Výroční zpráva. Soukromého gymnázia ALTIS. Školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Soukromého gymnázia ALTIS. Školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS Školní rok 2007/2008 Praha

2 Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2007/ Název školy, zařazení do sítě Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, Praha 4 - Kunratice, bylo zřízeno v roce 1992, IČO (IZO ), tel: , fax: , Škola je zařazena do sítě škol MŠMT pod č.j. SU 1840/04-21, pro rok 2007/2008 má následující obory vzdělání: K/401 čtyřleté všeobecné denní, dálkové a večerní K/601 šestileté všeobecné denní K/801 - osmileté všeobecné denní dobíhající cyklus K/808 - osmileté živé jazyky denní dobíhající cyklus K/81 - gymnázium V hodnoceném školním roce probíhala výuka v osmiletém cyklu K/801 a výuka podle nového školního vzdělávacího programu Soukromého gymnázia ALTIS Vědění je moc v osmiletém cyklu K/ Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, Praha 4 Kunratice Změny zřizovatele Změna zřizovatele neproběhla Vedení školy ředitelka gymnázia: PaedDr. Vladimíra Fišerová, tel: , statutární zástupce: ředitelka - PaedDr. Vladimíra Fišerová, JUDr. Ing. Jaroslav Fišer ředitel společnosti jednatel, tel: , Změna vzdělávací struktury nové obory Změna nastala pouze se zavedením školního vzdělávacího programu s názvem Vědění je moc pro primu osmiletého cyklu. Tato změna vyplývá ze školského zákona Změna vzdělávací struktury zrušené obory Obory dobíhajícího cyklu K/801 od sekundy osmiletého cyklu (změna vyplývá ze školského zákona) Charakteristika školy Z hlediska učební náplně je posílena výuka cizích jazyků a řada volitelných seminářů, které umožní žákům vyzkoušet si jednotlivé vědní disciplíny v jednoročních či dvouletých cyklech. V tomto školním roce byl celkový počet tříd 9, z toho 1x prima, 1x sekunda, 1x tercie, 1x kvarta, 2x kvinta, 1x sexta, 1x septima a 1x oktáva. Počet žáků k byl 195. Místa vzdělávání jsou Praha 4 Kunratice, K Libuši 57 a Praha 4 Libuš, ZŠ Meteorologická 181. Obě budovy sloužily potřebám školství. Škola disponuje počítačovou učebnou a ve všech třídách je možno přenosné počítače připojit. Pro efektivní výuku jsou používány dataprojektory. Ve škole je zřízena knihovna a kopírovací centrum. Letitou tradicí školy je také konání laboratorních prací z fyziky a chemie

3 v laboratořích VŠCHT na Praze 6 za účasti odborných asistentů této vysoké školy Tělocvična, hřiště Vlastní tělocvičnu a hřiště škola nemá. Využívá tělocvičnu a hřiště Sokola Kunratice, tělocvičnu ZŠ Meteorologická a softbalové hřiště TJ Krč Údaje o pracovnících školy personální zabezpečení Pracovníci k fyzické osoby/ z toho externisté k přep.prac. k fyzické osoby/ z toho externisté k přep.prac. pedagogičtí (vč. ředitele) 21/2 18,5 22/6 18,4 nepedagogičtí 3 1,8 3 1,8 Celkem 24/2 20,3 25/6 20,2 Nepedagogičtí pracovníci: ekonom, administrativní pracovnice, knihovník na ½ úvazku věková struktura pedagogických pracovníků k Věk Do let let let nad 60let z toho důchodci let včetně Počet Z toho žen Celkem 22 osob - z toho 14 žen Průměrný věk pedagogických pracovníků: 43, kvalifikace pedagogických pracovníků k stupeň vzdělání počty pracovníků Bc. Mgr. Dr. vysokoškolské vzdělání pedagogické jiné vysokoškolské vzdělání s DPS jiné vysokoškolské vzdělání bez DPS - - Vyšší odborné pedagogického směru - Vyšší odborné nepedagogického směru s DPS aprobovanost výuky v % Počet Celkem % z celkového počtu pracovníků Aprobovaných 100 Neaprobovaných odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku počet: 0

