Kompaktní tepelné čerpadlo vzduch - voda. pro vnitřní instalaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompaktní tepelné čerpadlo vzduch - voda. pro vnitřní instalaci"

Transkript

1 Návod pro obsluhu a instalaci Kompaktní tepelné čerpadlo vzduch - voda pro vnitřní instalaci NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci V070

2 Čtěte jako první! Tento návod poskytuje důležité informace o přístroji. Je nedílnou součástí výrobku a měl by být u výrobku uložen, aby byl kdykoliv k dispozici po celou dobu životnosti zařízení. Při změně vlastnictví má být předán dalšímu majiteli. Přečtěte si tento návod ještě předtím než začnete zařízení obsluhovat nebo na něm provádět jakékoliv práce. To se týká zejména kapitoly o bezpečnosti. Vždy bez vyjímek dodržujte všechny instrukce. Je možné, že tento návod obsahuje instrukce, které vám nejsou zcela jasné. V takovém případě kontaktujte výrobce nebo příslušného dovozce. Tento návod je společný pro několik typů přístroje. Proto vždy vyhledejte parametry platné pro váš konkrétní přístroj. Tento návod je zaměřen na osoby, které na zařízení provádějí instalační nebo údržbářské práce a na osoby, které zařízení provozují. Všechny části návodu jsou chráněny autorskými právy. Bez písemného souhlasu výrobce nemohou být ani částečně reprodukovány, kopírovány nebo překládány do jiného jazyka. Symboly V tomto návodu jsou použity symboly, které mají následující význam. Informace pro uživatele. Informace nebo instrukce pro technika. NEBEZPEČÍ! Upozorňuje na bezprostřední nebezpečnou situaci, která může vést k možným těžkým zraněním nebo i smrti. výstraha! Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k možným vážným zraněním nebo i smrti. varování! Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k možným středním nebo lehkým zraněním. Upozornění. Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může vést ke škodám na majetku. poznámka Zdůraznění informace. tip NA ÚSPORU ENERGIE Návrhy pro snížení spotřeby energie a nákladů, případně surovin. Odkaz na jiné části návodu. Odkaz na jiné dokumenty výrobce. NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

3 Obsah InformaCE PRO OBSLUHU A KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL ČTĚTE JAKO PRVNÍ... SymbolY... účel použití... vyloučení odpovědnosti... označení CE... BEZPEčNOST... zákaznický servis...5 záruka...5 likvidace...5 princip funkce tepelného čerpadla...6 oblast použití...6 měření vyrobeného tepla...6 provoz...6 péče o přístroj...7 údržba zařízení...7 Čištění a mytí zařízení a jeho součástí...7 poruchy...7 Instrukce pro instalační techniky rozsah dodávky...8 Instalace...8 Umístění jednotky...8 Doprava na místo instalace...9 Instalace...0 Instalace vzduchovodů... Změna výfukové strany z pravé na levou... Vzduchovody System 700 (příslušenství)... Výhody... Sestavení stěnových průchodů... Vzduchovody, montáž... Zajištění vzduchovodu v průchodce zdí...5 Zajištění vzduchovodu na tepelném čerpadle...5 Ukončovací rámeček, montáž...6 Drátěná mřížka a ochranné žaluzie, montáž...6 Instalace a připojení k topnému okruhu...7 Manometr...8 Svod pojistného ventilu ohřevu teplé vody a odvod kondenzátu...8 zásobník teplé vody...9 Elektrické připojení...9 výplach, plnění a odvzdušnění systému... Kvalita vody v topných systémech... Izolace hydraulických připojení...5 diferenční tlakový ventil...5 Kontrola a nastavení přepouštěcího ventilu...5 Instalace řídícího rozváděče...6 Instalace a vyjmutí displeje...7 uvedení do provozu...8 Bezpečnostní termostat elektrokotle...9 likvidace...9 Technické údaje / rozsah dodávky...0 výkonové grafy Topný výkon/cop /Příkon / Dispoziční tlak, Topný systém AP-AW0-6C... AP-AW0-8C... AP-AW0-0C... AP-AW0-C...5 rozměrové náčrty...6 Instalační schémata Instalační schéma verze...7 Instalační schéma verze...8 Instalační schéma verze...9 Instalační schéma verze...0 Instalační schéma verze 5... Instalační schéma verze 6... Schéma elektro, připojovací svorkovnice... Vnitřní elektro zapojení AP-AW0-6C - AP-AW0-8C... AP-AW0-0C AP-AW0-C...7 Dodatek prohlášení o shodě...50 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci TM AP-AW0

