VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 0/0 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka

2 Obsah str. I. Základní údaje o škole II. Vzdělávací programy základní školy 5 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 6 IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, o přijímacím řízení 8 V. Výsledky vzdělávání a výchovy žáků 9 VI. Prevence sociálně patologických jevů VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7 VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 8 IX. Výsledky inspekční činnosti provedení Českou školní inspekcí 9 X. Základní údaje o hospodaření školy 9 XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 0 XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů XIV. Spolupráce s jinými subjekty Příloha č. Účetní závěrka k..0 Příloha č. Účetní závěrka k 0.0 Příloha č. Koncepce školy pro období 0 08

3 I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Sídlo školy: Matiční 5, Ostrava, 78 Právní forma: příspěvková organizace, IČ: , DIČ: CZ Telefon: Fax: Ředitel: Mgr. Dagmar Hrabovská, V Troskách 5, Ostrava, Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby. Zřizovatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz se sídlem Ostrava, Prokešovo nám. 8/80, 79 9 IČO: 00855/0 Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:. Základní škola IZO: cílová kapacita: 860 žáků současný stav: 657 žáků Místo poskytovaného vzdělávání:. Matiční 5/08, 78 Ostrava. 0. dubna 0/5, 78 Ostrava. Školní družina IZO: cílová kapacita: 0 žáků současný stav: 85 žáků Místo poskytovaného vzdělávání:. Matiční 5/08, 78 Ostrava. 0.dubna 0/5, 78 Ostrava. Školní jídelna IZO: cílová kapacita: 500 stravovaných současný stav: 8 stravovaných Místo poskytování školských služeb:. Dr. Šmerala 5/565, 78 Ostrava. Školní jídelna výdejna IZO: cílová kapacita: 700 stravovaných současný stav: 700 stravovaných Místo poskytování školských služeb:. 0. dubna 0/5, 78 Ostrava. Dr. Šmerala 5/565, 78 Ostrava Datum zápisu do obchodního rejstříku:..005 Datum zahájení činnosti:..996

4 Školská rada: Školskou radu tvoří 6 členů, kteří jsou jmenováni pro období V souladu se zákonem č. 56/00 Sb., ve znění novel, se členové sešli dvakrát, a to předcházející školská rada dne.0 k projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 00/0 a schválení změn ve školním řádu platném od.0. Nová školská rada se sešla na ustavující školské radě dne..0. Členové školské rady se aktivně zapojili do práce ve prospěch školy, a to zejména ve věci výměny oken v obou školních budovách a opravy fasády školní budovy na ulici 0.dubna 0 v Ostravě. Školní parlament: Ve školním roce 0/0 se Školní parlament scházel dle potřeby od 0. I v tomto školním roce proběhly pod patronací parlamentu osvědčené akce jako byl vánoční a velikonoční jarmark, Mikuláš pro první stupeň nebo doručování valentýnských přání. Úspěchem skončila akce parlamentu pro žáky z budovy 0. dubna 0 Mikulášská cesta, které se zúčastnilo okolo stovky malých spolužáků. Prostřednictvím 0 úkolů se žáci seznámili s hlavní budovou, učebnami a jejich vybavením, které používají jejich starší kamarádi. Po splnění všech úkolů si odnesli malou sladkost. Na schůzích školního parlamentu se dále probírala příprava sportovně-intelektuálního klání SPINAKL, organizace a výběr filmu pro představení na konec školního roku. Taktéž se zde prezentovala se svou prací spontánně vzniklá divadelní skupina, která pro své spolužáky na konec školního roku nacvičila divadelní hru Záskok. Běžně se parlament zabýval provozními záležitostmi, vybavením tříd a možností dojíždět do školy na kolech. Od příštího školního roku by měl parlament fungovat v rámci obou školních budov. To znamená, že se jej budou účastnit všichni zástupci od první třídy a scházet se budou v budově na ulici 0. dubna 0. Charakteristika školy: Činnost školy probíhala v souladu se školním vzdělávacím programem S jazyky a počítačem porozumíme Evropě a světu. Od ročníku byly realizovány ve skupinách rozšířená výuka jazyků a práce s počítačem, které umožňují rozvoj práce s žáky jazykově a prospěchově nadanými. Dále byla práce s nadanými žáky směřována do oblastí soutěží, projektů a mimoškolních aktivit. V rámci přípravy do těchto akcí získali žáci nadstandardní vědomosti a dovednosti. Při vlastní účasti a realizaci těchto akcí si mohli porovnávat svou úroveň kompetencí s ostatními v měřítku obvodním až národním. V tomto srovnání dopadli výborně (viz přehled soutěží). Na druhou stranu byla velká péče věnována i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům s výukovými i výchovnými problémy, žákům - cizincům, a to prostřednictvím školního poradenského pracoviště. Celkový počet žáků, kterým byla věnována péče, činil 89 žáků, z toho 69 na prvním stupni a 0 na druhém stupni školy. Skupinová péče byla věnována žákům. Individuální péče, která byla těmto žákům věnována prostřednictvím dvou speciálních pedagogů, mohla být realizována díky partnerství v projektu Integrace na druhou a realizaci projektu Čtu, rozumím, vím, které jsou financovány z prostředků ESF a ČR. Pro tyto žáky a jejich rodiče byly realizovány čtyři společné dílny, na nichž bylo ukázáno, jak se svým dítětem pracovat při domácí přípravě, jak vhodně dítě motivovat, akceptovat přiměřenou náročnost, podpořit dítě i při neúspěchu.

