SPC při ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPC LITVÍNOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPC při ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPC LITVÍNOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPC LITVÍNOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Speciálně pedagogické centrum (SPC) Litvínov je školským poradenským zařízením, jehož činnost je vymezena Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a předpisů, Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších změn a předpisů, Vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších změn a předpisů, a Vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších změn a předpisů. Speciálně pedagogické centrum Litvínov, vzniklo při Speciálních školách Litvínov, Smetanova 39 v roce Od šk. roku 2005/2006 sídlí SPC spolu se školou na nové adrese SPC při ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991. Zařízení je určeno klientům s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami ze spádové oblasti okresů Most a Chomutov od raného věku do ukončení povinné školní docházky, v odůvodněných případech i déle. Hlavním úkolem SPC je depistáž dětí a mládeže s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, včasná a správná diagnostika, kvalifikované zařazování dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do odpovídajícího typu vzdělávání (tzn. do odpovídajícího zařízení a do odpovídajícího výchovně vzdělávacího programu), odborná speciálně pedagogická a psychologická pomoc při práci s těmito dětmi a mládeží a v odůvodněných případech přímá terapeutická činnost s klienty (tzn. přímá individuální práce s klientem). SPC poskytuje metodickou podporu rodinám, pedagogům a pracovníkům v odpovídajícím typu zařízení po nezbytně dlouhou dobu. Cílem péče je dosažení co největšího možného rozvoje osobnosti klientů s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, jejich integrace do školského systému a později i jejich úspěšné začlenění do společnosti. SPC je v úzkém kontaktu nejen se zákonnými zástupci, ale i se školami a školskými zařízeními, ústavními, výchovnými a zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími zařízeními, ve kterých jsou děti a žáci s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zařazeni, dále spolupracuje rovněž s klinickými psychology, klinickými logopedy, s pediatry, neurology, pedopsychiatry a dalšími odbornými lékaři. SPC provádí odborně poradenskou činnost především v oblasti výchovy, vzdělávání a sociální oblasti. Péče je poskytována přímo v našem zařízení, případně při výjezdech v rodinách nebo v jednotlivých zařízeních. Od roku 2002 SPC poskytuje mimo jiné poradenství taktéž rodičům dětí a mládeže s poruchami autistického spektra, kterým bylo současně diagnostikováno mentální postižení

2 NAŠE ZAŘÍZENÍ NABÍZÍ KLIENTŮM, JEJICH ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM, ŠKOLÁM A ŠKOLSKÝM ZAŘÍZENÍM, ÚSTAVNÍM, VÝCHOVNÝM A ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM TYTO SLUŽBY Provádí depistáž dětí a mládeže s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami ve spádové oblasti okresů Most a Chomutov. Nabízí poradenskou činnost a konzultace zákonným zástupcům dětí a mládeže s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým zařízením, popřípadě dalším zařízením, dále spolupracuje rovněž s klinickými psychology, klinickými logopedy, pediatry, neurology, pedopsychiatry a dalšími odbornými lékaři. Provádí komplexní diagnostiku (speciálně pedagogická a psychologická vyšetření). Diagnostika je zaměřena na posuzování současné vývojové úrovně dětí, školní zralosti, návrhy na odklady povinné školní docházky, návrhy na zařazení či převedení dětí a žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do odpovídajících zařízení a do odpovídajících výchovně vzdělávacích programů (včetně zařazování do tříd s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s PAS s úpravou dle zásad strukturovaného učení), návrhy k zařazení dětí a žáků do běžných mateřských a základních škol formou individuální nebo skupinové integrace, návrhy na individuální vzdělávací plány, doporučení k žádostem o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga, doporučení k jinému způsobu plnění povinné školní docházky u klientů s hlubokým mentálním postižením, návrhy na individuální rehabilitačně edukační plány pro klienty s hlubokým mentálním postižením a další doporučení ke stanovení míry podpůrných opatření při vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Diagnostika je realizována po předchozí telefonické či osobní domluvě ambulantně v našem zařízení nebo při výjezdech do škol a školských zařízení, ústavních, výchovných, nebo zdravotnických zařízení, která děti navštěvují. V odůvodněných případech je diagnostika realizována v rodině klienta. Připravuje materiály pro orgány státní správy a pro další instituce k vydání rozhodnutí o zařazení dětí a mládeže s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do speciálních tříd mateřských škol, základních škol praktických a základních škol speciálních, stacionářů, domovů pro osoby se zdravotním postižením. Poskytuje metodickou pomoc při výchově a vzdělávání dětí a mládeže s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Doporučuje odpovídající způsob práce s dětmi a používání speciálních pomůcek vhodných ke kompenzaci a reedukaci jednotlivých druhů zdravotního postižení. Zapůjčuje rehabilitační, stimulační a kompenzační pomůcky podle potřeb klientů. Dále zapůjčuje odbornou literaturu, DVD a videokazety. V odůvodněných případech nabízí rovněž možnost zařazení dětí s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do ambulantní terapeutické péče v SPC (jedná se o přímou individuální práci s klienty). Ambulantní terapeutická péče v SPC zahrnuje včasnou intervenci (pro děti ve věku od narození do 3 let), individuální rozvoje osobnosti (pro děti v předškolním věku od 3 do 7 let), individuální rozvoje klientů s hlubokým mentálním postižením, kteří mají vzhledem ke svému zdravotnímu postižení upravenou formu školní docházky (jiný způsob plnění povinné školní docházky dle Zákona č. 561/2004 Sb., 40, odst. b a 42, ve znění pozdějších změn a předpisů), bazální stimulace ve stimulačním pokoji Snoezelen a nápravu a rozvoje komunikativních dovedností a výuku náhradními komunikačními systémy v rámci alternativní a augmentativní komunikace

