SPC při ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPC LITVÍNOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPC při ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPC LITVÍNOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPC LITVÍNOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Speciálně pedagogické centrum (SPC) Litvínov je školským poradenským zařízením, jehož činnost je vymezena Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a předpisů, Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších změn a předpisů, Vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších změn a předpisů, a Vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších změn a předpisů. Speciálně pedagogické centrum Litvínov, vzniklo při Speciálních školách Litvínov, Smetanova 39 v roce Od šk. roku 2005/2006 sídlí SPC spolu se školou na nové adrese SPC při ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991. Zařízení je určeno klientům s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami ze spádové oblasti okresů Most a Chomutov od raného věku do ukončení povinné školní docházky, v odůvodněných případech i déle. Hlavním úkolem SPC je depistáž dětí a mládeže s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, včasná a správná diagnostika, kvalifikované zařazování dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do odpovídajícího typu vzdělávání (tzn. do odpovídajícího zařízení a do odpovídajícího výchovně vzdělávacího programu), odborná speciálně pedagogická a psychologická pomoc při práci s těmito dětmi a mládeží a v odůvodněných případech přímá terapeutická činnost s klienty (tzn. přímá individuální práce s klientem). SPC poskytuje metodickou podporu rodinám, pedagogům a pracovníkům v odpovídajícím typu zařízení po nezbytně dlouhou dobu. Cílem péče je dosažení co největšího možného rozvoje osobnosti klientů s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, jejich integrace do školského systému a později i jejich úspěšné začlenění do společnosti. SPC je v úzkém kontaktu nejen se zákonnými zástupci, ale i se školami a školskými zařízeními, ústavními, výchovnými a zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími zařízeními, ve kterých jsou děti a žáci s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zařazeni, dále spolupracuje rovněž s klinickými psychology, klinickými logopedy, s pediatry, neurology, pedopsychiatry a dalšími odbornými lékaři. SPC provádí odborně poradenskou činnost především v oblasti výchovy, vzdělávání a sociální oblasti. Péče je poskytována přímo v našem zařízení, případně při výjezdech v rodinách nebo v jednotlivých zařízeních. Od roku 2002 SPC poskytuje mimo jiné poradenství taktéž rodičům dětí a mládeže s poruchami autistického spektra, kterým bylo současně diagnostikováno mentální postižení

2 NAŠE ZAŘÍZENÍ NABÍZÍ KLIENTŮM, JEJICH ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM, ŠKOLÁM A ŠKOLSKÝM ZAŘÍZENÍM, ÚSTAVNÍM, VÝCHOVNÝM A ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM TYTO SLUŽBY Provádí depistáž dětí a mládeže s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami ve spádové oblasti okresů Most a Chomutov. Nabízí poradenskou činnost a konzultace zákonným zástupcům dětí a mládeže s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým zařízením, popřípadě dalším zařízením, dále spolupracuje rovněž s klinickými psychology, klinickými logopedy, pediatry, neurology, pedopsychiatry a dalšími odbornými lékaři. Provádí komplexní diagnostiku (speciálně pedagogická a psychologická vyšetření). Diagnostika je zaměřena na posuzování současné vývojové úrovně dětí, školní zralosti, návrhy na odklady povinné školní docházky, návrhy na zařazení či převedení dětí a žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do odpovídajících zařízení a do odpovídajících výchovně vzdělávacích programů (včetně zařazování do tříd s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s PAS s úpravou dle zásad strukturovaného učení), návrhy k zařazení dětí a žáků do běžných mateřských a základních škol formou individuální nebo skupinové integrace, návrhy na individuální vzdělávací plány, doporučení k žádostem o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga, doporučení k jinému způsobu plnění povinné školní docházky u klientů s hlubokým mentálním postižením, návrhy na individuální rehabilitačně edukační plány pro klienty s hlubokým mentálním postižením a další doporučení ke stanovení míry podpůrných opatření při vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Diagnostika je realizována po předchozí telefonické či osobní domluvě ambulantně v našem zařízení nebo při výjezdech do škol a školských zařízení, ústavních, výchovných, nebo zdravotnických zařízení, která děti navštěvují. V odůvodněných případech je diagnostika realizována v rodině klienta. Připravuje materiály pro orgány státní správy a pro další instituce k vydání rozhodnutí o zařazení dětí a mládeže s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do speciálních tříd mateřských škol, základních škol praktických a základních škol speciálních, stacionářů, domovů pro osoby se zdravotním postižením. Poskytuje metodickou pomoc při výchově a vzdělávání dětí a mládeže s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Doporučuje odpovídající způsob práce s dětmi a používání speciálních pomůcek vhodných ke kompenzaci a reedukaci jednotlivých druhů zdravotního postižení. Zapůjčuje rehabilitační, stimulační a kompenzační pomůcky podle potřeb klientů. Dále zapůjčuje odbornou literaturu, DVD a videokazety. V odůvodněných případech nabízí rovněž možnost zařazení dětí s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do ambulantní terapeutické péče v SPC (jedná se o přímou individuální práci s klienty). Ambulantní terapeutická péče v SPC zahrnuje včasnou intervenci (pro děti ve věku od narození do 3 let), individuální rozvoje osobnosti (pro děti v předškolním věku od 3 do 7 let), individuální rozvoje klientů s hlubokým mentálním postižením, kteří mají vzhledem ke svému zdravotnímu postižení upravenou formu školní docházky (jiný způsob plnění povinné školní docházky dle Zákona č. 561/2004 Sb., 40, odst. b a 42, ve znění pozdějších změn a předpisů), bazální stimulace ve stimulačním pokoji Snoezelen a nápravu a rozvoje komunikativních dovedností a výuku náhradními komunikačními systémy v rámci alternativní a augmentativní komunikace

