Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Beethovenova 1, Opava do Církevní střední varhanická škola Zpracováno v souladu s 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti výročních zpráv. V Opavě dne 13. října 2006 c Ing. Eva Bláhová, ředitelka školy

2 a) základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě) b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku c) přehled pracovníků školy d) údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků maturitních zkoušek f) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků g) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti h) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí i) základní údaje o hospodaření školy 1

3 c c (k 1. název právnické osoby: ) místa poskytovaného vzdělávání: Beethovenova 1, Opava Nádražní okruh 27, Opava právní forma: církevní organizace c c školská právnická osoba (k ) IČ: Identifikátor právnické osoby: IZO: ( k ) I Zřizovatel školy právní forma: církevní právnická osoba sídlo: Beethovenova 1, Opava IČ: ředitel školy: (k ) telefon: , , zástupce ředitele: (k ) telefon: , , fax: , k ) obor vzdělání: M/001 Hudba ( JKOV /00) s účinností od počínaje 1. ročníkem N/001, M/001 ( ,6) schváleno čj / s účinností od zaměření: Církevní hudba obory činnosti: Hra na varhany, Hra na klavír, Zpěv, Řízení sboru Struktura školy je členěna na oddělení varhanní, klavírní, zpěvu a sbormistrovství, dále na skupiny předmětů hudebně-teoretických a všeobecně-vzdělávacích. Vedle zvoleného profilového oboru jsou žáci v dalších speciálně odborných předmětech připravováni v průběhu čtyřletého studia pro profesní uplatnění chrámových hudebníků a pro další studium umělecko-pedagogického zaměření. Výuka uměleckých předmětů probíhá převážně individuální formou. Výjimku tvoří předměty řízení sboru a varhanní improvizace. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. 2

4 V souladu s rozhodnutím o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení čj / ze dne škola zajišťovala formou čtyřletého denního studia vzdělávání v oboru, JKOV: /00. V průběhu školního roku, zejména v měsících prosinec 2005 duben 2006, probíhala jednání se zřizovatelem, NÚOV a MŠMT o transformaci CSVŠ na Církevní konzervatoř a tvorbě učebních dokumentů. Na základě žádostí ve věci zápisu do rejstříku škol a školských zařízení ze dne a byly provedeny změny v údajích vedených v rejstříku škol. S účinností od byla do rejstříku škola zapsána jako Církevní konzervatoř Opava s dvěmi obory vzdělání M/001 Hudba s délkou studia 4 roky a N/001 Hudba o délce 6 roků denního studia. 3

5 c c c c I c c Většina výuky byla zajištěna pedagogy s odbornou a pedagogickou způsobilostí. Vedení školy nadále usiluje o stabilizaci pedagogického sboru, avšak vzhledem k specifice oborů a potřebám uměleckého růstu pedagogů převažují částečné úvazky. Většina pedagogů odborných předmětů se umělecky realizuje a vzdělává (odborné semináře, soutěže apod). poř. číslo pracovní zařazení funkce úvazek kvalifikace délka praxe odborná pedagogická 1. ředitel 1,00 VUT Brno ped. stud. UP Olomouc nad zást.ředitele 0,80 AMU - zpěv abs. konz.+ped. stud. AMU zást.ředitele 1,00 PF ČJ,D ped. studium VŠ učitel MD PF zpěv, Konz.-klavír abs. konz.+ ped. stud. VŠ učitel 0,57 IpUS - klavír abs. konz.+ped. stud. VŠ 6 6. učitel 1,00/MD PF -klavír ped. studium VŠ učitel 0,57 Univ.Vídeň-kompozice, teorie hudby učitel 0,71 konz.- chrámová hudba, absolvent konzervatoře varhany 7 9. učitel 1,10 JAMU duchovní hudba studující ped učitel 0,43 KTF UK - teologie učitel 0,95 konz. -varhany absolvent konzervatoře učitel 1,05 VŠMUcírk.hudba,varhany FF Bratislava- hud. věda ped. studium VŠ 13. učitel 0,95 JAMU - zpěv učitel PF pedagogika, Hv abs. konz. + ped. stud. VŠ 1,05 Konz. - klavír učitel 0,95 AMU - klavír abs. konz.+ped. stud. AMU učitel JAMU, PF dirig. sboru abs. konz.+ped. stud.vš 1,19 konz.-klarinet učitel 0,57 AMU - varhany ped. studium AMU učitel 0,67 VŠMU Hudební umění absolvent konzervatoře učitel 0,71 Konz. Žilina- zpěv absolvent konzervatoře učitel 1,00 FF- muzikologie ped. studium VŠ učitel 0,14 státní zkouška - NJ učitel 0,14 VHPŠ - zpěv ped. studium učitel 0,29 AMU Sofie-sbormistr učitel 0,29 JAMU - zpěv ped. studium VHPŠ učitel 1,14 AMu Katowice-cembalo ped. studium VŠ učitel 0,67 IpUS - klavír abs. konz.+ped. stud. VŠ učitel 0,57 JAMU - zpěv abs.konz.+ped.stud. JAMU učitel 1,00 PF UJEP AJ, NJ ped. studium VŠ 0 7 4

