Kompaktní tepelné čerpadlo vzduch - voda. pro vnitřní instalaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompaktní tepelné čerpadlo vzduch - voda. pro vnitřní instalaci"

Transkript

1 Návod pro obsluhu a instalaci Kompaktní tepelné čerpadlo vzduch - voda pro vnitřní instalaci NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci V070

2 Čtěte jako první! Tento návod poskytuje důležité informace o přístroji. Je nedílnou součástí výrobku a měl by být u výrobku uložen, aby byl kdykoliv k dispozici po celou dobu životnosti zařízení. Při změně vlastnictví má být předán dalšímu majiteli. Přečtěte si tento návod ještě předtím než začnete zařízení obsluhovat nebo na něm provádět jakékoliv práce. To se týká zejména kapitoly o bezpečnosti. Vždy bez vyjímek dodržujte všechny instrukce. Je možné, že tento návod obsahuje instrukce, které vám nejsou zcela jasné. V takovém případě kontaktujte výrobce nebo příslušného dovozce. Tento návod je společný pro několik typů přístroje. Proto vždy vyhledejte parametry platné pro váš konkrétní přístroj. Tento návod je zaměřen na osoby, které na zařízení provádějí instalační nebo údržbářské práce a na osoby, které zařízení provozují. Všechny části návodu jsou chráněny autorskými právy. Bez písemného souhlasu výrobce nemohou být ani částečně reprodukovány, kopírovány nebo překládány do jiného jazyka. Symboly V tomto návodu jsou použity symboly, které mají následující význam. Informace pro uživatele. Informace nebo instrukce pro technika. NEBEZPEČÍ! Upozorňuje na bezprostřední nebezpečnou situaci, která může vést k možným těžkým zraněním nebo i smrti. výstraha! Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k možným vážným zraněním nebo i smrti. varování! Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k možným středním nebo lehkým zraněním. Upozornění. Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může vést ke škodám na majetku. poznámka Zdůraznění informace. tip NA ÚSPORU ENERGIE Návrhy pro snížení spotřeby energie a nákladů, případně surovin. Odkaz na jiné části návodu. Odkaz na jiné dokumenty výrobce. NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

3 Obsah InformaCE PRO OBSLUHU A KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL ČTĚTE JAKO PRVNÍ... SymbolY... účel použití... vyloučení odpovědnosti... označení CE... BEZPEčNOST... zákaznický servis...5 záruka...5 likvidace...5 princip funkce tepelného čerpadla...6 oblast použití...6 měření vyrobeného tepla...6 provoz...6 péče o přístroj...7 údržba zařízení...7 Čištění a mytí zařízení a jeho součástí...7 poruchy...7 Instrukce pro instalační techniky rozsah dodávky...8 Instalace...8 Umístění jednotky...8 Doprava na místo instalace...9 Instalace...0 Instalace vzduchovodů... Změna výfukové strany z pravé na levou... Vzduchovody System 700 (příslušenství)... Výhody... Sestavení stěnových průchodů... Vzduchovody, montáž... Zajištění vzduchovodu v průchodce zdí...5 Zajištění vzduchovodu na tepelném čerpadle...5 Ukončovací rámeček, montáž...6 Drátěná mřížka a ochranné žaluzie, montáž...6 Instalace a připojení k topnému okruhu...7 Manometr...8 Svod pojistného ventilu ohřevu teplé vody a odvod kondenzátu...8 zásobník teplé vody...9 Elektrické připojení...9 výplach, plnění a odvzdušnění systému... Kvalita vody v topných systémech... Izolace hydraulických připojení...5 diferenční tlakový ventil...5 Kontrola a nastavení přepouštěcího ventilu...5 Instalace řídícího rozváděče...6 Instalace a vyjmutí displeje...7 uvedení do provozu...8 Bezpečnostní termostat elektrokotle...9 likvidace...9 Technické údaje / rozsah dodávky...0 výkonové grafy Topný výkon/cop /Příkon / Dispoziční tlak, Topný systém AP-AW0-6C... AP-AW0-8C... AP-AW0-0C... AP-AW0-C...5 rozměrové náčrty...6 Instalační schémata Instalační schéma verze...7 Instalační schéma verze...8 Instalační schéma verze...9 Instalační schéma verze...0 Instalační schéma verze 5... Instalační schéma verze 6... Schéma elektro, připojovací svorkovnice... Vnitřní elektro zapojení AP-AW0-6C - AP-AW0-8C... AP-AW0-0C AP-AW0-C...7 Dodatek prohlášení o shodě...50 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci TM AP-AW0

