stavební infozpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "stavební infozpravodaj"

Transkript

1 SM stavební infozpravodaj ISSN

2 Cihly. Stvořené pro člověka. Zákaznická linka:

3 OMÍTKOVÉ SYSTÉMY POROTHERM znamená systém i pro omítku Podobnû jako se dûm neobejde bez stfiechy, oken ãi dvefií, nesmí mu chybût ani omítka. PÛvodní omítky dnes pfiitom na trhu nahradily omítkové smûsi ãi rovnou ucelené omítkové systémy. Jejich v bûr se pfiitom odvíjí nejen dle druhu pouïitého zdiva, ruãního ãi strojního naná ení, ale i dal ích specifik. Mezi nû patfií napfiíklad to, zda se jedná o omítky jednovrstvé i s moïností naná ení ve více vrstvách, omítky vnitfiní, vnûj í, tûïké, lehké ãi lehãené, hydrofobizované, sanaãní, u lechtilé ãi mnohé dal í. Zdicí systém POROTHERM patří již po dlouhou dobu k nejoblíbenějším stavebním materiálům. Protože však jsou pro výstavbu domu potřebné i další komponenty, rozšířila firma Wienerberger svoji nabídku i tímto směrem. Ve spolupráci se společností Baumit uvedla na trh společně s lehkou maltou pro zdění i dvojici omítek POROTHERM TO a POROTHERM UNIVERSAL. O něco později pak byl sortiment doplněn ještě o jednovrstvou vápenocementovou lehkou omítku pro strojní zpracování POROTHERM SO. POROTHERM TO pro ruãní zpracování POROTHERM TO je lehká omítka pro vnější stěny. Jedná se o minerální tepelněizolační perlitovou omítku s nízkým součinitelem tepelné vodivosti (= 0,13 W/m 2 K) a vysokou paropropustností. Svým využitím je vhodná pouze pro ruční zpracování v exteriéru i interiéru, nedoporučuje se však používat pro oblast soklu. Minimální tloušťka omítky pro exteriér je 15 mm, optimálních je však 20 mm. K výhodám, které umí nabídnout, patří zajištění vyššího tepelného odporu konstrukce, minimální možnost vzniku trhlin a rychlost a snadnost nanášení. Pro konečné vlastnosti omítky má velký vliv množství přidané vody a doba míchání, která by měla být minimálně 3, maximálně však 5 minut. Při kratší době míchání se nenastartují všechny potřebné chemické reakce a vytvoří se málo pórů, což vede k vyšší spotřebě vody. Nadměrné množství vody je pak příčinou trhlin ve fasádě. Při příliš dlouhé době míchání dochází kdrcení perlitových zrn a omítka tak ztrácí své tepelné vlastnosti, vytvoří se více pórů než je zapotřebí, tím se sníží potřeba vody, které je pak nedostatek pro vytvrdnutí cementu v potřebném čase. Postupným dotvrzováním cementu vlivem atmosférické vlhkosti nebo vody z barevného nátěru dochází k vnitřnímu pnutí v omítce, které může vést opět k trhlinám. Důležitým faktorem v době zrání omítky je i počasí. Teplo a vítr odebírají vodu z omítky příliš rychle a cement pak opět nemůže dostatečně vytvrdnout. PSM stavební infozpravodaj

4 POROTHERM SO provádûní POROTHERM Universal provádûní POROTHERM SO staïená plocha POROTHERM TO provádûní POROTHERM SO POROTHERM UNIVERSAL samostatnû i jako krycí vrstva Využití jemné štukové omítky PORO- THERM UNIVERSAL je dvojí. Lze ji díky její hydrofobizaci uplatnit jednak jako krycí vrstvu na jádrovou lehkou omítku POROTHERM TO, jednak v podobě jednovrstvé vnitřní omítky, která se aplikuje přímo na zdivo z cihel POROTHERM. Tato minerální přírodně bílá jednovrstvá omítka s jemnou zrnitostí je určena pro ruční i strojní zpracování. V interiéru se jako jednovrstvá omítka aplikuje v tloušťce 10 mm přímo na zdivo z cihel POROTHERM bez cementového postřiku. Větší tloušťky se nanášejí ve dvou vrstvách způsobem čerstvé do čerstvého. Krycí vrstva z omítky POROTHERM UNIVERSAL o tloušťce 5 mm může být přitom použita také jako hladká vnější i vnitřní povrchová úprava na dostatečně vyzrálou omítku POROTHERM TO. POROTHERM SO pro strojní zpracování Suchá maltová směs POROTHERM SO je určena výhradně pro strojní zpracování vhodnými omítacími stroji, např. m-tec, PFT, Putzknecht apod. Jedná se o typ vápenocementové strojní omítky s možnou úpravou povrchu stržením nebo zatřením. Svým využitím se hodí pro interiér i exteriér. V interiéru lze omítku aplikovat jako jednovrstvou. V případě použití v exteriéru je na suché zdivo nutné nejméně 3 dny před omítáním plnoplošně nanést cementový postřik o zrnitosti do 4 mm. Kvalitní omítka potfiebuje ãas Aby bylo dosaženo skutečně kvalitní omítky, je nutné zvolit nejen vhodný omítkový systém, ale především respektovat technologii nanášení doporučenou výrobcem. K základním požadavkům patří zejména respektování předepsaných časových intervalů pro její zrání. Vnější omítky by se tak měly provádět nejdříve za dva měsíce po vyzdění stěn. Výjimku tvoří pouze zdivo z broušených cihel POROTHERM CB, kde je vlhkost vnesená do stavby díky využití technologie zdění na tenkou spáru nižší. Nanášení vnější omítek se doporučuje provádět až za dva měsíce po omítkách vnitřních. Důvodem této velké časové náročnosti je nutnost dostatečného vyzrání malty pro zdění a vlhkost zdiva před započetím omítání. Pro přednástřik, jenž tvoří spojnici mezi podkladem a první vrstvou omítky, se uvádí doba zrání 2 až 3 dny. Pro všechny druhy omítek přitom platí, že by měly zrát jeden den na každý milimetr tloušťky. Nejkratší nutná doba je přitom 14 dní, a to i při minimální tloušťce jedné vrstvy 10 mm. Aby nedocházelo ke vzniku smršťovacích trhlin, doporučuje se omítky po první dva dny udržovat ve vlhkém stavu. Více informací naleznete na 2 PSM stavební infozpravodaj

