SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO"

Transkript

1 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo Adresa studijního střediska Praha: Hybernská 1009/24, 110 Praha 1 Nové Město Telefon: Fax: www: Zastoupení SVŠ v reprezentaci českých vysokých škol Asociace soukromých vysokých škol Zastoupení SVŠ v mezinárodních organizacích v rámci ČR: International Association on Public and Non Profit Marketing Zastoupení žen v akademických orgánech SVŠE je patrné z části Složení AR. SVŠE Znojmo 1

2 Organizační schéma SVŠE Znojmo Ředitel Akademická rada Rektor Prorektor pro vědu a výzkum Tajemník a sekretariát Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Nakladatelství Správa IT Knihovna Katedra marketingu a managementu Katedra účetnictví a daní Katedra ekonomie a financí Katedra cizích jazyků Katedra matematiky, informatiky a práva Katedra veřejné správy a sociálních služeb Studijní oddělení Vedoucí kateder: Katedra marketingu a managementu Katedra účetnictví a daní Katedra ekonomie a financí Katedra cizích jazyků Katedra matematiky, informatiky a práva Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. Ing. Pavel Štohl Prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. Mgr. Marie Reháková Mgr. Tomáš Jurman Katedra veřejné správy a sociálních služeb PhDr.Jindřich Urban, Ph.D. SVŠE Znojmo 2

3 Složení akademické rady Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. Prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. Ing. Pavel Štohl Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Mgr. Marie Reháková Mgr. Marian Keremidský Ing. Pavel Balík Ing. Pavel Vajčner Ing. Zdeněk Mrňa Prof. Ing. Milan Rajňak, DrSc. Prof. Ing. Bohumil Král, CSc. Prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc. Prof. Ing. Iva Živělová, CSc. Doc. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. Doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc. Doc. Ing. Anna Vaňová, Ph.D. Prof. Ing. Ludmila Nagyová, CSc. PhDr. Jaroslav Louka Ing. Miroslav Hořický Doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D. Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. Jana Poláková rektor SVŠE Znojmo prorektor SVŠE Znojmo prorektor SVŠE Znojmo SVŠE Znojmo SVŠE Znojmo SVŠE Znojmo místostarosta města Znojma místostarosta města Znojma generální ředitel společnosti Znovín Znojmo, a.s. generální ředitel společnosti S-Morava leasing, a.s. Vysoká škola ekonomie a práva Bratislava VŠE Praha VŠB TU Ostrava Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno Univerzita Tomáše Bati Zlín Slezská univerzita Karviná Univerzita M. Bela Bánská Bystrica Slovenská poľnohospodárská univerzita Nitra Institut svazu účetních Praha, a.s. Svaz účetních Bratislavská vysoká škola práva SVŠE Znojmo SVŠE Znojmo, studijní středisko Praha SVŠE Znojmo 3

4 Akreditované studijní programy nebo jejich části, uskutečňované mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo, s výjimkou odborné praxe Název a sídlo pobočky 1 vysoké školy, kde probíhá výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich částí Hybernská 1009/24, Praha 1 Nové Město Názvy akreditovaných studijních programů nebo jejich částí, uskutečňovaných na pobočce (přidejte řádky dle potřeby) Ekonomika management Typ studijního programu nebo jeho části Názvy studijních oborů uskutečňovanýc h na pobočce (přidejte řádky dle potřeby) Bakalář. Účetnictví a fin.řízení podniku Forma studijního oboru, která je uskutečňov aná na pobočce (prezenční, kombinova ná, distanční) Kombinov aná Probíhají na pobočce obhajoby (ano/ne) ANO Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky (ano/ne) ANO SVŠE Znojmo 4

5 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 2.1 Přístup ke vzdělávání, prostupnost, celoživotní vzdělávání V roce 2009 realizovala vysoká škola studium v akreditovaném bakalářském studijním programu Ekonomika a management v oborech: - Účetnictví a finanční řízení podniku - Marketing a management - Mzdové účetnictví, daně a personalistika - Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Vysoká škola realizuje všechny akreditované studijní obory v prezenční i kombinované formě. Studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku (kombinovaná forma) se realizuje také ve studijním středisku Praha. V roce 2009 na SVŠE nebyl otevřen obor Mzdové účetnictví daně a personalistika v prezenční formě studia. Od akademického roku 2008/2009 začala SVŠE nabízet kurzy celoživotního vzdělávání 2.2 Zájem o studium V akademickém roce 2009/2010 zaznamenala SVŠE mírné zvýšení zájmu uchazečů o studium. Přihlášku do bakalářského studijního programu podalo celkem 484 uchazečů, z toho 374 ve Znojmě a 110 v Praze. Do 1. ročníku bakalářského studijního programu nastoupilo celkem 344 studentů. Z toho 104 v prezenční formě a 240 v kombinované formě. Zájem o studium a výsledky přijímacího řízení zachycuje následující tabulka. Počet Skupiny studijních programů Podaných přihlášek 1) Přihlášených 2) Přijetí 3) Přijatých 4) Zapsaných 5) Celkem Ekonomika a management ) Počet všech přihlášek, která SVŠE obdržela 2) Počet uchazečů o studium, kteří se zúčastnili přijímacího řízení 3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek 4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí 5) Počet přijatých studentů, kteří se zapsali ke studiu SVŠE Znojmo 5

