Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/08

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/08"

Transkript

1 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zlín, srpen 2008

2 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy Vzdělávací programy školy Personální a statistické údaje, další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o přijímacím řízení Výsledky výchovy a vzdělání Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy Údaje o významných mimoškolních aktivitách Projekty a rekvalifikační kurzy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a o provedených kontrolách Základní údaje o hospodaření školy Závěr

3 Předmět a náležitosti Výroční zprávy o činnosti Střední průmyslové školy Zlín za školní rok 2007/08 jsou upraveny zákonem 561/2004 Sb, Školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy v platném znění. 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy Název školy : Sídlo : Zřizovatel : Adresa zřizovatele : Střední průmyslová škola Zlín tř. Tomáše Bati 4187, Zlín Zlínský kraj Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, Zlín Ředitel školy : Ing. Jaroslav Lednický Statutární zástupce : Ing. Radomír Nedbal Kontakt : tel.: spojovatelka ředitel sekretariát fax: web: Pracovník pro informace : Lenka Kovaříková, tel.: Datum zřízení školy : č.j /33-III/2 Datum zařazení do sítě : č.j / Poslední aktualizace v síti : a Součásti školy : škola (kapacita žáků 1200), školní jídelna (kapacita 1000) SPŠ Zlín nabízí v současné době čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Typ školy Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu podle stavu k Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočt. ped. pracovníka SOŠ ,4 81,432 14,294 Typ školského zařízení Počet skupin Počet žáků podle stavu k Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na přepočt. ped. prac. Školní jídelna

4 Školská rada Školská rada založená ve SPŠ Zlín čítá 6 členů. Dva členové jsou jmenováni zřizovatelem, dva volení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a zbývající 2 členové jsou voleni z řad pedagogických pracovníků. Jedná se o orgán školy umožňující výše zmíněným podílet se na správě školy. Za šk. rok 2007 / 08 se rada sešla celkem dvakrát ( , ) a obsahem těchto schůzí byly především koncepční záměry rozvoje školy, průběh maturitních zkoušek, připravované státní maturity, návrh rozpočtu na r aj. Personální obsazení Školské rady: Ing. Radomír Nedbal předseda Ing. Josef Šenovský, Ing. Michaela Šojdrová,Ing. Ludmila Heřmanská, Ing. Stanislav Hanulík, Adam Tkáč Sdružení rodičů při SPŠ Zlín bylo založeno občanské sdružení při škole Sdružení rodičů při SPŠ Zlín. Cílem spolupráce sdružení a vedení školy je snaha o zajištění nerušeného procesu výchovy a vzdělávání žáků školy. Ve šk. roce 2007/08 se konaly dvě schůze ( , ), ke kterým bylo přizváno i vedení školy. Náplní jednotlivých jednání byly organizační záležitosti, schválení ročního příspěvku. Personální obsazení Sdružení rodičů při SPŠ Zlín: Karel Machalíček předseda Vladimír Fridrich místopředseda, Jana Šilhánová hospodářka, Lea Rakusová jednatelka, Anna Barcuchová členka, Ing. Vlasta Janků předsedkyně dozorčí komise, Jana Rejdíková a Josef Chvila členové dozorčí komise Zhodnocení současného stavu školy Ve školním roce 2007/2008 pokračovala postupná stabilizace vzdělávacího programu školy po jejím sloučení se Střední průmyslovou školou stavební k Škola má nyní tři nosné obory technického zaměření : strojírenství, stavebnictví a slaboproudá elektrotechnika a další dva obory, které tvoří špičku ve vzdělávací nabídce školy, jimiž jsou technické lyceum a ekonomické lyceum. Posledním oborem ve vzdělávací nabídce školy je management obchodu a služeb, který sice příznivě ovlivňuje sociální klima školy díky většímu zastoupení dívek, ale pro příští období se nejeví příliš perspektivním s ohledem na budoucí možné uplatnění absolventů. Ve školním roce 2007/2008 byl obor ukončen odmaturováním posledních dvou tříd. Hlavními prioritami vzdělávací koncepce školy i nadále zůstává: 1) Připravit absolventy po odborné stránce pro výkon povolání ve zvoleném oboru tak, aby vynikali kreativitou a schopností aplikovat odborné teoretické vědomosti i praktické dovednosti v praxi. 3

