Výroční zpráva. Obchodní rok Provoz likvidace odpadu. Provoz separace odpadu. Provoz správy a údržby komunikací. Provoz správy a údržby zeleně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Obchodní rok 2009. Provoz likvidace odpadu. Provoz separace odpadu. Provoz správy a údržby komunikací. Provoz správy a údržby zeleně"

Transkript

1 Výroční zpráva Obchodní rok 2009 Provoz likvidace odpadu Provoz separace odpadu Provoz správy a údržby komunikací Provoz správy a údržby zeleně Provoz správy a údržby majetku Provoz pohřebnictví Úsek obchodně ekonomický

2 Výroční zpráva Technických služeb Jeseník a.s. Obsah: 1. Výroční zpráva 2. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky 3. Rozvaha 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Příloha k účetní závěrce 6. Přehled o peněžních tocích 7. Přehled o změnách vlastního kapitálu 8. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 9. Zpráva o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou 10. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy a zprávy o vztazích

3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2009 (od do ) Technické služby Jeseník a.s. Společnost Technické služby Jeseník a.s. byla k přetransformována z bývalých Technických služeb příspěvkové organizace Města Jeseníku a obchodní rok 2009 je patnáctým rokem její činnosti. Obchodní jméno: Technické služby Jeseník a.s. Sídlo: Jeseník, O. Březiny 168, PSČ Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: IČ:

4 Předmět činnosti: - opravy a čištění komunikací, chodníků a veřejných prostranství - podnikání v oblasti s nakládání s odpady - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - provoz umývárny aut - práce s motorovou pilou - provoz odstavných ploch - parkovišť - silniční motorová doprava nákladní - silniční motorová doprava osobní - provozování pohřebišť a krematorií - pohřební služba - pronájem nebytových prostor včetně služeb s tím spojených - zprostředkování obchodu a služeb - práce a služby při těžbě dřeva - pronájem vozidel a dalších technických zařízení - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - zámečnictví - opravy motorových vozidel - provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování - práce s vysokozdvižnou plošinou - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování - výroba pilařská a impregnace dřeva - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - terénní úpravy, výsadba a údržba zeleně

5 Zásadní opatření v roce 2009: - nákup nové mechanizace pro zkvalitnění služeb a šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí - využívání rekultivovaných ploch v kasárnách k odstranění vytěžených zemin - přípravné práce na rozšíření třídírny druhotných surovin a rozšíření dílen na zpracování autovraků - udržení integrovaného systému řízení na základě recertifikačního auditu - rekonstrukce vnějších prostor Smuteční obřadní síně v Bukovicích - vybudování mostní váhy u areálu TSJ a.s. - zajištění a realizace externích stavebních zakázek - aktivní zapojení do likvidace škod způsobené povodní v červnu 2009 v okrese Jeseník - pokrytí ztráty vzniklé převodem blokových kotelen na Město Jeseník snížením základního jmění společnosti TSJ a.s. - vypracování projektové dokumentace na rekultivaci staré části skládky odpadů v Supíkovicích - vypracování projektové dokumentace na rekultivaci další části řízené skládky v Supíkovicích - iniciace Sdružení měst a obcí Jesenicka k realizaci integrovaného systému nakládání s bioodpady v obcích okresu Jeseník - v červnu 2009 rezignoval ing. Vladimír Cupal na svou funkci v představenstvu a novým členem představenstva se stal na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ing. Michal Blaško.

