VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Ostravě-Proskovicích dne

2 Výroční zprávu zpracovala a sestavila za pomoci podkladů zaměstnanců školy Mgr. Eva Paličková Předkladatel:... Mgr. Eva Paličková ředitelka školy Zpráva byla projednána s pedagogickým sborem dne Mgr. Eva Paličková ředitelka školy Zpráva byla projednána korespondenčně se školskou radou v týdnu od do s tímto závěrem: Školská rada souhlasí s předloţenou zprávou a Výroční zprávu o činnosti školy přijímá. V Ostravě dne Mgr. Andrea Matlášková předseda školské rady

3 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Údaje o školské radě 1.6 Údaje o občanském sdruţení při škole 1.7 Vývoj počtu ţáků v ZŠ 1.8 Vývoj počtu dětí v MŠ 1.9 Vývoj počtu dětí v ŠD 1.10 Materiálně-technické podmínky školy 1.11 ICT vybavení 1.12 Komentář Vybavení ZŠ Vybavení MŠ 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání ţáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce 4.2 Výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání ţáků 5.2 Údaje o zameškaných hodinách 5.3 Údaje o integrovaných ţácích: 5.4. Vzdělávání ţáků nadaných a mimořádně nadaných 5.5.Co děláme pro budoucí prvňáčky 5.6. Učební plán ţáka 1. stupně 5.7 Správní řízení 5.8 Komentář k údajům o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 7. Další údaje o aktivitách a činnosti školy 7.1 Granty a projekty 7.2 Zájmové vzdělávání Školní druţina Krouţky 8. Spolupráce s rodiči a dalšími partnery školy 9. Údaje o výsledcích inspekce (ČŠI) 10. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

4 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO Základní škola a Mateřská škola Ostrava- Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace Staroveská 62, Ostrava-Proskovice příspěvková organizace ZŠ , MŠ , ŠD , ŠJ-vývařovna , ŠJ-výdejna identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Eva Paličková kontakt tel.: , zřizovatel název zřizovatele SMO MO Proskovice adresa zřizovatele Světlovská 82, Ostrava-Proskovice kontakt tel.: součásti školy kapacita Mateřská škola 50 Základní škola 100 Školní druţina 70 Školní jídelna MŠ 200 Školní jídelna-výdejna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ ţáků Počet dětí/ţáků na třídu Počet ţáků na pedagoga Mateřská škola ,8 1. stupeň ZŠ ,83 Školní druţina ,5 27,5 Školní jídelna x 50 x x MŠ Školní jídelna ZŠ x x x 1.5 Údaje o školské radě Datum zřízení 25. července 2005 Počet členů školské rady 3 Kontakt Mgr. Andrea Matlášková předsedkyně Na Lukách Ostrava-Stará Bělá

5 1.6 Údaje o občanském sdruţení při škole SRPŠ při ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice Registrace u MVČR /92-R Zaměření podpora školství Kontakt Martina Adámková předsedkyně Světlovská 32/229 Ostrava-Proskovice vývoj počtu ţáků v ZŠ Historie od roku 2004 Školní 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 rok Počet ţáků ? školní rok počet ţáků počet tříd počet ţáků na třídu 2009/ ,00 Předpoklad 2010/ ,40 Školu navštěvuje 25 ţáků z jiných obvodů. Ostrava-Stará Bělá: 14 Ostrava-Jih: 10 Slezská Ostrava: vývoj počtu dětí v MŠ školní rok počet ţáků počet tříd počet ţáků na třídu 2009/ předpoklad 2010/ vývoj počtu ţáků v ŠD školní rok počet ţáků počet oddělení počet ţáků na třídu 2006/ ,5 2007/ ,5 2008/ ,0 2009/ ,5 předpoklad 2010/ ,5 Kapacita MŠ je jiţ několik roků nedostačující. K zápisu přichází více dětí neţ můţeme přijmout. Od září 2011 se zřejmě k zápisu do MŠ dostaví také děti dvouleté.

