HREA EXCELLENCE AWARD 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HREA EXCELLENCE AWARD 2013"

Transkript

1 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní informace o projektu Název projektu TAMTAM kompetence pro konkurenceschopnost Firma: Střední odborná škola, Liberec Kategorie: 3. kategorie (nekomerční organizace) Autoři projektu Ing. Milena Hanyková, Učitelka a projektová manažerka II. Popis projektu Výchozí situace: Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, prochází od roku 2009 obdobím velkých přeměn. Nastoupilo nové vedení školy, které ve svém koncepčním záměru nasměrovalo školu k řadě změn v oblasti výchovy a vzdělávání, týmové práce, doplňkové činnosti i práce ekonomickoadministrativního aparátu. Změny měly zasáhnout celkové působení školy. Naším cílem bylo vybudovat jedinečnou školu v oblasti poskytování vysoce kvalitní speciálně pedagogické péče v Libereckém kraji. Nabízet profesionální vzdělávání znevýhodněným žákům, kteří budou podle svých možností úspěšní v následném profesním nebo samostatném životě. Dále potom položit důraz na otevřené klima školy a rozvoj sociálního partnerství. Koncepční záměr z roku 2009 analyzoval výchozí stav s tím, že jedním z nutných předpokladů pro úspěšnou transformaci školy je získání kvalitní reflexe. Zpětnou vazbu zejména pro učitele jak vyučují a zpětnou vazbu pro vedoucí pracovníky, jakou manažerskou kvalitu vnímají jejich kolegové a podřízení. Pro naši školu je zpětná vazba o to důležitější, že na rozdíl například od gymnázií se nemůže opřít o spolupráci s rodiči svých žáků a další proaktivní skupinu podporovatelů z řad bývalých absolventů a dalších spřízněných osob. Jedním z hlavních problémů nejen českého školství je právě nedostatek zpětné vazby, což např. bylo dokladováno v analýzách Bill & Melinda Gates Foundation. Učitelská profese je specifická v tom, že není provázaná s reflexí, sebereflexí a je do jisté míry individuální dovedností. Hospitační činnost nadřízených je velmi zřídkavá, od kolegů spíše ojedinělá a ze strany rodičů a veřejnosti prakticky neexistuje. Jistě by se daly nalézt určité výjimky, ale v hlavním proudu našeho školství tomu tak je. Zpětná vazba však může přinést velmi silný potenciál rozvoje a zlepšování. Vedoucí pracovníci školy společně s projektovou manažerkou proto intenzivně zvažovali, jak vytvořit prostor pro nenásilnou zpětnou vazbu, která by zahrnovala jak vnější reflexi, tak i sebereflexi. Výsledkem proto byla příprava nástrojů poskytujících zpětnou vazbu v navazujících projektech, doplněných potřebným vzděláváním ve specifických dovednostech, které by zasáhlo pedagogické i nepedagogické pracovníky.