3 Poradenství pro rodiče dětí s poruchami autistického spektra (PAS) v oblasti komunikace a sociálního chování. Vypracovává návrh na individuální vzdělávací plán pro děti s PAS v domácím prostředí (rozvoj funkční komunikace, sociálních dovedností, pracovních návyků, sebeobsluhy, volnočasových aktivit, eliminace problémového chování, práce s rodinou). Připravuje děti a žáky s PAS na zařazení do výchovně vzdělávacího procesu a vzdělávání pomocí metodiky strukturovaného učení, aplikované behaviorální analýzy, nácviku funkční komunikace, sociálního chování a zvládání náročného chování. Zajišťuje supervizi a metodické vedení tříd s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s poruchami autistického spektra (PAS) při ZŠ speciální Most, J. Palacha 1534, včetně třídy přípravného stupně základní školy speciální, kde děti již v předškolním věku pracují dle zásad strukturovaného učení a jsou tak lépe připravovány k zaškolení v odpovídajícím vzdělávacím programu. Spolupracuje i s dalšími zařízeními, poskytujícími péči těmto klientům. Organizuje schůzky rodičovské skupiny dětí s poruchami autistického spektra, která je součástí občanského sdružení APLA severní Čechy (APLA = Asociace Pomáhající Lidem s Autismem). Poskytuje konzultace, instruktáž, pomáhá při řešení výchovných problémů, sourozeneckých vztahů a podobně. V odůvodněných případech nabízí krizovou intervenci psychologa, případně speciálního pedagoga SPC. Pořádá přednášky pro odbornou i laickou veřejnost na žádost škol a školských zařízení, ústavních, výchovných a zdravotnických zařízení, případně dalších zařízení. Sociálně právní poradenství (informace týkající se sociálních otázek, seznámení zákonných zástupců s postupem při vyřizování žádostí o přiznání dávek státní sociální podpory, dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči, žádostí o posouzení stupně závislosti, přiznání invalidního důchodu atd., pomoc při sepisování jednotlivých žádostí, odvolání a dalších písemností, eventuálně při jednání s úřady). V odůvodněných případech dojíždí sociální pracovnice přímo do rodin

4 STATISTIKA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH A PSYCHOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ V SPC LITVÍNOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 SPC Litvínov eviduje od roku 1994 celkem 2500 klientů. Ve šk. roce 2011/2012 poskytlo SPC Litvínov péči celkem 305 klientům, z toho 71 klientů bylo v našem zařízení vyšetřeno poprvé. Diagnostikováno bylo celkem 155 klientů, z toho 8 klientů bylo současně zařazeno do pravidelné ambulantní terapeutické péče SPC a 7 klientů do nepravidelné ambulantní péče SPC. U 4 klientů SPC samo vypracovalo návrh na individuální vzdělávací plán na šk. rok 2011/2012 a u 68 klientů se na jeho vypracování podílelo a následně speciální pedagog SPC hodnotil dodržování postupů a opatření stanovených v tomto IVP. Dalších 44 klientů nebylo diagnostikováno, ale bylo zařazeno také do ambulantní terapeutické péče SPC (10 klientů do pravidelné a 34 klientů do nepravidelné ambulantní terapeutické péče). U 4 klientů SPC samo vypracovalo návrh na individuální vzdělávací plán na šk. rok 2011/2012 a u 22 klientů se na jeho vypracování podílelo a následně speciální pedagog SPC hodnotil dodržování postupů a opatření stanovených v tomto IVP. U dalších 106 klientů se SPC podílelo pouze na vypracování IVP na šk. rok 2011/2012 a následně speciální pedagog SPC hodnotil dodržování postupů a opatření stanovených v tomto IVP. V tomto školním roce bylo realizováno celkem 160 vyšetření (81 speciálně pedagogických, 52 psychologických a 27 komplexních vyšetření) u 155 klientů. Z toho u 4 klientů bylo během tohoto šk. roku provedeno 2x speciálně pedagogické vyšetření a u 1 klienta bylo během tohoto šk. roku provedeno 2x psychologické vyšetření. Jednorázově bylo vyšetřeno 74 klientů. Vyšetření byla realizována na základě žádostí zákonných zástupců, fondu ohrožených dětí, dětského domova, výchovného ústavu, domovů pro osoby se zdravotním postižením, mateřských škol, základních škol, základní škol praktických a základních škol speciálních viz. tabulka č. 1. Vyšetření klientů proběhla ambulantně v SPC nebo při výjezdech do fondu ohrožených dětí, do dětského rehabilitačního stacionáře, do domovů pro osoby se zdravotním postižením, do mateřských škol, do základních škol, do základních škol praktických a do základních škol speciálních viz. tabulka č

5 AMBULANTNÍ TERAPEUTICKÁ PÉČE V SPC LITVÍNOV Ambulantní terapeutická péče (tzn. přímá individuální práce s klientem) v SPC zahrnuje: Včasnou intervenci (od narození do 3 let) základy pro rozvoj sebeobsluhy, smyslová stimulace, relaxační cvičení, předcházení prohlubování projevů zdravotního postižení. Individuální rozvoje osobnosti pro děti v předškolním věku (od 3 do 7 let) zaměřené na předškolní přípravu vedení k sebeobslužným a pracovním návykům a jejich rozvíjení, rozvoj prostorové orientace, komunikačních a sociálních dovedností, jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, smyslového vnímání. Individuální rozvoje klientů s hlubokým mentálním postižením, kteří mají vzhledem ke svému zdravotnímu postižení upravenou formu plnění povinné školní docházky (jiný způsob plnění povinné školní docházky dle Zákona č. 561/2004 Sb., 40, odst. b a 42, ve znění pozdějších změn a předpisů) bazální stimulace ve stimulačním pokoji Snoezelen. Bazální stimulace ve stimulačním pokoji Snoezelen, který je určen především dětem s těžkým a hlubokým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, ale i dětem se smyslovými vadami. Nápravy a rozvoje komunikativních dovedností a výuku náhradními komunikačními systémy v rámci alternativní a augmentativní komunikace např. piktogramy, znak do řeči, komunikační tabulky, sociální čtení, VOKS výměnný obrázkový komunikační systém. Termíny ambulantní terapeutické péče v SPC jsou stanoveny vždy po předchozí osobní nebo telefonické domluvě podle aktuálních speciálních vzdělávacích potřeb klienta, zpravidla 1x za 14 dní. Pro dítě zařazené do ambulantní terapeutické péče SPC vypracuje speciální pedagog návrh na individuální výchovně vzdělávací plán pro práci s dítětem v domácím prostředí s ohledem na jeho speciální vzdělávací potřeby. Podle tohoto návrhu IVP je dítě rozvíjeno rovněž speciálním pedagogem SPC v rámci ambulantní terapeutické péče v daném školním roce. Následně speciální pedagog SPC dvakrát ročně zpracovává písemné vyhodnocení dodržování IVP dítěte zařazeného do ambulantní terapeutické péče. U klientů umístěných ve zdravotnických zařízeních (dětský rehabilitační stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením) probíhá ambulantní terapeutická péče formou návštěv speciálního pedagoga SPC v zařízení podle potřeby. Tito klienti pracují v zařízení podle individuálního rehabilitačně edukačního plánu odsouhlaseného speciálním pedagogem SPC. Speciální pedagog SPC dvakrát ročně provádí kontrolu dodržování postupů a opatření stanovených v individuálním rehabilitačně edukačním plánu a na konci každého pololetí vypracuje písemné hodnocení IVP. Do pravidelné ambulantní terapeutické péče SPC Litvínov bylo ve šk. roce 2011/2012 zařazeno 18 klientů (klienti, kteří dosud nenavštěvují žádné zařízení, klienti, kteří navštěvují dětský rehabilitační stacionář a klienti s jiným způsobem plnění povinné školní docházky), z toho 13 klientů pokračovalo v pravidelné ambulantní terapeutické péči od minulého šk. roku a 5 klientů bylo zařazeno nově. Pravidelná ambulantní terapeutická péče byla ukončena v průběhu tohoto šk. roku u 4 klientů. V příštím šk. roce bude v docházce do pravidelné ambulantní terapeutické péče SPC Litvínov pokračovat 14 klientů. Do nepravidelné ambulantní péče SPC bylo ve šk. roce 2011/2012 zařazeno 41 klientů (klienti, jejichž rodiče se v průběhu šk. roku obrátili na SPC pouze se žádostí o konzultaci, o vystavení doporučení např. k úpravě povinné školní docházky, k zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální, k zaškolení dítěte v odpovídajícím vzdělávacím programu, k přestupu žáka do jiné základní školy a k převedení žáka do jiné vzdělávacího programu, ke vzdělávání žáka s podporou IVP, k individuálnímu vzdělávání atd.)

