Uživatelská příručka NIBE F2030

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka NIBE F2030"

Transkript

1 Uživatelská příručka Tepelné čerpadlo vzduch-voda LEK UHB CZ 13XX-1XA

2

3 Obsah 1 Důležité informace 2 Údaje o instalaci 2 Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní opatření 5 Sériové číslo 7 Kontaktní informace 8 F vynikající volba 10 2 Tepelné čerpadlo srdce domu 11 Funkce tepelného čerpadla 11 Kontakt s F Údržba F Poruchy funkčnosti 19 Řešení problémů 19 4 Technické údaje 21 5 Slovník pojmů 22 Rejstřík 26 Obsah 1

4 1 Důležité informace Údaje o instalaci Výrobek F2030 Sériové číslo Datum instalace Instalační technik Sériové číslo musí být vždy uvedeno Osvědčení o tom, že instalace byla provedena podle pokynů v instalační příručce NIBE a podle platných předpisů. Datum Podpis Kanál Název Nastaveno Výchozí nastavení Příslušenství A1 Komunikační adresa 1 A3 Přípojka, rozd. vratná tepl. 4 C A4 Interval spouštění kompresoru 20 min A5 Vyrovnaná teplota 0 C A6 Časová prodleva, relé elektrokotle 120min A7 Zastavovací teplota -20 C A8 Min. interval mezi odmrazováním 65 2 Kapitola 1 Důležité informace

5 Kanál Název Nastaveno Výchozí nastavení Příslušenství A9 Spuštění odmrazování -3 C A10 Zastavení odmrazování +20 C A14 Aktivace ohřívače obruče 0 A15 Aktivace rozmrazovacího ventilátoru 0 A16 Typ odmrazování 1 Kapitola 1 Důležité informace 3

6 Bezpečnostní informace Toto zařízení je navrženo k použití v domácím prostředí, ale není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí. Tyto osoby mohou zařízení obsluhovat pouze pokud jsou pod dohledem nebo vyškoleny osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost a to v souladu s příslušnými částmi směrnice 2006/95/EC, LVD týkající se zařízení pod nízkým napětím. Zařízení je také určeno pro používání odborníky nebo vyškolenými uživateli v obchodech, hotelích, lehkém průmyslu, farmách a podobných prostředích a to v souladu s příslušnými částmi směrnice 2006/42/EC týkající se strojních zařízení. Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že zařízení není používáno ke hraní. Toto je originál instrukční příručky. Překlad není dovolen bez souhlasu NIBE. Výrobce si vyhrazuje právo k technickým změnám a ke změnám vzhledu zařízení. NIBE Symboly UPOZORNĚNÍ! Tento symbol označuje nebezpečí pro stroj nebo osobu. POZOR! Tento symbol označuje důležité informace o tom, čemu byste měli věnovat pozornost při údržbě své instalace. TIP Tento symbol označuje tipy, které vám usnadní používání výrobku. Značení F2030 je označen symbolem CE a splňuje podmínky pro třídu krytí IP24. Symbol CE znamená, že společnost NIBE zaručuje soulad výrobku se všemi předpisy, které se na něj vztahují na základě příslušných směrnic EU. Symbol CE je povinný pro většinu výrobků prodávaných v EU bez ohledu na to, kde se vyrábějí. 4 Kapitola 1 Důležité informace

