Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o škole Základní údaje o škole Charakteristika školy Školská rada

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o škole 3 2.1. Základní údaje o škole 3 2.2. Charakteristika školy 3 2.3. Školská rada 5 2.4."

Transkript

1

2 Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o škole Základní údaje o škole Charakteristika školy Školská rada Údaje o počtu žáků základní školy praktické a základní školy speciální 6 3. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, vzdělávacích programů a učebních plánů Přehled vzdělávacích programů Učební plán vzdělávacího programu pomocné školy č.j.: / ŠVP Korálky poznání základní školy praktické 9 4. Personální zabezpečení činnosti školy Počet zaměstnanců školy Údaje o personální situaci na škole Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Ostatní osobní náklady Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis k povinné školní docházce a první ročník Změny v průběhu školního roku Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Specifika školy Výsledky vzdělávání ŠVP Korálky poznání a ŠVP Kostičky Projektová vyučování Školní družina Výchovné poradenství Prevence sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Významné aktivity v rámci města Významná umístění žáků v soutěžích Aktivity v průběhu školního roku Údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr Přílohy, fotodokumentace 1

3 1. Úvodní slovo Podle 10 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v znění pozdějších předpisů, (školský zákon) a v souladu s vyhláškou č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme výroční zprávu o činnosti školy za období Ve školním roce 2011/2012 pokračovalo vzdělávání dětí v základní škole praktické podle školního vzdělávacího programu zpracovaného podle RVP pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Korálky poznání a to už ve všech ročnících, které byly v tomto školním roce otevřeny (vyjma 1. a 2. ročníku). Pro žáky základní školy speciální pedagogové školy zpracovali školní vzdělávací program Kostičky, podle kterého se v tomto školním roce měli začít učit žáci 1, 2.,7. a 8. ročníku. Protože na škole nebyli v tomto školním roce žáci těchto ročníků, nebylo vzdělávání podle tohoto ŠVP zatím zahájeno a všichni žáci zbývajících ročníků se nadále vzdělávali nadále podle vzdělávacího programu pomocné školy. Stejně jako v minulých letech se žáci obou škol společně zapojili do realizací projektových vyučování. Cílem pedagogů bylo postupně spolu se svými žáky střádat jednotlivé korálky a kostičky poznání a rozvíjet jejich klíčové kompetence, aby i děti s různým stupněm handicapu měly možnost přiměřeného rozvoje osobnosti a nalezení místa v životě. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňujeme s pomocí podpůrných opatření, která jsou odlišná nebo jsou poskytována nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatření spojených se vzděláváním žáků stejného věku v běžných školách. Jako součást výchovně vzdělávacího procesu jsme rozšířili nabídku stávajících speciálně pedagogických terapií (logopedie, hippoterapie, ergoterapie) o další speciální terapie (terapie v solné jeskyni, aromaterapie, canisterapie, felinoterapie). Vzdělávací aktivity školy probíhají za významné morální i finanční podpory města Frenštát p.r.. Majitel budovy město Frenštát p. R. budovu bezplatně pronajímá naší organizaci formou vzájemného zápočtu a zabezpečuje na vlastní náklady drobnou údržbu i opravy a akce investičního typu. 2

4 2. Základní údaje o škole: 2.1 Základní údaje o škole Název školy : Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace Sídlo : Tyršova 1053, Frenštát pod Radhoštěm IČO : Identifikátor : Právní forma : příspěvková organizace Zřizovatel : Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava Kontakty : telefon mobil Internetové stránky : Identifikátor datové schránky: xs9mw4 2.2 Charakteristika školy: Škola je samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením. Jsou zde zařazeni žáci s mentálním postižením všech stupňů, žáci se smyslovými vadami, autismem, i žáci s více vadami v kombinaci s mentálním postižením. I nadále se chceme profilovat jako malá škola rodinného typu. Žáci se ve školním roce 2011/12 vyučovali ve 3 třídách základní školy praktické a 1 třídě základní školy speciální. Díky novele vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mohli být v jednotlivých ročnících spojování i žáci obou stupňů. Spojení několika ročníků v jednotlivých třídách je i tak mimořádně obtížné z organizačních důvodů, ale i s ohledem na specifické zvláštnosti dětí a výraznější druhy postižení. Výchovně vzdělávací práce ZŠ praktické je zaměřena na rozvoj osobností žáků, na poskytování dovedností, vědomostí a návyků, potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě. Cílem je připravit žáky na vstup do odborných učilišť, SOU nebo do praktické školy. Cílem speciální školy je rozvíjet psychické a fyzické schopnosti a předpoklady žáků a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální možné míře zapojili do společenského života. Ve škole jsou vyučovány obory vzdělání: B/001 Pomocná škola s délkou vzdělávání 10 let a denní formou vzdělávání C/001 Základní škola s délkou vzdělávání 9 let a denní formou vzdělávání Součásti školy: Základní škola : IZO Školní družina : IZO

