VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 0/0 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka

2 Obsah str. I. Základní údaje o škole II. Vzdělávací programy základní školy 5 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 6 IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, o přijímacím řízení 8 V. Výsledky vzdělávání a výchovy žáků 9 VI. Prevence sociálně patologických jevů VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7 VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 8 IX. Výsledky inspekční činnosti provedení Českou školní inspekcí 9 X. Základní údaje o hospodaření školy 9 XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 0 XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů XIV. Spolupráce s jinými subjekty Příloha č. Účetní závěrka k..0 Příloha č. Účetní závěrka k 0.0 Příloha č. Koncepce školy pro období 0 08

3 I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Sídlo školy: Matiční 5, Ostrava, 78 Právní forma: příspěvková organizace, IČ: , DIČ: CZ Telefon: Fax: Ředitel: Mgr. Dagmar Hrabovská, V Troskách 5, Ostrava, Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby. Zřizovatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz se sídlem Ostrava, Prokešovo nám. 8/80, 79 9 IČO: 00855/0 Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:. Základní škola IZO: cílová kapacita: 860 žáků současný stav: 657 žáků Místo poskytovaného vzdělávání:. Matiční 5/08, 78 Ostrava. 0. dubna 0/5, 78 Ostrava. Školní družina IZO: cílová kapacita: 0 žáků současný stav: 85 žáků Místo poskytovaného vzdělávání:. Matiční 5/08, 78 Ostrava. 0.dubna 0/5, 78 Ostrava. Školní jídelna IZO: cílová kapacita: 500 stravovaných současný stav: 8 stravovaných Místo poskytování školských služeb:. Dr. Šmerala 5/565, 78 Ostrava. Školní jídelna výdejna IZO: cílová kapacita: 700 stravovaných současný stav: 700 stravovaných Místo poskytování školských služeb:. 0. dubna 0/5, 78 Ostrava. Dr. Šmerala 5/565, 78 Ostrava Datum zápisu do obchodního rejstříku:..005 Datum zahájení činnosti:..996

4 Školská rada: Školskou radu tvoří 6 členů, kteří jsou jmenováni pro období V souladu se zákonem č. 56/00 Sb., ve znění novel, se členové sešli dvakrát, a to předcházející školská rada dne.0 k projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 00/0 a schválení změn ve školním řádu platném od.0. Nová školská rada se sešla na ustavující školské radě dne..0. Členové školské rady se aktivně zapojili do práce ve prospěch školy, a to zejména ve věci výměny oken v obou školních budovách a opravy fasády školní budovy na ulici 0.dubna 0 v Ostravě. Školní parlament: Ve školním roce 0/0 se Školní parlament scházel dle potřeby od 0. I v tomto školním roce proběhly pod patronací parlamentu osvědčené akce jako byl vánoční a velikonoční jarmark, Mikuláš pro první stupeň nebo doručování valentýnských přání. Úspěchem skončila akce parlamentu pro žáky z budovy 0. dubna 0 Mikulášská cesta, které se zúčastnilo okolo stovky malých spolužáků. Prostřednictvím 0 úkolů se žáci seznámili s hlavní budovou, učebnami a jejich vybavením, které používají jejich starší kamarádi. Po splnění všech úkolů si odnesli malou sladkost. Na schůzích školního parlamentu se dále probírala příprava sportovně-intelektuálního klání SPINAKL, organizace a výběr filmu pro představení na konec školního roku. Taktéž se zde prezentovala se svou prací spontánně vzniklá divadelní skupina, která pro své spolužáky na konec školního roku nacvičila divadelní hru Záskok. Běžně se parlament zabýval provozními záležitostmi, vybavením tříd a možností dojíždět do školy na kolech. Od příštího školního roku by měl parlament fungovat v rámci obou školních budov. To znamená, že se jej budou účastnit všichni zástupci od první třídy a scházet se budou v budově na ulici 0. dubna 0. Charakteristika školy: Činnost školy probíhala v souladu se školním vzdělávacím programem S jazyky a počítačem porozumíme Evropě a světu. Od ročníku byly realizovány ve skupinách rozšířená výuka jazyků a práce s počítačem, které umožňují rozvoj práce s žáky jazykově a prospěchově nadanými. Dále byla práce s nadanými žáky směřována do oblastí soutěží, projektů a mimoškolních aktivit. V rámci přípravy do těchto akcí získali žáci nadstandardní vědomosti a dovednosti. Při vlastní účasti a realizaci těchto akcí si mohli porovnávat svou úroveň kompetencí s ostatními v měřítku obvodním až národním. V tomto srovnání dopadli výborně (viz přehled soutěží). Na druhou stranu byla velká péče věnována i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům s výukovými i výchovnými problémy, žákům - cizincům, a to prostřednictvím školního poradenského pracoviště. Celkový počet žáků, kterým byla věnována péče, činil 89 žáků, z toho 69 na prvním stupni a 0 na druhém stupni školy. Skupinová péče byla věnována žákům. Individuální péče, která byla těmto žákům věnována prostřednictvím dvou speciálních pedagogů, mohla být realizována díky partnerství v projektu Integrace na druhou a realizaci projektu Čtu, rozumím, vím, které jsou financovány z prostředků ESF a ČR. Pro tyto žáky a jejich rodiče byly realizovány čtyři společné dílny, na nichž bylo ukázáno, jak se svým dítětem pracovat při domácí přípravě, jak vhodně dítě motivovat, akceptovat přiměřenou náročnost, podpořit dítě i při neúspěchu.

