VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRATIMOV, DATYŇSKÁ 690 Datyňská 690, Vratimov IČO: ; Tel., fax: ; VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013 Zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Údaje o hospodaření za rok 2012

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 byla zpracována ředitelkou školy Mgr. Darjou Kuchařovou k a Školskou radou chválena na svém jednání dne Ve Vratimově Mgr. Darja Kuchařová ředitelka školy 2

3 Obsah: 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 a hospodaření za rok Příloha: a) Výchovně - vzdělávací výsledky za I. a II. pololetí školního roku 2012/2013 b) Rozbory hospodaření 3

4 1. Charakteristika školy Základní údaje o škole: Základní škola Vratimov, Datyňská 690, příspěvková organizace IZO: Její činnost vykonává právnická osoba IČO: Identifikátor právnické osoby: Adresa: Datyňská 690, Vratimov Obor vzdělání: C / Základní škola Studium denní Délka studia: 9 r. 0 měs. Místa poskytovaného vzdělávaní nebo školských služeb: 1. Datyňská 690, Vratimov 2. Vratimovská 60, Vratimov - Horní Datyně Den zahájení činnosti: Vedení školy: Ředitelka: Mgr. Darja Kuchařová Statutární zástupkyně ředitelky: Mgr. Iva Březinová Zástupkyně ředitelky: Mgr. Jana Mičulková Kontakt: tel.: , fax: www: zsvratimov.cz Zřizovatel: Město Vratimov, Frýdecká 853, Vratimov, IČO: , tel.: l1, fax: , cz 4

5 Součásti školy Kapacita Základní škola 405 Školní družina Charakteristika školy Základní škola Vratimov, Datyňská 690 je školou zřízenou městem Vratimov. Škola má 9 ročníků, vyučuje se v 19 třídách. K měla škola 388 žáků, z toho 185 na 1. stupni ve Vratimově a 48 v Horních Datyních, druhý stupeň navštěvovalo 155 žáků ve Vratimově. Školní družinu navštěvovalo 120 žáků. Ve školním roce 20l2/2013 jsme se zaměřili na estetizaci a modernizaci dvou učeben a jednoho oddělení školní družiny. Všechny tři místnosti byly vybaveny novým nábytkem. Realizovali jsme broušení podlah ve třídě parket, opravu schodiště před pavilonem, vydláždění a opravu prostoru před hlavním vchodem, vyčištění schodů a chodeb. Pokračovali jsme v obnově učebních pomůcek a didaktické techniky (na škole ve Vratimově i v Horních Datyních byla každá třída vybavena interaktivní tabulí). Hlavními úkoly školy byla podpora jazykové, dopravní, environmentální výchovy a sportovních aktivit žáků. Uzavřeli jsme Dohodu o partnerství a spolupráci s Polskem se Strumieńi - Základní školou v Drogomyšli. V průběhu prvního pololetí proběhla v celé škole soutěž " O logo školy". Do soutěže bylo přihlášeno 280 obrázků. Logo školy vybrali učitelé v čele s paní ředitelkou. Autorkou výherního školního loga se stala Nikol Kubiczková z 6. B. Každoročně od roku 2003 jsou žáci naší školy voleni do Dětského zastupitelstva Vratimova. Volby probíhají na začátku každého školního roku a členem se stává buď zvolený žák za každou třídu, nebo dobrovolník. Dětské zastupitelstvo probíhá pod záštitou Domu dětí a mládeže ve Vratimově. Žáci tak mají možnost se podílet na chodu města i naší školy. Základní údaje o součástech školy: Součást školy Počet tříd Počet žáků Počet žáků/třída Počet žáků/zařízení I. stupeň ZŠ ,67 20,47 II. stupeň ZŠ ,14 20,47 I. stupeň odl. pracoviště ,47 Školní družina Na odloučeném pracovišti v Horních Datyních se žáci vzdělávali v ročníku ve třech třídách; spojený byl 3. a 4. ročník. 5

6 Materiálně technické podmínky školy: A ZŠ Vratimov, Datyňská 690 B ZŠ Vratimovská 60, Vratimov Horní Datyně Učebny Herny ŠD Odborné pracovny Knihovna Multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny, pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj A 11 B 3 A 2 B 1 A 5 B 0 A 1 B 1 A 2 B 0 A Ano B Ano A Ano B Ne A Ne B Ne A Vyhovující B Vyhovující A Průběžné obnovování B Obnovuje se A Průběžné obnovování B Průběžné obnovování A Vyhovující B Vyhovující A Vyhovující B Vyhovující A Zaostává (nedostatek finančních prostředků) B Výměna oken Údaje o školské radě: Datum zřízení: Počet členů: Kontakt: devět Sylva Dunatová Tel.:

7 Údaje o občanském sdružení při ZŠ: Registrace: Zaměření: Pomoc při mimoškolní výchově, při zajišťování vybavení sbírek pomůckami, organizování sportovní činnosti, ozdravných pobytů Název: Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Vratimov, Datyňská 690 Kontakt: Cholevová Viera, nově zvolená Sylva Dunatová Tel.: Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola Volitelné předměty: seminář z matematiky, technické kreslení Nepovinné předměty: náboženství Zařazené třídy: ročník 4. Personální zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2012/2013 pracovalo na základní škole celkem 31 pedagogických pracovníků, z toho 3 muži, a 6 nepedagogických pracovníků, přepočteno na plně zaměstnané na I. stupni 13,682 a asistentka pedagoga 0,8 úvazku, na II. stupni 11,59. Ve školní družině byly 4 vychovatelky s úvazkem 2,949. Během školního roku došlo k dlouhodobému čerpání nemocenských a byli nahrazeni pedagogickými pracovníky: Mgr. D. Tikalová, Mgr. E. Vévodová, Mgr. Petra Vaská. Věková struktura pedagogických pracovníků: PP - věk Muži Ženy Celkem Do 35 let nad důchodci Průměrný věk pedagogických pracovníků byl 44,48 let. 7

8 Na rodičovské dovolené byly 2 učitelky Mgr. Michaela Dvořáková, Mgr. Lenka Zrubková. 5. Údaje o přijímacím řízení 5.1 Zápis k povinné školní docházce Počet 1. tříd Počet dětí přijatých do 1. tříd Děti starší šesti let k Počet odkladů 5.2 Výsledky přijímacího řízení Ve školním roce 2012/2013 ukončilo základní vzdělávání celkem 32 žáků devátého ročníku. Na gymnázia bylo přijato 5 žáků, na střední odborné školy s maturitou 19 žáků a na střední odborná učiliště 8 žáků. Na šestiletá gymnázia odchází studovat 1 žák a 2 žáci na osmiletá gymnázia. I v tomto školním roce bylo výchovným poradcem zajištěno maximum informací v oblasti profesní orientace žáku 8. a 9. Ročníků. Žáci měli možnost vyslechnout si informace pracovníků SŠ a učilišť, rovněž rodiče žáků 9. tříd byli informováni na třídních schůzkách v listopadu a v lednu. 8

9 Proběhla distribuce brožurek k volbě povolání, zúčastnili se také návštěvy na Úřadu práce v Ostravě. Individuálně byly poskytovány konzultace žákům a rodičům na téma profesní orientace a volba střední školy či učiliště. 6. Přehled údajů o výsledcích vzdělávání a chování žáků 6.1 Výsledky vzdělávání - viz příloha 6.2 Srovnání výsledků vzdělávání za I. pololetí školního roku 2012/2013 s výsledky I. pololetí školního roku 2011/2012: a) Počet zameškaných hodin se zvýšil z 23,78 h na žáka na 30,55 h na žáka. Neomluvená absence vzrostla o 2 setiny. b) Počet výchovných opatření se zvýšil, počet snížených známek z chování o jeden stupeň se zvýšil o 1. c) Průměrný prospěch se zhoršil z 1,15 na třídu na 1, 33 na třídu. S vyznamenáním prospělo 285 žáků, tj. 72 %. 6.3 Srovnání výsledků vzdělávání za II. pololetí školního roku 2012/2013 s výsledky II. pololetí školního roku 2011/2012: a) Počet zameškaných hodin se snížil z 49,79 h na žáka na 43,83 h na žáka. Neomluvená absence se snížila z 0,14 h na žáka na 0,01 h na žáka. b) Počet snížených známek z chování o jeden stupeň zůstal stejný (11), počet snížených známek z chování o dva stupně se snížil o 3. c) Průměrný prospěch se zlepšil o desetinu z 1,48 na 1,38. S vyznamenáním prospělo 274 žáků, tj. 69 %. 6.4 Srovnání výsledků vzdělávání za I. a II. pololetí školního roku 2012/2013 a) Počet zameškaných hodin se zvýšil z 30,55 h na žáka na 43,83 h na žáka. Neomluvená absence se snížila z 0,03 h na žáka na 0,01 h na žáka. b) Počet snížených známek z chování o jeden stupeň vzrostl o 3, počet snížených známek z chování o dva stupně vzrostl o 1. 9