6 Také kapacita ZŠ je téměř naplněna. Jsme jedna z mála ostravských škol, kde počet ţáků roste materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny vyhovující Odborné pracovny, knihovna, nemáme Odpočinkový areál, zahrada chybí odhlučnění, hrací prvky Sportovní zařízení tělocvična vyhovující, chybí venkovní hřiště Dílny a pozemky nemáme Ţákovský nábytek chybí nastavitelný nábytek v jedné třídě Vybavení učebními pomůckami, hračkami, vyhovující sportovním nářadím apod. Vybavení ţáků učebnicemi a učebními vyhovující texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou vyhovující počet ţákovských PC je pro výuku nedostatečný (6 PC) 1.11 ICT vybavení Pracovní stanice ZŠ Počet Skutečnost plán Počet ţáků Počet pedagogických pracovníků 6 6 Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách 0 20 Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. 9 9 Pracovní stanice slouţící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání 2 5 Pracovní stanice MŠ Počet Skutečnost plán Počet dětí Počet pedagogických pracovníků 4 4 Pracovní stanice pro práci dětí 2 2 Pracovní stanice slouţící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání 0 2

7 1.12 Komentář Vybavení ZŠ Učebny a prostory základní školy jsou vybaveny standardním vybavením stavitelný nábytek chybí jen v první třídě. Jedna kmenová učebna vybavena 8 PC, notebookem, projektorem, projekčním plátnem a ozvučovací technikou, TV přístrojem, DVD a videopřehrávačem. Všechna PC ve škole jsou propojena sítí pro přenos počítačových a internetových dat. Všechna PC mají přístup k internetu. Počet ţákovských stanic je nedostatečný (1 PC pro 2-3 ţáky ve třídě). Škola dále vlastní digitální fotoaparát a videokameru, které slouţí jak pro výuku, tak dále pro vytváření portfolia školy. Další televize, DVD přehrávač a videorekordér se nachází v jiné kmenové třídě, ve které je zároveň jedno oddělení druţiny. Tělocvična je moderní a dobře vybavená. Škole schází venkovní sportovní hřiště. Zřizovatelem byla zpracována dokumentace ţádosti o dotace z regionálního operačního programu na sportovní hřiště s umělým povrchem. Ţádost byla přijata a v podzimních měsících se začne s výstavbou. Dále byly MOb Proskovice získány finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na projektovou a multifunkční učebnu. Také realizace tohoto projektu bude z prostředků získaných z dotačních titulů EU. I tato ţádost byla přijata a s výstavbou se započne v podzimních měsících. Zázemí pro zaměstnance: sborovna -v půdní vestavbě je funkční a přispěla ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Pedagogové tu mají k dispozici 2 počítače propojené do školní sítě a mají přístup k internetu, je tu také k dispozici multifunkční kopírovací zařízení. Zázemí pro školní druţinu je vytvořeno v největší třídě školy, ovšem na úkor kmenové třídy, druhá herna ŠD je umístěna v kmenové třídě. Ve škole se nenacházejí v současné době ţádné odborné ani poloodborné učebny, nejsou na to prostory, učitelská knihovna byla přemístěna do nové sborovny a částečně zůstala v ředitelně, ţákovská knihovna je rozmístěna v jednotlivých třídách a ve druţině. Po odstranění vlhkosti ve sklepě a sjednocení podlahy se nabízí moţnosti na získání skladových prostor (sklad učebnic a výtvarného materiálu) nebo unikátní prostor pro zájmovou činnost (výtvarná dílna), v nové přístavbě se nachází půdní prostor, který by po minimální stavební úpravě (podlaha, střecha) mohl slouţit jako skladový prostor. Z důvodu, ţe škola v roce 2005 ţádala o zvýšení kapacity školy (původně 65, dnes 100) i školní druţiny (původně 25, dnes 70) je velmi málo místa ve školní jídelně a problém je také provoz ŠD nemají své prostory. V době, kdy byla škola rekonstruována a proběhla přístavba, školu navštěvovalo kolem 50 ţáků. Na takový počet byly kapacity školy postačující. Od roku 2004 stále počet ţáků ve škole stoupá. V obci se staví, stěhují se sem mladé rodiny s malými dětmi. O školu mají také zájem rodiče z jiných spádových oblastí, nejvíce ze Staré Bělé Vybavení MŠ V kaţdém školním roce postupně usilujeme o naplňování dlouhodobých cílů našeho ŠVP. Postupnými rekonstrukčními úpravami se snaţíme zajistit útulnější a kulturnější vzhled vnitřního interiéru mateřské školy. Podlahová krytina ve 2. třídě je nevyhovující z hlediska bezpečnosti ( zcela se rozpadá ). V průběhu měsíce července bude provedena rekonstrukce. Taktéţ je nutné zakoupit nábytek pro děti do 2. třídy, který by vyhovoval rozdílnostem v jejich růstu ( ergonomické parametry stoly a ţidličky). Vhodné pro práci ve skupinkách chybí vybavení koutků, které by doplnily vestavěné skříňky ( stejně jako v 1. třídě ), bude realizováno v červenci. Pedagogický kabinet a knihovna je dle dostupných finančních moţností doplňována metodickým materiálem, dle potřeby jsou doplňovány hračky a pomůcky k zajištění dostatečného pohybu dětí. Byl zakoupen notebook pro potřeby pedagogických pracovníků a tiskárna.školní zahrada plní v průběhu dne dětí v MŠ významné místo. Je však vybavena