4 nově přijatí absolventi učitelského studia v průběhu školního roku počet: 0 obor: nově přijatí absolventi neučitelského studia v průběhu školního roku počet: 0 obor: další vzdělávání pedagogických pracovníků typy studia počet akcí zaměření akcí počet účastníků semináře: jednodenní dvou a vícedenní kurzy: jednodenní dvou a vícedenní 3 - Dě, Zsv, Aj, metodika výuky 15 vzdělávací instituce PC Praha, Vydavatelství Pearson Longman, Sdružení Odyssea DPS Školský management Rozšiřování aprobace jiné (uvést jaké) Průběžné Školský 1 UK Praha studium management Dojíždějící děti dle krajů (děti s trvalým bydlištěm mimo území hl. m. Prahy) Kraj počet žáků z toho nově přijatých Středočeský Žáci cizí státní příslušníci Stát počet žáků Rusko 1 Vietnam 4 Ukrajina 1 Chorvatsko Výuka cizích jazyků Typ školy (součást) Jazyk počet žáků K/801 anglický jazyk K/801 německý jazyk K/801 francouzský jazyk K/801 španělský jazyk 46 Poznámka: Cizí jazyky patří na gymnáziu ALTIS k oblasti, která je jednou z priorit. Odpovídá tomu i zvýšená dotace hodin, která může dosáhnout ve vyšších ročnících až 15 -

5 hodin jazyků, pokud si žák zvolí i seminář a konverzaci v cizím jazyce. Od primy je první cizí jazyk v dotaci 5 hodin, od sekundy přibývá druhý cizí jazyk v průměrné dotaci 3 hodiny. V současné době se na gymnáziu jako povinný cizí jazyk vyučuje AJ, NJ, ŠJ a FJ. Jako první jazyk je preferován AJ, méně již NJ a nejméně FJ společně se ŠJ. Mimo povinné cizí jazyky nabízíme i nepovinnou variantu především německého, francouzského a španělského jazyka. Celkově je hodnocena výuka cizích jazyků velmi vysoko mimo jiné to potvrzuje jak testování SCIO, tak i předchozí sondy Maturant nebo Maturita nanečisto. Pro ilustraci mohou sloužit tyto tabulky, které byly získány pomocí testování firmou SCIO. Tohoto testování se zúčastnili žáci ve školním roce 2007/2008. Předmět SG ALTIS sekunda Ostatní víceletá gymnázia ZŠ 7. ročník Mezinárodní percentil Anglický jazyk Poznámka: údaje v percentilech (percentil vyjadřuje pořadí účastníka testu, lze ho interpretovat jako počet procent ostatních, které účastník předběhl. Například škola s percentilem 80 předstihla 80% ostatních škol ve stejné kategorii). Mezinárodní percentil percentil žáků České republiky, Maďarska a Slovenské republiky. Předmět SG ALTIS tercie Ostatní víceletá gymnázia ZŠ 8. ročník Mezinárodní percentil Anglický jazyk Poznámka: údaje v percentilech. Předmět SG ALTIS kvarta Ostatní víceletá gymnázia ZŠ 9. ročník Anglický jazyk Poznámka: údaje v percentilech. Předmět SG ALTIS kvinta A SG ALTIS kvinta B Ostatní gymnázia Všechny střední školy Anglický jazyk Poznámka: údaje v percentilech. Předmět SG ALTIS septima A Ostatní gymnázia Všechny střední školy Anglický jazyk Poznámka: údaje v percentilech Kurzy na doplnění základního vzdělání, počet účastníků Žádné neproběhly.

