Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o škole Základní údaje o škole Charakteristika školy Školská rada

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o škole 3 2.1. Základní údaje o škole 3 2.2. Charakteristika školy 3 2.3. Školská rada 5 2.4."

Transkript

1

2 Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o škole Základní údaje o škole Charakteristika školy Školská rada Údaje o počtu žáků základní školy praktické a základní školy speciální 6 3. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, vzdělávacích programů a učebních plánů Přehled vzdělávacích programů Učební plán vzdělávacího programu pomocné školy č.j.: / ŠVP Korálky poznání základní školy praktické 9 4. Personální zabezpečení činnosti školy Počet zaměstnanců školy Údaje o personální situaci na škole Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Ostatní osobní náklady Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis k povinné školní docházce a první ročník Změny v průběhu školního roku Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Specifika školy Výsledky vzdělávání ŠVP Korálky poznání a ŠVP Kostičky Projektová vyučování Školní družina Výchovné poradenství Prevence sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Významné aktivity v rámci města Významná umístění žáků v soutěžích Aktivity v průběhu školního roku Údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr Přílohy, fotodokumentace 1

3 1. Úvodní slovo Podle 10 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v znění pozdějších předpisů, (školský zákon) a v souladu s vyhláškou č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme výroční zprávu o činnosti školy za období Ve školním roce 2011/2012 pokračovalo vzdělávání dětí v základní škole praktické podle školního vzdělávacího programu zpracovaného podle RVP pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Korálky poznání a to už ve všech ročnících, které byly v tomto školním roce otevřeny (vyjma 1. a 2. ročníku). Pro žáky základní školy speciální pedagogové školy zpracovali školní vzdělávací program Kostičky, podle kterého se v tomto školním roce měli začít učit žáci 1, 2.,7. a 8. ročníku. Protože na škole nebyli v tomto školním roce žáci těchto ročníků, nebylo vzdělávání podle tohoto ŠVP zatím zahájeno a všichni žáci zbývajících ročníků se nadále vzdělávali nadále podle vzdělávacího programu pomocné školy. Stejně jako v minulých letech se žáci obou škol společně zapojili do realizací projektových vyučování. Cílem pedagogů bylo postupně spolu se svými žáky střádat jednotlivé korálky a kostičky poznání a rozvíjet jejich klíčové kompetence, aby i děti s různým stupněm handicapu měly možnost přiměřeného rozvoje osobnosti a nalezení místa v životě. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňujeme s pomocí podpůrných opatření, která jsou odlišná nebo jsou poskytována nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatření spojených se vzděláváním žáků stejného věku v běžných školách. Jako součást výchovně vzdělávacího procesu jsme rozšířili nabídku stávajících speciálně pedagogických terapií (logopedie, hippoterapie, ergoterapie) o další speciální terapie (terapie v solné jeskyni, aromaterapie, canisterapie, felinoterapie). Vzdělávací aktivity školy probíhají za významné morální i finanční podpory města Frenštát p.r.. Majitel budovy město Frenštát p. R. budovu bezplatně pronajímá naší organizaci formou vzájemného zápočtu a zabezpečuje na vlastní náklady drobnou údržbu i opravy a akce investičního typu. 2

4 2. Základní údaje o škole: 2.1 Základní údaje o škole Název školy : Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace Sídlo : Tyršova 1053, Frenštát pod Radhoštěm IČO : Identifikátor : Právní forma : příspěvková organizace Zřizovatel : Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava Kontakty : telefon mobil Internetové stránky : Identifikátor datové schránky: xs9mw4 2.2 Charakteristika školy: Škola je samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením. Jsou zde zařazeni žáci s mentálním postižením všech stupňů, žáci se smyslovými vadami, autismem, i žáci s více vadami v kombinaci s mentálním postižením. I nadále se chceme profilovat jako malá škola rodinného typu. Žáci se ve školním roce 2011/12 vyučovali ve 3 třídách základní školy praktické a 1 třídě základní školy speciální. Díky novele vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mohli být v jednotlivých ročnících spojování i žáci obou stupňů. Spojení několika ročníků v jednotlivých třídách je i tak mimořádně obtížné z organizačních důvodů, ale i s ohledem na specifické zvláštnosti dětí a výraznější druhy postižení. Výchovně vzdělávací práce ZŠ praktické je zaměřena na rozvoj osobností žáků, na poskytování dovedností, vědomostí a návyků, potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě. Cílem je připravit žáky na vstup do odborných učilišť, SOU nebo do praktické školy. Cílem speciální školy je rozvíjet psychické a fyzické schopnosti a předpoklady žáků a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální možné míře zapojili do společenského života. Ve škole jsou vyučovány obory vzdělání: B/001 Pomocná škola s délkou vzdělávání 10 let a denní formou vzdělávání C/001 Základní škola s délkou vzdělávání 9 let a denní formou vzdělávání Součásti školy: Základní škola : IZO Školní družina : IZO