7 IP24 znamená, že výrobek je chráněn před průnikem předmětů o průměru 12,5 mm nebo větším a že je chráněn před kapkami ze všech směrů. Bezpečnostní opatření Pozor Instalaci musí provést kvalifikovaný instalační technik. Pokud instalujete systém sami, může dojít k vážným problémům, například k úniku vody nebo chladiva, úrazu elektrickým proudem, požáru a zranění v důsledku závady systému. Při instalaci používejte originální příslušenství a uvedené součásti. Při použití jiných než uvedených součástí se může stát, že jednotka nebude správně fungovat, což může vést k úniku vody, úrazu elektrickým proudem, požáru a zranění. Nainstalujte jednotku na místo s dobrou oporou. V nevhodných místech instalace může dojít k pádu jednotky, což může způsobit škody na majetku a zranění. Při instalaci bez dostatečné opory mohou také vznikat vibrace a hluk. Ujistěte se, že nainstalovaná jednotka je stabilní, aby vydržela zemětřesení a silný vítr. V nevhodných místech instalace může dojít k pádu jednotky, což může způsobit škody na majetku a zranění. Elektrickou instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář a systém musí být zapojen jako samostatný okruh. Nedostatečné napájení a nesprávná funkčnost mohou způsobit úraz elektrickým proudem a požár. Neopravuje systém vlastními silami. Je-li nutná oprava, obraťte se na prodejce. Nesprávně provedené opravy mohou vést k úniku vody, úniku chladiva, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Chcete-li odstranit tepelné čerpadlo, obraťte se na prodejce nebo odborníka. Nesprávná instalace může vést k úniku vody, úniku chladiva, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Při servisní opravě nebo prohlídce vypněte napájení. Pokud nevypnete napájení, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem a poškození otáčejícím se ventilátorem. Nespouštějte jednotku s odstraněnými panely nebo ochranami. Při dotyku s otáčejícím se zařízením, horkými povrchy nebo částmi pod vysokým napětím může dojít ke zranění v důsledku zachycení, popálení nebo zasažení elektrickým proudem. Před zahájením práce na elektrickém zařízení odpojte napájení. Pokud neodpojíte napájení, může dojít k úrazu elektrickým proudem, poškozené a nesprávné funkci zařízení. Údržba Nepoužívejte jednotku v místech, kde hrozí postříkání vodou, například v prádelnách. Pokojová jednotka není vodotěsná, proto by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem a požáru. Nepoužívejte jednotku ke speciálním účelům, například k ukládání potravin, k chlazení přesných přístrojů ani ke konzervaci zvířat, rostlin nebo uměleckých děl. Mohlo by dojít k poškození obsahu. Neinstalujte venkovní jednotku do níže uvedených míst. Kapitola 1 Důležité informace 5

8 - Místa, v nichž může docházet k úniku hořlavého plynu - Místa, v nich mohou do vzduchu unikat uhlíková vlákna, práškové kovy nebo jiné práškové látky - Místa s látkami, které mohou ovlivňovat jednotku, například plynný sirovodík, chlór, kyseliny nebo zásady - Místa s přímým působením olejové mlhy nebo páry - Vozidla a lodě - Místa, v nichž se mohou používat stroje vytvářející harmonické vysokofrekvenční vlnění - Místa, v nichž se často používají kosmetické nebo speciální spreje - Místa, která mohou být vystavena přímým účinkům slané atmosféry. V tomto případě musí být venkovní jednotka chráněna před přímým vnikáním slaného vzduchu. - Místa s velkým množstvím sněhu - Místa, na kterých je systém vystaven účinkům kouře z komína Pokud spodní rám venkovní jednotky zkoroduje nebo se jinak poškodí v důsledku dlouhodobého provozu, nesmí se používat. Používání starého a poškozeného rámu může vést k pádu jednotky a zranění. Nezavádějte odvodňovací trubku do kanálů, v nichž se mohou vyskytovat jedovaté plyny obsahující například sirovodík. Pokud trubka ústí do takového kanálu, do místnosti vnikne jedovatý plyn, který vážně ohrozí zdraví a bezpečnost uživatelů. Izolujte potrubí jednotky, aby na něm nemohla kondenzovat vlhkost z okolního vzduchu. Nedostatečná izolace může způsobit kondenzaci, která může poškodit střechu, podlahu, nábytek a cenný osobní majetek. Neinstalujte venkovní jednotku na místo, kde se mohou usídlit malá zvířata a hmyz. Hmyz a malá zvířata mohou vniknout do elektronických součástí a způsobit poškození a požár. Poučte uživatele, aby udržoval okolní vybavení v čistém stavu. Všechen obalový materiál správně zlikvidujte. Zbylý obalový materiál může způsobit zranění, protože může obsahovat hřebíky a dřevo. Nedotýkejte se žádných tlačítek mokrýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Nevypínejte napájení bezprostředně po zahájení provozu. Počkejte alespoň pět minut, jinak hrozí riziko úniku vody nebo poruchy. Neovládejte systém hlavním vypínačem. Mohlo by dojít k požáru nebo úniku vody. Navíc by se mohl nečekaně spustit ventilátor, což by mohlo způsobit zranění. 6 Kapitola 1 Důležité informace

9 Sériové číslo Sériové číslo najdete v levé horní část zadního krytu a na noze výrobku. Sériové číslo POZOR! Při ohlašování závady vždy uvádějte sériové číslo výrobku. 50 Kapitola 1 Důležité informace 400 mm 7

10 Kontaktní informace AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen CZ DE Tel: (52) Fax: (52) Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk FI FR Tel: Fax: NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: AIT France, 10 rue des Moines, Haguenau Tel : Fax : GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG NL Tel: Fax: NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo PL Tel. sentralbord: NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax Kapitola 1 Důležité informace

11 SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) V zemích neuvedených v tomto seznamu se obraťte na společnost Nibe Sweden nebo navštivte stránky kde získáte více informací. Kapitola 1 Důležité informace 9

