VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRATIMOV, DATYŇSKÁ 690 Datyňská 690, Vratimov IČO: ; Tel., fax: ; VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013 Zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Údaje o hospodaření za rok 2012

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 byla zpracována ředitelkou školy Mgr. Darjou Kuchařovou k a Školskou radou chválena na svém jednání dne Ve Vratimově Mgr. Darja Kuchařová ředitelka školy 2

3 Obsah: 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 a hospodaření za rok Příloha: a) Výchovně - vzdělávací výsledky za I. a II. pololetí školního roku 2012/2013 b) Rozbory hospodaření 3

4 1. Charakteristika školy Základní údaje o škole: Základní škola Vratimov, Datyňská 690, příspěvková organizace IZO: Její činnost vykonává právnická osoba IČO: Identifikátor právnické osoby: Adresa: Datyňská 690, Vratimov Obor vzdělání: C / Základní škola Studium denní Délka studia: 9 r. 0 měs. Místa poskytovaného vzdělávaní nebo školských služeb: 1. Datyňská 690, Vratimov 2. Vratimovská 60, Vratimov - Horní Datyně Den zahájení činnosti: Vedení školy: Ředitelka: Mgr. Darja Kuchařová Statutární zástupkyně ředitelky: Mgr. Iva Březinová Zástupkyně ředitelky: Mgr. Jana Mičulková Kontakt: tel.: , fax: www: zsvratimov.cz Zřizovatel: Město Vratimov, Frýdecká 853, Vratimov, IČO: , tel.: l1, fax: , cz 4

5 Součásti školy Kapacita Základní škola 405 Školní družina Charakteristika školy Základní škola Vratimov, Datyňská 690 je školou zřízenou městem Vratimov. Škola má 9 ročníků, vyučuje se v 19 třídách. K měla škola 388 žáků, z toho 185 na 1. stupni ve Vratimově a 48 v Horních Datyních, druhý stupeň navštěvovalo 155 žáků ve Vratimově. Školní družinu navštěvovalo 120 žáků. Ve školním roce 20l2/2013 jsme se zaměřili na estetizaci a modernizaci dvou učeben a jednoho oddělení školní družiny. Všechny tři místnosti byly vybaveny novým nábytkem. Realizovali jsme broušení podlah ve třídě parket, opravu schodiště před pavilonem, vydláždění a opravu prostoru před hlavním vchodem, vyčištění schodů a chodeb. Pokračovali jsme v obnově učebních pomůcek a didaktické techniky (na škole ve Vratimově i v Horních Datyních byla každá třída vybavena interaktivní tabulí). Hlavními úkoly školy byla podpora jazykové, dopravní, environmentální výchovy a sportovních aktivit žáků. Uzavřeli jsme Dohodu o partnerství a spolupráci s Polskem se Strumieńi - Základní školou v Drogomyšli. V průběhu prvního pololetí proběhla v celé škole soutěž " O logo školy". Do soutěže bylo přihlášeno 280 obrázků. Logo školy vybrali učitelé v čele s paní ředitelkou. Autorkou výherního školního loga se stala Nikol Kubiczková z 6. B. Každoročně od roku 2003 jsou žáci naší školy voleni do Dětského zastupitelstva Vratimova. Volby probíhají na začátku každého školního roku a členem se stává buď zvolený žák za každou třídu, nebo dobrovolník. Dětské zastupitelstvo probíhá pod záštitou Domu dětí a mládeže ve Vratimově. Žáci tak mají možnost se podílet na chodu města i naší školy. Základní údaje o součástech školy: Součást školy Počet tříd Počet žáků Počet žáků/třída Počet žáků/zařízení I. stupeň ZŠ ,67 20,47 II. stupeň ZŠ ,14 20,47 I. stupeň odl. pracoviště ,47 Školní družina Na odloučeném pracovišti v Horních Datyních se žáci vzdělávali v ročníku ve třech třídách; spojený byl 3. a 4. ročník. 5

