Kompaktní tepelné čerpadlo vzduch - voda. pro vnitřní instalaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompaktní tepelné čerpadlo vzduch - voda. pro vnitřní instalaci"

Transkript

1 Návod pro obsluhu a instalaci Kompaktní tepelné čerpadlo vzduch - voda pro vnitřní instalaci NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci V070

2 Čtěte jako první! Tento návod poskytuje důležité informace o přístroji. Je nedílnou součástí výrobku a měl by být u výrobku uložen, aby byl kdykoliv k dispozici po celou dobu životnosti zařízení. Při změně vlastnictví má být předán dalšímu majiteli. Přečtěte si tento návod ještě předtím než začnete zařízení obsluhovat nebo na něm provádět jakékoliv práce. To se týká zejména kapitoly o bezpečnosti. Vždy bez vyjímek dodržujte všechny instrukce. Je možné, že tento návod obsahuje instrukce, které vám nejsou zcela jasné. V takovém případě kontaktujte výrobce nebo příslušného dovozce. Tento návod je společný pro několik typů přístroje. Proto vždy vyhledejte parametry platné pro váš konkrétní přístroj. Tento návod je zaměřen na osoby, které na zařízení provádějí instalační nebo údržbářské práce a na osoby, které zařízení provozují. Všechny části návodu jsou chráněny autorskými právy. Bez písemného souhlasu výrobce nemohou být ani částečně reprodukovány, kopírovány nebo překládány do jiného jazyka. Symboly V tomto návodu jsou použity symboly, které mají následující význam. Informace pro uživatele. Informace nebo instrukce pro technika. NEBEZPEČÍ! Upozorňuje na bezprostřední nebezpečnou situaci, která může vést k možným těžkým zraněním nebo i smrti. výstraha! Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k možným vážným zraněním nebo i smrti. varování! Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k možným středním nebo lehkým zraněním. Upozornění. Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může vést ke škodám na majetku. poznámka Zdůraznění informace. tip NA ÚSPORU ENERGIE Návrhy pro snížení spotřeby energie a nákladů, případně surovin. Odkaz na jiné části návodu. Odkaz na jiné dokumenty výrobce. NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

3 Obsah InformaCE PRO OBSLUHU A KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL ČTĚTE JAKO PRVNÍ... SymbolY... účel použití... vyloučení odpovědnosti... označení CE... BEZPEčNOST... zákaznický servis...5 záruka...5 likvidace...5 princip funkce tepelného čerpadla...6 oblast použití...6 měření vyrobeného tepla...6 provoz...6 péče o přístroj...7 údržba zařízení...7 Čištění a mytí zařízení a jeho součástí...7 poruchy...7 Instrukce pro instalační techniky rozsah dodávky...8 Instalace...8 Umístění jednotky...8 Doprava na místo instalace...9 Instalace...0 Instalace vzduchovodů... Změna výfukové strany z pravé na levou... Vzduchovody System 700 (příslušenství)... Výhody... Sestavení stěnových průchodů... Vzduchovody, montáž... Zajištění vzduchovodu v průchodce zdí...5 Zajištění vzduchovodu na tepelném čerpadle...5 Ukončovací rámeček, montáž...6 Drátěná mřížka a ochranné žaluzie, montáž...6 Instalace a připojení k topnému okruhu...7 Manometr...8 Svod pojistného ventilu ohřevu teplé vody a odvod kondenzátu...8 zásobník teplé vody...9 Elektrické připojení...9 výplach, plnění a odvzdušnění systému... Kvalita vody v topných systémech... Izolace hydraulických připojení...5 diferenční tlakový ventil...5 Kontrola a nastavení přepouštěcího ventilu...5 Instalace řídícího rozváděče...6 Instalace a vyjmutí displeje...7 uvedení do provozu...8 Bezpečnostní termostat elektrokotle...9 likvidace...9 Technické údaje / rozsah dodávky...0 výkonové grafy Topný výkon/cop /Příkon / Dispoziční tlak, Topný systém AP-AW0-6C... AP-AW0-8C... AP-AW0-0C... AP-AW0-C...5 rozměrové náčrty...6 Instalační schémata Instalační schéma verze...7 Instalační schéma verze...8 Instalační schéma verze...9 Instalační schéma verze...0 Instalační schéma verze 5... Instalační schéma verze 6... Schéma elektro, připojovací svorkovnice... Vnitřní elektro zapojení AP-AW0-6C - AP-AW0-8C... AP-AW0-0C AP-AW0-C...7 Dodatek prohlášení o shodě...50 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci TM AP-AW0

4 Účel použití Zařízení může být využito pouze k tomu účelu k jakému bylo zkonstruováno. To znamená: pro topení. pro přípravu teplé vody. Zařízení může být provozováno pouze za podmínek daných technickými parametry. Přehled Technické údaje / rozsah dodávky. Instalace tepelného čerpadla má být předem oznámena vašemu dodavateli elektrické energie. Vyloučení odpovědnosti Výrobce není zodpovědný za škody, které vzniknou nesprávným použítím výrobku nebo neodbornou instalací. Výrobce dále nepřebírá odpovědnost v následujících případech: pokud práce na přístroji nejsou prováděny v souladu s tímto návodem. pokud jsou práce na přístroji prováděny neodborně. pokud jsou na přístroji prováděny práce, které nejsou popsány v tomto návodu a nebyl k nim vydán písemný souhlas výrobce. pokud je přístroj nebo jeho komponenty změněny bez písemného souhlasu výrobce. Bezpečnost Provoz přístroje je bezpečný pokud je používán k účelu k jakému byl zkonstruován. Provedení přístroje odpovídá všem platným normám DIN/VDE a všem platným bezpečnostním předpisům. Před zahájením jakýchkoliv prací na přístroji si musí osoba, která práce provádí přečíst návod. To platí i v případě pokud tato osoba na podobném zařízení již pracovala a nebo byla k takovým pracem vyškolena výrobcem. Každá osoba pracující na zařízení musí dodržovat platné předpisy a postupy bezpečnosti práce. To platí zejména o pomůckách BOZP. NEBEZPEČÍ! Nebezpečí vážného poranění elektrickým proudem! Elekrické připojení může být prováděno pouze osobou s dostatečnou kvalifikací. Před odstraněním krytů vypněte napájení! VÝSTRAHA! Pouze osoby s dostatečnou kvalifikací mohou pracovat na zařízení a všech jeho částech. VÝSTRAHA! Zařízení obsahuje chladivo! Unikající chladivo může způsobit poranění nebo škody na majetku. V případě úniku chladiva: Vypněte zařízení. Zavolejte autorizovaný servis. UPOZORNĚNÍ Z bezpečnostních důvodů: Nikdy neodpojujte přístroj sami od napájení, pouze v případě, že by se otevřely kryty. Označení CE Výrobek je označen značkou CE. Prohlášení o shodě NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