5 2) Dosáhnout přirozené rovnováhy mezi všeobecně vzdělávací a odbornou složkou přípravy budoucích absolventů s ohledem na připravované změny v ukončování studia. 3) Vybavit absolventy školy pokročilou úrovní jazykových znalostí a komunikativních dovedností. 4) Vybavit absolventy školy schopností běžně využívat prostředků informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi. 5) Vybavit absolventy kompetencemi k matematickým aplikacím, a tím podpořit dobrou přípravu pro terciální vzdělávání. 6) Připravit absolventa školy pro jeho další život osobní, občanský i profesní. 7) I nadále rozvíjet mezinárodní spolupráci s VTI Izegem Belgie. Naším cílem je vychovávat budoucí absolventy v duchu baťovské tradice k cílevědomosti, samostatnosti, podnikavosti, zdravému sebevědomí a odborné zdatnosti. Realizace vzdělávacích cílů a priorit se neobejde bez stále se opakujících investic do vybavení školy nejen v oblasti výpočetní techniky, ale i do vybavení odborných učeben (CNC technika) a laboratoří ( automatizace, elektrotechnická měření ) včetně odpovídajícího SW vybavení (především v oblasti strojírenství, stavebnictví a elektrotechniky). Kromě vzdělávacích cílů plní škola své poslání i nabídkou mimoškolních aktivit sportovních, kulturních i odborných. Skladba a charakter vzdělávací nabídky školy v současné době koresponduje s potřebami regionu, což dokumentuje velmi nízké procento uchazečů o zaměstnání registrovaných na Úřadu práce z řad našich absolventů. O kvalitě a úrovni vzdělávání vypovídá vysoká úspěšnost našich absolventů při přijímání na vysoké školy i v dalším studiu. Využití kapacity školy, která je schválena ve výši 1200 žáků, je téměř na 100%. Předcházející školní rok byly přetvořeny dvě učebny v učebny multimediální. V prosinci roku 2007 se podařilo vybavit jednu třídu třiceti počítači, což byl dlouhodobý záměr SPŠ Zlín. Ke konci školního roku byly zakoupeny dvě interaktivní tabule, což napomůže k modernizaci a změně stylu výuky v nadcházejícím školním roce. Oborová vzdělávací nabídka školy koresponduje s potřebami regionu. V současné době je rovnoměrně rozložena do pěti oblastí vzdělávání: strojírenství, stavebnictví, slaboproudá elektrotechnika, technické lyceum a ekonomické lyceum (po dvou třídách přijímaných do 1. ročníku) Registrujeme však rozpor mezi všeobecně deklarovaným a publikovaným nedostatkem absolventů oboru strojírenství a relativně malým zájmem uchazečů o tento obor přesto, že rozvíjí logické myšlení a poskytuje univerzální vzdělání s možností širokého uplatnění. Začátkem školního roku 2007/2008 vešly v platnost rámcové vzdělávací programy pro všech pět u nás vyučovaných oborů. Během uplynulého školního roku se pracovalo na tvorbě školních vzdělávacích programů. Práce na nich bude pokračovat celý příští rok tak, aby od mohlo být dle nich vyučováno. 4

6 2. Vzdělávací programy školy Vyučované obory ve školním roce 2007/08 Obor Kód oboru Součást školy Počet žáků Denní studium Ukončilo ZZ Ukončilo MZ Strojírenství (STR) M/001 SOŠ Slaboproudá elektrotechnika (SLE) M/004 SOŠ Technické lyceum (LYT) M/001 SOŠ Ekonomické lyceum (LYE) M/002 SOŠ Management obchodu a služeb (MAN) M/037 SOŠ Stavebnictví (STA) M/001 SOŠ Přehled volitelných předmětů jednotlivých studijních oborů Ve 2. polovině studia si žáci dotvářejí profil vzdělávání ve zvoleném oboru prostřednictvím výběrových a volitelných předmětů. Tyto předměty tvoří významnou složku vzdělávací nabídky školy. Žáci si volí jeden, resp. dva volitelné předměty podle níže uvedené nabídky pro jednotlivé obory. Žáci všech oborů studia mají možnost vybrat si z nabídky volitelných předmětů: matematický seminář, konverzace v anglickém či německém jazyce. Volitelné předměty fyzikální seminář a programovací techniky figurují v nabídce pro technické obory a technické lyceum. Předmět stavební provoz si mají možnost zvolit žáci oboru stavebnictví. Obor technické lyceum nabízí žákům od 3. ročníku širokou možnost volby odborných volitelných předmětů, které orientují jejich odbornou přípravu do následujících 4 oblastí: Oblast orientace Odborné volitelné předměty Strojírenství strojnictví, technická mechanika Elektrotechnika elektrotechnika, automatizační technika Stavebnictví stavitelství, stavební mechanika Informační technologie programovací techniky, stavba a programování mikropočítačů Rozsah výuky je 12 hodin v blocích po 6 hodinách týdně ve 3. a 4. ročníku. V oboru ekonomické lyceum nabízíme nepovinné předměty Aplikovaná ekonomie ve 3. ročníku v rámci projektu Baťa mladí podnikatelé a společenskovědní seminář ve 4. ročníku pro zájemce o studia na právnické fakultě. Podrobnější přehled učebních plánů jednotlivých studijních oborů viz Příloha. 5

