Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Beethovenova 1, Opava do Církevní střední varhanická škola Zpracováno v souladu s 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti výročních zpráv. V Opavě dne 13. října 2006 c Ing. Eva Bláhová, ředitelka školy

2 a) základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě) b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku c) přehled pracovníků školy d) údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků maturitních zkoušek f) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků g) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti h) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí i) základní údaje o hospodaření školy 1

3 c c (k 1. název právnické osoby: ) místa poskytovaného vzdělávání: Beethovenova 1, Opava Nádražní okruh 27, Opava právní forma: církevní organizace c c školská právnická osoba (k ) IČ: Identifikátor právnické osoby: IZO: ( k ) I Zřizovatel školy právní forma: církevní právnická osoba sídlo: Beethovenova 1, Opava IČ: ředitel školy: (k ) telefon: , , zástupce ředitele: (k ) telefon: , , fax: , k ) obor vzdělání: M/001 Hudba ( JKOV /00) s účinností od počínaje 1. ročníkem N/001, M/001 ( ,6) schváleno čj / s účinností od zaměření: Církevní hudba obory činnosti: Hra na varhany, Hra na klavír, Zpěv, Řízení sboru Struktura školy je členěna na oddělení varhanní, klavírní, zpěvu a sbormistrovství, dále na skupiny předmětů hudebně-teoretických a všeobecně-vzdělávacích. Vedle zvoleného profilového oboru jsou žáci v dalších speciálně odborných předmětech připravováni v průběhu čtyřletého studia pro profesní uplatnění chrámových hudebníků a pro další studium umělecko-pedagogického zaměření. Výuka uměleckých předmětů probíhá převážně individuální formou. Výjimku tvoří předměty řízení sboru a varhanní improvizace. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. 2

4 V souladu s rozhodnutím o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení čj / ze dne škola zajišťovala formou čtyřletého denního studia vzdělávání v oboru, JKOV: /00. V průběhu školního roku, zejména v měsících prosinec 2005 duben 2006, probíhala jednání se zřizovatelem, NÚOV a MŠMT o transformaci CSVŠ na Církevní konzervatoř a tvorbě učebních dokumentů. Na základě žádostí ve věci zápisu do rejstříku škol a školských zařízení ze dne a byly provedeny změny v údajích vedených v rejstříku škol. S účinností od byla do rejstříku škola zapsána jako Církevní konzervatoř Opava s dvěmi obory vzdělání M/001 Hudba s délkou studia 4 roky a N/001 Hudba o délce 6 roků denního studia. 3

5 c c c c I c c Většina výuky byla zajištěna pedagogy s odbornou a pedagogickou způsobilostí. Vedení školy nadále usiluje o stabilizaci pedagogického sboru, avšak vzhledem k specifice oborů a potřebám uměleckého růstu pedagogů převažují částečné úvazky. Většina pedagogů odborných předmětů se umělecky realizuje a vzdělává (odborné semináře, soutěže apod). poř. číslo pracovní zařazení funkce úvazek kvalifikace délka praxe odborná pedagogická 1. ředitel 1,00 VUT Brno ped. stud. UP Olomouc nad zást.ředitele 0,80 AMU - zpěv abs. konz.+ped. stud. AMU zást.ředitele 1,00 PF ČJ,D ped. studium VŠ učitel MD PF zpěv, Konz.-klavír abs. konz.+ ped. stud. VŠ učitel 0,57 IpUS - klavír abs. konz.+ped. stud. VŠ 6 6. učitel 1,00/MD PF -klavír ped. studium VŠ učitel 0,57 Univ.Vídeň-kompozice, teorie hudby učitel 0,71 konz.- chrámová hudba, absolvent konzervatoře varhany 7 9. učitel 1,10 JAMU duchovní hudba studující ped učitel 0,43 KTF UK - teologie učitel 0,95 konz. -varhany absolvent konzervatoře učitel 1,05 VŠMUcírk.hudba,varhany FF Bratislava- hud. věda ped. studium VŠ 13. učitel 0,95 JAMU - zpěv učitel PF pedagogika, Hv abs. konz. + ped. stud. VŠ 1,05 Konz. - klavír učitel 0,95 AMU - klavír abs. konz.+ped. stud. AMU učitel JAMU, PF dirig. sboru abs. konz.+ped. stud.vš 1,19 konz.-klarinet učitel 0,57 AMU - varhany ped. studium AMU učitel 0,67 VŠMU Hudební umění absolvent konzervatoře učitel 0,71 Konz. Žilina- zpěv absolvent konzervatoře učitel 1,00 FF- muzikologie ped. studium VŠ učitel 0,14 státní zkouška - NJ učitel 0,14 VHPŠ - zpěv ped. studium učitel 0,29 AMU Sofie-sbormistr učitel 0,29 JAMU - zpěv ped. studium VHPŠ učitel 1,14 AMu Katowice-cembalo ped. studium VŠ učitel 0,67 IpUS - klavír abs. konz.+ped. stud. VŠ učitel 0,57 JAMU - zpěv abs.konz.+ped.stud. JAMU učitel 1,00 PF UJEP AJ, NJ ped. studium VŠ 0 7 4

