Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola, Radiměř, okres Svitavy Výroční zpráva o činnosti školy za rok / Vypracovala: Mgr. Radka Satrapová V Radiměři dne.9. Výroční zpráva o činnosti školy / /

2 Obsah. Základní údaje a charakteristika školy.... Přehled oborů vzdělávání.... Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy.... Charakteristika materiálních podmínek.... Údaje o žácích školy Výsledky zápisů do prvních tříd Údaje o prevenci sociálně patologických jevů.... Výsledky vzdělávání - prospěch žáků a absence Školní družina klub.... Školní stravování údaje z výkazu Z 7- o činnosti zařízení školního stravování.... Doplňková činnost školy.... Poradenské služby školy v daném školním roce.... Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.... Výjezdy žáků mimo objekt školy školní výlety...6. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol realizovaných v daném školním roce Účast žáků v soutěžích Mimoškolní aktivity, prezentace žáků a školy na veřejnosti a ostaní aktivity školy v daném školním roce Ekologická výchova, resp.environmentální výchova, vzdělávání a osvěta nad rámec osnov zhodnocení plánu EVVO na rok / Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů...7. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. 9. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Základní údaje o hospodaření školy za školní rok /... Výroční zpráva o činnosti školy / /

3 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok /. Základní údaje a charakteristika školy název školy: sídlo školy: IČO : REDIZO: Základní škola, Radiměř, okres Svitavy Radiměř č., kontaktní spojení telefon www poslední platné rozhodnutí o zařazení do sítě č.j.... /- ze dne.. základní škola IZO:......kapacita...žáků školní družina IZO: kapacita...žáků školní jídelna IZO: kapacita...jídel zřizovatel: Obec Radiměř, Radiměř č. 7, 69 7; IČO : 77 forma hospodaření Škola je samostatným právním subjektem od.. s příspěvkovou formou hospodaření. vedení školy, kontaktní spojení : Ředitelka školy : Zástupce pověřený vedením školy: vedoucí školní družiny: vedoucí školní jídelny : Mgr. Radka Satrapová, 6 9 9, Mgr. Alena Kolářová, Pavla Svobodová, Mgr. Jitka Šindelářová, 6 9 9, 6 7 Školská rada Dne.listopadu byla dle 67 odst. zákona č.6/- Školský zákon, rozhodnutím ZO zřízena tříčlenná školská rada. Volby.. Zástupce školy: Zástupce rodičů: Zástupce zřizovatele: Funkční období roky Mgr. Alena Kolářová (předsedkyně) Ing. Anna Mikutová Mgr. Marie Štarhová Školská rada se při své činnosti se řídila 6 zákona č.6/ Sb. - školský zákon. Výroční zpráva o činnosti školy / /

4 Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Jsme plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky v sedmi třídách. Na nižším stupni byly v loňském roce spojeny ročníky. a. s třídní vyučující Mgr.Alenou Kolářovou,.a. s třídní vyučující Mgr.Kamilou Mlejnkovou. První ročník zůstává samostatný. Změnu ve spojování ročníků jsme zavedli z důvodu co nejmenšího počtu změn v dětských kolektivech v průběhu vzdělávání. Princip spojování ročníků / / / /6 6/7 7/ Školu navštěvují převážně místní děti. Škola je umístěna přibližně ve středu obce v klidném prostředí. Zastávka autobusu je vzdálena asi m. Škola může ke své činnosti využívat lyžařský vlek v obci a také pěkný sportovní areál místní Tělovýchovné jednoty Radiměř. Kapacita školy je žáků. Škola provozuje vlastní jídelnu s kuchyní. Kapacita jídelny je obědů denně. Stravují se tu žáci v rámci školního stravování a zaměstnanci školy v rámci závodního stravování. Při škole pracuje také jedno oddělení školní družiny. Kapacita školní družiny je dětí. Charakteristika pedagogického sboru Sbor tvoří ředitelka školy, deset pedagogů a jedna vychovatelka školní družiny. Práce výchovného poradce je rozdělena mezi Mgr. Janu Selicharovou (poradce pro II.stupeň, kariérové poradenství) a Mgr. Alenu Kolářovou (poradce pro I.stupeň, spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou). Na škole dále pracuje metodik prevence sociálněpatologických jevů, speciální pedagog pro práci s dětmi, u nichž byla diagnostikována VPU (vývojová porucha učení), koordinátor ŠVP, metodik informačních a komunikačních technologií a poradce pro environmentální výchovu. Na konci školního roku / došlo ke změně v personálním obsazení. Ze školy odešel dlouholetý pedagog školy Mgr.Jaroslav Junek a na jeho místo nastoupila po výběrovém řízení Mgr. Leona Hanusová. Ta dojíždí ze Žďáru nad Sázavou. Pedagogický kolektiv je tvořen převážně ženami - 9 %. Výroční zpráva o činnosti školy / /

5 . Přehled oborů vzdělávání Ve školním roce / bylo ve všech ročnících vyučováno podle školního vzdělávacího programu. Vzdělávací obor 79--C/ Základní škola. Učební plán pro.stupeň.stupeň Vzdělávací oblasti Předměty..ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Matematika Vlastivěda,, Přírodověda,, Prvouka Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti 6 6 Informatika Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Celkem Celková povinná časová dotace Výroční zpráva o činnosti školy / /

6 Učební plán pro.stupeň.stupeň Vzdělávací oblasti Předměty ročník Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Matematika + Informační a komunikační technologie Informatika + + Tělesná výchova Fyzika Chemie Zeměpis + + Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Disponibilní časová dotace Celkem Člověk a jeho svět Dějepis Člověk a společnost a člověk a zdraví Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a svět práce Osobnostní výchova a Přírodopis Volitelné předměty Celková povinná časová dotace Výroční zpráva o činnosti školy / sociální 6/

7 Poznámky k učebnímu plánu a) Je- li předmět posílen o hodiny z disponibilní časové dotace je to vždy vyznačeno + počet hodin b) Na.stupni zařazujeme předmět Osobnostní a sociální výchova, který vznikl ze vzdělávacích oborů Výchova k občanství a výchova ke zdraví. Je zde plně realizováno průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. c) V.ročníku je hodinová dotace předmětu Přírodopis posílena o hodinu ze vzdělávacího oboru výchova ke zdraví d) Od.ročníku nabízíme v rámci povinně volitelných předmětů jako další cizí jazyk - německý jazyk. Ten absolvují žáci. a 9.ročníku v celkové časové dotaci 6 hodin. Z toho hodiny v.ročníku a hodiny v 9.ročníku. Volitelné předměty Název: 6.ročník 7.ročník.ročník 9.ročník Sportovní hry celý - D celý - D - - Seminář z M - celý - D - celý - D Seminář z ČJ - celý - D - celý - D Ekologická výchova celý - D Domácnost Aplikace inform. technolodií - - celý - D Konverzace v angl. jazyce Výroční zpráva o činnosti školy / D disponibilní dotace 7/

