VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 0/0 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka

2 Obsah str. I. Základní údaje o škole II. Vzdělávací programy základní školy 5 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 6 IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, o přijímacím řízení 8 V. Výsledky vzdělávání a výchovy žáků 9 VI. Prevence sociálně patologických jevů VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7 VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 8 IX. Výsledky inspekční činnosti provedení Českou školní inspekcí 9 X. Základní údaje o hospodaření školy 9 XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 0 XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů XIV. Spolupráce s jinými subjekty Příloha č. Účetní závěrka k..0 Příloha č. Účetní závěrka k 0.0 Příloha č. Koncepce školy pro období 0 08

3 I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Sídlo školy: Matiční 5, Ostrava, 78 Právní forma: příspěvková organizace, IČ: , DIČ: CZ Telefon: Fax: Ředitel: Mgr. Dagmar Hrabovská, V Troskách 5, Ostrava, Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby. Zřizovatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz se sídlem Ostrava, Prokešovo nám. 8/80, 79 9 IČO: 00855/0 Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:. Základní škola IZO: cílová kapacita: 860 žáků současný stav: 657 žáků Místo poskytovaného vzdělávání:. Matiční 5/08, 78 Ostrava. 0. dubna 0/5, 78 Ostrava. Školní družina IZO: cílová kapacita: 0 žáků současný stav: 85 žáků Místo poskytovaného vzdělávání:. Matiční 5/08, 78 Ostrava. 0.dubna 0/5, 78 Ostrava. Školní jídelna IZO: cílová kapacita: 500 stravovaných současný stav: 8 stravovaných Místo poskytování školských služeb:. Dr. Šmerala 5/565, 78 Ostrava. Školní jídelna výdejna IZO: cílová kapacita: 700 stravovaných současný stav: 700 stravovaných Místo poskytování školských služeb:. 0. dubna 0/5, 78 Ostrava. Dr. Šmerala 5/565, 78 Ostrava Datum zápisu do obchodního rejstříku:..005 Datum zahájení činnosti:..996

4 Školská rada: Školskou radu tvoří 6 členů, kteří jsou jmenováni pro období V souladu se zákonem č. 56/00 Sb., ve znění novel, se členové sešli dvakrát, a to předcházející školská rada dne.0 k projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 00/0 a schválení změn ve školním řádu platném od.0. Nová školská rada se sešla na ustavující školské radě dne..0. Členové školské rady se aktivně zapojili do práce ve prospěch školy, a to zejména ve věci výměny oken v obou školních budovách a opravy fasády školní budovy na ulici 0.dubna 0 v Ostravě. Školní parlament: Ve školním roce 0/0 se Školní parlament scházel dle potřeby od 0. I v tomto školním roce proběhly pod patronací parlamentu osvědčené akce jako byl vánoční a velikonoční jarmark, Mikuláš pro první stupeň nebo doručování valentýnských přání. Úspěchem skončila akce parlamentu pro žáky z budovy 0. dubna 0 Mikulášská cesta, které se zúčastnilo okolo stovky malých spolužáků. Prostřednictvím 0 úkolů se žáci seznámili s hlavní budovou, učebnami a jejich vybavením, které používají jejich starší kamarádi. Po splnění všech úkolů si odnesli malou sladkost. Na schůzích školního parlamentu se dále probírala příprava sportovně-intelektuálního klání SPINAKL, organizace a výběr filmu pro představení na konec školního roku. Taktéž se zde prezentovala se svou prací spontánně vzniklá divadelní skupina, která pro své spolužáky na konec školního roku nacvičila divadelní hru Záskok. Běžně se parlament zabýval provozními záležitostmi, vybavením tříd a možností dojíždět do školy na kolech. Od příštího školního roku by měl parlament fungovat v rámci obou školních budov. To znamená, že se jej budou účastnit všichni zástupci od první třídy a scházet se budou v budově na ulici 0. dubna 0. Charakteristika školy: Činnost školy probíhala v souladu se školním vzdělávacím programem S jazyky a počítačem porozumíme Evropě a světu. Od ročníku byly realizovány ve skupinách rozšířená výuka jazyků a práce s počítačem, které umožňují rozvoj práce s žáky jazykově a prospěchově nadanými. Dále byla práce s nadanými žáky směřována do oblastí soutěží, projektů a mimoškolních aktivit. V rámci přípravy do těchto akcí získali žáci nadstandardní vědomosti a dovednosti. Při vlastní účasti a realizaci těchto akcí si mohli porovnávat svou úroveň kompetencí s ostatními v měřítku obvodním až národním. V tomto srovnání dopadli výborně (viz přehled soutěží). Na druhou stranu byla velká péče věnována i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům s výukovými i výchovnými problémy, žákům - cizincům, a to prostřednictvím školního poradenského pracoviště. Celkový počet žáků, kterým byla věnována péče, činil 89 žáků, z toho 69 na prvním stupni a 0 na druhém stupni školy. Skupinová péče byla věnována žákům. Individuální péče, která byla těmto žákům věnována prostřednictvím dvou speciálních pedagogů, mohla být realizována díky partnerství v projektu Integrace na druhou a realizaci projektu Čtu, rozumím, vím, které jsou financovány z prostředků ESF a ČR. Pro tyto žáky a jejich rodiče byly realizovány čtyři společné dílny, na nichž bylo ukázáno, jak se svým dítětem pracovat při domácí přípravě, jak vhodně dítě motivovat, akceptovat přiměřenou náročnost, podpořit dítě i při neúspěchu.

