7 8 / noviny. Zastupitelé jednali v basketbalové hale. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7 8 / 2013. noviny. Zastupitelé jednali v basketbalové hale. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 12."

Transkript

1 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 12. července 2013 noviny 7 8 / 2013 HUDEBNÍCI PRO FÉNIX V rámci benefičního koncertu na podporu Sociálně psychiatrického centra Fénix diváci mohli slyšet i ci zokrajné hudební nástroje. Další fotografie na straně 2. Zastupitelé jednali v basketbalové hale Zvýšit zájem veřejnosti o dění ve městě a nabídnout jí aktivní zapo jení, i tak může být vnímám záměr svolávat oficiální zasedání zastupi telů v Kyjově na netradičních mís tech. Z radnice se proto přesunulo poslední jednání do basketbalové haly na stadion. Z oblasti sportu byla projednána finanční podpora dvěma nejpočetnějším sportovním klubům basketbalu a fotbalu. Velmi vzrušená debata byla při přidělování dotace fotbalovému ob čanskému sdružení FC Kyjov 1919 z toho důvodu, že se někteří zastu pitelé domnívají, že ne všechny sku tečnosti hospodářského charakteru jsou v pořádku. Já mám opačný ná zor a myslím si, že to dokáže sdru žení doložit. S mládeží pracují do konce nadstandardně dobře. Dělají to v rámci svého poslání a myslím si, že takto bychom na ně měli pohlížet, řekl starosta Kyjova František Lukl. Veřejnost se mohla seznámit i s výsledky hospodaření Kyjova za loňský rok. Obdrželi jsme zprávu nezávislého auditora, který prošel hospodaření Kyjova za rok 2012 a konstatoval, že nebyly shledány žádné nedostat ky. Hospodaření tak bylo v souladu se zákonem, to je pozitivní zpráva. Dalším kladem je to, že v současné době nemá město žádný úvěr, a proto si můžeme dovolit na investice, které nás čekají, vzít úvěrový rámec do 100 milionů korun, vysvětlil sta rosta Kyjova. Z chystaných investic se město pustí do zateplení dvou mateřských škol, na které Kyjov získal dotaci, generální rekonstrukce smuteční síně, výrazných oprav budovy domu kultury, ale i zásahů v oblasti infra struktury, jako opravy Palackého třídy a Pod Kohoutkem. vh MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, naposled mám tu možnost Vás oslovit v rámci tohoto sloupku na první straně našich novin. Důvodem není ani tak mé další profesní smě řování, ale skutečnost, že od září do stanou Kyjovské noviny novou formu a vzhled. Během prázdnin vůbec změní svůj zevnějšek hned několik veřejných budov, které budeme ze získaných do tací zateplovat. Jde především o ob jekty mateřských škol Nádražní a U Vodojemu. Také kulturní dům se oblékne do nového hávu a stane se bezbariérovým, neboť zde přibude vý tah. Jistě se též rozjedou přípravné práce na rekonstrukci smuteční síně. Aktuálně se musíme také zaobírat realizací dvou investic, na které jsme v těchto dnech obdrželi rozhodnutí o přidělení evropských finančních pro středků. Jde o opravu tělocvičny ZŠ J. A. Komenského a také vybudování cyklostezky Kyjov Bohuslavice. Kromě toho běží finalizace projekčních prací na revitalizace sídlišť, generální rekon strukce Palackého třídy a ulice Pod Ko houtkem, stejně jako zadního příjezdu do areálu šroubáren. Nechci, aby předchozí řádky půso bily jako agitka, jen jsem chtěl nazna čit, že mnoho aktivit, podpořených za stupitelstvem v rámci strategického plánu rozvoje, je připraveno nebo do konce běží. Nikdy bych totiž nedokázal být tak nezodpovědný, abych uvažoval o několikaměsíční ministerské misi, pokud bych měl ve městě, které je mou srdeční záležitostí, resty či akutní problémy. To se ale naopak nedá říct o záležitostech, které bych měl v Praze spravovat. Jde především o agendu pří pravy na čerpání EU fondů po roce Mým úkolem mimo jiné bude najít kompromis mezi jednotlivými sub jekty a promítnout do návrhů nového programového období potřeby obcí a měst včetně krajů. Cíl, který je však z krátkodobého hlediska nesplnitelný, je vnést dílnou, věcnou a zdravým rozumem nasátou atmosféru do jednání centrálních or gánů. Takovou, jakou jsem díky Vám, skvělým spoluobčanům a pracovitým zastupitelům, poznal v našem krásném Kyjově. Ať se Vám daří! František Lukl, Váš starosta Z obsahu / E aukce energií strana 4 / Město ocenilo žáky strana 5 / Bambiriáda v Kyjově strana 7 Kyjovské noviny / červenec srpen 2013 strana 1

2 Fotoreportáže MAJÁLES I LETOS ROZPROUDIL ULICE KYJOVA. Ústředním mo tivem se stalo téma film a seriál, které nabídlo nepřeberné množství kostýmů a filmových postav. Recese, která rozbouří každoročně Kyjov, i letos vtrhla do ulic pod taktovkou studentů Klvaňova gymnázia. BOHUSLAVICKÝ ART MLÝN OPĚT PO ROCE OŽIL HUDBOU, uměním i alternativním divadlem. Víkendový festival Mezi smrky se letos zamě řil především na tvorbu přímo od výrobců. KONCERTOVALI PRO DOBROU VĚC. Sociálně psychiatrické cent rum Fénix se v Kyjově těší velké podpoře dobrovolníků a ti se rozhodli jej podpo řit benefičním koncertem. SENIORŮM ZPŘÍJEMNIL ŽIVOT DAR V PODOBĚ ČAJE Dárek v hodnotě pěti tisíc korun získal Dům s pečovatelskou v Kyjově. Šlo o příspěvek v rámci programu STOP Hunger, který se ve zbytku světa zabývá bojem proti hladu. V České republice je jeho cílem zlepšení každodenního života seniorů v sociálních zařízeních. Každý obyvatel i uživatel denního stacionáře obdržel jedno balení čaje ke zpříjemnění všedních dnů. red CIMBÁLOVKA ZAHÁJILA SEZÓNU V CHORVATSKU Ve dnech 30. května až 2. června se zúčastnila dětská cimbálová muzika ZUŠ Kyjov zahájení turistické sezony v družebním městě Kyjova Biograd na Moru. Pod vedením ředitele ZUŠ Kyjov Petra Petrů zahrály děti tři koncerty na molu a před radnicí města. Děti měly velký úspěch a i přes nepřízeň počasí bylo jejich vystoupení vždy hojně navštěvováno. Velmi hezké bylo přivítání na radnici starostou města Ivanem Knězem. Celkem 16 dětí tak vzorně reprezentovalo město Kyjov a Českou republiku v Chorvatsku. strana 2 Kyjovské noviny / červenec srpen 2013

3 Radnice Kyjov má jedno hřiště navíc Nové venkovní dětské hřiště nyní zdobí prostor v Brandlově ulici v Ky jově. Bylo instalováno prostřednic tvím příspěvkové organizace Centra sociálních služeb. Dřevěné herní prvky jsou v areálu Domu pro matky s dětmi. Děti pod dozorem svých rodičů či zaměstnanců organizace plně vy užívají nové možnosti ke hře na čer stvém vzduchu a rozvíjí své pohy bové dovednosti, podotkla ředitelka centra Ladislava Brančíková. Organizace tak zareagovala na opakovaný požadavek v místě bydlí cích maminek a především jejich dětí, ale také všech uživatelek soci álně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Kvalitu se snažíme prů běžně zvyšovat a nabízet nové čin nosti tak, aby mohla být uspokojena Sociální věci variabilita potřeb a požadavků našich klientů. Již v loňském roce jsme na vázali externí spolupráci s psycholo gem Matějem Černým, který organi zuje odborné besedy. Jejich hlavním tématem je rodina jako nejvýznam nější součást společenské mikro struktury, se svými funkcemi a čin nostmi zabezpečujícími potřeby svých členů. Plánujeme zahájit odborné právní porady prostřednictvím externí spolupráce s právníkem. Velkým plu sem je skutečnost, že všechny po skytované úkony v rámci této služby jsou zdarma. Služba je plně financo vána z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednic tvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, sdělila so ciální pracovnice Centra sociálních služeb Iveta Svobodníková. red Koncert pomohl zatopeným Foto archiv pořadatelů Podat pomocnou ruku lidem posti ženým povodněmi. Taková byla hlavní myšlenka organizátorů koncertu Nad vodou, který se konal na Masarykově náměstí v Kyjově. V pestré škále vystu pujících si mohl každý najít svého fa vorita a zároveň podpořit dobrou myš lenku. Schody před vstupem do kostela využili jako provizorní pódium organizá toři charitativního koncertu Nad vodou. Díky němu si obyvatelé Kyjova mohli připomenout, že problémy spojené s povodněmi se lidem z postižených oblastí ani zdaleka nepodařilo vyřešit. Před nedávnem se prohnaly přes Českou republiku povodně a my máme pocit, že povodně už nechávají lidi Foto archiv centra trochu chladnými a vlny solidarity, které se zvedaly před patnácti lety, už dneska nejsou. Ty problémy jsou při tom pořád stejné, vysvětlil smysl akce jeden z organizátorů Pavel Růžička z ob čanského sdružení Opona Kyjov. Organizátoři z občanského sdru žení Opona Kyjov, Jazz klubu a místní radnice se snažili minimalizovat vstupní náklady. V několikahodinovém kon certu se bez nároku na honorář před stavili: Návrat, Pavel Helan, ŠU FA, Helemese, Matěj Plíhal, Meteor, Za čalovec a finalista Superstar Adam Kukačka. Výtěžek z koncertu ve výši korun putoval do postižených oblastí v Čechách. red Adresář aktualizuje údaje Adresář organi zací, které pomá hají občanům Ky jovska, se dočká své aktualizace. Během měsíce července bude k dispozici již jeho 4. aktualizované vydání. V adresáři jsou uvedeni po skytovatelé slu žeb sociálních (např. pečovatel ská služba, soci ální poradenství, domovy pro senio ry) i navazujících (např. mateřská centra, pedagogic ko psychologické poradny, psychiat rické a psychologické ambulance). Obsahuje ale i celou řadu dalších uži tečných informací, které se mohou hodit v různých životních etapách a situacích. Najdeme zde kontakty na úřady působící v sociální oblasti a telefonické linky pomoci. Během celé ho roku pořádá Centrum služeb pro seniory Kyjov různé kulturní akce a vystou pení, na kterých se setkávají uži vatelé s ostatní mi generacemi, ať už se jedná o děti z mateř ských a základ ních škol, klien ty sousedního Domova Hori zont nebo různé mužské a ženské pěvecké sbory z Ky jova a blízkého okolí. Velkou radost mívají naši uživa telé především z vystoupení malých dětí. Centrum proto pokračuje v pra videlném setkávání s dětmi i bě hem oslav jubilantů každý měsíc, na které si žáci pod vedením svých uči telek připraví krátké vystoupení. V minulých letech jsme spolupra covali se ZŠ Bohuslavice u Kyjova, Výzva V tištěné po době bude Adre sář zdarma k dispo zici na městském úřadě v Kyjově (Odbor sociálních věcí a školství) a v informačním centru. V elektronické podobě bude ke stažení na webo vých stránkách města Kyjova a na oficiálních strán kách komunitní ho plánování so ciálních služeb Kyjovska (www. pomocobcanum. kyjovsko.cz). uvedla koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska Věra Lungová. vh Kontakt: Věra Lungová tel.: , mobil: , mail: Mezigenerační setkání a od začátku tohoto školního roku se pravidelně setkáváme se žáky ze ZŠ Vlkoš. Završením naší letošní spolu práce byla na začátku června be seda se žáky přímo ve škole. Uživa telé měli možnost poznat jak v této době probíhá výuka a vidět tech nické pomůcky, které se při výuce využívají. Zdeňka Haničáková, sociální pracovnice PODPOŘTE INFORMAČNÍ CENTRUM VE VAŠEM MĚSTĚ Pokud jste spokojeni se službami kyjovského informačního centra, máte možnost vyjádřit své díky a podpořit hlasování. Soutěž pořádá A.T.I.C. ČR ve spolupráci s Deníkem. Probíhá na stránkách kde vyberete na mapě Jihomoravský kraj a vlevo zakliknete město Kyjov a poté dole tlačítko odeslat. Hlasování je možné z jedné IP adresy pouze jednou. Hlasování probíhá do 31. července Za případnou podporu předem děkujeme! IC Foto archiv centra Kyjovské noviny / červenec srpen 2013 strana 3

