání, přesunu na lůžko nebo vozík apod.), b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (koupání klienta, pedikúra), c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy d) pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný či velký úklid, nákupy apod.), e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na úřady, k lékaři, do kulturních zařízení apod.). Provozní doba terénní pečovatelské služby: Pondělí 7:3 15: hod. Úterý 7:3 15:3 hod. Středa 7:3 14:3 hod. Čtvrtek 7:3 15:3 hod. Pátek 7:3 14:3 hod. 7

8 Kuchyň s jídelnou Zajišťuje stravování pro klienty pečovatelské služby, denního stacionáře a zaměstnance MPS. Provoz kuchyně je zajištěn i v sobotu a v neděli včetně rozvozu obědů. Strava je rozvážena na území města Loun a do obcí Černčice, Obora a Vršovice. V roce 9 vařila kuchyň 3 druhy stravy: D3 normální, D4 s omezením tuků, D9 diabetickou. Provozní doba kuchyně s jídelnou: prodej stravenek pondělí pátek 1:3 1: hod. výdej obědů v jídelně pondělí neděle 1:3 1: hod. rozvoz obědů pondělí neděle 9: 13: hod. DENNÍ STACIONÁŘ Poskytuje ambulantní služby podle 46 zákona 18/6 Sb., o sociálních službách. Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením. Věková struktura cílové skupiny je 7 64 let. Denní stacionář je umístěn v sídle organizace ve Fügnerově ulici 1668 v Lounech, služby jsou poskytovány pouze v pracovních dnech, o víkendech se neposkytují. Provozní doba denního stacionáře je pondělí pátek v rozmezí od 6: do 16:3 hodin, doba je pružná a přizpůsobuje se potřebám uživatelů a jejich zástupců. Maximální kapacita zařízení byla v průběhu roku 9 zvýšena na 15 osob, s klienty pracují vychovatelky. V roce 9 bylo ve stacionáři zapsáno 14 klientů, někteří z nich docházeli do zařízení nepravidelně, většinou podle zvoleného programu. Činnost DS se odvíjí od ročního plánu akcí, tematického plánu činností, měsíčního plánu (dostávají klienti domů) a plánu týdenního, který již výstižně popisuje dané činnosti a témata jednotlivých prací. Základní činnosti při poskytování služeb v denním stacionáři: a) pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy, d) výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti, 8

9 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně-terapeutické činnosti, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí. Průběžné aktivity v denním stacionáři: tělesná výchova zaměření na zdravotní tělesnou výchovu, hudebně pohybovou výchovu, psychomotorické hry se zaměřením na zrak, sluch, rovnováhu, orientaci v prostoru apod., probíhá denně v ranních hodinách RHB plavání je zařazeno každou středu pod vedením plavecké školy Prosen pracovní výchova zaměření na výrobu drobných předmětů a dárků k různým příležitostem, výzdoby interiérů, do této činnosti se zapojují studenti SOŠT a SOU Louny, praktikanti VOŠ sociálně právní, ostatní zaměstnanci MPS výtvarná výchova klienti se seznamují s různými druhy materiálů vč. odpadového a s možností jeho výtvarného zpracování, výtvarné práce jsou vystavovány v Domově pro seniory a ve Vrchlického divadle v Lounech rozumová výchova je zaměřena na motivaci k dané práci, využívají se různé metody: aktivizační metody (soutěžení, samostatnost, brainstorming), slovní metody (monolog, dialog, dramatizace), názorně demonstrační metody (ukázka postupu práce), praktické metody (nácvik pohybových a pracovních dovedností, práce na zahradě, domácí práce, grafické výtvarné činnosti) hudební výchova využívá se hry na kytaru, klavír, Orffovy nástroje, hra na tělo pravidelné návštěvy Vrchlického divadla a městské knihovny Louny AKCE 9 Leden otevření Cvičné kuchyňky v denním stacionáři Duben prezentace DS na maškarním bále Kiwanis klubu, účast DS na festivalu v Semilech Patříme k sobě, velikonoční besídka pro seniory pořádaná v soukromé MŠ v Lounech, účast DS na benefičním koncertu TV NOVA Chceme žít s vámi, vystoupení DS na akci Divadýlko Chomutov Květen RHB pobyt klientů DS ve Chvojkovském Mlýně, účast DS na divadelním festivalu Květinové Teplice Červen Den dětí pořádaný ve Fügnerově ul. ve spolupráci s Tyflocentrem, Den setkání pořádaný v sídle MPS Louny (zahrada), účast DS na sportovních hrách v Tuchořicích, účast DS na galaprogramu TK Luna Louny 9

