stavební infozpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "stavební infozpravodaj"

Transkript

1 SM stavební infozpravodaj ISSN

2 Cihly. Stvořené pro člověka. Zákaznická linka:

3 OMÍTKOVÉ SYSTÉMY POROTHERM znamená systém i pro omítku Podobnû jako se dûm neobejde bez stfiechy, oken ãi dvefií, nesmí mu chybût ani omítka. PÛvodní omítky dnes pfiitom na trhu nahradily omítkové smûsi ãi rovnou ucelené omítkové systémy. Jejich v bûr se pfiitom odvíjí nejen dle druhu pouïitého zdiva, ruãního ãi strojního naná ení, ale i dal ích specifik. Mezi nû patfií napfiíklad to, zda se jedná o omítky jednovrstvé i s moïností naná ení ve více vrstvách, omítky vnitfiní, vnûj í, tûïké, lehké ãi lehãené, hydrofobizované, sanaãní, u lechtilé ãi mnohé dal í. Zdicí systém POROTHERM patří již po dlouhou dobu k nejoblíbenějším stavebním materiálům. Protože však jsou pro výstavbu domu potřebné i další komponenty, rozšířila firma Wienerberger svoji nabídku i tímto směrem. Ve spolupráci se společností Baumit uvedla na trh společně s lehkou maltou pro zdění i dvojici omítek POROTHERM TO a POROTHERM UNIVERSAL. O něco později pak byl sortiment doplněn ještě o jednovrstvou vápenocementovou lehkou omítku pro strojní zpracování POROTHERM SO. POROTHERM TO pro ruãní zpracování POROTHERM TO je lehká omítka pro vnější stěny. Jedná se o minerální tepelněizolační perlitovou omítku s nízkým součinitelem tepelné vodivosti (= 0,13 W/m 2 K) a vysokou paropropustností. Svým využitím je vhodná pouze pro ruční zpracování v exteriéru i interiéru, nedoporučuje se však používat pro oblast soklu. Minimální tloušťka omítky pro exteriér je 15 mm, optimálních je však 20 mm. K výhodám, které umí nabídnout, patří zajištění vyššího tepelného odporu konstrukce, minimální možnost vzniku trhlin a rychlost a snadnost nanášení. Pro konečné vlastnosti omítky má velký vliv množství přidané vody a doba míchání, která by měla být minimálně 3, maximálně však 5 minut. Při kratší době míchání se nenastartují všechny potřebné chemické reakce a vytvoří se málo pórů, což vede k vyšší spotřebě vody. Nadměrné množství vody je pak příčinou trhlin ve fasádě. Při příliš dlouhé době míchání dochází kdrcení perlitových zrn a omítka tak ztrácí své tepelné vlastnosti, vytvoří se více pórů než je zapotřebí, tím se sníží potřeba vody, které je pak nedostatek pro vytvrdnutí cementu v potřebném čase. Postupným dotvrzováním cementu vlivem atmosférické vlhkosti nebo vody z barevného nátěru dochází k vnitřnímu pnutí v omítce, které může vést opět k trhlinám. Důležitým faktorem v době zrání omítky je i počasí. Teplo a vítr odebírají vodu z omítky příliš rychle a cement pak opět nemůže dostatečně vytvrdnout. PSM stavební infozpravodaj

4 POROTHERM SO provádûní POROTHERM Universal provádûní POROTHERM SO staïená plocha POROTHERM TO provádûní POROTHERM SO POROTHERM UNIVERSAL samostatnû i jako krycí vrstva Využití jemné štukové omítky PORO- THERM UNIVERSAL je dvojí. Lze ji díky její hydrofobizaci uplatnit jednak jako krycí vrstvu na jádrovou lehkou omítku POROTHERM TO, jednak v podobě jednovrstvé vnitřní omítky, která se aplikuje přímo na zdivo z cihel POROTHERM. Tato minerální přírodně bílá jednovrstvá omítka s jemnou zrnitostí je určena pro ruční i strojní zpracování. V interiéru se jako jednovrstvá omítka aplikuje v tloušťce 10 mm přímo na zdivo z cihel POROTHERM bez cementového postřiku. Větší tloušťky se nanášejí ve dvou vrstvách způsobem čerstvé do čerstvého. Krycí vrstva z omítky POROTHERM UNIVERSAL o tloušťce 5 mm může být přitom použita také jako hladká vnější i vnitřní povrchová úprava na dostatečně vyzrálou omítku POROTHERM TO. POROTHERM SO pro strojní zpracování Suchá maltová směs POROTHERM SO je určena výhradně pro strojní zpracování vhodnými omítacími stroji, např. m-tec, PFT, Putzknecht apod. Jedná se o typ vápenocementové strojní omítky s možnou úpravou povrchu stržením nebo zatřením. Svým využitím se hodí pro interiér i exteriér. V interiéru lze omítku aplikovat jako jednovrstvou. V případě použití v exteriéru je na suché zdivo nutné nejméně 3 dny před omítáním plnoplošně nanést cementový postřik o zrnitosti do 4 mm. Kvalitní omítka potfiebuje ãas Aby bylo dosaženo skutečně kvalitní omítky, je nutné zvolit nejen vhodný omítkový systém, ale především respektovat technologii nanášení doporučenou výrobcem. K základním požadavkům patří zejména respektování předepsaných časových intervalů pro její zrání. Vnější omítky by se tak měly provádět nejdříve za dva měsíce po vyzdění stěn. Výjimku tvoří pouze zdivo z broušených cihel POROTHERM CB, kde je vlhkost vnesená do stavby díky využití technologie zdění na tenkou spáru nižší. Nanášení vnější omítek se doporučuje provádět až za dva měsíce po omítkách vnitřních. Důvodem této velké časové náročnosti je nutnost dostatečného vyzrání malty pro zdění a vlhkost zdiva před započetím omítání. Pro přednástřik, jenž tvoří spojnici mezi podkladem a první vrstvou omítky, se uvádí doba zrání 2 až 3 dny. Pro všechny druhy omítek přitom platí, že by měly zrát jeden den na každý milimetr tloušťky. Nejkratší nutná doba je přitom 14 dní, a to i při minimální tloušťce jedné vrstvy 10 mm. Aby nedocházelo ke vzniku smršťovacích trhlin, doporučuje se omítky po první dva dny udržovat ve vlhkém stavu. Více informací naleznete na 2 PSM stavební infozpravodaj

5 Kompletní zdicí systém usnadní v stavbu ZDICÍ SYSTÉMY Rozhodli jste se pofiídit si vlastní rodinn dûm? Ideální fie ení pro v stavbu nabízejí kompletní zdicí systémy. V jejich nabídce totiï najdete nejen dostateãnou kálu ciheln ch v robkû, ale také speciálních prvkû, malt ãi omítek. Pokud zvolíte napfiíklad znaãku POROTHERM, získáte jistotu, Ïe z jediného typu materiálu mûïete pofiídit opravdu celou hrubou stavbu. ífie sortimentu navíc umoïàuje vybrat si z mnoha speciálních v robkû. Na obvodové zdivo lze ze sortimentu POROTHERM využít jak klasické cihelné bloky v tloušťkách od 365 do 440 mm, tak speciální tepelně superizolační zdivo POROTHERM Si. Svoje uplatnění zde najdou i cihly se zvukoizolačními vlastnostmi POROTHERM AKU. Díky svým výjimečným vlastnostem si velkou popularitu získaly broušené cihly POROTHERM CB s ložnou spárou o tloušťce pouze jeden milimetr. Vnitřní nosné příčky lze vybudovat z běžných cihel POROTHERM, ale je možné sáhnout i po speciálních zvukoizolačních cihlách POROTHERM AKU, které se vyrábějí v tloušťkách od 190 do 300 mm. V případě nenosného příčkového zdiva se používají cihly o tloušťkách 65, 80 a 115 mm. Sortiment POROTHERM je dále rozšířen o tři druhy keramických překladů a stropní systém pro světlé rozpětí až do mm. Wienerberger partnerem Dne stavitelství a architektury Zájem o vlastní v stavbu i celou oblast stavebnictví stále vzrûstá. Jak se v ak ukazuje v posledních letech, aby mohl tento trend i nadále pokraãovat, je nutné investovat nejen do moderních technologií, inovování stávajících a vyvíjení nov ch v robkû, ale zamûfiit se i na oblast vzdûlávání. Společnost Wienerberger, jež je největším světovým výrobcem cihel, si potřebu osvěty a vzdělávání uvědomuje. V její nabídce je proto pro zájemce připraven nejen široký sortiment zdicího systému POROTHERM, ale také škála publikací a instruktážních DVD. Stavebníci i stavební firmy z nich nejen mohou získat přehled o novinkách v nabídce cihel a dalších výrobků, ale především se obeznámit s doporučenými technologiemi a praktickými postupy při různých metodách výstavby či zdění. Činnost v oblasti osvěty chceme dále rozšiřovat, uvádí ing. Richard Slavík, vedoucí nákupu a marketingu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl. Proto jsme se rozhodli stát se partnerem Dne stavitelství a architektury. Na projektu nás zaujala především možnost vytvoření tradice této vzdělávací akce. Za významný přínos považujeme také její zaměření nejen na odborníky, ale i na širokou veřejnost, zejména na mladé lidi potenciální stavitele budoucnosti. Pod názvem Den stavitelství a architektury se ve skutečnosti skrývají čtyři na sebe navazující akce, oslovující odbornou i laickou veřejnost, média a v neposlední řadě politickou sféru. Do projektu se zapojily všechny významné organizace, spjaté s oborem stavebnictví, sdružené v SIA-Radě výstavby. Garanty jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Projekt osobně podpořil předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka. Celý projekt v sobě snoubí několik cílů. V krátkodobém horizontu chce prezentovat úspěchy ve stavitelství v posledních dvou letech a přispět k rekonstrukci vybraného objektu pro tělesně postižené, starší občany nebo děti. K dlouhodobým úkolům patří vyvolání zájmu veřejnosti a médií o aktuální problematiku stavebnictví, akvizice potenciálních nových odborníků učňů a studentů, propagace stavebnictví jako učebního oboru budoucnosti, posílení povědomí o odborných svazech avnich sdružujících se firmách nebo vytvoření aktivní komunikace mezi odbornou, politickou, mediální a komerční sférou. PSM stavební infozpravodaj