3 Poradenství pro rodiče dětí s poruchami autistického spektra (PAS) v oblasti komunikace a sociálního chování. Vypracovává návrh na individuální vzdělávací plán pro děti s PAS v domácím prostředí (rozvoj funkční komunikace, sociálních dovedností, pracovních návyků, sebeobsluhy, volnočasových aktivit, eliminace problémového chování, práce s rodinou). Připravuje děti a žáky s PAS na zařazení do výchovně vzdělávacího procesu a vzdělávání pomocí metodiky strukturovaného učení, aplikované behaviorální analýzy, nácviku funkční komunikace, sociálního chování a zvládání náročného chování. Zajišťuje supervizi a metodické vedení tříd s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s poruchami autistického spektra (PAS) při ZŠ speciální Most, J. Palacha 1534, včetně třídy přípravného stupně základní školy speciální, kde děti již v předškolním věku pracují dle zásad strukturovaného učení a jsou tak lépe připravovány k zaškolení v odpovídajícím vzdělávacím programu. Spolupracuje i s dalšími zařízeními, poskytujícími péči těmto klientům. Organizuje schůzky rodičovské skupiny dětí s poruchami autistického spektra, která je součástí občanského sdružení APLA severní Čechy (APLA = Asociace Pomáhající Lidem s Autismem). Poskytuje konzultace, instruktáž, pomáhá při řešení výchovných problémů, sourozeneckých vztahů a podobně. V odůvodněných případech nabízí krizovou intervenci psychologa, případně speciálního pedagoga SPC. Pořádá přednášky pro odbornou i laickou veřejnost na žádost škol a školských zařízení, ústavních, výchovných a zdravotnických zařízení, případně dalších zařízení. Sociálně právní poradenství (informace týkající se sociálních otázek, seznámení zákonných zástupců s postupem při vyřizování žádostí o přiznání dávek státní sociální podpory, dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči, žádostí o posouzení stupně závislosti, přiznání invalidního důchodu atd., pomoc při sepisování jednotlivých žádostí, odvolání a dalších písemností, eventuálně při jednání s úřady). V odůvodněných případech dojíždí sociální pracovnice přímo do rodin

4 STATISTIKA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH A PSYCHOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ V SPC LITVÍNOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 SPC Litvínov eviduje od roku 1994 celkem 2500 klientů. Ve šk. roce 2011/2012 poskytlo SPC Litvínov péči celkem 305 klientům, z toho 71 klientů bylo v našem zařízení vyšetřeno poprvé. Diagnostikováno bylo celkem 155 klientů, z toho 8 klientů bylo současně zařazeno do pravidelné ambulantní terapeutické péče SPC a 7 klientů do nepravidelné ambulantní péče SPC. U 4 klientů SPC samo vypracovalo návrh na individuální vzdělávací plán na šk. rok 2011/2012 a u 68 klientů se na jeho vypracování podílelo a následně speciální pedagog SPC hodnotil dodržování postupů a opatření stanovených v tomto IVP. Dalších 44 klientů nebylo diagnostikováno, ale bylo zařazeno také do ambulantní terapeutické péče SPC (10 klientů do pravidelné a 34 klientů do nepravidelné ambulantní terapeutické péče). U 4 klientů SPC samo vypracovalo návrh na individuální vzdělávací plán na šk. rok 2011/2012 a u 22 klientů se na jeho vypracování podílelo a následně speciální pedagog SPC hodnotil dodržování postupů a opatření stanovených v tomto IVP. U dalších 106 klientů se SPC podílelo pouze na vypracování IVP na šk. rok 2011/2012 a následně speciální pedagog SPC hodnotil dodržování postupů a opatření stanovených v tomto IVP. V tomto školním roce bylo realizováno celkem 160 vyšetření (81 speciálně pedagogických, 52 psychologických a 27 komplexních vyšetření) u 155 klientů. Z toho u 4 klientů bylo během tohoto šk. roku provedeno 2x speciálně pedagogické vyšetření a u 1 klienta bylo během tohoto šk. roku provedeno 2x psychologické vyšetření. Jednorázově bylo vyšetřeno 74 klientů. Vyšetření byla realizována na základě žádostí zákonných zástupců, fondu ohrožených dětí, dětského domova, výchovného ústavu, domovů pro osoby se zdravotním postižením, mateřských škol, základních škol, základní škol praktických a základních škol speciálních viz. tabulka č. 1. Vyšetření klientů proběhla ambulantně v SPC nebo při výjezdech do fondu ohrožených dětí, do dětského rehabilitačního stacionáře, do domovů pro osoby se zdravotním postižením, do mateřských škol, do základních škol, do základních škol praktických a do základních škol speciálních viz. tabulka č