4 Účel použití Zařízení může být využito pouze k tomu účelu k jakému bylo zkonstruováno. To znamená: pro topení. pro přípravu teplé vody. Zařízení může být provozováno pouze za podmínek daných technickými parametry. Přehled Technické údaje / rozsah dodávky. Instalace tepelného čerpadla má být předem oznámena vašemu dodavateli elektrické energie. Vyloučení odpovědnosti Výrobce není zodpovědný za škody, které vzniknou nesprávným použítím výrobku nebo neodbornou instalací. Výrobce dále nepřebírá odpovědnost v následujících případech: pokud práce na přístroji nejsou prováděny v souladu s tímto návodem. pokud jsou práce na přístroji prováděny neodborně. pokud jsou na přístroji prováděny práce, které nejsou popsány v tomto návodu a nebyl k nim vydán písemný souhlas výrobce. pokud je přístroj nebo jeho komponenty změněny bez písemného souhlasu výrobce. Bezpečnost Provoz přístroje je bezpečný pokud je používán k účelu k jakému byl zkonstruován. Provedení přístroje odpovídá všem platným normám DIN/VDE a všem platným bezpečnostním předpisům. Před zahájením jakýchkoliv prací na přístroji si musí osoba, která práce provádí přečíst návod. To platí i v případě pokud tato osoba na podobném zařízení již pracovala a nebo byla k takovým pracem vyškolena výrobcem. Každá osoba pracující na zařízení musí dodržovat platné předpisy a postupy bezpečnosti práce. To platí zejména o pomůckách BOZP. NEBEZPEČÍ! Nebezpečí vážného poranění elektrickým proudem! Elekrické připojení může být prováděno pouze osobou s dostatečnou kvalifikací. Před odstraněním krytů vypněte napájení! VÝSTRAHA! Pouze osoby s dostatečnou kvalifikací mohou pracovat na zařízení a všech jeho částech. VÝSTRAHA! Zařízení obsahuje chladivo! Unikající chladivo může způsobit poranění nebo škody na majetku. V případě úniku chladiva: Vypněte zařízení. Zavolejte autorizovaný servis. UPOZORNĚNÍ Z bezpečnostních důvodů: Nikdy neodpojujte přístroj sami od napájení, pouze v případě, že by se otevřely kryty. Označení CE Výrobek je označen značkou CE. Prohlášení o shodě NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

5 UPOZORNĚNÍ Instalujte tento typ tepelného čerpadla pouze ve vnitřním prostředí a provozujte ho pouze s venkovním vzduchem jako zdrojem tepla. Ochlazený vzduch veďte znovu do venkovního prostředí. Neomezujte průtok vzduchu. Rozměrový náčrtek a schéma instalace pro konkrétní model. VÝSTRAHA! Zapněte přístroj jedině v případě pokud jsou namontovány vzduchovody. Zabraňte možnosti zranění otáčejícím se ventilátorem. Např montáží mřížky do výdechů vzduchu. Mřížka není součástí dodávky. Zákaznický servis Pro veškeré informace týkající se výrobku kontaktujte dovozce nebo příslušného servisního partnera. Záruka Přehled Zákaznický servis. Informace k záruce najdete v dokumentech dodaných při dodávce. Pro informace o záruce kontaktujte vašeho dodavatele. UPOZORNĚNÍ Začlenění tepelného čerpadla do ventilačního systému a nebo použití ochlazeného vzduchu pro účely chlazení není dovoleno. UPOZORNĚNÍ Prostředí kde je tepelné čerpadlo instalováno a ani vzduch použitý jako zdroj tepla nesmí obsahovat žádné agresivní látky! Látky jako např. čpavek, chlór, oxid siřičitý, sůl, odpadní plyn, kouř apod. mohou poškodit tepelné čerpadlo! Likvidace přístroje Při likvidaci přístroje po ukončení jeho životnosti dodržujte všechny platná nařízení týkající se tepelných čerpadel a zařízení s chladivem. Demontáž. VAROVÁNÍ! Vzduch vystupující z tepelného čerpadla je ochlazen asi o 5K. To může v některých případech vést k tvoření námrazy nebo ledu. Instalujte výdechy vzduchu tak, aby nedošlo k tvoření námrazy na chodnících apod. Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci TM AP-AW0 5

6 Princip funkce systému s tepelným čerpadlem Tepelná čerpadla pracují na základě stejného principu jako domácí chladničky pouze s obráceným efektem. Chladnička odebírá teplo z uskladněných potravin a předává ho do místnosti pomocí mřížky na zadní stěně. Tepelné čerpadlo odebírá teplo ze země, vody nebo okolního vzduchu. Odebrané teplo je pak dále převedeno do vyšší teplotní hladiny a dále předáváno do topné vody. Dokonce i když je venkovní teplota pod bodem mrazu je možné tepelným čerpadlem odebrat z prostředí dostatek tepla pro ohřev domu a teplé vody. Příklad: tepelné čerpadlo země-voda s podlahovým vytápěním: Provoz Vaším rozhodnutím instalovat tepelné čerpadlo jste na dlouho dobu přispěli k ochraně životnímu prostředí a nepřímo též k nízkým emisím a šetření primárních energií. Systém s tepelným čerpadlem můžete ovládat pomocí řídícího panelu. Ujistěte se o správnosti vašeho nastavení. Návod k obsluze regulátoru tepelného čerpadla a topného systému. Aby váš systém pracoval účinně a šetrně k životnímu prostředí dbejte zvláště na následující: TIP NA ÚSPORU ENERGIE Nepoužívejte zbytečně vysoké teploty topné vody. Nižší teplota topné vody znamená vyšší účinnost a tím nižší náklady na provoz. TIP NA ÚSPORU ENERGIE Když větráte nenechávejte okna otevřená po dlouhou dobu. Používejte krátkodobé intenzivní větrání. Ušetříte tak náklady na vytápění. / = využitelná energie cca. / = energie z prostředí cca. / = dodaná elektrická energie Oblast použití Pokud je přihlédnuto k venkovním podmínkám, limitům zařízení a platným předpisům je možné každé tepelné čerpadlo použít pro vytápění jak novostaveb tak i rekonstrukcí. Přehled Technické údaje / rozsah dodávky. 6 NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