5 Vedení školy: Od je vedením školy pověřena zástupkyně statutárního orgánu školy PaedDr. Pavlína Palová na základě uvolnění statutárního zástupce organizace Mgr. Zdeňky Leščišinové k výkonu veřejné funkce místostarosty, jako uvolněného člena zastupitelstva obce. Ve volbách 2010 byla paní ředitelka občany města zvolena starostkou města a po následující 4 roky bude tedy nadále uvolněna k výkonu veřejné funkce. Funkce zástupce ředitele není vzhledem k malému počtu tříd zřízena. U malé organizace, ve které nelze jmenovat zástupce ředitele školy, je stanoven pracovník pověřený zastupováním. Dosavadní zastupující Mgr. Jarmila Štěpánová dne oznámila své odstoupení a po dohodě vykonávala tuto práci do Zástupkyně statutárního orgánu pověřila svým zastupováním v době své nepřítomnosti na pracovišti od 3. ledna 2012 Mgr. Zuzanu Školekovou a zároveň stanovila rozsah jejích povinností a oprávnění. Zastupující je zástupkyní stat. org. školy vždy v dostatečném časovém předstihu seznámena s termínem a rozsahem pracovní nepřítomnosti zástupkyně, aktuálně informována o situaci ve vedení školy a seznámena s úkoly. Povinnosti: zajištění organizace vyučování a zastupování za chybějící zaměstnance, zastupování zástupkyně stat. org. školy při jednáních, na schůzích a poradách, kontrola plnění úkolů plánu práce, řešení aktuálních organizačních záležitostí, potvrzení bankovních operací vždy v součinnosti s druhou oprávněnou osobou. Oprávnění: vystupovat jménem zást. stat. org. školy při jednáních se zákonnými zástupci žáků, zástupci organizací, orgánů a zřizovatele školy. V případě dlouhodobé nepřítomnosti zástupkyně statutárního orgánu na pracovišti bude zastupující vzniklou situaci řešit v součinnosti se zřizovatelem školy, Krajským úřadem MSK v Ostravě. Vybavenost školy: Škola sídlí v budově, která patří městu Frenštát pod Radhoštěm, a je dobře dostupná v blízkosti autobusových zastávek a centra města. Pronájem budovy a školní zahrady je řešen mezi vlastníkem a organizací formou vzájemného zápočtu. Město vychází vstříc potřebám organizace a na svoje náklady hradí veškerou údržbu a opravy v budově. V přízemí budovy jsou umístěny tři třídy třetích ročníků ZŠ Tyršova 913. Ačkoliv prioritním důvodem je nedostatečná vlastní kapacita školní budovy ZŠ a MŠ Tyršova 913, vedlejším dopadem je přirozená integrace dětí během přestávek nebo při společně organizovaných akcí. Pro výuku byly využívány ve školním roce 2011/12 4 kmenové třídy, 1 počítačová učebna a další učebny (tělocvična, školní cvičná kuchyně, knihovna, keramická dílna, školní družina, kovo a dřevo dílna). Postupně se podařilo vybavit všechny třídy výškově stavitelným nábytkem. Byla zahájena obnova vybavení ostatního nábytku a to ve třídě ZŠ speciální, protože stávající nábytek je již značně opotřebený a odporoval BOZ (nedovírající skříňky, nerovné hrany, vystupující zámky,..). Vybavení školních dílen se podařilo zásadně obnovit v rámci projektu Přeprofesionální výchova žáků výběrového řízení firmy Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. Díky tomuto projektu byly školní dílny vybaveny o nové ruční stroje, nářadí, ale i materiál v celkové hodnotě Kč. Dílna tak lépe odpovídá moderním trendům a snad i zvýší zájem chlapců o manuální řemeslnickou práci, učební obory a později i jejich pracovní uplatnění. V těsném sousedství školy je městské sportovní hřiště sloužící naší škole i ZŠ Tyršova 913, které slouží pro výuku tělesné výchovy a v odpoledních hodinách školní družině. 4