6 c c poř. číslo pracovní zařazení funkce úvazek kvalifikace délka praxe odborná pedagogická 29. učitel 0,10 FF - muzikologie + ped. studium VŠ učitel 0,19 VŠ Japonsko - klavír učitel 0,10 FF latinský jazyk nad učitel 0,38 UK Tv, Bi ped. studium VŠ nad učitel 0,43 PF - ČJ, RJ + AJ ped. studium VŠ nad učitel 0,19 konz.- klavír absolvent konzervatoře učitel 0,10 SU Opava - IJ 0 c c pracovní zařazení - funkce úvazek 1. ekonom 1,00 2. sekretářka 1,00 3. školnice 0,78 4. recepční 0,78 5. uklízečka 1,00 5

7 c Přijímací řízení se uskutečnilo ve dvou řádných a v jednom mimořádném termínu: (8 uchazečů), (6 uchazečů), (7 uchazečů) a bylo v souladu s právními předpisy. Ve školním roce 2005/2006 bylo podáno 21 přihlášek, z toho 14 na obor zpěv, 3 uchazeči na obor hra na varhany, 3 na obor hra na klavír a 1 na řízení sboru. Všichni uchazeči absolvovali písemný test z hudební teorie, talentovou zkoušku ze zvoleného oboru, hry na klavír a dispozičních dovedností pro ostatní obory, zkoušku ze všeobecné hudebnosti (intonace, rytmus, analýza, celkový hudební přehled) a motivační pohovor. Celkem bylo přijato 20 uchazečů. Z toho 13 přijato na obor zpěv, 3 hra na varhany, 3 hra na klavír, 1 řízení sboru. V přijímací komisi zasedali vedoucí jednotlivých předmětových komisí, dále ředitelka školy a spirituál školy. Hodnocení probíhalo formou bodování a odborného vyjádření s doporučením, či nedoporučením k přijetí uchazeče. V zákonné lhůtě bylo uchazečům zasláno rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. 6

8 c c c c c c c Velmi dobré výsledky se projevily v předmětech zpěv ( 1,51) a úvod do hudební skladby ( 1,53). Průměrných výsledků dosahovali žáci zejména v obligátních předmětech hra na varhany (2,56), improvizace (2,49) a hra na klavír (2,54), také v předmětech hudební teorie (2,66) a dějiny hudby (2,78). Slabší výsledky se také projevily v oblasti jazyků - zejména v anglickém jazyce (průměr 2,49, oproti loňskému roku došlo ke zlepšení o tři desetiny stupně), v německém jazyce (průměr 2,45), latinském jazyce (průměr 2,59, povinný pro studenty I. a II. ročníku) a v českém jazyce a literatuře (průměr 2,55). Hospitace neprokázaly příčinu slabších výsledků v méně kvalitní práci pedagogů. Na základě výsledků minulého školního roku byla sledována výuka cizích jazyků. Vyučující více využívali poslechu, více komunikovali v hodinách, což je zaneseno ve výsledcích hospitačních a kontrolních záznamech, k výraznému zlepšení průměru však nedošlo. Žáci I. a III. ročníku se zapojili do celorepublikového srovnávání SCIO testů se zaměřením na předměty český jazyk a literatura, cizí jazyky (anglický a německý jazyk), všeobecný humanitní základ. Rovněž se žáci IV. ročníku účastnili tzv. maturity nanečisto (CERMAT), a to v předmětech český jazyk a literatura, cizí jazyky (anglický a německý jazyk), občanský základ. V tomto testu jsme byli plošně srovnáváni s ostatním střednímu školami zapojenými do tohoto testování a ve všech předmětech jsme byli hodnoceni průměrně. Komisionální zkoušky v odborných předmětech byly zredukovány zejména v neprofilových oborech. Vzrostl však počet pravidelných předehrávek, a to v odděleních hra na klavír, zpěv a liturgické varhany. V oddělení řízení sboru nebyly předehrávky organizovány. Ve spolupráci se SZŠ byla realizována sbormistrovská praxe studentů tohoto oboru. 7