6

7 Milí čtenáři, vážení kolegové, konec roku se blíží, a proto mi dovolte krátké ohlédnutí za uplynulým obdobím. Nechci se zabývat hodnocením kvality a počty uspořádaných seminářů naší společnosti, ani hodnocením některých konkurenčních akcí, i když mě to docela láká. Nebudu počítat množství seminářů ani počty posluchačů, ale v krátkosti chci poukázat na tématické okruhy, které jsme měli v nabídce pro tento rok. Dřevostavby od A po Z měly veliký úspěch, ale pouze pokud jsme je pořádali na Moravě pro MSDK (Moravskoslezský dřevařský klastr). V Čechách se nám podařil pouze jeden seminář, a to ještě ne zcela dostatečně obsazen z pohledu firem. Přitom se dozvídáme dnes a denně, jaké se dělají chyby při projektování a realizaci dřevěných staveb. Požární bezpečnost staveb a bezpečnost technických zařízení bylo další vydařené téma odborného semináře, které jsme spolu s HZS pořádali a počítáme s opakováním v roce 2008 v několika dalších městech. Také je nutno podotknout, že v současné době je řada společností a firem, které pořádají odborné semináře, reklamní prezentace a bohužel kvalitu přednášejících zatím nikdo nesleduje, i když jsou zařazeni do akreditačního programu. Řada posluchačů, kteří jsou členy komory ČKAIT, plní pouze bodový systém celoživotního vzdělávání, který musí na základě prohlášení předložit. Letošní VIII. ročník celostátní prezentace předních firem, které představily svoje novinky v Praze na Masarykově koleji, opět splnil naše očekávání a více jak 350 posluchačů si odnášelo prospektové materiály a informace od 37 prezentujících se firem. Nemohu porušit tradici zamyšlením nad politickým děním posledních dnů. Snad nejvíce prostoru v médiích zabrala Chobotnice světově uznávaného architekta Jana Kaplického. Jeho vítězný návrh Národní knihovny rozpoutal v naší zemi obrovskou bouři. Vyjádření některých politiků byla docela úsměvná včetně prezidenta Václava Klause, který je ochoten se přivazovat a vlastním tělem bránit výstavbě Národní knihovny na Letné. Tímto prohlášením prezident EDITORIAL odstartoval hlavní odpor pražských zastupitelů za ODS, například vyjádření primátora Béma, kterého na jaře Kaplického projekt oslovil originalitou anápadem, ale bohužel později se stal projektem arogantním. Zastupitelé té samé strany před pár lety legalizovali rekonstrukci stadionu Sparty bez stavebního povolení. Z časových důvodů připomínám Vám, milí čtenáři a voliči, pouze telegraficky některé výroky a události. Kauza pana Čunka o nejasných milionech a sociálních dávkách jasně vede před zdražováním všeho včetně másla, radar se jen tak v Česku nepostaví a Lucie Talmanová byla jmenována do funkce předsedkyně vládního výboru pro slaďování rodinného a profesního života. Kdo má ruce a nohy, hledá vhodného prezidentského protikandidáta a na ministerstvu informatiky se ztratil majetek za několik milionů. BIS nebude vyšetřovat úniky informací od policie a žalobců a ministr zdravotnictví odvolal světoznámého onkologa profesora Pavla Klenera za neposlušnost. A tak bych mohl pokračovat až do samého zbláznění. Proto mám na závěr jednu pozitivní informaci, a sice na horách napadl sníh a začíná se lyžovat. Přeji Vám hodně zdraví. Zdeněk Mirvald jednatel společnosti O B S A H OMÍTKOVÉ SYSTÉMY 1 TEPELNÁ IZOLACE ZATEPLOVÁNÍ FASÁD 6 PROTIPOÎÁRNÍ OCHRANA 14 INÎEN RSKÉ SÍTù VSAKOVACÍ SYSTÉMY 16 ELEKT INA Z OBNOVITELN CH ZDROJÒ 20 VYTÁPùNÍ 25 VZDùLÁVÁNÍ PLÁN SEMINÁ Ò 34 PSM stavební infozpravodaj 5+6/2007, 7. roãník. éfredaktor: Alena Janãová. Redakãní rada: Marie Báãová (IC âkait), Eva Hellerová, Josef Michálek (Fakulta stavební âvut), Zdenûk Mirvald (jednatel PSM CZ). Inzerce: Michal Va koviã, tel./fax , ; Petr Bure, tel , ; Leo Vítek, tel ; zastoupení Brno: Václav Karlík, tel , ; vydavatel: PSM CZ, s.r.o., Velflíkova 10, Praha 6, tel , fax , Tisk: Tiskárna Petr Po ík. Mezinárodní standardní ãíslo seriálov ch publikací ISSN

