Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 I t--l :::::*ol***** H ; ÍondvR EvRopsxÁunte l operacni LIDSKE_ZDROJE VA WWW'esÍcrcz s M L o U V A NA DoDAVATELEvzDÉLÁvncicHAKT VIT zkoníku,v p atném znění uzavťenpod es 269 odst2zkona 513/1991Sb, obchodního mezi těmitosm uvními stranami: : PROFIMAEFFECTIVE,sro Kudlov Z ín : ) :CZ Zapsanv or vedenémkrajsk1/m soudemv Brně,oddílC, vložka34286 ZastoupenMgrJanouMrovou,jednate kou odběrate : Domovujkovova,ostravaZbíeh,pÍíspěvkov , ujkovova ostrava- Zb eh PS:70030 l: D : Zastoupen reditelkou IngBc MagdouMertovou, Íedite kou uzavíra1í nížeuvedeného dne,měsícea rokututosm ouvu: lnekí PÍedmětsmlouvy,místoa doba plnění 11 PÍedmět smlouvy profesního (odborného) Predmětemsm ouvyje rea izaceda ího vzdělvnípracovníkťl Domov ujkovova,ostrava - ZbŤeh,pťíspěvkov v rmci grantovéhoprojektu službám DoMoVA ulxovova,,,profesním VZDĚLÁvÁtlínlt KE KVALITNĚ"lÍvt prostiednictvím program l kuzťlv rozsahudle PÍí ohy CZ,10413,1'03/A ' 1, kterje nedílnou soustí tétosm ouvy 12 Dobaplněnísmlouvy Realizace kurz, bude zah1ena v ednu2014 a ukonena V ervnu2015vzdě vací kuzy budouprobíhat v termínech, kterési obě stranydohodnou a vz1emně odsouh así 13 Místoplněnísmlouvy prostorchd e požadavkťt Realizacevzdě vacíchkurz bude probíhatve vhodnlch ško icích prostoryzajistíodběratetna v astní odběrate e nk ady ko icí nek 2 Povinnostie 21 se zavazuje proškolitpracovníkyodběrateledle podmínektétosm ouvya v sou]adu príruce s podmínkami stanovenlmiv Projektové op Lzz, a to ve všechoblastecha ve vech propub icitu vzdě vacích aktivitch, vetněpravide 22 zajistí ektorské obsazenívluky a školicí materilypro každého Úastníka kuzu kotici materi y budouopatieny ogya odkazyv sou adus pravid y Manulupropublicitu op LZZ,

2 ****' i :::"::*o ilt ili Í o n d v ERV R o P s K A U N le PRoGRAMPODPORUJEME operacnt LIDSKE_ZDROJE VAl WWWesfCÍCz 23 projedns odběratelem potiebnk zajitění pr běhuvzdě vacích vasopatiení kva itního ektora si vyhrazujeprvoze zvažnyich dťtvodťt změnitodborného 24 po skoněeníjednot iv1/ch vzdě vacích kuzťtpod odběrate izpětnouvazbu z pr běhu vzdě vacích rozvojepracovníkťt kurz a podnětyjako možnosti da šího odběratele 25 je povinenzajistitke každému vzdě vacímu istinu, kterbudeobsahovat kuzu prezenní jménavšechúastníkťt kuzu ze stranyodběrate e'prezenní listinabude opatrena ogya odkazy v souladus pravidlymanu upropub icitu op LZZ 26 pro Úastníky projektu je povinenna všechmaterilech zajistitpub icitu urenyich v sou adus pravidlymanu upro publicitu op LZZ a informovat Úastníky kurz o tom,že projektje z Evropské fondua sttního spo ufinancovn unie Evropského socilního rozpotu eské repub iky 27 je povinenposkytnout projektu vekeré odběrate i dok ady související s rea izací a p něním monitorovacích ukazate projektu 28 V pr běhu realizacevzdě vacích nebudouúastníci na zk aděpoh aví, rasy, diskriminovni nboženství, víry,zdravotního etnického dťtvodu, stavu,věkuisexu ní orientace 29 piedmětsmlouvyosobouodpovědnou se zavazuje,že zajistíkontinuitu t17mu rea izujícího je MgrJanaMrov,te ,e-mai piedmětu za p nění sm ouvy 210 umožníkontro u všechdok ad vztahujících se k pťedmětu sm ouvyosobmoprvněnyim piedpisyn r jejicharchivaci(zkon563/1991 k provdění kontro y a to po dobudanouprvními Sb, o Úetnictví, a zkon ' Sb', o daniz piidanéhodnoty)'oprvněnlmiosobamijsou prce a soci ních Ministerstvo věcí a jím pověienéosoby,územnífinanní orgnyoprvněné k vlkonu kontro,ministerstvo financí,nejvyí kontro ní Úrad, Evropskkomisea EvropskyiÚetní dv r, piípadně k vlkonukontro y da í orgnyoprvněné 211 je ve smys uustanovení berena vědomí, Že ve vztahuk predmětu tétosm ouvy $ 2 odste) pri vyikonufinanní zkona Sb, o finaněníkontro e,osobou povinouspo upťtsobit kontroly Clnek3 Povinnostiodběratele 31 odběrate zajistíúastsv ch pracovníkťt v době konnívzdě vacích a jejichuvo nění ze zaměstnní 32 odběrate se zavazujezajistitvhodnéprostory a zzemíprorea izaci kuz, organizaně zajistitpr běhcelévzdě vací aktivity a zajistitrežijní nk adyúastníkťr