6 Materiálně technické podmínky školy: A ZŠ Vratimov, Datyňská 690 B ZŠ Vratimovská 60, Vratimov Horní Datyně Učebny Herny ŠD Odborné pracovny Knihovna Multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny, pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj A 11 B 3 A 2 B 1 A 5 B 0 A 1 B 1 A 2 B 0 A Ano B Ano A Ano B Ne A Ne B Ne A Vyhovující B Vyhovující A Průběžné obnovování B Obnovuje se A Průběžné obnovování B Průběžné obnovování A Vyhovující B Vyhovující A Vyhovující B Vyhovující A Zaostává (nedostatek finančních prostředků) B Výměna oken Údaje o školské radě: Datum zřízení: Počet členů: Kontakt: devět Sylva Dunatová Tel.:

7 Údaje o občanském sdružení při ZŠ: Registrace: Zaměření: Pomoc při mimoškolní výchově, při zajišťování vybavení sbírek pomůckami, organizování sportovní činnosti, ozdravných pobytů Název: Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Vratimov, Datyňská 690 Kontakt: Cholevová Viera, nově zvolená Sylva Dunatová Tel.: Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola Volitelné předměty: seminář z matematiky, technické kreslení Nepovinné předměty: náboženství Zařazené třídy: ročník 4. Personální zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2012/2013 pracovalo na základní škole celkem 31 pedagogických pracovníků, z toho 3 muži, a 6 nepedagogických pracovníků, přepočteno na plně zaměstnané na I. stupni 13,682 a asistentka pedagoga 0,8 úvazku, na II. stupni 11,59. Ve školní družině byly 4 vychovatelky s úvazkem 2,949. Během školního roku došlo k dlouhodobému čerpání nemocenských a byli nahrazeni pedagogickými pracovníky: Mgr. D. Tikalová, Mgr. E. Vévodová, Mgr. Petra Vaská. Věková struktura pedagogických pracovníků: PP - věk Muži Ženy Celkem Do 35 let nad důchodci Průměrný věk pedagogických pracovníků byl 44,48 let. 7

8 Na rodičovské dovolené byly 2 učitelky Mgr. Michaela Dvořáková, Mgr. Lenka Zrubková. 5. Údaje o přijímacím řízení 5.1 Zápis k povinné školní docházce Počet 1. tříd Počet dětí přijatých do 1. tříd Děti starší šesti let k Počet odkladů 5.2 Výsledky přijímacího řízení Ve školním roce 2012/2013 ukončilo základní vzdělávání celkem 32 žáků devátého ročníku. Na gymnázia bylo přijato 5 žáků, na střední odborné školy s maturitou 19 žáků a na střední odborná učiliště 8 žáků. Na šestiletá gymnázia odchází studovat 1 žák a 2 žáci na osmiletá gymnázia. I v tomto školním roce bylo výchovným poradcem zajištěno maximum informací v oblasti profesní orientace žáku 8. a 9. Ročníků. Žáci měli možnost vyslechnout si informace pracovníků SŠ a učilišť, rovněž rodiče žáků 9. tříd byli informováni na třídních schůzkách v listopadu a v lednu. 8

9 Proběhla distribuce brožurek k volbě povolání, zúčastnili se také návštěvy na Úřadu práce v Ostravě. Individuálně byly poskytovány konzultace žákům a rodičům na téma profesní orientace a volba střední školy či učiliště. 6. Přehled údajů o výsledcích vzdělávání a chování žáků 6.1 Výsledky vzdělávání - viz příloha 6.2 Srovnání výsledků vzdělávání za I. pololetí školního roku 2012/2013 s výsledky I. pololetí školního roku 2011/2012: a) Počet zameškaných hodin se zvýšil z 23,78 h na žáka na 30,55 h na žáka. Neomluvená absence vzrostla o 2 setiny. b) Počet výchovných opatření se zvýšil, počet snížených známek z chování o jeden stupeň se zvýšil o 1. c) Průměrný prospěch se zhoršil z 1,15 na třídu na 1, 33 na třídu. S vyznamenáním prospělo 285 žáků, tj. 72 %. 6.3 Srovnání výsledků vzdělávání za II. pololetí školního roku 2012/2013 s výsledky II. pololetí školního roku 2011/2012: a) Počet zameškaných hodin se snížil z 49,79 h na žáka na 43,83 h na žáka. Neomluvená absence se snížila z 0,14 h na žáka na 0,01 h na žáka. b) Počet snížených známek z chování o jeden stupeň zůstal stejný (11), počet snížených známek z chování o dva stupně se snížil o 3. c) Průměrný prospěch se zlepšil o desetinu z 1,48 na 1,38. S vyznamenáním prospělo 274 žáků, tj. 69 %. 6.4 Srovnání výsledků vzdělávání za I. a II. pololetí školního roku 2012/2013 a) Počet zameškaných hodin se zvýšil z 30,55 h na žáka na 43,83 h na žáka. Neomluvená absence se snížila z 0,03 h na žáka na 0,01 h na žáka. b) Počet snížených známek z chování o jeden stupeň vzrostl o 3, počet snížených známek z chování o dva stupně vzrostl o 1. 9