5 UPOZORNĚNÍ Instalujte tento typ tepelného čerpadla pouze ve vnitřním prostředí a provozujte ho pouze s venkovním vzduchem jako zdrojem tepla. Ochlazený vzduch veďte znovu do venkovního prostředí. Neomezujte průtok vzduchu. Rozměrový náčrtek a schéma instalace pro konkrétní model. VÝSTRAHA! Zapněte přístroj jedině v případě pokud jsou namontovány vzduchovody. Zabraňte možnosti zranění otáčejícím se ventilátorem. Např montáží mřížky do výdechů vzduchu. Mřížka není součástí dodávky. Zákaznický servis Pro veškeré informace týkající se výrobku kontaktujte dovozce nebo příslušného servisního partnera. Záruka Přehled Zákaznický servis. Informace k záruce najdete v dokumentech dodaných při dodávce. Pro informace o záruce kontaktujte vašeho dodavatele. UPOZORNĚNÍ Začlenění tepelného čerpadla do ventilačního systému a nebo použití ochlazeného vzduchu pro účely chlazení není dovoleno. UPOZORNĚNÍ Prostředí kde je tepelné čerpadlo instalováno a ani vzduch použitý jako zdroj tepla nesmí obsahovat žádné agresivní látky! Látky jako např. čpavek, chlór, oxid siřičitý, sůl, odpadní plyn, kouř apod. mohou poškodit tepelné čerpadlo! Likvidace přístroje Při likvidaci přístroje po ukončení jeho životnosti dodržujte všechny platná nařízení týkající se tepelných čerpadel a zařízení s chladivem. Demontáž. VAROVÁNÍ! Vzduch vystupující z tepelného čerpadla je ochlazen asi o 5K. To může v některých případech vést k tvoření námrazy nebo ledu. Instalujte výdechy vzduchu tak, aby nedošlo k tvoření námrazy na chodnících apod. Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci TM AP-AW0 5

6 Princip funkce systému s tepelným čerpadlem Tepelná čerpadla pracují na základě stejného principu jako domácí chladničky pouze s obráceným efektem. Chladnička odebírá teplo z uskladněných potravin a předává ho do místnosti pomocí mřížky na zadní stěně. Tepelné čerpadlo odebírá teplo ze země, vody nebo okolního vzduchu. Odebrané teplo je pak dále převedeno do vyšší teplotní hladiny a dále předáváno do topné vody. Dokonce i když je venkovní teplota pod bodem mrazu je možné tepelným čerpadlem odebrat z prostředí dostatek tepla pro ohřev domu a teplé vody. Příklad: tepelné čerpadlo země-voda s podlahovým vytápěním: Provoz Vaším rozhodnutím instalovat tepelné čerpadlo jste na dlouho dobu přispěli k ochraně životnímu prostředí a nepřímo též k nízkým emisím a šetření primárních energií. Systém s tepelným čerpadlem můžete ovládat pomocí řídícího panelu. Ujistěte se o správnosti vašeho nastavení. Návod k obsluze regulátoru tepelného čerpadla a topného systému. Aby váš systém pracoval účinně a šetrně k životnímu prostředí dbejte zvláště na následující: TIP NA ÚSPORU ENERGIE Nepoužívejte zbytečně vysoké teploty topné vody. Nižší teplota topné vody znamená vyšší účinnost a tím nižší náklady na provoz. TIP NA ÚSPORU ENERGIE Když větráte nenechávejte okna otevřená po dlouhou dobu. Používejte krátkodobé intenzivní větrání. Ušetříte tak náklady na vytápění. / = využitelná energie cca. / = energie z prostředí cca. / = dodaná elektrická energie Oblast použití Pokud je přihlédnuto k venkovním podmínkám, limitům zařízení a platným předpisům je možné každé tepelné čerpadlo použít pro vytápění jak novostaveb tak i rekonstrukcí. Přehled Technické údaje / rozsah dodávky. 6 NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