6 Pro výuku tělesné výchovy straších žáků organizace si pronajímá tělocvičnu Frenštát p.r., protože vlastní tělocvična slouží především díky svým menším rozměrům spíše pro potřeby dětí základní školy speciální a zájmové kroužky (zdravotní tělesnou výchovu a sportovní). Pro výuku pracovní výchovy a jako relaxační místo pro děti v dopoledních i odpoledních hodinách využívá škola školní zahradu, která je v blízkosti školy a patří také městu Frenštát p. R. O údržbu zeleně a pravidelné sekání zahrady se starají Technické služby města Frenštát p.r. Rekonstrukce školní zahrady je dalším záměrem pedagogů školy. Dosavadní vybavení zahradním nábytkem bylo nutné odstranit z důvodu bezpečnosti. Lavičky, stoly i pergola už dosloužily a dřevo bylo natolik narušené, že při dalším užívání hrozí nebezpečí úrazu. Pro pracovní výuku a ekologickou výchovu žáků bychom také rádi dovybavili školní zahradu kompostérem a zřídili dne bylinnou zahrádku našich babiček, dotykový chodníček a okrasnou skalku. Pro tento záměr byl MŽP v průběhu července 2012 předložen projekt Z paneláků na zahradu. Největší ztrátou byla pro školu krádež počítače s dotykovou obrazovkou, ke které došlo v průběhu hlavních prázdnin ze třídy ZŠ speciální, kdy nezjištěným způsobem do školy vnikla neznámá osoba a PC zcizila. Krádež byla řešena Policií ČR a předána k řešení pojistné události. Skutečnost, že se někdo odhodlá okrást děti školy s nejvážnějším postižením, je alarmující. 2.3 Školská rada: Tříleté funkční období členů školské rady, kteří byli jmenováni s účinností od , bylo ukončeno a v červnu 2011 proběhly řádné volby, při nichž byli zvoleni 2 zástupci pedagogů a 2 zástupci nezletilých žáků školy. Zástupci pedagogů jsou Mgr. M. Zrubková a Mgr. J. Štěpánová, zástupci nezletilých žáků školy jsou p. Šmajtrlová Jana a p. Vaňková Renata. Zástupcem zřizovatele byla potvrzena i pro nadcházející období MUDr. Šmajstrlová Petra a nově RNDr. Ivo Herman. Na svém prvním jednání členové školské rady zvolili za předsedkyni Mgr. Zrubkovou a za místopředsedu RNDr. Hermana. Ve školním roce 2011/12 se sešla Školská rada na dvou jednáních, při kterých mimo jiné schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a Zprávu o činnosti a plnění úkolů PO za rok 2011, byla informována o organizačních změnách školního roku 2011/12, o zaměřeních a výsledcích inspekční činnosti z října 2011, o vzdělávání podle ŠVP Korálky poznání a Kostičky, o projektové činnosti školy, o novém vybavení školy o výsledcích zápisu o 1. ročníku. 5