6 Další významné informace k roku 2009: - vytvoření zákonné rezervy dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, na rekultivaci skládky v Supíkovicích ve výši tis. Kč - vytvoření rezerv na opravy majetku ve výši tis. Kč (druhým rokem) a to: a) čistička odpadních vod na skládce ,00 Kč b) vozidlo JE ,00 Kč c) nástavba sypač ,00 Kč d) vozidlo JE ,00 Kč e) vozidlo JE ,00 Kč f) vozidlo JE ,00 Kč g) velkoobjemové kontejnery ,00 Kč h) fasáda Smuteční obřadní síně ,00 Kč i) fasáda administrativní budovy ,50 Kč j) podlahy v garážích ,00 Kč - vytvoření ostatních rezerv na opravy majetku ve výši tis. Kč (prvním rokem) a to: a) vozidlo 2M ,00 Kč b) vozidlo 1M ,50 Kč c) vozidlo 2M ,50 Kč - zaúčtování odloženého daňového závazku ve výši - 48 tis. Kč, jak vyplývá se zákona o účetnictví a Českých účetních standardů, jako důsledek rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy - zaúčtování odložené daňové pohledávky ve výši 349 tis. Kč, jak vyplývá ze zákona o účetnictví a Českých účetních standardů, jako důsledek zaúčtování ostatních rezerv - zaúčtování daně z příjmů právnických osob ve výši tis. Kč, kdy základ daně po úpravě účetního hospodářského výsledku činí tis. Kč - v únoru 2009 proběhla v naší společnosti kontrola ze strany Okresní správy sociálního zabezpečení v Jeseníku, která se zaměřila na kontrolu odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a plnění povinností v sociálním zabezpečení v souladu s ustanovením zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění a zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění - v měsících květen a červen 2009 proběhla v naší společnosti kontrola ze strany Finančního ředitelství v Ostravě, oddělení cenové kontroly, která se zaměřila na dodržování zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a navazujících cenových předpisů při stanovení a uplatnění ceny za službu krematorií, z toho jen zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením,

7 pronájem obřadních síní, nájemné za hrobová místa, služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem užíváním hrobových míst, sběr, přeprava, třídění a odstraňování komunálního odpadu - v říjnu 2009 proběhla v naší společnosti kontrola ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, úřadovna Jeseník, která se zaměřila na kontrolu odvodu pojistného na veřejné zdravotní pojištění v souladu se zákonem č. 592/1992 Sb. v platném znění - v listopadu 2009 proběhla v naší společnosti kontrola ze strany Úřadu práce v Jeseníku, která se zaměřila na plnění a dodržování uzavřených písemných dohod mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce v Jeseníku v intencích ustanovení zákona č Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a v souladu s pravidly kontrolní činnosti dle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění - v prosinci 2009 proběhla v naší společnosti kontrola ze strany Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Jeseník, která se zaměřila na plnění povinností stanovených k ochraně zdraví při práci zákonem č. 258/2000 Sb., dále vybraných ustanovení dozorovaných orgánem ochrany veřejného zdraví stanovených k ochraně zdraví zaměstnanců při práci zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,v platném znění, požadavků stanovených v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií a povinností stanovených vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu, teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění, povinností stanovených zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, povinností stanovených v prováděcích vyhláškách zákona o odpadech - v prosinci 2009 proběhla v naší společnosti kontrola ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, Ostrava, která se zaměřila na plnění povinností zákona č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zaměřena na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku, právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení. Z výše uvedených kontrol nevyplynula žádná pokuta ani penále.

8 Předpokládaný vývoj Technických služeb Jeseník a.s. v roce 2010: - obnovení části vozového a strojového parku - pořízení nového kompaktoru na skládku - zkvalitnění služeb - udržování integrovaného systému řízení - zajištění a realizace externích stavebních zakázek - rekultivace staré části skládky v Supíkovicích za finanční podpory z fondů EU - zajistit definitivní rozhodnutí města a Sdružení měst a obcí Jesenicka k možnosti stavby rozšíření třídírny druhotných surovin - přípravné práce na získání finanční podpory na stavbu dílny na zpracování autovraků - nadále spolupracovat se Sdružením měst a obcí Jesenicka na realizaci integrovaného systému nakládání s bioodpady - prodej bývalé kotelny na ul. Zeyerova Porovnání hospodářského výsledku: Účetní hospodářský výsledek roku 2005: Účetní hospodářský výsledek roku 2006: tis. Kč tis. Kč Účetní hospodářský výsledek roku 2007: - 22 tis. Kč Účetní hospodářský výsledek roku 2008: V roce 2009 činí účetní hospodářský výsledek: tis. Kč tis.kč

