SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO"

Transkript

1 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo Adresa studijního střediska Praha: Hybernská 1009/24, 110 Praha 1 Nové Město Telefon: Fax: www: Zastoupení SVŠ v reprezentaci českých vysokých škol Asociace soukromých vysokých škol Zastoupení SVŠ v mezinárodních organizacích v rámci ČR: International Association on Public and Non Profit Marketing Zastoupení žen v akademických orgánech SVŠE je patrné z části Složení AR. SVŠE Znojmo 1

2 Organizační schéma SVŠE Znojmo Ředitel Akademická rada Rektor Prorektor pro vědu a výzkum Tajemník a sekretariát Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Nakladatelství Správa IT Knihovna Katedra marketingu a managementu Katedra účetnictví a daní Katedra ekonomie a financí Katedra cizích jazyků Katedra matematiky, informatiky a práva Katedra veřejné správy a sociálních služeb Studijní oddělení Vedoucí kateder: Katedra marketingu a managementu Katedra účetnictví a daní Katedra ekonomie a financí Katedra cizích jazyků Katedra matematiky, informatiky a práva Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. Ing. Pavel Štohl Prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. Mgr. Marie Reháková Mgr. Tomáš Jurman Katedra veřejné správy a sociálních služeb PhDr.Jindřich Urban, Ph.D. SVŠE Znojmo 2

3 Složení akademické rady Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. Prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. Ing. Pavel Štohl Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Mgr. Marie Reháková Mgr. Marian Keremidský Ing. Pavel Balík Ing. Pavel Vajčner Ing. Zdeněk Mrňa Prof. Ing. Milan Rajňak, DrSc. Prof. Ing. Bohumil Král, CSc. Prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc. Prof. Ing. Iva Živělová, CSc. Doc. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. Doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc. Doc. Ing. Anna Vaňová, Ph.D. Prof. Ing. Ludmila Nagyová, CSc. PhDr. Jaroslav Louka Ing. Miroslav Hořický Doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D. Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. Jana Poláková rektor SVŠE Znojmo prorektor SVŠE Znojmo prorektor SVŠE Znojmo SVŠE Znojmo SVŠE Znojmo SVŠE Znojmo místostarosta města Znojma místostarosta města Znojma generální ředitel společnosti Znovín Znojmo, a.s. generální ředitel společnosti S-Morava leasing, a.s. Vysoká škola ekonomie a práva Bratislava VŠE Praha VŠB TU Ostrava Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno Univerzita Tomáše Bati Zlín Slezská univerzita Karviná Univerzita M. Bela Bánská Bystrica Slovenská poľnohospodárská univerzita Nitra Institut svazu účetních Praha, a.s. Svaz účetních Bratislavská vysoká škola práva SVŠE Znojmo SVŠE Znojmo, studijní středisko Praha SVŠE Znojmo 3

4 Akreditované studijní programy nebo jejich části, uskutečňované mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo, s výjimkou odborné praxe Název a sídlo pobočky 1 vysoké školy, kde probíhá výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich částí Hybernská 1009/24, Praha 1 Nové Město Názvy akreditovaných studijních programů nebo jejich částí, uskutečňovaných na pobočce (přidejte řádky dle potřeby) Ekonomika management Typ studijního programu nebo jeho části Názvy studijních oborů uskutečňovanýc h na pobočce (přidejte řádky dle potřeby) Bakalář. Účetnictví a fin.řízení podniku Forma studijního oboru, která je uskutečňov aná na pobočce (prezenční, kombinova ná, distanční) Kombinov aná Probíhají na pobočce obhajoby (ano/ne) ANO Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky (ano/ne) ANO SVŠE Znojmo 4

5 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 2.1 Přístup ke vzdělávání, prostupnost, celoživotní vzdělávání V roce 2009 realizovala vysoká škola studium v akreditovaném bakalářském studijním programu Ekonomika a management v oborech: - Účetnictví a finanční řízení podniku - Marketing a management - Mzdové účetnictví, daně a personalistika - Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Vysoká škola realizuje všechny akreditované studijní obory v prezenční i kombinované formě. Studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku (kombinovaná forma) se realizuje také ve studijním středisku Praha. V roce 2009 na SVŠE nebyl otevřen obor Mzdové účetnictví daně a personalistika v prezenční formě studia. Od akademického roku 2008/2009 začala SVŠE nabízet kurzy celoživotního vzdělávání 2.2 Zájem o studium V akademickém roce 2009/2010 zaznamenala SVŠE mírné zvýšení zájmu uchazečů o studium. Přihlášku do bakalářského studijního programu podalo celkem 484 uchazečů, z toho 374 ve Znojmě a 110 v Praze. Do 1. ročníku bakalářského studijního programu nastoupilo celkem 344 studentů. Z toho 104 v prezenční formě a 240 v kombinované formě. Zájem o studium a výsledky přijímacího řízení zachycuje následující tabulka. Počet Skupiny studijních programů Podaných přihlášek 1) Přihlášených 2) Přijetí 3) Přijatých 4) Zapsaných 5) Celkem Ekonomika a management ) Počet všech přihlášek, která SVŠE obdržela 2) Počet uchazečů o studium, kteří se zúčastnili přijímacího řízení 3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek 4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí 5) Počet přijatých studentů, kteří se zapsali ke studiu SVŠE Znojmo 5