5 AMBULANTNÍ TERAPEUTICKÁ PÉČE V SPC LITVÍNOV Ambulantní terapeutická péče (tzn. přímá individuální práce s klientem) v SPC zahrnuje: Včasnou intervenci (od narození do 3 let) základy pro rozvoj sebeobsluhy, smyslová stimulace, relaxační cvičení, předcházení prohlubování projevů zdravotního postižení. Individuální rozvoje osobnosti pro děti v předškolním věku (od 3 do 7 let) zaměřené na předškolní přípravu vedení k sebeobslužným a pracovním návykům a jejich rozvíjení, rozvoj prostorové orientace, komunikačních a sociálních dovedností, jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, smyslového vnímání. Individuální rozvoje klientů s hlubokým mentálním postižením, kteří mají vzhledem ke svému zdravotnímu postižení upravenou formu plnění povinné školní docházky (jiný způsob plnění povinné školní docházky dle Zákona č. 561/2004 Sb., 40, odst. b a 42, ve znění pozdějších změn a předpisů) bazální stimulace ve stimulačním pokoji Snoezelen. Bazální stimulace ve stimulačním pokoji Snoezelen, který je určen především dětem s těžkým a hlubokým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, ale i dětem se smyslovými vadami. Nápravy a rozvoje komunikativních dovedností a výuku náhradními komunikačními systémy v rámci alternativní a augmentativní komunikace např. piktogramy, znak do řeči, komunikační tabulky, sociální čtení, VOKS výměnný obrázkový komunikační systém. Termíny ambulantní terapeutické péče v SPC jsou stanoveny vždy po předchozí osobní nebo telefonické domluvě podle aktuálních speciálních vzdělávacích potřeb klienta, zpravidla 1x za 14 dní. Pro dítě zařazené do ambulantní terapeutické péče SPC vypracuje speciální pedagog návrh na individuální výchovně vzdělávací plán pro práci s dítětem v domácím prostředí s ohledem na jeho speciální vzdělávací potřeby. Podle tohoto návrhu IVP je dítě rozvíjeno rovněž speciálním pedagogem SPC v rámci ambulantní terapeutické péče v daném školním roce. Následně speciální pedagog SPC dvakrát ročně zpracovává písemné vyhodnocení dodržování IVP dítěte zařazeného do ambulantní terapeutické péče. U klientů umístěných ve zdravotnických zařízeních (dětský rehabilitační stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením) probíhá ambulantní terapeutická péče formou návštěv speciálního pedagoga SPC v zařízení podle potřeby. Tito klienti pracují v zařízení podle individuálního rehabilitačně edukačního plánu odsouhlaseného speciálním pedagogem SPC. Speciální pedagog SPC dvakrát ročně provádí kontrolu dodržování postupů a opatření stanovených v individuálním rehabilitačně edukačním plánu a na konci každého pololetí vypracuje písemné hodnocení IVP. Do pravidelné ambulantní terapeutické péče SPC Litvínov bylo ve šk. roce 2011/2012 zařazeno 18 klientů (klienti, kteří dosud nenavštěvují žádné zařízení, klienti, kteří navštěvují dětský rehabilitační stacionář a klienti s jiným způsobem plnění povinné školní docházky), z toho 13 klientů pokračovalo v pravidelné ambulantní terapeutické péči od minulého šk. roku a 5 klientů bylo zařazeno nově. Pravidelná ambulantní terapeutická péče byla ukončena v průběhu tohoto šk. roku u 4 klientů. V příštím šk. roce bude v docházce do pravidelné ambulantní terapeutické péče SPC Litvínov pokračovat 14 klientů. Do nepravidelné ambulantní péče SPC bylo ve šk. roce 2011/2012 zařazeno 41 klientů (klienti, jejichž rodiče se v průběhu šk. roku obrátili na SPC pouze se žádostí o konzultaci, o vystavení doporučení např. k úpravě povinné školní docházky, k zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální, k zaškolení dítěte v odpovídajícím vzdělávacím programu, k přestupu žáka do jiné základní školy a k převedení žáka do jiné vzdělávacího programu, ke vzdělávání žáka s podporou IVP, k individuálnímu vzdělávání atd.)

6 PRACOVNÍ OBSAZENÍ SPC LITVÍNOV ŘEDITELKA SPC: Ředitelka SPC při ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991: Mgr. Eva Sekyrková Zodpovídá za organizační, obsahovou a odbornou úroveň práce SPC. Kontroluje časový harmonogram činností (výjezdy pracovníků SPC do rodin a jednotlivých zařízení, provozní dobu ). Vede pracovníky SPC ke stálému zvyšování kvalifikace. Zodpovídá za efektivní využívání svěřených materiálových a finančních prostředků. Řídí a kontroluje činnosti SPC. Podepisuje veškeré písemné zprávy odesílané z SPC zákonným zástupcům, školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým zařízením, popřípadě dalším zařízením. STÁLÍ PRACOVNÍCI: Speciální pedagog SPC: Mgr. Lenka Matějovská Provádí speciálně pedagogickou diagnostiku dětí a žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Poskytuje poradenskou činnost a konzultace zákonným zástupcům, školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým zařízením, popřípadě dalším zařízením, dále spolupracuje rovněž s klinickými psychology, klinickými logopedy, pediatry, neurology, pedopsychiatry a dalšími odbornými lékaři. Vypracovává podklady pro zařazení či převedení dětí a žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do odpovídajících zařízení a do odpovídajících výchovně vzdělávacích programů (včetně zařazování do tříd s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s PAS s úpravou dle zásad strukturovaného učení), návrhy na individuální vzdělávací plány, doporučení k žádostem o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga pro děti s těžkým zdravotním postižením, doporučení k jinému plnění povinné školní docházky u klientů s hlubokým mentálním postižením, návrhy na individuální rehabilitačně edukační plány pro klienty s hlubokým mentálním postižením a další doporučení ke stanovení míry podpůrných opatření při vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Poskytuje komplexní pomoc při zařazování dětí a žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do běžných mateřských škol a základních škol formou individuální nebo skupinové integrace (poradenství pro zákonné zástupce při výběru školy, pomoc při metodickém vedení pedagoga a asistenta pedagoga, pomoc při výběru vhodných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, při volbě vhodných speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, doporučení odborné literatury). Dvakrát ročně provádí kontrolu dodržování postupů a opatření stanovených v individuálních vzdělávacích plánech v mateřských školách, základních školách, základních školách praktických, základních školách speciálních, v dětském rehabilitačním stacionáři a v domovech pro osoby se - 6 -