5 Kompletní zdicí systém usnadní v stavbu ZDICÍ SYSTÉMY Rozhodli jste se pofiídit si vlastní rodinn dûm? Ideální fie ení pro v stavbu nabízejí kompletní zdicí systémy. V jejich nabídce totiï najdete nejen dostateãnou kálu ciheln ch v robkû, ale také speciálních prvkû, malt ãi omítek. Pokud zvolíte napfiíklad znaãku POROTHERM, získáte jistotu, Ïe z jediného typu materiálu mûïete pofiídit opravdu celou hrubou stavbu. ífie sortimentu navíc umoïàuje vybrat si z mnoha speciálních v robkû. Na obvodové zdivo lze ze sortimentu POROTHERM využít jak klasické cihelné bloky v tloušťkách od 365 do 440 mm, tak speciální tepelně superizolační zdivo POROTHERM Si. Svoje uplatnění zde najdou i cihly se zvukoizolačními vlastnostmi POROTHERM AKU. Díky svým výjimečným vlastnostem si velkou popularitu získaly broušené cihly POROTHERM CB s ložnou spárou o tloušťce pouze jeden milimetr. Vnitřní nosné příčky lze vybudovat z běžných cihel POROTHERM, ale je možné sáhnout i po speciálních zvukoizolačních cihlách POROTHERM AKU, které se vyrábějí v tloušťkách od 190 do 300 mm. V případě nenosného příčkového zdiva se používají cihly o tloušťkách 65, 80 a 115 mm. Sortiment POROTHERM je dále rozšířen o tři druhy keramických překladů a stropní systém pro světlé rozpětí až do mm. Wienerberger partnerem Dne stavitelství a architektury Zájem o vlastní v stavbu i celou oblast stavebnictví stále vzrûstá. Jak se v ak ukazuje v posledních letech, aby mohl tento trend i nadále pokraãovat, je nutné investovat nejen do moderních technologií, inovování stávajících a vyvíjení nov ch v robkû, ale zamûfiit se i na oblast vzdûlávání. Společnost Wienerberger, jež je největším světovým výrobcem cihel, si potřebu osvěty a vzdělávání uvědomuje. V její nabídce je proto pro zájemce připraven nejen široký sortiment zdicího systému POROTHERM, ale také škála publikací a instruktážních DVD. Stavebníci i stavební firmy z nich nejen mohou získat přehled o novinkách v nabídce cihel a dalších výrobků, ale především se obeznámit s doporučenými technologiemi a praktickými postupy při různých metodách výstavby či zdění. Činnost v oblasti osvěty chceme dále rozšiřovat, uvádí ing. Richard Slavík, vedoucí nákupu a marketingu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl. Proto jsme se rozhodli stát se partnerem Dne stavitelství a architektury. Na projektu nás zaujala především možnost vytvoření tradice této vzdělávací akce. Za významný přínos považujeme také její zaměření nejen na odborníky, ale i na širokou veřejnost, zejména na mladé lidi potenciální stavitele budoucnosti. Pod názvem Den stavitelství a architektury se ve skutečnosti skrývají čtyři na sebe navazující akce, oslovující odbornou i laickou veřejnost, média a v neposlední řadě politickou sféru. Do projektu se zapojily všechny významné organizace, spjaté s oborem stavebnictví, sdružené v SIA-Radě výstavby. Garanty jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Projekt osobně podpořil předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka. Celý projekt v sobě snoubí několik cílů. V krátkodobém horizontu chce prezentovat úspěchy ve stavitelství v posledních dvou letech a přispět k rekonstrukci vybraného objektu pro tělesně postižené, starší občany nebo děti. K dlouhodobým úkolům patří vyvolání zájmu veřejnosti a médií o aktuální problematiku stavebnictví, akvizice potenciálních nových odborníků učňů a studentů, propagace stavebnictví jako učebního oboru budoucnosti, posílení povědomí o odborných svazech avnich sdružujících se firmách nebo vytvoření aktivní komunikace mezi odbornou, politickou, mediální a komerční sférou. PSM stavební infozpravodaj