7 Péče o přístroj Vnější části přístroje mohou být čištěny vlhkým hadrem a pomocí běžných čistících prostředků dostupných v domácnosti. Nepoužívejte čistící prostředky obsahující abraziva, kyseliny nebo chlór. Takové látky mohou poškodit povrch přístroje a nebo jeho součásti. Údržba přístroje Podle směrnice EU (EC) 8/006 ze 7.května 006, jsou nařízeny kontroly těsnosti zařízení s chladivem. Záznamy o kontrole jsou zapisovány do evidenční knihy zařízení s chladivem. Toto nařízení se vztahuje pouze na některá tepelná čerpadla! Kritériem pro povinnost provádět kontroly těsnosti je hmotnost chladiva a hermetická těsnost chladícího okruhu. Pokud je hmotnost chladiva v okruhu menší než kg nejsou žádné kontroly vyžadovány. U všech ostatních typů je evidenční kniha zařízení s chladivem součástí dodávané dokumentace. Evidenční kniha zařízení s chladivem, oddíl Informace k použití evidenční knihy. Součásti topného okruhu a tepelné čerpadlo (ventily, expanzní nádoby, oběhová čerpadla, filtry) by měli být kontrolovány alespoň jednou ročně školeným technikem. UPOZORNĚNÍ Pravidelně kontrolujte zda kondenzát může volně odtékat z jednotky. Zkontrolujte i vanu kondenzátu uvnitř jednotky a případně ji vyčistěte. ČiŠTĚNÍ A MYTÍ ZAŘÍZENÍ A JEHO SOUČÁSTÍ Poruchy VAROVÁNÍ! Součásti přístroje smí být čištěny pouze kvalifikovaným technikem a podle instrukcí výrobce. Čistění deskového výměníku chemickou cestou musí být následováno jeho řádným vypláchnutím čistou vodou. Vždy musí být dodržen postup výrobce deskového výměníku. V případě poruchy můžete zjistit příčinu na ovládacím displeji tepelného čerpadla a topného systému. Návod k obsluze pro regulátor topného systému a tepelného čerpadla. VAROVÁNÍ! Servis zařízení smí provádět pouze osoba vyškolená výrobcem. Přehled Zákaznický servis. mějte na zřeteli, že u některých modelů nemusí být vyhlášena na displeji žádná porucha i když vypnul bezpečnostní termostat elektrokotle. Uvedení do provozu, Bezpečnostní termostat elektrokotle. Doporučuje se uzavřít smlouvu o pravidelné kontrole a údržbě s vaším dodavatelem tepelného čerpadla. Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci TM AP-AW0 7

8 Rozsah dodávky Příklad dodávky: PŘÍSLUŠENSTVÍ NUTNÉ PRO PROVOZ UPOZORNĚNÍ Používejte pouze originální příslušenství. Vzduchovody (s příslušenstvím) musí být objednány samostatně. Instalace Kompaktní jednotka včetně: hermeticky uzavřeného kompresoru, všechny bezpečnostní prvky chladícího okruhu elektrický rozváděč se silovými stykači a jednotkou měkkého startu kompresoru čidla namontovaná v jednotce pro měření teplot chladícího okruhu a okruhu topné vody hadice pro odvod kondenzátu (připevněná v tepelném čerpadle) hadice pro přepad z pojitného ventilu (připojená na straně tepelného čerpadla) Čidlo venkovní teploty Přepínací ventil topení / teplá voda U modelů vybavených měřením dodaného tepla: měření průtoku pro výpočet dodaného množství energie úsporná oběhová čerpadla, tzv. komfortní deska. Rozsah dodávky viz. Přehled Technické údaje / rozsah dodávky. Postupujte následovně: Zkontrolujte viditelná poškození vnějšího obalu dodávky. Ujistěte se, že dodávka je kompletní. Veškeré nesrovnalosti musí být nahlášeny okamžitě. Přehled Technické údaje / rozsah dodávky. Při provádění prací dodržujte následující: Vždy dodržujte předpisy týkající se bezpečnosti práce. VÝSTRAHA! Tepelné čerpadlo smí být instalováno pouze kvalifikovaným technikem! Při instalaci mějte na paměti hluk produkovaný zařízením za provozu. Přehled Technické údaje / rozsah dodávky, Hladiny akustického tlaku UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ UPOZORNĚNÍ Jednotka je určená pro instalaci uvnitř objektu. Zařízení musí být instalováno v suchém prostředí bez nebezepečí zamrznutí. Místo instalace musí splnit normu DIN EN 78 a všechny další místní nařízení. Rozměrový náčrtek a instalační schéma pro konkrétní model. 8 NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

9 DOPRAVA DO MÍSTA INSTALACE Vždy během transportu dodržujte předpisy bezpečnosti práce. VÝSTRAHA! Nepodceňujte hmotnost jednotky. Pro její přemístění je potřeba několik lidí. DOPRAVA RUČNÍM VOZÍKEM Pro zmenšení hmotnosti přepravované jednotky je možné sejmout boční stěny a přední stěnu. Odstraňte obal a krabici s příslušenstvím (bude potřeba při instalaci.) Přehled Technické údaje / rozsah dodávky, Všeobecné údaje VÝSTRAHA! Při sejmutí jednotky z dřevěné palety může dojít k jejímu převrácení. To může vést k jejímu poškození a vážným zraněním. Zajistěte dostatečná opatření aby nemohlo dojít k převrácení jednotky. UPOZORNĚNÍ Nikdy nepoužívejte žádné komponenty a hydraulické připojení k účelům přepravy. Sundejte jednotku z palety. Odstraňte boční kryty a přední kryt z jednotky. Pro odstranění krytů uvolněte rychlouzávěry. Otočte proti směru hodinových ručiček o 90. UPOZORNĚNÍ Hydraulická připojení se nesmí za žádných okolností poškodit. UPOZORNĚNÍ V žádném směru nenaklánějte jednotku o více než 5. Aby se předešlo poškození během dopravy, měla by být jednotka dopravena až na místo instalace v originálním balení na dřevěné paletě za použití vysokozdvižného vozíku nebo alespoň ručního paletového vozíku. Odejměte boční stěny a uložte je na bezpečné místo. Vozíkem vjeďte pod jednotku ze zadní strany. Alpha InnoTec GmbH EPP-Isolationshülle Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci NIBE TM AP-AW0 9

10 Instalace UPOZORNĚNÍ Při dopravě dávejte pozor na poškození hydraulických připojení na zadní straně jednotky. varování Doprava pomocí ručního vozíku na pytle tzv. rudlu z přední strany není dovolena. NEBEZPEČÍ! K instalaci je potřeba několik lidí. UPOZORNĚNÍ Nenaklánějte jednotku o více než 5 (V žádném směru). Namontujte nožičky UPOZORNĚNÍ posunování jednotky bez nožiček může poškodit podlahu. Jednotku nakloňte opatrně na jednu stranu zajistěte jednotku v nakloněné pozici tak, aby nemohla neočekávaně spadnout do výchozí polohy. VAROVÁNÍ! Pozor na zranění prstů a rukou! Namontujte nožičky do každého rohu jednotky Vždy dodržujte instalační schéma pro konkrétní model. Mějte na paměti minimální odstupy. Instační schéma pro konkrétní model. Jednotku postavte tak, aby elektro rozváděč byl přístupný za všech okolností. Postupujte následovně: Pokud ještě není odstraněn obalový materiál, odstraňte ho. Odložte krabici s příslušenstvím a sejměte jednotku z dřevěné palety Doprava ručním vozíkem. Obalový materiál předejte k likvidaci se všemi zásadami ochrany životního prostředí Jednotku postavte na stabilní základ, který unese její hmotnost. Nejlépe na betonovou podlahu. Přehled Technické údaje / rozsah dodávky, Všeobecné údaje. Nožička Zajišťovací matice Nastavovací šroub Pomalu a opatrně dejte jednotku do výchozí pozice. Postup opakujte i pro druhou stranu jednotky. Umístěte jednotku na konečné místo instalace. Pro drobné vyrovnání nerovností použijte nastavovací šrouby nožiček. Nezapomeťe utáhnout zajišťovací matice. 0 NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