7 2.4 Údaje o počtu žáků základní školy praktické a základní školy speciální Ve srovnání s předcházejícím školním rokem nedošlo k poklesu v počtu žáků, ale ani velmi mírný nárůst počtu žáků nezavdává důvod k přílišnému optimismu. Nelze vzhledem k celospolečenskému trendu inkluze postižených žáků a podpoře této formy využitím podpůrného opatření asistentů pedagoga předpokládat větší nárůst počtu žáků. K přestupu žáků z běžných základních škol dochází spíše u dětí s těžším postižením a častěji na rozdíl od předcházejících období za intervence a součinnosti zákonných zástupců. Opakovaně také dochází k případům, kdy zákonní zástupci kontaktují školu s žádosti o převedení dítěte vzhledem k jeho školní neúspěšnosti, ale poradenské zařízení přestup nedoporučí. Zpravidla se jedná o děti hraniční mentální úrovní pro vřazení do základní školy praktické s přidruženými zdravotními problémy. Ve větší míře jsou zastoupeni i žáci dojíždějící z okolních měst a obcí a rozhodnutí jejich zákonných zástupců je v úzké návaznosti na sociální složení žáků naší školy, které nekoresponduje s celospolečensky ustálenou představou, že zvláštní školy jsou naplněny žáky romského původu. vzdělávací program Základní škola praktická Základní škola speciální Škola celkem Školní rok 2011/2012 počet žáků počet tříd celkem st st celkem st st. 3 0 celkem st st Spojení jednotlivých ročníků ve třídách a naplněnost tříd ZŠ speciální I.třída II.třída III.třída III.třída 4.roč. 6.roč. 9.roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5.roč. 6. roč. 7.roč. 8. roč. 9. roč. 2 žáci 2 žáci 2 žáci 1 žák 5 žáků 2 žáci 5 žáků 5 žáků 4 žáci 3 žáci 3 žáci 6

8 Porovnání počtu žáků a počtu tříd základní školy praktické, základní školy speciální a celkem žáků školy 7

9 3. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, vzdělávacích programů a učebních plánů Od jsou v rejstříku škol MŠMT zapsány 2 součásti : základní škola a školní družina a tyto obory vzdělání organizace : B/001 - Pomocná škola - aktuálně dobíhající obor B/01 - Základní škola speciální C/01 - Základní škola 3.1. Přehled vzdělávacích programů: Pomocná škola 24035/97-22 (pro obor vzdělání B/001 - Pomocná škola) ŠVP Korálky poznání (pro obor vzdělání C/01 - Základní škola) 3.2. Učební plán vzdělávacího programu pomocné školy č.j.: /97-22 ve školním roce 2011/12 zůstává beze změn. Předmět ročník Čtení *) Psaní *) Počty Věcné učení Pracovní a výtvarná výchova Tělesná výchova Hudební výchova Řečová výchova Komunikační výchova Týdenní časová dotace

10 3.3 ŠVP Korálky poznání základní školy praktické ve školním roce 2011/12 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyk. komunikace Vzdělávací obory Český jazyk a lit. 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika IKT IKT Čl. a jeho svět Prvouka Čl. a společnost Dějepis Vých. k občanství Čl. a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Celk. povinná časová dotace Pracovní výchova

11 4. Personální zabezpečení činnosti školy 4.1 Počet zaměstnanců školy Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci fyzicky přepočtený počet fyzicky přepočtený počet 3114 škola 7 7,31 3 1,8 TU ŘŠ U AP ,71 1, školní 1 0,5 0 0 družina celkem 8 7,81 3 1,8 4.2 Údaje o personální situaci na škole Pedagogičtí pracovníci Pedagogický sbor pak byl po celý školní rok tvořen čtyřmi třídními učiteli, jednou učitelkou na částečný úvazek bez třídnictví, jedním vedoucím pracovníkem - zástupkyně statutárního orgánu školy, jednou vychovatelkou školní družiny na částečný úvazek a dvěma asistentkami pedagoga nezbytnými pro optimalizaci výchovně vzdělávacího procesu žáků (ve třídě základní školy speciální se středním nebo těžkým mentálním postižením a autismem a ve třídě základní školy praktické s autistickými žáky). Na vlastní žádost ukončila v červenci 2011 pracovní poměr na dobu neurčitou vychovatelka školní družiny, která současně učila na částečný úvazek. Pracovní poměr na dobu určitou skončil v srpnu 2011 také asistentce pedagoga ve třídě ZŠ speciální. Pracovní místa byla obsazena novými zaměstnanci. Byla přijata nová vychovatelka školní družiny na částečný úvazek a současně jako asistentka pedagoga s částečným úvazkem. Pro školní rok 2011/12 bylo v organizaci potřeba dvou AP, jeden do třídy ZŠ speciální a jeden do třídy ZŠ praktické k autistickým žákům. Potřebné vzdělání pro výkon funkce AP si obě doplnily potřebným kurzem. Neúplný úvazek učitelky bez třídnictví bylo obsazeno uchazečkou s magisterským pedagogickým vzděláním M- informatika, protože nebyl aktuálně žádný speciální pedagog, který by měl zájem o toto místo. Tato paní učitelka se stala od ledna 2012 pověřenou zastupováním v případě nepřítomnosti zástupkyně statutárního orgánu školy. V průběhu školního roku se díky své aprobaci zapojila do přípravy projektu EU. Po konzultaci a v součinnosti s odpovědnými pracovníky KÚ byla jednomu pedagogickému zaměstnanci podána k výpověď pro nesplnění kvalifikačních předpokladů a k s ním byl pracovní poměr ukončen. V databázi uchazečů byli v té době 4 vážní zájemci o místo učitele pro náš typ školy splňující kvalifikační předpoklady. O další nekvalifikovaně obsazená pedagogická místa na naší škole (vychovatelka ŠD a učitel bez třídnictví) se zájemci neucházeli, protože se jednalo jen o částečné úvazky. Vychovatelka školní družiny i učitelka na částečný úvazek mají zájem o doplnění kvalifikačních předpokladů. 10