4 Údaje z jednání orgánů města jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů. 87. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 16. května 2013 Rada města souhlasila: s uzavřením smluv o dílo na reali zaci dodávek dětských hřišť v Ky jově takto: Dětské hřiště Seifertovo nám. dodavatel: Tomovy parky s.r.o., Radvánovice 11, Turnov, IČ: , cena: Kč vč. DPH, Dětské hřiště ul. Školní doda vatel: DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., Brněnská 3794/27, Znojmo, IČ: , cena: Kč vč. DPH, Dovybavení dětského hřiště ul. Luční dodavatel: Bonita Group Service s.r.o., Koráb 131, Tišnov, IČ: , cena: Kč vč. DPH. Výběrová řízení byla vyhlášena formou zve řejnění výzvy k podání nabídek vč. zpřístupnění zadávací dokumen tace dálkovým přístupem na ve řejném internetovém profilu zada vatele. Rada města rozhodla: o poskytnutí dotace ve výši Kč pro HBK Kyjov, o. s., IČ: , na pořádání Mis trovství ČR v hokejbalu, které se uskutečnilo na Městském stadi onu v Kyjově v termínu: Sportovní komise projed nala žádost na svém zasedání dne a doporučila radě města poskytnout HBK Ky jov o. s. dotaci na pořádání Mis trovství ČR v hokejbalu ve výši Kč. 88. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 20. května 2013 Rada města rozhodla: o poskytnutí dotace ve výši Kč na poskytování regis trovaných sociálních služeb Sdru žení Linka bezpečí, Ústavní 95, Praha 8, IČ: Sociální komise projednala žá dost na svém zasedání dne a doporučila radě města poskytnout sdružení Linka bezpečí dotaci na poskytování re gistrovaných sociálních služeb ve výši Kč. Rada města souhlasila: s uzavřením smluv o dílo s vítězi výběrových řízení takto: na realizaci stavby Zateplení objektu Domu kultury ve městě Kyjově se společností Po zemstav Prostějov, a.s., Pod Ko sířem 73, Prostějov, IČ: , za nabídkovou cenu Kč, na realizaci stavby Stavební úpravy vestavba výtahu v Domě kultury v Kyjově se společností RES, s.r.o., Boršovská 2617/81, Kyjov, IČ: za nabídkovou cenu Kč na realizaci stavby Pěší napo jení obchodních zón při ulici Sva toborská v Kyjově se společ ností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ: , za nabídkovou cenu Kč. Z jednání orgánů města Informace z Rady a Zastupitelstva města Kyjova Zhotovitel zakázky Zateplení Domu kultury ve městě Kyjově byl vyhledán formou otevřeného podlimitního řízení zveřejněného v informačním systému veřejných zakázek. Ve lhůtě bylo podáno 20 nabídek, jediným hodnotícím kriteriem mimo splnění všech ve výzvě definovaných podmínek byla celková nabídková cena bez DPH. Další dvě výběrová řízení na reali zaci zakázek Stavební úpravy vestavba výtahu v Domě kultury v Kyjově a Pěší napojení ob chodních zón při ulici Svatoborská v Kyjově byla vyhlášena formou výzvy k podání nabídek zveřej něné na veřejně přístupném pro filu zadavatele města Kyjova. Je diným hodnotícím kritériem, mimo splnění všech závazných částí zadání (vč. odsouhlasení předlo ženého návrhu smlouvy o dílo), byla celková nabídková cena. 89. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 27. května 2013 Rada města schválila: výběr dodavatele na obnovu Boží muky na ulici Čelakovského v Ky jově za částku Kč, a to Mgr. Miroslava Minkse, akad. soch., Závodí 223, Velká nad Veličkou; podání žádosti o dotaci na projekt Kola se točí, Mutěnka frčí z gran tového programu Greenways Finanční prostředky z této dotace budou použity na vydání map a cyk lotras, dále na organizaci cyklo odpoledne, které se bude konat v měsíci září. Této akce se také zúčastní pan Josef Zimovčák. 90. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 3. června 2013 Rada města rozhodla: o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na reali zaci projektu Informační centrum města Kyjova personální rozší ření v letní sezóně 2013 ve výši Kč a rozhodla o přijetí této dotace; o udělení dotace ve výši Kč pro Charitu Kyjov, IČ: , na zajištění výkonu pečovatelské služby v Kyjově. Rada města pověřila: starostu města Kyjova k jednání s JMK ohledně převzetí zřizova telských funkcí DDM z JMK na Město Kyjov. 91. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 10. června 2013 Rada města rozhodla: o poskytnutí mimořádné dotace ve výši Kč pro HBK Ky jov, o. s., na činnost oddílu. Podmínkou je, že finanční pro středky nebudou použity na mzdy hráčů. Rada města revokovala: své usnesení č. 85/23 z 85. schůze konané dne , kterým bylo rozhodnuto umožnit majiteli rodinného domu č.p. 299 na ulici Mezi Mlaty vstup a vjezd do zahrady na pozemku KN p.č. 68/3 v k.ú. Kyjov za tímto rodin ným domem z pozemku PK p.č. 67/1 v k.ú. Kyjov, který je ve vlastnictví města Kyjova. Radnice umožní občanům ušetřit za energie díky E aukci Podobně jako mnohá jiná města a obce České republiky se nyní i rad nice města Kyjov rozhodla nabídnout svým občanům možnost zúčastnit se elektronické aukce na dodavatele ener gií. Ve spolupráci se společností A TEN DER s.r.o., která celou E aukci pro občany zabezpečuje, se tak radnice snaží svým občanům zprostředkovat možnost se E aukce zúčastnit a ušet řit tak na nákladech za elektřinu a plyn. Hned na začátku je třeba zmínit, že účast občanů v E aukci je bez platná. Co to vlastně je tzv. E aukce? Velmi krátce řečeno jde o výběrové řízení pořádané online pro velký počet zákazníků s cílem získání nejlepší možné ceny. Přihlášení dodavatelé tak soutěží nikoli o jednotlivé domácnosti, ale o všechny domácnosti najednou, jako jeden velký balík, o který je mezi nimi pochopitelně velký zájem. Navíc v elektronické aukční síni vidí on line svou nabídku a aktuálně nejnižší na bídku a jestli tedy chtějí zakázku získat, musí svou cenu snížit. Velký soutěžený objem a on line průběh výběrového ří zení jsou dvěma klíčovými faktory k zís kání nejnižší ceny na trhu. Co je předmětem E aukce? Bohužel nikoli celková cena, kterou nyní občané platí. Do E aukce nelze zahrnout platby za distribuci, poplatky za obnovitelné zdroje a další regulované platby. Soutěží se cena silové elektřiny a zemního plynu. Občané ovšem mohou počítat s tím, že z celkové ceny elek trické energie je možné v E aukci soutě žit o cca 50 %, a u zemního plynu o cca 75 % z celkové ceny, kterou nyní platí. V průměru dosahované úspory činí % ze stávajících cen silové ener gie a zemního plynu. Za rok tak dosa hované úspory činí několik tisíc korun. Jaké výhody E aukce občanům přináší? Především jde o: Získání nejnižší možné ceny na trhu Zafixování této ceny po celou dobu trvání smlouvy (2 roky), dodavatel nemá možnost cenu měnit Účast v E aukci je zcela ZDARMA Společnost A TENDER s.r.o. pro občany zajistí 100% administra tivní a právní servis Garance minimální úspory 11 % (v pří padě nižší úspory je přechod k nové mu dodavateli na rozhodnutí občana) Občan neplatí žádné další poplatky spojené s ukončením smlouvy se stávajícím dodavatelem ani za pod pis smlouvy s dodavatelem novým. Jaký je průběh celé E aukce? V případě zájmu se občané musí v průběhu července a srpna dostavit v níže uvedených termínech na měst ský úřad, kde s pracovníky společnosti A TENDER s. r. o. sepíší smlouvu o re alizaci E aukce. Sběr dat bude trvat tedy 2 měsíce, samotná E aukce pro běhne začátkem září a bude promítána na městském úřadě. Poté budou pře dána data vítěznému dodavateli, který připraví pro občany smlouvy o dodáv kách a zároveň zahájí potřebné kroky k ukončení dodávek u současného do davatele. Podepsané smlouvy si pak ob čané vyzvednou od pracovníků A TENDER s.r.o. opět na městském úřadě. Kde a kdy bude probíhat sběr dat? Sběrné místo bude zřízeno přímo v budově MěÚ na adrese Masarykovo náměstí 30/1, Kyjov 1. Samot ný sběr dat pak bude probíhat v úřední dny v pondělí a středu, a to od Harmonogram E aukce: ve zahájení sběru dat, v první veřejná prezentace pro všechny zájemce v prostorách MěÚ, v druhá veřejná prezentace pro všechny zájemce v prostorách MěÚ, ukončení sběru dat, ve proběhne první elektronická aukce pro občany města Kyjov prostorách MěÚ. Co musí občané vzít s sebou? Je třeba mít fakturu za poslední roční vyúčtování a stávající platnou smlouvu či dodatek ke smlouvě o do dávkách el. energie či plynu se svým stávajícím dodavatelem. Kdo se může aukce zúčastnit? Vedle občanů Kyjova se E aukce mohou pochopitelně zúčastnit i občané z obcí okolních a rovněž je to skvělá příležitost i pro živnostníky, podnikatele, dobrovolné spolky, zájmová sdružení, apod. Prostě pro všechny, kteří chtějí na energiích ušetřit. Více informací o E aukcích energií zájemci naleznou také na stránkách tender.cz a lidem.cz. František Sadílek, jednatel společnosti A TENDER s.r.o. strana 4 Kyjovské noviny / červenec srpen 2013

