Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Beethovenova 1, Opava do Církevní střední varhanická škola Zpracováno v souladu s 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti výročních zpráv. V Opavě dne 13. října 2006 c Ing. Eva Bláhová, ředitelka školy

2 a) základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě) b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku c) přehled pracovníků školy d) údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků maturitních zkoušek f) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků g) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti h) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí i) základní údaje o hospodaření školy 1

3 c c (k 1. název právnické osoby: ) místa poskytovaného vzdělávání: Beethovenova 1, Opava Nádražní okruh 27, Opava právní forma: církevní organizace c c školská právnická osoba (k ) IČ: Identifikátor právnické osoby: IZO: ( k ) I Zřizovatel školy právní forma: církevní právnická osoba sídlo: Beethovenova 1, Opava IČ: ředitel školy: (k ) telefon: , , zástupce ředitele: (k ) telefon: , , fax: , k ) obor vzdělání: M/001 Hudba ( JKOV /00) s účinností od počínaje 1. ročníkem N/001, M/001 ( ,6) schváleno čj / s účinností od zaměření: Církevní hudba obory činnosti: Hra na varhany, Hra na klavír, Zpěv, Řízení sboru Struktura školy je členěna na oddělení varhanní, klavírní, zpěvu a sbormistrovství, dále na skupiny předmětů hudebně-teoretických a všeobecně-vzdělávacích. Vedle zvoleného profilového oboru jsou žáci v dalších speciálně odborných předmětech připravováni v průběhu čtyřletého studia pro profesní uplatnění chrámových hudebníků a pro další studium umělecko-pedagogického zaměření. Výuka uměleckých předmětů probíhá převážně individuální formou. Výjimku tvoří předměty řízení sboru a varhanní improvizace. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. 2

4 V souladu s rozhodnutím o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení čj / ze dne škola zajišťovala formou čtyřletého denního studia vzdělávání v oboru, JKOV: /00. V průběhu školního roku, zejména v měsících prosinec 2005 duben 2006, probíhala jednání se zřizovatelem, NÚOV a MŠMT o transformaci CSVŠ na Církevní konzervatoř a tvorbě učebních dokumentů. Na základě žádostí ve věci zápisu do rejstříku škol a školských zařízení ze dne a byly provedeny změny v údajích vedených v rejstříku škol. S účinností od byla do rejstříku škola zapsána jako Církevní konzervatoř Opava s dvěmi obory vzdělání M/001 Hudba s délkou studia 4 roky a N/001 Hudba o délce 6 roků denního studia. 3

5 c c c c I c c Většina výuky byla zajištěna pedagogy s odbornou a pedagogickou způsobilostí. Vedení školy nadále usiluje o stabilizaci pedagogického sboru, avšak vzhledem k specifice oborů a potřebám uměleckého růstu pedagogů převažují částečné úvazky. Většina pedagogů odborných předmětů se umělecky realizuje a vzdělává (odborné semináře, soutěže apod). poř. číslo pracovní zařazení funkce úvazek kvalifikace délka praxe odborná pedagogická 1. ředitel 1,00 VUT Brno ped. stud. UP Olomouc nad zást.ředitele 0,80 AMU - zpěv abs. konz.+ped. stud. AMU zást.ředitele 1,00 PF ČJ,D ped. studium VŠ učitel MD PF zpěv, Konz.-klavír abs. konz.+ ped. stud. VŠ učitel 0,57 IpUS - klavír abs. konz.+ped. stud. VŠ 6 6. učitel 1,00/MD PF -klavír ped. studium VŠ učitel 0,57 Univ.Vídeň-kompozice, teorie hudby učitel 0,71 konz.- chrámová hudba, absolvent konzervatoře varhany 7 9. učitel 1,10 JAMU duchovní hudba studující ped učitel 0,43 KTF UK - teologie učitel 0,95 konz. -varhany absolvent konzervatoře učitel 1,05 VŠMUcírk.hudba,varhany FF Bratislava- hud. věda ped. studium VŠ 13. učitel 0,95 JAMU - zpěv učitel PF pedagogika, Hv abs. konz. + ped. stud. VŠ 1,05 Konz. - klavír učitel 0,95 AMU - klavír abs. konz.+ped. stud. AMU učitel JAMU, PF dirig. sboru abs. konz.+ped. stud.vš 1,19 konz.-klarinet učitel 0,57 AMU - varhany ped. studium AMU učitel 0,67 VŠMU Hudební umění absolvent konzervatoře učitel 0,71 Konz. Žilina- zpěv absolvent konzervatoře učitel 1,00 FF- muzikologie ped. studium VŠ učitel 0,14 státní zkouška - NJ učitel 0,14 VHPŠ - zpěv ped. studium učitel 0,29 AMU Sofie-sbormistr učitel 0,29 JAMU - zpěv ped. studium VHPŠ učitel 1,14 AMu Katowice-cembalo ped. studium VŠ učitel 0,67 IpUS - klavír abs. konz.+ped. stud. VŠ učitel 0,57 JAMU - zpěv abs.konz.+ped.stud. JAMU učitel 1,00 PF UJEP AJ, NJ ped. studium VŠ 0 7 4