9 c c počet žáků v ročníku prospělo s vyznamenáním Neklasifikováno počet žáků se sníženým stupněm z chování ročník prospělo neprospělo celkem ročník počet žáků v ročníku prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo Neklasifikováno počet žáků se sníženým stupněm z chování celkem počet neomluvených hodin počet neomluvených hodin Opravné zkoušky proběhly ve dnech 30. a 31. srpna 2006 v předmětech hudební teorie (1 žák), dějiny hudby (1 žák úspěšně vykonal a 1 se nedostavil), dějiny a literatura klavíru (1 žák), hra na klavír (1 žák), zpěv (1 žák), český jazyk a literatura 1 žák se nedostavil ke zkoušce. V této opravné zkoušce neprospěli celkem 2 žáci, z toho 1 žák z hudební teorie a 1 žák z dějin hudby a českého jazyka a literatury student se neomluvil a nedostavil se ke zkoušce. Na základě těchto výsledků bylo 1 žákovi ukončeno studium k a 1 žákovi bylo umožněno opakování studia, žádost byla řádně podána. 8

10 c c neprospělo počet žáků v ročníku zkoušku konalo prospělo s vyznamenáním prospělo 1 předmět více předmětů nebylo připuštěno k maturitě V tomto školním roce proběhly v pořadí již čtvrté maturitní zkoušky od zařazení CSVŠ do sítě škol, jíž se zúčastnilo celkem 11 žáků, z toho v oborech zpěv (5 žáků) a hra na varhany (1 žák), hra na klavír (2 žákyně) a řízení sboru (1 žákyně). Maturitní zkouška se skládala z písemné zkoušky z jazyka českého ( ,), praktické zkoušky z hlavního oboru ( ) a ústní zkoušky z hudební liturgie a hymnologie, českého jazyka a literatury, teorie a dějin hudby a volitelného předmětu křesťanské nauky (4 žáci), jazyka anglického (2 žáci), nebo jazyka německého (3 žáci) konané ve dnech Písemnou a ústní maturitní zkoušku z jazyka českého a literatury vykonalo 9 žáků (2 žákyně vykonaly maturitní zkoušku již v předchozím studiu). Všichni žáci v písemných maturitních zkouškách uspěli. Praktickou maturitní zkoušku z hlavního oboru studia úspěšně absolvovali všichni žáci, 7 žáků v řádném termínu, 1 žák v náhradním termínu z důvodu MD, v předmětu teorie a dějiny hudby neprospěl 1 žák řádném termínu, uspěl v opravném termínu s prospěchem dostatečný. Jedna žákyně konala v náhradním termínu praktickou maturitu z hlavního oboru a 25. září 2006 maturitní zkoušky z hudebně-teoretických předmětů a všeobecně vzdělávacích předmětů. Žákyně s prospěchem nedostatečný z jednoho předmětu (dějiny hudby) vykonala opravnou zkoušku 25. září 2006, z ní byla hodnocena klasifikačním stupněm dostatečný. Obsah maturitní zkoušky z jednotlivých předmětů byl stanoven předmětovými komisemi a schválen ředitelkou školy. Maturitní zkoušky proběhly v souladu s vyhláškou č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách (ve znění pozdějších předpisů). 9