10 c) Průměrný prospěch se zhoršil z 1,33 na třídu na 1,38 na třídu. S vyznamenáním prospělo v I. pololetí285, tj. 72 %, ve II. pololetí 274 žáků, tj. 69 %. Nejlepších vzdělávacích výsledků ve II. pololetí na 2. stupni dosáhla VI. B, druhá byla třída VII. B, třetí byla třída VIII. A. Nejhorší vzdělávací výsledky měla třída IX. B, na druhém místě byla třída VI. A, dále VII. A. Výchovná opatření udělena během tohoto školního roku obsahují pochvaly za vzorný prospěch a chování, práci pro třídu, účast v soutěžích; opatření na posílení kázně napomenutí TU, důtka TU a důtka ŘŠ byla udělována za zapomínání školních potřeb, špatnou pracovní morálku, neomluvené hodiny, nevhodné chování. 6.5 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení Vratimov Ročník Horní Datyně Vratimov Počet žáků Horní Datyně Sluchové Zrakové Tělesné Mentální S vadami řeči Celkem Kombinované vady Vývojové poruchy učení , Vývojové poruchy chování Autismus Celkem V průběhu 2. pololetí byly poslány žádosti o kontrolní vyšetření pro 9 žáků, 10 žákům byly poslány žádosti o nové vyšetření. Celkem vyšetřených žáků, kteří nejsou integrováni, je 77. Převládají poruchy dyslektické, dysgrafické a dysortografické, 1 žák má diagnostikovánu dyskalkulii, 2 žáci vývojovou poruchu chování. 10

11 Pro integrované žáky byly vypracovány individuální vzdělávací plány a některým z nich byla doporučena hodina nápravné péče týdně. Náplň těchto hodin i pomůcky vychází z vyšetření a doporučení poraden. Ve školním roce 2012/2013 pokračoval v základním vzdělávání ve 4. třídě v Horních Datyních žák nevidomý s diagnózou autismu. Na základě žádosti schválil krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě asistenta pedagoga do této třídy. Jako dotaci z Moravskoslezského kraje žák obdržel soubor hmatových map Moravskoslezského kraje pro nevidomé a slabozraké. 7. Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy 7.1 Údaje o organizaci Ve školním roce 2012/2013 se vzdělávalo v 19 třídách celkem 389 žáků, z toho 48 žáků v 1. až 4. ročníku na odloučeném pracovišti v Horních Datyních (spojená 3. a 4. třída). Ve čtyřech odděleních školní družiny bylo zapsáno celkem 120 dětí, z toho jedno oddělení bylo umístěno v Horních Na začátku školního roku jsou všichni zaměstnanci školy seznámeni se směrnicemi a žáci a jejich zákonní zástupci se všemi řády a pravidly, kterými se.musí řídit během celého školního roku. Zejména to je školní řád, řády jednotlivých učeben, bezpečnostní pravidla a pravidla hodnocení prospěchu a chování. Zákonní zástupci žáků jsou pravidelně informováni o výsledcích vzdělávání svých dětí prostřednictvím žákovských knížek, internetových stránek a na třídních schůzkách (září, duben) nebo v konzultačních dnech (listopad, leden, červen). Jsou také informováni o nejdůležitějších akcích organizovaných základní školou. Třídní učitelé, výchovní poradci a školní metodik prevence věnují zvýšenou pozornost dětem s problémovým vývojem a s rizikovým chováním a na individuálních schůzkách se zákonnými zástupci těchto problémových žáků řeší jejich přestupky, domlouvají se na způsobech nápravy, pravidelné kontrole. V závažnějších případech byli rodiče pozváni na projednání ve výchovné komisi. Nejrůznějšími školními akcemi se snažíme předcházet a zároveň upozorňovat žáky na různá nebezpečí, varovat je tak před nástrahami (besedy, dokumentární filmy). Při výchově klademe také velký důraz na dodržování pravidel slušného chování (zdravení, úcta k lidem, společenské vystupování). Nejdůležitější však je rodinná výchova - fungující rodina řeší problémy, upozorňuje na odstranění negativních projevů. Dospělé osoby musí být vždy rozumnými a dobrými příklady 11