6 c c poř. číslo pracovní zařazení funkce úvazek kvalifikace délka praxe odborná pedagogická 29. učitel 0,10 FF - muzikologie + ped. studium VŠ učitel 0,19 VŠ Japonsko - klavír učitel 0,10 FF latinský jazyk nad učitel 0,38 UK Tv, Bi ped. studium VŠ nad učitel 0,43 PF - ČJ, RJ + AJ ped. studium VŠ nad učitel 0,19 konz.- klavír absolvent konzervatoře učitel 0,10 SU Opava - IJ 0 c c pracovní zařazení - funkce úvazek 1. ekonom 1,00 2. sekretářka 1,00 3. školnice 0,78 4. recepční 0,78 5. uklízečka 1,00 5

7 c Přijímací řízení se uskutečnilo ve dvou řádných a v jednom mimořádném termínu: (8 uchazečů), (6 uchazečů), (7 uchazečů) a bylo v souladu s právními předpisy. Ve školním roce 2005/2006 bylo podáno 21 přihlášek, z toho 14 na obor zpěv, 3 uchazeči na obor hra na varhany, 3 na obor hra na klavír a 1 na řízení sboru. Všichni uchazeči absolvovali písemný test z hudební teorie, talentovou zkoušku ze zvoleného oboru, hry na klavír a dispozičních dovedností pro ostatní obory, zkoušku ze všeobecné hudebnosti (intonace, rytmus, analýza, celkový hudební přehled) a motivační pohovor. Celkem bylo přijato 20 uchazečů. Z toho 13 přijato na obor zpěv, 3 hra na varhany, 3 hra na klavír, 1 řízení sboru. V přijímací komisi zasedali vedoucí jednotlivých předmětových komisí, dále ředitelka školy a spirituál školy. Hodnocení probíhalo formou bodování a odborného vyjádření s doporučením, či nedoporučením k přijetí uchazeče. V zákonné lhůtě bylo uchazečům zasláno rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. 6

8 c c c c c c c Velmi dobré výsledky se projevily v předmětech zpěv ( 1,51) a úvod do hudební skladby ( 1,53). Průměrných výsledků dosahovali žáci zejména v obligátních předmětech hra na varhany (2,56), improvizace (2,49) a hra na klavír (2,54), také v předmětech hudební teorie (2,66) a dějiny hudby (2,78). Slabší výsledky se také projevily v oblasti jazyků - zejména v anglickém jazyce (průměr 2,49, oproti loňskému roku došlo ke zlepšení o tři desetiny stupně), v německém jazyce (průměr 2,45), latinském jazyce (průměr 2,59, povinný pro studenty I. a II. ročníku) a v českém jazyce a literatuře (průměr 2,55). Hospitace neprokázaly příčinu slabších výsledků v méně kvalitní práci pedagogů. Na základě výsledků minulého školního roku byla sledována výuka cizích jazyků. Vyučující více využívali poslechu, více komunikovali v hodinách, což je zaneseno ve výsledcích hospitačních a kontrolních záznamech, k výraznému zlepšení průměru však nedošlo. Žáci I. a III. ročníku se zapojili do celorepublikového srovnávání SCIO testů se zaměřením na předměty český jazyk a literatura, cizí jazyky (anglický a německý jazyk), všeobecný humanitní základ. Rovněž se žáci IV. ročníku účastnili tzv. maturity nanečisto (CERMAT), a to v předmětech český jazyk a literatura, cizí jazyky (anglický a německý jazyk), občanský základ. V tomto testu jsme byli plošně srovnáváni s ostatním střednímu školami zapojenými do tohoto testování a ve všech předmětech jsme byli hodnoceni průměrně. Komisionální zkoušky v odborných předmětech byly zredukovány zejména v neprofilových oborech. Vzrostl však počet pravidelných předehrávek, a to v odděleních hra na klavír, zpěv a liturgické varhany. V oddělení řízení sboru nebyly předehrávky organizovány. Ve spolupráci se SZŠ byla realizována sbormistrovská praxe studentů tohoto oboru. 7

