SPC při ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPC LITVÍNOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPC při ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPC LITVÍNOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPC LITVÍNOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Speciálně pedagogické centrum (SPC) Litvínov je školským poradenským zařízením, jehož činnost je vymezena Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a předpisů, Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších změn a předpisů, Vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších změn a předpisů, a Vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších změn a předpisů. Speciálně pedagogické centrum Litvínov, vzniklo při Speciálních školách Litvínov, Smetanova 39 v roce Od šk. roku 2005/2006 sídlí SPC spolu se školou na nové adrese SPC při ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991. Zařízení je určeno klientům s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami ze spádové oblasti okresů Most a Chomutov od raného věku do ukončení povinné školní docházky, v odůvodněných případech i déle. Hlavním úkolem SPC je depistáž dětí a mládeže s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, včasná a správná diagnostika, kvalifikované zařazování dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do odpovídajícího typu vzdělávání (tzn. do odpovídajícího zařízení a do odpovídajícího výchovně vzdělávacího programu), odborná speciálně pedagogická a psychologická pomoc při práci s těmito dětmi a mládeží a v odůvodněných případech přímá terapeutická činnost s klienty (tzn. přímá individuální práce s klientem). SPC poskytuje metodickou podporu rodinám, pedagogům a pracovníkům v odpovídajícím typu zařízení po nezbytně dlouhou dobu. Cílem péče je dosažení co největšího možného rozvoje osobnosti klientů s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, jejich integrace do školského systému a později i jejich úspěšné začlenění do společnosti. SPC je v úzkém kontaktu nejen se zákonnými zástupci, ale i se školami a školskými zařízeními, ústavními, výchovnými a zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími zařízeními, ve kterých jsou děti a žáci s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zařazeni, dále spolupracuje rovněž s klinickými psychology, klinickými logopedy, s pediatry, neurology, pedopsychiatry a dalšími odbornými lékaři. SPC provádí odborně poradenskou činnost především v oblasti výchovy, vzdělávání a sociální oblasti. Péče je poskytována přímo v našem zařízení, případně při výjezdech v rodinách nebo v jednotlivých zařízeních. Od roku 2002 SPC poskytuje mimo jiné poradenství taktéž rodičům dětí a mládeže s poruchami autistického spektra, kterým bylo současně diagnostikováno mentální postižení

2 NAŠE ZAŘÍZENÍ NABÍZÍ KLIENTŮM, JEJICH ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM, ŠKOLÁM A ŠKOLSKÝM ZAŘÍZENÍM, ÚSTAVNÍM, VÝCHOVNÝM A ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM TYTO SLUŽBY Provádí depistáž dětí a mládeže s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami ve spádové oblasti okresů Most a Chomutov. Nabízí poradenskou činnost a konzultace zákonným zástupcům dětí a mládeže s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým zařízením, popřípadě dalším zařízením, dále spolupracuje rovněž s klinickými psychology, klinickými logopedy, pediatry, neurology, pedopsychiatry a dalšími odbornými lékaři. Provádí komplexní diagnostiku (speciálně pedagogická a psychologická vyšetření). Diagnostika je zaměřena na posuzování současné vývojové úrovně dětí, školní zralosti, návrhy na odklady povinné školní docházky, návrhy na zařazení či převedení dětí a žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do odpovídajících zařízení a do odpovídajících výchovně vzdělávacích programů (včetně zařazování do tříd s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s PAS s úpravou dle zásad strukturovaného učení), návrhy k zařazení dětí a žáků do běžných mateřských a základních škol formou individuální nebo skupinové integrace, návrhy na individuální vzdělávací plány, doporučení k žádostem o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga, doporučení k jinému způsobu plnění povinné školní docházky u klientů s hlubokým mentálním postižením, návrhy na individuální rehabilitačně edukační plány pro klienty s hlubokým mentálním postižením a další doporučení ke stanovení míry podpůrných opatření při vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Diagnostika je realizována po předchozí telefonické či osobní domluvě ambulantně v našem zařízení nebo při výjezdech do škol a školských zařízení, ústavních, výchovných, nebo zdravotnických zařízení, která děti navštěvují. V odůvodněných případech je diagnostika realizována v rodině klienta. Připravuje materiály pro orgány státní správy a pro další instituce k vydání rozhodnutí o zařazení dětí a mládeže s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do speciálních tříd mateřských škol, základních škol praktických a základních škol speciálních, stacionářů, domovů pro osoby se zdravotním postižením. Poskytuje metodickou pomoc při výchově a vzdělávání dětí a mládeže s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Doporučuje odpovídající způsob práce s dětmi a používání speciálních pomůcek vhodných ke kompenzaci a reedukaci jednotlivých druhů zdravotního postižení. Zapůjčuje rehabilitační, stimulační a kompenzační pomůcky podle potřeb klientů. Dále zapůjčuje odbornou literaturu, DVD a videokazety. V odůvodněných případech nabízí rovněž možnost zařazení dětí s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do ambulantní terapeutické péče v SPC (jedná se o přímou individuální práci s klienty). Ambulantní terapeutická péče v SPC zahrnuje včasnou intervenci (pro děti ve věku od narození do 3 let), individuální rozvoje osobnosti (pro děti v předškolním věku od 3 do 7 let), individuální rozvoje klientů s hlubokým mentálním postižením, kteří mají vzhledem ke svému zdravotnímu postižení upravenou formu školní docházky (jiný způsob plnění povinné školní docházky dle Zákona č. 561/2004 Sb., 40, odst. b a 42, ve znění pozdějších změn a předpisů), bazální stimulace ve stimulačním pokoji Snoezelen a nápravu a rozvoje komunikativních dovedností a výuku náhradními komunikačními systémy v rámci alternativní a augmentativní komunikace