12 Organizační spojení více ročníků v jednotlivých třídách kladlo mimořádné nároky na jednotlivé vyučující a koordinaci výchovně vzdělávacího procesu. Ve IV. třídě se spojenými třemi ročníky základní školy praktické vypomáhala dobrovolná asistentka pedagoga, která docházela na část školního vyučování a pomáhala s organizací výuky hlavních předmětů. Její docházka byla závislá na zdravotním stavu (plný invalidní důchod), na vlastní žádost činila tuto práci bez nároku na finanční odměnu či plat. Přesto významnou měrou usnadnila třídnímu učiteli práci s odděleními této třídy, žáky, pomáhala i při zabezpečování dozoru nad žáky a při organizaci výletů a exkurzí a zabezpečování sponzorských darů a cen do žákovských soutěží. Pro další školní rok organizace požádala zřizovatele opět o schválení dvou AP, u obou na neúplné úvazky po 0,6. Dobrovolná AP v dalším roce již nebude z rodinných důvodů docházet. Školní rok 2011/12 obor ZŠ speciální ZŠ praktická vzdělání třída I. II. III. IV. AP AP 1,0 prac. úvazku AP 0,6 prac. úvazku dobrovolná AP ročník počet žáků V jarních měsících 2012 nastoupila na dlouhodobou pracovní neschopnost třídní učitelka v ZŠ speciální. Protože žáci této třídy potřebují mít jistotu očekávání a obtížně reagují na nečekané změny svých obvyklých činností, byla tato situace řešena přijetím paní učitelky na dlouhodobý zástup (s požadavkem o přesunutí mzdových prostředků pedagogů do OON) a tento zástup nakonec trval až do konce školního roku. Zastupující vyučující v této třídě v tomto školním roce vykonávala v předcházejícím období souvislou pedagogickou praxi a proto znala režim třídy a školy. Bez problémů zastoupila třídní učitelku nejen v tradičním vyučování, ale pomáhala i s organizací ostatních aktivit, např. besídky 11

13 pro maminky ke Dni matek nebo při nácviku vystoupení ke Dni města na frenštátském náměstí. Své pracovní zkušenosti na naší škole potom zúročila při úspěšném absolvování SZZ ve svém studiu speciální pedagogiky v červnu téhož roku. V průběhu hlavních prázdnin 2012 byl zřizovateli poručen anonymní mail, který zadal důvod pro zahájení šetření o oprávněnosti v něm uvedených upozornění. Zástupkyně statutárního orgánu poskytla zřizovateli veškeré požadované doložitelné informace, mimo jiné o ukončených pracovních poměrech, kvalifikovanosti sboru a využívání pracovních smluv na dobu určitou. 12

