VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Ostravě-Proskovicích dne

2 Výroční zprávu zpracovala a sestavila za pomoci podkladů zaměstnanců školy Mgr. Eva Paličková Předkladatel:... Mgr. Eva Paličková ředitelka školy Zpráva byla projednána s pedagogickým sborem dne Mgr. Eva Paličková ředitelka školy Zpráva byla projednána korespondenčně se školskou radou v týdnu od do s tímto závěrem: Školská rada souhlasí s předloţenou zprávou a Výroční zprávu o činnosti školy přijímá. V Ostravě dne Mgr. Andrea Matlášková předseda školské rady

3 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Údaje o školské radě 1.6 Údaje o občanském sdruţení při škole 1.7 Vývoj počtu ţáků v ZŠ 1.8 Vývoj počtu dětí v MŠ 1.9 Vývoj počtu dětí v ŠD 1.10 Materiálně-technické podmínky školy 1.11 ICT vybavení 1.12 Komentář Vybavení ZŠ Vybavení MŠ 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání ţáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce 4.2 Výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání ţáků 5.2 Údaje o zameškaných hodinách 5.3 Údaje o integrovaných ţácích: 5.4. Vzdělávání ţáků nadaných a mimořádně nadaných 5.5.Co děláme pro budoucí prvňáčky 5.6. Učební plán ţáka 1. stupně 5.7 Správní řízení 5.8 Komentář k údajům o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 7. Další údaje o aktivitách a činnosti školy 7.1 Granty a projekty 7.2 Zájmové vzdělávání Školní druţina Krouţky 8. Spolupráce s rodiči a dalšími partnery školy 9. Údaje o výsledcích inspekce (ČŠI) 10. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

4 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO Základní škola a Mateřská škola Ostrava- Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace Staroveská 62, Ostrava-Proskovice příspěvková organizace ZŠ , MŠ , ŠD , ŠJ-vývařovna , ŠJ-výdejna identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Eva Paličková kontakt tel.: , zřizovatel název zřizovatele SMO MO Proskovice adresa zřizovatele Světlovská 82, Ostrava-Proskovice kontakt tel.: součásti školy kapacita Mateřská škola 50 Základní škola 100 Školní druţina 70 Školní jídelna MŠ 200 Školní jídelna-výdejna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ ţáků Počet dětí/ţáků na třídu Počet ţáků na pedagoga Mateřská škola ,8 1. stupeň ZŠ ,83 Školní druţina ,5 27,5 Školní jídelna x 50 x x MŠ Školní jídelna ZŠ x x x 1.5 Údaje o školské radě Datum zřízení 25. července 2005 Počet členů školské rady 3 Kontakt Mgr. Andrea Matlášková předsedkyně Na Lukách Ostrava-Stará Bělá

5 1.6 Údaje o občanském sdruţení při škole SRPŠ při ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice Registrace u MVČR /92-R Zaměření podpora školství Kontakt Martina Adámková předsedkyně Světlovská 32/229 Ostrava-Proskovice vývoj počtu ţáků v ZŠ Historie od roku 2004 Školní 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 rok Počet ţáků ? školní rok počet ţáků počet tříd počet ţáků na třídu 2009/ ,00 Předpoklad 2010/ ,40 Školu navštěvuje 25 ţáků z jiných obvodů. Ostrava-Stará Bělá: 14 Ostrava-Jih: 10 Slezská Ostrava: vývoj počtu dětí v MŠ školní rok počet ţáků počet tříd počet ţáků na třídu 2009/ předpoklad 2010/ vývoj počtu ţáků v ŠD školní rok počet ţáků počet oddělení počet ţáků na třídu 2006/ ,5 2007/ ,5 2008/ ,0 2009/ ,5 předpoklad 2010/ ,5 Kapacita MŠ je jiţ několik roků nedostačující. K zápisu přichází více dětí neţ můţeme přijmout. Od září 2011 se zřejmě k zápisu do MŠ dostaví také děti dvouleté.

6 Také kapacita ZŠ je téměř naplněna. Jsme jedna z mála ostravských škol, kde počet ţáků roste materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny vyhovující Odborné pracovny, knihovna, nemáme Odpočinkový areál, zahrada chybí odhlučnění, hrací prvky Sportovní zařízení tělocvična vyhovující, chybí venkovní hřiště Dílny a pozemky nemáme Ţákovský nábytek chybí nastavitelný nábytek v jedné třídě Vybavení učebními pomůckami, hračkami, vyhovující sportovním nářadím apod. Vybavení ţáků učebnicemi a učebními vyhovující texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou vyhovující počet ţákovských PC je pro výuku nedostatečný (6 PC) 1.11 ICT vybavení Pracovní stanice ZŠ Počet Skutečnost plán Počet ţáků Počet pedagogických pracovníků 6 6 Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách 0 20 Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. 9 9 Pracovní stanice slouţící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání 2 5 Pracovní stanice MŠ Počet Skutečnost plán Počet dětí Počet pedagogických pracovníků 4 4 Pracovní stanice pro práci dětí 2 2 Pracovní stanice slouţící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání 0 2