9 Porovnání hospodaření středisek (v tis. Kč): Provoz likvidace odpadů (LO) vedoucí ing. Kulhánek Josef Středisko 10 Správa provozu likvidace odpadu Středisko tvořené technickohospodářskými pracovníky, které vykonává zejména činnost v řízení středisek 11, 13, 16, přijímání objednávek a jejich realizace, vypracování účetních podkladů za realizované služby a zajištění chodu celého provozu, včetně vypracování mzdových podkladů. Středisko 11 Svoz domovního odpadu Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Odpisy Náklady Výnosy Zisk Svoz komunálního odpadu je realizován třemi speciálními auty MAN s lisovací nástavbou. Množství vyvážených nádob má mírný nárůst. Odpad pochází zejména z obcí (celkem z 22, což je cca 35 tis. obyvatel) okresu Jeseník a obce Branné, ale i od podnikatelských subjektů. Svozový interval je vždy předem dojednán s jednotlivou obcí. Některé jej mění, v rámci úspor obecních financí, podle sezóny. Objemově je odpadu v nádobách stejně, ale jeho hmotnost trvale mírně klesá.

10 Středisko 13 Skládka odpadů Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Odpisy Náklady Výnosy Zisk Řízená skládka odpadů S-OO3 a S-OO1 v Supíkovicích je provozována v souladu s platnou legislativou a splňuje veškeré podmínky pro provoz. Aktualizovaná koncepce rozvoje skládky počítá s životností do poloviny r Na základě schválení představenstvem společnosti bylo zadáno a provedeno výběrové řízení na dodavatele nového kompaktoru. Pro opravu poškozeného překrytí staré skládky (uzavřena v r. 1994) bylo zadáno vypracování projektu a příprava žádosti o dotaci ze SFŽP pro likvidaci starých ekologických zátěží. V průběhu roku 2009 byl několikrát proveden úklid okolních pozemků okolo skládky od větrem roznesených lehkých částí uložených odpadů (papíry a plastové fólie). Středisko 16 Svoz ostatního odpadu Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Odpisy Náklady Výnosy Zisk Středisko provádí svoz ostatního odpadu jak od podnikatelských subjektů, tak i od jednotlivých občanů. Služby jsou realizovány auty s hákovou nástavbou a velkoobjemovými kontejnery. Další službou je svoz odpadů z odpadkových košů a pravidelný úklid separačních stanovišť ve městě Jeseníku. Jednou ročně pak úklid stanovišť separačních kontejnerů v okolních obcích. Tuto službu realizuje vozidlo VW se speciální nástavbou a dvoučlennou osádkou.

11 Provoz separace odpadů (SO) vedoucí Jati Stanislav Středisko 40 Správa provozu separace odpadu Středisko pro oddělení THP pracovníků od jednotlivých středisek provozu SO. Provádí, a to i pro provoz likvidace odpadu, tvorby smluv, vyúčtování provedených zakázek, vedení evidence odpadů a z toho vyplývající statistické výkazy a pravidelná hlášení dle zákona o odpadech a dalších předpisů. Řídí činnost středisek 12, 14, 15, včetně přijímání objednávek pro tato střediska a přípravu mzdových podkladů. Středisko 12 Separace Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Odpisy Náklady Výnosy Zisk Středisko separace sváží a dotříďuje odpady především ze separačních kontejnerů rozmístěných ve 24 obcích (okres Jeseník a obec Branná). Zpracovává však i odpady od podnikatelských subjektů. Každoročně probíhá propagace a osvěta o správném nakládání s odpady v domácnostech, ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus jsme organizovali další ročník eko-soutěže pro děti základních škol v Jeseníku. Obalovou společností EKO-KOM, a.s. bylo opět provedeno hodnocení všech měst a obcí České republiky a Jeseník se umístil na druhém místě (r místo, v r místo). V závěru roku proběhlo slavnostní vyhodnocení měst a obcí Olomouckého kraje v třídění odpadu, kde byl Jeseník v kategorii měst vyhlášen již po páté jako nejlepší. Tyto hodnocení svědčí o dobře fungujícím systému nakládání s odpady a dobré činnosti celého provozu SO. Nadále splňujeme podmínky certifikátu obalové společnosti EKO-KOM a.s., jako společnost, která zajišťuje v oblasti odpadů veškeré legislativní požadavky a také má vytvořený nejvýhodnější systém třídění odpadů. Pokračují práce na přípravě rozšíření třídící linky. Město Jeseník znovu požádalo o dotaci z fondů EU. Ve své žádosti v roce 2009 bylo sice úspěšné, avšak schválená dotace jen ve výši 40% nákladů je nedostatečná.