8 Přepočtený úvazek všech pedagogů 9, (dle P- k.. 9,7) OČ TIT. PŘÍJMENÍ JMÉNO TŘÍD NICT VÍ ÚVA SKUT. ÚVAZEK ÚVAZEK % ZEKHODI N RNDr. FINDEJSOVÁ Libuše 9.. S L. Mgr. HANUSOVÁ Leona. S L 9. Mgr. JUNKOVÁ Petra 6.. S L 9. Mgr. KOLÁŘOVÁ Alena... S L. Mgr. MLEJNKOVÁ Kamila... S L. 7 Mgr. PETERKOVÁ Lenka.. S L. Mgr. PITTNEROVÁ Lenka. Mgr. SATRAPOVÁ Radka 6. 6S 6L. 9 Mgr. SELICHAROVÁ Jana. S L. Mgr. SVOBODOVÁ Pavla 7. 6S 6L 7. Mgr. ŠKORPÍK Radek. S L Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy e) personální zabezpečení Pracovníci fyzické osoby přepočt.prac. fyzické osoby přepočt.prac. k k.6. k.6. k pedagogičtí celkem * * * * z toho: vychovatelé,7,7 nepedagogičtí,7,7 celkem v tom: provozní,7,7 pracovníci ŠJ celkem 6,6 6,6 Pozn.: * zaměstnankyně na MD f) věková struktura pracovníků k.6. Členění všech zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy do let - let - let - let - 6 let 6 a více let celkem % 6,% 9,% Výroční zpráva o činnosti školy / /

9 Průměrný věk všech pracovníků základní školy je : Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy je : let let g) kvalifikace pedagogických pracovníků (dle zákona č.6/ Sb.) k.6. Čelenění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Odborná kvalifikace Splňuje kvalifikaci Nesplňuje kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy vychovatel celkem e) počet pedagogických a nepedagogických pracovníků, kteří odešli v průběhu daného školního roku včetně uvedení důvodu odchodu Počet pedagogických pracovníků celkem... - Mgr.Jaroslav Junek odešel k.7. na vlastní žádost do ZŠ Březová nad Svitavou Počet nepedagogických pracovníků celkem... h) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce - nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce - i) účast studentů na odborné praxi ve škole Výroční zpráva o činnosti školy / 9/

10 j) další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně ředitele školy ( finanční vyčíslení použitých prostředků je součástí zprávy o hospodaření školy) Jméno: Název akce: Mgr.Alena Kolářová Rozvoj matematické gramotnosti v praxi Metodika efektivního zapojení interakt.tabule do výuky RNDr. Libuše FindejsováMetodika efektivního zapojení interakt.tabule do výuky Mgr.Leona Hanusová Pavla Svobodová Mgr.Radka Satrapová Mgr.Radek Škorpík Mgr. Lenka Peterková Mgr.Jana Selicharová Mgr. Petra Junková Když učebnice nestačí Metodika efektivního zapojení interakt.tabule do výuky Metodika efektivního zapojení interakt.tabule do výuky Správní řízení ve škole z pohledu spisové služby Metodika efektivního zapojení interakt.tabule do výuky Počítač ve škole konference Metodika efektivního zapojení interakt.tabule do výuky Organizátor: AV MEDIA AV MEDIA Gymnázium a JŠ SY AV MEDIA AV MEDIA CCV Pardubice 6 AV MEDIA Gymnázium V.Makovského, Nové Město na Moravě AV MEDIA Akademie moderního vzdělávání Nové pojetí matematiky na I.stupni ZŠ Akademie moderního Matematické prostředí Krokování a Schody vzdělávání Metodika efektivního zapojení interakt.tabule do výuky AV MEDIA Akademie moderního Rozvoj matematické gramotnosti v praxi vzdělávání Odpady a obaly Ekokom Využití programu Geogebra ve výuce matematiky CCV Pardubice Metodika efektivního zapojení AV MEDIA interakt.tabule do výuky Metodika efektivního zapojení interakt.tabule do výuky Výroční zpráva o činnosti školy / časová dotace: Akademie moderního vzdělávání AV MEDIA /

11 Komentář: Vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce / bylo zaměřeno na oblast práce s interaktivní tabulí SMART - Metodika efektivního zapojení interakt.tabule do výuky. Vedení školy absolvovalo školení zaměřující se na změny v legislativě a na managerské dovednosti.. k) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání - l) případně jiné studium -. Charakteristika materiálních podmínek Vybavení školy - Materiální: V období červen až říjen prošla škola velkou rekonstrukcí. V rámci této rekonstrukce byly obě budovy školy zatepleny, stará a netěsnící okna vyměněna za plastová, otopný systém byl změněn z vytápění akumulačními kamny na vytápění tepelnými čerpadli. Byly tedy udělány zcela nové rozvody ústředního topení. Tepelná čerpadla jsou typu vzduch vzduch. Bylo také využito instalace IP adresy pro vzdálenou správu všech čerpadel. V horním podlaží došlo ke snížení stropů. V učebnách školní družiny byly obnoveny podlahy. V jedné učebně byly zrekonstruovány parkety a ve druhé učebně položena zcela nová podlaha. V budově školní jídelny a školní družiny bylo zcela zrekonstruováno sociální zařízení. Všechny ploché střechy byly překryty, nově byl natažen také hromosvod. Rekonstrukce školy byla finacována částečně z rozpočtu obce a částečně z fondu EU. Ve všech třídách došlo k výměně umyvadel, vodovodních baterií i omyvatelných nátěrů za obklady. Do tříd byly instalovány nové věšáky na ručníky. V tomto roce byla také zrekonstruována podlaha v tělocvičně, která byla již ve špatném stavu. Tato oprava byla financována z rozpoču školy. Učebna výpočetní techniky je vybavena projekčním plátnem a dataprojektorem k lepšímu využití zpětné projekce. Díky projektu EU peníze do škol, jsme zcela obnovili počítačové vybavení. Bylo zakoupeno celkem 6 nových PC sestav, přenosný dataprojektor a multifunkční barevná tiskárna. Škola disponuje v současné době již třemi interaktivním tabulemi. Jedna tabule je výškově stavitelná aby mohla sloužit žákům od. do 9.ročníku. Je umístěna v učebně, která je po celý den k dispozici všem třídám. Druhá tabule byla pořízena díky výhodné akci společnosti AV Media která nabídla školám nevybaveným tabulí SMART za poloviční cenu. Tato tabule není posuvná a je umístěna v jedné učebně.st. Je ovládána prstem. Třetí tabule je umístěna v 6.ročníku a jedná se o stejný princip ovládání perem jako u tabule s posuvem. Samozřejmostí u všech tabulí je připojení k internetu což umožňuje její plné využití. Většina pedagogů se s pomůckou naučila pracovat bez větších obtíží a do výuky ji zařazují pravidelně. Prostorové a technické: Výroční zpráva o činnosti školy / /