7 Informační centrum SPŠ Zlín Laboratoř automatizace Venkovní hřiště SPŠ Zlín Odborná učebna oboru strojírenství Způsob zabezpečení odborné praxe Praktická výuka probíhala v roce 2007/08 dvěma způsoby: 1) Výuka jednotlivých oborů ve škole v souladu s učebními plány dle rozpisu učiva pro předmět praxe a to v následujícím členění: a) b) c) d) strojírenství 1. až 4. ročník slaboproudá elektrotechnika 1. až 3. ročník stavebnictví 1. až 2. ročník management obchodu a služeb 4. ročník 3 hod. týdně 224 žáků 3 hod. týdně 163 žáků 3 hod. týdně 118 žáků 3 hod. týdně 26 žáků K tomuto účelu slouží ve SPŠ Zlín odborné učebny školních dílen a učebna fiktivních firem pro obor management obchodu a služeb. 2) Odborná souvislá dvoutýdenní praxe na pracovištích firem, soukromníků a organizací zajišťovaná smluvně školou v součinnosti s rodiči žáků probíhala pro jednotlivé obory následovně: a) strojírenství b) slaboproudá elektrotechnika c) stavebnictví ročníky ročníky ročníky žáků 163 žáků 177 žáků

8 Kromě praxe ve firmách zajistila škola svými pedagogy a na vlastních pracovištích i dvoutýdenní praxi pro žáky 3. ročníků oboru technické lyceum. Tato praxe byla doplněna o exkurze do podniků a firem dle zaměření pro 52 žáků. Celkově absolvovalo praktickou výuku ve škole 531 žáků celoročně a 52 žáků formou souvislé dvoutýdenní výuky. V jiných organizacích se souvislé dvoutýdenní odborné praxe zúčastnilo 511 žáků. 3. Personální a statistické údaje, další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci školy Počet fyzických osob K datu Přepočtené úvazky Interní pracovníci 86 81,432 Externí pracovníci - - Pedagog. pracovníci poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) 1. ředitel 5 VŠ, odb. stroj., DPS zástupce ředitele D 10 VŠ, DĚ - ČJ zástupce ředitele 10 VŠ, odb. stroj., DPS učitelka 23 VŠ, JA - HV 5 5. učitel D 6 SPŠ, odb. praxe, DPS učitel 25 VŠ, odb. stav., DPS učitel 25 VŠ, odb. elektr., DPS učitelka 24 VŠ, MA - CHE učitel 24 VŠ, TV - JA vedoucí dílen 12 SPŠ, odb. praxe, DPS učitel 24 VŠ, odb. stav., DPS učitelka 10 VŠ, ČJ - JA učitelka D 9 VŠ, MA - TV učitel 24 VŠ, MA FY učitel 24 VŠ, MA FY, JA učitelka 24 VŠ, JR ON, JN učitel 24 VŠ, MA - FY učitel 24 VŠ, JR DĚ, TA učitel 25 VŠ, odb. elektr., DPS učitel 24 VŠ, odb. ekonom., DPS učitel 25 VŠ, odb. ekonom., DPS 25 Roků pedagogické praxe 7

9 22. učitelka 21 VŠ, ČJ RJ, JA učitelka 24 VŠ, JA učitel 25 VŠ, odb. stroj., DPS učitel 25 VŠ, odb. elektr., DPS učitel 24 VŠ, JR- ON, JA učitel 18 VŠ, odb. stav., DPS učitelka 21 VŠ, odb. stroj., DPS učitel 8 SPŠ, odb. praxe, DPS učitelka 23 VŠ, TV - JN učitel 24 VŠ, TV - ON učitel 26 VŠ, odb. elektr., DPS učitelka 24 VŠ, MA, BI, VT, DPS učitel D 21 SPŠ, odb. praxe, DPS učitel 23 VŠ, TV - ČJ učitel D 8 VŠ, odb. elektr., DPS učitelka 22 VŠ, JČ - DE učitel 25 VŠ, odb. elektr., DPS učitel D 19 VŠ, MA - FY učitelka 13 VŠ, odb. ekon., DPS učitelka 23 VŠ, ČJ - JR učitel 25 VŠ, odb. stroj., DPS učitelka 25 VŠ, odb. stroj., DPS učitelka 24 VŠ, odb. stav., DPS učitel 25 VŠ, odb. stroj., DPS učitel 23 VŠ, ČJ - JN učitelka 21 VŠ, odb. ekonom., DPS učitelka 26 VŠ, odb. stroj., DPS učitel 22 VŠ, odb. stav., DPS učitelka 23 VŠ, VUT-technologie kůže,dps učitel 21 SPŠ, odb. praxe, DPS učitelka D 11 VŠ, MA - CH učitelka 23 VŠ, ČJ - JA učitel 24 VŠ, MA - FY učitelka 24 VŠ, ČJ - ON učitel 22 VŠ, odb. stroj., VT, DPS učitelka 24 VŠ, MA - DG učitel 24 VŠ, odb. stav., DPS učitelka 23 VŠ, JA SL. J učitel 24 VŠ, odb. stav., DPS učitel 23 VŠ, učitel informatiky učitelka 24 VŠ, MA FY - VT učitelka 21 VŠ, ČJ - ON učitelka 23 VŠ, JN - HISTORIE 11 8