6 PRACOVNÍ OBSAZENÍ SPC LITVÍNOV ŘEDITELKA SPC: Ředitelka SPC při ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991: Mgr. Eva Sekyrková Zodpovídá za organizační, obsahovou a odbornou úroveň práce SPC. Kontroluje časový harmonogram činností (výjezdy pracovníků SPC do rodin a jednotlivých zařízení, provozní dobu ). Vede pracovníky SPC ke stálému zvyšování kvalifikace. Zodpovídá za efektivní využívání svěřených materiálových a finančních prostředků. Řídí a kontroluje činnosti SPC. Podepisuje veškeré písemné zprávy odesílané z SPC zákonným zástupcům, školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým zařízením, popřípadě dalším zařízením. STÁLÍ PRACOVNÍCI: Speciální pedagog SPC: Mgr. Lenka Matějovská Provádí speciálně pedagogickou diagnostiku dětí a žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Poskytuje poradenskou činnost a konzultace zákonným zástupcům, školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým zařízením, popřípadě dalším zařízením, dále spolupracuje rovněž s klinickými psychology, klinickými logopedy, pediatry, neurology, pedopsychiatry a dalšími odbornými lékaři. Vypracovává podklady pro zařazení či převedení dětí a žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do odpovídajících zařízení a do odpovídajících výchovně vzdělávacích programů (včetně zařazování do tříd s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s PAS s úpravou dle zásad strukturovaného učení), návrhy na individuální vzdělávací plány, doporučení k žádostem o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga pro děti s těžkým zdravotním postižením, doporučení k jinému plnění povinné školní docházky u klientů s hlubokým mentálním postižením, návrhy na individuální rehabilitačně edukační plány pro klienty s hlubokým mentálním postižením a další doporučení ke stanovení míry podpůrných opatření při vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Poskytuje komplexní pomoc při zařazování dětí a žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do běžných mateřských škol a základních škol formou individuální nebo skupinové integrace (poradenství pro zákonné zástupce při výběru školy, pomoc při metodickém vedení pedagoga a asistenta pedagoga, pomoc při výběru vhodných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, při volbě vhodných speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, doporučení odborné literatury). Dvakrát ročně provádí kontrolu dodržování postupů a opatření stanovených v individuálních vzdělávacích plánech v mateřských školách, základních školách, základních školách praktických, základních školách speciálních, v dětském rehabilitačním stacionáři a v domovech pro osoby se - 6 -

7 zdravotním postižením, zpracovává písemné vyhodnocení a v případě nedodržování doporučení uvedených v IVP informuje o této skutečnosti ředitele příslušné školy nebo zařízení. V odůvodněných případech pracuje s klienty v rámci ambulantní terapeutické péče v SPC (jedná se o přímou individuální práci s klienty) - poskytuje včasnou intervenci, individuální rozvoje osobnosti pro děti v předškolním věku, individuální rozvoje klientů s hlubokým mentálním postižením, kteří mají vzhledem ke svému zdravotnímu postižení upravenou formu školní docházky, bazální stimulace ve stimulačním pokoji Snoezelen a nápravu a rozvoje komunikativních dovedností a výuku náhradními komunikačními systémy v rámci alternativní a augmentativní komunikace. U dětí zařazení do ambulantní terapeutické péče v SPC vypracovává návrh na individuální výchovně vzdělávací plán pro práci s dítětem v domácím prostředí s ohledem na jeho speciální vzdělávací potřeby. Podle tohoto návrhu IVP je dítě rozvíjeno rovněž speciálním pedagogem v rámci ambulantní terapeutické péče. Dvakrát ročně zpracovává písemné vyhodnocení dodržování IVP dítěte zařazeného do ambulantní terapeutické péče. U dětí s poruchami autistického spektra a s poruchami komunikačních dovedností metodicky vede rodinu a školu nebo školské zařízení k nácviku metod alternativní komunikace. Zajišťuje supervizi a metodické vedení tříd s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s poruchami autistického spektra (PAS) při ZŠ speciální Most, J. Palacha 1534, včetně třídy přípravného stupně základní školy speciální, kde děti již v předškolním věku pracují dle zásad strukturovaného učení a jsou tak lépe připravovány k zaškolení v odpovídajícím vzdělávacím programu. Spolupracuje i s dalšími zařízeními, poskytujícími péči těmto klientům. Organizuje schůzky rodičovské skupiny dětí s poruchami autistického spektra, která je součástí občanského sdružení APLA severní Čechy (APLA = Asociace Pomáhající Lidem s Autismem). Poskytuje konzultace, instruktáž, pomáhá při řešení výchovných problémů, sourozeneckých vztahů a podobně. Sama je také členkou občanského sdružení APLA severní Čechy. V odůvodněných případech nabízí krizovou intervenci speciálního pedagoga SPC. Je pověřena metodickým vedením SPC. Zodpovídá za jednotlivé činnosti SPC. Svolává a řídí schůzky úseku poradenství (SPC). Sleduje nově vydávané zákony, vyhlášky a předpisy. Podílí se na osvětové činnosti SPC. Připravuje odborné přednášky pro odbornou i laickou veřejnost. Poskytuje odborné konzultace a vystavuje oponentské posudky k závěrečným pracím studentům VOŠ a VŠ ergoterapeutického a pedagogického směru. Sociální pracovnice SPC: Romana Vagašiová Provádí depistáž dětí a mládeže s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami ve spádové oblasti okresů Most a Chomutov. V rámci depistáže kontaktuje klinické psychology, pediatry, neurology, pedopsychiatry a další odborné lékaře a vedoucí jednotlivých zařízení pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dětský rehabilitační stacionář, domovy pro osoby se zdravotním postižením, mateřské školy, speciální mateřské školy, základní školy, základní školy - 7 -