11 Instalace vzduchovodů změna výfukové strany z pravé na levou Vyjměte čidlo vedoucí z nosníku vlevo a nechte kabel volně viset. Mějte na paměti směr vzduchu vyfukovaného z jednotky. Na jednotce dodané z výroby se vyfukuje studený vzduch na pravou stranu. Odstraňte horní přední panel a odložte ho stranou. Přitom otáčejte panelem o 80 aby nedošlo k poškození kapiláry manometru. Vytáhněte izolační panely na levé i pravé straně tahem na vyznačených místech. Prudké trhavé pohyby vyndání usnadní. Manometr. UPOZORNĚNÍ Pozor na kapiláru manometru. Pokračujte opatrným vyndáním kabelu čidla z levého panelu. Odstraňte boční stěnu na levé a pravé horní straně uvolněním dvou šroubů na každé straně. Otvor utěsněte krytkou dodanou v příslušenství. Zlehka posuňte oba boční panely do strany a vyjměte boční panel zatlačením dozadu. Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci NIBE TM AP-AW0

12 Pokud je to nutné můžete EPP izolaci zajistit použitím tavné pistole nabo lepidlem bez rozpouštědel. Čidlo musí být vždy instalováno na opačné straně než je výstup vzduchu. UPOZORNĚNÍ Výstupky izolačních panelů musí zapadnout na určená místa. Výstupek: Vyměnte dva díly z pravé strany na levou a obráceně. Čidlo včetně kabelu veďte skrz předlisovaný otvor na pravé straně. Otvor proražte šroubovákem. Místo pro výstupek dole Čidlo připevněte k nosníku na pravé straně. Vybrání v horní části Veďte kabel čidla do elektro rozváděče přes dva kabelové držáky a lišty s montážními otvory. Izolační panely a kryty nainstalujte zpět v obráceném pořadí. Izolační panely přikládejte vždy nejdříve na spodní straně a potom je dotlačte otevřenou dlaní na místo zespoda nahoru. K usnadnění můžete použít slabou vrstu mýdlové vody. vzduchovody system 700 (příslušenství) Vzduchovody System 700 jsou kompletní systém pro vedení vzduchu do a z tepelného čerpadla z venkovního prostředí. Sada obsahuje : průchody zdí vzduchové kanály připojení k jednotce (sada) ochranná mřížka a ochrana proti dešti 5 zakončovací rámečky NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

13 Příklad montáže systému vzduchovodů: průchodka zdí, montáž Postupujte následovně: Všechny potřebné díly pro stěnovou průchodku vyjměte z krabice. Potom sestavte dva kusy stěnové průchodky které patří k sobě podle následujících obrázků. Použijte lepidlo, které je součástí dodávky. Vzduchovody a průchodky zdí jsou vyrobeny z robustního materiálu. Skládají se z mhoha dílů a jejich montáž se provádí pomocí tzv zámků. Jsou dodávány v ploché krabici a jejich montáž probíhá až na místě instalace. Jsou dostupné v délkách 50 mm nebo 000 mm a jsou dodávány i díly jako např kolena. Připevněte další díl podle obrázku. výhody kompletní optimalizovaný systém (včetně průchodek zdí) Otočte už sestavené díly o 90 a připevněte poslední díl. vysoká absorbce hluku lehký materiál a tím jednoduchá doprava jednodušše sestavitelné pomocí tzv. zámků konstrukce velmi vysoké kvality Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci NIBE TM AP-AW0

14 Otočte už sestavené díly ještě jednou o 90 a proveďte poslední spojení. Nebo v případě stávajícího objektu upevněte průchodku ve zdivu s použitím montážní pěny: Stabilizujte tvar stěnové průchodky pomocí dodaných dřevotřískových desek, které jsou součástí dodávky. Hotová venkovní fasáda Průchodky stěnou slouží k upevnění vzduchovodů do prostupů ve zdivu a zabraňují přístupu chladného vzduchu do zdiva. Zároveň slouží pro upevnění ochranných mřížek na výdechy vzduchu. vzduchovody, montáž Vložte průchodku do stěny a utěsněte ji. To může být uděláno už v průběhu výstavby domu. Postupujte násleodvně: Vyjměte potřebné díly z krabice. Průchodka musí mít přesah cm nad finální fasádu. Spojování jednotlivých dílů se provádí stejně jako v případě průchodek stěnou. Body. Zeď objektu Vložte průchodku do zdi ( cm nad finální fasádu) NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