10 Září účast DS na festivalu v Českém Krumlově Říjen účast DS na festivalu Náš svět Listopad účast DS na plaveckých závodech Integrace V., prodej adventních věnců u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu v Lounech Prosinec mikulášská nadílka v DS, účast DS na mikulášské párty ve Stromovce, vánoční besídka pro seniory konaná v DPS 634 s vystoupením klientů DS, ÚHRADY ZA SLUŽBY Úhrady za pečovatelskou službu a služby denního stacionáře jsou vybírány v hotovosti na základě vystavené faktury s rozpisem jednotlivých úkonů. Platby jsou uskutečňovány měsíčně pozadu. Platby za stravné jsou vybírány v hotovosti na měsíc dopředu. Odhlásí-li klient oběd, je mu vrácen přeplatek za stravné ještě týž měsíc. CÍLE DO BUDOUCNA aktivně vyhledávat občany, kteří potřebují pomoc a využijí naší nabídky služeb udržet minimálně standard stávajících služeb zajistit rozvoj nové služby Podpora samostatného bydlení, hrazeno z projektu KÚ provádět anketu spokojenosti uživatelů služeb 1x ročně proškolovat a vzdělávat průběžně zaměstnance aktualizovat pravidelně internetové stránky zvyšovat informovanost občanů 1

11 VI. PŘÍLOHY počet uvařených a rozvezených obědů za r. 9 porovnání počtu uvařených jídel za r. 8 a 9 rozpis počtu obědů v jednotlivých dnech náklady na obědy v r. 9 jídelna náklady na obědy v r. 9 rozvoz náklady na stacionář v r. 9 náklady na prádelnu v r. 9 náklady na pedikúru v r. 9 náklady na pečovatelskou službu v r. 9 (str. 1, ) 11

Výroční zpráva 2010. Domov pro seniory Pelhřimov příspěvková organizace Radětínská 2305 39301 Pelhřimov. Mgr. Josef Scháněl ředitel

Výroční zpráva 2010. Domov pro seniory Pelhřimov příspěvková organizace Radětínská 2305 39301 Pelhřimov. Mgr. Josef Scháněl ředitel Domov pro seniory Pelhřimov příspěvková organizace Radětínská 2305 39301 Pelhřimov Výroční zpráva 2010 Zpracovala: Ing. Monika Miřátská vedoucí ekonomicko-provozního úseku Mgr. Josef Scháněl ředitel 1

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2011 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování finanční fondy, sponzorské dary

přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování finanční fondy, sponzorské dary přehled o počtech klientů složení klientů dle krajů věkové složení klientů zdravotní stav klientů přiznání příspěvku na péči způsob ubytování klientů členění zaměstnanců podle věku a pohlaví členění zaměstnanců

Více

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O B S A H 1 Základní údaje organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Ústav sociální péče Háj u Duchcova příspěvková organizace Ústeckého kraje Výroční zpráva za rok 2007 Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova 1 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014. Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014. Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2014 a Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Ústav sociální péče Lobendava příspěvková organizace Lobendava čp 105 1 Obsah: I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 DOZP Stará Oleška DOZP Česká Kamenice 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení

Více

Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace

Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2007 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A M Ě S TA JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková Výroční zpráva za rok 2014 Obsah

Více

Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2015

Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 6 Třinec-Dolní Líštná Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 205 Listopad 204 ÚVOD 3. Název organizace,

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace, Vančurova 808/37, 787 01 Šumperk

Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace, Vančurova 808/37, 787 01 Šumperk Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace, Vančurova 808/37, 787 01 Šumperk Výroční zpráva 2013 Základní údaje Název: Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace Sídlo: Šumperk, Vančurova 37,

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2015 ředitel penzionu - 1 - OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

G-centrum Tábor. Výroční zpráva za rok 2014

G-centrum Tábor. Výroční zpráva za rok 2014 G-centrum Tábor Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Slovo úvodem 3 Zdravotní úsek domov pro seniory... 4 Sociální úsek domov pro seniory... 6 Odlehčovací služby... 10 Středisko sociálních služeb.... 11 Noclehárna.

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Nejchudší člověk není ten, co nemá ani vindru, ale ten, který nemá žádné sny. ( Bill Newman) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2011 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální služby města

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Luxor Poděbrady poskytovatel sociálních služeb OBSAH Úvod... 2 1 Domov pro seniory Luxor... 4 2 Komunitní centrum... 8 3 Vzdělávací centrum... 13 4 Kontrolní

Více

SOCIÁLNÍ SLUŢBY ROSTĚJOV, příspěvková organizace. Pod Kosířem 27 Prostějov

SOCIÁLNÍ SLUŢBY ROSTĚJOV, příspěvková organizace. Pod Kosířem 27 Prostějov SOCIÁLNÍ SLUŢBY ROSTĚJOV, příspěvková organizace Pod Kosířem 27 Prostějov Výroční zpráva o činnosti za rok 2010 1 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Sociální sluţby Prostějov, příspěvková organizace

Více