Rok 2010: Noční můra pro stovku obcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 2010: Noční můra pro stovku obcí"

Transkript

1 REGIONÁLNÍ INFORMACE DUBEN 2009 HLAVNÍ TÉMA VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ZAOSTŘENO NA VZDĚLÁVÁNÍ Jak jsou na tom malé obce s kanalizací? Vše o programu Zelená úsporám Přehled vzdělávání pro zaměstnané Rok 2010: Noční můra pro stovku obcí TŘETINA OBCÍ NA MORAVĚ NESPLNÍ ZÁVAZEK, KTERÝ PODEPSALA ČESKÁ REPUBLIKA. DO KONCE ROKU 2010 NEBUDE MÍT VYBUDOVANOU KANALIZACI PRO PĚTAOSMDESÁT PROCENT OBYVATEL. ZA TO BUDOU DOSTÁVAT AŽ MILIONOVÉ POKUTY. Morava O nás bez nás. Tak reaguje vût ina obcí a mûst na dohodu âeska a Evropské Unie, která ukládá obcím s více jak dvûma tisíci obyvateli mít funkãní kanalizaci pro minimálnû pûtaosmdesát procent domácností do konce roku Zatímco sousední státy se zavázaly, Ïe budou mít kanalizaci do roku 2015, âesko iniciativnû podepsalo dohodu o dobudování kanalizace o pût let dfiív. UÏ teì ale musí úfiedníci z ministerstva zemûdûlství a Ïivotního prostfiedí pfiiznat, Ïe nûkteré obce budou rády, kdyï stihnou termín Do roku 2010 nestihnou v echny obce kanalizaci a ãistírny postavit, pfiiznal Ondfiej Vesel z tiskového oddûlení Ministerstva zemûdûlství. V pûti moravsk ch krajích to znamená, Ïe z 280 obcí a mûst nebude mít do roka a pûl kanalizaci 99 z nich. Tfiiatfiicet z nich je tû ani nepodalo Ïádost o dotace. Devatenáct úfiadû ani nepodniklo kroky k tomu, aby mohlo o státní a evropské peníze zaïádat. Pfiitom jejich stav kanalizace neodpovídá podmínkám evropské smûrnice a vodního zákona. Budování kanalizace nemá jasná pravidla Ke splnûní tûchto povinností se zavázal stát bez znalosti problematiky a konzultace s obcemi a mûsty, které za tuto zále- Ïitost nesou nejvût í odpovûdnost, kritizuje stát pfiedseda Svazu mûst a obcí Oldfiich Vlasák. V sledkem pak podle nûj byla neujasnûná pravidla. Vodovody a kanalizace totiï v nûkter ch regionech vlastní akciové spoleãnosti, zatímco zákon musí dodrïovat jednotlivé obce. Jednotliv mi povinn mi osobami se v emi dûsledky jsou obce bez ohledu na to, zda-li jsou samy provozovateli ãi dokonce vlastníky. Pfii nesplnûní závazku pfiitom obcím hrozí milionová sankce, upozornil Vlasák. Na Moravû tak nebudou mít kanalizaci a ãistiãku odpadních vod napfiíklad Dûtmarovice, kde Ïije 2440 obyvatel. Ke kanalizaci je pfiipojeno zatím pûtatfiicet procent z nich. Kritická situace je také v Hati v Moravskoslezském kraji. Tam nemají kanalizaci a ãistiãku vûbec. Není to ale na e vina. Na ãesk ch úfiadech neví levá ruka, co dûlá pravá. My uï tuto situaci fie íme od roku Tehdy jsme mûli vypracovan plán na stavbu dvou ãistiãek. Pak nám z okresního úfiadu pfiikázali, Ïe musíme mít ãistiãku se sousední obcí. Nûkolik let poté jsme zjistili, Ïe jejich ãistírna nemá dostateãnou kapacitu. Teì jsme se vrátili na zaãátek, vysvûtlil starosta Hatû Pavel Kotláfi. Podle nûj ale také je tû není jisté, zda obec na budování bude mít peníze. Pokraãování na stranû 2 BÍLÁ BRNĚNSKÁ PŘEHRADA Lidé, ktefií se v tûchto dnech vydají na procházku k brnûnské pfiehradû, si budou pfiipadat jako v zimû. Bfiehy nádrïe jsou totiï pokryté vrstvou bílého vápna. Dolomitick vápenec je jednou ze zbraní, kterou vytáhli experti na boj proti sinicím. Podle nich vápno zmineralizuje pûdu tak, Ïe zabrání vytváfiení potravy pro nebezpeãné bakterie. Bitvy o ãistou vodu se tak odehrají nejen na sou i, ale i pfiímo ve vodû i ve vzduchu. Nad pfiehradu se tak uï tfiikrát vznesla Ïlutá letadla, která rozprá ila více neï sto tun rozdrceného vápence. Vodohospodáfii nechají letos nádrï upustit témûfi o polovinu. Hladina tak klesne o deset metrû. Pod hradem Vevefií proto mûïou lidé pfiecházet z jednoho bfiehu na druh korytem fieky. Po pfiehradû se proto ani neprojedou turisté ve v letních lodích. Správci nádrïe postaví aeraãní vûïe, aby tak provzdu - nili nûkolik desítek let staré usazeniny. Za opatfiení pfiímo u brnûnské pfiehrady zaplatí Státní fond Ïivotního prostfiedí, Brno a Jihomoravsk kraj dvû stû milionû korun. Dal í miliony uvolní stát na dostavbu kanalizací v okolních 241 obcích. Kraj také podpofií projekty, které zabrání únikûm chemick ch hnojiv do fieky Svratky. Více na stranû 3 Foto: Martin âiïmárik/povodí Moravy Ostravice bude čistá Jih Moravy bude mít lázně Proti povodním přehrada Soutěž pro malé obce ISSS: e-gon má mozek Ostravice Zaãala nejvût í stavba v historii obcí Ostravice a Fr dlantu nad Ostravicí. Do konce roku se tam lidé pfiipojí na est stovek kanalizaãních pfiípojek. Více na stranû 5 Pasohlávky Lidé, ktefií jsou nespokojení, Ïe na jiïní Moravû neexistuje luxusní wellness centrum, se mûïou zaãít tû it na zmûnu. Do tfií let má v Pasohlávkách na Brnûnsku vyrûst termální aquapark za miliardu korun. Kromû vodních atrakcí chce investor vybudovat také fiímské láznû nebo gigantické fitness centrum. Na tento projekt chce navázat Jihomoravsk kraj a obec Pasohlávky. UÏ zaãaly pfiipravovat stavbu nejvût ích lázní na jihu Moravy. Více na stranû 6 Nové Hefiminovy Nejradikálnûj í protipovodàové opatfiení chystá stát v Nov ch Hefiminovech. I pfies odpor tamních obyvatel chce na ãásti území obce vystavût pfiehradu. Podle zástupcû Povodí Odry vodní dílo a stavby s ním spojené ochrání Krnov, Opavu a vesnice kolem Odry. Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky tvrdí, Ïe pfiehrada je pouze beranidlem na státní rozpoãet. Kontroverzní stavbu zaãnou vodohospodáfii stavût do roku Více na stranû 13 Moravské hospodáfiství Pro moravské obce do dvou tisíc obyvatel redakce pfiipravila soutûï o nejzdafiileji zrekonstruovan nebo nejzajímavûji vyuïit obecní úfiad. Více o soutûïi na stranû 16 Hradec Králové Zástupci státní správy a samosprávy a IT byznysmeni se se li uï po dvanácté v Hradci Králové. Od estého do sedmého dubna se tam totiï v kongresovém centru Aldis uskuteãnila konference Internet ve státní správû a samosprávû. Na dvoudenní akci dorazilo více neï dva a pûl tisíce náv tûvníkû. Poslechnout si mohli témûfi 250 pfiedná ek. Leto ní roãník kladl dûraz zejména na pfiedstavení projektû e-governmentu a ãervencov start datov ch schránek. Více na stranû 18