15 zajištění vzduchovodu v průchodce zdí Na lištu nasaďte ochranný kryt. Navlékněte dodané kulaté těsnění na konec vzduchovodu. Tento konec natlačte do průchodky zdí. Opakujte body pro upevnění vzduchovodu i u druhého výstupu vzduchu z tepelného čerpadla. průchodka zdí vzduchovod těsnění s kulatým profilem hydroizolační páska (aplikovat až po připojení na tepelné čerpadlo) Po připojení a zajištění obou vzduchovodů na tepelném čerpadle utěsněte prostor mezi vzduchovodem a průchodkou zdí dodanou hydroizolační páskou. Nezapomeňte: Potom co byly vzduchovody připevněny k tepelnému čerpadlu, utěsněte otvory mezi vzduchovodem a průchodkou zdí pomocí dodané hydroizolační pásky. Pokud je to nutné připevněte vzduchovody ke stropu pomocí vhodných držáků. připojení vzduchovodů k tepelnému čerpadlu Postupujte následovně: Připevněte dodanou lištu a zajistěte ji pomocí speciálních šroubů na výstupku vzduchovodu. Připevněte dodanou základnu na hranu vzduchovodu. Umístěte vzduchovod na příslušný otvor v tepelném čerpadle. Zahákněte dodané pružiny do otvorů u vstupů vzduchu na tepelném čerpadle. Zahákněte dodané pružiny do lišty připevněné ke vzduchovodu. Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci NIBE TM AP-AW0 5

16 ukončovací rámeček, montáž Přišroubujte rámeček do průchodky zdí na obou otvorech (vstup i výstup). Umístěte do rámečku ochrannou mřížku. Nasaďte ochrannou žaluzii a upevněte ji šrouby. Rámeček nemá žádný technický účel. Slouží pouze k vytvoření estetického zakončení průchodu zdí. 8 x drátěná mřížka a ochranné žaluzie, montáž Postupujte následovně: Vyjměte z krabice potřebné díly. Drátěnou mřížku, žaluzii na kanál vstupního vzduchu, žaluzii na kanál výstupního vzduchu, zakončovací rámeček a montážní mateiál. Pokud je výdech vzduchu umístěn nad terénem použijte ochrannou žaluzii tzv typ proti počasí. Pokud je výdech pod úrovní terénu použijte tzv. protidešťovou žaluzii. Opakujte kroky i na druhém výdechu vzduchu. Z vnější strany domu vložte montážní rámeček a zajistěte ho šrouby. 8 x 6 NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

17 Instalace, připojení k topnému systému Připojení pro výstup topné vody, výstup pro ohřívač teplé vody a společné vratné potrubí jsou na zadní straně přístroje: NEBEZPEČÍ! Nebezpečí vážného zranění elektrickým proudem! Před otevřením krytu přístroj vypněte a zajistěte ho proti opětovnému zapnutí! UPOZORNĚNÍ Připojte zařízení k topnému systému podle hydraulického schématu pro konkrétní model. Hydraulické připojení Zkontrolujte, že připojovací průměry a délky potrubí topného systému jsou dostatečně dimenzovány. Oběhové čerpadlo musí být schopno vytvořit alespoň minimální průtok vyžadovaný pro konkrétní model. Přehled Technické údaje / rozsah dodávky, topný systém. Připojení topného okruhu a okruhu ohřevu teplé vody Rozměrový náčrtek pro konkrétní model. Připojte jednotku na topný systém přes dodané pružné hadice. Hadice musí být instalovány proto, aby se zabránilo přenosu vibrací. Hadice musí být instalovány s ohyby aby mohly pohlcovat vznikající vibrace. UPOZORNĚNÍ Při instalaci potrubí na jednotku vždy zajistěte připojení proti pootočení aby nedošlo k poškození měděného potrubí uvnitř jednotky. Postupujte následovně: Před připojením tepelného čerpadla propláchněte důkladně topný systém. Nečistoty v topném systému mohou způsobit poruchu funkce. Pružné hadice jsou součástí dodávky. Připojte výstup topné vody, výstup pro ohřívač teplé vody a společné vratné potrubí dodanými pružnými hadicemi a uzavíracími ventily. Pokud jsou namontovány uzavírací ventily je v budoucnu možné propláchnout deskový výměník bez vypuštění topného systému. Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci NIBE TM AP-AW0 7

18 Manometr přepad pojistného ventilu teplé vody a odvod kondenzátu Přepad pojistného ventilu a odvod kondenzátu musí být odveden pomocí předinstalovaných hadic v souladu s předpisy. Odvod do kanalizačního systému je možný pouze s použitím sifonu, který musí být volně přístupný. připojovací armatura Pozice vyústění odvodů viz. rozměrový náčrtek konkrétního modelu. Pokud je to nutné může být manometr oddělen od topného okruhu aniž by bylo nutné vypustit topnou vodu. Za tímto účelem odšroubujte šroubení od automatického ventilu. UPOZORNĚNÍ Neohýbejte kapiláru manometru! Při montáži a demontáži šroubení může dojít ke stříkání vody. Použijte momentový klíč pro utažení šroubení, moment: 0 Nm. Přepad pojistného ventilu teplé vody Hadice pro odvod kondenzátu VAROVÁNÍ! Veďte oba svody uvnitř jednotky jako sifon. 8 NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

19 Zásobník teplé vody Pokud bude tepelné čerpadlo použito pro ohřev teplé vody, musí být do systému začleněn zásobník teplé vody. Jeho objem musí odpovídat požadavkům na odběr a teplosměnná plocha výměníku musí odpovídat výkonu tepelného čerpadla. Výměník pro ohřev teplé vody uvnitř zásobníku musí být správně dimezován vzhledem k topnému výkonu tepelného čerpadla. V nabídce je velké množství zásobníků, které tyto podmínky splní. Připojte zásobník teplé vody do systému podle hydraulického schématu konkrétního typu. Hydraulické připojení. Ve spojení s multifunkčním zásobníkem musí být namontován přídavný přepínací ventil na vratném potrubí (příslušenství). Hydraulické připojení. Elektrické připojení Během práce na elektro částech dodržujte následující: NEBEZPEČÍ! Nebezpečí vážného zranění elektrickým proudem! Electrické připojení může být instalovánou pouze osobou s dostatečnou kvalifikací. Před otevřením krytu zařízení vypněte a zajistěte proti opětovnému zapnutí! VÝSTRAHA! Dodržujte příslušné postupy bezpečnosti práce v průběhu všech prací na elektro částech zařízení. Zařízení musí být připojeno v souladu s požadavky dodavatele elektrické energie! Źádný z instalovaných kabelů nesmí být pod napětím ani v průběhu instalace do průchodek elektro rozváděče! hlavní přívod Pokud je jednotka uzavřena, otevřete přední panel. Doprava ručním vozíkem Otevřete elektro rozváděč jednotky. Povolte šrouby křížovým šroubovákem a odstraňte víko. Elektro rozváděč Šrouby s křížovou hlavou Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci NIBE TM AP-AW0 9