8 praktické, základní školy speciální). Na základě depistáže, se souhlasem zákonných zástupců, zařazuje klienty s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do klientely SPC. Zprostředkovává kontakt zákonných zástupců se speciálním pedagogem a psychologem SPC. Zajišťuje veškerou administrativní činnost (evidence žádostí o poskytování poradenských služeb v SPC, evidence žádostí o poskytování konzultace v SPC, objednávání klientů, vypracování anamnestických dotazníků se zákonnými zástupci, zakládání a vedení osobních spisů klientů, vedení evidence přijaté a odeslané pošty, shromažďování statistických údajů, výkazy práce atd.). Poskytuje sociálně právní poradenství a konzultace zákonným zástupcům, školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým zařízením, popřípadě dalším zařízením, dále spolupracuje rovněž s klinickými psychology, klinickými logopedy, pediatry, neurology, pedopsychiatry a dalšími odbornými lékaři. V rámci sociálně právního poradenství poskytuje informace týkající se sociálních otázek, seznamuje zákonné zástupce s postupem při vyřizování žádostí o přiznání dávek státní sociální podpory, dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči, žádostí o posouzení stupně závislosti, přiznání invalidního důchodu atd., nabízí pomoc při sepisování jednotlivých žádostí, odvolání a dalších písemností, eventuálně při jednání s úřady. V odůvodněných případech dojíždí sociální pracovnice přímo do rodin. Zajišťuje sociálně právní ochranu klientů. Spolupracuje s orgány státní správy a dalšími zařízeními nabízející rodinám odbornou pomoc. Zodpovídá za pravidelné doplňování všech formulářů a metodických materiálů pro odbornou péči. Vypracovává zápisy ze schůzek úseku poradenství (SPC). Vede evidenci výjezdů pracovníků SPC, organizačně zajišťuje výjezdy a průběh ambulantní terapeutické péče v SPC. Vede evidenci knihovny a inventáře SPC, vede záznamy o zapůjčené odborné literatuře a pomůckách. Vede evidenci kopírky SPC. Sleduje nově vydávané zákony, vyhlášky a předpisy. Podílí se na osvětové činnosti SPC. Průběžně aktualizuje údaje týkající se SPC na www stránkách. EXTERNÍ PRACOVNÍCI: Psycholog SPC: PhDr. Zdena Pavlíková (do ), PhDr. Eva Lišková (od ) Provádí psychologickou diagnostiku dětí a žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Poskytuje poradenskou činnost a konzultace zákonným zástupcům, školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým zařízením, popřípadě dalším zařízením, dále spolupracuje rovněž s klinickými psychology, klinickými logopedy, pediatry, neurology, pedopsychiatry a dalšími odbornými lékaři. Spolupracuje se speciálním pedagogem na vypracování podkladů pro zařazení či převedení klientů do odpovídajících typů škol a výchovně vzdělávacích programů

9 Prostřednictvím kontrolních psychologických vyšetření sleduje psychický, resp. celkový vývoj klientů SPC a poskytuje individuální poradenský servis zákonným zástupcům klientů. V odůvodněných případech nabízí krizovou intervenci psychologa SPC. Sleduje nově vydávané zákony, vyhlášky a předpisy

10 OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ SPC Naše zařízení spolupracuje s PPP ve spádové oblasti okresů Most a Chomutov a průběžně přebírá do své péče klienty, kterým při vyšetření v PPP bylo diagnostikováno mentální postižení. Naopak klienty, kterým při vyšetření v SPC Litvínov nebylo diagnostikováno mentální postižení, průběžně předáváme do péče odpovídajících školských poradenských zařízení (PPP, případně SPC určených pro klienty s jiným druhem zdravotního postižení). Před zařazením dítěte do odpovídající péče v našem zařízení je provedeno komplexní vyšetření dítěte (tzn. speciálně pedagogické a psychologické vyšetření), na jehož základě je po společné konzultaci speciálního pedagoga a psychologa rozhodnuto o další výchovně vzdělávací intervenci (např. vřazení dítěte do ambulantní terapeutické péče SPC, návrh na odklad povinné školní docházky, návrh na zařazení či převedení do odpovídajícího zařízení a do odpovídajícího výchovně vzdělávacího programu, návrh na zařazení do běžné mateřské nebo základní školy formou individuální či skupinové integrace, návrh na individuální vzdělávací plán, doporučení k žádosti o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga, doporučení k jinému způsobu plnění povinné školní docházky u klientů s hlubokým mentálním postižením, návrh na individuální rehabilitačně edukační plán pro klienty s hlubokým mentálním postižením, doporučení ke stanovení míry podpůrných opatření při vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami atd.). Cílem speciálně pedagogické, psychologické a sociální činnosti SPC je rozvoj sociálních, motorických a komunikačních dovedností a rozumových schopností u dětí s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami pro usnadnění jejich integrace do společnosti a následné uplatnění se na trhu práce. Obsah speciálně pedagogické činnosti: Speciální pedagog SPC: Mgr. Lenka Matějovská Realizovala 108 speciálně pedagogických vyšetření (z toho 27 bylo součástí komplexního vyšetření). Po realizovaných speciálně pedagogických vyšetřeních poskytla zákonným zástupcům 108 konzultací týkajících se výsledků speciálně pedagogického vyšetření. Následně zpracovala 108 písemných zpráv ze speciálně pedagogického vyšetření. U 48 klientů vystavila doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami s mentálním postižením, případně s mentálním postižením a poruchami autistického spektra, formou individuální integrace 16 žáků bylo integrováno z důvodu diagnostikovaného mentálního postižení a 32 žáků bylo integrováno z důvodu diagnostikované poruchy autistického spektra (z toho se jednalo u 17 klientů o první integraci a u 31 klientů o integraci, jejíž platnost již byla prodloužena). Klienti byli integrováni do logopedických tříd mateřských škol, do speciálních tříd mateřských škol, do základních škol, do základní škol praktických a do základních škol speciálních. Vypracovala 8 návrhů na individuální vzdělávací plány pro zákonné zástupce, školy a školská zařízení, ústavní, výchovná a zdravotnická zařízení (z toho 1 návrh byl vypracován ve šk. roce 2011/2012, 4 návrhy platily z předchozích let IVP pro klienty s HMR a 3 návrhy byly vypracovány pro klienty zařazené do ambulantní terapeutické péče v SPC) a na vypracování dalších 196 IVP se podílela. Z celkového počtu 204 individuálních vzdělávacích plánů bylo 151 IVP bez úpravy dle zásad strukturovaného učení a 53 IVP s úpravou dle zásad strukturovaného učení