2 DUBEN 2009 STRANA 2 KANALIZACE VE MĚ STECH A OBCÍCH Chyby při podání žádosti ZáloÏka E patné vyplnûní a zafiazení zdrojû financování. Podle pfiedpokládané skladby financování je nutné identifikovat i zdroje Seznam pfiíloh úplnû chybí nebo není dodán v poïadované formû. âasto nejsou pfiedloïeny v echny uvádûné pfiílohy. Seznam pfiíloh musí b t vytisknut z prostfiedí Benefill, Ïádost musí b t doplnûna v emi pfiílohami. Neuvedeny poãty stran. Poãítají se v echny popsané ãi poti tûné strany, tedy i strany s ovûfiovacím razítkem. Neuvedeno ãíslo jednací. âíslo jednací má b t opsáno z dokumentu, nejedná se o ã.j. ovûfiovací doloïky. Chybûjící podpisy na dokumentech. Je nezbytné kaïd dokument fiádnû autorizovat. âestné prohlá ení o DPH Pokud je Ïadatel plátcem, ale nemûïe na pfiedmût podpory uplatàovat odpoãet DPH, neuvede v prohlá ení toto zdûvodnûní. Pokud je Ïadatel plátcem DPH, av ak nemûïe na pfiedmût podpory uplatàovat odpoãet DPH, je povinen o tom pfiedloïit ãestné prohlá ení. V kaz pro hodnocení plnûní rozpoãtu územních samosprávn ch celkû obce místo poïadovaného dokumentu pfiedkládají v kaz zisku a ztrát. Tento v kaz je pro Ïadateleobce povinnou pfiílohou k Ïádosti, nelze zamûàovat. Chyby při výběrových řízeních Nedostateãné zohlednûní pravidel zadávacího fiízení. V zadávacích podmínkách vefiejn ch zakázek nejsou uvedeny ve keré poïadavky (financování ze zdrojû Evropské unie, subdodávky maximálnû 30 procent, cena s váhou minimálnû 60 procent). Nerespektování podmínky neuvádût obchodní názvy firem a v robkû ve slep ch rozpoãtech, technick ch zprávách a podobnû. Nezaslání pozvánky hodnotící komisi fondu. Pfii v bûru firmy na zpracování zadávací dokumentace a pfii organizaci zadávacího fiízení dûslednû zji Èovat reference na firmu, poïadovat náhradu kody i z dûvodu moïného krácení ãi nepfiidûlení dotace pro pochybení pfii zadávacím fiízení. Upozornit firmu na smûrnici MÎP pro pfiedkládání Ïádostí v platném znûní a na Závazné pokyny pro Ïadatele a pfiíjemce podpory v OPÎP a samozfiejmû postupovat v souladu se zákonem ã. 137/2006 Sb., o vefiejn ch zakázkách. Na v zvû k pfiedloïení nabídek chybí datum vyvû ení a sejmutí v zvy z úfiední desky. Chyby při podávání podkladů k rozhodnutí o přidělení dotace Velmi dlouh proces postupného dodávání podkladû ze strany ÏadatelÛ. Kontrolovat postup konzultantsk ch spoleãností. Zdroj: SFÎP Rok 2010: Noční můra pro stovku obcí Konkrétní seznam 21 aglomerací s počtem obyvatel větším než 2 000, které nemají vyřešeno financování a nepředpokládá se dokončení do roku 2010 a ve kterých není investorská příprava dostatečná Hrabětice-Šanov 2. Klobouky u Brna 3. Moravany u Brna 4. Moravský Krumlov 5. Vacenovice 6. Vracov 7. Žďánice 8. Fryšták 9. Slavičín 10. Strání 11. Bohuňovice 12. Libina 13. Loučany 14. Oskava 15. Dětmarovice 16. Dolní Lutyně 17. Hať 18. Orlová 19. Raškovice 20. Trojanovice 21. Vítkov Dokonãení ze strany 1 ROZHOVOR PODMÍNKY, KTERÉ U EVROPSKÉ KOMISE V ROCE 2006 VYJEDNALI ZÁSTUPCI MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, NERESPEKTUJÍ ČESKÉ POMĚRY. TEĎ ZA TO PONE- SEME NÁSLEDKY. Pfiedseda SOVAK Franti ek Barák Zatímco napfiíklad v Brnû mûïe b t bez kanalizace aï pûtapadesát tisíc lidí, stát bude radûji podporovat malé, pro Ïivotní prostfiedí nev znamné projekty. To si myslí pfiedseda pfiedstavenstva SdruÏení oboru vodovodû a kanalizací âeské republiky Franti ek Barák. Jak vypadá v souãasné dobû struktura vodohospodárensk ch spoleãností? Jsou ve v ech zastoupena mûsta a obce? Nyní je v âeské republice drtivá vût ina vodárenského majetku, asi devadesát procent, ve vlastnictví mûst a obcí, pfiípadnû spoleãností, kam mûsta a obce vloïily majetek a následnû se staly jejich akcionáfii. Provozování tohoto majetku, to znamená v roba, dodávka pitné vody a její následné vyãi tûní a návrat zpût do pfiírody, provádí pfieváïnû soukromé spoleãnosti. V nich mají obvykle mûsta a obce v znamn podíl. Do jaké míry probíhá spolupráce mezi obcemi a vodárensk mi spoleãnostmi? VYSOČINA: vyřešené: 23 obcí stihne: 4 obce JIHLAVA nestihne: 1 obec (je připravena) Zatímco vût ina mûst a obcí chce závazku dostát, stát se v nejdûleïitûj ím bodû opoïìuje. Je tû loni potfiebovaly obce na stavbu kanalizací a ãistiãek osmatfiicet miliard korun. Letos chce ministerstvo zemûdûlství uvolnit devût miliard. Ale i tato podpora je tû není pfiipravena. Parlamentní návrh na tfiímiliardovou pûjãku z Evropské investiãní banky nyní leïí na stole prezidenta Václava Klause. Úvûr je totiï podmínkou pro dal í fázi programu. Kraje si také stûïují na nedostateãnou odezvu v pfiípadû, Ïe obce Ïádosti uï podaly. BohuÏel dosud mnohé obce nemají uzavfienou smlouvu o podpofie. A to dokonce nûkteré z první v zvy, kdy termín podání Ïádostí byl koncem fiíjna 2007, upozornil hejtman Spolupráce je vesmûs prospû ná pro obû strany. Provozovatel dodává pitnou vodu a poté ji ãistí, vlastník se stará o údrïbu, obnovu a rozvoj sítí a stanovuje v i ceny vodného a stoãného. Plynou z toho nûjaké problémy? Jistû, politiãtí pfiedstavitelé mûst a obcí vyuïívají cenu vody jako populistick nástroj a trvají na nízké cenû, která neumoïàuje náleïitou obnovu sítí, protoïe negeneruje dostatek investiãních zdrojû. Ve vût inû men- ích mûst a obcí je infrastruktura, to jsou vodovodní a kanalizaãní sítû, úpravny, vodojemy a ãistiãky odpadních vod, znaãnû opotfiebována a nezaruãuje budoucí bezproblémové vodárenské sluïby. Tam je tfieba cenu vody nezbytnû radikálnû zv it o potfiebné investiãní zdroje. Je tfieba si uvûdomit, Ïe voda je u nás levná. Musíte si ji ov em opatfiit u zdroje, to jsou jezera, fieky nebo podzemní prameny. Jak taková spolupráce vûbec vypadá? Rozdûlme vlastníky vodárenské infrastruktury na malé a velké. Hranice mezi nimi je tfiicet tisíc obsluhovan ch obyvatel. U vût iny mal ch vlastníkû je péãe o majetek i jeho provozování neefektivní, ãasto i neodborné. Cena vodného a stoãného je politick m pfiáním nejvût ího, mnohdy jediného vlastníka nebo akcionáfie, a nerespektuje poïadavky na získání zdrojû na obnovu a rozvoj majetku. U tûch vût ích je spolupráce mezi vlastníkem a provozovatelem, jak jsem jiï fiekl, prospû ná a dobrá. Je zaloïená na profesionálním provozování a dobré péãi o vodárensk majetek. 