12 V březnu byl vyměněn hlavní, dvoukomorový lis linky za nový a výkonnější, ke konci listopadu pak byla provedena GO některých dopravníků (nejstarší byl v provozu od roku 1993). Středisko 14 Nebezpečné odpady Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Odpisy Náklady Výnosy Zisk Středisko zabezpečuje zejména pro obce svoz, uskladnění a následnou likvidaci nebezpečných odpadů (tu provádí oprávněné společnosti mimo okres Jeseník). Dále se zde bezplatně přebírají a shromažďují elektrozařízení podléhající zpětnému odběru. Dopravu a likvidaci těchto zařízení pak hradí kolektivní systémy, vytvořené pro tento účel. Množství zpětného odběru narůstá. Skladovací plocha střediska (navíc roztříštěná po areálu firmy) nepostačuje současnému množství odpadů. Středisko 15 Sběrný dvůr Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Odpisy Náklady Výnosy Zisk Sběrný dvůr provozujeme pro Město Jeseník od prosince Jako samostatné středisko je veden z důvodu sledování nákladů. Množství odkládaných odpadů od občanů Jeseníku rok od roku roste, především v odpadech následně ukládaných na skládku. Likvidace odpadů je přímo účtována městu - není zahrnuta v hospodaření tohoto střediska.

13 Provoz správy a údržby komunikací (SUK) vedoucí Polák Tomáš Středisko 20 Provoz správy a údržby komunikací Z důvodu organizačních změn vzniklo v říjnu 2007 nové středisko, do kterého spadají THP pracovníci, kteří řídí činnost středisek 21 a 25. Středisko 21 Místní komunikace Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Odpisy Náklady Výnosy Zisk Středisko místních komunikací zajišťuje veškerou údržbu a správu místních komunikací a veřejných prostranství ve městě Jeseník. Jedná se zejména o čištění místních komunikací jak v letním tak zimním, opravy, údržby, vysprávky a výstavby místních komunikací. V zimním probíhá zimní údržba plužení, posyp inertním a chemickým materiálem, odvoz sněhu, frézování sněhu a po skončení zimního úklid po zimní údržbě. Práce pro Město jsou prováděny na základě mandátní smlouvy. Pasporty v elektronické podobě jsou postupně aktualizovány na základě rozhodnutí a s odborem OMM. Práce pro město vytěžuje kapacitu střediska jen z části, proto je na středisku prováděna drobná stavební činnost pro ostatní investory zejména na území okresu Jeseník. Jedná se především o dlaždičské práce, výstavbu kanalizací, opravy mostních objektů, instalace svislého a vodorovného dopravního značení, zámečnické práce, výstavbu a rekonstrukci oplocení, dopravu a prodej stavebního materiálu (písek, drtě, betonové výrobky, cement a posypová sůl). Rok 2009 byl ziskový i díky těmto významným zakázkám: Lipovská ulice - chodníky (akce v rámci mandátní smlouvy), povodňové škody z 06/2009, Bezbariérové úpravy přechodů pro chodce v Jeseníku (akce pro Město Jeseník) a Úpravy prostoru před smuteční obřadní síní v Jeseníku (v rámci naší společnosti).

14 Středisko 25 Rekultivace kasárna Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Odpisy Náklady Výnosy Zisk Středisko je od roku 2005, po získání souhlasu k provozování zařízení na využití odpadů Rekultivace kasárna Jeseník, vedeno samostatně. Souhlas vydal Krajský úřad Olomouckého kraje. Zařízení slouží k rekultivaci pozemku v Bukovicích a k odstraňování odpadů (zemina, cihla). Finanční prostředky získané za ukládání odpadu jsou použity na údržbu příjezdových cest a jejich odvodnění, úpravu a rekultivaci povrchu pozemků. V roce 2009 se podařilo zrekultivovat další část plochy dle projektové dokumentace do konečné podoby. Proběhla jednání z důvodu blížícího se konce nájemní smlouvy a byla uzavřena nová smlouva o výpůjčce na dobu určitou a to do