10 65. učitel 22 SPŠ, odb. praxe, DPS učitel 24 VŠ, MA - TV učitelka 23 VŠ, JR HV, JA učitel 25 VŠ, odb. elektr., DPS učitel 24 VŠ, MA - FY učitelka 21 VŠ, ČJ - JR učitelka D 12 VŠ, TV - GEOGRAFIE učitel 24 VŠ, odb. stroj učitelka 22 VŠ, odb. ekonom., DPS učitelka 23 VŠ, státní zkouška z JA učitel 25 VŠ, odb. elektr., DPS učitelka 23 VŠ, TV - JA učitel 24 VŠ, TV - MA učitelka 23 VŠ, ČJ - JA učitel 24 VŠ, TV - JR učitel 24 VŠ, TV - JN učitelka 23 VŠ, TV - JN učitelka D 10 VŠ, ČJ - JN učitel 24 VŠ, ČJ a JA učitel 25 VŠ, odb. stroj učitel 26 VŠ, odb. stroj., DPS učitelka 22 VŠ, MA - FY 22 Věková struktura pedagogických pracovníků Věkové rozmezí Počet pedagogických pracovníků let let let let let a více 13 V učitelském sboru je zastoupení všech věkových kategorií. Nejvíce učitelů je ve věku let (34 % celku), nejnižší procento pedagogů se vyskytuje v rozmezí let let (7 % celku). Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání Údaj v % Požadovaný stupeň vzdělání 98,5 Aprobovanost výuky 98,5 9

11 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Název akce Počet účastníků Částka v Kč Setkání učitelů matematiky SOŠ ,00 Netradiční hodiny CJL I. část 1 872,00 IV. setkání středoškolských učitelů chemie Zlínského regionu 1 906,00 Motivační setkání vyučujících NEJ 1 726,00 Computers = invincible English teachers? ,00 Problematika dopravy, skladování a měření sypkých hmot 1 873,00 Netradiční hodiny CJL II. část 1 872,00 Lyžařský instruktorský kurz ,00 Seminář o výuce matematiky a informatiky 1 816,00 Ředitel SŠ a tvorba ŠVP 3 200,00 STROJ 5 Progresivní nástroje v třískovém obrábění 4 978,00 Klíčové kompetence v odborném vzdělávání a jejich realizace na školách ,00 Učitel SŠ a tvorba ŠVP ,00 Od RVP po odborné vzdělávání k tvorbě ŠVP ,00 Wortschatz einmal anders 1 853,00 Digitální televizní a rozhlasové vysílání 1 164,00 Elektromagnetická kompatibilita 1 166,00 Vodácký instruktorský kurz ,00 Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS 1 70,00 Programování jednočipových počítačů 1 200,00 Moderní elektroinstalace 1 200,00 CELKEM ,00 V porovnání s předchozím školním rokem 2006/2007 bylo na další vzdělávání pedagogických pracovníků vydáno cca o ,- Kč víc. Nejdražší položku tvořily lyžařské instruktorské kurzy, další významnou částkou byly akreditované kurzy k tvorbě ŠVP. Nepedagogičtí pracovníci školy K datu Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 21 20,883 Externí pracovníci

12 Ostatní pracovníci - pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1. asistentka plný OA 2. účetní plný SZTŠ 3. mzdová účetní D plný SZTŠ 4. samostatná referentka plný SPŠ 5. samostatná referentka plný gymnázium 6. administrativní pracovnice plný 7. správce počítač. sítí plný VŠ technické 8. zástupce ředitele pro ekonomiku a správu školy plný VŠ ekonomické 9. pracovnice informačního centra plný gymnázium, SKŠ 10. pracovnice informačního centra plný gymnázium 11. školník plný 12. údržbář plný 13. údržbář plný 14. vedoucí školní jídelny plný SŠSS 15. vedoucí kuchyně plný 16. kuchařka plný 17. kuchařka plný 18. pomocná kuchařka plný 19. pomocná kuchařka plný 20. pomocná kuchařka plný 21. údržbář D plný 4. Údaje o přijímacím řízení Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro šk. rok 2006/07 Obor Počet přihlášených ke studiu v 1. kole Počet přijatých k Počet odvolání STR SLE STA LYT LYE celkem