10 c) Průměrný prospěch se zhoršil z 1,33 na třídu na 1,38 na třídu. S vyznamenáním prospělo v I. pololetí285, tj. 72 %, ve II. pololetí 274 žáků, tj. 69 %. Nejlepších vzdělávacích výsledků ve II. pololetí na 2. stupni dosáhla VI. B, druhá byla třída VII. B, třetí byla třída VIII. A. Nejhorší vzdělávací výsledky měla třída IX. B, na druhém místě byla třída VI. A, dále VII. A. Výchovná opatření udělena během tohoto školního roku obsahují pochvaly za vzorný prospěch a chování, práci pro třídu, účast v soutěžích; opatření na posílení kázně napomenutí TU, důtka TU a důtka ŘŠ byla udělována za zapomínání školních potřeb, špatnou pracovní morálku, neomluvené hodiny, nevhodné chování. 6.5 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení Vratimov Ročník Horní Datyně Vratimov Počet žáků Horní Datyně Sluchové Zrakové Tělesné Mentální S vadami řeči Celkem Kombinované vady Vývojové poruchy učení , Vývojové poruchy chování Autismus Celkem V průběhu 2. pololetí byly poslány žádosti o kontrolní vyšetření pro 9 žáků, 10 žákům byly poslány žádosti o nové vyšetření. Celkem vyšetřených žáků, kteří nejsou integrováni, je 77. Převládají poruchy dyslektické, dysgrafické a dysortografické, 1 žák má diagnostikovánu dyskalkulii, 2 žáci vývojovou poruchu chování. 10

11 Pro integrované žáky byly vypracovány individuální vzdělávací plány a některým z nich byla doporučena hodina nápravné péče týdně. Náplň těchto hodin i pomůcky vychází z vyšetření a doporučení poraden. Ve školním roce 2012/2013 pokračoval v základním vzdělávání ve 4. třídě v Horních Datyních žák nevidomý s diagnózou autismu. Na základě žádosti schválil krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě asistenta pedagoga do této třídy. Jako dotaci z Moravskoslezského kraje žák obdržel soubor hmatových map Moravskoslezského kraje pro nevidomé a slabozraké. 7. Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy 7.1 Údaje o organizaci Ve školním roce 2012/2013 se vzdělávalo v 19 třídách celkem 389 žáků, z toho 48 žáků v 1. až 4. ročníku na odloučeném pracovišti v Horních Datyních (spojená 3. a 4. třída). Ve čtyřech odděleních školní družiny bylo zapsáno celkem 120 dětí, z toho jedno oddělení bylo umístěno v Horních Na začátku školního roku jsou všichni zaměstnanci školy seznámeni se směrnicemi a žáci a jejich zákonní zástupci se všemi řády a pravidly, kterými se.musí řídit během celého školního roku. Zejména to je školní řád, řády jednotlivých učeben, bezpečnostní pravidla a pravidla hodnocení prospěchu a chování. Zákonní zástupci žáků jsou pravidelně informováni o výsledcích vzdělávání svých dětí prostřednictvím žákovských knížek, internetových stránek a na třídních schůzkách (září, duben) nebo v konzultačních dnech (listopad, leden, červen). Jsou také informováni o nejdůležitějších akcích organizovaných základní školou. Třídní učitelé, výchovní poradci a školní metodik prevence věnují zvýšenou pozornost dětem s problémovým vývojem a s rizikovým chováním a na individuálních schůzkách se zákonnými zástupci těchto problémových žáků řeší jejich přestupky, domlouvají se na způsobech nápravy, pravidelné kontrole. V závažnějších případech byli rodiče pozváni na projednání ve výchovné komisi. Nejrůznějšími školními akcemi se snažíme předcházet a zároveň upozorňovat žáky na různá nebezpečí, varovat je tak před nástrahami (besedy, dokumentární filmy). Při výchově klademe také velký důraz na dodržování pravidel slušného chování (zdravení, úcta k lidem, společenské vystupování). Nejdůležitější však je rodinná výchova - fungující rodina řeší problémy, upozorňuje na odstranění negativních projevů. Dospělé osoby musí být vždy rozumnými a dobrými příklady 11