15 Provoz správy a údržby zeleně (SUZ) vedoucí Kabelová Vlasta Středisko č. 60 Provoz správy a údržby zeleně Z důvodu organizačních změn vzniklo v říjnu 2007 nové středisko, do kterého spadají THP pracovníci, kteří řídí činnost středisek 22, 23 a 28. Středisko 23 Veřejná zeleň Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Odpisy Náklady Výnosy Zisk Práce střediska veřejné zeleně spočívá, jako každoročně, v komplexní údržbě zelených ploch od jarního vyhrabování přes plánovanou údržbu trávníků sečením, prořezáváním keřů, keřových skupin a živých plotů, výsadbou stromů a alejí, květinovou výsadbou, údržbou mobiliáře (květinové mísy, lavičky, herní prvky), údržbou vzrostlých stromů kácením, frézováním pařezů a pravidelným úklidem veřejného prostranství s podzimním hrabáním listí. Hlavní práce, tj. sečení a údržba stromů v rámci města Jeseník, jsou realizovány na základě zpracovaných pasportů, ve kterých jsou uvedeny jednotlivé intenzity údržby zelených ploch.v tomto roce byla zvýšená intenzita sečení ve třídě (II.), tj. údržba zelených ploch sídlištního charakteru, která vyplynula z požadavku města. Výchovné, bezpečnostní a zdravotní řezy stromů jsou prováděny pracovníky, kteří mají odbornou způsobilost v ošetřování vzrostlých stromů pomocí stromolezecké techniky. Nezbytnou součástí práce střediska je i údržba řízených dětských hřišť, údržba a správa soch, památníků a pramenů. Středisko poskytuje také služby v oblasti péče o zeleň právnickým i fyzickým osobám. Jedná se především o likvidaci dřevěného odpadu (větve) pomocí štěpkovače, řez ovocných stromků, terénní a sadové úpravy, zakládání trávníků, včetně sečení zahrad, údržba sportovních hřišť, poskytování služeb v oblasti dovozu a přepravy materiálu atd. V roce 2009 se středisko podílelo na investiční akci Rekonstrukce Masarykova náměstí v Jeseníku dílčí část sadové úpravy. Součásti práce veřejné zeleně je i pravidelná údržba travnatých porostů Jesenického a Bukovického hřbitova, včetně výsadby a údržby stromů, keřů. V zimních měsících je středisko zapojeno do zimní údržby.

16 Středisko 28 Městský les Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Odpisy Náklady Výnosy Zisk V roce 2007 byla podepsána Smlouva o výpůjčce 233,67 ha lesního majetku s Městem Jeseník na od do Veškeré finanční prostředky získané z prodeje vytěžené dřevní hmoty byly použity na pokrytí nákladů při těžbě, nákup rostlinného materiálu a jeho výsadbu, ochranu kultur, ožínání, úklid černých skládek. V roce 2009 bylo hospodaření v městském lese ztrátové, a to z důvodů nižší těžby a tím i prodeje dřevní hmoty. Provoz pohřebnictví (P) vedoucí Čuj Petr Středisko 22 Hřbitovnictví Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Odpisy Náklady Výnosy Zisk Naše společnost má ve správě dva hřbitovy, které jsou v majetku města Jeseník. Hřbitov Jeseník-Bukovice byl založen v roce Druhý hřbitov na Střelecké třídě byl založen (dnes Husova ul.). Hřbitov je situován v intravilánu města, v části nazývané Pod Chlumem. Je obklopen obytnou zástavbou. Rozkládá se na ploše 1,9 ha a má obdélníkový půdorys. Oba hřbitovy jsou určené pro pohřbívání do hrobu či hrobek. Na