3 Poradenství pro rodiče dětí s poruchami autistického spektra (PAS) v oblasti komunikace a sociálního chování. Vypracovává návrh na individuální vzdělávací plán pro děti s PAS v domácím prostředí (rozvoj funkční komunikace, sociálních dovedností, pracovních návyků, sebeobsluhy, volnočasových aktivit, eliminace problémového chování, práce s rodinou). Připravuje děti a žáky s PAS na zařazení do výchovně vzdělávacího procesu a vzdělávání pomocí metodiky strukturovaného učení, aplikované behaviorální analýzy, nácviku funkční komunikace, sociálního chování a zvládání náročného chování. Zajišťuje supervizi a metodické vedení tříd s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s poruchami autistického spektra (PAS) při ZŠ speciální Most, J. Palacha 1534, včetně třídy přípravného stupně základní školy speciální, kde děti již v předškolním věku pracují dle zásad strukturovaného učení a jsou tak lépe připravovány k zaškolení v odpovídajícím vzdělávacím programu. Spolupracuje i s dalšími zařízeními, poskytujícími péči těmto klientům. Organizuje schůzky rodičovské skupiny dětí s poruchami autistického spektra, která je součástí občanského sdružení APLA severní Čechy (APLA = Asociace Pomáhající Lidem s Autismem). Poskytuje konzultace, instruktáž, pomáhá při řešení výchovných problémů, sourozeneckých vztahů a podobně. V odůvodněných případech nabízí krizovou intervenci psychologa, případně speciálního pedagoga SPC. Pořádá přednášky pro odbornou i laickou veřejnost na žádost škol a školských zařízení, ústavních, výchovných a zdravotnických zařízení, případně dalších zařízení. Sociálně právní poradenství (informace týkající se sociálních otázek, seznámení zákonných zástupců s postupem při vyřizování žádostí o přiznání dávek státní sociální podpory, dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči, žádostí o posouzení stupně závislosti, přiznání invalidního důchodu atd., pomoc při sepisování jednotlivých žádostí, odvolání a dalších písemností, eventuálně při jednání s úřady). V odůvodněných případech dojíždí sociální pracovnice přímo do rodin

4 STATISTIKA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH A PSYCHOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ V SPC LITVÍNOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 SPC Litvínov eviduje od roku 1994 celkem 2500 klientů. Ve šk. roce 2011/2012 poskytlo SPC Litvínov péči celkem 305 klientům, z toho 71 klientů bylo v našem zařízení vyšetřeno poprvé. Diagnostikováno bylo celkem 155 klientů, z toho 8 klientů bylo současně zařazeno do pravidelné ambulantní terapeutické péče SPC a 7 klientů do nepravidelné ambulantní péče SPC. U 4 klientů SPC samo vypracovalo návrh na individuální vzdělávací plán na šk. rok 2011/2012 a u 68 klientů se na jeho vypracování podílelo a následně speciální pedagog SPC hodnotil dodržování postupů a opatření stanovených v tomto IVP. Dalších 44 klientů nebylo diagnostikováno, ale bylo zařazeno také do ambulantní terapeutické péče SPC (10 klientů do pravidelné a 34 klientů do nepravidelné ambulantní terapeutické péče). U 4 klientů SPC samo vypracovalo návrh na individuální vzdělávací plán na šk. rok 2011/2012 a u 22 klientů se na jeho vypracování podílelo a následně speciální pedagog SPC hodnotil dodržování postupů a opatření stanovených v tomto IVP. U dalších 106 klientů se SPC podílelo pouze na vypracování IVP na šk. rok 2011/2012 a následně speciální pedagog SPC hodnotil dodržování postupů a opatření stanovených v tomto IVP. V tomto školním roce bylo realizováno celkem 160 vyšetření (81 speciálně pedagogických, 52 psychologických a 27 komplexních vyšetření) u 155 klientů. Z toho u 4 klientů bylo během tohoto šk. roku provedeno 2x speciálně pedagogické vyšetření a u 1 klienta bylo během tohoto šk. roku provedeno 2x psychologické vyšetření. Jednorázově bylo vyšetřeno 74 klientů. Vyšetření byla realizována na základě žádostí zákonných zástupců, fondu ohrožených dětí, dětského domova, výchovného ústavu, domovů pro osoby se zdravotním postižením, mateřských škol, základních škol, základní škol praktických a základních škol speciálních viz. tabulka č. 1. Vyšetření klientů proběhla ambulantně v SPC nebo při výjezdech do fondu ohrožených dětí, do dětského rehabilitačního stacionáře, do domovů pro osoby se zdravotním postižením, do mateřských škol, do základních škol, do základních škol praktických a do základních škol speciálních viz. tabulka č