2 Již v průběhu roku 2009 byl proto připraven první projekt s názvem Škola inovací Triangl, který byl zaměřený na tři základní oblasti: nastartování týmové spolupráce pedagogických pracovníků, vzdělávání v oblasti přípravy interních projektů zaměřených na posílení kvality vzdělávání a na přípravu hodnoticího systému školy. První klíčová aktivita byla určena pedagogickým pracovníkům včetně managementu školy. Druhá klíčová aktivita byla zaměřena na učitele a třetí na vedoucí pracovníky. Název Triangl byl zvolen záměrně, nástroj má 3 strany, a tak se trojvztah stal symbolem: 1) zacílení aktivit do 3 oblastí - spolupráce pracovníků školy, inovace procesů výuky a hodnocení podřízených 2) zkvalitnění práce ve "trojvztahu" pedagogové x řídící pracovníci x žáci 3) spolupráce 3 subjektů: školou jako organizací, cílovou skupinou a vzdělavatelem: Triangl jako nástroj vydává zvuk složený z několika desítek neharmonických tónů, z nichž žádný nepřevažuje nad ostatními. Zvuk trianglu tedy nemá určitelnou výšku a lze jej tudíž použít v jakékoli harmonii, tak jako nakonec souhra a spolupráce všech zaměstnanců školy, účastníků projektu. Výsledkem projektu bylo, jak vyplynulo ze zpětných vazeb účastníků projektu, způsobů a forem spolupráce ve sboru i z opakovaně měřeného klimatu pedagogického sboru zlepšení klimatu školy. Pedagogové začali běžně používat dílčí výukové projekty a postupně začali měnit způsob pedagogické činnosti. Současně se začali víc rozhlížet kolem sebe, přemýšlejíce o škole jako o celku a začali navrhovat inovační projekty pro školu, pro všechny žáky nebo i směrem k široké veřejnosti. Od roku 2011 všichni pracovníci školy absolvují hodnoticí rozhovory se svými nadřízenými a staly se běžnou součástí personální práce vedoucích pracovníků. Právě v letech škola procházela masivní obměnou pracovního týmu. Jednalo se o generační přirozenou výměnu, kdy řada pracovníků odcházela do penze. Také však došlo k obměně pracovníků, kteří se vnitřně neztotožnili s jiným způsobem práce a s cíli managementu. Již v období průběhu projektu Škola inovací Triangl se ukazovalo, že nastoupená cesta změn způsobu práce školy přináší první pozitivní výsledky a že těmto výsledkům významně napomáhají i jednotlivé aktivity projektu. Rovněž samotní účastníci ve svých zpětných vazbách navrhovali pokračování projektu, protože jim přišel smysluplný, připravený cíleně na potřeby školy. V průběhu jara 2011 Milena Hanyková připravila projekt TAMTAM kompetence pro konkurenceschopnost jako volně navazující projekt na Triangl, který byl zaměřený na rozvoj kompetencí pro pedagogické, nepedagogické a vedoucí pracovníky. Tamtam je podle slovníku cizích slov bicím hudebním nástrojem, který používají afričtí domorodci při kultovních obřadech a také při dorozumívání na dálku. Při přípravě projektu jsme zvažovali jak navázat na předchozí projekt Triangl. Již podle názvů projektů je zřejmé, že jsme symbolicky drželi v názvu bicí hudební nástroje a tím vyjadřovali jasnou kontinuitu.

3 Tím symbolickým šamanským a kultovním rituálem jsme v určité nadsázce mínili proces vzdělávání, kdy byli zúčastnění pedagogové zasvěcováni do speciálně pedagogické problematiky a záležitostí skrytého kurikula jako do specifických nauk, umožňující při správném použití když už ne zázraky, pak určitě zajímavé výsledky. Komunikací na dálku jsme vnímali řídící práci vedoucích pracovníků a naši snahu tuto vzdálenost překlenout účinným použitím vhodného nástroje. Mezi managementem a pracovníky bývá často určitá bariéra a našim cílem bylo tuto bariéru minimalizovat. Projektu se účastnili pracovníci, kteří se sami chtějí dál rozvíjet, proto i oni jsou chápáni v symbolice jako nástroje TAMTAM v podobě šiřitelů nových informací a metod práce. První klíčová aktivita zahrnuje vzdělávání pedagogů v oblastech speciální pedagogiky, která je nosným tématem pro SOŠ Liberec. Témata vzdělávání jsou zaměřena na podporu kompetencí pedagogických pracovníků se zaměřením na nové poznatky při výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato KA reaguje na jejich identifikované potřeby pro další profesní rozvoj v oblasti kurikulární reformy - vzdělávání zaměřené na sociální komunikaci, vedení problémových žáků a žáků se syndromem CAN a v oblasti zaměřené na psychopatologii u adolescentů. Druhá klíčová aktivita je zaměřena na rozvoj vedoucích pracovníků v oblasti koučinku, jako metodě vedení lidí, kterou management školy nyní nově využívá zejména při hodnotících rozhovorech. Druhou částí dané klíčové aktivity je metoda 360 zpětná vazba pro doplnění systému hodnocení o zpětnou vazbu pro vedoucí pracovníky od jejich podřízených. Třetí klíčovou aktivitou je vzdělávání nepedagogických pracovníků a rozvoj skrytého kurikula školy. Tuto aktivitu si vyžádali sami účastníci, Management projektu, jak jsme již uvedli v úvodu, dlouhodobě zaměstnávala myšlenka jak posílit zpětnovazební mechanismy pro vedoucí pracovníky. Právě vedoucí pracovníci běžně poskytují zpětnou vazbu svým podřízeným v rámci běžné komunikace, při motivačních a vytýkacích rozhovorech a také při hodnotících rozhovorech. Naopak zpětnou vazbu získávají oproti řadovým zaměstnancům mnohem méně často. Doplnili jsme proto systém hodnocení právě o reflexi jejich řídící práce podřízenými, kolegy a nadřízenými aby systém hodnocení vykazoval mnohem větší provázanost a konzistenci. Projekt TAMTAM navazující na předchozí projekt TRIANGL v sobě ukrývá rovněž velmi silný změnový potenciál. Napomoci zásadním změnám jednotlivých procesů v SOŠ Liberec, tedy především ve výuce a celkovém přístupu k žákům. Dále potom změnit způsob manažerské práce vedoucích pracovníků školy. Hodnoticí rozhovory, využívání koučinku a metoda 360 zpětné vazby jsou běžné způsoby práce v komerční sféře. Méně běžné jsou v oblasti veřejné správy, kde jednotlivé organizace objevují jejich potenciál. Pro oblast školství tato kombinace metod a postupů naprostou novinkou. Autorům projektu není známa škola, která by chtěla výše uvedené postupy takto komplexně implementovat do svých přístupů a postupů.