8 pouze pískovišti a zapůjčenými maketami letadla a formule. Chybí prolézačky, odráţedla, zahradní domek. Stávající je v havarijním stavu a slouţí pouze jako sklad hraček. 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů Základní škola C/ Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Do školy s úsměvem 3 Základní škola poskytuje základní vzdělání v ročníku, První aţ třetí ročník byl vyučován podle školního vzdělávacího programu Do školy s úsměvem, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Je dostupný na webových stránkách školy a celý k nahlédnutí ve škole. Program bude doznávat dílčích úprav tak, jak postupně přicházíme na potřeby doplnění, škrtů. Ostatní ročníky jsou vyučovány podle vzdělávacího programu Základní škola. Učení probíhá plánovitě a současně všichni učitelé rozpracovávají osnovy ŠVP do tematických plánů pro školní rok. Plnění tematických plánů je vyhodnocováno dvakrát do roka. Škola se řídí organizačním řádem, který příslušnými vnitřními předpisy organizuje ţivot školy v oblasti pedagogické, ekonomické, provozní, pracovně právní a BOZP. Ředitelka jako svůj poradní orgán zřizuje pedagogickou radu, jejímiţ členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci základní školy. Škola má zřizovatelem povolenou doplňkovou činnost. Pro účely této činnosti má vydány tyto ţivnostenské listy: - Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti - Mimoškolní výchova a vzdělávání (zájmové krouţky) - Hostinská činnost (stravování cizích strávníků) - Realitní činnost (pronájmy nebytových prostor) Mateřská škola zajišťuje předškolní vzdělávání a výchovu dětí podle vlastního vzdělávacího programu Od jara do zimy, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Je zaměřen na environmentální výchovu. Taktéţ aktivity, které jsou součástí výchovné a vzdělávací práce na MŠ, souvisí s poznáváním okolního světa, mezilidskými vztahy a s vlivem člověka na přírodní prostředí v rámci dětského chápání.

9 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy fyzické osoby přepočtené osoby Počet pracovníků celkem 21 18,167 Počet učitelů ZŠ 6 6,000 Počet vychovatelů ŠD + AP 2 1,617 Počet učitelek MŠ 4 4,000 Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 2,050 Počet správních zaměstnanců MŠ 2 1,250 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 3, Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Funkce Úvazek. Roků Stupeň Aprobace pracovníci ped.praxe vzdělání Mgr. Eva Paličková ředitelka 1,0 25 VŠ 1. stupeň Mgr. Blanka učitelka ZŠ 1,0 32 VŠ 1. stupeň Hrachovinová Mgr. Jana učitelka ZŠ 1,0 22 VŠ 1. stupeň Vahalíková Mgr.Jana Švardalová učitelka ZŠ 1,0 9 VŠ vychovatelství Mgr. Zdeňka učitelka ZŠ 1,0 18 VŠ 1. stupeň Langová Mgr. Libuše učitelka ZŠ 1,0 8 VŠ 1. stupeň Smreková Danuše Karasová vedoucí 1,0 30 SŠ SPgŠ učitelka MŠ Dagmar učitelka MŠ 1,0 22 SŠ SPgŠ Vondráčková Bc. Zuzana Juřicová učitelka MŠ 1,0 18 VŠ Spec. ped. pro MŠ Zuzana Maturová učitelka MŠ 1,0 3 SŠ SPgŠ Mgr. Hana Gajdošová vychovatelka ŠD 0,689 2 VŠ vychovatelství Mgr. Hana Gajdošová Šárka Valentová asistentka pedagoga vychovatelka ŠD 0,40 2 VŠ vychovatelství 0,528 2 SŠ Spec. ped. v rámci celoţ. vzděl na OU