20 Kabely veďte do jednotky přes gumové průchodky na zadní stěně. UPOZORNĚNÍ Musí být zajištěn správný sled fází (motor kompresoru). Nesprávný sled fází může vést k vážnému a neopravitelnému poškození kompresoru. UPOZORNĚNÍ Zařízení musí být připojeno přes automatický hlavní jistič se vzdáleností kontaktů nejméně mm. Gumové průchodky Umístění gumových průchodek viz. rozměrový náčrtek konkrétního typu. E Mějte na paměti hodnotu startovacího proudu. Schutzvermerk nach DIN beachten Přehled Technické údaje / rozsah dodávky, Elektro Kabely jsou uvnitř přístroje vedeny v uzavřených kabelových kanálech do elektro rozváděče. D C varování. Kabel snímače vyrobeného tepla nesmí být zkracován! Kabelový kanál uvnitř jednotky Průchodky rozváděče Připojení pro napájecí a řídící vodiče Připojení pro desku regulátoru B Regulátor topného systému a tepelného čerpadla může být připojen k počítačové síti pomocí kabelu určeného k tomuto účelu. systém tak může být řízen dálkově. Pokud má být takové připojení vytvořeno instalujte stíněný síťový kabel (kategorie 6, s konektorem RJ-5) a veďte ho přes jednotku Blattformat: A hoch společně s předinstalovaným vedením k ovládacímu Oberflächen panelu HS Zust. Änderungstext Datum Von Allgemeintoleranz DIN ISO 768 -c Erstellt Gepr. Norm. Datum Name Stenglein Uzavřete elektro rozváděč. Alpha-InnoTec GmbH Industriestraße D Kasendorf Maßstab : Det. Maßstab Werkstoff Gewicht Benennung ArtikelNr. Ers. f. Durchflusssensor VFS Ers. d. Blatt von Všechna připojení instalujte podle schématu ke konkrétnímu typu. Připojovací schéma pro konkrétní typ. 0 NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci

21 Vypláchnutí, plnění a odvzdušnění systému UPOZORNĚNÍ Topný systém musí být před uvedením do provozu řádně odvzdušněn. kvalita vody pro plnění systému s tepelným čerpadlem Podle směrnice VDI 05 část I a II Použití moderních, energeticky účinných tepelných čerpadel se velmi rozšiřuje. Jejich důmyslná konstrukce umožňuje dosáhnout velmi dobré účinnosti. Zmenšování prostoru pro vybavení kotelen vedlo k vývoji kompaktních tepelných čerpadel s malými rozměry, ale přitom velmi vysokými výkony. V těchto zařízeních se používá velké množství různých materiálů, s různou odolností proti korozi. Tepelná čerpadla NIBE jsou konstruována podle posledních poznatků v oboru a vyráběna z nejvhodnějších materiálů. To s sebou přináší i nutnost použití správné náplně topné vody. Topná voda neovlivňuje jen účinnost celého systému, ale také jeho životnost. Doporučení daná směrnicí VDI 05 část I a část II musí být tedy splněna jako minimální požadavek na správný provoz celého systému. Dlouholetá zkušenost NIBE ukazuje, že nejbezpečnější a nejméně poruchový provoz je tzv. provoz s nízkým obsahem soli (bude vysvětleno dále v textu). VDI 05 část I poskytuje důležité informace a doporučení týkající se tvoření vodního kamene v topných systémech a systémech ohřevu teplé vody. VDI 05 část II se věnuje doporučení týkajících se redukce korozivních účinků vody v topných systémech. zásady části I a části II Vznik vodního kamene a koroze v topných systémech je nízká když: - je systém správně navržen a správně uveden do provozu - systém je uzavřen (bez vnějšího přístupu kyslíku) - tlak soustavy je správně dimenzován a udržován - doporučující hodnoty ph pro topnou vodu jsou splněny - je prováděna pravidelná údržba a servis Měl by být udržován provozní deník systému ve kterém jsou pravidelně zapisovány všechny sledované hodnoty podle VDI 05. poškození která mohou vzniknout když není doporučení dodrženo - Poruchy prvků v systému např. ventilů a oběhových čerpadel. - Netěsnosti v systému (např. na deskovém výměníku). - Postupné zanášení potrubí a snížení jeho světlosti, případně zablokování průtoku v komponentech jako např. deskový výměník. - Únava materiálu. - Vzduchové bubliny a případně i kavitace. - Negativní efekt na předávání tepla (tvoření úsad) a s tím spojené zvuky např. bublavý zvuk. vodní kámen zabiják energie Naplnění systému běžnou pitnou vodou vede k vyloučení veškerého vápníku jako vodního kamene. Následně dochází k méně účinnému přenosu tepla. Účinnost celého systému klesá a naopak stoupají náklady na provoz. Platí pravidlo, že mm vodního kamene způsobí 0% ztrátu v přenosu energie. V extrémních případech může dokonce zničit deskový výměník. změkčování vody podle VDI 05 část I Pokud je voda před plněním změkčena podle směrnice VDI 05 potom nedochází k žádnému tvoření vodního kamene. Toto efektivně zabrání pozdějšímu tvoření vodního kamene a jeho negativním účinků na systém. Koroze podceňovaný problém VDI 05, část II se zabývá problémem koroze. Změkčení vody může být v tomto případě neúčinné. Hodnota ph může výrazně převýšit hodnotu 0. Hodnoty vyšší než už dokonce poškozují gumová těsnění. Doporučení podle VDI 05, část jsou sice splněny, ačkoliv VDI 05 část doporučuje hodnotu ph mezi 8, až maximálně 0. Pokud jsou použity hliníkové komponety (a to je případ spousty moderních systémů) hodnota ph nesmí překročit hodnotu 8,5, protože jinak vzniká možnost koroze hliníku a to i přes nepřítomnost kyslíku v Právo na technické změny vyhrazeno bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci NIBE TM AP-AW0