5 Vedení školy: Od je vedením školy pověřena zástupkyně statutárního orgánu školy PaedDr. Pavlína Palová na základě uvolnění statutárního zástupce organizace Mgr. Zdeňky Leščišinové k výkonu veřejné funkce místostarosty, jako uvolněného člena zastupitelstva obce. Ve volbách 2010 byla paní ředitelka občany města zvolena starostkou města a po následující 4 roky bude tedy nadále uvolněna k výkonu veřejné funkce. Funkce zástupce ředitele není vzhledem k malému počtu tříd zřízena. U malé organizace, ve které nelze jmenovat zástupce ředitele školy, je stanoven pracovník pověřený zastupováním. Dosavadní zastupující Mgr. Jarmila Štěpánová dne oznámila své odstoupení a po dohodě vykonávala tuto práci do Zástupkyně statutárního orgánu pověřila svým zastupováním v době své nepřítomnosti na pracovišti od 3. ledna 2012 Mgr. Zuzanu Školekovou a zároveň stanovila rozsah jejích povinností a oprávnění. Zastupující je zástupkyní stat. org. školy vždy v dostatečném časovém předstihu seznámena s termínem a rozsahem pracovní nepřítomnosti zástupkyně, aktuálně informována o situaci ve vedení školy a seznámena s úkoly. Povinnosti: zajištění organizace vyučování a zastupování za chybějící zaměstnance, zastupování zástupkyně stat. org. školy při jednáních, na schůzích a poradách, kontrola plnění úkolů plánu práce, řešení aktuálních organizačních záležitostí, potvrzení bankovních operací vždy v součinnosti s druhou oprávněnou osobou. Oprávnění: vystupovat jménem zást. stat. org. školy při jednáních se zákonnými zástupci žáků, zástupci organizací, orgánů a zřizovatele školy. V případě dlouhodobé nepřítomnosti zástupkyně statutárního orgánu na pracovišti bude zastupující vzniklou situaci řešit v součinnosti se zřizovatelem školy, Krajským úřadem MSK v Ostravě. Vybavenost školy: Škola sídlí v budově, která patří městu Frenštát pod Radhoštěm, a je dobře dostupná v blízkosti autobusových zastávek a centra města. Pronájem budovy a školní zahrady je řešen mezi vlastníkem a organizací formou vzájemného zápočtu. Město vychází vstříc potřebám organizace a na svoje náklady hradí veškerou údržbu a opravy v budově. V přízemí budovy jsou umístěny tři třídy třetích ročníků ZŠ Tyršova 913. Ačkoliv prioritním důvodem je nedostatečná vlastní kapacita školní budovy ZŠ a MŠ Tyršova 913, vedlejším dopadem je přirozená integrace dětí během přestávek nebo při společně organizovaných akcí. Pro výuku byly využívány ve školním roce 2011/12 4 kmenové třídy, 1 počítačová učebna a další učebny (tělocvična, školní cvičná kuchyně, knihovna, keramická dílna, školní družina, kovo a dřevo dílna). Postupně se podařilo vybavit všechny třídy výškově stavitelným nábytkem. Byla zahájena obnova vybavení ostatního nábytku a to ve třídě ZŠ speciální, protože stávající nábytek je již značně opotřebený a odporoval BOZ (nedovírající skříňky, nerovné hrany, vystupující zámky,..). Vybavení školních dílen se podařilo zásadně obnovit v rámci projektu Přeprofesionální výchova žáků výběrového řízení firmy Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. Díky tomuto projektu byly školní dílny vybaveny o nové ruční stroje, nářadí, ale i materiál v celkové hodnotě Kč. Dílna tak lépe odpovídá moderním trendům a snad i zvýší zájem chlapců o manuální řemeslnickou práci, učební obory a později i jejich pracovní uplatnění. V těsném sousedství školy je městské sportovní hřiště sloužící naší škole i ZŠ Tyršova 913, které slouží pro výuku tělesné výchovy a v odpoledních hodinách školní družině. 4