5 Dále se uskutečnila tři projektová odpoledne Nebojme se učení, v nichž se žáci z různých ročníků se stejným druhem postižení učili sdílet své problémy s jinými, ukázali si způsoby vzájemné pomoci a podpory, byli vedeni k akceptaci odlišností, vstřícnosti, nevyvolávání konfliktů. V tomto školním roce bylo zpracováno a odesláno žáků na základní nebo kontrolní vyšetření na Pedagogicko-psychologickou poradnu v Ostravě. Činnost ŠPP byla směřována na péči o integrované žáky, na žáky svýukovými problémy, na školní zralost, mimořádné nadání žáků, výchovné problémy a poruchy chování, vztahové problémy a profesní poradenství.v rámci této činnosti se uskutečnila specifická prevence pro rodiče, a to beseda pod názvem Důsledky a příznaky užívání drog, organizované společností Renarkon. Nespecifická prevence v rámci spolupráce s rodičovskou veřejností byla zastoupena akcemi jako Velikonoční a Vánoční jarmark, vánočními besídkami, Slavnostmi Slabikáře, celoměstskou akcí Matička 0, třídními schůzkami a individuálními pohovory. Ve školním roce 0/0 k 0. 0 navštěvovalo školu 657 žáků ve 7 třídách. Žáci pracovali ve čtyřech jazykových učebnách, ve dvou počítačových učebnách a v jedné multimediální učebně. Modernizace jazykové učebny, počítačové učebny, vybudování multimediální učebny ve školní budově na ulici Matiční 5 v Ostravě se uskutečnila z finančních prostředků ESF a ČR v rámci projektu Modernizace výuky základních škol Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Z důvodu prostorových možností a vyššímu počtu tříd jsou učebny fyziky a chemie poloodborné. Ve školní budově 0. dubna 0 je zřízena pracovna školního speciálního pedagoga, v suterénu je místnost s keramickou pecí určená pro výtvarné kroužky a školní družinu. V každé školní budově je tělocvična, u obou školních budov jsou vybudovány odpočinkové prostory, které slouží výuce tělesné výchovy, a to zejména míčových her, činnostem školní družiny, k relaxačnímu pobytu žáků o velkých přestávkách. Škola není bezbariérová. II. Vzdělávací programy základní školy Tabulka č.. r.. r.. r.. r. r. r. r. r. r. ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP RVJ ŠVP RVJ ŠVP RVJ ŠVP RVJ ŠVP Vysvětlivky: RVJ ŠVP rozšířená výuka jazyků školní vzdělávací program 5

