STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: Krnov, Opavská Fax : www:ssamp-krnov.cz 1

2 Veškeré fotografie použité ve Výroční zprávě Střední školy automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace, mají písemný souhlas k jejich zveřejnění od žáků školy nebo jejich zákonných zástupců. Ing. Vratislav Golláň zástupce statutárního orgánu školy 2

3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ČÁST I. Základní údaje o škole 5 1. Základní údaje 5 2. Součásti školy 5 3. Údaje o Školské radě 6 ČÁST II. Přehled oborů vzdělávání 11 ČÁST III. Přehled o pracovnících školy Počty pracovníků Členění zaměstnanců podle věku Členění zaměstnanců podle vzdělání Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Zařazení pracovníků do platových tříd Trvání pracovního poměru Údaj o vzniku a skončení pracovního poměru Mzdové podmínky 14 ČÁST IV. Údaje o přijímacím řízení 15 ČÁST V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků ve škole Výsledky vzdělávání za rok 2011/ Souhrnná statistika tříd za I. pololetí 2011/ Souhrnná statistika tříd za II.pololetí 2011/ Hodnocení maturitních zkoušek dle jednotlivých tříd Celkové hodnocení maturitních zkoušek Hodnocení závěrečných zkoušek Celkové hodnocení závěrečných zkoušek Hodnocení předmětu řízení motorových vozidel studijní obory Hodnocení předmětu řízení motorových vozidel učební obory 29 ČÁST VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání, které škola pořádá 31 3

4 Část VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 32 A. Aktivity školy Akce a soutěže přehled Protidrogová prevence a minimální preventivní program ve škole Protidrogová prevence a minimální preventivní program na DM Účast v odborných soutěžích a olympiádách Realizace programu ACHIEVEMENT Realizace programu LEONARDO DA VINCI Realizace programu TIME Sportovní aktivity školy 66 B. Mimoškolní aktivity 67 Akce Domova mládeže 67 Akce školy 74 Spolupráce se sociálními partnery a firmami regionu 82 ČÁST VIII. Evaluace školy 84 ČÁST IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 84 ČÁST X. Základní údaje o hospodaření školy 96 ČÁST XI. Účast v projektech a soutěžích 98 Projekty a programy 98 Další aktivity školy 99 Umístění žáků v soutěžích 100 Příprava a organizování soutěží 101 ČÁST XII. Správní řízení 102 4

5 ČÁST I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní údaje o škole Název školy Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa školy Krnov, Opavská 49 IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava Součásti školy Střední škola, Domov mládeže, Školní jídelna IZO ředitelství Ing.Zdeněk Welna - ředitel školy Vedoucí a hospodářští pracovníci Ing.Vratislav GOLLÁŇ statutární zástupce ředitele Ing. Jaromír PAVLÍČEK vedoucí učitel praktického vyučování a odborného výcviku Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Doplňková činnost Uskutečňuje vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů : - poskytuje střední vzdělání s výučním listem - poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou - zabezpečuje ubytování žáků - zabezpečuje stravování žáků a zaměstnanců Ubytovací služby Pořádání kurzů a přednášek včetně lektorské čin. Hostinská činnost Provozování autoškoly Výroba, obchod a služby 2. Součásti školy Součásti školy kapacita Střední škola 600 Domov mládeže 180 Školní jídelna Údaje o školské radě 5

6 Školská rada byla zřízena Moravskoslezským krajem od Dne došlo ke změnám viz doplněk č.1. Usnesením rady kraje č. 89/5549 ze dne , kterým se s účinností od schvaluje Doplněk č. 1 Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem (dále jen zásady) a vydávají se dodatky zřizovacích listin školských rad při středních a vyšších odborných školách. Doplňkem č. 1 Zásad dochází ke: - Snížení počtu členů školských rad při středních a vyšších odborných školách z 9 na 6 členů - Změně ve způsobu zajištění návrhu třetiny členů školské rady jmenované za zřizovatele - Změně zřizovací listiny školské rady. Výše uvedeným usnesením rady kraje se ukládá ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost základních, středních a vyšších odborných škol povinnost postupovat podle Doplňku č. 1 Zásad. Předseda ŠR a zástupce KÚ : Místopředseda ŠR : Za KÚ : Za PP : Ing. Jiří Kubečka Ing. Petr Fojtík Ing. Michal Brunclík Ing. Josef Odstrčil (doplňující volby Ing.Wasserbauer se vzdal člentví ve ŠR pro pracovní zaneprázdněnost) Za zástupce studentů : Za zástupce rodičů : sl. Stella Cebotari p. Zdeněk Sobotka Zápisy z jednání Školské rady na další stránce 6