11 Dvakrát ročně hodnotila dodržování postupů a opatření stanovených v IVP. V průběhu šk. roku 2011/2012 bylo poskytnuto 401 konzultací týkajících se IVP (z toho 201 v 1. pololetí a 200 ve 2. pololetí). U 43 klientů doporučila přidělení asistenta pedagoga pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Z toho 0x s platností od šk. roku 2011/2012 a 43x s platností od šk. roku 2012/2013. V rámci pravidelné ambulantní terapeutické péče poskytovala včasnou intervenci, individuální rozvoje osobnosti pro děti v předškolním věku, individuální rozvoje klientů s hlubokým mentálním postižením, kteří mají vzhledem ke svému zdravotnímu postižení upravenou formu školní docházky, bazální stimulace dětí s těžkým a hlubokým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, ale i dětí se smyslovými vadami, ve stimulačním pokoji Snoezelen a nápravy a rozvoje komunikativních dovedností a výuku náhradními komunikačními systémy v rámci alternativní a augmentativní komunikace. V pravidelné ambulantní terapeutické péči měla zařazeno 18 klientů. V nepravidelné ambulantní péči měla zařazeno 41 klientů. V průběhu šk. roku 2011/2012 poskytla dalších 184 konzultací (z toho 65 zákonným zástupcům a 119 školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým zařízením, popřípadě dalším zařízením, nebo odborným lékařům). Kromě písemných zpráv ze speciálně pedagogických vyšetření zpracovala 21 doporučení k úpravě povinné školní docházky, 3 doporučení k zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální, 1 doporučení k zaškolení dítěte v odpovídajícím vzdělávacím programu, 13 doporučení k přestupu žáka na jinou základní školu a k převedení žáka do jiného vzdělávacího programu, 5 doporučení ke vzdělávání žáka s podporou IVP, 1 doporučení k individuálnímu vzdělávání a 5 písemných zpráv z konzultací. Rodičovská skupina dětí s PAS ve šk. roce 2011/2012 nebyla realizována. Obsah psychologické činnosti: Psycholog SPC: PhDr. Zdena Pavlíková (do ), PhDr. Lišková (od ) PhDr. Pavlíková a PhDr. Lišková realizovaly dohromady 79 psychologických vyšetření (z toho 27 bylo součástí komplexního vyšetření). Po realizovaných psychologických vyšetřeních poskytly zákonným zástupcům 79 konzultací týkajících se výsledků psychologického vyšetření. Následně zpracovaly 79 písemných zpráv z psychologického vyšetření. V průběhu šk. roku 2011/2012 poskytla PhDr. Pavlíková dalších 14 konzultací (z toho 0 zákonným zástupcům a 14 školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým zařízením, popřípadě dalším zařízením). V průběhu šk. roku 2011/2012 poskytla PhDr. Lišková dalších 11 konzultací (z toho 0 zákonným zástupcům a 11 školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým zařízením, popřípadě dalším zařízením)

12 Obsah sociální činnosti: SPC při ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991 Sociální pracovnice SPC: Romana Vagašiová Na základě depistáže ve spolupráci s klinickými psychology, pediatry, neurology, pedopsychiatry a dalšími odbornými lékaři a vedoucími jednotlivých zařízení pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (RHBS, DOZP, MŠ, SpMŠ, ZŠ, ZŠP, ZŠS) poskytlo SPC ve šk. roce 2011/2012 péči 71 novým klientům s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami ze spádové oblasti okresů Most a Chomutov. Ve šk. roce 2011/2012 poskytla sociálně právní poradenství 60 klientům (z toho 22x zákonným zástupcům a 38x školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým zařízením, popřípadě dalším zařízením, nebo odborným lékařům). U 14 klientů byl psychologem SPC diagnostikován intelekt v pásmu těžkého nebo hlubokého mentálního postižení. Zákonní zástupci těchto klientů byli sociální pracovnicí v rámci sociálně právního poradenství informováni o možnosti zažádat pro dítě o přiznání dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením, o příspěvek na péči atd