6 Statistické údaje o třídách školy Tabulka č. Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele a b a b a b a b ,, 7, 7, a = údaj se vztahuje k. předcházejícího školního roku b = údaj se vztahuje k. školního roku právě končícího Školské služby byly poskytovány vrámci činnosti školní družiny, a to 85 žákům v 0 odděleních školní družiny. Poskytování zájmově orientované služby školní družinou je na velmi dobré úrovni, proto zájem o pobyt ve školní družině má trvale vzrůstající tendenci. III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Výuku v tomto školním roce zabezpečovalo 0 učitelů, z toho 9 žen a muž, ve školní družině pracovalo 0 vychovatelek. Větší část pedagogických pracovníků je starších 0 let. Věková struktura pedagogických pracovníků Tabulka č. do 0 let 0 let 0 let 50 let nad 50 let Tabulka č. Pracující důchodci fyzický počet přepočtený počet,7 Kvalifikovanost zaměstnanců školy Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy, včetně ředitele školy, splňovali požadovanou odbornou kvalifikaci. Jednotlivým předmětům vyučovali pouze aprobovaní učitelé. Ve škole dále pracovali dva kvalifikovaní výchovní poradci, dva speciální pedagogové, dále zde působili koordinátor ŠVP a ICT koordinátor, tito zaměstnanci mají požadované vzdělání (studium k výkonu specializovaných činností podle par. 9 písm. b) Vyhlášky č. 7/005 Sb.), metodik prevence sociálně patologických jevů, který rovněž splňuje výše uvedené vzdělání, činnost vyvíjel i metodik EVVO (bez special. studia). Školní poradenské pracoviště vedl plně kvalifikovaný speciální pedagog. 6

7 Absolventi, kteří nastoupili na školu Tabulka č. 5 Minulý školní rok Tento školní rok Počet Aprobace Počet Aprobace Učitelka. st. Tv 0 0 Počet učitelů a vychovatelů, kteří nastoupili nebo odešli Tabulka č. 6 Minulý školní rok Tento školní rok Nastoupili 6 Odešli na jinou školu mimo škol. na jinou školu mimo škol. rodič. dovolená, důchod do důchodu, na MD a RD Počet zaměstnanců důchodců a nekvalifikovaných Tabulka č. 7 Minulý škol. rok Tento škol. rok Z toho učitelů Důchodci Nekvalifikovaní 0 0 7

8 IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, o přijímacím řízení Zápis k povinné školní docházce Tabulka č. 8 Minulý školní rok Tento školní rok Poprvé u zápisu 8 9 Přestup z jiné školy 0 Přicházejí po odkladu 0 Převedeni na jinou školu 0 5 Odklad školní docházky 7 Nastoupí k. 9 Rozdílný počet žáků zapsaných a ve skutečnosti nastupujících k. následujícího školního roku je dán zejména tím, že někteří zákonní zástupci zapisují dítě do několika škol současně. Výsledky přijímacího řízení na střední školy Tabulka č. 9 Minulý školní rok Tento školní rok Počet žáků % Počet žáků % Gymnázium 8leté 9,, Gymnázium 6leté 6,8,8 Gymnázium leté 9,6 8,7 Střední prům. a umělec. školy 7, 6 5,6 Střední odborné školy 7 0, 9,7 Nepřijati žáci Celkem školy s mat. roč. 6 89,7 8 90, Celkem učební obory 7 0, 9,7 Výše uvedené výsledky svědčí o výborné úrovni výchovně vzdělávací práce školy, jestliže 90,% žáků ročníku bylo přijato na střední školy s maturitou a 8,% žáků do víceletých gymnázií, žádný žák nebyl neumístěn.