13 Kritéria pro přijímání žáků 1. Hodnocení výsledku přijímacího řízení Přijímání uchazečů ke vzdělávání v SPŠ Zlín probíhá v souladu s 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a s vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Hodnocení podle výsledků klasifikace výběrových předmětů posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky, tj. ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy. V rámci přijímacího řízení je každý uchazeč hodnocen za výsledky klasifikace výběrových předmětů takto: český jazyk, první cizí jazyk, matematika a fyzika chování v této části hodnocení lze získat po 2 bodech za známku výborný po 1 bodu za známku chvalitebný po 0 bodu za známku dobrý po -1 bodu za známku dostatečný při snížené známce o jeden stupeň se odečítají 3 body max. 16 bodů Dosáhne-li uchazeč a) v oboru ekonomické lyceum minimálně 13 bodů ze 16 možných b) v oboru technické lyceum minimálně 12 bodů ze 16 možných c) stavebnictví 11 bodů ze 16 možných d) v oborech strojírenství a slaboproudá elektrotechnika 10 bodů ze 16 možných rozhodne ředitel školy na základě splnění výše uvedených kriterií o tom, že uchazeč nekoná přijímací zkoušku a bude přijat ke vzdělávání ve SPŠ Zlín. Hodnocení výsledku přijímací zkoušky Uchazeči, kteří získali nižší bodové hodnocení, než je uvedeno v předchozím odstavci, konají přijímací zkoušku z českého jazyka a z matematiky, u níž mohou získat celkem 84 body, z toho : - za výsledek zkoušky z českého jazyka maximálně 40 bodů - za výsledek zkoušky z matematiky maximálně 44 body Celkové bodové hodnocení uchazeče Bodové hodnocení přijímací zkoušky a klasifikace výběrových předmětů ze základní školy bude sečteno a z něj stanoveno pořadí uchazečů, kteří konali přijímací zkoušku. Uchazečům, kteří doložili posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění s doporučením vhodného postupu při konání přijímací zkoušky, bude časová dotace na vykonání každé z obou částí přijímací zkoušky upravena. 12

14 O pořadí uchazečů, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, rozhodne: a) počet bodů získaných u zkoušky z matematiky; b) počet bodů získaných u obou částí přijímací zkoušky; c) průměrný prospěch žáka z výběrových předmětů v 1. pololetí 9. třídy ZŠ; d) průměrný prospěch žáka z výběrových předmětů v 2. pololetí 8. třídy ZŠ; e) výstupní hodnocení žáka a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 2. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke vzdělávání se řídí následujícími ustanoveními : a) Uchazeči, kteří splnili kritéria výsledků klasifikace jsou na základě rozhodnutí ředitele školy přijati bez přijímací zkoušky. b) Uchazeči, kteří z rozhodnutí ředitele školy konali přijímací zkoušku, jsou přijímáni na zbývající volná místa v jednotlivých oborech za předpokladu, že vyhoví následujícím kritériím: Uspěli u přijímacího řízení tím, že dosáhli v celkovém bodovém hodnocení minimálně 45 bodů. Uchazeči s nižším bodovým hodnocením nevyhověli podmínkám přijímacího řízení. Současně dosáhli takového celkového pořadí ze všech uchazečů zúčastněných u přijímacího řízení, které umožní jejich přijetí s ohledem na nejvyšší počet přijímaných uchazečů v příslušném oboru vzdělávání, tj. 60. Další údaje týkající se žáků Přestupy v rámci prvních ročníků Obor Počet Strojírenství 0 Slaboproudá elektrotechnika 0 Stavebnictví 0 Technické lyceum 0 Ekonomické lyceum 3 Přehled o žácích přijatých do vyššího ročníku Obor Počet Strojírenství 1 Slaboproudá elektrotechnika 1 5. Výsledky výchovy a vzdělání Celkový prospěch žáků Počet žáků Prospělo Zanechalo Prospělo Neprospělo k s vyznamenáním studia, jiné SOŠ