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a obsluze VPA 450/300 Obecně Ohřívače vody VPA jsou speciálně vyvinuty pro kombinaci s tepelnými čerpadly. Tyto ohřívače lze také použít v kombinaci s jinými

Více

Tepelné čerpadlo země/voda

Tepelné čerpadlo země/voda Zdroj tepla země 2 tepelná čerpadla Přehled výrobků Zdroj tepla země Kompaktní řada Komfortní centrála domácí techniky s pasivním chlazením s pasivním chlazením s pasivním chlazením Tepelný výkon podle

Více

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu Návod k montáži Sada výměníku tepla Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 6 720 643 451 (03/2006)

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

Návod pro obsluhu a instalaci. Kompaktní tepelné čerpadlo vzduch - voda pro venkovní instalaci NIBE TM AP-AW30

Návod pro obsluhu a instalaci. Kompaktní tepelné čerpadlo vzduch - voda pro venkovní instalaci NIBE TM AP-AW30 Návod pro obsluhu a instalaci Kompaktní tepelné čerpadlo vzduch - voda pro venkovní instalaci NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno. 8006bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci V07101 Čtěte

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda Technická dokumentace Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda BWL-1 S(B)-07/10/14 NOVINKA 2 BWL-1S BWL-1SB COP DO 3,8* BWL-1S(B) BWL-1S(B)-07 BWL-1S(B)-10/14 2 Sestava vnitřní jednotky odvzdušňovací ventil

Více

Alpha-InnoTec. Technické změny jsou vyhrazeny.

Alpha-InnoTec. Technické změny jsou vyhrazeny. Alpha-InnoTec Přehled výrobků & novinky 2010 Technické změny jsou vyhrazeny. Novinky 2010 - přehled vzdálená správa přes internet - AlphaWeb vylepšená TČ vzduch/voda reversibilní TČ vzduch/voda centrály

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 Vratná větev Vratná větev Izolační schránka z EPP Rozměry 150x425x150. Schránka se speciálním držákem

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Tepelná čerpadla vzduch/voda Vnitřní instalace 38 tepelná čerpadla Přehled výrobků pro vnitřní instalaci Komfortní centrála domácí techniky 300 m 3 /h 00 m 3 /h Tepelný výkon 1) Kompaktní řada Standardní řada Vysokoteplotní řada A2/W3

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE OBSAH 1. Použití str. 3 2. Obsah setu str. 3 3. Základní technická data str. 3 4. Označení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Redukční ventil Micro Matic Premium. Návod:

Redukční ventil Micro Matic Premium. Návod: Redukční ventil Micro Matic Premium Návod: Před použitím čtěte pozorně! Používání: K tomu aby jste použili plyn z plynové lahve musíte zredukovat vysoký tlak v lahvi (až okolo 230barů) na doporučený pracovní

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,

Více

Návod na ovládání chladničky

Návod na ovládání chladničky Návod na ovládání chladničky CAS-60 Absorpční chladnička CAS-60 Rejstřík Bezpečnostní pokyny 3 Ovládací panel 3 Druhy provozu 3 Upozornění 4 Instalace 4 Napájení 12V 4 Provoz na plyn 5 Výroba ledu 5 Údržba

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85%

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Popis: Vzduchotechnické jednotky pro přívod i odvod vzduchu v bytech, domech, v chatách

Více

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -0 C. Systém ohřevu teplé

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ integrované čerpadlové stanice RESOL FLOWSOL S

NÁVOD NA MONTÁŽ integrované čerpadlové stanice RESOL FLOWSOL S NÁVOD NA MONTÁŽ integrované čerpadlové stanice RESOL FLOWSOL S BEZPEČNOSTNÍ POKYNY : Dbejte prosím bezpečnostních pokynů, aby se zamezilo vzniku věcných škod na solárním systému a poškození zdraví. PŘEDPISY

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 Kompaktně řešená systémová jednotka HBX300 pod svým elegantním pláštěm skrývá všechny důležité komponenty potřebné pro připojení

Více

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Obsah strana 1 Obecně...3 1.1 Použití 3 1.1.1 Příklad použití systémové akumulační nádrže 3 2 Popis...4 3 Upozornění...4 4 Konstrukce systémové akumulační

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce... hospodárně teplá voda. 1 Přehled Při objednávce uveďte prosím typ přístroje a sériové číslo. 2 2 Obsah 1. Přehled... 2

Více

Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná

Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná Obj. č: 4416 Obecná upozornění: Napáječka je určena pouze k napájení hospodářských zvířat. Jiné použití napáječky je zakázáno. Na

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

El. ohřev RTI-L titanový

El. ohřev RTI-L titanový El. ohřev RTI-L titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel

Více

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný

Více

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci Řídicí modul tepelného čerpadla VWZ AI VWL X/2 A CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

SCA 30. Sada solárního ohřevu, návod pro instalaci IHB 1225-1 431211

SCA 30. Sada solárního ohřevu, návod pro instalaci IHB 1225-1 431211 SCA 0 K E Sada solárního ohřevu, návod pro instalaci IHB - Návod pro instalaci - SCA 0 Obsah dodávky Popis Toto příslušenství se používá pro připojení solárního ohřevu k jednotce VVM 00. Solární ohřev

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT 300 E2V EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 300 m 3 /h, dvěma elektrickými ohřívači pro studené klima a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit

Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit 4 232 SÉRIE 02 Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit VBI31... Trojcestné kohouty, PN10, vnitřní závit Šedá litina EN-GJL-250 DN 20 40 k vs 6,3...25 m 3 /h Úhel natočení 90 Vnitřní připojovací závit, Rp

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02 tlakové expanzní nádoby pro topné, solární a chladicí systémy Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02 Všeobecně Obecné bezpečnostní pokyny Reflex jsou membránové tlakové expanzní nádoby podle EU