9 V. Výsledky vzdělávání a výchovy žáků Výsledky vzdělání Tabulka č. 0 Ročník počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno a b a b a b a b a b Celkem za. st Celkem za. st Celkem a = údaj se vztahuje k. předcházejícího školního roku b = údaj se vztahuje k. školního roku právě končícího Výsledky ve vzdělávání jsou dlouhodobě velmi dobré až vynikající, o čemž svědčí i výsledky testování žáků v rámci republiky i kraje. V tomto školním roce se škola zapojila do testování ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v rámci projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj, CZ..07/..00/.00. Testování se zúčastnilo přes tisíc žáků devátých tříd celé České republiky, 757 z nich v Moravskoslezském kraji. Testování probíhalo v předmětech český jazyk, matematika, anglický jazyk, chemie, fyzika a biologie. Žáci IX. A třídy svými dovednostmi dosahovali podstatně lepších výsledků v celorepublikovém i krajském srovnání. Naproti tomu žáci IX. B byli horší. Tato skutečnost byla dána tím, že v této členné třídě byli žáci se specifickými vývojovými poruchami učení, intelektem v pásmu podprůměru a velmi špatnou pracovní morálkou. Tuto skutečnost se škola snažila zmírnit již od šesté třídy sníženým počtem žáků ve třídě a individuálním přístupem. Někteří z žáků byli integrováni, ale pro laxnost v docházce ke speciálnímu pedagogovi byli poradnou z integrace vyřazeni. Tyto výsledky byly potvrzeny i generální zkouškou testování žáků tříd, realizovanou MŠMT ČR a ČŠI v předmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk. Vynikajících výsledků dosáhla škola v testování žáků ročníku, realizovaném MŠMT ČR a ČŠI vpředmětech český jazyk, matematika, anglický jazyk, a to v základní i těžší úrovni. V obou těchto úrovních se žáci pohybovali nad průměrnou republikovou úspěšností, řada z nich dosáhla dokonce 00% úspěšnosti v obou úrovních.

10 Kvalitní vzdělávací výsledky jsou dosahovány díky dlouhodobé, koncepční a svědomité práci celého pedagogického kolektivu, díky zájmu učitelů o další vzdělávání pedagogických pracovníků, o jejich práci s žáky mimo vyučování. O tom svědčí také výborné výsledky v celé řadě soutěží, a to na obvodní až národní úrovni (viz tab. č. ). Přínosem výchovně vzdělávací činnosti školy je účast žáků na výukových programech, exkurzích, projektových dnech, vzdělávacích zájezdech do Anglie, ve škole v přírodě zaměřené na intenzivní přípravu žáků tříd k přijímacím zkouškám na střední školy, ozdravných pobytech žáků aj. (viz tab. č. ) Přehled účasti a umístění žáků v soutěžích Tabulka č. název soutěže obvodní kolo městské kolo krajské kolo národní kolo umístění umístění umístění umístění Matematická olympiáda ročník Technická olympiáda Mezinárodní matematický seminář TAKTIK ročník ročník Finanční gramotnost S hlavou v oblacích Ekonomická soutěž Staň se dobrým manažerem SAPERE vědět, jak žít Vědomostní soutěž Najdi, co neznáš x. 5 x úspěšný řešitel účast x. x. x. x. x. x x. x. x. x. Pythagoriáda x. Logická olympiáda Dějepisná olympiáda x. Recitační soutěž x. x. Literární soutěž Čertovské x pohádky Pěvecká soutěž x. Skřivánek x. Recitační soutěž x. Rolnička 0 x. x. x. x. 0

11 Konverzační soutěž v německém jazyce Harry Potter s Day Ostrčilka s Underground A. Hrdlička Challenge Konverzační soutěž v anglickém jazyce Leťs play with English English Nightingale Anglický desetiboj Výtvarná soutěž Bůžek přírody Výtvarná soutěž Farmářské trhy Výtvarná soutěž Ostrava uprostřed zeměkoule Dějepisná soutěž Ostrava zelené město Mladý cyklista x. x. x. x. Odbíjená x. Přírodovědná soutěž Příroda s otazníky Dějepisná soutěž Válečná historie Ostravy Vědomostní soutěž Ostrava dětem známá - neznámá SPINAKL x., x., x5 Recitační soutěž SPINAKL x Výtvarná soutěž SPINAKL x., x., x. Hudební soutěž SPINAKL x.,x.,x. Sportovní soutěž x. x. x. x. x x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x.