11 c c c název vzdělávací akce, pořadatel počet termín účastní ků 1. Nová maturita a český jazyk (maturita na SŠ, Ostrava) Nová maturita a anglický jazyk (maturita na SŠ, Ostrava) Konverzační kurz JA s rodilým mluvčím pro velmi pokročilé (Opava) 4. Znehodnocení hodnot aneb Nietszchovy děti (Opava) Učitel v ohrožení (Opava) Nové školské zákony (Ostrava) Pedagogický pracovník mezi paragrafy Kurz grafiky a digitální fotografie , , 26.1., 9.2., Zdaňování mezd po novele zákona (Opava) Školení SIPVZ úroveň P, ICT v NEJ , 20.2., 27.2.; 13.3.; 20.3.; Varhany a jejich místo v systému ochrany movitého památkového fondu (Olomouc) 12. Specializovaný kurz pro pracovníky školních knihoven (Opava) 13. Konverzační kurz JN s rodilým mluvčím (Opava) Cesta k maturitě NJ poslech s porozuměním a státní část mat. zkoušky (Opava) 15. Škola právo správní řád - správní řízení na školách Program SAS (Brno) Malé granty (Beskydy) Seminář ředitelů církevních škol (Ružomberok) Interpretační a varhanní kurz Malé granty (Beskydy) Seminář k ŠPO pro ředitele a ekonomy (KČB Praha) Ve školním roce 2005/2006 se pedagogové ve větší míře účastnili vzdělávacích akcí. Zejména byl zájem o školení cizích jazyků a o novou státní maturitu. 10

12 c c Hudební prezentace školy patří k významným formám uměleckého vzdělávání. Tradicí se staly adventní koncerty, společné koncerty studentů v rámci pokračující spolupráce se střední hudební školou v polském Rybniku, koncerty jednotlivých oddělení a kurzy gregoriánského chorálu vedené zahraničním lektorem. U příležitosti výročí skladatele škola uspořádala cyklus koncertů Pocta W. A. Mozartovi. Vedle sólových výstupů žáků a ansámblových sborů a capella byla zastoupena obsahově rozsáhlejší hudební díla, provedená ve spolupráci s komorním orchestrem. V tomto školním roce reprezentovali školu dva studenti v Mezinárodní klavírní soutěži Pro Bohemia a v Pěvecké soutěži duchovní a koncertní hudby v Kroměříži. Škola dále rozvíjela charitativní aktivity formou adopce na dálku, spolupracovala s humanitárními organizacemi v akcích pro opuštěné a handicapované děti a pěstounské rodiny. Vybraní žáci a výchovná poradkyně byli oceněni v rámci celé České republiky. Pro zájemce a širokou veřejnost pořádala dny otevřených dveří, pro uchazeče o studium přípravné kurzy a návštěvami v okolních základních školách prezentovala svoji výchovněvzdělávací činnost. 11

13 c a Kurz gregoriánského chorálu Vernisáž ve Slezském muzeu společný koncert studentů CSVŠ a PSMU (Rybnik Polsko) Podzimní koncert CSVŠ a PSMU (kostel sv. Vojtěcha Opava) Den otevřených dveří Koncert studentů klavírního odd. v Domově důchodců (Rooseveltova ul.) Koncert pro Slezskou univerzitu ( Minoritský klášter) Hudební nešpory k svátku sv. Cecílie (Kaple sv. Kříže Opava) Adventní koncert (Bazilika sv. Antonína Rybnik, Polsko) Inaugurační koncert studentů a pedagogů klavírního oddělení Adventní koncert (Ostrava) Adventní koncert (Kostel Nanebevzetí Panny Marie Ratiborz, Polsko) Adventní koncert (kostel sv. Ducha Opava) Adventní koncert (kostel Panny Marie Sněžné Olomouc) Adventní koncert (Rybnik Polsko) Koncert pro Matici slezskou (aula CSVŠ) Pocta Mozartovi (koncert klavírního oddělení) Koncert ke Dni učitelů (MDKPB Opava) Vystoupení komorního sboru na Dolním náměstí (Velikonoční trhy) Klavírní recitál Marka Keprta Vystoupení při vyřazení studentů ISŠ (aula CSVŠ) Koncert studentů klavírního oddělení (aula CSVŠ) Koncert v Domově důchodců (Roosveltova ul.) Koncert studentů varhanního oddělení (DKPB Opava) kurz gregoriánského chorálu CSVŠ Pocta Mozartovi (Slezské muzeum Opava) Absolventský koncert (MDKPB Opava) Koncert s PSMU Rybnik Polsko Kurz francouzské varhanní hudby a improvizace Sylvain Pluyaut(Francie) Vystoupení studentů (předávání maturitních vysvědčení SZŠ Opava) Koncert studentů Opavská muzejní noc Pocta Mozartovi (koncert pěveckého oddělení) Vystoupení studentů v Domově mládeže Koncert studentů školy (Passau) Koncert pro ZŠ Neplachovice (aula) Setkání učitelů mateřských a základních škol - koncert studentů 12