7 Zápis ze zasedání školské rady Střední školy automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace, Ze dne : Přítomní členové rady: Omluveni : Ing. Michal Brunclík Ing. Jiří Kubečka Ing. Josef Odstrčil Ing. Petr Fojtík sl. Stela Cebotari Přizváni : Ing. Zdeněk Welna - ředitel školy Ing. Vratislav Golláň - zástupce ředitele pro teoretické vyučování Průběh jednání : 1. Úvodní slovo Ing. Fojtík Uvítání členů ŠR a představení výsledků řádných voleb členů Školské rady. Ing. Petr Fojtík Ing. Petr Wasserbauer 11 hlasů 6 hlasů Na základě písemného vyjádření Ing. Wasserbauera, že z důvodu pracovní vytíženosti nemůže vykonávat funkci ve Školské radě byl zvolen následující uchazeč Ing. Josef Odstrčil 5 hlasů. Za zástupce žáků byla zvolena sl. Stela Cebotari 80 hlasů Za zástupce rodičů bude volba v termínu třídních schůzek Jmenovanými členy ŠR za zřizovatele byli dle jmenovací listiny : Ing. Michal Brunclík Ing. Jiří Kubečka 2. Volba předsedy a místopředsedy ŠR Členové ŠR odhlasovali návrh na předsedu ŠR Ing. Jiřího Kubečku 7

8 Členové ŠR odhlasovali návrh na místpředsedu ŠR Ing. Petra Fojtíka 3. Předání slova zástupce ředitele školy ( Ing. Golláň) - Zpráva o průběhu státní maturitní zkoušky 2010/ Byl podrobně popsán stav v jednotlivých třídách dle jejich výsledků. - Hodnocení, procentuální úspěšnost dle jednotlivých zaměření a předmětů. - Seznámení se stavem plnění plánu ICT dle jednotlivých zápisů ze schůzek. - Stav projektu T.I.M.E. k datu jednání ŠR. Byly popsány enormní problémy školy s řízením projektu. Popsány jednotlivé kroky, které přispívají ke zdárnému průběhu. 4. Předání slova řediteli školy (Ing. Welna) - Doplnění informací ke státním maturitám: - Stav počtu žáků a naplněnost tříd. 17 tříd 433 žáků. - Seznámení s počtem pedagogických pracovníků a mírou aprobovanosti. V rámci poklesu žáků pro rok byla provedena redukce počtu učitelů autoškoly z 5 na 4. - Seznámení s počtem nepedagogických pracovníků. Počet zaměstnanců se nezměnil. - Seznámení s výstavbou kuchyně ekonomické náklady školy a předpoklady výnosů pro následující léta. - Koncepční záměry školy, investice, vize. - Představení a předložení výroční zprávy k podpisu ŠR Ing. Zdeněk Welna ředitel školy 5. Předání slova zástupci žáků sl. Cebotari Opětovný požadavek žáků na řešení situace s toaletami na Opavské ul. č. 34 začleněn jako priorita do koncepčního záměru školy pro příští rok. 6. Školská rada se dohodla na následném termínu schůzky. Důvodem bude představení posledního člena ŠR - zástupce žáků dle výsledků ze dne V Krnově dne : Zápisem pověřen: Ing. Petr Fojtík 8

9 Zápis ze zasedání školské rady Střední školy automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace, Ze dne : Přítomní členové rady: Omluveni : Ing. Michal Brunclík Ing. Zdeněk Sobotka Ing. Jiří Kubečka Ing. Josef Odstrčil Ing. Petr Fojtík sl. Stela Cebotari Přizváni : Ing. Zdeněk Welna - ředitel školy Ing. Vratislav Golláň - zástupce ředitele pro teoretické vyučování Průběh jednání : 1. Úvodní slovo Ing. Fojtík 2. Předání slova zástupce ředitele školy ( Ing. Golláň) - Seznámení s výsledky vzdělávání žáků za 1. pololetí šk. Roku 2011/2012 (obor Autotronik má lepší výsledky než Podnikání a služby) - Seznámení s chováním žáků, upozornění na vyskytující se problémy se šikanou a seznámení s postupem při jejím řešení 3. Předání slova ředitel školy ( Ing. Welna) - Výroční zpráva školy hodnocena krajem kladně - Seznámení s počtem žáků, tříd - Seznámení s počtem pedagogických a nepedagogických pracovníků - Rozbor závěrů České školní inspekce - Stav projektu T.I.M.E. k datu jednání ŠR. Byly popsány enormní problémy školy s řízením projektu. Popsány jednotlivé kroky, které přispívají ke zdárnému průběhu. 4. Předání slova zástupci žáků sl. Cebotari - Opětovný požadavek žáků na řešení situace s toaletami na Opavské ul. č rekonstrukce bude započata o hlavních prázdninách, vyčleněno je 0,5 mil. Kč - Dotaz na opětovné spuštění bezdrátové sítě na Opavské ul. č. 34 bude projednáno s informačními techniky 9