12 F vynikající volba F2030 je tepelné čerpadlo vzduch-voda vyvinuté speciálně pro severské podnebí, které využívá venkovní vzduch, takže nejsou nutné vrty ani spirály v zemi. Tepelné čerpadlo je určeno k připojení k vodním topným systémům a dokáže jak efektivně ohřívat teplou vodu při vysokých venkovních teplotách, tak dodávat vysoký výkon do topného systému při nízkých teplotách. Jestliže venkovní teplota klesne pod hodnotu zastavovací teploty, veškeré vytápění musí zajišťovat vnější přídavný ohřívač. Vynikající vlastnosti F2030: Účinný spirálový kompresor Nový, účinný spirálový kompresor, který pracuje při teplotách až do -25 C. Inteligentní řízení Vestavěné inteligentní řízení na optimální řízení tepelného čerpadla. NIBE se spouští spouštěcím signálem z vnitřního modulu F2030 nebo termostatu. Ventilátor F2030 má automatický dvoustupňový regulátor výkonu ventilátoru. Dlouhá provozní životnost Byl zvolen takový materiál, který zajistí dlouhou provozní životnost a vydrží venkovní podmínky severského podnebí. Mnoho možností F2030 lze používat také s většinou elektrokotlů, olejových kotlů nebo podobných zařízení. Tichý F2030 má velmi nízkou hlučnost. Vypouštění F2030 je připraveno na odvod kondenzované vody. 10 Kapitola 1 Důležité informace

13 2 Tepelné čerpadlo srdce domu Funkce tepelného čerpadla H H 3 I Topné Värmebärare médium Värmebärare Chladivo Köldmedium Köldmedium Primární Köldbärare Uteluft médium 40 C45 C 50 C55 C F F Expansionsventil Expanzní Expansionsventil G G E E Kondensor 100 C Kondensor Kondenzátor 80 C 2 Kompressor Kompressor Kompresor D D 0 C Förångare Förångare Výparník -2 C5 C -3-3 C C C B Zdroj tepla C B 0 C2 C A 1 A Värmekälla Uvedené teploty jsou pouze příklady a v různých instalacích a ročních dobách se mohou lišit. Kapitola 2 Tepelné čerpadlo srdce domu 11

14 A B C D E F G H Tepelné čerpadlo vzduch-voda dokáže využívat venkovní vzduch k vytápění budov. Přeměna energie z venkovního vzduchu na vytápění budovy probíhá ve třech různých okruzích. V primárním okruhu (1) se získává volná tepelná energie z okolí a přepravuje se do tepelného čerpadla. V okruhu chladiva (2) se zvyšuje teplota získaného tepla na vysokou hodnotu. V okruhu topného média (3) se rozvádí teplo po domě. Venkovní vzduch Venkovní vzduch je nasáván do tepelného čerpadla. Ventilátor potom směruje vzduch do výparníku tepelného čerpadla. Zde se uvolňuje tepelná energie ze vzduchu do chladiva a teplota vzduchu klesá. Studený vzduch se potom vypouští z tepelného čerpadla. Okruh chladiva V uzavřeném okruhu tepelného čerpadla obíhá plyn chladivo, které také prochází kolem výparníku. Chladivo má velmi nízký bod varu. Ve výparníku získává chladivo tepelnou energii z venkovního vzduchu a začíná se vařit. Plyn vznikající během vaření je směrován do kompresoru s elektrickým pohonem. Když se plyn stlačí, jeho tlak se zvýší a jeho teplota výrazně vzroste z 5 C na přibl. 80 C. Plyn z kompresoru je vháněn do tepelného výměníku/kondenzátoru, kde se z něj uvolňuje energie do topného systému domu, čímž se plyn ochlazuje a kondenzuje zpět na kapalinu. Vzhledem k tomu, že chladivo má stále vysoký tlak, musí projít expanzním ventilem, kde klesne tlak, takže teplota chladiva se vrátí na původní hodnotu. V tomto bodě dokončilo chladivo celý cyklus. Odvádí se znovu do výparníku a postup se opakuje. Okruh topného média Tepelná energie vznikající z chladiva v kondenzátoru je předávána vodě v klimatizačním systému, což je topné médium ohřívané na 55 C (výstupní teplota). Topné médium obíhá v uzavřeném okruhu a přenáší tepelnou energii vody do ohřívače vody a do radiátorů/topných trubek v domě. Uvedené teploty jsou pouze příklady a v různých instalacích a ročních dobách se mohou lišit. 12 Kapitola 2 Tepelné čerpadlo srdce domu