4 BRNO JIHOMORAVSKÝ: vyřešené: 37 obcí 1 stihne: 15 obcí 5 6 nestihne: 21 obcí VYSVĚTLIVKY: (4 z nich nepožádaly) vyřešené 146 aglomerací nad 2000 obyvatel, které jsou z pohledu MZe a MŽP vyřešené stihne 35 aglomerací, které mají zajištěno financování, a předpokládá se dokončení kanalizace či ČOV do roku 2010 nestihne 65 aglomerací, které mají podanou žádost nebo ji plánují letos podat, a přepokládá se zahájení akce do roku 2010 nepožádaly 13 aglomerací, které mají uspokojivou přípravu realizace akce, ale ještě nemají podanou zažádáno o spolufinancování realizace akce OLOMOUC Jihomoravského kraje Michal Ha ek. Podle nûj by také ministerstvo Ïivotního prostfiedí mûlo pfiehodnotit postihování men ích obcí. Ministerstvo je nepfiimûfienû tvrdé k obcím, které patfií k povodí nádrïí Nové Ml ny. Ty totiï mûly mít moïnost Ïádat o dotace uï od roku Doposud tomu tak nebylo, dodal Ha ek. Podle zástupcû Operaãního fondu Îivotní prostfiedí ale právû Jak je to v jin ch státech? ÚroveÀ ãeského vodárenství je, i pfies zmínûné problémy, velmi dobrá. Privatizací vodárenství se u nás rozdrobily velké vlastnické spoleãnosti, majetek byl vrácen obcím, které se o nûj nedokáïou starat. Nejlep í by bylo, kdyby vodovody a kanalizace ovládaly spoleãnosti obsluhující jeden aï dva miliony obyvatel. Tak je tomu ve vût inû vyspûl ch evropsk ch zemí, kde se vlastníci sdruïují a kde provoz zaji Èuje nûkolik velk ch soukrom ch spoleãností OLOMOUCKÝ: vyřešené: 20 obcí stihne: 6 obcí nestihne: 10 obcí (1 z nich nepožádala) 8 ZLÍNSKÝ: vyřešené: 35 obcí ZLÍN stihne: 3 obce nestihne: 10 obcí 9 (2 z nich nepožádaly) OSTRAVA 18 MORAVSKOSLEZSKÝ: vyřešené: 20 obcí stihne: 9 obcí nestihne: 32 obcí (5 z nich nepožádalo) obce v povodí Novoml nské nádrïe mají nyní moïnost ãerpat peníze z deváté v zvy, na prioritní ose 1. OPÎP totiï koncem bfiezna otevfiel dvoumiliardovou kasu, ze které se zaplatí dal í Ïádosti. Îadatelé mohou posílat své Ïádosti od 23. bfiezna do 14. prosince 2009, fiekla mluvãí Operaãního fondu Îivotní prostfiedí Lenka Brandtová. Veronika Hrdá Jak máte názor na dotaãní politiku Evropské unie? Dotaãní politika Evropské unie do ãeského vodárenství je sjednána na patn ch principech, na nesmysln ch a laick ch poïadavcích ãesk ch vyjednavaãû. Namísto, aby pfiedloïili jasné poïadavky vycházející z ãesk ch potfieb, se chovali jako lokajové, ktefií si neustále nechávali ovûfiovat a potvrzovat neodborné postoje pfiíslu n m fieditelstvím Evropské komise. Podmínky pfiijatelnosti pro dotace do ãeského vodárenství jsou souborem nesmysln ch a diskriminujících poïadavkû, které vût ina z ãesk ch ÏadatelÛ nedokáïe splnit. MÛÏete b t konkrétní? Vezmûme si pfiíklad Brna. Mûsto splàuje pûtaosmdesát procent pfiipojení obyvatel na kanalizaci, zb vajících patnáct procent nepfiipojen ch pfiedstavuje témûfi 55 tisíc lidí. Namísto toho aby se pro tak velk poãet obyvatel kanalizace dobudovala, se podporuje dvacet aï tfiicet pro Ïivotní prostfiedí nev znamn ch projektû. Ty se pfiitom zfiejmû ani neuskuteãní, protoïe drobní Ïadatelé nebudou schopni se sami ãásteãnû podílet na zaplacení nákladû. Je vytváfien na snûmovnu nûjak tlak, aby se tyto pomûry zmûnily? Máte nûjakou koncepci? SdruÏení oboru vodovodû a kanalizací, Svaz mûst a obcí a Asociace KDE ZÍSKAT PENÍZE OBCE DO 2000 OBYVATEL OPŽP: prioritní osa 1 V územích vyžadujících zvláštní ochranu PRV Program rozvoje venkova Státního intervenčního fondu Mze Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací Programy jednotlivých krajských úřadů OBCE NAD 2000 OBYVATEL OPŽP Prioritní osa 1, oblast podpory 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody Mze Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů kanalizací PRV Program rozvoje venkova Jednotlivé programy krajských úřadů Barák: Vyjednavači se chovali jako lokajové Komise POKUTY ZŘEJMĚ NEBUDOU. EU BUDE TOLERANTNÍ krajû jasnû sdûlily poïadavky pfii vyjednávání s Evropskou komisí. Ministerstvo Ïivotního prostfiedí je ov em nikdy nerespektovalo a razilo jasnû neodbornou a politickou linii. Ve snûmovnû i Senátu jsme pofiádali nûkolik semináfiû k problematice. Politick zájem o klid a potfieba koaliãního partnerství byly ov em prioritní. Kde je chyba, Ïe obce nestíhají kanalizaci do roku 2010? Chyba je pfiedev ím ve sloïit ch podmínkách. Ve vût inû obcí si nechali projekty zpracovat a ãekají. Jsou ale napfiíklad vesnice, které jsou zadluïené a na tfiicet nebo ãtyfiicet procent nákladû, které by na budování kanalizace mûly samy doplatit, jim banky nepûjãí. Jak máte názor na to, Ïe obce, které nestihly kanalizaci zavést vãas, budou platit pokuty? V tuto chvíli je záleïitost nejasná. V rámci Evropské unie dojde zfiejmû k tiché toleranci tohoto neplnûní, termín se posune. Zdá se, Ïe bude staãit, kdyï obec prokáïe zahájení prací.