6 2. 3 Studenti v akreditovaných studijních programech Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech k : Skupiny studijních programů Studenti v bakalářském studijním programu P K Celkem studentů Ekonomika a management Celkem Studijní programy realizované spolu s VOŠ podle 81 zákona o vysokých školách SVŠE nerealizovala v roce 2009 žádné programy ve spolupráci s VOŠ podle 81 zákona o vysokých školách Absolventi SVŠE Ve sledovaném období SVŠE Znojmo měla již 181 absolventů. Většina z nich pokračuje v navazujícím magisterském stupni na vysokých školách Studijní neúspěšnost Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech v období od do Skupiny studijních programů Neúspěšní studenti v bakalářském studijním programu P K Celkem studentů Ekonomika a management Celkem Příčinami studijní neúspěšnosti je zejména nesoulad mezi náročností výuky a schopnostmi studentů, příp. jejich studijním úsilím. U kombinované formy studijní obtíže vznikají navíc ještě z nutnosti současně zvládat studijní a pracovní povinnosti. Studijní a zkušební řád SVŠE umožňuje studentům v kombinované formě prodloužit zkouškové období do začátku následujícího, tj. cca o 3 měsíce oproti standardním lhůtám Využívání kreditního systému, udělování dodatku k diplomu Počínaje akademickým rokem 2009/2010 začala škola využívá kreditní systém. Absolventi bakalářského stupně získávají Diplom jehož součástí je i Dodatek k diplomu. Dodatek k diplomu je vyhotoven ve dvojjazyčné mutaci. SVŠE Znojmo 6

7 2. 8 Školné v prezenční a kombinované formě Při stanovení výše školného se vychází z finanční situace regionu, který patří z tohoto pohledu k nejslabším v celé ČR. Proto je školné stanoveno ve výši, která patří u ekonomických oborů k nejnižším v rámci celé republiky. Každý student má zabezpečenou neměnnou výši školného po celou standardní dobu svého studia. U kombinované formy je školné cca o 10 % nižší než v prezenční formě. Konkrétní výši školného zachycuje níže uvedená tabulka. Bakalářský stupeň studia Akademický rok 2008/2009 Prezenční forma Kombinovaná forma 1. ročník ročník ročník Odborná spolupráce s regionem Odborná spolupráce s regionem se uskutečňuje v následujících pěti rovinách: Vlastní empirické výzkumy Hlavním zadavatelem marketingových a sociologických výzkumů SVŠE Znojmo je Městský úřad Znojmo. Pro něj byl v roce 2009 realizován výzkum Bezpečnost ve Znojmě, na němž se aktivně podíleli studenti. Jedná se o praktickou součást výuky, zejména předmětů marketingový a sociologický výzkum. Výsledky a zkušenosti získané z těchto výzkumů využívají mnozí studenti při zpracování svých vlastních seminárních a bakalářských prací. Výstupem jsou jednak samostatná závěrečná zpráva pro Městský úřad Znojmo, ale také publikace především v místních sdělovacích prostředcích, ve sbornících z mezinárodních vědeckých konferencí, v učebnicích a knihách. Výzkumné a poradenské centrum Protože požadavků praxe na výzkumnou a odbornou pomoc přibývá, zejména ze strany Městského úřadu Znojmo, stejně jako od místních podnikatelů i neziskových organizací, vzniklo na SVŠE specializované samostatné Výzkumné a poradenské centrum (VPC). Do jeho činnosti se pod vedením zkušených pedagogů zapojují také studenti. Získávají tak další potřebné praktické zkušenosti, které mohou využít i při psaní svých prací. Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání je určeno veřejnosti znojemského regionu. Zájemci (minimálně s ukončeným středoškolským vzděláním) si mohou vybírat určité předměty, o jejichž výuku mají zájem. Výběr předmětů vychází ze seznamu všech předmětů, které jsou pro daný semestr v jednotlivých akreditovaných studijních oborech vypsány. Výuka probíhá kombinovanou formou, a to o víkendech. Pokud účastníci složí úspěšně zkoušky, obdrží na konci akademického roku certifikát s výpisem úspěšně absolvovaných předmětů. Nejedná se o ucelené bakalářské studium, tzn. že účastníci neabsolvují celý studijní obor, ale pouze předměty, které je zajímají. V případě, že se rozhodnou pokračovat ve studiu a získat SVŠE Znojmo 7