6 2. 3 Studenti v akreditovaných studijních programech Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech k : Skupiny studijních programů Studenti v bakalářském studijním programu P K Celkem studentů Ekonomika a management Celkem Studijní programy realizované spolu s VOŠ podle 81 zákona o vysokých školách SVŠE nerealizovala v roce 2009 žádné programy ve spolupráci s VOŠ podle 81 zákona o vysokých školách Absolventi SVŠE Ve sledovaném období SVŠE Znojmo měla již 181 absolventů. Většina z nich pokračuje v navazujícím magisterském stupni na vysokých školách Studijní neúspěšnost Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech v období od do Skupiny studijních programů Neúspěšní studenti v bakalářském studijním programu P K Celkem studentů Ekonomika a management Celkem Příčinami studijní neúspěšnosti je zejména nesoulad mezi náročností výuky a schopnostmi studentů, příp. jejich studijním úsilím. U kombinované formy studijní obtíže vznikají navíc ještě z nutnosti současně zvládat studijní a pracovní povinnosti. Studijní a zkušební řád SVŠE umožňuje studentům v kombinované formě prodloužit zkouškové období do začátku následujícího, tj. cca o 3 měsíce oproti standardním lhůtám Využívání kreditního systému, udělování dodatku k diplomu Počínaje akademickým rokem 2009/2010 začala škola využívá kreditní systém. Absolventi bakalářského stupně získávají Diplom jehož součástí je i Dodatek k diplomu. Dodatek k diplomu je vyhotoven ve dvojjazyčné mutaci. SVŠE Znojmo 6

7 2. 8 Školné v prezenční a kombinované formě Při stanovení výše školného se vychází z finanční situace regionu, který patří z tohoto pohledu k nejslabším v celé ČR. Proto je školné stanoveno ve výši, která patří u ekonomických oborů k nejnižším v rámci celé republiky. Každý student má zabezpečenou neměnnou výši školného po celou standardní dobu svého studia. U kombinované formy je školné cca o 10 % nižší než v prezenční formě. Konkrétní výši školného zachycuje níže uvedená tabulka. Bakalářský stupeň studia Akademický rok 2008/2009 Prezenční forma Kombinovaná forma 1. ročník ročník ročník Odborná spolupráce s regionem Odborná spolupráce s regionem se uskutečňuje v následujících pěti rovinách: Vlastní empirické výzkumy Hlavním zadavatelem marketingových a sociologických výzkumů SVŠE Znojmo je Městský úřad Znojmo. Pro něj byl v roce 2009 realizován výzkum Bezpečnost ve Znojmě, na němž se aktivně podíleli studenti. Jedná se o praktickou součást výuky, zejména předmětů marketingový a sociologický výzkum. Výsledky a zkušenosti získané z těchto výzkumů využívají mnozí studenti při zpracování svých vlastních seminárních a bakalářských prací. Výstupem jsou jednak samostatná závěrečná zpráva pro Městský úřad Znojmo, ale také publikace především v místních sdělovacích prostředcích, ve sbornících z mezinárodních vědeckých konferencí, v učebnicích a knihách. Výzkumné a poradenské centrum Protože požadavků praxe na výzkumnou a odbornou pomoc přibývá, zejména ze strany Městského úřadu Znojmo, stejně jako od místních podnikatelů i neziskových organizací, vzniklo na SVŠE specializované samostatné Výzkumné a poradenské centrum (VPC). Do jeho činnosti se pod vedením zkušených pedagogů zapojují také studenti. Získávají tak další potřebné praktické zkušenosti, které mohou využít i při psaní svých prací. Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání je určeno veřejnosti znojemského regionu. Zájemci (minimálně s ukončeným středoškolským vzděláním) si mohou vybírat určité předměty, o jejichž výuku mají zájem. Výběr předmětů vychází ze seznamu všech předmětů, které jsou pro daný semestr v jednotlivých akreditovaných studijních oborech vypsány. Výuka probíhá kombinovanou formou, a to o víkendech. Pokud účastníci složí úspěšně zkoušky, obdrží na konci akademického roku certifikát s výpisem úspěšně absolvovaných předmětů. Nejedná se o ucelené bakalářské studium, tzn. že účastníci neabsolvují celý studijní obor, ale pouze předměty, které je zajímají. V případě, že se rozhodnou pokračovat ve studiu a získat SVŠE Znojmo 7