10 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 83,33 Učitelé 1. stupně 83,33 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 50 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Věkový průměr všech pedagogických pracovníků je 40,67 let, pedagogických pracovníků MŠ 39,00 roků, ZŠ 45,00 a ŠD 31,00 let. 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Hana Paličková hlavní kuchařka 1,000 SOU Alena Bavlšíková kuchařka 1,000 SOU Markéta Nováková pracovnice provozu 0,5+0,5DČ SOU Jana Makarová ved. školní jídelny 0,500 SŠ Věra Drastichová referentka 0,750 SŠ Martina Šebelová uklízečka ZŠ 1,000 SOU Alena Hrabovská uklízečka MŠ 1,000 SOU Antonín Janečka údrţbář 0,300 SS Marie Ovčačíková uklízečka MŠ pracovnice provozu ŠJ 0,250 0,250 základní

11 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání ţáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2009/ Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku gymnázia zřiz. krajem 8 soukromá gymnázia 0 církevní gymnázia 2 5. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání ţáků Přehled o prospěchu Třída Počet žáků Z toho prospělo Z toho prospělo s vyzn. Z toho neprospělo Z toho žáci s dostatečnou Z toho nehodnoceno I II III IV V Celkem Přehled o chování Třída Počet žáků ve třídě Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenut í Důtky TU Důtky ŘŠ Snížená známka z chování I II III IV V Celkem

12 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka Celkem , Údaje o integrovaných ţácích: Druh postižení : Počet žáků Sluchové postiţení 0 Zrakové postiţení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postiţení 0 S kombinací postiţení zdravotní znevýhodnění 1 S vývojovými poruchami učení a chování 3 Všem ţákům byla zajišťována reedukační péče na škole v době mimo vyučování. Všem ţákům je poskytována individuální péče ve vyučování a vyučující jsou dostatečně seznámeni s jejich diagnostikou. Pro všechny integrované ţáky byly vypracovány individuální vzdělávací plány, které vypracovala vyučující reedukace a byly konzultovány s rodiči a schváleny speciálním pedagogem z PPP Ostrava-Zábřeh. V pololetí i na konci roku vyučující reedukace vypracovala písemné hodnocení individuálních plánů. V letošním roce byly podány ţádosti na PPP v Ostravě -Zábřehu o 4 nová vyšetření a 2 kontrolní vyšetření. Jedna dívenka byla diagnostikována jako zdravotně znevýhodněna, kterou diagnostikovalo Speciálně pedagogické centrum při ZŠ Hálkova 927 ve Frýdku-Místku, byla zároveň vyšetřena V PPP Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu. Tato dívenka měla po celý rok asistentku pedagoga Vzdělávání ţáků nadaných a mimořádně nadaných 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Celkem V letošním roce jsme neměli mimořádně nadané ţáky, kteří by měli osvědčení z PPP. V naší škole se věnujeme a cíleně pracujeme s nadanými ţáky. V e vyučování se snaţíme volit takové učební strategie, které jim umoţňují osobní rozvoj ve prospěch jeho osobního maxima. Individualizace vzdělávacího procesu úzce souvisí s dovednostmi učitele. Proměna školy v této oblasti je proces. Učitelé se snaţí rozvíjet talent a nadání ţáků, snaţí se evokovat zájem. Tito ţáci mají moţnost se zapojit do různých soutěţí, ale i aktivit školy, jako například do aktivit školy rozvíjející demokratické prostředí školy například do ţákovské rady či do redakční rady školního časopisu.