15 Kontakt s F2030 F2030 má vestavěný řídicí systém, který kontroluje a monitoruje provoz tepelného čerpadla. Při instalaci provede instalační technik potřebná nastavení řídicího systému, aby tepelné čerpadlo ve vašem systému pracovalo optimálně. Tepelné čerpadlo je regulováno různými způsoby v závislosti na konfiguraci vašeho systému. Máte-li vnitřní modul NIBE, lze jím řídit provoz tepelného čerpadla. Další informace najdete v příslušné příručce. Kapitola 2 Tepelné čerpadlo srdce domu 13

16 Údržba F2030 Pravidelné kontroly Když je tepelné čerpadlo umístěno venku, vyžaduje jistou externí údržbu. UPOZORNĚNÍ! Nedostatečný dohled může vést k vážnému poškození F2030, na které se nevztahuje záruka. LEK/APH Kontrola mřížek Během roku pravidelně kontrolujte, zda není vstupní mřížka ucpaná listím, sněhem nebo něčím jiným. Věnujte zvláštní pozornost silnému větru nebo sněžení; v takových podmínkách se zvyšuje riziko ucpání mřížky. LEK/APH LEK/APH LEK/APH Zabraňte usazování sněhu na F2030, mohl by zakrýt mřížku. 14 Kapitola 2 Tepelné čerpadlo srdce domu

17 LEK/APH Chraňte před sněhem a/nebo ledem. Čištění vnějšího krytu Bude-li třeba, vnější kryt lze vyčistit vlhkou látkou. Při čištění je třeba dávat pozor, aby se tepelné čerpadlo nepoškrábalo. Nestříkejte vodu do mřížek ani na boční strany, aby nevnikla do F2030. Chraňte F2030 před stykem se zásaditými čisticími prostředky. Odkapávací mísa na kondenzát a trubka na odvod kondenzátu Během roku je nutné odstraňovat listí a podobné nečistoty ze žlabu a odvodňovací trubky. Čištění 1. Vypnutím ochranného vypínače přerušte přívod elektrické energie. 2. Pomocí rychle rozpojitelných západek na levém a pravém předním okraji uvolněte žlab. Držte zadní okraj na místě a nenapínejte napájecí kabel. 3. Vyčistěte odkapávací mísu na kondenzát a výpusti/trubku na odvod kondenzátu. 4. Vraťte žlab v opačném pořadí kroků pro odstranění (viz bod 2). 5. Znovu zapněte ochranný vypínač. V případě dlouhých výpadků napájení V případě delších výpadků napájení se doporučuje vypustit část topného systému, která je umístěna venku. K tomu slouží uzavírací a vypouštěcí ventily, které nainstaloval instalační technik. Máte-li pochybnosti, zavolejte svému instalačnímu technikovi. Tipy pro úsporu Instalace tepelného čerpadla vytváří teplo a/nebo teplou vodu. K ovládání se používá vaše nastavení. Kapitola 2 Tepelné čerpadlo srdce domu 15

18 Spotřebu energie ovlivňují různé faktory, například pokojová teplota, spotřeba teplé vody, míra izolace domu a to, zda má dům mnoho velkých okenních ploch. Dalším faktorem je také poloha domu, např. vliv působení větru. Také si zapamatujte: Otvírejte termostatické ventily až na doraz (vyjma termostatů v místnostech, v nichž má být z různých důvodů chladněji, např. v ložnicích). Termostaty zpomalují průtok v topném systému, což musí tepelné čerpadlo kompenzovat zvyšováním teplot. Pak je více vytížené a spotřebuje více energie. Snižte nebo upravte nastavené hodnoty v jakýchkoliv externích řídicích systémech. Příkon % roční spotřeby 25% RozvodEnergiförbrukning energie z tepelného fördelat čerpadla över åretvzduch-voda je rozložen do celého roku. % av årsförbrukningen 20% 15% 10% 5% 0% Leden jan Únor feb Březen mars Duben april Květen maj Červen juni Červenec juli Srpen aug Září sep Říjen okt Listopad nov Prosinec dec Měsíc Månad Při zvýšení pokojové teploty o jeden stupeň se zvýší příkon přibl. o 5 %. Spotřeba domácnosti Bylo spočítáno, že dříve činila roční spotřeba elektřiny v průměrné švédské domácnost přibližně 5000 kwh. Dnes je to obvykle kwh. Zařízení Plochý televizor (v provozu: 5 h/den, v klidu: 19 h/den) Set-top box (v provozu: 5 h/den, v klidu: 19 h/den) Normální výkon (W) Provoz V klidu 2 10 Přibližná roční spotřeba (kwh) Kapitola 2 Tepelné čerpadlo srdce domu