8 kompletní bakalářské vzdělání, mohou požádat o uznání úspěšně zakončených zkoušek v souladu se studijním řádem SVŠE. Pořádání mezinárodních konferencí Pod názvem Nové trendy nové nápady pořádá SVŠE od roku 2006 každoročně mezinárodní vědeckou konferenci. Jedná se o setkání domácích i zahraničních odborníků z oborů ekonomie, marketingu, managementu, účetnictví, finančního řízení a veřejné správy. Cílem konference je bilance a vzájemná výměna aktuálních výsledků z výzkumu v uvedených oborech za končící kalendářní rok a jejich konfrontace s požadavky praxe. Výsledky konference jsou publikovány ve sbornících abstraktů a přednesených referátů. Na jaře 2009 se uskutečnila také mezinárodní konference Vítejte u nás, zaměřená na podporu místního cestovní ruch, zejména v příhraničních oblastech. Témata bakalářských prací Témata bakalářských prací mají obvykle vztah k aktuálním problémům místní praxe (podnikatelské i veřejné správy) a jsou zpracovávána v úzké spolupráci s těmito institucemi Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků V průběhu roku 2009 došlo ke stabilizaci počtu interních i externích akademických pracovníků školy, Novými interními zaměstnanci se v průběhu roku stali Prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc., Ing. Martin Přibyl, Ph.D., Ing. Jan Čadil, Ph.D. Novými externími zaměstnanci se v průběhu roku 2009 stali Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., JUDr. Ing. Petr Slunský, Ph.D. Kvalifikační a věkovou strukturu akademických pracovníků přehledně zachycují následující tabulky: SVŠE Znojmo 8

9 Kvalifikační struktura akademických pracovníků PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Celkem Prof. Doc. Ost. DrSc. CSc. Dr., Ph.D., Th.D. Počty Rozsahy akad. pracovníků do 30 % do 50 % do 70 % do 100 % Věková struktura akademických pracovníků Akademičtí pracovníci Profesoři Docenti Odborní asistenti Asistenti do 29 let let let let let nad 70 let Rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti Rozvoj vědy a výzkumu odpovídá charakteru studijního programu. Prezentace výsledků vědy a výzkumu se uskutečňuje na Mezinárodní vědecké konferenci. V listopadu 2009 škola uspořádala čtvrtý ročník, který se konal pod názvem Nové trendy nové nápady. Konference se zúčastnili domácí i zahraniční odborníci z oborů ekonomie, marketingu, managementu, účetnictví, finančního řízení. Cílem byla bilance a vzájemná výměna aktuálních výsledků z výzkumu v uvedených oborech a oblastech za kalendářní rok Zúčastnilo se jí 65 akademických pracovníků. Abstrakty příspěvků byly vydány ve sborníku a příspěvky přednesené na konferenci byly vydány na CD. Do výzkumné činnosti SVŠE Znojmo patří rovněž realizované výzkumy pro město Znojmo, které realizuje katedra Marketingu a managementu (více v části 2. 9 Odborná spolupráce s regionem). Škola také pořádá odborné semináře, v roce 2009 byl největší zájem o semináře na téma : - Současná ekonomická situace v ČR přednášející Ing. Pavel Kysilka, náměstek generálního ředitele České spořitelny - Zavedení eura, výhody a nevýhody přednášející Ing. Petr Mach, Ph.D. SVŠE Znojmo 9

10 - Finanční krize v Maďarsku přednášející děkan ekonomické fakulty maďarské univerzity v Gyoru, Prof. Dr. Lászlo Jósza - Účetní závěrka pro podnikatele přednášející Ing. Josef Podrazký - Česká média pohledem Ing. Václava Žáka - beseda s bývalým předsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, přednášejícím Karlovy univerzity. Důležitým výstupem tvůrčí činnosti akademických pracovníků se staly i učební texty, a to často nejen ve formě skript, ale i ve formě celostátně vydaných a používaných učebnic. Vydané učební texty v roce 2009: Autor Název T. Kotrba Učebnice manažerské komunikace a dovedností Z. Tučková Ekonomika služeb Informační zajištění Knihovna Před začátkem zimního semestru 2008 se knihovna profesionalizovala a prošla velkými změnami přestěhovala se do samostatných, nově vybavených prostor, rozšířily se její služby (stálý zaměstnanecknihovník, pravidelná otevírací doba, studovna časopisů a bakalářských prací, přístup na internet, prodej skript a učebnic). Byla zaevidována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako Vysokoškolská knihovna SVŠE Znojmo (evid. č. 6376/2008). Od této doby se knihovna vylepšuje, jak službami, tak vybavením a neustále se doplňuje novými svazky knih. Do fondu bylo během roku 2009 získáno zhruba 500 nových titulů (nákupem nebo zápůjčkou), čímž rozsah fondu vzrostl na cca svazků z nichž jsou některé cizojazyčné (především v angličtině) a 11 titulů odebíraných periodik. V současné době se aktivně pracuje na vylepšení stávajícího programu, který umožní nově zapůjčení jednotlivých periodik Elektronické zdroje Elektronické zdroje jsou zastoupeny především formou internetu. Ve škole mají studenti k dispozici (kromě počítačových učeben) celkem 15 počítačových pracovišť, která díky připojení k internetu jsou studenty často využívána k vyhledávání nových informací a poznatků. Počítačové učebny jsou stále intenzivněji zapojovány do výuky dalších předmětů, tedy nejen předmětů s přímou vazbou na informační technologie. Příkladem je využití počítačové učebny pro výuku předmětu Finanční analýza Výpůjčky Momentálně je evidováno 800 uživatelů z nichž 55 uživatelů jsou bývalí absolventi SVŠE, kterým jsou výpůjčky umožňovány na základě založení tzv. absolventské karty (díky této kartě mohou studenti i nadále po vystudování SVŠE využívat určitých výhod na této škole). Za rok 2009 je registrováno cca výpůjček, tj. cca ks zapůjčených (obrácených) svazků knih. SVŠE Znojmo 10