6

7 Milí čtenáři, vážení kolegové, konec roku se blíží, a proto mi dovolte krátké ohlédnutí za uplynulým obdobím. Nechci se zabývat hodnocením kvality a počty uspořádaných seminářů naší společnosti, ani hodnocením některých konkurenčních akcí, i když mě to docela láká. Nebudu počítat množství seminářů ani počty posluchačů, ale v krátkosti chci poukázat na tématické okruhy, které jsme měli v nabídce pro tento rok. Dřevostavby od A po Z měly veliký úspěch, ale pouze pokud jsme je pořádali na Moravě pro MSDK (Moravskoslezský dřevařský klastr). V Čechách se nám podařil pouze jeden seminář, a to ještě ne zcela dostatečně obsazen z pohledu firem. Přitom se dozvídáme dnes a denně, jaké se dělají chyby při projektování a realizaci dřevěných staveb. Požární bezpečnost staveb a bezpečnost technických zařízení bylo další vydařené téma odborného semináře, které jsme spolu s HZS pořádali a počítáme s opakováním v roce 2008 v několika dalších městech. Také je nutno podotknout, že v současné době je řada společností a firem, které pořádají odborné semináře, reklamní prezentace a bohužel kvalitu přednášejících zatím nikdo nesleduje, i když jsou zařazeni do akreditačního programu. Řada posluchačů, kteří jsou členy komory ČKAIT, plní pouze bodový systém celoživotního vzdělávání, který musí na základě prohlášení předložit. Letošní VIII. ročník celostátní prezentace předních firem, které představily svoje novinky v Praze na Masarykově koleji, opět splnil naše očekávání a více jak 350 posluchačů si odnášelo prospektové materiály a informace od 37 prezentujících se firem. Nemohu porušit tradici zamyšlením nad politickým děním posledních dnů. Snad nejvíce prostoru v médiích zabrala Chobotnice světově uznávaného architekta Jana Kaplického. Jeho vítězný návrh Národní knihovny rozpoutal v naší zemi obrovskou bouři. Vyjádření některých politiků byla docela úsměvná včetně prezidenta Václava Klause, který je ochoten se přivazovat a vlastním tělem bránit výstavbě Národní knihovny na Letné. Tímto prohlášením prezident EDITORIAL odstartoval hlavní odpor pražských zastupitelů za ODS, například vyjádření primátora Béma, kterého na jaře Kaplického projekt oslovil originalitou anápadem, ale bohužel později se stal projektem arogantním. Zastupitelé té samé strany před pár lety legalizovali rekonstrukci stadionu Sparty bez stavebního povolení. Z časových důvodů připomínám Vám, milí čtenáři a voliči, pouze telegraficky některé výroky a události. Kauza pana Čunka o nejasných milionech a sociálních dávkách jasně vede před zdražováním všeho včetně másla, radar se jen tak v Česku nepostaví a Lucie Talmanová byla jmenována do funkce předsedkyně vládního výboru pro slaďování rodinného a profesního života. Kdo má ruce a nohy, hledá vhodného prezidentského protikandidáta a na ministerstvu informatiky se ztratil majetek za několik milionů. BIS nebude vyšetřovat úniky informací od policie a žalobců a ministr zdravotnictví odvolal světoznámého onkologa profesora Pavla Klenera za neposlušnost. A tak bych mohl pokračovat až do samého zbláznění. Proto mám na závěr jednu pozitivní informaci, a sice na horách napadl sníh a začíná se lyžovat. Přeji Vám hodně zdraví. Zdeněk Mirvald jednatel společnosti O B S A H OMÍTKOVÉ SYSTÉMY 1 TEPELNÁ IZOLACE ZATEPLOVÁNÍ FASÁD 6 PROTIPOÎÁRNÍ OCHRANA 14 INÎEN RSKÉ SÍTù VSAKOVACÍ SYSTÉMY 16 ELEKT INA Z OBNOVITELN CH ZDROJÒ 20 VYTÁPùNÍ 25 VZDùLÁVÁNÍ PLÁN SEMINÁ Ò 34 PSM stavební infozpravodaj 5+6/2007, 7. roãník. éfredaktor: Alena Janãová. Redakãní rada: Marie Báãová (IC âkait), Eva Hellerová, Josef Michálek (Fakulta stavební âvut), Zdenûk Mirvald (jednatel PSM CZ). Inzerce: Michal Va koviã, tel./fax , ; Petr Bure, tel , ; Leo Vítek, tel ; zastoupení Brno: Václav Karlík, tel , ; vydavatel: PSM CZ, s.r.o., Velflíkova 10, Praha 6, tel , fax , Tisk: Tiskárna Petr Po ík. Mezinárodní standardní ãíslo seriálov ch publikací ISSN