5 AMBULANTNÍ TERAPEUTICKÁ PÉČE V SPC LITVÍNOV Ambulantní terapeutická péče (tzn. přímá individuální práce s klientem) v SPC zahrnuje: Včasnou intervenci (od narození do 3 let) základy pro rozvoj sebeobsluhy, smyslová stimulace, relaxační cvičení, předcházení prohlubování projevů zdravotního postižení. Individuální rozvoje osobnosti pro děti v předškolním věku (od 3 do 7 let) zaměřené na předškolní přípravu vedení k sebeobslužným a pracovním návykům a jejich rozvíjení, rozvoj prostorové orientace, komunikačních a sociálních dovedností, jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, smyslového vnímání. Individuální rozvoje klientů s hlubokým mentálním postižením, kteří mají vzhledem ke svému zdravotnímu postižení upravenou formu plnění povinné školní docházky (jiný způsob plnění povinné školní docházky dle Zákona č. 561/2004 Sb., 40, odst. b a 42, ve znění pozdějších změn a předpisů) bazální stimulace ve stimulačním pokoji Snoezelen. Bazální stimulace ve stimulačním pokoji Snoezelen, který je určen především dětem s těžkým a hlubokým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, ale i dětem se smyslovými vadami. Nápravy a rozvoje komunikativních dovedností a výuku náhradními komunikačními systémy v rámci alternativní a augmentativní komunikace např. piktogramy, znak do řeči, komunikační tabulky, sociální čtení, VOKS výměnný obrázkový komunikační systém. Termíny ambulantní terapeutické péče v SPC jsou stanoveny vždy po předchozí osobní nebo telefonické domluvě podle aktuálních speciálních vzdělávacích potřeb klienta, zpravidla 1x za 14 dní. Pro dítě zařazené do ambulantní terapeutické péče SPC vypracuje speciální pedagog návrh na individuální výchovně vzdělávací plán pro práci s dítětem v domácím prostředí s ohledem na jeho speciální vzdělávací potřeby. Podle tohoto návrhu IVP je dítě rozvíjeno rovněž speciálním pedagogem SPC v rámci ambulantní terapeutické péče v daném školním roce. Následně speciální pedagog SPC dvakrát ročně zpracovává písemné vyhodnocení dodržování IVP dítěte zařazeného do ambulantní terapeutické péče. U klientů umístěných ve zdravotnických zařízeních (dětský rehabilitační stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením) probíhá ambulantní terapeutická péče formou návštěv speciálního pedagoga SPC v zařízení podle potřeby. Tito klienti pracují v zařízení podle individuálního rehabilitačně edukačního plánu odsouhlaseného speciálním pedagogem SPC. Speciální pedagog SPC dvakrát ročně provádí kontrolu dodržování postupů a opatření stanovených v individuálním rehabilitačně edukačním plánu a na konci každého pololetí vypracuje písemné hodnocení IVP. Do pravidelné ambulantní terapeutické péče SPC Litvínov bylo ve šk. roce 2011/2012 zařazeno 18 klientů (klienti, kteří dosud nenavštěvují žádné zařízení, klienti, kteří navštěvují dětský rehabilitační stacionář a klienti s jiným způsobem plnění povinné školní docházky), z toho 13 klientů pokračovalo v pravidelné ambulantní terapeutické péči od minulého šk. roku a 5 klientů bylo zařazeno nově. Pravidelná ambulantní terapeutická péče byla ukončena v průběhu tohoto šk. roku u 4 klientů. V příštím šk. roce bude v docházce do pravidelné ambulantní terapeutické péče SPC Litvínov pokračovat 14 klientů. Do nepravidelné ambulantní péče SPC bylo ve šk. roce 2011/2012 zařazeno 41 klientů (klienti, jejichž rodiče se v průběhu šk. roku obrátili na SPC pouze se žádostí o konzultaci, o vystavení doporučení např. k úpravě povinné školní docházky, k zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální, k zaškolení dítěte v odpovídajícím vzdělávacím programu, k přestupu žáka do jiné základní školy a k převedení žáka do jiné vzdělávacího programu, ke vzdělávání žáka s podporou IVP, k individuálnímu vzdělávání atd.)

6 PRACOVNÍ OBSAZENÍ SPC LITVÍNOV ŘEDITELKA SPC: Ředitelka SPC při ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991: Mgr. Eva Sekyrková Zodpovídá za organizační, obsahovou a odbornou úroveň práce SPC. Kontroluje časový harmonogram činností (výjezdy pracovníků SPC do rodin a jednotlivých zařízení, provozní dobu ). Vede pracovníky SPC ke stálému zvyšování kvalifikace. Zodpovídá za efektivní využívání svěřených materiálových a finančních prostředků. Řídí a kontroluje činnosti SPC. Podepisuje veškeré písemné zprávy odesílané z SPC zákonným zástupcům, školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým zařízením, popřípadě dalším zařízením. STÁLÍ PRACOVNÍCI: Speciální pedagog SPC: Mgr. Lenka Matějovská Provádí speciálně pedagogickou diagnostiku dětí a žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Poskytuje poradenskou činnost a konzultace zákonným zástupcům, školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým zařízením, popřípadě dalším zařízením, dále spolupracuje rovněž s klinickými psychology, klinickými logopedy, pediatry, neurology, pedopsychiatry a dalšími odbornými lékaři. Vypracovává podklady pro zařazení či převedení dětí a žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do odpovídajících zařízení a do odpovídajících výchovně vzdělávacích programů (včetně zařazování do tříd s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s PAS s úpravou dle zásad strukturovaného učení), návrhy na individuální vzdělávací plány, doporučení k žádostem o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga pro děti s těžkým zdravotním postižením, doporučení k jinému plnění povinné školní docházky u klientů s hlubokým mentálním postižením, návrhy na individuální rehabilitačně edukační plány pro klienty s hlubokým mentálním postižením a další doporučení ke stanovení míry podpůrných opatření při vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Poskytuje komplexní pomoc při zařazování dětí a žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do běžných mateřských škol a základních škol formou individuální nebo skupinové integrace (poradenství pro zákonné zástupce při výběru školy, pomoc při metodickém vedení pedagoga a asistenta pedagoga, pomoc při výběru vhodných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, při volbě vhodných speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, doporučení odborné literatury). Dvakrát ročně provádí kontrolu dodržování postupů a opatření stanovených v individuálních vzdělávacích plánech v mateřských školách, základních školách, základních školách praktických, základních školách speciálních, v dětském rehabilitačním stacionáři a v domovech pro osoby se - 6 -

