VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a příspěvková organizace FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY ZDRAVÁ ŠKOLA Zprávu předkládá : Schváleno školskou radou : Mgr. Rostislav Galia ředitel školy Ing. Radovan Maresz předseda školské rady 1

2 1. Základní údaje o škole Název zařízení : Základní škola, Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace Adresa zařízení : Kpt. Vajdy 1a/2656, Ostrava Zábřeh, Telefon : Fax : E mail : IČO : Identifikátor zařízení : Web : Právní subjekt: příspěvková organizace Zřizovatel : Od Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, PSČ právní forma : kraj, IČO Poslední změna zařazení v síti škol a školských zařízení : Datum zařazení do sítě : Historicky : Akreditace : MŠMT ČR č.j / Statut Fakultní školy : Certifikát : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta Zdravá škola Ředitel školy : Mgr. Rostislav Galia, tel Zástupci ředitele : Mgr. Hana Václavíková, tel Mgr. Dana Vilkusová, tel Výchovný poradce : Školská rada : Mgr. Helena Říhová Ing. Radovan Maresz - předseda 2

3 Základní škola se člení na : základní škola praktická ZŠP kapacita 160 žáků IZO základní škola speciální ZŠS kapacita 110 žáků IZO přípravný stupeň ZŠS kapacita 25 žáků IZO školská zařízení : školní družina kapacita 36 žáků IZO školní jídelna kapacita 500 jídel IZO speciálně pedagogické centrum IZO Charakteristika školy : Škola je plně organizovaná. V základní škole praktické plní žáci povinnou školní docházku v ročníku a získávají základní vzdělání. V základní škole speciální plní žáci povinnou školní docházku v ročníku a získávají základy vzdělání. Přípravný stupeň základní školy speciální má 3 ročníky a má diagnostický charakter. Z hodnocení práce školy vyplývá trend poklesu počtu žáků zařazených do školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro žáky s LMP a nárůst počtu žáků vzdělávaných ve školním vzdělávacím programu základní školy speciální. Vzestupný je také zájem o poradenství, metodické služby a speciálně pedagogickou diagnostiku žáků a dětí s poruchami autistického spektra, s vadami řeči a vadami komunikačních dovedností. Žáci jsou podle věku a speciálních vzdělávacích potřeb vzděláváni dle : - školního vzdělávacího programu pro přípravný stupeň ZŠS, - školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro žáky s LMP Šance pro každého - školního vzdělávacího programu základní školy speciální Šance pro každého I., - školního vzdělávacího programu základní školy speciální Šance pro každého II. Projektová výuka Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je projektová výuka, která je zapracována do učebních osnov školních vzdělávacích programů. Stěžejní jsou dlouhodobé projekty, které sledují komplexní aplikaci do vyučování. Projektová výuka Advent probíhá celý prosinec a je zaměřena na výchovu žáků k úctě k tradicím, chápání Vánoc jako svátků klidu, míru a tolerance, zlepšení společenského chování a mezilidských vztahů. Součástí jsou různé výstavy, představení divadelní i filmová a neodmyslitelná Mikulášská nadílka pro všechny žáky školy. Projektová výuka Velikonoce, Člověk mezi lidmi koná se v období před Velikonocemi. Kromě velikonočních tradic, jako je výroba pomlázek, barvení kraslic, seznámení s lidovými zvyky je tento projekt zaměřen na mezilidské vztahy ve škole, rodině, na šikanu, ochrana sama sebe, prevence zneužívání dětí. Projektová výuka, která probíhá po celý školní rok a je realizována v dílčích akcích, je zaměřena především na prevenci negativních jevů, bezpečnost žáků, vzájemné 3