8 ZATEPLOVÁNÍ FASÁD Zateplování fasád Úvod Obvodový plášť budov je největší plochou a součástí obalové konstrukce každé budovy je tvořen obvodovým pláštěm a střešní konstrukcí. Tento široký odborný pojem v sobě skrývá souhrn snad technicky nejsložitějších konstrukcí, které dotvářejí celkový výraz každé stavby. Složitost konstrukce obvodového pláště spočívá zejména v množství, v rozmanitosti a mnohdy i v rozporuplnosti požadavků, které právě na konstrukce obvodových plášťů jsou kladeny. Požadujeme, aby obvodový plášť byl dostatečně únosný, aby spolehlivě chránil vnitřní prostředí budov proti účinkům povětrnosti, aby chránil vnitřní prostředí proti únikům tepla, ale naopak aby v letním období chránil vnitřní prostředí proti nadměrným tepelným ziskům od slunečního záření, požadujeme, aby nás obvodový plášť chránil proti hluku přicházejícímu z vnějšího prostředí, ale naopak chceme, aby nám obvodový plášť umožňoval co největší a nejkvalitnější kontakt s vnějším prostředím, a aby nám zajistil co největší přirozené osvětlení vnitřního prostoru. Kromě technických parametrů a vlastností klademe na obvodový plášť ještě náročné požadavky estetické výrazové a materiálové, které jistě patří do oblasti subjektivního posuzování, ale jsou neméně důležité. Dûlení fasádních zateplovacích systémû Podle plo né hmotnosti rozdělujeme obvodové pláště na dvě základní skupiny, a to na obvodové pláště těžké (s plošnou hmotností nad 100 kg/m 2 ) a na obvodové pláště lehké (s plošnou hmotností do 100 kg/m 2 ) a podle tohoto základního hlediska jsou rozděleny také základní normové požadavky na tepelně technické vlastnosti. Veškeré technické parametry obvodových plášťů jsou stanoveny normovými požadavky, které se postupem doby neustále zpřísňují, tak jak se mění technické možnosti splnit stále náročnější apřísnější požadavky a také jak se mění cena energie, která je nutná pro zajištění požadovaného vnitřního prostředí. Z konstrukãního hlediska se fasádní zateplovaní systémy rozdělují do dvou základních skupin: a) jednoplá Èové (kontaktní) zateplovaní systémy Jsou to systémy, kde jednotlivé vrstvy skladby stěny jsou navzájem celoplošně spojeny a mezi jednotlivými vrstvami nevzniká větraná vzduchová dutina. Obrázek 1 Pfiíklad jednoplá Èového zateplovacího systému 1 Stavební konstrukce 2 Lepidlo 3 Izolant 4 Ochranná vrstva armovaná síèovinou 5 Penetraãní nátûr 6 Finální povrchová úprava b) dvouplá Èové (provûtrávané) systémy Jsou to systémy, kde mezi vrstvou tepelné izolace a krycí pohledovou vrstvou je umístěna provětrávaná vzduchová vrstva. Povrchová úprava dvouplášťového systému je: celistvá tj. upravena omítkou, tato úprava není k rozeznání od kontaktního zateplovacího systému. dělená povrchová vrstva je tvořena deskami z různých materiálů. Obrázek 2 Pfiíklad dvouplá Èového zateplovacího systému Nutnou podmínkou správného provedení, tedy i funkce dvouplášťového zateplovacího systému, je dostatečná tloušťka větrané vzduchové vrstvy. Minimální tlou Èka vûtrané vzduchové mezery je 40 mm (lépe 50 mm). Nutná minimální plocha vûtracích otvorû je 1/400 plochy fasády, která má být odvětrána. Jedná se o čistou větrací plochu po odečtení plochy ochranné krycí mřížky. Fasádní zateplovací systémy se skládají ze dvou základních vrstev: tepelné izolace pohledová krycí Pro vytvoření tepelnû izolaãní vrstvy se používají tyto hlavní materiály: pěnový polystyrén extrudovaný polystyrén (v místech se zvýšenou vlhkostí) desky z minerálních vláken Pro vytvoření pohledové krycí vrstvy se používají tyto hlavní materiály: pro celistvé povrchy: silikátové omítky silikonové omítky akrylátové omítky pro dûlené skládané povrchy: různé tvrdé vláknité desky s nejrůznější povrchovou úpravou keramické tvarovky kamenné desky dřevo v nejrůznější podobě plastové profily a desky s různou povrchovou úpravou tvarovaný plech s různou povrchovou úpravou bitumenové šindele Obvodová konstrukce se zateplovacím systémem se skládá z: Nosné ãásti zajišťuje stabilitu a únosnost obvodové konstrukce. Navrhuje se z hlediska únosnosti na potřebnou tloušťku. Tepelnû izolaãní vrstvy zajišťují požadované tepelně technické vlastnosti. 6 PSM stavební infozpravodaj