7 Péče o přístroj Vnější části přístroje mohou být čištěny vlhkým hadrem a pomocí běžných čistících prostředků dostupných v domácnosti. Nepoužívejte čistící prostředky obsahující abraziva, kyseliny nebo chlór. Takové látky mohou poškodit povrch přístroje a nebo jeho součásti. Údržba přístroje Podle směrnice EU (EC) 8/006 ze 7.května 006, jsou nařízeny kontroly těsnosti zařízení s chladivem. Záznamy o kontrole jsou zapisovány do evidenční knihy zařízení s chladivem. Toto nařízení se vztahuje pouze na některá tepelná čerpadla! Kritériem pro povinnost provádět kontroly těsnosti je hmotnost chladiva a hermetická těsnost chladícího okruhu. Pokud je hmotnost chladiva v okruhu menší než kg nejsou žádné kontroly vyžadovány. U všech ostatních typů je evidenční kniha zařízení s chladivem součástí dodávané dokumentace. Evidenční kniha zařízení s chladivem, oddíl Informace k použití evidenční knihy. Součásti topného okruhu a tepelné čerpadlo (ventily, expanzní nádoby, oběhová čerpadla, filtry) by měli být kontrolovány alespoň jednou ročně školeným technikem. UPOZORNĚNÍ Pravidelně kontrolujte zda kondenzát může volně odtékat z jednotky. Zkontrolujte i vanu kondenzátu uvnitř jednotky a případně ji vyčistěte. ČiŠTĚNÍ A MYTÍ ZAŘÍZENÍ A JEHO SOUČÁSTÍ Poruchy VAROVÁNÍ! Součásti přístroje smí být čištěny pouze kvalifikovaným technikem a podle instrukcí výrobce. Čistění deskového výměníku chemickou cestou musí být následováno jeho řádným vypláchnutím čistou vodou. Vždy musí být dodržen postup výrobce deskového výměníku. V případě poruchy můžete zjistit příčinu na ovládacím displeji tepelného čerpadla a topného systému. Návod k obsluze pro regulátor topného systému a tepelného čerpadla. VAROVÁNÍ! Servis zařízení smí provádět pouze osoba vyškolená výrobcem. Přehled Zákaznický servis. mějte na zřeteli, že u některých modelů nemusí být vyhlášena na displeji žádná porucha i když vypnul bezpečnostní termostat elektrokotle. Uvedení do provozu, Bezpečnostní termostat elektrokotle. Doporučuje se uzavřít smlouvu o pravidelné kontrole a údržbě s vaším dodavatelem tepelného čerpadla. Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci TM AP-AW0 7

8 Rozsah dodávky Příklad dodávky: PŘÍSLUŠENSTVÍ NUTNÉ PRO PROVOZ UPOZORNĚNÍ Používejte pouze originální příslušenství. Vzduchovody (s příslušenstvím) musí být objednány samostatně. Instalace Kompaktní jednotka včetně: hermeticky uzavřeného kompresoru, všechny bezpečnostní prvky chladícího okruhu elektrický rozváděč se silovými stykači a jednotkou měkkého startu kompresoru čidla namontovaná v jednotce pro měření teplot chladícího okruhu a okruhu topné vody hadice pro odvod kondenzátu (připevněná v tepelném čerpadle) hadice pro přepad z pojitného ventilu (připojená na straně tepelného čerpadla) Čidlo venkovní teploty Přepínací ventil topení / teplá voda U modelů vybavených měřením dodaného tepla: měření průtoku pro výpočet dodaného množství energie úsporná oběhová čerpadla, tzv. komfortní deska. Rozsah dodávky viz. Přehled Technické údaje / rozsah dodávky. Postupujte následovně: Zkontrolujte viditelná poškození vnějšího obalu dodávky. Ujistěte se, že dodávka je kompletní. Veškeré nesrovnalosti musí být nahlášeny okamžitě. Přehled Technické údaje / rozsah dodávky. Při provádění prací dodržujte následující: Vždy dodržujte předpisy týkající se bezpečnosti práce. VÝSTRAHA! Tepelné čerpadlo smí být instalováno pouze kvalifikovaným technikem! Při instalaci mějte na paměti hluk produkovaný zařízením za provozu. Přehled Technické údaje / rozsah dodávky, Hladiny akustického tlaku UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ UPOZORNĚNÍ Jednotka je určená pro instalaci uvnitř objektu. Zařízení musí být instalováno v suchém prostředí bez nebezepečí zamrznutí. Místo instalace musí splnit normu DIN EN 78 a všechny další místní nařízení. Rozměrový náčrtek a instalační schéma pro konkrétní model. 8 NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