6 c c poř. číslo pracovní zařazení funkce úvazek kvalifikace délka praxe odborná pedagogická 29. učitel 0,10 FF - muzikologie + ped. studium VŠ učitel 0,19 VŠ Japonsko - klavír učitel 0,10 FF latinský jazyk nad učitel 0,38 UK Tv, Bi ped. studium VŠ nad učitel 0,43 PF - ČJ, RJ + AJ ped. studium VŠ nad učitel 0,19 konz.- klavír absolvent konzervatoře učitel 0,10 SU Opava - IJ 0 c c pracovní zařazení - funkce úvazek 1. ekonom 1,00 2. sekretářka 1,00 3. školnice 0,78 4. recepční 0,78 5. uklízečka 1,00 5

7 c Přijímací řízení se uskutečnilo ve dvou řádných a v jednom mimořádném termínu: (8 uchazečů), (6 uchazečů), (7 uchazečů) a bylo v souladu s právními předpisy. Ve školním roce 2005/2006 bylo podáno 21 přihlášek, z toho 14 na obor zpěv, 3 uchazeči na obor hra na varhany, 3 na obor hra na klavír a 1 na řízení sboru. Všichni uchazeči absolvovali písemný test z hudební teorie, talentovou zkoušku ze zvoleného oboru, hry na klavír a dispozičních dovedností pro ostatní obory, zkoušku ze všeobecné hudebnosti (intonace, rytmus, analýza, celkový hudební přehled) a motivační pohovor. Celkem bylo přijato 20 uchazečů. Z toho 13 přijato na obor zpěv, 3 hra na varhany, 3 hra na klavír, 1 řízení sboru. V přijímací komisi zasedali vedoucí jednotlivých předmětových komisí, dále ředitelka školy a spirituál školy. Hodnocení probíhalo formou bodování a odborného vyjádření s doporučením, či nedoporučením k přijetí uchazeče. V zákonné lhůtě bylo uchazečům zasláno rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. 6