6 1.12. Školní stravování Škola nemá vlastní jídelnu, ke stravování žáků je využívána školní jídelna zřízená MČ Praha ZŠ Předškolní a jídelna při ZŠ Meteorologická Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy Místo pobytu Počet dětí/žáků Hodnocení Máchovo jezero 24 3 dny- seznamovací pobyt pro primány Hojsova stráž 26 7 dní- škola v přírodě 2.A Polsko 34 4 dny- vzdělávací pobyt- 3.A, 6.A Řecko dní vzdělávací pobyt- 4.A, 5.B a 8.A Pec pod Sněžkou 41 7 dní- lyžařský kurz-1.a, 2.A, 3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 6.A a 7.A Rakousko 80 8 dní- lyžařský kurz - 4.A, 5.A, 5.B, 6.A a 7.A Sázava 18 2 dny-vodácký výcvik-3.a, 4.A Vltava 14 2 dny-vodácký výcvik- 5.A, 5.B Závěry a zjištění ČŠI, případně jiných kontrol (u zpráv ČŠI uveďte čj. a signaturu) Ve dnech ledna 2008 proběhla inspekce. Inspekční činnost podle 174 odst. 2 písmeno b), c) zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů k datu inspekce, v Soukromém gymnáziu ALTIS s.r.o., Praha 4 Kunratice, K Libuši 30/57 měla tyto cíle: Zhodnotit, zda předložený školní vzdělávací program (ŠVP) Soukromého gymnázia ALTIS s.r.o. je v souladu se zásadami pro jeho zpracování a s principy Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro základní vzdělávání a víceletá gymnázia Zhodnotit, zda škola má předpoklady pro naplňování svého školního vzdělávacího programu Zhodnotit, zda vzdělávání je realizováno v souladu se školním vzdělávacím programem školy a podporuje rozvoj osobnosti žáka Zhodnotit výsledky dosahované školou v oblasti vzdělávání Hodnocení jednotlivých bodů Vedení školy Úroveň zpracování školního vzdělávacího programu, řízení pedagogické činnosti vedením školy i využití vlastního hodnocení ke zlepšení práce školy jsou hodnoceny nadprůměrně. Předpoklady školy pro naplnění ŠVP Předpoklady pro realizaci ŠVP jsou hodnoceny jako průměrné z hlediska prostorových možností školy a úrovně technického vybavení, jako nadprůměrné z pohledu úrovně odborného potenciálu pedagogických pracovníků. Přínos partnerství pro rozhodování vedení školy Přínos partnerství pro práci školy a pro rozhodování vedení školy je hodnocen jako průměrný.

7 Průběh vzdělávání Průběh vzdělávání je hodnocen jako nadprůměrný. Úspěšnost žáků Výsledky výchovné a vzdělávací práce školy a úspěšnost jejich žáků jsou hodnoceny jako nadprůměrné. Hodnotící stupnice Podprůměr Průměr Nadprůměr Závěrečné hodnocení Školní vzdělávací program gymnázia je zpracován velmi kvalitně, v souladu se zásadami pro jeho zpracování. Koncepční a řídící práce vedení školy je nadstandardní. Zavedené kontrolní mechanizmy, vstřícnost managementu a tvůrčí klima školy jsou dobrými předpoklady pro naplňování vzdělávacího programu. Gymnázium se profiluje jako škola rodinného typu se zaměřením na individuální přístup k žákům a na jejich osobnostní vývoj s pomocí nadstandardní diagnostiky výchovného a profesního poradenství po celou dobu studia. Ve vyučování jsou dlouhodobě používány pestré i netradiční metody a formy práce. Personální politika je jednou z klíčových oblastí, které vedení školy věnuje mimořádnou pozornost, neboť ji považuje za pilíř výchovně-vzdělávacího procesu. Materiální podmínky školy jsou na průměrné úrovni. Umožňují sice realizaci cílů stanovených v ŠVP, ale pro rozvoj školy jsou limitující. Vedení školy má připraveno řešení tohoto problému pro školní rok 2008/2009. Škola respektuje vzdělávací potřeby žáků se zdravotním znevýhodněním. Škola se systematicky věnuje prevenci sociálně patologických jevů a zapojuje do ní třídní učitele. Studijní výsledky žáků jsou celkově na velmi dobré úrovni, vysoká je i úspěšnost absolventů při přijímání na VŠ. Celá inspekční zpráva je k dispozici na webových stránkách ČŠI pod čj. ČŠI 22/ Úspěšnost v soutěžích, olympiádách a festivalech Na počátku letošního roku vyhlásil Památník Terezín již 14. ročník literární a 12. ročník výtvarné soutěže pro mládež. Obě soutěže se konají pod záštitou paní Hany Greenfieldové, bývalé vězeňkyně terezínského ghetta. SG ALTIS mělo své zastoupení v obou kategoriích a účastnili se jí žáci sekundy, tercie i kvarty. V obrovské konkurenci prací žáků z celé republiky gymnázium dosáhlo na místo nejvyšší, a to na Cenu Erika Poláka za tvůrčí práci Jak viděli a vidí svět.., kterou napsal Tomáš Franěk ze 4.A pod vedením Mgr. Olgy Tůmové. Cenu převzali v Muzeu ghetta v Terezíně. Palace Cinemas vyhlásil soutěž PALACEFEST pro žáky 2. stupně ZŠ, středních škol a jednotlivce. Bylo přihlášeno 18 spotů v kategorii Jednotlivci a 8 spotů v kategorii Školy. Spoty byly hodnoceny návštěvníky multikina a také odbornou porotou. Vyhlášení vítězů proběhlo v rámci slavnostního večera v multikině Palace Cinemas Park Hostivař dne od 18,00 hod. a bylo spojeno s předpremiérou filmu Letopisy Narnie: Princ Kaspia. V kategorii Školy první místo obsadil spot žáků 6.A SG ALTIS nazvaný TESTOSTERON V OHROŽENÍ.