11 V knihovně je mimo knihovních svazků také možno zapůjčit CD nebo DVD vztahujících se k vyučovaným předmětům. Nabídka knihovny se také rozrostla o možnost zapůjčení cizojazyčných filmů Rozvoj informační infrastruktury Informace o vysoké škole jsou veřejnosti poskytovány na adrese a to v české, anglické a německé verzi. Při zápisu do studia je studentům přidělena školní ová adresa.. Tím je zabezpečena snadná komunikace studentů se studijním oddělením, jednotlivými vyučujícími Investiční aktivity V průběhu roku 2009 vykonávala vysoká škola svou činnost v rekonstruovaných prostorách (najatých od města Znojma) v budově bývalé základní školy ve Znojmě, Loucká ulice. Objekt čítá tři posluchárny (jedna pro 120 studentů, druhá pro 90 studentů a třetí pro 80 studentů), dále tři počítačové učebny a 9 klasických učeben. Studentům slouží knihovna vysoké školy a studovna s osmi počítači připojenými na internet. Dále má vysoká škola k dispozici prostory v objektu Vzdělávacího střediska (Václavské nám. 6, Znojmo), kde jsou učebny pro výuku cizích jazyků. V roce 2009 byly v budově Loucká provedeny stavební práce za cca ,- Kč. Jednalo se zejména o vybudování nových kanceláří pro vyučující. 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 3. 1 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců SVŠE poskytovala v roce 2009 sociální a ubytovací stipendia studentům prezenční formy studia. Pro výplatu stipendií byly využity prostředky poskytnuté ve formě dotace ze státního rozpočtu. V následující tabulce jsou uvedeny počty studentů, kterým byla vyplacena stipendia a celkové vyplacené částky. Počet studentů Celkem nárok Vyplaceno 2009 Sociální stipendia v roce Ubytovací stipendia Mimořádná stipendia Sociální záležitosti zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni v trvalém pracovním poměru, řeší smlouva se zaměstnavatelem (SVŠE Znojmo, s.r.o.). SVŠE Znojmo 11

12 3. 2 Mimořádně nadaní studenti SVŠE si je vědoma významu nadaných studentů na škole, neboť umožňují kvalitní výuku na škole a dále přispívají k vytváření pozitivního image školy. Proto stipendijní řád SVŠE umožňuje čerpání stipendií na základě dosažených studijních výsledků (u studijního průměru do 1,20 je prospěchové stipendium Kč, u studijního průměru od 1,21 do 1,50 je prospěchové stipendium Kč za akademický rok). Prostředky pro výplatu stipendií jsou poskytovány z rozpočtu SVŠE Znojmo. Počty studentů, kterým byla poskytnuta prospěchová stipendia, a celkové vyplacené částky zachycuje následující tabulka: Počet studentů Celkem nárok Vyplaceno 2009 Prospěchová stipendia Kč v roce Prospěchová stipendia Kč Pro jazykově nadané studenty škola organizuje kurzy anglického a německého jazyka vedoucí k získání mezinárodně platných certifikátů (FCE apod.) 3. 3 Partnerství a spolupráce Na SVŠE je zřízena studentská rada, která je partnerem managementu školy při řešení otázek dotýkajících se chodu školy ve vztahu ke studentům SVŠE. Připomínky a podněty od studentů vedení školy analyzuje a na základě toho navrhuje řešení, o kterém zpětně informuje studenty. Vzhledem k velikosti školy je navíc možné realizovat bezprostřední, osobní kontakt studentů s pedagogy a vedením Ubytovací a stravovací služby Ubytování studentů škola zabezpečuje v prostorách, které provozuje společnost Elektrokov, a.s. Jedná se o ubytování v jedno, dvou a třílůžkových pokojích (ceny od do Kč za měsíc, škola přispívá studentům mimo region Znojmo na ubytování ve VŠ kolejích částkou Kč měsíčně). Společnost Elektrokov, jako partner školy, přednostně nabízí ubytování našim vysokoškolákům. Kapacita penzionu je v současné době 65 lůžek a v případě potřeby lze kapacitu ještě zvýšit. Penzion se nachází v blízkosti hlavní budovy školy (asi 8 minut pěšky od školy). Součástí relativně uzavřeného ubytovacího komplexu je i vlastní parkoviště. Dále VŠ poskytuje studentům informace o dalších možnostech ubytování ve Znojmě. Stravování studentů škola zabezpečuje, a to v prostorách školy, kde je zřízen bufet, který nabízí mj. výběr ze dvou menu a bufet je otevřen i v době kombinované výuky, a to v sobotu a v neděli. SVŠE Znojmo 12