8 c c c c c c c Velmi dobré výsledky se projevily v předmětech zpěv ( 1,51) a úvod do hudební skladby ( 1,53). Průměrných výsledků dosahovali žáci zejména v obligátních předmětech hra na varhany (2,56), improvizace (2,49) a hra na klavír (2,54), také v předmětech hudební teorie (2,66) a dějiny hudby (2,78). Slabší výsledky se také projevily v oblasti jazyků - zejména v anglickém jazyce (průměr 2,49, oproti loňskému roku došlo ke zlepšení o tři desetiny stupně), v německém jazyce (průměr 2,45), latinském jazyce (průměr 2,59, povinný pro studenty I. a II. ročníku) a v českém jazyce a literatuře (průměr 2,55). Hospitace neprokázaly příčinu slabších výsledků v méně kvalitní práci pedagogů. Na základě výsledků minulého školního roku byla sledována výuka cizích jazyků. Vyučující více využívali poslechu, více komunikovali v hodinách, což je zaneseno ve výsledcích hospitačních a kontrolních záznamech, k výraznému zlepšení průměru však nedošlo. Žáci I. a III. ročníku se zapojili do celorepublikového srovnávání SCIO testů se zaměřením na předměty český jazyk a literatura, cizí jazyky (anglický a německý jazyk), všeobecný humanitní základ. Rovněž se žáci IV. ročníku účastnili tzv. maturity nanečisto (CERMAT), a to v předmětech český jazyk a literatura, cizí jazyky (anglický a německý jazyk), občanský základ. V tomto testu jsme byli plošně srovnáváni s ostatním střednímu školami zapojenými do tohoto testování a ve všech předmětech jsme byli hodnoceni průměrně. Komisionální zkoušky v odborných předmětech byly zredukovány zejména v neprofilových oborech. Vzrostl však počet pravidelných předehrávek, a to v odděleních hra na klavír, zpěv a liturgické varhany. V oddělení řízení sboru nebyly předehrávky organizovány. Ve spolupráci se SZŠ byla realizována sbormistrovská praxe studentů tohoto oboru. 7

9 c c počet žáků v ročníku prospělo s vyznamenáním Neklasifikováno počet žáků se sníženým stupněm z chování ročník prospělo neprospělo celkem ročník počet žáků v ročníku prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo Neklasifikováno počet žáků se sníženým stupněm z chování celkem počet neomluvených hodin počet neomluvených hodin Opravné zkoušky proběhly ve dnech 30. a 31. srpna 2006 v předmětech hudební teorie (1 žák), dějiny hudby (1 žák úspěšně vykonal a 1 se nedostavil), dějiny a literatura klavíru (1 žák), hra na klavír (1 žák), zpěv (1 žák), český jazyk a literatura 1 žák se nedostavil ke zkoušce. V této opravné zkoušce neprospěli celkem 2 žáci, z toho 1 žák z hudební teorie a 1 žák z dějin hudby a českého jazyka a literatury student se neomluvil a nedostavil se ke zkoušce. Na základě těchto výsledků bylo 1 žákovi ukončeno studium k a 1 žákovi bylo umožněno opakování studia, žádost byla řádně podána. 8

10 c c neprospělo počet žáků v ročníku zkoušku konalo prospělo s vyznamenáním prospělo 1 předmět více předmětů nebylo připuštěno k maturitě V tomto školním roce proběhly v pořadí již čtvrté maturitní zkoušky od zařazení CSVŠ do sítě škol, jíž se zúčastnilo celkem 11 žáků, z toho v oborech zpěv (5 žáků) a hra na varhany (1 žák), hra na klavír (2 žákyně) a řízení sboru (1 žákyně). Maturitní zkouška se skládala z písemné zkoušky z jazyka českého ( ,), praktické zkoušky z hlavního oboru ( ) a ústní zkoušky z hudební liturgie a hymnologie, českého jazyka a literatury, teorie a dějin hudby a volitelného předmětu křesťanské nauky (4 žáci), jazyka anglického (2 žáci), nebo jazyka německého (3 žáci) konané ve dnech Písemnou a ústní maturitní zkoušku z jazyka českého a literatury vykonalo 9 žáků (2 žákyně vykonaly maturitní zkoušku již v předchozím studiu). Všichni žáci v písemných maturitních zkouškách uspěli. Praktickou maturitní zkoušku z hlavního oboru studia úspěšně absolvovali všichni žáci, 7 žáků v řádném termínu, 1 žák v náhradním termínu z důvodu MD, v předmětu teorie a dějiny hudby neprospěl 1 žák řádném termínu, uspěl v opravném termínu s prospěchem dostatečný. Jedna žákyně konala v náhradním termínu praktickou maturitu z hlavního oboru a 25. září 2006 maturitní zkoušky z hudebně-teoretických předmětů a všeobecně vzdělávacích předmětů. Žákyně s prospěchem nedostatečný z jednoho předmětu (dějiny hudby) vykonala opravnou zkoušku 25. září 2006, z ní byla hodnocena klasifikačním stupněm dostatečný. Obsah maturitní zkoušky z jednotlivých předmětů byl stanoven předmětovými komisemi a schválen ředitelkou školy. Maturitní zkoušky proběhly v souladu s vyhláškou č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách (ve znění pozdějších předpisů). 9