9 c c počet žáků v ročníku prospělo s vyznamenáním Neklasifikováno počet žáků se sníženým stupněm z chování ročník prospělo neprospělo celkem ročník počet žáků v ročníku prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo Neklasifikováno počet žáků se sníženým stupněm z chování celkem počet neomluvených hodin počet neomluvených hodin Opravné zkoušky proběhly ve dnech 30. a 31. srpna 2006 v předmětech hudební teorie (1 žák), dějiny hudby (1 žák úspěšně vykonal a 1 se nedostavil), dějiny a literatura klavíru (1 žák), hra na klavír (1 žák), zpěv (1 žák), český jazyk a literatura 1 žák se nedostavil ke zkoušce. V této opravné zkoušce neprospěli celkem 2 žáci, z toho 1 žák z hudební teorie a 1 žák z dějin hudby a českého jazyka a literatury student se neomluvil a nedostavil se ke zkoušce. Na základě těchto výsledků bylo 1 žákovi ukončeno studium k a 1 žákovi bylo umožněno opakování studia, žádost byla řádně podána. 8

10 c c neprospělo počet žáků v ročníku zkoušku konalo prospělo s vyznamenáním prospělo 1 předmět více předmětů nebylo připuštěno k maturitě V tomto školním roce proběhly v pořadí již čtvrté maturitní zkoušky od zařazení CSVŠ do sítě škol, jíž se zúčastnilo celkem 11 žáků, z toho v oborech zpěv (5 žáků) a hra na varhany (1 žák), hra na klavír (2 žákyně) a řízení sboru (1 žákyně). Maturitní zkouška se skládala z písemné zkoušky z jazyka českého ( ,), praktické zkoušky z hlavního oboru ( ) a ústní zkoušky z hudební liturgie a hymnologie, českého jazyka a literatury, teorie a dějin hudby a volitelného předmětu křesťanské nauky (4 žáci), jazyka anglického (2 žáci), nebo jazyka německého (3 žáci) konané ve dnech Písemnou a ústní maturitní zkoušku z jazyka českého a literatury vykonalo 9 žáků (2 žákyně vykonaly maturitní zkoušku již v předchozím studiu). Všichni žáci v písemných maturitních zkouškách uspěli. Praktickou maturitní zkoušku z hlavního oboru studia úspěšně absolvovali všichni žáci, 7 žáků v řádném termínu, 1 žák v náhradním termínu z důvodu MD, v předmětu teorie a dějiny hudby neprospěl 1 žák řádném termínu, uspěl v opravném termínu s prospěchem dostatečný. Jedna žákyně konala v náhradním termínu praktickou maturitu z hlavního oboru a 25. září 2006 maturitní zkoušky z hudebně-teoretických předmětů a všeobecně vzdělávacích předmětů. Žákyně s prospěchem nedostatečný z jednoho předmětu (dějiny hudby) vykonala opravnou zkoušku 25. září 2006, z ní byla hodnocena klasifikačním stupněm dostatečný. Obsah maturitní zkoušky z jednotlivých předmětů byl stanoven předmětovými komisemi a schválen ředitelkou školy. Maturitní zkoušky proběhly v souladu s vyhláškou č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách (ve znění pozdějších předpisů). 9