4 respektování odlišností osobností a mezinárodní setkávání, poznávání jiných zemí, zvyků, tolerance k jiné kultuře, tolerance k handicapovaným kamarádům, aplikace cizího jazyka do her a komunikace mezi žáky. Ve speciálních třídách jsou vzděláváni žáci s autismem a více vadami. Žáci, kteří nemohou vzhledem ke svému tělesnému nebo smyslovému postižení a dalšímu zdravotnímu oslabení plnit požadavky vzdělávacích programů v plném rozsahu, jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu. Individuální péče je zajištěna spoluprací učitele, vychovatele a asistenta pedagoga ve třídách. V tomto školním roce probíhá v rámci naší školy také výuka u žáků, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení nemohou docházet do školy. V místě jejich bydliště probíhá výuka, kterou zabezpečuje pedagog naší školy dle příslušného vzdělávacího programu a individuálního vzdělávacího plánu. Služby školy využívají především žáci z lokality, ve které je škola umístěna. V mnohých případech se však jedná o žáky ze vzdálenějších míst města Ostravy a jejího okolí. Žáci se dopravují do školy samostatně prostředky MHD, některé dovážejí každodenně rodiče. žáci k Škola, zařízení Počet tříd Celkový počet žáků Průměrný počet žáků Přípravný stupeň Základní škola speciální Základní škola praktická ,6 Celkem ,2 V počtu tříd základní školy speciální jsou zahrnuty třídy pro žáky s autismem a třídy pro žáky s rehabilitačním vzdělávacím programem. Rozdělení žáků dle postižení : zdravotní oslabení mentální postižení z toho : sluchově postiženi zrakově postiženi vady řeči tělesně postiženi s více vadami s poruchou autistického spektra specifické poruchy chování a učení K ukončilo povinnou školní docházku : 14 žáků SOŠ 4

5 Ve školním roce 2012/2013 bylo nově zařazeno : do přípravného stupně ZŠS 9 žáků do ZŠS 13 žáků do ZŠP 17 žáků Srovnání nově zařazených dětí a žáků : Školní rok 2009/ žáků Školní rok 2010/ žáků Školní rok 2011/ žáků Školní rok 2012/ žáků 5

6 2. Obory vzdělání Ve škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání : Kód oboru popis oboru forma vzdělávání délka platnost vzdělávání v letech B/01 Základní speciální škola denní deset neomezeno C/01 Základní škola denní devět neomezeno V těchto oborech vzdělání jsou žáci vzděláváni ve vzdělávacích programech : Školní vzdělávací program základní školy speciální Šance pro každého díl I. a díl II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro žáky s LMP Šance pro každého VÝPIS Z REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Název právnické osoby: Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace identifikátor právnické osoby: adresa: Kpt. Vajdy 1a/ Ostrava-Zábřeh telefon: fax: Ředitel: Mgr. Rostislav Galia, narozen trvalý pobyt: V Zahradách Stará Ves nad Ondřejnicí Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby. právní forma: příspěvková organizace IČ: zřizovatel: Moravskoslezský kraj právní forma: kraj, IČ: adresa: ul. 28. října Ostrava 6

7 Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou. Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Základní škola kapacita: 270 cílová: 270 žáků IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Kpt. Vajdy 1a/2656, Ostrava-Zábřeh května 5376, Ostrava-Třebovice 3. Jandova 4/3023, Ostrava-Zábřeh Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: B Základní škola B/01 Základní škola speciální denní forma vzdělávání délka vzdělávání: 10 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku: nejvyšší povolený počet žáků v oboru: neurčen C/01 Základní škola denní forma vzdělávání nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku: nejvyšší povolený počet žáků v oboru: délka vzdělávání: 9 r. 0 měs. neurčen 160 RED_IZO: Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Školní družina kapacita: 36 cílová: 36 žáků IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Kpt.Vajdy 1a/2656, Ostrava - Zábřeh Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti:

8 3. Speciálně pedagogické centrum kapacita: neuvádí se IZO: cílová: neuvádí se místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Kpt.Vajdy 1a/2656, Ostrava - Zábřeh Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Školní jídelna kapacita: 500 IZO: cílová: 500 stravovaných místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Kpt.Vajdy 1a/2656, Ostrava - Zábřeh Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Přípravný stupeň kapacita: 15 IZO: cílová: 25 žáků místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Kpt.Vajdy 1a/2656, Ostrava - Zábřeh Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: RED_IZO: Právnická osoba: Datum účinnosti posl. rozhodnutí: Datum vystavení posl. rozhodnutí:

9 Č. j. posledního rozhodnutí: / Datum poslední aktualizace: Datum zápisu do rejstříku: Datum výpisu: Datum účinnosti posl. ukonč. rozhodnutí: Datum vystavení posl. ukonč. rozhodnutí: Č. j. posledního ukonč. rozhodnutí: / Datum poslední provedené aktualizace:

10 3. Přehled pracovníků školy Škola : Ředitel 1 Zástupkyně ředitele 2 Učitelé 23 z toho vých.poradci 1 Celkem : 26 25,36 Školní družina : Vychovatelé x 5 Asistenti pedagoga x 7 Celkem : 12 8,76 Celkem ped.prac.: 38 34,12 Ostatní zaměstnanci :x Účetní 0 Ekonomka 1 Personalistka 1 Školník x 1 Údržbář x 1 Uklízečky x 5 Celkem : 9 7,0 Školní jídelna : Vedoucí 1 Kuchařky 5 Celkem : 6 6 SPC : Vedoucí SPC 1 Psycholog 2 Sociální pracovnice 1 Spec.ped.- logoped 3 Spec.ped.- PAS 5 Admin.pracovnice x 1 Řidič x 1 celkem : 14 13,00 CELKEM : 67 60,12 x Pracovníci ve dvou funkcích dvě pracovní smlouvy. 10

11 ASISTENT PEDAGOGA Období Počet AP Počet tříd s AP Počet žáků pro AP Úvazek AP 0,5 Úvazek AP 0,63 0,65 Úvazek AP 0,75 Úvazek AP 1, / / x 0, / I.pol /11 II.pol x 0, / / x 0, / x 0, Při srovnání výše uvedených šk. období je zřejmé, že počet AP klesl díky změnám ve financování a mění se i počet potřebných tříd, tato skutečnost je dána sloučením některých tříd. Počet tříd se liší od počtu AP, protože na elok. pracovištích a i na základní škole je jeden AP pro dvě třídy. Číslo 2 u tříd v předchozích školních letech ukazuje další třídy, kde AP doplňují úvazek, vypomáhají zejména při ind. práci v JČ, M, PV, TV a VV. Počet žáků pro AP ukazuje počet žáků ve třídách do nichž je zařazen asistent pedagoga. V jedné třídě mohou být všichni žáci přiřazeni k 1jednomu1 AP (týká se to hlavně RT a AT) nebo se to týká jednoho žáka ve třídě (převážně v ZŠP). Úvazky se mění s rozvrhem hodin jednotlivých tříd, ke kterým je AP kmenově přiřazen a také dle náročnosti následných, přípravných a souvisejících prací. OSOBNÍ ASISTENT Období Počet OA Počet tříd s OA Dobrovolník 2007/ / / / / /

12 4. Zápis k povinné školní docházce Dne proběhl v Základní škole Kpt. Vajdy 1a v Ostravě Zábřehu zápis dětí do 1. ročníku základní školy praktické, základní školy speciální a přípravného stupně. Zápis byl určen dětem s různými druhy postižení mentálním, tělesným, smyslovým, s poruchami chování a učení, autismem, zdravotním oslabením a dětem s více vadami. K zápisu se dostavilo 16 dětí se svými rodiči. Zařazení dětí do příslušného vzdělávacího programu bylo provedeno ve správním řízení, na základě doporučení školských poradenských zařízení - SPC, PPP a žádostí zákonných zástupců dětí. Následně bylo přijato do školy pro školní rok 2012/2013 : - základní školy praktické 7 žáků - základní školy speciální 5 žáků - přípravného stupně základní školy speciální 4 žáci Rodičům byly poskytnuty informace o způsobech, formách a metodách výuky, o možnostech speciálně pedagogického a sociálního poradenství a jeho využití pro práci s dítětem s handicapem. Součástí zápisu byla prohlídka školy, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek důležitých pro výuku dětí. 12

13 5. Výsledky vzdělávání žáků Koncepce výchovného poradenství za rok 2012/2013 byla realizována v plném rozsahu. Počty žáků K nastoupilo nově na školu 22 žáků Na jinou školu přestoupilo 8 žáků 1 žákyně zemřela Vycházejících žáků je pro letošní školní rok 14. K je 165 žáků ve 23 třídách Prodloužení školní docházky Třídy 2010/ / /2013 ZŠS ZŠP Celkem Zkrácení vyučovacího plánu a IVP 2010/ / /2013 IVP Zkrácení vyučovacího plánu Individualizovaná výuka - probíhala u 10 žáků - všichni měli vypracován IVP na základě doporučení SPC a zkrácený vyučovací plán - kontrola byla zajišťována pravidelnými hospitacemi ze strany vedení školy 13