3 DUBEN 2009 STRANA 3 Č ISTÉ VODNÍ NÁDRŽE DŮLEŽITÁ DATA ŘÍJEN 2001 Městská část s firmou Vodohopodářská technologie Brno iniciovala zahájení projektu Čistá přehrada. PROSINEC 2001 Odborníci jsou zděšeni stavem přehrady. Podle nich je brněnská nádrž nejtoxičtější v Evropě. Je to tvrdý kalibr. Jde z toho strach," upozornil Blahoslav Maršálek z brněnského Botanického ústavu Akademie věd České republiky. LEDEN 2004 Město chce nádrž vybagrovat. KVĚTEN 2005 Město a kraj zpracovaly projekt Čistá řeka Svratka. Kromě vybagrování bahna za dvě miliardy korun chtějí podpořit stavbu čističek odpadních vod. PROSINEC 2006 Politici začínají poprvé mluvit o provzdušňování dna. Odhad na vyčištění: pět miliard, začátek čištění v roce BŘEZEN 2007 Nový plán: upuštění a provzdušňování dna. Obnažené břehy pokryje vrstva vápna. Do tří let bude přehrada bez sinic. LISTOPAD 2007 Nad obnaženými břehy krouží práškovací letadla, která přehradu vápní. Přehrada je upuštěná o čtyři metry. ÚNOR 2008 Akce vápno se opakuje. Piloti rozprašují téměř padesát tun dolomitického vápence. DUBEN procent Brňanů si přeje vyčištění přehrady a celého povodí Svratky i za podmínky, že by celá akce stála 5 miliard korun. Tento fakt vyplývá zprůzkumu agentury Focus, který si nechalo zpracovat Brno a Jihomoravský kraj. 92 procent Brňanů si přeje mít přehradu čistou. ŘÍJEN 2008 Jedenáct obcí v povodí řeky Svratky potřebuje na stavbu kanalizací a čističek téměř čtyři miliardy korun. BŘEZEN 2009 Povodí Moravy získalo 160 milionů korun od Státního fondu životního prostředí. Čistění přehrady tak může pokračovat. Upouští se hladina. Na podzim klesne o deset metrů. Začnou se instalovat hadice, které budou provzdušňovat nánosy bahna. Přehrada: Boj se sinicemi začal VYZRÁT NAD SINICEMI V BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ. S TAKOVÝM HESLEM VYRÁŽEJÍ JIHOMORAVŠTÍ POLITICI UŽ DESET LET DO VOLEB. ZATÍM SE TO NIKOMU Z NICH NEPODAŘILO. Brno Pût miliard korun. Tolik jsou BrÀané ochotni zaplatit za ãistou pfiehradu za mûstem. Vypl vá to z prûzkumu vefiejného mínûní lidí Ïijících v nejvût ím mûstû na Moravû. A vedení brnûnské radnice se hlasem lidu chce fiídit. UÏ deset let proto kraj tí a mûst tí politici spolupracují s Povodím Moravy a se svûtoznám mi vûdci. V bfieznu jejich snahu ocenil Státní fond Ïivotního prostfiedí. Poslal do Brna sto edesát milionû korun z evropské pokladny na ãi tûní vody pfiímo v pfiehradû. Dal í peníze mífií uï nûkolik let do obcí nad nádrïí. Musíme zajistit dostavbu ãistíren odpadních vod v obcích nad pfiehradou, provést pozemkové úpravy v povodí, zabránit tomu, aby nezákonnû unikaly spla ky do pfiehrady z chat. Musíme také znepfiístupnit pro sinice zásoby Ïivin v sedimentech pfiehrady, uvedl námûstek brnûnského primátora Martin Ander. Plán, kter pro Brno a Jihomoravsk kraj vypracovala vodohospodáfiská firma Pöyry Environment, tak mûïe pokraãovat. S viditeln mi kroky zaãalo Povodí Moravy uï loni. UÏ tfiikrát se nad pfiehradou vznesli piloti v prá kovacích letadlech, ktefií na obnaïené bfiehy upu tûné pfiehrady rozprá ili více neï sto tun dolomitického vápence. S vápnûním budou pokraãovat i na podzim. Tentokrát ale i s pomocí nov ch pfiírodních preparátû. KvÛli vápnûní byla pfiehrada uï dvakrát upu tûná. Loni o ãtyfii metry. Letos bude v pfiehradû aï o polovinu vody ménû. Hladinu vodohospodáfii do podzimu upustí o témûfi deset metrû. Z nádrïe proto rybáfii uï pfied pûl rokem vyvezli stovky tun bíl ch ryb, které plavou v jin ch vodách. Do znovu napu tûné pfiehrady pak rybáfisk svaz nasadí dravé ryby. Ty totiï neplavou u dna a nevífií bahno tolik jako cejni a kapfii. Hadice s kyslíkem rozloží usazeniny Nejvût í investicí pfiímo na hladinû bude stavba aeraãních vûïí. Zjednodu enû: na dno pfiehrady vodohospodáfii poloïí dûrované hadice, do nichï budou vhánût vzduch. Ten zaãne rozkládat desítky Foto: Veronika Hrdá let staré usazeniny. Z nich si totiï sinice berou potravu. Vûdci z Akademie vûd ale takové kroky zpochybàují. Podle nich je nejdûleïitûj í utnout nejvût í hrozbu: fosfor a dusík, kter do pfiehrady neustále pfiitéká ze spla kû z okolních vesnic. I na to ale v ichni, co plán vypracovali, pamatují. Kraj jiï nûkolik let pomáhá obcím nad pfiehradou k získání dotací na dostavbu ãistíren odpadních vod. A v sledky jsou vidût. Z osmi velk ch obcí v povodí uï nemá ãistírnu jen jedna, a i ta ji bude mít dostavûnou do dvou let, dodal Ander. Pfiesto ale zb vá dal ích 241 men- ích obcí leïících u Svratky, které ovlivàují kvalitu vody v pfiehradû. Podle nûkter ch odhadû by stavba ãistiãek ve v ech tûchto obcích stála desítky miliard korun. Jiné se pohybují kolem ãtyfi miliard. Cel projekt skonãí v prosinci roku Veronika Hrdá JAK SE ČISTÍ PŘEHRADA V BRNĚ 1. Stavba ãistiãek odpadních vod v obcích nad pfiehradou Do fieky Svratky vypou tí vyãi tûnou vodu sedm z osmi velk ch obcí. Jedna obec, kde Ïije více neï dva tisíce obyvatel, na ãistiãku odpadních vod je tû ãeká. Kolem fieky ústící do brnûnské pfiehrady je dal- ích 241 obcí. Kanalizace a ãistiãky ve v ech obcích kolem Svratky budou stát ãtyfii miliardy korun. Stavební úfiad v brnûnské mûstské ãásti Bystrc posílili dva úfiedníci, ktefií mají za úkol kontrolovat a radit chatafiûm na bfiehu pfiehrady. Nûktefií z nich totiï vypou tûjí spla ky pfiímo do nádrïe. Kontrola má pûsobit preventivnû. Chatafii se nyní zaãínají více zajímat o to, jak mûïou chybu napravit. 