8 kompletní bakalářské vzdělání, mohou požádat o uznání úspěšně zakončených zkoušek v souladu se studijním řádem SVŠE. Pořádání mezinárodních konferencí Pod názvem Nové trendy nové nápady pořádá SVŠE od roku 2006 každoročně mezinárodní vědeckou konferenci. Jedná se o setkání domácích i zahraničních odborníků z oborů ekonomie, marketingu, managementu, účetnictví, finančního řízení a veřejné správy. Cílem konference je bilance a vzájemná výměna aktuálních výsledků z výzkumu v uvedených oborech za končící kalendářní rok a jejich konfrontace s požadavky praxe. Výsledky konference jsou publikovány ve sbornících abstraktů a přednesených referátů. Na jaře 2009 se uskutečnila také mezinárodní konference Vítejte u nás, zaměřená na podporu místního cestovní ruch, zejména v příhraničních oblastech. Témata bakalářských prací Témata bakalářských prací mají obvykle vztah k aktuálním problémům místní praxe (podnikatelské i veřejné správy) a jsou zpracovávána v úzké spolupráci s těmito institucemi Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků V průběhu roku 2009 došlo ke stabilizaci počtu interních i externích akademických pracovníků školy, Novými interními zaměstnanci se v průběhu roku stali Prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc., Ing. Martin Přibyl, Ph.D., Ing. Jan Čadil, Ph.D. Novými externími zaměstnanci se v průběhu roku 2009 stali Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., JUDr. Ing. Petr Slunský, Ph.D. Kvalifikační a věkovou strukturu akademických pracovníků přehledně zachycují následující tabulky: SVŠE Znojmo 8

9 Kvalifikační struktura akademických pracovníků PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Celkem Prof. Doc. Ost. DrSc. CSc. Dr., Ph.D., Th.D. Počty Rozsahy akad. pracovníků do 30 % do 50 % do 70 % do 100 % Věková struktura akademických pracovníků Akademičtí pracovníci Profesoři Docenti Odborní asistenti Asistenti do 29 let let let let let nad 70 let Rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti Rozvoj vědy a výzkumu odpovídá charakteru studijního programu. Prezentace výsledků vědy a výzkumu se uskutečňuje na Mezinárodní vědecké konferenci. V listopadu 2009 škola uspořádala čtvrtý ročník, který se konal pod názvem Nové trendy nové nápady. Konference se zúčastnili domácí i zahraniční odborníci z oborů ekonomie, marketingu, managementu, účetnictví, finančního řízení. Cílem byla bilance a vzájemná výměna aktuálních výsledků z výzkumu v uvedených oborech a oblastech za kalendářní rok Zúčastnilo se jí 65 akademických pracovníků. Abstrakty příspěvků byly vydány ve sborníku a příspěvky přednesené na konferenci byly vydány na CD. Do výzkumné činnosti SVŠE Znojmo patří rovněž realizované výzkumy pro město Znojmo, které realizuje katedra Marketingu a managementu (více v části 2. 9 Odborná spolupráce s regionem). Škola také pořádá odborné semináře, v roce 2009 byl největší zájem o semináře na téma : - Současná ekonomická situace v ČR přednášející Ing. Pavel Kysilka, náměstek generálního ředitele České spořitelny - Zavedení eura, výhody a nevýhody přednášející Ing. Petr Mach, Ph.D. SVŠE Znojmo 9

10 - Finanční krize v Maďarsku přednášející děkan ekonomické fakulty maďarské univerzity v Gyoru, Prof. Dr. Lászlo Jósza - Účetní závěrka pro podnikatele přednášející Ing. Josef Podrazký - Česká média pohledem Ing. Václava Žáka - beseda s bývalým předsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, přednášejícím Karlovy univerzity. Důležitým výstupem tvůrčí činnosti akademických pracovníků se staly i učební texty, a to často nejen ve formě skript, ale i ve formě celostátně vydaných a používaných učebnic. Vydané učební texty v roce 2009: Autor Název T. Kotrba Učebnice manažerské komunikace a dovedností Z. Tučková Ekonomika služeb Informační zajištění Knihovna Před začátkem zimního semestru 2008 se knihovna profesionalizovala a prošla velkými změnami přestěhovala se do samostatných, nově vybavených prostor, rozšířily se její služby (stálý zaměstnanecknihovník, pravidelná otevírací doba, studovna časopisů a bakalářských prací, přístup na internet, prodej skript a učebnic). Byla zaevidována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako Vysokoškolská knihovna SVŠE Znojmo (evid. č. 6376/2008). Od této doby se knihovna vylepšuje, jak službami, tak vybavením a neustále se doplňuje novými svazky knih. Do fondu bylo během roku 2009 získáno zhruba 500 nových titulů (nákupem nebo zápůjčkou), čímž rozsah fondu vzrostl na cca svazků z nichž jsou některé cizojazyčné (především v angličtině) a 11 titulů odebíraných periodik. V současné době se aktivně pracuje na vylepšení stávajícího programu, který umožní nově zapůjčení jednotlivých periodik Elektronické zdroje Elektronické zdroje jsou zastoupeny především formou internetu. Ve škole mají studenti k dispozici (kromě počítačových učeben) celkem 15 počítačových pracovišť, která díky připojení k internetu jsou studenty často využívána k vyhledávání nových informací a poznatků. Počítačové učebny jsou stále intenzivněji zapojovány do výuky dalších předmětů, tedy nejen předmětů s přímou vazbou na informační technologie. Příkladem je využití počítačové učebny pro výuku předmětu Finanční analýza Výpůjčky Momentálně je evidováno 800 uživatelů z nichž 55 uživatelů jsou bývalí absolventi SVŠE, kterým jsou výpůjčky umožňovány na základě založení tzv. absolventské karty (díky této kartě mohou studenti i nadále po vystudování SVŠE využívat určitých výhod na této škole). Za rok 2009 je registrováno cca výpůjček, tj. cca ks zapůjčených (obrácených) svazků knih. SVŠE Znojmo 10