13 Soutěţe sportovní: Ostravský běţecký pohár mládeţe 2009 a 2010 (OBPM 2009 a 2010) XI. ročník Ostravského běţeckého poháru mládeţe 2009 probíhal od března do listopadu Naši školu reprezentovalo 15 ţáků v kategoriích mladší, starší ţáci a ţákyně v běhu na 500 m. V celkových výsledcích se na krásném 5. místě ze 49 mladších ţáků umístil MARTIN KOVÁČECH ze 3. ročníku. Zlatý pohár v kategorii starších ţáků převzal z rukou pořadatele JAN KUNČICKÝ z 5. ročníku, v této kategorii se soutěţe zúčastnilo 53 ţáků. Můţeme s hrdostí konstatovat, ţe v uplynulých 8 závodech se ţák Jan Kunčický většinou pravidelně umisťoval na 1. místě a po zásluze celý ročník OBPM 2009 vyhrál. XII. ročník Ostravského běţeckého poháru mládeţe 2010, věnovaný Memoriálu Vlastimila Vaculy a Jana Kebrleho,začal koncem března 2010 závodem v areálu Sportovního gymnázia v Ostravě Zábřehu. Nejzajímavějším závodem byla Čokoládová tretra na stadionu SSK Vítkovice, které se zúčastnil i sám Usian Bolt,jednička současné světové atletiky ve sprintech. 1. místo v kategorii ţáků ročník 1999 obsadil na trase dlouhé 300 m s časem 49,7 sekund Jan Kunčický. Házená odstartoval první z turnajů miniházené školní liga v Polance nad Odrou. Naše škola postavila dvě smíšená druţstva skupiny A a B z ţáků a ţákyň 4. a 5. ročníku. Druţstvo tvořili hráči + náhradník. Hrálo se ve sportovní hale v Polance nad Odrou jedenkrát měsíčně. Turnajů v miniházené se zúčastnilo 8 základních škol z Ostravy. V polovině turnaje se konají vytrvalostní soutěţe, kde si školy mezi s sebou změří své rychlostní a vytrvalostní síly. Finále školní ligy v miniházené se uskutečnilo na fotbalovém hřišti ZŠ H. Salichové v Polance nad Odrou pod názvem Polanka Children s Cup Naši ţáci obsadili 4. místo. Soutěţe výtvarné a literární soutěţe: V první polovině školního roku byla plánována výměnná výtvarná výstava prací ţáků ŠD. Jednalo se o navázání spolupráce mezi sousedními školními druţinami. Zúčastnilo se 1. i 2. oddělení naší ZŠ, škola Nová Bělá, škola Stará Bělá nezaslala výkresy. Téma : Podmořský svět Hodnocení spolupráce: druţiny se domluvily na uspořádání putovní výstavy. Výstava nejprve proběhla na naší škole, poté byla předána do školy v Nové Bělé. Poţární ochrana očima dětí literární část zúčastnili se ţáci 4.ročníku /básně s poţární tematikou/ 1.ročník tvůrčí literární soutěţe v rámci projektu Hrdinové: všichni ţáci školy /tvorba pohádek a příběhů na dané téma, autorské čtení pohádek ve škole a v Kavárničce Pod Hůrkou, čtení pohádek dětem v mateřské škole/ Pohádky dětí dětem: Do soutěţe odeslána vítězná autorská pohádka Jáchyma Pivovara a zároveň jeho vlastní ilustrace draka. Ţáci 5.ročníku zdramatizovali tuto pohádku a zahráli ji před svými spoluţáky a dětmi z MŠ. Matematické: Klokánek (4.+5. ročník), Cvrček (2.+3. ročník) Testy Kalibro: Ţáci 3. a 5. ročníku byli testováni celostátními testy Kalibro (Jedná se o komerční sluţbu objednávají si ji ty školy, které se chtějí zlepšovat a poměřovat s druhými).