9 Navrhuje se tak, aby vyhověla tepelným požadavkům s dostatečnou rezervou i v příštích letech, proto je vhodné je navrhovat na doporučené hodnoty. Kontaktní zateplovací systémy Moderní zateplovací systémy, které dnes s výhodou používáme, byly vyvinuty v druhé polovině padesátých let ve Švýcarsku, kde byly poprvé použity. Kontaktní zateplovací systémy na bázi pěnového polystyrénu byly aplikovány pro zateplení skladovacích sil v cukrovarech, mlýnech a vodojemech. Později se tento systém v důsledku první energetické krize rozšířil na pozemní stavby do celé Evropy. V tomto článku se zaměřím na kontaktní zateplovací systémy s tepelným izolantem z pěnového polystyrénu (EPS). Lze říci, že vrstvené konstrukce obvodových stěn jsou při správném návrhu a provedení zárukou úspor energie a ochrany životního prostředí. Materiálem, který zajišťuje nízkou hodnotu součinitele prostupu tepla zateplených vrstvených stěnových konstrukcí, je právě pěnový polystyrén. Obrázek 3 Aplikace kontaktního zateplovacího systému 1 Penetrace podkladu 2 Lepící hmota 3 Izolant 4 Talífiové hmoïdinky 5 Armatura síèovina 6 Armovací stûrka 7 Penetrace 8 Finální úprava 9 Rohová, soklová v ztuha Tepelnû technické poïadavky Vývoj tepelně technických požadavků na obalové konstrukce budov po roce 2002 v ČR je doslova revoluční změnou tepelně technických požadavků, která výrazným způsobem mění téměř všechny konstrukce, ze kterých se obvodové pláště skládají. Zásadní změnou je požadavek, že kromě po- Ïadavku na souãinitel prostupu tepla konstrukce je i v případě prosklených částí daleko přísnější požadavek na nejniï í teplotu vnitfiního povrchu konstrukcí obvodového pláště, která nesmí klesnout pod teplotu rosného bodu vodních par, odpovídající teplotě a vlhkosti vnitřního vzduchu, zvýšenou o bezpečnostní přirážku tak, aby bylo spolehlivě zajištěno, že nevznikne v žádném místě povrchová kondenzace a následně vznik různých plísní. Tento požadavek platí pro všechny povrchy a zejména pro plochu zasklívacích jednotek. Pro plochu prosklení a okenních rámů jsou hodnoty teploty rosného bodu (respektive nově hodnoty teplotního faktoru vnitřního povrchu) jiné než pro ostatní obalové konstrukce. Další důležitou změnou je skutečnost, že do tepelně technických výpočtů musí být započteny a následně konstrukčně zohledněny účinky všech tepelných mostů, které se v konstrukci obvodového pláště budov vyskytují. Protože stěnové konstrukce a jejich zateplovací systémy prodělávaly svůj vývoj z hlediska materiálového i z hlediska tepelně technických požadavků, nelze realizovat zateplení všech objektů podle jednoho universálního projektu. Tepelně technické normové požadavky na neprůhledné části Tabulka 1 V voj normov ch poïadavkû na obvodové stûny podle âsn Tepelnû technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov obvodových stěn se za posledních 40 let vyvíjely tak, jak je patrné z tabulky 1. Z tabulky vyplývá, že požadavek na hodnotu součinitele prostupu tepla obvodové stěny se zv il 3,5 x pro hodnotu poïadovanou, zatímco pro hodnotu doporuãenou je zv ení 5,5 násobné, oproti roku Pro bezchybné řešení zateplovacích systémů je třeba se rozhodnout na základě znalosti konkrétních výchozích podmínek a současně splnit platnou legislativu (normu ČSN ). Norma Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky je v současné době závaznou normou (dle zák. 406/2006 Sb., vyhl. 137/1998 a vyhl. 213/2001 Sb.). V článku 1 ČSN (2007) je pak výslovně uvedeno: Tato norma stanovuje tepelně technické požadavky pro navrhování a ověřování vnitřního prostředí při jejich užívání, které podle stavebního zákona zajišťují hospodárné splnění základního požadavku na úsporu energie a tepelnou ochranu. Platí pro nové budovy a pro stavební úpravy, udrïovací práce, změny v užívání budov a jiné změny dokončených budov Proto pro zajištění stále náročnějších tepelně technických požadavků na obalové konstrukce budov je bezpodmínečně nutné splnit požadavky této normy, a tak doplňovat stávající i nové stěnové konstrukce zateplovacími systémy. Pokud současně se zateplením obvodových stěn proběhne i obnova střešního pláště a výměna otvorových výplní, popřípadě i částí nosných systémů, lze výrazně ovlivnit nejen architektonický ráz objektu, ale i vnitřní okrajové podmínky pro návrh všech obalových konstrukcí. Doporuãení pro bezchybn návrh kontaktních zateplovacích systémû z EPS Pro bezchybný návrh a realizaci těchto zateplovacích systému je nutno dodržet následující postup: 1) U novostaveb 1) projektové fie ení zateplení fasády, které musí obsahovat: a) materiálov a konstrukãní návrh skladby stûn, kde bude navržena nutná tloušťka jednotlivých tenkých vrstev v závislosti na typu izolantu, umístění, typ a přesahy výztužné síťky aplikované v základní vrstvě omítky na tepelné izolaci statick návrh, kde je nutné zohlednit tvar, výšku budovy a její expozici z hlediska namáhání větrem. Výsledkem je statický návrh typu a počtu kotev, které upevňují zateplovací systém k zateplované stěně, která je posouzena z hlediska její únosnosti. Požární návrh zateplovacího systému budovy podle druhu budovy a podle požárního rizika jednotlivých částí fasády musí splnit požadavky požární bezpečnosti. b) tepelnû technické posouzení a vyhodnocení výsledků dle závazných tepelně technických kriterií i s posouzením tepelných mostů v jednorozměrném i dvourozměrném teplotním poli. Při tepelně technickém návrhu je nutné u všech vrstvených konstrukcí dodržovat zásadu řazení jednotlivých vrstev materiálů dle difusních od- PSM stavební infozpravodaj