14 Věkové složení pedagogického sboru Věk let let let let let Počet pedagogů Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků Ze 4 třídních učitelů jeden nesplňoval podmínky požadovaného vzdělání (získal pedagogické magisterské vzdělání Ov-Z), chyběla mu specializace pro školy pro žáky se zdravotním postižením, učitelka bez třídnictví nesplňuje požadované vzdělání (získala pedagogické magisterské vzdělání M-informatika), chybí jí specializace pro školy pro žáky se zdravotním postižením. Vychovatelka školní družiny (částečný úvazek) požadované vzdělání nesplňuje. Pracuje v organizaci současně jako asistentka pedagogiky na částečný úvazek, pro což si kvalifikační předpoklady v průběhu školního roku doplnila. 13

15 Učitelé: splnění kvalifikač. předpokladů přepoč. počet magisterské vysokoškolské studium speciální pedagogika ano 4 Magisterské vysokoškolské pedagogické studium jiné ne 1 (Ov-Z, M-informatika ) 0,71 Vychovatelka: splnění kvalifikač. předpokladů přepoč. počet střední vzdělání s maturitou ne 0,5 Asistentky pedagoga: splnění kvalifikač. předpokladů přepoč. počet střední vzdělání, kurz AP ano 1,6 Podmínky pro výkon funkce vedoucího pracovníka a pro výchovného poradce při rozšíření kompetencí v oblasti výchovného a kariérového poradenství pro žáky se zdravotním postižením jsou naplněny. Zástupkyně statutárního orgánu školy splňuje spučasně kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností koordinace ICT a tuto činnost vykonává bez uplatnění nároku na specializační příplatek. V průběhu října 2011 ukončila studium k výkonu další specializované činnosti - tvorba a následná koordinace ŠVP další zaměstnankyně školy a byl jí přiznán specializační příplatek Nepedagogičtí pracovníci Situace u nepedagogických zaměstnanců je řešena vzhledem k velikosti organizace částečnými úvazky. Organizace využívala zapojení osoby vedené na úřadu práce, kterou doporučil Městský úřad ve Frenštátě a odpracované hodiny jí proplácel příspěvkem k podpoře Ostatní osobní náklady Organizací byla využita možnost požádat o přesunutí se souhlasem zřizovatele mzdových prostředků pedagogů do OON v souvislosti s řešením pracovní neschopnosti třídní učitelky ZŠ speciální, kdy zástup byl řešen dohodou o provedení práce. 14

16 5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5.1. Zápis k povinné školní docházce a první ročník Zařazování dětí do vzdělávacího programu základního vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením a do vzdělávacího programu základní školy speciální se podle 49 odst. 2 školského zákona provádí na základě doporučení školského poradenského zařízení a se souhlasem zákonného zástupce žáka. Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání byl připraven v souladu s platnou legislativou. K zápisu se dostavilo jedno dítě, které bylo na základě doporučení poradenského zařízení a se souhlasem zákonného zástupce přijato ke vzdělávání do prvního ročníku. Ve školním roce 2012/13 proto bude žákem školy také jeden žák prvního ročníku základní školy speciální. Další 2 žáci budoucího prvního ročníku, kterým poradenská zařízení doporučila na základě diagnostiky vzdělávání na speciálních školách, do naší školy přesto nenastoupí. U jednoho z nich zákonní zástupci nesouhlasili z důvodu dojíždění z vedlejší vesnice cca 3,5 km vzdálené a tento žák bude individuálně integrovaný na místní vesnické škole. Druhá žákyně bude dojíždět do speciální školy Kopřivnice s využitím organizovaného svozu, protože zde již docházela do mateřské školy. Ve Frenštátě p. R. je míst v MŠ nedostatek a není zde MŠ ani oddělení, která by bylo specializované na děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K této problematice již byla zahájena jednání se zástupci města. 5.2 Změny v průběhu školního roku Na začátku školního roku 2011/12 do termínu zpracování zahajovacích statistických výkazů došlo k úbytku v počtu žáků ZŠ praktické o jednu žákyni (změna z důvodu dojíždění). Na začátku školního roku do termínu zpracování zahajovacích statistických výkazů došlo k nárůstu počtu žáků v ZŠ praktické: 1 žákyně 3. ročníku původně individuálně integrovaná na běžné ZŠ 2 žáci 5. ročníku, z toho jedna žákyně původně individuálně integrovaná na běžné ZŠ 3 žáci 6. ročníku, z toho 2 žáci původně individuálně integrovaní na běžné ZŠ V základní škole speciální nedošlo na začátku školního roku ani v jeho průběhu ke změnám v počtu a složení žáků. V průběhu školního roku (od termínu zahajovacích výkazů) poprvé po dlouhé době nedošlo ke změně v počtu žáků, což dříve bývalo velmi časté a tento pohyb v počtu žáků a ve složení třídních kolektivů nesmírně komplikoval práci vyučujícím, protože bylo třeba věnovat dostatek času diagnostice žáka, jeho začlenění do kolektivu třídy a případně vyrovnat nesrovnalosti v osvojených vědomostech. Nezanedbatelná byla také administrativní zátěž s přestupem těchto dětí ( navázání kontaktu se zákonnými zástupci, úpravy dokumentace třídy, vytváření IVP, jednání s poradenskými zařízeními a odbornými lékaři,..). 15