11 c c c název vzdělávací akce, pořadatel počet termín účastní ků 1. Nová maturita a český jazyk (maturita na SŠ, Ostrava) Nová maturita a anglický jazyk (maturita na SŠ, Ostrava) Konverzační kurz JA s rodilým mluvčím pro velmi pokročilé (Opava) 4. Znehodnocení hodnot aneb Nietszchovy děti (Opava) Učitel v ohrožení (Opava) Nové školské zákony (Ostrava) Pedagogický pracovník mezi paragrafy Kurz grafiky a digitální fotografie , , 26.1., 9.2., Zdaňování mezd po novele zákona (Opava) Školení SIPVZ úroveň P, ICT v NEJ , 20.2., 27.2.; 13.3.; 20.3.; Varhany a jejich místo v systému ochrany movitého památkového fondu (Olomouc) 12. Specializovaný kurz pro pracovníky školních knihoven (Opava) 13. Konverzační kurz JN s rodilým mluvčím (Opava) Cesta k maturitě NJ poslech s porozuměním a státní část mat. zkoušky (Opava) 15. Škola právo správní řád - správní řízení na školách Program SAS (Brno) Malé granty (Beskydy) Seminář ředitelů církevních škol (Ružomberok) Interpretační a varhanní kurz Malé granty (Beskydy) Seminář k ŠPO pro ředitele a ekonomy (KČB Praha) Ve školním roce 2005/2006 se pedagogové ve větší míře účastnili vzdělávacích akcí. Zejména byl zájem o školení cizích jazyků a o novou státní maturitu. 10

12 c c Hudební prezentace školy patří k významným formám uměleckého vzdělávání. Tradicí se staly adventní koncerty, společné koncerty studentů v rámci pokračující spolupráce se střední hudební školou v polském Rybniku, koncerty jednotlivých oddělení a kurzy gregoriánského chorálu vedené zahraničním lektorem. U příležitosti výročí skladatele škola uspořádala cyklus koncertů Pocta W. A. Mozartovi. Vedle sólových výstupů žáků a ansámblových sborů a capella byla zastoupena obsahově rozsáhlejší hudební díla, provedená ve spolupráci s komorním orchestrem. V tomto školním roce reprezentovali školu dva studenti v Mezinárodní klavírní soutěži Pro Bohemia a v Pěvecké soutěži duchovní a koncertní hudby v Kroměříži. Škola dále rozvíjela charitativní aktivity formou adopce na dálku, spolupracovala s humanitárními organizacemi v akcích pro opuštěné a handicapované děti a pěstounské rodiny. Vybraní žáci a výchovná poradkyně byli oceněni v rámci celé České republiky. Pro zájemce a širokou veřejnost pořádala dny otevřených dveří, pro uchazeče o studium přípravné kurzy a návštěvami v okolních základních školách prezentovala svoji výchovněvzdělávací činnost. 11