7 1.12 Komentář Vybavení ZŠ Učebny a prostory základní školy jsou vybaveny standardním vybavením stavitelný nábytek chybí jen v první třídě. Jedna kmenová učebna vybavena 8 PC, notebookem, projektorem, projekčním plátnem a ozvučovací technikou, TV přístrojem, DVD a videopřehrávačem. Všechna PC ve škole jsou propojena sítí pro přenos počítačových a internetových dat. Všechna PC mají přístup k internetu. Počet ţákovských stanic je nedostatečný (1 PC pro 2-3 ţáky ve třídě). Škola dále vlastní digitální fotoaparát a videokameru, které slouţí jak pro výuku, tak dále pro vytváření portfolia školy. Další televize, DVD přehrávač a videorekordér se nachází v jiné kmenové třídě, ve které je zároveň jedno oddělení druţiny. Tělocvična je moderní a dobře vybavená. Škole schází venkovní sportovní hřiště. Zřizovatelem byla zpracována dokumentace ţádosti o dotace z regionálního operačního programu na sportovní hřiště s umělým povrchem. Ţádost byla přijata a v podzimních měsících se začne s výstavbou. Dále byly MOb Proskovice získány finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na projektovou a multifunkční učebnu. Také realizace tohoto projektu bude z prostředků získaných z dotačních titulů EU. I tato ţádost byla přijata a s výstavbou se započne v podzimních měsících. Zázemí pro zaměstnance: sborovna -v půdní vestavbě je funkční a přispěla ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Pedagogové tu mají k dispozici 2 počítače propojené do školní sítě a mají přístup k internetu, je tu také k dispozici multifunkční kopírovací zařízení. Zázemí pro školní druţinu je vytvořeno v největší třídě školy, ovšem na úkor kmenové třídy, druhá herna ŠD je umístěna v kmenové třídě. Ve škole se nenacházejí v současné době ţádné odborné ani poloodborné učebny, nejsou na to prostory, učitelská knihovna byla přemístěna do nové sborovny a částečně zůstala v ředitelně, ţákovská knihovna je rozmístěna v jednotlivých třídách a ve druţině. Po odstranění vlhkosti ve sklepě a sjednocení podlahy se nabízí moţnosti na získání skladových prostor (sklad učebnic a výtvarného materiálu) nebo unikátní prostor pro zájmovou činnost (výtvarná dílna), v nové přístavbě se nachází půdní prostor, který by po minimální stavební úpravě (podlaha, střecha) mohl slouţit jako skladový prostor. Z důvodu, ţe škola v roce 2005 ţádala o zvýšení kapacity školy (původně 65, dnes 100) i školní druţiny (původně 25, dnes 70) je velmi málo místa ve školní jídelně a problém je také provoz ŠD nemají své prostory. V době, kdy byla škola rekonstruována a proběhla přístavba, školu navštěvovalo kolem 50 ţáků. Na takový počet byly kapacity školy postačující. Od roku 2004 stále počet ţáků ve škole stoupá. V obci se staví, stěhují se sem mladé rodiny s malými dětmi. O školu mají také zájem rodiče z jiných spádových oblastí, nejvíce ze Staré Bělé Vybavení MŠ V kaţdém školním roce postupně usilujeme o naplňování dlouhodobých cílů našeho ŠVP. Postupnými rekonstrukčními úpravami se snaţíme zajistit útulnější a kulturnější vzhled vnitřního interiéru mateřské školy. Podlahová krytina ve 2. třídě je nevyhovující z hlediska bezpečnosti ( zcela se rozpadá ). V průběhu měsíce července bude provedena rekonstrukce. Taktéţ je nutné zakoupit nábytek pro děti do 2. třídy, který by vyhovoval rozdílnostem v jejich růstu ( ergonomické parametry stoly a ţidličky). Vhodné pro práci ve skupinkách chybí vybavení koutků, které by doplnily vestavěné skříňky ( stejně jako v 1. třídě ), bude realizováno v červenci. Pedagogický kabinet a knihovna je dle dostupných finančních moţností doplňována metodickým materiálem, dle potřeby jsou doplňovány hračky a pomůcky k zajištění dostatečného pohybu dětí. Byl zakoupen notebook pro potřeby pedagogických pracovníků a tiskárna.školní zahrada plní v průběhu dne dětí v MŠ významné místo. Je však vybavena

8 pouze pískovišti a zapůjčenými maketami letadla a formule. Chybí prolézačky, odráţedla, zahradní domek. Stávající je v havarijním stavu a slouţí pouze jako sklad hraček. 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů Základní škola C/ Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Do školy s úsměvem 3 Základní škola poskytuje základní vzdělání v ročníku, První aţ třetí ročník byl vyučován podle školního vzdělávacího programu Do školy s úsměvem, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Je dostupný na webových stránkách školy a celý k nahlédnutí ve škole. Program bude doznávat dílčích úprav tak, jak postupně přicházíme na potřeby doplnění, škrtů. Ostatní ročníky jsou vyučovány podle vzdělávacího programu Základní škola. Učení probíhá plánovitě a současně všichni učitelé rozpracovávají osnovy ŠVP do tematických plánů pro školní rok. Plnění tematických plánů je vyhodnocováno dvakrát do roka. Škola se řídí organizačním řádem, který příslušnými vnitřními předpisy organizuje ţivot školy v oblasti pedagogické, ekonomické, provozní, pracovně právní a BOZP. Ředitelka jako svůj poradní orgán zřizuje pedagogickou radu, jejímiţ členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci základní školy. Škola má zřizovatelem povolenou doplňkovou činnost. Pro účely této činnosti má vydány tyto ţivnostenské listy: - Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti - Mimoškolní výchova a vzdělávání (zájmové krouţky) - Hostinská činnost (stravování cizích strávníků) - Realitní činnost (pronájmy nebytových prostor) Mateřská škola zajišťuje předškolní vzdělávání a výchovu dětí podle vlastního vzdělávacího programu Od jara do zimy, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Je zaměřen na environmentální výchovu. Taktéţ aktivity, které jsou součástí výchovné a vzdělávací práce na MŠ, souvisí s poznáváním okolního světa, mezilidskými vztahy a s vlivem člověka na přírodní prostředí v rámci dětského chápání.