12 Areál školy se skládá ze dvou budov a přístavby tělocvičny. V hlavní budově sídlí vedení školy a v prvním podlaží je umístěna sborovna. Dále je zde kmenových učeben, z nichž tři jsou vybaveny interaktivní tabulí. Kmenové učebny slouží současně jako poloodborné učebny s přilehlými vybavenými kabinety. Dále mají děti k dispozici učebnu výpočetní techniky s připojením na internet celkem žákovských stanic, kvalitně vybavenou učebnu dílenských prací, cvičnou kuchyňku, prostornou a velmi dobře vybavenou tělocvičnu. K odkládání svršků žákům slouží dvě prostorné šatny v přístavbě vedoucí k tělocvičně. Žáci mají každý den v ranních hodinách volný přístup na internet. Pedagogové a žáci druhého stupně mají tento přístup po celý den. V učebně výpočetní techniky je umístěna velká kopírka, kterou mohou využívat pedagogové i žáci. K přihlášení do sítě žáci používají své heslo. Každému je vyhrazen určitý prostor na serveru. Všechny kmenové učebny druhého stupně jsou vybaveny počítačovými sestavami včetně připojení k internetu. Bezdrátové rozšíření internetu po celé budově školy je zařízeno pomocí dvou WIFI routerů. V příštím školním roce plánujeme rozšíření a posílení sítě WIFI. Počítáme se zařazováním přenosných dotykových zařízení do výuky. Ve škole využíváme bezdrátové připojení k internetu FORTECH. V současné době je rychlost připojení k internetu - DSL 7.generace 6 Kbps. Správu sítě včetně dálkové správy vykonává externí zaměstnanec pan Tomáš Fedrsel. V minulých letech jsme zprovoznili webové rozhraní aplikace Bakaláři pro volný přístup rodičů k hodnocení žáků. Již třetím rokem také naplno využíváme elektronickou třídní knihu. Ve vedlejší budově je umístěna školní jídelna a kuchyně. Také školní jídelna s kuchyní prošli částečnou rekonstrukcí. V jídelně byly sanovány vlhké stěny. Do kuchyně byl pořízen nový sporák. V prvním podlaží jsou dvě učebny školní družiny a školní kuchyňka. Škola může využívat v zimním období lyžařský vlek v horní části obce. V jarních měsících potom často využíváme sportovní areál TJ Radiměř. Před školou je velké vyasfaltované prostranství, které využívá nejen školní družina, ale také slouží k různým sportovním hrám a jiným aktivitám (např. jízdy zručnosti, aktivní odpočinek v době přestávek). Díky grantu z Pardubického kraje pro rok 9 se nám podařilo instalovat venkovní basketbalový koš. Ten je hojně využíván k trávení volného času nejenom žáků naší školy. Tělocvična školy slouží k setkávání všech žáků při různých příležitostech. Je dostatečně prostorná pro pořádání akcí i s účastí rodičů a široké veřejnosti. Prostory tělocvičny jsou využívány jednotlivými složkami TJ Radiměř. V okolí školy se v minulých letech podařilo zbudovat arboretum sloužící k výuce přírodovědných předmětů. Výroční zpráva o činnosti školy / /

13 Rozvrh využití tělocvičny v roce /. Údaje o žácích školy a) POČTY ŽÁKŮ PODLE TŘÍD K.9... ročník.. ročník.. ročník.. ročník.. ročník ročník ročník.. ročník ročník Celkem. stupeň. stupeň Mgr. Peterková Lenka Mgr. Kolářová Alena Mgr. Mlejnková Kamila 9 Mgr. Mlejnková Kamila Mgr. Kolářová Alena 7 Mgr. Junková Petra 9 Mgr. Škorpík Radek 7 9 Mgr. Selicharová Jana RNDr. Findejsová Libuše 7 b) průměrný počet žáků na třídu ke.9. I.stupeň II.stupeň průměr za I.a běžné třídy běžné třídy II.stupeň běžných tříd 9, Výroční zpráva o činnosti školy / /

14 c) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (k.6.) ( na základě doporučení PPP, SPC nebo odborného lékaře) speciální vzdělávací potřeby zdravotní postižení zdravotní znevýhodnění sociální znevýhodnění jiné celkem v evidenci PPP počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán 6. Výsledky zápisů do prvních tříd Zápis do. ročníku základního vzdělávání proběhl dle 6 odst. zákona č. 6/ Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dne 7... K zápisu pro školní rok / se dostavilo dětí ( chlapci a dívky). Celkový předpokládaný počet žáků.ročníku v roce / je. počet prvních počet dětí přijatých do Počet dětí starších 6 let počet odkladů pro školní tříd prvních tříd (nástup po odkladu) rok Pozn.: Výsledky přijímacího řízení Žáci 9.ročníku PŘÍJMENÍ JMÉNO NA ŠKOLU-NÁZEV NA ŠKOLU-ADRESA Roman Krištof Střední odborné učiliště Svitav- strojní mechanik Nádražní, Svitavy 6 Josef Sokol Střední škola zahradnická a technická Litomyšl opravář lesnických strojů Litomyšl, T. G. Masaryka 69 Karolína Linhartová Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy leté studium Sokolovská 6, Svitavy 6 Simona Kudová Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč reprodukční grafik pro média Obránců míru, Přelouč Nikola Bednářová Střední odborná škola služeb SČMSD, Polička, s.r.o., Nám. B. Martinů 9, Polička 7 Výroční zpráva o činnosti školy / /

15 Žáci, kteří odešli ze školy v nižším ročníku.ročník Daniel Bednář Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy leté studium Sokolovská 6, Svitavy 6.ročník Michal Štoudek Střední odborné učiliště Svitav strojní mechanik Nádražní, Svitavy 6 procento úspěšnosti (přijato celkem : přihlášeno x ) : % počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku : v nižším ročníku : 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V průběhu školního roku / byla svolána celkem krát výchovná komise z toho krát za účasti pracovníka Odboru sociální péče o dítě. Metodik prevence za školní rok / Vzdělávání Školní metodik prevence komentář Ano - minimální preventivní program, školení a semináře Ano - tematické plány, školení a semináře Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Ano - OSV Výchova ke zdravému životnímu stylu Ano - OSV, Pp,TV, Prv, Přv Preventivní výchova ve výuce jednotlivých Ano - Ch, Čj, OSV, Pp předmětů Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální Ano OSV chování Organizace prevence Minimální preventivní program Ano Kroužky, počítače, streetballové hříště, školní Využití volného času žáků družina, minizoo Ano - metodik prevence, výchovný poradce, Průběžné sledování podmínek a situace ve třídní učitelé a ostatní pedagogové(pozorování, škole z hlediska rizik výskytu sociálně dotazníky, sociometrie, monitoring, třídnické patologických jevů hodiny, rozhovory s dětmi) Ano - minimální preventivní program, spolupráce Uplatňování forem a metod umožňující s výchovným poradcem, ostatními vyučujícími a včasné zachycení ohrožených dětí odborníky Výroční zpráva o činnosti školy / /