8 1.16. Zahraniční kontakty školy V mezinárodním měřítku škola spolupracuje s jazykovou školou BIS Bournemouth International School Velká Británie, která zajišťuje pro žáky pobyty v Anglii a poskytuje metodickou pomoc při výuce anglického jazyka. V současné době je Soukromé gymnázium ALTIS v kontaktu se střední školou Dwight School v New Yorku USA Výchovné a kariérní poradenství-činnost, spolupráce s SPC, PPP Škola má zpracovaný strategický plán rozvoje školy. Tento plán se skládá z oblasti vzdělávání (funkční gramotnost- kompetence ), oblasti výchovné (formování občana 21. století), oblasti vnitřního edukačního prostředí klima školy (systém diagnostické činnosti), oblasti materiální a z oblasti vnějšího edukačního prostředí. Výchovné a kariérní poradenství spadá především do oblasti vnitřního edukačního prostředí a s tím spojené diagnostické činnosti, která musí předcházet každému rozhodnutí a poradenské činnosti. Systém diagnostické činnosti vede k rozvíjení klíčových dovedností učitele, a to především s důrazem na individualitu každého žáka. Z tohoto důvodu můžeme popsat dvě základní linie činnosti systému, které se zaměřují na hlavní činitele transmise v procesu učení první ve vztahu k žákovi, druhou ve vztahu k učiteli. Systém na gymnáziu je rozpracován do jednotlivých ročníků. Ve vztahu k žákům umožňuje systém v nižších ročnících podrobně poznat schopnosti, dovednosti a osobnostní charakteristiky žáků. V kvartě pomáhá žákům rozhodnout se, jakou kombinaci seminářů by měli zvolit, aby bylo optimálně využito schopností a motivace každého žáka s přihlédnutím k volbě jeho budoucí vzdělávací cesty. V závěrečných ročnících se pozornost stále více soustřeďuje na volbu vhodné vysoké školy či vyšší odborné školy. Na škole působí výchovná poradkyně ředitelka PaedDr. Vladimíra Fišerová. Úspěšnost celého systému můžeme prezentovat na počtu přijatých na vysoké školy v průběhu posledních školních let. školní rok počet žáků prospěli neprospěli počet studentů, kteří podali přihlášku na VŠ počet přijatých na VŠ % přijatých na VŠ 1998/ ,1 1999/ ,0 2000/ ,3 2001/ ,7 2002/ ,0 2003/ ,8 2004/ ,0 2005/ ,0 2006/ ,0 2007/ , Integrace Soukromé gymnázium ALTIS nabízí své vzdělávací služby všem žákům, kteří splní požadavky přijímacího řízení, ale s výjimkou těch, jejichž vzdělávací potřeby vyžadují speciální materiálně technické vybavení a personální podmínky. Vedení školy je schopno žákům se speciálními vzdělávacími potřebami zajistit integraci do běžných tříd a vyučující individuální přístup při jejich vzdělávání. Členové pedagogického