17 hřbitovech jsou hrobová místa, urnová a desková hrobová místa. Na hřbitově v Bukovicích je kolumbárium a pietní vsypová loučka (od roku 1990), která slouží k uložení zpopelněných ostatků. V současné době se připravují nové podklady pro tvorbu nových map. V rámci mandátní smlouvy středisko veřejné zeleně provádí na těchto hřbitovech údržbu zelených ploch, keřů, květin, stromů, vývoz kontejnerů a zimní údržbu. Středisko Pohřebnictví se zabývá správou hřbitovů uzavíráním nájemních smluv, doplňováním a zakreslováním hrobových míst do pasportů hřbitovů a další agendou s tím spojenou. Středisko 24 Pohřebnictví Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Odpisy Náklady Výnosy Zisk V oblasti pohřebnictví je naší snahou poskytovat kvalitní a profesionální služby. V neposlední řadě nám není lhostejné i prostředí, ve kterém se sepisují objednávky, tvoří smlouvy, probíhají smuteční rozloučení a vystavení zesnulých. Od roku 2007 jsou v provozu také internetové stránky pohřebnictví - (www.tsje.cz/pohrebnictvi). Spolupracujeme s různými institucemi (např. Sdružení pohřebnictví v ČR, Státní zastupitelství, nemocnice, matriky, krematoria, patologie, domovy důchodců, aj.). Cíl je prostý, jít směrem nejnovějších trendů, směrem maximální komplexnosti služeb, profesionality, etiky svých zaměstnanců a kvality provedených služeb. Pořádáme jednání a školení ve spolupráci se Sdružením pohřebnictví v ČR. Provádíme poradenskou činnost pro obce v kraji i pro jiné pohřební služby, správy hřbitovů a krematoria. V roce 2009 proběhla rekonstrukce vstupu do obřadní síně (fasáda, bezbariérový přístup, osvětlení, mobiliář). V prosinci roku 2009 jsme požádali o prodloužení znaku kvality. Tento certifikát má propůjčeno cca 25 pohřebních služeb z celkového počtu 480. Pro informaci uvádíme počet obřadů v letech :

18 Rok Počet obřadů Z celkového počtu 452 objednávek-smuteční rozloučení, bylo uskutečněno : obřadů v naší obřadní síni(jeseník-bukovice) a kremace - 76 kremací bez obřadu(žádné rozloučení) - 27 pronájmů jiné obřadní síně a kremace - 3 obřady v naší obřadní síni(jeseník-bukovice) s uložením do rodinného hrobu - 1 pronájem jiné obřadní síně s uložením do rodinného hrobu - 27 rozloučení v kostele a kremací - 35 rozloučení v kostele s uložením do rodinného hrobu - 77 jiných objednávek (vsypy, atd.) Provoz správy a údržby a majetku (SUM) vedoucí Paták Martin Středisko č. 50 Provoz správy a údržby majetku Provoz správy a údržby majetku sestává ze středisek veřejné osvětlení, vrátnice, autodílna. Středisko 26 Veřejné osvětlení Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Odpisy Náklady Výnosy Zisk

19 Středisko zajišťuje opravu a údržbu veřejného osvětlení, montáž a demontáž vánočního osvětlení, výstavbu a rekonstrukci nového osvětlení a práce pro zákazníky na základě objednávek. Pro snížení nákladů ve spotřebě el. energie na VO byly prováděny tyto práce: - výměna nových světel na části ul. Bezručova část III. - snižování počtu světelných bodů na jednotlivých spínacích bodech - snižování spotřeby výměnou světel za světla s nižší spotřebou v lokalitě Sídl. 9. května, Smetanovy sady, sídl. Pod Chlumem. - instalování nových úspornějších spínacích relé jednotlivých okruhů - výměna starých světel za světla nová, nebo repasovaná dle opotřebení Prováděné rekonstrukce: - rekonstrukce přípojky NN spínací okruh ul. Dittersdorfova - rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Na Středisku, U Sokolovny - nasvícení bezbariérových přechodů na Nám. Svobody, 28. říjen, ul. Šumperská - nasvícení bezbariérových přechodů na ul. Lipovská Tak jako v předcházejících letech i v r došlo k navýšení ceny za 1 kwh. Vzhledem k tomu, že při rekonstrukcích veřejného osvětlení dochází ke zvyšování počtu světelných bodů a současně dochází ke snižování spotřeby výměnou světel s nižší spotřebou, je spotřeba v kwh/rok přibližně na stejné hodnotě, ale s každoročně vzrůstající cenou náklady rostou. Další činnost střediska spočívá v poskytování služeb pro občany a organizace v oblasti elektromontážních prací a provádění prací s vysokozdvižnou plošinou. Středisko 27 Autodílna Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Odpisy Náklady Výnosy Zisk