7 zdravotním postižením, zpracovává písemné vyhodnocení a v případě nedodržování doporučení uvedených v IVP informuje o této skutečnosti ředitele příslušné školy nebo zařízení. V odůvodněných případech pracuje s klienty v rámci ambulantní terapeutické péče v SPC (jedná se o přímou individuální práci s klienty) - poskytuje včasnou intervenci, individuální rozvoje osobnosti pro děti v předškolním věku, individuální rozvoje klientů s hlubokým mentálním postižením, kteří mají vzhledem ke svému zdravotnímu postižení upravenou formu školní docházky, bazální stimulace ve stimulačním pokoji Snoezelen a nápravu a rozvoje komunikativních dovedností a výuku náhradními komunikačními systémy v rámci alternativní a augmentativní komunikace. U dětí zařazení do ambulantní terapeutické péče v SPC vypracovává návrh na individuální výchovně vzdělávací plán pro práci s dítětem v domácím prostředí s ohledem na jeho speciální vzdělávací potřeby. Podle tohoto návrhu IVP je dítě rozvíjeno rovněž speciálním pedagogem v rámci ambulantní terapeutické péče. Dvakrát ročně zpracovává písemné vyhodnocení dodržování IVP dítěte zařazeného do ambulantní terapeutické péče. U dětí s poruchami autistického spektra a s poruchami komunikačních dovedností metodicky vede rodinu a školu nebo školské zařízení k nácviku metod alternativní komunikace. Zajišťuje supervizi a metodické vedení tříd s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s poruchami autistického spektra (PAS) při ZŠ speciální Most, J. Palacha 1534, včetně třídy přípravného stupně základní školy speciální, kde děti již v předškolním věku pracují dle zásad strukturovaného učení a jsou tak lépe připravovány k zaškolení v odpovídajícím vzdělávacím programu. Spolupracuje i s dalšími zařízeními, poskytujícími péči těmto klientům. Organizuje schůzky rodičovské skupiny dětí s poruchami autistického spektra, která je součástí občanského sdružení APLA severní Čechy (APLA = Asociace Pomáhající Lidem s Autismem). Poskytuje konzultace, instruktáž, pomáhá při řešení výchovných problémů, sourozeneckých vztahů a podobně. Sama je také členkou občanského sdružení APLA severní Čechy. V odůvodněných případech nabízí krizovou intervenci speciálního pedagoga SPC. Je pověřena metodickým vedením SPC. Zodpovídá za jednotlivé činnosti SPC. Svolává a řídí schůzky úseku poradenství (SPC). Sleduje nově vydávané zákony, vyhlášky a předpisy. Podílí se na osvětové činnosti SPC. Připravuje odborné přednášky pro odbornou i laickou veřejnost. Poskytuje odborné konzultace a vystavuje oponentské posudky k závěrečným pracím studentům VOŠ a VŠ ergoterapeutického a pedagogického směru. Sociální pracovnice SPC: Romana Vagašiová Provádí depistáž dětí a mládeže s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami ve spádové oblasti okresů Most a Chomutov. V rámci depistáže kontaktuje klinické psychology, pediatry, neurology, pedopsychiatry a další odborné lékaře a vedoucí jednotlivých zařízení pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dětský rehabilitační stacionář, domovy pro osoby se zdravotním postižením, mateřské školy, speciální mateřské školy, základní školy, základní školy - 7 -

8 praktické, základní školy speciální). Na základě depistáže, se souhlasem zákonných zástupců, zařazuje klienty s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do klientely SPC. Zprostředkovává kontakt zákonných zástupců se speciálním pedagogem a psychologem SPC. Zajišťuje veškerou administrativní činnost (evidence žádostí o poskytování poradenských služeb v SPC, evidence žádostí o poskytování konzultace v SPC, objednávání klientů, vypracování anamnestických dotazníků se zákonnými zástupci, zakládání a vedení osobních spisů klientů, vedení evidence přijaté a odeslané pošty, shromažďování statistických údajů, výkazy práce atd.). Poskytuje sociálně právní poradenství a konzultace zákonným zástupcům, školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým zařízením, popřípadě dalším zařízením, dále spolupracuje rovněž s klinickými psychology, klinickými logopedy, pediatry, neurology, pedopsychiatry a dalšími odbornými lékaři. V rámci sociálně právního poradenství poskytuje informace týkající se sociálních otázek, seznamuje zákonné zástupce s postupem při vyřizování žádostí o přiznání dávek státní sociální podpory, dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči, žádostí o posouzení stupně závislosti, přiznání invalidního důchodu atd., nabízí pomoc při sepisování jednotlivých žádostí, odvolání a dalších písemností, eventuálně při jednání s úřady. V odůvodněných případech dojíždí sociální pracovnice přímo do rodin. Zajišťuje sociálně právní ochranu klientů. Spolupracuje s orgány státní správy a dalšími zařízeními nabízející rodinám odbornou pomoc. Zodpovídá za pravidelné doplňování všech formulářů a metodických materiálů pro odbornou péči. Vypracovává zápisy ze schůzek úseku poradenství (SPC). Vede evidenci výjezdů pracovníků SPC, organizačně zajišťuje výjezdy a průběh ambulantní terapeutické péče v SPC. Vede evidenci knihovny a inventáře SPC, vede záznamy o zapůjčené odborné literatuře a pomůckách. Vede evidenci kopírky SPC. Sleduje nově vydávané zákony, vyhlášky a předpisy. Podílí se na osvětové činnosti SPC. Průběžně aktualizuje údaje týkající se SPC na www stránkách. EXTERNÍ PRACOVNÍCI: Psycholog SPC: PhDr. Zdena Pavlíková (do ), PhDr. Eva Lišková (od ) Provádí psychologickou diagnostiku dětí a žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Poskytuje poradenskou činnost a konzultace zákonným zástupcům, školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým zařízením, popřípadě dalším zařízením, dále spolupracuje rovněž s klinickými psychology, klinickými logopedy, pediatry, neurology, pedopsychiatry a dalšími odbornými lékaři. Spolupracuje se speciálním pedagogem na vypracování podkladů pro zařazení či převedení klientů do odpovídajících typů škol a výchovně vzdělávacích programů

9 Prostřednictvím kontrolních psychologických vyšetření sleduje psychický, resp. celkový vývoj klientů SPC a poskytuje individuální poradenský servis zákonným zástupcům klientů. V odůvodněných případech nabízí krizovou intervenci psychologa SPC. Sleduje nově vydávané zákony, vyhlášky a předpisy