12 Snížený stupeň z chování Tabulka č. Stupeň Minulý školní rok Tento školní rok z chování Počet Procento Počet Procento 8,8 0,6 5 0,7 0,0 Důvodem snížených stupňů z chování se stala zejména neomluvená absence, opakované porušování školního řádu v oblasti chování vůči spolužákům i vyučujícím a velmi nedbalá příprava na vyučování. Celkový počet neomluvených hodin Tabulka č. Minulý školní rok 9 hodin Tento školní rok 78 hodin Počet žáků Průměr za školu Počet žáků Průměr za školu 5, 9,7 VI. Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů probíhala důsledně a neformálně v souladu s dlouhodobým preventivním programem školy Školní preventivní strategií na období a Minimálním preventivním programem pro školní rok 0/0. Základním principem činností daných oběma dokumenty bylo osvojování základních kompetencí a rozvoj dovedností, které vedou žáky k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Základem preventivní práce v naší škole byl kvalitní každodenní život školy, podpořený dodržováním Školního řádu školy. V rámci vyučovacích hodin byly využívány podněty otevřené výuky, projektové výuky, kritického myšlení a zážitkové pedagogiky, což mimo jiné dokládají absolvované specializované programy, jako Program primární prevence pro. ročník, dlouhodobý preventivní program Buď OK Renarkon pro roč., dále besedy s Městskou policií a Policií ČR, pro vytvoření funkčních vztahů v třídních kolektivech Noc v tělocvičně, prožitkový program Centrum nové naděje, ozdravné pobyty žáků, škola v přírodě, lyžařský výcvikový kurz, filmový festival Jeden svět, projektové dny, aj. Tabulka č. a č. 5 podává souhrnný přehled akcí pro žáky, které podporují prevenci sociálně patologických jevů a environmentální výchovu. Za další kvalitní prevenci sociálně patologických jevů považuje škola nabídku bohaté mimoškolní činnosti žáků. Proto pro ně připravila a realizovala řadu zájmových kroužků, viz tabulka č.

13 Přehled akcí školy pro žáky Tabulka č. Název akce Ročník Počet zúčastněných tříd Dlouhodobý preventivní program Buď OK Renarkon 6 Program primární prevence.... Divadelní představení.... Noc v tělocvičně. Filmové představení ke Dni dětí. Filmový festival Tur film Ostrava Besedy s Městskou policií.... Koncerty.. Prožitkový program Centrum nové naděje

14 Klub Ámos.... První pomoc šance pro život Čas proměn beseda o dospívání 7 Příběhy bezpráví beseda s pamětníkem na téma emigrace Filmový festival Jeden svět Fantastica koncert Janáčkova konzervatoř Biologická vycházka rybník Štěpán Hledej pramen vody. Chemie na Hradě. Pasování prvňáčků na čtenáře, Knihovna města Ostravy. Výuka na dopravním hřišti. 8 Beseda v knihovně Koncert Mé vlastní loutkové divadlo dílna.. Návštěva Úřadu práce Interaktivní výstavy. Hornické muzeum exkurze. Exkurze do obecné školy v Kozlovicích Arcellor Mittal exkurze Návštěva Allianz Francaise Vítkovice exkurze Ostrava známá i neznámá výukový program. Planeta Země výukový program Exkurze Archeopark Chotěbuz Gotika život rytířů za vlády Lucemburků...

15 Francouzština jako retro módní přehlídka Station Days prezentace SŠTD Ostrava Vítkovice Exkurze Lesní škola... Francouzský den. Láska ano, děti ještě ne Nebezpečí internetu beseda Žijeme Londýnem beseda Divadelní představení žáků ZŠ Záskok Ozdravný pobyt Zlaté Hory.. Ozdravný pobyt Nový Hrozenkov Ozdravný pobyt Karlovice ve. Slezsku LVK Poznávací zájezd Anglie, Francie zájemci Projektový den Země Velikonoční jarmark. Mikulášská cesta.... Beseda na téma plazi.