8 ZATEPLOVÁNÍ FASÁD Zateplování fasád Úvod Obvodový plášť budov je největší plochou a součástí obalové konstrukce každé budovy je tvořen obvodovým pláštěm a střešní konstrukcí. Tento široký odborný pojem v sobě skrývá souhrn snad technicky nejsložitějších konstrukcí, které dotvářejí celkový výraz každé stavby. Složitost konstrukce obvodového pláště spočívá zejména v množství, v rozmanitosti a mnohdy i v rozporuplnosti požadavků, které právě na konstrukce obvodových plášťů jsou kladeny. Požadujeme, aby obvodový plášť byl dostatečně únosný, aby spolehlivě chránil vnitřní prostředí budov proti účinkům povětrnosti, aby chránil vnitřní prostředí proti únikům tepla, ale naopak aby v letním období chránil vnitřní prostředí proti nadměrným tepelným ziskům od slunečního záření, požadujeme, aby nás obvodový plášť chránil proti hluku přicházejícímu z vnějšího prostředí, ale naopak chceme, aby nám obvodový plášť umožňoval co největší a nejkvalitnější kontakt s vnějším prostředím, a aby nám zajistil co největší přirozené osvětlení vnitřního prostoru. Kromě technických parametrů a vlastností klademe na obvodový plášť ještě náročné požadavky estetické výrazové a materiálové, které jistě patří do oblasti subjektivního posuzování, ale jsou neméně důležité. Dûlení fasádních zateplovacích systémû Podle plo né hmotnosti rozdělujeme obvodové pláště na dvě základní skupiny, a to na obvodové pláště těžké (s plošnou hmotností nad 100 kg/m 2 ) a na obvodové pláště lehké (s plošnou hmotností do 100 kg/m 2 ) a podle tohoto základního hlediska jsou rozděleny také základní normové požadavky na tepelně technické vlastnosti. Veškeré technické parametry obvodových plášťů jsou stanoveny normovými požadavky, které se postupem doby neustále zpřísňují, tak jak se mění technické možnosti splnit stále náročnější apřísnější požadavky a také jak se mění cena energie, která je nutná pro zajištění požadovaného vnitřního prostředí. Z konstrukãního hlediska se fasádní zateplovaní systémy rozdělují do dvou základních skupin: a) jednoplá Èové (kontaktní) zateplovaní systémy Jsou to systémy, kde jednotlivé vrstvy skladby stěny jsou navzájem celoplošně spojeny a mezi jednotlivými vrstvami nevzniká větraná vzduchová dutina. Obrázek 1 Pfiíklad jednoplá Èového zateplovacího systému 1 Stavební konstrukce 2 Lepidlo 3 Izolant 4 Ochranná vrstva armovaná síèovinou 5 Penetraãní nátûr 6 Finální povrchová úprava b) dvouplá Èové (provûtrávané) systémy Jsou to systémy, kde mezi vrstvou tepelné izolace a krycí pohledovou vrstvou je umístěna provětrávaná vzduchová vrstva. Povrchová úprava dvouplášťového systému je: celistvá tj. upravena omítkou, tato úprava není k rozeznání od kontaktního zateplovacího systému. dělená povrchová vrstva je tvořena deskami z různých materiálů. Obrázek 2 Pfiíklad dvouplá Èového zateplovacího systému Nutnou podmínkou správného provedení, tedy i funkce dvouplášťového zateplovacího systému, je dostatečná tloušťka větrané vzduchové vrstvy. Minimální tlou Èka vûtrané vzduchové mezery je 40 mm (lépe 50 mm). Nutná minimální plocha vûtracích otvorû je 1/400 plochy fasády, která má být odvětrána. Jedná se o čistou větrací plochu po odečtení plochy ochranné krycí mřížky. Fasádní zateplovací systémy se skládají ze dvou základních vrstev: tepelné izolace pohledová krycí Pro vytvoření tepelnû izolaãní vrstvy se používají tyto hlavní materiály: pěnový polystyrén extrudovaný polystyrén (v místech se zvýšenou vlhkostí) desky z minerálních vláken Pro vytvoření pohledové krycí vrstvy se používají tyto hlavní materiály: pro celistvé povrchy: silikátové omítky silikonové omítky akrylátové omítky pro dûlené skládané povrchy: různé tvrdé vláknité desky s nejrůznější povrchovou úpravou keramické tvarovky kamenné desky dřevo v nejrůznější podobě plastové profily a desky s různou povrchovou úpravou tvarovaný plech s různou povrchovou úpravou bitumenové šindele Obvodová konstrukce se zateplovacím systémem se skládá z: Nosné ãásti zajišťuje stabilitu a únosnost obvodové konstrukce. Navrhuje se z hlediska únosnosti na potřebnou tloušťku. Tepelnû izolaãní vrstvy zajišťují požadované tepelně technické vlastnosti. 6 PSM stavební infozpravodaj

9 Navrhuje se tak, aby vyhověla tepelným požadavkům s dostatečnou rezervou i v příštích letech, proto je vhodné je navrhovat na doporučené hodnoty. Kontaktní zateplovací systémy Moderní zateplovací systémy, které dnes s výhodou používáme, byly vyvinuty v druhé polovině padesátých let ve Švýcarsku, kde byly poprvé použity. Kontaktní zateplovací systémy na bázi pěnového polystyrénu byly aplikovány pro zateplení skladovacích sil v cukrovarech, mlýnech a vodojemech. Později se tento systém v důsledku první energetické krize rozšířil na pozemní stavby do celé Evropy. V tomto článku se zaměřím na kontaktní zateplovací systémy s tepelným izolantem z pěnového polystyrénu (EPS). Lze říci, že vrstvené konstrukce obvodových stěn jsou při správném návrhu a provedení zárukou úspor energie a ochrany životního prostředí. Materiálem, který zajišťuje nízkou hodnotu součinitele prostupu tepla zateplených vrstvených stěnových konstrukcí, je právě pěnový polystyrén. Obrázek 3 Aplikace kontaktního zateplovacího systému 1 Penetrace podkladu 2 Lepící hmota 3 Izolant 4 Talífiové hmoïdinky 5 Armatura síèovina 6 Armovací stûrka 7 Penetrace 8 Finální úprava 9 Rohová, soklová v ztuha Tepelnû technické poïadavky Vývoj tepelně technických požadavků na obalové konstrukce budov po roce 2002 v ČR je doslova revoluční změnou tepelně technických požadavků, která výrazným způsobem mění téměř všechny konstrukce, ze kterých se obvodové pláště skládají. Zásadní změnou je požadavek, že kromě po- Ïadavku na souãinitel prostupu tepla konstrukce je i v případě prosklených částí daleko přísnější požadavek na nejniï í teplotu vnitfiního povrchu konstrukcí obvodového pláště, která nesmí klesnout pod teplotu rosného bodu vodních par, odpovídající teplotě a vlhkosti vnitřního vzduchu, zvýšenou o bezpečnostní přirážku tak, aby bylo spolehlivě zajištěno, že nevznikne v žádném místě povrchová kondenzace a následně vznik různých plísní. Tento požadavek platí pro všechny povrchy a zejména pro plochu zasklívacích jednotek. Pro plochu prosklení a okenních rámů jsou hodnoty teploty rosného bodu (respektive nově hodnoty teplotního faktoru vnitřního povrchu) jiné než pro ostatní obalové konstrukce. Další důležitou změnou je skutečnost, že do tepelně technických výpočtů musí být započteny a následně konstrukčně zohledněny účinky všech tepelných mostů, které se v konstrukci obvodového pláště budov vyskytují. Protože stěnové konstrukce a jejich zateplovací systémy prodělávaly svůj vývoj z hlediska materiálového i z hlediska tepelně technických požadavků, nelze realizovat zateplení všech objektů podle jednoho universálního projektu. Tepelně technické normové požadavky na neprůhledné části Tabulka 1 V voj normov ch poïadavkû na obvodové stûny podle âsn Tepelnû technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov obvodových stěn se za posledních 40 let vyvíjely tak, jak je patrné z tabulky 1. Z tabulky vyplývá, že požadavek na hodnotu součinitele prostupu tepla obvodové stěny se zv il 3,5 x pro hodnotu poïadovanou, zatímco pro hodnotu doporuãenou je zv ení 5,5 násobné, oproti roku Pro bezchybné řešení zateplovacích systémů je třeba se rozhodnout na základě znalosti konkrétních výchozích podmínek a současně splnit platnou legislativu (normu ČSN ). Norma Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky je v současné době závaznou normou (dle zák. 406/2006 Sb., vyhl. 137/1998 a vyhl. 213/2001 Sb.). V článku 1 ČSN (2007) je pak výslovně uvedeno: Tato norma stanovuje tepelně technické požadavky pro navrhování a ověřování vnitřního prostředí při jejich užívání, které podle stavebního zákona zajišťují hospodárné splnění základního požadavku na úsporu energie a tepelnou ochranu. Platí pro nové budovy a pro stavební úpravy, udrïovací práce, změny v užívání budov a jiné změny dokončených budov Proto pro zajištění stále náročnějších tepelně technických požadavků na obalové konstrukce budov je bezpodmínečně nutné splnit požadavky této normy, a tak doplňovat stávající i nové stěnové konstrukce zateplovacími systémy. Pokud současně se zateplením obvodových stěn proběhne i obnova střešního pláště a výměna otvorových výplní, popřípadě i částí nosných systémů, lze výrazně ovlivnit nejen architektonický ráz objektu, ale i vnitřní okrajové podmínky pro návrh všech obalových konstrukcí. Doporuãení pro bezchybn návrh kontaktních zateplovacích systémû z EPS Pro bezchybný návrh a realizaci těchto zateplovacích systému je nutno dodržet následující postup: 1) U novostaveb 1) projektové fie ení zateplení fasády, které musí obsahovat: a) materiálov a konstrukãní návrh skladby stûn, kde bude navržena nutná tloušťka jednotlivých tenkých vrstev v závislosti na typu izolantu, umístění, typ a přesahy výztužné síťky aplikované v základní vrstvě omítky na tepelné izolaci statick návrh, kde je nutné zohlednit tvar, výšku budovy a její expozici z hlediska namáhání větrem. Výsledkem je statický návrh typu a počtu kotev, které upevňují zateplovací systém k zateplované stěně, která je posouzena z hlediska její únosnosti. Požární návrh zateplovacího systému budovy podle druhu budovy a podle požárního rizika jednotlivých částí fasády musí splnit požadavky požární bezpečnosti. b) tepelnû technické posouzení a vyhodnocení výsledků dle závazných tepelně technických kriterií i s posouzením tepelných mostů v jednorozměrném i dvourozměrném teplotním poli. Při tepelně technickém návrhu je nutné u všech vrstvených konstrukcí dodržovat zásadu řazení jednotlivých vrstev materiálů dle difusních od- PSM stavební infozpravodaj