20 Středisko autodílna zajišťuje tyto služby: - opravu a údržbu motorových vozidel, jak pro TSJ a.s., tak i pro soukromé zákazníky a firmy - zámečnické práce, oprava a nástřik separačních kontejnerů - výrobu hydraulických hadic, tuto službu jsme rozšířili o výrobu tlakového hydraulického potrubí - ekologickou likvidaci motorových vozidel - mytí vozidel Wap - servis klimatizací - pneu servis Provádíme také údržbu naší čerpací stanice. I nadále se snažíme o rozšíření a zkvalitnění služeb. Ke ztrátě v daném roce došlo vlivem snížení výkupní ceny autovraků a také se omezila repase kovových kontejnerů, které jsou postupně nahrazovány za plastové. Úsek obchodně ekonomický (EU) vedoucí Lukáčová Růžena Pod úsek patří provoz čerpací stanice, skladové hospodářství. Dále zajišťuje účetní mzdovou a personální agendu společnosti. Středisko 31 - Provoz čerpací stanice na naftu rok prodej v tis. litrech V Jeseníku dne Vypracovala: Lukáčová R. Prejda Jan ředitel TSJ a.s.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Příloha k účetní závěrce k Příloha je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele a Českými účetními standardy pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Příloha je zpracována za účetní počínající dnem 1. ledna 2009 a končící dnem 31. prosince Účetní jednotka: Technické služby Jeseník a.s. Otakara Březiny Jeseník IČ:

31 Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : Technické služby Jeseník a.s. Sídlo: O. Březiny 168, Jeseník Právní forma: akciová společnost IČO: Předmět podnikání : - opravy a čištění komunikací, chodníků a veřejných prostranství - podnikání v oblasti s nakládání s odpady - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - provoz umývárny aut - práce s motorovou pilou - provoz odstavných ploch parkovišť - silniční motorová doprava nákladní - silniční motorová doprava osobní - provozování pohřebišť a krematorií - pohřební služba - pronájem nebytových prostor včetně služeb s tím spojených - zprostředkování obchodu a služeb - práce a služby při těžbě dřeva - pronájem vozidel a dalších technických zařízení - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - zámečnictví - opravy motorových vozidel - provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování - práce s vysokozdvižnou plošinou - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování - výroba pilařská a impregnace dřeva - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - terénní úpravy, výsadba a údržba zeleně Datum vzniku společnosti:

32 Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: Jméno fyzické osoby, název právnické osoby Bydliště, sídlo Sledované účetní Minulé účetní Podíl tj. % podíl tj. % Město Jeseník Masarykovo nám. 1/167, Jeseník kmenová akcie 100 kmenová akcie 100 Změny a dodatky provedené v účetním v obchodním rejstříku: Druh změny (dodatku) Datum změny (dodatku) - - Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním :

33 Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada Ředitel BOZP + PO Úsek obchodně ekonomický Sekretariát, osobní oddělení, skladové hospodářství Čerpací stanice Provoz likvidace odpadu Svoz domovního odpadu Skládka odpadů Svoz ostatního odpadu Provoz separace odpadu Separace Nebezpečný odpad Sběrný dvůr Provoz správy a údržby komunikací Místní komunikace Rekultivace kasárna Provoz správy a údržby zeleně Veřejná zeleň Městský les Provoz správy a údržby majetku Veřejné osvětlení Autodílna Vrátnice Provoz pohřebnictví Hřbitovnictví

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x Příloha k účetní závěrce Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti D-K zemědělská a.s. k

Příloha k účetní závěrce společnosti D-K zemědělská a.s. k k 31. 12. 2015 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,

Více

Příloha k účetní závěrce MONTAKO-obchod s.r.o. k

Příloha k účetní závěrce MONTAKO-obchod s.r.o. k k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Academy Center o.p.s. 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce společnosti Academy Center o.p.s. 31. 12. 2011 . 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Výroční zpráva. Obchodní rok 2011. Provoz odpadového hospodářství. Provoz správy a údržby komunikací. Provoz správy a údržby zeleně