9 DOPRAVA DO MÍSTA INSTALACE Vždy během transportu dodržujte předpisy bezpečnosti práce. VÝSTRAHA! Nepodceňujte hmotnost jednotky. Pro její přemístění je potřeba několik lidí. DOPRAVA RUČNÍM VOZÍKEM Pro zmenšení hmotnosti přepravované jednotky je možné sejmout boční stěny a přední stěnu. Odstraňte obal a krabici s příslušenstvím (bude potřeba při instalaci.) Přehled Technické údaje / rozsah dodávky, Všeobecné údaje VÝSTRAHA! Při sejmutí jednotky z dřevěné palety může dojít k jejímu převrácení. To může vést k jejímu poškození a vážným zraněním. Zajistěte dostatečná opatření aby nemohlo dojít k převrácení jednotky. UPOZORNĚNÍ Nikdy nepoužívejte žádné komponenty a hydraulické připojení k účelům přepravy. Sundejte jednotku z palety. Odstraňte boční kryty a přední kryt z jednotky. Pro odstranění krytů uvolněte rychlouzávěry. Otočte proti směru hodinových ručiček o 90. UPOZORNĚNÍ Hydraulická připojení se nesmí za žádných okolností poškodit. UPOZORNĚNÍ V žádném směru nenaklánějte jednotku o více než 5. Aby se předešlo poškození během dopravy, měla by být jednotka dopravena až na místo instalace v originálním balení na dřevěné paletě za použití vysokozdvižného vozíku nebo alespoň ručního paletového vozíku. Odejměte boční stěny a uložte je na bezpečné místo. Vozíkem vjeďte pod jednotku ze zadní strany. Alpha InnoTec GmbH EPP-Isolationshülle Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci NIBE TM AP-AW0 9

10 Instalace UPOZORNĚNÍ Při dopravě dávejte pozor na poškození hydraulických připojení na zadní straně jednotky. varování Doprava pomocí ručního vozíku na pytle tzv. rudlu z přední strany není dovolena. NEBEZPEČÍ! K instalaci je potřeba několik lidí. UPOZORNĚNÍ Nenaklánějte jednotku o více než 5 (V žádném směru). Namontujte nožičky UPOZORNĚNÍ posunování jednotky bez nožiček může poškodit podlahu. Jednotku nakloňte opatrně na jednu stranu zajistěte jednotku v nakloněné pozici tak, aby nemohla neočekávaně spadnout do výchozí polohy. VAROVÁNÍ! Pozor na zranění prstů a rukou! Namontujte nožičky do každého rohu jednotky Vždy dodržujte instalační schéma pro konkrétní model. Mějte na paměti minimální odstupy. Instační schéma pro konkrétní model. Jednotku postavte tak, aby elektro rozváděč byl přístupný za všech okolností. Postupujte následovně: Pokud ještě není odstraněn obalový materiál, odstraňte ho. Odložte krabici s příslušenstvím a sejměte jednotku z dřevěné palety Doprava ručním vozíkem. Obalový materiál předejte k likvidaci se všemi zásadami ochrany životního prostředí Jednotku postavte na stabilní základ, který unese její hmotnost. Nejlépe na betonovou podlahu. Přehled Technické údaje / rozsah dodávky, Všeobecné údaje. Nožička Zajišťovací matice Nastavovací šroub Pomalu a opatrně dejte jednotku do výchozí pozice. Postup opakujte i pro druhou stranu jednotky. Umístěte jednotku na konečné místo instalace. Pro drobné vyrovnání nerovností použijte nastavovací šrouby nožiček. Nezapomeťe utáhnout zajišťovací matice. 0 NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

11 Instalace vzduchovodů změna výfukové strany z pravé na levou Vyjměte čidlo vedoucí z nosníku vlevo a nechte kabel volně viset. Mějte na paměti směr vzduchu vyfukovaného z jednotky. Na jednotce dodané z výroby se vyfukuje studený vzduch na pravou stranu. Odstraňte horní přední panel a odložte ho stranou. Přitom otáčejte panelem o 80 aby nedošlo k poškození kapiláry manometru. Vytáhněte izolační panely na levé i pravé straně tahem na vyznačených místech. Prudké trhavé pohyby vyndání usnadní. Manometr. UPOZORNĚNÍ Pozor na kapiláru manometru. Pokračujte opatrným vyndáním kabelu čidla z levého panelu. Odstraňte boční stěnu na levé a pravé horní straně uvolněním dvou šroubů na každé straně. Otvor utěsněte krytkou dodanou v příslušenství. Zlehka posuňte oba boční panely do strany a vyjměte boční panel zatlačením dozadu. Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci NIBE TM AP-AW0