10 - Studenti by uvítali možnost instalace automatu na teplé nápoje v budově na Opavské ul. č. 34, rozšíření sortimentu bufetu o pečivo možnosti budou projednány s provozovateli bufetu, pro instalaci automatu bude dobré provést celoškolský průzkum zájmu - Žádost o rozšíření možností Bakawebu pro studenty kromě známek by bylo dobré, pokud by viděli také zameškané hodiny 5. Předání slova zástupci učitelů Ing. Odstrčil - Jakou představu má vedení školy v otázce možného nedostatku úvazkových hodin v příštím školním roce? Zůstanou všichni učitelé i za cenu podvazku, nebo se přistoupí k propouštění některých učitelů? Kdy jim to bude oznámeno (úvazky na tento školní rok se řešily koncem června)? Podle jakých kritérií se bude postupovat? Odpověď ředitele školy: z důvodu nedostatku úvazkových hodin se situace bude řešit formou propuštění některých zaměstnanců (podvazky se budou řešit pouze na základě dohody s učiteli), o počtech úvazků bude rozhodnuto již koncem dubna, kdy budou zřejmější počty žáků na příští školní rok. Při propouštění se bude postupovat podle kritérií, které si stanoví vedoucí pracovníci jednotlivých úseků. - Poukázání na některé nedostatky v oblasti ICT (wi-fi na Opavské 34, výpadky Bakawebu pro studenty, absence aktualizace suplování na stránkách školy poslední aktualizace v měsíci září) - Dotaz na možnost telefonování učitelů v pracovních záležitostech mimo školu tuto možnost mají u zástupce školy, pokud zrovna není přítomen na pracovišti, vyčkají jeho příchodu - Dotaz na vyjádření školy k situaci, kdy učitelé trestají žáky za pití v hodinách odpověď: tento zákaz není ve Školním řádu, samozřejmě se ale týká speciálních řádů odborných učeben (ICT apod.) - Dotaz na koncepční záměr školy v oblasti hodnocení žáků učitelé jsou stavěni do situace, kdy přesně neví, jak hodnotit žáky při úbytku žáků ve třídách hrozí jejich propouštění a snižování osobního ohodnocení X není dobré držet na škole za každou cenu všechny studenty Odpověď ŘŠ: učitelé se stejně jako vedení musí snažit o naplněnost školy i svým působením a snahou více zaujmout žáky, aby nedocházelo k jejich odlivu, žáci, kteří nestudují a nejeví snahu, samozřejmě školu opustí 6. Předání slova Ing. Kubečkovi - Dotaz na BOZP školy Ing. Welna popsal mechanismy BOZP na škole, Ing. Odstrčil podal zprávu o úrazovosti 7. Předání slova Ing. Brunclíkovi - Dotaz na rekonkurzy odpověď ŘŠ do dubna se MS kraj k této otázce vyjádří V Krnově dne : Zápisem pověřen: Ing. Josef Odstrčil 10