Výroční zpráva. Obchodní rok 2011. Provoz odpadového hospodářství. Provoz správy a údržby komunikací. Provoz správy a údržby zeleně Výroční zpráva Obchodní rok 2011 Provoz odpadového hospodářství Provoz správy a údržby komunikací Provoz správy a údržby zeleně Provoz správy a údržby majetku Provoz pohřebnictví Úsek obchodně ekonomický

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Příloha k účetní závěrce Dobrovolného svazku obcí Jevišovicka k

Příloha k účetní závěrce Dobrovolného svazku obcí Jevišovicka k Dobrovolného svazku obcí Jevišovicka k 31. 12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a 24 vyhlášky 505/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

Výroční zpráva. Obchodní rok 2008. Provoz likvidace odpadu. Provoz separace odpadu. Provoz správy a údržby komunikací. Provoz správy a údržby zeleně

Výroční zpráva. Obchodní rok 2008. Provoz likvidace odpadu. Provoz separace odpadu. Provoz správy a údržby komunikací. Provoz správy a údržby zeleně Výroční zpráva Obchodní rok 2008 Provoz likvidace odpadu Provoz separace odpadu Provoz správy a údržby komunikací Provoz správy a údržby zeleně Provoz správy a údržby majetku Provoz pohřebnictví Úsek obchodně

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2015 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu společnosti

Příloha k účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu společnosti Příloha k účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu společnosti WB MILLS A.S. k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele.

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2015 Obsah Úvodní slovo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 3 A Základní údaje o akciové společnosti C Údaje o cenných papírech B Údaje o základním kapitálu 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 5 D

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti A MANO s.r.o. k Obsah přílohy

Příloha k účetní závěrce společnosti A MANO s.r.o. k Obsah přílohy Chelčického 911/2 130 00 Praha 3 DIČ: CZ24679852 Příloha k účetní závěrce společnosti A MANO s.r.o. k 31.12.2013 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013 k 31.12.2013 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti D-K zemědělská a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti D-K zemědělská a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Příloha k účetní závěrce za rok 212 Čl. II. Obecné údaje (1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Technické služby Police nad Metují, s.r.o Sídlo: V Domkách 8 Identifikační číslo: 25264176 Právní forma:

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924,669 02 Znojmo IČ 46902180, CZ46902180 Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Za účetní období od 1. 1. 2013 do 31.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Korporace AXONIA, a.s. Ke dni 31.12.2015 Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce za období od do

Příloha k účetní závěrce za období od do DKM Moravia a.s. Masarykovo nám. 142/10 664 64 Dolní Kounice IČ: 25544543 Příloha k účetní závěrce za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Společnost DKM Moravia a. s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích 3. Zaměstnanci korporace, osobní náklady 4. Půjčky, úvěry

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Gastroslužby, a.s. k

Příloha k účetní závěrce společnosti Gastroslužby, a.s. k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Obchodní korzo a.s. 2013

Obchodní korzo a.s. 2013 Obchodní korzo a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč DSG Brno-Líšeň, IČO: 485 13 181 Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč Obsah přílohy Všeobecné informace... 2 1. Popis účetní jednotky... 2 2. Zaměstnanci

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro nepodnikatelské subjekty. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2013 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2013 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Společnosti Zemědělské družstvo vlastníků Hodíškov Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o.

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o. Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31. prosinec 212 Obchodní firma nebo jiný název jednotky MONTAKO- obchod s.r.o. ( v celých tisících Kč

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2012 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZOD Němětice.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2012 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZOD Němětice. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2012 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZOD Němětice IČ : 00113794 DIČ : CZ00113794 Právní forma: družstvo 38701 Volyně Předmět

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Příloha k účetní závěrce za rok 2012 1. Popis účetní jednotky Název: DKM Moravia a.s. Sídlo: Masarykovo nám. 142 664 64 Dolní Kounice IČO: 25544543 Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: Vodoinstalatérství,

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2015 ============================= Ležáky 668, Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2015 ============================= Ležáky 668, Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2015 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více