16 Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Ano - konzultační hodiny, ová poradna, webové stránky, schránky důvěry, nástěnka Ano - konzultační hodiny, nástěnka Ano - přes metodika prevence a výchovného poradce ANO -časopis Prevence, knihy s tématikou Vybavení školy odbornými a metodickými prevence, materiál pro práci se třídou, DVD s materiály a dalšími pomůckami problematikou RCH Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek ANO v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně Projekty, třídnické hodiny, besedy a přednášky, patologických jevů práce se třídním kolektivem vedené odborníkem Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Rizikové chování Drogová závislost Alkohol Kouření Kriminalita a delikvence Virtuální drogy (počítač, televize, video) Patologické hráčství (gambling) Záškoláctví Šikanování Vandalismus Násilné chování enofobie Rasismus Výroční zpráva o činnosti školy / počet případy řešené a z toho prokázané a u prokázána lež 7 6/

17 Výchovná opatření udělená žákům na konci školního roku Třída: Počet žáků ve třídě Naponetí TU Důtka TU Důtka Ř Snížený stupeň Pochvala.ročník.ročník.ročník.ročník.ročník 6.ročník 7.ročník 9.ročník 9.ročník celkem %,%,% 6,97%,9%,%,7% Komisionální přezkoušení žáků Třída:.ročník.ročník.ročník.ročník.ročník 6.ročník 7.ročník.ročník 9.ročník celkem pochybnosti o správnosti hodnocení Opakování ročníku žák neprospěl Třída:.ročník.ročník.ročník.ročník.ročník 6.ročník 7.ročník.ročník 9.ročník celkem Výroční zpráva o činnosti školy / opravné zkoušky žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 7/

18 Počet omluvených / neomluvených hodin (za obě pololetí) Třída: Počet žáků: počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluven ých hodin průměr na žáka třídy.ročník.ročník.ročník.ročník.ročník 6.ročník 7.ročník.ročník 9.ročník ,6 7,, 6,,6,7 9, 7, 7,,,, celkem Hodnocení realizace Minimálního preventivního programu / Cíle programu minimální prevence snížit rizika a vlivy RCH na žáky a zajistit zdravý osobnostní a sociální vývoj dětí. zajistit pomoc při řešení osobních a výchovně-vzdělávacích problémů. nabídnout žákům volnočasové a mimoškolní zájmové činnost aktivity v různých oblastech (sport, kultura, ruční práce, ). poskytovat informace žákům, pedagogům, rodičům o RCH a průběhu výchovněvzdělávacího procesu. ve spolupráci s rodiči formovat osobnost žáka tak, aby byl schopen orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, aby si vážil svého zdraví, uměl nakládat se svým volným časem a zvládal základní sociální dovednosti. utvářet ve škole zdravé klima, lepší vtahy monitorovat vztahy ve škole (mezi žáky, mezi žáky a učiteli) zlepšit kázeň ve škole spolupracovat s jinými organizace zaměřenými na RCH, dále rozšiřovat databázi kontaktů a odborníků vzdělávat pedagogické pracovníky, výchovné poradce, školního metodika prevence více spolupracovat s rodiči začleňovat témata výchovně vzdělávacích problémů do tematických plánů předmětů udržovat v provozu schránky důvěry a nástěnku pro odpovědi na dotazy a problémy děti. vyvěšovat materiály s problematikou RCH na nástěnku Školního metodika Výroční zpráva o činnosti školy / /

19 Realizace programu Vzdělávání pedagogických pracovníků (v průběhu roku) Pedagogové se zúčastní seminářů, přednášek, odborných výcviků či dalších aktivit. Dle nabídky metodika prevence a výchovného poradce si pedagogové vybírají akce, kterých se zúčastní. SPLNĚNO školení ŠMP (Běleč n. Or.) Důležitou náplní práce pedagogů je také samostudium (odborná literatura, předplatné časopisu Prevence, čerpání informací z internetu). - SPLNĚNO Pro další vzdělávání mohou využít propagačních a informačních materiálů vyvěšených na nástěnkách na chodbě a ve sborovně. - SPLNĚNO Spolupráce s rodiči a poradenská činnost(v průběhu roku) rodiče jsou informováni o MPP a aktivitách školy pomocí informačních letákůnesplněno, v rámci třídních schůzek, informačních tabulí a internetových stránek Školního metodika prevence RCH - případně osobní konzultací s metodikem prevence a výchovným poradcem či s jinými pedagogickými pracovníky v konzultačních hodinách nebo po domluvě mimo tyto hodiny. Všechny informace o konzultačních hodinách jsou k dispozici na webových stránkách nebo na telefonu SPLNĚNO Začlenění tématu výchovně vzdělávacích problémů do tematických plánu předmětů(v průběhu roku) v jednotlivých předmětech budou do tematických plánů a učiva zařazována tato témata: právní výchova OSV, VL protidrogová prevence OSV, PP, PV rodinná a sexuální výchova OSV, PP, PV výchova ke zdravému životnímu stylu OSV, PP, TV, PV, PU výchova ke komunikaci OSV, ČJ, AJ výchova k ochraně životního prostředí OSV, PP, EV, PV, PU volba povolání OSV, PČ, ČJ bezpečnost v kyberprostoru INF, AIT, OSV bezpečnost v dopravě OSV, DV - SPLNĚNO Nabídka volnočasových aktivit pro žáky po skončení vyučování Školní kroužky: - SPLNĚNO Doučování a příprava na přijímací zkoušky: - SPLNĚNO Další volnočasové aktivity: Návštěva filmových a divadelních představení (v průběhu roku) Škola se bude snažit vybudovat další sportoviště - NESPLNĚNO a dle možností využít sportoviště v obci (kurty, koupaliště, fotbalový areál, lyžařský areál) pro školní i mimoškolní akce. (v průběhu roku) - NESPLNĚNO Z grantu na podporu EVVO se budeme snažit dovybavit učebnu v přírodě a relaxační koutek (podzim, jaro). - SPLNĚNO Škola bude pokračovat v přípravě programů na tradiční akce (v průběhu roku) Výroční zpráva o činnosti školy / 9/