4 Cílová skupina projektu (pracovní pozice, kvalifikace, kolik osob projekt ovlivní apod.). Cílovou skupinu tvoří celkem 45 pracovníků SOŠ oproti plánu v žádosti je již o 5 osob počet překročen - z toho je 32 žen a 13 mužů. KA pedagogických pracovníků, z toho 16 osob vzdělání VŠ, 5 osob s MT 10 učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů - 4 učitelé odborných předmětů 5 učitelů odborného výcviku 1 vychovatel, 1 asistent pedagoga KA vedoucích pracovníků, z toho 9 osob vzdělání VŠ, 3 osoby s MT 1nředitel, 3 zástupci ředitele školy, vedoucí učitelka odloučeného pracoviště, dále "manažerské rezervy" s potenciálem růstu, kteří chtějí vytvářet a rozvíjet stávající systém hodnocení, od kterého se odvíjí důležité prvky personálního řízení zaměřené na rozvoj pracovníků školy. KA nepedagogických pracovníků z toho 3 osoby VŠ, 1 osoba s nástavbou, 7 osob s MT 4 ekonomičtí a a personální pracovníci, 3 administrativní pracovníci, 4 provozní pracovníci III. Řešení Projekt byl zahájen , trvá 24 měsíců a bude ukončen řešen je ve třech samostatných aktivitách. Projekt je naplánován jako průběžný, každá aktivita je zaměřena na jinou cílovou skupinu, klíčové aktivity probíhají současně po celou dobu realizace. Situace, ve které se nyní projekt nachází Projekt ve všech 3 aktivitách je ve fázi ukončování vzdělávacích aktivit a zahajování zpracovatelských aktivit na výstupech projektu. V každé aktivitě je zpracováván výstup: KA 01 pro pedagogické pracovníky: Účastníky bude vytvořen manuál pro podporu výchovně vzdělávacího procesu - kaziustiky, návody, testy a další nástroje pro práci s žáky s SVP