16 Velikonoční jarmark. Vánoční jarmark. Exkurze do Zoo. Výchova šlechtice, Slezskoostravský hrad.. Testování žáků generální zkouška Slepecký pes beseda.. Přehled akcí školní družiny pro žáky Tabulka č. 5 Název akce Oddělení ŠD Dětiáda. 0. Exkurze do hasičské zbrojnice - Beseda s policistou ČR Karneval na SVČ Ostrčilova.,,,, Den otevřených dveří v SVČ Ostrčilova. Vánoční dílnička pro rodiče s dětmi Lampiónový průvod Velikonoční dílnička pro rodiče s dětmi Dopravní hřiště, Matička Den dětí sportovní odpoledne na školním.,0. hřišti Céčková horečka soutěžní odpoledne. Šikulové natáčení ČT Sklep strašidel Natáčení Živě na jedničce Výlet do Zoo Domácí mazlíčci akce pro rodiče s dětmi

17 Přehled zájmové činnosti Tabulka č. 6 Počet Počet hodin Název kroužku žáků týdně. Počítačový. Poznámka. Matematický 7. pol. Sportovní 5 Biologický 6 Dramatický 5 Výtvarný Chemický 6. pol. Čtení s porozuměním Hra na zobcovou flétnu Výtvarně keramický 7 Výtvarně keramický 9 Keramický 6 Keramický Netradiční výtvarné techniky 5 Netradiční výtvarné techniky. 5 VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s plány pro rok 0 a 0. Vzdělávací akce byly zaměřeny na oblasti dotčené změnami školské legislativy, na rozvoj komunikace, multimediální aktivity v cizím jazyce, práci s interaktivní tabulí, modernizaci výuky chemie na základních školách, v přírodovědné oblasti, na činnostní učení, na rozvoj kritického myšlení čtením a psaním (RWCT), na aktivizující metody pro splnění klíčových kompetencí žáků, na podporu inkluze ve vzdělávání prostřednictvím modernizace organizačních forem a metod výuky. Dále bylo vzdělávání zaměřeno na doplnění kvalifikace školního metodika prevence k výkonu specializovaných činností. Vzdělávací akce byly realizovány zejména Krajským vzdělávacím centrem Nový Jičín, Národním institutem pro další vzdělávání, Tvořivou školou, Education Centre of Ostrava, o.p.s., PARIS vzdělávací a nakladatelskou agenturou, PPP Ostrava. Řada těchto vzdělávacích akcí byla umožněna účastí školy vprojektech hrazených z ESF a finančních prostředků ČR v rámci globálního programu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském, jako Motivace žáků ZŠ ke studiu technických oborů, Integrace na druhou, SYNERGIE Spolupráce VŠ se ZŠ, SŠ, Moderní škola.

18 Přehled vzdělávacích akcí a počtu zúčastněných pedagogických pracovníků Tabulka č. 7 Papírové hrátky Novela zákoníku práce Tea Bag Skládání z čajových sáčků Instruktorský kurz lyžování Novela zákoníku práce ve školské praxi Aktivační metody při výuce angličtiny Co a jak čteme v matematice? Hry ve třídě Neznámé pomůcky ve vyučování matematice Rozvíjíme čtenářskou gramotnost Mentální mapy jako prostředek ke zvýšení zájmu žáků o výuku matematiky a přírodních věd Češtinářské hrátky pro rozvoj čtenářství Testujeme s googlem Efektivní využití interaktivní tabule Smart 8 Mentální mapy ve výuce češtiny Matematická mozaika Burza nápadů pro výuku angličtiny VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Škola se řadou aktivit prezentuje rodičovské i další veřejnosti města Ostravy. Díky průběžné aktualizaci webových stránek školy může veřejnost sledovat činnost školy během celého školního roku. Škola také využívá měsíčníků Centrum, Ostravská radnice, webových stránek zřizovatele a magistrátu. Týdenní plány všech předmětů seznamují žáky i jejich zákonné zástupce s výstupy klíčových aktivit, s učivem, s mimoškolními akcemi, s písemnými testy, s žákovskými potřebami, a to s týdenním předstihem. Škola tak vytváří bezpečné prostředí pro žáky. V tabulce č. 8 je uveden přehled dalších akcí pro rodiče. Přehled akcí školy pro rodiče Tabulka č. 8 Název akce Ročník Počet akcí Den otevřených dveří. Vánoční dílna. Vánoční besídka. Svátek Slabikáře. Čtenářské dílny s rodiči. Vánoční jarmark Velikonoční jarmark Vánoční dílnička pro rodiče ŠD s dětmi Velikonoční dílnička pro ŠD rodiče s dětmi Matička festival družin ŠD Domácí mazlíčci ŠD 8