13 4. INTERNACIONALIZACE 4. 1 SVŠE a mezinárodní spolupráce V akademickém roce 2009/10 byla na SVŠE otevřena kancelář Oddělení zahraničních vztahů se sídlem na Václavském náměstí. Vedením oddělení byla pověřena PhDr. Júlia Nielsen. V rámci navazování spolupráce se zahraničními vysokými školami se uskutečnili návštěvy vedení SVŠE na nasledujících univerzitách: - v září 2009 v Polsku na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim), - v říjnu 2009 v Banské Bystrici na Ekonomické Fakultě Univerzity Mateja Bela, - v listopadu 2009 v Nitře na Slovenské Poľnohospodárské Univerzite, - v prosinci 2009 v Rakousku na Fachhochschule Burgenland, Eisenstadt. S partnery na Slovensku a v Polsku byli podepsány smlouvy o bilaterální spolupráci, která se zaměřuje především na tyto oblasti: vzájemné výměnné přednášky našich profesorů na specifická témata. vzájemné výměnné pobyty studentů, včetně možnosti absolvovat praxe a stáže v podnicích a institucích v regionech partnerských měst. Studentům SVŠE byla také nabídnuta možnost spoluúčasti na mezinárodních studentských projektech a jednosemestrální studium na SPU v Nitře. účast zástupců obou vysokých škol na konferencích, které pravidelně organizují obě naše vzdělávací instituce. Na vysoké škole v Eisenstadtu byly domluveni možnosti spolupráce pouze v rámci Erasmu. SVŠE čeká na další výzvu k podání projektu. V zimním semestru se rovněž navázalo na úspěšná jarní a letní jednání s vedením Ekonomické fakulty Univerzity Istvána Széchényiho (v maďarském Györu a ve Znojmě) a v prosinci 2009 byly Oddělením zahraničních vztahů zpracovány podklady pro žádost o akreditaci magisterského programu v anglickém jazyce na půdě SVŠE. Ty byly pak společně s žádostí Univerzity Istvána Széchényiho podány na Ministerstvo školství v Budapešti. V rámci propagace a zlepšení informovanosti o práci Oddělení zahraničních vztahů byla zrealizována nová koncepce webových stránek, vytvořena velká nástěnka v budově na Loucké a začalo se pracovat na propagační brožurce v anglickém jazyce. Na základě iniciativy Oddělení zahraničních vztahů a ve spolupráci se studenty jsme v rámci projektu Adopce na dálku adoptovali v prosinci 2009 Ishmeale Quaye z Ghany. Těší nás, že díky naší podpoře může získat vzdělání pravidelnou návštěvou školy. chodit do školy Zapojení SVŠE do mezinárodních vzdělávacích a pracovních programů V roce 2009 se studenti SVŠE nezapojili do žádného ze vzdělávacích programů, a to hlavně z toho důvodu, že většina mezinárodních projektů jako CEEPUS, AKTION a SOMMERKOLLEG jsou dostupné jenom pro studenty státních univerzit. Studenti SVŠE se ale aktivně účastnili zahraničních souvislých praxí, které komplexně organizačně zajišťuje Oddělení zahraničních vztahů. Naši studenti byli v podnicích v Číně, v Maďarsku, v Německu a Rakousku. Měli také možnost vycestovat na Slovensko a do Polska. SVŠE Znojmo 13