6 Pro výuku tělesné výchovy straších žáků organizace si pronajímá tělocvičnu Frenštát p.r., protože vlastní tělocvična slouží především díky svým menším rozměrům spíše pro potřeby dětí základní školy speciální a zájmové kroužky (zdravotní tělesnou výchovu a sportovní). Pro výuku pracovní výchovy a jako relaxační místo pro děti v dopoledních i odpoledních hodinách využívá škola školní zahradu, která je v blízkosti školy a patří také městu Frenštát p. R. O údržbu zeleně a pravidelné sekání zahrady se starají Technické služby města Frenštát p.r. Rekonstrukce školní zahrady je dalším záměrem pedagogů školy. Dosavadní vybavení zahradním nábytkem bylo nutné odstranit z důvodu bezpečnosti. Lavičky, stoly i pergola už dosloužily a dřevo bylo natolik narušené, že při dalším užívání hrozí nebezpečí úrazu. Pro pracovní výuku a ekologickou výchovu žáků bychom také rádi dovybavili školní zahradu kompostérem a zřídili dne bylinnou zahrádku našich babiček, dotykový chodníček a okrasnou skalku. Pro tento záměr byl MŽP v průběhu července 2012 předložen projekt Z paneláků na zahradu. Největší ztrátou byla pro školu krádež počítače s dotykovou obrazovkou, ke které došlo v průběhu hlavních prázdnin ze třídy ZŠ speciální, kdy nezjištěným způsobem do školy vnikla neznámá osoba a PC zcizila. Krádež byla řešena Policií ČR a předána k řešení pojistné události. Skutečnost, že se někdo odhodlá okrást děti školy s nejvážnějším postižením, je alarmující. 2.3 Školská rada: Tříleté funkční období členů školské rady, kteří byli jmenováni s účinností od , bylo ukončeno a v červnu 2011 proběhly řádné volby, při nichž byli zvoleni 2 zástupci pedagogů a 2 zástupci nezletilých žáků školy. Zástupci pedagogů jsou Mgr. M. Zrubková a Mgr. J. Štěpánová, zástupci nezletilých žáků školy jsou p. Šmajtrlová Jana a p. Vaňková Renata. Zástupcem zřizovatele byla potvrzena i pro nadcházející období MUDr. Šmajstrlová Petra a nově RNDr. Ivo Herman. Na svém prvním jednání členové školské rady zvolili za předsedkyni Mgr. Zrubkovou a za místopředsedu RNDr. Hermana. Ve školním roce 2011/12 se sešla Školská rada na dvou jednáních, při kterých mimo jiné schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a Zprávu o činnosti a plnění úkolů PO za rok 2011, byla informována o organizačních změnách školního roku 2011/12, o zaměřeních a výsledcích inspekční činnosti z října 2011, o vzdělávání podle ŠVP Korálky poznání a Kostičky, o projektové činnosti školy, o novém vybavení školy o výsledcích zápisu o 1. ročníku. 5