11 ČÁST II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Školní rok 2011/2012 TŘ. OBOR ZAMĚŘENÍ KÓD (KKOV) 1.A Mechanizace a služby Dopravní a servisní služby M/01 1.T Autotronik L/01 1.P 1.U 1.R 2.A Ekonomika a podnikání Mechanik opravář motorových vozidel Mechanik opravář motorových vozidel Mechanizace a služby 3-leté studium 1,5 leté studium Dopravní a servisní služby Výpočet. technika a automat.mechaniz.procesů M/ H/ H/ M/01 2.P Ekonomika a podnikání M/01 2.T Autotronik L/01 2.U Mechanik opravář 3-leté studium H/01 motorových vozidel 2.R Mechanik opravář motorových vozidel 1,5 leté studium H/01 3.A Mechanizace a služby 3.P Ekonomika a podnikání Dopravní a servisní služby Výpočetní technika a automatiz. mechanizovaných procesů M/ M/001 3.T Autotronik 3.U Automechanik 4.D Mechanizace a služby 4.T Autotronik 3-letý Dopravní a servisní služby Výpoč. technika a automat. mechaniz. procesů L/ H/ M/ L/001 4.P Podnikání a služby M/001 Identifikátor právnické osoby : IZO : IČO :

12 ČÁST III PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Počty pracovníků : ŠKOLNÍ ROK 2010/ /2012 Pedagogů celkem : 51/50,31 52/51,2 z toho učitelů 27/26,12 27/26,2 z toho mistrů odborné výchovy 17/17,20 17/17 z toho vychovatelů 7/6,99 8/8 Nepedagogů celkem : 27/26,1 30/29,48 z toho ostatní (správní a THP) 19/17,96 18/17,48 z toho pracovníci ŠJ 8/8,05 12/12 Zaměstnanci celkem: 78/76,32 82/80,68 Členění zaměstnanců podle věku : VĚK MUŽI ŽENY CELKEM % do 20 let let let let let a více let celkem ,0 % 0,43 0,57 100,0 x Členění zaměstnanců podle vzdělání : VZDĚLÁNÍ DOSAŽENÉ MUŽI ŽENY CELKEM % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné bakalářské vysokoškolské celkem ,0 12

13 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace ODBORNÁ KVALIFIKACE SPLŇUJE NESPLŇUJE CELKEM KVALIFIKACI KVALIFIKACI učitel SOŠ učitel SOU vychovatel Celkem Zařazení pracovníků do platových tříd : Pedagogičtí pracovníci PLATOVÁ TŘÍDA POČET ZAŘAZENÝCH PRACOVNÍKŮ Celkem 51 pracovníků Nepedagogičtí pracovníci : PLATOVÁ TŘÍDA POČET ZAŘAZENÝCH PRACOVNÍKŮ celkem 30 pracovníků Trvání pracovního poměru DOBA TRVÁNÍ POČET % do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let 9 11 nad 20 let celkem ,0 13

14 Údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců NÁSTUPY A ODCHODY POČET nástupy 8 odchody 7 Mzdové podmínky Celkový počet pracovníků Počet pedagog. pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy pedagog.prac Průměrná výše měsíční mzdy nepedag.prac Průměrná měsíční výše nenárokové složky platu pedagogických pracovníků Průměrná měsíční výše nenárokové složky mzdy nepedag.prac 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/

15 ČÁST IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přijímací zkoušky pro školní rok 2012/2013 se konali pro všechny maturitní obory. Přijímací zkoušky zajišťovalo Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Novém Jičíně. Žáci byli přijímáni do všech oboru vzdělávání na základě výsledků přijímacích zkoušek a prospěchu a ze základních škol. První kolo přijímacího řízení se konalo dne 23 a Třetí kolo přijímacího řízení se konalo bez přijímacích zkoušek Tabulka k Obor Ekonomika a podnikání M/01 Autotronik L/01 Mechanik opravář motor.vozidel H/01 Mechanizace a služby M/01 Přihlášeni ke studiu Přijati ke studiu Celkem přihláš. I.kolo II.kolo I.kolo II.kolo Přijati celkem Odevzdali zápisový lístek Celkem Do byl termín pro odevzdávání přihlášek na obor vzdělávání H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ve zkrácené délce studia 1,5 roku. Studium je určeno pro žáky, kteří ukončili jakékoliv studium zakončené maturitní zkouškou nebo závěrečnou zkouškou. Přijato bylo celkem 34 žáků. 15

16 ČÁST V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Počty žáků ve škole 2. Výsledky vzdělávání za školní rok 2010/ graf 3. Souhrnná statistika tříd za I. pololetí 4. Souhrnná statistika tříd za II.pololetí 5. Hodnocení maturitních zkoušek dle jednotlivých tříd 6. Celkové hodnocení maturitních zkoušek 7. Hodnocení závěrečných zkoušek 8. Celkové hodnocení závěrečných zkoušek 9. Hodnocení předmětu řízení motorových vozidel studijní obory 10. Hodnocení předmětu řízení motorových vozidel učební obor 16

