VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a příspěvková organizace FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY ZDRAVÁ ŠKOLA Zprávu předkládá : Schváleno školskou radou : Mgr. Rostislav Galia ředitel školy Ing. Radovan Maresz předseda školské rady 1

2 1. Základní údaje o škole Název zařízení : Základní škola, Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace Adresa zařízení : Kpt. Vajdy 1a/2656, Ostrava Zábřeh, Telefon : Fax : E mail : IČO : Identifikátor zařízení : Web : Právní subjekt: příspěvková organizace Zřizovatel : Od Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, PSČ právní forma : kraj, IČO Poslední změna zařazení v síti škol a školských zařízení : Datum zařazení do sítě : Historicky : Akreditace : MŠMT ČR č.j / Statut Fakultní školy : Certifikát : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta Zdravá škola Ředitel školy : Mgr. Rostislav Galia, tel Zástupci ředitele : Mgr. Hana Václavíková, tel Mgr. Dana Vilkusová, tel Výchovný poradce : Školská rada : Mgr. Helena Říhová Ing. Radovan Maresz - předseda 2

3 Základní škola se člení na : základní škola praktická ZŠP kapacita 160 žáků IZO základní škola speciální ZŠS kapacita 110 žáků IZO přípravný stupeň ZŠS kapacita 25 žáků IZO školská zařízení : školní družina kapacita 36 žáků IZO školní jídelna kapacita 500 jídel IZO speciálně pedagogické centrum IZO Charakteristika školy : Škola je plně organizovaná. V základní škole praktické plní žáci povinnou školní docházku v ročníku a získávají základní vzdělání. V základní škole speciální plní žáci povinnou školní docházku v ročníku a získávají základy vzdělání. Přípravný stupeň základní školy speciální má 3 ročníky a má diagnostický charakter. Z hodnocení práce školy vyplývá trend poklesu počtu žáků zařazených do školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro žáky s LMP a nárůst počtu žáků vzdělávaných ve školním vzdělávacím programu základní školy speciální. Vzestupný je také zájem o poradenství, metodické služby a speciálně pedagogickou diagnostiku žáků a dětí s poruchami autistického spektra, s vadami řeči a vadami komunikačních dovedností. Žáci jsou podle věku a speciálních vzdělávacích potřeb vzděláváni dle : - školního vzdělávacího programu pro přípravný stupeň ZŠS, - školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro žáky s LMP Šance pro každého - školního vzdělávacího programu základní školy speciální Šance pro každého I., - školního vzdělávacího programu základní školy speciální Šance pro každého II. Projektová výuka Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je projektová výuka, která je zapracována do učebních osnov školních vzdělávacích programů. Stěžejní jsou dlouhodobé projekty, které sledují komplexní aplikaci do vyučování. Projektová výuka Advent probíhá celý prosinec a je zaměřena na výchovu žáků k úctě k tradicím, chápání Vánoc jako svátků klidu, míru a tolerance, zlepšení společenského chování a mezilidských vztahů. Součástí jsou různé výstavy, představení divadelní i filmová a neodmyslitelná Mikulášská nadílka pro všechny žáky školy. Projektová výuka Velikonoce, Člověk mezi lidmi koná se v období před Velikonocemi. Kromě velikonočních tradic, jako je výroba pomlázek, barvení kraslic, seznámení s lidovými zvyky je tento projekt zaměřen na mezilidské vztahy ve škole, rodině, na šikanu, ochrana sama sebe, prevence zneužívání dětí. Projektová výuka, která probíhá po celý školní rok a je realizována v dílčích akcích, je zaměřena především na prevenci negativních jevů, bezpečnost žáků, vzájemné 3