19 Zařízení Normální výkon (W) Přibližná roční spotřeba (kwh) DVD (v provozu: 2 h/týden) Herní konzole (v provozu: 6 h/týden) Rádio/zvuková souprava (v provozu: 3 h/den) Počítač vč. monitoru (v provozu: 3 h/den, v klidu 21 h/den) Žárovka (v provozu 8 h/den) Halogenové bodové svítidlo (v provozu 8 h/den) Chladnička (v provozu: 24 h/den) Mraznička (v provozu: 24 h/den) Sporák (v provozu: 40 min/den) Trouba (v provozu: 2 h/týden) Myčka nádobí, přípojka ke studené vodě (v provozu 1x/den) Pračka (v provozu: 1x/den) Sušička (v provozu: 1x/den) Vysavač (v provozu: 2 h/týden) Předehřívání motoru (v provozu: 1 h/den, 4 měsíce/rok) Vytápění prostoru pro cestující (v provozu: 1 h/den, 4 měsíce/rok) Uvedené hodnoty jsou přibližné příklady. Příklad: Rodina se 2 dětmi žije v domě s 1 plochým televizorem, 1 set-top boxem, 1 přehrávačem DVD, 1 herní konzolí, 2 počítači, 3 zvukovými soupravami, 2 žárovkami na toaletě, 2 žárovkami v koupelně, 4 žárovkami v kuchyni, 3 žárovkami venku, pračkou, sušičkou, chladničkou, mrazničkou, troubou, vysavačem a předehříváním motoru; spotřeba domácnosti = 6240 kwh. Elektroměr Pravidelně kontrolujte elektroměr v budově, pokud možno jednou za měsíc. Ukáže jakékoliv změny spotřeby. V nových domech jsou obvykle dva elektroměry; pomocí rozdílu vypočítejte spotřebu vaší domácnosti. Kapitola 2 Tepelné čerpadlo srdce domu 17

20 Novostavby Nové domy vysychají asi jeden rok. V této době mohou mít výrazně větší spotřebu než později. Po 1-2 letech se musí znovu nastavit křivka ohřevu, posun křivky ohřevu a ventily termostatů v budově, protože topný systém po skončení vysychání zpravidla vyžaduje nižší teplotu. 18 Kapitola 2 Tepelné čerpadlo srdce domu

21 3 Poruchy funkčnosti Řešení problémů UPOZORNĚNÍ! Práce na součástech pod přišroubovanými kryty smí provádět pouze kvalifikovaný instalační technik nebo osoba pod jeho dozorem. UPOZORNĚNÍ! Vzhledem k tomu, že F2030 může být připojen k velkému počtu externích jednotek, musí se kontrolovat také tyto jednotky. UPOZORNĚNÍ! Nelze-li odstranit provozní poruchy podle postupů v této kapitole, je třeba zavolat instalačního technika. UPOZORNĚNÍ! V případě, že odstranění závad vyžaduje práci na součástech pod přišroubovanými kryty, musí se ochranným vypínačem přerušit přívod elektrického napájení. Při odstraňování poruch funkčnosti mohou pomoci následující tipy: Základní úkony Začněte kontrolou následujících možných příčin závady: Běží tepelné čerpadlo, nebo je připojen napájecí kabel k F2030. Skupinové pojistky a hlavní jistič v domě. Jistič uzemňovacího obvodu v budově. Nízká teplota teplé vody nebo nedostatek teplé vody Tato část kapitoly o hledání závad platí pouze tehdy, pokud je tepelné čerpadlo připojeno k ohřívači teplé vody. Velká spotřeba teplé vody. Počkejte, dokud se neohřeje teplá voda. Nesprávné nastavení ve vnitřním modulu NIBE. Nahlédněte do příručky k vnitřnímu modulu. Kapitola 3 Poruchy funkčnosti 19

22 Nízká pokojová teplota Zavřené termostaty v několika místnostech. Nastavte termostaty v co nejvíce místnostech na maximum. Aktivovaný externí spínač pro změnu vytápění místnosti. Zkontrolujte všechny externí spínače. Nesprávné nastavení v NIBE SMO nebo ve vnitřním modulu NIBE Nahlédněte do příručky k vnitřnímu modulu. Vysoká pokojová teplota Aktivovaný externí spínač pro změnu vytápění místnosti. Zkontrolujte všechny externí spínače. Nesprávné nastavení v NIBE SMO nebo ve vnitřním modulu NIBE Nahlédněte do příručky k vnitřnímu modulu. F2030 je nefunkční Externí řídicí zařízení nevyslalo spouštěcí signál. Zkontrolujte nastavení na řídicím zařízení. Aktivovala se ochrana. Vyměňte pojistku nebo resetujte miniaturní síťový jistič. Jestliže se znovu aktivuje ochrana, je třeba kontaktovat instalačního technika. Chladný venkovní vzduch. Počkejte, dokud nebude okolní teplota o 2 C vyšší než nastavená zastavovací teplota tepelného čerpadla. Okolní teplota je vyšší než 40 C. Počkejte, dokud okolní teplota neklesne pod 38 C. Nízká výparná teplota. Ujistěte se, že není zablokovaný průtok vzduchu. Pokud závada přetrvává, obraťte se na instalačního technika. Časové podmínky neumožňují spuštění. Počkejte, dokud nepominou nastavené podmínky. Obruč ventilátoru pokrytá ledem Obraťte se na instalačního technika! Lopatky ventilátoru a přední mřížka pokryté ledem Obraťte se na instalačního technika! 20 Kapitola 3 Poruchy funkčnosti