3 ----; '***'I H :J:',X;ll ;1 fondvr EvnopsrÁuntr l operacni LIDSKEIDRoJE VAl WWw'esÍcrcz AZAMESTNANOST 33 podk ady potrebné pro odběratei se d ezavazujeposkytovat i informace a administrativní kva itní zajitění e v souvis osti innosti s plněním tétosmlouvy' 34 odběratel m možnostv piípaděnespokojenosti s pr během vzdě vacíchkuzťt požadovatu programdledohody e změnulektoraa nhradní tnek4 Rušenía změnytermín vzdělvacích kurz podmínkypro rušeníkurz 41Všeobecné Jednotlivé vzdělvacíaktivitymohoubft po dohoděpresunutyna jin1itermínnebo odběratelem jednostranně odvolnyte efonicky izas ním emai uosobě pověienéza p něnípredmětusm ouvy za e v bodě29 uvedené 42 Stornopoplatky odběratelje povinenuhraditi nk ady,kterévzniknoui v souvislosti s pňípadnou neoekvanou změnoudohodnutého rea izacevzdě vací termínu aktivitynebojehojednostrannlm podle odvo ním odběrate se zavazujeuhraditi tyto nk adyformoustornopop atkťt podmínek: ns edujících Lh ta pro rušenívzdě vacíchkurz : Vyie stornopoplatku: méněnež 3 dny pied termínemzrueného kuzu 3 až7 dn pied termínemzrueného 8-14 dn pťedtermínemzrueného vícenež 14 dn pťedtermínemzrueného 50 % ceny 25 o/oceny 10% ceny bez stornopoplatku Pri zruení vyiukyz dťtvodu zsahťrvyí moci nevznikajíodběrate iani iždnénroky 43 Zmény termínri V piípadě nutnosti změny a piesunu termínuze zvažnlch dťtvodťt ze strany e nebo odběrate ebude nhradnítermínstanovenpo odsouhlasení oběma sm uvními stranami 44 Smluvnípokuta V prípadě,že bez zvažnych dťtvodťt neuskutení ektorskouinnostv dohodnutém termínuu vzdě vacíaktivity,kter je predmětemtétosm ouvy,je odběrate oprvněn vyutovat ism uvnípokutuve vfi50% ceny danévzdělvacíaktivity!nek s Cena - fakturace 51 Za innosti, kteréjsou predmětem tétosm ouvy, n eží i ce kovodměnave v!ši ,K (s ovy:sedmsetosmdesttisíckorun) bez DPH K dohodnuté ceně bude pťipoětena DPH d e p atnfchprvních pťedpisťt' jsou uvedenyv Prí oze Rozsaha cenajednot ivyich 1, kterje nedí nou soustí tétosm ouvy 52 Prípadné nk adyna ubytovní a stravovní Úastníkťt nk ady, ida í které nejsounutné / uznate né pri rea izaci hradíodběrate na zk aděv astní objednvky vťri danémuza izení - pokudse stranynedohodnou jinak ii 53 Úhrada za p něníbude probíhatna zk aděskuteněproveden1ich p něníplatbaza poskytnuté prevodemna zk aděfakturvystavenyich s užbybude uskuteněna bezhotovostním em 5