12 v jakékoliv složité situaci. Proto je spolupráce rodiny se školou velmi důležitá. Ve většině případů se nám tato spolupráce daří. Výuka probíhá v dobře vybavených učebnách, které odpovídají požadavkům současné doby. Jsou využívány interaktivní tabule, interaktivní učebnice, počítačová technika a internet. Vybavení školy učebními pomůckami je na velmi dobré úrovni. Chybí však místnosti, v nichž by se mohli jak pedagogové, tak samotní žáci lépe a v klidu připravovat na vyučování. Snažíme se také o propojení teorie s praxí, proto zařazujeme projektové vyučování a společně s dalšími mimoškolními aktivitami obohacujeme a dotváříme školní vzdělávací program. Žáci se zúčastňují nejrůznějších soutěží, olympiád, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků. V letošním školním roce byli naši žáci úspěšní I v tomto školním roce jsme se zapojili do celostátního testování. Především byli zapojeni žáci 5. a 9. ročníku, kterých se týkalo testování s názvem Informační gramotnost s GEPARDEM. Ve stejných ročnících se uskutečnilo ověřování výsledků žáků v celoplošné generální zkoušce z českého a anglického jazyka a matematiky. Naše žáky vedeme také k podpoře různých ekologických aktivit. Aktivně jsme se zapojili i do dalšího ročníku školního recyklačního programu Recyklohraní. Tradicí se stal sběr víček z PET lahví a sběr starého papíru, z jehož výtěžku věnujeme část na tzv. adopci na dálku (žáci a učitelé ZŠ Vratimov, Datyňská 690 adoptovali v září 2007 dívku z Guineje Conakry jménem Fatoumata Binta Diallo) a přispíváme na vzdělávání dívky. 7.2 Údaje o prevenci rizikových projevů chování Ve školním roce 2012/2013 jsme řešili především drobné projevy šikany, krádeže výtvarného materiálu, záškoláctví, pozdní příchody do školy, vulgární napadání učitelů. Na základě zpracované Školní preventivní strategie, Minimálního preventivního programu a Programu proti šikanování připravujeme a zajišťujeme školní vzdělávací akce, besedy a přednášky, například kulturní akce (návštěvy divadel, koncertů, výstav), sportovní akce (lyžařský výcvikový kurz, sportovní a plavecký kurz, zimní olympiáda, výlety), jednorázové besedy a zájmové kroužky. Je však nutné spolupracovat s dalšími institucemi, např. S krizovým centrem pro děti a rodinu, poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, kurátory pro mládež, probační a mediační službou ČR, s lékaři jak s pediatry, tak i psychiatry a také s médii. Při sestavování Minimálního preventivního programu vycházíme jednak ze Školní preventivní strategie školy na roky , jednak z rozborů chování žáků za jednotlivá pololetí uplynulého školního roku. 12

13 Stále větší pozornost je třeba věnovat kyberšikaně. Z široké nabídky vzdělávacích akcí vybíráme ty nejzajímavější pro výchovu našich žáků, ať už jsou to kulturní či sportovní akce, jednorázové besedy, přednášky či zájmové kroužky. Akce a besedy Poldík Webík, Hasik 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 jsme využívali nabídek především KVIC Ostrava a vybírali jsme si témata věnována práci s počítačem, pro zkvalitnění výuky ve školách, školení pro vedoucí pracovníky, zdravotnické kurzy, školení týkající se žáků s postižením, školení o bezpečnosti, školení o spisové službě. Správní zaměstnanci Správní zaměstnanci navštívili tato školení: Novinky v účetnictví PO, dvoudenní seminář ČMOS (FKSP, BOZP), Účetní předpisy, účetní závěrky a inventarizace majetku, Aktuální problematika v oblasti nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, exekuce. 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9.1 Spolupráce školy a dalších subjektů KRPŠ při ZŠ DDM Vratimov KS Vratimov ZUŠ Vratimov TJ Sokol Vratimov městská policie TJ Biocel dětská lékařka a gynekolog PPP ve F-M a Ostravě Policie ČR 13