7 2.4 Údaje o počtu žáků základní školy praktické a základní školy speciální Ve srovnání s předcházejícím školním rokem nedošlo k poklesu v počtu žáků, ale ani velmi mírný nárůst počtu žáků nezavdává důvod k přílišnému optimismu. Nelze vzhledem k celospolečenskému trendu inkluze postižených žáků a podpoře této formy využitím podpůrného opatření asistentů pedagoga předpokládat větší nárůst počtu žáků. K přestupu žáků z běžných základních škol dochází spíše u dětí s těžším postižením a častěji na rozdíl od předcházejících období za intervence a součinnosti zákonných zástupců. Opakovaně také dochází k případům, kdy zákonní zástupci kontaktují školu s žádosti o převedení dítěte vzhledem k jeho školní neúspěšnosti, ale poradenské zařízení přestup nedoporučí. Zpravidla se jedná o děti hraniční mentální úrovní pro vřazení do základní školy praktické s přidruženými zdravotními problémy. Ve větší míře jsou zastoupeni i žáci dojíždějící z okolních měst a obcí a rozhodnutí jejich zákonných zástupců je v úzké návaznosti na sociální složení žáků naší školy, které nekoresponduje s celospolečensky ustálenou představou, že zvláštní školy jsou naplněny žáky romského původu. vzdělávací program Základní škola praktická Základní škola speciální Škola celkem Školní rok 2011/2012 počet žáků počet tříd celkem st st celkem st st. 3 0 celkem st st Spojení jednotlivých ročníků ve třídách a naplněnost tříd ZŠ speciální I.třída II.třída III.třída III.třída 4.roč. 6.roč. 9.roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5.roč. 6. roč. 7.roč. 8. roč. 9. roč. 2 žáci 2 žáci 2 žáci 1 žák 5 žáků 2 žáci 5 žáků 5 žáků 4 žáci 3 žáci 3 žáci 6

8 Porovnání počtu žáků a počtu tříd základní školy praktické, základní školy speciální a celkem žáků školy 7

9 3. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, vzdělávacích programů a učebních plánů Od jsou v rejstříku škol MŠMT zapsány 2 součásti : základní škola a školní družina a tyto obory vzdělání organizace : B/001 - Pomocná škola - aktuálně dobíhající obor B/01 - Základní škola speciální C/01 - Základní škola 3.1. Přehled vzdělávacích programů: Pomocná škola 24035/97-22 (pro obor vzdělání B/001 - Pomocná škola) ŠVP Korálky poznání (pro obor vzdělání C/01 - Základní škola) 3.2. Učební plán vzdělávacího programu pomocné školy č.j.: /97-22 ve školním roce 2011/12 zůstává beze změn. Předmět ročník Čtení *) Psaní *) Počty Věcné učení Pracovní a výtvarná výchova Tělesná výchova Hudební výchova Řečová výchova Komunikační výchova Týdenní časová dotace

10 3.3 ŠVP Korálky poznání základní školy praktické ve školním roce 2011/12 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyk. komunikace Vzdělávací obory Český jazyk a lit. 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika IKT IKT Čl. a jeho svět Prvouka Čl. a společnost Dějepis Vých. k občanství Čl. a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Celk. povinná časová dotace Pracovní výchova

11 4. Personální zabezpečení činnosti školy 4.1 Počet zaměstnanců školy Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci fyzicky přepočtený počet fyzicky přepočtený počet 3114 škola 7 7,31 3 1,8 TU ŘŠ U AP ,71 1, školní 1 0,5 0 0 družina celkem 8 7,81 3 1,8 4.2 Údaje o personální situaci na škole Pedagogičtí pracovníci Pedagogický sbor pak byl po celý školní rok tvořen čtyřmi třídními učiteli, jednou učitelkou na částečný úvazek bez třídnictví, jedním vedoucím pracovníkem - zástupkyně statutárního orgánu školy, jednou vychovatelkou školní družiny na částečný úvazek a dvěma asistentkami pedagoga nezbytnými pro optimalizaci výchovně vzdělávacího procesu žáků (ve třídě základní školy speciální se středním nebo těžkým mentálním postižením a autismem a ve třídě základní školy praktické s autistickými žáky). Na vlastní žádost ukončila v červenci 2011 pracovní poměr na dobu neurčitou vychovatelka školní družiny, která současně učila na částečný úvazek. Pracovní poměr na dobu určitou skončil v srpnu 2011 také asistentce pedagoga ve třídě ZŠ speciální. Pracovní místa byla obsazena novými zaměstnanci. Byla přijata nová vychovatelka školní družiny na částečný úvazek a současně jako asistentka pedagoga s částečným úvazkem. Pro školní rok 2011/12 bylo v organizaci potřeba dvou AP, jeden do třídy ZŠ speciální a jeden do třídy ZŠ praktické k autistickým žákům. Potřebné vzdělání pro výkon funkce AP si obě doplnily potřebným kurzem. Neúplný úvazek učitelky bez třídnictví bylo obsazeno uchazečkou s magisterským pedagogickým vzděláním M- informatika, protože nebyl aktuálně žádný speciální pedagog, který by měl zájem o toto místo. Tato paní učitelka se stala od ledna 2012 pověřenou zastupováním v případě nepřítomnosti zástupkyně statutárního orgánu školy. V průběhu školního roku se díky své aprobaci zapojila do přípravy projektu EU. Po konzultaci a v součinnosti s odpovědnými pracovníky KÚ byla jednomu pedagogickému zaměstnanci podána k výpověď pro nesplnění kvalifikačních předpokladů a k s ním byl pracovní poměr ukončen. V databázi uchazečů byli v té době 4 vážní zájemci o místo učitele pro náš typ školy splňující kvalifikační předpoklady. O další nekvalifikovaně obsazená pedagogická místa na naší škole (vychovatelka ŠD a učitel bez třídnictví) se zájemci neucházeli, protože se jednalo jen o částečné úvazky. Vychovatelka školní družiny i učitelka na částečný úvazek mají zájem o doplnění kvalifikačních předpokladů. 10