20 Mikulášská besídka, Den otevřených dveří, Den matek- SPLNĚNO, Školní ples, Čarodějnice, Drakiáda- NESPLNĚNO Projektové dny Čtenářský maratón a další Ve volných chvílích mohou žáci též využít školního minizoo, počítačové učebny či počítače ve třídách Soutěže a reprezentace školy Žáci se pravidelně účastní soutěží a olympiád(v průběhu roku): Dějepisná olympiáda, Olympiáda z ČJ, Pythagoriáda - SPLNĚNO Školská futsalová liga, McDonald s cup, Atletický trojboj-splněno Sportovní soutěže: Turnaj v malé kopané, Dopravní soutěž mladých cyklistůsplněno Soutěž mladých zdravotníků u Českého červeného kříže- NESPLNĚNO Školní turnaj ve florbalu (fotbalu), stolním tenise- NESPLNĚNO Spolupráce s odborníky a organizacemi Beseda s pracovníkem úřadu práce na téma výběr povolání (během roku) SPLNĚNO Účast na Burze škol ve Svitavách (říjen) - SPLNĚNO Besedy s pracovníky Policie ČR (v průběhu roku) - NESPLNĚNO Monitoring třídního klimatu Adykt o.s., Socioklima, PPP ÚO- NESPLNĚNO Interaktivní program s Drogovou problematikou- NESPLNĚNO Adaptační a stmelovací aktivity pro třídy v rámci třídnických hodin s TU SPLNĚNO Technohrátky ukázky povolání pro žáky roč. Další aktivity školy a metodika prevence RCH škola v letošním školním roce bude podávat další žádost o dotaci na rok v projektu primární prevence MŠMT Prima škola (září ). - SPLNĚNO V rámci projektu Prima škola v roce budou probíhat tyto aktivity: monitoring třídního klimatu- NESPLNĚNO, vzdělávání pedagogických pracovníků- SPLNĚNO školení ŠMP (BĚLEČ N. OR.), Protidrogový program, adaptační a stmelovací aktivity- NESPLNĚNO ve škole jsou zřízeny schránky důvěry, do níž mohou žáci vkládat papírky se svými dotazy, problémy, informacemi a náměty pro zlepšení prostředí a vztahů ve škole. - SPLNĚNO vyvěšení propagačních materiálů na školní nástěnce s tématikou: zdravý životní styl, drogová prevence, šikana, práva dítěte, pomoc dětem a další (v průběhu roku). - SPLNĚNO V rámci třídnických hodin budou stanovena třídní pravidla, jejichž dodržování bude pravidelně kontrolováno. Dále třídní učitelé budou pracovat s třídou na zlepšení třídního klimatu a vztahů ve třídě (v průběhu roku). - SPLNĚNO Pracovníci školy se zaměří na důsledné dodržování školního řádu (v průběhu roku). - SPLNĚNO Výroční zpráva o činnosti školy / /

21 Školní metodik prevence se zaměří na prevenci, diagnostiku a nápravu v oblasti šikany a dalších negativních jevů v chování (v průběhu roku). SPLNĚNO byla proveden diagnostika v. a. ročníku a. a. Třídní samospráva a Školní parlament (v průběhu roku) Členové třídní samosprávy jsou kontaktními osobami při řešení třídních záležitostí a zastupují třídu ve Školním parlamentu. Podle potřeby se scházejí s metodikem prevence a diskutují o problémech ve třídě a ve škole. Zástupci Školního parlamentu se scházejí pravidelně se zástupci školy a diskutují o školních akcích, o zlepšení školního prostředí a některých problémech. - SPLNĚNO Den s Integrovaným záchranným systémem SPLNĚNO Nabídka volnočasových aktivit pro žáky po skončení vyučování Název kroužku: Vedoucí: Počet přihlášených Flétnička I., II. Mgr.Kamila Mlejnková 6 Taneční kroužek.st. Keramický kroužek. - 9.roč. Přípravka anglického jazyka. a.roč. Sportovní hry Speciálně pedagogická náprava Mgr.Kamila Mlejnková Mgr.Petra Junková Mgr.Lenka Peterková Mgr.Leona Hanusová Mgr.Alena Kolářová Kroužek šití Dopravní výchova RNDr.Libuše Findejsová Mgr.Jitka Šindelářová Celkem: Vypracoval: Mgr. Radek Škorpík, ŠMPRCH Výroční zpráva o činnosti školy / /

22 . Výsledky vzdělávání - prospěch žáků a absence a) Prospěch Pořadí tříd je stanoveno podle prospěchu V roce / konali celkem žáci opravné komisionální zkoušky. Dva z těchto žáků přestoupili na naši školu k.6. s velmi špatným prospěchem. Dva žáci neprospěli. Jeden opustil školu z osmého ročníku po ukončení povinné školní docházky. Druhý z těchto žáků si požádal o povolení pokračování v základním vzdělávání po ukončení povinné školní docházky. Této žádosti bylo vyhověno. Žák opakuje osmý ročník. Výroční zpráva o činnosti školy / /

23 9. Školní družina klub Oddělení celkem Počet žáků Počet žáků pravidelná docházka nepravidelná docházka Počet vychovatelek Výchovně vzdělávací činnost ve školní družině probíhala podle Školního vzdělávacího programu č.j.: ZS-/6 vytvořeném dle zákona č.6/ Sb. Školského zákona. Také školní družina prošla rekonstrukcí. Bylo vybudováno nové sociální zařízení, obnovena podlaha v jedné učebně a položena nová podlaha v druhé z učeben. Byla vyměněna okna za plastová, objekt byl zateplen a akumulační kamna byla vyměněna za radiátory. Celá budova včetně školní jídelny je vytápěna tepelným čerpadlem. Budova školní jídelny a družiny.učebna ŠD.učebna ŠD Průchod mezi učebnami Výroční zpráva o činnosti školy / /

24 . Školní stravování údaje z výkazu Z 7- o činnosti zařízení školního stravování počty stravovaných žáků : 6 z toho z jiných škol : počet vlastních jídelen : počet stravovaných zaměstnanců školy : důchodců : ostatních pravidelně stravovaných : Stravovaných celkem : 9 Ve školní kuchyni se připravují nápoje pro dodržování pitného režimu a chystají se zde svačiny skládající se z pečiva a dotovaných mléčných výrobků. Svačiny odebíralo v tomto školním roce 7 žáků. Pečivo odebíráme od firmy Nopek Svitavy. Mléčné výrobky nám dodává mlékárna Hlinsko. Škola se také v tomto roce zapojila do projektu Ovoce do škol. Spolupracovali jsme s firmou Bovys, která dětem dovážela v týdenních intervalech čerstvou zásilku ovoce, zeleniny a dalších ovocných či zeleninových produktů.. Doplňková činnost školy Škola provozuje od 6.9. doplňkovou činnost v těchto oblastech a) z oblasti živnosti volné Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost (vazba věnců a kytic,..) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti b) z oblasti živnosti řemeslnné Hostinská činnost Živnostenské oprávnění čj.: 67-/OOŽÚ-77-/fod vydané MÚ Svitavy, Odborem obecního živnostenského úřadu. Výroční zpráva o činnosti školy / /