2. Zabránit erozím pûdy a únikûm hnojiv do fieky Kraj podporuje zpevàování bfiehû, smûàuje pozemky tak, aby mohl mít vliv na parcely poblíï fieky. Chce zabránit tomu, aby tûsnû u vody pouïívali zemûdûlci hnojiva. Ta totiï dé È spláchne pfiímo do Svratky. 3. Upou tûní hladiny pfiehrady UÏ druh m rokem sniïuje Povodí Moravy hladinu nádrïe. Letos chce na podzim upustit aï devût metrû. Na obnaïené bfiehy sype vápenn hydrát. Ten by mûl bfiehy mineralizovat a zamezit tak vzniku dal í potravy pro sinice. Ty se pak v létû nemûïou rozmnoïovat. Letos na dno pfiehrady umístí dûrované hadice, do kter ch bude vhánût kyslík. Ten by mûl sinicím niãit potravu. Vybagrování bahna v místech, kde se lidé nejãastûji koupou. Plumlov: Letos vypustíme přehradu TAK JAKO VĚTŠINA PŘEHRAD V ČECHÁCH BOJUJE I TA PLUMLOVSKÁ SE SINICEMI. V MINULOSTI BYLA OŠETŘENA SPECIÁLNÍ CHEMIKÁLIÍ PAX 18, LETOS SE KROMĚ TOHO PŘIPRAVUJE I ŘEŠENÍ S DLOUHODOBĚJŠÍM DOPADEM. Plumlov Povodí Moravy jako správce pfiehrady podává projekt na Ministerstvo zemûdûlství. Letos na podzim by se mûla pfiehrada vypustit, na jafie pfií - tího roku chtûjí vodohospodáfii odtûïit sediment, kter tvorbu sinic podporuje. V fiíjnu roku 2010 by se mûla pfiehrada znovu zaãít plnit vodou. Projekt podáváme na konci dubna a do té doby se k pfiehradû nechceme vyjadfiovat, uvedl Pavel Bíza z Povodí Moravy. adu studií na ãi tûní pfiehrady si nechal zpracovat i Olomouck kraj. Studie nabízí nûkolik druhû fie ení. Krátkodobá na letní sezónu, to je napfiíklad o etfiení PAXem. Stfiednûdobá fie ení to jsou tfieba v stavby ãistiãek. Revitaliazãní o etfiení jsou dlouhodobá, jedná se napfiíklad o pozemkové úpravy a podobnû, uvedla Vladimíra Kubi ová z Odboru Ïivotního prostfiedí Olomouckého kraje. V loàském roce byla pfiehrada o etfiena pomocí PAXu dvakrát. Svûtle Ïlutou anorganickou látku slouïící k úpravû a ãi tûní vod, která pûsobí tfii aï pût t dnû, hradilo Povodí Moravy. Olomouck kraj poïádal Povodí o uïití pfiípravku i v leto ní sezónû. Kraj také zároveà vydal nafiízení o povinném v lovu cejnû a karasû, ktefií mohou podle nûkter ch odborníkû rozmnoïování sinic rovnûï napomáhat. My teì máme nafiízení, Ïe kaïdého cejna nebo karase, kterého vylovíme, nesmíme pustit zpátky. Vysazovat nesmíme vûbec nic, protoïe pfiehrada se na devûtadevadesát procent v leto ním roce vypustí, fiekl Jaroslav Kobza z Moravského rybáfiského svazu Prostûjov. V kraji se také postupnû dafií v obcích kolem pfiehrady budovat ãistiãky odpadních vod a kanalizaci. Ty jsou v budoucnu pro udr- Ïení ãisté vody nutností. âistiãku odpadních vod postavili napfiíklad v Plumlovû nebo Krumsínû. Odkanalizovány byly vesnice Buková, Protivanov a ãást Plumlína-Sobûsuky. Kromû samotné tûïby sedimentu by kraj je tû spoleãnû s Povodím Moravy chtûly revitalizovat krajinu nad vodní nádrïí a zabránit tak erozím pûdy. Opatfiení si vyïádají v daje v fiádech desítek miliónû korun, kraj i Povodí doufají v dotace z Ministerstva zemûdûlství ãi evropsk ch fondû. (ad) Za čtyři roky bude luhačovická nádrž čistá. Ze dna zmizí usazeniny DO ČTYŘ LET BY SE MOHLO DÁT V LUHAČOVICKÉ PŘEHRADĚ ZNOVU KOUPAT. POČÍTÁ S TÍM NOVÝ PROJEKT POVODÍ MORAVY. Luhaãovice Státní podnik chce koncem tohoto mûsíce pfiedloïit na Ministerstvo zemûdûlství Ïádost o grant. Pokud uspûje, luhaãovickou pfiehradu vyãistí za 150 miliónû korun. UÏ máme zpracovanou projektovou dokumentaci, do konce mûsíce je registrace. Poãítáme s tím, Ïe devadesát procent z celkov ch penûz bychom mohli dostat z dotací a deset procent bychom zaplatili z vlastních zdrojû, uvedl technicko provozní fieditel Povodí Moravy Libor Dostál. Povodí Moravy chce ze dna nádrïe odstranit více neï dvû stû dvacet tisíc metru krychlo- v ch nánosu, kter je bohat na fosfor a podporuje pfiemnoïení sinic. Souãasná situace je v sledkem hnojení zemûdûlské pûdy, ale pfiedev ím chybûjící kanalizace v obcích, které pfiehradu obklopují. Proto je s projektem ãi tûní pfiehrady spojena i v stavba nové biologické ãistiãky odpadních vod a kanalizace v okolních vesnicích. âistiãka s kanalizací by mûly stát 286miliónÛ korun. Na jejich v stavbu uï úfiedníci dotaci z evropsk ch penûz z Operaãního fondu Îivotní prostfiedí pfiidûlili. Zlínsk kraj pfiispûl ãástkou tfiiceti miliónû korun. Dotace z Ministerstva zemědělství Na v zvu podávání nabídek se pfiihlásilo více jak patnáct uchazeãû, asi v polovinû dubna zasedne komise, která doporuãí investorovi nejvhodnûj í nabídku. KdyÏ v echno dobfie pûjde, mûlo by se zaãít v polovinû kvûtna stavût, fiekl pfiedseda Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota Karel Mozgva. Od prvního ledna roku 2012 by mûla ãistiãka zaãít normálnû fungovat. Kanalizace bude zavedena v Horní Lhotû, Dolní Lhotû, Sehradicích a Slopném. Vodohospodáfii by chtûli zaãít pfiehradu vypou tût uï na podzim tohoto roku. Vypu tûná by mûla b t cel rok 2010, opût bychom ji chtûli napustit v roce 2011, fiíká Dostál. Právû v roce 2010 chtûjí vodohospodáfii vytûïit usazeniny, které rozvezou do okolí. KdyÏ se v e podafií, vût inu nákladû by mûla pokr t dotace z programu Ministerstva zemûdûlství Luhaãovická pfiehrada spadá do katastru obce Pozlovice. Tam uï se na ãistou nádrï tû í. My jsme samozfiejmû projektu naklonûni, dokonce jsme pomáhali vytipovat pozemky pro uloïení pûdy, uvedla starostka Pozlovic Olga Tkáãová. Luhaãovická pfiehrada se zaãala stavût uï v roce 1912, dokonãena byla v roce Patfií tedy mezi nejstar í pfiehrady u nás.