14 Úřad práce v Ostravě DL v Ostravě NDMS v Ostravě HZS Ostrava KS v Ostravě - Zábřehu střední školy firma Always Asekol, s. r. o. CPIV Karviná 9.2 Významné akce školy Lyžařský výcvikový kurz (7. a 8. r. sjezdové lyžování, běh na lyžích - Praděd) Lyžování se sluníčkem (3., 4. r. - Bílá) Zimní olympiáda 1., 2. stupeň Plavecký výcvik (2. a 3. r., r.) Divadelní představení Divadlo loutek, Divadlo Jiřího Myrona, Vratimov Filmová představení Koncerty ZUŠ Návštěva tanečních souborů z Ukrajiny - Lvov Besedy, přednášky Výstavy zahrádkářů Akce k environmentální výchově sběr víček PET lahví, sběr starého papíru, Den Země, Recyklohraní, Škola v přírodě Další vzdělávací akce: knihovnické lekce, Řemeslo má zlaté dno, HASIK požární prevence, planetárium Školní akce: předvánoční Vídeň, vánoční jarmark den otevřených dveří, dětský karneval, rodičovský ples, výstava ke 140. výročí založení školy v Horních Datyních, Den sportu, školní výlety, exkurze, vítání občánků, vystoupení pro svaz tělesně postižených, Výuka na dopravním hřišti 14

15 9.3 Školní družina Školní družina v letošním školním roce byla rozšířena o 1 oddělení pro 30 žáků na Datyňské ulici. Celkem má škola 4 oddělení s kapacitou 120 žáků (3 oddělení ve Vratimově, 1 v Horních Datyních). Jedno oddělení ve Vratimově provozovalo činnost od 6:30 do 7:40 hodin, odpolední provoz všech čtyř oddělení byl od 11:35 do 16:00 hod. Nově zřízené oddělení bylo umístěno do učebny 1. B. 9.4 Zájmová činnost Ve školním roce 2012/2013 mohli žáci navštěvovat tyto školní kluby a jiné zájmové útvary: Klub anglického jazyka Kluby německého jazyka Klub českého jazyka Klub matematiky Pohybové hry Šikovné ruce Keramika Sportovní a míčové hry Dramatický kroužek Sborový zpěv Doučováček pro začátečníky a mírně pokročilé němčináře Doučování fyziky Fotošikulové Výtvarný kroužek probíhal pod záštitou Domu dětí a mládeže ve Vratimově. 10. Účast žáků školy v soutěžích Zapojení žáků do nejrůznějších soutěží přispívá dobrému jménu školy. Získáváme tak možnost srovnání ve všech oblastech vzdělávání s jinými školami. Sportovní soutěže - Vybíjená (Slezská brána) 3. místo - Florbalový turnaj (Slezská brána) 2. místo, 5. tř. 15

16 - Okrskové kolo McDonald Cup 1. místo - Okresní kolo McDonald Cup - účast - Zdatný páťák - Sportovní den pro prvňáčky - Florbalový turnaj Polar Streethockey - Branný závod (Olympiáda Slezské brány) - Obvodní kole ve florbalu (mladší žáci 2. místo, starší žáci 1. místo) - Okresní kolo ve florbalu (starší žáci 6. místo) Výtvarné soutěže - Volání divočiny (ke Dni Země) 2. místo - Namaluj, nalep, napiš a vezmi si kamarády na výlet účast - Barevný podzim - Strašidla Vratimova - Strašidla za našimi humny - Náš život na zahrádce - Celé Česko čte dětem - Malovaná písnička 1. místo, 2. místo, 3. místo (Ostrava) - Euroregion Beskydy 2., 3. Místo - Pohádky dětí dětem - Hledej pramen vody 4. Místo - Byl jednou jeden počítač Literární soutěže - Korespondenční soutěž Albatros - Tvoříme vlastní nakladatelství - vyhlášení nejlepších výsledků v Žilině - Kočka a koťata EVVO soutěže - Šetříme vodou - Recyklohraní Jazykové soutěže - Školní kolo olympiády v Čj - Mladý Demosthenes postup do regionálního kola - Soutěž Harry Potter s Day 16