9 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy fyzické osoby přepočtené osoby Počet pracovníků celkem 21 18,167 Počet učitelů ZŠ 6 6,000 Počet vychovatelů ŠD + AP 2 1,617 Počet učitelek MŠ 4 4,000 Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 2,050 Počet správních zaměstnanců MŠ 2 1,250 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 3, Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Funkce Úvazek. Roků Stupeň Aprobace pracovníci ped.praxe vzdělání Mgr. Eva Paličková ředitelka 1,0 25 VŠ 1. stupeň Mgr. Blanka učitelka ZŠ 1,0 32 VŠ 1. stupeň Hrachovinová Mgr. Jana učitelka ZŠ 1,0 22 VŠ 1. stupeň Vahalíková Mgr.Jana Švardalová učitelka ZŠ 1,0 9 VŠ vychovatelství Mgr. Zdeňka učitelka ZŠ 1,0 18 VŠ 1. stupeň Langová Mgr. Libuše učitelka ZŠ 1,0 8 VŠ 1. stupeň Smreková Danuše Karasová vedoucí 1,0 30 SŠ SPgŠ učitelka MŠ Dagmar učitelka MŠ 1,0 22 SŠ SPgŠ Vondráčková Bc. Zuzana Juřicová učitelka MŠ 1,0 18 VŠ Spec. ped. pro MŠ Zuzana Maturová učitelka MŠ 1,0 3 SŠ SPgŠ Mgr. Hana Gajdošová vychovatelka ŠD 0,689 2 VŠ vychovatelství Mgr. Hana Gajdošová Šárka Valentová asistentka pedagoga vychovatelka ŠD 0,40 2 VŠ vychovatelství 0,528 2 SŠ Spec. ped. v rámci celoţ. vzděl na OU

10 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 83,33 Učitelé 1. stupně 83,33 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 50 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Věkový průměr všech pedagogických pracovníků je 40,67 let, pedagogických pracovníků MŠ 39,00 roků, ZŠ 45,00 a ŠD 31,00 let. 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Hana Paličková hlavní kuchařka 1,000 SOU Alena Bavlšíková kuchařka 1,000 SOU Markéta Nováková pracovnice provozu 0,5+0,5DČ SOU Jana Makarová ved. školní jídelny 0,500 SŠ Věra Drastichová referentka 0,750 SŠ Martina Šebelová uklízečka ZŠ 1,000 SOU Alena Hrabovská uklízečka MŠ 1,000 SOU Antonín Janečka údrţbář 0,300 SS Marie Ovčačíková uklízečka MŠ pracovnice provozu ŠJ 0,250 0,250 základní

11 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání ţáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2009/ Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku gymnázia zřiz. krajem 8 soukromá gymnázia 0 církevní gymnázia 2 5. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání ţáků Přehled o prospěchu Třída Počet žáků Z toho prospělo Z toho prospělo s vyzn. Z toho neprospělo Z toho žáci s dostatečnou Z toho nehodnoceno I II III IV V Celkem Přehled o chování Třída Počet žáků ve třídě Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenut í Důtky TU Důtky ŘŠ Snížená známka z chování I II III IV V Celkem

12 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka Celkem , Údaje o integrovaných ţácích: Druh postižení : Počet žáků Sluchové postiţení 0 Zrakové postiţení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postiţení 0 S kombinací postiţení zdravotní znevýhodnění 1 S vývojovými poruchami učení a chování 3 Všem ţákům byla zajišťována reedukační péče na škole v době mimo vyučování. Všem ţákům je poskytována individuální péče ve vyučování a vyučující jsou dostatečně seznámeni s jejich diagnostikou. Pro všechny integrované ţáky byly vypracovány individuální vzdělávací plány, které vypracovala vyučující reedukace a byly konzultovány s rodiči a schváleny speciálním pedagogem z PPP Ostrava-Zábřeh. V pololetí i na konci roku vyučující reedukace vypracovala písemné hodnocení individuálních plánů. V letošním roce byly podány ţádosti na PPP v Ostravě -Zábřehu o 4 nová vyšetření a 2 kontrolní vyšetření. Jedna dívenka byla diagnostikována jako zdravotně znevýhodněna, kterou diagnostikovalo Speciálně pedagogické centrum při ZŠ Hálkova 927 ve Frýdku-Místku, byla zároveň vyšetřena V PPP Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu. Tato dívenka měla po celý rok asistentku pedagoga Vzdělávání ţáků nadaných a mimořádně nadaných 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Celkem V letošním roce jsme neměli mimořádně nadané ţáky, kteří by měli osvědčení z PPP. V naší škole se věnujeme a cíleně pracujeme s nadanými ţáky. V e vyučování se snaţíme volit takové učební strategie, které jim umoţňují osobní rozvoj ve prospěch jeho osobního maxima. Individualizace vzdělávacího procesu úzce souvisí s dovednostmi učitele. Proměna školy v této oblasti je proces. Učitelé se snaţí rozvíjet talent a nadání ţáků, snaţí se evokovat zájem. Tito ţáci mají moţnost se zapojit do různých soutěţí, ale i aktivit školy, jako například do aktivit školy rozvíjející demokratické prostředí školy například do ţákovské rady či do redakční rady školního časopisu.

