Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/08

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/08"

Transkript

1 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zlín, srpen 2008

2 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy Vzdělávací programy školy Personální a statistické údaje, další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o přijímacím řízení Výsledky výchovy a vzdělání Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy Údaje o významných mimoškolních aktivitách Projekty a rekvalifikační kurzy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a o provedených kontrolách Základní údaje o hospodaření školy Závěr

3 Předmět a náležitosti Výroční zprávy o činnosti Střední průmyslové školy Zlín za školní rok 2007/08 jsou upraveny zákonem 561/2004 Sb, Školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy v platném znění. 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy Název školy : Sídlo : Zřizovatel : Adresa zřizovatele : Střední průmyslová škola Zlín tř. Tomáše Bati 4187, Zlín Zlínský kraj Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, Zlín Ředitel školy : Ing. Jaroslav Lednický Statutární zástupce : Ing. Radomír Nedbal Kontakt : tel.: spojovatelka ředitel sekretariát fax: web: Pracovník pro informace : Lenka Kovaříková, tel.: Datum zřízení školy : č.j /33-III/2 Datum zařazení do sítě : č.j / Poslední aktualizace v síti : a Součásti školy : škola (kapacita žáků 1200), školní jídelna (kapacita 1000) SPŠ Zlín nabízí v současné době čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Typ školy Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu podle stavu k Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočt. ped. pracovníka SOŠ ,4 81,432 14,294 Typ školského zařízení Počet skupin Počet žáků podle stavu k Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na přepočt. ped. prac. Školní jídelna

4 Školská rada Školská rada založená ve SPŠ Zlín čítá 6 členů. Dva členové jsou jmenováni zřizovatelem, dva volení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a zbývající 2 členové jsou voleni z řad pedagogických pracovníků. Jedná se o orgán školy umožňující výše zmíněným podílet se na správě školy. Za šk. rok 2007 / 08 se rada sešla celkem dvakrát ( , ) a obsahem těchto schůzí byly především koncepční záměry rozvoje školy, průběh maturitních zkoušek, připravované státní maturity, návrh rozpočtu na r aj. Personální obsazení Školské rady: Ing. Radomír Nedbal předseda Ing. Josef Šenovský, Ing. Michaela Šojdrová,Ing. Ludmila Heřmanská, Ing. Stanislav Hanulík, Adam Tkáč Sdružení rodičů při SPŠ Zlín bylo založeno občanské sdružení při škole Sdružení rodičů při SPŠ Zlín. Cílem spolupráce sdružení a vedení školy je snaha o zajištění nerušeného procesu výchovy a vzdělávání žáků školy. Ve šk. roce 2007/08 se konaly dvě schůze ( , ), ke kterým bylo přizváno i vedení školy. Náplní jednotlivých jednání byly organizační záležitosti, schválení ročního příspěvku. Personální obsazení Sdružení rodičů při SPŠ Zlín: Karel Machalíček předseda Vladimír Fridrich místopředseda, Jana Šilhánová hospodářka, Lea Rakusová jednatelka, Anna Barcuchová členka, Ing. Vlasta Janků předsedkyně dozorčí komise, Jana Rejdíková a Josef Chvila členové dozorčí komise Zhodnocení současného stavu školy Ve školním roce 2007/2008 pokračovala postupná stabilizace vzdělávacího programu školy po jejím sloučení se Střední průmyslovou školou stavební k Škola má nyní tři nosné obory technického zaměření : strojírenství, stavebnictví a slaboproudá elektrotechnika a další dva obory, které tvoří špičku ve vzdělávací nabídce školy, jimiž jsou technické lyceum a ekonomické lyceum. Posledním oborem ve vzdělávací nabídce školy je management obchodu a služeb, který sice příznivě ovlivňuje sociální klima školy díky většímu zastoupení dívek, ale pro příští období se nejeví příliš perspektivním s ohledem na budoucí možné uplatnění absolventů. Ve školním roce 2007/2008 byl obor ukončen odmaturováním posledních dvou tříd. Hlavními prioritami vzdělávací koncepce školy i nadále zůstává: 1) Připravit absolventy po odborné stránce pro výkon povolání ve zvoleném oboru tak, aby vynikali kreativitou a schopností aplikovat odborné teoretické vědomosti i praktické dovednosti v praxi. 3