11 c c c název vzdělávací akce, pořadatel počet termín účastní ků 1. Nová maturita a český jazyk (maturita na SŠ, Ostrava) Nová maturita a anglický jazyk (maturita na SŠ, Ostrava) Konverzační kurz JA s rodilým mluvčím pro velmi pokročilé (Opava) 4. Znehodnocení hodnot aneb Nietszchovy děti (Opava) Učitel v ohrožení (Opava) Nové školské zákony (Ostrava) Pedagogický pracovník mezi paragrafy Kurz grafiky a digitální fotografie , , 26.1., 9.2., Zdaňování mezd po novele zákona (Opava) Školení SIPVZ úroveň P, ICT v NEJ , 20.2., 27.2.; 13.3.; 20.3.; Varhany a jejich místo v systému ochrany movitého památkového fondu (Olomouc) 12. Specializovaný kurz pro pracovníky školních knihoven (Opava) 13. Konverzační kurz JN s rodilým mluvčím (Opava) Cesta k maturitě NJ poslech s porozuměním a státní část mat. zkoušky (Opava) 15. Škola právo správní řád - správní řízení na školách Program SAS (Brno) Malé granty (Beskydy) Seminář ředitelů církevních škol (Ružomberok) Interpretační a varhanní kurz Malé granty (Beskydy) Seminář k ŠPO pro ředitele a ekonomy (KČB Praha) Ve školním roce 2005/2006 se pedagogové ve větší míře účastnili vzdělávacích akcí. Zejména byl zájem o školení cizích jazyků a o novou státní maturitu. 10

12 c c Hudební prezentace školy patří k významným formám uměleckého vzdělávání. Tradicí se staly adventní koncerty, společné koncerty studentů v rámci pokračující spolupráce se střední hudební školou v polském Rybniku, koncerty jednotlivých oddělení a kurzy gregoriánského chorálu vedené zahraničním lektorem. U příležitosti výročí skladatele škola uspořádala cyklus koncertů Pocta W. A. Mozartovi. Vedle sólových výstupů žáků a ansámblových sborů a capella byla zastoupena obsahově rozsáhlejší hudební díla, provedená ve spolupráci s komorním orchestrem. V tomto školním roce reprezentovali školu dva studenti v Mezinárodní klavírní soutěži Pro Bohemia a v Pěvecké soutěži duchovní a koncertní hudby v Kroměříži. Škola dále rozvíjela charitativní aktivity formou adopce na dálku, spolupracovala s humanitárními organizacemi v akcích pro opuštěné a handicapované děti a pěstounské rodiny. Vybraní žáci a výchovná poradkyně byli oceněni v rámci celé České republiky. Pro zájemce a širokou veřejnost pořádala dny otevřených dveří, pro uchazeče o studium přípravné kurzy a návštěvami v okolních základních školách prezentovala svoji výchovněvzdělávací činnost. 11