14 Výchovné komise a pohovory s rodiči 2009/ / / /2013 Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Celkem Nejčastější prohřešky žáků - vulgární chování ke spolužákům i vyučujícím - nedostatečná příprava na výuku - absence Nejčastější prohřešky rodičů - časté omlouvání krátkodobé absence žáků skryté záškoláctví - neomluvená absence - nedostatečná spolupráce rodiny se školou - slovní napadání žáků školy - neopodstatněné stížnosti rodičů za účelem skrytí skutečných potíží Řešení - individuální rozhovory s TU, VP - výchovná komise - sepsání individuálního výchovného plánu (v rámci pokusného ověřování) - snížené stupně z chování, důtka TU, důtka ŘŠ - spolupráce s OSPOD - kurátoři, PČR, MP, PMS, Okresní soudy 14

15 Posudky na žáky pro spolupracující organizace Pro PČR 5 Pro ÚMOb a MMO 59 Pro soud 2 Pro pedopsychiatra 8 Pro SPC 41 Absence vyučovacích hodin z toho neomluvená 595 vyučovacích hodin Prospěch Prospělo s vyznamenáním 16 žáků Prospělo 137 žáků Neprospělo 10 žáci Neklasifikováno 0 žáci Komisionální přezkoušení 0 žáků Chování Pochvala ředitele školy 0 žák Důtka ředitele školy 0 žáků Velmi dobré chování 154 žáků Uspokojivé chování 3 žáci Neuspokojivé chování 6 žáků Profesní poradenství Vycházející žáci Třídy 2009/ / / / ročník ZŠP 8. ročník ZŠP 7. ročník ZŠP Žáci ZŠS Celkem

16 V rámci profesní přípravy se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili exkurzí na tyto střední školy a učiliště: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín A dále: výstavy Učeň, středoškolák, vysokoškolák besedy s mistry odborného výcviku SOU stavebního a dřevozpracujícího soutěže Řemeslo má zlaté dno Zvolené učební obory na středních školách a odborných učilištích Děvčata /7/ Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba Praktická škola dvouletá Potravinářská výroba Stravovací a ubytovací služby Zpracovatel přírodních pletiv Odborné učiliště a praktická škola Hlučín Potravinářská výroba Chlapci /5/ Střední škola stavební a dřevozpracující, U Studia, Ostrava-Zábřeh Zednické práce Malíř Truhlář Tesařské práce Jeden vycházející žák nepodal přihlášku do žádného učebního oboru. Jedna vycházející žákyně nebyla na zvolený obor přijata a nenastupuje do žádného učebního oboru. 16

17 Hodnocení prevence negativních jevů Plán prevence negativních jevů byl ve školním roce 2012/2013 realizován ve spolupráci s žáky, zákonnými zástupci žáků a pedagogickým sborem a jinými institucemi. Okresní metodik prevence poskytoval na informačních schůzkách poznatky z oblasti legislativy, prevence rizikového chování u dětí a mládeže, nabídky preventivních programů a jednotlivých oblastí prevence. Na škole je zřízen tým výchovné prevence, skládá se z výchovného poradce a metodika prevence negativních jevů Spolupráce týmu výchovné prevence s pedagogickým sborem: Na pedagogických poradách a schůzkách vedoucích metodických sdružení, popřípadě dílčích poradách s pedagogy byly předávány informace o změnách v legislativě a způsobu realizace plánovaných akcí školy. Vyučujícím byly poskytovány propagační a informativní materiály, odkazy na výukové programy a webové stránky. Odkazy umístěny v IS. Obsahem hlášení školního rozhlasu byla témata s otázkami a úkoly na témata minimálního preventivního programu. Ve spolupráci s třídními učiteli byla zařazována do výuky jednotlivá témata minimálního preventivního programu a byla zapsána do třídních knih. Bylo realizováno sociometrické šetření ve třídách. Byly řešeny aktuální výchovné situace a problémy v jednotlivých třídách. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků: Na zahajovacích třídních schůzkách v září 2012 byli zákonní zástupci žáků seznámeni s minimálním preventivním programem školy. Školní metodik prevence spolupracoval v týmu výchovné prevence při řešení aktuálních krizových situací záškoláctví, šikana, trestná činnost žáků. V žákovských knížkách byl umístěn informační leták pro rodiče a žáky naší školy na téma šikana. Spolupráce s institucemi: PPP Ostrava Městská policie Policie ČR Hasiči Červený kříž OSPOD Ostrava 17