5 Dále se uskutečnila tři projektová odpoledne Nebojme se učení, v nichž se žáci z různých ročníků se stejným druhem postižení učili sdílet své problémy s jinými, ukázali si způsoby vzájemné pomoci a podpory, byli vedeni k akceptaci odlišností, vstřícnosti, nevyvolávání konfliktů. V tomto školním roce bylo zpracováno a odesláno žáků na základní nebo kontrolní vyšetření na Pedagogicko-psychologickou poradnu v Ostravě. Činnost ŠPP byla směřována na péči o integrované žáky, na žáky svýukovými problémy, na školní zralost, mimořádné nadání žáků, výchovné problémy a poruchy chování, vztahové problémy a profesní poradenství.v rámci této činnosti se uskutečnila specifická prevence pro rodiče, a to beseda pod názvem Důsledky a příznaky užívání drog, organizované společností Renarkon. Nespecifická prevence v rámci spolupráce s rodičovskou veřejností byla zastoupena akcemi jako Velikonoční a Vánoční jarmark, vánočními besídkami, Slavnostmi Slabikáře, celoměstskou akcí Matička 0, třídními schůzkami a individuálními pohovory. Ve školním roce 0/0 k 0. 0 navštěvovalo školu 657 žáků ve 7 třídách. Žáci pracovali ve čtyřech jazykových učebnách, ve dvou počítačových učebnách a v jedné multimediální učebně. Modernizace jazykové učebny, počítačové učebny, vybudování multimediální učebny ve školní budově na ulici Matiční 5 v Ostravě se uskutečnila z finančních prostředků ESF a ČR v rámci projektu Modernizace výuky základních škol Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Z důvodu prostorových možností a vyššímu počtu tříd jsou učebny fyziky a chemie poloodborné. Ve školní budově 0. dubna 0 je zřízena pracovna školního speciálního pedagoga, v suterénu je místnost s keramickou pecí určená pro výtvarné kroužky a školní družinu. V každé školní budově je tělocvična, u obou školních budov jsou vybudovány odpočinkové prostory, které slouží výuce tělesné výchovy, a to zejména míčových her, činnostem školní družiny, k relaxačnímu pobytu žáků o velkých přestávkách. Škola není bezbariérová. II. Vzdělávací programy základní školy Tabulka č.. r.. r.. r.. r. r. r. r. r. r. ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP RVJ ŠVP RVJ ŠVP RVJ ŠVP RVJ ŠVP Vysvětlivky: RVJ ŠVP rozšířená výuka jazyků školní vzdělávací program 5