12 v jakékoliv složité situaci. Proto je spolupráce rodiny se školou velmi důležitá. Ve většině případů se nám tato spolupráce daří. Výuka probíhá v dobře vybavených učebnách, které odpovídají požadavkům současné doby. Jsou využívány interaktivní tabule, interaktivní učebnice, počítačová technika a internet. Vybavení školy učebními pomůckami je na velmi dobré úrovni. Chybí však místnosti, v nichž by se mohli jak pedagogové, tak samotní žáci lépe a v klidu připravovat na vyučování. Snažíme se také o propojení teorie s praxí, proto zařazujeme projektové vyučování a společně s dalšími mimoškolními aktivitami obohacujeme a dotváříme školní vzdělávací program. Žáci se zúčastňují nejrůznějších soutěží, olympiád, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků. V letošním školním roce byli naši žáci úspěšní I v tomto školním roce jsme se zapojili do celostátního testování. Především byli zapojeni žáci 5. a 9. ročníku, kterých se týkalo testování s názvem Informační gramotnost s GEPARDEM. Ve stejných ročnících se uskutečnilo ověřování výsledků žáků v celoplošné generální zkoušce z českého a anglického jazyka a matematiky. Naše žáky vedeme také k podpoře různých ekologických aktivit. Aktivně jsme se zapojili i do dalšího ročníku školního recyklačního programu Recyklohraní. Tradicí se stal sběr víček z PET lahví a sběr starého papíru, z jehož výtěžku věnujeme část na tzv. adopci na dálku (žáci a učitelé ZŠ Vratimov, Datyňská 690 adoptovali v září 2007 dívku z Guineje Conakry jménem Fatoumata Binta Diallo) a přispíváme na vzdělávání dívky. 7.2 Údaje o prevenci rizikových projevů chování Ve školním roce 2012/2013 jsme řešili především drobné projevy šikany, krádeže výtvarného materiálu, záškoláctví, pozdní příchody do školy, vulgární napadání učitelů. Na základě zpracované Školní preventivní strategie, Minimálního preventivního programu a Programu proti šikanování připravujeme a zajišťujeme školní vzdělávací akce, besedy a přednášky, například kulturní akce (návštěvy divadel, koncertů, výstav), sportovní akce (lyžařský výcvikový kurz, sportovní a plavecký kurz, zimní olympiáda, výlety), jednorázové besedy a zájmové kroužky. Je však nutné spolupracovat s dalšími institucemi, např. S krizovým centrem pro děti a rodinu, poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, kurátory pro mládež, probační a mediační službou ČR, s lékaři jak s pediatry, tak i psychiatry a také s médii. Při sestavování Minimálního preventivního programu vycházíme jednak ze Školní preventivní strategie školy na roky , jednak z rozborů chování žáků za jednotlivá pololetí uplynulého školního roku. 12

13 Stále větší pozornost je třeba věnovat kyberšikaně. Z široké nabídky vzdělávacích akcí vybíráme ty nejzajímavější pro výchovu našich žáků, ať už jsou to kulturní či sportovní akce, jednorázové besedy, přednášky či zájmové kroužky. Akce a besedy Poldík Webík, Hasik 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 jsme využívali nabídek především KVIC Ostrava a vybírali jsme si témata věnována práci s počítačem, pro zkvalitnění výuky ve školách, školení pro vedoucí pracovníky, zdravotnické kurzy, školení týkající se žáků s postižením, školení o bezpečnosti, školení o spisové službě. Správní zaměstnanci Správní zaměstnanci navštívili tato školení: Novinky v účetnictví PO, dvoudenní seminář ČMOS (FKSP, BOZP), Účetní předpisy, účetní závěrky a inventarizace majetku, Aktuální problematika v oblasti nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, exekuce. 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9.1 Spolupráce školy a dalších subjektů KRPŠ při ZŠ DDM Vratimov KS Vratimov ZUŠ Vratimov TJ Sokol Vratimov městská policie TJ Biocel dětská lékařka a gynekolog PPP ve F-M a Ostravě Policie ČR 13