5 KA 02 pro vedoucí pracovníky: Díky proškolení a implementovanému software metoda 360 zpětná vazba je využit prostor pro inovace ve stávajícím systému hodnocení zaměstnanců, které budou vedoucími pracovníky popsány v manuálu pro hodnocení. KA 03 pro nepedagogické pracovníky: Účastníci vytvoří manuál se "směrnicemi" pro prevenci vzniku sociálně nežádoucích projevů chování pro podporu skrytého kurikula. Výsledkem realizace školních projektů jsou kromě nesnadno měřitelných výstupů, jako je rozvoj týmové spolupráce a zlepšení klimatu školy, jednoznačně doložitelná data: Předchozí projekt Triangl: 1) Počet výukových projektů realizovaných v předchozím ukončeném projektu Triangl 2) V rámci projektu bylo připraveno 84 předmětových projektů, v 1. roce po ukončení projektu jich bylo 46 realizováno 3) Počet interních projektů realizovaných po ukončení projektu Triangl 4) V rámci projektu bylo připraveno 34 inovačních projektů, v 1. roce po ukončení projektu jich bylo 23 realizováno 5) Hodnoticí systém pracovníků školy: k byl již realizován 3. ročník hodnotících rozhovorů pro všechny pracovníky školy Současný projekt TAMTAM: 1) V rámci projektu vyškolení vedoucí pracovníci v oblasti koučinku uskutečnili 37 koučovacích rozhovorů 2) Na přelomu roku 2013 a 2014 proběhlo první kolo metody 360 zpětná vazba a v současné době jsou připravovány interpretace zpětných vazeb pro 6 vedoucích pracovníků a dalších 5 pracovníků je v dané metodě vyškoleno a v případě jejich kariérního posunu na vedoucí místa budou umět metodu rovněž využívat. K úspěšné realizaci projektu rozhodně přispěla i intenzivní a kvalitní spolupráce se vzdělavatelem, kterým byla společnost Aperta, s.r.o. Vzdělávací firma disponovala odborníky nejen na vzdělávání, ale i na poradenskou činnost a podporu změnovým procesům, které naše projekty rozhýbaly. Úspěšnost zavedení jednotlivých nástrojů jako jsou hodnoticí rozhovory, koučink a metoda 360 a jejich následné inovace byla výrazně podpořena spoluprací se zkušenými lektory a konzultanty. Již v projektu Triangl a následně i v projektu TAMTAM autorka viděla těžiště úspěchu realizace v trojvztahu mezi školou, cílovou skupinou a vzdělavatelem. Rovnovážnost tohoto vztahu je jednou ze základních podmínek úspěšné realizace projektu. Důvodem pro přípravu projektů, jak je již uvedeno v úvodu, byla podpora změn v SOŠ Liberec. Za posledních pět let proběhly výrazné změny ve složení pedagogického sboru, ale i nepedagogických pracovníků. Jedná se o obměnu na úrovni 58% všech pracovníků školy (do

6 pracovního poměru nastoupilo 47 pracovníků a ukončili jej 43 pracovníci). Došlo k výraznému úbytku pedagogů v důchodovém věku (z 9 pracovníků na současné 3) a byla posílena odborná kvalifikovanost pedagogického sboru. Průměrný věk pedagogických pracovníků poklesl v posledních letech z 50,66 (k ) na 45,56 (k ). Od roku 2011 ve škole probíhají hodnotící rozhovory se všemi pracovníky s cílem koncepčním způsobem posilovat kvalitu pedagogické, nebo servisní práce zaměstnanců školy Hospitační činnost probíhá systematičtějším a intenzivnějším způsobem. Zaměřuje se na podporu implementace klíčových kompetencí v pedagogickém procesu, pedagogickou činnost začínajících pedagogů a vzájemné hospitace. Předmětové komise získaly nové a rozsáhlejší kompetence, které úspěšně připravily jednotlivé ŠVP a následně je začlenily do výuky. V posledním roce připravily inovaci ŠVP, zapojují se do vzájemných hospitací a jsou garantem odborné složky výuky. Došlo k personálním změnám na pozicích výchovné poradkyně a metodičky primární prevence. Poradkyně absolvovala specializační studium. Činnost je poskytována ve větším objemu a s vyšší kvalitou. Škola cíleně podporuje žáky s nejrůznějšími druhy znevýhodnění. Integruje do vzdělání žáky, kteří jsou neúspěšní na jiných typech škol. Postupně narůstá počet žáků, kteří na školu nastupují z jiných středních škol (roce ž. ;v r ž.; v r prozatím 9 ž.) Nově se daří zapojit do vzdělávání i žáky ze základních škol speciálních v oborech jednoleté a dvouleté praktické školy. IV. Závěr Projekty přinesly, jak je vidět z výše napsaného, nové inspirace jak pozměnit způsob práce v hodinách, jak začít spolupracovat v rámci učitelského sboru, jak jinak přistupovat k vedení lidí. Uvedené výsledky jsou uskutečněny s velkým přispěním popsaných projektů. Použili jsme k tomu metody a techniky, které velmi dobře fungují a standardně se využívají v komerční sféře. Stávají se stále více součástí kultury školy. Pro školu je to však zásadní inovace a možná inspirace dalším vzdělávacím zařízením a také většímu počtu organizací veřejné správy.