11 V knihovně je mimo knihovních svazků také možno zapůjčit CD nebo DVD vztahujících se k vyučovaným předmětům. Nabídka knihovny se také rozrostla o možnost zapůjčení cizojazyčných filmů Rozvoj informační infrastruktury Informace o vysoké škole jsou veřejnosti poskytovány na adrese a to v české, anglické a německé verzi. Při zápisu do studia je studentům přidělena školní ová adresa.. Tím je zabezpečena snadná komunikace studentů se studijním oddělením, jednotlivými vyučujícími Investiční aktivity V průběhu roku 2009 vykonávala vysoká škola svou činnost v rekonstruovaných prostorách (najatých od města Znojma) v budově bývalé základní školy ve Znojmě, Loucká ulice. Objekt čítá tři posluchárny (jedna pro 120 studentů, druhá pro 90 studentů a třetí pro 80 studentů), dále tři počítačové učebny a 9 klasických učeben. Studentům slouží knihovna vysoké školy a studovna s osmi počítači připojenými na internet. Dále má vysoká škola k dispozici prostory v objektu Vzdělávacího střediska (Václavské nám. 6, Znojmo), kde jsou učebny pro výuku cizích jazyků. V roce 2009 byly v budově Loucká provedeny stavební práce za cca ,- Kč. Jednalo se zejména o vybudování nových kanceláří pro vyučující. 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 3. 1 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců SVŠE poskytovala v roce 2009 sociální a ubytovací stipendia studentům prezenční formy studia. Pro výplatu stipendií byly využity prostředky poskytnuté ve formě dotace ze státního rozpočtu. V následující tabulce jsou uvedeny počty studentů, kterým byla vyplacena stipendia a celkové vyplacené částky. Počet studentů Celkem nárok Vyplaceno 2009 Sociální stipendia v roce Ubytovací stipendia Mimořádná stipendia Sociální záležitosti zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni v trvalém pracovním poměru, řeší smlouva se zaměstnavatelem (SVŠE Znojmo, s.r.o.). SVŠE Znojmo 11

12 3. 2 Mimořádně nadaní studenti SVŠE si je vědoma významu nadaných studentů na škole, neboť umožňují kvalitní výuku na škole a dále přispívají k vytváření pozitivního image školy. Proto stipendijní řád SVŠE umožňuje čerpání stipendií na základě dosažených studijních výsledků (u studijního průměru do 1,20 je prospěchové stipendium Kč, u studijního průměru od 1,21 do 1,50 je prospěchové stipendium Kč za akademický rok). Prostředky pro výplatu stipendií jsou poskytovány z rozpočtu SVŠE Znojmo. Počty studentů, kterým byla poskytnuta prospěchová stipendia, a celkové vyplacené částky zachycuje následující tabulka: Počet studentů Celkem nárok Vyplaceno 2009 Prospěchová stipendia Kč v roce Prospěchová stipendia Kč Pro jazykově nadané studenty škola organizuje kurzy anglického a německého jazyka vedoucí k získání mezinárodně platných certifikátů (FCE apod.) 3. 3 Partnerství a spolupráce Na SVŠE je zřízena studentská rada, která je partnerem managementu školy při řešení otázek dotýkajících se chodu školy ve vztahu ke studentům SVŠE. Připomínky a podněty od studentů vedení školy analyzuje a na základě toho navrhuje řešení, o kterém zpětně informuje studenty. Vzhledem k velikosti školy je navíc možné realizovat bezprostřední, osobní kontakt studentů s pedagogy a vedením Ubytovací a stravovací služby Ubytování studentů škola zabezpečuje v prostorách, které provozuje společnost Elektrokov, a.s. Jedná se o ubytování v jedno, dvou a třílůžkových pokojích (ceny od do Kč za měsíc, škola přispívá studentům mimo region Znojmo na ubytování ve VŠ kolejích částkou Kč měsíčně). Společnost Elektrokov, jako partner školy, přednostně nabízí ubytování našim vysokoškolákům. Kapacita penzionu je v současné době 65 lůžek a v případě potřeby lze kapacitu ještě zvýšit. Penzion se nachází v blízkosti hlavní budovy školy (asi 8 minut pěšky od školy). Součástí relativně uzavřeného ubytovacího komplexu je i vlastní parkoviště. Dále VŠ poskytuje studentům informace o dalších možnostech ubytování ve Znojmě. Stravování studentů škola zabezpečuje, a to v prostorách školy, kde je zřízen bufet, který nabízí mj. výběr ze dvou menu a bufet je otevřen i v době kombinované výuky, a to v sobotu a v neděli. SVŠE Znojmo 12