10 OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ SPC Naše zařízení spolupracuje s PPP ve spádové oblasti okresů Most a Chomutov a průběžně přebírá do své péče klienty, kterým při vyšetření v PPP bylo diagnostikováno mentální postižení. Naopak klienty, kterým při vyšetření v SPC Litvínov nebylo diagnostikováno mentální postižení, průběžně předáváme do péče odpovídajících školských poradenských zařízení (PPP, případně SPC určených pro klienty s jiným druhem zdravotního postižení). Před zařazením dítěte do odpovídající péče v našem zařízení je provedeno komplexní vyšetření dítěte (tzn. speciálně pedagogické a psychologické vyšetření), na jehož základě je po společné konzultaci speciálního pedagoga a psychologa rozhodnuto o další výchovně vzdělávací intervenci (např. vřazení dítěte do ambulantní terapeutické péče SPC, návrh na odklad povinné školní docházky, návrh na zařazení či převedení do odpovídajícího zařízení a do odpovídajícího výchovně vzdělávacího programu, návrh na zařazení do běžné mateřské nebo základní školy formou individuální či skupinové integrace, návrh na individuální vzdělávací plán, doporučení k žádosti o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga, doporučení k jinému způsobu plnění povinné školní docházky u klientů s hlubokým mentálním postižením, návrh na individuální rehabilitačně edukační plán pro klienty s hlubokým mentálním postižením, doporučení ke stanovení míry podpůrných opatření při vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami atd.). Cílem speciálně pedagogické, psychologické a sociální činnosti SPC je rozvoj sociálních, motorických a komunikačních dovedností a rozumových schopností u dětí s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami pro usnadnění jejich integrace do společnosti a následné uplatnění se na trhu práce. Obsah speciálně pedagogické činnosti: Speciální pedagog SPC: Mgr. Lenka Matějovská Realizovala 108 speciálně pedagogických vyšetření (z toho 27 bylo součástí komplexního vyšetření). Po realizovaných speciálně pedagogických vyšetřeních poskytla zákonným zástupcům 108 konzultací týkajících se výsledků speciálně pedagogického vyšetření. Následně zpracovala 108 písemných zpráv ze speciálně pedagogického vyšetření. U 48 klientů vystavila doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami s mentálním postižením, případně s mentálním postižením a poruchami autistického spektra, formou individuální integrace 16 žáků bylo integrováno z důvodu diagnostikovaného mentálního postižení a 32 žáků bylo integrováno z důvodu diagnostikované poruchy autistického spektra (z toho se jednalo u 17 klientů o první integraci a u 31 klientů o integraci, jejíž platnost již byla prodloužena). Klienti byli integrováni do logopedických tříd mateřských škol, do speciálních tříd mateřských škol, do základních škol, do základní škol praktických a do základních škol speciálních. Vypracovala 8 návrhů na individuální vzdělávací plány pro zákonné zástupce, školy a školská zařízení, ústavní, výchovná a zdravotnická zařízení (z toho 1 návrh byl vypracován ve šk. roce 2011/2012, 4 návrhy platily z předchozích let IVP pro klienty s HMR a 3 návrhy byly vypracovány pro klienty zařazené do ambulantní terapeutické péče v SPC) a na vypracování dalších 196 IVP se podílela. Z celkového počtu 204 individuálních vzdělávacích plánů bylo 151 IVP bez úpravy dle zásad strukturovaného učení a 53 IVP s úpravou dle zásad strukturovaného učení

11 Dvakrát ročně hodnotila dodržování postupů a opatření stanovených v IVP. V průběhu šk. roku 2011/2012 bylo poskytnuto 401 konzultací týkajících se IVP (z toho 201 v 1. pololetí a 200 ve 2. pololetí). U 43 klientů doporučila přidělení asistenta pedagoga pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Z toho 0x s platností od šk. roku 2011/2012 a 43x s platností od šk. roku 2012/2013. V rámci pravidelné ambulantní terapeutické péče poskytovala včasnou intervenci, individuální rozvoje osobnosti pro děti v předškolním věku, individuální rozvoje klientů s hlubokým mentálním postižením, kteří mají vzhledem ke svému zdravotnímu postižení upravenou formu školní docházky, bazální stimulace dětí s těžkým a hlubokým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, ale i dětí se smyslovými vadami, ve stimulačním pokoji Snoezelen a nápravy a rozvoje komunikativních dovedností a výuku náhradními komunikačními systémy v rámci alternativní a augmentativní komunikace. V pravidelné ambulantní terapeutické péči měla zařazeno 18 klientů. V nepravidelné ambulantní péči měla zařazeno 41 klientů. V průběhu šk. roku 2011/2012 poskytla dalších 184 konzultací (z toho 65 zákonným zástupcům a 119 školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým zařízením, popřípadě dalším zařízením, nebo odborným lékařům). Kromě písemných zpráv ze speciálně pedagogických vyšetření zpracovala 21 doporučení k úpravě povinné školní docházky, 3 doporučení k zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální, 1 doporučení k zaškolení dítěte v odpovídajícím vzdělávacím programu, 13 doporučení k přestupu žáka na jinou základní školu a k převedení žáka do jiného vzdělávacího programu, 5 doporučení ke vzdělávání žáka s podporou IVP, 1 doporučení k individuálnímu vzdělávání a 5 písemných zpráv z konzultací. Rodičovská skupina dětí s PAS ve šk. roce 2011/2012 nebyla realizována. Obsah psychologické činnosti: Psycholog SPC: PhDr. Zdena Pavlíková (do ), PhDr. Lišková (od ) PhDr. Pavlíková a PhDr. Lišková realizovaly dohromady 79 psychologických vyšetření (z toho 27 bylo součástí komplexního vyšetření). Po realizovaných psychologických vyšetřeních poskytly zákonným zástupcům 79 konzultací týkajících se výsledků psychologického vyšetření. Následně zpracovaly 79 písemných zpráv z psychologického vyšetření. V průběhu šk. roku 2011/2012 poskytla PhDr. Pavlíková dalších 14 konzultací (z toho 0 zákonným zástupcům a 14 školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým zařízením, popřípadě dalším zařízením). V průběhu šk. roku 2011/2012 poskytla PhDr. Lišková dalších 11 konzultací (z toho 0 zákonným zástupcům a 11 školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým zařízením, popřípadě dalším zařízením)

12 Obsah sociální činnosti: SPC při ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991 Sociální pracovnice SPC: Romana Vagašiová Na základě depistáže ve spolupráci s klinickými psychology, pediatry, neurology, pedopsychiatry a dalšími odbornými lékaři a vedoucími jednotlivých zařízení pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (RHBS, DOZP, MŠ, SpMŠ, ZŠ, ZŠP, ZŠS) poskytlo SPC ve šk. roce 2011/2012 péči 71 novým klientům s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami ze spádové oblasti okresů Most a Chomutov. Ve šk. roce 2011/2012 poskytla sociálně právní poradenství 60 klientům (z toho 22x zákonným zástupcům a 38x školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým zařízením, popřípadě dalším zařízením, nebo odborným lékařům). U 14 klientů byl psychologem SPC diagnostikován intelekt v pásmu těžkého nebo hlubokého mentálního postižení. Zákonní zástupci těchto klientů byli sociální pracovnicí v rámci sociálně právního poradenství informováni o možnosti zažádat pro dítě o přiznání dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením, o příspěvek na péči atd