6 Statistické údaje o třídách školy Tabulka č. Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele a b a b a b a b ,, 7, 7, a = údaj se vztahuje k. předcházejícího školního roku b = údaj se vztahuje k. školního roku právě končícího Školské služby byly poskytovány vrámci činnosti školní družiny, a to 85 žákům v 0 odděleních školní družiny. Poskytování zájmově orientované služby školní družinou je na velmi dobré úrovni, proto zájem o pobyt ve školní družině má trvale vzrůstající tendenci. III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Výuku v tomto školním roce zabezpečovalo 0 učitelů, z toho 9 žen a muž, ve školní družině pracovalo 0 vychovatelek. Větší část pedagogických pracovníků je starších 0 let. Věková struktura pedagogických pracovníků Tabulka č. do 0 let 0 let 0 let 50 let nad 50 let Tabulka č. Pracující důchodci fyzický počet přepočtený počet,7 Kvalifikovanost zaměstnanců školy Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy, včetně ředitele školy, splňovali požadovanou odbornou kvalifikaci. Jednotlivým předmětům vyučovali pouze aprobovaní učitelé. Ve škole dále pracovali dva kvalifikovaní výchovní poradci, dva speciální pedagogové, dále zde působili koordinátor ŠVP a ICT koordinátor, tito zaměstnanci mají požadované vzdělání (studium k výkonu specializovaných činností podle par. 9 písm. b) Vyhlášky č. 7/005 Sb.), metodik prevence sociálně patologických jevů, který rovněž splňuje výše uvedené vzdělání, činnost vyvíjel i metodik EVVO (bez special. studia). Školní poradenské pracoviště vedl plně kvalifikovaný speciální pedagog. 6

7 Absolventi, kteří nastoupili na školu Tabulka č. 5 Minulý školní rok Tento školní rok Počet Aprobace Počet Aprobace Učitelka. st. Tv 0 0 Počet učitelů a vychovatelů, kteří nastoupili nebo odešli Tabulka č. 6 Minulý školní rok Tento školní rok Nastoupili 6 Odešli na jinou školu mimo škol. na jinou školu mimo škol. rodič. dovolená, důchod do důchodu, na MD a RD Počet zaměstnanců důchodců a nekvalifikovaných Tabulka č. 7 Minulý škol. rok Tento škol. rok Z toho učitelů Důchodci Nekvalifikovaní 0 0 7

8 IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, o přijímacím řízení Zápis k povinné školní docházce Tabulka č. 8 Minulý školní rok Tento školní rok Poprvé u zápisu 8 9 Přestup z jiné školy 0 Přicházejí po odkladu 0 Převedeni na jinou školu 0 5 Odklad školní docházky 7 Nastoupí k. 9 Rozdílný počet žáků zapsaných a ve skutečnosti nastupujících k. následujícího školního roku je dán zejména tím, že někteří zákonní zástupci zapisují dítě do několika škol současně. Výsledky přijímacího řízení na střední školy Tabulka č. 9 Minulý školní rok Tento školní rok Počet žáků % Počet žáků % Gymnázium 8leté 9,, Gymnázium 6leté 6,8,8 Gymnázium leté 9,6 8,7 Střední prům. a umělec. školy 7, 6 5,6 Střední odborné školy 7 0, 9,7 Nepřijati žáci Celkem školy s mat. roč. 6 89,7 8 90, Celkem učební obory 7 0, 9,7 Výše uvedené výsledky svědčí o výborné úrovni výchovně vzdělávací práce školy, jestliže 90,% žáků ročníku bylo přijato na střední školy s maturitou a 8,% žáků do víceletých gymnázií, žádný žák nebyl neumístěn.