5 Děti, mládež a škola Radnice ocenila úspěšné žáky kyjovských škol Město Kyjov ocenilo krátce před koncem školního roku v atriu rad nice žáky kyjovských škol, kteří vzorně reprezentovali nejen svou ško lu, ale i město samotné. Domnívám se, že v dnešní době, která je naprosto bez hodnot, kdy každý den se mění skutečnosti, u kterých jsme si mysleli, že jsou pravdivé, je jedinou jistotou mládí, do kterého vkládáme obrovské na děje. Sešli jsme se proto, abychom ty nejlepší z nich ocenili, abychom jim poděkovali, protože jsou úžas nými vzory pro ostatní, věřím, že to dobré, úžasné a jedinečné v nich zůstane, a že potom v dospělosti na Zdravotnictví Knihy ně můžeme být pyšní jako dnes, kdy jim chceme poděkovat, uvedl sta rosta Kyjova František Lukl. Ocenění ze ZUŠ Kyjov: Klára Kašná absolventka 1. cyklu výtvar ného oboru za excelentní práce na všech projektech, Lada Přikrylová z tanečního souboru za spolupráci se sólisty ND na benefičním koncertu, Šárka Machálková za 2. místo v krajském kole národní soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje, Štěpán Kudela, Vladimír Procházka, Radim Hromádko, Prokop Neduchal a Zdeněk Trávník čle nové žesťového kvintetu za 1. místo Nové výběrové řízení na místo ředitele Nemocnice Kyjov Rada Jihomoravského kraje na svém výjezdním zasedání v Boskovi cích 27. června 2013 rozhodla o vy hlášení výběrového řízení na ob sazení pracovního místa ředitele Nemocnice Kyjov. V nemocnici dosud probíhalo výběrové řízení, které vy hrál dosavadní ředitel Petr Svoboda. Ten stojí v čele nemocnice od za čátku roku 2012 a od začátku května zároveň řídí nemocnici v Kar Co je hodnotou našich životů? Od kud a kam jdeme? Podobné otázky si někdy položil každý z nás. A klade si je i spisovatel MUDr. Jan Pavlík, roduvěrný Horňák, lékař a folklorista, zneklid něný společenským pohybem, který drtí vžité a staletími ověřené morální prin cipy. Vše začíná být v této společnosti dovoleno. Kategorie myšlení a citu jako je láska jsou střídány nenávistí a zlo bou, smysl pro humanitu a poezii života je nahrazován krutostí a násilím, od povídá na otázku, co ho vedlo k na psání knihy Sága rodu Chlebakupova. Tři generace rodiny Okénkovy rodu Chlebakupova svádějí svůj každodenní boj se zemí, která nedala člověku nic lových Varech. Pan ředitel Svoboda mi oznámil, že odstupuje z výběro vého řízení. Rada jej proto zrušila a vyhlásila nové. Ředitel Svoboda od vedl v uplynulých měsících ohromný kus práce a nemocnici vede velmi dobře. Zároveň si ale nedokážu před stavit, že by současně řídil kyjovskou nemocnici a nemocnici v Karlovar ském kraji, uvedl hejtman Michal Hašek. red Nová kniha Jana Pavlíka zadarmo, ba tvrdé sociální podmínky je vedou za prací až za moře... MUDr. Jan Pavlík (1937), lékař, folk lorista, spisovatel, rodák z Kuželova. Spjatý s Horňáckem naplnil svůj volný čas četnými folklorními aktivitami. Nej dříve kolem muzik Jožky Kubíka a Mar tina Hrbáče. Během studií v Brně jako vynikající tanečník sedláckých a ver buňku se uplatnil v brněnském Slovác kém krůžku. V Kyjově patřil k progra movým pracovníkům Slováckého roku, zasedá v odborné porotě soutěže slovác kého verbuňku v rámci MFF Strážnice. Články s národopisnou a vlastivěd nou tématikou publikuje v regionálním tisku. Jiří Jilík, spisovatel a publicista v ústředním kole Národní soutěže ZUŠ komorních orchestrů v Liberci. Ocenění ze ZŠ Dr. Joklíka: Ro mana Opatřilová za výborné studij ní výsledky po celou dobu školní docházky, snahu a píli, kladný pří stup ke školní práci, pomoc učitelům i spolužákům, sportovní reprezen taci školy a účast v soutěžích a olym piádách. Nikol Hlaváčová za mi mořádně slušné chování, výborné studijní výsledky, snahu, píli, zodpo vědnost, kladný přístup ke školní práci, ochotu, vstřícnost, pomoc spo lužákům i vyučujícím a za účast v soutěžích a olympiádách. David Válek za vynikající prospěch, slušné chování po celou dobu školní do cházky a úspěšnou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích. Libor Líčeník za výborný prospěch, přá telské chování, snaživý přístup ke školním povinnostem a reprezen taci školy v dovednostních soutěžích a na kulturních akcích. Iva Jedov nická za výborné studijní výsledky, zodpovědný přístup k plnění školních povinností, vzorné chování, ochotu pomáhat učitelům i spolužákům a za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích. Ondřej Buček za od vážný a kamarádský čin, při kterém projevil rozhodnost a odhodlanost po moci zraněnému spolužákovi. Ocenění ze ZŠ Bohuslavice: Da vid Hudec za aktivitu a píli ve ško le, příkladnou přípravu na vyučování a za ochotu každému pomoci. Kris týna Okůnková za snaživost, ochotu pomáhat učitelce i spolužákům a za aktivní zapojování do mimoškolních činností. Jan Žižlavský za snaživost, aktivitu, vzorné chování, za ochotu pomáhat spolužákům a zapojování do různých akcí pořádaných školou. Ocenění ze ZŠ Komenského: On dřej Lašák za výborný prospěch, kamarádské chování, za účast v okresním kole matematické olym Užitečné informace z kyjovské radnice piády a Pythagoriády. Michal Kůřil za snaživost, pracovitost, zodpo vědnost, za účast v matematické soutěži a postup do krajského kola zeměpisné olympiády. Kateřina Pau líková za pracovitost, zodpovědnost, reprezentaci školy v olympiádě z čes kého jazyka a postup do krajského kola matematické olympiády. Bar bora Závodská za výborný pro spěch, ochotu pomáhat a reprezen taci školy ve sportovních disciplínách i na branné soutěži k výročí Sokola. Adam Štěpánek za výborný pro spěch, vzorné chování, pečlivost, svědomitost a za reprezentaci školy ve vědomostní soutěži IT SLOT v Pra ze, kde získal 10. místo. Kateřina Průdková za výborný prospěch i chování, pomoc spolužákům a uči telům, reprezentaci školy v matema tických soutěžích a sportovních akti vitách. Terezie Bílá za pečlivost, aktivitu, kamarádskost, ochotu po moci učitelům a za práci v tanečním oboru ZUŠ. Aneta Škápíková za vstřícnost, přátelskost a reprezentaci školy v basketbalu. Vojtěch Kůr za logické myšlení, smysl pro přesnost a za první místo v okresních kolech matematické olympiády a Pythagori ády. Vendula Šprtová za svědomi tost, vynikající prospěch, ochotu pomáhat spolužákům, vzorné plnění povinností a účast na vystoupeních aerobiku. Karolína Měchurová za zodpovědné plnění svých povinností, výborný prospěch, spolehlivost, obě tavost a za účast na veřejných vy stoupeních a soutěžích v aerobiku. Josef Zapletal za ochotu pomáhat a poradit spolužákům a za vítězství v turnajích v kategorii babytenisu. Starosta Lukl současně dodal, že podpora školství ze strany města nespočívá jen v konstatování. Dů kazem jsou finanční prostředky, které putují například na opravy nebo stavby hřišť, revitalizace školských budov a podporu projektů jednotli vých zařízení. vh Kyjovské noviny / červenec srpen 2013 strana 5