12 Organizační spojení více ročníků v jednotlivých třídách kladlo mimořádné nároky na jednotlivé vyučující a koordinaci výchovně vzdělávacího procesu. Ve IV. třídě se spojenými třemi ročníky základní školy praktické vypomáhala dobrovolná asistentka pedagoga, která docházela na část školního vyučování a pomáhala s organizací výuky hlavních předmětů. Její docházka byla závislá na zdravotním stavu (plný invalidní důchod), na vlastní žádost činila tuto práci bez nároku na finanční odměnu či plat. Přesto významnou měrou usnadnila třídnímu učiteli práci s odděleními této třídy, žáky, pomáhala i při zabezpečování dozoru nad žáky a při organizaci výletů a exkurzí a zabezpečování sponzorských darů a cen do žákovských soutěží. Pro další školní rok organizace požádala zřizovatele opět o schválení dvou AP, u obou na neúplné úvazky po 0,6. Dobrovolná AP v dalším roce již nebude z rodinných důvodů docházet. Školní rok 2011/12 obor ZŠ speciální ZŠ praktická vzdělání třída I. II. III. IV. AP AP 1,0 prac. úvazku AP 0,6 prac. úvazku dobrovolná AP ročník počet žáků V jarních měsících 2012 nastoupila na dlouhodobou pracovní neschopnost třídní učitelka v ZŠ speciální. Protože žáci této třídy potřebují mít jistotu očekávání a obtížně reagují na nečekané změny svých obvyklých činností, byla tato situace řešena přijetím paní učitelky na dlouhodobý zástup (s požadavkem o přesunutí mzdových prostředků pedagogů do OON) a tento zástup nakonec trval až do konce školního roku. Zastupující vyučující v této třídě v tomto školním roce vykonávala v předcházejícím období souvislou pedagogickou praxi a proto znala režim třídy a školy. Bez problémů zastoupila třídní učitelku nejen v tradičním vyučování, ale pomáhala i s organizací ostatních aktivit, např. besídky 11

13 pro maminky ke Dni matek nebo při nácviku vystoupení ke Dni města na frenštátském náměstí. Své pracovní zkušenosti na naší škole potom zúročila při úspěšném absolvování SZZ ve svém studiu speciální pedagogiky v červnu téhož roku. V průběhu hlavních prázdnin 2012 byl zřizovateli poručen anonymní mail, který zadal důvod pro zahájení šetření o oprávněnosti v něm uvedených upozornění. Zástupkyně statutárního orgánu poskytla zřizovateli veškeré požadované doložitelné informace, mimo jiné o ukončených pracovních poměrech, kvalifikovanosti sboru a využívání pracovních smluv na dobu určitou. 12