14 Výsledky ţáků 5. ročníku Ţáci pátého ročníku se ve školním roce 2009 /2010 zúčastnili srovnávacích testů Kalibro pro 5. ročník. Testování proběhlo v jarních měsících a zúčastnilo se ho kolem ţáků v předmětech M a Čj, kolem 4000 z humanitního a př. základu a 2500 z Aj. Jelikoţ se ţáci tohoto testování zúčastnili také ve 3. ročníku, posuzovali jsme také, kam se ţáci posunuli a zda se posunuli. předmět republikový průměr v % průměr našeho 5.ročníku v % Český jazyk 65,5 73,3 7,8 Matematika 48,0 64,5 16,5 Anglický jazyk 62,8 72,3 9,5 Humanitní základ 66,1 69,1 3,0 Přírodovědný základ 69,0 74,7 5,7 rozdíl v průměrech v % Výsledky ţáků 3. ročníku Ţáci 3. ročníku byli testováni v Českém jazyku, Matematice, Prvouce. Tady ještě takový rozdíl mezi republikovým a naším průměrem není. Uvidíme, kam se tito ţáci za dva roky posunou. předmět republikový průměr v % průměr našeho 3.ročníku v % Český jazyk 70,1 72,0 1,9 Matematika 61,9 62,3 0,4 Prvouka 60,4 62,1 1,7 rozdíl v průměrech v % 5.5. Co děláme pro budoucí prvňáčky Ve škole nemáme přípravné třídy. Pro předškoláky jsme v měsíci listopadu nabídli program Těšíme se do školy. Tento projekt je určený pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, kteří si mohou ověřit, zda je jejich dítě zralé pro školu, seznámit se s prostředím naší školy, se školním vzdělávacím programem a filozofií školy. Přispívá k úspěšnému zvládnutí přechodu dětí z MŠ do 1. roč. ZŠ. V jednotlivých setkáních si děti prostřednictvím her a cvičení rozvíjely psychické funkce, jemnou motoriku, předčíselné představy, sociální dovednosti Učební plán ţáka 1. stupně 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. Český jazyk Cizí jazyk Člověk a Svět Matematika TV HV VV PČ Estetické čin Celkem

15 5.7 Správní řízení Rozhodnutí ředitele počet počet odvolání Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání Rozhodnutí o odkladu školní docházky Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání Rozhodnutí o přestupu ţáka Rozhodnutí o IVP integrovaného ţáka Rozhodnutí o prominutí úplaty ŠD Rozhodnutí o prominutí úplaty MŠ 16 - přijetí 10-nepřijetí Komentář k údajům o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu Mateřská škola PERSONÁLNÍ PODMÍNKY: Pedagogický kolektiv se skládá ze čtyř kvalifikovaných pedagogických pracovnic s plným pracovním úvazkem a ze dvou provozních pracovnic s jedním plným a jedním zkráceným úvazkem. Učitelky jsou zkušené, vzájemně spolupracují a spolu s provozními pracovníky vytvářejí kolektiv s velmi dobrými předpoklady pro dosahování výborných výsledků při vzdělání. Všechny učitelky vedou zájmové krouţky pro děti z MŠ i ZŠ, o které je velký zájem. PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ: Průběh vzdělávání vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní výchovu a řídí se vlastním ŠVP s názvem Od jara do zimy, zaměřeným na environmentální výchovu. Je podrobně rozpracován v třídních vzdělávacích programech. TVP obsahují okruhy témat, zpravidla na jedem měsíc. Učitelky respektují individualitu dítěte a věkové sloţení třídy a pokud je to nutné časový rozvrh témat dle potřeby upraví. Plán zpracovávají učitelky na základě informací o jednotlivých dětech. Některé řízené činnosti jsou organizovány skupinově, jiné frontálně. Je vyuţíváno především takových metod, které vedou k získání vlastního proţitku z dané činnosti a jsou v souladu s vývojovými specificky věku dětí. V letošním školním roce jsme měli 3 děti s odkladem školní docházky. Práce s těmito dětmi spočívala především v činnostech, které vedly k soustředěnosti a samostatnosti při plnění úkolů. Zúčastnili jsme se projektu pro předškolní děti Těšíme se do školy, který připravila základní škola.