6 3x foto archiv knihovny Kyjov opět četl dětem Kvůli dětem spojili síly Kyjovský klub maminek spojil své aktivity s Cen trem pro rodinu a podařilo se jim společně přichys tat sportovní od poledne, které si měly užít hlavně děti. Každé dítě do stalo při vstupu kartičku, na které byly vypsány soutě že. Pak procházelo jednotlivými stano višti, na kterých plnilo různé úkoly, například mělo skákat na trampolíně nebo jet na elektrickém autíčku. Po splnění všech úkolů pak každý účast ník dostal cenu, uvedl vedoucí Cen tra pro rodinu Radek Šváb. Sportovní odpoledne je obdobně jako další pravidelná setkání Centra pro rodinu jednou z aktivit, která má za cíl propojit různé generace. Zájemci mo Foto archiv centra hou využít bohatý program, který cent rum nabízí v průběhu školního roku. Vedle cvičení pro těhotné, dětské scho ličky a kurzů keramiky, jsou to napří klad i manželské večery nebo setkání seniorů. Pro rodiče s dětmi připravuje Ra dek Šváb i celodenní výlet. Uskuteční se na konci prázdnin a zavede účastníky do vyškovské ZOO do dinoparku. vh Obhájili titul Ekoškola Kyjovští školáci i předškoláci se společně s městskou knihovnou už několik let zapojují do celorepubliko vého projektu Celé Česko čte dětem. Jeho cílem je podpořit zájem o knihy u těch nejmenších. V Kyjově předčítali zástupci města společně s významnými osobnostmi. V rámci čtení jsme přidali i kulturní vstu py. Protože jsme na Slovácku a ne chceme nijak omezit folklor, pozvali jsme divadlo Hrozen z Hroznové Lho ty, vysvětlila ředitelka knihovny Marie Ježková. Zájem o čtení se snaží knihovníci podpořit ovšem nejenom u dětí. Podle statistik v posledních letech ubylo čte nářů starších šedesáti let. Řada zajíma vých setkání proto knihovna v Kyjově pořádá i se zaměřením na starší gene raci. Chystá další velkou akci na 26. září, kdy se mohou čtenáři těšit na setkání se spisovatelkou původem z Kyjova Eliškou Vlasákovou a jejími hosty. vh Foto archiv ZŠ MŠ na návštěvě v nemocnici Foto archiv MŠ V pondělí 17. června se vypravila skupina zástupců Ekotýmu, koordiná torka projektu ve škole Jitka Režňáko vá, ředitel Jan Navrátil a místostarosta Kyjova Antonín Kuchař na konferenci Ekoškol spojenou s předáváním mezi národního titulu. Zažili slavnostní atmo sféru v historické budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde škola obhájila titul Ekoškoly. Do celosvětové odpadové kampaně Litter Less se Základní škola J. A. Ko menského v Kyjově zapojila snižová ním produkce odpadů. Lidem názorně ukazovala, co všechno lze vyrobit z od padů. Ze starých novin vyrábíme papír, ze zavařovacích víček píšťalky, z ohří vané PET láhve jde vyrobit různé ozdo by, věci a podobně, nabídla hned ně kolik typů Jitka Režňáková. Škola také představila další činnost svého Ekotýmu. Ten například radí ostatním školám, jak třídit odpad. Ne dávno, v rámci sběru krabiček od čajů, z nich vyrobil pomůcku do matematiky kostku o objemu přesně jednoho metru krychlového. red Děti se v rámci předškolního vzdě lávání v Mateřské škole Nádražní se znamují během roku s různými pro fesemi. Tentokrát se jednalo o práci lékařů a zdravotních sester. Proto jsme rádi využili možnosti a navštívili v prv ním červnovém týdnu dětské a novoro zenecké oddělení kyjovské nemocnice. Děti mají spojené lékařské prostředí s nemocemi, úrazy a dalšími bolestmi. Nyní měly možnost poznat toto prost ředí i z druhé stránky a lépe tak pocho pit, že lékaři a sestřičky jsou vlastně kamarádi, kteří nám pomáhají. Děti si poslechly tlukot srdíčka pomocí steto skopu, vyzkoušely si měření EKG, po zorovaly, co se děje v jejich bříšku po mocí ultrazvuku, a také se zvážily na nemocniční váze. Dále si děti prohlédly lůžkové oddělení pro malé pacienty a zjistily, že i v nemocnici mají děti škol ku. Po celou dobu návštěvy se dětem velmi ochotně věnovali sestřičky a lé kaři, kteří dětem připravili sladké po hoštění a navíc ještě drobné dárky, které jim příjemně strávené dopoled ne v nemocnici budou připomínat. Děti a učitelky MŠ Nádražní Škola se představila tancem Výsledky svého několikaměsíčního snažení předvedli při závěrečném před stavení školního roku žáci tanečního oboru kyjovské základní umělecké školy. Vložili do něj všechen svůj um a lásku k pohybu. Ukázky od klasického až po moder ní tanec předvedli žáci Základní umě lecké školy Kyjov při svém vystoupení v místním kulturním domě. Hlavně svým rodinám ukázali, co se naučili. Jsou děti pilné, které chtějí umět něco víc, i když to třeba nebudou nikdy profesně tancovat. Pak jsou ale i ta kové děti, kterým to stačí jen tak pro radost a nemusí dělat nijak náročné věci, uvedla učitelka tanečního oboru Jolana Součková. Mezi tančícími byla většinou děv čata a rozhodně neplatilo, že by si vy bírala jednodušší věci. Naopak, větši nou je lákaly veselejší taneční projevy, které bývají často náročnější. Taneční obor Základní umělecké školy Kyjov ne vyučuje samozřejmě jen balet nebo mo derní tance. Věnuje se všem taneč ním projevům včetně tanců lidových. Zdeněk Šmýd strana 6 Kyjovské noviny / červenec srpen 2013

7 Bambiriáda poprvé v Kyjově EKOLOGICKÁ VLAJKA Žáci Středního odborného učiliště Havlíčkova Kyjov na akci Den Země v Kyjově vystavili na stánku Asekol ekologickou vlajku. Tuto vlajku vytvořili žáci oboru Praktická škola dvouletá v rámci plnění úkolu v pro jektu Recyklohraní. Tento recyklační program pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR prohlubuje znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. red Foto archiv školy Foto archiv školy ROBOTI V AKCI ZŠ Dr. Joklíka v Kyjově přijala nabídku zúčastnit se Roboti ády projektu pro podporu nadaných žáků. Cílem projektu je podpořit žáky se zájmem o technické obory. Ti budou v průběhu příštího školního roku navštěvo vat Robotický kroužek, který bude fungovat při škole. Představení akce pro běhlo interaktivní prezentací, kterou provedl Ivo Hopp a zástupci DDM Junior z Brna. Žáci aktivně řešili problematiku konstrukce staveb na příkladu stavby věží z papíru a poté si mohli vyzkoušet několik modelů robotů vyrobených při DDM Junior. Celý projekt bude ukončen soutěží robotů zkonstruovaných ve vybraných školách Jihomoravského kraje. KLUB MAMINEK KYJOV Místo setkávání Mlýnská 2367, Kyjov Nětčice u sila tel.: (Radek Šváb) Každé ÚT a ČT se za hezkého počasí mohou maminky nebo tatínkové schá zet na zahradě Centra pro rodinu na Palackého třídě. (Vchod na zahradu je ze strany u mlékárny.) V červenci a srpnu je klub uzavřen prázdniny. Jaký sport či koníček vybrat pro své dítě? Rodiče často hledají svým ratolestem vhodnou zábavu obtížně. Právě v tomto mohla pomoci celo státní akce s názvem Bambiriáda. Le tos poprvé se konala v Kyjově. Hokej balisté, karatisté, mažoretky, hasiči, ale i radioamatéři nebo chovatelé drobné zvěře. Ti všichni v Kyjově u rad nice ukázali, co všechno obnáší věno vat se právě takovému koníčku. Akci uspořádalo Military muzeum Vlkoš. Každou z činností si děti mohly vy zkoušet, aby zjistily, jestli jim jde a jestli je zaujme. Na Bambiriádě se předsta vily i domovy dětí a mládeže, které pro vozují mnoho různých kroužků. Je to koncipované tak, aby se občanská sdružení prezentovala, pro tože někdy rodiče ani neví, co jaký sport obnáší, ale hlavně, že jsou opravdu dobrá a že mají výsledky i na celostátní úrovni, vysvětlil Petr Něnička z Military muzea. Téměř u každého stanoviště byli nejen vedoucí, ale i školáci, kteří se danému oboru věnují. Ukázali, co se naučili. Například hokejbalisté si vy robili zmenšené hřiště, na kterém hráli. Lákali nové kamarády, kteří si to mohli zkusit s nimi. Akce trvala dva dny. Po celou dobu si příchozí mohli užít také do provodného programu na přistave ném pódiu. I na něm se představili členové dalších zájmových kroužků. Tančili, zpívali nebo hráli divadlo. vh začátky vysílání v hodina B 16 / 19 / 22 / 1 / 4 / 7 / 10 / 13 čas vys. název pořadu Znělka Magazín Hodonín premiéry ÚT, PÁ Magazín Hodonín repríza Kyjovský magazín premiéry ÚT, PÁ Kyjovský magazín repríza Veselský týdeník premiéra ST VTX ZL, UH, UB vysílací schéma uvidíte v TVS KYJOVSKÝ MAGAZÍN dvě premiéry týdně úterý a pátek vždy po Všechny časy vysílání Kyjovského magazínu: denně v 01.20, 04.20, 7.20, 10.20, 13.20, 16.20, 19.20, Kyjovské noviny / červenec srpen 2013 strana 7