23 4 Technické údaje Podrobné technické specifikace tohoto výrobku najdete v instalační příručce (www.nibe.cz). Kapitola 4 Technické údaje 21

24 5 Slovník pojmů COP Je-li definováno, že tepelné čerpadlo má COP (topný faktor) 4, v podstatě to znamená, že jestliže spotřebujete energii za 10 haléřů, získáte z tepelného čerpadla tepelnou energii za 40 haléřů. Je to účinnost tepelného čerpadla. Měří se při různých podmínkách, např. 7/45, kde 7 znamená venkovní teplotu a 45 znamená hodnotu výstupní teploty ve stupních. Čidlo okolní teploty Čidlo umístěné venku na tepelném čerpadle nebo v jeho blízkosti. Toto čidlo sděluje tepelnému čerpadlu, jaká je teplota v místě, kde se nachází. Expanzní nádoba Nádoba s topným médiem, jejímž úkolem je vyrovnávat tlak v systému topného média. Expanzní ventil Ventil, který snižuje tlak chladiva, čímž klesá teplota chladiva. Chladivo Látka obíhající uzavřeným okruhem v tepelném čerpadle, která se v důsledku změn tlaku vypařuje a kondenzuje. Při odpařování pohlcuje tepelnou energii a při kondenzaci ji uvolňuje. Klimatizační systém Klimatizační systémy se také mohou označovat jako topné systémy. Budova se vytápí radiátory, podlahovým vytápěním nebo konvektory s ventilátory. Kompresor Stlačuje chladivo v plynném skupenství. Když se chladivo stlačí, vzrostou tlak a teplota. Kondenzátor Tepelný výměník, v němž kondenzuje horké chladivo v plynném skupenství (ochlazuje a zkapalňuje se) a uvolňuje tepelnou energii do topného systému a systému teplé vody v domě. Oběhové čerpadlo Čerpadlo, které zajišťuje oběh kapaliny v potrubním systému. 22 Kapitola 5 Slovník pojmů

25 Ohřívač teplé vody Ohřívač s teplou užitkovou vodou (z vodovodu) je tvořen akumulačním zásobníkem teplé vody s vestavěným trubkovým výměníkem, ve kterém cirkuluje při ohřevu teplé vody voda topná, která teplou vodu ohřívá. Tepelné čerpadlo dle nastavených paramerů ohřívá teplou vodu v zásobníku a vytápí dům dle nastavené topné křivky. Ohřívač teplé vody Nádrž, ve které se ohřívá užitková voda. Je umístěna někde vně tepelného čerpadla. Plnicí čerpadlo Viz Oběhové čerpadlo. Plnicí spirála Plnicí spirála v ohřívači ohřívá topnou vodou z F2030 užitkovou teplou vodu (ve vodovodu). Pojistný ventil Ventil, který se v případě příliš vysokého tlaku otevře a vypustí trochu kapaliny. Poruchy funkčnosti Poruchy funkčnosti jsou nežádoucí změny teplé vody/vnitřního klimatu, například když má teplá voda příliš nízkou teplotu nebo když pokojová teplota nedosahuje požadované hodnoty. Závada tepelného čerpadla se někdy může projevovat jako porucha funkčnosti. Tepelné čerpadlo většinou zaznamená závady a signalizuje je zobrazováním alarmů na displeji. Presostat Tlakový spínač, který aktivuje alarm a/nebo zastaví kompresor, jestliže se v systému objeví nepřípustné tlaky. Vysokotlaký presostat se sepne v případě příliš vysokého kondenzačního tlaku. Nízkotlaký presostat se sepne v případě příliš nízkého výparného tlaku. Přídavná el. energie Jedná se o elektrickou energii spotřebovanou navíc například elektrokotlem během nejchladnějšího období roku, aby pokryl spotřebu tepla, kterou nedokáže zajistit tepelné čerpadlo. Kapitola 5 Slovník pojmů 23