15 Hodnocení závěrečných maturitních zkoušek Počet žáků v posledním ročníku k Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Jiné (náhradní termíny) SOŠ Prospěch žáků ve 2. pololetí školního roku byl téměř shodný s předcházejícími léty z hlediska celkového průměru klasifikace. Máme zájem, aby učitelé školy byli ve svých požadavcích na znalosti a dovednosti žáků nároční, ale přitom neopomíjeli hledisko přiměřenosti a humanity. Absolventi oceňují svou kvalitní přípravu především v dalším studiu nebo praxi. V průběhu roku 2007/08 zanechalo 8 žáků svých studií. Z ročníku konalo opravnou zkoušku z jednoho předmětu 41 žáků (z toho 5 žáků 4. ročníků), z více předmětů 9 žáků. U zkoušky neprospělo 12 žáků, z nichž 7 bylo povoleno opakovat ročník. Opravnou maturitní zkoušku konalo 11. Hodnocení výsledků výchovného působení Výchovné působení bylo opět soustředěno do dvou složek, které se vzájemně prolínají, a to do práce učitelů v rámci výuky a v činnosti mimo vyučování. Výchovná složka byla vždy nedílnou součástí přípravy žáků, podíleli se na ní všichni učitelé. Hlavní roli sehráli především třídní učitelé, výchovný poradce, školní metodik prevence a učitelé, kteří se věnovali žákům mimo vyučování jako vedoucí kroužků, připravovali řadu besed, sportovních, kulturních i charitativních akcí a pomáhali žákům při volbě VŠ, VOŠ apod. Chování žáků se stejně jako v minulém školním roce neodlišilo od dosavadního solidního standardu na konci školního roku. Jeden žák byl hodnocen stupněm chování neuspokojivé (3), dvěma žákům byl udělen 2. stupeň z chování uspokojivé. I další opatření k posílení kázně žáků byla udělena velmi malému počtu žáků s porovnáním k celkovému stavu žáků ve škole. I nadále nad nimi převládá mnohonásobně počet pochval a ocenění, zejména pochval ředitele školy, o čemž svědčí následující přehled. Pochvaly a ocenění ( 10, odst. 1,2 vyhl. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři) Pochvala Počet žáků Nejčastější důvody Ředitele školy 84 - z toho věcná ocenění 79 Třídního učitele 32 výborný prospěch, úspěšná účast v soutěžích a olympiádách, vzorná reprezentace školy, práce pro třídní kolektiv a školu apod. 94% žáků, kterým byla udělena pochvala ředitele školy bylo i věcně odměněno. Odměny žákům byly financovány z fondu Sdružení rodičů při SPŠ Zlín. 14

16 Napomenutí a důtky ( 10, odst. 3 vyhl. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři) Důtka Počet žáků Nejčastější důvody opakované nedostatky v omlouvání, Ředitele školy 5 neomluvená absence, porušení školního řádu Třídního učitele 7 nedostatky v omlouvání, v menší míře neomluvená absence, nekázeň Snížené stupně z chování Stupeň Počet % ze všech žáků školy 2 - uspokojivé 2 0, neuspokojivé 1 0,08 Neomluvené hodiny Pololetí Počet % ze všech zameškaných hodin , ,65 Celkem 616 0,57 Údaje o integrovaných žácích V SPŠ Zlín nestudoval ve šk. roce 2007/08 žádný integrovaný žák. Níže uvedená tabulka uvádí žáky s různým druhem postižení, které nevyžaduje zařazení žáka do speciální třídy nebo speciální školy. Nejsou zde ale uvedeni ani žáci s běžnými poruchami (brýle apod.). Byl u nich uplatněn individuální přístup učitelů, popř. byli osvobozeni z hodin tělesné výchovy. Druh postižení Ročník Počet žáků Sluchové postižení - 0 Zrakové postižení - 0 S vadami řeči 3. a 4. 2 Tělesné postižení 2. a 4. 2 S kombinací postižení - 0 S vývojovými poruchami učení