8 strana 8 Kyjovské noviny / červenec srpen 2013

9 STĚHOVÁNÍ DAR 5) Autodoprava Darek Truschinger Tel.: Kyjovské noviny / červenec srpen 2013 Placená inzerce / strana 9

10 strana 10 / Placená inzerce Kyjovské noviny / červenec srpen 2013

11 Programy Kulturní, vzdělávací a společenský servis / prázdniny 2013 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV pá a pá od 7.00 do před DK a městská tržnice FARMÁŘSKÉ TRHY Čeká na vás prodej zeleniny, ovoce, sušených květin, uzenářských výrobků, trdelníků, sýrů, medu a medových výrobků, cukrovinek, koření a bylin, výrobků z domácí pekárny, domácích povidel, sukulentů, formiček, hlívy ústřičné, přírodní hojivé kosmetiky. Trhy se budou pravidelně opakovat každý první pátek v měsíci. (tj , ) pá v letní kino MAREK ZTRACENÝ Tento rocker získal roce 2008 v soutěži Český slavík ocenění Objev roku. Jeho texty jsou velmi osobní a dotknou se snad každého. Kromě jeho prvního singlu Ztrácíš, který na dlou hou dobu ovládl český éter a okouzlil davy fanynek, připravil i několik dalších hitů, především singl Něco končí, který se také objevil na debutovém albu Ztrácíš. Jako předkapela zahraje Anomie z Milotic. ne v letní kino TAK TOHLE NÁS BAVÍ odpoledne s Diamond cats Nedělní odpoledne pro mamin ky, děti i teenagery se skupinou Diamond cats. Niki, Kristýna, Hanka a Týna jsou holky ve věku let, které milují zpěv a tanec. Nazpívaly řadu nádher ných písniček a doplňují je výborně propracovanou taneční choreografií. Jejich vystoupení nenechá nikoho v klidu a energií nabije malé i velké diváky. Součástí bude i doprovodný program zaměřený na děti a módní přehlídka Radomíry Klouparové. so ne XVIII. KYJOVSKÉ LETNÍ SLAVNOSTI Sobota: 9.00 Mažoretky (před radnicí) 9.15 Anomie mladá kapela Milotice (pódium před radnicí) 9.45 Ukázka juniorských cyklotrialových závodníků s účastí závodníků světového poháru (před radnicí) Anomie mladá kapela Milotice (pódium před radnicí) Šermířské vystoupení (před kostelem) Dětské kočovné divadlo představení (pódium před radnicí) Cirkus Tety párová akrobacie na šále na 5 m vy soké konstrukci (před radnicí) Eorkshop na hrazdě a šále pro veřejnost (před radnicí) Dětské šermířské hry (před kostelem) Vystoupení bluegrassové kapely Šu fa (pódium před radnicí) Šermířské vystoupení (před kostelem) Swingové taneční vystoupení (pódium před radnicí) Perličky stříbrného plátna koncert (pódium před radnicí) Ukončení jarmarečního prodeje v 17 h Dechová hudba Svatobořáci (pódium před radnicí) Závěr Lidový jarmark (náměstí) ukázky lidových řemesel, předvádění výroby, Komerční jarmark (náměstí a přilehlé ulice) prodej zboží všeho druhu. V průběhu programu ( ) jsou v prostorách před radnicí pro děti připraveny tvořivé dílničky, hry a soutěže. Neděle: 9.00 Přípravka Slováckého souboru Kyjov 9.30 Folklorní soubor Kyjovánek za doprovodu CM Stužka 9.30 Mariánská pouť, poutní průvod vyjde z Boršova Mužský sbor Vysloužilci za doprovodu CM Stužka Slavná poutní mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie Ženský sbor Tragačnice Folklorní soubor Kyjovánek za doprovodu CM Friška Krojovaný dožínkový průvod od hospody U Jančů pro hospodáře do Boršova na ulici Školní a poté se průvod vydá na náměstí. Dožínkové veselí vyvrcholí po průvodu programem před radnicí Slovácký soubor Kyjov a dechová hudba Žadovjáci. Lidový jarmark (náměstí) ukončení v so ve sportovní hala Klvaňova gymnázia 7. ROČNÍK GALERIE RULANDSKÝCH VÍN V ČR Soutěžní přehlídka těch nejlep ších Rulandských bílých, šedých a modrých vín, od letošního ročníku doplněných odrůdou Chardonnay nejen z České repub liky, ale i zahraničí. Od hraje k poslechu Cimbálová muzika Martina Hrbáče. so v letní kino ŽALMANŮV FOLKOVÝ KYJOV so v letní kino SLUHA DVOU PÁNŮ Divadelní představení Městského divadla Zlín. Jde o slavnou komedii plnou záměn a radosti ze hry o slu hovi, který si dokáže se vším poradit, i když se přitom nahoní jako pes. INFORMAČNÍ CENTRUM ne v Křest a autorské čtení historického románu SÁGA RODU CHLEBAKUPOVA Kniha MUDr. Jana Pavlíka o osudech emigrantů do Ameriky z Horňácka. pá v KYJOVSKÁ JAZZOVÁ SEŠLOST v předvečer Kyjovských letních slavností vystoupí muzikanti skupin YOOFJazz a EMPIRIT. RADNIČNÍ GALERIE po st KRAJINY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ Výstava přibližuje přenos krajiny tří věkově rozdílných autorů, Bohuslavy Olešové a jejího principu neurčitosti, ze zemité nadčasovosti industriálních gobelínů Radka Michálka a niterných světů v obrazech duší Tomáše Prusinovského. SLUCHOVĚ POSTIŽENÍ st ve MOTOREST SAMOTA Odjezd z autobusového nádraží Už po 14. se letos sejdou na Slo vácku hudebníci z obou stran Mo ravy a Dunaje, řek, které od sebe pomyslně oddělují naši bývalou spo lečnou republiku. Zatímco v létě roku 2000 šlo zřejmě o milý experiment, aktuálně jde o tradici a závazek pře devším vůči příznivcům tohoto hu debního žánru. Každý rok se ukazu je, že ačkoliv jsou Uherské Hradiště i Kyjov především folklorní baštou, dobrý jazz si i tady nachází cestu ke stále novým a novým poslucha čům. Jaké budou letos novinky? Po je denácti letech se hlavní koncert v Hradišti stěhuje z REDUTY do sálu kina HVĚZDA. Změna sice vynucená, ale věříme, že lepší akustika i poho dlnější divácké zázemí budou nako nec krokem ke spokojenosti všech. st v 9.00 KOUPALIŠTĚ KYJOV st ve MILOTICE noční prohlídka zámku Prohlídka začíná ve st v 9.28 BRNO VILA TUGENDHAT V 9.28 vlakem. Všechny dotazy na tel , nebo nebo osobně v budově Městské knihovny suterén. CENTRUM PRO RODINU Pod záštitou Centra pro rodinu probíhají kurzy angličtiny. Nejen pro začátečníky, ale i pro po kročilé. Za hezkého počasí máte možnost využívat herních prvků a trampolíny, na farní zahradě, dle otvírací doby. Veškeré informace naleznete také na KLUB ČESKÝCH TURISTŮ KYJOV červenec 2013 TURISTICKÉ POCHODY Čeložnice Zavadilka Koryčany (7,5 km), odjezd autobusem v Stupava motorest Samota Střílky (6 km), odjezd autobusem v Osvětimany Skály Osvětimany (7,5 km), odjezd autobusem v 8.53 MĚSTSKÁ KNIHOVNA Knihovna bude uzavřena z důvodu revize knižního fondu a čerpání celozávodní dovolené. 14. CZ&SK Hello Jazz Weekend Uherské Hradiště a Kyjov, 11. až 13. července No a v Kyjově se naopak po roční pauze hlavní koncert vrátí do areálu JANČOVKA, kde se nám v roce 2011 moc líbilo. Tak už se těšíme V Kyjově bude jazzový předkrm přímo na Masarykově náměstí v pá tek odpoledne. Hlavní koncerty přijdou na řadu v pátek v hradišťské HVĚZDĚ a v sobotu na JANČOVCE v Ky jově. Hlavní festivalové menu má le tos čtyři chody. Startuje ho domácí JAZZGANG, po něm přijde na scénu legenda českého ženského jazzu Jana Koubková, za ní bude následo vat produkce Quartetu Milana Svo body a tečku za večerem udělá bra tislavský projekt JAZZONANCE, ve kterém vedle sebe účinkují zpěvák Bérco Balogh a pianista Luboš Šrá mek. Jan Dudek Kyjovské noviny / červenec srpen 2013 strana 11