10 ZATEPLOVÁNÍ FASÁD porů, které je nutné, aby ve směru teplotního spádu klesaly (= difusní odpory z interiéru do exteriéru musí klesat); c) správný konstrukãní a tepelnû technick návrh všech detailů. V této části by měly být řešeny charakteristické detaily zateplovacího systému sokl, napojení na střešní plášť, napojení na otvorové výplně, prostupy zábradlí, lodžie apod. Všechny detaily by měly být jednoznačně tvarově i materiálově určeny (včetně lišt, fólií, tmelů i lepidel). Všechny prvky, které budou používány na fasádu, musí být i UV stabilní; 2) bezchybn technologick postup přípravy podkladu (očištění, neutralizace, rovinnost podkladu musí být ±5 mm na 1 m délky) i aplikace jednotlivých vrstev v souladu s materiálovými charakteristikami použitých materiálů, tepelnými i povětrnostními podmínkami vnějšího prostředí. Je nutné dodržovat i technologické přestávky mezi aplikacemi jednotlivých vrstev. Technologický postup aplikace musí být v souladu s projektovým návrhem skladby stěny a řešením detailů; 2) U dodateãného zateplení stûn stávajících staveb 1) provést podrobn prûzkum obvodového pláště včetně několika charakteristických sond, ze kterých bude patrný stav a skladba stávajících obvodových stěnových konstrukcí; 2) projektové fie ení zateplení fasády, které musí obsahovat: a) materiálov a konstrukãní návrh skladby stûn i sanace stávajícího zdiva a přípravy podkladu, návrh nutných tloušťek jednotlivých tenkých vrstev v závislosti na typu izolantu, umístění, typ a přesahy výztužné síťky aplikované v jádrové vrstvě omítky na tepelné izolaci statick návrh, kde je nutné zohlednit tvar, výšku budovy a její expozici z hlediska namáhání větrem. Výsledkem je statický návrh typu a počtu kotev, které upevňují zateplovací systém k nosné stěně, která je posouzena z hlediska její únosnosti. PoÏární návrh zateplovacího systému budovy podle druhu budovy a podle požárního rizika jednotlivých částí fasády musí splnit požadavky požární bezpečnosti; b) tepelnû technické posouzení a vyhodnocení výsledků dle závazných tepelně technických kriterií i s posouzením tepelných mostů v jednorozměrném i dvourozměrném teplotním poli. Při tepelně technickém návrhu je nutné u všech vrstvených konstrukcí dodržovat zásadu řazení jednotlivých vrstev materiálů dle difusních odporů, které je nutné, aby dle teplotního spádu klesaly (= difusní odpory z interiéru do exteriéru musí klesat); c) správný konstrukãní a tepelnû technick návrh všech detailů. V této části by měly být řešeny charakteristické detaily zateplovacího systému sokl, napojení na střešní plášť, napojení na otvorové výplně, prostupy zábradlí, lodžie apod. Všechny detaily by měly být jednoznačně tvarově i materiálově určeny (včetně lišt, fólií, tmelů i lepidel). Všechny prvky, které budou používány na fasádu musí být i UV stabilní; 3) bezchybn technologick postup přípravy podkladu (očištění tlakovou vodou, neutralizace, rovinnost podkladu musí být ±5 mm na 2 m délky, jinak musí být vyrovnán buď omítkou, anebo podkladním izolantem z EPS při dodržení nutné podmínky = klesání hodnot difusních odporů ve směru teplotního spádu). Aplikace všech vrstev systému musí být v souladu s materiálovými charakteristikami použitých materiálů, tepelnými i povětrnostními podmínkami vnějšího prostředí. Je nutné dodržovat technologické přestávky mezi aplikacemi vrstev. Technologický postup aplikace musí být v souladu s projektovým návrhem skladby stěny a řešením detailů. Pfiíklady fie ení typick ch detailû zateplovacích fasádních systémû Při tomto způsobu zateplení je nutné zateplit i spodní líc konzoly a o tepelné izolaci soklu a podzemní části budovy platí, že je nutné, aby tepelná izolace soklu byla zapuštěna minimálně 1,00 m pod upravený terén a byla z nenasákavého tepelně izolačního materiálu. Zábradlí zůstává kotvené do nosné vrstvy obvodové konstrukce, po aplikaci zateplovacího systému musí být na styku zábradlí a omítky spoj umožňující dilataci obou materiálů, který je v povrchové části obvykle uzavřen UV stabilním silikonovým tmelem. Z důvodu správné funkce zateplovacího systému u otvorové výplně je nutné zateplení špalet otvorových výplní co možná maximální tloušťkou tepelné izolace tak, aby teplota připojovací spáry otvorové výplně měla při normové zimní teplotě v exteriéru teplotu vyšší, než je kritická povrchová teplota a bezpečnostní přirážka. Obrázek 4 detail soklu jednoplá Èového zateplovacího systému tvofieného konzolou 1 Nosná konstrukce obvodové stûny 2 Izolant zateplení stûny 3 Armovací malta 4 Armovací síèovina 5 Penetraãní nátûr 6 Finální povrchová úprava 7 Rohová lli ta 8 Izolant zateplení soklu Obrázek 5 detail zateplení u zábradlí na lodïii 1 Nosná konstrukce obvodové stûny 4 Napojení fasádního systému na zábradlí 8 Izolant 9 Armovací síèovina 10 Penetraãní nátûr 11 Finální povrchová úprava 8 PSM stavební infozpravodaj

11 Obrázek 6 pfiíklad zateplení palety otvorové v plnû 1 Nosná konstrukce obvodové stûny 2 Otvorová v plà 3 Appu li ta 4 Exteriérová fólie 6 Rohová li ta 7 Napojení oplechování na fasádní systém 9 Izolant 10 Ochranná armovací síèovina 11 Penetraãní nátûr 12 Finální povrchová úprava Obrázek 8 detail zateplovacího systému v návaznosti na podlahu lodïie 1 Nosná konstrukce obvodové stûny 2 Stropní konstrukce 3 Hydroizolace 5 soklová rohová v ztuha 6 Tepelná izolace lodïie 9 Soklová li ta 10 Izolant 11 Armovací síèovina 12 Penetraãní nátûr 13 Finální povrchová úprava Tepelnû technické posouzení skladby stûny Z výsledků tepelně technických výpočtů a grafických výstupů je patrné, že konstrukce v běžné skladbě splňuje závazné normové požadavky na hodnotu teplotního faktoru vnitřního povrchu, hodnotu součinitele prostupu tepla i šíření vlhkosti v konstrukci. Ke kondenzaci v konstrukci sice může docházet, ale ke zcela minimální (musí splnit normové požadavky) a oblast kondenzace je přípustná pouze v místě (materiálu), kde není ohrožena funkce celého souvrství! Tuto skutečnost musí vždy vyhodnotit projektant! Nejbezpečnější jsou takové obalové konstrukce, kde nedochází k žádné kondenzaci uvnitř konstrukce. Obrázek 7 detail parapetu otvorové v plnû 1 Pfiipojovací spára s appu li tou 2 Parapetní plech 3 Pfiipojovací spára parapetu 4 Pfiipojení okna a parapetního plechu k fasádnímu systému 7 Izolant 8 Armovací síèovina 9 Penetraãní nátûr 10 Finální povrchová úprava Systém zateplení musí proběhnout i pod parapetem okna včetně armované omítkové vrstvy tak, aby se netvořily tepelné mosty ve fasádním systému. Tepelnou izolaci pod parapetem je nutné provést z extrudovaného polystyrénu z důvodu vhodných mechanických vlastností tohoto materiálu. Z obrázku 8 je patrné, že zateplení musí proběhnout i pod soklem a podlahou lodžie, jinak není systém účinný z hlediska součinitele prostupu tepla, ani z hlediska nejnižší vnitřní povrchové teploty. Závûr Závěrem lze říci, že zateplení objektů vyžaduje důslednou projektovou přípravu v první fázi. Ve fázi realizace pak přípravu podkladu stěnové konstrukce, na níž má být aplikován systém zateplení. Jedná se doslova o ucelený komplex = systém jednotlivých komponentů, které musí být garantovány jedním (certifikovaným) dodavatelem komponentů zateplení z důvodu kompatibility vrstev. Text byl zpracován za podpory MSM Šárka Šilarová, Doc., Ing., CSc., ČVUT Praha, fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6 Literatura [1] ČSN Tepelná ochrana budov. Část 2 Funkční požadavky [2] Hájek, V., Šmejcký, J., Novák, L.: Konstrukce pozemních staveb 30 kompletační konstrukce, Vydavatelství ČVUT, Praha [3] Tichý, F., Mužík, V.: Zateplování budov, SIA Praha. ISBN [4] Šilarová, Š.: Zateplování fasád. Stavitel č. 6, 2003, str PSM stavební infozpravodaj