13 Soutěţe sportovní: Ostravský běţecký pohár mládeţe 2009 a 2010 (OBPM 2009 a 2010) XI. ročník Ostravského běţeckého poháru mládeţe 2009 probíhal od března do listopadu Naši školu reprezentovalo 15 ţáků v kategoriích mladší, starší ţáci a ţákyně v běhu na 500 m. V celkových výsledcích se na krásném 5. místě ze 49 mladších ţáků umístil MARTIN KOVÁČECH ze 3. ročníku. Zlatý pohár v kategorii starších ţáků převzal z rukou pořadatele JAN KUNČICKÝ z 5. ročníku, v této kategorii se soutěţe zúčastnilo 53 ţáků. Můţeme s hrdostí konstatovat, ţe v uplynulých 8 závodech se ţák Jan Kunčický většinou pravidelně umisťoval na 1. místě a po zásluze celý ročník OBPM 2009 vyhrál. XII. ročník Ostravského běţeckého poháru mládeţe 2010, věnovaný Memoriálu Vlastimila Vaculy a Jana Kebrleho,začal koncem března 2010 závodem v areálu Sportovního gymnázia v Ostravě Zábřehu. Nejzajímavějším závodem byla Čokoládová tretra na stadionu SSK Vítkovice, které se zúčastnil i sám Usian Bolt,jednička současné světové atletiky ve sprintech. 1. místo v kategorii ţáků ročník 1999 obsadil na trase dlouhé 300 m s časem 49,7 sekund Jan Kunčický. Házená odstartoval první z turnajů miniházené školní liga v Polance nad Odrou. Naše škola postavila dvě smíšená druţstva skupiny A a B z ţáků a ţákyň 4. a 5. ročníku. Druţstvo tvořili hráči + náhradník. Hrálo se ve sportovní hale v Polance nad Odrou jedenkrát měsíčně. Turnajů v miniházené se zúčastnilo 8 základních škol z Ostravy. V polovině turnaje se konají vytrvalostní soutěţe, kde si školy mezi s sebou změří své rychlostní a vytrvalostní síly. Finále školní ligy v miniházené se uskutečnilo na fotbalovém hřišti ZŠ H. Salichové v Polance nad Odrou pod názvem Polanka Children s Cup Naši ţáci obsadili 4. místo. Soutěţe výtvarné a literární soutěţe: V první polovině školního roku byla plánována výměnná výtvarná výstava prací ţáků ŠD. Jednalo se o navázání spolupráce mezi sousedními školními druţinami. Zúčastnilo se 1. i 2. oddělení naší ZŠ, škola Nová Bělá, škola Stará Bělá nezaslala výkresy. Téma : Podmořský svět Hodnocení spolupráce: druţiny se domluvily na uspořádání putovní výstavy. Výstava nejprve proběhla na naší škole, poté byla předána do školy v Nové Bělé. Poţární ochrana očima dětí literární část zúčastnili se ţáci 4.ročníku /básně s poţární tematikou/ 1.ročník tvůrčí literární soutěţe v rámci projektu Hrdinové: všichni ţáci školy /tvorba pohádek a příběhů na dané téma, autorské čtení pohádek ve škole a v Kavárničce Pod Hůrkou, čtení pohádek dětem v mateřské škole/ Pohádky dětí dětem: Do soutěţe odeslána vítězná autorská pohádka Jáchyma Pivovara a zároveň jeho vlastní ilustrace draka. Ţáci 5.ročníku zdramatizovali tuto pohádku a zahráli ji před svými spoluţáky a dětmi z MŠ. Matematické: Klokánek (4.+5. ročník), Cvrček (2.+3. ročník) Testy Kalibro: Ţáci 3. a 5. ročníku byli testováni celostátními testy Kalibro (Jedná se o komerční sluţbu objednávají si ji ty školy, které se chtějí zlepšovat a poměřovat s druhými).

14 Výsledky ţáků 5. ročníku Ţáci pátého ročníku se ve školním roce 2009 /2010 zúčastnili srovnávacích testů Kalibro pro 5. ročník. Testování proběhlo v jarních měsících a zúčastnilo se ho kolem ţáků v předmětech M a Čj, kolem 4000 z humanitního a př. základu a 2500 z Aj. Jelikoţ se ţáci tohoto testování zúčastnili také ve 3. ročníku, posuzovali jsme také, kam se ţáci posunuli a zda se posunuli. předmět republikový průměr v % průměr našeho 5.ročníku v % Český jazyk 65,5 73,3 7,8 Matematika 48,0 64,5 16,5 Anglický jazyk 62,8 72,3 9,5 Humanitní základ 66,1 69,1 3,0 Přírodovědný základ 69,0 74,7 5,7 rozdíl v průměrech v % Výsledky ţáků 3. ročníku Ţáci 3. ročníku byli testováni v Českém jazyku, Matematice, Prvouce. Tady ještě takový rozdíl mezi republikovým a naším průměrem není. Uvidíme, kam se tito ţáci za dva roky posunou. předmět republikový průměr v % průměr našeho 3.ročníku v % Český jazyk 70,1 72,0 1,9 Matematika 61,9 62,3 0,4 Prvouka 60,4 62,1 1,7 rozdíl v průměrech v % 5.5. Co děláme pro budoucí prvňáčky Ve škole nemáme přípravné třídy. Pro předškoláky jsme v měsíci listopadu nabídli program Těšíme se do školy. Tento projekt je určený pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, kteří si mohou ověřit, zda je jejich dítě zralé pro školu, seznámit se s prostředím naší školy, se školním vzdělávacím programem a filozofií školy. Přispívá k úspěšnému zvládnutí přechodu dětí z MŠ do 1. roč. ZŠ. V jednotlivých setkáních si děti prostřednictvím her a cvičení rozvíjely psychické funkce, jemnou motoriku, předčíselné představy, sociální dovednosti Učební plán ţáka 1. stupně 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. Český jazyk Cizí jazyk Člověk a Svět Matematika TV HV VV PČ Estetické čin Celkem