25 Ve školním roce / škola pronajímala tělocvičnu a ostatní prostory školy, vařila obědy pro cizí strávníky a organizovala zájmové útvary.. Poradenské služby školy v daném školním roce Funkce výchovného poradce byla po dobrých zkušenostech z minulých let rozdělena mezi dva vyučující. Mgr. Alena Kolářová se zaměřovala na práci s dětmi s výukovými obtížemi včetně komunikace s poradenskými zařízeními. Mgr. Jana selicharová se zaměřovala na kariérové poradenství žáků vycházejícího ročníku. Mgr.Jana Selicharová by měla v budoucnosti absolvovat studium výchovného poradenství. Spolupráce s poradními orgány a práce speciálního pedagoga Na základě doporučení školy bylo v roce / v pedagogicko-psychologické poradně (dále jen PPP) vyšetřeno celkem 7 žáků. K žákům se specifickými výukovými obtížemi bylo přistupováno dle doporučení PPP. V evidenci výchovného poradce bylo v roce / celkem žáků s výukovými obtížemi. Někteří žáci navštěvovali kroužek Speciálně pedagogická náprava pod vedením Mgr. Aleny Kolářové. Zde probíhala individuálně cca min intenzivní práce s jednotlivcem. Kroužek navštěvovalo celkem dětí. Pro jednu žákyni byl na základě závěrů PPP a žádosti zákonných zástupců vypracován Individuální vzdělávací plán, tato žákyně byla v pololetí i na konci školního roku hodnocena slovně v matematice. Kariérové poradenství Hlavní náplní práce bylo zaměření na volbu povolání ve spolupráci s ostatními složkami výchovného procesu. Aktivní pomoc v kariérovém poradenství pro žáky.stupně, od 6. Do 9. ročníku, nejvíce zaměřena na.a 9.ročník. V 9. ročníku agenda přijímacího řízení přihlášek na SŠ, zápisových lístků, kontrola termínů přijímacího řízení i talentových zkoušek atd. Předávání potřebných informací a kontaktů, prostřednictvím nástěnky výchovného poradce, webových stránek školy, informačních článků v Radiměřském zpravodaji, setkání žáků, rodičů se zástupci středních škol a učilišť, konzultačních hodin a osobních setkání, společná práce (testování) na - kariérové poradenství, testy osobnosti a testy povolání. S žáky. a 9. ročníku jsme se zúčastnili burzy SŠ a SOU ve Svitavách. Naše škola se zapojila do projektu Pardubického kraje TECHNOhrátky. Cílem projektu bylo a je přiblížit žákům základních škol studium na středních školách technického zaměření. Navštívili jsme dvě školy. ISŠT Vysoké Mýto a Střední školu uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí Spolupracovali jsme s panem Korábem z Informačního střediska ÚP Svitavy testování profesních zájmů žáků. a 9. ročníku - individuální konzultace žáků a zákonných zástupců. Průběžně jsme spolupracovali s preventistou ZŠ Radiměř Výroční zpráva o činnosti školy / /

26 . Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání a) SRPDŠ Seznam členů výboru SRPDŠ pro rok / předseda - Petra Němcová zástupce za.třídu - Iveta Coufalová zástupce za.třídu - Katřina Gerischerová zástupce za.třídu - Lenka Klofandová zástupce za.třídu - Lenka Lipenská zástupce za.třídu - Petra Němcová zástupce za 6.třídu - Petra Trávníčková zástupce za 7.třídu - Anna Mikutová zástupce za.třídu - Petra Janečková zástupce za 9.třídu - Radek Kuda pokladník: Kateřina Gruberová Dne.. bylo u ministerstva vnitra zaregistrováno sdružení pod názvem: Občanské sdružení rodičů, přátel a dětí školy při ZŠ v Radiměři. Přidělené IČO je 669. Sdružení ve spolupráci se školou pro děti zorganizovalo tradiční akci Mikulášská besídka. SRPDŠ byla také hlavním organizátorem Školního plesu, který se konal.února na sále ZD. Z prostředků pokladny SRPDŠ byly financovány ceny pro soutěže školní i mimoškolní, pro cestovné na soutěže do Svitav a zpět, na nákup odměn pro nejlepší žáky jednotlivých tříd a dále suroviny na přípravu pohoštění při akcích školy pro veřejnost Den otevřených dveří a Besídka k svátku matek. Čerpání fondu SRPDŠ / viz Dary str.. Výjezdy žáků mimo objekt školy školní výlety Typ akce Výuka plavání Počet zúčastněn ých tříd, žáků.až.roč. Lyžařský výcvik --- Škola v přírodě Exkurze --.ročník 6.až 9.roč. 7. a.roč. 7. a.roč.. a 9.roč. 9.ročník Výroční zpráva o činnosti školy / Poznámka (název akce, místo konání) Plavecký bazén Svitavy Muzeum Polička Antrophos a Planetárium Brno Technohrátky, ISŠ technická Vysoké Mýto Technohrátky, Ústí nad Orlicí Láska ano, děti ještě ne, Svitavy Burza středních škol, Svitavy 6/

27 Školní výlety.až.roč. 6.ročník 7.ročník.ročník 9.ročník Zahraniční výjezdy Bongo a Planetárium Brno Hrad Svojanov Šiklův mlýn Brno Praha ---. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol realizovaných v daném školním roce ČŠI : V roce / neproběhla kontrola ČŠI Krajské hygienické stanice se sídlem v Pardubicích Dne,. následná kontrola Plnění povinností stanovených zákonem č. / Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku MZ č. / Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku MZ č. / Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, vyhlášku MZ č. 6/ Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, zákonem č.6/6 Sb., zákoník práce, zákonem č.9/6 Sb.,o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci, nařízením vlády č. 6/7 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Závěr: Jsou dodrženy hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid dle vyhl. MZ č. / Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění vyhl. č. /9 Sb. Nedostatky zjištěné při kontrole dne.. byly odstraněny. Okresní správa sociálního zabezpečení Zřizovatel: Dne 6.. Kontrola hospodaření školy za období od Dne 7.. Kontrola čerpání mzdových prostředků za rok v ZŠ Radiměř limit zaměstnanců a skutečná potřeba prostředků na platy 6. Účast žáků v soutěžích Vědomostní soutěže Soutěž (jaká) počet účastníků Výherci / účastníci jmenovitě: Školní kolo olympiády z ČJ ročník Cardová Anna Junek Jaroslav Doubková Adéla Okresní kolo olympiády z ČJ vybraní žáci Cardová Anna Junek Jaroslav Školní kolo olympiády z D ročník Němec Vlastimil Cardová Anna Junek Jaroslav Výroční zpráva o činnosti školy / 7/