13 c a Kurz gregoriánského chorálu Vernisáž ve Slezském muzeu společný koncert studentů CSVŠ a PSMU (Rybnik Polsko) Podzimní koncert CSVŠ a PSMU (kostel sv. Vojtěcha Opava) Den otevřených dveří Koncert studentů klavírního odd. v Domově důchodců (Rooseveltova ul.) Koncert pro Slezskou univerzitu ( Minoritský klášter) Hudební nešpory k svátku sv. Cecílie (Kaple sv. Kříže Opava) Adventní koncert (Bazilika sv. Antonína Rybnik, Polsko) Inaugurační koncert studentů a pedagogů klavírního oddělení Adventní koncert (Ostrava) Adventní koncert (Kostel Nanebevzetí Panny Marie Ratiborz, Polsko) Adventní koncert (kostel sv. Ducha Opava) Adventní koncert (kostel Panny Marie Sněžné Olomouc) Adventní koncert (Rybnik Polsko) Koncert pro Matici slezskou (aula CSVŠ) Pocta Mozartovi (koncert klavírního oddělení) Koncert ke Dni učitelů (MDKPB Opava) Vystoupení komorního sboru na Dolním náměstí (Velikonoční trhy) Klavírní recitál Marka Keprta Vystoupení při vyřazení studentů ISŠ (aula CSVŠ) Koncert studentů klavírního oddělení (aula CSVŠ) Koncert v Domově důchodců (Roosveltova ul.) Koncert studentů varhanního oddělení (DKPB Opava) kurz gregoriánského chorálu CSVŠ Pocta Mozartovi (Slezské muzeum Opava) Absolventský koncert (MDKPB Opava) Koncert s PSMU Rybnik Polsko Kurz francouzské varhanní hudby a improvizace Sylvain Pluyaut(Francie) Vystoupení studentů (předávání maturitních vysvědčení SZŠ Opava) Koncert studentů Opavská muzejní noc Pocta Mozartovi (koncert pěveckého oddělení) Vystoupení studentů v Domově mládeže Koncert studentů školy (Passau) Koncert pro ZŠ Neplachovice (aula) Setkání učitelů mateřských a základních škol - koncert studentů 12

14 13

15 c c c Ve školním roce 2005/2006 nebyla Českou školní inspekcí provedena inspekční činnost. Nedostatky zjištěné v roce 2001 byly v následující školním roce 2001/2002 odstraněny. Církevní střední varhanická škola v Opavě v tomto období hospodařila s finančními prostředky přidělenými státem pro církevní školství, prostředky poskytnutými jinými právnickými příp. fyzickými osobami a dalšími vlastními finančními prostředky. c Hospodaření školního roku 2005/2006 je prakticky rozděleno na dvě části období: 1. období: září prosinec 2005 spadající do finančního vyúčtování za rok 2005, které je již uzavřeno. 2. období: leden srpen 2006 spadající do finančního vyúčtování za rok 2006, spadající do hospodářského kalendářního roku 2006, dosud finančně není uzavřeno. bylo hospodařeno s prostředky z různých zdrojů: 1) ze státního rozpočtu dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), 2) dotace Úřadu práce Opava na zaměstnance evidovaného na úřadu práce, 3) s účelovými prostředky na investici z Ministerstva financí ČR, 4) s prostředky získanými na základě žádostí o granty z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 5) s prostředky získanými na projekt v programu Phare CBC a 6) s vlastními prostředky. V účetnictví organizace bylo odděleně účtováno na střediscích. Ad 1) Celková dotace z MŠMT pro rok 2005 činila Kč z toho a) dotace na provoz Kč b) účelové dotace v rámci programu SIPVZ Kč c) účelová dotace v rámci progr. Podpora romských žáků střed. škol Kč Z poskytnuté dotace bylo vyčerpáno celkem Kč, z toho ad a) dotace na provoz vyčerpána plně Kč, účtováno na stř. 001 ad b) účelová dotace na program SIPVZ Kč z toho ba) dotace na program zajištění ICT Kč, účtováno na stř. 005 dotace vyčerpána plně, použita na nákup počítače, počít. školení pedagogů a výukového SW bb) dotace na připojení k internetu Kč, účtováno na stř. 008 dotace nevyčerpána, na stanovený účel byly poskytnuty vyšší finanční prostředky, předepsána vratka nevyčerpaných prostředků zpět na účet státního rozpočtu ve výši Kč ad c) účel. dotace na Podporu romských žáků poskytnuta Kč, účtováno na stř. 006 dotace poskytnuta na 1. pololetí roku 2005 ve výši Kč, z důvodu přerušení studia romského studenta po 1. pololetí dotace vrácena, dotace na 2. pololetí ve výši 5700 Kč byla vyčerpána plně na výdaje na stravování, školní potřeby a ochranné pomůcky. 14