26 Přídavné teplo: Přídavné teplo je teplo vytvářené navíc k teplu dodávanému kompresorem v tepelném čerpadle. Mezi přídavné ohřívače patří například ponorný ohřívač, elektrokotel, solární kolektory, plynový kotel/olejový kotel/kotel na brikety/kotel na dřevo nebo dálkové vytápění. Přívodní potrubí Potrubí, kterým je ohřátá voda z tepelného čerpadla přenášena do topného systému v domě (do radiátorů/topných trubek). Radiátor Jiný výraz pro topné těleso. Aby se mohly používat s F2030, musí být naplněny vodou. Spirálová nádrž Ohřívač, který má uvnitř spirálu. Voda ve spirále ohřívá vodu v ohřívači. Strana topného média Potrubí vedoucí do klimatizačního systému v domě tvoří stranu topného média. Tepelný výměník Zařízení, které přenáší tepelnou energii z jednoho média do jiného, aniž by se média smíchala. Jako příklady různých tepelných výměníků lze uvést výparníky a kondenzátory. Teplá užitková voda Voda, která se používá například ke sprchování. Teplota vratné vody Teplota vody, která se vrací do tepelného čerpadla poté, co odevzdala tepelnou energii radiátorům/topným trubkám. Topné médium Teplá kapalina, obvykle normální voda, která vychází z tepelného čerpadla do klimatizačního systému v domě a zajišťuje vytápění místností. Topné médium rovněž ohřívá teplou vodu. Topný faktor (COP) Poměr tepelné energie vydané tepelným čerpadlem k elektrické energii, kterou potřebuje k provozu. Jinak se nazývá také COP (topný faktor). 24 Kapitola 5 Slovník pojmů

27 Trojcestný přepínací ventil Ventil, který může pouštět kapalinu dvěma směry. Trojcestný přepínací ventil může pouštět kapalinu do klimatizačního systému, když tepelné čerpadlo vytváří teplo pro dům, a do ohřívače teplé vody, když tepelné čerpadlo ohřívá teplou vodu. Účinnost Míra účinnosti tepelného čerpadla. Čím vyšší, tím lépe. Výparník Tepelný výměník, v němž se vypařuje chladivo tím, že získává tepelnou energii ze vzduchu, který se následně ochlazuje. Vyrovnaná teplota Vyrovnaná teplota (teplota bivalence) je venkovní teplota, při níž je stanovený výkon tepelného čerpadla roven požadovanému výkonu budovy. To znamená, že tepelné čerpadlo pokrývá požadovaný výkon celé budovy až po tuto teplotu. Výstupní teplota Teplota ohřáté vody, vypouštěné tepelným čerpadlem do topného systému. Zpětné potrubí Potrubí, kterým je voda z topného systému v domě (z radiátorů/topných trubek) přenášena zpět do tepelného čerpadla. Kapitola 5 Slovník pojmů 25

28 6 Rejstřík B Bezpečnostní opatření, 5 D Důležité informace, 2 F2030 vynikající volba, 10 Kontaktní informace, 8 Sériové číslo, 7 Údaje o instalaci, 2 F F2030 vynikající volba, 10 Funkce řídicího modulu, 11 Funkce tepelného čerpadla, 12 K Kontaktní informace, 8 Kontakt s F2030, 13 P Poruchy funkčnosti Řešení problémů, 19 Pravidelné kontroly, 14 Příkon, 16 Ř Řešení problémů, 19 S Sériové číslo, 7 Slovník pojmů, 22 T Technické údaje, 21 Tepelné čerpadlo srdce domu, 11 Tipy pro úsporu, 15 Příkon, 16 U Údaje o instalaci, 2 Údržba F2030, 14 Pravidelné kontroly, 14 Tipy pro úsporu, 15 V případě dlouhých výpadků napájení, 15 V V případě dlouhých výpadků napájení, Kapitola 6 Rejstřík

29 Kapitola 6 27

30 28 Kapitola 6

31

32 NIBE AB Sweden Hannabadsvägen 5 Box 14 SE Markaryd

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití MOS 0712-2 Návod k 031132 Návod k použití Přeprava / Instalace Uvedení do provozu / Seřízení Příslušenství se stručným návodem k použití Řízení / Popis funkcí Technická data Rejstřík A B C D E F G LEK

Více

MOS 0703-1. Návod k instalaci a obsluze FLM 30 FLM 30 LEK

MOS 0703-1. Návod k instalaci a obsluze FLM 30 FLM 30 LEK MOS 0703-1 FLM 30 031124 Návod k instalaci a obsluze FLM 30 LEK OBSAH Pro uživatele 1. Základní informace 2 1.1. Všeobecně 2 1.2. Záznam o instalaci FLM 30 2 2. Popis systému 3 2.1. Princip funkce 3 2.2.