13 ZÁVĚRY A CÍLE Našemu zařízení se ve spolupráci s klinickými psychology, pediatry, neurology, pedopsychiatry a dalšími odbornými lékaři a vedoucími jednotlivých zařízení pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami daří provádět depistáž dětí a mládeže s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami ve spádové oblasti okresů Most a Chomutov. Snažíme se provádět včasnou a správnou diagnostiku těchto dětí a sledujeme, zda jsou tyto děti zařazovány do odpovídajících typů škol a do odpovídajících výchovně vzdělávacích programů. I v příštím šk. roce budeme spolupracovat s mateřskými školami, základními školami, základními školami praktickými, základními školami speciálními, ústavními, výchovnými a zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími zařízeními ve spádové oblasti okresů Most a Chomutov. Nadále bude také spolupracovat s klinickými psychology, klinickými logopedy, pediatry, neurology, pedopsychiatry a dalšími odbornými lékaři. Nadále se budeme snažit o integraci dětí a mládeže s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do běžných mateřských a základních škol. Od šk. roku 2005/2006 spolupracujeme s domovy pro osoby se zdravotním postižením, do nichž jsou zařazováni klienti s diagnostikovaným hlubokým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, které splňují vzhledem k rozsahu svého zdravotního postižení kritéria pro jiný způsob plnění povinné školní docházky (Zákon č. 561/2004 Sb., 40 a 42, ve znění pozdějších změn a předpisů). Klienty s hlubokým mentálním postižením z okresu Most, kteří jsou dosud v péči rodiny, ve věku do 15 let, event. do 17 let, se snažíme zařazovat do Denního dětského rehabilitačního stacionáře Most, Fr. Malíka 973. Klienty s hlubokou mentální retardací ve věku 15 až 35 let se snažíme zařazovat do Denního stacionáře pro mentálně postižené Most, Barvířská 495. Speciální pedagog SPC bude nadále poskytovat konzultace týkající se individuálních vzdělávacích plánů a 2krát ročně bude kontrolovat dodržování postupů a opatření stanovených v IVP (dle Vyhlášky č. 73/2005 Sb., 6, ve znění pozdějších změn a předpisů). Po dohodě s vedením školy bude speciální pedagog SPC i nadále zajišťovat supervizi a metodické vedení tříd s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s poruchami autistického spektra při Základní škole speciální Most, J. Palacha 1534, kde jsou v současné době zřízeny 2 třídy s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s PAS (jedna od šk. roku 2005/2006 a druhá od šk. roku 2008/2009) a 1 třída přípravného stupně základní školy speciální pro děti s PAS a komunikačními poruchami (od šk. roku 2009/2010). Ve šk. roce 2012/2013 došlo ke změně v personálním obsazení v SPC Litvínov. Stávající psycholožka SPC při ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991, PhDr. Pavlíková ukončila k dohodu o pracovní činnosti v našem zařazení. S platností od nastoupila nová psycholožka PhDr. Eva Lišková. Příloha tabulky: Tabulka č. 1 Žádosti o vyšetření v SPC Litvínov Tabulka č. 2 Kde bylo vyšetření realizováno Tabulka č. 3 Rozdělení diagnostikovaný klientů podle doporučení SPC (podle typu vzdělávacího programu doporučeného v SPC) Tabulka č. 4 Rozdělení diagnostikovaných klientů podle doporučení SPC (podle doporučení SPC)

14 Tabulka č. 5 Rozdělení klientů, kterým byla poskytnuta péče v SPC (podle názvu zařízení) Tabulka č. 6 Rozdělení klientů, kterým byla poskytnuta péče v SPC (podle typu zařízení) Tabulka č. 7 Rozdělení klientů, kterým byla poskytnuta péče v SPC (podle intelektu) Tabulka č. 8 Rozdělení klientů, kterým byla poskytnuta péče v SPC (podle typu zdravotního postižení) Tabulka č. 9 Přehled integrací Tabulka č. 10 Rozdělení poskytnutých konzultací (Mgr. Lenka Matějovská, speciální pedagog SPC) pozn. do tabulky nejsou započítány počty konzultací k výsledkům jednotlivých vyšetření Tabulka č. 11 Rozdělení poskytnutých konzultací (PhDr. Zdena Pavlíková, psycholog SPC) pozn. do tabulky nejsou započítány počty konzultací k výsledkům jednotlivých vyšetření Tabulka č. 12 Rozdělení poskytnutých konzultací (PhDr. Eva Lišková, psycholog SPC) pozn. do tabulky nejsou započítány počty konzultací k výsledkům jednotlivých vyšetření Tabulka č. 13 Rozdělení poskytnutých konzultací (Romana Vagašiová, sociální pracovnice SPC) V Litvínově: Zpracovala: Romana Vagašiová soc. pracovnice SPC Schválila: Mgr. Eva Sekyrková ředitelka školy a SPC

15 Tabulka č. 1 Žádosti o vyšetření v SPC Litvínov Žádosti o vyšetření v SPC Litvínov Vyšetření na žádost Počet celkem Speciálně pedagogická vyšetření Psychologická vyšetření Komplexní vyšetření zákonného zástupce školy (spec. ped. vyš.) zákonného zástupce (psych. vyš.) FOD DD VÚ DOZP MŠ školy Celkem: Tabulka č. 2 Kde bylo vyšetření realizováno Kde bylo vyšetření realizováno Vyšetření realizováno Počet celkem Speciálně pedagogická vyšetření Psychologická vyšetření Komplexní vyšetření v SPC ve škole (spec. ped. vyš.) v SPC (psych. vyš.) ve FOD v RHBS v DOZP v MŠ ve škole Celkem:

16 Tabulka č. 3 Rozdělení diagnostikovaných klientů podle doporučení SPC (podle typu vzdělávacího programu doporučeného v SPC) Podle typu vzdělávacího programu doporučeného v SPC Typ vzdělávacího programu doporučeného v SPC Počet celkem Bez úpravy pro PAS S úpravou pro PAS umístění do náhradní rodinné péče (2011/2012) ambulantní péče v SPC (2011/2012) speciální třída MŠ (2012/2013) dětský rehabilitační stacionář (2011/2012) běžná třída MŠ (2011/2012) běžná třída MŠ (2011/ /2013) speciální třída MŠ (2011/2012) speciální třída MŠ (2011/ /2013) speciální třída MŠ (2012/2013) běžná třída MŠ (2011/2012) speciální třída MŠ (2012/2013) přípravný stupeň základní školy speciální (2011/2012) dětský rehabilitační stacionář (2011/2012) OŠD + dětský rehabilitační stacionář (2012/2013) běžná třída MŠ (2011/2012) OŠD + běžná třída MŠ (2012/2013) speciální třída MŠ (2011/2012) OŠD + speciální třída MŠ (2012/2013) přípravná třída základní školy (2011/2012) OŠD + přípravná třída základní školy (2012/2013) přípravný stupeň základní školy speciální (2011/2012) OŠD + přípravný stupeň základní školy speciální (2012/2013) OŠD + přípravný stupeň základní školy speciální (2012/2013) jiný způsob plnění povinné školní docházky - bazální stimulace (2011/ /2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) běžná třída MŠ (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2012/2013) speciální třída MŠ (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2012/2013) přípravná třída základní školy (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2012/2013) přípravný stupeň základní školy speciální (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/ /2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP + zvážit opakování ročníku (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP + opakovat ročník (2012/2013)