5 2) Dosáhnout přirozené rovnováhy mezi všeobecně vzdělávací a odbornou složkou přípravy budoucích absolventů s ohledem na připravované změny v ukončování studia. 3) Vybavit absolventy školy pokročilou úrovní jazykových znalostí a komunikativních dovedností. 4) Vybavit absolventy školy schopností běžně využívat prostředků informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi. 5) Vybavit absolventy kompetencemi k matematickým aplikacím, a tím podpořit dobrou přípravu pro terciální vzdělávání. 6) Připravit absolventa školy pro jeho další život osobní, občanský i profesní. 7) I nadále rozvíjet mezinárodní spolupráci s VTI Izegem Belgie. Naším cílem je vychovávat budoucí absolventy v duchu baťovské tradice k cílevědomosti, samostatnosti, podnikavosti, zdravému sebevědomí a odborné zdatnosti. Realizace vzdělávacích cílů a priorit se neobejde bez stále se opakujících investic do vybavení školy nejen v oblasti výpočetní techniky, ale i do vybavení odborných učeben (CNC technika) a laboratoří ( automatizace, elektrotechnická měření ) včetně odpovídajícího SW vybavení (především v oblasti strojírenství, stavebnictví a elektrotechniky). Kromě vzdělávacích cílů plní škola své poslání i nabídkou mimoškolních aktivit sportovních, kulturních i odborných. Skladba a charakter vzdělávací nabídky školy v současné době koresponduje s potřebami regionu, což dokumentuje velmi nízké procento uchazečů o zaměstnání registrovaných na Úřadu práce z řad našich absolventů. O kvalitě a úrovni vzdělávání vypovídá vysoká úspěšnost našich absolventů při přijímání na vysoké školy i v dalším studiu. Využití kapacity školy, která je schválena ve výši 1200 žáků, je téměř na 100%. Předcházející školní rok byly přetvořeny dvě učebny v učebny multimediální. V prosinci roku 2007 se podařilo vybavit jednu třídu třiceti počítači, což byl dlouhodobý záměr SPŠ Zlín. Ke konci školního roku byly zakoupeny dvě interaktivní tabule, což napomůže k modernizaci a změně stylu výuky v nadcházejícím školním roce. Oborová vzdělávací nabídka školy koresponduje s potřebami regionu. V současné době je rovnoměrně rozložena do pěti oblastí vzdělávání: strojírenství, stavebnictví, slaboproudá elektrotechnika, technické lyceum a ekonomické lyceum (po dvou třídách přijímaných do 1. ročníku) Registrujeme však rozpor mezi všeobecně deklarovaným a publikovaným nedostatkem absolventů oboru strojírenství a relativně malým zájmem uchazečů o tento obor přesto, že rozvíjí logické myšlení a poskytuje univerzální vzdělání s možností širokého uplatnění. Začátkem školního roku 2007/2008 vešly v platnost rámcové vzdělávací programy pro všech pět u nás vyučovaných oborů. Během uplynulého školního roku se pracovalo na tvorbě školních vzdělávacích programů. Práce na nich bude pokračovat celý příští rok tak, aby od mohlo být dle nich vyučováno. 4

6 2. Vzdělávací programy školy Vyučované obory ve školním roce 2007/08 Obor Kód oboru Součást školy Počet žáků Denní studium Ukončilo ZZ Ukončilo MZ Strojírenství (STR) M/001 SOŠ Slaboproudá elektrotechnika (SLE) M/004 SOŠ Technické lyceum (LYT) M/001 SOŠ Ekonomické lyceum (LYE) M/002 SOŠ Management obchodu a služeb (MAN) M/037 SOŠ Stavebnictví (STA) M/001 SOŠ Přehled volitelných předmětů jednotlivých studijních oborů Ve 2. polovině studia si žáci dotvářejí profil vzdělávání ve zvoleném oboru prostřednictvím výběrových a volitelných předmětů. Tyto předměty tvoří významnou složku vzdělávací nabídky školy. Žáci si volí jeden, resp. dva volitelné předměty podle níže uvedené nabídky pro jednotlivé obory. Žáci všech oborů studia mají možnost vybrat si z nabídky volitelných předmětů: matematický seminář, konverzace v anglickém či německém jazyce. Volitelné předměty fyzikální seminář a programovací techniky figurují v nabídce pro technické obory a technické lyceum. Předmět stavební provoz si mají možnost zvolit žáci oboru stavebnictví. Obor technické lyceum nabízí žákům od 3. ročníku širokou možnost volby odborných volitelných předmětů, které orientují jejich odbornou přípravu do následujících 4 oblastí: Oblast orientace Odborné volitelné předměty Strojírenství strojnictví, technická mechanika Elektrotechnika elektrotechnika, automatizační technika Stavebnictví stavitelství, stavební mechanika Informační technologie programovací techniky, stavba a programování mikropočítačů Rozsah výuky je 12 hodin v blocích po 6 hodinách týdně ve 3. a 4. ročníku. V oboru ekonomické lyceum nabízíme nepovinné předměty Aplikovaná ekonomie ve 3. ročníku v rámci projektu Baťa mladí podnikatelé a společenskovědní seminář ve 4. ročníku pro zájemce o studia na právnické fakultě. Podrobnější přehled učebních plánů jednotlivých studijních oborů viz Příloha. 5