4 Účel použití Zařízení může být využito pouze k tomu účelu k jakému bylo zkonstruováno. To znamená: pro topení. pro přípravu teplé vody. Zařízení může být provozováno pouze za podmínek daných technickými parametry. Přehled Technické údaje / rozsah dodávky. Instalace tepelného čerpadla má být předem oznámena vašemu dodavateli elektrické energie. Vyloučení odpovědnosti Výrobce není zodpovědný za škody, které vzniknou nesprávným použítím výrobku nebo neodbornou instalací. Výrobce dále nepřebírá odpovědnost v následujících případech: pokud práce na přístroji nejsou prováděny v souladu s tímto návodem. pokud jsou práce na přístroji prováděny neodborně. pokud jsou na přístroji prováděny práce, které nejsou popsány v tomto návodu a nebyl k nim vydán písemný souhlas výrobce. pokud je přístroj nebo jeho komponenty změněny bez písemného souhlasu výrobce. Bezpečnost Provoz přístroje je bezpečný pokud je používán k účelu k jakému byl zkonstruován. Provedení přístroje odpovídá všem platným normám DIN/VDE a všem platným bezpečnostním předpisům. Před zahájením jakýchkoliv prací na přístroji si musí osoba, která práce provádí přečíst návod. To platí i v případě pokud tato osoba na podobném zařízení již pracovala a nebo byla k takovým pracem vyškolena výrobcem. Každá osoba pracující na zařízení musí dodržovat platné předpisy a postupy bezpečnosti práce. To platí zejména o pomůckách BOZP. NEBEZPEČÍ! Nebezpečí vážného poranění elektrickým proudem! Elekrické připojení může být prováděno pouze osobou s dostatečnou kvalifikací. Před odstraněním krytů vypněte napájení! VÝSTRAHA! Pouze osoby s dostatečnou kvalifikací mohou pracovat na zařízení a všech jeho částech. VÝSTRAHA! Zařízení obsahuje chladivo! Unikající chladivo může způsobit poranění nebo škody na majetku. V případě úniku chladiva: Vypněte zařízení. Zavolejte autorizovaný servis. UPOZORNĚNÍ Z bezpečnostních důvodů: Nikdy neodpojujte přístroj sami od napájení, pouze v případě, že by se otevřely kryty. Označení CE Výrobek je označen značkou CE. Prohlášení o shodě NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

5 UPOZORNĚNÍ Instalujte tento typ tepelného čerpadla pouze ve vnitřním prostředí a provozujte ho pouze s venkovním vzduchem jako zdrojem tepla. Ochlazený vzduch veďte znovu do venkovního prostředí. Neomezujte průtok vzduchu. Rozměrový náčrtek a schéma instalace pro konkrétní model. VÝSTRAHA! Zapněte přístroj jedině v případě pokud jsou namontovány vzduchovody. Zabraňte možnosti zranění otáčejícím se ventilátorem. Např montáží mřížky do výdechů vzduchu. Mřížka není součástí dodávky. Zákaznický servis Pro veškeré informace týkající se výrobku kontaktujte dovozce nebo příslušného servisního partnera. Záruka Přehled Zákaznický servis. Informace k záruce najdete v dokumentech dodaných při dodávce. Pro informace o záruce kontaktujte vašeho dodavatele. UPOZORNĚNÍ Začlenění tepelného čerpadla do ventilačního systému a nebo použití ochlazeného vzduchu pro účely chlazení není dovoleno. UPOZORNĚNÍ Prostředí kde je tepelné čerpadlo instalováno a ani vzduch použitý jako zdroj tepla nesmí obsahovat žádné agresivní látky! Látky jako např. čpavek, chlór, oxid siřičitý, sůl, odpadní plyn, kouř apod. mohou poškodit tepelné čerpadlo! Likvidace přístroje Při likvidaci přístroje po ukončení jeho životnosti dodržujte všechny platná nařízení týkající se tepelných čerpadel a zařízení s chladivem. Demontáž. VAROVÁNÍ! Vzduch vystupující z tepelného čerpadla je ochlazen asi o 5K. To může v některých případech vést k tvoření námrazy nebo ledu. Instalujte výdechy vzduchu tak, aby nedošlo k tvoření námrazy na chodnících apod. Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci TM AP-AW0 5

6 Princip funkce systému s tepelným čerpadlem Tepelná čerpadla pracují na základě stejného principu jako domácí chladničky pouze s obráceným efektem. Chladnička odebírá teplo z uskladněných potravin a předává ho do místnosti pomocí mřížky na zadní stěně. Tepelné čerpadlo odebírá teplo ze země, vody nebo okolního vzduchu. Odebrané teplo je pak dále převedeno do vyšší teplotní hladiny a dále předáváno do topné vody. Dokonce i když je venkovní teplota pod bodem mrazu je možné tepelným čerpadlem odebrat z prostředí dostatek tepla pro ohřev domu a teplé vody. Příklad: tepelné čerpadlo země-voda s podlahovým vytápěním: Provoz Vaším rozhodnutím instalovat tepelné čerpadlo jste na dlouho dobu přispěli k ochraně životnímu prostředí a nepřímo též k nízkým emisím a šetření primárních energií. Systém s tepelným čerpadlem můžete ovládat pomocí řídícího panelu. Ujistěte se o správnosti vašeho nastavení. Návod k obsluze regulátoru tepelného čerpadla a topného systému. Aby váš systém pracoval účinně a šetrně k životnímu prostředí dbejte zvláště na následující: TIP NA ÚSPORU ENERGIE Nepoužívejte zbytečně vysoké teploty topné vody. Nižší teplota topné vody znamená vyšší účinnost a tím nižší náklady na provoz. TIP NA ÚSPORU ENERGIE Když větráte nenechávejte okna otevřená po dlouhou dobu. Používejte krátkodobé intenzivní větrání. Ušetříte tak náklady na vytápění. / = využitelná energie cca. / = energie z prostředí cca. / = dodaná elektrická energie Oblast použití Pokud je přihlédnuto k venkovním podmínkám, limitům zařízení a platným předpisům je možné každé tepelné čerpadlo použít pro vytápění jak novostaveb tak i rekonstrukcí. Přehled Technické údaje / rozsah dodávky. 6 NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