28 Soutěž (jaká) počet účastníků Okresní kolo olympiády z D vybraní žáci Výherci / účastníci jmenovitě: Němec Vlastimil Cardová Anna Junek Jaroslav Matematický Klokan Kategorie Cvrček. -.ročník Stejskal Vojtěch Kincl Vojtěch, Vaverka Filip Junek Jiří, Klofanda Jan Kategorie Klokánek. -.ročník Bednář Daniel Burda Patrik, Lipenský Tomáš Kategorie Benjamín ročník Mikuta Jakub Klešč Zdeněk Gruber René Kategorie Kadet. - 9.ročník Němec Martin, Doubková Adéla Janečka Petr Sokol Josef Školní matematická soutěž Moudrá sova.kategorie. -.ročník Mikutová Kateřina Cardová Eliška Bednář Daniel.kategorie ročník Satrapová Kristýna Mikuta Jakub Pechrová Adriana.kategorie. - 9.ročník Němec Martin Linhartová Karolína Cardová Anna Pythagoriáda Okresní kolo vybraní žáci Němec Martin.místo Mikuta Jakub Mimořádné úspěchy Název akce Pythagoriáda okresní kolo Počet žáků Výsledek, umístění Němec Martin.místo Sportovní soutěže Výroční zpráva o činnosti školy / /

29 Soutěž (jaká) počet účastníků jmenovitě: Futsalová liga Svitavy Janečka Petr, Junek Jaroslav, Kincl Štěpán, Macek Martin, Mikuta Jakub, Němec Martin, Němec Vlastimil, Škorpíková Kateřina McDonalds cup, Svitavy Bauer David, Bednář Daniel, Burda Patrik, Doubek Petr, Gerischer Jan, Kincl Ondřej, Němcová Adriana, Stejskal Vojtěch Atletický trojboj, Moravská Chrastová Bednář Michal, Hnát Michal, Mauerová Laura, Šplíchalová Jitka, Klešč Vojtěch, Stejskal Vojtěch, Bártová Denisa, Pomykalová Tereza, Burda Patrik, Štoudek Patrik, Gruberová Veronika, Němcová Adriana, Burda Daniel, Kincl Štěpán, Gerischerová Karolína, Škorpíková Kateřina, Macek Martin, Němec Vlastimil, Částková Nikola, Pechrová Tereza 7. Mimoškolní aktivity, prezentace žáků a školy na veřejnosti a ostaní aktivity školy v daném školním roce Typ akce Žákovská vystoupení Divadlo, kino Besedy Počet zúčastněn ých tříd, žáků.až 9.roč..až.roč..až 9.roč..až 9.roč. Poznámka (název akce, místo konání) 6.ročník Městská knihovna, Svitavy Koncerty --- Výstavy --- Soutěže.až 9.roč..až 9.roč.až 9.roč. 6. a 9.roč. vybraní ž. vybraní ž. Olympiády Jiné akce školy Besídka ke Dni matek Divadélko z Litomyšle Obrazy z války třicetileté, Pernštejni Pardubice Planeta Země, kino Svitavy Matematický klokan Moudrá sova Pythagoriáda Futsalová liga, Svitavy McDonalds cup, Svitavy Atletický trojboj, Moravská Chrastová --.až 9.roč..ročník Výroční zpráva o činnosti školy / Zdravá pětka podpora zdravé výživy Slavnost předávání slabikáře 9/

30 Typ akce Počet zúčastněn ých tříd, žáků.ročník.až 9.roč..až 9.roč..až 9.roč..až 9.roč..až 9.roč..až 9.roč..až 9.roč. předškolní Poznámka (název akce, místo konání) Pasování na čtenáře Čtenářský maraton Mikuláš ve škole Mikulášská besídka Školní ples Den otevřených dveří Rej a průvod čarodějnic Jarní úklid v okolí školy Adaptační odpoledne pro budoucí prvňáčky Zájmové kroužky: viz str. Fotografie z akcí školy Průvod čarodějnic Fotbalové utkání ve Svitavách Dopravní výchova (.ročník) Čarodějnice podruhé. Tentokrát u Obecního úřadu Exkurze do Planetária v Brně Mikuláš ve škole Výroční zpráva o činnosti školy / /

31 Den otevřených dveří Den otevřených dveří Slavnost Slabikáře Naši prvňáčci Kurz plavání Čtenářský maratón Výroční zpráva o činnosti školy / /

32 Prezentace školy na veřejnosti Škola se na veřejnosti prezentovala především pravidelným publikováním v místním zpravodaji, zveřejňováním informací na vývěsce před bývalým zdravotním střediskem. V prosinci proběhl tradiční Den otevřených dveří. Škola také provozuje vlastní webové stránky, na kterých prezentuje veškeré své aktivity. Stránky reagují pružně na veškeré školní dění. Žáci mohou využívat vzdáleného přístupu k výukovým materiálům, zadáním domácích úkolů a podobně. Třídní vyučující tvoří průběžně stránky jednotlivých tříd. Přidávají fotografie z třídních akcí. Na webových stránkách je také k dispozici kalendář všech akcí, které škola organizuje. Součástí jsou také webové stránky školního metodika prevence rizikového chování. Adresa webových stránek je Součástí školního webu je webové rozhraní školního informačního systému Bakaláři. Rodiče i žáci mají vzdálený přístup k údajům o školní docházce včetně prospěchu. Dobročinné akce a sbírky ve škole: Škola se tradičně každý rok zapojuje do dobročinných a sbírkových akcí. V roce se zapojila do sbírek organizovaných společnostmi Fond Sidus, Život dětem o.p.s., o.s. Píšťalka. Celkem se podařilo mezi žáky a zaměstnanci školy vybrat 6,- Kč. Další dobročinnou akcí bylo sbírání víček pro Nelinku. Jednalo se o holčičku ze sousední obce Vendolí, která trpí od narození hypotonickým syndromem bez určení příčiny. Výroční zpráva o činnosti školy / /

33 Ročníkové práce žáků 9.ročníku. Jméno: Téma: Poradce: Jméno: Téma: Poradce: Nikola Bednářová Jihočeský kraj J.Selicharová Simona Kudová Běžný život ve středověku P.Junková Karolína Linhartová Vzduch- atmosféra L.Findejsová Komentář ředitelky školy: Žáci si v průběhu.pololetí téma práce volili z nabídky jednotlivých vyučujících. Dva žáci svoji práci nevypracovali a neodevzdali. To se projevilo na závěrečném hodnocení v předmětech, ze kterých práci vybírali. Obhajoba ZP se konala v pondělí Součástí obhajoby byla také elektronická prezentace o min. 6 snímcích. Většina prezentací měla velmi dobrou úroveň. Všichni žáci svoji práci úspěšně obhájili. Žáci věděli o čem jejich práce pojednává a většinou správně odpovídali na otázky jež kladli konzultanti i ředitelka školy. Žákům byly pokládány také dotazy oponentů. Jedna žákyně svoji práci téměř celou zkopírovala, a při doplňujících dotazech nevěděla odpovědi, které měla v práci zahrnuty. Ostatní žáci většinou práci zpracovávali zodpovědně a práce bude využitelná pro potřeby výuky. Úroveň obhajovaných prací je velmi dobrá. Žáci se naučili jak je obtížné zpracovat práci předem daného formátu, pracovat s obsahem, seznamem literatury a zdrojů a se zarovnáním a popisem obrázků. Uznání patří tradičně jednotlivým vedoucím prací z řad vyučujících Náměty na příště: (již z minulého ročníku) Stanovit maximální rozsah práce stran včetně příloh. Pro žáky mezi zdroji mít alespoň jednu knihu Kontrolovat více uvádění zdrojů NELZE JAKO ZDROJ ZAPSAT VYHLEDÁVAČ GOOGLE Výlet žáků.stupně Výroční zpráva o činnosti školy / Opékání párků o svátku Čarodějnic /