7 zdravotním postižením, zpracovává písemné vyhodnocení a v případě nedodržování doporučení uvedených v IVP informuje o této skutečnosti ředitele příslušné školy nebo zařízení. V odůvodněných případech pracuje s klienty v rámci ambulantní terapeutické péče v SPC (jedná se o přímou individuální práci s klienty) - poskytuje včasnou intervenci, individuální rozvoje osobnosti pro děti v předškolním věku, individuální rozvoje klientů s hlubokým mentálním postižením, kteří mají vzhledem ke svému zdravotnímu postižení upravenou formu školní docházky, bazální stimulace ve stimulačním pokoji Snoezelen a nápravu a rozvoje komunikativních dovedností a výuku náhradními komunikačními systémy v rámci alternativní a augmentativní komunikace. U dětí zařazení do ambulantní terapeutické péče v SPC vypracovává návrh na individuální výchovně vzdělávací plán pro práci s dítětem v domácím prostředí s ohledem na jeho speciální vzdělávací potřeby. Podle tohoto návrhu IVP je dítě rozvíjeno rovněž speciálním pedagogem v rámci ambulantní terapeutické péče. Dvakrát ročně zpracovává písemné vyhodnocení dodržování IVP dítěte zařazeného do ambulantní terapeutické péče. U dětí s poruchami autistického spektra a s poruchami komunikačních dovedností metodicky vede rodinu a školu nebo školské zařízení k nácviku metod alternativní komunikace. Zajišťuje supervizi a metodické vedení tříd s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s poruchami autistického spektra (PAS) při ZŠ speciální Most, J. Palacha 1534, včetně třídy přípravného stupně základní školy speciální, kde děti již v předškolním věku pracují dle zásad strukturovaného učení a jsou tak lépe připravovány k zaškolení v odpovídajícím vzdělávacím programu. Spolupracuje i s dalšími zařízeními, poskytujícími péči těmto klientům. Organizuje schůzky rodičovské skupiny dětí s poruchami autistického spektra, která je součástí občanského sdružení APLA severní Čechy (APLA = Asociace Pomáhající Lidem s Autismem). Poskytuje konzultace, instruktáž, pomáhá při řešení výchovných problémů, sourozeneckých vztahů a podobně. Sama je také členkou občanského sdružení APLA severní Čechy. V odůvodněných případech nabízí krizovou intervenci speciálního pedagoga SPC. Je pověřena metodickým vedením SPC. Zodpovídá za jednotlivé činnosti SPC. Svolává a řídí schůzky úseku poradenství (SPC). Sleduje nově vydávané zákony, vyhlášky a předpisy. Podílí se na osvětové činnosti SPC. Připravuje odborné přednášky pro odbornou i laickou veřejnost. Poskytuje odborné konzultace a vystavuje oponentské posudky k závěrečným pracím studentům VOŠ a VŠ ergoterapeutického a pedagogického směru. Sociální pracovnice SPC: Romana Vagašiová Provádí depistáž dětí a mládeže s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami ve spádové oblasti okresů Most a Chomutov. V rámci depistáže kontaktuje klinické psychology, pediatry, neurology, pedopsychiatry a další odborné lékaře a vedoucí jednotlivých zařízení pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dětský rehabilitační stacionář, domovy pro osoby se zdravotním postižením, mateřské školy, speciální mateřské školy, základní školy, základní školy - 7 -

8 praktické, základní školy speciální). Na základě depistáže, se souhlasem zákonných zástupců, zařazuje klienty s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do klientely SPC. Zprostředkovává kontakt zákonných zástupců se speciálním pedagogem a psychologem SPC. Zajišťuje veškerou administrativní činnost (evidence žádostí o poskytování poradenských služeb v SPC, evidence žádostí o poskytování konzultace v SPC, objednávání klientů, vypracování anamnestických dotazníků se zákonnými zástupci, zakládání a vedení osobních spisů klientů, vedení evidence přijaté a odeslané pošty, shromažďování statistických údajů, výkazy práce atd.). Poskytuje sociálně právní poradenství a konzultace zákonným zástupcům, školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým zařízením, popřípadě dalším zařízením, dále spolupracuje rovněž s klinickými psychology, klinickými logopedy, pediatry, neurology, pedopsychiatry a dalšími odbornými lékaři. V rámci sociálně právního poradenství poskytuje informace týkající se sociálních otázek, seznamuje zákonné zástupce s postupem při vyřizování žádostí o přiznání dávek státní sociální podpory, dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči, žádostí o posouzení stupně závislosti, přiznání invalidního důchodu atd., nabízí pomoc při sepisování jednotlivých žádostí, odvolání a dalších písemností, eventuálně při jednání s úřady. V odůvodněných případech dojíždí sociální pracovnice přímo do rodin. Zajišťuje sociálně právní ochranu klientů. Spolupracuje s orgány státní správy a dalšími zařízeními nabízející rodinám odbornou pomoc. Zodpovídá za pravidelné doplňování všech formulářů a metodických materiálů pro odbornou péči. Vypracovává zápisy ze schůzek úseku poradenství (SPC). Vede evidenci výjezdů pracovníků SPC, organizačně zajišťuje výjezdy a průběh ambulantní terapeutické péče v SPC. Vede evidenci knihovny a inventáře SPC, vede záznamy o zapůjčené odborné literatuře a pomůckách. Vede evidenci kopírky SPC. Sleduje nově vydávané zákony, vyhlášky a předpisy. Podílí se na osvětové činnosti SPC. Průběžně aktualizuje údaje týkající se SPC na www stránkách. EXTERNÍ PRACOVNÍCI: Psycholog SPC: PhDr. Zdena Pavlíková (do ), PhDr. Eva Lišková (od ) Provádí psychologickou diagnostiku dětí a žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Poskytuje poradenskou činnost a konzultace zákonným zástupcům, školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým zařízením, popřípadě dalším zařízením, dále spolupracuje rovněž s klinickými psychology, klinickými logopedy, pediatry, neurology, pedopsychiatry a dalšími odbornými lékaři. Spolupracuje se speciálním pedagogem na vypracování podkladů pro zařazení či převedení klientů do odpovídajících typů škol a výchovně vzdělávacích programů