9 V. Výsledky vzdělávání a výchovy žáků Výsledky vzdělání Tabulka č. 0 Ročník počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno a b a b a b a b a b Celkem za. st Celkem za. st Celkem a = údaj se vztahuje k. předcházejícího školního roku b = údaj se vztahuje k. školního roku právě končícího Výsledky ve vzdělávání jsou dlouhodobě velmi dobré až vynikající, o čemž svědčí i výsledky testování žáků v rámci republiky i kraje. V tomto školním roce se škola zapojila do testování ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v rámci projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj, CZ..07/..00/.00. Testování se zúčastnilo přes tisíc žáků devátých tříd celé České republiky, 757 z nich v Moravskoslezském kraji. Testování probíhalo v předmětech český jazyk, matematika, anglický jazyk, chemie, fyzika a biologie. Žáci IX. A třídy svými dovednostmi dosahovali podstatně lepších výsledků v celorepublikovém i krajském srovnání. Naproti tomu žáci IX. B byli horší. Tato skutečnost byla dána tím, že v této členné třídě byli žáci se specifickými vývojovými poruchami učení, intelektem v pásmu podprůměru a velmi špatnou pracovní morálkou. Tuto skutečnost se škola snažila zmírnit již od šesté třídy sníženým počtem žáků ve třídě a individuálním přístupem. Někteří z žáků byli integrováni, ale pro laxnost v docházce ke speciálnímu pedagogovi byli poradnou z integrace vyřazeni. Tyto výsledky byly potvrzeny i generální zkouškou testování žáků tříd, realizovanou MŠMT ČR a ČŠI v předmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk. Vynikajících výsledků dosáhla škola v testování žáků ročníku, realizovaném MŠMT ČR a ČŠI vpředmětech český jazyk, matematika, anglický jazyk, a to v základní i těžší úrovni. V obou těchto úrovních se žáci pohybovali nad průměrnou republikovou úspěšností, řada z nich dosáhla dokonce 00% úspěšnosti v obou úrovních.

10 Kvalitní vzdělávací výsledky jsou dosahovány díky dlouhodobé, koncepční a svědomité práci celého pedagogického kolektivu, díky zájmu učitelů o další vzdělávání pedagogických pracovníků, o jejich práci s žáky mimo vyučování. O tom svědčí také výborné výsledky v celé řadě soutěží, a to na obvodní až národní úrovni (viz tab. č. ). Přínosem výchovně vzdělávací činnosti školy je účast žáků na výukových programech, exkurzích, projektových dnech, vzdělávacích zájezdech do Anglie, ve škole v přírodě zaměřené na intenzivní přípravu žáků tříd k přijímacím zkouškám na střední školy, ozdravných pobytech žáků aj. (viz tab. č. ) Přehled účasti a umístění žáků v soutěžích Tabulka č. název soutěže obvodní kolo městské kolo krajské kolo národní kolo umístění umístění umístění umístění Matematická olympiáda ročník Technická olympiáda Mezinárodní matematický seminář TAKTIK ročník ročník Finanční gramotnost S hlavou v oblacích Ekonomická soutěž Staň se dobrým manažerem SAPERE vědět, jak žít Vědomostní soutěž Najdi, co neznáš x. 5 x úspěšný řešitel účast x. x. x. x. x. x x. x. x. x. Pythagoriáda x. Logická olympiáda Dějepisná olympiáda x. Recitační soutěž x. x. Literární soutěž Čertovské x pohádky Pěvecká soutěž x. Skřivánek x. Recitační soutěž x. Rolnička 0 x. x. x. x. 0

11 Konverzační soutěž v německém jazyce Harry Potter s Day Ostrčilka s Underground A. Hrdlička Challenge Konverzační soutěž v anglickém jazyce Leťs play with English English Nightingale Anglický desetiboj Výtvarná soutěž Bůžek přírody Výtvarná soutěž Farmářské trhy Výtvarná soutěž Ostrava uprostřed zeměkoule Dějepisná soutěž Ostrava zelené město Mladý cyklista x. x. x. x. Odbíjená x. Přírodovědná soutěž Příroda s otazníky Dějepisná soutěž Válečná historie Ostravy Vědomostní soutěž Ostrava dětem známá - neznámá SPINAKL x., x., x5 Recitační soutěž SPINAKL x Výtvarná soutěž SPINAKL x., x., x. Hudební soutěž SPINAKL x.,x.,x. Sportovní soutěž x. x. x. x. x x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x.