4 respektování odlišností osobností a mezinárodní setkávání, poznávání jiných zemí, zvyků, tolerance k jiné kultuře, tolerance k handicapovaným kamarádům, aplikace cizího jazyka do her a komunikace mezi žáky. Ve speciálních třídách jsou vzděláváni žáci s autismem a více vadami. Žáci, kteří nemohou vzhledem ke svému tělesnému nebo smyslovému postižení a dalšímu zdravotnímu oslabení plnit požadavky vzdělávacích programů v plném rozsahu, jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu. Individuální péče je zajištěna spoluprací učitele, vychovatele a asistenta pedagoga ve třídách. V tomto školním roce probíhá v rámci naší školy také výuka u žáků, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení nemohou docházet do školy. V místě jejich bydliště probíhá výuka, kterou zabezpečuje pedagog naší školy dle příslušného vzdělávacího programu a individuálního vzdělávacího plánu. Služby školy využívají především žáci z lokality, ve které je škola umístěna. V mnohých případech se však jedná o žáky ze vzdálenějších míst města Ostravy a jejího okolí. Žáci se dopravují do školy samostatně prostředky MHD, některé dovážejí každodenně rodiče. žáci k Škola, zařízení Počet tříd Celkový počet žáků Průměrný počet žáků Přípravný stupeň Základní škola speciální Základní škola praktická ,6 Celkem ,2 V počtu tříd základní školy speciální jsou zahrnuty třídy pro žáky s autismem a třídy pro žáky s rehabilitačním vzdělávacím programem. Rozdělení žáků dle postižení : zdravotní oslabení mentální postižení z toho : sluchově postiženi zrakově postiženi vady řeči tělesně postiženi s více vadami s poruchou autistického spektra specifické poruchy chování a učení K ukončilo povinnou školní docházku : 14 žáků SOŠ 4

5 Ve školním roce 2012/2013 bylo nově zařazeno : do přípravného stupně ZŠS 9 žáků do ZŠS 13 žáků do ZŠP 17 žáků Srovnání nově zařazených dětí a žáků : Školní rok 2009/ žáků Školní rok 2010/ žáků Školní rok 2011/ žáků Školní rok 2012/ žáků 5

6 2. Obory vzdělání Ve škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání : Kód oboru popis oboru forma vzdělávání délka platnost vzdělávání v letech B/01 Základní speciální škola denní deset neomezeno C/01 Základní škola denní devět neomezeno V těchto oborech vzdělání jsou žáci vzděláváni ve vzdělávacích programech : Školní vzdělávací program základní školy speciální Šance pro každého díl I. a díl II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro žáky s LMP Šance pro každého VÝPIS Z REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Název právnické osoby: Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace identifikátor právnické osoby: adresa: Kpt. Vajdy 1a/ Ostrava-Zábřeh telefon: fax: Ředitel: Mgr. Rostislav Galia, narozen trvalý pobyt: V Zahradách Stará Ves nad Ondřejnicí Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby. právní forma: příspěvková organizace IČ: zřizovatel: Moravskoslezský kraj právní forma: kraj, IČ: adresa: ul. 28. října Ostrava 6

7 Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou. Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Základní škola kapacita: 270 cílová: 270 žáků IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Kpt. Vajdy 1a/2656, Ostrava-Zábřeh května 5376, Ostrava-Třebovice 3. Jandova 4/3023, Ostrava-Zábřeh Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: B Základní škola B/01 Základní škola speciální denní forma vzdělávání délka vzdělávání: 10 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku: nejvyšší povolený počet žáků v oboru: neurčen C/01 Základní škola denní forma vzdělávání nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku: nejvyšší povolený počet žáků v oboru: délka vzdělávání: 9 r. 0 měs. neurčen 160 RED_IZO: Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Školní družina kapacita: 36 cílová: 36 žáků IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Kpt.Vajdy 1a/2656, Ostrava - Zábřeh Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti:

8 3. Speciálně pedagogické centrum kapacita: neuvádí se IZO: cílová: neuvádí se místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Kpt.Vajdy 1a/2656, Ostrava - Zábřeh Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Školní jídelna kapacita: 500 IZO: cílová: 500 stravovaných místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Kpt.Vajdy 1a/2656, Ostrava - Zábřeh Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Přípravný stupeň kapacita: 15 IZO: cílová: 25 žáků místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Kpt.Vajdy 1a/2656, Ostrava - Zábřeh Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: RED_IZO: Právnická osoba: Datum účinnosti posl. rozhodnutí: Datum vystavení posl. rozhodnutí:

9 Č. j. posledního rozhodnutí: / Datum poslední aktualizace: Datum zápisu do rejstříku: Datum výpisu: Datum účinnosti posl. ukonč. rozhodnutí: Datum vystavení posl. ukonč. rozhodnutí: Č. j. posledního ukonč. rozhodnutí: / Datum poslední provedené aktualizace:

10 3. Přehled pracovníků školy Škola : Ředitel 1 Zástupkyně ředitele 2 Učitelé 23 z toho vých.poradci 1 Celkem : 26 25,36 Školní družina : Vychovatelé x 5 Asistenti pedagoga x 7 Celkem : 12 8,76 Celkem ped.prac.: 38 34,12 Ostatní zaměstnanci :x Účetní 0 Ekonomka 1 Personalistka 1 Školník x 1 Údržbář x 1 Uklízečky x 5 Celkem : 9 7,0 Školní jídelna : Vedoucí 1 Kuchařky 5 Celkem : 6 6 SPC : Vedoucí SPC 1 Psycholog 2 Sociální pracovnice 1 Spec.ped.- logoped 3 Spec.ped.- PAS 5 Admin.pracovnice x 1 Řidič x 1 celkem : 14 13,00 CELKEM : 67 60,12 x Pracovníci ve dvou funkcích dvě pracovní smlouvy. 10

11 ASISTENT PEDAGOGA Období Počet AP Počet tříd s AP Počet žáků pro AP Úvazek AP 0,5 Úvazek AP 0,63 0,65 Úvazek AP 0,75 Úvazek AP 1, / / x 0, / I.pol /11 II.pol x 0, / / x 0, / x 0, Při srovnání výše uvedených šk. období je zřejmé, že počet AP klesl díky změnám ve financování a mění se i počet potřebných tříd, tato skutečnost je dána sloučením některých tříd. Počet tříd se liší od počtu AP, protože na elok. pracovištích a i na základní škole je jeden AP pro dvě třídy. Číslo 2 u tříd v předchozích školních letech ukazuje další třídy, kde AP doplňují úvazek, vypomáhají zejména při ind. práci v JČ, M, PV, TV a VV. Počet žáků pro AP ukazuje počet žáků ve třídách do nichž je zařazen asistent pedagoga. V jedné třídě mohou být všichni žáci přiřazeni k 1jednomu1 AP (týká se to hlavně RT a AT) nebo se to týká jednoho žáka ve třídě (převážně v ZŠP). Úvazky se mění s rozvrhem hodin jednotlivých tříd, ke kterým je AP kmenově přiřazen a také dle náročnosti následných, přípravných a souvisejících prací. OSOBNÍ ASISTENT Období Počet OA Počet tříd s OA Dobrovolník 2007/ / / / / /

12 4. Zápis k povinné školní docházce Dne proběhl v Základní škole Kpt. Vajdy 1a v Ostravě Zábřehu zápis dětí do 1. ročníku základní školy praktické, základní školy speciální a přípravného stupně. Zápis byl určen dětem s různými druhy postižení mentálním, tělesným, smyslovým, s poruchami chování a učení, autismem, zdravotním oslabením a dětem s více vadami. K zápisu se dostavilo 16 dětí se svými rodiči. Zařazení dětí do příslušného vzdělávacího programu bylo provedeno ve správním řízení, na základě doporučení školských poradenských zařízení - SPC, PPP a žádostí zákonných zástupců dětí. Následně bylo přijato do školy pro školní rok 2012/2013 : - základní školy praktické 7 žáků - základní školy speciální 5 žáků - přípravného stupně základní školy speciální 4 žáci Rodičům byly poskytnuty informace o způsobech, formách a metodách výuky, o možnostech speciálně pedagogického a sociálního poradenství a jeho využití pro práci s dítětem s handicapem. Součástí zápisu byla prohlídka školy, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek důležitých pro výuku dětí. 12