9 Prostřednictvím kontrolních psychologických vyšetření sleduje psychický, resp. celkový vývoj klientů SPC a poskytuje individuální poradenský servis zákonným zástupcům klientů. V odůvodněných případech nabízí krizovou intervenci psychologa SPC. Sleduje nově vydávané zákony, vyhlášky a předpisy

10 OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ SPC Naše zařízení spolupracuje s PPP ve spádové oblasti okresů Most a Chomutov a průběžně přebírá do své péče klienty, kterým při vyšetření v PPP bylo diagnostikováno mentální postižení. Naopak klienty, kterým při vyšetření v SPC Litvínov nebylo diagnostikováno mentální postižení, průběžně předáváme do péče odpovídajících školských poradenských zařízení (PPP, případně SPC určených pro klienty s jiným druhem zdravotního postižení). Před zařazením dítěte do odpovídající péče v našem zařízení je provedeno komplexní vyšetření dítěte (tzn. speciálně pedagogické a psychologické vyšetření), na jehož základě je po společné konzultaci speciálního pedagoga a psychologa rozhodnuto o další výchovně vzdělávací intervenci (např. vřazení dítěte do ambulantní terapeutické péče SPC, návrh na odklad povinné školní docházky, návrh na zařazení či převedení do odpovídajícího zařízení a do odpovídajícího výchovně vzdělávacího programu, návrh na zařazení do běžné mateřské nebo základní školy formou individuální či skupinové integrace, návrh na individuální vzdělávací plán, doporučení k žádosti o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga, doporučení k jinému způsobu plnění povinné školní docházky u klientů s hlubokým mentálním postižením, návrh na individuální rehabilitačně edukační plán pro klienty s hlubokým mentálním postižením, doporučení ke stanovení míry podpůrných opatření při vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami atd.). Cílem speciálně pedagogické, psychologické a sociální činnosti SPC je rozvoj sociálních, motorických a komunikačních dovedností a rozumových schopností u dětí s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami pro usnadnění jejich integrace do společnosti a následné uplatnění se na trhu práce. Obsah speciálně pedagogické činnosti: Speciální pedagog SPC: Mgr. Lenka Matějovská Realizovala 108 speciálně pedagogických vyšetření (z toho 27 bylo součástí komplexního vyšetření). Po realizovaných speciálně pedagogických vyšetřeních poskytla zákonným zástupcům 108 konzultací týkajících se výsledků speciálně pedagogického vyšetření. Následně zpracovala 108 písemných zpráv ze speciálně pedagogického vyšetření. U 48 klientů vystavila doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami s mentálním postižením, případně s mentálním postižením a poruchami autistického spektra, formou individuální integrace 16 žáků bylo integrováno z důvodu diagnostikovaného mentálního postižení a 32 žáků bylo integrováno z důvodu diagnostikované poruchy autistického spektra (z toho se jednalo u 17 klientů o první integraci a u 31 klientů o integraci, jejíž platnost již byla prodloužena). Klienti byli integrováni do logopedických tříd mateřských škol, do speciálních tříd mateřských škol, do základních škol, do základní škol praktických a do základních škol speciálních. Vypracovala 8 návrhů na individuální vzdělávací plány pro zákonné zástupce, školy a školská zařízení, ústavní, výchovná a zdravotnická zařízení (z toho 1 návrh byl vypracován ve šk. roce 2011/2012, 4 návrhy platily z předchozích let IVP pro klienty s HMR a 3 návrhy byly vypracovány pro klienty zařazené do ambulantní terapeutické péče v SPC) a na vypracování dalších 196 IVP se podílela. Z celkového počtu 204 individuálních vzdělávacích plánů bylo 151 IVP bez úpravy dle zásad strukturovaného učení a 53 IVP s úpravou dle zásad strukturovaného učení

11 Dvakrát ročně hodnotila dodržování postupů a opatření stanovených v IVP. V průběhu šk. roku 2011/2012 bylo poskytnuto 401 konzultací týkajících se IVP (z toho 201 v 1. pololetí a 200 ve 2. pololetí). U 43 klientů doporučila přidělení asistenta pedagoga pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Z toho 0x s platností od šk. roku 2011/2012 a 43x s platností od šk. roku 2012/2013. V rámci pravidelné ambulantní terapeutické péče poskytovala včasnou intervenci, individuální rozvoje osobnosti pro děti v předškolním věku, individuální rozvoje klientů s hlubokým mentálním postižením, kteří mají vzhledem ke svému zdravotnímu postižení upravenou formu školní docházky, bazální stimulace dětí s těžkým a hlubokým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, ale i dětí se smyslovými vadami, ve stimulačním pokoji Snoezelen a nápravy a rozvoje komunikativních dovedností a výuku náhradními komunikačními systémy v rámci alternativní a augmentativní komunikace. V pravidelné ambulantní terapeutické péči měla zařazeno 18 klientů. V nepravidelné ambulantní péči měla zařazeno 41 klientů. V průběhu šk. roku 2011/2012 poskytla dalších 184 konzultací (z toho 65 zákonným zástupcům a 119 školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým zařízením, popřípadě dalším zařízením, nebo odborným lékařům). Kromě písemných zpráv ze speciálně pedagogických vyšetření zpracovala 21 doporučení k úpravě povinné školní docházky, 3 doporučení k zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální, 1 doporučení k zaškolení dítěte v odpovídajícím vzdělávacím programu, 13 doporučení k přestupu žáka na jinou základní školu a k převedení žáka do jiného vzdělávacího programu, 5 doporučení ke vzdělávání žáka s podporou IVP, 1 doporučení k individuálnímu vzdělávání a 5 písemných zpráv z konzultací. Rodičovská skupina dětí s PAS ve šk. roce 2011/2012 nebyla realizována. Obsah psychologické činnosti: Psycholog SPC: PhDr. Zdena Pavlíková (do ), PhDr. Lišková (od ) PhDr. Pavlíková a PhDr. Lišková realizovaly dohromady 79 psychologických vyšetření (z toho 27 bylo součástí komplexního vyšetření). Po realizovaných psychologických vyšetřeních poskytly zákonným zástupcům 79 konzultací týkajících se výsledků psychologického vyšetření. Následně zpracovaly 79 písemných zpráv z psychologického vyšetření. V průběhu šk. roku 2011/2012 poskytla PhDr. Pavlíková dalších 14 konzultací (z toho 0 zákonným zástupcům a 14 školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým zařízením, popřípadě dalším zařízením). V průběhu šk. roku 2011/2012 poskytla PhDr. Lišková dalších 11 konzultací (z toho 0 zákonným zástupcům a 11 školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým zařízením, popřípadě dalším zařízením)