7 Informační centrum SPŠ Zlín Laboratoř automatizace Venkovní hřiště SPŠ Zlín Odborná učebna oboru strojírenství Způsob zabezpečení odborné praxe Praktická výuka probíhala v roce 2007/08 dvěma způsoby: 1) Výuka jednotlivých oborů ve škole v souladu s učebními plány dle rozpisu učiva pro předmět praxe a to v následujícím členění: a) b) c) d) strojírenství 1. až 4. ročník slaboproudá elektrotechnika 1. až 3. ročník stavebnictví 1. až 2. ročník management obchodu a služeb 4. ročník 3 hod. týdně 224 žáků 3 hod. týdně 163 žáků 3 hod. týdně 118 žáků 3 hod. týdně 26 žáků K tomuto účelu slouží ve SPŠ Zlín odborné učebny školních dílen a učebna fiktivních firem pro obor management obchodu a služeb. 2) Odborná souvislá dvoutýdenní praxe na pracovištích firem, soukromníků a organizací zajišťovaná smluvně školou v součinnosti s rodiči žáků probíhala pro jednotlivé obory následovně: a) strojírenství b) slaboproudá elektrotechnika c) stavebnictví ročníky ročníky ročníky žáků 163 žáků 177 žáků

8 Kromě praxe ve firmách zajistila škola svými pedagogy a na vlastních pracovištích i dvoutýdenní praxi pro žáky 3. ročníků oboru technické lyceum. Tato praxe byla doplněna o exkurze do podniků a firem dle zaměření pro 52 žáků. Celkově absolvovalo praktickou výuku ve škole 531 žáků celoročně a 52 žáků formou souvislé dvoutýdenní výuky. V jiných organizacích se souvislé dvoutýdenní odborné praxe zúčastnilo 511 žáků. 3. Personální a statistické údaje, další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci školy Počet fyzických osob K datu Přepočtené úvazky Interní pracovníci 86 81,432 Externí pracovníci - - Pedagog. pracovníci poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) 1. ředitel 5 VŠ, odb. stroj., DPS zástupce ředitele D 10 VŠ, DĚ - ČJ zástupce ředitele 10 VŠ, odb. stroj., DPS učitelka 23 VŠ, JA - HV 5 5. učitel D 6 SPŠ, odb. praxe, DPS učitel 25 VŠ, odb. stav., DPS učitel 25 VŠ, odb. elektr., DPS učitelka 24 VŠ, MA - CHE učitel 24 VŠ, TV - JA vedoucí dílen 12 SPŠ, odb. praxe, DPS učitel 24 VŠ, odb. stav., DPS učitelka 10 VŠ, ČJ - JA učitelka D 9 VŠ, MA - TV učitel 24 VŠ, MA FY učitel 24 VŠ, MA FY, JA učitelka 24 VŠ, JR ON, JN učitel 24 VŠ, MA - FY učitel 24 VŠ, JR DĚ, TA učitel 25 VŠ, odb. elektr., DPS učitel 24 VŠ, odb. ekonom., DPS učitel 25 VŠ, odb. ekonom., DPS 25 Roků pedagogické praxe 7

9 22. učitelka 21 VŠ, ČJ RJ, JA učitelka 24 VŠ, JA učitel 25 VŠ, odb. stroj., DPS učitel 25 VŠ, odb. elektr., DPS učitel 24 VŠ, JR- ON, JA učitel 18 VŠ, odb. stav., DPS učitelka 21 VŠ, odb. stroj., DPS učitel 8 SPŠ, odb. praxe, DPS učitelka 23 VŠ, TV - JN učitel 24 VŠ, TV - ON učitel 26 VŠ, odb. elektr., DPS učitelka 24 VŠ, MA, BI, VT, DPS učitel D 21 SPŠ, odb. praxe, DPS učitel 23 VŠ, TV - ČJ učitel D 8 VŠ, odb. elektr., DPS učitelka 22 VŠ, JČ - DE učitel 25 VŠ, odb. elektr., DPS učitel D 19 VŠ, MA - FY učitelka 13 VŠ, odb. ekon., DPS učitelka 23 VŠ, ČJ - JR učitel 25 VŠ, odb. stroj., DPS učitelka 25 VŠ, odb. stroj., DPS učitelka 24 VŠ, odb. stav., DPS učitel 25 VŠ, odb. stroj., DPS učitel 23 VŠ, ČJ - JN učitelka 21 VŠ, odb. ekonom., DPS učitelka 26 VŠ, odb. stroj., DPS učitel 22 VŠ, odb. stav., DPS učitelka 23 VŠ, VUT-technologie kůže,dps učitel 21 SPŠ, odb. praxe, DPS učitelka D 11 VŠ, MA - CH učitelka 23 VŠ, ČJ - JA učitel 24 VŠ, MA - FY učitelka 24 VŠ, ČJ - ON učitel 22 VŠ, odb. stroj., VT, DPS učitelka 24 VŠ, MA - DG učitel 24 VŠ, odb. stav., DPS učitelka 23 VŠ, JA SL. J učitel 24 VŠ, odb. stav., DPS učitel 23 VŠ, učitel informatiky učitelka 24 VŠ, MA FY - VT učitelka 21 VŠ, ČJ - ON učitelka 23 VŠ, JN - HISTORIE 11 8