12

13

14 TEPELNÁ IZOLACE CLIMATIZER PLUS nejrychlejší cesta k úsporám při dodatečném zateplování detail 1 Při aplikaci do těchto stropů doporučujeme odstranit příčně přes celý půdní prostor několik záklopových prken. Z jedné mezery (šířka cca 30 cm) lze obvykle doplnit stropní konstrukci na vzdálenost cca 3 4 m na každou stranu. V případě záklopu, který je opatřen potěrem z betonu na silné asfaltové lepence, je třeba udělat opatření v podobě několika otvorů v každém poli. Tyto otvory musí zůstat ventilačně otevřeny i po provedení izolace. V případě jakéhokoli typu tohoto zateplení je vždy třeba dbát na řádné odvětrání půdního prostoru nad stropem (alespoň 1 m 2 větracích otvorů na 200 m 2 izolované plochy). Neustále se zvyšující cena energií vytváří v současné době i do budoucna nejvyšší tlak na opatření vedoucí k jejich úsporám. Vzhledem ke skutečnosti, že množství energie vynakládané na vytápění a chlazení obytných prostor z celkově vyráběné energie je větší než 40 %, je jasné, že úspory v tomto spotřebitelském sektoru mohou být výrazné. Snaha o maximální úspory je v tomto případě nejen ekologická, ale pro majitele a uživatele i výrazně ekonomická. Již z dnešního cenového pohledu je možné celkem snadno vytipovat konstrukce, u nichž jsou náklady na dodatečné zateplení návratné v horizontu 2 5 let. Podívejme se na některé z nich, které je možné dobře a výhod- ně řešit foukanou izolací Climatizer plus a to nejen při dodatečném zateplení, ale i při nové výstavbě. Konstrukce podle detailu 1 využívá vynikajících fyzikálních vlastností bezspárově foukané celulózové izolace CLIMATIZER PLUS s ohledem na tepelnou i akustickou protirezonanční izolaci. Přestože není možné do těchto konstrukcí doplnit parotěsnou zábranu nebo parobrzdu, nehrozí ve většině případů žádné nebezpečí kondenzace. Difuzní odpor prostého prkenného záklopu na sraz je poměrně nízký a rovněž v případě jeho jednoduchých potahů (hlína, betonový nebo škvárobetonový potěr...) není vážnějších překážek. Vyskytne-li se složitější skladba stropu, doporučujeme vždy provést výpočet difúze vodních par podle ČSN EN ISO Oproti mnoha běžným izolačním systémům se dokonale přizpůsobí tvaru a zůstává difuzně otevřený, což je zejména pro historické stavby velmi důležité. Proti sesutí může být materiál při aplikaci mírně zvlhčen. Vytvoří se tím stabilní vrstva přesně na míru původní konstrukce klenby. Izolace střešního prostoru podle detailu 3 umožňuje spolehlivě provedenou dodatečnou půdní vestavbu a kvalitní izolaci budovanou ze strany interiéru. Tepelně izolační hodnoty přitom splňují vysoké požadavky současných norem. CLIMATIZER PLUS se výborně hodí k tepelné izolaci nepravidelně tvarovaných nebo obloukových ploch (detail 2). detail 2

15 detail 3 Provětrávací úroveň (mezera 3 4 cm) je tvořena přidržovacími lištami a impregnovanými deskami HFD nebo MDF (např. Hofafest, Smrčina, Steico) s nízkým difuzním odporem. Ze spodní strany může být použita například parobrzda Intello z distribuce CIUR a.s. detail 4 Různé varianty dvouplášťových odvětraných střech je možné řešit foukanou izolací Climatizer plus v zásadě nejvýhodnějším způsobem, a to jak z hlediska technického provedení, tak i ceny. Zhodnocení a dostatečné řešení odvětrání je při této aplikaci nezbytné. Ipři foukané aplikaci izolace je vždy spolehlivě dodržena větrací mezera, což se v případě skladby se střešní pojistnou hydroizolační fólií často nedodržuje, a to ani při vkládání deskových typů izolací. Dvouplášťové konstrukce používané v minulosti v bytové výstavbě se vyznačovaly společným znakem podobné panelové nebo železobetonové konstrukce stropu, nad níž se vytvářely různé typy skladeb a střešních tvarů. Železobetonový strop obvykle poskytuje dobrou funkci statickou a má vysoký difuzní odpor, avšak používané izolace vedle toho, že byly velmi slabé (asi 4 5 cm), byly navíc velmi ledabyle ukládány. To vede často k vysokým únikům tepla, lokálním poruchám v podobě kondenzace nebo i plísní. Je-li dutina uvnitř konstrukce dostatečně dimenzovaná, lze pomocí foukaného Climatizeru plus tepelně izolační vlastnosti značně zlepšit.

16 POÎÁRNÍ BEZPEâNOST Jak identifikovat poïár? âlánek se zab vá moïností vzniku poïáru na základû anal zy pfiíznakû zji tûn ch po jeho likvidaci, aè uï v exteriéru, nebo v interiéru. Jedná se pfiedev ím o pfiíznaky na dfievû, kovu a sklu, ale i moïnost vylouãení fale n ch ukazatelû poïáru. Úvod Hledání místa vzniku poïáru se podobá fie- ení skládaãky z jednotliv ch dílû, av ak na rozdíl od skládaãky nemusíme mít k dispozici v echny potfiebné díly a nezb vá nic jiného, neï správnû zhodnotit známá fakta a logicky doplnit chybûjící údaje. Pro správné zhodnocení znám ch pfiíznakû poïáru je moïno urãit sled událostí, které vznikly na místû po- Ïáru pfied dosaïením souãasného stavu. Témûfi v echny poïáry bez v jimek zaãínají jiskrou nebo mal m plamenem a postupnû se rozrûstají jak do v ky, tak do stran okolního prostoru (obr. 1). OheÀ se zvût uje úmûrnû s oxidací, jeho intenzita a rychlost je ovlivnûna druhem hofilavé látky, moïností oxidace a uvolnûním fietûzové reakce. Jeho ífiení lze pfiirovnat k pyramidû postavené vrcholem dolû, av ak pfiíãina poïáru spoãívá v poãáteãním zdroji zapálení. Obr. 1. ífiení ohnû u stûny z vodorovné plochy: a) velikosti cihly, b) velikosti dvou cihel; P plamen, O koufiov oblak (oblast v okolí plamene), K Ïár pfiená en kondukcí, R Ïár pfiená en radiací, V model tvaru V vytvofien pyrol zou pfii vznícení hofilavé látky Model tvaru V je v slednicí tûchto faktorû: a) pfienosu tepla konvekcí hork vzduch a plyny vznikající pfii spalování jsou lehãí neï okolní vzduch; b) pfienosu tepla kondukcí pokud hofilavá látka má jednotnou souvislou strukturu; c) pfienosu tepla radiací; d) rozkladn m pûsobením Ïáru na hofilavou látku; e) samotn m ohnûm, kter pfii bodu vznícení poskytuje podmínky pro pyrolitické vypafiování. PrÛzkum v exteriéru a interiéru Prvním krokem pfii urãování zdroje poïáru je vizuální pfiezkoumání v ech povrchû na budovû zasaïené poïárem. Pfiíznaky poïáru v exteriéru kolem vertikálních otvorû se mûní v závislosti na trvání a intenzitû ohnû a na síle arychlosti vûtru z vnûj í strany konstrukce. Pokud se na vnûj ím vertikálním povrchu objeví model tvaru V jako rovnostrann trojúhelník (obr. 2), pronikání ohnû nebylo ani zabránûno, ani odch leno. JestliÏe je tento model mnohem ir í neï je svûtlost otvoru, 14 PSM stavební infozpravodaj Obr. 2. Pronikání ohnû není zabránûno ani není odch leno Obr. 3. Nízká intenzita velkého rozsahu plamene pak pronikal otvorem plamen nízké intenzity a velkého rozsahu (obr. 3), pfiiãemï ukazatelem doby pronikání plamene je hloubka zuhelnatûní rámu horní ãásti otvoru (viz graf na obr. 4). Je-li model tvaru V stejné ífiky jako otvor a vzniká pouze v omezené vzdálenosti na horním okraji otvoru, svûdãí to o vût í intenzitû plamene (obr. 5). Také v tomto pfiípadû je hloubka zuhelnatûní ukazatelem doby pronikání plamene. Kurãení místa vzniku poïáru ãasto napomáhá rozsah kod zpûsoben ch ohnûm, av ak tento ukazatel mûïe b t zkreslen mnoha okolnostmi, napfi. nucen m vûtráním, vûtrem zpûsobujícím tlak ãi sání, skladováním vysoce hofilavého paliva atd. Pfiitom je tfieba posuzovat nejen kody pfiímo zpûsobené ohnûm, ale i druhotné kody, napfi. rozbitá okna, polámané kefie v okolí objektu. PrÛzkum interiéru by mûl vycházet od míst s nejmen ími kodami po místa nejvût ích kod, pfiiãemï smûr ífiení ohnû lze urãit ãasto pomocí míry zuhelnatûní dfieva. Nejvíce zuhelnatûlé ãásti se musí posoudit ve vztahu k okolním konstrukcím. Vertikální dfievûné konstrukce, umístûné v blízkosti zdroje po- Ïáru, budou prohofielé do men í hloubky neï horizontální konstrukce stejného typu, umístûné nad ohniskem poïáru. Kromû dfieva ke stanovení smûru ífiení ohnû mohou slouïit tyto pfiíznaky: Ïárovka se deformuje smûrem ke zdroji k poïáru, ãímï vytvofií kónick tvar s vrcholem orientovan m k ohnisku poïáru; bude-li jedna tabule skla mírnû zakfiivená a druhá zdeformovaná vlivem teãení, popfiípadû tavení (mûknutí skla 650 aï 750 C, teãení skla kolem 900 C, tavení skla nad C), zdroj poïáru bude blíïe tabule vystavené vy í teplotû; hladké kovové plochy jsou zbarveny Ïárem v závislosti na jeho intenzitû, a to: Ïlutû kolem 230 C, nachovû hnûdû kolem 290 C, modfie kolem 315 C, svûtle ãervenû kolem 480 C, Obr. 5. PÛsobení ohnû velké intenzity na konstrukci tmavû fialovû kolem 600 C, Ïlutû kolem 980 C, bíle kolem C, záfiivû bíle kolem C, pfiiãemï je moïné podle barvy kovov ch pfiedmûtû odhadnout maximální a minimální Ïár; ve stropû se nejvût í poruchy vyskytnou nad místem vzniku poïáru, neboè tato oblast byla rozehfiáta nejdel í dobu. Pfiitom je tfieba mít na zfieteli, Ïe místo vzniku se mûïe vyskytovat v jakékoliv úrovni nad podlahou, z ãehoï vypl vá, Ïe zdroj poïáru bude v místû, pod nímï se nejeví známky ohnû. Obr. 4. Rychlost odhofiívání nechránûného dfieva zahfiívaného konstantní teplotou 800 C: I vznícení dfieva a pozvolné odhofiívání dfievní hmoty; II sníïení rychlosti odhofiívání vlivem vznikající izolaãní vrstvy zuhelnatûlého dfieva; III zv ení rychlosti odhofiívání vlivem odpadávání zuhelnatûl ch ãástic