12 Snížený stupeň z chování Tabulka č. Stupeň Minulý školní rok Tento školní rok z chování Počet Procento Počet Procento 8,8 0,6 5 0,7 0,0 Důvodem snížených stupňů z chování se stala zejména neomluvená absence, opakované porušování školního řádu v oblasti chování vůči spolužákům i vyučujícím a velmi nedbalá příprava na vyučování. Celkový počet neomluvených hodin Tabulka č. Minulý školní rok 9 hodin Tento školní rok 78 hodin Počet žáků Průměr za školu Počet žáků Průměr za školu 5, 9,7 VI. Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů probíhala důsledně a neformálně v souladu s dlouhodobým preventivním programem školy Školní preventivní strategií na období a Minimálním preventivním programem pro školní rok 0/0. Základním principem činností daných oběma dokumenty bylo osvojování základních kompetencí a rozvoj dovedností, které vedou žáky k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Základem preventivní práce v naší škole byl kvalitní každodenní život školy, podpořený dodržováním Školního řádu školy. V rámci vyučovacích hodin byly využívány podněty otevřené výuky, projektové výuky, kritického myšlení a zážitkové pedagogiky, což mimo jiné dokládají absolvované specializované programy, jako Program primární prevence pro. ročník, dlouhodobý preventivní program Buď OK Renarkon pro roč., dále besedy s Městskou policií a Policií ČR, pro vytvoření funkčních vztahů v třídních kolektivech Noc v tělocvičně, prožitkový program Centrum nové naděje, ozdravné pobyty žáků, škola v přírodě, lyžařský výcvikový kurz, filmový festival Jeden svět, projektové dny, aj. Tabulka č. a č. 5 podává souhrnný přehled akcí pro žáky, které podporují prevenci sociálně patologických jevů a environmentální výchovu. Za další kvalitní prevenci sociálně patologických jevů považuje škola nabídku bohaté mimoškolní činnosti žáků. Proto pro ně připravila a realizovala řadu zájmových kroužků, viz tabulka č.

13 Přehled akcí školy pro žáky Tabulka č. Název akce Ročník Počet zúčastněných tříd Dlouhodobý preventivní program Buď OK Renarkon 6 Program primární prevence.... Divadelní představení.... Noc v tělocvičně. Filmové představení ke Dni dětí. Filmový festival Tur film Ostrava Besedy s Městskou policií.... Koncerty.. Prožitkový program Centrum nové naděje

14 Klub Ámos.... První pomoc šance pro život Čas proměn beseda o dospívání 7 Příběhy bezpráví beseda s pamětníkem na téma emigrace Filmový festival Jeden svět Fantastica koncert Janáčkova konzervatoř Biologická vycházka rybník Štěpán Hledej pramen vody. Chemie na Hradě. Pasování prvňáčků na čtenáře, Knihovna města Ostravy. Výuka na dopravním hřišti. 8 Beseda v knihovně Koncert Mé vlastní loutkové divadlo dílna.. Návštěva Úřadu práce Interaktivní výstavy. Hornické muzeum exkurze. Exkurze do obecné školy v Kozlovicích Arcellor Mittal exkurze Návštěva Allianz Francaise Vítkovice exkurze Ostrava známá i neznámá výukový program. Planeta Země výukový program Exkurze Archeopark Chotěbuz Gotika život rytířů za vlády Lucemburků...

15 Francouzština jako retro módní přehlídka Station Days prezentace SŠTD Ostrava Vítkovice Exkurze Lesní škola... Francouzský den. Láska ano, děti ještě ne Nebezpečí internetu beseda Žijeme Londýnem beseda Divadelní představení žáků ZŠ Záskok Ozdravný pobyt Zlaté Hory.. Ozdravný pobyt Nový Hrozenkov Ozdravný pobyt Karlovice ve. Slezsku LVK Poznávací zájezd Anglie, Francie zájemci Projektový den Země Velikonoční jarmark. Mikulášská cesta.... Beseda na téma plazi.