17 ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP + opakovat ročník (2012/2013) Vzdělávací program PŠ č. j.: /97-22 (2011/2012) Vzdělávací program PŠ č. j.: /97-22 (2011/ /2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) Vzdělávací program PŠ č. j.: /97-22 (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP (2011/ /2013) speciální třída MŠ (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP (2012/2013) přípravný stupeň základní školy (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP (2012/2013) Vzdělávací program PŠ č. j.: /97-22 (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP (2012/2013) Rehabilitační vzdělávací program PŠ č. j.: / (2011/2012) Rehabilitační vzdělávací program PŠ č. j.: / (2011/ /2013) Vzdělávací program PŠ č. j.: /97-22 (2010/2011) Rehabilitační vzdělávací program PŠ č. j.: / (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV (2011/2012) dětský rehabilitační stacionář (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV (2012/2013) speciální třída MŠ (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV (2012/2013) přípravný stupeň základní školy speciální (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV (2012/2013) Rehabilitační vzdělávací program PŠ č. j.: / (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV (2012/2013)

18 ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV (2011/ /2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) OU - obor vzdělání: Tesařské práce /36-64-E/01/ (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) OU - obor vzdělání: Zahradnické práce /41-52-E/011/ (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) SOU - obor vzdělání: Čalouník /33-59-H/01/ (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) SOU - obor vzdělání: Karosář (Autoklempíř) /23-55-H/02/ (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP (2011/2012) SOU - obor vzdělání: Klempíř /22-55-H/01/ (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP + kurz k doplnění základního vzdělání (2011/2012) SOU - obor vzdělání: Aranžér /66-52-H/01/ (2012/2013) ŠVP zpracovaný dle RVP ZV - LMP + kurz k doplnění základního vzdělání (2011/2012) SOU - obor vzdělání: Cukrář /29-54-H/01/ (2012/2013) Vzdělávací program Praktická škola dvouletá č. j.: / (2011/2012) Vzdělávací program PŠ č. j.: /97-22 (2011/2012) ŠVP zpracovaný dle PrŠ 2 (2012/2013) ŠD splněna - nabídka aktivit pro dospělé klienty s MP (2011/2012) Celkem:

19 Tabulka č. 4 Rozdělení diagnostikovaných klientů podle doporučení SPC (podle doporučení SPC) Podle doporučení SPC Doporučení SPC - kolonka "poznámka" Počet celkem Bez úpravy pro PAS S úpravou pro PAS 2011/2012 umístit do náhradní rodinné péče umístit do náhradní rodinné péče /2012 zařadit do ambulantní péče SPC 2012/2013 zařadit do speciální třídy MŠ zařadit do ambulantní péče SPC Litvínov /2012 ponechat v dětském rehabilitačním stacionáři /2012 ponechat ve speciální třídě MŠ /2012 ponechat v přípravném stupni základní školy speciální /2012 ponechat v ZŠ praktické /2012 ponechat v ZŠ speciální /2012 ponechat v ZŠ speciální v rehabilitačním vzdělávacím programu /2013 ponechat v ZŠ praktické /2013 ponechat v ZŠ speciální ponechat stávající zařazení /2013 prodloužena integrace ve speciální třídě MŠ /2013 prodloužena integrace v ZŠ /2013 prodloužena integrace v ZŠ praktické /2013 prodloužena integrace v ZŠ speciální /2013 prodloužena integrace v ZŠ speciální v rehabilitačním vzdělávacím programu ponechat stávající zařazení formou individuální integrace /2012 ponechat v ZŠ praktické 2012/2013 opakovat ročník ponechat stávající zařazení + opakovat ročník /2012 zařadit do běžné třídy MŠ /2012 převedení do ŠVP zpracovaného dle RVP ZV - LMP /2012 převedení do vzdělávacího programu PŠ nebo do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP /2013 přeřadit do speciální třídy MŠ /2013 zařadit do speciální třídy MŠ /2013 převedení do ŠVP zpracovaného dle RVP ZV - LMP /2012 ponechat v ZŠ praktické 2012/2013 převedení do vzdělávacího programu PŠ nebo do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP /2013 převedení do vzdělávacího programu PŠ nebo do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP /2013 převedení do rehabilitačního vzdělávacího programu PŠ nebo do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV /2013 zaškolit v ZŠ praktické do ŠVP zpracovaného dle RVP ZV - LMP

20 2012/2013 zaškolit v ZŠ speciální do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP /2013 zaškolit v ZŠ speciální do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV zařazení nebo převedení do odpovídajícího typu školy nebo vzdělávacího programu /2012 integrovat v běžné třídě MŠ /2012 integrovat v ZŠ /2012 integrovat v ZŠ speciální 2012/2013 prodloužena integrace v ZŠ speciální /2012 integrovat v ZŠ speciální 2012/2013 integrovat v ZŠ speciální v rehabilitačním vzdělávacím programu /2012 převedení do rehabilitačního vzdělávacího programu PŠ nebo do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV + integrovat /2013 převedení do vzdělávacího programu PŠ nebo do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP + integrovat /2012 ponechat v přípravném stupni základní školy speciální 2012/2013 zaškolit v ZŠ praktické do ŠVP zpracovaného dle RVP ZV - LMP + integrovat /2012 ponechat v přípravném stupni základní školy speciální 2012/2013 zaškolit v ZŠ speciální do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků se SMP + integrovat /2013 zaškolit v ZŠ speciální do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl I - vzdělávání žáků s SMP + integrovat /2013 zaškolit v ZŠ speciální do ŠVP zpracovaného dle RVP ZŠS - díl II - vzdělávání žáků s TMP a SPVV + integrovat zařazení nebo převedení do odpovídajícího typu školy nebo vzdělávacího programu formou individuální integrace /2012 převedení do ŠVP zpracovaného dle RVP ZV - LMP 2012/2013 opakovat ročník /2012 ponechat v ZŠ speciální 2012/2013 převedení do ŠVP zpracovaného dle RVP ZV - LMP + opakovat ročník zařazení nebo převedení do odpovídajícího typu školy nebo vzdělávacího programu + opakovat ročník /2012 zařadit do přípravného stupně základní školy speciální 2012/2013 OŠD + ponechat v přípravném stupni základní školy speciální /2013 OŠD + ponechat v dětském rehabilitačním stacionáři /2013 OŠD + ponechat v běžné třídě MŠ /2013 OŠD + ponechat v přípravné třídě základní školy /2013 OŠD + ponechat v přípravném stupni základní školy speciální /2013 OŠD + zařadit do přípravného stupně základní školy speciální odklad školní docházky na šk. rok 2012/

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Základní údaje o školském zařízení Druh školského zařízení: Speciálně pedagogické

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.

PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. ZÁKONY & VYHLÁŠKY PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. MI3DC_DSP Speciální pedagogika SP4RC_SP Speciální pedagogika SZ7BK_SP1P Speciální pedagogika OP3DC_DSP Speciální pedagogika SP2BK_SP1 Speciální pedagogika

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Možnosti podpory žáků s diagnózou SMA/DMD v běžné škole

Možnosti podpory žáků s diagnózou SMA/DMD v běžné škole Možnosti podpory žáků s diagnózou SMA/DMD v běžné škole Zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon (č. 82/ 2015 Sb., zvláště pak z 16.) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Vyhláška č. 73/2005

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/

Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/ Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Klíčová aktivita č.3 metodika práce se žákem se zdravotním postižením určená pro učitele žáků s daným

Více

Článek I Úvod. Článek II Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně

Článek I Úvod. Článek II Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně Vnitřní směrnice ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace k postupu školy při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Článek I Úvod Tato vnitřní směrnice

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Počet vyšetřených klientů pro MP

Počet vyšetřených klientů pro MP 1.5 Speciálně pedagogické centrum Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenství dětem, žákům a studentům s mentálním postižením a s vadami řeči. Služby centra využívají především žadatelé z okresu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Dodatek č. 2 k I. části ŠVP

Dodatek č. 2 k I. části ŠVP Dodatek č. 2 k I. části ŠVP Změny v kapitole Charakteristika Školního vzdělávacího programu Zabezpečení výuky žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných ve Školním vzdělávacím programu

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Úloha SPC pro PAS. Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS

Úloha SPC pro PAS. Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS Úloha SPC pro PAS Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS Historie SPC Roku 2001 MŠMT ČR v rámci Projektu AUTISMUS vybralo ze 14 krajů ČR 14 krajských koordinátorů na problematiku dg.pas V každém

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Pojem zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění podle školského zákona

Více

2. Tematická metodická zpráva ŠPZ

2. Tematická metodická zpráva ŠPZ 2. Tematická metodická zpráva ŠPZ KA3_Standardní postupy školského poradenského zařízení speciálně pedagogického centra při realizaci diagnostických a konzultačních činností ve prospěch žáků se speciálními

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

CO VYPLÝVÁ Z NOVELY ŠKOLSKÉHO č. 82/2015 Sb., ZVLÁŠTĚ PAK Z 16? PODPORA ŽÁKU SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

CO VYPLÝVÁ Z NOVELY ŠKOLSKÉHO č. 82/2015 Sb., ZVLÁŠTĚ PAK Z 16? PODPORA ŽÁKU SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Novela školského zákona, především 16, přichází s novým pojetím podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Upouští od kategorizace žáků podle jejich diagnózy, která se tak stává pouze prostředkem

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

72/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Poskytování poradenských služeb

72/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Poskytování poradenských služeb 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst.

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb.

Vyhláška č. 72/2005 Sb. Vyhláška č. 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-72 Částka 20/2005 Platnost od 17.02.2005 Účinnost od

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Vnitřní dokumentace 2015_02/SPC. Vnitřní řád. Speciálně pedagogického centra SVÍTÁNÍ

Vnitřní dokumentace 2015_02/SPC. Vnitřní řád. Speciálně pedagogického centra SVÍTÁNÍ Vnitřní dokumentace 2015_02/SPC Vnitřní řád Speciálně pedagogického centra SVÍTÁNÍ Datum Jméno Podpis Schválil 28.07.2015 Mgr. Miluše Horská Zpracoval 22.07.2015 Mgr. Petra Macasová Platnost od 01.09.2016

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 116/2011 Sb., č.

Více

OBSAH V 72/2005 v.z. 197/ v platnosti

OBSAH V 72/2005 v.z. 197/ v platnosti 1 21.11.2016 72 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., ve znění vyhlášky č. 103/2014 Sb., ve znění

Více

Poskytování poradenských služeb Účel poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Účel poradenských služeb Vyhláška 72/2005 v platném znění od 1. 9. 2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

Mateřská/ základní/střední škola Základní škola Boskovice, odloučené pracoviště Slovákova

Mateřská/ základní/střední škola Základní škola Boskovice, odloučené pracoviště Slovákova Informace pro ŠPZ Mateřská/ základní/střední škola Základní škola Boskovice, odloučené pracoviště Slovákova Ředitel/ka školy: RNDr. Vladimír Ochmanský Počet tříd: 20 Jméno výchovného poradce: Mgr. Alena

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (Pracovní skupina MAP - Inkluzivní vzdělávání včetně podpory talentu a nadání ) ZNĚNÍ DOTAZNÍKU Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, jménem pracovní skupiny Inkluzivní

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných III. Platné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 1. V části první Čl. I dosavadní bod 6. nově zní :

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 1. V části první Čl. I dosavadní bod 6. nově zní : POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 103/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida,

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Gustava Klimenta 493/3 708 00 Ostrava Poruba tel.: +420 596 912 198, e-mail:profesor@jazgym.cz; www.jazgym.cz čj.: JGPT/1314/2016

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ve znění vyhlášky č. 103/2014 Sb. s účinností k 1.9.2014 Změny

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče. Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1. tel., fax: ,

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče. Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1. tel., fax: , Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 tel., fax: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Nová role školního poradenského pracoviště a školního poradenského zařízení vyplývající z 16 novely školského zákona Mgr. Miroslav

Více

124 vyhlášky č. 55/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. O činnostech zdravotních pracovníků a jiných odborných pracovníků

124 vyhlášky č. 55/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. O činnostech zdravotních pracovníků a jiných odborných pracovníků Příloha 1 124 vyhlášky č. 55/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. O činnostech zdravotních pracovníků a jiných odborných pracovníků a) provádět logopedickou diagnostiku a diferenciální diagnostiku pro

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Č.j.: SPC.ZR-573/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou, tel. 566 624 224, e-mail:

Více