14 Úřad práce v Ostravě DL v Ostravě NDMS v Ostravě HZS Ostrava KS v Ostravě - Zábřehu střední školy firma Always Asekol, s. r. o. CPIV Karviná 9.2 Významné akce školy Lyžařský výcvikový kurz (7. a 8. r. sjezdové lyžování, běh na lyžích - Praděd) Lyžování se sluníčkem (3., 4. r. - Bílá) Zimní olympiáda 1., 2. stupeň Plavecký výcvik (2. a 3. r., r.) Divadelní představení Divadlo loutek, Divadlo Jiřího Myrona, Vratimov Filmová představení Koncerty ZUŠ Návštěva tanečních souborů z Ukrajiny - Lvov Besedy, přednášky Výstavy zahrádkářů Akce k environmentální výchově sběr víček PET lahví, sběr starého papíru, Den Země, Recyklohraní, Škola v přírodě Další vzdělávací akce: knihovnické lekce, Řemeslo má zlaté dno, HASIK požární prevence, planetárium Školní akce: předvánoční Vídeň, vánoční jarmark den otevřených dveří, dětský karneval, rodičovský ples, výstava ke 140. výročí založení školy v Horních Datyních, Den sportu, školní výlety, exkurze, vítání občánků, vystoupení pro svaz tělesně postižených, Výuka na dopravním hřišti 14

15 9.3 Školní družina Školní družina v letošním školním roce byla rozšířena o 1 oddělení pro 30 žáků na Datyňské ulici. Celkem má škola 4 oddělení s kapacitou 120 žáků (3 oddělení ve Vratimově, 1 v Horních Datyních). Jedno oddělení ve Vratimově provozovalo činnost od 6:30 do 7:40 hodin, odpolední provoz všech čtyř oddělení byl od 11:35 do 16:00 hod. Nově zřízené oddělení bylo umístěno do učebny 1. B. 9.4 Zájmová činnost Ve školním roce 2012/2013 mohli žáci navštěvovat tyto školní kluby a jiné zájmové útvary: Klub anglického jazyka Kluby německého jazyka Klub českého jazyka Klub matematiky Pohybové hry Šikovné ruce Keramika Sportovní a míčové hry Dramatický kroužek Sborový zpěv Doučováček pro začátečníky a mírně pokročilé němčináře Doučování fyziky Fotošikulové Výtvarný kroužek probíhal pod záštitou Domu dětí a mládeže ve Vratimově. 10. Účast žáků školy v soutěžích Zapojení žáků do nejrůznějších soutěží přispívá dobrému jménu školy. Získáváme tak možnost srovnání ve všech oblastech vzdělávání s jinými školami. Sportovní soutěže - Vybíjená (Slezská brána) 3. místo - Florbalový turnaj (Slezská brána) 2. místo, 5. tř. 15

16 - Okrskové kolo McDonald Cup 1. místo - Okresní kolo McDonald Cup - účast - Zdatný páťák - Sportovní den pro prvňáčky - Florbalový turnaj Polar Streethockey - Branný závod (Olympiáda Slezské brány) - Obvodní kole ve florbalu (mladší žáci 2. místo, starší žáci 1. místo) - Okresní kolo ve florbalu (starší žáci 6. místo) Výtvarné soutěže - Volání divočiny (ke Dni Země) 2. místo - Namaluj, nalep, napiš a vezmi si kamarády na výlet účast - Barevný podzim - Strašidla Vratimova - Strašidla za našimi humny - Náš život na zahrádce - Celé Česko čte dětem - Malovaná písnička 1. místo, 2. místo, 3. místo (Ostrava) - Euroregion Beskydy 2., 3. Místo - Pohádky dětí dětem - Hledej pramen vody 4. Místo - Byl jednou jeden počítač Literární soutěže - Korespondenční soutěž Albatros - Tvoříme vlastní nakladatelství - vyhlášení nejlepších výsledků v Žilině - Kočka a koťata EVVO soutěže - Šetříme vodou - Recyklohraní Jazykové soutěže - Školní kolo olympiády v Čj - Mladý Demosthenes postup do regionálního kola - Soutěž Harry Potter s Day 16