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.7 Displej vnitřní jednotky.8

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

MAV 1143-1 ESV 28 031953 ESV 28. Návod k montáži smìšovací sady ESV 28 k NIBE SPLIT

MAV 1143-1 ESV 28 031953 ESV 28. Návod k montáži smìšovací sady ESV 28 k NIBE SPLIT MAV 1143-1 031953 Návod k montáži smìšovací sady k NIBE SPLIT 1 návod k montáži Úvod Obsah sady Toto zařízení se použije pokud je vnitřní modul HBS 10 instalován v domě s dvěma různými otopnými systémy,

Více

OBSLUHA A INSTALACE CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA» LWZ 403 SOL

OBSLUHA A INSTALACE CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA» LWZ 403 SOL OBSLUHA A INSTALACE CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA» LWZ 0 i» LWZ 0 SOL» LWZ 0 SOL OBSLUHA CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA OBSLUHA Obecné pokyny. Vysvětlivky symbolů Bezpečnost. Použití v

Více

Manuál pro instalaci, užívání a údržbu

Manuál pro instalaci, užívání a údržbu Manuál pro instalaci, užívání a údržbu GAHP-A indoor absorpční vzduchové tepelné čerpadlo pro instalaci v technické místnosti napájené plynem a obnovitelnými zdroji energie Revize: B Kód: D-LBR741 Tento

Více

Uživatelský návod Instalační návod

Uživatelský návod Instalační návod Uživatelský návod Instalační návod Tepelné čerpadlo Neoré Vydání 12/2013 - všechna práva a změny vyhrazeny RYCHLÝ RÁDCE Popis ovládacích prvků regulátoru Foxtrot. OLED displej Tepl. výst. vody TeplOTA

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

LG ART COOL klimatizaèní jednotka

LG ART COOL klimatizaèní jednotka ČESKY ENGLISH ITALIANO ESPAŇOL FRANÇAS DEUTSCH GREEK LG ART COOL klimatizaèní jednotka PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODELY: SP1 Chassis (A07_Series) (A09_Series) (A12_Series) LG DŮLEŽITÉ Přečtěte si prosím pečlivě

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SIDE BY SIDE CHLADNIČKA RM25***** CZECH REPUBLIC UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA OBSAH VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY 2 NÁVOD K OBSLUZE 4 NASTAVENÍ CHLADNIČKY 4 HLAVNÍ FUNKCE 4 OVLÁDACÍ PANEL 5 PANEL DIGITÁLNÍ INDIKACE

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle. RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13

Návod k obsluze a instalaci kotle. RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13 ávod k obsluze a instalaci kotle RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13 Ray 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K Výrobní číslo kotle je vyznačeno na štítku, který je připevněn na spodním krytu elektrického

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

Příručka pro montáž, provoz a údržbu

Příručka pro montáž, provoz a údržbu Příručka pro montáž, provoz a údržbu OBSAH KAPITOLA 1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 KAPITOLA 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 2.1 Palivo... 3 2.2 Únik plynu... 3 2.3 Napájení... 4 2.4 Použití... 4 2.5 Údržba... 4

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vinotéka KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ Vytápění, ohřev vody a chlazení Účinná energetická řešení pro rezidenční a komerční prostory 2 3 Vy a

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

EHR 275 Ekonovent vysoko výkonnostní rekuperační jednotka pro obytné domy

EHR 275 Ekonovent vysoko výkonnostní rekuperační jednotka pro obytné domy EHR 275 Ekonovent vysoko výkonnostní rekuperační jednotka pro obytné domy NÁVOD K POUŢITÍ, MONTÁŢI, OBSLUZE A ÚDRŢBĚ Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel: +420 326 909 030, fax: +420 326 909

Více

Zelené město, Etapa 1 - Sever, PŘÍRUČKA K UŽÍVÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY 0. DEFINICE POJMŮ I. ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH IV.2.5 Likvidace domovního odpadu IV.2.6 Protipožární zařízení IV.2.7 Hromosvod IV.2.8 Vzduchotechnika

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL. NIBE země voda 1

NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL. NIBE země voda 1 NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL NIBE země voda 1 NIBE země voda 2 + SLUNEČNÍ TEPLO ULOŽENÉ V ZEMI OBROVSKÝ ZDROJ ENERGIE, KTERÝ UŽ JEN ČEKÁ NA VYUŽITÍ Podívejte se z okna. Co vidíte? Ulici?

Více