5 Dále se uskutečnila tři projektová odpoledne Nebojme se učení, v nichž se žáci z různých ročníků se stejným druhem postižení učili sdílet své problémy s jinými, ukázali si způsoby vzájemné pomoci a podpory, byli vedeni k akceptaci odlišností, vstřícnosti, nevyvolávání konfliktů. V tomto školním roce bylo zpracováno a odesláno žáků na základní nebo kontrolní vyšetření na Pedagogicko-psychologickou poradnu v Ostravě. Činnost ŠPP byla směřována na péči o integrované žáky, na žáky svýukovými problémy, na školní zralost, mimořádné nadání žáků, výchovné problémy a poruchy chování, vztahové problémy a profesní poradenství.v rámci této činnosti se uskutečnila specifická prevence pro rodiče, a to beseda pod názvem Důsledky a příznaky užívání drog, organizované společností Renarkon. Nespecifická prevence v rámci spolupráce s rodičovskou veřejností byla zastoupena akcemi jako Velikonoční a Vánoční jarmark, vánočními besídkami, Slavnostmi Slabikáře, celoměstskou akcí Matička 0, třídními schůzkami a individuálními pohovory. Ve školním roce 0/0 k 0. 0 navštěvovalo školu 657 žáků ve 7 třídách. Žáci pracovali ve čtyřech jazykových učebnách, ve dvou počítačových učebnách a v jedné multimediální učebně. Modernizace jazykové učebny, počítačové učebny, vybudování multimediální učebny ve školní budově na ulici Matiční 5 v Ostravě se uskutečnila z finančních prostředků ESF a ČR v rámci projektu Modernizace výuky základních škol Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Z důvodu prostorových možností a vyššímu počtu tříd jsou učebny fyziky a chemie poloodborné. Ve školní budově 0. dubna 0 je zřízena pracovna školního speciálního pedagoga, v suterénu je místnost s keramickou pecí určená pro výtvarné kroužky a školní družinu. V každé školní budově je tělocvična, u obou školních budov jsou vybudovány odpočinkové prostory, které slouží výuce tělesné výchovy, a to zejména míčových her, činnostem školní družiny, k relaxačnímu pobytu žáků o velkých přestávkách. Škola není bezbariérová. II. Vzdělávací programy základní školy Tabulka č.. r.. r.. r.. r. r. r. r. r. r. ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP RVJ ŠVP RVJ ŠVP RVJ ŠVP RVJ ŠVP Vysvětlivky: RVJ ŠVP rozšířená výuka jazyků školní vzdělávací program 5