10 65. učitel 22 SPŠ, odb. praxe, DPS učitel 24 VŠ, MA - TV učitelka 23 VŠ, JR HV, JA učitel 25 VŠ, odb. elektr., DPS učitel 24 VŠ, MA - FY učitelka 21 VŠ, ČJ - JR učitelka D 12 VŠ, TV - GEOGRAFIE učitel 24 VŠ, odb. stroj učitelka 22 VŠ, odb. ekonom., DPS učitelka 23 VŠ, státní zkouška z JA učitel 25 VŠ, odb. elektr., DPS učitelka 23 VŠ, TV - JA učitel 24 VŠ, TV - MA učitelka 23 VŠ, ČJ - JA učitel 24 VŠ, TV - JR učitel 24 VŠ, TV - JN učitelka 23 VŠ, TV - JN učitelka D 10 VŠ, ČJ - JN učitel 24 VŠ, ČJ a JA učitel 25 VŠ, odb. stroj učitel 26 VŠ, odb. stroj., DPS učitelka 22 VŠ, MA - FY 22 Věková struktura pedagogických pracovníků Věkové rozmezí Počet pedagogických pracovníků let let let let let a více 13 V učitelském sboru je zastoupení všech věkových kategorií. Nejvíce učitelů je ve věku let (34 % celku), nejnižší procento pedagogů se vyskytuje v rozmezí let let (7 % celku). Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání Údaj v % Požadovaný stupeň vzdělání 98,5 Aprobovanost výuky 98,5 9

11 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Název akce Počet účastníků Částka v Kč Setkání učitelů matematiky SOŠ ,00 Netradiční hodiny CJL I. část 1 872,00 IV. setkání středoškolských učitelů chemie Zlínského regionu 1 906,00 Motivační setkání vyučujících NEJ 1 726,00 Computers = invincible English teachers? ,00 Problematika dopravy, skladování a měření sypkých hmot 1 873,00 Netradiční hodiny CJL II. část 1 872,00 Lyžařský instruktorský kurz ,00 Seminář o výuce matematiky a informatiky 1 816,00 Ředitel SŠ a tvorba ŠVP 3 200,00 STROJ 5 Progresivní nástroje v třískovém obrábění 4 978,00 Klíčové kompetence v odborném vzdělávání a jejich realizace na školách ,00 Učitel SŠ a tvorba ŠVP ,00 Od RVP po odborné vzdělávání k tvorbě ŠVP ,00 Wortschatz einmal anders 1 853,00 Digitální televizní a rozhlasové vysílání 1 164,00 Elektromagnetická kompatibilita 1 166,00 Vodácký instruktorský kurz ,00 Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS 1 70,00 Programování jednočipových počítačů 1 200,00 Moderní elektroinstalace 1 200,00 CELKEM ,00 V porovnání s předchozím školním rokem 2006/2007 bylo na další vzdělávání pedagogických pracovníků vydáno cca o ,- Kč víc. Nejdražší položku tvořily lyžařské instruktorské kurzy, další významnou částkou byly akreditované kurzy k tvorbě ŠVP. Nepedagogičtí pracovníci školy K datu Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 21 20,883 Externí pracovníci

12 Ostatní pracovníci - pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1. asistentka plný OA 2. účetní plný SZTŠ 3. mzdová účetní D plný SZTŠ 4. samostatná referentka plný SPŠ 5. samostatná referentka plný gymnázium 6. administrativní pracovnice plný 7. správce počítač. sítí plný VŠ technické 8. zástupce ředitele pro ekonomiku a správu školy plný VŠ ekonomické 9. pracovnice informačního centra plný gymnázium, SKŠ 10. pracovnice informačního centra plný gymnázium 11. školník plný 12. údržbář plný 13. údržbář plný 14. vedoucí školní jídelny plný SŠSS 15. vedoucí kuchyně plný 16. kuchařka plný 17. kuchařka plný 18. pomocná kuchařka plný 19. pomocná kuchařka plný 20. pomocná kuchařka plný 21. údržbář D plný 4. Údaje o přijímacím řízení Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro šk. rok 2006/07 Obor Počet přihlášených ke studiu v 1. kole Počet přijatých k Počet odvolání STR SLE STA LYT LYE celkem