15 5.7 Správní řízení Rozhodnutí ředitele počet počet odvolání Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání Rozhodnutí o odkladu školní docházky Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání Rozhodnutí o přestupu ţáka Rozhodnutí o IVP integrovaného ţáka Rozhodnutí o prominutí úplaty ŠD Rozhodnutí o prominutí úplaty MŠ 16 - přijetí 10-nepřijetí Komentář k údajům o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu Mateřská škola PERSONÁLNÍ PODMÍNKY: Pedagogický kolektiv se skládá ze čtyř kvalifikovaných pedagogických pracovnic s plným pracovním úvazkem a ze dvou provozních pracovnic s jedním plným a jedním zkráceným úvazkem. Učitelky jsou zkušené, vzájemně spolupracují a spolu s provozními pracovníky vytvářejí kolektiv s velmi dobrými předpoklady pro dosahování výborných výsledků při vzdělání. Všechny učitelky vedou zájmové krouţky pro děti z MŠ i ZŠ, o které je velký zájem. PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ: Průběh vzdělávání vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní výchovu a řídí se vlastním ŠVP s názvem Od jara do zimy, zaměřeným na environmentální výchovu. Je podrobně rozpracován v třídních vzdělávacích programech. TVP obsahují okruhy témat, zpravidla na jedem měsíc. Učitelky respektují individualitu dítěte a věkové sloţení třídy a pokud je to nutné časový rozvrh témat dle potřeby upraví. Plán zpracovávají učitelky na základě informací o jednotlivých dětech. Některé řízené činnosti jsou organizovány skupinově, jiné frontálně. Je vyuţíváno především takových metod, které vedou k získání vlastního proţitku z dané činnosti a jsou v souladu s vývojovými specificky věku dětí. V letošním školním roce jsme měli 3 děti s odkladem školní docházky. Práce s těmito dětmi spočívala především v činnostech, které vedly k soustředěnosti a samostatnosti při plnění úkolů. Zúčastnili jsme se projektu pro předškolní děti Těšíme se do školy, který připravila základní škola.

16 Roční plán jsme pro tento školní rok vyčerpali. Navštívili jsme Divadlo loutek v Ostravě, 4 x jsme shlédli divadelní představení a 1x koncert - Zpívánky v mateřské škole. Děti z 2. třídy navštívily Planetárium a Dům mladých přírodovědců v Ostravě - Porubě v rámci ekologické výchovy ( Den Země ). Od ledna do dubna probíhala Plavecká školička pod vedením Mgr. D. Pustkové. Základní škola Vzdělávání ve čtvrtém a pátém ročníku bylo organizováno podle vzdělávacího programu Základní škola a v prvním, druhém a třetím ročníku podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Do školy s úsměvem. Název Do školy s úsměvem vyjadřuje základní myšlenku našeho školního vzdělávacího programu pomocí úsměvů vytvářet bezpečné, příjemné a podnětné prostředí pro všechny. Hlavním naším cílem je zajistit bezpečnou, tvůrčí, kvalitně fungující školu tak, aby byli v co nejvyšší míře spokojeni ţáci, rodiče i zaměstnanci školy. Usilujeme vytvořit pro ţáky optimální prostředí pro vzdělávání, pro další vzdělávání a také pro budoucí uplatnění v ţivotě. V jednotlivých hodinách jsou vhodně a přiměřeně stanoveny cíle výuky, které jsou pravidelně hodnoceny učiteli i ţáky. Preferovanou metodou je dobrá motivace ţáků pro práci ve vyučování i pro domácí přípravu. Důleţité je střídání metod práce a podíl ţáků na osvojování učiva. Nedílnou součástí výuky je individuální přístup k ţákům a diferenciace úkolů. Preferujeme spolupráci, proţitkové učení, projektové vyučování, činnostní učení. Chceme u dětí rozvíjet dovednost učit se, komunikovat a spolupracovat. Od první třídy klademe důraz na rozvoj čtenářství, chceme, aby děti uměly získávat informace, zpracovávat je a předávat. Čtenářství, komunikace a práce s informacemi je postupně zaváděna do většiny předmětů. Kaţdý rok připravujeme řadu projektů, které jsou zaměřeny na prezentaci uvedených dovedností ţáků. Velmi úspěšný byl tento rok například projekt tvůrčího psaní Hrdinové. I my učitelé se musíme učit. Tradiční škola, kde učitel pouze předával obsah učiva, ţák se pouze šprtal a následně proběhlo zkoušení, se mění s poţadavky doby. Poţadavek na tvořivého ţáka, jeho dovednosti řešit problémy, komunikovat a spolupracovat, být dobrým občanem i pracantem jsou jistě důleţitými dovednostmi pro ţivot. Dovednosti, které by se měly stát postoji. Dovednosti, které je třeba rozvíjet jak ve škole, tak doma, ale například i na škole v přírodě. Ţáci i učitelé pracují podle týdenních plánů, které obdrţí vţdy v pondělí a na konci týdne probíhá sebehodnocení a hodnocení. Jsou přístupné na webu školy. Také rodiče vítají tyto plány, protoţe mají přehled o učivu, domácích úkolech i jiných aktivitách školy, mohou lépe sledovat pokrok svých dětí.. Ţáci všech ročníků se pokoušeli vytvářet svá portfolia. Tady v této oblasti jsme teprve na začátku, sbíráme zkušenosti, budeme je vyhodnocovat a zamýšlet se nad jejich obsahem. Cílem vedení školy je vytvořit tým kvalitních a kvalifikovaných pedagogů, kteří dobře připraví ţáky na další studium a pro ţivot. Klademe důraz na efektivní, profesionální a promyšlenou práci učitele, který vyuţívá ve své práci metod konstruktivistické pedagogiky. Ţákovská rada Ve škole pracovala Ţákovská rada, která se scházela s ředitelkou školy na nepravidelných setkáních. Ţáci zde měli moţnost prostřednictvím svých volených zástupců vyjádřit svůj názor, diskutovalo se o pravidlech chování, o moţných zlepšeních v práci školy. Učili se věcně a korektně argumentovat. Ţáci tak mají moţnost spolupodílet se na organizaci a změnách, které přetvářejí ţivot, prostředí a vztahy ve škole tak, aby se v ní všichni cítili co nejlépe.