6 Statistické údaje o třídách školy Tabulka č. Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele a b a b a b a b ,, 7, 7, a = údaj se vztahuje k. předcházejícího školního roku b = údaj se vztahuje k. školního roku právě končícího Školské služby byly poskytovány vrámci činnosti školní družiny, a to 85 žákům v 0 odděleních školní družiny. Poskytování zájmově orientované služby školní družinou je na velmi dobré úrovni, proto zájem o pobyt ve školní družině má trvale vzrůstající tendenci. III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Výuku v tomto školním roce zabezpečovalo 0 učitelů, z toho 9 žen a muž, ve školní družině pracovalo 0 vychovatelek. Větší část pedagogických pracovníků je starších 0 let. Věková struktura pedagogických pracovníků Tabulka č. do 0 let 0 let 0 let 50 let nad 50 let Tabulka č. Pracující důchodci fyzický počet přepočtený počet,7 Kvalifikovanost zaměstnanců školy Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy, včetně ředitele školy, splňovali požadovanou odbornou kvalifikaci. Jednotlivým předmětům vyučovali pouze aprobovaní učitelé. Ve škole dále pracovali dva kvalifikovaní výchovní poradci, dva speciální pedagogové, dále zde působili koordinátor ŠVP a ICT koordinátor, tito zaměstnanci mají požadované vzdělání (studium k výkonu specializovaných činností podle par. 9 písm. b) Vyhlášky č. 7/005 Sb.), metodik prevence sociálně patologických jevů, který rovněž splňuje výše uvedené vzdělání, činnost vyvíjel i metodik EVVO (bez special. studia). Školní poradenské pracoviště vedl plně kvalifikovaný speciální pedagog. 6

7 Absolventi, kteří nastoupili na školu Tabulka č. 5 Minulý školní rok Tento školní rok Počet Aprobace Počet Aprobace Učitelka. st. Tv 0 0 Počet učitelů a vychovatelů, kteří nastoupili nebo odešli Tabulka č. 6 Minulý školní rok Tento školní rok Nastoupili 6 Odešli na jinou školu mimo škol. na jinou školu mimo škol. rodič. dovolená, důchod do důchodu, na MD a RD Počet zaměstnanců důchodců a nekvalifikovaných Tabulka č. 7 Minulý škol. rok Tento škol. rok Z toho učitelů Důchodci Nekvalifikovaní 0 0 7

8 IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, o přijímacím řízení Zápis k povinné školní docházce Tabulka č. 8 Minulý školní rok Tento školní rok Poprvé u zápisu 8 9 Přestup z jiné školy 0 Přicházejí po odkladu 0 Převedeni na jinou školu 0 5 Odklad školní docházky 7 Nastoupí k. 9 Rozdílný počet žáků zapsaných a ve skutečnosti nastupujících k. následujícího školního roku je dán zejména tím, že někteří zákonní zástupci zapisují dítě do několika škol současně. Výsledky přijímacího řízení na střední školy Tabulka č. 9 Minulý školní rok Tento školní rok Počet žáků % Počet žáků % Gymnázium 8leté 9,, Gymnázium 6leté 6,8,8 Gymnázium leté 9,6 8,7 Střední prům. a umělec. školy 7, 6 5,6 Střední odborné školy 7 0, 9,7 Nepřijati žáci Celkem školy s mat. roč. 6 89,7 8 90, Celkem učební obory 7 0, 9,7 Výše uvedené výsledky svědčí o výborné úrovni výchovně vzdělávací práce školy, jestliže 90,% žáků ročníku bylo přijato na střední školy s maturitou a 8,% žáků do víceletých gymnázií, žádný žák nebyl neumístěn.