10 ZATEPLOVÁNÍ FASÁD porů, které je nutné, aby ve směru teplotního spádu klesaly (= difusní odpory z interiéru do exteriéru musí klesat); c) správný konstrukãní a tepelnû technick návrh všech detailů. V této části by měly být řešeny charakteristické detaily zateplovacího systému sokl, napojení na střešní plášť, napojení na otvorové výplně, prostupy zábradlí, lodžie apod. Všechny detaily by měly být jednoznačně tvarově i materiálově určeny (včetně lišt, fólií, tmelů i lepidel). Všechny prvky, které budou používány na fasádu, musí být i UV stabilní; 2) bezchybn technologick postup přípravy podkladu (očištění, neutralizace, rovinnost podkladu musí být ±5 mm na 1 m délky) i aplikace jednotlivých vrstev v souladu s materiálovými charakteristikami použitých materiálů, tepelnými i povětrnostními podmínkami vnějšího prostředí. Je nutné dodržovat i technologické přestávky mezi aplikacemi jednotlivých vrstev. Technologický postup aplikace musí být v souladu s projektovým návrhem skladby stěny a řešením detailů; 2) U dodateãného zateplení stûn stávajících staveb 1) provést podrobn prûzkum obvodového pláště včetně několika charakteristických sond, ze kterých bude patrný stav a skladba stávajících obvodových stěnových konstrukcí; 2) projektové fie ení zateplení fasády, které musí obsahovat: a) materiálov a konstrukãní návrh skladby stûn i sanace stávajícího zdiva a přípravy podkladu, návrh nutných tloušťek jednotlivých tenkých vrstev v závislosti na typu izolantu, umístění, typ a přesahy výztužné síťky aplikované v jádrové vrstvě omítky na tepelné izolaci statick návrh, kde je nutné zohlednit tvar, výšku budovy a její expozici z hlediska namáhání větrem. Výsledkem je statický návrh typu a počtu kotev, které upevňují zateplovací systém k nosné stěně, která je posouzena z hlediska její únosnosti. PoÏární návrh zateplovacího systému budovy podle druhu budovy a podle požárního rizika jednotlivých částí fasády musí splnit požadavky požární bezpečnosti; b) tepelnû technické posouzení a vyhodnocení výsledků dle závazných tepelně technických kriterií i s posouzením tepelných mostů v jednorozměrném i dvourozměrném teplotním poli. Při tepelně technickém návrhu je nutné u všech vrstvených konstrukcí dodržovat zásadu řazení jednotlivých vrstev materiálů dle difusních odporů, které je nutné, aby dle teplotního spádu klesaly (= difusní odpory z interiéru do exteriéru musí klesat); c) správný konstrukãní a tepelnû technick návrh všech detailů. V této části by měly být řešeny charakteristické detaily zateplovacího systému sokl, napojení na střešní plášť, napojení na otvorové výplně, prostupy zábradlí, lodžie apod. Všechny detaily by měly být jednoznačně tvarově i materiálově určeny (včetně lišt, fólií, tmelů i lepidel). Všechny prvky, které budou používány na fasádu musí být i UV stabilní; 3) bezchybn technologick postup přípravy podkladu (očištění tlakovou vodou, neutralizace, rovinnost podkladu musí být ±5 mm na 2 m délky, jinak musí být vyrovnán buď omítkou, anebo podkladním izolantem z EPS při dodržení nutné podmínky = klesání hodnot difusních odporů ve směru teplotního spádu). Aplikace všech vrstev systému musí být v souladu s materiálovými charakteristikami použitých materiálů, tepelnými i povětrnostními podmínkami vnějšího prostředí. Je nutné dodržovat technologické přestávky mezi aplikacemi vrstev. Technologický postup aplikace musí být v souladu s projektovým návrhem skladby stěny a řešením detailů. Pfiíklady fie ení typick ch detailû zateplovacích fasádních systémû Při tomto způsobu zateplení je nutné zateplit i spodní líc konzoly a o tepelné izolaci soklu a podzemní části budovy platí, že je nutné, aby tepelná izolace soklu byla zapuštěna minimálně 1,00 m pod upravený terén a byla z nenasákavého tepelně izolačního materiálu. Zábradlí zůstává kotvené do nosné vrstvy obvodové konstrukce, po aplikaci zateplovacího systému musí být na styku zábradlí a omítky spoj umožňující dilataci obou materiálů, který je v povrchové části obvykle uzavřen UV stabilním silikonovým tmelem. Z důvodu správné funkce zateplovacího systému u otvorové výplně je nutné zateplení špalet otvorových výplní co možná maximální tloušťkou tepelné izolace tak, aby teplota připojovací spáry otvorové výplně měla při normové zimní teplotě v exteriéru teplotu vyšší, než je kritická povrchová teplota a bezpečnostní přirážka. Obrázek 4 detail soklu jednoplá Èového zateplovacího systému tvofieného konzolou 1 Nosná konstrukce obvodové stûny 2 Izolant zateplení stûny 3 Armovací malta 4 Armovací síèovina 5 Penetraãní nátûr 6 Finální povrchová úprava 7 Rohová lli ta 8 Izolant zateplení soklu Obrázek 5 detail zateplení u zábradlí na lodïii 1 Nosná konstrukce obvodové stûny 4 Napojení fasádního systému na zábradlí 8 Izolant 9 Armovací síèovina 10 Penetraãní nátûr 11 Finální povrchová úprava 8 PSM stavební infozpravodaj