13 c a Kurz gregoriánského chorálu Vernisáž ve Slezském muzeu společný koncert studentů CSVŠ a PSMU (Rybnik Polsko) Podzimní koncert CSVŠ a PSMU (kostel sv. Vojtěcha Opava) Den otevřených dveří Koncert studentů klavírního odd. v Domově důchodců (Rooseveltova ul.) Koncert pro Slezskou univerzitu ( Minoritský klášter) Hudební nešpory k svátku sv. Cecílie (Kaple sv. Kříže Opava) Adventní koncert (Bazilika sv. Antonína Rybnik, Polsko) Inaugurační koncert studentů a pedagogů klavírního oddělení Adventní koncert (Ostrava) Adventní koncert (Kostel Nanebevzetí Panny Marie Ratiborz, Polsko) Adventní koncert (kostel sv. Ducha Opava) Adventní koncert (kostel Panny Marie Sněžné Olomouc) Adventní koncert (Rybnik Polsko) Koncert pro Matici slezskou (aula CSVŠ) Pocta Mozartovi (koncert klavírního oddělení) Koncert ke Dni učitelů (MDKPB Opava) Vystoupení komorního sboru na Dolním náměstí (Velikonoční trhy) Klavírní recitál Marka Keprta Vystoupení při vyřazení studentů ISŠ (aula CSVŠ) Koncert studentů klavírního oddělení (aula CSVŠ) Koncert v Domově důchodců (Roosveltova ul.) Koncert studentů varhanního oddělení (DKPB Opava) kurz gregoriánského chorálu CSVŠ Pocta Mozartovi (Slezské muzeum Opava) Absolventský koncert (MDKPB Opava) Koncert s PSMU Rybnik Polsko Kurz francouzské varhanní hudby a improvizace Sylvain Pluyaut(Francie) Vystoupení studentů (předávání maturitních vysvědčení SZŠ Opava) Koncert studentů Opavská muzejní noc Pocta Mozartovi (koncert pěveckého oddělení) Vystoupení studentů v Domově mládeže Koncert studentů školy (Passau) Koncert pro ZŠ Neplachovice (aula) Setkání učitelů mateřských a základních škol - koncert studentů 12

14 13

15 c c c Ve školním roce 2005/2006 nebyla Českou školní inspekcí provedena inspekční činnost. Nedostatky zjištěné v roce 2001 byly v následující školním roce 2001/2002 odstraněny. Církevní střední varhanická škola v Opavě v tomto období hospodařila s finančními prostředky přidělenými státem pro církevní školství, prostředky poskytnutými jinými právnickými příp. fyzickými osobami a dalšími vlastními finančními prostředky. c Hospodaření školního roku 2005/2006 je prakticky rozděleno na dvě části období: 1. období: září prosinec 2005 spadající do finančního vyúčtování za rok 2005, které je již uzavřeno. 2. období: leden srpen 2006 spadající do finančního vyúčtování za rok 2006, spadající do hospodářského kalendářního roku 2006, dosud finančně není uzavřeno. bylo hospodařeno s prostředky z různých zdrojů: 1) ze státního rozpočtu dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), 2) dotace Úřadu práce Opava na zaměstnance evidovaného na úřadu práce, 3) s účelovými prostředky na investici z Ministerstva financí ČR, 4) s prostředky získanými na základě žádostí o granty z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 5) s prostředky získanými na projekt v programu Phare CBC a 6) s vlastními prostředky. V účetnictví organizace bylo odděleně účtováno na střediscích. Ad 1) Celková dotace z MŠMT pro rok 2005 činila Kč z toho a) dotace na provoz Kč b) účelové dotace v rámci programu SIPVZ Kč c) účelová dotace v rámci progr. Podpora romských žáků střed. škol Kč Z poskytnuté dotace bylo vyčerpáno celkem Kč, z toho ad a) dotace na provoz vyčerpána plně Kč, účtováno na stř. 001 ad b) účelová dotace na program SIPVZ Kč z toho ba) dotace na program zajištění ICT Kč, účtováno na stř. 005 dotace vyčerpána plně, použita na nákup počítače, počít. školení pedagogů a výukového SW bb) dotace na připojení k internetu Kč, účtováno na stř. 008 dotace nevyčerpána, na stanovený účel byly poskytnuty vyšší finanční prostředky, předepsána vratka nevyčerpaných prostředků zpět na účet státního rozpočtu ve výši Kč ad c) účel. dotace na Podporu romských žáků poskytnuta Kč, účtováno na stř. 006 dotace poskytnuta na 1. pololetí roku 2005 ve výši Kč, z důvodu přerušení studia romského studenta po 1. pololetí dotace vrácena, dotace na 2. pololetí ve výši 5700 Kč byla vyčerpána plně na výdaje na stravování, školní potřeby a ochranné pomůcky. 14