12 Pokud je to nutné můžete EPP izolaci zajistit použitím tavné pistole nabo lepidlem bez rozpouštědel. Čidlo musí být vždy instalováno na opačné straně než je výstup vzduchu. UPOZORNĚNÍ Výstupky izolačních panelů musí zapadnout na určená místa. Výstupek: Vyměnte dva díly z pravé strany na levou a obráceně. Čidlo včetně kabelu veďte skrz předlisovaný otvor na pravé straně. Otvor proražte šroubovákem. Místo pro výstupek dole Čidlo připevněte k nosníku na pravé straně. Vybrání v horní části Veďte kabel čidla do elektro rozváděče přes dva kabelové držáky a lišty s montážními otvory. Izolační panely a kryty nainstalujte zpět v obráceném pořadí. Izolační panely přikládejte vždy nejdříve na spodní straně a potom je dotlačte otevřenou dlaní na místo zespoda nahoru. K usnadnění můžete použít slabou vrstu mýdlové vody. vzduchovody system 700 (příslušenství) Vzduchovody System 700 jsou kompletní systém pro vedení vzduchu do a z tepelného čerpadla z venkovního prostředí. Sada obsahuje : průchody zdí vzduchové kanály připojení k jednotce (sada) ochranná mřížka a ochrana proti dešti 5 zakončovací rámečky NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

13 Příklad montáže systému vzduchovodů: průchodka zdí, montáž Postupujte následovně: Všechny potřebné díly pro stěnovou průchodku vyjměte z krabice. Potom sestavte dva kusy stěnové průchodky které patří k sobě podle následujících obrázků. Použijte lepidlo, které je součástí dodávky. Vzduchovody a průchodky zdí jsou vyrobeny z robustního materiálu. Skládají se z mhoha dílů a jejich montáž se provádí pomocí tzv zámků. Jsou dodávány v ploché krabici a jejich montáž probíhá až na místě instalace. Jsou dostupné v délkách 50 mm nebo 000 mm a jsou dodávány i díly jako např kolena. Připevněte další díl podle obrázku. výhody kompletní optimalizovaný systém (včetně průchodek zdí) Otočte už sestavené díly o 90 a připevněte poslední díl. vysoká absorbce hluku lehký materiál a tím jednoduchá doprava jednodušše sestavitelné pomocí tzv. zámků konstrukce velmi vysoké kvality Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci NIBE TM AP-AW0

14 Otočte už sestavené díly ještě jednou o 90 a proveďte poslední spojení. Nebo v případě stávajícího objektu upevněte průchodku ve zdivu s použitím montážní pěny: Stabilizujte tvar stěnové průchodky pomocí dodaných dřevotřískových desek, které jsou součástí dodávky. Hotová venkovní fasáda Průchodky stěnou slouží k upevnění vzduchovodů do prostupů ve zdivu a zabraňují přístupu chladného vzduchu do zdiva. Zároveň slouží pro upevnění ochranných mřížek na výdechy vzduchu. vzduchovody, montáž Vložte průchodku do stěny a utěsněte ji. To může být uděláno už v průběhu výstavby domu. Postupujte násleodvně: Vyjměte potřebné díly z krabice. Průchodka musí mít přesah cm nad finální fasádu. Spojování jednotlivých dílů se provádí stejně jako v případě průchodek stěnou. Body. Zeď objektu Vložte průchodku do zdi ( cm nad finální fasádu) NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

15 zajištění vzduchovodu v průchodce zdí Na lištu nasaďte ochranný kryt. Navlékněte dodané kulaté těsnění na konec vzduchovodu. Tento konec natlačte do průchodky zdí. Opakujte body pro upevnění vzduchovodu i u druhého výstupu vzduchu z tepelného čerpadla. průchodka zdí vzduchovod těsnění s kulatým profilem hydroizolační páska (aplikovat až po připojení na tepelné čerpadlo) Po připojení a zajištění obou vzduchovodů na tepelném čerpadle utěsněte prostor mezi vzduchovodem a průchodkou zdí dodanou hydroizolační páskou. Nezapomeňte: Potom co byly vzduchovody připevněny k tepelnému čerpadlu, utěsněte otvory mezi vzduchovodem a průchodkou zdí pomocí dodané hydroizolační pásky. Pokud je to nutné připevněte vzduchovody ke stropu pomocí vhodných držáků. připojení vzduchovodů k tepelnému čerpadlu Postupujte následovně: Připevněte dodanou lištu a zajistěte ji pomocí speciálních šroubů na výstupku vzduchovodu. Připevněte dodanou základnu na hranu vzduchovodu. Umístěte vzduchovod na příslušný otvor v tepelném čerpadle. Zahákněte dodané pružiny do otvorů u vstupů vzduchu na tepelném čerpadle. Zahákněte dodané pružiny do lišty připevněné ke vzduchovodu. Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci NIBE TM AP-AW0 5