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů

Více

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Akumulační zásobník all- STOR CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II. Obj. č. D 040 083

Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II. Obj. č. D 040 083 Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II Obj. č. D 040 083 Duben 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus s atmosférickým hořákem atmotop Plus atmotop Pro Závěsné kombinované kotle Atmotop s odvodem spalin do komína se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů. Obsahují funkční prvky

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva Volba správné velikosti kotle Volba správné velikosti kotle, tzn. jeho topného výkonu, je velmi důležitou podmínkou pro ekonomický provoz a správnou funkci kotle. Kotel musí být volen tak, aby jeho jmenovitý

Více

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS Chladící výkon: 5 až 18 kw Topný výkon: 6 až 20 kw Úspory energie Využití obnovitelné přírodní energie Jediná investice pro vytápění i chlazení Jednoduchá, spolehlivá a ověřená technologie POUŽITÍ Reverzní

Více

N145/R01(5.5.06) NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ PŘÍDAVNÉ TOPENÍ. ZHi 050 E... ZHi 200 E

N145/R01(5.5.06) NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ PŘÍDAVNÉ TOPENÍ. ZHi 050 E... ZHi 200 E N145/R01(5.5.06) NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ PŘÍDAVNÉ TOPENÍ ZHi 050 E... ZHi 200 E Důležitá upozornění Při instalaci, provozu a údržbě dodržujte tento návod. Tento návod musí být stále k dispozici a v případě

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY

ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY CZ verze 1.1 Systém čerpadlových skupin a rozdělovačů Stavebnicový systém čerpadlových skupin a rozdělovačů umožňuje vytvářet sestavy pro různé topné

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Technické údaje LA 16TAS

Technické údaje LA 16TAS Technické údaje LA 16TAS Informace o zařízení LA 16TAS Provedení - Zdroj tepla Venkovní vzduch - Provedení Univerzální provedení - Regulace WPM 26 montáž na stěnu - Místo instalace Zahraniční - Výkonnostní

Více

Návod k montáži. Modulární funkční sloup 1371 00, 1372 00, 1373 00

Návod k montáži. Modulární funkční sloup 1371 00, 1372 00, 1373 00 Návod k montáži Modulární funkční sloup 1371 00, 1372 00, 1373 00 Popis přístroje V modulárním funkčním sloupu je možno instalovat společně na stěnu několik jednotlivých přístrojů s jednotným designem.

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze Návod k instalaci a obsluze Akumulační nádrž CW R Hygiene Akumulační nádrž CW 2R Hygiene - 1 - Obsah 1. Obecné pokyny 2 1.1 Výrobce 2 1.2 Pokyny a doporučení 2 1.3 Technické normy a pokyny 3 1.4 Obsah

Více

MODVLVS. Dvoutrubková čerpadlová skupina S2 Solar 2 a S2 Solar 3

MODVLVS. Dvoutrubková čerpadlová skupina S2 Solar 2 a S2 Solar 3 MODVLVS Dvoutrubková čerpadlová skupina S2 Solar 2 a S2 Solar 3 MODVLVS dvoutrubková čerpadlová skupina S2 Solar 2 Topná větev Vratná větev Topná větev Vratná větev (A) Kulový ventil na topné větvi (teploměr

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

Přehled výrobků a ceník 2008. Siemens tepelná čerpadla. platí pro Českou republiku od června 2008. Lorem www.siemens-tepelnacerpadla.

Přehled výrobků a ceník 2008. Siemens tepelná čerpadla. platí pro Českou republiku od června 2008. Lorem www.siemens-tepelnacerpadla. Přehled výrobků a ceník 2008 platí pro Českou republiku od června 2008 Siemens tepelná čerpadla Lorem www.siemens-tepelnacerpadla.cz Ipsum Kompaktní tepelná čerpadla vzduch/voda NOVÉ! Kompaktní tepelná

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

Návod na montáž. www.solarpower.cz

Návod na montáž. www.solarpower.cz Návod na montáž DHW www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny: Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout v důsledku

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 630 4976 05/003 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte! Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 806/5-5 ecotec plus VU 1006/5-5 ecotec plus VU 1206/5-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Nezapínejte jednotku pokud není zapojena alespoň jedna ozonová deska. V opačném nebude moci být uznána záruka na přístroj.

Nezapínejte jednotku pokud není zapojena alespoň jedna ozonová deska. V opačném nebude moci být uznána záruka na přístroj. Čistička vzduchu Nezapínejte jednotku pokud není zapojena alespoň jedna ozonová deska. V opačném nebude moci být uznána záruka na přístroj. Nezapínejte jednotku pokud není kompletně zakrytována. Před manipulací

Více

NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY N2BC 200 a N2BC 300

NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY N2BC 200 a N2BC 300 Návod na instalaci a použití NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY N2BC 200 a N2BC 300 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana zásobníku... 3 1.3 Tepelná izolace...

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU HRs 321-601 - 800-1000 321-601 DUPLEX JUMBO 800-1000 OBSAH OBECNÁ DOPORUČENÍ......4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA...5 Termostat... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ......6 Modely - Typy HRs

Více

Lumination LED světla

Lumination LED světla GE Lighting Solutions Montážní příručka Lumination LED světla Zavěšené LED světlo (Řada EP14) Vlastnosti Životnost (jmenovitá životnost 50000 hodin) 5 let záruka IP30 Určeno pro suché prostředí PŘEDTÍM

Více

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro,

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro, s atmosférickým hořákem atmotec pro atmotec plus Závěsné kombinované kotle atmotec s odvodem spalin do komína se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové funkční prvky, jak na straně hydraulické,

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe Aktualizováno 17.03.2015 Čistící sada INTEX Deluxe 1 NEŽ ZAČNETE SE SAMOTNÝM POUŽÍVÁNÍM, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ TÝKAJÍCÍ SE VŠECH SOUČÁSTÍ. TATO DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ SI PROSÍM USCHOVEJTE PRO

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396..

Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396.. Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396.. Obsah Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 2 Instalace regulátoru prostorové

Více