13 Kritéria pro přijímání žáků 1. Hodnocení výsledku přijímacího řízení Přijímání uchazečů ke vzdělávání v SPŠ Zlín probíhá v souladu s 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a s vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Hodnocení podle výsledků klasifikace výběrových předmětů posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky, tj. ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy. V rámci přijímacího řízení je každý uchazeč hodnocen za výsledky klasifikace výběrových předmětů takto: český jazyk, první cizí jazyk, matematika a fyzika chování v této části hodnocení lze získat po 2 bodech za známku výborný po 1 bodu za známku chvalitebný po 0 bodu za známku dobrý po -1 bodu za známku dostatečný při snížené známce o jeden stupeň se odečítají 3 body max. 16 bodů Dosáhne-li uchazeč a) v oboru ekonomické lyceum minimálně 13 bodů ze 16 možných b) v oboru technické lyceum minimálně 12 bodů ze 16 možných c) stavebnictví 11 bodů ze 16 možných d) v oborech strojírenství a slaboproudá elektrotechnika 10 bodů ze 16 možných rozhodne ředitel školy na základě splnění výše uvedených kriterií o tom, že uchazeč nekoná přijímací zkoušku a bude přijat ke vzdělávání ve SPŠ Zlín. Hodnocení výsledku přijímací zkoušky Uchazeči, kteří získali nižší bodové hodnocení, než je uvedeno v předchozím odstavci, konají přijímací zkoušku z českého jazyka a z matematiky, u níž mohou získat celkem 84 body, z toho : - za výsledek zkoušky z českého jazyka maximálně 40 bodů - za výsledek zkoušky z matematiky maximálně 44 body Celkové bodové hodnocení uchazeče Bodové hodnocení přijímací zkoušky a klasifikace výběrových předmětů ze základní školy bude sečteno a z něj stanoveno pořadí uchazečů, kteří konali přijímací zkoušku. Uchazečům, kteří doložili posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění s doporučením vhodného postupu při konání přijímací zkoušky, bude časová dotace na vykonání každé z obou částí přijímací zkoušky upravena. 12

14 O pořadí uchazečů, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, rozhodne: a) počet bodů získaných u zkoušky z matematiky; b) počet bodů získaných u obou částí přijímací zkoušky; c) průměrný prospěch žáka z výběrových předmětů v 1. pololetí 9. třídy ZŠ; d) průměrný prospěch žáka z výběrových předmětů v 2. pololetí 8. třídy ZŠ; e) výstupní hodnocení žáka a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 2. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke vzdělávání se řídí následujícími ustanoveními : a) Uchazeči, kteří splnili kritéria výsledků klasifikace jsou na základě rozhodnutí ředitele školy přijati bez přijímací zkoušky. b) Uchazeči, kteří z rozhodnutí ředitele školy konali přijímací zkoušku, jsou přijímáni na zbývající volná místa v jednotlivých oborech za předpokladu, že vyhoví následujícím kritériím: Uspěli u přijímacího řízení tím, že dosáhli v celkovém bodovém hodnocení minimálně 45 bodů. Uchazeči s nižším bodovým hodnocením nevyhověli podmínkám přijímacího řízení. Současně dosáhli takového celkového pořadí ze všech uchazečů zúčastněných u přijímacího řízení, které umožní jejich přijetí s ohledem na nejvyšší počet přijímaných uchazečů v příslušném oboru vzdělávání, tj. 60. Další údaje týkající se žáků Přestupy v rámci prvních ročníků Obor Počet Strojírenství 0 Slaboproudá elektrotechnika 0 Stavebnictví 0 Technické lyceum 0 Ekonomické lyceum 3 Přehled o žácích přijatých do vyššího ročníku Obor Počet Strojírenství 1 Slaboproudá elektrotechnika 1 5. Výsledky výchovy a vzdělání Celkový prospěch žáků Počet žáků Prospělo Zanechalo Prospělo Neprospělo k s vyznamenáním studia, jiné SOŠ

15 Hodnocení závěrečných maturitních zkoušek Počet žáků v posledním ročníku k Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Jiné (náhradní termíny) SOŠ Prospěch žáků ve 2. pololetí školního roku byl téměř shodný s předcházejícími léty z hlediska celkového průměru klasifikace. Máme zájem, aby učitelé školy byli ve svých požadavcích na znalosti a dovednosti žáků nároční, ale přitom neopomíjeli hledisko přiměřenosti a humanity. Absolventi oceňují svou kvalitní přípravu především v dalším studiu nebo praxi. V průběhu roku 2007/08 zanechalo 8 žáků svých studií. Z ročníku konalo opravnou zkoušku z jednoho předmětu 41 žáků (z toho 5 žáků 4. ročníků), z více předmětů 9 žáků. U zkoušky neprospělo 12 žáků, z nichž 7 bylo povoleno opakovat ročník. Opravnou maturitní zkoušku konalo 11. Hodnocení výsledků výchovného působení Výchovné působení bylo opět soustředěno do dvou složek, které se vzájemně prolínají, a to do práce učitelů v rámci výuky a v činnosti mimo vyučování. Výchovná složka byla vždy nedílnou součástí přípravy žáků, podíleli se na ní všichni učitelé. Hlavní roli sehráli především třídní učitelé, výchovný poradce, školní metodik prevence a učitelé, kteří se věnovali žákům mimo vyučování jako vedoucí kroužků, připravovali řadu besed, sportovních, kulturních i charitativních akcí a pomáhali žákům při volbě VŠ, VOŠ apod. Chování žáků se stejně jako v minulém školním roce neodlišilo od dosavadního solidního standardu na konci školního roku. Jeden žák byl hodnocen stupněm chování neuspokojivé (3), dvěma žákům byl udělen 2. stupeň z chování uspokojivé. I další opatření k posílení kázně žáků byla udělena velmi malému počtu žáků s porovnáním k celkovému stavu žáků ve škole. I nadále nad nimi převládá mnohonásobně počet pochval a ocenění, zejména pochval ředitele školy, o čemž svědčí následující přehled. Pochvaly a ocenění ( 10, odst. 1,2 vyhl. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři) Pochvala Počet žáků Nejčastější důvody Ředitele školy 84 - z toho věcná ocenění 79 Třídního učitele 32 výborný prospěch, úspěšná účast v soutěžích a olympiádách, vzorná reprezentace školy, práce pro třídní kolektiv a školu apod. 94% žáků, kterým byla udělena pochvala ředitele školy bylo i věcně odměněno. Odměny žákům byly financovány z fondu Sdružení rodičů při SPŠ Zlín. 14