19 IX. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Dne. června 0 proběhla inspekční činnost ČŠI podle par.:7 odst.5 zákona č. 56/00 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmětem manželů Veselých byla stížnost na postup ředitelství školy ohledně postupu ředitelství školy ohledně vyšetřování konfliktů vedoucích k šikaně. V části postupu při řešení údajné šikany ze strany školy byla stížnost shledána jako nedůvodná, v části zvládnutí komunikace mezi školou a zákonnými zástupci byla stížnost shledána důvodná, třídní učitelka nepostupovala přiměřeně, chování žáka řešila se zpožděním a hodnotila je ne vždy vhodným způsobem. X. Základní údaje o hospodaření školy Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu VÝNOSY k.. 0 v Kč k 0. 0 v Kč Dotace 0000, ,9 Ostatní 0 0,00 Výnosy celkem 00000, ,9 NÁKLADY k.. 0 v Kč k 0. 0 v Kč Neinvestiční náklady celkem 0000, ,9 z toho: - platy 5000, ,00 - OON.000, ,00 - zákonné odvody (SP, ZP) 659,00.05,00 - náhrada nemoc 8977,00 59,00 - příděl FKSP 980, ,0 - učebnice, šk. potřeby, učební pomůcky 586,70.887,50 - další vzdělávání pedag. pracovníků 0.080,00 860,00 - pojištění zaměstnanců 5,.,05 - ostatní 80.7,7 5057,97 Náklady celkem 0000, ,9 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 Hospodaření s prostředky od zřizovatele, z hospodářské činnosti a dotací z ESF a SR grantový projekt Čtu, rozumím, vím VÝNOSY k.. 0 v Kč k 0. 0 v Kč Dotace.77605, ,50 Dotace z projektu ESF a SR 09,00 0,00 Použití fondů,00 7,80 Použití fondů nespotřebovaná 0,00.08, dotace z ESF a SR z roku 0 Doplňková činnost.097,00 597,68 Ostatní 9.769,.97887,6 Výnosy celkem.60, 60,0

20 NÁKLADY k.. 0 v Kč k 0. 0 v Kč Hlavní činnost 0.608,5 0,0 Hlavní činnost projekt z ESF a 09,00.08, SR Doplňková činnost 9070,96 7,07 Náklady celkem.90.70,7,60 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 67, , Převod do rezervního fondu 7,85 0 Převod do fondu odměn 0.000,00 0 Vysvětlivky: FKSP fond kulturních a sociálních potřeb OON ostatní osobní náklady SP sociální pojištění ZP zdravotní pojištění DPP dohody o provedení práce DPČ - dohody o pracovní činnosti Projekt z ESF a SR V příloze č., je uvedena účetní závěrka k.. 0 a k XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola k.0 zahájila realizaci projektu Čtu, rozumím, vím, registrační číslo: CZ..07/..00/.77, financovaného z ESF a ČR. Díky tomuto projektu mohla být řada hodin českého jazyka, cizího jazyka, matematiky individualizována se zaměřením na čtenářskou gramotnost. Rovněž také byla umožněna práce druhému speciálnímu pedagogovi a tím pádem individuální péče žákům integrovaným i žákům s výukovými problémy. Realizace projektu zabezpečila školu řadou pomůcek, knih a učebnic, jejichž nákup při kráceném rozpočtu ONIV v tomto roce by byl zcela nemožný. Vyučující vytvořili v rámci oblastí tohoto projektu 7 sad po 7 vzdělávacích materiálech, tedy 50 vzdělávacích materiálů. Tyto v jednotlivých vyučovacích hodinách ověřovali. Dále je škola partnerem Ostravské univerzity vrámci projektu OP VK SYNERGIE Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ. Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí budoucích učitelů a pedagogických pracovníků, na schopnost rozvíjet u žáků ZŠ a SŠ klíčové kompetence potřebné pro život prostřednictvím kvalitní praktické postgraduální přípravy realizované u erudovaných a zkušených cvičných pedagogů, posílení poradenských služeb a aktivit, podchycení talentovaných žáků a studentů. Škola je rovněž zapojena do projektu Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji Integrace na druhou, podporovaného v rámci OP VK. Účast v tomto projektu umožňuje našim učitelům bezplatnou účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeného na rozvoj klíčových kompetencí pedagogů a na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s následnou praxí, školení v oblasti terapeutických technik a v oblasti mediace, proškolení v užití Feuresteinovy metody. Na podzim roku 0 se žáci školy ze čtvrtých tříd v počtu 90 díky projektu Ozdravné pobyty dětí.stupně ZŠ obvodu, který realizovalo Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, na základě finanční dotace ze Státního fondu ministerstva životního prostředí, zúčastnili bezplatně ozdravného pobytu v Karlovicích v Jeseníkách. Na jaře roku 0 vyjelo 0 žáků druhých a třetích tříd školy na další ozdravný pobyt Kdo se ptá, dozví se v délce dnů do Zlatých Hor v Jeseníkách. Pobyt se uskutečnil za finanční dotace ve výši 500,- Kč na žáka na základě účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy, z fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Dále škola vypracovala projekt Fyzika moderně a zajímavě, v rámci kterého chtěla získat nadační příspěvek Oranžová učebna z nadace ČEZ pro modernizaci učebny fyziky. Pro velký počet žadatelů nebyl v grantovém řízení projekt přijat.