16 Ad a) Z poskytnuté dotace na provoz bylo vyčerpáno celkem ,- z toho mzdové prostředky ,- z toho platy zaměstnanců ,- OPPP ,- zákonné odvody ,70 ostatní neinvestiční výdaje ,30 z toho nákup materiálu celkem ,90 spotřeba energií ,20 opravy a udržování ,49 cestovné ,- občerstvení a jiné náklady na reprezentaci 9 467,50 nákup služeb celkem ,47 zákonné soc. náklady-zaměstnanci ,- zákonné pojištění Kooperativa ,47 bankovní poplatky 8 773,- jiné 2 696,27 Ad 2) Dotace Úřadu práce Opava na zaměstnance evidovaného na úřadu práce byla poskytnuta ve výši Kč a byla plně vyčerpána na část mezd, zákonných odvodů a pojištění v období 03-08/2005. O této dotaci bylo v účetnictví účtováno na stř. 002 Ad 3) Účelová investiční dotace poskytnutá Ministerstvem financí ČR ve výši 1 mil. Kč byla po doplnění příspěvkem zřizovatele ve výši Kč a vlastními prostředky ve výši Kč použita na pořízení vybavení školy potřebnými hudebními nástroji: a) koncertní klavír Bohemia, model Smetana, dodavatel Bohemia Piano, s.r.o. Jihlava za cenu dle Kupní smlouvy vč. dopravy Kč a b) varhanní pozitiv - varhany Smolka Op. 9, dodavatel varhanář Václav Smolka, Krnov za cenu dle Smlouvy o dílo vč. dodatku Kč. O poskytnutí a čerpání této státní účelové dotace na tzv. limitku prostřednictvím speciálně založeného účtu u České spořitelny bylo účtováno v účetnictví organizace na stř Ad 4) Na základě žádosti o granty z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byly poskytnuty finanční prostředky ve výši Kč. V účetnictví bylo účtováno a odděleně sledováno na stř Příspěvek byl použit na částečnou úhradu nákladů tří adventních koncertů (Ostrava, Opava, Olomouc)na pronájem kostelů, dopravu účinkujících, ladění varhan a smlouvy pro hudební doprovod. Ad 5) Prostředky získané na projekt Duchovní hudba v době adventu v programu Phare CBC byly čerpány v kalendářním roce 2005, projekt byl ukončen v únoru Sledování tohoto projektu vyžadovalo oddělené vedení účetnictví, bylo zajištěno účtováním na stř Jednalo se o dva adventní koncerty v polském příhraničí v Ratiboři a Rybniku, které proběhly ve spolupráci s polskou hudební školou v Rybniku. Náklady dle rozpočtu schválené grantové smlouvy vznikly v roce 2005 ve výši ,87 Kč na nákup propagačního panelu, digitální kamery, pořízení částí sborového oblečení, cestovné zaměstnanců, občerstvení účastníků, propagaci koncertu a zpracování brožur, dopravu účinkujících a dohody o provedení práce a smlouvy hudebního doprovodu. Pro financování byla poskytnuta záloha, vlastním podílem byl příspěvek vlastní spoluúčast ze zdrojů organizace Sdružení rodičů a přátel školy při CSVŠ. Pohledávka za Finančním úřadem týkající se vrácení zaplacené DPH na vstupech byla v roce 2006 uhrazena ve výši 8991Kč. 15