16 ukončovací rámeček, montáž Přišroubujte rámeček do průchodky zdí na obou otvorech (vstup i výstup). Umístěte do rámečku ochrannou mřížku. Nasaďte ochrannou žaluzii a upevněte ji šrouby. Rámeček nemá žádný technický účel. Slouží pouze k vytvoření estetického zakončení průchodu zdí. 8 x drátěná mřížka a ochranné žaluzie, montáž Postupujte následovně: Vyjměte z krabice potřebné díly. Drátěnou mřížku, žaluzii na kanál vstupního vzduchu, žaluzii na kanál výstupního vzduchu, zakončovací rámeček a montážní mateiál. Pokud je výdech vzduchu umístěn nad terénem použijte ochrannou žaluzii tzv typ proti počasí. Pokud je výdech pod úrovní terénu použijte tzv. protidešťovou žaluzii. Opakujte kroky i na druhém výdechu vzduchu. Z vnější strany domu vložte montážní rámeček a zajistěte ho šrouby. 8 x 6 NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

17 Instalace, připojení k topnému systému Připojení pro výstup topné vody, výstup pro ohřívač teplé vody a společné vratné potrubí jsou na zadní straně přístroje: NEBEZPEČÍ! Nebezpečí vážného zranění elektrickým proudem! Před otevřením krytu přístroj vypněte a zajistěte ho proti opětovnému zapnutí! UPOZORNĚNÍ Připojte zařízení k topnému systému podle hydraulického schématu pro konkrétní model. Hydraulické připojení Zkontrolujte, že připojovací průměry a délky potrubí topného systému jsou dostatečně dimenzovány. Oběhové čerpadlo musí být schopno vytvořit alespoň minimální průtok vyžadovaný pro konkrétní model. Přehled Technické údaje / rozsah dodávky, topný systém. Připojení topného okruhu a okruhu ohřevu teplé vody Rozměrový náčrtek pro konkrétní model. Připojte jednotku na topný systém přes dodané pružné hadice. Hadice musí být instalovány proto, aby se zabránilo přenosu vibrací. Hadice musí být instalovány s ohyby aby mohly pohlcovat vznikající vibrace. UPOZORNĚNÍ Při instalaci potrubí na jednotku vždy zajistěte připojení proti pootočení aby nedošlo k poškození měděného potrubí uvnitř jednotky. Postupujte následovně: Před připojením tepelného čerpadla propláchněte důkladně topný systém. Nečistoty v topném systému mohou způsobit poruchu funkce. Pružné hadice jsou součástí dodávky. Připojte výstup topné vody, výstup pro ohřívač teplé vody a společné vratné potrubí dodanými pružnými hadicemi a uzavíracími ventily. Pokud jsou namontovány uzavírací ventily je v budoucnu možné propláchnout deskový výměník bez vypuštění topného systému. Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci NIBE TM AP-AW0 7

18 Manometr přepad pojistného ventilu teplé vody a odvod kondenzátu Přepad pojistného ventilu a odvod kondenzátu musí být odveden pomocí předinstalovaných hadic v souladu s předpisy. Odvod do kanalizačního systému je možný pouze s použitím sifonu, který musí být volně přístupný. připojovací armatura Pozice vyústění odvodů viz. rozměrový náčrtek konkrétního modelu. Pokud je to nutné může být manometr oddělen od topného okruhu aniž by bylo nutné vypustit topnou vodu. Za tímto účelem odšroubujte šroubení od automatického ventilu. UPOZORNĚNÍ Neohýbejte kapiláru manometru! Při montáži a demontáži šroubení může dojít ke stříkání vody. Použijte momentový klíč pro utažení šroubení, moment: 0 Nm. Přepad pojistného ventilu teplé vody Hadice pro odvod kondenzátu VAROVÁNÍ! Veďte oba svody uvnitř jednotky jako sifon. 8 NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

19 Zásobník teplé vody Pokud bude tepelné čerpadlo použito pro ohřev teplé vody, musí být do systému začleněn zásobník teplé vody. Jeho objem musí odpovídat požadavkům na odběr a teplosměnná plocha výměníku musí odpovídat výkonu tepelného čerpadla. Výměník pro ohřev teplé vody uvnitř zásobníku musí být správně dimezován vzhledem k topnému výkonu tepelného čerpadla. V nabídce je velké množství zásobníků, které tyto podmínky splní. Připojte zásobník teplé vody do systému podle hydraulického schématu konkrétního typu. Hydraulické připojení. Ve spojení s multifunkčním zásobníkem musí být namontován přídavný přepínací ventil na vratném potrubí (příslušenství). Hydraulické připojení. Elektrické připojení Během práce na elektro částech dodržujte následující: NEBEZPEČÍ! Nebezpečí vážného zranění elektrickým proudem! Electrické připojení může být instalovánou pouze osobou s dostatečnou kvalifikací. Před otevřením krytu zařízení vypněte a zajistěte proti opětovnému zapnutí! VÝSTRAHA! Dodržujte příslušné postupy bezpečnosti práce v průběhu všech prací na elektro částech zařízení. Zařízení musí být připojeno v souladu s požadavky dodavatele elektrické energie! Źádný z instalovaných kabelů nesmí být pod napětím ani v průběhu instalace do průchodek elektro rozváděče! hlavní přívod Pokud je jednotka uzavřena, otevřete přední panel. Doprava ručním vozíkem Otevřete elektro rozváděč jednotky. Povolte šrouby křížovým šroubovákem a odstraňte víko. Elektro rozváděč Šrouby s křížovou hlavou Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci NIBE TM AP-AW0 9