7 Péče o přístroj Vnější části přístroje mohou být čištěny vlhkým hadrem a pomocí běžných čistících prostředků dostupných v domácnosti. Nepoužívejte čistící prostředky obsahující abraziva, kyseliny nebo chlór. Takové látky mohou poškodit povrch přístroje a nebo jeho součásti. Údržba přístroje Podle směrnice EU (EC) 8/006 ze 7.května 006, jsou nařízeny kontroly těsnosti zařízení s chladivem. Záznamy o kontrole jsou zapisovány do evidenční knihy zařízení s chladivem. Toto nařízení se vztahuje pouze na některá tepelná čerpadla! Kritériem pro povinnost provádět kontroly těsnosti je hmotnost chladiva a hermetická těsnost chladícího okruhu. Pokud je hmotnost chladiva v okruhu menší než kg nejsou žádné kontroly vyžadovány. U všech ostatních typů je evidenční kniha zařízení s chladivem součástí dodávané dokumentace. Evidenční kniha zařízení s chladivem, oddíl Informace k použití evidenční knihy. Součásti topného okruhu a tepelné čerpadlo (ventily, expanzní nádoby, oběhová čerpadla, filtry) by měli být kontrolovány alespoň jednou ročně školeným technikem. UPOZORNĚNÍ Pravidelně kontrolujte zda kondenzát může volně odtékat z jednotky. Zkontrolujte i vanu kondenzátu uvnitř jednotky a případně ji vyčistěte. ČiŠTĚNÍ A MYTÍ ZAŘÍZENÍ A JEHO SOUČÁSTÍ Poruchy VAROVÁNÍ! Součásti přístroje smí být čištěny pouze kvalifikovaným technikem a podle instrukcí výrobce. Čistění deskového výměníku chemickou cestou musí být následováno jeho řádným vypláchnutím čistou vodou. Vždy musí být dodržen postup výrobce deskového výměníku. V případě poruchy můžete zjistit příčinu na ovládacím displeji tepelného čerpadla a topného systému. Návod k obsluze pro regulátor topného systému a tepelného čerpadla. VAROVÁNÍ! Servis zařízení smí provádět pouze osoba vyškolená výrobcem. Přehled Zákaznický servis. mějte na zřeteli, že u některých modelů nemusí být vyhlášena na displeji žádná porucha i když vypnul bezpečnostní termostat elektrokotle. Uvedení do provozu, Bezpečnostní termostat elektrokotle. Doporučuje se uzavřít smlouvu o pravidelné kontrole a údržbě s vaším dodavatelem tepelného čerpadla. Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci TM AP-AW0 7

8 Rozsah dodávky Příklad dodávky: PŘÍSLUŠENSTVÍ NUTNÉ PRO PROVOZ UPOZORNĚNÍ Používejte pouze originální příslušenství. Vzduchovody (s příslušenstvím) musí být objednány samostatně. Instalace Kompaktní jednotka včetně: hermeticky uzavřeného kompresoru, všechny bezpečnostní prvky chladícího okruhu elektrický rozváděč se silovými stykači a jednotkou měkkého startu kompresoru čidla namontovaná v jednotce pro měření teplot chladícího okruhu a okruhu topné vody hadice pro odvod kondenzátu (připevněná v tepelném čerpadle) hadice pro přepad z pojitného ventilu (připojená na straně tepelného čerpadla) Čidlo venkovní teploty Přepínací ventil topení / teplá voda U modelů vybavených měřením dodaného tepla: měření průtoku pro výpočet dodaného množství energie úsporná oběhová čerpadla, tzv. komfortní deska. Rozsah dodávky viz. Přehled Technické údaje / rozsah dodávky. Postupujte následovně: Zkontrolujte viditelná poškození vnějšího obalu dodávky. Ujistěte se, že dodávka je kompletní. Veškeré nesrovnalosti musí být nahlášeny okamžitě. Přehled Technické údaje / rozsah dodávky. Při provádění prací dodržujte následující: Vždy dodržujte předpisy týkající se bezpečnosti práce. VÝSTRAHA! Tepelné čerpadlo smí být instalováno pouze kvalifikovaným technikem! Při instalaci mějte na paměti hluk produkovaný zařízením za provozu. Přehled Technické údaje / rozsah dodávky, Hladiny akustického tlaku UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ UPOZORNĚNÍ Jednotka je určená pro instalaci uvnitř objektu. Zařízení musí být instalováno v suchém prostředí bez nebezepečí zamrznutí. Místo instalace musí splnit normu DIN EN 78 a všechny další místní nařízení. Rozměrový náčrtek a instalační schéma pro konkrétní model. 8 NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