9 V. Výsledky vzdělávání a výchovy žáků Výsledky vzdělání Tabulka č. 0 Ročník počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno a b a b a b a b a b Celkem za. st Celkem za. st Celkem a = údaj se vztahuje k. předcházejícího školního roku b = údaj se vztahuje k. školního roku právě končícího Výsledky ve vzdělávání jsou dlouhodobě velmi dobré až vynikající, o čemž svědčí i výsledky testování žáků v rámci republiky i kraje. V tomto školním roce se škola zapojila do testování ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v rámci projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj, CZ..07/..00/.00. Testování se zúčastnilo přes tisíc žáků devátých tříd celé České republiky, 757 z nich v Moravskoslezském kraji. Testování probíhalo v předmětech český jazyk, matematika, anglický jazyk, chemie, fyzika a biologie. Žáci IX. A třídy svými dovednostmi dosahovali podstatně lepších výsledků v celorepublikovém i krajském srovnání. Naproti tomu žáci IX. B byli horší. Tato skutečnost byla dána tím, že v této členné třídě byli žáci se specifickými vývojovými poruchami učení, intelektem v pásmu podprůměru a velmi špatnou pracovní morálkou. Tuto skutečnost se škola snažila zmírnit již od šesté třídy sníženým počtem žáků ve třídě a individuálním přístupem. Někteří z žáků byli integrováni, ale pro laxnost v docházce ke speciálnímu pedagogovi byli poradnou z integrace vyřazeni. Tyto výsledky byly potvrzeny i generální zkouškou testování žáků tříd, realizovanou MŠMT ČR a ČŠI v předmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk. Vynikajících výsledků dosáhla škola v testování žáků ročníku, realizovaném MŠMT ČR a ČŠI vpředmětech český jazyk, matematika, anglický jazyk, a to v základní i těžší úrovni. V obou těchto úrovních se žáci pohybovali nad průměrnou republikovou úspěšností, řada z nich dosáhla dokonce 00% úspěšnosti v obou úrovních.

10 Kvalitní vzdělávací výsledky jsou dosahovány díky dlouhodobé, koncepční a svědomité práci celého pedagogického kolektivu, díky zájmu učitelů o další vzdělávání pedagogických pracovníků, o jejich práci s žáky mimo vyučování. O tom svědčí také výborné výsledky v celé řadě soutěží, a to na obvodní až národní úrovni (viz tab. č. ). Přínosem výchovně vzdělávací činnosti školy je účast žáků na výukových programech, exkurzích, projektových dnech, vzdělávacích zájezdech do Anglie, ve škole v přírodě zaměřené na intenzivní přípravu žáků tříd k přijímacím zkouškám na střední školy, ozdravných pobytech žáků aj. (viz tab. č. ) Přehled účasti a umístění žáků v soutěžích Tabulka č. název soutěže obvodní kolo městské kolo krajské kolo národní kolo umístění umístění umístění umístění Matematická olympiáda ročník Technická olympiáda Mezinárodní matematický seminář TAKTIK ročník ročník Finanční gramotnost S hlavou v oblacích Ekonomická soutěž Staň se dobrým manažerem SAPERE vědět, jak žít Vědomostní soutěž Najdi, co neznáš x. 5 x úspěšný řešitel účast x. x. x. x. x. x x. x. x. x. Pythagoriáda x. Logická olympiáda Dějepisná olympiáda x. Recitační soutěž x. x. Literární soutěž Čertovské x pohádky Pěvecká soutěž x. Skřivánek x. Recitační soutěž x. Rolnička 0 x. x. x. x. 0

11 Konverzační soutěž v německém jazyce Harry Potter s Day Ostrčilka s Underground A. Hrdlička Challenge Konverzační soutěž v anglickém jazyce Leťs play with English English Nightingale Anglický desetiboj Výtvarná soutěž Bůžek přírody Výtvarná soutěž Farmářské trhy Výtvarná soutěž Ostrava uprostřed zeměkoule Dějepisná soutěž Ostrava zelené město Mladý cyklista x. x. x. x. Odbíjená x. Přírodovědná soutěž Příroda s otazníky Dějepisná soutěž Válečná historie Ostravy Vědomostní soutěž Ostrava dětem známá - neznámá SPINAKL x., x., x5 Recitační soutěž SPINAKL x Výtvarná soutěž SPINAKL x., x., x. Hudební soutěž SPINAKL x.,x.,x. Sportovní soutěž x. x. x. x. x x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x.