14 13

15 c c c Ve školním roce 2005/2006 nebyla Českou školní inspekcí provedena inspekční činnost. Nedostatky zjištěné v roce 2001 byly v následující školním roce 2001/2002 odstraněny. Církevní střední varhanická škola v Opavě v tomto období hospodařila s finančními prostředky přidělenými státem pro církevní školství, prostředky poskytnutými jinými právnickými příp. fyzickými osobami a dalšími vlastními finančními prostředky. c Hospodaření školního roku 2005/2006 je prakticky rozděleno na dvě části období: 1. období: září prosinec 2005 spadající do finančního vyúčtování za rok 2005, které je již uzavřeno. 2. období: leden srpen 2006 spadající do finančního vyúčtování za rok 2006, spadající do hospodářského kalendářního roku 2006, dosud finančně není uzavřeno. bylo hospodařeno s prostředky z různých zdrojů: 1) ze státního rozpočtu dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), 2) dotace Úřadu práce Opava na zaměstnance evidovaného na úřadu práce, 3) s účelovými prostředky na investici z Ministerstva financí ČR, 4) s prostředky získanými na základě žádostí o granty z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 5) s prostředky získanými na projekt v programu Phare CBC a 6) s vlastními prostředky. V účetnictví organizace bylo odděleně účtováno na střediscích. Ad 1) Celková dotace z MŠMT pro rok 2005 činila Kč z toho a) dotace na provoz Kč b) účelové dotace v rámci programu SIPVZ Kč c) účelová dotace v rámci progr. Podpora romských žáků střed. škol Kč Z poskytnuté dotace bylo vyčerpáno celkem Kč, z toho ad a) dotace na provoz vyčerpána plně Kč, účtováno na stř. 001 ad b) účelová dotace na program SIPVZ Kč z toho ba) dotace na program zajištění ICT Kč, účtováno na stř. 005 dotace vyčerpána plně, použita na nákup počítače, počít. školení pedagogů a výukového SW bb) dotace na připojení k internetu Kč, účtováno na stř. 008 dotace nevyčerpána, na stanovený účel byly poskytnuty vyšší finanční prostředky, předepsána vratka nevyčerpaných prostředků zpět na účet státního rozpočtu ve výši Kč ad c) účel. dotace na Podporu romských žáků poskytnuta Kč, účtováno na stř. 006 dotace poskytnuta na 1. pololetí roku 2005 ve výši Kč, z důvodu přerušení studia romského studenta po 1. pololetí dotace vrácena, dotace na 2. pololetí ve výši 5700 Kč byla vyčerpána plně na výdaje na stravování, školní potřeby a ochranné pomůcky. 14