9 DOPRAVA DO MÍSTA INSTALACE Vždy během transportu dodržujte předpisy bezpečnosti práce. VÝSTRAHA! Nepodceňujte hmotnost jednotky. Pro její přemístění je potřeba několik lidí. DOPRAVA RUČNÍM VOZÍKEM Pro zmenšení hmotnosti přepravované jednotky je možné sejmout boční stěny a přední stěnu. Odstraňte obal a krabici s příslušenstvím (bude potřeba při instalaci.) Přehled Technické údaje / rozsah dodávky, Všeobecné údaje VÝSTRAHA! Při sejmutí jednotky z dřevěné palety může dojít k jejímu převrácení. To může vést k jejímu poškození a vážným zraněním. Zajistěte dostatečná opatření aby nemohlo dojít k převrácení jednotky. UPOZORNĚNÍ Nikdy nepoužívejte žádné komponenty a hydraulické připojení k účelům přepravy. Sundejte jednotku z palety. Odstraňte boční kryty a přední kryt z jednotky. Pro odstranění krytů uvolněte rychlouzávěry. Otočte proti směru hodinových ručiček o 90. UPOZORNĚNÍ Hydraulická připojení se nesmí za žádných okolností poškodit. UPOZORNĚNÍ V žádném směru nenaklánějte jednotku o více než 5. Aby se předešlo poškození během dopravy, měla by být jednotka dopravena až na místo instalace v originálním balení na dřevěné paletě za použití vysokozdvižného vozíku nebo alespoň ručního paletového vozíku. Odejměte boční stěny a uložte je na bezpečné místo. Vozíkem vjeďte pod jednotku ze zadní strany. Alpha InnoTec GmbH EPP-Isolationshülle Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci NIBE TM AP-AW0 9

10 Instalace UPOZORNĚNÍ Při dopravě dávejte pozor na poškození hydraulických připojení na zadní straně jednotky. varování Doprava pomocí ručního vozíku na pytle tzv. rudlu z přední strany není dovolena. NEBEZPEČÍ! K instalaci je potřeba několik lidí. UPOZORNĚNÍ Nenaklánějte jednotku o více než 5 (V žádném směru). Namontujte nožičky UPOZORNĚNÍ posunování jednotky bez nožiček může poškodit podlahu. Jednotku nakloňte opatrně na jednu stranu zajistěte jednotku v nakloněné pozici tak, aby nemohla neočekávaně spadnout do výchozí polohy. VAROVÁNÍ! Pozor na zranění prstů a rukou! Namontujte nožičky do každého rohu jednotky Vždy dodržujte instalační schéma pro konkrétní model. Mějte na paměti minimální odstupy. Instační schéma pro konkrétní model. Jednotku postavte tak, aby elektro rozváděč byl přístupný za všech okolností. Postupujte následovně: Pokud ještě není odstraněn obalový materiál, odstraňte ho. Odložte krabici s příslušenstvím a sejměte jednotku z dřevěné palety Doprava ručním vozíkem. Obalový materiál předejte k likvidaci se všemi zásadami ochrany životního prostředí Jednotku postavte na stabilní základ, který unese její hmotnost. Nejlépe na betonovou podlahu. Přehled Technické údaje / rozsah dodávky, Všeobecné údaje. Nožička Zajišťovací matice Nastavovací šroub Pomalu a opatrně dejte jednotku do výchozí pozice. Postup opakujte i pro druhou stranu jednotky. Umístěte jednotku na konečné místo instalace. Pro drobné vyrovnání nerovností použijte nastavovací šrouby nožiček. Nezapomeťe utáhnout zajišťovací matice. 0 NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

11 Instalace vzduchovodů změna výfukové strany z pravé na levou Vyjměte čidlo vedoucí z nosníku vlevo a nechte kabel volně viset. Mějte na paměti směr vzduchu vyfukovaného z jednotky. Na jednotce dodané z výroby se vyfukuje studený vzduch na pravou stranu. Odstraňte horní přední panel a odložte ho stranou. Přitom otáčejte panelem o 80 aby nedošlo k poškození kapiláry manometru. Vytáhněte izolační panely na levé i pravé straně tahem na vyznačených místech. Prudké trhavé pohyby vyndání usnadní. Manometr. UPOZORNĚNÍ Pozor na kapiláru manometru. Pokračujte opatrným vyndáním kabelu čidla z levého panelu. Odstraňte boční stěnu na levé a pravé horní straně uvolněním dvou šroubů na každé straně. Otvor utěsněte krytkou dodanou v příslušenství. Zlehka posuňte oba boční panely do strany a vyjměte boční panel zatlačením dozadu. Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci NIBE TM AP-AW0