13 4. INTERNACIONALIZACE 4. 1 SVŠE a mezinárodní spolupráce V akademickém roce 2009/10 byla na SVŠE otevřena kancelář Oddělení zahraničních vztahů se sídlem na Václavském náměstí. Vedením oddělení byla pověřena PhDr. Júlia Nielsen. V rámci navazování spolupráce se zahraničními vysokými školami se uskutečnili návštěvy vedení SVŠE na nasledujících univerzitách: - v září 2009 v Polsku na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim), - v říjnu 2009 v Banské Bystrici na Ekonomické Fakultě Univerzity Mateja Bela, - v listopadu 2009 v Nitře na Slovenské Poľnohospodárské Univerzite, - v prosinci 2009 v Rakousku na Fachhochschule Burgenland, Eisenstadt. S partnery na Slovensku a v Polsku byli podepsány smlouvy o bilaterální spolupráci, která se zaměřuje především na tyto oblasti: vzájemné výměnné přednášky našich profesorů na specifická témata. vzájemné výměnné pobyty studentů, včetně možnosti absolvovat praxe a stáže v podnicích a institucích v regionech partnerských měst. Studentům SVŠE byla také nabídnuta možnost spoluúčasti na mezinárodních studentských projektech a jednosemestrální studium na SPU v Nitře. účast zástupců obou vysokých škol na konferencích, které pravidelně organizují obě naše vzdělávací instituce. Na vysoké škole v Eisenstadtu byly domluveni možnosti spolupráce pouze v rámci Erasmu. SVŠE čeká na další výzvu k podání projektu. V zimním semestru se rovněž navázalo na úspěšná jarní a letní jednání s vedením Ekonomické fakulty Univerzity Istvána Széchényiho (v maďarském Györu a ve Znojmě) a v prosinci 2009 byly Oddělením zahraničních vztahů zpracovány podklady pro žádost o akreditaci magisterského programu v anglickém jazyce na půdě SVŠE. Ty byly pak společně s žádostí Univerzity Istvána Széchényiho podány na Ministerstvo školství v Budapešti. V rámci propagace a zlepšení informovanosti o práci Oddělení zahraničních vztahů byla zrealizována nová koncepce webových stránek, vytvořena velká nástěnka v budově na Loucké a začalo se pracovat na propagační brožurce v anglickém jazyce. Na základě iniciativy Oddělení zahraničních vztahů a ve spolupráci se studenty jsme v rámci projektu Adopce na dálku adoptovali v prosinci 2009 Ishmeale Quaye z Ghany. Těší nás, že díky naší podpoře může získat vzdělání pravidelnou návštěvou školy. chodit do školy Zapojení SVŠE do mezinárodních vzdělávacích a pracovních programů V roce 2009 se studenti SVŠE nezapojili do žádného ze vzdělávacích programů, a to hlavně z toho důvodu, že většina mezinárodních projektů jako CEEPUS, AKTION a SOMMERKOLLEG jsou dostupné jenom pro studenty státních univerzit. Studenti SVŠE se ale aktivně účastnili zahraničních souvislých praxí, které komplexně organizačně zajišťuje Oddělení zahraničních vztahů. Naši studenti byli v podnicích v Číně, v Maďarsku, v Německu a Rakousku. Měli také možnost vycestovat na Slovensko a do Polska. SVŠE Znojmo 13

14 V roce 2009 byl vytvořen jednotný koncept pro výběr studentů na stáže a jejich průběh. Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách školy v části Zahraniční praxe studentů. V rámci spolupráce s městem Znojmo kontaktovalo Oddělení zahraničních vztahů radnice našich partnerských měst s úmyslem projednat a domluvit možnosti stáží našich studentů v podnicích a institucích těchto měst. První osobní návštěva vedení SVŠE se zástupci městského zastupitelstva v partnerském městě se uskutečnila v Torgau. Další setkání byla naplánována v průběhu Dnů partnerských měst Členství akademických pracovníků v mezinárodních profesních organizacích a sdruženích Rektor SVŠE Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. je zástupcem České republiky v řídícím výboru International Association on Public and Non Profit Marketing (IAPNM), která byla založena v roce 2002 z iniciativy evropských vysokoškolských učitelů, především z Pyrenejského poloostrova. Dnes již působí celosvětově - kromě Evropy a obou amerických světadílů také v Austrálii Nabídka studia v cizích jazycích V roce 2009 nebyl na SVŠE Znojmo přednášen žádný z vyučovaných předmětů v cizím jazyce. Oddělení zahraničních vztahů bude usilovat o to, aby SVŠE nabízela přednášky a semináře vedené v cizím jazyce, což je jedním z předpokladů pro získání Erasmus University Charter. SVŠE Znojmo 14