14 Věkové složení pedagogického sboru Věk let let let let let Počet pedagogů Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků Ze 4 třídních učitelů jeden nesplňoval podmínky požadovaného vzdělání (získal pedagogické magisterské vzdělání Ov-Z), chyběla mu specializace pro školy pro žáky se zdravotním postižením, učitelka bez třídnictví nesplňuje požadované vzdělání (získala pedagogické magisterské vzdělání M-informatika), chybí jí specializace pro školy pro žáky se zdravotním postižením. Vychovatelka školní družiny (částečný úvazek) požadované vzdělání nesplňuje. Pracuje v organizaci současně jako asistentka pedagogiky na částečný úvazek, pro což si kvalifikační předpoklady v průběhu školního roku doplnila. 13

15 Učitelé: splnění kvalifikač. předpokladů přepoč. počet magisterské vysokoškolské studium speciální pedagogika ano 4 Magisterské vysokoškolské pedagogické studium jiné ne 1 (Ov-Z, M-informatika ) 0,71 Vychovatelka: splnění kvalifikač. předpokladů přepoč. počet střední vzdělání s maturitou ne 0,5 Asistentky pedagoga: splnění kvalifikač. předpokladů přepoč. počet střední vzdělání, kurz AP ano 1,6 Podmínky pro výkon funkce vedoucího pracovníka a pro výchovného poradce při rozšíření kompetencí v oblasti výchovného a kariérového poradenství pro žáky se zdravotním postižením jsou naplněny. Zástupkyně statutárního orgánu školy splňuje spučasně kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností koordinace ICT a tuto činnost vykonává bez uplatnění nároku na specializační příplatek. V průběhu října 2011 ukončila studium k výkonu další specializované činnosti - tvorba a následná koordinace ŠVP další zaměstnankyně školy a byl jí přiznán specializační příplatek Nepedagogičtí pracovníci Situace u nepedagogických zaměstnanců je řešena vzhledem k velikosti organizace částečnými úvazky. Organizace využívala zapojení osoby vedené na úřadu práce, kterou doporučil Městský úřad ve Frenštátě a odpracované hodiny jí proplácel příspěvkem k podpoře Ostatní osobní náklady Organizací byla využita možnost požádat o přesunutí se souhlasem zřizovatele mzdových prostředků pedagogů do OON v souvislosti s řešením pracovní neschopnosti třídní učitelky ZŠ speciální, kdy zástup byl řešen dohodou o provedení práce. 14

16 5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5.1. Zápis k povinné školní docházce a první ročník Zařazování dětí do vzdělávacího programu základního vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením a do vzdělávacího programu základní školy speciální se podle 49 odst. 2 školského zákona provádí na základě doporučení školského poradenského zařízení a se souhlasem zákonného zástupce žáka. Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání byl připraven v souladu s platnou legislativou. K zápisu se dostavilo jedno dítě, které bylo na základě doporučení poradenského zařízení a se souhlasem zákonného zástupce přijato ke vzdělávání do prvního ročníku. Ve školním roce 2012/13 proto bude žákem školy také jeden žák prvního ročníku základní školy speciální. Další 2 žáci budoucího prvního ročníku, kterým poradenská zařízení doporučila na základě diagnostiky vzdělávání na speciálních školách, do naší školy přesto nenastoupí. U jednoho z nich zákonní zástupci nesouhlasili z důvodu dojíždění z vedlejší vesnice cca 3,5 km vzdálené a tento žák bude individuálně integrovaný na místní vesnické škole. Druhá žákyně bude dojíždět do speciální školy Kopřivnice s využitím organizovaného svozu, protože zde již docházela do mateřské školy. Ve Frenštátě p. R. je míst v MŠ nedostatek a není zde MŠ ani oddělení, která by bylo specializované na děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K této problematice již byla zahájena jednání se zástupci města. 5.2 Změny v průběhu školního roku Na začátku školního roku 2011/12 do termínu zpracování zahajovacích statistických výkazů došlo k úbytku v počtu žáků ZŠ praktické o jednu žákyni (změna z důvodu dojíždění). Na začátku školního roku do termínu zpracování zahajovacích statistických výkazů došlo k nárůstu počtu žáků v ZŠ praktické: 1 žákyně 3. ročníku původně individuálně integrovaná na běžné ZŠ 2 žáci 5. ročníku, z toho jedna žákyně původně individuálně integrovaná na běžné ZŠ 3 žáci 6. ročníku, z toho 2 žáci původně individuálně integrovaní na běžné ZŠ V základní škole speciální nedošlo na začátku školního roku ani v jeho průběhu ke změnám v počtu a složení žáků. V průběhu školního roku (od termínu zahajovacích výkazů) poprvé po dlouhé době nedošlo ke změně v počtu žáků, což dříve bývalo velmi časté a tento pohyb v počtu žáků a ve složení třídních kolektivů nesmírně komplikoval práci vyučujícím, protože bylo třeba věnovat dostatek času diagnostice žáka, jeho začlenění do kolektivu třídy a případně vyrovnat nesrovnalosti v osvojených vědomostech. Nezanedbatelná byla také administrativní zátěž s přestupem těchto dětí ( navázání kontaktu se zákonnými zástupci, úpravy dokumentace třídy, vytváření IVP, jednání s poradenskými zařízeními a odbornými lékaři,..). 15

