Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Příloha k účetní závěrce k společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky /účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti/ a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem a končící dnem Čl. I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky: Název: EURO Šarm spol. s r.o. Sídlo: Těšínská 222, Šenov Právní forma: Společnost s ručením omezeným Předmět činnosti: Obchodní činnost Datum vzniku: společenská smlouva, zápis do obchodního rejstříku Vklady společníků: Ing. Oldřich Zahradník tis.kč Dušan Zagyi tis.kč Julius Zagyi tis.kč Obchodní podíly jednotlivých společníků: Ing. Oldřich Zahradník 50% Julius Zagyi 25% Dušan Zagyi 25% Změny a dodatky v obchodním rejstříku: V roce 2007 nedošlo k žádným změnám v obchodním rejstříku. Organizační struktura: Jednatel, obchodní ředitel- Ing. Oldřich Zahradník Generální ředitel - Mgr. Jana Bardoňová Finanční ředitel - Ing. Marcela Šmigalová Vedoucí marketingu- Ing. Jan Kadlec Vedoucí IT- Ing. Petr Podlesný Statutární orgán: Dušan Zagyi - jednatel Ing. Oldřich Zahradník - jednatel

2 Členové dozorčích orgánů: dozorčí rada nebyla vytvořena 2. Podíl na základním kapitálu jiných společností P.F.N. CZ spol. s r.o. 70% SLOVCHEMA spol. s r.o. (Slovensko) 70% PPD spol. s r.o. 100% 3. Osobní náklady: Průměrný počet zaměstnanců: 90 Z toho řídících pracovníků: 7 Mzdové náklady: Z toho řídící pracovníci: Odměny členům statutárních orgánů: 0 Náklady na sociální zabezpečení: Z toho řídící pracovníci: Zdravotní náklady: Z toho řídící pracovníci: Půjčky, záruky a ostatní plnění členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů: - nejsou 5. Ovládací vztahy Mezi osobou ovládanou a ovládající není uzavřena smlouva o ovládacích vztazích, společnost nemá povinnost zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou v souladu s 66a obchodního zákoníku. Čl. II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Způsob ocenění: a) zásob: nakoupených pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením (tj. v pořizovacích cenách) vyrobených kalkulační cenou hotových výrobků na úrovni vlastních nákladů, jedná se o jednoduchou výrobu, kdy nakoupené zboží je přebalováno do jiných obalů b) DHM a DNM vyrobeného vlastními náklady c) cenných papírů a majetk. účastí: majetkové účasti jsou oceněny ekvivalencí

3 2a) Vedlejší pořizovací náklady u nakoupených zásob náklady na dopravu clo popř. další poplatky 2b) Vlastní náklady zahrnované do cen zásob vlastní výroby náklady na mzdu náklady na režii náklady na materiál 4) Vyčíslení dopadu přecenění majetku z důvodu rozdlělení odštěpením Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky byl zpracován návrh projektu rozdělení odštěpením a na základě této skutečnosti byl majetek, který je předmětem odštěpení oceněn soudním znalcem. Rozdíl mezi oceněním majetku podle posudku znalce a souhrnem ocenění tohoto majetku v účetnictví činil celkem částku tis. Kč a byl v souladu s účetními předpisy zaúčtován k jako oceňovací rozdíl k nabytému majetku. 5) Způsob stanovení opravných položek a rezerv k majetku a ocenění majetku reálnou hodnotou Účetní jednotka vytváří účetní opravné prostředky k nepromlčeným pohledávkám, které byly minimálně 12 měsíců po splatnosti a to do výše 100% hodnoty pohledávky. U ostatních pohledávek je tvorba účetních opravných položek závislá na délce prodlení a pohybuje se v intervalu od hodnoty 20 do 80% hodnoty pohledávek. Opravné položky k zásobám nejsou tvořeny. Účetní jednotka vytváří pouze zákonné rezervy na opravy hmotného majetku, účetní rezervy tvořeny nejsou. Reálnou hodnotou jsou oceněny zajišťovací deriváty a to rozvahově, dlouhodobé finanční investice jsou k rozvahovému dni přeceněny ekvivalencí v souladu s 27 odstavce 7 zákona o účetnictví. 6) Odpisové metody a způsob sestavení odpisového plánu Účetní jednotka má zpracován odpisový plán, který stanoví účetní a daňové odpisy v rozdílné výši. Tento odpisový plán je od vzniku společnosti archivován a je tudíž v případě potřeby dostupný. Dlouhodobý majetek pořízený v roce 2007 a zařazený do užívání je odepisován v souladu s odpisovým plánem buď rovnoměrně anebo zrychleně. 7) Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu Oceňování majetku a závazků v cizí měně probíhá v souladu s 24 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb.v platném znění, tj. pevným kurzem stanoveným pro období jednoho kalendářního měsíce. Pevný kurz vychází z kurzu ČNB platného k poslednímu dni předcházejícího měsíce.

4 Čl III. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 1)Významné události po datu účetní závěrky Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky byl účetní jednotkou zpracován návrh projektu rozdělení odštěpením se vznikem dvou nových obchodních společností.část majetku, který odštěpením přechází na nové společnosti, byla oceněna soudním znalcem jmenovaným za tímto účelem soudem. 2)Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek a) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze v pořizovacích cenách Účetní jednotka eviduje majetek nezachycený v rozvaze v podrozvahové evidenci a to v celkové částce tis.kč. b) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem Nemovitý majetek zapsaný na LV 1550, LV 2150 a LV 572 je zastaven zástavní smlouvou na OC Komerční banky a.s. Ostrava. 3)Odložený daňový závazek Přehled odložené daňové povinnosti k : Důvod odložené daně Odložená daňová pohledávka Odložený daňový závazek ZC majetku ,51 OP k pohledávkám ,91 Neuhrazené penále 371,53 Neuhrazené pojistné ,43 Neuhrazené výnosy pokut 0,00 Společnost se rozhodla odloženou daňovou pohledávku do roku 2007 neúčtovat, daňový závazek ve výši ,51Kč byl zaúčtován. Zároveň byl zúčtován odložený daňový závazek, který vznikl v r. 2006, neboť pominuly důvodu pro jeho tvorbu a evidování. 4) Pohledávky Souhrnná výše pohledávek k po lhůtě splatnosti: - nad 60 dnů činila tis. Kč, - nad 120 dnů činila tis. Kč, - nad 180 dnů činila tis.kč. Pohledávky se lhůtou splatnosti více než 5 let nejsou. 5) Závazky Souhrnná výše závazků k po lhůtě splatnosti: - nad 60 dnů činila tis. Kč, - nad 120 dnů činila nejsou - nad 180 dnů činila 30 tis.kč. Závazky se lhůtou splatnosti více než 5 let nejsou.

5 6) Výše splatných závazků pojistného: - na sociální zabezpečení činila 589 tis. Kč a byla k plně uhrazena, - na zdravotní pojištění činila 252 tis. Kč a byla k plně uhrazena. 7) Výše tržeb - z prodeje zboží, výrobků a služeb na zahraničním trhu tis. Kč - z prodeje zboží, výrobků a služeb na domácím trhu tis. Kč Čl IV. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Je samostatnou přílohou této přílohy k účetní závěrce. Čl. V. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Je samostatnou přílohou této přílohy k účetní závěrce. V Šenově dne

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2005

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2005 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu k 31.12.2013 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více