17 1. Počty žáků ve škole k Školní rok Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Počet tříd Celkový počet žáků 09/10 10/011 09/10 10/011 09/10 10/011 09/10 10/ ,8 26,0 11,0 10,3 Třída Počet žáků z toho Výjimka z toho dívek chlapců z počtu žáků 1.A P R T U A P R T U A P T U A P T Celkem

18 2. Výsledky vzdělávání za školní rok 2011/2012 ( k ) Tříd Počet žáků Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Neklasifikov. Počet žáků s opravnými zkouškami 10/11 11/12 09/10 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 1.A P T U R A P T R U A P U T A T P

19 3. Souhrnná statistika tříd za I. pololetí 2011/2012 Z toho hodnocení Snížená známka z chov. Průměr. prosp. Průměrná absence na žáka Ročník Počet Prospěli Prospěl Nepros. Neklasif Celkem Neomluv žáků s vyzna o. 1.A ,64 54,33 0,14 1.P ,68 76,74 0,55 1.R ,45 92,36 2,57 1.T ,61 33, U ,84 79,57 18,12 I.ročník ,22 336,96 21,38 2.A ,35 54,90 0,20 2.P ,07 85,44 0,50 2.T ,41 58,00 1,50 2.R ,54 182,10 7,73 2.U ,61 50,93 0,51 II.ročník ,98 431,37 10,44 3.A ,42 62,66 0,26 3.P ,24 75,97 1,47 3.T ,27 74, U ,45 86,09 1,31 III.ročník ,38 298,99 3,04 4.A ,24 67,16 1,28 4.P ,68 78,88 0,04 4.T ,51 67,93 2,06 IV.ročník ,43 213,97 3,38 CELKEM , ,29 38,24 19

20 4. Souhrnná statistika tříd za II.pololetí 2011/2012 Z toho hodnocení Snížená známka z chov. Průměr. prosp. Průměrná absence na žáka Neoml Celkem absen. Ročník Poč. Prosp. Prospěli Neprosp Neklasif žák s vyzn. 1.A ,58 68,20 2,70 1.P ,61 85,95 0,37 1.R ,53 102,27 6,54 1.T ,59 58, U ,70 78,24 16,72 I.ročník ,1 392,78 26,33 2.A ,27 55, P ,00 82,29 7,23 2.R T ,34 65,20 0,13 2.U ,60 76,78 0,42 II.ročník ,21 279,57 7,78 3.A ,26 66,93 0,21 3.P ,06 78,15 0,73 3.T ,39 91,09 0,63 3.U ,18 67,45 0,18 III.ročník ,89 303,62 1,75 4.A ,22 28, P ,48 43,20 4,16 4.T ,41 38,96 1,34 IV.ročník ,11 110,84 5,50 CELKEM , ,81 41,36 20

21 5. Hodnocení maturitních zkoušek dle jednotlivých tříd Třída : 4.A Studijní obor : Zaměření : Třídní učitel : M/0101 MECHANIZACE A SLUŽBY Dopravní a servisní služby Mgr. Šárka SUKUPOVÁ K maturitě přistoupilo : 25 žáků Prospělo s vyznamenáním : 2 žáků 8 % Prospělo : 22 žáků 88 % Neprospělo : 1 žáci 4 % GRAF Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Hodnocení jednotlivých částí MZ : Společná část - státní maturita Průměr Prospělo Neprospělo Český jazyk a literatura 2, Anglický jazyk 2, Matematika 2, Profilová část Ekonomické předměty ústní zkouška 2, Praktická zkouška z odborných předmětů 2, Odborné předměty 2,

22 Třída : 4.P Studijní obor : M/001 PODNIKÁNÍ A SLUŽBY Zaměření : Třídní učitel : Mgr. Iveta WROBELOVÁ K maturitě přistoupilo : 22 žáků Prospělo s vyznamenáním : 0 žáci Prospělo : 18 žáků 81,8 % Neprospělo : 4 žáci 18,2 % GRAF Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Společná část - státní maturita Průměr Prospělo Neprospělo Český jazyk a literatura 2, Anglický jazyk 2, Německý jazyk 3, Matematika 4, Profilová část Průměr Prospělo Neprospělo Ekonomické předměty ústní zkouška 2, Praktická zkouška z odborných předmětů 2, Účetnictví 2,