15 5. ZAJIŠTOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA SVŠE 5. 1 Systém hodnocení kvality vzdělávání SVŠE klade velký důraz na hodnocení kvality vzdělávání. Škola hledá co nejvhodnější podobu, jak zapojit co nejširší část akademické obce do hodnotícího procesu činnosti vysoké školy (včetně zapojení studentů školy) Vnitřní hodnocení Součástí vnitřního hodnocení je také celoškolní dotazníkové šetření. Pomocí různých kritérií, jako např. odborná úroveň vyučujících, srozumitelnost výkladu, náročnost učiva je posuzována úroveň jednotlivých probíhajících přednášek, cvičení a seminářů. Každé z kritérií je ohodnoceno na základě desetistupňové škály zahrnující rozpětí od hodnocení vynikající až po nevyhovující. Hodnocení zahrnuje i možnost textového sdělení jednotlivým vyučujícím nebo vedení školy. Celá anketa je pečlivě vyhodnocována a výsledky slouží vedení školy jako zpětná vazba. Z výsledků v roce 2009 mimo jiné plyne, že: - 95 % dotazovaných studentů je spokojeno s odbornou úrovní vyučujících, - 87 % pozitivně hodnotí jejich přístup, - 91 % je spokojeno s kvalitou výuky, - 88 % studentů považuje studium na naší škole za náročné, - na 87 % působí atmosféra školy příjemně Vnější hodnocení Pro vnější hodnocení činnosti školy je samozřejmě velmi důležitý akreditační a reakreditační proces. SVŠE podala v roce 2009 reakreditaci pro všechny bakalářské studijní obory. Reakreditace byla na základě podané žádosti a následné kontroly MŠMT prodloužena o 4 roky, s tím že škola podá do konce října 2010 zprávu, jak naložila s doporučením i v oblasti personální práce. Důležitou součástí prověřování kvality do budoucna bude to, jak se studenti uplatní v praktickém životě, tj. jaká bude míra uplatnění absolventů po vstupu do pracovního procesu. Ukazatelem vnějšího i vnitřního hodnocení je nepochybně i úspěšnost absolventů při přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia na jiných vysokých školách. V roce 2009 se většina absolventů dostala na navazující magisterské stupně na vysoké školy, což je důležitým signálem o kvalitě školy. Studenti, kteří se nehlásili nebo nebyli přijati ke studiu v navazujících programech jsou zaměstnáni. Hlavní akcí v oblasti vědeckovýzkumné činnosti školy byl 4. ročník mezinárodní vědecké konference Nové trendy nové nápady. Cílem setkání domácích i zahraničních odborníků z oborů ekonomie, marketingu, managementu, účetnictví, finančního řízení a veřejné správy. byla bilance a vzájemná výměna aktuálních výsledků z výzkumu v uvedených oborech za kalendářní rok 2009 a jejich konfrontace s požadavky praxe. Výsledky konference jsou publikovány ve sbornících abstraktů a přednesených referátů. Uskutečnil se 1. ročník mezinárodní konference Vítejte u nás, která byla zaměřena na podporu místního cestovní ruch, zejména v příhraničních oblastech. V roce 2009 SVŠE Znojmo uspělo s projektovou žádostí do Operačního programu (OP VK) oblast podpory 2. 4 Partnerství a sítě, kterou předložila jako partner Vysoké školy polytechnické Jihlava pod názvem Most k partnerství VŠP Jihlava tvoří síť. Realizace projektu byla zahájena 1. ledna 2010 SVŠE Znojmo 15