12 Pokud je to nutné můžete EPP izolaci zajistit použitím tavné pistole nabo lepidlem bez rozpouštědel. Čidlo musí být vždy instalováno na opačné straně než je výstup vzduchu. UPOZORNĚNÍ Výstupky izolačních panelů musí zapadnout na určená místa. Výstupek: Vyměnte dva díly z pravé strany na levou a obráceně. Čidlo včetně kabelu veďte skrz předlisovaný otvor na pravé straně. Otvor proražte šroubovákem. Místo pro výstupek dole Čidlo připevněte k nosníku na pravé straně. Vybrání v horní části Veďte kabel čidla do elektro rozváděče přes dva kabelové držáky a lišty s montážními otvory. Izolační panely a kryty nainstalujte zpět v obráceném pořadí. Izolační panely přikládejte vždy nejdříve na spodní straně a potom je dotlačte otevřenou dlaní na místo zespoda nahoru. K usnadnění můžete použít slabou vrstu mýdlové vody. vzduchovody system 700 (příslušenství) Vzduchovody System 700 jsou kompletní systém pro vedení vzduchu do a z tepelného čerpadla z venkovního prostředí. Sada obsahuje : průchody zdí vzduchové kanály připojení k jednotce (sada) ochranná mřížka a ochrana proti dešti 5 zakončovací rámečky NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

13 Příklad montáže systému vzduchovodů: průchodka zdí, montáž Postupujte následovně: Všechny potřebné díly pro stěnovou průchodku vyjměte z krabice. Potom sestavte dva kusy stěnové průchodky které patří k sobě podle následujících obrázků. Použijte lepidlo, které je součástí dodávky. Vzduchovody a průchodky zdí jsou vyrobeny z robustního materiálu. Skládají se z mhoha dílů a jejich montáž se provádí pomocí tzv zámků. Jsou dodávány v ploché krabici a jejich montáž probíhá až na místě instalace. Jsou dostupné v délkách 50 mm nebo 000 mm a jsou dodávány i díly jako např kolena. Připevněte další díl podle obrázku. výhody kompletní optimalizovaný systém (včetně průchodek zdí) Otočte už sestavené díly o 90 a připevněte poslední díl. vysoká absorbce hluku lehký materiál a tím jednoduchá doprava jednodušše sestavitelné pomocí tzv. zámků konstrukce velmi vysoké kvality Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci NIBE TM AP-AW0

14 Otočte už sestavené díly ještě jednou o 90 a proveďte poslední spojení. Nebo v případě stávajícího objektu upevněte průchodku ve zdivu s použitím montážní pěny: Stabilizujte tvar stěnové průchodky pomocí dodaných dřevotřískových desek, které jsou součástí dodávky. Hotová venkovní fasáda Průchodky stěnou slouží k upevnění vzduchovodů do prostupů ve zdivu a zabraňují přístupu chladného vzduchu do zdiva. Zároveň slouží pro upevnění ochranných mřížek na výdechy vzduchu. vzduchovody, montáž Vložte průchodku do stěny a utěsněte ji. To může být uděláno už v průběhu výstavby domu. Postupujte násleodvně: Vyjměte potřebné díly z krabice. Průchodka musí mít přesah cm nad finální fasádu. Spojování jednotlivých dílů se provádí stejně jako v případě průchodek stěnou. Body. Zeď objektu Vložte průchodku do zdi ( cm nad finální fasádu) NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

15 zajištění vzduchovodu v průchodce zdí Na lištu nasaďte ochranný kryt. Navlékněte dodané kulaté těsnění na konec vzduchovodu. Tento konec natlačte do průchodky zdí. Opakujte body pro upevnění vzduchovodu i u druhého výstupu vzduchu z tepelného čerpadla. průchodka zdí vzduchovod těsnění s kulatým profilem hydroizolační páska (aplikovat až po připojení na tepelné čerpadlo) Po připojení a zajištění obou vzduchovodů na tepelném čerpadle utěsněte prostor mezi vzduchovodem a průchodkou zdí dodanou hydroizolační páskou. Nezapomeňte: Potom co byly vzduchovody připevněny k tepelnému čerpadlu, utěsněte otvory mezi vzduchovodem a průchodkou zdí pomocí dodané hydroizolační pásky. Pokud je to nutné připevněte vzduchovody ke stropu pomocí vhodných držáků. připojení vzduchovodů k tepelnému čerpadlu Postupujte následovně: Připevněte dodanou lištu a zajistěte ji pomocí speciálních šroubů na výstupku vzduchovodu. Připevněte dodanou základnu na hranu vzduchovodu. Umístěte vzduchovod na příslušný otvor v tepelném čerpadle. Zahákněte dodané pružiny do otvorů u vstupů vzduchu na tepelném čerpadle. Zahákněte dodané pružiny do lišty připevněné ke vzduchovodu. Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci NIBE TM AP-AW0 5