17 Redakční rada Pracovala také Redakční ţákovská rada, která připravovala vydávání školního časopisu Floriánek. Redakční rada pracovala pod vedením paní učitelky Langové. Naše škola vydává svůj školní časopis s názvem Floriánek. Zpravidla vychází 3x ročně, někdy vydáváme navíc speciální číslo v rámci školního projektu. Floriánek přináší informace o projektech, zábavu i poučení. Na škole působí redakční rada časopisu, kterou tvoří zástupci všech tříd. Celkem má 11 členů a schází se 2x měsíčně. Redakční rada se podílí na obsahu kaţdého čísla časopisu, navrhuje témata, vyjadřuje se k připomínkám ţáků, vybírá literární příspěvky a poskytuje zpětnou vazbu a podrobnější informace ostatním ţákům ve třídě. Spolupráce s MŠ Paní učitelka Langová se letos věnovala také problematice bezproblémového přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Úspěšně spolupracujeme s MŠ a to především prostřednictvím projektu Těšíme se do školy. Budoucí prvňáčci mají příleţitost seznámit se s novým prostředím a poznat starší spoluţáky, učitele a další personál školy. Během roku probíhaly vzájemné návštěvy dětí z MŠ a ţáků 1. roč. v rámci ukázkových hodin, kulturních představení společných pro MŠ a 1.ročníku. Starší ţáci v MŠ předčítali pohádky a příběhy, předvedli velikonoční pásmo s říkadly a dramatizaci příběhu Strašidlo z proskovického mlýna. Děti z MŠ se také zúčastnily některých akcí školy- zahájení Festivalu Poodří Fr. Lýska, Vánoční jarmark, Halloween. Metodické sdruţení Ve škole velmi dobře pracuje metodické sdruţení pod vedením paní učitelky Vahalíkové, která průběţně dohlíţela na plnění plánu práce, nad kterým členové metodického sdruţení diskutovali na své první schůzce. Téměř všechny body rozsáhlého plánu metodického sdruţení byly splněny; někdy došlo k aktuálnímu přesunutí do jiného měsíce. Kromě obvyklých schůzek, které se konaly zhruba jednou měsíčně a krátkých pohotovostních porad během přestávek, jsme se v rámci spolupráce s okolními školami zúčastnili metodického sdruţení v ZŠ Stará Bělá. Činnost metodického sdruţení byla zvláště zaměřena na aktivity spojené s realizací našeho ŠVP přípravu projektů, práci s portfoliem, hodnocení a sebehodnocení, DVPP, činnost asistenta pedagoga v naší škole, spolupráci se školní druţinou, podporu výuky Aj, vypracování dlouhodobé strategie v oblasti prevence a environmentální výchovy na léta , podporu čtenářské, matematické, informační gramotnosti ţáků, podporu pozitivních vztahů všech účastníků školního vzdělávání. Prezentace školy Vydáváme školní časopis Floriánek, máme školní web, prostřednictvím kterého pravidelně informujeme o dění ve škole. Vydáváme také školní bulletin, který je vydáván u příleţitosti zápisu do 1.třídy. K prezentaci činnosti školy na veřejnosti slouţí především projekty pořádané v odpoledních hodinách nejen pro ţáky školy, ale hlavně pro širokou veřejnost ( Škola ţije sportem, Halloween, Vánoční jarmark, Těšíme se do školy, Slavnostní pasování prvňáčků na ţáky proskovické školy, Slavnostní rozloučení s ţáky 5. ročníku, ukázkové hodiny pro veřejnost, a další). Ve škole se kaţdoročně uskutečňuje úvodní část Festivalu Poodří Františka Lýska. Zahájení se účastní významní představitelé města i kraje. Letos k nám zavítali p. Květuše Lepilovádcera Františka Lýska, p. Ilja Racek-ředitel ČT Ostrava a další. Výsledky práce školy jsou prezentovány v místním tisku ( Florián ). Zpráva o škole v přírodě chata Orientka: Stará Ves u Rýmařova Od 6. dubna do 10. dubna 2010 se vybraná část dětí naší školy zúčastnila pobytu v přírodě ve Staré Vsi u Rýmařova na chatě Orientka. Jednalo se o skupinu ţáků v počtu 41 od třetího ročníku po ročník pátý. Personální obsazení: Jana Vahalíková, Blanka Hrachovinová, Libuše