17 Ad 6) Vlastní finanční prostředky o těchto prostředcích bylo účtováno na středisku 003. Příjmy činily celkem ,20 Kč, jednalo se o příjem ze vstupného koncertů, příjem za užití prostor, příjem za dobíjení kopírovacích karet, příjem účastníků seminářů a přípravných kurzů, příjem z prodeje nakoupených učebnic žákům a jiné. c Výdaje činily celkem ,65 Kč, byly použity na nákup drob. inventáře, nákup učebnic pro prodej žákům, nájemné kopírky, opravy a udržování, odměny účinkujících hostů na koncertech, dar na projekt Adopce na dálku a odpis dlouhodobého hmotného majetku Výsledek hospodaření střediska 003 je ztráta ,45 Kč. Ztráta ,45 Kč byla i celkovým účetním výsledkem hospodaření za organizaci celkem za rok bylo v období do srpna 2006 hospodařeno s prostředky ze státního rozpočtu dotace z MŠMT, s prostředky získanými na základě žádostí o granty z rozpočtů Moravskoslezského kraje a Statutárního města Opavy, s prostředky dary zřizovatele a s prostředky vlastními. Různé zdroje finančních prostředků jsou rovněž účtovány odděleně na jednotlivých střediscích. 1) Celková dotace z MŠMT pro rok 2006 činí k datu Kč z toho a) dotace na provoz Kč b) účelová dotace k zajištění standardních Inform. a komunik. technologií Kč z toho mimoř. dotace Kč konektivita Kč programy PI PIII Kč Roční dotace na provoz školy je stanovena na zákl. Rozhodnutí MŠMT č. j / ve výši tis. Kč. Poskytována je formou měsíční zálohy převodem z účtu MŠMT na náš běžný účet. Čerpání těchto dotací probíhá. Z provozní dotace bylo za období leden srpen 2006 vyčerpáno 61 %. 2) Dotace poskytnuta z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši Kč je určena na realizaci projektu s názvem Pásmo adventních koncertů v Moravskoslezském kraji. Čerpání dotace teprve proběhne v období realizace projektu 11 12/ ) Dotace poskytnuty z rozpočtu Statutárního města Opavy jsou určeny na realizaci projektů: a) Reprezentační CD duchovní hudby ve výši Kč a b) Cyklus adventních koncertů ve výši Kč. Obdobně čerpání dotací a realizace obou projektů proběhne v období 11 12/ ) Darem zřizovatele bude financován nákup nového hudebního nástroje cembala v hodnotě 340 tis. Kč. Byly již poskytnuty dvě zálohy ve výši 200 tis. Kč. 5) Vlastní finanční prostředky příjmy a výdaje probíhají obdobně jako v roce

18 Za významnou událost v životě školy považujeme uskutečnění transformace Církevní střední varhanické školy na šestiletou konzervatoř. Návrhy učebních plánů a učebních osnov školy, konzultované s NÚOV v Praze, nebyly pracovníky c MŠMT schváleny v předloženém rozsahu. Věříme, že při dalších jednáních s MŠMT, se nám podaří odborná stanoviska prosadit. Jedná se především o zařazení předmětů (pohybová výchova, hra partitur, intonace, rytmus a sluchová analýza) do vzdělávací koncepce. Ing. Eva Bláhová, ředitelka školy MgA. Naděžda Ostřanská a Mgr. Milena Vašíčková, zástupkyně ředitelky vedoucí pedagogové jednotlivých oddělení Ing. Anna Koníková, ekonomka školy 17

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1164/09-12. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1164/09-12. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1164/09-12 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Adresa: Žižkova 55, 602 00 Brno Identifikátor: 600 013 626 IČ:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-639/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-639/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-639/13-T Název právnické osoby Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o. vykonávající činnost školy/školského zařízení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 Výroční zpráva o činnosti

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Krnov, 22. září 2014 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy

Více

Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2. Přehled oborů vzdělávání... 4. Údaje o školní jídelně... 5

Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2. Přehled oborů vzdělávání... 4. Údaje o školní jídelně... 5 G Y M N Á Z I U M R O Ž N O V P O D R A D H O Š T Ě M V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 1-2012 Obsah: Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení...

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 1 2 2 0 1 3

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 1 2 2 0 1 3 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 1 2 2 0 1 3 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011 O b s a h Základní údaje o škole str. 1 Přehled oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-1814/10-T Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace Adresa:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Ostrava, říjen 2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 V Ostravě 30.9.2013 Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3 OBSAH Přílohy:... 3 Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3 Příloha č.2: Učební plány... 3 1. Základní údaje o škole, školském zařízení... 4 1.1 Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více