16 ukončovací rámeček, montáž Přišroubujte rámeček do průchodky zdí na obou otvorech (vstup i výstup). Umístěte do rámečku ochrannou mřížku. Nasaďte ochrannou žaluzii a upevněte ji šrouby. Rámeček nemá žádný technický účel. Slouží pouze k vytvoření estetického zakončení průchodu zdí. 8 x drátěná mřížka a ochranné žaluzie, montáž Postupujte následovně: Vyjměte z krabice potřebné díly. Drátěnou mřížku, žaluzii na kanál vstupního vzduchu, žaluzii na kanál výstupního vzduchu, zakončovací rámeček a montážní mateiál. Pokud je výdech vzduchu umístěn nad terénem použijte ochrannou žaluzii tzv typ proti počasí. Pokud je výdech pod úrovní terénu použijte tzv. protidešťovou žaluzii. Opakujte kroky i na druhém výdechu vzduchu. Z vnější strany domu vložte montážní rámeček a zajistěte ho šrouby. 8 x 6 NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

17 Instalace, připojení k topnému systému Připojení pro výstup topné vody, výstup pro ohřívač teplé vody a společné vratné potrubí jsou na zadní straně přístroje: NEBEZPEČÍ! Nebezpečí vážného zranění elektrickým proudem! Před otevřením krytu přístroj vypněte a zajistěte ho proti opětovnému zapnutí! UPOZORNĚNÍ Připojte zařízení k topnému systému podle hydraulického schématu pro konkrétní model. Hydraulické připojení Zkontrolujte, že připojovací průměry a délky potrubí topného systému jsou dostatečně dimenzovány. Oběhové čerpadlo musí být schopno vytvořit alespoň minimální průtok vyžadovaný pro konkrétní model. Přehled Technické údaje / rozsah dodávky, topný systém. Připojení topného okruhu a okruhu ohřevu teplé vody Rozměrový náčrtek pro konkrétní model. Připojte jednotku na topný systém přes dodané pružné hadice. Hadice musí být instalovány proto, aby se zabránilo přenosu vibrací. Hadice musí být instalovány s ohyby aby mohly pohlcovat vznikající vibrace. UPOZORNĚNÍ Při instalaci potrubí na jednotku vždy zajistěte připojení proti pootočení aby nedošlo k poškození měděného potrubí uvnitř jednotky. Postupujte následovně: Před připojením tepelného čerpadla propláchněte důkladně topný systém. Nečistoty v topném systému mohou způsobit poruchu funkce. Pružné hadice jsou součástí dodávky. Připojte výstup topné vody, výstup pro ohřívač teplé vody a společné vratné potrubí dodanými pružnými hadicemi a uzavíracími ventily. Pokud jsou namontovány uzavírací ventily je v budoucnu možné propláchnout deskový výměník bez vypuštění topného systému. Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci NIBE TM AP-AW0 7

18 Manometr přepad pojistného ventilu teplé vody a odvod kondenzátu Přepad pojistného ventilu a odvod kondenzátu musí být odveden pomocí předinstalovaných hadic v souladu s předpisy. Odvod do kanalizačního systému je možný pouze s použitím sifonu, který musí být volně přístupný. připojovací armatura Pozice vyústění odvodů viz. rozměrový náčrtek konkrétního modelu. Pokud je to nutné může být manometr oddělen od topného okruhu aniž by bylo nutné vypustit topnou vodu. Za tímto účelem odšroubujte šroubení od automatického ventilu. UPOZORNĚNÍ Neohýbejte kapiláru manometru! Při montáži a demontáži šroubení může dojít ke stříkání vody. Použijte momentový klíč pro utažení šroubení, moment: 0 Nm. Přepad pojistného ventilu teplé vody Hadice pro odvod kondenzátu VAROVÁNÍ! Veďte oba svody uvnitř jednotky jako sifon. 8 NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

19 Zásobník teplé vody Pokud bude tepelné čerpadlo použito pro ohřev teplé vody, musí být do systému začleněn zásobník teplé vody. Jeho objem musí odpovídat požadavkům na odběr a teplosměnná plocha výměníku musí odpovídat výkonu tepelného čerpadla. Výměník pro ohřev teplé vody uvnitř zásobníku musí být správně dimezován vzhledem k topnému výkonu tepelného čerpadla. V nabídce je velké množství zásobníků, které tyto podmínky splní. Připojte zásobník teplé vody do systému podle hydraulického schématu konkrétního typu. Hydraulické připojení. Ve spojení s multifunkčním zásobníkem musí být namontován přídavný přepínací ventil na vratném potrubí (příslušenství). Hydraulické připojení. Elektrické připojení Během práce na elektro částech dodržujte následující: NEBEZPEČÍ! Nebezpečí vážného zranění elektrickým proudem! Electrické připojení může být instalovánou pouze osobou s dostatečnou kvalifikací. Před otevřením krytu zařízení vypněte a zajistěte proti opětovnému zapnutí! VÝSTRAHA! Dodržujte příslušné postupy bezpečnosti práce v průběhu všech prací na elektro částech zařízení. Zařízení musí být připojeno v souladu s požadavky dodavatele elektrické energie! Źádný z instalovaných kabelů nesmí být pod napětím ani v průběhu instalace do průchodek elektro rozváděče! hlavní přívod Pokud je jednotka uzavřena, otevřete přední panel. Doprava ručním vozíkem Otevřete elektro rozváděč jednotky. Povolte šrouby křížovým šroubovákem a odstraňte víko. Elektro rozváděč Šrouby s křížovou hlavou Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci NIBE TM AP-AW0 9