16 Velikonoční jarmark. Vánoční jarmark. Exkurze do Zoo. Výchova šlechtice, Slezskoostravský hrad.. Testování žáků generální zkouška Slepecký pes beseda.. Přehled akcí školní družiny pro žáky Tabulka č. 5 Název akce Oddělení ŠD Dětiáda. 0. Exkurze do hasičské zbrojnice - Beseda s policistou ČR Karneval na SVČ Ostrčilova.,,,, Den otevřených dveří v SVČ Ostrčilova. Vánoční dílnička pro rodiče s dětmi Lampiónový průvod Velikonoční dílnička pro rodiče s dětmi Dopravní hřiště, Matička Den dětí sportovní odpoledne na školním.,0. hřišti Céčková horečka soutěžní odpoledne. Šikulové natáčení ČT Sklep strašidel Natáčení Živě na jedničce Výlet do Zoo Domácí mazlíčci akce pro rodiče s dětmi

17 Přehled zájmové činnosti Tabulka č. 6 Počet Počet hodin Název kroužku žáků týdně. Počítačový. Poznámka. Matematický 7. pol. Sportovní 5 Biologický 6 Dramatický 5 Výtvarný Chemický 6. pol. Čtení s porozuměním Hra na zobcovou flétnu Výtvarně keramický 7 Výtvarně keramický 9 Keramický 6 Keramický Netradiční výtvarné techniky 5 Netradiční výtvarné techniky. 5 VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s plány pro rok 0 a 0. Vzdělávací akce byly zaměřeny na oblasti dotčené změnami školské legislativy, na rozvoj komunikace, multimediální aktivity v cizím jazyce, práci s interaktivní tabulí, modernizaci výuky chemie na základních školách, v přírodovědné oblasti, na činnostní učení, na rozvoj kritického myšlení čtením a psaním (RWCT), na aktivizující metody pro splnění klíčových kompetencí žáků, na podporu inkluze ve vzdělávání prostřednictvím modernizace organizačních forem a metod výuky. Dále bylo vzdělávání zaměřeno na doplnění kvalifikace školního metodika prevence k výkonu specializovaných činností. Vzdělávací akce byly realizovány zejména Krajským vzdělávacím centrem Nový Jičín, Národním institutem pro další vzdělávání, Tvořivou školou, Education Centre of Ostrava, o.p.s., PARIS vzdělávací a nakladatelskou agenturou, PPP Ostrava. Řada těchto vzdělávacích akcí byla umožněna účastí školy vprojektech hrazených z ESF a finančních prostředků ČR v rámci globálního programu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském, jako Motivace žáků ZŠ ke studiu technických oborů, Integrace na druhou, SYNERGIE Spolupráce VŠ se ZŠ, SŠ, Moderní škola.

18 Přehled vzdělávacích akcí a počtu zúčastněných pedagogických pracovníků Tabulka č. 7 Papírové hrátky Novela zákoníku práce Tea Bag Skládání z čajových sáčků Instruktorský kurz lyžování Novela zákoníku práce ve školské praxi Aktivační metody při výuce angličtiny Co a jak čteme v matematice? Hry ve třídě Neznámé pomůcky ve vyučování matematice Rozvíjíme čtenářskou gramotnost Mentální mapy jako prostředek ke zvýšení zájmu žáků o výuku matematiky a přírodních věd Češtinářské hrátky pro rozvoj čtenářství Testujeme s googlem Efektivní využití interaktivní tabule Smart 8 Mentální mapy ve výuce češtiny Matematická mozaika Burza nápadů pro výuku angličtiny VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Škola se řadou aktivit prezentuje rodičovské i další veřejnosti města Ostravy. Díky průběžné aktualizaci webových stránek školy může veřejnost sledovat činnost školy během celého školního roku. Škola také využívá měsíčníků Centrum, Ostravská radnice, webových stránek zřizovatele a magistrátu. Týdenní plány všech předmětů seznamují žáky i jejich zákonné zástupce s výstupy klíčových aktivit, s učivem, s mimoškolními akcemi, s písemnými testy, s žákovskými potřebami, a to s týdenním předstihem. Škola tak vytváří bezpečné prostředí pro žáky. V tabulce č. 8 je uveden přehled dalších akcí pro rodiče. Přehled akcí školy pro rodiče Tabulka č. 8 Název akce Ročník Počet akcí Den otevřených dveří. Vánoční dílna. Vánoční besídka. Svátek Slabikáře. Čtenářské dílny s rodiči. Vánoční jarmark Velikonoční jarmark Vánoční dílnička pro rodiče ŠD s dětmi Velikonoční dílnička pro ŠD rodiče s dětmi Matička festival družin ŠD Domácí mazlíčci ŠD 8