17 Pfiíznaky vzniku poïáru vlivem zmûn materiálu Sklo V dûsledku rozteklého tabulového skla lze usuzovat na teplotu pfii poïáru kolem C, neboè teãení skla nastává kolem 900 C a tavení skla nad C (obr. 6). Vlasové trhliny mohou svûdãit o tom, Ïe se sklo nacházelo v blízkosti vzniku poïáru a Ïe v tomto místû se rychle zvy ovala teplota. Velké koufiové skvrny na skle ukazují na pfiítomnost znaãného mnoïství uhlovodíkov ch produktû, které shofiely v blízkosti skla. Svûtl odstín koufiov ch skvrn charakterizuje malé mnoïství souãástí tûchto produktû. Skvrny se mohou objevit na skle i v místech vzdálenûj ích od ohniska poïáru vlivem dlouhého a pomalého hofiení hmot na bázi uhlovodíkû. Praskání skla je dokladem prudkého ochlazení, obvykle zpûsobeného ha ením vodou. ZároveÀ naznaãuje, Ïe sklo bylo neporu ené aï do doby likvidace poïáru. Rozbité segmenty skla poblíï okna v interiéru mohou svûdãit o pfiítomnosti ohnû na vnitfiní stranû okenních tabulí, neboè se Ïárem prohnou smûrem dovnitfi a následnû rozbijí. V úvahu v ak pfiichází také moïnost rozbití skla mechanick m úderem do okenní tabule zvenku. Proto je zapotfiebí pfiesvûdãit se o pravdivosti pfiíãiny jednak prozkoumáním stop po ohni na skle, jednak podle v povûdi úãastníkû pfii poïáru. Obr. 6. Slinuté tabulové sklo Stfiepy v exteriéru mohou vzniknout rozbitím skla pfii explozi plynu, pádu konstrukce nebo prudkém náporu ohnû. Pfiitom lze dále zjistit: je-li sklo ve vût í vzdálenosti od objektu, musela na nû z interiéru pûsobit znaãná síla; jestliïe jsou stfiepy malé a nebylo sklo rozbito následkem prudkého oku, byla pfiíãinou destrukce pravdûpodobnû exploze; pokud jsou stfiepy vût í, rozbití vût inou nastalo pûsobením pomalu expandujícího plynu. Dfievo Mûkké dfievo hofií rychleji neï dfievo tvrdé, a b vá tedy více zuhelnatûlé. Star í dfievo je vysu enûj í, proto hofií rychleji a zuhelnatí do vût í hloubky neï dfievo nové. Bude-li natfieno hofilav m nátûrem nebo opatfieno hofilavou hmotou, hofií rychleji a vykazuje hlub í zuhelnatûní. JestliÏe je dfievo vystaveno pronikajícímu plameni nebo se nachází v místû proudícího vzduchu, zuhelnatí do vût í hloubky ve srovnání s dfievûn mi materiály umístûn mi jinde. Vyhlazené dfievo s velk mi puch fii svûdãí o pfiedchozím pûsobení prudkého Ïáru. Dfievo, jehoï povrch je po vypálení tmav, svûdãí o tom, Ïe v tûchto místech pûsobil del í dobu stál Ïár. Ostrá linie ohraniãení b vá zpûsobena prudk m ohnûm rozpt lené intenzity. Tento rozpt len oheà nedovoluje prohofiení a pyrol zu dfieva. Proto b vá zuhelnatûna jen malá plocha vystavená Ïáru a zb vající ãásti zûstávají nepo kozené. Kovy Hork kovov pfiedmût mûïe dfievûnou podlahu propálit. Je-li kov zbarven v závislosti na teplotû v blízkosti podlahy, av ak nikoli v blízkosti stropu, dokazuje to, Ïe oheà v dolní ãásti byl intenzivnûj í a rychle se rozpt lil. Vysokou teplotu pfii poïáru lze téï urãit podle teploty tání nejpouïívanûj ích kovû ve stavebnictví: olovo 328 C, hliník 660 C, mosaz 930 C, mûì C, litina C, ocel (1 % uhlíku) C. Nejãastûj í fale né ukazatele místa vzniku poïáru Nûkdy mûïe b t hodnocení ohniska poïáru zkresleno tûmito faktory: a) nucené a nepfiirozené vûtrání v echny otvory dovolující proudûní vzduchu pouze zv í rychlost vznûcování paliva, proud vzduchu posune plameny dopfiedu a zv - í ífiení intenzity ohnû; b) pfii stfiíkání hadicí zvlá tû vût ích prûmûrû vzniká proudûní vzduchu, ãímï nastává pfiípad a); c) siln vítr ovlivàuje smûr, intenzitu a hloubku zuhelnatûní, a mûïe b t tedy nesprávn m ukazatelem zdroje poïáru; d) materiály s niï ím bodem vznícení v okolí místa poïáru budou hofiet rychleji a vyvolávají teplotu vznícení materiálû, které je obklopují; e) padající hofiící trosky mohou b t pfiíãinou vznícení jin ch materiálû; f) jestliïe je elektrické vedení nadmûrnû pfietíïeno, silnû se zahfieje; prochází-li hofilav m materiálem, mûïe zpûsobit jeho vznícení; jsou-li tyto materiály vystaveny volnému ohni, mûïe v sledné zuhelnatûní poskytnout mylné dûkazy; g) teplotní inverze vznikne-li poïár pfii otevfieném oknû, pronikáním vzduchu do interiéru se bude zrychlovat proudûní ply- Obr. 7. Princip teplotní inverze nû vyvíjen ch spalováním a zahfiíváním vzduchu za okenním otvorem. Za oknem vzduch stoupá vzhûru, dále se ífií pod stropní konstrukcí a klesá na druhé stranû místnosti. Tím se studen vzduch pfii podlaze na proudûní hork ch plynû nepodílí (obr. 7). Tento proces bude pokraãovat aï do dosaïení rovnováïného stavu za normálních podmínek poïáru. Proto se bûhem poãáteãního stádia poïáru mohou hmoty se snadnou vznûtlivostí, které se nacházejí na opaãné stranû místnosti, sekundárnû vznítit. Bude-li v této chvíli po- Ïár uha en, vyplyne z toho fale n pfiíznak místa vzniku poïáru, kdy pyrol za a vznícení hmot na opaãné stranû zpûsobí vût í kody na stropû v tomto místû neï nad skuteãn m ohniskem poïáru. Tento jev b vá také oznaãován jako teplotní inverze; h) podmínky zpûtného tahu prudké zavádûní kyslíku a s tím spojené vznícení velmi hofilav ch plynû mûïe zpûsobit vznícení materiálu ve vrchních ãástech konstrukce zejména bûhem vertikální ventilace, jestliïe byly tyto materiály tûmito plyny zahfiáty na teplotu vznícení. V sledné zuhelnatûní pak poskytuje mylné pfiedstavy o zdroji poïáru. Ke zpûtnému tahu nebo ke koufiové explozi mûïe dojít také pfii horizontální ventilaci, kdy kyslík v místnosti byl vyãerpán a oheà po nûjakou dobu doutnal. Pfii zpûtném tahu je nebezpeãí tvorby hofiících úlomkû, které mohou pfiispût k mylné informaci o místû vzniku poïáru. Závûr Uvedené faktory mohou pomoci pfiíslu níkûm PO pfii vy etfiování zdroje poïáru, zpûsobu jeho ífiení, popfiípadû doby jeho trvání. Toto posuzování se neobejde bez dlouholeté zku enosti, postfiehu a znalosti chování jednotliv ch materiálû v ohni. Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc. Literatura [1] Jelínek, F.: Konstrukce obvodového pláště budov z plochého skla, SNTL Praha, 1982 [2] Kupilík, V.: Protipožární bezpečnost stavebních objektů, Učební texty ČVUT, Praha, 1990 [3] Kupilík, V.: KPS 80 Požární bezpečnost staveb, Učební texty ČVUT, Praha, 1998, str. 105, ISBN PSM stavební infozpravodaj