34 . Ekologická výchova, resp.environmentální výchova, vzdělávání a osvěta nad rámec osnov zhodnocení plánu EVVO na rok / Aktivity pro žáky ekologické exkurze ekologické projekty vycházky a výlety do přírody účast v soutěžích výtvarné činnosti práce na dokončení grantu MŽP revitalizace okolínabízené školy po její rekonstrukci centry ekologické nejbližšího programy ekologickými organizacemi třídění a sběr odpadů nerealizováno a nerealizováno Aktivity pro pedagogy a ostatní pracovníky dohlížení avzdělávání účast na výše vypsanýchevvo aktivitách žáků pedagogů průběžné koordinátora a ostatních v této oblastikoordinátora EVVO na plnění jednotlivých dohlížení plánovaných aktivit Spolupráce s organizacemi Sdružení Tereza registrace v síti M.R.K.E.V. rozesílky metodických a informačních nerealizováno materiálů a pomůcek pro realizaci EV nerealizováno Recyklohraní zpětný odběr elektrozařízení, baterií projekt EKOPOLIS, Multipolis Obecní úřad v Radiměři Propagace informační tabule a nástěnky ve škole, na školní zahradě webové stránky školy místní zpravodaj plakáty částečně výroční zpráva školy Budování školní zahrady Výroční zpráva o činnosti školy / Budování školní zahrady /

35 Časový harmonogram - Celoroční aktivity RECYKLOHRANÍ školní recyklační program, který si klade za cíl zpětný odběr vysloužilého drobného elektrozařízení a baterií za nasbírané komodity a splněné úkoly jsou škole připisovány body, které lze následně směnit za věcné odměny. CELOROČNÍ SOUTĚŽ ve sběru elektrozařízení mezi jednotlivými třídami GLOBE mezinárodní program, kdy žáci využívají vědecké postupy a výsledky vlastního bádání k identifikaci a řešení environmentálních problémů ve svém okolí. ŠKOLNÍ MINIZOO žáci se starají o zvířata nošení krmení, čištění klecí REVITALIZACE školního okolí po rekonstrukci školy dokončení grantu MŽP úprava a údržba školní zahrady, arboreta, úklid odpadků v okolí školy.. Den Země účast v grantových řízeních a následné uskutečňování projektů v úspěšném grantovém řízení sběr papíru, léčivých rostlin EKO DEN projektový den nerealizováno Fotografie z budování školní zahrady Výroční zpráva o činnosti školy / /

36 Učíme se ruku v ruce s přírodou POPIS PROJEKTU ZA OBDOBÍ POKRYTÉ ZPRÁVOU A Arboretum Naše práce začala v dubnu každoročním úklidem kolem školy, tentokráte jsme přidali i sázení stromků jehličnanů, listnatých stromků, ovocných stromků a keřů, jež měli arboretum ohraničit. Průběžně jsme však zjišťovali, že některé rostliny byly kýmsi opakovaně vykopány, některé poničeny, jiné nepřečkaly zimu. Proto jsme v následujícím roce arboretum dovysázeli nejen rostlinami nově zakoupenými, ale také darovanými od místních spoluobčanů. A Ekosystém rybníček Jezírko jsme vyčistili, zalepili díry nově zakoupenou jezírkovou fólií, ohraničili kameny a oblázky, vytvořili oblázkovou řeku, která využívá dešťové vody k napuštění jezírka. Dovysázeli jsme vodní rostliny, některé zakoupené, jiné darované od místních občanů. A Učebna v přírodě Zbudovali jsme velkou pergolu s dřevěnými sítěmi, které slouží k zavěšení venkovní tabule, přírodnin, výtvorů dětí atd. Původně byla tato síť plánována kovová, nicméně vzhledem k okolní krajině a vzhledu přírodní zahrady byla dřevěná varianta vhodnější. Na dvou stranách pergoly jsme vybudovali dvě oblázkové říčky. A Sadba rostlin Děti s velkou radostí přivítaly sdělení, že na školní zahradě budou mít možnost v průběhu školního roku uzobávat plody malin, rybízů, angreštů, borůvek aj. Sázely je, zalévaly a pečovaly o ně. Některé rostlinky byly dovysázeny na jaře dalšího roku, a to v r.. A Pěstitelský vysoký záhon Pěstitelské záhony byly velmi náročnou aktivitou, kterou děti realizovat nemohly. Proto jsme se obrátili na místní spoluobčany a obec Radiměř. Díky jedné sobotě se čtyřem pánům a dvěma motorovým pilám podařilo vybudovat tři velké záhony. Následující volný den se za pomoci místních občanů, kteří naváželi hlínu, pracovníků školy a dětí, podařilo záhony dokončit. Žáci do nich umístili bylinkovou zahrádku, zasázeli jahody, dýně a své předpěstované rostlinky. A6 Popisky biotopů Kreativní a nápaditá tvorba popisků biotopů a zákoutí školní zahrady. Vytvářely je děti z naší školy jež navštěvují keramický kroužek a pod vedením paní učitelky se této aktivity zodpovědně ujaly. Popisky byly umístěny na dřevěné tabulky, které byly prací žáků z vyšších ročníků a následně rozmístěny po školní zahradě. A7 Naučná stezka Naučná stezka byla vytvořena pod vedením učitelů přírodopisných předmětů. Reaguje na současný stav biotopů ve školní zahradě a arboretu. Slouží jako pomůcka při terénní výuce. A Krmítka, budky, hmyzí hotel Tvorba hmyzích hotelů byla velká zábava. Důvodem byla kreativita a nápaditost našich žákyň. Práce na budkách byla časově a materiálově mnohem náročnější. Podařilo se nám vytvořit několik různých typů budek a krmítek v hnědém a zeleném provedení. Budky a krmítka byly umístěny do školní zahrady, arboreta a do těsné blízkosti školy. Výroční zpráva o činnosti školy / 6/

Základní škola Radiměř Radiměř 211, 569 07

Základní škola Radiměř Radiměř 211, 569 07 Základní škola Radiměř Radiměř 211, 569 07 Minimální preventivní program pro školní rok 2014-2015 Vypracoval: Mgr. Škorpík Radek Školní metodik prevence rizikového chování Úvod Minimální preventivní program

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více