12 pá v 18.00, ne ve a ne ve PANORAMA: OSAMĚLÝ JEZDEC USA 2013, 151 min. Indiánský bo jovník Tonto se vydává na divokou jízdu plnou velkolepých překvapení a humorných neshod, aby dokázal bojovat s lidskou chamtivostí a ko rupcí. pá ve LETNÍ KINO: DOBA LEDOVÁ 4 ZEMĚ V POHYBU USA 2012, 94 min. Pokračování slavného snímku Doba ledová za vádí diváka přibližně do doby před 200 miliony let, kdy existoval jeden veliký kontinent, kterému se říkalo Pangea. so v (2D), ne v (3D), čt v (3D), pá v (2D) a so v (3D) PANORAMA: JÁ, PADOUCH 2 USA 2013, 95 min. Může být na pravený padouch vůbec ještě zá bavný? Když vypráví pohádky na dobrou noc? Když se bojí o nevin nost své nejstarší dcery? Když už nechce vůbec nic ukrást? so ve PANORAMA: JÁRA CIMRMAN PROSO ČR 2013, 100 minut. Přímý přenos slavnostního koncertu je pořádán ve prospěch Centra Paraple, charita tivní organizace, která pomáhá fy zicky postiženým najít cestu zpět do kvalitního života. Kino Panorama Kyjov/prázdniny 2013 út v (2D), ne v (3D) PANORAMA: UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY USA 2013, 109 min. Už od té doby, kdy byl Mike jenom malé monstrum, snil o tom, že se stane úspěšnou příšerkou. A všichni přeci vědí, že ty nejlepší příšerky jsou z Univer zity pro příšerky. út ve PANORAMA: ORANŽOVÁ LÁSKA Ukrajina 2007, 84 min. Umírající muž nabídne honosný byt, jídlo a vše potřebné k životu páru, který je do sebe natolik zamilován, že vy drží v přítomnosti pouze svého part nera až do jeho smrti. st v (3D) a (2D), čt ve (3D) a ne v (2D) PANORAMA: PACIFIC RIM ÚTOK NA ZEMI USA Z moře se vynoří ob rovské příšery Kaiju a pustí se do války s lidstvem. Pro boj s Kaiju byla vyvinuta speciální zbraň: masivní ro boti zvaní Jaegers, ovládáni dvěma piloty... Osobnosti čt v 17.30, pá v 18.30, so v a ne ve PANORAMA: REVIVAL ČR 2013, 116 min. Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných okolností se v roce 1972 rozpadli a každý ze čtyř bývalých muzikantů se s údělem rockera ve výslužbě vy rovnal po svém. pá v LETNÍ KINO: AVATAR USA 2009, 162 min. Posádka ze Země objeví na Pandoře velmi cenný minerál, který má na Zemi nevyčís litelnou hodnotu. Pobyt na Pandoře je ovšem možný teprve po vytvo ření hybrida Avatara... so ve LETNÍ KINO: SVATÁ ČTVEŘICE ČR 2012, 78 min. Ondra s Vítkem jsou kamarádi a navíc sousedi z dvojdomku. V exotickém ráji se v jejich hlavách zrodí plán, po kte rém už jejich sexuální život nebude nikdy stejný a nudný. út v a st v PANORAMA: STÁŽISTI USA 2013, 119 min. Billy a Nick jsou prodejci, jejichž kariéru poto pil současný přetechnizovaný digi tální svět. Přesto se jim podaří té měř nemožné: získat prestižní stáž ve firmě Google. Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny před prvním představením a mezi představeními. Tel. do pokladny: , kancelář kina: , e mail: kyjov.cz Vzpomínka k nedožitým osmdesátinám malíře Pavla Navrátila ( ) út ve (2D) a st ve (3D), čt ve (2D) PANORAMA: R.I.P.D. URNA: ÚTVAR ROZHODNĚ NEŽIVÝCH AGENTŮ USA Nick Walker byl elitním detektivem, jenže pak to schytal bě hem jedné akce. Místo paní Zu baté ale dostane nabídku práce u URNA, Útvaru rozhodně neživých agentů. so ve PANORAMA: BABOVŘESKY ČR 2013, 90 min. Místní zbožné ženy v čele s drbnou Horáčkovou če kají příjezd nového váženého sta rého důstojného pána, ale z auta vyskočí mladý, sportovní, asi třice tiletý kluk út ve (2D), st v (2D) a ve (3D) PANORAMA: WOLVERINE USA 2013, 136 min. Nejslavnější hrdina ze ságy X Men se podívá do současného Japonska. V pro něj zcela neznámém a nesrozumitel ném světě se střetne se svou nej větší Nemesis. Pouhých 25 tvůrčích let dal osud Pavlovi Navrátilovi k tomu, aby jako umělec zaznamenával pocity a ma poval prostředí člověka druhé poloviny 20. století a mohl zanechat zřetelnou stopu v paměti současníků. Jako Pav lův vrstevník a kamarád jsem mohl sle dovat jeho uměleckou dráhu, která vedla stranou oficiálního kulturního dění, zcela pochopitelně pro člověka hloubavého a znalého evropské kul turní historie. Pavel stále hledal spříz něné duše nejen mezi výtvarníky, ale i mezi muzikanty a básníky. Nepřekva puje proto, že mu svou báseň věnoval Jan Skácel (1970) nebo Oldřich Miku lášek (1974). Pavel zapadl do brněn ského kulturního prostředí už jako ben V hotelu Club v Kyjově se konal ca sting do filmu Dědictví II aneb Kurva hošigutentag. Shodou okolností režisér Robert Sedláček, který před pár lety v regionu natáčel film Muži v říji, nyní převzal nelehký úkol, aby navázal na divácky velmi úspěšný film. Jeho natá čení již běží podle scénáře, který na psal Bolek Polívka a film bude lehce navazovat na předchozí díl. Jsou v něm Zajímavosti jamínek mezi starší harcovníky, kteří ho respektovali pro jeho tvorbu i přesně formulované názory. Pavel Navrátil se narodil 18. srpna 1933 v Brně a mládí prožil v Kyjově, kde byl jeho otec poštmistrem a ma minka učitelka v Archlebově. V roce studoval na Vyšší umě lecko průmyslové škole v Brně, kde se také po studiích usadil. Se svým příte lem sochařem Zdeňkem Macháčkem sdíleli společný ateliér na Vinařické v Brně Pisárkách. Sluší se pozna menat, že oba v Kyjově vystavovali už v roce 1958 a jako třetí se k nim při pojil malíř Karel Zedníček. V roce 1957 vznikla na jižní Moravě skupina Brno 57, která navazovala na předválečnou V Dědictví II hodně Kyjovjáků obsazeny i významné herecké osob nosti včetně Dagmar Havlové, Vlas tičky, manželky Bohuše, která založí 33 členný ženský sbor s názvem Kře pelky. Ve skutečnosti to budou zpě vačky Tetky z Kyjova a Tragačnice z Ky jova, které budou do filmu obsazeny. Představit se má i kapela ŠU FA z Ky jova, cimbálka Jury Petrů a asi dalších 30 místních komparzistů. red avantgardu. Patřil k ní svatobořický malíř Vladimír Vašíček, kyjovský Mirek Tichý, brněnští malíři Jánuš Kubíček a Bohumír Matal, z Uherského Hra diště malíř, sochař a keramik Vladislav Vaculka. V roce 1962 se ke skupině připojil i Pavel a vystavoval s nimi v roce 1964 v Praze, v roce 1965 v Krakově (Palac Stztuki). V témže roce se zúčast nil na přehlídce Salon de jeune pein ture v Paříži. Se Zdeňkem Macháčkem Pavla spojoval nejen ateliér, ale i řadu let tr vající spolupráce malíře a sochaře na dílech určených do veřejných prostor v architektuře. Výsledky úspěšného di alogu můžeme najít ve Vysokých Tat rách, Bratislavě, Brně, Karlových Va rech, Pardubicích i dalších místech. Také společně vystavovali v Praze, Brně, italské Perugii či polské Po znani, kde to bylo naposled, protože 31. října 1981 Pavel zemřel. Ještě v létě toho roku se zúčastnil meziná rodního plenéru v bulharském Plov divu spolu s malířem Františkem Cun drlou ze Strážnice. Mimo zátiší v počátcích Navrátilovy tvorby byla hlavním tématem jeho tvorby krajina ale nejenom krajina viděná zrakem, ale vnímaná všemi smysly a prožitá i se svými historickými remi niscencemi. Do okruhu jeho zájmu patřila městská periferie se svými věč nými jizvami na zdech, cyklus Varšav ské stěny se stopami války na pozů stalých torzech ještě 15 let po ní. Nebo Hornické krajiny, drsné svým struktu rálním povrchem, který odpovídal drsné industriální realitě. Světýlka v mezerách temných budov a kol těžních věží. Zlomem byla druhá návštěva Itálie v roce a setkání s antickými Pompejemi v Kampánii. Zaujatý emocemi vytvořil Pavel během roku cyklus Pompeje, který ho na dlouhé měsíce zcela pohl til. Den ohně, Kouř nad městem, Puklá země, Ulice náhrobků pozoruhodná je nejen tématika, kde se prolíná historie s geologií země, ale i pro středky malby, valéry hnědých okrů až k pompejské červeni a lazurami pro svítající kresba tužkou. Do jisté míry je pokračováním i krajina Slovenska in spirovaná archeologickými vykopáv kami. Od básnivé Českomoravské vyso činy se obloukem vrací do svého kra je, aby poslední léta zakotvil v Borko vanech. Podle slov Igora Zhoře, který glosoval uměleckou cestu Pavla Navrá tila,...hledal a ve svých slováckých Borkovanech posléze i našel svou osu dovou krajinu, která mu nabídla to, po čem zejména na konci života inten zivně toužil jistotu osobní umělecké pravdy. Jiří Dunděra strana 12 Kyjovské noviny / červenec srpen 2013