13 5. Výsledky vzdělávání žáků Koncepce výchovného poradenství za rok 2012/2013 byla realizována v plném rozsahu. Počty žáků K nastoupilo nově na školu 22 žáků Na jinou školu přestoupilo 8 žáků 1 žákyně zemřela Vycházejících žáků je pro letošní školní rok 14. K je 165 žáků ve 23 třídách Prodloužení školní docházky Třídy 2010/ / /2013 ZŠS ZŠP Celkem Zkrácení vyučovacího plánu a IVP 2010/ / /2013 IVP Zkrácení vyučovacího plánu Individualizovaná výuka - probíhala u 10 žáků - všichni měli vypracován IVP na základě doporučení SPC a zkrácený vyučovací plán - kontrola byla zajišťována pravidelnými hospitacemi ze strany vedení školy 13

14 Výchovné komise a pohovory s rodiči 2009/ / / /2013 Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Celkem Nejčastější prohřešky žáků - vulgární chování ke spolužákům i vyučujícím - nedostatečná příprava na výuku - absence Nejčastější prohřešky rodičů - časté omlouvání krátkodobé absence žáků skryté záškoláctví - neomluvená absence - nedostatečná spolupráce rodiny se školou - slovní napadání žáků školy - neopodstatněné stížnosti rodičů za účelem skrytí skutečných potíží Řešení - individuální rozhovory s TU, VP - výchovná komise - sepsání individuálního výchovného plánu (v rámci pokusného ověřování) - snížené stupně z chování, důtka TU, důtka ŘŠ - spolupráce s OSPOD - kurátoři, PČR, MP, PMS, Okresní soudy 14

15 Posudky na žáky pro spolupracující organizace Pro PČR 5 Pro ÚMOb a MMO 59 Pro soud 2 Pro pedopsychiatra 8 Pro SPC 41 Absence vyučovacích hodin z toho neomluvená 595 vyučovacích hodin Prospěch Prospělo s vyznamenáním 16 žáků Prospělo 137 žáků Neprospělo 10 žáci Neklasifikováno 0 žáci Komisionální přezkoušení 0 žáků Chování Pochvala ředitele školy 0 žák Důtka ředitele školy 0 žáků Velmi dobré chování 154 žáků Uspokojivé chování 3 žáci Neuspokojivé chování 6 žáků Profesní poradenství Vycházející žáci Třídy 2009/ / / / ročník ZŠP 8. ročník ZŠP 7. ročník ZŠP Žáci ZŠS Celkem

16 V rámci profesní přípravy se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili exkurzí na tyto střední školy a učiliště: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín A dále: výstavy Učeň, středoškolák, vysokoškolák besedy s mistry odborného výcviku SOU stavebního a dřevozpracujícího soutěže Řemeslo má zlaté dno Zvolené učební obory na středních školách a odborných učilištích Děvčata /7/ Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba Praktická škola dvouletá Potravinářská výroba Stravovací a ubytovací služby Zpracovatel přírodních pletiv Odborné učiliště a praktická škola Hlučín Potravinářská výroba Chlapci /5/ Střední škola stavební a dřevozpracující, U Studia, Ostrava-Zábřeh Zednické práce Malíř Truhlář Tesařské práce Jeden vycházející žák nepodal přihlášku do žádného učebního oboru. Jedna vycházející žákyně nebyla na zvolený obor přijata a nenastupuje do žádného učebního oboru. 16

17 Hodnocení prevence negativních jevů Plán prevence negativních jevů byl ve školním roce 2012/2013 realizován ve spolupráci s žáky, zákonnými zástupci žáků a pedagogickým sborem a jinými institucemi. Okresní metodik prevence poskytoval na informačních schůzkách poznatky z oblasti legislativy, prevence rizikového chování u dětí a mládeže, nabídky preventivních programů a jednotlivých oblastí prevence. Na škole je zřízen tým výchovné prevence, skládá se z výchovného poradce a metodika prevence negativních jevů Spolupráce týmu výchovné prevence s pedagogickým sborem: Na pedagogických poradách a schůzkách vedoucích metodických sdružení, popřípadě dílčích poradách s pedagogy byly předávány informace o změnách v legislativě a způsobu realizace plánovaných akcí školy. Vyučujícím byly poskytovány propagační a informativní materiály, odkazy na výukové programy a webové stránky. Odkazy umístěny v IS. Obsahem hlášení školního rozhlasu byla témata s otázkami a úkoly na témata minimálního preventivního programu. Ve spolupráci s třídními učiteli byla zařazována do výuky jednotlivá témata minimálního preventivního programu a byla zapsána do třídních knih. Bylo realizováno sociometrické šetření ve třídách. Byly řešeny aktuální výchovné situace a problémy v jednotlivých třídách. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků: Na zahajovacích třídních schůzkách v září 2012 byli zákonní zástupci žáků seznámeni s minimálním preventivním programem školy. Školní metodik prevence spolupracoval v týmu výchovné prevence při řešení aktuálních krizových situací záškoláctví, šikana, trestná činnost žáků. V žákovských knížkách byl umístěn informační leták pro rodiče a žáky naší školy na téma šikana. Spolupráce s institucemi: PPP Ostrava Městská policie Policie ČR Hasiči Červený kříž OSPOD Ostrava 17