16 a cílem projektu je zvýšit vzájemnou spolupráci mezi zúčastněnými partnery a případně dalšími subjekty a vytvořit síť mezi vysokými školami, vyššími odbornými školami a soukromým a veřejným sektorem za účelem kvalitnějšího přenosu poznatků mezi institucemi terciárního vzdělávání a aplikační sférou. Druhým rokem se na podporu rozvoje výzkumné činnosti realizoval Vnitřní grantový systém SVŠE, jehož posláním je vytvářet podmínky pro institucionalizovaný a systematický rozvoj vědeckovýzkumné a metodické činnosti pracovníků SVŠE. Projekty prvního roku byly úspěšně presentovány na konferenci. V rámci výzkumné činnosti SVŠE Znojmo byly realizovány výzkumy pro interní potřeby školy, především Image SVŠE Znojmo 2009, včetně meziročního srovnání. Interní výzkumy poskytují vedení školy důležité poznatky o vnímání školy mezi veřejností, o spokojenosti studentů i náměty pro zlepšení další činnosti. Opakovaně byl v roce 2009 realizován průzkum Návštěvníci města Znojmo, včetně meziročního srovnání. Protože požadavků praxe na výzkumnou a odbornou pomoc přibývá, zejména ze strany Městského úřadu Znojmo, ale rovněž od místních podnikatelů i neziskových organizací, vzniklo na SVŠE specializované samostatné Výzkumné a poradenské centrum (VPC). Do jeho činnosti se pod vedením zkušených pedagogů zapojují také studenti. Získávají tak další potřebné praktické zkušenosti, které mohou využít i pro psaní svých závěrečných prací. Výsledky publikační činnosti pracovníků SVŠE v roce ANDRLÍK, B. Vývoj a současnost majetkových daní v České republice. In Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 1. vyd. Bratislava: EKONÓM, 2009, s ISBN ANDRLÍK, B. Geneze transferových daní v České republice. In Nové trendy - Nové nápady vyd. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2009, s ISBN BŘEZINOVÁ H. Ekonomické aspekty insolvenčního zákona, Polygon, 196s, Praha BŘEZINOVÁ H. Změny v účetnictví veřejného sektoru, SVŠE Znojmo s.r.o., Sborník mezinárodní vědecké konference Nové trendy nové nápady, 6s., KLŮFA, J. Opravné statistické přejímky. 1. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN KOTRBA, T. - FORET, M. a kol. Základy managementu. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o., s. ISBN KOTRBA, T. Učebnice manažerské komunikace a dovedností. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., s. ISBN: KOTRBA, T. Identifikace pracovních činností zdravotních sester v řídících funkcích. In Nové trendy - nové nápady Znojmo: SVŠE Znojmo s.r.o., 2009, s ISBN NĚMCOVÁ, Z., FORET, M. Geografie cestovního ruchu na Znojemsku: Vyhodnocení výsledků marketingového výzkumu mezi návštěvníky města Znojma. In Sborník konferenčních příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti Geografie pro život ve 21. století. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, PLHOŇOVÁ, V. Výuka podnikání malých a středních firem v bakalářských studijních programech vysokých škol. In Sborník konference Nové trendy Nové nápady Znojmo: SVŠE, s ISBN PŘIBYL, M. DUFEK, O. Získávání znalostí pro expertní systém. In Nové trendy - Nové nápady vyd. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2009, s ISBN URBAN, J., Žijeme v duchu apollinské nebo dionýské kultury? Psychologie dnes, 1/ URBAN, J., Sport může zvyšovat naši inteligenci. Psychologie dnes, 12/ FUCHS, K., LISÝ, J.: Dějiny ekonomického myšlení. Od antického myšlení do marginalistické revoluce v ekonomii., Brno. MU Elportál. ISSN X FUCHS, K., Jan Loevenstein a spor o metodu. In Nové trendy - nové nápady vyd. Znojmo : SVŠE Znojmo, od s , 9 s. ISBN SVŠE Znojmo 16

17 6. ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY Vysoká škola vytváří podmínky pro individuální personální rozvoj pro jednotlivé akademické pracovníky. V nabídce jsou pravidelně jazykové kurzy, kurzy výpočetní techniky a odborné semináře. Konkrétní body předpokládaného rozvoje vysoké školy v dalších letech jsou uvedeny v Dlouhodobém záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti. V první polovině roku 2009 byly za SVŠE podány dvě projektové žádosti. První byla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) oblast podpory 2. 4 Partnerství a sítě, ve které SVŠE figuruje jako partner Vysoké školy polytechnické Jihlava. Dotace byla tomuto projektu přidělena a realizace projektu pod názvem Most k partnerství VŠP Jihlava tvoří síť byla zahájena 1. ledna Cílem projektu je zvýšit vzájemnou spolupráci mezi zúčastněnými partnery a případně dalšími subjekty a vytvořit síť mezi vysokými školami, vyššími odbornými školami a soukromým a veřejným sektorem za účelem kvalitnějšího přenosu poznatků mezi institucemi terciárního vzdělávání a aplikační sférou. Druhá projektová žádost byla zaměřena na podporu zahraničních mobilit studentů a vyučujících v rámci programu ERASMUS na rozvoj mobility a spolupráce mezi vysokými školami v Evropě. Z důvodu nesplnění podmínky existence kreditního systému ale SVŠE nezískala oprávnění k účasti v programu (tzv. Erasmus University Charter = EUC), které je nutné pro zapojení dané vysoké školy do tohoto programu. Tato žádost bude přepracována a v červnu 2010 se SVŠE bude o EUC ucházet znovu. V září 2009 byla v rámci výzvy MŠMT podána další žádost o finanční podporu do OP VK oblast podpory 2. 2 Vysokoškolské vzdělávání. Předložený projekt s názvem Inovace studijního programu Ekonomika a management na SVŠE Znojmo si kladl za cíl zmodernizovat a rozšířit výuku na SVŠE, a to dvěma způsoby: inovovat stávající předměty celého studijního programu a vytvořit nové předměty v angličtině. Inovace předmětů by byla realizována prostřednictvím využití možností e-learningu a zapojením přednášek/seminářů odborníků z praxe. Příprava nových předmětů by zahrnovala převedení vybraných předmětů do anglického jazyka a zapojení přednášek zahraničních lektorů. Tato žádost o finanční podporu byla zamítnuta. V listopadu 2009 byla do OP VK připravena projektová žádost pro oblast podpory 3. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Cílem projektu bylo prostřednictvím krátkodobých intenzivních kurzů rozvíjet komunikační dovednosti v cizím jazyce u pracovníků, kteří se pravidelně při výkonu své profese setkávají se zahraničními klienty. Na Znojemsku se jedná zejména o osoby pracující v oblasti služeb a cestovního ruchu. Kurz měl přispět ke zlepšení jejich komunikační kompetence a tím ke zvýšení konkurenceschopnosti absolventů kurzu a zlepšení kvality služeb v oblasti turistiky a cestovního ruchu v regionu. Tato projektová žádost byla vyřazena z hodnocení. SVŠE Znojmo 17