18 VSAKOVACÍ SYSTÉMY REHAU-RAUSIKKO systémy k decentrálnímu vsakování, fiízené retenci a k akumulaci de Èové vody Decentrální vsakovací systémy RAUSIKKO RR a RAUSIKKO MR Firma REHAU vyvinula vsakovací systémy RAUSIKKO RR a RAUSIKKO MR, jejichž použití se řídí kvalitou povrchové vody určené k vsakování. Moderní komunální hospodaření s dešťovou vodou proto v dnešní době vyžaduje místní decentrální vsakování, které má přínos nejen pro investory v nových průmyslových zónách, ale i pro drobné stavebníky Systém RAUSIKKO RR (trubka rigol) se používá pro vsakování převážně čisté odtokové vody, např. ze střešních ploch v obytných oblastech. Srážková voda se dostává přes kontrolní a rozdělovací šachtu RAUSIKKO do napojeného systému trubka rigol. (obr. 1) Vsakování mulda rigol systému RAU- SIKKO MR (mulda rigol) se používá pro mírně znečištěnou povrchovou vodu, např. z vedlejších komunikací, ploch dvorů, ale nejvíce se využívá při realizaci odvodnění parkovišť nákupních center, kde při tomto řešení není nutné používat odlučovačů ropných látek lapolů. Odtékající dešťová voda je nejprve odvedena do zatravněného koryta. Odtud se vsakuje přes vrstvu oživené matečné půdy, která zajistí dodatečnou filtraci dešťových vod, do rigolu ležícího pod tímto korytem. Škodlivé látky, které se v některých případech v těchto povrchových vodách vyskytují, jsou při tomto prostupu půdou odbourány či zachyceny. (obr. 2) U obou uvedených systémů je základní myšlenka stejná odvést srážkovou vodu co nejrychleji pod povrch a tam ji s časovým zpožděním vsáknout nebo odvést se zpožděním do retenční nádrže. Funkci mezizdrže přitom plní rigol vytvořený speciálním rozvodným potrubím RAUSIKKO obsypaným štěrkem a to vše je zabalené filtračním rounem RAUMAT. Zachycená dešťová voda se pak s časovým odstupem vsakuje z tohoto rigolového systému velkoplošně do spodních půdních vrstev, nebo je řízený odtokem pomocí škrticích šachet odvedena ze systému například do vodoteče či kanalizace. Před vlastním návrhem je nutné si vyjasnit, za jakých podmínek budeme dešťové vody zasakovat. O zasakování hovoříme, pokud je koeficient filtrace pro okolní zeminy 10-3 až 10-6 m/s. Máme-li okolní zeminy s koeficientem filtrace 10-7 až m/s, hovoříme o řízené retenci. Další omezující podmínkou je odstup od hladiny podzemní vody, který musí být min. 1 m ode dna zasakovacího či retenčního žebra. Velmi významná je oblast geotechniky. Je nutno si dát velký pozor na možný případ, kdy se v určitých lokalitách vyskytují zeminy, které se po nasáknutí vodou stávají nestabilními. Zde je nezbytná konzultace s hydrogeologem. Velmi dûleïité je správné provedení návrhu zasakovacího systému Každému projektantovi doporučím, aby se důkladně seznámil s lokalitou, pro niž projekt zpracovává a aby se soustředil někdy i na méně významné aspekty, které mu mohou v mnohém napovědět. Jsou to například: výška vody v okolních studních a její případné kolísání v průběhu roku, výskyt mokřadních rostlin, správnost funkce melioračních systémů, výskyt vodotečí v okolí a mnohé další. Obr. 3 akumulaãní blok REHAU RAUSIKKO BOX Za jeden z nejdůležitějších faktorů považuji velmi úzkou spolupráci s hydrogeologem, který detailně zná místní poměry. Mnohým investorům se tyto náklady navíc zdají zbytečné a mohu vám potvrdit, že stejně, i když se značným časovým odstupem investor nakonec přizve místního kvalifikovaného hydrogeologa ke spolupráci, ale náklady, které si nové změny vyžádají jsou mnohonásobně vyšší, než kdyby se na tohoto specialistu obrátil v počátku projektu. Další možností pro řešení zasakování či akumulaci dešťových vod je použití akumulačních bloků RAUSIKKO BOX (standardní rozměr: šířka 0,8 m, výška 0,66 m, délka 0,8 m). Tyto bloky mají speciální, patentově chráněný středový rozvodý prostor, který zajišťuje dokonalé rozvedení vod po celém akumulačním prostoru. Toto řešení se nejvíce využívá při odvodu dešťových vod podtlakovým systémem PLUVIA. Speciální rozvodný kanál zajistí nejen plynulý konstantní perfektní rozvod vody až na konec galerie, ale také umožní sedimentaci kalových částic, které jsou obsaženy ve svedených vodách a při tlakovém čištění velmi snadný odtok sedimentu do kalového sedimentačního prostoru kontrolních šachet. (obr. 3) Obr. 1 Schéma systému RAUSIKKO VOLUME pfii pouïití tûrkové v plnû vsakovacího rigolu systém RR (trubka rigol) vzorov pfiíãn fiez Obr. 2 Schéma systému RAUSIKKO MR vsakování koryto rigol pfii pouïití tûrkové v plnû vsakovacího rigolu vzorov pfiíãn fiez 16 PSM stavební infozpravodaj