18 REALIZACE PLÁNOVANÝCH ČINNOSTÍ SE ŽÁKY: Září: - Seznámení s kolektivem. - Seznámení se Schránkou důvěry. Říjen - Sociometrické šetření v rámci třídy. Sociometrické šetření formou dotazníků, které mělo za úkol zjištění vhodnosti třídních kolektivů a nastavení následné práce s klimatem jednotlivých tříd tak, aby se předešlo rozvoji šikany. Listopad: - Připomenutí funkce Schránky důvěry. - Hlášení školního rozhlasu Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii úkoly, otázky. Prosinec: - Hlášení školního rozhlasu Zábavní pyrotechnika, nebezpečí, požáry otázky Beseda s hasiči téma: Nebezpečí zábavní pyrotechniky byla zaměřena na: - pravidla bezpečné manipulace s výbušninami a hořlavinami, - nácvik praktických dovedností v případě požáru, - první pomoc v případě popálení, - opakování - telefonních čísel záchranných složek. Leden: - Hlášení školního rozhlasu Záškoláctví - otázky, úkoly Beseda s Městskou policíí Ostrava na téma: Trestně-právní zodpovědnost určeno pro žáky 6.A, 7.A, 8.A. Únor: - Hlášení školního rozhlasu téma: Šikana otázky, úkoly Projektová výuka téma: Valentýn Zaměřeno na vzájemné poznávání žáků a posílení vztahů ve třídě prostřednictvím her. Každá třída vytvořila libovolnou výtvarnou technikou srdce s charakteristikou jednotlivých žáků. V hale školy bylo z otisků rukou vytvořeno srdce školy. Žáci mohli posílat ve školním rozhlase vzkazy spolužákům a učitelům Beseda s policií ČR na téma: Šikana, kyberšikana, určeno pro žáky 6.A, 7.A, 8.A, 9.A. Březen: - Hlášení školního rozhlasu téma: Poruchy příjmu potravy zdravá výživa a pohyb otázky, úkoly. - Zapojení do projektu Veselé zoubky, kterou zaštiťují drogerie DM. S žáky 1.A, 2.A, 3.A proběhla hodina na téma ochrany zdraví a prevence péče o zuby. 18

19 Beseda s hasiči téma: Opakování a upevňování vědomostí - Informační leták Šikana Duben: - Hlášení školního rozhlasu téma: virtuální drogy (televize, PC, internet, kyberšikana). - Pravidla bezpečné komunikace na internetu byla probrána v rámci hodin informatiky Návštěva strážníka městské policie individuální pohovory s žáky. 23., Akce Červeného kříže 1. pomoc pro život určeno pro třídu 9.A a vybrané žáky 8.A, 7. A a ze tříd ZŠS - Dvoudenní školení bylo zaměřeno na poskytování první pomoci. První den byla s žáky probrána teorie ukončená malým testem znalostí. Druhý den žáci prováděli praktický nácvik dovedností. Květen: - Hlášení školního rozhlasu téma: Nuda o prázdninách otázky, úkoly. Červen: - Hlášení školního rozhlasu téma: Bezpečné prázdniny výtvarná soutěž. - Cyklistika, pravidla silničního provozu testy, jízda na kole. Žáci byli opakovaně obeznámeni s funkcí schránky důvěry. Touto cestou však sdělovali pouze své menší problémy, které s nimi byly hned probrány. Schránka důvěry sloužila převážně jako místo pro odevzdání vyhotovených úkolů na jednotlivá témata minimálního preventivního programu. 19