14 V roce 2009 byl vytvořen jednotný koncept pro výběr studentů na stáže a jejich průběh. Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách školy v části Zahraniční praxe studentů. V rámci spolupráce s městem Znojmo kontaktovalo Oddělení zahraničních vztahů radnice našich partnerských měst s úmyslem projednat a domluvit možnosti stáží našich studentů v podnicích a institucích těchto měst. První osobní návštěva vedení SVŠE se zástupci městského zastupitelstva v partnerském městě se uskutečnila v Torgau. Další setkání byla naplánována v průběhu Dnů partnerských měst Členství akademických pracovníků v mezinárodních profesních organizacích a sdruženích Rektor SVŠE Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. je zástupcem České republiky v řídícím výboru International Association on Public and Non Profit Marketing (IAPNM), která byla založena v roce 2002 z iniciativy evropských vysokoškolských učitelů, především z Pyrenejského poloostrova. Dnes již působí celosvětově - kromě Evropy a obou amerických světadílů také v Austrálii Nabídka studia v cizích jazycích V roce 2009 nebyl na SVŠE Znojmo přednášen žádný z vyučovaných předmětů v cizím jazyce. Oddělení zahraničních vztahů bude usilovat o to, aby SVŠE nabízela přednášky a semináře vedené v cizím jazyce, což je jedním z předpokladů pro získání Erasmus University Charter. SVŠE Znojmo 14

15 5. ZAJIŠTOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA SVŠE 5. 1 Systém hodnocení kvality vzdělávání SVŠE klade velký důraz na hodnocení kvality vzdělávání. Škola hledá co nejvhodnější podobu, jak zapojit co nejširší část akademické obce do hodnotícího procesu činnosti vysoké školy (včetně zapojení studentů školy) Vnitřní hodnocení Součástí vnitřního hodnocení je také celoškolní dotazníkové šetření. Pomocí různých kritérií, jako např. odborná úroveň vyučujících, srozumitelnost výkladu, náročnost učiva je posuzována úroveň jednotlivých probíhajících přednášek, cvičení a seminářů. Každé z kritérií je ohodnoceno na základě desetistupňové škály zahrnující rozpětí od hodnocení vynikající až po nevyhovující. Hodnocení zahrnuje i možnost textového sdělení jednotlivým vyučujícím nebo vedení školy. Celá anketa je pečlivě vyhodnocována a výsledky slouží vedení školy jako zpětná vazba. Z výsledků v roce 2009 mimo jiné plyne, že: - 95 % dotazovaných studentů je spokojeno s odbornou úrovní vyučujících, - 87 % pozitivně hodnotí jejich přístup, - 91 % je spokojeno s kvalitou výuky, - 88 % studentů považuje studium na naší škole za náročné, - na 87 % působí atmosféra školy příjemně Vnější hodnocení Pro vnější hodnocení činnosti školy je samozřejmě velmi důležitý akreditační a reakreditační proces. SVŠE podala v roce 2009 reakreditaci pro všechny bakalářské studijní obory. Reakreditace byla na základě podané žádosti a následné kontroly MŠMT prodloužena o 4 roky, s tím že škola podá do konce října 2010 zprávu, jak naložila s doporučením i v oblasti personální práce. Důležitou součástí prověřování kvality do budoucna bude to, jak se studenti uplatní v praktickém životě, tj. jaká bude míra uplatnění absolventů po vstupu do pracovního procesu. Ukazatelem vnějšího i vnitřního hodnocení je nepochybně i úspěšnost absolventů při přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia na jiných vysokých školách. V roce 2009 se většina absolventů dostala na navazující magisterské stupně na vysoké školy, což je důležitým signálem o kvalitě školy. Studenti, kteří se nehlásili nebo nebyli přijati ke studiu v navazujících programech jsou zaměstnáni. Hlavní akcí v oblasti vědeckovýzkumné činnosti školy byl 4. ročník mezinárodní vědecké konference Nové trendy nové nápady. Cílem setkání domácích i zahraničních odborníků z oborů ekonomie, marketingu, managementu, účetnictví, finančního řízení a veřejné správy. byla bilance a vzájemná výměna aktuálních výsledků z výzkumu v uvedených oborech za kalendářní rok 2009 a jejich konfrontace s požadavky praxe. Výsledky konference jsou publikovány ve sbornících abstraktů a přednesených referátů. Uskutečnil se 1. ročník mezinárodní konference Vítejte u nás, která byla zaměřena na podporu místního cestovní ruch, zejména v příhraničních oblastech. V roce 2009 SVŠE Znojmo uspělo s projektovou žádostí do Operačního programu (OP VK) oblast podpory 2. 4 Partnerství a sítě, kterou předložila jako partner Vysoké školy polytechnické Jihlava pod názvem Most k partnerství VŠP Jihlava tvoří síť. Realizace projektu byla zahájena 1. ledna 2010 SVŠE Znojmo 15