17 - Cambridge Competition 8., 9. roč. Matematické a fyzikální soutěže - Matematická olympiáda postup do okresních kol - Pythagoriáda postup do okresních kol Přírodopis, zeměpis - PaySecCup 1. místo ČR, 7. B, třídenní pobyt na Slovensku - Celostátní soutěž Eurorebus návštěva v Praze - Velká cena ZOO Ostrava - Řemeslo má zlaté dno Dějepis - Okresní kolo dějepisné olympiády Školní soutěže - Stolní tenis ročníku - Zimní lyžařská olympiáda Zlatník - Soutěž o logo školy - Soutěž o nejzdařilejšího sněhuláka - Recitační soutěž - Pěvecká soutěž - Anglický pětiboj v Horních Datyních - Školní kolo dějepisné olympiády 11. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 I. Příjmy 1. Celkové příjmy ,90 tis. Kč 2. Dotace na krytí přímých vzdělávacích nákladů ,00 3. Dotace na krytí provozních nákladů spojených s hlavní činností ,63 4. Zúčtování s fondy ,90 5. Úroky... 10,60 6. Tržby z prodeje služeb ,34 7. Sponzorské věcné dary... 8,70 8. EU peníze školám ŠABLONY ,05 17

18 II. Výdaje 1. Investiční výdaje - celkem 2. Neinvestiční výdaje celkem ,72 a) Náklady na platy zaměstnanců ,60 b) OPP z provozních nákladů... 29,90 c) Zákonné odvody sociální ,74 d) Zákonné odvody zdravotní ,34 e) Výdaje na DVPP... 11,70 f) Výdaje na učebnice ,60 g) Výdaje na učební pomůcky ,90 h) Ostatní náklady (cestovné)... 22,80 i) Příděl do FKSP ,05 j) Základní pojištění KOOPERATIVA... 45,61 k) Plavání... 71,50 III. Rozbory hospodaření - viz příloha IV. Informace o výsledcích kontrol hospodaření 1. Kontroly hospodaření s veřejnými prostředky Výsledky kontrol: nebyly zjištěny nedostatky. 12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2012/2013 byla ukončena realizace projektu s názvem Modelová struktura školního podpůrného programu Centra podpory inkluzivního vzdělávání v Karviné. 13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V tomto školním roce pokračovali 1 učitelka a 2 vychovatelky v celoživotním vzdělávání. 14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Z přidělené dotace na projekt z OP VK Eu peníze školám, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek 18

19 pro vzdělávání na základních školách byly zakoupeny další moderní učební pomůcky, počítačová technika i počítačový nábytek. Ve školním roce 2012/2013 jsme si zažádali o tyto projekty: a) Sportujeme spolu a vedle sebe projekt byl schválen, ale po dohodě se zřizovatelem byl odmítnut. b) Poznáváme své okolí projekt byl schválen, ale po dohodě se zřizovatelem byl odmítnut. c) Podpora aktivit na školních zahradách (péče o školní zahradu Program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014. d) Sportujeme s námi u nás. e) Žijeme bezpečně nejen cestou do školy a domů. Poslední tři projekty doposud nebyly schváleny. 15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce s odborovou organizací je dobrá. Velmi dobrá spolupráce je s klubem rodičů. Organizují dětský karneval, rodičovský ples, v letošním školním roce se zapojili do realizace Dne sportu v Horních Datyních. Každoročně žáci 9. ročníku k této příležitosti připravují taneční vystoupení, a proto navštěvují kroužek společenského tance na Domě dětí a mládeže ve Vratimově, kde pod odborným vedením tanečních mistrů se učí nejen základní kroky, ale také společenskému chování. Finančně KRPŠ přispívá dětem na lyžařský, sportovní kurz, ozdravný pobyt, školu v přírodě, na sportovní a kulturní aktivity. Pomáhají nám s modernizací tříd, družin, odborných učeben a s obnovou počítačové techniky. Schůzek KRPŠ se pravidelně zúčastňuje ředitelka ZŠ. 19

20 P Ř Í L O H Y

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRATIMOV, DATYŇSKÁ 690 Datyňská 690, 739 32 Vratimov IČO: 47861665; Tel., fax: 596732002; E-mail: info@zsvratimov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2013/2014 Zpráva o činnosti

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště Starý Hrozenkov 233, 687 74 Čj: ZŠ a MŠ 71/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2012 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Rulf Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007-2008 1 Školní rok: 2007-2008 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž 1.máje 29, 767 1 Kroměříž IČO: 47 93 45 81 Tel./fax 573 331 961, tel. 573 338 882, 573 338 68, 573 358 21 E-mail: zvs.km@volny.cz Bankovní spojení:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více