16 Ad a) Z poskytnuté dotace na provoz bylo vyčerpáno celkem ,- z toho mzdové prostředky ,- z toho platy zaměstnanců ,- OPPP ,- zákonné odvody ,70 ostatní neinvestiční výdaje ,30 z toho nákup materiálu celkem ,90 spotřeba energií ,20 opravy a udržování ,49 cestovné ,- občerstvení a jiné náklady na reprezentaci 9 467,50 nákup služeb celkem ,47 zákonné soc. náklady-zaměstnanci ,- zákonné pojištění Kooperativa ,47 bankovní poplatky 8 773,- jiné 2 696,27 Ad 2) Dotace Úřadu práce Opava na zaměstnance evidovaného na úřadu práce byla poskytnuta ve výši Kč a byla plně vyčerpána na část mezd, zákonných odvodů a pojištění v období 03-08/2005. O této dotaci bylo v účetnictví účtováno na stř. 002 Ad 3) Účelová investiční dotace poskytnutá Ministerstvem financí ČR ve výši 1 mil. Kč byla po doplnění příspěvkem zřizovatele ve výši Kč a vlastními prostředky ve výši Kč použita na pořízení vybavení školy potřebnými hudebními nástroji: a) koncertní klavír Bohemia, model Smetana, dodavatel Bohemia Piano, s.r.o. Jihlava za cenu dle Kupní smlouvy vč. dopravy Kč a b) varhanní pozitiv - varhany Smolka Op. 9, dodavatel varhanář Václav Smolka, Krnov za cenu dle Smlouvy o dílo vč. dodatku Kč. O poskytnutí a čerpání této státní účelové dotace na tzv. limitku prostřednictvím speciálně založeného účtu u České spořitelny bylo účtováno v účetnictví organizace na stř Ad 4) Na základě žádosti o granty z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byly poskytnuty finanční prostředky ve výši Kč. V účetnictví bylo účtováno a odděleně sledováno na stř Příspěvek byl použit na částečnou úhradu nákladů tří adventních koncertů (Ostrava, Opava, Olomouc)na pronájem kostelů, dopravu účinkujících, ladění varhan a smlouvy pro hudební doprovod. Ad 5) Prostředky získané na projekt Duchovní hudba v době adventu v programu Phare CBC byly čerpány v kalendářním roce 2005, projekt byl ukončen v únoru Sledování tohoto projektu vyžadovalo oddělené vedení účetnictví, bylo zajištěno účtováním na stř Jednalo se o dva adventní koncerty v polském příhraničí v Ratiboři a Rybniku, které proběhly ve spolupráci s polskou hudební školou v Rybniku. Náklady dle rozpočtu schválené grantové smlouvy vznikly v roce 2005 ve výši ,87 Kč na nákup propagačního panelu, digitální kamery, pořízení částí sborového oblečení, cestovné zaměstnanců, občerstvení účastníků, propagaci koncertu a zpracování brožur, dopravu účinkujících a dohody o provedení práce a smlouvy hudebního doprovodu. Pro financování byla poskytnuta záloha, vlastním podílem byl příspěvek vlastní spoluúčast ze zdrojů organizace Sdružení rodičů a přátel školy při CSVŠ. Pohledávka za Finančním úřadem týkající se vrácení zaplacené DPH na vstupech byla v roce 2006 uhrazena ve výši 8991Kč. 15