11 Obrázek 6 pfiíklad zateplení palety otvorové v plnû 1 Nosná konstrukce obvodové stûny 2 Otvorová v plà 3 Appu li ta 4 Exteriérová fólie 6 Rohová li ta 7 Napojení oplechování na fasádní systém 9 Izolant 10 Ochranná armovací síèovina 11 Penetraãní nátûr 12 Finální povrchová úprava Obrázek 8 detail zateplovacího systému v návaznosti na podlahu lodïie 1 Nosná konstrukce obvodové stûny 2 Stropní konstrukce 3 Hydroizolace 5 soklová rohová v ztuha 6 Tepelná izolace lodïie 9 Soklová li ta 10 Izolant 11 Armovací síèovina 12 Penetraãní nátûr 13 Finální povrchová úprava Tepelnû technické posouzení skladby stûny Z výsledků tepelně technických výpočtů a grafických výstupů je patrné, že konstrukce v běžné skladbě splňuje závazné normové požadavky na hodnotu teplotního faktoru vnitřního povrchu, hodnotu součinitele prostupu tepla i šíření vlhkosti v konstrukci. Ke kondenzaci v konstrukci sice může docházet, ale ke zcela minimální (musí splnit normové požadavky) a oblast kondenzace je přípustná pouze v místě (materiálu), kde není ohrožena funkce celého souvrství! Tuto skutečnost musí vždy vyhodnotit projektant! Nejbezpečnější jsou takové obalové konstrukce, kde nedochází k žádné kondenzaci uvnitř konstrukce. Obrázek 7 detail parapetu otvorové v plnû 1 Pfiipojovací spára s appu li tou 2 Parapetní plech 3 Pfiipojovací spára parapetu 4 Pfiipojení okna a parapetního plechu k fasádnímu systému 7 Izolant 8 Armovací síèovina 9 Penetraãní nátûr 10 Finální povrchová úprava Systém zateplení musí proběhnout i pod parapetem okna včetně armované omítkové vrstvy tak, aby se netvořily tepelné mosty ve fasádním systému. Tepelnou izolaci pod parapetem je nutné provést z extrudovaného polystyrénu z důvodu vhodných mechanických vlastností tohoto materiálu. Z obrázku 8 je patrné, že zateplení musí proběhnout i pod soklem a podlahou lodžie, jinak není systém účinný z hlediska součinitele prostupu tepla, ani z hlediska nejnižší vnitřní povrchové teploty. Závûr Závěrem lze říci, že zateplení objektů vyžaduje důslednou projektovou přípravu v první fázi. Ve fázi realizace pak přípravu podkladu stěnové konstrukce, na níž má být aplikován systém zateplení. Jedná se doslova o ucelený komplex = systém jednotlivých komponentů, které musí být garantovány jedním (certifikovaným) dodavatelem komponentů zateplení z důvodu kompatibility vrstev. Text byl zpracován za podpory MSM Šárka Šilarová, Doc., Ing., CSc., ČVUT Praha, fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6 Literatura [1] ČSN Tepelná ochrana budov. Část 2 Funkční požadavky [2] Hájek, V., Šmejcký, J., Novák, L.: Konstrukce pozemních staveb 30 kompletační konstrukce, Vydavatelství ČVUT, Praha [3] Tichý, F., Mužík, V.: Zateplování budov, SIA Praha. ISBN [4] Šilarová, Š.: Zateplování fasád. Stavitel č. 6, 2003, str PSM stavební infozpravodaj

12

13

14 TEPELNÁ IZOLACE CLIMATIZER PLUS nejrychlejší cesta k úsporám při dodatečném zateplování detail 1 Při aplikaci do těchto stropů doporučujeme odstranit příčně přes celý půdní prostor několik záklopových prken. Z jedné mezery (šířka cca 30 cm) lze obvykle doplnit stropní konstrukci na vzdálenost cca 3 4 m na každou stranu. V případě záklopu, který je opatřen potěrem z betonu na silné asfaltové lepence, je třeba udělat opatření v podobě několika otvorů v každém poli. Tyto otvory musí zůstat ventilačně otevřeny i po provedení izolace. V případě jakéhokoli typu tohoto zateplení je vždy třeba dbát na řádné odvětrání půdního prostoru nad stropem (alespoň 1 m 2 větracích otvorů na 200 m 2 izolované plochy). Neustále se zvyšující cena energií vytváří v současné době i do budoucna nejvyšší tlak na opatření vedoucí k jejich úsporám. Vzhledem ke skutečnosti, že množství energie vynakládané na vytápění a chlazení obytných prostor z celkově vyráběné energie je větší než 40 %, je jasné, že úspory v tomto spotřebitelském sektoru mohou být výrazné. Snaha o maximální úspory je v tomto případě nejen ekologická, ale pro majitele a uživatele i výrazně ekonomická. Již z dnešního cenového pohledu je možné celkem snadno vytipovat konstrukce, u nichž jsou náklady na dodatečné zateplení návratné v horizontu 2 5 let. Podívejme se na některé z nich, které je možné dobře a výhod- ně řešit foukanou izolací Climatizer plus a to nejen při dodatečném zateplení, ale i při nové výstavbě. Konstrukce podle detailu 1 využívá vynikajících fyzikálních vlastností bezspárově foukané celulózové izolace CLIMATIZER PLUS s ohledem na tepelnou i akustickou protirezonanční izolaci. Přestože není možné do těchto konstrukcí doplnit parotěsnou zábranu nebo parobrzdu, nehrozí ve většině případů žádné nebezpečí kondenzace. Difuzní odpor prostého prkenného záklopu na sraz je poměrně nízký a rovněž v případě jeho jednoduchých potahů (hlína, betonový nebo škvárobetonový potěr...) není vážnějších překážek. Vyskytne-li se složitější skladba stropu, doporučujeme vždy provést výpočet difúze vodních par podle ČSN EN ISO Oproti mnoha běžným izolačním systémům se dokonale přizpůsobí tvaru a zůstává difuzně otevřený, což je zejména pro historické stavby velmi důležité. Proti sesutí může být materiál při aplikaci mírně zvlhčen. Vytvoří se tím stabilní vrstva přesně na míru původní konstrukce klenby. Izolace střešního prostoru podle detailu 3 umožňuje spolehlivě provedenou dodatečnou půdní vestavbu a kvalitní izolaci budovanou ze strany interiéru. Tepelně izolační hodnoty přitom splňují vysoké požadavky současných norem. CLIMATIZER PLUS se výborně hodí k tepelné izolaci nepravidelně tvarovaných nebo obloukových ploch (detail 2). detail 2