9 sboru jsou dle potřeby o těchto žácích a jejich individuálních potřebách informováni, poučeni rodiči a odborníky školeni. Ve školním roce 2007/2008 se na Soukromém gymnáziu ALTIS nevzdělával žádný žák se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním, pouze několik žáků (2 žáci) se zdravotním znevýhodněním. Vzdělávání nadaných žáků Prioritou Soukromého gymnázia ALTIS je vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, a proto je prostřednictvím diagnostické činnosti a přijímacího řízení systematicky vyhledává a přijímá ke studiu. Nabízí jim způsob výuky vycházející z principu individuálního přístupu a vnitřní diferenciace. Pro mimořádně nadané žáky, kteří mají své specifické vzdělávací potřeby a vyžadují porozumění ze strany všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu, ale i mimo něj, učitelé zajišťují podle možností školy podnětné prostředí pro jejich individuální rozvoj. Kromě individuálního vzdělávacího plánu mohou takoví žáci uplatnit a dále rozvíjet své nadání různými způsoby, mezi než ve školním roce 2007/2008 patřily: Individuálně zadávané úkoly na doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu Práce s odbornou a krásnou literaturou, včetně cizojazyčné Práce se vzdělávacími programy a internetem na počítači Referáty Ročníkové a maturitní práce s minimálním rozsahem 20 stran textu bez obrazových příloh Spoluúčast na projektech Konzultace a spolupráce s učitelem, jeho stínování Publikační činnost a spolupráce s médii Práce zaměřená na vedení skupin nebo řízení týmů Patronáty nad slabšími žáky Příprava školních akcí a jejich realizace Vedení vyučovací hodiny s učitelem Výuka v jiných třídách, a to i ve vyšších ročnících Účast na školních, obvodních, pražských a celostátních soutěžích Reprezentace školy na různých akcích pořádaných školou nebo jinou institucí Nabídka volitelných předmětů a seminářů Široká nabídka volnočasových aktivit v rámci mimoškolního vzdělávacího programu Prezentace výsledků vědecké nebo umělecké činnosti ve škole Spolupráce s vysokými školami, např. VŠCHT, ČVUT, VŠE, Českou akademií věd ČR, popřípadě i dalšími institucemi, například jazykovými školami, Člověk v tísni apod. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Gymnázium nemá speciální třídy. Věnuje zvýšenou pozornost jedincům, u kterých je diagnostikována mírná dyslexie, dysgrafie apod. Program je veden výchovným poradcem a plně se daří integrovat tyto žáky do vzdělávacího procesu. Rovněž tak je realizována integrace žáků s tělesným postižením nevyžadujícím bezbariérový přístup. Mentální Tělesné zrakové sluchové Vada kombinované autismus SPU SPCH řeči

10 1.19. Environmentální výchova a vzdělávání Tato výchova je realizována v rámci výuky mnohých předmětů, hlavně pak v biologii, chemii. Podrobnější informace viz projekty Pedagogická a osobní asistence Žádný asistent ve škole nepracoval Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání Škola nepořádala žádné kurzy pro dospělé. Vzhledem k tomu, že SG ALTIS chápe učitele jako aktivum organizace, do něhož je třeba průběžně investovat, byly využívány příležitosti k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, externímu i internímu školení, jež bylo zaměřeno především na tvorbu školního vzdělávacího programu. Gymnázium je ve všech směrech a úrovních učící se organizace. Gymnázium si pozvalo představitele sdružení Odyssea, kteří vytvářejí metodickou podporu pro učitele (a to zcela zdarma), aby seznámili učitelský sbor SG ALTIS s vytvořenými materiály Další akce školy, projekty, zapojení školy do rozvojových programů obce Celoškolní projekty Moje škola SG ALTIS, Adopce na dálku 2008, třídění odpadu, Člověk v tísni, Vánoční sportovní turnaj, Vánoční besídky. Projekty v jednotlivých předmětech Český jazyk Nový hrad a zámek v Kunraticích, Kostel sv. Jakuba, Návštěva u Karla Čapka (Strž u Dobříše), školní recitační soutěž, Školní časopis, Knihovnictví, Umění učit se, Popis uměleckého díla, Konference o Nerudových Povídkách, Malá maturita nanečisto (2. ročník), malá maturita (4. ročník), Státní maturita nanečisto (6. ročník), SCIO testy. Anglický jazyk Finland English speaking country, Great Britain London and Others, Eating in the World, New Zealand, Travellers, Canada, The Best City, Pratur, Food and drinks, Heroes, Communication Workshop Travelling, Newspaper front page, Romeo and Juliet (představení pro vánoční akademii), Ireland, My interests, English speaking country, Malá maturita nanečisto (2. ročník), Malá maturita (4. ročník), Státní maturita nanečisto (6. ročník), SCIO testy. Dějepis České země v období posledních Přemyslovců a za vlády Lucemburků (Křivoklát, Karlštejn), Památky nového středověku Procházky Prahou (románský sloh), historická soutěž v prostorách královského paláce na Pražském hradě, Dobové oblečení v raném středověku, Doba románská, Doba Karla IV., Gotické umění, Po stopách antiky v pražském umění a architektuře, Řecko poznávací zájezd, Polsko (Osvětim) poznávací zájezd, SCIO testy. Zeměpis Rotunda sv. Jiří na Řípu, Třídenní výlet pro kamaráda, Plán Prahy, Polynésie, SCIO testy. Matematika Vesmír modelování vesmírného města ze základních geometrických těles, Užití trigonometrie, Přehled funkcí, Kombinatorika, pravděpodobnost v praxi, Finanční matematika, Užití derivace, Matematická logika, Aplikační úlohy, Planimetrie, Malá