4 DUBEN 2009 STRANA 4 PRŮ ZKUM MORAVSKÉHO HOSPODÁŘ STVÍ Kanalizace v malých obcích: Zadlužení i na půl století MORAVSKÉ OBCE DO ŠESTI SET OBYVATEL VOLAJÍ O POMOC. LIDÉ ČASTO VYPOUŠTĚJÍ SPLAŠKY DO ZAHRAD A CHTĚJÍ JEDINÉ: VYBUDOVAT KANALIZACI. Morava UÏ tento rok by mohly nûkteré z nich dosáhnout na devítimiliardov balík penûz, kter brzy otevfie ministerstvo zemûdûlství. Malé obce jsou ãasto bezradné. Na dotace nedosáhnou a pokud by se rozhodly do stavby pustit samy, znamenalo by to pro nû zadluïení na nûkolik desetiletí, ãasto i na pûl století. A po tuto dobu by ani nemohly investovat do niãeho jiného. Potfiebujeme nutnû vybudovat spla kovou kanalizaci i s ãistírnou odpadních vod. Souãasn stav je neúnosn. Vût ina domû má septiky s pfiepadem do de Èové kanalizace. Ve keré odpadní vody odtékají Mar- ovsk m potokem, kter se vlévá do fieky Svratky. To potom ovlivàuje stav brnûnské pfiehrady. My za to dostáváme pokuty, postûïoval si starosta obce Mar ov na Brnûnsku Jindfiich Chrasta. Podobnû reagují i dal í obce, které redakce Moravského hospodáfiství oslovila. Vesnic jako Mar ov je v pûti moravsk ch krajích témûfi A vût ina z nich má podobn problém. Jejich roãní rozpoãet se prûmûrnû pohybuje kolem ãtyfi milionû korun. Obce ãasto nemûïou vydat na investice více jak milion korun roãnû. Na kanalizaci bez minimální osmdesátiprocentní dotace nemáme peníze, uvedl starosta obce Bukovinka na Blanensku Pavel Tich. Podle pfiedsedy Svazu mûst a obcí Oldfiicha Vlasáka stát na men í obce zapomnûl. Prioritnû totiï chce budovat kanalizace v obcích nad dva tisíce obyvatel. Poslanci a senátofii ale uï jednohlasnû schválili pfiijetí tfiímiliardového úvûru od Evropské investiãní banky na podporu v stavby a obnovy vodovodû a kanalizací. Do obcí pod dva tisíce obyvatele tak bude po podpisu prezidentem âeska mífiit 9,1miliard korun. Ne v echny obce ale mají s kanalizací problém. Z osloven ch pûtatfiiceti obcí do esti set obyvatel má témûfi polovina z nich pod zemí kanalizaãní síè. âasto neprodlouïily pátefi do místních ãástí a nyní to chtûjí napravovat. Obce se také mezi sebou domlouvají na spoleãném budování ãistíren odpadních vod. Napfiíklad obec Tasov na Hodonínsku zaloïila s obcí Veliãka spoleãn úãet, kam kaïdá z nich kaïdoroãnû posílá pûl milionu korun. Spolu pak zaïádají o dotaci. Z odpovûdí obcí také vypl vá, Ïe kanalizace není vïdy v sadou vût ích vesnic. Napfiíklad obce Bûle, BobrÛvka ãi Mala tahle dokázaly kanalizaci vybudovat, aãkoli mají sotva dvû stû obyvatel. Obce do dvou set obyvatel zase volají po pomoci na budování domácích ãistíren. Obec / poãet obyvatel Okres Má obec kanalizaci / Potfiebuje Kolik Délka Aktuální stav ãistírnu odpadních vod? rekonstrukci? to bude stát? Machová/540 Zlín Ano/Ano Ne Vybudovaná od roku 2001 Bu í/ 430 umperk Ne/Ne 35 milionû Celá obec Chtûjí se napojit na âov v sousední obci Otinoves/ 297 Prostûjov Ne/Ne, ale nepotfiebují 40 milionû Celá obec Mají podanou Ïádost Mar ov/ 495 Brno-venkov Ne/Ne 35 milionû 5,5 km Vydané územní rozhodnutí a mají hotov projekt Cvrãovice/ 588 Brno-venkov Ano/Ne, nepotfiebují Ne Chybí 100 m Bûle / 193 Brno-venkov Ano /Ne, nechtûjí Ne Jsou spokojení Dfievnovice/ 491 Prostûjov Ne/Ne 20 milionû 3 km Nemají peníze Chlumûtín/ 180 Îìár n. S. Ano/Ne, chce ji postavit Ano 20 milionû 3 km Tuãín/ 450 Pfierov Ano/Ne, chce ji postavit âásteãnû âov 4,5 milionû 700 metrû Chybí kanalizace do nové v stavby BobrÛvka/ 200 Îìár n. S. Ano/Ne, nechce Ne Kanalizace v dobrém stavu âástrov/ 536 Pelhfiimov Ano/Ne, chtûjí budovat Ano Vãetnû âov Kanalizace chybí v místních ãástech 50 milionû Senetáfiov/ 530 Blansko Ne, pouze 20%/Ne, chtûjí Ne 40 milionû 3 kilometry Podali Ïádost, kritick stav se napojit v Jedovnici Nemotice/ 359 Vy kov âásteãnû/ne, chtûjí postavit âásteãnû Podali Ïádost na âov Milotice nad Opavou/ 415 Bruntál Ne, ani nechtûjí Krhovice/ 505 Znojmo Ano/Ne, nechtûjí Kompletní nová kanalizace V rovice/ 179 Znojmo Ne/Ne 140 mil./jsou 3 km + 2 km ZaloÏili svazek obcí, schopni 30 mil. pfiivadûã chtûjí domovní ãistiãky Horní DubÀany/ 303 Znojmo Ano/Ano Ne Rekonstrukce Kanalizace je v celé obci âov 200 tisíc Ska tice/ 380 KromûfiíÏ Ano, 70%/Ano 12 mil. âov je od roku 2005 Blízkov/324 Îìár n. S. Ne/Ne 20 mil. 1,8 km Nutná potfieba, jsou schopni platit 20% HrabÛvka/ 320 Pfierov Ne/Ne 16 mil. 7 km + 1,3 mil. na âov Mala tahle/ 155 Bruntál Ano/Ano Úplnû nová kanalizace Polkovice/ 503 Pfierov Ne/Ne Potfiebují rekon- 25 mil. 5 km De Èová kanalizace je z roku 1935 strukci de Èové vãetnû âov kanalizace Studnice/ 487 Vy kov Ano/Ano Úplnû nová z roku 2008 Tasov/ 549 Hodonín Ano/Ne, chtûjí s Veliãkou âásteãná Posílají 500 tisíc 1/5 délky Mají podanou Ïádost s obcí Veliãka na spoleãn úãet Plaveã/474 Znojmo Ne/Ne, mûïou vyuïít 33 milionû Celá obec Nutnû potfiebují kanalizaci v sousední obci Bukovinka/ 404 Blansko Ne/Ne 35 milionû 5,5 km Obec mûïe roãnû vyãlenit max. milion korun Budeã/ 189 Îìár n. S. Ano na hranici Nutnû 20 mil. V celé obci Situace je krizová Ïivotnosti/Ne Horní Studénky/ 358 umperk Ano Nová kanalizace v celé obci Stupava/ 150 U. Hradi tû Ne/ e í domácí ãistírny 70 mil. 3 km Nejsou schopni zaplatit ani zpracování projektu Hnojnice/ 580 Olomouc Ne/Ne De Èová v hava- 45 mil. 4,5 km Pfiipravují projekt, zmûnu rijním stavu územního plánu pro âov Vesnice do 2000 obyvatel jsou na stavbu