16 a cílem projektu je zvýšit vzájemnou spolupráci mezi zúčastněnými partnery a případně dalšími subjekty a vytvořit síť mezi vysokými školami, vyššími odbornými školami a soukromým a veřejným sektorem za účelem kvalitnějšího přenosu poznatků mezi institucemi terciárního vzdělávání a aplikační sférou. Druhým rokem se na podporu rozvoje výzkumné činnosti realizoval Vnitřní grantový systém SVŠE, jehož posláním je vytvářet podmínky pro institucionalizovaný a systematický rozvoj vědeckovýzkumné a metodické činnosti pracovníků SVŠE. Projekty prvního roku byly úspěšně presentovány na konferenci. V rámci výzkumné činnosti SVŠE Znojmo byly realizovány výzkumy pro interní potřeby školy, především Image SVŠE Znojmo 2009, včetně meziročního srovnání. Interní výzkumy poskytují vedení školy důležité poznatky o vnímání školy mezi veřejností, o spokojenosti studentů i náměty pro zlepšení další činnosti. Opakovaně byl v roce 2009 realizován průzkum Návštěvníci města Znojmo, včetně meziročního srovnání. Protože požadavků praxe na výzkumnou a odbornou pomoc přibývá, zejména ze strany Městského úřadu Znojmo, ale rovněž od místních podnikatelů i neziskových organizací, vzniklo na SVŠE specializované samostatné Výzkumné a poradenské centrum (VPC). Do jeho činnosti se pod vedením zkušených pedagogů zapojují také studenti. Získávají tak další potřebné praktické zkušenosti, které mohou využít i pro psaní svých závěrečných prací. Výsledky publikační činnosti pracovníků SVŠE v roce ANDRLÍK, B. Vývoj a současnost majetkových daní v České republice. In Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 1. vyd. Bratislava: EKONÓM, 2009, s ISBN ANDRLÍK, B. Geneze transferových daní v České republice. In Nové trendy - Nové nápady vyd. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2009, s ISBN BŘEZINOVÁ H. Ekonomické aspekty insolvenčního zákona, Polygon, 196s, Praha BŘEZINOVÁ H. Změny v účetnictví veřejného sektoru, SVŠE Znojmo s.r.o., Sborník mezinárodní vědecké konference Nové trendy nové nápady, 6s., KLŮFA, J. Opravné statistické přejímky. 1. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN KOTRBA, T. - FORET, M. a kol. Základy managementu. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o., s. ISBN KOTRBA, T. Učebnice manažerské komunikace a dovedností. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., s. ISBN: KOTRBA, T. Identifikace pracovních činností zdravotních sester v řídících funkcích. In Nové trendy - nové nápady Znojmo: SVŠE Znojmo s.r.o., 2009, s ISBN NĚMCOVÁ, Z., FORET, M. Geografie cestovního ruchu na Znojemsku: Vyhodnocení výsledků marketingového výzkumu mezi návštěvníky města Znojma. In Sborník konferenčních příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti Geografie pro život ve 21. století. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, PLHOŇOVÁ, V. Výuka podnikání malých a středních firem v bakalářských studijních programech vysokých škol. In Sborník konference Nové trendy Nové nápady Znojmo: SVŠE, s ISBN PŘIBYL, M. DUFEK, O. Získávání znalostí pro expertní systém. In Nové trendy - Nové nápady vyd. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2009, s ISBN URBAN, J., Žijeme v duchu apollinské nebo dionýské kultury? Psychologie dnes, 1/ URBAN, J., Sport může zvyšovat naši inteligenci. Psychologie dnes, 12/ FUCHS, K., LISÝ, J.: Dějiny ekonomického myšlení. Od antického myšlení do marginalistické revoluce v ekonomii., Brno. MU Elportál. ISSN X FUCHS, K., Jan Loevenstein a spor o metodu. In Nové trendy - nové nápady vyd. Znojmo : SVŠE Znojmo, od s , 9 s. ISBN SVŠE Znojmo 16