21 XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola není zapojena do nabídky celoživotního vzdělávání. XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Pro zkvalitnění vzdělávání žáků, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a bohatou zájmovou mimoškolní činnost žáků škola vypracovala řadu žádostí o účelové dotace a získala následující: Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Zastupitelstvo Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz schválilo poskytnutí účelově vázaných finančních prostředků v tomto členění : - Keramický kroužek Kč - Dramatický kroužek.000 Kč - Celkem.000 Kč Statutární město Ostrava, Magistrát Zastupitelstvo Magistrátu města Ostravy kraje schválilo poskytnutí účelově vázáných finančních prostředků v tomto členění : - Na výdaje spojené s realizací nejméně denního organizovaného pobytu dětí, které jsou žáky Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace v období od..0 do 0..0, která není postižena smogovou situací z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 8700 Kč - na realizaci projektu Rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků 000 Kč V roce 0 byly schválená neinvestiční dotace Čtu, rozumím, vím, reg. číslo CZ..07/..00/.77 ze SR a ESF v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši.0. Kč. V roce 0 byla poskytnuta záloha ve výši.90.7,0 Kč, z toho čerpáno 09 Kč v roce 0, nespotřebovaná dotace ve výši.586,0 byla převedena do rezervního fondu z ostatních titulů.

22 XIV. Spolupráce s jinými subjekty I v tomto roce probíhala intenzivní spolupráce s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity v rámci statutu fakultní školy a v rámci projektu SYNERGIE. Vyučující naší školy připravili řadu ukázkových hodin, vedli průběžné i souvislé pedagogické praxe, odpovídali na celou řadu dotazníků studentů. Tato vzájemná spolupráce pomáhá udržovat vysoký standard vzdělávání ve škole. Ve škole působí odborová organizace, spolupráce probíhala v souladu s kolektivní smlouvou. Další subjekty, se kterými škola spolupracuje: Tvořivá škola, občanské sdružení VITA Nakladatelství Fraus KVIC NIDV Goethe-Institut Praha Divadlo loutek Národní divadlo moravskoslezské Městská knihovna Telepace SVČ Ostrava PPP Ostrava Úřad práce besedy pro žáky Renarkon, nezisková org. Faust, nezisková org. Městská policie Hasičský záchranný sbor Education Centre of Ostrava, o.p.s. AV Media Agentura PARIS OXFORD University Press

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 3 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 0/03 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka Obsah str. I. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 0/0 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka Obsah str. I. Základní údaje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 0/05 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka Obsah str. I. Základní údaje

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36 Adresa: Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36, 700 30 Ostrava Identifikátor školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více