20 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2012/2013 Průběh a institucionální formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je organizován podle plánu DVPP. Studující ve školním roce 2012/13 Obor Počet studujících 2011/12 Počet studujících 2012/13 Speciální pedagogika pro uč. 3 2 Učitelství pro 1.st. ZŠ 1 0 Učitelství pro 2. st. ZŠ 1 2 Speciální pedagogika 3 2 Výchovné poradenství 1 0 Celkem studujících ve šk. r. 2011/ Ukončeno 5 3 z toho odpovídá kvalifikací 4 3 Zvyšování kvalifikace ve školním roce 2012/13: Pedag. prac. Počet Procenta Celkem % Nesplňovalo 8 16% Studujících 6 12% Akreditované semináře ve šk. roce 2012/13 (ZŠ Kpt. Vajdy, Klub logopedů a logopedických asistentů ve školství) Počet seminářů Počet účastníků Počet PP ZŠ Kpt. Vajdy Akreditace ZŠ Kpt. Vajdy Akreditace KLaLA Celkem

21 PLNĚNÍ ČINNOSTI FAKULTNÍ ŠKOLY 2012/2013 Náslechy, průběžná a souvislá praxe Spolupracující školy: - Pedagogická fakulta Ostravské univerzity - Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity - Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc - Vyšší odborná škola sociální Ostrava - SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Střední škola, Havířov Prostřední Suchá Období Náslechy Průběžná Souvislá Souvislá Celkem praxe praxe praxe AP 1.pololetí pololetí / Velký nárůst počtu studentů na průběžných praxích zapříčinily reciproční aktivity a jaké zvýšený zájem studentů o vykonávání praxe v naší škole. Průběh praxí je velmi kladně hodnocen jak spolupracujícími školami, tak studenty. Exkurze - studentů výše uvedených škol - zahraniční hosté Itálie, Francie, Slovensko, Polsko, Turecko, Ukrajina - sponzoři a spolupracující organizace - zástupci spolupracujících subjektů - Krajský úřad Moravskoslezského kraje Období Počet exkurzí Počet studentů Ostatní hosté Celkem návštěvníků 1.pololetí pololetí /

22 Porovnání činnosti FŠ za uvedená období: Období Náslechy Průběžná praxe Souvislá praxe Souvislá praxe AP Exkurze počet Návštěvníci exkurzí Celkem 2012/ / / / / / V porovnání s předešlými roky došlo k nárůstu počtu studentů na průběžných praxích a zvýšil se také počet účastníků exkurzí. Tato skutečnost je ovlivněna zejména recipročními praxemi z Ostravské univerzity a nárůstem počtu studentů z Vyšší odborné školy sociální v Ostravě. Exkurze zaznamenaly nárůst také díky probíhajícím projektům Ostravské univerzity. U souvislých praxích vzrostl počet studentů Pedagogické fakulty UP Olomouc, vzhledem k této skutečnosti jsme předjednali možnost získání statutu fakultní instituce Univerzity Palackého v Olomouci. 22