12 Snížený stupeň z chování Tabulka č. Stupeň Minulý školní rok Tento školní rok z chování Počet Procento Počet Procento 8,8 0,6 5 0,7 0,0 Důvodem snížených stupňů z chování se stala zejména neomluvená absence, opakované porušování školního řádu v oblasti chování vůči spolužákům i vyučujícím a velmi nedbalá příprava na vyučování. Celkový počet neomluvených hodin Tabulka č. Minulý školní rok 9 hodin Tento školní rok 78 hodin Počet žáků Průměr za školu Počet žáků Průměr za školu 5, 9,7 VI. Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů probíhala důsledně a neformálně v souladu s dlouhodobým preventivním programem školy Školní preventivní strategií na období a Minimálním preventivním programem pro školní rok 0/0. Základním principem činností daných oběma dokumenty bylo osvojování základních kompetencí a rozvoj dovedností, které vedou žáky k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Základem preventivní práce v naší škole byl kvalitní každodenní život školy, podpořený dodržováním Školního řádu školy. V rámci vyučovacích hodin byly využívány podněty otevřené výuky, projektové výuky, kritického myšlení a zážitkové pedagogiky, což mimo jiné dokládají absolvované specializované programy, jako Program primární prevence pro. ročník, dlouhodobý preventivní program Buď OK Renarkon pro roč., dále besedy s Městskou policií a Policií ČR, pro vytvoření funkčních vztahů v třídních kolektivech Noc v tělocvičně, prožitkový program Centrum nové naděje, ozdravné pobyty žáků, škola v přírodě, lyžařský výcvikový kurz, filmový festival Jeden svět, projektové dny, aj. Tabulka č. a č. 5 podává souhrnný přehled akcí pro žáky, které podporují prevenci sociálně patologických jevů a environmentální výchovu. Za další kvalitní prevenci sociálně patologických jevů považuje škola nabídku bohaté mimoškolní činnosti žáků. Proto pro ně připravila a realizovala řadu zájmových kroužků, viz tabulka č.

13 Přehled akcí školy pro žáky Tabulka č. Název akce Ročník Počet zúčastněných tříd Dlouhodobý preventivní program Buď OK Renarkon 6 Program primární prevence.... Divadelní představení.... Noc v tělocvičně. Filmové představení ke Dni dětí. Filmový festival Tur film Ostrava Besedy s Městskou policií.... Koncerty.. Prožitkový program Centrum nové naděje

14 Klub Ámos.... První pomoc šance pro život Čas proměn beseda o dospívání 7 Příběhy bezpráví beseda s pamětníkem na téma emigrace Filmový festival Jeden svět Fantastica koncert Janáčkova konzervatoř Biologická vycházka rybník Štěpán Hledej pramen vody. Chemie na Hradě. Pasování prvňáčků na čtenáře, Knihovna města Ostravy. Výuka na dopravním hřišti. 8 Beseda v knihovně Koncert Mé vlastní loutkové divadlo dílna.. Návštěva Úřadu práce Interaktivní výstavy. Hornické muzeum exkurze. Exkurze do obecné školy v Kozlovicích Arcellor Mittal exkurze Návštěva Allianz Francaise Vítkovice exkurze Ostrava známá i neznámá výukový program. Planeta Země výukový program Exkurze Archeopark Chotěbuz Gotika život rytířů za vlády Lucemburků...

15 Francouzština jako retro módní přehlídka Station Days prezentace SŠTD Ostrava Vítkovice Exkurze Lesní škola... Francouzský den. Láska ano, děti ještě ne Nebezpečí internetu beseda Žijeme Londýnem beseda Divadelní představení žáků ZŠ Záskok Ozdravný pobyt Zlaté Hory.. Ozdravný pobyt Nový Hrozenkov Ozdravný pobyt Karlovice ve. Slezsku LVK Poznávací zájezd Anglie, Francie zájemci Projektový den Země Velikonoční jarmark. Mikulášská cesta.... Beseda na téma plazi.