17 Soutěže a přehlídky Ve fyzikální olympiádě se ve šk. roce 2007/2008 soutěžilo ve 4 kategoriích. V kategorii A 4. ročníky obsadila SPŠ Zlín místo v krajském kole. V kategorii B 3. ročníky 1. místo v krajském kole, kategorie C 2. ročníky zůstala bez obsazení a v kat. D 1. roč. jsme získali 7. a 19. místo v krajském kole. Své zastoupení jsme měli i v matematických soutěžích. V matematické olympiádě se soutěžilo rovněž ve více kategoriích. Kategorie A 3. a 4. roč. se účastnili 2 žáci, kteří postoupili až do kola krajského. Matematická soutěž KLOKAN se konala na naší škole. V kategorii Junior chceme vyzdvihnout Jana Brázdila, který se umístil z celkového počtu 1200 řešitelů na místě. 16. ročník Celostátní matematické soutěže žáků středních odborných škol se konal , jedním ze soutěžních středisek byla i SPŠ Zlín. V každé kategorii měla SPŠ Zlín svého řešitele. Z elektrotechnických soutěží jsme se účastnili soutěže Napájení Sluncem, která se konala ve VŠB v Ostravě. Naši žáci se umístili na 5. místě v kategorii 2 s jednoduchou elektronikou. Dne 24.dubna 2008 se uskutečnilo v rámci Stavebního veletrhu IBF Brno vyhlášení výsledků soutěže Můj rodinný dům. Tento 1. ročník soutěže vyhlásilo Centrum pro podporu počítačové grafiky CEGRA a společnost SCHIEDEL pro studenty středních průmyslových škol. 1. místo získal žák SPŠ oboru stavebnictví Michal Tichý. Soutěže Velux se i v letošním roce zúčastnilo 8 žáků, z toho do celostátního finále postoupili 4. Již tradičně byla součástí soutěže Stavba roku Zlínského kraje i doprovodná soutěž Studentská práce roku vyhlášená pro studenty středních průmyslových škol oboru stavebnictví Zlínského kraje. Předmětem návrhu byla studie kavárny u Knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Na slavnostním večeru v Luhačovicích 29. května byly vyhlášeny výsledky. První tři místa obsadili žáci SPŠ Zlín. I letos se naši žáci zúčastnili soutěže ENERSOL V březnu 2008 se naše družstvo umístilo v celostátním kole v Plzni na 3. místě. Další soutěží oboru strojírenství, které se naši žáci zúčastnili, byla soutěž CAD technologií. Proběhla na jaře roku 2008 a družstvo se umístilo v první polovině výsledkové listiny. Dne proběhlo regionální kolo soutěže Nejlepší studentská společnost v Brně. Naše škola byla zastoupena dvěma družstvy s postupem do národního kola v Praze. Z jazykových soutěží uvádíme účast v Literární soutěži o cenu Filipa Venclíka a Literární soutěž Krásy rodné Moravy. V průběhu roku se konaly různé sportovní soutěže: florbal, odbíjená, košíková, házená, stolní tenis aj. 16

18 6. Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy Nedílnou součástí života školy se stalo moderní informační středisko, které svou vybaveností i službami patří ke chloubám školy. Žáci i učitelé mají k dispozici rozsáhlou knihovnu s čítárnou, počítače napojené na vysokorychlostní internet, televizory, videorekordéry i přehrávače DVD. Informační středisko je využíváno po celý den, služby jsou zde zajišťovány odbornými pracovnicemi. SPŠ Zlín ve spolupráci s pracovnicemi Informačního centra a učiteli českého jazyka oslavila Mezinárodní den školních knihoven. Jednalo se o 9. ročník tohoto dnu, poprvé však slavený v ČR. Hlavním cílem oslav Mezinárodního dne školních knihoven bylo upozornit na důležité místo školních knihoven ve vzdělávací práci škol. V SPŠ Zlín proběhla v tento den řada přednášek a soutěž s názvem Jak by Hollywood ztvárnil titulní stranu mé oblíbené knihy? Vítězové byli odměněni. Oslava Mezinárorního dne školních knihoven Výchovná poradkyně a preventistka sociálně patologických jevů SPŠ Zlín uspořádaly v průběhu roku 2007/08 přednášky pro žáky. Vesměs se jednalo o přednášky a besedy o budoucím povolání pro 3. a 4. ročníky. Beseda pro 4. ročníky, kterou pořádala firma TUTOR s.r.o. Praha termín konání listopad 2007 Teenager Job přednáška pro 3. ročníky ekonomického lycea pořádal Klub mladých Evropanů prosinec 2007 Úřad práce Zlín beseda pro 4. ročníky SPŠ Zlín o budoucím povolání leden 2008 Přednáška na UTB Zlín přednáška o studiu leden