16 Napomenutí a důtky ( 10, odst. 3 vyhl. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři) Důtka Počet žáků Nejčastější důvody opakované nedostatky v omlouvání, Ředitele školy 5 neomluvená absence, porušení školního řádu Třídního učitele 7 nedostatky v omlouvání, v menší míře neomluvená absence, nekázeň Snížené stupně z chování Stupeň Počet % ze všech žáků školy 2 - uspokojivé 2 0, neuspokojivé 1 0,08 Neomluvené hodiny Pololetí Počet % ze všech zameškaných hodin , ,65 Celkem 616 0,57 Údaje o integrovaných žácích V SPŠ Zlín nestudoval ve šk. roce 2007/08 žádný integrovaný žák. Níže uvedená tabulka uvádí žáky s různým druhem postižení, které nevyžaduje zařazení žáka do speciální třídy nebo speciální školy. Nejsou zde ale uvedeni ani žáci s běžnými poruchami (brýle apod.). Byl u nich uplatněn individuální přístup učitelů, popř. byli osvobozeni z hodin tělesné výchovy. Druh postižení Ročník Počet žáků Sluchové postižení - 0 Zrakové postižení - 0 S vadami řeči 3. a 4. 2 Tělesné postižení 2. a 4. 2 S kombinací postižení - 0 S vývojovými poruchami učení

17 Soutěže a přehlídky Ve fyzikální olympiádě se ve šk. roce 2007/2008 soutěžilo ve 4 kategoriích. V kategorii A 4. ročníky obsadila SPŠ Zlín místo v krajském kole. V kategorii B 3. ročníky 1. místo v krajském kole, kategorie C 2. ročníky zůstala bez obsazení a v kat. D 1. roč. jsme získali 7. a 19. místo v krajském kole. Své zastoupení jsme měli i v matematických soutěžích. V matematické olympiádě se soutěžilo rovněž ve více kategoriích. Kategorie A 3. a 4. roč. se účastnili 2 žáci, kteří postoupili až do kola krajského. Matematická soutěž KLOKAN se konala na naší škole. V kategorii Junior chceme vyzdvihnout Jana Brázdila, který se umístil z celkového počtu 1200 řešitelů na místě. 16. ročník Celostátní matematické soutěže žáků středních odborných škol se konal , jedním ze soutěžních středisek byla i SPŠ Zlín. V každé kategorii měla SPŠ Zlín svého řešitele. Z elektrotechnických soutěží jsme se účastnili soutěže Napájení Sluncem, která se konala ve VŠB v Ostravě. Naši žáci se umístili na 5. místě v kategorii 2 s jednoduchou elektronikou. Dne 24.dubna 2008 se uskutečnilo v rámci Stavebního veletrhu IBF Brno vyhlášení výsledků soutěže Můj rodinný dům. Tento 1. ročník soutěže vyhlásilo Centrum pro podporu počítačové grafiky CEGRA a společnost SCHIEDEL pro studenty středních průmyslových škol. 1. místo získal žák SPŠ oboru stavebnictví Michal Tichý. Soutěže Velux se i v letošním roce zúčastnilo 8 žáků, z toho do celostátního finále postoupili 4. Již tradičně byla součástí soutěže Stavba roku Zlínského kraje i doprovodná soutěž Studentská práce roku vyhlášená pro studenty středních průmyslových škol oboru stavebnictví Zlínského kraje. Předmětem návrhu byla studie kavárny u Knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Na slavnostním večeru v Luhačovicích 29. května byly vyhlášeny výsledky. První tři místa obsadili žáci SPŠ Zlín. I letos se naši žáci zúčastnili soutěže ENERSOL V březnu 2008 se naše družstvo umístilo v celostátním kole v Plzni na 3. místě. Další soutěží oboru strojírenství, které se naši žáci zúčastnili, byla soutěž CAD technologií. Proběhla na jaře roku 2008 a družstvo se umístilo v první polovině výsledkové listiny. Dne proběhlo regionální kolo soutěže Nejlepší studentská společnost v Brně. Naše škola byla zastoupena dvěma družstvy s postupem do národního kola v Praze. Z jazykových soutěží uvádíme účast v Literární soutěži o cenu Filipa Venclíka a Literární soutěž Krásy rodné Moravy. V průběhu roku se konaly různé sportovní soutěže: florbal, odbíjená, košíková, házená, stolní tenis aj. 16