18 REALIZACE PLÁNOVANÝCH ČINNOSTÍ SE ŽÁKY: Září: - Seznámení s kolektivem. - Seznámení se Schránkou důvěry. Říjen - Sociometrické šetření v rámci třídy. Sociometrické šetření formou dotazníků, které mělo za úkol zjištění vhodnosti třídních kolektivů a nastavení následné práce s klimatem jednotlivých tříd tak, aby se předešlo rozvoji šikany. Listopad: - Připomenutí funkce Schránky důvěry. - Hlášení školního rozhlasu Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii úkoly, otázky. Prosinec: - Hlášení školního rozhlasu Zábavní pyrotechnika, nebezpečí, požáry otázky Beseda s hasiči téma: Nebezpečí zábavní pyrotechniky byla zaměřena na: - pravidla bezpečné manipulace s výbušninami a hořlavinami, - nácvik praktických dovedností v případě požáru, - první pomoc v případě popálení, - opakování - telefonních čísel záchranných složek. Leden: - Hlášení školního rozhlasu Záškoláctví - otázky, úkoly Beseda s Městskou policíí Ostrava na téma: Trestně-právní zodpovědnost určeno pro žáky 6.A, 7.A, 8.A. Únor: - Hlášení školního rozhlasu téma: Šikana otázky, úkoly Projektová výuka téma: Valentýn Zaměřeno na vzájemné poznávání žáků a posílení vztahů ve třídě prostřednictvím her. Každá třída vytvořila libovolnou výtvarnou technikou srdce s charakteristikou jednotlivých žáků. V hale školy bylo z otisků rukou vytvořeno srdce školy. Žáci mohli posílat ve školním rozhlase vzkazy spolužákům a učitelům Beseda s policií ČR na téma: Šikana, kyberšikana, určeno pro žáky 6.A, 7.A, 8.A, 9.A. Březen: - Hlášení školního rozhlasu téma: Poruchy příjmu potravy zdravá výživa a pohyb otázky, úkoly. - Zapojení do projektu Veselé zoubky, kterou zaštiťují drogerie DM. S žáky 1.A, 2.A, 3.A proběhla hodina na téma ochrany zdraví a prevence péče o zuby. 18

19 Beseda s hasiči téma: Opakování a upevňování vědomostí - Informační leták Šikana Duben: - Hlášení školního rozhlasu téma: virtuální drogy (televize, PC, internet, kyberšikana). - Pravidla bezpečné komunikace na internetu byla probrána v rámci hodin informatiky Návštěva strážníka městské policie individuální pohovory s žáky. 23., Akce Červeného kříže 1. pomoc pro život určeno pro třídu 9.A a vybrané žáky 8.A, 7. A a ze tříd ZŠS - Dvoudenní školení bylo zaměřeno na poskytování první pomoci. První den byla s žáky probrána teorie ukončená malým testem znalostí. Druhý den žáci prováděli praktický nácvik dovedností. Květen: - Hlášení školního rozhlasu téma: Nuda o prázdninách otázky, úkoly. Červen: - Hlášení školního rozhlasu téma: Bezpečné prázdniny výtvarná soutěž. - Cyklistika, pravidla silničního provozu testy, jízda na kole. Žáci byli opakovaně obeznámeni s funkcí schránky důvěry. Touto cestou však sdělovali pouze své menší problémy, které s nimi byly hned probrány. Schránka důvěry sloužila převážně jako místo pro odevzdání vyhotovených úkolů na jednotlivá témata minimálního preventivního programu. 19