16 Velikonoční jarmark. Vánoční jarmark. Exkurze do Zoo. Výchova šlechtice, Slezskoostravský hrad.. Testování žáků generální zkouška Slepecký pes beseda.. Přehled akcí školní družiny pro žáky Tabulka č. 5 Název akce Oddělení ŠD Dětiáda. 0. Exkurze do hasičské zbrojnice - Beseda s policistou ČR Karneval na SVČ Ostrčilova.,,,, Den otevřených dveří v SVČ Ostrčilova. Vánoční dílnička pro rodiče s dětmi Lampiónový průvod Velikonoční dílnička pro rodiče s dětmi Dopravní hřiště, Matička Den dětí sportovní odpoledne na školním.,0. hřišti Céčková horečka soutěžní odpoledne. Šikulové natáčení ČT Sklep strašidel Natáčení Živě na jedničce Výlet do Zoo Domácí mazlíčci akce pro rodiče s dětmi

17 Přehled zájmové činnosti Tabulka č. 6 Počet Počet hodin Název kroužku žáků týdně. Počítačový. Poznámka. Matematický 7. pol. Sportovní 5 Biologický 6 Dramatický 5 Výtvarný Chemický 6. pol. Čtení s porozuměním Hra na zobcovou flétnu Výtvarně keramický 7 Výtvarně keramický 9 Keramický 6 Keramický Netradiční výtvarné techniky 5 Netradiční výtvarné techniky. 5 VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s plány pro rok 0 a 0. Vzdělávací akce byly zaměřeny na oblasti dotčené změnami školské legislativy, na rozvoj komunikace, multimediální aktivity v cizím jazyce, práci s interaktivní tabulí, modernizaci výuky chemie na základních školách, v přírodovědné oblasti, na činnostní učení, na rozvoj kritického myšlení čtením a psaním (RWCT), na aktivizující metody pro splnění klíčových kompetencí žáků, na podporu inkluze ve vzdělávání prostřednictvím modernizace organizačních forem a metod výuky. Dále bylo vzdělávání zaměřeno na doplnění kvalifikace školního metodika prevence k výkonu specializovaných činností. Vzdělávací akce byly realizovány zejména Krajským vzdělávacím centrem Nový Jičín, Národním institutem pro další vzdělávání, Tvořivou školou, Education Centre of Ostrava, o.p.s., PARIS vzdělávací a nakladatelskou agenturou, PPP Ostrava. Řada těchto vzdělávacích akcí byla umožněna účastí školy vprojektech hrazených z ESF a finančních prostředků ČR v rámci globálního programu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském, jako Motivace žáků ZŠ ke studiu technických oborů, Integrace na druhou, SYNERGIE Spolupráce VŠ se ZŠ, SŠ, Moderní škola.

18 Přehled vzdělávacích akcí a počtu zúčastněných pedagogických pracovníků Tabulka č. 7 Papírové hrátky Novela zákoníku práce Tea Bag Skládání z čajových sáčků Instruktorský kurz lyžování Novela zákoníku práce ve školské praxi Aktivační metody při výuce angličtiny Co a jak čteme v matematice? Hry ve třídě Neznámé pomůcky ve vyučování matematice Rozvíjíme čtenářskou gramotnost Mentální mapy jako prostředek ke zvýšení zájmu žáků o výuku matematiky a přírodních věd Češtinářské hrátky pro rozvoj čtenářství Testujeme s googlem Efektivní využití interaktivní tabule Smart 8 Mentální mapy ve výuce češtiny Matematická mozaika Burza nápadů pro výuku angličtiny VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Škola se řadou aktivit prezentuje rodičovské i další veřejnosti města Ostravy. Díky průběžné aktualizaci webových stránek školy může veřejnost sledovat činnost školy během celého školního roku. Škola také využívá měsíčníků Centrum, Ostravská radnice, webových stránek zřizovatele a magistrátu. Týdenní plány všech předmětů seznamují žáky i jejich zákonné zástupce s výstupy klíčových aktivit, s učivem, s mimoškolními akcemi, s písemnými testy, s žákovskými potřebami, a to s týdenním předstihem. Škola tak vytváří bezpečné prostředí pro žáky. V tabulce č. 8 je uveden přehled dalších akcí pro rodiče. Přehled akcí školy pro rodiče Tabulka č. 8 Název akce Ročník Počet akcí Den otevřených dveří. Vánoční dílna. Vánoční besídka. Svátek Slabikáře. Čtenářské dílny s rodiči. Vánoční jarmark Velikonoční jarmark Vánoční dílnička pro rodiče ŠD s dětmi Velikonoční dílnička pro ŠD rodiče s dětmi Matička festival družin ŠD Domácí mazlíčci ŠD 8