18 6. Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy Nedílnou součástí života školy se stalo moderní informační středisko, které svou vybaveností i službami patří ke chloubám školy. Žáci i učitelé mají k dispozici rozsáhlou knihovnu s čítárnou, počítače napojené na vysokorychlostní internet, televizory, videorekordéry i přehrávače DVD. Informační středisko je využíváno po celý den, služby jsou zde zajišťovány odbornými pracovnicemi. SPŠ Zlín ve spolupráci s pracovnicemi Informačního centra a učiteli českého jazyka oslavila Mezinárodní den školních knihoven. Jednalo se o 9. ročník tohoto dnu, poprvé však slavený v ČR. Hlavním cílem oslav Mezinárodního dne školních knihoven bylo upozornit na důležité místo školních knihoven ve vzdělávací práci škol. V SPŠ Zlín proběhla v tento den řada přednášek a soutěž s názvem Jak by Hollywood ztvárnil titulní stranu mé oblíbené knihy? Vítězové byli odměněni. Oslava Mezinárorního dne školních knihoven Výchovná poradkyně a preventistka sociálně patologických jevů SPŠ Zlín uspořádaly v průběhu roku 2007/08 přednášky pro žáky. Vesměs se jednalo o přednášky a besedy o budoucím povolání pro 3. a 4. ročníky. Beseda pro 4. ročníky, kterou pořádala firma TUTOR s.r.o. Praha termín konání listopad 2007 Teenager Job přednáška pro 3. ročníky ekonomického lycea pořádal Klub mladých Evropanů prosinec 2007 Úřad práce Zlín beseda pro 4. ročníky SPŠ Zlín o budoucím povolání leden 2008 Přednáška na UTB Zlín přednáška o studiu leden

19 Díky velmi prostorné hale a zrekonstruovanému venkovnímu sportovišti nabízí naše škola velkou škálu sportovního vyžití nejen pro naše žáky, ale sportoviště jsou v odpoledních hodinách pronajímána veřejnosti. V únoru a březnu uspořádali učitelé tělesné výchovy pět týdenních lyžařských kurzů pro žáky 2. ročníků v Karlově a na Kasárnách v Javorníkách. Velmi oblíbený byl rovněž výběrový lyžařský zájezd do lyžařského střediska v Nassfeldu v Rakousku. Pro žáky 3. ročníků byly v závěru roku připraveny pět turistických vodáckých kurzů, z čehož čtyři kurzy směřovaly na Vltavu, pátý na Poprad. I ve školním roce 2007/2008 pokračovala činnost různě orientovaných zájmových kroužků pod vedením našich pedagogů. Jednalo se o tyto kroužky: Internet 2 x týdně, Auto CAD 1 x týdně, Výpočetní technika 1 x týdně. 7. Údaje o významných mimoškolních aktivitách Jubilejním 10. rokem rozvíjela SPŠ Zlín spolupráci s partnerskou školou Vrij Technisch Instituut v belgickém Izegemu. Základem partnerství jsou výměnné pobyty, kdy na podzim r pobývali Belgičané ve Zlíně, na jaře r navštívili Belgii žáci a pedagogové SPŠ Zlín. Výměny se zúčastnilo vždy 35 žáků a 4 pedagogové. Pro žáky partnerských škol byl připraven bohatý program, který rozvíjel povědomí o navštívených městech, jejich zvycích, historii a současnosti. Vzhledem k ubytování žáků v hostitelských rodinách přiměla výměna belgické i české studenty využít cizího jazyka k aktivní komunikaci. V měsíci září se uskutečnil dvoudenní seznamovací pobyt určený pro žáky prvních ročníků. Hlavním úkolem této akce bylo ulehčit nastupujícím žákům vstup do nového prostředí střední školy a pomoci jim neformálně se seznámit s novými spolužáky. Pobytu se účastnily všechny první ročníky (10 tříd) s pedagogickým dozorem. Společenská sezóna vyvrcholila X. ročníkem reprezentačního plesu školy, jež se konal 1.února 2008 v prostorách Interhotelu Moskva. X. reprezentační ples SPŠ Zlín 18