23 Třída : 4.T Studijní obor : L/001 AUTOTRONIK Zaměření : Třídní učitel : Ing. Věra PREDIKANTOVÁ K maturitě přistoupilo : 28 žáků Prospělo s vyznamenáním : 1 žák 3,6 % Prospělo : 25 žáků 89,3, % Neprospělo : 2 žáků 7,1 % GRAF Prospělo s vyznamenánín Prospělo Neprospělo Společná část - státní maturita Průměr Prospělo Neprospělo Český jazyk a literatura 3, Anglický jazyk 3, Matematika 3, Profilová část Průměr Prospělo Neprospělo Motorová vozidla a technologie 2, Praktická zkouška z odborných předmětů 2, Odborné elektrotechn. předměty 2,

24 6. Celkové hodnocení maturitních zkoušek ve školním rove 2011/2012 Ve školním roce 2011/2012 přistoupilo k maturitním zkouškám : Celkem : 75 žáků z toho 19 dívek Prospělo s vyznamenáním : 3 žáci tj. 4,0 % Prospělo : 65 žáků tj. 86,6 % Neprospělo : 7 žáků tj. 9,3 % GRAF Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 24

25 7. Hodnocení závěrečných zkoušek ve školním roce 20121/2012 Třída : 3.U Obor vzdělávání : Třídní učitel : H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL Ing. Vladimír MARÁK Celkem přistoupilo k závěrečným zkouškám : 22 žáků Prospělo s vyznamenáním : 2 žáci tj. 9,09 % Prospělo : 19 žáků tj. 86,36 % Neprospělo : 1 žák tj. 4,55 % GRAF Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Hodnocení jednotlivých částí závěrečné zkoušky : Průměr známek Ústní zkouška 2,77 Písemná zkouška 3,27 Praktická zkouška 2,27 25

26 Třída : 2.R Obor vzdělávání : Třídní učitel : H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL, v délce studia 1,5 roku Mgr. Dana VEJMELKOVÁ Celkem přistoupilo k závěrečným zkouškám : 10 žáků Prospělo s vyznamenáním : 0 žáků Prospělo : 9 žáků tj. 90 % Neprospělo : 1 žák tj. 10 % GRAF Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Hodnocení jednotlivých částí závěrečné zkoušky : Průměr známek Ústní zkouška 2,9 Písemná zkouška 3,9 Praktická zkouška 2,1 26

27 8. Celkové hodnocení závěrečných zkoušek ve školním roce 2011/2012 Ve školním roce 2011/2012 přistoupilo k závěrečným zkouškám Celkem : 32 žáků Prospělo s vyznamenáním : ; 2 žáci tj. 6,25 % Prospělo : 28 žáků tj. 87,50 % Neprospělo : 2 žáci tj. 6,25 % GRAF Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Celkové hodnocení jednotlivých částí : Ústní zkouška 2,83 Písemná zkouška 3,58 Praktická zkouška 2,18 27

28 9. Hodnocení předmětu Řízení motorových vozidel ve školním roce 2009/2010 studijní obory Třída 2.A 20 žáků povinný předmět nabídnuta 3x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili studium (změna oboru, školy aj.) 4 Přistoupilo ke zkoušce 16 žáků Prospělo 11 žáků tj. 68,75 % Neprospělo 5 žáků tj. 31,25 % Třída 3.A - 13 žáků povinný předmět nabídnuta 2x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili studium (změna oboru, školy aj.) 1 Počet žáků ke zkoušce 13 Prospělo 13 žáků tj. 100 % Třída 4.T - 14 žáků povinný předmět nabídnuta 3x zkouška Počet žáků ke zkoušce 14 Prospělo 14 tj. 100 % Třída 4.A - 19 žáků povinný předmět nabídnuta 4x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili studium (změna oboru, školy aj.) 7 Počet žáků ke zkoušce 13 Prospělo 11 žáků tj. 84,62 % Neprospělo 2 žáci tj. 15,38 % Pokračují ve výcviku 2 žáci Třída 4.T 21 žáků povinný předmět nabídnuta 3x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili studium (změna oboru, školy aj.) 4 Počet žáků ke zkoušce 17 Prospělo 16 žáků tj. 94,12 % Neprospělo 1 žáků tj. 5,88 % Celkem 73 žáků Prospělo 65 žáků tj. 89,04 % Neprospělo 8 žáků tj. 10,96 % Ve výcviku pokračuje 7 žáků GRAF Prospělo Neprospělo 28