20 Kabely veďte do jednotky přes gumové průchodky na zadní stěně. UPOZORNĚNÍ Musí být zajištěn správný sled fází (motor kompresoru). Nesprávný sled fází může vést k vážnému a neopravitelnému poškození kompresoru. UPOZORNĚNÍ Zařízení musí být připojeno přes automatický hlavní jistič se vzdáleností kontaktů nejméně mm. Gumové průchodky Umístění gumových průchodek viz. rozměrový náčrtek konkrétního typu. E Mějte na paměti hodnotu startovacího proudu. Schutzvermerk nach DIN beachten Přehled Technické údaje / rozsah dodávky, Elektro Kabely jsou uvnitř přístroje vedeny v uzavřených kabelových kanálech do elektro rozváděče. D C varování. Kabel snímače vyrobeného tepla nesmí být zkracován! Kabelový kanál uvnitř jednotky Průchodky rozváděče Připojení pro napájecí a řídící vodiče Připojení pro desku regulátoru B Regulátor topného systému a tepelného čerpadla může být připojen k počítačové síti pomocí kabelu určeného k tomuto účelu. systém tak může být řízen dálkově. Pokud má být takové připojení vytvořeno instalujte stíněný síťový kabel (kategorie 6, s konektorem RJ-5) a veďte ho přes jednotku Blattformat: A hoch společně s předinstalovaným vedením k ovládacímu Oberflächen panelu HS Zust. Änderungstext Datum Von Allgemeintoleranz DIN ISO 768 -c Erstellt Gepr. Norm. Datum Name Stenglein Uzavřete elektro rozváděč. Alpha-InnoTec GmbH Industriestraße D Kasendorf Maßstab : Det. Maßstab Werkstoff Gewicht Benennung ArtikelNr. Ers. f. Durchflusssensor VFS Ers. d. Blatt von Všechna připojení instalujte podle schématu ke konkrétnímu typu. Připojovací schéma pro konkrétní typ. 0 NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

21 Vypláchnutí, plnění a odvzdušnění systému UPOZORNĚNÍ Topný systém musí být před uvedením do provozu řádně odvzdušněn. kvalita vody pro plnění systému s tepelným čerpadlem Podle směrnice VDI 05 část I a II Použití moderních, energeticky účinných tepelných čerpadel se velmi rozšiřuje. Jejich důmyslná konstrukce umožňuje dosáhnout velmi dobré účinnosti. Zmenšování prostoru pro vybavení kotelen vedlo k vývoji kompaktních tepelných čerpadel s malými rozměry, ale přitom velmi vysokými výkony. V těchto zařízeních se používá velké množství různých materiálů, s různou odolností proti korozi. Tepelná čerpadla NIBE jsou konstruována podle posledních poznatků v oboru a vyráběna z nejvhodnějších materiálů. To s sebou přináší i nutnost použití správné náplně topné vody. Topná voda neovlivňuje jen účinnost celého systému, ale také jeho životnost. Doporučení daná směrnicí VDI 05 část I a část II musí být tedy splněna jako minimální požadavek na správný provoz celého systému. Dlouholetá zkušenost NIBE ukazuje, že nejbezpečnější a nejméně poruchový provoz je tzv. provoz s nízkým obsahem soli (bude vysvětleno dále v textu). VDI 05 část I poskytuje důležité informace a doporučení týkající se tvoření vodního kamene v topných systémech a systémech ohřevu teplé vody. VDI 05 část II se věnuje doporučení týkajících se redukce korozivních účinků vody v topných systémech. zásady části I a části II Vznik vodního kamene a koroze v topných systémech je nízká když: - je systém správně navržen a správně uveden do provozu - systém je uzavřen (bez vnějšího přístupu kyslíku) - tlak soustavy je správně dimenzován a udržován - doporučující hodnoty ph pro topnou vodu jsou splněny - je prováděna pravidelná údržba a servis Měl by být udržován provozní deník systému ve kterém jsou pravidelně zapisovány všechny sledované hodnoty podle VDI 05. poškození která mohou vzniknout když není doporučení dodrženo - Poruchy prvků v systému např. ventilů a oběhových čerpadel. - Netěsnosti v systému (např. na deskovém výměníku). - Postupné zanášení potrubí a snížení jeho světlosti, případně zablokování průtoku v komponentech jako např. deskový výměník. - Únava materiálu. - Vzduchové bubliny a případně i kavitace. - Negativní efekt na předávání tepla (tvoření úsad) a s tím spojené zvuky např. bublavý zvuk. vodní kámen zabiják energie Naplnění systému běžnou pitnou vodou vede k vyloučení veškerého vápníku jako vodního kamene. Následně dochází k méně účinnému přenosu tepla. Účinnost celého systému klesá a naopak stoupají náklady na provoz. Platí pravidlo, že mm vodního kamene způsobí 0% ztrátu v přenosu energie. V extrémních případech může dokonce zničit deskový výměník. změkčování vody podle VDI 05 část I Pokud je voda před plněním změkčena podle směrnice VDI 05 potom nedochází k žádnému tvoření vodního kamene. Toto efektivně zabrání pozdějšímu tvoření vodního kamene a jeho negativním účinků na systém. Koroze podceňovaný problém VDI 05, část II se zabývá problémem koroze. Změkčení vody může být v tomto případě neúčinné. Hodnota ph může výrazně převýšit hodnotu 0. Hodnoty vyšší než už dokonce poškozují gumová těsnění. Doporučení podle VDI 05, část jsou sice splněny, ačkoliv VDI 05 část doporučuje hodnotu ph mezi 8, až maximálně 0. Pokud jsou použity hliníkové komponety (a to je případ spousty moderních systémů) hodnota ph nesmí překročit hodnotu 8,5, protože jinak vzniká možnost koroze hliníku a to i přes nepřítomnost kyslíku v Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci NIBE TM AP-AW0