23 8. Aktivity a prezentace školy Škola se v hodnoceném školním roce prezentovala jak v ČR, tak i v zahraničí. Některé aktivity jsou již tradicí. Ve školním roce 2012/2013 pokračovala mezinárodní spolupráce se : - ZŠ speciální Jana Pawla II. v Katovicích, Polsko - ZŠ v Ratiboři, Polsko - Základní škola speciální internátní v Prievidzi, Slovensko Spolupráce se jmenovanými školami probíhala na úrovni krátkodobých výměnných pobytů žáků a vzájemných návštěv pedagogů. Výměna odborných zkušeností proběhla u příležitosti Evropských dnů handicapu v říjnu. V rámci těchto dnů se uskutečnil na naší škole V. ročník Mezinárodní soutěže CO víš o EU, které se zúčastnilo celkem 12 družstev ze základních a speciálních škol ze Slovenska, Polska a České republiky. Soutěž se konala za finanční podpory Asociace Trigon, Magistrátu města Ostravy a Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Práce z výtvarné části soutěže byly vystaveny pro veřejnost v hale školy. Účast na mezinárodních akcích : V rámci Evropských dnů handicapu říjen 2012 V. ročník mezinárodní soutěže Co víš o EU říjen 2012 Slavnostní vánoční setkání se žáky a pedagogy v polské Ratiboři prosinec 2012 Mezinárodní žákovská gastronomická soutěž v Katowicích březen 2013 Výměnný týdenní pobyt pedagogů ZŠŠI v Prievidzi a naší školy výměna zkušeností v oblasti výchovy a vzdělávání u žáků s těžkým mentálním postižením a více vadami. březen 2013 Dvoudenní výlet žáků z Prievidze do Ostravy prohlídka centra Ostravy včetně radniční věže, Dolních Vítkovic, přátelská a soutěžní setkání s našimi žáky. červen 2013 Mezinárodní den dětí v Ostravě červen 2013 Projekty se žádostí o příspěvek na Magistrát města Ostravy : 1. Projekt Tandem III, ze kterého byly hrazeny prožitkové pobyty žáků na Zubříči. Tyto ozdravné pobyty byly určeny žákům s problémovým chováním, ze sociálně slabých rodin a žákům s těžkým mentálním postižením a žákům s více vadami. Cílem je rozkrytí problémů a jejich následné řešení s odborníky, ale i s rodiči, kteří jezdili jako doprovod. 2. Projekt S přáteli po EU, tento projekt byl zaměřen na výměnné pobyty a setkávání žáků a pedagogů škol ze Slovenska a Polska - výměna odborných zkušeností ve výuce a výchově žáků s těžkým mentálním postižením a více vadami. na škole v Prievidzi a v Ostravě - výlety žáků na Slovensko a ze Slovenska do Ostravy - Mezinárodní den dětí v Ostravě a Mezinárodní výstava žákovských prací - Výtvarné workshopy Projekt MŠMT ČR Peníze do škol, tento projekt jsme zahájili a byl ukončen Projekt byl zaměřen na individualizaci výuky, tvorbu výukových materiálů a vzdělávání pedagogů. Zejména se týkal jazykové komunikace, matematiky, cizích jazyků, přírodovědy a informačních technologií. 23

24 Partnerství v projektech spolupracujících organizací Základní škola Kopřivnice VOKS Asociace TRIGON Evropské dny handicapu Projekt Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Centrum integrované pomoci Další aktivity školy : Helloween - zúčastnilo 18 žáků ze základní školy speciální a základní školy praktické. Dozor zajišťovalo 8 pedagogů. Program, který byl tématicky zaměřen, byl tvořen nejrůznějšími soutěžemi, strašidelným pochodem školou a závěrečnou diskotékou. Na závěr proběhlo vyhodnocení masek a soutěží. Druhý den bylo pro žáky připraveno promítání strašidelných pohádek, žáci obdrželi diplom, sladkou odměnu a upomínkový předmět. Celou akci provázelo heslo Ať žijí duchové. Dysolympiáda SPOLU 2012 Na počátku měsíce října se naše škola zúčastnila velké sportovní dvoudenní akce nesoucí název DYSOLYMPIÁDA SPOLU Soutěžilo celkem 14 žáků naší školy, kteří společně vytvořili 3 sportovní družstva. Ve velké konkurenci soutěžících družstev, především základních škol, jsme vybojovali 3 medaile. Získali jsme dvě třetí a jedno první místo za orientační běh. V ostatních disciplínách štafetový běh, skok do dálky, hod na přesnost a běh na krátkou vzdálenost, byli naši žáci méně úspěšní. Abilympiáda v květnu 2013 jsme se zúčastnili již 12.ročníku Abilympiády v Praze a současně proběhly oslavy 100.výročí založení Jedličkova ústavu. Naši žáci získali čtyři 4.místa, soutěžili v disciplínách - skládání puzzle, batikování, malování, hrách na PC a ve skládání Lega. Celkem soutěžilo 150 žáků ze speciálních škol ve 20ti disciplínách. Studénecký kapřík každoroční setkání speciálních škol ve Studénce, jejímž cílem je rozvíjení osobnosti žáka a soutěžní klání v disciplinách sportovních, kulturních a výtvarných. Zúčastňují se žáci 4.ročníků. Jarní atletické závody každoroční lehkoatletické klání pro žáky celé školy Putujeme po Česku aneb pojďme spolu kempovat Týdenní projektová výuka zaměřena na poznávání různých oblastí ČR, zejména našeho kraje. Součástí je i orientace v mapě, stavění stanů, rozdělávání ohně, vaření v přírodě, poznávání flóry i fauny. Tyto aktivity vycházejí ze školních vzdělávacích programů. Akademie pro rodiče a kamarády V červnu předvedli naši žáci rodičům a svým kamarádům výsledky zájmové činnosti a také to, co se během uplynulého roku naučili. Zájem ze strany rodičů i žáků byl velký, a proto budeme s touto prezentací pokračovat i v dalším roce. 24