17 - Cambridge Competition 8., 9. roč. Matematické a fyzikální soutěže - Matematická olympiáda postup do okresních kol - Pythagoriáda postup do okresních kol Přírodopis, zeměpis - PaySecCup 1. místo ČR, 7. B, třídenní pobyt na Slovensku - Celostátní soutěž Eurorebus návštěva v Praze - Velká cena ZOO Ostrava - Řemeslo má zlaté dno Dějepis - Okresní kolo dějepisné olympiády Školní soutěže - Stolní tenis ročníku - Zimní lyžařská olympiáda Zlatník - Soutěž o logo školy - Soutěž o nejzdařilejšího sněhuláka - Recitační soutěž - Pěvecká soutěž - Anglický pětiboj v Horních Datyních - Školní kolo dějepisné olympiády 11. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 I. Příjmy 1. Celkové příjmy ,90 tis. Kč 2. Dotace na krytí přímých vzdělávacích nákladů ,00 3. Dotace na krytí provozních nákladů spojených s hlavní činností ,63 4. Zúčtování s fondy ,90 5. Úroky... 10,60 6. Tržby z prodeje služeb ,34 7. Sponzorské věcné dary... 8,70 8. EU peníze školám ŠABLONY ,05 17

18 II. Výdaje 1. Investiční výdaje - celkem 2. Neinvestiční výdaje celkem ,72 a) Náklady na platy zaměstnanců ,60 b) OPP z provozních nákladů... 29,90 c) Zákonné odvody sociální ,74 d) Zákonné odvody zdravotní ,34 e) Výdaje na DVPP... 11,70 f) Výdaje na učebnice ,60 g) Výdaje na učební pomůcky ,90 h) Ostatní náklady (cestovné)... 22,80 i) Příděl do FKSP ,05 j) Základní pojištění KOOPERATIVA... 45,61 k) Plavání... 71,50 III. Rozbory hospodaření - viz příloha IV. Informace o výsledcích kontrol hospodaření 1. Kontroly hospodaření s veřejnými prostředky Výsledky kontrol: nebyly zjištěny nedostatky. 12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2012/2013 byla ukončena realizace projektu s názvem Modelová struktura školního podpůrného programu Centra podpory inkluzivního vzdělávání v Karviné. 13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V tomto školním roce pokračovali 1 učitelka a 2 vychovatelky v celoživotním vzdělávání. 14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Z přidělené dotace na projekt z OP VK Eu peníze školám, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek 18

19 pro vzdělávání na základních školách byly zakoupeny další moderní učební pomůcky, počítačová technika i počítačový nábytek. Ve školním roce 2012/2013 jsme si zažádali o tyto projekty: a) Sportujeme spolu a vedle sebe projekt byl schválen, ale po dohodě se zřizovatelem byl odmítnut. b) Poznáváme své okolí projekt byl schválen, ale po dohodě se zřizovatelem byl odmítnut. c) Podpora aktivit na školních zahradách (péče o školní zahradu Program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014. d) Sportujeme s námi u nás. e) Žijeme bezpečně nejen cestou do školy a domů. Poslední tři projekty doposud nebyly schváleny. 15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce s odborovou organizací je dobrá. Velmi dobrá spolupráce je s klubem rodičů. Organizují dětský karneval, rodičovský ples, v letošním školním roce se zapojili do realizace Dne sportu v Horních Datyních. Každoročně žáci 9. ročníku k této příležitosti připravují taneční vystoupení, a proto navštěvují kroužek společenského tance na Domě dětí a mládeže ve Vratimově, kde pod odborným vedením tanečních mistrů se učí nejen základní kroky, ale také společenskému chování. Finančně KRPŠ přispívá dětem na lyžařský, sportovní kurz, ozdravný pobyt, školu v přírodě, na sportovní a kulturní aktivity. Pomáhají nám s modernizací tříd, družin, odborných učeben a s obnovou počítačové techniky. Schůzek KRPŠ se pravidelně zúčastňuje ředitelka ZŠ. 19

20 P Ř Í L O H Y

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Hodnocení preventivního programu

Hodnocení preventivního programu Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Hodnocení preventivního programu Školní rok: 2014-2015 Školní metodik prevence: Mgr. Anna Smahelová 1 I.Analýza stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2014/15 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRATIMOV, DATYŇSKÁ 690 Datyňská 690, 739 32 Vratimov IČO: 47861665; Tel., fax: 596732002; E-mail: info@zsvratimov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2013/2014 Zpráva o činnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více