29 10. Hodnocení předmětu Výcvik v řízení motorových vozidel ve školním roce 2011/2012 učební obory Třída 3.U 22 žáků povinný předmět nabídnuta 3x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili studium (změna oboru, školy aj.) 1 Počet žáků ke zkoušce 20 Počet žáků, kteří absolvovali skupinu B 7 žáků Prospělo 5 žáků tj. 71,43 % Neprospělo 2 žáci tj. 28,57 % Počet žáků, kteří absolvovali skupinu B+C 13 žáků Prospělo 8 žáků tj. 61,54 % neprospělo 5 žáků tj. 38,46 % Třída 1.R 26 žáků povinný předmět nabídnuta 3 x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili studium (změna oboru, školy aj.) 5 Počet žáků ke zkoušce 21 Prospělo 18 žáků tj. 85,71 % Neprospělo 3 žáci tj. 14,29 % Počet žáků, kteří pokračují ve výcviku 1 Třída 2.R 19 žáků povinný předmět nabídnuta 3 x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili studium (změna oboru, školy aj.) 3 Počet žáků ke zkoušce 16 Prospělo 15 žáků tj. 93,75 % Neprospělo 1 žák tj. 6,25 % Celkem 57 žáků Prospělo 46 žáků tj. 80,70 % Neprospělo 11 žáků tj. 19,30 % Graf Prospělo: Neprospělo:

30 ČÁST VI. ÚDAJE O VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání pedagogických pracovníků Název vzdělávací akce Organizátor Počet účast níků Autor testových úloh pro maturitní zkoušku CERMAT 1 z ČJL Hodnotitel testových úloh společné části NIDV Ostrava 1 maturitní zkoušky z ČJL Konzultační seminář pro školní maturitní NIDV Ostrava 2 komisaře Angličtina pro mírně pokročilé KVIC Nový Jičín 1 Školení k výkonu funkce hodnotitel písemných CERMAT 1 prací z AJ společné části maturitní zkoušky Rozvoj tvořivosti žáků Slezská univerzita 1 Obecná metodika tvorby studijních opor pro e- Slezská univerzita 1 learning Změny v účetnictví a daních Svaz účetních Olomouc 1 Školení k výkonu funkce hodnotitele písemných CERMAT Praha 1 prací z AJ spol. části MZ Daň z přidané hodnoty 2012 Svaz účetních Olomouc 2 Školení pro učitele Fiktivních firem CEFIF 2 EU peníze středním školám KÚ Ostrava 2 Moderní metody v dopravě a přepravě pro 21. MS Kraj TIME 2 století Svařování od A do Z MS Kraj TIME 3 Dělení technických materiálů a svařování MS Kraj TIME 2 HARDOX a WELDOX oceli Úvod do počítačových sítí V 1 Serverová vizualizace na platformě Hyper-V 1 Školení pro ředitele a pověřené osoby školy CERMAT 1 Specifické poruchy učení a chování versus f. Mgr. Dagmar 1 požadavky na žáky středních škol Samsonová, Bruntál Platy a platební předpisy ve veřejných službách RESK education, s. r. o. 1 Vzdělávací a doškolovací seminář pro pracovníky DOM ZO-13 s.r.o. 2 svářečského dozoru (EWE, EWT) Malenovice Vzdělávací a doškolovací seminář pro DOM ZO-13 2 pracovníkyy svářečského dozoru (EWE, EWT) Ostrava Školení obsluhy svařovacího zařízení TIG pro autenitické materiály a ZK základní kurz Svařovací škola Menšík 1 svařování austenitu Bruntál Školení pedagogických pracovníků v rámci ELFE s.r.o. 11 projektu TIME Krnov Stáž : Proces svařování od A do Z ELFE Krnov 11 Angličtina pro mírně pokročilé SPgŠ a SZŠ Krnov 1 CELKEM 56 30

31 Další vzdělávání, které škola pořádá Název kurzu REKVALIFIKAČNÍ KURZY V hlavní činnosti Ve vedlejší činnosti Počet účastníků Hlavní ano ne ano ne činnost Kurzy svařování ZK Vedlejší činnost Kurz svařování ZK Kurzy svařování ZP Kurzy svařování EN Periodické zkoušky EN Periodické zkoušky EN Kurz svařování ZP Celkem