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití MOS 0712-2 Návod k 031132 Návod k použití Přeprava / Instalace Uvedení do provozu / Seřízení Příslušenství se stručným návodem k použití Řízení / Popis funkcí Technická data Rejstřík A B C D E F G LEK

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle. RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13

Návod k obsluze a instalaci kotle. RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13 ávod k obsluze a instalaci kotle RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13 Ray 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K Výrobní číslo kotle je vyznačeno na štítku, který je připevněn na spodním krytu elektrického

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Manuál pro instalaci, užívání a údržbu

Manuál pro instalaci, užívání a údržbu Manuál pro instalaci, užívání a údržbu GAHP-A indoor absorpční vzduchové tepelné čerpadlo pro instalaci v technické místnosti napájené plynem a obnovitelnými zdroji energie Revize: B Kód: D-LBR741 Tento

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D Návod k instalaci DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR

Více

Návod k montáži a obsluze 0150.15.14

Návod k montáži a obsluze 0150.15.14 Jednotky odlučovačů tuku pro samostatnou instalaci a úplnou likvidaci podle DIN EN 1825 a DIN 4040-100 Nerez ocel (1.4571) Provedení Typ oválné kulaté Základní provedení LIPUREX- O nebo R Rozšíření stupně

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

Příručka pro montáž, provoz a údržbu

Příručka pro montáž, provoz a údržbu Příručka pro montáž, provoz a údržbu OBSAH KAPITOLA 1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 KAPITOLA 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 2.1 Palivo... 3 2.2 Únik plynu... 3 2.3 Napájení... 4 2.4 Použití... 4 2.5 Údržba... 4

Více

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00. Návod k instalaci Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SIDE BY SIDE CHLADNIČKA RM25***** CZECH REPUBLIC UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA OBSAH VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY 2 NÁVOD K OBSLUZE 4 NASTAVENÍ CHLADNIČKY 4 HLAVNÍ FUNKCE 4 OVLÁDACÍ PANEL 5 PANEL DIGITÁLNÍ INDIKACE

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

XXL. Krbová vložka. provozu. Upozornění: SPARTHERM Feuerungstechnik. Melle D - 49324 - 2 -

XXL. Krbová vložka. provozu. Upozornění: SPARTHERM Feuerungstechnik. Melle D - 49324 - 2 - Varia 1V H 2 O XXL Krbová vložka s teplovodním výměníkem Návod k montáži a provozu Upozornění: V případě, že nebudou dodrženy pokyny uvedené v návodu k montáži nebo návodu k provozu, zanikají veškeré nároky

Více

MORA5109 (18 ST) Servisní manuál. Návod kobsluze. Podklady pro projekci. Předpis pro instalaci, uvedení do provozu, seřízení aúdržbu PAP

MORA5109 (18 ST) Servisní manuál. Návod kobsluze. Podklady pro projekci. Předpis pro instalaci, uvedení do provozu, seřízení aúdržbu PAP MORA506 (8 KK) MORA507 (8 SK) MORA508 (8 KT) MORA509 (8 ST) MORA50 (4 KK) MORA5 (4 SK) MORA5 (4 KT) MORA53 (4 ST) MORA54 (3 KK) MORA55 (3 SK) MORA56 (35 KT) MORA57 (35 ST) Servisní manuál Podklady pro

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo cs Návod k montá i a obsluze Obr. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Obr. 1b: 1 2 9 8 13 13 14 13

Více

Uživatelský návod Instalační návod

Uživatelský návod Instalační návod Uživatelský návod Instalační návod Tepelné čerpadlo Neoré Vydání 12/2013 - všechna práva a změny vyhrazeny RYCHLÝ RÁDCE Popis ovládacích prvků regulátoru Foxtrot. OLED displej Tepl. výst. vody TeplOTA

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více