12 Obsah sociální činnosti: SPC při ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991 Sociální pracovnice SPC: Romana Vagašiová Na základě depistáže ve spolupráci s klinickými psychology, pediatry, neurology, pedopsychiatry a dalšími odbornými lékaři a vedoucími jednotlivých zařízení pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (RHBS, DOZP, MŠ, SpMŠ, ZŠ, ZŠP, ZŠS) poskytlo SPC ve šk. roce 2011/2012 péči 71 novým klientům s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami ze spádové oblasti okresů Most a Chomutov. Ve šk. roce 2011/2012 poskytla sociálně právní poradenství 60 klientům (z toho 22x zákonným zástupcům a 38x školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým zařízením, popřípadě dalším zařízením, nebo odborným lékařům). U 14 klientů byl psychologem SPC diagnostikován intelekt v pásmu těžkého nebo hlubokého mentálního postižení. Zákonní zástupci těchto klientů byli sociální pracovnicí v rámci sociálně právního poradenství informováni o možnosti zažádat pro dítě o přiznání dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením, o příspěvek na péči atd

13 ZÁVĚRY A CÍLE Našemu zařízení se ve spolupráci s klinickými psychology, pediatry, neurology, pedopsychiatry a dalšími odbornými lékaři a vedoucími jednotlivých zařízení pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami daří provádět depistáž dětí a mládeže s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami ve spádové oblasti okresů Most a Chomutov. Snažíme se provádět včasnou a správnou diagnostiku těchto dětí a sledujeme, zda jsou tyto děti zařazovány do odpovídajících typů škol a do odpovídajících výchovně vzdělávacích programů. I v příštím šk. roce budeme spolupracovat s mateřskými školami, základními školami, základními školami praktickými, základními školami speciálními, ústavními, výchovnými a zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími zařízeními ve spádové oblasti okresů Most a Chomutov. Nadále bude také spolupracovat s klinickými psychology, klinickými logopedy, pediatry, neurology, pedopsychiatry a dalšími odbornými lékaři. Nadále se budeme snažit o integraci dětí a mládeže s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do běžných mateřských a základních škol. Od šk. roku 2005/2006 spolupracujeme s domovy pro osoby se zdravotním postižením, do nichž jsou zařazováni klienti s diagnostikovaným hlubokým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, které splňují vzhledem k rozsahu svého zdravotního postižení kritéria pro jiný způsob plnění povinné školní docházky (Zákon č. 561/2004 Sb., 40 a 42, ve znění pozdějších změn a předpisů). Klienty s hlubokým mentálním postižením z okresu Most, kteří jsou dosud v péči rodiny, ve věku do 15 let, event. do 17 let, se snažíme zařazovat do Denního dětského rehabilitačního stacionáře Most, Fr. Malíka 973. Klienty s hlubokou mentální retardací ve věku 15 až 35 let se snažíme zařazovat do Denního stacionáře pro mentálně postižené Most, Barvířská 495. Speciální pedagog SPC bude nadále poskytovat konzultace týkající se individuálních vzdělávacích plánů a 2krát ročně bude kontrolovat dodržování postupů a opatření stanovených v IVP (dle Vyhlášky č. 73/2005 Sb., 6, ve znění pozdějších změn a předpisů). Po dohodě s vedením školy bude speciální pedagog SPC i nadále zajišťovat supervizi a metodické vedení tříd s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s poruchami autistického spektra při Základní škole speciální Most, J. Palacha 1534, kde jsou v současné době zřízeny 2 třídy s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s PAS (jedna od šk. roku 2005/2006 a druhá od šk. roku 2008/2009) a 1 třída přípravného stupně základní školy speciální pro děti s PAS a komunikačními poruchami (od šk. roku 2009/2010). Ve šk. roce 2012/2013 došlo ke změně v personálním obsazení v SPC Litvínov. Stávající psycholožka SPC při ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991, PhDr. Pavlíková ukončila k dohodu o pracovní činnosti v našem zařazení. S platností od nastoupila nová psycholožka PhDr. Eva Lišková. Příloha tabulky: Tabulka č. 1 Žádosti o vyšetření v SPC Litvínov Tabulka č. 2 Kde bylo vyšetření realizováno Tabulka č. 3 Rozdělení diagnostikovaný klientů podle doporučení SPC (podle typu vzdělávacího programu doporučeného v SPC) Tabulka č. 4 Rozdělení diagnostikovaných klientů podle doporučení SPC (podle doporučení SPC)