18 Smreková. Celý pobyt probíhal pod vedením speciálně vyškolených instruktorů program Noemova archa, který byl zaměřen na poznávání přírody, ekologii, týmovou spolupráci a byl doplněn outdoorovými aktivitami. Ţáci ve třech skupinách plnili nejrůznější úkoly a hráli velmi zajímavé drobné hry a nakonec si vyrobili vlastní loď, s kterou odcházeli (jako vypluli) na určené místo. Mezitím proběhla i návštěva lanového centra na nízkých lanech, kde bylo velmi podrobně vysvětleno, jak se která překáţka zvládá a také, jak se dává potřebná záchrana. Dále mohly děti navštívit horolezeckou stěnu, kde si za bezpečného jištění vyzkoušely své fyzické síly. Ţáci stříleli i šípy z luku do terče, ale největší úspěch sklidila jumping trampolína. Samozřejmě, ţe nechyběla ani diskotéka, která se letos mimořádně vydařila. Všichni účastníci pobyt ve škole v přírodě, včetně stravy, ubytování, personálu a programu, hodnotili výtečně. Škola v přírodě, Penzión Eva, Hutisko - Solanec 19, termín: ţáků ročníku, 2 paní učitelky Mgr. Zdeňka Langová, Mgr. Jana Švardalová, 2 paní vychovatelky Mgr. Hana Gajdošová, Šárka Valentová se zúčastnili od úterý do soboty školy v přírodě v penzionu Eva na Hutisku Solanci. Paní učitelky a paní vychovatelky připravily pro ţáky zajímavý program na téma Les. Ţáci pracovali, soutěţili, tvořili, hráli hry a plnili aktivity ve skupinách, ve dvojicích i samostatně převáţně v lese, na hřišti i v budově hledali škůdce lesa, stopy zvířat, přiřazovali správné názvy ţivočichů ţijící ve volné přírodě a rostlinám, kreslili ţivočichy a rostliny, stavěli lesní domečky a obydlí pro ţivočichy, tvořili lesní ţivočichy, aj. Kaţdá soutěţ byla vzápětí vyhodnocena. Volné chvíle trávili děvčata a chlapci na čerstvém vzduchu hraním fotbalu, vybíjené, skákáním přes švihadlo, přes gumu a procházkami do blízkého okolí. Půldenní výlet ţáci absolvovali do vesnice Hutisko Solanec, kde navštívili náměstí, poštu, obchodní centrum, viděli zdejší ZŠ, MŠ a kostel. Dalším velmi zajímavým výletem byla prohlídka koňských stájí, beseda s chovateli koní a posléze projíţďka na koních, která byla sponzorována z příspěvků SRPŠ. Večerní program tvořily společenské hry, vědomostní soutěţe týkající se všeobecných znalostí, zpívání s kytarou a flétničkou, diskotéka, vystoupení části pěveckého sboru Proskovjáček a začínajících maţoretek. Den před odjezdem ţáci hledali poklad v lese, při kterém si uţili spoustu legrace. Pro jeho získání museli splnit zadané úkoly. Poslední večer proběhlo vyhodnocení pobytu ve škole v přírodě, chování ţáků během nočního klidu, bodování úrovně úklidu na pokojích a her tohoto dne. Ţáci obdrţeli sladké odměny, které byly zakoupeny z příspěvků SRPŠ. Po celou dobu školy v přírodě panovalo příznivé počasí, příjemná a uvolněná atmosféra, dobrá nálada. Pobyt se vydařil, ţáci i pedagogičtí pracovníci odjíţděli domů spokojeni. Naše poděkování patří i vedoucí penzionu Eva za milé přijetí a výbornou úroveň stravování. Zpráva o prevenci v oblasti sociálně patologických jevů Metodik prevence, J. Vahalíková, vypracoval minimální preventivní program na školní rok 2009/2010, který vycházel z dlouhodobé strategie na léta Došlo k proškolení pedagogických pracovníků první proběhlo v měsíci říjnu a okresní metodik prevence Bc. T. Velička proškolil všechny pracovnice školy v oblasti šikany, kyberšikany, netolismu; druhé proběhlo v květnu a školní metodik prevence proškolil pracovnice v oblasti záškoláctví, trestné činnosti, extrémismu, sekt. Rodiče taktéţ byli na prvních zářijových společných schůzkách informováni o šikaně, jejich druzích a moţnostech řešení. Jednotliví učitelé zařazovali do výuky během celého školního roku preventivní aktivity. Pro zlepšení vzájemné komunikace mezi školou a rodiči se uskutečnily celoškolní projekty, např. Odpoledne s rodiči ve škole Jak spojit brambory s papírem, Halloweenský pochod Proskovicemi, Těšíme se do školy, Vánoční jarmark a další. Pro ţáky ročníku byl společností Renarkon realizován