20 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2012/2013 Průběh a institucionální formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je organizován podle plánu DVPP. Studující ve školním roce 2012/13 Obor Počet studujících 2011/12 Počet studujících 2012/13 Speciální pedagogika pro uč. 3 2 Učitelství pro 1.st. ZŠ 1 0 Učitelství pro 2. st. ZŠ 1 2 Speciální pedagogika 3 2 Výchovné poradenství 1 0 Celkem studujících ve šk. r. 2011/ Ukončeno 5 3 z toho odpovídá kvalifikací 4 3 Zvyšování kvalifikace ve školním roce 2012/13: Pedag. prac. Počet Procenta Celkem % Nesplňovalo 8 16% Studujících 6 12% Akreditované semináře ve šk. roce 2012/13 (ZŠ Kpt. Vajdy, Klub logopedů a logopedických asistentů ve školství) Počet seminářů Počet účastníků Počet PP ZŠ Kpt. Vajdy Akreditace ZŠ Kpt. Vajdy Akreditace KLaLA Celkem

21 PLNĚNÍ ČINNOSTI FAKULTNÍ ŠKOLY 2012/2013 Náslechy, průběžná a souvislá praxe Spolupracující školy: - Pedagogická fakulta Ostravské univerzity - Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity - Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc - Vyšší odborná škola sociální Ostrava - SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Střední škola, Havířov Prostřední Suchá Období Náslechy Průběžná Souvislá Souvislá Celkem praxe praxe praxe AP 1.pololetí pololetí / Velký nárůst počtu studentů na průběžných praxích zapříčinily reciproční aktivity a jaké zvýšený zájem studentů o vykonávání praxe v naší škole. Průběh praxí je velmi kladně hodnocen jak spolupracujícími školami, tak studenty. Exkurze - studentů výše uvedených škol - zahraniční hosté Itálie, Francie, Slovensko, Polsko, Turecko, Ukrajina - sponzoři a spolupracující organizace - zástupci spolupracujících subjektů - Krajský úřad Moravskoslezského kraje Období Počet exkurzí Počet studentů Ostatní hosté Celkem návštěvníků 1.pololetí pololetí /

22 Porovnání činnosti FŠ za uvedená období: Období Náslechy Průběžná praxe Souvislá praxe Souvislá praxe AP Exkurze počet Návštěvníci exkurzí Celkem 2012/ / / / / / V porovnání s předešlými roky došlo k nárůstu počtu studentů na průběžných praxích a zvýšil se také počet účastníků exkurzí. Tato skutečnost je ovlivněna zejména recipročními praxemi z Ostravské univerzity a nárůstem počtu studentů z Vyšší odborné školy sociální v Ostravě. Exkurze zaznamenaly nárůst také díky probíhajícím projektům Ostravské univerzity. U souvislých praxích vzrostl počet studentů Pedagogické fakulty UP Olomouc, vzhledem k této skutečnosti jsme předjednali možnost získání statutu fakultní instituce Univerzity Palackého v Olomouci. 22

23 8. Aktivity a prezentace školy Škola se v hodnoceném školním roce prezentovala jak v ČR, tak i v zahraničí. Některé aktivity jsou již tradicí. Ve školním roce 2012/2013 pokračovala mezinárodní spolupráce se : - ZŠ speciální Jana Pawla II. v Katovicích, Polsko - ZŠ v Ratiboři, Polsko - Základní škola speciální internátní v Prievidzi, Slovensko Spolupráce se jmenovanými školami probíhala na úrovni krátkodobých výměnných pobytů žáků a vzájemných návštěv pedagogů. Výměna odborných zkušeností proběhla u příležitosti Evropských dnů handicapu v říjnu. V rámci těchto dnů se uskutečnil na naší škole V. ročník Mezinárodní soutěže CO víš o EU, které se zúčastnilo celkem 12 družstev ze základních a speciálních škol ze Slovenska, Polska a České republiky. Soutěž se konala za finanční podpory Asociace Trigon, Magistrátu města Ostravy a Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Práce z výtvarné části soutěže byly vystaveny pro veřejnost v hale školy. Účast na mezinárodních akcích : V rámci Evropských dnů handicapu říjen 2012 V. ročník mezinárodní soutěže Co víš o EU říjen 2012 Slavnostní vánoční setkání se žáky a pedagogy v polské Ratiboři prosinec 2012 Mezinárodní žákovská gastronomická soutěž v Katowicích březen 2013 Výměnný týdenní pobyt pedagogů ZŠŠI v Prievidzi a naší školy výměna zkušeností v oblasti výchovy a vzdělávání u žáků s těžkým mentálním postižením a více vadami. březen 2013 Dvoudenní výlet žáků z Prievidze do Ostravy prohlídka centra Ostravy včetně radniční věže, Dolních Vítkovic, přátelská a soutěžní setkání s našimi žáky. červen 2013 Mezinárodní den dětí v Ostravě červen 2013 Projekty se žádostí o příspěvek na Magistrát města Ostravy : 1. Projekt Tandem III, ze kterého byly hrazeny prožitkové pobyty žáků na Zubříči. Tyto ozdravné pobyty byly určeny žákům s problémovým chováním, ze sociálně slabých rodin a žákům s těžkým mentálním postižením a žákům s více vadami. Cílem je rozkrytí problémů a jejich následné řešení s odborníky, ale i s rodiči, kteří jezdili jako doprovod. 2. Projekt S přáteli po EU, tento projekt byl zaměřen na výměnné pobyty a setkávání žáků a pedagogů škol ze Slovenska a Polska - výměna odborných zkušeností ve výuce a výchově žáků s těžkým mentálním postižením a více vadami. na škole v Prievidzi a v Ostravě - výlety žáků na Slovensko a ze Slovenska do Ostravy - Mezinárodní den dětí v Ostravě a Mezinárodní výstava žákovských prací - Výtvarné workshopy Projekt MŠMT ČR Peníze do škol, tento projekt jsme zahájili a byl ukončen Projekt byl zaměřen na individualizaci výuky, tvorbu výukových materiálů a vzdělávání pedagogů. Zejména se týkal jazykové komunikace, matematiky, cizích jazyků, přírodovědy a informačních technologií. 23