18 7. ZÁVĚR V roce 2009 SVŠE realizovala akreditovaný bakalářský studijní program Ekonomika a management, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě. Výuka probíhá ve Znojmě, a u oboru Účetnictví a finanční řízení podniku (kombinovaná forma) také v Praze. Celkový počet studentů SVŠE Znojmo dosáhl k hranice téměř 700. Vzhledem k tomu, že se každoročně zvyšuje zájem o studium na SVŠE, lze předpokládat v příštím roce počet studentů cca 800. V důsledku nárůstu počtu studentů bude vedení vysoké školy nadále usilovat o posilování týmu interních zaměstnanců a jejich podílu na výukové, výzkumné a další tvůrčí činnosti. Škola bude dlouhodobě usilovat o získání navazujícího magisterského stupně, který by znamenal v případě udělení akreditace, významný mezník v historii školy. Výuka vysoké školy je realizována v pronajatých prostorách od města Znojma, kde jsou posluchárny, učebny, knihovna, studovna, tělocvična, hřiště, tenisový kurt apod. Nájem těchto prostor byl městem Znojmem prodloužen do roku Jedním ze základních koncepčních dokumentů SVŠE je Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti pro léta Celkově lze konstatovat, že dlouhodobý záměr je naplňován, u některých cílů dochází k dílčím aktualizacím. Výroční zpráva o činnosti Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo byla vypracována ve smyslu zákona o vysokých školách. Ing. Pavel Štohl Znojmo, 31. května 2010 SVŠE Znojmo 18

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva. za rok. Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8

Výroční zpráva. za rok. Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8 Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8 za rok 2010 projednáno na zasedání kolegia rektorky 4. 5. 2011 projednáno a schváleno na jednání Akademické rady SVŠES 10.

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Obsah... 2. Předmluva... 3. 1 Úvod... 5. 2 Kvalita a excelence akademických činností... 11. 3 Kvalita a kultura akademického života...

Obsah... 2. Předmluva... 3. 1 Úvod... 5. 2 Kvalita a excelence akademických činností... 11. 3 Kvalita a kultura akademického života... OBSAH Obsah... 2 Předmluva... 3 1 Úvod... 5 2 Kvalita a excelence akademických činností... 11 3 Kvalita a kultura akademického života... 32 4 Internacionalizace... 37 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2009 Obsah: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA. POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA. POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 1 Předkládá: Doc. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc. rektor ARC VŠPSV Schváleno:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2012 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s., za rok

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2005 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Praha únor 2009 Výroční zpráva VŠFS za akademický rok 2007/2008 1 O B S A H Část 1: Zpráva o činnosti VŠFS v akad. roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 Brno, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok Praha, červen 2013 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 5 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 5 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 VŠMIE květen 2011 Obsah str.2 1. Úvod 3 1.1 Základní údaje..3 1.2 Organizační schéma VŠMIE..3 1.3 Složení orgánů

Více

Vnitřní hodnocení VŠFS. za období 2006 2010 (4 akademické roky)

Vnitřní hodnocení VŠFS. za období 2006 2010 (4 akademické roky) Vnitřní hodnocení VŠFS za období 2006 2010 (4 akademické roky) PRAHA - říjen 2010 Obsah Obsah...2 1 Úvod...4 1.1 Návaznost na vnitřní hodnocení za období 2004-2006...4 2 Vzdělávací činnost a pedagogický

Více

O B S A H. 1. Úvod 3. 2. Základní údaje o vysoké škole 5. 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12. 4.

O B S A H. 1. Úvod 3. 2. Základní údaje o vysoké škole 5. 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12. 4. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12 4. Studenti 18 5. Absolventi 21 6. Zájem o studium 23 7. Akademičtí pracovníci 26

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více