25 Sportovní akce základních škol praktických v Ostravě, kterých se zúčastnila naše škola: Turnaj v malé kopané pro mladší žáky Líný míč - turnaj v sálové kopané pro starší žáky - finále Vánoční turnaj ve stolním tenise Turnaj ve florbalu pro starší žáky Vybíjená pro starší žákyně SHM - atletický čtyřboj pro mladší i starší žáky městské kolo Turnaj v kopané pro starší žáky Obvodní soutěž družstev ve střelbě ze vzduchovky Základní škola Kpt.Vajdy pořádala turnaj Líného míče (sálová kopaná) Tradiční setkání zástupců zřizovatele, sponzorů a přátel školy Tradicí naší školy je v rámci Adventu prezentace školy formou setkání se zástupci zřizovatele, sponzorů a přátel školy, s rodiči a ostatními institucemi se kterými škola úzce spolupracuje. Školu a její činnost prezentujeme na webových stránkách, které neustále aktualizujeme, při významných příležitostech a akcích informujeme tisk a media. Část základní školy základní škola speciální, třídy na elokovaných pracovištích vydávají časopisy Knoflík a Beruška, kterými informují rodiče a pedagogický sbor o aktivitách žáků. Spolupráce s občanskými sdruženími při ZŠ Občanské sdružení Modrý motýlek se zaměřuje především na aktivity dětí a žáků. celoročně připravuje terapeutické a relaxační víkendové pobyty pro vytipované skupiny žáků a rodičů Mezinárodní den dětí v květnu 2013 na Slezskoostravském hradě. Zúčastnili se děti a žáci ostravských škol, včetně žáků naší školy, Polska a Slovenska Občanské sdružení Modrý motýlek je členem Asociace TRIGON Občanské sdružení Klub logopedů a logopedických asistentů ve školství se zaměřuje především na DVPP logopedů a logopedických asistentů, Akreditace MŠMT ČR umožňuje pořádání seminářů a kurzů. Závěry pro příští rok - nadále prohlubovat spolupráci se zahraničními školami - zabezpečit finanční spoluúčast rodičů na výjezdy žáků a prožitkové pobyty - nadále podporovat volnočasové aktivity žáků v návaznosti na prevenci negativních jevů - zintenzivnit spolupráci v rámci asociace TRIGON s možností předávání zkušeností z práce s handicapovanými a sociálně problematickými dětmi v rámci EU - zpracovat projekty zaměřené na celoroční činnost a případné mezinárodní pobyty - v rámci mezinárodní spolupráce zajišťovat výměnu zkušeností - rozšiřovat spolupráci s institucemi, podílejících se na aktivitách školy 25

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 24.2.2016 Projednáno školskou radou dne:25.2 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Organizace chodu školy, soubor řídících činností. Neustálé operativní řešení každodenně vznikajících problémových situací. Vymezení základních oblastí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Mostě dne: 22.2.2013 Mgr. Roman Ziegler ředitel školy Zpracovala: Kasperová Drahoslava,

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více