17 16

18 6. Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 6.1 Specifika školy Organizace nadále pokládá svá specifika malé školy rodinného typu za velkou výhodu pro žáky, protože pro ně dokáže vytvořit pozitivní klima bezpečnosti a sounáležitosti, byť pro zaměstnance školy specifika výchovy a vzdělávání dětí v malé škole sebou nese i své nevýhody. Zásadní nevýhodou malé školy je spojování různých ročníků z důvodu malého počtu žáků stejného ročníku pro otevření samostatné třídy. V tomto školním roce organizace využila změny legislativy k možnému spojení ročníků 1. a 2. stupně v jedné třídě, přesto ale byly ve dvou třídách spojené 3 ročníky. Současně přicházejí děti se stále závažnějšími specifickými zvláštnostmi, vetší nevyrovnaností výkonů a potřebou vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, mnohdy utvořeného kombinací různých vzdělávacích oborů nebo ročníků Výsledky vzdělávání Individuální vzdělávací plány: Na základě doporučení poradenských zařízení a na žádost zákonných zástupců byly vypracovány pro školní rok 2011/12 individuální vzdělávací plány pro 12 žáků školy (3 x žáci ZŠ speciální, 9x ZŠ praktická). Z hlediska statistické výkaznictví došlo k nárůstu žáků s autismem- ve školním roce 2011/12 celkem 3 žáci ZŠ praktické. V ZŠ speciální byly 3 žáci s více vadami. Celkové hodnocení výsledků vzdělávání: - do vyššího ročníku postoupili všichni žáci v ZŠ praktické, 3 žáci získali základní vzdělání - z 28 žáků celkem 20 žáků prospělo s vyznamenáním a 8 žáků prospělo - 4 žáci ZŠ speciální postoupili do vyššího ročníku, 2 žáci získali základy vzdělání - celkem bylo zameškáno za 1.pololetí 2117 omluvených hodin a za 2.pololetí 2252 omluvených hodin, za celý školní rok 4369 s průměrem 128,5 hodiny na žáka (ve školním roce 2010/11 bylo v průměru asi 95 omluvených hodin na žáka) - za celý školní rok nebyla žádná neomluvená absence ani snížený stupeň z chování První pololetí školního roku 2011/12 - opatření k posílení kázně - 2x důtka třídního učitele - výchovná opatření - pochvaly - 11 x pochvala třídního učitele Druhé pololetí 2011/12 - opatření k posílení kázně - 1x důtka třídního učitele - výchovná opatření - pochvaly - 14 x pochvala třídního učitele, 10 x pochvala ředitele školy Hodnocení žáků bylo v souladu se schválenými Pravidly hodnocení chování a Pravidly hodnocení výsledků ve vzdělávání. Pro specifické potřeby školy byly po zkušenostech z předcházejícího školního roku opět vytisknuty žákovské knížky podle vlastního návrhu respektující zvláštnosti školy, umožňující průběžné hodnocení všech předmětů, informovanost a rodičů, hodnocení žáka pedagogem a vlastní sebehodnocení žáků. 17