16 Roční plán jsme pro tento školní rok vyčerpali. Navštívili jsme Divadlo loutek v Ostravě, 4 x jsme shlédli divadelní představení a 1x koncert - Zpívánky v mateřské škole. Děti z 2. třídy navštívily Planetárium a Dům mladých přírodovědců v Ostravě - Porubě v rámci ekologické výchovy ( Den Země ). Od ledna do dubna probíhala Plavecká školička pod vedením Mgr. D. Pustkové. Základní škola Vzdělávání ve čtvrtém a pátém ročníku bylo organizováno podle vzdělávacího programu Základní škola a v prvním, druhém a třetím ročníku podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Do školy s úsměvem. Název Do školy s úsměvem vyjadřuje základní myšlenku našeho školního vzdělávacího programu pomocí úsměvů vytvářet bezpečné, příjemné a podnětné prostředí pro všechny. Hlavním naším cílem je zajistit bezpečnou, tvůrčí, kvalitně fungující školu tak, aby byli v co nejvyšší míře spokojeni ţáci, rodiče i zaměstnanci školy. Usilujeme vytvořit pro ţáky optimální prostředí pro vzdělávání, pro další vzdělávání a také pro budoucí uplatnění v ţivotě. V jednotlivých hodinách jsou vhodně a přiměřeně stanoveny cíle výuky, které jsou pravidelně hodnoceny učiteli i ţáky. Preferovanou metodou je dobrá motivace ţáků pro práci ve vyučování i pro domácí přípravu. Důleţité je střídání metod práce a podíl ţáků na osvojování učiva. Nedílnou součástí výuky je individuální přístup k ţákům a diferenciace úkolů. Preferujeme spolupráci, proţitkové učení, projektové vyučování, činnostní učení. Chceme u dětí rozvíjet dovednost učit se, komunikovat a spolupracovat. Od první třídy klademe důraz na rozvoj čtenářství, chceme, aby děti uměly získávat informace, zpracovávat je a předávat. Čtenářství, komunikace a práce s informacemi je postupně zaváděna do většiny předmětů. Kaţdý rok připravujeme řadu projektů, které jsou zaměřeny na prezentaci uvedených dovedností ţáků. Velmi úspěšný byl tento rok například projekt tvůrčího psaní Hrdinové. I my učitelé se musíme učit. Tradiční škola, kde učitel pouze předával obsah učiva, ţák se pouze šprtal a následně proběhlo zkoušení, se mění s poţadavky doby. Poţadavek na tvořivého ţáka, jeho dovednosti řešit problémy, komunikovat a spolupracovat, být dobrým občanem i pracantem jsou jistě důleţitými dovednostmi pro ţivot. Dovednosti, které by se měly stát postoji. Dovednosti, které je třeba rozvíjet jak ve škole, tak doma, ale například i na škole v přírodě. Ţáci i učitelé pracují podle týdenních plánů, které obdrţí vţdy v pondělí a na konci týdne probíhá sebehodnocení a hodnocení. Jsou přístupné na webu školy. Také rodiče vítají tyto plány, protoţe mají přehled o učivu, domácích úkolech i jiných aktivitách školy, mohou lépe sledovat pokrok svých dětí.. Ţáci všech ročníků se pokoušeli vytvářet svá portfolia. Tady v této oblasti jsme teprve na začátku, sbíráme zkušenosti, budeme je vyhodnocovat a zamýšlet se nad jejich obsahem. Cílem vedení školy je vytvořit tým kvalitních a kvalifikovaných pedagogů, kteří dobře připraví ţáky na další studium a pro ţivot. Klademe důraz na efektivní, profesionální a promyšlenou práci učitele, který vyuţívá ve své práci metod konstruktivistické pedagogiky. Ţákovská rada Ve škole pracovala Ţákovská rada, která se scházela s ředitelkou školy na nepravidelných setkáních. Ţáci zde měli moţnost prostřednictvím svých volených zástupců vyjádřit svůj názor, diskutovalo se o pravidlech chování, o moţných zlepšeních v práci školy. Učili se věcně a korektně argumentovat. Ţáci tak mají moţnost spolupodílet se na organizaci a změnách, které přetvářejí ţivot, prostředí a vztahy ve škole tak, aby se v ní všichni cítili co nejlépe.