17 16

18 6. Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 6.1 Specifika školy Organizace nadále pokládá svá specifika malé školy rodinného typu za velkou výhodu pro žáky, protože pro ně dokáže vytvořit pozitivní klima bezpečnosti a sounáležitosti, byť pro zaměstnance školy specifika výchovy a vzdělávání dětí v malé škole sebou nese i své nevýhody. Zásadní nevýhodou malé školy je spojování různých ročníků z důvodu malého počtu žáků stejného ročníku pro otevření samostatné třídy. V tomto školním roce organizace využila změny legislativy k možnému spojení ročníků 1. a 2. stupně v jedné třídě, přesto ale byly ve dvou třídách spojené 3 ročníky. Současně přicházejí děti se stále závažnějšími specifickými zvláštnostmi, vetší nevyrovnaností výkonů a potřebou vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, mnohdy utvořeného kombinací různých vzdělávacích oborů nebo ročníků Výsledky vzdělávání Individuální vzdělávací plány: Na základě doporučení poradenských zařízení a na žádost zákonných zástupců byly vypracovány pro školní rok 2011/12 individuální vzdělávací plány pro 12 žáků školy (3 x žáci ZŠ speciální, 9x ZŠ praktická). Z hlediska statistické výkaznictví došlo k nárůstu žáků s autismem- ve školním roce 2011/12 celkem 3 žáci ZŠ praktické. V ZŠ speciální byly 3 žáci s více vadami. Celkové hodnocení výsledků vzdělávání: - do vyššího ročníku postoupili všichni žáci v ZŠ praktické, 3 žáci získali základní vzdělání - z 28 žáků celkem 20 žáků prospělo s vyznamenáním a 8 žáků prospělo - 4 žáci ZŠ speciální postoupili do vyššího ročníku, 2 žáci získali základy vzdělání - celkem bylo zameškáno za 1.pololetí 2117 omluvených hodin a za 2.pololetí 2252 omluvených hodin, za celý školní rok 4369 s průměrem 128,5 hodiny na žáka (ve školním roce 2010/11 bylo v průměru asi 95 omluvených hodin na žáka) - za celý školní rok nebyla žádná neomluvená absence ani snížený stupeň z chování První pololetí školního roku 2011/12 - opatření k posílení kázně - 2x důtka třídního učitele - výchovná opatření - pochvaly - 11 x pochvala třídního učitele Druhé pololetí 2011/12 - opatření k posílení kázně - 1x důtka třídního učitele - výchovná opatření - pochvaly - 14 x pochvala třídního učitele, 10 x pochvala ředitele školy Hodnocení žáků bylo v souladu se schválenými Pravidly hodnocení chování a Pravidly hodnocení výsledků ve vzdělávání. Pro specifické potřeby školy byly po zkušenostech z předcházejícího školního roku opět vytisknuty žákovské knížky podle vlastního návrhu respektující zvláštnosti školy, umožňující průběžné hodnocení všech předmětů, informovanost a rodičů, hodnocení žáka pedagogem a vlastní sebehodnocení žáků. 17