16 Ad a) Z poskytnuté dotace na provoz bylo vyčerpáno celkem ,- z toho mzdové prostředky ,- z toho platy zaměstnanců ,- OPPP ,- zákonné odvody ,70 ostatní neinvestiční výdaje ,30 z toho nákup materiálu celkem ,90 spotřeba energií ,20 opravy a udržování ,49 cestovné ,- občerstvení a jiné náklady na reprezentaci 9 467,50 nákup služeb celkem ,47 zákonné soc. náklady-zaměstnanci ,- zákonné pojištění Kooperativa ,47 bankovní poplatky 8 773,- jiné 2 696,27 Ad 2) Dotace Úřadu práce Opava na zaměstnance evidovaného na úřadu práce byla poskytnuta ve výši Kč a byla plně vyčerpána na část mezd, zákonných odvodů a pojištění v období 03-08/2005. O této dotaci bylo v účetnictví účtováno na stř. 002 Ad 3) Účelová investiční dotace poskytnutá Ministerstvem financí ČR ve výši 1 mil. Kč byla po doplnění příspěvkem zřizovatele ve výši Kč a vlastními prostředky ve výši Kč použita na pořízení vybavení školy potřebnými hudebními nástroji: a) koncertní klavír Bohemia, model Smetana, dodavatel Bohemia Piano, s.r.o. Jihlava za cenu dle Kupní smlouvy vč. dopravy Kč a b) varhanní pozitiv - varhany Smolka Op. 9, dodavatel varhanář Václav Smolka, Krnov za cenu dle Smlouvy o dílo vč. dodatku Kč. O poskytnutí a čerpání této státní účelové dotace na tzv. limitku prostřednictvím speciálně založeného účtu u České spořitelny bylo účtováno v účetnictví organizace na stř Ad 4) Na základě žádosti o granty z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byly poskytnuty finanční prostředky ve výši Kč. V účetnictví bylo účtováno a odděleně sledováno na stř Příspěvek byl použit na částečnou úhradu nákladů tří adventních koncertů (Ostrava, Opava, Olomouc)na pronájem kostelů, dopravu účinkujících, ladění varhan a smlouvy pro hudební doprovod. Ad 5) Prostředky získané na projekt Duchovní hudba v době adventu v programu Phare CBC byly čerpány v kalendářním roce 2005, projekt byl ukončen v únoru Sledování tohoto projektu vyžadovalo oddělené vedení účetnictví, bylo zajištěno účtováním na stř Jednalo se o dva adventní koncerty v polském příhraničí v Ratiboři a Rybniku, které proběhly ve spolupráci s polskou hudební školou v Rybniku. Náklady dle rozpočtu schválené grantové smlouvy vznikly v roce 2005 ve výši ,87 Kč na nákup propagačního panelu, digitální kamery, pořízení částí sborového oblečení, cestovné zaměstnanců, občerstvení účastníků, propagaci koncertu a zpracování brožur, dopravu účinkujících a dohody o provedení práce a smlouvy hudebního doprovodu. Pro financování byla poskytnuta záloha, vlastním podílem byl příspěvek vlastní spoluúčast ze zdrojů organizace Sdružení rodičů a přátel školy při CSVŠ. Pohledávka za Finančním úřadem týkající se vrácení zaplacené DPH na vstupech byla v roce 2006 uhrazena ve výši 8991Kč. 15

17 Ad 6) Vlastní finanční prostředky o těchto prostředcích bylo účtováno na středisku 003. Příjmy činily celkem ,20 Kč, jednalo se o příjem ze vstupného koncertů, příjem za užití prostor, příjem za dobíjení kopírovacích karet, příjem účastníků seminářů a přípravných kurzů, příjem z prodeje nakoupených učebnic žákům a jiné. c Výdaje činily celkem ,65 Kč, byly použity na nákup drob. inventáře, nákup učebnic pro prodej žákům, nájemné kopírky, opravy a udržování, odměny účinkujících hostů na koncertech, dar na projekt Adopce na dálku a odpis dlouhodobého hmotného majetku Výsledek hospodaření střediska 003 je ztráta ,45 Kč. Ztráta ,45 Kč byla i celkovým účetním výsledkem hospodaření za organizaci celkem za rok bylo v období do srpna 2006 hospodařeno s prostředky ze státního rozpočtu dotace z MŠMT, s prostředky získanými na základě žádostí o granty z rozpočtů Moravskoslezského kraje a Statutárního města Opavy, s prostředky dary zřizovatele a s prostředky vlastními. Různé zdroje finančních prostředků jsou rovněž účtovány odděleně na jednotlivých střediscích. 1) Celková dotace z MŠMT pro rok 2006 činí k datu Kč z toho a) dotace na provoz Kč b) účelová dotace k zajištění standardních Inform. a komunik. technologií Kč z toho mimoř. dotace Kč konektivita Kč programy PI PIII Kč Roční dotace na provoz školy je stanovena na zákl. Rozhodnutí MŠMT č. j / ve výši tis. Kč. Poskytována je formou měsíční zálohy převodem z účtu MŠMT na náš běžný účet. Čerpání těchto dotací probíhá. Z provozní dotace bylo za období leden srpen 2006 vyčerpáno 61 %. 2) Dotace poskytnuta z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši Kč je určena na realizaci projektu s názvem Pásmo adventních koncertů v Moravskoslezském kraji. Čerpání dotace teprve proběhne v období realizace projektu 11 12/ ) Dotace poskytnuty z rozpočtu Statutárního města Opavy jsou určeny na realizaci projektů: a) Reprezentační CD duchovní hudby ve výši Kč a b) Cyklus adventních koncertů ve výši Kč. Obdobně čerpání dotací a realizace obou projektů proběhne v období 11 12/ ) Darem zřizovatele bude financován nákup nového hudebního nástroje cembala v hodnotě 340 tis. Kč. Byly již poskytnuty dvě zálohy ve výši 200 tis. Kč. 5) Vlastní finanční prostředky příjmy a výdaje probíhají obdobně jako v roce