19 Projekt PRUT realizovaný společností SCIO předpokládal v termínu od do testování znalostí žáků v oblastech průřezových témat a organizace se do něho dobrovolně zapojila testováním žáků ročníků. Byl zaměřen na žáky běžných ZŠ a výsledky poskytly žákům a pedagogům orientační posouzení míry schopnosti žáků školy řešit problémové úkoly průřezových témat ve srovnání s vrstevníky. Zájmové útvary: Žáci se zapojili do činnosti zájmových útvarů, které vedli pedagogové školy. Zájmové útvary jsou poskytovány žákům bezplatně s cílem podpořit jejich aktivní využívání volného času. Zaměření zájmových útvarů pokrývá celou škálu oborů a zájmů dětí: Čtenářský, Keramika pro mladší žáky, Keramika pro straší žáky, Informatika pro mladší žáky, Informatika pro starší žáky, Sportovní a Zdravotní tělesná výchova. Zdravotní tělesná výchova je koncipována se zřetelem k různým oslabením a ke stupni snížení tělesné schopnosti. Převládá řízený pohyb vědomě prováděný, pod kontrolou pedagoga, vhodný pro vytvoření správných pohybových návyků, případně cvičení pro děti s nadváhou. Zdravotní tělesná výchova ve škole má účinky terapeutické, diagnostické, výchovné, vzdělávací, kondiční a rehabilitační. Nepovinné předměty: Pro žáky základní školy praktické i základní školy speciální byla zachována nabídka logopedické péče. Speciálně pedagogická logopedická péče na škole byla zajištěna vzájemnou spoluprací logopedky SPC Nový Jičín, logopedickou asistentkou školy, klinickou logopedkou města Frenštát p.r. a vyučujícími ČJ a ŘV v jednotlivých třídách. Výuka je zaměřena rozvoj správné výslovnosti u žáků s dyslalií, jejich fixaci a automatizaci v běžné řeči a na odstranění artikulační neobratnosti. U všech žáků potom na procvičování mluvní pohotovosti, komunikační dovednosti, rytmizaci a sluchovou analýzu a syntézu. Objevují se však i závažnější vady řeči jako balbucies, komplikované formy dyslalie a vývojová dysfázie. Zdravotní tělesná výchova pro žáky základní školy praktické i žáky základní školy speciální je nadále zachována jako zájmový útvar. Speciálně pedagogické metody a terapie zaměřené pro žáky základní školy speciální a vybrané žáky základní školy praktické: - canisterapie ve spolupráci se psí školou Arca - hipoterapie pro žáky základní školy speciální ve spolupráci s rančem Hermelín a soukromou stájí v Trojanovicích s cílem rozvíjení koncentrace pozornosti, sociální stimulace, koordinace pohybů, rovnováhy, rozvíjení prostorové orientace - terapie v solné jeskyni jako podpůrná a preventivní metoda při zdravotních problémech, poruchách dýchacího ústrojí a nervového systému, zvláště pak neurózách a stresu - míčkování, aromaterapie -nově byla vyzkoušena ve spolupráci se zákonným zástupcem žákyně školy v rámci školní družiny felinoterapie BOZ Díky důsledné výchově ke zdravému životnímu stylu u žáků, dodržování dozorů a prevenci, ve školním roce 2011/12 nedošlo k žádnému školnímu ani pracovnímu úrazu. Ve škole je jmenován zdravotník, který ve spolupráci s vedením školy a smluvním lékařem závodní péče kontroluje vybavení lékárniček a zabezpečuje první pomoc a podávání léků, je-li to ze zdravotních důvodů nezbytné. Žáci i zaměstnanci jsou vedeni k dodržování řádů učeben a odborných pracovišť, dodržování BOZP a používání pracovních ochranných pomůcek. 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Základní údaje o škole 2 2.1. Základní údaje o škole 2 2.2. Charakteristika školy 3 2.3. Školská rada 4 2.4.

Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Základní údaje o škole 2 2.1. Základní údaje o škole 2 2.2. Charakteristika školy 3 2.3. Školská rada 4 2.4. Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Základní údaje o škole 2 2.1. Základní údaje o škole 2 2.2. Charakteristika školy 3 2.3. Školská rada 4 2.4. Údaje o počtu ţáků základní školy praktické a základní školy speciální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-1978/11-T. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-1978/11-T. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-1978/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-314/11-J. Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-314/11-J. Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-314/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš U stadionu 285, 595 01 Velká

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace Chrustova 11/1448, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava Identifikátor:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více