19 Díky velmi prostorné hale a zrekonstruovanému venkovnímu sportovišti nabízí naše škola velkou škálu sportovního vyžití nejen pro naše žáky, ale sportoviště jsou v odpoledních hodinách pronajímána veřejnosti. V únoru a březnu uspořádali učitelé tělesné výchovy pět týdenních lyžařských kurzů pro žáky 2. ročníků v Karlově a na Kasárnách v Javorníkách. Velmi oblíbený byl rovněž výběrový lyžařský zájezd do lyžařského střediska v Nassfeldu v Rakousku. Pro žáky 3. ročníků byly v závěru roku připraveny pět turistických vodáckých kurzů, z čehož čtyři kurzy směřovaly na Vltavu, pátý na Poprad. I ve školním roce 2007/2008 pokračovala činnost různě orientovaných zájmových kroužků pod vedením našich pedagogů. Jednalo se o tyto kroužky: Internet 2 x týdně, Auto CAD 1 x týdně, Výpočetní technika 1 x týdně. 7. Údaje o významných mimoškolních aktivitách Jubilejním 10. rokem rozvíjela SPŠ Zlín spolupráci s partnerskou školou Vrij Technisch Instituut v belgickém Izegemu. Základem partnerství jsou výměnné pobyty, kdy na podzim r pobývali Belgičané ve Zlíně, na jaře r navštívili Belgii žáci a pedagogové SPŠ Zlín. Výměny se zúčastnilo vždy 35 žáků a 4 pedagogové. Pro žáky partnerských škol byl připraven bohatý program, který rozvíjel povědomí o navštívených městech, jejich zvycích, historii a současnosti. Vzhledem k ubytování žáků v hostitelských rodinách přiměla výměna belgické i české studenty využít cizího jazyka k aktivní komunikaci. V měsíci září se uskutečnil dvoudenní seznamovací pobyt určený pro žáky prvních ročníků. Hlavním úkolem této akce bylo ulehčit nastupujícím žákům vstup do nového prostředí střední školy a pomoci jim neformálně se seznámit s novými spolužáky. Pobytu se účastnily všechny první ročníky (10 tříd) s pedagogickým dozorem. Společenská sezóna vyvrcholila X. ročníkem reprezentačního plesu školy, jež se konal 1.února 2008 v prostorách Interhotelu Moskva. X. reprezentační ples SPŠ Zlín 18

20 Významnou náplní volného času našich žáků byly rozličné sportovní aktivity. Ve dnech pondělí až čtvrtek mohli v odpoledních hodinách využívat venkovní sportovní areál v případě příznivého počasí, sportovní halu, aulu i posilovnu, kde dozor i odborné vedení zajišťovali učitelé tělesné výchovy. Filozofií školy je v tomto směru dát možnost sportování co nejširšímu počtu žáků, zejména pak těm, kteří se sportem nezabývají závodně. V rámci předmětu Aplikovaná ekonomie byly uskutečněny některé mimoškolní akce, z nichž můžeme zmínit například : účast na charitativní akci Srdíčkový den ( ) touto sbírkou byla na konto nadace Život dětem převedena částka ve výši ,- Kč proběhla sbírka Vánoční růže (výtěžek činil ,- Kč) sbírka pro Projekt ŠANCE sbírka pro nadaci ADRA Pro žáky 2. a 3. ročníku oborů stavebnictví a strojírenství byla zajištěna jednodenní exkurze na veletrhy v Brně. V předvánočním týdnu zorganizovali učitelé německého jazyka pro žáky zájezd do Vídně. Jednalo se o jednodenní zájezdy, kdy byly společně navštíveny nejznámější a nejnavštěvovanější památky Vídně listopadu 2007 proběhla na naší škole prohlídka středních škol zlínského regionu. Akce se účastnilo cca 55 středních škol okresu Zlín a byla přístupná veřejnosti. Žáci 9. ročníků základních škol i jejich rodiče měli možnost získat informace o studiu na jednotlivých prezentovaných středních školách. Kromě této akce se SPŠ Zlín prezentovala i na Dnech otevřených dveří. 8. Projekty a rekvalifikační kurzy Projekty Název projektu: Tvorba a realizace vzdělávacích programů na SŠ a VOŠ Zlínského kraje v oblasti dalšího odborného vzdělávání (Šance pro dospělé) Registrační číslo: CZ / Období trvání projektu: Příjemce podpory: SŠ COPT Kroměříž Celkový rozpočet: 5,691 mil. Kč Rozpočet SPŠ Zlín: 772,933 tis. Kč Školním rokem 2007/2008 se projekt Šance pro dospělé dostal do své závěrečné fáze. Hlavní cíl projektu, vytvořit místní centra celoživotního vzdělávání s využitím stávajícího materiálně technického a personálního potenciálu, se podařilo naplnit a projekt byl k zdárně ukončen. Výstupem projektu bylo vytvoření 12 nových a inovovaných vzdělávacích programů. V neposlední řadě došlo ke zdokonalení pracovního týmu v projektových technikách, týmové práci a kooperaci. V dubnu roku 2008 byl předán na Krajský úřad grantový projekt s názvem Implementace programování PLC automatů dle evropské normy IEC do výuky žáků středních škol. 19

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003 Střední průmyslová škola, Zlín, tř. Tomáše Bati 4187, 762 47 Zlín IČO 00559482, tel.: 577 005 311, fax : 577 005 333, e-mail : reditel@spszl.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003 CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2013/2014 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Františka Melichara Pražská 370 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2011 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: vedení gymnázia Zábřeh, 14. října 2013 OBSAH Základní údaje o škole 1 Charakteristika školy 2 Profil absolventa 2 Přehled oborů vzdělání 3 Přehled učebních

Více