4 H i :::"ť*o '**** Ě ÍondvR E V R o P S K A U N I El operacnt LIDSKEZDRoJE VAl wwwesfcrcz za fakturovanéobdobí vždy za měsíní obdobípíí ohou faktur bude soupis rea izovanyich ko ení Lh ta sp atnostifakturje 21 dn od data doruení fakturyodběrateli 54 V prípadězpožděníp atbym Že odběratelivyfakturovatpen ez prod eníve vy7i 0,01 o/o požadované prod ení z stkyza každy den 55 VeškeréÚetnídok adymusí obsahovat n ežitostidaďovéhodok adudle s 12 zkona 588/1992 Sb, o dani z piidanéhodnoty,ve znění pozdějšíchpredpisťt' V piípadě,že Úetnídoklady nebudou je odběrate oprvněnzas atje ve hůtěsp atnostizpět k dop nění, mítodpovídající n ežitosti, aniž se tak dostane do prod eníse splatností; h ta sp atnostipoínběžet znovu od opětovnéhozas ní n ežitědoplněnlch iopraven ch dok ad nek6 Da šíujednní 61 Tato sm ouvase iídíprvnímťdemeskérepub iky, zejménaprís unfmi zkona ustanoveními predpisťt Sb, obchodnízkoník,ve zněnípozdějších 62 po Jakéko iv změny idoplďkytétosmlouvymusíb1itprovedenyv17hradně formoupísemnyich dodatkťt odsouh asení oběma smiuvními stranami 63 Tato sm ouvanab1ivp atnostia Úinnosti dnem podpisuoběma sm uvními stranami' 64 obě sm uvnístrany jsou oprvněny tuto sm ouvu písemně vypovědět s dvouměsíní vy7povědní po měsíci, dobou Vyipovědnídoba zaínběžet prvnímdnem kalendiníhoměsíce nsledujícího v němž by a vyipověd'doruěena druhésm uvnístraně D vodem odstoupeníod sm ouvyze strany p něnípťedmětu odběrate em Že blt taképoskytnutí nekva itního sm ouvyem!nekz ZvěrenustanovenÍ 71 Tato sm ouvaje sepsnave dvou vyhotoveních každze smluvních s p atností originlu,priemž pojednomvyhotovení stranobdrží 72 obě smluvní stranytímtoprohlaují a potvrzují, Že veker ustanovení a podmínky tétosm ouvyby y dohodnutymezi sm uvními stranamisvobodně,vžně a uritě,nikolivv tísnia za npadně podmínek nevlhodnyich a na d kaz tohopťipojují svépodpisy' Za e, ve Zlínědne Za odběrate e ve Z ínědne30 12' 2013 l n g B c M a g Bonrov ujkovova Provozovna:TyršovonbíeŽí7 60,7 ín Sídlo:Kud ov50o 7ffi o1 Aín l: , D :Cz2556ffi27 tel/fax:577 22A095,wrvwprofimacz Fírmare1;l-i7"Íi v 3rn,otJcJ CvL34286 pííspěvkov 0strava-Zb eh, 25, strava-Zbieh ujkovor'a : , tel a -8-

5 Ž Á Í ť Ťí í é í é íé ě í í ť í Ž í Í í š Í š í í ě Á Í

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany Smlouva o dílo č. objednatele: č. zhotovitele: uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění Smluvní strany Název zadavatele: Město Vlašim Právní forma: 801 - obec

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

ý ý ů č č ů č ý ý ě Ž č ň ě ě ě ů č č č ý ů ě Ú ž ý č ý é č é Ž ý é ý Ž é ý ě ě č ů ú Ž é Ž ýú ě ě ŽÚ ě ě ě éč é ě ý ý ý č ú ů ěú Ž é é ěú Ž ě ý ě ěú Ž č Ž ěú Ž č ú ý Ú Ž č č ý Ú Ž č ú ěú Ž č Ž č ý ů č