19 IX. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Dne. června 0 proběhla inspekční činnost ČŠI podle par.:7 odst.5 zákona č. 56/00 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmětem manželů Veselých byla stížnost na postup ředitelství školy ohledně postupu ředitelství školy ohledně vyšetřování konfliktů vedoucích k šikaně. V části postupu při řešení údajné šikany ze strany školy byla stížnost shledána jako nedůvodná, v části zvládnutí komunikace mezi školou a zákonnými zástupci byla stížnost shledána důvodná, třídní učitelka nepostupovala přiměřeně, chování žáka řešila se zpožděním a hodnotila je ne vždy vhodným způsobem. X. Základní údaje o hospodaření školy Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu VÝNOSY k.. 0 v Kč k 0. 0 v Kč Dotace 0000, ,9 Ostatní 0 0,00 Výnosy celkem 00000, ,9 NÁKLADY k.. 0 v Kč k 0. 0 v Kč Neinvestiční náklady celkem 0000, ,9 z toho: - platy 5000, ,00 - OON.000, ,00 - zákonné odvody (SP, ZP) 659,00.05,00 - náhrada nemoc 8977,00 59,00 - příděl FKSP 980, ,0 - učebnice, šk. potřeby, učební pomůcky 586,70.887,50 - další vzdělávání pedag. pracovníků 0.080,00 860,00 - pojištění zaměstnanců 5,.,05 - ostatní 80.7,7 5057,97 Náklady celkem 0000, ,9 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 Hospodaření s prostředky od zřizovatele, z hospodářské činnosti a dotací z ESF a SR grantový projekt Čtu, rozumím, vím VÝNOSY k.. 0 v Kč k 0. 0 v Kč Dotace.77605, ,50 Dotace z projektu ESF a SR 09,00 0,00 Použití fondů,00 7,80 Použití fondů nespotřebovaná 0,00.08, dotace z ESF a SR z roku 0 Doplňková činnost.097,00 597,68 Ostatní 9.769,.97887,6 Výnosy celkem.60, 60,0

20 NÁKLADY k.. 0 v Kč k 0. 0 v Kč Hlavní činnost 0.608,5 0,0 Hlavní činnost projekt z ESF a 09,00.08, SR Doplňková činnost 9070,96 7,07 Náklady celkem.90.70,7,60 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 67, , Převod do rezervního fondu 7,85 0 Převod do fondu odměn 0.000,00 0 Vysvětlivky: FKSP fond kulturních a sociálních potřeb OON ostatní osobní náklady SP sociální pojištění ZP zdravotní pojištění DPP dohody o provedení práce DPČ - dohody o pracovní činnosti Projekt z ESF a SR V příloze č., je uvedena účetní závěrka k.. 0 a k XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola k.0 zahájila realizaci projektu Čtu, rozumím, vím, registrační číslo: CZ..07/..00/.77, financovaného z ESF a ČR. Díky tomuto projektu mohla být řada hodin českého jazyka, cizího jazyka, matematiky individualizována se zaměřením na čtenářskou gramotnost. Rovněž také byla umožněna práce druhému speciálnímu pedagogovi a tím pádem individuální péče žákům integrovaným i žákům s výukovými problémy. Realizace projektu zabezpečila školu řadou pomůcek, knih a učebnic, jejichž nákup při kráceném rozpočtu ONIV v tomto roce by byl zcela nemožný. Vyučující vytvořili v rámci oblastí tohoto projektu 7 sad po 7 vzdělávacích materiálech, tedy 50 vzdělávacích materiálů. Tyto v jednotlivých vyučovacích hodinách ověřovali. Dále je škola partnerem Ostravské univerzity vrámci projektu OP VK SYNERGIE Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ. Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí budoucích učitelů a pedagogických pracovníků, na schopnost rozvíjet u žáků ZŠ a SŠ klíčové kompetence potřebné pro život prostřednictvím kvalitní praktické postgraduální přípravy realizované u erudovaných a zkušených cvičných pedagogů, posílení poradenských služeb a aktivit, podchycení talentovaných žáků a studentů. Škola je rovněž zapojena do projektu Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji Integrace na druhou, podporovaného v rámci OP VK. Účast v tomto projektu umožňuje našim učitelům bezplatnou účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeného na rozvoj klíčových kompetencí pedagogů a na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s následnou praxí, školení v oblasti terapeutických technik a v oblasti mediace, proškolení v užití Feuresteinovy metody. Na podzim roku 0 se žáci školy ze čtvrtých tříd v počtu 90 díky projektu Ozdravné pobyty dětí.stupně ZŠ obvodu, který realizovalo Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, na základě finanční dotace ze Státního fondu ministerstva životního prostředí, zúčastnili bezplatně ozdravného pobytu v Karlovicích v Jeseníkách. Na jaře roku 0 vyjelo 0 žáků druhých a třetích tříd školy na další ozdravný pobyt Kdo se ptá, dozví se v délce dnů do Zlatých Hor v Jeseníkách. Pobyt se uskutečnil za finanční dotace ve výši 500,- Kč na žáka na základě účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy, z fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Dále škola vypracovala projekt Fyzika moderně a zajímavě, v rámci kterého chtěla získat nadační příspěvek Oranžová učebna z nadace ČEZ pro modernizaci učebny fyziky. Pro velký počet žadatelů nebyl v grantovém řízení projekt přijat.