19 Obr. 4 Schéma systému RAUSIKKO MR vsakování koryto rigol pfii pouïití akumulaãních blokû vsakovacího rigolu vzorov pfiíãn fiez Při řešení návrhu v systému RAUSIKKO RR a RAUSIKKO MR vprovedení s akumulačními bloky (obr. 4) je možné využít přednosti těchto akumulačních bloků, kterou je akumulace ve výši 95 % oproti akumulaci ve štěrku, která je jen 35 %.Tato přednost nám umožní efektněji vyžít pozemek určený pro likvidaci dešťových vod. Různé variabilní sestavy je možno využít nejen pro přímé zasakování dešťových vod, ale také pro realizaci akumulačních retenčních nádrží jako alternativu k finančně nákladným betonovým nádržím. Jejich vodotěsnost je zajištěna folií z HD PE oboustranně ochráněnou geotextílií. Obr. 6 RAURAIN vyïití de Èové vody využití srážkových vod. Tento firma REHAU prezentuje pod názvem RAU- RAIN. (obr. 6) Program RAURAIN I je určen především pro využití jímaných dešťových vod ze střech v oblasti zahrady a program RAURAIN II umožňuje využít dešťových vod svedených ze střech především jako užitkové vody, například v rodinném domku, ale také v oblasti zahrady. Zde se vyžívají pro akumulaci dešťových vod akumulační nádrže z velmi kvalitního HDPE o objemu 1800, a l. Součástí těchto systémů jsou čerpadla, různé armatury, filtry a u systému RAURAIN II Obr. 7 Schéma systému RAURAIN II Obr. 5 V poãetní program REHAU RAUSIKKO Nutnou podmínkou pro bezvadné fungování celého systému RAUSIKKO je jeho přesný návrh a výpočet. Zde se vychází z množství srážkové vody r 1,15 v l/s x ha a vsakovacího výkonu zeminy. Firma REHAU disponuje zvlášť pro tento účel vyvinutým počítačovým programem, pomocí kterého lze řešit a modelovat každou stavební situaci. (obr. 5) Tento výpočetní program je k dispozici také všem zájemcům, kteří k likvidaci dešťové vody chtějí přistupovat ekologicky. Firma REHAU se nespecializuje pouze na řešení ekologické likvidace dešťových vod, ale má pro své zákazníky připraven celý program pro efektivní Vsakování de Èov ch vod z parkovi tû u hypermarketu GLOBUS âeské Budûjovice a akumulaãní bloky 760 m 3, BAUHAUS Brno centrální kompaktní jednotka, která zajišťuje automatický provoz celého systému. Případná přebývající voda je svedena do zasakovacích systémů. (obr. 7) Vsakování dešťové vody zdaleka nemá pouze ekologický aspekt, je zde i velice významná ekonomická stránka. Použitím systému REHAU-RAUSIKKO dochází k výrazné úspoře nákladů, a to jak z hlediska pořizování systému (vyvarujeme se použití kanalizačních trubek velkých průměru určených k pohlcení přívalových dešťů, jejichž pořizovací cena a pokládka je řádově v milionech), tak z hlediska úspory případného budoucího stočného. Na základě dosavadních již více jak osmiletých zkušeností se systémem REHAU-RAU- SIKKO z akcí realizovaných v ČR lze uvést, že návratnost investice při současných cenách stočného je do 6 let. Podrobnûj í informace: REHAU, s.r.o., Obchodní 117, âestlice Ing. Jaroslav Beck tel , PSM stavební infozpravodaj

20 VZDùLÁVÁNÍ VIII. roãník celostátní prezentace pfiedních firem pfiedstavujících nejmodernûj í stavební materiály a technologie v âr NejprestiÏnûj í dvoudenní akce spoleãnosti PSM CZ se vïdy koná v listopadu na Masarykovû koleji ve velkém Kongresovém sále âvut. Leto ního roãníku se zúãastnilo 37 firem a lze fiíci, Ïe byly skuteãnû pfiedstaveny piãkové stavební materiály a technologie a dokonce nûkteré mûly na této prezentaci premiéru. Ve středu a ve čtvrtek 7. a 8. listopadu 2007 se na Masarykově koleji konal již VIII. ročník prezentace předních firem představující nejmodernější stavební materiály a technologie. Slavnostní zahájení provedl Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. z Kloknerova ústavu ČVUT svým příspěvkem z historie betonu. Stavební systémy YTONG a SILKA s možností využití novinky představila firma XELLA CZ a společnost WIENERBER- GER cihlářský průmysl vývoj a novinky v systému POROTHERM s vazbou na změny požadavků v tepelné technice, akustice a komplexní řešení staveb. KM BETA SENDWIX je další zdicí systém pro energeticky úsporné a nízkoenergetické stavby. Stavební materiály LIA- POR pro hrubou stavbu a další novinky představila firma LIAS VINTÍŘOV. HELUZ cihlářský průmysl představil kompletní cihelný systém, tepelně izolační a broušené cihelné bloky. Využití tenkostěnných tvárnic jako základ úsporných staveb představila firma 18 PSM stavební infozpravodaj

www.psmcz.cz T ETÍ âíslo

www.psmcz.cz T ETÍ âíslo SM www.psmcz.cz T ETÍ âíslo 2006 stavební infozpravodaj konstrukce a stavby ze dfieva nízkoenergetické a pasivní domy alternativní energetické systémy solární energie inteligentní dûm tepelná ãerpadla

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz www.psmcz.cz PSMCZ 1 2010 ISSN 1802-6907 stavební infozpravodaj Maloformátová krytina do extrémních podmínek Svitkové plechy pro falcované krytiny Okapové systémy Záruka 40 let www.prefa.com Prefa Aluminiumprodukte

Více

Zateplení stěn a fasád

Zateplení stěn a fasád Zateplení stěn a fasád Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává suroviny (sklo,

Více

Tepelné izolace. Rady, tipy, informace

Tepelné izolace. Rady, tipy, informace Tepelné izolace Rady, tipy, informace Obsah Tepelné ztráty 2 Druhy tepelných ztrát 3 Energetická náročnost budov 4 Snižování energetické náročnosti budov 5 Průkaz energetické náročnosti budovy 7 Energetický

Více

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Ing. Belica Petr Ing. Hlaváč Josef Kubešová Marie Lenža Libor Ing. Mužík Miloslav Ing. Panovec Zbislav, CSc. Ing. Štekl Zdeněk Ing. Tesaříková

Více

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání Podklad pro provádění systému POROTHERM 3. vydání OBSAH A. Cihla - klasický stavební materiál v bytové výstavbě... 2 1. Ekologie a hospodárnost......................... 2 2. Optimalizace stavebně fyzikálních

Více

PSMCZ 6. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz ISSN 1802-6907

PSMCZ 6. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz ISSN 1802-6907 PSMCZ 6 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj EDITORIAL Vážení obchodní přátelé, milí čtenáři, právě jsme představili nový plán vzdělávacích, marketingových a reklamních produktů na

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora.

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora Marek Velička Ostrava 2013 Recenzent: prof. Ing. Miroslav Příhoda,

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

STAVEBNÍ FYZIKA NÁVRH A POSUZOVÁNÍ STAVEB Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY

STAVEBNÍ FYZIKA NÁVRH A POSUZOVÁNÍ STAVEB Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY STAVEBNÍ FYZIKA NÁVRH A POSUZOVÁNÍ STAVEB Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY Návrh a posuzování staveb z hlediska stavební fyziky Technická příručka pro žáky středních průmyslových škol stavebních oboru 36-47-M/01

Více

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

IZOLAČNÍ PRAXE 9. 9.1 Úvod TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM. Související vybrané právní a jiné předpisy

IZOLAČNÍ PRAXE 9. 9.1 Úvod TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM. Související vybrané právní a jiné předpisy IZOLAČNÍ PRAXE 9. TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM Související vybrané právní a jiné předpisy [1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

KUTNAR STAVĚNÍ JE UMĚNÍ HYDROIZOLACE

KUTNAR STAVĚNÍ JE UMĚNÍ HYDROIZOLACE 01 2015 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR STAVĚNÍ JE UMĚNÍ DEFEKTY BUDOV POUČENÍ Z CHYB ÚSILÍ O NÁPRAVU HYDROIZOLACE NEPODSKLEPENÝCH

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Tepelné izolace Ing. Roman Šubrt sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY

2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY 2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY 2.1 ÚVOD Požární ochrana staveb je založena na dvou základních přístupech, kterými jsou: a) pasivní požární ochrana tj. řešení stavby

Více

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Informace pro projektanty a realizační firmy Minerální vata Pěnový polystyren XPS Kombinované izolace

Více

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 2 začátek ÚVODEM Vážené čtenářky a čtenáři, tohoto roku

Více

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Intelligent Energy Europe REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Název Návod pro komplexní regenerace Autor Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Česká republika Tato publikace byla zhotovena

Více

Obsah. Nová kvalita, nové možnosti lepeno zcela bez formaldehydu technologie a ekologie dřevostavby a ekologie 2

Obsah. Nová kvalita, nové možnosti lepeno zcela bez formaldehydu technologie a ekologie dřevostavby a ekologie 2 Obsah 1 Nová kvalita, nové možnosti lepeno zcela bez formaldehydu technologie a ekologie dřevostavby a ekologie 2 2 Mnohostranné použití ověřené aplikace 4 3 Přesvědčivé vlastnosti technická data certifikáty

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bukolská č.p. 772-774, Praha 8 červenec 2013 Průkaz energetické náročnosti

Více

PANELOVÝ DŮM A BYT. PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace 28/2009. Pozvánky na výstavy: Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února

PANELOVÝ DŮM A BYT. PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace 28/2009. Pozvánky na výstavy: Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února 28/2009 ročník 12 Pozvánky na výstavy: PANELOVÝ DŮM A BYT Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace Ostrava, Brno, Praha Program PANEL by mohl pomoci proti krizi

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více