11 maturita nanečisto (2. ročník), Malá maturita (4. ročník), Státní maturita nanečisto (6. ročník), SCIO testy. Fyzika Laboratorní práce na VŠCHT, Teplotní diagram, Výroba horkovzdušného balónu, SCIO testy. Chemie Důležité látky ve výživě, Drogy legální a nelegální, Význam a další perspektiva fosilních paliv zemní plyn, Klasická příprava černobílých fotografií, Laboratorní práce na VŠCHT, SCIO testy. Biologie Kyselé deště, Emise, imise, smog, J. G. Mendel život a přínos pro genetiku organizmů, Metody výzkumu vlastnosti litosféry, Chráněné krajinné oblasti ČR, Nerostné bohatství ČR, Geologický vývoj ČR, Využití a původ hospodářských druhů rostlin, Odrůdy ovoce a zeleniny, Ekosystémy, Domestikace zvířat a její současné trendy, Obratlovci, Zoogeografické oblasti, Všeho s mírou, SCIO testy. Informatika a výpočetní technika Třídní tričko, Měření volného pádu míče pomocí fotoaparátu, Tvorba Web stránka, Třídní časopis, Tvorba sportovních tabulek pro oblíbený sport, Tvorba aktivní prezentace jako pomůcka do vybraného školního předmětu, Natáčení a střih tříminutové reklamy. Základy společenských věd/humanitní výchova Jeden svět na školách: Příběhy bezpráví (společný projekt SG ALTIS a společnosti Člověk v tísni), Komunikace a interakce, Král a královna ALTISU, Pravicový extremismus, Nadace Adra (charitativní projekt), Kulturní křižovatky Karlova mostu, Jeden svět na školách, Pomocné tlapky, Vzájemné učení, Malá maturita nanečisto (2. ročník), Malá maturita (4. ročník), Státní maturita nanečisto (6. ročník), SCIO testy. Estetická výchova výtvarná Vánoční meeting pot, Přátelé kolem nás, Komu se nelení, ten se dozví a naučí nejvíce, European Heritage Days, Vyšehrad, Václav Hollar, Příběh Pražského hradu, Codex Gigas, Albrecht z Valdštejna a jeho doba, Josef Lada, Advent a čas vánoční, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mikoláš Aleš, Proč hořelo Národní divadlo, Legendy Staré Persie, Moje první návštěva aneb Vstupte do aukční síně, Hledání baroka, Umělcem na dvoře Rudolfa II., Příběh Pražského hradu-ladislav Pohrobek, Ekotechnické muzeum. Estetická výchova hudební Vánoce a jejich pojetí v různých kulturách, Móda a dějiny, Prezentace žáků na Vánoční akademii. Tělesná výchova Lyžařský kurz, Vodácký výcvik, Zájmové kluby Tarzan klub (outdoor), plavání Spolupráce školy se sociálními partnery a neziskovými organizacemi Škola spolupracuje s těmito organizacemi: Arcidiecézní charita (projekt Adopce na dálku) CERMAT Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání COLORTRAVEL cestovní kancelář Člověk v tísni (projekt Jeden svět na školách a další aktivity) DROP IN Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy EKOSPOL a.s.

12 Konfederace politických vězňů KMD Klub mladého diváka KOSMOS cestovní kancelář Magistrát hlavního města Prahy Městská policie v Kunraticích Národní institut pro další vzdělávání Praha a Střední Čechy Obvodní knihovny na Praze 4 (Modrý pavilon, Opatov) PÍŠŤALKA o.p.s. PORTHOS při ČSTV Klub moderního pětiboje Pražská pedagogicko-psychologická poradna (Praha 4 a 8) SCIO Soukromé gymnázium Altis s.r.o. Sportovní škola J. Král TJ TEMPO Praha UNICORN Úřad MČ Praha Kunratice Ústav pro informace ve vzdělávání Praha SET VŠCHT Vysoká škola chemicko-technologická Školská rada složení a hodnocení činnosti Školská rada při Soukromém gymnáziu ALTIS s.r.o. byla zřízena na základě voleb ke dni , a to v následujícím složení: jmenovaný člen zřizovatele gymnázia: PaedDr. Olga Jelínková, předseda ŠR zvolený zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Jan Koliáš, místopředseda ŠR zvolený zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků: pí Romana Formánková. Poznámka k číslování zprávy: chybějící body 2 až 5 se týkají údajů v těchto zařízeních mateřská škola, základní škola, základní škola praktická a základní škola speciální. 6. Střední škola 6.1. Počet tříd Počet tříd Počet žáků k k