19 Projekt PRUT realizovaný společností SCIO předpokládal v termínu od do testování znalostí žáků v oblastech průřezových témat a organizace se do něho dobrovolně zapojila testováním žáků ročníků. Byl zaměřen na žáky běžných ZŠ a výsledky poskytly žákům a pedagogům orientační posouzení míry schopnosti žáků školy řešit problémové úkoly průřezových témat ve srovnání s vrstevníky. Zájmové útvary: Žáci se zapojili do činnosti zájmových útvarů, které vedli pedagogové školy. Zájmové útvary jsou poskytovány žákům bezplatně s cílem podpořit jejich aktivní využívání volného času. Zaměření zájmových útvarů pokrývá celou škálu oborů a zájmů dětí: Čtenářský, Keramika pro mladší žáky, Keramika pro straší žáky, Informatika pro mladší žáky, Informatika pro starší žáky, Sportovní a Zdravotní tělesná výchova. Zdravotní tělesná výchova je koncipována se zřetelem k různým oslabením a ke stupni snížení tělesné schopnosti. Převládá řízený pohyb vědomě prováděný, pod kontrolou pedagoga, vhodný pro vytvoření správných pohybových návyků, případně cvičení pro děti s nadváhou. Zdravotní tělesná výchova ve škole má účinky terapeutické, diagnostické, výchovné, vzdělávací, kondiční a rehabilitační. Nepovinné předměty: Pro žáky základní školy praktické i základní školy speciální byla zachována nabídka logopedické péče. Speciálně pedagogická logopedická péče na škole byla zajištěna vzájemnou spoluprací logopedky SPC Nový Jičín, logopedickou asistentkou školy, klinickou logopedkou města Frenštát p.r. a vyučujícími ČJ a ŘV v jednotlivých třídách. Výuka je zaměřena rozvoj správné výslovnosti u žáků s dyslalií, jejich fixaci a automatizaci v běžné řeči a na odstranění artikulační neobratnosti. U všech žáků potom na procvičování mluvní pohotovosti, komunikační dovednosti, rytmizaci a sluchovou analýzu a syntézu. Objevují se však i závažnější vady řeči jako balbucies, komplikované formy dyslalie a vývojová dysfázie. Zdravotní tělesná výchova pro žáky základní školy praktické i žáky základní školy speciální je nadále zachována jako zájmový útvar. Speciálně pedagogické metody a terapie zaměřené pro žáky základní školy speciální a vybrané žáky základní školy praktické: - canisterapie ve spolupráci se psí školou Arca - hipoterapie pro žáky základní školy speciální ve spolupráci s rančem Hermelín a soukromou stájí v Trojanovicích s cílem rozvíjení koncentrace pozornosti, sociální stimulace, koordinace pohybů, rovnováhy, rozvíjení prostorové orientace - terapie v solné jeskyni jako podpůrná a preventivní metoda při zdravotních problémech, poruchách dýchacího ústrojí a nervového systému, zvláště pak neurózách a stresu - míčkování, aromaterapie -nově byla vyzkoušena ve spolupráci se zákonným zástupcem žákyně školy v rámci školní družiny felinoterapie BOZ Díky důsledné výchově ke zdravému životnímu stylu u žáků, dodržování dozorů a prevenci, ve školním roce 2011/12 nedošlo k žádnému školnímu ani pracovnímu úrazu. Ve škole je jmenován zdravotník, který ve spolupráci s vedením školy a smluvním lékařem závodní péče kontroluje vybavení lékárniček a zabezpečuje první pomoc a podávání léků, je-li to ze zdravotních důvodů nezbytné. Žáci i zaměstnanci jsou vedeni k dodržování řádů učeben a odborných pracovišť, dodržování BOZP a používání pracovních ochranných pomůcek. 18

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-965/09-H Název školy: Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Adresa: Tutleky 65, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor:

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-899/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-558/09 Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most Adresa: Ruská 2059, 436 01 Litvínov Identifikátor:

Více

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Mgr. Jana Dimunová

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Mgr. Jana Dimunová Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Autor: Mgr. Jana Dimunová V Klášterci nad Ohří 31.7.2012 Mgr. Jana Dimunová ředitelka školy Schválení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-389/13-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-389/13-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-389/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa Osice okres Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1491/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 188 874 Základní škola a mateřská škola Častolovice Komenského 209, 517 50 Častolovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠI H-855/11-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola, Doudleby nad Orlicí Dukelská

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více