32 ČÁST VII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI A) AKTIVITY ŠKOLY 1. Akce a soutěže - přehled 2. Protidrogová prevence na škole a minimální preventivní program ve škole 3. Protidrogová prevence a minimální preventivní program na Domově mládeže 4. Účast v odborných soutěžích a olympiádách 5. Realizace programu ACHIEVEMENT 6. Realizace programu TIME 7. Sportovní aktivity školy B) MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY 1. Akce Domova mládeže 2. Akce školy 3. Spolupráce s ŘECKOU OBCÍ Krnov 4. Spolupráce se sociálními partnery a firmami regionu 32

33 A) AKTIVITY ŠKOLY - Akce a soutěže CELOROČNÍ : Realizace školních vzdělávacích programů v 1. až 4. ročnících všech oborů studia Příprava a realizace státní maturitní zkoušky Příprava a realizace státní závěrečné zkoušky Realizace projektu TIME v roli partnera Moravskoslezského kraje Realizace projektu Rozvoj dopravního inženýrství v roli partnera Centra dopravního výzkumu v.v. Brno (ukončení projektu) Realizace programu JUNIOR ACHIEVEMENT činnost studentských společností Příprava projektu LEONARDO DA VINCI, výměnná stáž žáků školy do německého města Karbenu (realizace září, říjen 2012) Realizace ČESKO-POLSKÉHO projektu příhraniční spolupráce Euroregionu Praděd Společné vzdělávání společné využívání volného času s partnerskou školou ZSZ nr.1 v Prudniku (realizace červen až prosinec 2012) Příprava projektu Šablony peníze do škol, realizace ve školním roce 2012/2013 Činnost svářečské školy, realizace svářečských průkazů pro žáky SŠAMP Krnov, Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, pří rekvalifikační kurzy pro pracovníky strojírenských firem regionu Činnost autoškoly, realizace řidičských oprávnění skupiny T, B, C, E pro žáky škol a naší školy MĚSÍČNÍ : Září 2011 Slavnostní zahájení školního roku 2011/2012 Podzimní termín maturitních zkoušek Podzimní termín závěrečných zkoušek Realizace projektu TIME Realizace akce SVĚTLUŠKA 33

34 Říjen 2011 Motivační WORSHOP projektu TIME KÚMSK Ostrava Ustavující valné hromady studentských společností PLAPY a GOLD HAND programu Junior Achievement Volba nové Školské rady a její první jednání Zpracování statistických výkazů a školní matriky Zpracování a projednání Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 ve školské radě a na pedagogické radě Příprava projektu Leonardo da Vinci výměnné stáže Turistický výlet pro zaměstnance školy Jeseníky Listopad 2011 Pedagogická rada, čtvrtletní klasifikační konference, třídní schůzky SRŠ Realizace I. Dne otevřených dveří, dovednostní soutěže žáků školy Reprezentace školy na veletrzích vzdělávání ISOTRA Opava, ARTIFEX 2011 Bruntál, v základních školách regionu Realizace svářečského kurzu pro žáky školy Činnost studentských společností v programu Junior Achievement Příprava projektu Leonardo da Vinci výměnná stáž žáků školy Příprava projektu ŠABLONY peníze do škol Volejbalový turnaj ke DNI STUDENSTVA s mezinárodní účastí -13. ročník Prosinec 2011 Účast na konferenci Technologická centra na Bruntálsku Poznávací zájezd žáků školy do Vídně Prezentace školy na veletrzích vzdělávání Učeň, středoškolák, vysokoškolák Ostrava Černá Louka a na ZŠ regionu Realizace II. Dne otevřených dveří Realizace okresního přeboru ve skoku vysokém Vánoční laťka Poznávací zájezd žáků školy Glubczyc Polsko Účast studentských společností na Vánočních trzích v Krnově, Linhartovech a v Městě Albrechticích Mikulášská nadílka pro děti zaměstnanců školy a děti z Dětského domova v Lichnově 34

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz Střední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 září 2012 OBSAH SLOVO ŘEDITELKY

Více

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 1 /2 0 1 2 Výroční zpráva

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2013 2014. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2013 2014. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.: 466 682 029, 466 682 031, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2013 2014 Holice 15. října 2014 Mgr. Bc. Michal

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2011 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Krnov, 22. září 2014 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava - Vítkovice tel.: 552304231 e-mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 8.16 MK_04/20102014 Verze: 1.0 Počet stran: 44 Počet příloh: 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 0 9 / 2 0 10 Strana 1 (celkem 41) I. Výroční zpráva

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více