13 ZÁVĚRY A CÍLE Našemu zařízení se ve spolupráci s klinickými psychology, pediatry, neurology, pedopsychiatry a dalšími odbornými lékaři a vedoucími jednotlivých zařízení pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami daří provádět depistáž dětí a mládeže s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami ve spádové oblasti okresů Most a Chomutov. Snažíme se provádět včasnou a správnou diagnostiku těchto dětí a sledujeme, zda jsou tyto děti zařazovány do odpovídajících typů škol a do odpovídajících výchovně vzdělávacích programů. I v příštím šk. roce budeme spolupracovat s mateřskými školami, základními školami, základními školami praktickými, základními školami speciálními, ústavními, výchovnými a zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími zařízeními ve spádové oblasti okresů Most a Chomutov. Nadále bude také spolupracovat s klinickými psychology, klinickými logopedy, pediatry, neurology, pedopsychiatry a dalšími odbornými lékaři. Nadále se budeme snažit o integraci dětí a mládeže s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do běžných mateřských a základních škol. Od šk. roku 2005/2006 spolupracujeme s domovy pro osoby se zdravotním postižením, do nichž jsou zařazováni klienti s diagnostikovaným hlubokým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, které splňují vzhledem k rozsahu svého zdravotního postižení kritéria pro jiný způsob plnění povinné školní docházky (Zákon č. 561/2004 Sb., 40 a 42, ve znění pozdějších změn a předpisů). Klienty s hlubokým mentálním postižením z okresu Most, kteří jsou dosud v péči rodiny, ve věku do 15 let, event. do 17 let, se snažíme zařazovat do Denního dětského rehabilitačního stacionáře Most, Fr. Malíka 973. Klienty s hlubokou mentální retardací ve věku 15 až 35 let se snažíme zařazovat do Denního stacionáře pro mentálně postižené Most, Barvířská 495. Speciální pedagog SPC bude nadále poskytovat konzultace týkající se individuálních vzdělávacích plánů a 2krát ročně bude kontrolovat dodržování postupů a opatření stanovených v IVP (dle Vyhlášky č. 73/2005 Sb., 6, ve znění pozdějších změn a předpisů). Po dohodě s vedením školy bude speciální pedagog SPC i nadále zajišťovat supervizi a metodické vedení tříd s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s poruchami autistického spektra při Základní škole speciální Most, J. Palacha 1534, kde jsou v současné době zřízeny 2 třídy s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s PAS (jedna od šk. roku 2005/2006 a druhá od šk. roku 2008/2009) a 1 třída přípravného stupně základní školy speciální pro děti s PAS a komunikačními poruchami (od šk. roku 2009/2010). Ve šk. roce 2012/2013 došlo ke změně v personálním obsazení v SPC Litvínov. Stávající psycholožka SPC při ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991, PhDr. Pavlíková ukončila k dohodu o pracovní činnosti v našem zařazení. S platností od nastoupila nová psycholožka PhDr. Eva Lišková. Příloha tabulky: Tabulka č. 1 Žádosti o vyšetření v SPC Litvínov Tabulka č. 2 Kde bylo vyšetření realizováno Tabulka č. 3 Rozdělení diagnostikovaný klientů podle doporučení SPC (podle typu vzdělávacího programu doporučeného v SPC) Tabulka č. 4 Rozdělení diagnostikovaných klientů podle doporučení SPC (podle doporučení SPC)

14 Tabulka č. 5 Rozdělení klientů, kterým byla poskytnuta péče v SPC (podle názvu zařízení) Tabulka č. 6 Rozdělení klientů, kterým byla poskytnuta péče v SPC (podle typu zařízení) Tabulka č. 7 Rozdělení klientů, kterým byla poskytnuta péče v SPC (podle intelektu) Tabulka č. 8 Rozdělení klientů, kterým byla poskytnuta péče v SPC (podle typu zdravotního postižení) Tabulka č. 9 Přehled integrací Tabulka č. 10 Rozdělení poskytnutých konzultací (Mgr. Lenka Matějovská, speciální pedagog SPC) pozn. do tabulky nejsou započítány počty konzultací k výsledkům jednotlivých vyšetření Tabulka č. 11 Rozdělení poskytnutých konzultací (PhDr. Zdena Pavlíková, psycholog SPC) pozn. do tabulky nejsou započítány počty konzultací k výsledkům jednotlivých vyšetření Tabulka č. 12 Rozdělení poskytnutých konzultací (PhDr. Eva Lišková, psycholog SPC) pozn. do tabulky nejsou započítány počty konzultací k výsledkům jednotlivých vyšetření Tabulka č. 13 Rozdělení poskytnutých konzultací (Romana Vagašiová, sociální pracovnice SPC) V Litvínově: Zpracovala: Romana Vagašiová soc. pracovnice SPC Schválila: Mgr. Eva Sekyrková ředitelka školy a SPC

15 Tabulka č. 1 Žádosti o vyšetření v SPC Litvínov Žádosti o vyšetření v SPC Litvínov Vyšetření na žádost Počet celkem Speciálně pedagogická vyšetření Psychologická vyšetření Komplexní vyšetření zákonného zástupce školy (spec. ped. vyš.) zákonného zástupce (psych. vyš.) FOD DD VÚ DOZP MŠ školy Celkem: Tabulka č. 2 Kde bylo vyšetření realizováno Kde bylo vyšetření realizováno Vyšetření realizováno Počet celkem Speciálně pedagogická vyšetření Psychologická vyšetření Komplexní vyšetření v SPC ve škole (spec. ped. vyš.) v SPC (psych. vyš.) ve FOD v RHBS v DOZP v MŠ ve škole Celkem:

16 Tabulka č. 3 Rozdělení diagnostikovaných klientů podle doporučení SPC (podle typu vzdělávacího programu doporučeného v SPC) Podle typu vzdělávacího programu doporučeného v SPC Typ vzdělávacího programu doporučeného v SPC Počet celkem Bez úpravy pro PAS S úpravou pro PAS umístění do náhradní rodinné péče (2011/2012) ambulantní péče v SPC (2011/2012) speciální třída MŠ (2012/2013) dětský rehabilitační stacionář (2011/2012) běžná třída MŠ (2011/2012) běžná třída MŠ (2011/ /2013) speciální třída MŠ (2011/2012) speciální třída MŠ (2011/ /2013) speciální třída MŠ (2012/2013) běžná třída MŠ (2011/2012) speciální třída MŠ (2012/2013) přípravný stupeň základní školy speciální (2011/2012) dětský rehabilitační stacionář (2011/2012) OŠD + dětský rehabilitační stacionář (2012/2013) běžná třída MŠ (2011/2012) OŠD + běžná třída MŠ (2012/2013) speciální třída MŠ (2011/2012) OŠD + speciální třída MŠ (2012/2013) přípravná třída základní školy (2011/2012) OŠD + přípravná třída základní školy (2012/2013) přípravný stupeň základní školy speciální (2011/2012) OŠD + přípravný stupeň základní školy speciální (2012/2013) OŠD + přípravný stupeň základní školy speciální (2012/2013) jiný způsob plnění povinné školní docházky - bazální stimulace (2011/ /2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) běžná třída MŠ (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2012/2013) speciální třída MŠ (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2012/2013) přípravná třída základní školy (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2012/2013) přípravný stupeň základní školy speciální (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/ /2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP + zvážit opakování ročníku (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP + opakovat ročník (2012/2013)

17 ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP + opakovat ročník (2012/2013) Vzdělávací program PŠ č. j.: /97-22 (2011/2012) Vzdělávací program PŠ č. j.: /97-22 (2011/ /2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) Vzdělávací program PŠ č. j.: /97-22 (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP (2011/ /2013) speciální třída MŠ (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP (2012/2013) přípravný stupeň základní školy (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP (2012/2013) Vzdělávací program PŠ č. j.: /97-22 (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP (2012/2013) Rehabilitační vzdělávací program PŠ č. j.: / (2011/2012) Rehabilitační vzdělávací program PŠ č. j.: / (2011/ /2013) Vzdělávací program PŠ č. j.: /97-22 (2010/2011) Rehabilitační vzdělávací program PŠ č. j.: / (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV (2011/2012) dětský rehabilitační stacionář (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV (2012/2013) speciální třída MŠ (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV (2012/2013) přípravný stupeň základní školy speciální (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV (2012/2013) Rehabilitační vzdělávací program PŠ č. j.: / (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV (2012/2013)

18 ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV (2011/ /2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) OU - obor vzdělání: Tesařské práce /36-64-E/01/ (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) OU - obor vzdělání: Zahradnické práce /41-52-E/011/ (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) SOU - obor vzdělání: Čalouník /33-59-H/01/ (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) SOU - obor vzdělání: Karosář (Autoklempíř) /23-55-H/02/ (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) SOU - obor vzdělání: Klempíř /22-55-H/01/ (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP + kurz k doplnění základního vzdělání (2011/2012) SOU - obor vzdělání: Aranžér /66-52-H/01/ (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP + kurz k doplnění základního vzdělání (2011/2012) SOU - obor vzdělání: Cukrář /29-54-H/01/ (2012/2013) Vzdělávací program Praktická škola dvouletá č. j.: / (2011/2012) Vzdělávací program PŠ č. j.: /97-22 (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle PrŠ 2 (2012/2013) ŠD splněna - nabídka aktivit pro dospělé klienty s MP (2011/2012) Celkem:

19 Tabulka č. 4 Rozdělení diagnostikovaných klientů podle doporučení SPC (podle doporučení SPC) Podle doporučení SPC Doporučení SPC - kolonka "poznámka" Počet celkem Bez úpravy pro PAS S úpravou pro PAS 2011/2012 umístit do náhradní rodinné péče umístit do náhradní rodinné péče /2012 zařadit do ambulantní péče SPC 2012/2013 zařadit do speciální třídy MŠ zařadit do ambulantní péče SPC Litvínov /2012 ponechat v dětském rehabilitačním stacionáři /2012 ponechat ve speciální třídě MŠ /2012 ponechat v přípravném stupni základní školy speciální /2012 ponechat v ZŠ praktické /2012 ponechat v ZŠ speciální /2012 ponechat v ZŠ speciální v rehabilitačním vzdělávacím programu /2013 ponechat v ZŠ praktické /2013 ponechat v ZŠ speciální ponechat stávající zařazení /2013 prodloužena integrace ve speciální třídě MŠ /2013 prodloužena integrace v ZŠ /2013 prodloužena integrace v ZŠ praktické /2013 prodloužena integrace v ZŠ speciální /2013 prodloužena integrace v ZŠ speciální v rehabilitačním vzdělávacím programu ponechat stávající zařazení formou individuální integrace /2012 ponechat v ZŠ praktické 2012/2013 opakovat ročník ponechat stávající zařazení + opakovat ročník /2012 zařadit do běžné třídy MŠ /2012 převedení do ŠVP zpracovaného dle RVP ZV - LMP /2012 převedení do vzdělávacího programu PŠ nebo do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP /2013 přeřadit do speciální třídy MŠ /2013 zařadit do speciální třídy MŠ /2013 převedení do ŠVP zpracovaného dle RVP ZV - LMP /2012 ponechat v ZŠ praktické 2012/2013 převedení do vzdělávacího programu PŠ nebo do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP /2013 převedení do vzdělávacího programu PŠ nebo do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP /2013 převedení do rehabilitačního vzdělávacího programu PŠ nebo do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV /2013 zaškolit v ZŠ praktické do ŠVP zpracovaného dle RVP ZV - LMP