Více

ý Č š Á Ž Ě Ý Í ť ř ě Í Ě Á ý úč ř ě ů ř ů č é ř ě ř ý ě ě š ř ů ú č ě čňčš ó óí č ě ě ž Ž š ř š ř ř ě ř é ě ř š ů ů Áé ó ďé ř ú č ě ť Ť Ť ů ě é Í ý ě é Í Ř ě é čů ě úř ě é úř Č ě é úř ř ř ž č ě ů š ř

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB Příloha č. 1 Zadávací dokumentace SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB Uchazeč upraví návrh smlouvy dle pokynů zadavatele podle toho, pro kterou část veřejné zakázky podává nabídku. Pro každou část

Více

1 131 4 1/ 1113 01/1 2 101115

1 131 4 1/ 1113 01/1 2 101115 OBCHODNí A PLATEBNí PODMíNKY Obchodní a platební podmínky mají podobu formulářové smlouvy, do které u chazeč doplní jen id e n t ifik ač ní údaje, cen u a kontaktní osobu a další údaje, jak je v textu

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o.

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. SMLOUVA O DÍLO dále jen Smlouva uzavřená podle paragrafu 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku - v platném znění (dále jen "obchodního zákoníku")

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

INOMINÁTNÍ SMLOUVA ve smyslu ust. 853 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva )

INOMINÁTNÍ SMLOUVA ve smyslu ust. 853 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva ) INOMINÁTNÍ SMLOUVA ve smyslu ust. 853 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva ) k veřejné zakázce Cvičný sbor a cvičný orchestr pro projekt Inovace studijního programu HF JAMUʺ I. Smluvní

Více

Smlouva o zajištění účasti Ministerstva zemědělství na výstavní akci

Smlouva o zajištění účasti Ministerstva zemědělství na výstavní akci 1\11 '1...;- :"}~~ -VO Z'[,.-.LSTVÍ. 1\ li) 17 11r \I l'iuha 1- Nové Měst\) -614 Číslo smlouvy: 445-2015-10042 Č.j.: 35733/20 15-MZe-l0042 Smlouva o zajištění účasti Ministerstva zemědělství na výstavní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Školení zaměstnanců OKD, HBZS, a.s v oblasti likvidace ekologických havárií a nakládání a manipulace s ostatními

Více

h) vyložení stěhovaných předmětů, g) odborné umístění a upevnění stěhovaných předmětů na/ve vozidle určeném k transportu stěhovaných věcí,

h) vyložení stěhovaných předmětů, g) odborné umístění a upevnění stěhovaných předmětů na/ve vozidle určeném k transportu stěhovaných věcí, Úřad vlády České republiky ev. č.: 15/194-0 SMLOUVA o poskytování stěhovacích služeb uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika - Úřad vlády České republiky

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Výuka angličtiny v imi Partner, a.s. Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti imi Partner, a.s. ke zvýšení jejich kvalifikace, profesních dovedností a adaptability.

Více

Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník")

Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník) O-X) INTEGROVANÝ j EVROPSKÁ UNIE.....»»S S J MINISTERSTVO VNITRA OPERAČNÍ EVROPSKY FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM! ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ Kraj Vysocí na Smlouva o dílo uzavřená podle

Více

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Česká republika Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10 IČ: 00164801 Bankovní spojení (č. účtu): 5020-7628001/0710

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 04 - IT školení Služba Datum vyhlášení zakázky: 7. 1. 2011

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

SMLOUVA. o poskytování poradenských služeb. uzavřená mezi

SMLOUVA. o poskytování poradenských služeb. uzavřená mezi SMLOUVA o poskytování poradenských služeb uzavřená mezi KOVANDA, TYKALOV Á advokátní kancelář s.r.o. se sídlem Praha 1, Vodičkova 28 za niž jedná Mgr. Eva Tykalová, jednatel IČ: 28499166 bankovní spojení:

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu)

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) se uzavírá mezi: Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) I. Firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: Bankovní spojení: tel.: e-mail: dále jen prodávající a Zapsaná v obchodním

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Název: IČO : 60418451 Adresa sídla: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní osoby: Zadávací dokumentace Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností v anglickém

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Veřejná zakázka Webový portál pro zřizované organizace a jeho integrace. Smlouva. o poskytování technické podpory (maintenance)

Veřejná zakázka Webový portál pro zřizované organizace a jeho integrace. Smlouva. o poskytování technické podpory (maintenance) Smlouva o poskytování technické podpory (maintenance) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany

Více