19 program Buď OK ve třech blocích. Metodik prevence ve spolupráci s učitelkami řešil na podnět rodičů jeden případ moţných počátečních náznaků šikany v 1. ročníku a výchovná komise (metodik prevence, výchovný poradce) jeden případ nevhodného chování ve školní druţině. Škola dále zvláště spolupracovala s PPP Ostrava, Městskou policií ČR a dalšími subjekty. Výchova ke zdraví ZŠ a MŠ Ostrava Proskovice ve školním roce 2009/2010 připravila několik školních projektů a akcí pro ţáky i jejich rodiče, které se týkaly výchovy ke zdraví. Jeden z projektů se nazýval Zdravíčko. Zde měli ţáci moţnost seznámit se s člověkem handicapovaným. Vyzkoušeli si některé pomůcky, které uţívají lidé nejen s tělesným postiţením (vozíček, Braillovo písmo, slepeckou hůl, berle, česká prstová abeceda). Jak poskytnout první pomoc při jednodušších poraněních aţ po sloţitější, 5 T a stabilizovanou polohu děvčata i chlapci zvládli. Zásady společenského chování při stravování a úprava stolu nesměla chybět. Pomocí 5 lidských smyslů poznávali ţáci tajné věci, které jim byly posléze odtajněny. Cílem projektu bylo vypěstovat v ţácích pozitivní vztah ke zdravému ţivotnímu stylu, upevnit si, proč je důleţité být zdravý a zdraví si udrţovat. Uvědomit si, jak těţký je ţivot s handicapem. Zautomatizovat si zásady společenského chování při stravování. Další způsob, jak vychovávat ţáky ke zdraví bylo v rámci školního projektu Škola ţije sportem uspořádat turnaj ve vybíjené pro ţáky ročníku. Zúčastnila se ho dvě druţstva. Soutěţící hráli v tělocvičně dva poločasy, kaţdý trval sedm minut. Vyhrálo druţstvo, které za oba poločasy mělo méně vybitých hráčů. Ţáci 4. a 5. ročníku si vyzkoušeli i úlohu pomocného rozhodčího, fotografa, organizátora a pomáhali při odměňování vítězů i poraţených. Pro ţáky a jejich rodiče či rodinné příslušníky bylo v rámci školního projektu Škola ţije sportem uspořádání turnaje rodinných druţstev ve stolním tenise. Celkem se zúčastnilo 12 rodinných druţstev, zapojili se ţáci a rodinní příslušníci ze všech tříd naší školy. Dvě třetiny turnaje proběhly vyřazovacím způsobem, poslední tři druţstva soutěţila o medailová místa systémem kaţdý s kaţdým. Všechna rodinná druţstva byla po zásluze odměněna cenami a diplomy za účast. Atmosféra turnaje byla velmi přátelská a ryze sportovní. Děti s rodiči strávili jedno společné příjemně proţité sportovní odpoledne, coţ byl jeden ze záměrů uspořádané akce. Po celý rok se ročníky zabývají projektem pod názvem Zdravé zuby, kde se učí hygienické návyky, jak si správně čistit zuby, správnou ţivotosprávu k jejich věku. Důleţitou součástí je správný zdravotní styl. Jak předcházet zubnímu kazu a jiným zubním onemocněním. Naše škola se přihlásila v roce 2010 do projektu Ovoce do škol. Dětem na 1. stupni je dodáváno ovoce, zelenina nebo ovocné šťávy jedenkrát týdně. Toto je další způsob, jak dbá škola o zdraví dětí. Podrobnější informace dostanete na Environmentální výchova Dá se říci, ţe celoroční cíle jako: Propagace ekologické tématiky Začleňování environmentální výchovy do všech vzdělávacích oblastí Sledování zajímavých lokalit v ročních proměnách Šetření energiemi a materiály Sbírání starého papíru, pouţitých baterií i drobných elektro zařízení Udrţování pořádku ve škole a okolí, Aktivní péče ţáků o květinovou výzdobu třídy a školy Upevnění návyku třídit odpad (Ţáci se zlepšili při třídění odpadu

20 v koutku Odpaďáčku, kde více neţ vloni, respektují barevné kontejnery. jsme převáţně splnili. Nevyšla nám jen návštěva provozu vodárny, kterou jsme měli přislíbenou na květen 2010 z Ovaku Nová Ves vodárna. Ale to nebylo naší vinou, neboť v lednu 2010 se na podniku OVAK změnilo vedení a to zrušilo veškeré exkurze pro 1. stupeň ZŠ jako neperspektivní. Zpráva o kurzu bruslení Kurz bruslení, jehoţ se zúčastnili ţáci ročníku na základě dobrovolnosti, probíhal v pěti lekcích od do na zimním stadionu ČEZ Arény v Ostravě Vítkovicích, kde jsme se dopravovali objednaným autobusem. Lekce vţdy trvala 6o minut. Ţáci byli rozděleni do čtyř skupin dle úrovně osvojovaných dovedností. Kurz si kladl za cíl naučit či zdokonalit ţáky v základech jízdy na bruslích, především v jízdě vpřed, vzad, zatáčení, zastavení. Kurz proběhl bez problémů. Zpráva o plaveckém výcviku Plavecký výcvik se konal v letošním školním roce pravidelně v 10 lekcích od 5. února do 23. dubna 2010 na plaveckém bazénu Sareza Vodní svět v Moravské Ostravě. V pátky ţáci ročníku dojíţděli objednaným autobusem. Děti byly rozděleny do 4 skupin dle úrovně osvojovaných dovedností od začátečníků po pokročilejší plavce. Ve 45 minutových lekcích procvičovali správné dýchání do vody, splývání a plavecký styl znak, kraul, prsa. Nechyběly ani hry ve vodě, skoky a pády. Výcvik byl veden za vstřícného přístupu zkušených lektorů. Jediným nedostatkem byly občasné problémy s otvíráním skříněk v šatnách. Proskovjáček a kultura ve škole Naše škola se snaţí ţákům nabídnout co nejširší moţnosti kulturního vyţití a zapojení se do ţivota obce. Jiţ třetím rokem působí na škole dětský pěvecký sbor Proskovjáček. Navštěvuji jej ţáci se zájmem o hudbu a zpěv. Sbor kaţdoročně vystupuje při zahájení Festivalu Poodří Františka Lýska, ţáci prezentují své pěvecké, ale i dramatické umění i v rámci dalších kulturních a společenských akcí obce i školy- např. Vánoční jarmark, projekt Hrdinové, Setkání s jubilanty, Vítání občánků, apod.. Plán akcí ve školním roce 2009/2010 Září Slavnostní zahájení školního roku, pasování ţáků 1. ročníku na ţáky proskovické školy Zahájení celoroční sběrové soutěţe Papírová škola Zahájení sběru starých baterií Zahájení činnosti krouţků v doplňkové činnosti školy Odpoledne s rodiči ve škole Říjen Kurz bruslení Projekt Mazlíčci proskovické školy Beseda Poznej svého psa Halloweenský pochod Proskovicemi Listopad část projektu Těšíme se do školy Kurz bruslení

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 V Ostravě-Proskovicích dne 30.6.2009 Předkladatel:... Mgr. Eva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY Základní škola Všehrdova 1, Lovosice 1. Autoevaluace školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. stanoví zaměření a hlavní oblasti vlastního hodnocení školy, které se zpracovává za období jednoho

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více