20 Významnou náplní volného času našich žáků byly rozličné sportovní aktivity. Ve dnech pondělí až čtvrtek mohli v odpoledních hodinách využívat venkovní sportovní areál v případě příznivého počasí, sportovní halu, aulu i posilovnu, kde dozor i odborné vedení zajišťovali učitelé tělesné výchovy. Filozofií školy je v tomto směru dát možnost sportování co nejširšímu počtu žáků, zejména pak těm, kteří se sportem nezabývají závodně. V rámci předmětu Aplikovaná ekonomie byly uskutečněny některé mimoškolní akce, z nichž můžeme zmínit například : účast na charitativní akci Srdíčkový den ( ) touto sbírkou byla na konto nadace Život dětem převedena částka ve výši ,- Kč proběhla sbírka Vánoční růže (výtěžek činil ,- Kč) sbírka pro Projekt ŠANCE sbírka pro nadaci ADRA Pro žáky 2. a 3. ročníku oborů stavebnictví a strojírenství byla zajištěna jednodenní exkurze na veletrhy v Brně. V předvánočním týdnu zorganizovali učitelé německého jazyka pro žáky zájezd do Vídně. Jednalo se o jednodenní zájezdy, kdy byly společně navštíveny nejznámější a nejnavštěvovanější památky Vídně listopadu 2007 proběhla na naší škole prohlídka středních škol zlínského regionu. Akce se účastnilo cca 55 středních škol okresu Zlín a byla přístupná veřejnosti. Žáci 9. ročníků základních škol i jejich rodiče měli možnost získat informace o studiu na jednotlivých prezentovaných středních školách. Kromě této akce se SPŠ Zlín prezentovala i na Dnech otevřených dveří. 8. Projekty a rekvalifikační kurzy Projekty Název projektu: Tvorba a realizace vzdělávacích programů na SŠ a VOŠ Zlínského kraje v oblasti dalšího odborného vzdělávání (Šance pro dospělé) Registrační číslo: CZ / Období trvání projektu: Příjemce podpory: SŠ COPT Kroměříž Celkový rozpočet: 5,691 mil. Kč Rozpočet SPŠ Zlín: 772,933 tis. Kč Školním rokem 2007/2008 se projekt Šance pro dospělé dostal do své závěrečné fáze. Hlavní cíl projektu, vytvořit místní centra celoživotního vzdělávání s využitím stávajícího materiálně technického a personálního potenciálu, se podařilo naplnit a projekt byl k zdárně ukončen. Výstupem projektu bylo vytvoření 12 nových a inovovaných vzdělávacích programů. V neposlední řadě došlo ke zdokonalení pracovního týmu v projektových technikách, týmové práci a kooperaci. V dubnu roku 2008 byl předán na Krajský úřad grantový projekt s názvem Implementace programování PLC automatů dle evropské normy IEC do výuky žáků středních škol. 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004 / 2005 obsah Charakteristika školy Zhodnocení současného stavu školy Vzdělávací programy školy Způsob zabezpečení odborné praxe Personální a statistické

Více

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU Počet přihlášek STR SLE STA LYT LYE MAN Celkem 1. kolo 62 83 86 63 69-363 Celkem 62 83 86 63 69-363 ŽÁCI PŘIJATÍ KE STUDIU Počet přijatých STR SLE STA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2003 / 2004 obsah Charakteristika školy Zhodnocení současného stavu školy Vzdělávací programy školy Způsob zabezpečení odborné praxe Personální a statistické

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2008/09

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2008/09 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/09 Zlín, srpen 2009 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/12

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/12 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Zlín, září 2012 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003 Střední průmyslová škola, Zlín, tř. Tomáše Bati 4187, 762 47 Zlín IČO 00559482, tel.: 577 005 311, fax : 577 005 333, e-mail : reditel@spszl.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/10

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/10 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Zlín, srpen 2010 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Zlín, tř. Tomáše Bati 7 P ř e h l e d s t u d i j n í c h p r o g r a m ů v e š k o l n í m r o c e 0 0 / 0 0 S T R O J Í R E N S T V Í M/00 Vyučovací předmět Počet týdenních Hodin

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 OBSAH MATURITNÍ OBORY UČEBNÍ OBORY PŘIHLÁŠKY TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KRITÉRIA obory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon ředitelna: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz KRITÉRIA

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

pro školní rok 2014/2015

pro školní rok 2014/2015 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 pro denní formu čtyřletého studia V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Počet přihlášek ke vzdělávání 1. kolo přijímacího řízení ve

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 leden 2015 LEGISLATIVA Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění z. 139/1995

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Průvodce přijímacím řízením SPŠ

Průvodce přijímacím řízením SPŠ Číslo dokumentu: 08.02/01122014 Počet stran: 6 Počet příloh: 0 Průvodce přijímacím řízením Údaje o přijímacím řízení Průvodce přijímacím řízením SPŠ 1. Průvodce přijímacím řízením do školního roku 2015/2016

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Leden 2015 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Ředitel Integrované střední školy technické, Vysoké

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více