13 Společenská rubrika JUBILANTI Anna Panglová Anna Dubská Josef Ronek Václav Bimka Františka Frýbortová Jaromír Dřímal Růžena Čadová Květoslava Domanská Božena Masaříková Květuše Haničáková František Křížka Marie Falešníková Alois Balaja Milan Králík Libuše Kouřilová Marie Marešová Emilie Doležalová Ludmila Kalašová Bohumil Hlavinka Ilona Měsíčková Vlasta Bártová Miloslav Macek Inzerce a poděkování 99 let 97 let 94 let 94 let 93 let 92 let 91 let 91 let 90 let 85 let 85 let 85 let 85 let 85 let 80 let 80 let 80 let 80 let 80 let 80 let 80 let 75 let NAROZENÍ Vojtěch Němec Miriam Böhmová Ella Miškovská Jakub Lupač Jan Hochman ÚMRTÍ Josef Kouřil Miroslav Uřičář Sport IV. ročník Champions Cupu v Kyjově byl na republikové úrovni Koncem května se v Kyjově konal IV. ročník fotbalového Champions Cupu pro fotbalové naděje ročníku 2004, O pohár starosty města Kyjova. Tur naje se zúčastnil domácí tým FC Kyjov 1919, dále AC Sparta Praha, FC Zbro jovka Brno, FC Fastav Zlín, 1. FC Slo vácko, SK Líšeň, Baník Ratíškovice a FKM Morava. Vzhledem k vytrvalému dešti se turnaj přesunul z travnaté plo chy stadionu do halového prostředí. Utkání se hrála systémem 4 + 1, každý s každým. Protože se nemohly hrát zápasy na dvou hřištích současně, doba utkání byla zkrácena na 12 mi nut. Svou úlohu výborně zvládli rozhod čí, kteří všechna utkání rozhodovali ve dvojici. Všechny zápasy vykazovaly vy sokou úroveň, utkání končila převážně těsným rozdílem. Na konci turnaje se nevyhlašovalo konečné pořadí. Každé mužstvo získalo pohár a sladkosti pro každého hráče. Kyjov se v silné konkurenci neztra til. Domácí tým dokázal porazit Zbro jovku a se Spartou Praha těsně prohrál 1:2. Za domácí tým na turnaji čtyřikrát skóroval kapitán Martin Večeřa. Celý tým hrál nadstandardně, včetně bran káře Marcela Sušánka, který byl vy hlášen nejlepším brankářem turnaje. Sparta Praha ukázala trochu jinou tak tiku, než na kterou jsme zvyklí. Téměř každé utkání chytal jiný hráč, brankář se prezentoval spíše jako pátý hráč v poli. Při útoku Sparty se vysunoval FC Kyjov 1919, fotbalová přípravka ročník až k půlící čáře. Naopak při bránění čekal jeden útočník na brejkové situ ace. Za celý turnaj neokusila hořkost porážky. FKM Morava se představil jako snaživý tým. Jako jediný měl ve svém týmu děvčata, která se v soubojích vůbec neztratila. Další regionální tým Baník Ratíškovice potvrdil svou sílu z předchozích turnajů. Prezentoval se dobrou organizovanou hrou. 1. FC Slo vácko ukázalo svou tradiční kombi nační kopanou, plnou přesných při hrávek s rychlým pohybem hráčů. SK Líšeň překvapila svými výbornými vý sledky, poražena byla stejně jako hráči Zlína, pouze Spartou Praha. Zlín při derby se Slováckem dokázal získat Foto archiv klubu cenné vítězství. FC Zbrojovka Brno po dala kolektivní výkon na vysoké úrovni. Nejlepším střelcem turnaje se stal Luka Jatchviliami ze Sparty Praha se šesti brankami. Nejlepším útočníkem byl vyhlášen Petr Daňhel ze Zbrojovky Brno. Nejlepším obráncem se stal Lu káš Ambros z týmu 1. FC Slovácko. Nejlepším brankářem byl Marcel Sušá nek z Kyjova. Turnaj byl výborně organizován a obešel se bez vážnějšího zranění, ně kteří hráči si odnesli jen malé odře niny. Všichni zúčastnění se již těší na další ročník, který bude stejně kva litně obsazen. Pavel Krist, FC Kyjov 1919 STARÉ PIVNÍ LAHVE s litými nápisy, staré hospodské sklo, dokumenty a fotky z pivovarů a hospod koupím do sbírky. Tel PRONAJMU DVOUGARÁŽ na dvoře bývalého Svazarmu, Svatoborská 495. Rozměry 5 x 9 metrů, výška 3,3 m, vrata š. 2,9 m, v. 3,3 m, i pro vyšší auta. Přístup jištěn na noc zamykanou bránou. Bližší in formace a možnost prohlídky tel a VŠEM PEČOVATELKÁM Charity Kyjov i jejich vedoucí, které vzorně a s péčí ošetřovali mého manžela, patří vřelý dík. Strýčková, Kyjov CELOROČNÍ PRÁCE TRENÉRKY Jany Defeldové je velmi znát ve výsled kových listinách na všech soutěžích, které absolvovaly mažoretky Dejna DDM Kyjov. Obrovský úspěch jsme zaznamenaly v Telči. Všech pět startů jsme proměnily v cenné kovy. Byl to neopakovatelný zážitek, kde velká pochvala patří děvčatům za vzornou reprezentaci a maminkám za bouřlivou podporu. Trenérka má velmi pěkný přístup k dívkám, umí je pochválit, je trpělivá a i díky ní mají děvčata mezi sebou krásné a přátelské vztahy. Myslím, že ne píši pouze za sebe, když tímto velmi poděkuji paní trenérce a její dceři Denisce za příkladnou práci a čas věnovaný našim dětem. Těšíme se na pěkné chvíle a napětí při dalších soutěžích a samozřejmě na medai lové pozice! Za rodiče Martina Houšťová Úspěchy mažoretek Dejna Koncem května se děvčata zúčast nila v Telči soutěže O střevíček z po hádkové Telče. Získala v kategoriích mimi děti, děti a juniorky tři krásná první místa a domů si přivezla za tato umístění tři skleněné střevíčky. Dále mini formace děti se umístily na dru hém místě a mini formace juniorky skončily třetí. Na Mistrovství republiky mažoretek, které se uskutečnilo ve dnech června v Jaroměři, do sáhla tato děvčata také několik vý znamných umístění. V kategorii juni orky baton si splnily velký sen a čtvrtým místem si vybojovaly postup na Mis trovství Evropy. Dále Elenka Kobzín ková získala druhé místo a titul vice mistryně ČR v sólo děti a spolu se Simonkou Krškovou si v duu děti vybo jovaly nádherné první místo a titul mis tryně ČR. Foto archiv DDM Denisa Defeldová a Lenka Mašin dová byly také oceněny při Vyhlášení nejlepšího sportovce města Kyjova za rok 2012 v kategorii žáci/žákyně za loňské třetí místo na Mistrovství Evropy mažo retek ve Francii a za další významné úspěchy, které v loňském roce coby Mažoretky Dejna DDM Kyjov získaly. Za tyto všechny úspěchy a za příklad nou reprezentaci DDM Kyjov a města Ky jov, bych chtěl všem 37 dívkám ve všech věkových kategoriích a také jejich trenér kám paní Janě Defeldové a její dceři Denise Defeldové a také všem rodičům, kteří ve svém volnu vypomáhají při tré nincích, soustředěních a soutěžích, upřímně moc poděkovat a do další ná ročné práce v novém šk. roce přeji mno ho sil, elánu a trpělivosti při trénincích a štěstí v soutěžích, kterých se zú častní. Zdeněk Kunz, ředitel DDM Kyjov MISTR PŘEDVEDL VÝUKOVOU HODINU Přesnost a základní techniky u dětí a kumite u dospělých přijel do Ky jova zdokonalit mistr světa v karate veteránů Pavel Znamenáček. Ve dvou tréninkových lekcích radil všem zá jemcům o toto tradiční japonské bo jové umění. Se šotokanem, celosvětově nej rozšířenějším druhem karate, přijel do tělocvičny Základní školy doktora Joklíka v Kyjově Pavel Znamenáček. Mistr světa v kategorii veteránů jezdí na jih Moravy pomáhat pravidel ně. Je to už čtrnáctý rok, co sem jezdím, a vývoj dětí jde dopředu, i když někteří jsou schopní pracovat víc, jiní méně. Současné karate trošku uhýbá a snaží se jít sportovnější for mou, my se tady snažíme udržet i tradici, přesnost techniky a fyzický fond. U dospělých jsem se zaměřil na kumite, vysvětlil mistr světa v ka rate veteránů Pavel Znamenáček. Nejpočetnější skupinu zájemců tvořily děti od osmi do dvanácti let. Ka rate je totiž sportem vhodným už od ranných let. Dá se s ním však začít v ja kémkoliv věku. Dokladem mohl být třicátník Martin Kožuský, který se mu věnuje teprve půldruhého roku. Karate je sportem, který dokáže dostat tělo do optimální pohody. Je možné se mu věnovat rekreačně, ale i závodně. Ve druhém ze zmíněných příkladů je ovšem nutné počítat s tím, že úspěšný závodník musí absolvovat aspoň čtyři tréninkové jednotky týdně. red Kyjovské noviny / červenec srpen 2013 strana 13

14 Úspěch našich hokejbalistů Poslední květnový víkend hostil Ky jov a Vnorovy Mistrovství ČR v hokej bale v kategorii starší žáci, kde se sešlo deset nejlepších týmů z ČR. Ky jovskou skupinu A bez ztráty jediného bodu vyhrál domácí tým HBK Kyjov a z druhého místa postoupil tým SK Pedagog České Budějovice, který za váhal jen v souboji s domácími. Vno rovskou skupinu B vyhrál tým 1.HBC Svitavy, který ztratil jeden bod s dru hým postupujícím týmem této skupiny HBC Plzeň Litice. V prvním semifinále se střetl do mácí celek HBK Kyjov s celkem HBC Plzeň Litice. Tento zápas byl nejdrama tičtější z celého turnaje. Domácí se velmi rychle dostali do tříbrankového vedení, které ale nakonec neudrželi. Soupeř svou největší zbraní, zakonče ním z mezikruží, dokázal v každé tře tině umazat jednu branku, přičemž tu vy Foto archiv HBK rovnávací vstřelil v samotném závěru základní hrací doby. V následném pro dloužení byl šťastnější celek HBC Pl zeň Litice, který se po výsledku 3:4 pp probojoval do finále. Druhé semifinále přineslo jasnou výhru celku 1.HBC Svi tavy nad SK Pedagog České Budějo vice v poměru 6:2. Zápas o třetí místo přinesl profesionální výkon domácího týmu HBK Kyjov. Hráči nedali celku SK Pedagog České Budějovice žádnou šanci a po výhře 3:0 zaslouženě vybo jovali bronzové medaile. Finálový zápas byl zcela pod taktovkou 1. HBC Svita vy, které nedopustilo žádné zaváhání a jasně přehrálo celek HBC Plzeň Litice 6:2. Mistrem ČR v hokejbale v katego rii starší žáci se stal tým 1.HBC Svita vy, na druhém místě skončil tým HBC Plzeň Litice a bronz zůstal domácím hokejbalistům HBK Kyjov. Martin Vaculík, HBK Kyjov Dvakrát zlato a jeden bronz Kulturista Miloš Růžička z Kyjova pokračuje i v letoš ním roce v úspěš ném tažení na poli kulturistiky mužů a vozí další cenné medaile. Prvními letošními závody bylo mistrovství Moravy a Slezska ve Zbýšově u Brna, kde Růžička v kon kurenci 9 závodníků zvítězil v kategorii do 75 kg a o jeden hlas rozhodčího po měrem 2:3 skončil druhý za pozdějším absolutním vítězem celého mistrovství republiky, při porov návání vítězů všech 7 kategorií, bez rozdílu vah. O šest dnů později následovalo mi strovství republiky v Praze, kde ky jovský závodník skončil na 3. místě. Z výsledku rozhodčích jsem hodně zkla mán, 3. místo na republice sice není špatné, ale ne pokud forma odpo vídá úplně jinému umístění, kdo zá Foto archiv M. Růžičky vody a fotografie viděl, ví o čem mlu vím, je to trpká zku šenost. Měl jsem životní formu, ještě o kus lepší než mi nulý rok, když jsem republiku vyhrál, postěžoval si na práci sudích Rů žička. Pět týdnů po re publikovém šam pionátu absolvoval kyjovský kulturista závody v Lednici, kde vyhrál kategorii do 80 kg. Nebýt po divného mistrovství v Praze, byl by to za poslední 2 roky 7. zá vod v řadě bez porážky, neopomněl si vzpomínku na šampionát Růžička a dodal: Chtěl bych tímto poděkovat za pomoc s přípravou na letošní zá vody Jaroslavu Lagovi, Petrovi Martiná skovi, Radkovi Strmiskovi, Romanovi Čechovi, Aleši Cichému a hlavně městu Kyjov. Připravovat se na tolik závodů je bez pomoci ochotných lidí opravdu nemožné. red XXI. Přebor Kyjova v tenise žactva O pohár města Kyjova Tenisový klub Kyjov opět připravuje tenisový turnaj pro děti a mládež, který se stal již tradiční sportovní akcí na závěr prázdnin. Turnaj je dvoudenní akcí, letos se koná v sobotu 31. srpna a neděli 1. září Účastníci budou rozděleni dle věku: děti 5 7 let (hry, minitenis) 8 9 let (babytenis), žactvo: let (H, D tenis). Přebor bude zahrnovat dvouhry i čtyřhry, dvouhry v rámci věkové kate gorie, čtyřhry bez věkového omezení. Pro všechny účastníky přeboru je za jištěno občerstvení a drobné ceny, nej úspěšnějším hráčům budou předány diplomy, poháry a věcné odměny. Tato forma ocenění je možná jen díky spor tovnímu grantu města Kyjova a spon zorským darům od firem, rodičů a příz nivců tenisu. Přihlášky se přijímají na tenisových kurtech TK Kyjov u soko lovny v sobotu od 8.30 do 9.00 pro všechny kategorie. Zápasy a sou těže dětí se uskuteční v sobotu dopo ledne, zápasy žactva pak budou násle dovat v sobotu odpoledne a v neděli celý den. Přesnější časový rozpis bude stanoven podle počtu přihlášených hráčů a zveřejněn na klubové nástěn ce. Chlapci a děvčata, přijďte si s námi zahrát tenis v rámci XXI. ročníku Pře boru Kyjova v tenisu žactva O pohár města Kyjova. Prožijete tak zajímavý poslední prázdninový víkend mezi svými kamarády a vrstevníky. Letos si děti mohou akci zpestřit i návštěvou krytého hřiště Sokolíček. TK Kyjov uvítá jakoukoli finanční či ma teriální podporu příznivců aktivního sportování dětí, která umožní kvalitní zorganizování a zdárný průběh této akce. Budete osobně osloveni organi zátorkou turnaje nebo s ní můžete na vázat kontakt přes děti a hráče TK Ky jov. Marie Leciánová, trenérka, hlavní organizátorka turnaje Volejbalové léto Oddíl mužů na 2. Mezinárodním turnaji o pohár primátora města Skalice. Léto pro volejbalisty znamená pře chod z palubovek pod střechami tělo cvičen na antuku a písek, pod širé nebe. Zároveň je to očekávaná pauza mezi pravidelnými soutěžemi (Okresní přebor mužů, Amatérská volejbalová liga) a čas turnajů, soustředění a od počinkových akcí. Koncem března uspěl náš mužský oddíl na Volejbalovém turnaji PEPA 2013 v Hodoníně, kde vybojoval Ženy ve Veselí n. Moravou: zleva Marcela Králová, Jana Přibylová, Lenka Ingrová, Hanka Černá, Jana Kalvodová, Klára Slováčková, Michaela Kotíková. skvělé 1. místo. Stejně krásného vý sledku dosáhl i náš smíšený oddíl v květnu na 16. ročníku volejbalového turnaje smíšených družstev O pohár Anežky Šťavíkové, taktéž v Hodoníně. Na velmi kvalitním mužském Meziná rodním turnaji o pohár primátora města Skalice jsme vybojovali místo čtvrté, a náš ženský oddíl, tentokráte na So kolovně ve Veselí nad Moravou, místo páté. V příštích pár měsících nás čeká tradiční turnaj na Kamín kách a velké letní akce jako Vranovské léto nebo Pohořelický megaturnaj. Minulé měsíce navíc osvětlilo přidělení finanč ní příspěvků na činnost TJ Sokol Kyjov z rozpočtu Města Kyjova a udělení grantu na opravu chátra jící střechy z rozpočtu Ji homoravského kraje. Rovněž nás těší otevření dětského centra Sokolí ček v přízemí naší Soko lovny. Matěj Búřil, vedoucí oddílu volejbalu, člen výboru TJ Sokol Kyjov 2x foto archiv oddílu Kyjovské noviny vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČ Zhotovuje J. D. Production, s. r. o., redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, tel , e mail: Hynek Zdeněk, , Zdeněk Šmýd, Inzerce: tel Povoleno OÚ Hodonín dne , reg. zn /93. Evid. č. MK ČR E Grafický design & typografie KAM Studio Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: strana 14 Kyjovské noviny / červenec srpen 2013