17 Redakční rada Pracovala také Redakční ţákovská rada, která připravovala vydávání školního časopisu Floriánek. Redakční rada pracovala pod vedením paní učitelky Langové. Naše škola vydává svůj školní časopis s názvem Floriánek. Zpravidla vychází 3x ročně, někdy vydáváme navíc speciální číslo v rámci školního projektu. Floriánek přináší informace o projektech, zábavu i poučení. Na škole působí redakční rada časopisu, kterou tvoří zástupci všech tříd. Celkem má 11 členů a schází se 2x měsíčně. Redakční rada se podílí na obsahu kaţdého čísla časopisu, navrhuje témata, vyjadřuje se k připomínkám ţáků, vybírá literární příspěvky a poskytuje zpětnou vazbu a podrobnější informace ostatním ţákům ve třídě. Spolupráce s MŠ Paní učitelka Langová se letos věnovala také problematice bezproblémového přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Úspěšně spolupracujeme s MŠ a to především prostřednictvím projektu Těšíme se do školy. Budoucí prvňáčci mají příleţitost seznámit se s novým prostředím a poznat starší spoluţáky, učitele a další personál školy. Během roku probíhaly vzájemné návštěvy dětí z MŠ a ţáků 1. roč. v rámci ukázkových hodin, kulturních představení společných pro MŠ a 1.ročníku. Starší ţáci v MŠ předčítali pohádky a příběhy, předvedli velikonoční pásmo s říkadly a dramatizaci příběhu Strašidlo z proskovického mlýna. Děti z MŠ se také zúčastnily některých akcí školy- zahájení Festivalu Poodří Fr. Lýska, Vánoční jarmark, Halloween. Metodické sdruţení Ve škole velmi dobře pracuje metodické sdruţení pod vedením paní učitelky Vahalíkové, která průběţně dohlíţela na plnění plánu práce, nad kterým členové metodického sdruţení diskutovali na své první schůzce. Téměř všechny body rozsáhlého plánu metodického sdruţení byly splněny; někdy došlo k aktuálnímu přesunutí do jiného měsíce. Kromě obvyklých schůzek, které se konaly zhruba jednou měsíčně a krátkých pohotovostních porad během přestávek, jsme se v rámci spolupráce s okolními školami zúčastnili metodického sdruţení v ZŠ Stará Bělá. Činnost metodického sdruţení byla zvláště zaměřena na aktivity spojené s realizací našeho ŠVP přípravu projektů, práci s portfoliem, hodnocení a sebehodnocení, DVPP, činnost asistenta pedagoga v naší škole, spolupráci se školní druţinou, podporu výuky Aj, vypracování dlouhodobé strategie v oblasti prevence a environmentální výchovy na léta , podporu čtenářské, matematické, informační gramotnosti ţáků, podporu pozitivních vztahů všech účastníků školního vzdělávání. Prezentace školy Vydáváme školní časopis Floriánek, máme školní web, prostřednictvím kterého pravidelně informujeme o dění ve škole. Vydáváme také školní bulletin, který je vydáván u příleţitosti zápisu do 1.třídy. K prezentaci činnosti školy na veřejnosti slouţí především projekty pořádané v odpoledních hodinách nejen pro ţáky školy, ale hlavně pro širokou veřejnost ( Škola ţije sportem, Halloween, Vánoční jarmark, Těšíme se do školy, Slavnostní pasování prvňáčků na ţáky proskovické školy, Slavnostní rozloučení s ţáky 5. ročníku, ukázkové hodiny pro veřejnost, a další). Ve škole se kaţdoročně uskutečňuje úvodní část Festivalu Poodří Františka Lýska. Zahájení se účastní významní představitelé města i kraje. Letos k nám zavítali p. Květuše Lepilovádcera Františka Lýska, p. Ilja Racek-ředitel ČT Ostrava a další. Výsledky práce školy jsou prezentovány v místním tisku ( Florián ). Zpráva o škole v přírodě chata Orientka: Stará Ves u Rýmařova Od 6. dubna do 10. dubna 2010 se vybraná část dětí naší školy zúčastnila pobytu v přírodě ve Staré Vsi u Rýmařova na chatě Orientka. Jednalo se o skupinu ţáků v počtu 41 od třetího ročníku po ročník pátý. Personální obsazení: Jana Vahalíková, Blanka Hrachovinová, Libuše

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 V Ostravě-Proskovicích dne 30.6.2009 Předkladatel:... Mgr. Eva

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 2009/2010 Hlučín 2010 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4 3) CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I.

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I. Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006 Část I. a) Základní charakteristika školy Název právnické osoby vykonávající činnost školy

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová. 29.8.2013 Neubuz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová. 29.8.2013 Neubuz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová 29.8.2013 Neubuz 1 Výroční zpráva O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk

Základní škola Aloise Klára Úštěk 1 Základní škola Aloise Klára Úštěk obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 V Jablonci nad Nisou, září 2014 Předkládá: RNDr. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Základní škola a Mateřská škola Masarykovy sady 104 Český Těšín okres Karviná 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání..14

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2012-2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Načeradec,okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 3. 0. 2009 Obsah:. Základní

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 30.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 30.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 30.8.2011 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2011 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více