18 Za významnou událost v životě školy považujeme uskutečnění transformace Církevní střední varhanické školy na šestiletou konzervatoř. Návrhy učebních plánů a učebních osnov školy, konzultované s NÚOV v Praze, nebyly pracovníky c MŠMT schváleny v předloženém rozsahu. Věříme, že při dalších jednáních s MŠMT, se nám podaří odborná stanoviska prosadit. Jedná se především o zařazení předmětů (pohybová výchova, hra partitur, intonace, rytmus a sluchová analýza) do vzdělávací koncepce. Ing. Eva Bláhová, ředitelka školy MgA. Naděžda Ostřanská a Mgr. Milena Vašíčková, zástupkyně ředitelky vedoucí pedagogové jednotlivých oddělení Ing. Anna Koníková, ekonomka školy 17

Obsah dokumentu: b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku. c) přehled pracovníků školy

Obsah dokumentu: b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku. c) přehled pracovníků školy 1 Obsah dokumentu: a) základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě) b) přehled oborů vzdělání, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři Příloha č. 6 k vyhlášce č. /2015 Sb. Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři 6.1 Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři - 4 str. 6.2 Vysvědčení

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-975/10-M Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af3ws201 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Poděbradova

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Bratříků 851, Havlíčkův Brod Sídlo školy: Odloučené pracoviště: Právní forma: Zřizovatel: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod příspěvková organizace kraj Vysočina IČ: 60126817 IZO RED: 600170748 Telefon: 569

Více

!! " " " Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne )

!!    Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne ) !!""" Zpracoval : #$% &'( V Zábřehu dne ) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 1.1. Základní údaje :...3 2. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ a učebních plánů...3 2.1. Studijní obory...3 2.2. Počet tříd...4 3. PŘEHLED

Více

Výroční zpráva Konzervatoře Evangelické akademie o činnosti školy ve školním roce 2009 2010

Výroční zpráva Konzervatoře Evangelické akademie o činnosti školy ve školním roce 2009 2010 Výroční zpráva Konzervatoře Evangelické akademie o činnosti školy ve školním roce 2009 2010 1 MgA. František Fiala, ředitel konzervatoře Evangelické akademie 2 Základní údaje o škole Přesný název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní charakteristika školy. Název školy: Konzervatoř Evangelické akademie Sídlo: Wurmova 13, 779 00 Olomouc

Základní charakteristika školy. Název školy: Konzervatoř Evangelické akademie Sídlo: Wurmova 13, 779 00 Olomouc 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní charakteristika školy Název školy: Konzervatoř Evangelické akademie Sídlo: Wurmova 13, 779 00 Olomouc Adresa zřizovatele: Synodní rada ČCE, Jungmannova 1, 111 21 Praha l Datum

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká školní inspekce inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Identifikátor: 600 138

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Konzervatoř Olomouc o.p.s. Konzervatoř Olomouc o.p.s. 1 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-1550/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-1550/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-1550/10-B Soukromá střední odborná škola živnostenská, s. r. o. Adresa: Cejl 60/61, 602 00 Brno Identifikátor: 600

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více