15 DIGITÁLNÍ VÁHY, POKLADNÍ SYSTÉMY Zvyšte prestiž své prodejny Nově - úřední cejchování vah Svatoborská 428, Kyjov (naproti STK), tel.: (eshop) Reklama v Kyjovských novinách tel Správa a údržba nemovitostí Úklidová služba Pavla Kohútová Kyjov Úklid bytových a nebytových prostor Mytí oken, výloh Čištění koberců a čalouněného nábytku Hospodyňské práce Půjčovna čisticích strojů na čalounění a koberce Telefon: Doprava v Kyjově zdarma Kyjovské noviny / červenec srpen 2013 Placená inzerce / strana 15

16 KRÁSNÉ BYDLENÍ KLIDNÁ LOKALITA S KRÁSNÝM VÝHLEDEM SKVĚLÁ NABÍDKA byt Byt 3+1, Pěkný slunný byt 2+1, Bukovany - 65 m 2, po rekonstrukci Kyjov - 53 m 2. Nachází Krásný 3+1, Kyjov - ulice Zahradní, 65 m 2, 2.NP, vybaven nábytkem vyrobeným přímo na míru. Součástí bytu jsou i vstupní a interiérové dveře, které jsou z masivního dřeva. Cena ,- Kč Tel: PO REKONSTRUKCI Útulný přízemní d ů m 3+1, Šardice - po rozsáhlé rekonstrukci. Dům je zateplený, ve velmi dobrém stavu. Cena: ,- Kč Tel: mimo koupelny, nové podlahy, ekektřina, nová kuchyňská linka se spotřebiči, které jsou ještě v záruce, za domem venkovní posezení. Cena: ,- Kč Tel Chata poblíž obce Čeložnice m 2, obývací místnost s krbem, koupelna, kuch. kout, terasa, ložnice se 6 ti lůžky, veřejný vodovod, el. 220/380 V, kanalizace do žumpy, topení na tuhá paliva. Cena: ,- Kč Tel: Cena: ,- Kč Tel K prodeji sklep, Milotice - samostatně stojící asi 1,5 km od obce. Patrový s obytným podkrovím, centrální místnost s krbem a posezením. Je zde několik sociálních zařízení a PO REKONSTRUKCI KOUSEK OD KYJOVA PODNIKÁNÍ I BYDLENÍ KLIDNÉ BYDLENÍ Pěkný dům RD 3+1, Objekt bývalé DB 2+1, Těmice, Ježov - restaurace, m 2 s lodžií, v klidné podsklepe- Ždánice - 3.NP cihlo- lokalitě, ný, napojený Místnost pro vého byto- podsklepený, na IS. hosty s výč. pultem, WC pro hosty vého domu. kuchyně i Po pravé straně domu velká místnost, a zaměstnance. Skladová místnost V r koupelna po rekonstrukci. Za domem která se využívala jako hospoda a pro- a vstup do kuchyňky. Ve 2NP jsou revitali-zace, včetně nové odizodovou zahrada s hospodářskou budejna. Za domem je prostorná zahrada 3 místnosti skladů, zahrada 716 m 2. lované střechy. Velký sklep o výměře s posezením u grilu. Cena: a hosp. místnosti.cena: ,- Kč Cena: ,- Kč 14,5 m 2. Cena: ,- Kč ,- Kč. Tel Tel Tel Tel ZAJÍMAVÁ NABÍDKA PĚKNÁ LOKALITA U LESA PRONÁJEM BYTU NEPŘEHLÉDNĚTE Samostatně RD 6+1, Vracov Byt 2+1 k Byt 3+1, Kyjov stojící RD - krásná vy- pronájmu, - 54,5 m 2, 1. NP 5+1, Dambořice sázená zahrada, Kyjov - po ze 4 pater cihlosklepený. - pod- krytý bazén, celkové revého bytového Za klimatizace v konstrukci, v domu. Byt je v domem hosp. celém domě. Částečně podsklepený, klidné lokalitě, kousek od centra Kyjova původním stavu stavení, podzemní kvelbený sklep a garáž, na zahradě zahradní domek, s vlastním vytápěním. Byt má novou s vlastním vytápěním. zahrada, vhodná jako stavební místo. krytý bazén, altán s krbem a posezením. koupelnu a novou kuchyňskou linku. Cena: ,- Kč Tel Cena: ,- Kč Tel Cena: 8.800,- Kč/měs. Tel Cena: ,- Kč Tel pokojů. Cena: ,- Kč Tel STAVEBNÍ POZEMEK PO REKONSTRUKCI KRÁSNÉ BYDLENÍ Pozemek v obci RD 3+1, Strážovice - v Žádovice - proluce mezi po rozsáhlé rodinnými domy, územním plánem obce je určen rekonstrukci, nepodsklepen, přízemní, nová koupelna, výstavbě RD. Výměra 906 m 2, š. 18 m. okna, krb, internet, IS. Parkování Krajem pozemku vedou IS, na pozemku přes průjezd i garáž ve dvoře. Zahrada vlastní studna. 633 m 2. Cena: ,- Kč Tel K REKREACI RD 3+1, B o h u - slavice - přízemní, samostatně stojící se zahradou. Elektrika a plyn v domě. Voda vyvedena u domu. Vlastní studna s užitnou vodou. Dům má kvelbený sklep. Cena: ,- Kč Tel UBYTOVÁNÍ I OSLAVY Byt 3+1 i s garáží, Sobůlky - ve II. NP, výměra 68,6 m 2. Byt prošel velkou rekonstrukcí. Vlastní plynové vytápění i ohřev vody. Součástí sklep a společné prostory. Za domem pozemek a garáž. Cena: ,- Kč Tel se v klidné ulici Mezi Mlaty a je umístěn ve 2. NP bytového domu, nová plastová okna. Cena: ,- Kč Tel: KLIDNÁ LOKALITA RD 3+kk, Vracov - podsklepený, samostatně stojící dům se sedlovou střechou a výminkem. Na pozemku 25 x 32 m se nachází hosp. stavení. Veškeré IS u domu. Cena: ,- Kč Tel S NÍZKÝMI NÁKLADY Byt 2+1, Kyjov - v osobním vlastnictví, nachází se ve 3. patře ze 3 pater bytového domu. Byt je krásný, prostorný, po celkové rekonstrukci. K bytu náleží na patře komora a velký sklep. Cena: ,- Kč Tel strana 16 Kyjovské noviny / červenec Placená srpen inzerce 2013

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Fotbalový turnaj na Kladně

Fotbalový turnaj na Kladně Fotbalový turnaj pro ročník 2006 a mladší Fotbalový turnaj na Kladně ------------------------------------------------------------------------------------ SK Kladno Dívejme se na naše děti a pojďme si to

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. Vznik fondu 28. 8. 2006 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Zápis z 13. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 18.4.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 13. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 18.4.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 13. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 18.4.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Eva Gréeová Pavel Šrámek

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Golf, sport, který spojuje

Golf, sport, který spojuje GAAN GOLF TOUR 2012 Golf, sport, který spojuje 2012 Existuje-li představa o ušlechtilém sportu, vždy gentlemanském, čestném a za všech okolností zábavném, je jím nepochybně golf. Lidé, kteří se aktivně

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Miroslav Rovenský a jeho přátelé si vás dovolují pozvat na BENEFIČNÍ SENÁTOUR 2011 27. února 2011-17.00 28. února 2011-18.30 4. březen 2011-17.00 5. března 2011-17.00 12. března 2011-17.00 KLADNO, Kostel

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

Buskers fest 2013 festival pouličního umění

Buskers fest 2013 festival pouličního umění Buskers fest 2013 festival pouličního umění České Budějovice 27. 28. 6. 2013 Busking je označení pro jakékoli pouliční vystupování ať už hudební, divadelní či třeba artistické. Vystupující člověk se nazývá

Více

VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34

VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34 VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400 Anotace:

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Zápis č. 14/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 14/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 14/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Mgr. Josef

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace ÚVODNÍ SLOVO Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace Když jsem byl osloven jako manažer české fotbalové reprezentace, aby se právě naši nejlepší fotbalisté, hráči

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více