19 IX. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Dne. června 0 proběhla inspekční činnost ČŠI podle par.:7 odst.5 zákona č. 56/00 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmětem manželů Veselých byla stížnost na postup ředitelství školy ohledně postupu ředitelství školy ohledně vyšetřování konfliktů vedoucích k šikaně. V části postupu při řešení údajné šikany ze strany školy byla stížnost shledána jako nedůvodná, v části zvládnutí komunikace mezi školou a zákonnými zástupci byla stížnost shledána důvodná, třídní učitelka nepostupovala přiměřeně, chování žáka řešila se zpožděním a hodnotila je ne vždy vhodným způsobem. X. Základní údaje o hospodaření školy Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu VÝNOSY k.. 0 v Kč k 0. 0 v Kč Dotace 0000, ,9 Ostatní 0 0,00 Výnosy celkem 00000, ,9 NÁKLADY k.. 0 v Kč k 0. 0 v Kč Neinvestiční náklady celkem 0000, ,9 z toho: - platy 5000, ,00 - OON.000, ,00 - zákonné odvody (SP, ZP) 659,00.05,00 - náhrada nemoc 8977,00 59,00 - příděl FKSP 980, ,0 - učebnice, šk. potřeby, učební pomůcky 586,70.887,50 - další vzdělávání pedag. pracovníků 0.080,00 860,00 - pojištění zaměstnanců 5,.,05 - ostatní 80.7,7 5057,97 Náklady celkem 0000, ,9 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 Hospodaření s prostředky od zřizovatele, z hospodářské činnosti a dotací z ESF a SR grantový projekt Čtu, rozumím, vím VÝNOSY k.. 0 v Kč k 0. 0 v Kč Dotace.77605, ,50 Dotace z projektu ESF a SR 09,00 0,00 Použití fondů,00 7,80 Použití fondů nespotřebovaná 0,00.08, dotace z ESF a SR z roku 0 Doplňková činnost.097,00 597,68 Ostatní 9.769,.97887,6 Výnosy celkem.60, 60,0

20 NÁKLADY k.. 0 v Kč k 0. 0 v Kč Hlavní činnost 0.608,5 0,0 Hlavní činnost projekt z ESF a 09,00.08, SR Doplňková činnost 9070,96 7,07 Náklady celkem.90.70,7,60 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 67, , Převod do rezervního fondu 7,85 0 Převod do fondu odměn 0.000,00 0 Vysvětlivky: FKSP fond kulturních a sociálních potřeb OON ostatní osobní náklady SP sociální pojištění ZP zdravotní pojištění DPP dohody o provedení práce DPČ - dohody o pracovní činnosti Projekt z ESF a SR V příloze č., je uvedena účetní závěrka k.. 0 a k XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola k.0 zahájila realizaci projektu Čtu, rozumím, vím, registrační číslo: CZ..07/..00/.77, financovaného z ESF a ČR. Díky tomuto projektu mohla být řada hodin českého jazyka, cizího jazyka, matematiky individualizována se zaměřením na čtenářskou gramotnost. Rovněž také byla umožněna práce druhému speciálnímu pedagogovi a tím pádem individuální péče žákům integrovaným i žákům s výukovými problémy. Realizace projektu zabezpečila školu řadou pomůcek, knih a učebnic, jejichž nákup při kráceném rozpočtu ONIV v tomto roce by byl zcela nemožný. Vyučující vytvořili v rámci oblastí tohoto projektu 7 sad po 7 vzdělávacích materiálech, tedy 50 vzdělávacích materiálů. Tyto v jednotlivých vyučovacích hodinách ověřovali. Dále je škola partnerem Ostravské univerzity vrámci projektu OP VK SYNERGIE Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ. Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí budoucích učitelů a pedagogických pracovníků, na schopnost rozvíjet u žáků ZŠ a SŠ klíčové kompetence potřebné pro život prostřednictvím kvalitní praktické postgraduální přípravy realizované u erudovaných a zkušených cvičných pedagogů, posílení poradenských služeb a aktivit, podchycení talentovaných žáků a studentů. Škola je rovněž zapojena do projektu Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji Integrace na druhou, podporovaného v rámci OP VK. Účast v tomto projektu umožňuje našim učitelům bezplatnou účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeného na rozvoj klíčových kompetencí pedagogů a na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s následnou praxí, školení v oblasti terapeutických technik a v oblasti mediace, proškolení v užití Feuresteinovy metody. Na podzim roku 0 se žáci školy ze čtvrtých tříd v počtu 90 díky projektu Ozdravné pobyty dětí.stupně ZŠ obvodu, který realizovalo Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, na základě finanční dotace ze Státního fondu ministerstva životního prostředí, zúčastnili bezplatně ozdravného pobytu v Karlovicích v Jeseníkách. Na jaře roku 0 vyjelo 0 žáků druhých a třetích tříd školy na další ozdravný pobyt Kdo se ptá, dozví se v délce dnů do Zlatých Hor v Jeseníkách. Pobyt se uskutečnil za finanční dotace ve výši 500,- Kč na žáka na základě účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy, z fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Dále škola vypracovala projekt Fyzika moderně a zajímavě, v rámci kterého chtěla získat nadační příspěvek Oranžová učebna z nadace ČEZ pro modernizaci učebny fyziky. Pro velký počet žadatelů nebyl v grantovém řízení projekt přijat.