13 6.2. Počet žáků a tříd podle studijních oborů k studijní obor kód oboru délka studia Ročník počet tříd počet žáků forma studia gymnázium K/ denní gymnázium K/ denní gymnázium K/ denní gymnázium K/ denní gymnázium K/ denní gymnázium K/ denní gymnázium K/ denní gymnázium K/ denní Poznámka: Podle nového vzdělávacího programu, Kurikula gymnázia ALTIS-Vědění je moc, zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání se učili ve školním roce 2007/2008 žáci 1. ročníku. V současné době Soukromé gymnázium ALTIS zpracovává vzdělávací program pro vyšší stupeň gymnázia podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. SG ALTIS se nezapojilo mezi pilotní školy Průměrný počet žáků k na třídu: 21,7 na učitele: 8, Obory ve srovnání se školním rokem 2006/2007 nové obory: K/81 zrušené obory: 0 dobíhající obory: K/801 důvody změn: školský zákon zavedení ŠVP 6.5. Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2007/2008 počet přihlášených: 58 z toho dívek: 28 počet přijatých žáků: 25 z toho dívek: na školní rok 2008/2009 obor vzdělávání kód oboru Počet přihlášených počet přijatých počet absolventů gymnázium K/ počet přihlášených celkem: 59 z toho dívek: 27 počet přijatých po prvním kole: 28 z toho dívek: 12 počet přijatých po druhém kole: 0 z toho dívek: 0 počet přijatých na odvolání: 0 z toho dívek: 0 počet přijatých celkem: 28 z toho dívek: 12 volná místa (počet, obor): 0

14 Poznámka: Přijímací řízení na SG ALTIS sestává ze dvou kol. V prvním kole uchazeči o studium procházejí testem studijních předpokladů, ve druhém kole se s uchazeči o studium setkáváme v ústním pohovoru, který má zjistit všeobecné znalosti a přehled, ale i schopnost komunikovat, pracovat s textem a schopnost logické úvahy. Vysvědčení ze základní školy má váhu pouze doplňkovou, protože vesměs mají budoucí uchazeči jednoznačně výborné výsledky na ZŠ Prospěch a chování žáků a ukončení studia ve školním roce 2007/2008 počet žáků prospěli celkem 193 z toho s vyznamenáním 50 Neprospěli 1 opakují ročník 0 klasifikovaných celkem 193 vyloučených z prospěchových důvodů +) 1 vyloučených z výchovných důvodů +) 5 studentů, kteří zanechali studia z jiných důvodů 7 +) Poznámka: U žáků vyloučených nebyla obnovena Smlouva o studiu z důvodů prospěchových a výchovných Hodnocení chování žáků ve školním roce 2007/2008 počet žáků velmi dobré uspokojivé neuspokojivé celkový počet zameškaných hodin: z toho omluvených: z toho neomluvených: Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek počet žáků druh zkoušky Druh zkoušky maturitní Závěrečná celkem u zkoušky 16 - z toho opakovaně u zkoušky 0 - žáci posledního ročníku, kteří zkoušku nekonali 0 - prospěli s vyznamenáním 7 - Prospěli 9 - Neprospěli Přijímací řízení na vyšší typ školy Zájem o absolventy v různých typech zaměstnání Všichni naši absolventi se hlásili na vysokou školu, stejně jako v minulém školním roce.

15 Počet přihlášených k dalšímu studiu celkem: 16 z toho VŠ: 16 z toho VOŠ: 0 z toho jiný typ školy: 0 Absolventi gymnázia pokračují ve studiu na vysoké škole, nebo jiném vyšším typu školy, včetně studia na vysoké škole v zahraničí. V případě, že se rozhodnou dále již nestudovat, jsou vybaveni dobrými jazykovými schopnostmi nejméně v jednom cizím jazyce a dovednostmi ve využívání výpočetní techniky. Rovněž podle zvolených seminářů získají znalosti z oborů podle své volby, což jim umožňuje pracovat samostatně ve firmách na úrovni středních řídících pracovníků v managementu, administrativě, obchodě či službách. Z těchto důvodů je uplatnění na trhu práce stoprocentní. Ve školním roce 2007/2008 maturovala jedna třída v počtu 16 žáků. Všichni žáci byli připuštěni k maturitě. Podle zaslaných informací všech 16 žáků bylo přijato na vysoké školy, což je 100%. Nejlepší maturantkou tohoto školního roku byla vyhlášena Kamila Mouchová Ověřování výsledků vzdělávání Naši studenti se pravidelně zúčastňují projektů STZŠ a VEKTOR od firmy SCIO. Projekt STZŠ se týká primy až kvarty, projekt VEKTOR pak kvinty a septimy. Gymnázium má také vypracován vnitřní systém evaluace. Testujeme třídy 2.A (maturita nanečisto -český jazyk, matematika, anglický jazyk), 4. A (malá maturita český jazyk, matematika, anglický jazyk), 6.A (ústní maturita český jazyk, matematika, základy společenských věd, anglický jazyk). Následující tabulka přehledně popisuje všechny nástroje používané pro ověřování výsledků vzdělávání. Používáme jak vnitřní diagnostické nástroje, tak i nabídky firem či institucí zabývajících se touto problematikou (SCIO, CERMAT). Vysvětlivky k tabulce: IX ZPP zahajovací písemné práce zaměřené na kompetence a jedno z průřezových témat Rozřazovací test z anglického jazyka IST test studijních předpokladů 16 PF osobnostní dotazník X MP přihláška ke státní maturitní zkoušce XI CPP čtvrtletní písemné práce z předmětů ČJL, MA a cizí jazyky XII PPP pololetní písemné práce z předmětů ČJL, MA a cizí jazyky I