24 Partnerství v projektech spolupracujících organizací Základní škola Kopřivnice VOKS Asociace TRIGON Evropské dny handicapu Projekt Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Centrum integrované pomoci Další aktivity školy : Helloween - zúčastnilo 18 žáků ze základní školy speciální a základní školy praktické. Dozor zajišťovalo 8 pedagogů. Program, který byl tématicky zaměřen, byl tvořen nejrůznějšími soutěžemi, strašidelným pochodem školou a závěrečnou diskotékou. Na závěr proběhlo vyhodnocení masek a soutěží. Druhý den bylo pro žáky připraveno promítání strašidelných pohádek, žáci obdrželi diplom, sladkou odměnu a upomínkový předmět. Celou akci provázelo heslo Ať žijí duchové. Dysolympiáda SPOLU 2012 Na počátku měsíce října se naše škola zúčastnila velké sportovní dvoudenní akce nesoucí název DYSOLYMPIÁDA SPOLU Soutěžilo celkem 14 žáků naší školy, kteří společně vytvořili 3 sportovní družstva. Ve velké konkurenci soutěžících družstev, především základních škol, jsme vybojovali 3 medaile. Získali jsme dvě třetí a jedno první místo za orientační běh. V ostatních disciplínách štafetový běh, skok do dálky, hod na přesnost a běh na krátkou vzdálenost, byli naši žáci méně úspěšní. Abilympiáda v květnu 2013 jsme se zúčastnili již 12.ročníku Abilympiády v Praze a současně proběhly oslavy 100.výročí založení Jedličkova ústavu. Naši žáci získali čtyři 4.místa, soutěžili v disciplínách - skládání puzzle, batikování, malování, hrách na PC a ve skládání Lega. Celkem soutěžilo 150 žáků ze speciálních škol ve 20ti disciplínách. Studénecký kapřík každoroční setkání speciálních škol ve Studénce, jejímž cílem je rozvíjení osobnosti žáka a soutěžní klání v disciplinách sportovních, kulturních a výtvarných. Zúčastňují se žáci 4.ročníků. Jarní atletické závody každoroční lehkoatletické klání pro žáky celé školy Putujeme po Česku aneb pojďme spolu kempovat Týdenní projektová výuka zaměřena na poznávání různých oblastí ČR, zejména našeho kraje. Součástí je i orientace v mapě, stavění stanů, rozdělávání ohně, vaření v přírodě, poznávání flóry i fauny. Tyto aktivity vycházejí ze školních vzdělávacích programů. Akademie pro rodiče a kamarády V červnu předvedli naši žáci rodičům a svým kamarádům výsledky zájmové činnosti a také to, co se během uplynulého roku naučili. Zájem ze strany rodičů i žáků byl velký, a proto budeme s touto prezentací pokračovat i v dalším roce. 24