20 Kabely veďte do jednotky přes gumové průchodky na zadní stěně. UPOZORNĚNÍ Musí být zajištěn správný sled fází (motor kompresoru). Nesprávný sled fází může vést k vážnému a neopravitelnému poškození kompresoru. UPOZORNĚNÍ Zařízení musí být připojeno přes automatický hlavní jistič se vzdáleností kontaktů nejméně mm. Gumové průchodky Umístění gumových průchodek viz. rozměrový náčrtek konkrétního typu. E Mějte na paměti hodnotu startovacího proudu. Schutzvermerk nach DIN beachten Přehled Technické údaje / rozsah dodávky, Elektro Kabely jsou uvnitř přístroje vedeny v uzavřených kabelových kanálech do elektro rozváděče. D C varování. Kabel snímače vyrobeného tepla nesmí být zkracován! Kabelový kanál uvnitř jednotky Průchodky rozváděče Připojení pro napájecí a řídící vodiče Připojení pro desku regulátoru B Regulátor topného systému a tepelného čerpadla může být připojen k počítačové síti pomocí kabelu určeného k tomuto účelu. systém tak může být řízen dálkově. Pokud má být takové připojení vytvořeno instalujte stíněný síťový kabel (kategorie 6, s konektorem RJ-5) a veďte ho přes jednotku Blattformat: A hoch společně s předinstalovaným vedením k ovládacímu Oberflächen panelu HS Zust. Änderungstext Datum Von Allgemeintoleranz DIN ISO 768 -c Erstellt Gepr. Norm. Datum Name Stenglein Uzavřete elektro rozváděč. Alpha-InnoTec GmbH Industriestraße D Kasendorf Maßstab : Det. Maßstab Werkstoff Gewicht Benennung ArtikelNr. Ers. f. Durchflusssensor VFS Ers. d. Blatt von Všechna připojení instalujte podle schématu ke konkrétnímu typu. Připojovací schéma pro konkrétní typ. 0 NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

21 Vypláchnutí, plnění a odvzdušnění systému UPOZORNĚNÍ Topný systém musí být před uvedením do provozu řádně odvzdušněn. kvalita vody pro plnění systému s tepelným čerpadlem Podle směrnice VDI 05 část I a II Použití moderních, energeticky účinných tepelných čerpadel se velmi rozšiřuje. Jejich důmyslná konstrukce umožňuje dosáhnout velmi dobré účinnosti. Zmenšování prostoru pro vybavení kotelen vedlo k vývoji kompaktních tepelných čerpadel s malými rozměry, ale přitom velmi vysokými výkony. V těchto zařízeních se používá velké množství různých materiálů, s různou odolností proti korozi. Tepelná čerpadla NIBE jsou konstruována podle posledních poznatků v oboru a vyráběna z nejvhodnějších materiálů. To s sebou přináší i nutnost použití správné náplně topné vody. Topná voda neovlivňuje jen účinnost celého systému, ale také jeho životnost. Doporučení daná směrnicí VDI 05 část I a část II musí být tedy splněna jako minimální požadavek na správný provoz celého systému. Dlouholetá zkušenost NIBE ukazuje, že nejbezpečnější a nejméně poruchový provoz je tzv. provoz s nízkým obsahem soli (bude vysvětleno dále v textu). VDI 05 část I poskytuje důležité informace a doporučení týkající se tvoření vodního kamene v topných systémech a systémech ohřevu teplé vody. VDI 05 část II se věnuje doporučení týkajících se redukce korozivních účinků vody v topných systémech. zásady části I a části II Vznik vodního kamene a koroze v topných systémech je nízká když: - je systém správně navržen a správně uveden do provozu - systém je uzavřen (bez vnějšího přístupu kyslíku) - tlak soustavy je správně dimenzován a udržován - doporučující hodnoty ph pro topnou vodu jsou splněny - je prováděna pravidelná údržba a servis Měl by být udržován provozní deník systému ve kterém jsou pravidelně zapisovány všechny sledované hodnoty podle VDI 05. poškození která mohou vzniknout když není doporučení dodrženo - Poruchy prvků v systému např. ventilů a oběhových čerpadel. - Netěsnosti v systému (např. na deskovém výměníku). - Postupné zanášení potrubí a snížení jeho světlosti, případně zablokování průtoku v komponentech jako např. deskový výměník. - Únava materiálu. - Vzduchové bubliny a případně i kavitace. - Negativní efekt na předávání tepla (tvoření úsad) a s tím spojené zvuky např. bublavý zvuk. vodní kámen zabiják energie Naplnění systému běžnou pitnou vodou vede k vyloučení veškerého vápníku jako vodního kamene. Následně dochází k méně účinnému přenosu tepla. Účinnost celého systému klesá a naopak stoupají náklady na provoz. Platí pravidlo, že mm vodního kamene způsobí 0% ztrátu v přenosu energie. V extrémních případech může dokonce zničit deskový výměník. změkčování vody podle VDI 05 část I Pokud je voda před plněním změkčena podle směrnice VDI 05 potom nedochází k žádnému tvoření vodního kamene. Toto efektivně zabrání pozdějšímu tvoření vodního kamene a jeho negativním účinků na systém. Koroze podceňovaný problém VDI 05, část II se zabývá problémem koroze. Změkčení vody může být v tomto případě neúčinné. Hodnota ph může výrazně převýšit hodnotu 0. Hodnoty vyšší než už dokonce poškozují gumová těsnění. Doporučení podle VDI 05, část jsou sice splněny, ačkoliv VDI 05 část doporučuje hodnotu ph mezi 8, až maximálně 0. Pokud jsou použity hliníkové komponety (a to je případ spousty moderních systémů) hodnota ph nesmí překročit hodnotu 8,5, protože jinak vzniká možnost koroze hliníku a to i přes nepřítomnost kyslíku v Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci NIBE TM AP-AW0