17 6. ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY Vysoká škola vytváří podmínky pro individuální personální rozvoj pro jednotlivé akademické pracovníky. V nabídce jsou pravidelně jazykové kurzy, kurzy výpočetní techniky a odborné semináře. Konkrétní body předpokládaného rozvoje vysoké školy v dalších letech jsou uvedeny v Dlouhodobém záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti. V první polovině roku 2009 byly za SVŠE podány dvě projektové žádosti. První byla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) oblast podpory 2. 4 Partnerství a sítě, ve které SVŠE figuruje jako partner Vysoké školy polytechnické Jihlava. Dotace byla tomuto projektu přidělena a realizace projektu pod názvem Most k partnerství VŠP Jihlava tvoří síť byla zahájena 1. ledna Cílem projektu je zvýšit vzájemnou spolupráci mezi zúčastněnými partnery a případně dalšími subjekty a vytvořit síť mezi vysokými školami, vyššími odbornými školami a soukromým a veřejným sektorem za účelem kvalitnějšího přenosu poznatků mezi institucemi terciárního vzdělávání a aplikační sférou. Druhá projektová žádost byla zaměřena na podporu zahraničních mobilit studentů a vyučujících v rámci programu ERASMUS na rozvoj mobility a spolupráce mezi vysokými školami v Evropě. Z důvodu nesplnění podmínky existence kreditního systému ale SVŠE nezískala oprávnění k účasti v programu (tzv. Erasmus University Charter = EUC), které je nutné pro zapojení dané vysoké školy do tohoto programu. Tato žádost bude přepracována a v červnu 2010 se SVŠE bude o EUC ucházet znovu. V září 2009 byla v rámci výzvy MŠMT podána další žádost o finanční podporu do OP VK oblast podpory 2. 2 Vysokoškolské vzdělávání. Předložený projekt s názvem Inovace studijního programu Ekonomika a management na SVŠE Znojmo si kladl za cíl zmodernizovat a rozšířit výuku na SVŠE, a to dvěma způsoby: inovovat stávající předměty celého studijního programu a vytvořit nové předměty v angličtině. Inovace předmětů by byla realizována prostřednictvím využití možností e-learningu a zapojením přednášek/seminářů odborníků z praxe. Příprava nových předmětů by zahrnovala převedení vybraných předmětů do anglického jazyka a zapojení přednášek zahraničních lektorů. Tato žádost o finanční podporu byla zamítnuta. V listopadu 2009 byla do OP VK připravena projektová žádost pro oblast podpory 3. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Cílem projektu bylo prostřednictvím krátkodobých intenzivních kurzů rozvíjet komunikační dovednosti v cizím jazyce u pracovníků, kteří se pravidelně při výkonu své profese setkávají se zahraničními klienty. Na Znojemsku se jedná zejména o osoby pracující v oblasti služeb a cestovního ruchu. Kurz měl přispět ke zlepšení jejich komunikační kompetence a tím ke zvýšení konkurenceschopnosti absolventů kurzu a zlepšení kvality služeb v oblasti turistiky a cestovního ruchu v regionu. Tato projektová žádost byla vyřazena z hodnocení. SVŠE Znojmo 17

18 7. ZÁVĚR V roce 2009 SVŠE realizovala akreditovaný bakalářský studijní program Ekonomika a management, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě. Výuka probíhá ve Znojmě, a u oboru Účetnictví a finanční řízení podniku (kombinovaná forma) také v Praze. Celkový počet studentů SVŠE Znojmo dosáhl k hranice téměř 700. Vzhledem k tomu, že se každoročně zvyšuje zájem o studium na SVŠE, lze předpokládat v příštím roce počet studentů cca 800. V důsledku nárůstu počtu studentů bude vedení vysoké školy nadále usilovat o posilování týmu interních zaměstnanců a jejich podílu na výukové, výzkumné a další tvůrčí činnosti. Škola bude dlouhodobě usilovat o získání navazujícího magisterského stupně, který by znamenal v případě udělení akreditace, významný mezník v historii školy. Výuka vysoké školy je realizována v pronajatých prostorách od města Znojma, kde jsou posluchárny, učebny, knihovna, studovna, tělocvična, hřiště, tenisový kurt apod. Nájem těchto prostor byl městem Znojmem prodloužen do roku Jedním ze základních koncepčních dokumentů SVŠE je Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti pro léta Celkově lze konstatovat, že dlouhodobý záměr je naplňován, u některých cílů dochází k dílčím aktualizacím. Výroční zpráva o činnosti Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo byla vypracována ve smyslu zákona o vysokých školách. Ing. Pavel Štohl Znojmo, 31. května 2010 SVŠE Znojmo 18

Zastoupení žen v akademických orgánech SVŠE je patrné z části Složení AR.

Zastoupení žen v akademických orgánech SVŠE je patrné z části Složení AR. 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo 669 02 Adresa studijního střediska

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu Charakteristika kombinovaného studia Kombinovaná forma studia je určena především uchazečům, kteří mají zájem studovat při zaměstnání. Složení předmětů pro kombinovanou formu je obdobné se skladbou předmětů

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Třebíč, květen 2010 Výroční zpráva o činnosti Západomoravské vysoké školy Třebíč,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s. leden 2009 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 20. 21. listopadu 2007 v Brandýse nad Labem,

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Vladimír Hamáček Rektor

Vladimír Hamáček Rektor Elektronický vývoj a výroba v ČR Prezentace - Škoda Auto Vysoká škola 07.06.2011 Vladimír Hamáček Rektor www.savs.cz Akreditované studijní obory Bakalářský studijní program (délka studia 3,5 roku) Podniková

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Hospodářská fakulta TUL

Hospodářská fakulta TUL Hospodářská fakulta TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2007 1. Úvod - východiska dlouhodobého záměru Hospodářské fakulty TUL Aktualizace

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O.

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. NA ROK 2012 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011 Tato

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. své poslání spatřuje v rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro zájemce motivované k dalšímu zkvalitňování

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 6/2014 kterou se určují podmínky pro přiznání a stanovení výše stipendií studentů Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko:

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Fakulta informačních technologií

Fakulta informačních technologií ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta informačních technologií Výroční zpráva o hospodaření 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty informačních technologií

Více