20 2012/2013 zaškolit v ZŠ speciální do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP /2013 zaškolit v ZŠ speciální do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV zařazení nebo převedení do odpovídajícího typu školy nebo vzdělávacího programu /2012 integrovat v běžné třídě MŠ /2012 integrovat v ZŠ /2012 integrovat v ZŠ speciální 2012/2013 prodloužena integrace v ZŠ speciální /2012 integrovat v ZŠ speciální 2012/2013 integrovat v ZŠ speciální v rehabilitačním vzdělávacím programu /2012 převedení do rehabilitačního vzdělávacího programu PŠ nebo do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV + integrovat /2013 převedení do vzdělávacího programu PŠ nebo do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP + integrovat /2012 ponechat v přípravném stupni základní školy speciální 2012/2013 zaškolit v ZŠ praktické do ŠVP zpracovaného dle RVP ZV - LMP + integrovat /2012 ponechat v přípravném stupni základní školy speciální 2012/2013 zaškolit v ZŠ speciální do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP + integrovat /2013 zaškolit v ZŠ speciální do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků s SMP + integrovat /2013 zaškolit v ZŠ speciální do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV + integrovat zařazení nebo převedení do odpovídajícího typu školy nebo vzdělávacího programu formou individuální integrace /2012 převedení do ŠVP zpracovaného dle RVP ZV - LMP 2012/2013 opakovat ročník /2012 ponechat v ZŠ speciální 2012/2013 převedení do ŠVP zpracovaného dle RVP ZV - LMP + opakovat ročník zařazení nebo převedení do odpovídajícího typu školy nebo vzdělávacího programu + opakovat ročník /2012 zařadit do přípravného stupně základní školy speciální 2012/2013 OŠD + ponechat v přípravném stupni základní školy speciální /2013 OŠD + ponechat v dětském rehabilitačním stacionáři /2013 OŠD + ponechat v běžné třídě MŠ /2013 OŠD + ponechat v přípravné třídě základní školy /2013 OŠD + ponechat v přípravném stupni základní školy speciální /2013 OŠD + zařadit do přípravného stupně základní školy speciální odklad školní docházky na šk. rok 2012/

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Poradenské služby školy

Poradenské služby školy Poradenské služby školy 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Č.j.: SPC.ZR- 686/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou, tel. 566 624 224, e-mail:

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Č.j.: SPC.ZR-573/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou, tel. 566 624 224, e-mail:

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

Úloha SPC pro PAS. Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS

Úloha SPC pro PAS. Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS Úloha SPC pro PAS Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS Historie SPC Roku 2001 MŠMT ČR v rámci Projektu AUTISMUS vybralo ze 14 krajů ČR 14 krajských koordinátorů na problematiku dg.pas V každém

Více

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Pojem zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění podle školského zákona

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7

Více

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných III. Platné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště pracuje na naší škole od září 2014 ve složení ředitelka školy, školní psycholog, výchovný poradce a metodik primární prevence. Ve škole jsou vzděláváni

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž

Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695,767 01 Kroměříž, 573 338 534,774 342 237, msazskm@msazskm.cz, www.msazskm.cz Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015 Obsah I.ZÁKLADNÍ

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ICT v oblasti výchovného poradenství. Brno, 28.3.2015 Mgr. Libor Mikulášek

ICT v oblasti výchovného poradenství. Brno, 28.3.2015 Mgr. Libor Mikulášek ICT v oblasti výchovného poradenství Brno, 28.3.2015 Mgr. Libor Mikulášek namísto úvodu Škola produkuje mnoho lidí, kteří umějí číst, ale neumějí rozlišit, co za přečtení stojí a co ne (George Maculay

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Vzdělávání žáků s PAS na běžných základních a středních školách

Vzdělávání žáků s PAS na běžných základních a středních školách Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského Základní škola J. Gutha-Jarkovského Centrum pro podporu integrace dětí s PAS Truhlářská 22, Praha 1 Vzdělávání žáků s PAS na běžných základních a středních školách Miroslav

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Metodická zpráva č. 3 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Téma: Integrace žáků se SVP, zvl. žáků se sociokulturním znevýhodněním 1. Jak se podílí školní speciální pedagog/psycholog

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

A d r e s á ř. poradenských zařízení v Královéhradeckém kraji v rezortu školství. Pro potřeby pedagogické a rodičovské veřejnosti - 1 -

A d r e s á ř. poradenských zařízení v Královéhradeckém kraji v rezortu školství. Pro potřeby pedagogické a rodičovské veřejnosti - 1 - A d r e s á ř poradenských zařízení v Královéhradeckém kraji v rezortu školství Pro potřeby pedagogické a rodičovské veřejnosti - 1 - Vážení rodiče, učitelé, výchovní poradci, tento ADRESÁŘ Vám nabízíme

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Vážená paní ředitelko, pane řediteli, PPP SK, pracoviště Kladno bude v letošním školním roce opět pořádat několik cyklů zaměřených

Více

Vzdělávací program. Systém poradenských služeb pro zdravotně postižené občany v ČR

Vzdělávací program. Systém poradenských služeb pro zdravotně postižené občany v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Základní škola Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317 bezbariérová, pavilónová škola v zeleném areálu se 720 žáky Zákon č. 561/2004

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 B. Smetany 1122, 742 21

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ. Zabezpečení výchovného poradenství

Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ. Zabezpečení výchovného poradenství Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ Zabezpečení výchovného poradenství Čj.: SŠNM/434/2013 Zpracovala: Mgr. Stanislava Bílková, výchovná poradkyně Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém

Více

Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení pro práci se žákem vprůběhu ů studia. Volíme terminologii užívanou v posudku k uzpůsobení podmínek

Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení pro práci se žákem vprůběhu ů studia. Volíme terminologii užívanou v posudku k uzpůsobení podmínek Žáci se speciálními i vzdělávacími potřebami na středních školách a spolupráce s PPP Brno Seminář VP SŠ Brno 30.9.2010 Žák vycházející ze ZŠ nebo žák na začátku SŠ Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011,

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 2 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ,VZDĚLÁVACÍ

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace, IČO 70842612 tel. 565 427 100, ps-cernovice@iol.cz,

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb.,

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů

Více

Změny: 1. Právní východiska

Změny: 1. Právní východiska Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 266/11 Účinnost od: 5. 9. 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Obsah:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou, tel. 566 624 224, e-mail: spc.zr@seznam.cz www.spczr.cz Č.j.: SPC.ZR- 593/2014 Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Praktická škola a Zvláštní škola České Budějovice, Štítného 3 Štítného 3, 370 01 České Budějovice Identifikátor zařízení: 600

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Č.j.: 1 /2011 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2011 Skartační znak: A5 Mgr. Miloslav

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (otázky a odpovědi) Co jsou speciální vzdělávací potřeby?

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (otázky a odpovědi) Co jsou speciální vzdělávací potřeby? Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (otázky a odpovědi) ( text je stažen z webových stránek ČOSIV České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání www.cosiv.cz ) Co jsou speciální

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015, k provedení 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více