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro venkovní instalaci

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro venkovní instalaci Tepelná čerpadla vzduch/voda pro venkovní instalaci 4 Wärme pumpen Natur bewahren Tepelná čerpadla vzduch/voda Na první pohled: vytápění a příprava teplé vody venkovní instalace malý instalační náklad

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Tepelná čerpadla vzduch/voda VNITŘNÍ INSTALACE Tepelná čerpadla vzduch/voda TEPELNÁ ČERPADLA Specialista na tepelná čerpadla KOMPAKTNÍ TEPELNÁ ČERPADLA LWC Sotva uvěřit co všechno kompakty svedou! Postavit, připojit, topit! vytápění

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Dimplex novinky 2011

Dimplex novinky 2011 Dimplex novinky 2011 Vysoce efektivní tepelné čerpadlo vzduch-voda LA 6TU pro venkovní instalaci vysoce efektivní tepelné čerpadlo pro nízkoenergetické domy přirozeně tiché díky využití bionického EC ventilátoru

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro vnitřní instalaci

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro vnitřní instalaci Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní instalaci 4 Wärme pumpen Natur bewahren Centrála domácí techniky KHZ LW KHZ-LW 60 vytápění chlazení vzduchový výměník připojení na solární systém Na první pohled:

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 300 tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ AW do výstupní teploty 55

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání Š V É D S K Á TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie.

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl Stavební připravenost Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl CZ verze 1.1 Obsah A. Slovník použitých zkratek... 3 B. Popis otopného

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ R VPA 300/200 CZ Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK LEK LEK CZ 1 Vybavení 1 studená voda vstup 2 teplá voda výstup 3 teplá voda cirkulace

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Tepelná čerpadla p p 61AF

Tepelná čerpadla p p 61AF Heating Tepelná čerpadla p p 61AF Vzduch A r wat - voda r VYSOKOTEPLOTNÍ VYTÁPĚNÍ Technologie a udržitelnost OD ROKU 1902 Důvěryhodná značka Když Willis Carrier vynalezl v roce 1902 první systém pro klimatizaci

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu si nejdříve prostudujte tento návod.

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry:

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry: Návod k obsluze "Carbon crystal - kompozitní nástěnný infra topný systém" je systém vytápění, které kombinuje sálavé infra vytápění a konvenční vytápění v jednom panelu. Přeměna elektřiny na teplo má až

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000 Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000 CZ verze 1.3 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada...

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association HOTJET ONE vzduch/voda TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Získávání energie z venkovního vzduchu

Získávání energie z venkovního vzduchu OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ Získávání energie z venkovního vzduchu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA 08 2014 Proč tepelné čerpadlo Stiebel Eltron? TRADICE 40 letý vývoj a výroba tepelných

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení PRODUKTOVÉ INFORMACE 20/2011 Tento katalog Mitsubishi Electric Europe B.V. se ustále snaží o další

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ. Tepelná čerpadla vzduch voda

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ. Tepelná čerpadla vzduch voda OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ Tepelná čerpadla vzduch voda 08 2014 Proč tepelné čerpadlo Stiebel Eltron? TRADICE 40 letý vývoj a výroba tepelných čerpadel KVALITA vývoj a výroba v

Více

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 NIBE F2030 rozměry a dodané díly Rozměry a hmotnost šířka mm 1260 hloubka mm 570 výška (vč. nožiček) mm 1134 hmotnost kg 160 165! Vychýlené těžiště! Pozor

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association Jsme ryze českým výrobcem, který svou výrobní

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Model Externí ventilační jednotka

Model Externí ventilační jednotka Návod k použití Model Externí ventilační jednotka Technický popis TECHNICKÝ POPIS Konstrukce většiny odsavačů par Faber umožňuje přemístění ventilační jednotky (standardně umístěné v odsavači) mimo kuchyni.

Více

KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300. Návod k instalaci

KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300. Návod k instalaci KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300 Návod k instalaci KVR 10 Instalační instrukce Obecné informace Příslušenství KVR 10 se používá k bezpečnému odvodu většiny

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více