připravené a vědí, co chtějí Obec / poãet obyvatel Okres Má obec kanalizaci / Potfiebuje Kolik Délka Aktuální stav ãistírnu odpadních vod? rekonstrukci? to bude stát? Lhota/ 774 Vsetín Ne/Ne 90 mil. âlen projektu âistá fieka Beãva II. Raãice na Moravû/ 1045 Vy kov Ano, ãásteãnû/ano Není nutná mil. 6 7 km Chtûjí podat 2 3 Ïádosti o dotace, mûïou se podílet z 15 % Popice/ 930 Bfieclav Ne/Ne Ano, stará ka- 170 mil. 7 km Podali Ïádost spolu se nalizace pouze (tfii obce) Strachotínem, Pouzdfianami jako de Èová Bernardice n. Odrou/ 900 Ostrava Ano/Ano Vlastníkem je SmVaK Ostrava âechy pod Ko ífiem Prostûjov Ano/Ano Poãítají s roz ífiením âov a kanalizace Morávka/ 1050 Fr dek-místek Ne/Ne 3 km Ve stadiu projektu pro stavební povolení Bruzovice/ 751 Fr dek-místek Ne/Ne 110 mil. Pfiipravují první etapu za 40 mil. korun âerná Hora/ 1965 Blansko Ano/Ano Jsou spokojení Ptení/ 1120 Prostûjov Ne/Ne 101 mil. 8 km Mají podané Ïádosti na kanalizaci i âov Katefiinice/ 645 Nov Jiãín Ne/Ne 50 mil. Celá obec Mají zájem, spolupracují se sousední Trnávkou Pfiáslavice/ 1351 Olomouc Ano, pátefiní/ano Ano 30 mil. 1,8 km Potfiebuje rekonstrukci kanalizace a roz ífiení âov Bohuslavice/ 1615 Opava Ano/Ne Nutnû 45 mil., 15,5 km Do potoka vytéká nedostateãnû oprava 10 mil., vyãi tûná voda âov 20 mil. Suchohrdly/ 1150 Znojmo Ano/Ne Mají kompletní kanalizaci, nechtûjí âov Brníãko/ 630 umperk Ne 50 mil. 7 km Jsou ve svazku obcí a ãekají na v zvu Topolná/ 1620 U. Hradi tû Ano/Ano Ano 10 mil. 1 km Pfiipravují dokumentaci títary/ 671 Znojmo Ano /Ano Ano de Èovou k. 3 mil. 600 m Chtûjí si zaplatit sami Pasohlávky/ 724 Brno-venkov Ano/Ano, âásteãnû 10 mil. 1,5 km âistírna musí b t roz ífiena nutné roz ífiit (ãást vybudovaná + âov 20 mil. do 5 let ve 30.letech) Nedvûdice/ 1305 Brno-venkov âásteãnû/ano, nutnû Ne 75 mil. 3,6 km Hotové územní rozhodnutí, potfiebují roz ífiit a 344 m pfiipravují dokumentaci vodovod Dolní Îivotice/ 1150 Opava âásteãnû 1/3 obce/ano Ano 41 mil. 4,2 km Zahajují realizaci, zapojí 70% obyvatel Ladná/ 1213 Bfieclav Ne/Ne Ano de Èové 100 mil. 7 km Pfiipravují dokumentaci, chtûjí podat Ïádost Zádvefiice/ 1330 Zlín âásteãnû v 1/2 obce/ne Ano 80 mil 2,5 km âekají na pfiivedení kana mil. âov lizaãního sbûraãe z Malenovic Otaslavice/ 1282 Ano/Ano Kanalizace a âov z roku 2007 Nûmãiãky/ 600 Bfieclav Ano, ale stará Nutnû 58 mil. Celá obec NesplÀují podmínky ze 30. let/ano pro udûlení dotace Staroviãky/ 780 Bfieclav NepouÏitelná/Ne Nutnû 15 mil. 3,5 km Mají podanou Ïádost o pfiidûlení dotace Petrovice/ 610 Blansko Ne/Ne 60 mil. 3 km + 25 mil âov Bene ov Blansko Ano/Ano Kanalizace je v ude VĚTŠINA OSLOVENÝCH OBCÍ NA MORAVĚ MÁ JASNO. KANALIZACI A ČISTIČKU CHTĚJÍ. A JSOU NA TO DOSTATEČNĚ PŘIPRAVENÉ. Morava Na konec leto - ního bfiezna ãekalo mnoho obcí nûkolik let. Ministerstvo Ïivotního prostfiedí totiï vypsalo devátou v zvu, ve které poãítá i s obcemi do dvou tisíc obyvatel. Tûm, které leïí poblíï dûle- Ïit ch fiek nebo v chránûném území, poskytne aï devadesát procent potfiebn ch penûz. V pûti moravsk ch krajích je témûfi sedm stovek obcí, ve kter ch Ïije od esti set do dvou tisíc obyvatel. Podle prûzkumu Moravského hospodáfiství mnoho obcí ãeká na to, aï dají povel a dûlníci kopnou do jejich silnic a opraví nebo novû postaví kanalizace. Z osloven ch estadvaceti obcí chce zaãít budovat novou kanalizaci devût z nich. Dal ích est potfiebuje nutnou rekonstrukci ãi dobudování sítí. Jsme ãleny mikroregionu Vsetínsko. Ten se nûkolik let pfiipravoval na vypsání v zvy. V rámci projektu âistá fieka Beãva II. tak zfiejmû postavíme novou kanalizaci za devadesát milionû korun. Sami vloïíme sedm milionû. Napojíme se na ãistiãku odpadních vod ve Vsetínû, uvedl starosta Lhoty u Vsetína Jan Tkadlec. PfiestoÏe nûkteré obce nespl- Àují podmínky na pfiidûlení dotace, vût ina z nich peãlivû pfiipravuje potfiebné dokumentace a kalkulace. V echny vesnice se ale shodnou: bez v razné podpory státu se do rekonstrukcí nepustí. Napfiíklad obec Nûmãiãky na Bfieclavsku má roãní rozpoãet osm milionû korun. Pfiitom rekonstrukce devadesát let staré kanalizace by stála témûfi edesát milionû korun. Obce pod dva tisíce obyvatel v Moravskoslezském kraji se zase musí smífiit s tím, Ïe s jejich odkanalizováním a následnou stavbou ãistiãky kraj aï do roku 2015 nepoãítá. Pfiesto máme zájem o ãi tûní odpadních vod jak mkoli efektivním zpûsobem. Zajímáme se o rûzné kofienové, skupinové, tlakové ãi kombinované ãistírny. PfiestoÏe jsme se spojili se sousední obcí Trnávka, pofiád to nestaãí, uvedl starosta obce Katefiinice na Novojiãínsku. V této obci Ïije 645 obyvatel. Podobnû se pfiipravují i Nedvûdice na Brnûnsku. Tam potfiebují vybudovat dokonce nûkolik stovek metrû vodovodu. Obec s 1300 obyvateli má uï vydané územní rozhodnutí a nyní ãeká na to, zda se do stavby za pûtasedmdesát milionû korun pustí. Ná roãní rozpoãet je 12,5 milionû korun. Roãnû mûïeme investovat maximálnû dva a pûl milionu, upfiesàuje starosta obce nedaleko Pern tejna Pavel Vejrosta. Do zemû letos kopnou v Dolní Îivotici na Opavsku. Tam chtûjí dobudovat kanalizaci tak, aby jejich ãistírna odpadních vod byla plnû vyuïitá. 4,2 kilometrû trubek v zemi bude stát jedenaãtyfiicet milionû korun. Legislativa by ale mûla umoïnit individuální ãistírny pro usedlosti v roz ífiené zástavbû, myslí si starosta Jaroslav Vanûk.