16 II III IST test studijních předpokladů SMN - PČ státní maturita nanečisto (forma písemná) SM PF státní maturita profilová část (forma písemná) IV MMN malá maturita nanečisto z ČJL, MA, AJ (forma písemná) MM malá maturita z ČJL, MA, Aj (forma písemná) SMN - PČ státní maturita nanečisto (forma ústní) CPP čtvrtletní písemné práce z předmětů ČJL, MA a cizí jazyky V SM SČ státní maturita společná část (forma ústní) VI VPP výstupní písemné práce z předmětů ČJL, MA a cizí jazyky SM SČ státní maturita společná část (forma písemná)

17 Kalendář evaluace výsledků vzdělávání žáků SG ALTIS září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen Poznámky ZPP SCIO-STZŠ CPP PPP CPP VPP Přihláška 2. cizí jazyk. Rozřaďovací test ZPP CPP PPP CPP SCIO-STZŠ VPP MMN ZPP CPP PPP CPP VPP Pohovor. SCIO-STZŠ ZPP CPP PPP IST MM VPP Přihláška SŠ. SCIO-STZŠ CPP Školní certifikát. ZPP SCIO-VEKTOR CPP PPP CPP VPP Ročníkové práce ZPP CPP PPP SMN-PČ SMN-ústní VPP Ročníkové práce. CPP Školní certifikát. ZPP CPP PPP CPP VPP Přihlášky na semináře a k maturitě. Maturitní práce. ZPP MP CPP PPP SM-PF VPP SM - SČ ústní SM - PČ Pohovor. IST,16 PF SCIO-VEKTOR CPP Přihlášky na VŠ. Diagnostika Diagnostika Diagnostika Diagnostika Diagnostika Diagnostika Přijímací řízení Diagnostika Diagnostika

Výroční zpráva. Soukromého gymnázia ALTIS. Školní rok 2008/2009

Výroční zpráva. Soukromého gymnázia ALTIS. Školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS Školní rok 2008/2009 Praha 1.09. 2009 Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1. Název školy, zařazení

Více

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice.

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice. Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2005/2006 1.1. Název školy, zařazení do sítě Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, Praha 4 - Kunratice, bylo zřízeno v roce 1992,

Více

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS Školní rok 2012/2013 Praha 30. 09. 2013 Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy Gymnázium ALTIS

Více

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS Školní rok 2013/2014 Praha 30. 09. 2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2013/2014 1. Název školy Gymnázium ALTIS s.r.o. I. Základní údaje o škole 2. Ředitel/ka

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2007/2008 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 5 Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 Výroční zpráva školy 2007-2008 Č. j. GOA/650/An/2008. Obecná část.

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 - stav k 31.8.2008 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Č.j.: 932 / 2013 / 1213 Praha, 23. října 2013 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÉ GYMNÁZIUM PRAHA 1, JOSEFSKÁ 7

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÉ GYMNÁZIUM PRAHA 1, JOSEFSKÁ 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÉ GYMNÁZIUM PRAHA, JOSEFSKÁ 7 ŠKOLNÍ ROK 20/202 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.8.202: Malostranské

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 5 Výroční zpráva Školní rok 0/03 Výroční zpráva školy 0-03 Č. j. GOA/67/An/03. Obecná část. Přesný název

Více

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV)

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV) Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy: Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele:

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více