14 Tabulka č. 5 Rozdělení klientů, kterým byla poskytnuta péče v SPC (podle názvu zařízení) Tabulka č. 6 Rozdělení klientů, kterým byla poskytnuta péče v SPC (podle typu zařízení) Tabulka č. 7 Rozdělení klientů, kterým byla poskytnuta péče v SPC (podle intelektu) Tabulka č. 8 Rozdělení klientů, kterým byla poskytnuta péče v SPC (podle typu zdravotního postižení) Tabulka č. 9 Přehled integrací Tabulka č. 10 Rozdělení poskytnutých konzultací (Mgr. Lenka Matějovská, speciální pedagog SPC) pozn. do tabulky nejsou započítány počty konzultací k výsledkům jednotlivých vyšetření Tabulka č. 11 Rozdělení poskytnutých konzultací (PhDr. Zdena Pavlíková, psycholog SPC) pozn. do tabulky nejsou započítány počty konzultací k výsledkům jednotlivých vyšetření Tabulka č. 12 Rozdělení poskytnutých konzultací (PhDr. Eva Lišková, psycholog SPC) pozn. do tabulky nejsou započítány počty konzultací k výsledkům jednotlivých vyšetření Tabulka č. 13 Rozdělení poskytnutých konzultací (Romana Vagašiová, sociální pracovnice SPC) V Litvínově: Zpracovala: Romana Vagašiová soc. pracovnice SPC Schválila: Mgr. Eva Sekyrková ředitelka školy a SPC

15 Tabulka č. 1 Žádosti o vyšetření v SPC Litvínov Žádosti o vyšetření v SPC Litvínov Vyšetření na žádost Počet celkem Speciálně pedagogická vyšetření Psychologická vyšetření Komplexní vyšetření zákonného zástupce školy (spec. ped. vyš.) zákonného zástupce (psych. vyš.) FOD DD VÚ DOZP MŠ školy Celkem: Tabulka č. 2 Kde bylo vyšetření realizováno Kde bylo vyšetření realizováno Vyšetření realizováno Počet celkem Speciálně pedagogická vyšetření Psychologická vyšetření Komplexní vyšetření v SPC ve škole (spec. ped. vyš.) v SPC (psych. vyš.) ve FOD v RHBS v DOZP v MŠ ve škole Celkem:

16 Tabulka č. 3 Rozdělení diagnostikovaných klientů podle doporučení SPC (podle typu vzdělávacího programu doporučeného v SPC) Podle typu vzdělávacího programu doporučeného v SPC Typ vzdělávacího programu doporučeného v SPC Počet celkem Bez úpravy pro PAS S úpravou pro PAS umístění do náhradní rodinné péče (2011/2012) ambulantní péče v SPC (2011/2012) speciální třída MŠ (2012/2013) dětský rehabilitační stacionář (2011/2012) běžná třída MŠ (2011/2012) běžná třída MŠ (2011/ /2013) speciální třída MŠ (2011/2012) speciální třída MŠ (2011/ /2013) speciální třída MŠ (2012/2013) běžná třída MŠ (2011/2012) speciální třída MŠ (2012/2013) přípravný stupeň základní školy speciální (2011/2012) dětský rehabilitační stacionář (2011/2012) OŠD + dětský rehabilitační stacionář (2012/2013) běžná třída MŠ (2011/2012) OŠD + běžná třída MŠ (2012/2013) speciální třída MŠ (2011/2012) OŠD + speciální třída MŠ (2012/2013) přípravná třída základní školy (2011/2012) OŠD + přípravná třída základní školy (2012/2013) přípravný stupeň základní školy speciální (2011/2012) OŠD + přípravný stupeň základní školy speciální (2012/2013) OŠD + přípravný stupeň základní školy speciální (2012/2013) jiný způsob plnění povinné školní docházky - bazální stimulace (2011/ /2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) běžná třída MŠ (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2012/2013) speciální třída MŠ (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2012/2013) přípravná třída základní školy (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2012/2013) přípravný stupeň základní školy speciální (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/ /2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP + zvážit opakování ročníku (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP + opakovat ročník (2012/2013)

17 ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP + opakovat ročník (2012/2013) Vzdělávací program PŠ č. j.: /97-22 (2011/2012) Vzdělávací program PŠ č. j.: /97-22 (2011/ /2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) Vzdělávací program PŠ č. j.: /97-22 (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP (2011/ /2013) speciální třída MŠ (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP (2012/2013) přípravný stupeň základní školy (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP (2012/2013) Vzdělávací program PŠ č. j.: /97-22 (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP (2012/2013) Rehabilitační vzdělávací program PŠ č. j.: / (2011/2012) Rehabilitační vzdělávací program PŠ č. j.: / (2011/ /2013) Vzdělávací program PŠ č. j.: /97-22 (2010/2011) Rehabilitační vzdělávací program PŠ č. j.: / (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV (2011/2012) dětský rehabilitační stacionář (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV (2012/2013) speciální třída MŠ (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV (2012/2013) přípravný stupeň základní školy speciální (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV (2012/2013) Rehabilitační vzdělávací program PŠ č. j.: / (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV (2012/2013)

18 ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV (2011/ /2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) OU - obor vzdělání: Tesařské práce /36-64-E/01/ (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) OU - obor vzdělání: Zahradnické práce /41-52-E/011/ (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) SOU - obor vzdělání: Čalouník /33-59-H/01/ (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) SOU - obor vzdělání: Karosář (Autoklempíř) /23-55-H/02/ (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) SOU - obor vzdělání: Klempíř /22-55-H/01/ (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP + kurz k doplnění základního vzdělání (2011/2012) SOU - obor vzdělání: Aranžér /66-52-H/01/ (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP + kurz k doplnění základního vzdělání (2011/2012) SOU - obor vzdělání: Cukrář /29-54-H/01/ (2012/2013) Vzdělávací program Praktická škola dvouletá č. j.: / (2011/2012) Vzdělávací program PŠ č. j.: /97-22 (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle PrŠ 2 (2012/2013) ŠD splněna - nabídka aktivit pro dospělé klienty s MP (2011/2012) Celkem:

19 Tabulka č. 4 Rozdělení diagnostikovaných klientů podle doporučení SPC (podle doporučení SPC) Podle doporučení SPC Doporučení SPC - kolonka "poznámka" Počet celkem Bez úpravy pro PAS S úpravou pro PAS 2011/2012 umístit do náhradní rodinné péče umístit do náhradní rodinné péče /2012 zařadit do ambulantní péče SPC 2012/2013 zařadit do speciální třídy MŠ zařadit do ambulantní péče SPC Litvínov /2012 ponechat v dětském rehabilitačním stacionáři /2012 ponechat ve speciální třídě MŠ /2012 ponechat v přípravném stupni základní školy speciální /2012 ponechat v ZŠ praktické /2012 ponechat v ZŠ speciální /2012 ponechat v ZŠ speciální v rehabilitačním vzdělávacím programu /2013 ponechat v ZŠ praktické /2013 ponechat v ZŠ speciální ponechat stávající zařazení /2013 prodloužena integrace ve speciální třídě MŠ /2013 prodloužena integrace v ZŠ /2013 prodloužena integrace v ZŠ praktické /2013 prodloužena integrace v ZŠ speciální /2013 prodloužena integrace v ZŠ speciální v rehabilitačním vzdělávacím programu ponechat stávající zařazení formou individuální integrace /2012 ponechat v ZŠ praktické 2012/2013 opakovat ročník ponechat stávající zařazení + opakovat ročník /2012 zařadit do běžné třídy MŠ /2012 převedení do ŠVP zpracovaného dle RVP ZV - LMP /2012 převedení do vzdělávacího programu PŠ nebo do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP /2013 přeřadit do speciální třídy MŠ /2013 zařadit do speciální třídy MŠ /2013 převedení do ŠVP zpracovaného dle RVP ZV - LMP /2012 ponechat v ZŠ praktické 2012/2013 převedení do vzdělávacího programu PŠ nebo do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP /2013 převedení do vzdělávacího programu PŠ nebo do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP /2013 převedení do rehabilitačního vzdělávacího programu PŠ nebo do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV /2013 zaškolit v ZŠ praktické do ŠVP zpracovaného dle RVP ZV - LMP

20 2012/2013 zaškolit v ZŠ speciální do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP /2013 zaškolit v ZŠ speciální do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV zařazení nebo převedení do odpovídajícího typu školy nebo vzdělávacího programu /2012 integrovat v běžné třídě MŠ /2012 integrovat v ZŠ /2012 integrovat v ZŠ speciální 2012/2013 prodloužena integrace v ZŠ speciální /2012 integrovat v ZŠ speciální 2012/2013 integrovat v ZŠ speciální v rehabilitačním vzdělávacím programu /2012 převedení do rehabilitačního vzdělávacího programu PŠ nebo do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV + integrovat /2013 převedení do vzdělávacího programu PŠ nebo do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP + integrovat /2012 ponechat v přípravném stupni základní školy speciální 2012/2013 zaškolit v ZŠ praktické do ŠVP zpracovaného dle RVP ZV - LMP + integrovat /2012 ponechat v přípravném stupni základní školy speciální 2012/2013 zaškolit v ZŠ speciální do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP + integrovat /2013 zaškolit v ZŠ speciální do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků s SMP + integrovat /2013 zaškolit v ZŠ speciální do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV + integrovat zařazení nebo převedení do odpovídajícího typu školy nebo vzdělávacího programu formou individuální integrace /2012 převedení do ŠVP zpracovaného dle RVP ZV - LMP 2012/2013 opakovat ročník /2012 ponechat v ZŠ speciální 2012/2013 převedení do ŠVP zpracovaného dle RVP ZV - LMP + opakovat ročník zařazení nebo převedení do odpovídajícího typu školy nebo vzdělávacího programu + opakovat ročník /2012 zařadit do přípravného stupně základní školy speciální 2012/2013 OŠD + ponechat v přípravném stupni základní školy speciální /2013 OŠD + ponechat v dětském rehabilitačním stacionáři /2013 OŠD + ponechat v běžné třídě MŠ /2013 OŠD + ponechat v přípravné třídě základní školy /2013 OŠD + ponechat v přípravném stupni základní školy speciální /2013 OŠD + zařadit do přípravného stupně základní školy speciální odklad školní docházky na šk. rok 2012/

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

Změny: 1. Právní východiska

Změny: 1. Právní východiska Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 266/11 Účinnost od: 5. 9. 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Obsah:

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Č.j.: 1 /2011 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2011 Skartační znak: A5 Mgr. Miloslav

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

Poradenské služby školy

Poradenské služby školy Poradenské služby školy 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 2 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ,VZDĚLÁVACÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 20 let v životě školy - poděkování Mít rád to, co je krásné, co vás

Více

o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních

o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy stanoví podle

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříţ. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříţ. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříţ. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříţ. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříţ F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříţ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 1 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Střední škola,základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 35 Č.j.: 580/2008 Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Lovecká Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Provozní

Více

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011,

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství,

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

Teze vyhlášky. I. Zákonné zmocnění

Teze vyhlášky. I. Zákonné zmocnění Teze vyhlášky k provedení 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění předkládaného návrhu

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ III. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, k provedení 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2013/2014

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2013/2014 Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,

Více

školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace

školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace OBSAH A. Charakteristika zařízení... 4 A.1. Údaje o školském zařízení... 4 A.2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Č.j.: SPC.ZR-573/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou, tel. 566 624 224, e-mail:

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014

Výroční zpráva 2013 / 2014 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287, 571 01 Moravská Třebová reditelka@specmt.com, www.specmt.com, tel.: 461 316055 Výroční zpráva 2013 / 2014 Tato

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2013/2014 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-558/09 Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most Adresa: Ruská 2059, 436 01 Litvínov Identifikátor:

Více