Krize: Skončí dobrý byznys s odpadky?

Krize: Skončí dobrý byznys s odpadky? REGIONÁLNÍ INFORMACE ÚNOR 2009 HLAVNÍ TÉMA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZAOSTŘENO NA VELETRHY, KONFERENCE A SEMINÁŘE Rozhovor s hejtmanem Zlínského kraje Přehled nejdůležitějších akcí v regionech O datových schránkách

Více

Klesá spotřeba elektřiny. Energetici investují dál.

Klesá spotřeba elektřiny. Energetici investují dál. REGIONÁLNÍ INFORMACE A KONTAKTY ČERVEN 2009 HLAVNÍ TÉMA ENERGETIKA ZAOSTŘENO NA ARCHITEKTURU Kde skončí jaderný odpad? 4 Tomáš Sedláček a Jan Vejmělek 8 9 Stavby roku 2008 10 11 Klesá spotřeba elektřiny.

Více

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví?

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví? REGIONÁLNÍ INFORMACE KVĚTEN 2009 HLAVNÍ TÉMA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ZAOSTŘENO NA ZADLUŽENÍ MĚST A OBCÍ Města bez obchvatů Hybridní krása Proč se kraje a obce zadluží 2 7 0 Stavba důležitých silnic je ohrožená.

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

SLOVO ÚVODEM. Prezentace na internetu

SLOVO ÚVODEM. Prezentace na internetu Milí obãané, dne 27. kvûtna se v Psárech konalo dal í vítání obãánkû a i tentokráte byla na Obecním úfiadû v Psárech zastoupena dvojãata. Mgr. Jan Vrba popfiál v em maminkám hodnû radosti s nov mi obãánky,

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2004. Ročník VI. Vyšlo 1. 10. 2004 Cena 8 Kč. Radní spoleãnû se zastupiteli pfiivítali osmnáct nov ch obãánkû

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2004. Ročník VI. Vyšlo 1. 10. 2004 Cena 8 Kč. Radní spoleãnû se zastupiteli pfiivítali osmnáct nov ch obãánkû RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2004 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VI. Vyšlo 1. 10. 2004 Cena 8 Kč Radní spoleãnû se zastupiteli pfiivítali osmnáct nov ch obãánkû Od 25. záfií je vefiejnosti pfiístupná

Více

TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY. Právo. Finance. Dodávky. Plynafii. Europarlament. Co dûlají europoslanci. Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût

TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY. Právo. Finance. Dodávky. Plynafii. Europarlament. Co dûlají europoslanci. Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût Cover EZ410 hrbet 3mm:NEW 11/26/10 6:49 PM Stránka 1 EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis IX. ROâNÍK â. 4/2010 EVROPA A MY Europarlament UÏ i ekologiãtí nad enci pfiipou tûjí, Ïe zelené zdroje

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA?

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA? Doba senior 2-1 až 11 24.1.2007 7:12 Stránka 1 DOBA JAK ÎÁDAT O DÒCHOD V ROCE 2007 str. 3 seniorû âeká NÁS NOVÁ POTOPA SVùTA? ã. 2 / roãník III 9 Kã PraÏská radnice a seniofii Úãtování vodného a stoãného

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na 2 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a roãník 12 2006 âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

V roba elektrické energie za kvûten 2007 V kvûtnu vyrobila teplárna 127,2 tisíc MWh elektrické energie. Paroplynová elektrárna vyprodukovala

V roba elektrické energie za kvûten 2007 V kvûtnu vyrobila teplárna 127,2 tisíc MWh elektrické energie. Paroplynová elektrárna vyprodukovala ãíslo 6/2007, roãník 12 V sledky tûïby uhlí za kvûten 2007 Na velkolomu Jifií bylo v kvûtnu vytûïeno 554,3 tisíc tun uhlí, na divizi DruÏba to bylo 137,2 tisíc tun uhlí. Za obû divize ãinila celková tûïba

Více

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky číslo 5/2009 vyšlo 13. 3. 2009 cena 15 Kč Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou kolku Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky ročník XI. Foto: Franti ek âermák Îáci v roli porotcû na koncertû

Více

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4.

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4. *TU ĹçK_04-III 21.3.2008 13:16 Str nka 1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII DUBEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261

Více

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005 âíslo 9 ROâNÍK 15 Nové volební období zaãalo hned po sjezdu auditem v ech svazov ch pfiedpisû. Pfiedsednictvo svazu i v konn v bor pfiijaly novely vût- iny hlavních svazov ch norem. V fiíjnu byl schválen

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 2 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Natura 2000 v âeské republice Za peníze z Evropské unie mûïete obnovit les Na e lesy nejsou jen továrnou na dfievo Jedle má anci Stfiípky z Indonésie Sumatra

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 16 21. ÍJNA 2005 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Odbory a Evropa Pro nás, Evropany (asi bude chvíli trvat, neï si zvykneme, Ïe nejsme jenom âe i, Slováci, nebo Nûmci ãi Francouzi, ale Ïe

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič Vás zve na vydatné obědy z domácí kuchyně v cenách od 59,- do 79,- Kč Večery se sportovními přenosy, kvalitní kuchyní a dobrými nápoji. TEPLÁ JÍDLA PO CELÝ DEN zv hodnûné ceny destilátû, jukebox, country

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 11/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

Proměny Prahy 2. V Riegrov ch sadech. vznikne po rekonstrukci nové moderní hfii tû. str. 3

Proměny Prahy 2. V Riegrov ch sadech. vznikne po rekonstrukci nové moderní hfii tû. str. 3 12_2007_:NP2_ 29.11.2007 14:05 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 PROSINEC 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce VÁNOCE V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 NOVÉ H I Tù Atmosféru adventního

Více