25 Sportovní akce základních škol praktických v Ostravě, kterých se zúčastnila naše škola: Turnaj v malé kopané pro mladší žáky Líný míč - turnaj v sálové kopané pro starší žáky - finále Vánoční turnaj ve stolním tenise Turnaj ve florbalu pro starší žáky Vybíjená pro starší žákyně SHM - atletický čtyřboj pro mladší i starší žáky městské kolo Turnaj v kopané pro starší žáky Obvodní soutěž družstev ve střelbě ze vzduchovky Základní škola Kpt.Vajdy pořádala turnaj Líného míče (sálová kopaná) Tradiční setkání zástupců zřizovatele, sponzorů a přátel školy Tradicí naší školy je v rámci Adventu prezentace školy formou setkání se zástupci zřizovatele, sponzorů a přátel školy, s rodiči a ostatními institucemi se kterými škola úzce spolupracuje. Školu a její činnost prezentujeme na webových stránkách, které neustále aktualizujeme, při významných příležitostech a akcích informujeme tisk a media. Část základní školy základní škola speciální, třídy na elokovaných pracovištích vydávají časopisy Knoflík a Beruška, kterými informují rodiče a pedagogický sbor o aktivitách žáků. Spolupráce s občanskými sdruženími při ZŠ Občanské sdružení Modrý motýlek se zaměřuje především na aktivity dětí a žáků. celoročně připravuje terapeutické a relaxační víkendové pobyty pro vytipované skupiny žáků a rodičů Mezinárodní den dětí v květnu 2013 na Slezskoostravském hradě. Zúčastnili se děti a žáci ostravských škol, včetně žáků naší školy, Polska a Slovenska Občanské sdružení Modrý motýlek je členem Asociace TRIGON Občanské sdružení Klub logopedů a logopedických asistentů ve školství se zaměřuje především na DVPP logopedů a logopedických asistentů, Akreditace MŠMT ČR umožňuje pořádání seminářů a kurzů. Závěry pro příští rok - nadále prohlubovat spolupráci se zahraničními školami - zabezpečit finanční spoluúčast rodičů na výjezdy žáků a prožitkové pobyty - nadále podporovat volnočasové aktivity žáků v návaznosti na prevenci negativních jevů - zintenzivnit spolupráci v rámci asociace TRIGON s možností předávání zkušeností z práce s handicapovanými a sociálně problematickými dětmi v rámci EU - zpracovat projekty zaměřené na celoroční činnost a případné mezinárodní pobyty - v rámci mezinárodní spolupráce zajišťovat výměnu zkušeností - rozšiřovat spolupráci s institucemi, podílejících se na aktivitách školy 25

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Základní škola,opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1, 746 01 Opava www.zshavlickova.opava.cz OBSAH 1. Charakteristika školy... 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2013/2014 OBSAH

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2013/2014 OBSAH Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 1 OBSAH A. Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-3/14-T. Příspěvková organizace. Kpt. Vajdy 1a/2656, Ostrava-Zábřeh

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-3/14-T. Příspěvková organizace. Kpt. Vajdy 1a/2656, Ostrava-Zábřeh INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-3/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace Kpt.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž 1.máje 29, 767 1 Kroměříž IČO: 47 93 45 81 Tel./fax 573 331 961, tel. 573 338 882, 573 338 68, 573 358 21 E-mail: zvs.km@volny.cz Bankovní spojení:

Více

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Eva Kroczková, hlavní účetní V Karviné, dne 19. 2. 2015 Obsah Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2013/2014

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2013/2014 Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 1. Základní údaje o škole 1.1. Přesný název školy

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti. školní rok 2013-2014. Mgr. Jan Pavelka ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti. školní rok 2013-2014. Mgr. Jan Pavelka ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013-2014 Mgr. Jan Pavelka ředitel školy OBSAH Charakteristika školy... 2 Vzdělávací program... 2 Informace o vzdělávání... 2 Identifikace školy... 2 Vedení školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: 70 99 53 62 tel: 59 624 17 39 fax: 59 624 79 48 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 1 Obsah: a. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2010 Ing.

Více

Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov

Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 V Ostravě 30.9.2013 Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. školní rok 2010/2011 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info Č. org. 10513 IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo..... 3 A.

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více