21 XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola není zapojena do nabídky celoživotního vzdělávání. XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Pro zkvalitnění vzdělávání žáků, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a bohatou zájmovou mimoškolní činnost žáků škola vypracovala řadu žádostí o účelové dotace a získala následující: Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Zastupitelstvo Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz schválilo poskytnutí účelově vázaných finančních prostředků v tomto členění : - Keramický kroužek Kč - Dramatický kroužek.000 Kč - Celkem.000 Kč Statutární město Ostrava, Magistrát Zastupitelstvo Magistrátu města Ostravy kraje schválilo poskytnutí účelově vázáných finančních prostředků v tomto členění : - Na výdaje spojené s realizací nejméně denního organizovaného pobytu dětí, které jsou žáky Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace v období od..0 do 0..0, která není postižena smogovou situací z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 8700 Kč - na realizaci projektu Rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků 000 Kč V roce 0 byly schválená neinvestiční dotace Čtu, rozumím, vím, reg. číslo CZ..07/..00/.77 ze SR a ESF v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši.0. Kč. V roce 0 byla poskytnuta záloha ve výši.90.7,0 Kč, z toho čerpáno 09 Kč v roce 0, nespotřebovaná dotace ve výši.586,0 byla převedena do rezervního fondu z ostatních titulů.

22 XIV. Spolupráce s jinými subjekty I v tomto roce probíhala intenzivní spolupráce s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity v rámci statutu fakultní školy a v rámci projektu SYNERGIE. Vyučující naší školy připravili řadu ukázkových hodin, vedli průběžné i souvislé pedagogické praxe, odpovídali na celou řadu dotazníků studentů. Tato vzájemná spolupráce pomáhá udržovat vysoký standard vzdělávání ve škole. Ve škole působí odborová organizace, spolupráce probíhala v souladu s kolektivní smlouvou. Další subjekty, se kterými škola spolupracuje: Tvořivá škola, občanské sdružení VITA Nakladatelství Fraus KVIC NIDV Goethe-Institut Praha Divadlo loutek Národní divadlo moravskoslezské Městská knihovna Telepace SVČ Ostrava PPP Ostrava Úřad práce besedy pro žáky Renarkon, nezisková org. Faust, nezisková org. Městská policie Hasičský záchranný sbor Education Centre of Ostrava, o.p.s. AV Media Agentura PARIS OXFORD University Press

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 0/0 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka Obsah str. I. Základní údaje

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 0/05 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka Obsah str. I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice Identifikátor: 600 037 258 Termín konání inspekce: 9.

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více