17 Ad 6) Vlastní finanční prostředky o těchto prostředcích bylo účtováno na středisku 003. Příjmy činily celkem ,20 Kč, jednalo se o příjem ze vstupného koncertů, příjem za užití prostor, příjem za dobíjení kopírovacích karet, příjem účastníků seminářů a přípravných kurzů, příjem z prodeje nakoupených učebnic žákům a jiné. c Výdaje činily celkem ,65 Kč, byly použity na nákup drob. inventáře, nákup učebnic pro prodej žákům, nájemné kopírky, opravy a udržování, odměny účinkujících hostů na koncertech, dar na projekt Adopce na dálku a odpis dlouhodobého hmotného majetku Výsledek hospodaření střediska 003 je ztráta ,45 Kč. Ztráta ,45 Kč byla i celkovým účetním výsledkem hospodaření za organizaci celkem za rok bylo v období do srpna 2006 hospodařeno s prostředky ze státního rozpočtu dotace z MŠMT, s prostředky získanými na základě žádostí o granty z rozpočtů Moravskoslezského kraje a Statutárního města Opavy, s prostředky dary zřizovatele a s prostředky vlastními. Různé zdroje finančních prostředků jsou rovněž účtovány odděleně na jednotlivých střediscích. 1) Celková dotace z MŠMT pro rok 2006 činí k datu Kč z toho a) dotace na provoz Kč b) účelová dotace k zajištění standardních Inform. a komunik. technologií Kč z toho mimoř. dotace Kč konektivita Kč programy PI PIII Kč Roční dotace na provoz školy je stanovena na zákl. Rozhodnutí MŠMT č. j / ve výši tis. Kč. Poskytována je formou měsíční zálohy převodem z účtu MŠMT na náš běžný účet. Čerpání těchto dotací probíhá. Z provozní dotace bylo za období leden srpen 2006 vyčerpáno 61 %. 2) Dotace poskytnuta z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši Kč je určena na realizaci projektu s názvem Pásmo adventních koncertů v Moravskoslezském kraji. Čerpání dotace teprve proběhne v období realizace projektu 11 12/ ) Dotace poskytnuty z rozpočtu Statutárního města Opavy jsou určeny na realizaci projektů: a) Reprezentační CD duchovní hudby ve výši Kč a b) Cyklus adventních koncertů ve výši Kč. Obdobně čerpání dotací a realizace obou projektů proběhne v období 11 12/ ) Darem zřizovatele bude financován nákup nového hudebního nástroje cembala v hodnotě 340 tis. Kč. Byly již poskytnuty dvě zálohy ve výši 200 tis. Kč. 5) Vlastní finanční prostředky příjmy a výdaje probíhají obdobně jako v roce

18 Za významnou událost v životě školy považujeme uskutečnění transformace Církevní střední varhanické školy na šestiletou konzervatoř. Návrhy učebních plánů a učebních osnov školy, konzultované s NÚOV v Praze, nebyly pracovníky c MŠMT schváleny v předloženém rozsahu. Věříme, že při dalších jednáních s MŠMT, se nám podaří odborná stanoviska prosadit. Jedná se především o zařazení předmětů (pohybová výchova, hra partitur, intonace, rytmus a sluchová analýza) do vzdělávací koncepce. Ing. Eva Bláhová, ředitelka školy MgA. Naděžda Ostřanská a Mgr. Milena Vašíčková, zástupkyně ředitelky vedoucí pedagogové jednotlivých oddělení Ing. Anna Koníková, ekonomka školy 17

Zpracováno v souladu s 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti výročních

Více

Výroční zpráva o činnosti konzervatoře za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti konzervatoře za školní rok 2006/2007 CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘ OPAVA Beethovenova 1, 746 01 Opava Výroční zpráva o činnosti konzervatoře za školní rok 2006/2007 Zpracováno v souladu s 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Obsah dokumentu: b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku. c) přehled pracovníků školy

Obsah dokumentu: b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku. c) přehled pracovníků školy 1 Obsah dokumentu: a) základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě) b) přehled oborů vzdělání, které

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři Příloha č. 6 k vyhlášce č. /2015 Sb. Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři 6.1 Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři - 4 str. 6.2 Vysvědčení

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 681/19 Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Obecná ustanovení. i. Smluvní strany

Obecná ustanovení. i. Smluvní strany KUMSP88QK6KY I^^^OSLEZSKÝ KRAJ- KRAJSKÝ Ú:UD ÍÍSLO SMLOÍ IVY f DODATkl h OOtfJŽ poř, čísio Ti... - [ 2o A" mk zkr. utib. i 1 1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje Se sídlem: Zastoupen: Bankovní spojení:

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště I N S P E KČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 Štáflova 2063, 580

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

uzavřená podie zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

uzavřená podie zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP88QK6SN ČÍSI/) SMLOUVY (DODATKU) -2- i 0039/ j *ío#~ poř. čísio ] rok JA-ií?kt. odh. uzavřená podie zákona č. 6/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám,

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 V České Lípě dne 15. února 2011 Mgr. Libor Š m e

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: bm5ks101 Okresní pracoviště Šumperk INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Loštice Trávník 596,

Více