Situační analýza školy 2013

Situační analýza školy 2013 Situační analýza školy 2013 Základní škola KUNRATICE Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy Tel.: 261097211-2,

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Výro ní zpráva 2010 Vážené kolegyně, vážení kolegové, rok 2010 postavil před učitele, vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, ale i před pracovníky Národního ins tutu pro další vzdělávání mnoho

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

METODICKÝ VÝKLAD. Individuální projekty systémové

METODICKÝ VÝKLAD. Individuální projekty systémové Příloha č. 4 k č. j: MSMT 6741/2015 METODICKÝ VÝKLAD výzvy k předkládání žádostí o podporu pro Individuální projekty systémové Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osa 3: Rovný přístup

Více

Výstupy národních projektů a evropské trendy

Výstupy národních projektů a evropské trendy Výstupy národních projektů a evropské trendy Tento text vznikl pro potřeby studentů a pedagogů katedry učitelství a společenských věd VŠCHT Praha jako informační a podpůrný nástroj informující o možnostech

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH

ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH Články ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH Jana Motyková 1. Úvod Dynamický rozvoj společnosti v posledních desetiletích, který se

Více

Projekt pedagogického rozvoje ZŠ Kunratice od školního roku 2011/2012 a s výhledem do školního roku 2014/2015

Projekt pedagogického rozvoje ZŠ Kunratice od školního roku 2011/2012 a s výhledem do školního roku 2014/2015 První verze Školní rok 2011/2012 Projekt pedagogického rozvoje ZŠ Kunratice od školního roku 2011/2012 a s výhledem do školního roku 2014/2015 Předkladatel: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy V období od

Více

HODNOCENÍ DOPADŮ INTERVENCÍ V RÁMCI OPVK K PODPOŘE INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

HODNOCENÍ DOPADŮ INTERVENCÍ V RÁMCI OPVK K PODPOŘE INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2013 HODNOCENÍ DOPADŮ INTERVENCÍ V RÁMCI OPVK K PODPOŘE INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná zpráva z evaluace OBSAH Pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracoval SocioFactor s.r.o. SocioFactor

Více

Vazby vzdělávání a trhu práce. Obsahová analýza závěrečných zpráv z výběrových šetření realizovaných NÚV (NÚOV) v období 2004-2012

Vazby vzdělávání a trhu práce. Obsahová analýza závěrečných zpráv z výběrových šetření realizovaných NÚV (NÚOV) v období 2004-2012 Vazby vzdělávání a trhu práce Obsahová analýza závěrečných zpráv z výběrových šetření realizovaných NÚV (NÚOV) v období 2004-2012 1 Obsah Úvod, metodologie... 3 Metodologie... 9 1. Názory zaměstnavatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Analyticko-koncepční studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept. Projekt: Zadavatel:

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

Projektové řízení ve školství. Bc. Martina Spitzerová

Projektové řízení ve školství. Bc. Martina Spitzerová Projektové řízení ve školství Bc. Martina Spitzerová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Tématem práce je projektové řízení ve školství. Teoretická část je zaměřena na oblast celoživotního učení, střední

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01038/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01038/08-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01038/08-06 Název školy: Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. Adresa: Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Identifikátor: 600 001

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1459/12-B. RNDr. Josefem Drobiličem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1459/12-B. RNDr. Josefem Drobiličem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1459/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav,

Více

Koncepční záměr rozvoje školy 2014

Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Ing. Martin Braunšveig pověřený řízením školy Mělník, září 2014 Obsah 1.

Více