21 XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola není zapojena do nabídky celoživotního vzdělávání. XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Pro zkvalitnění vzdělávání žáků, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a bohatou zájmovou mimoškolní činnost žáků škola vypracovala řadu žádostí o účelové dotace a získala následující: Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Zastupitelstvo Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz schválilo poskytnutí účelově vázaných finančních prostředků v tomto členění : - Keramický kroužek Kč - Dramatický kroužek.000 Kč - Celkem.000 Kč Statutární město Ostrava, Magistrát Zastupitelstvo Magistrátu města Ostravy kraje schválilo poskytnutí účelově vázáných finančních prostředků v tomto členění : - Na výdaje spojené s realizací nejméně denního organizovaného pobytu dětí, které jsou žáky Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace v období od..0 do 0..0, která není postižena smogovou situací z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 8700 Kč - na realizaci projektu Rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků 000 Kč V roce 0 byly schválená neinvestiční dotace Čtu, rozumím, vím, reg. číslo CZ..07/..00/.77 ze SR a ESF v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši.0. Kč. V roce 0 byla poskytnuta záloha ve výši.90.7,0 Kč, z toho čerpáno 09 Kč v roce 0, nespotřebovaná dotace ve výši.586,0 byla převedena do rezervního fondu z ostatních titulů.

22 XIV. Spolupráce s jinými subjekty I v tomto roce probíhala intenzivní spolupráce s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity v rámci statutu fakultní školy a v rámci projektu SYNERGIE. Vyučující naší školy připravili řadu ukázkových hodin, vedli průběžné i souvislé pedagogické praxe, odpovídali na celou řadu dotazníků studentů. Tato vzájemná spolupráce pomáhá udržovat vysoký standard vzdělávání ve škole. Ve škole působí odborová organizace, spolupráce probíhala v souladu s kolektivní smlouvou. Další subjekty, se kterými škola spolupracuje: Tvořivá škola, občanské sdružení VITA Nakladatelství Fraus KVIC NIDV Goethe-Institut Praha Divadlo loutek Národní divadlo moravskoslezské Městská knihovna Telepace SVČ Ostrava PPP Ostrava Úřad práce besedy pro žáky Renarkon, nezisková org. Faust, nezisková org. Městská policie Hasičský záchranný sbor Education Centre of Ostrava, o.p.s. AV Media Agentura PARIS OXFORD University Press

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 0/0 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka Obsah str. I. Základní údaje

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: 70 99 53 62 tel: 59 624 17 39 fax: 59 624 79 48 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 1 Obsah: a. Základní

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-552/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Datum: 6. 9. 2014 STRÁNKA 2 Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2014 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10.

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600 069

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne 1. 9. 2012 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více