15 detail 3 Provětrávací úroveň (mezera 3 4 cm) je tvořena přidržovacími lištami a impregnovanými deskami HFD nebo MDF (např. Hofafest, Smrčina, Steico) s nízkým difuzním odporem. Ze spodní strany může být použita například parobrzda Intello z distribuce CIUR a.s. detail 4 Různé varianty dvouplášťových odvětraných střech je možné řešit foukanou izolací Climatizer plus v zásadě nejvýhodnějším způsobem, a to jak z hlediska technického provedení, tak i ceny. Zhodnocení a dostatečné řešení odvětrání je při této aplikaci nezbytné. Ipři foukané aplikaci izolace je vždy spolehlivě dodržena větrací mezera, což se v případě skladby se střešní pojistnou hydroizolační fólií často nedodržuje, a to ani při vkládání deskových typů izolací. Dvouplášťové konstrukce používané v minulosti v bytové výstavbě se vyznačovaly společným znakem podobné panelové nebo železobetonové konstrukce stropu, nad níž se vytvářely různé typy skladeb a střešních tvarů. Železobetonový strop obvykle poskytuje dobrou funkci statickou a má vysoký difuzní odpor, avšak používané izolace vedle toho, že byly velmi slabé (asi 4 5 cm), byly navíc velmi ledabyle ukládány. To vede často k vysokým únikům tepla, lokálním poruchám v podobě kondenzace nebo i plísní. Je-li dutina uvnitř konstrukce dostatečně dimenzovaná, lze pomocí foukaného Climatizeru plus tepelně izolační vlastnosti značně zlepšit.

16 POÎÁRNÍ BEZPEâNOST Jak identifikovat poïár? âlánek se zab vá moïností vzniku poïáru na základû anal zy pfiíznakû zji tûn ch po jeho likvidaci, aè uï v exteriéru, nebo v interiéru. Jedná se pfiedev ím o pfiíznaky na dfievû, kovu a sklu, ale i moïnost vylouãení fale n ch ukazatelû poïáru. Úvod Hledání místa vzniku poïáru se podobá fie- ení skládaãky z jednotliv ch dílû, av ak na rozdíl od skládaãky nemusíme mít k dispozici v echny potfiebné díly a nezb vá nic jiného, neï správnû zhodnotit známá fakta a logicky doplnit chybûjící údaje. Pro správné zhodnocení znám ch pfiíznakû poïáru je moïno urãit sled událostí, které vznikly na místû po- Ïáru pfied dosaïením souãasného stavu. Témûfi v echny poïáry bez v jimek zaãínají jiskrou nebo mal m plamenem a postupnû se rozrûstají jak do v ky, tak do stran okolního prostoru (obr. 1). OheÀ se zvût uje úmûrnû s oxidací, jeho intenzita a rychlost je ovlivnûna druhem hofilavé látky, moïností oxidace a uvolnûním fietûzové reakce. Jeho ífiení lze pfiirovnat k pyramidû postavené vrcholem dolû, av ak pfiíãina poïáru spoãívá v poãáteãním zdroji zapálení. Obr. 1. ífiení ohnû u stûny z vodorovné plochy: a) velikosti cihly, b) velikosti dvou cihel; P plamen, O koufiov oblak (oblast v okolí plamene), K Ïár pfiená en kondukcí, R Ïár pfiená en radiací, V model tvaru V vytvofien pyrol zou pfii vznícení hofilavé látky Model tvaru V je v slednicí tûchto faktorû: a) pfienosu tepla konvekcí hork vzduch a plyny vznikající pfii spalování jsou lehãí neï okolní vzduch; b) pfienosu tepla kondukcí pokud hofilavá látka má jednotnou souvislou strukturu; c) pfienosu tepla radiací; d) rozkladn m pûsobením Ïáru na hofilavou látku; e) samotn m ohnûm, kter pfii bodu vznícení poskytuje podmínky pro pyrolitické vypafiování. PrÛzkum v exteriéru a interiéru Prvním krokem pfii urãování zdroje poïáru je vizuální pfiezkoumání v ech povrchû na budovû zasaïené poïárem. Pfiíznaky poïáru v exteriéru kolem vertikálních otvorû se mûní v závislosti na trvání a intenzitû ohnû a na síle arychlosti vûtru z vnûj í strany konstrukce. Pokud se na vnûj ím vertikálním povrchu objeví model tvaru V jako rovnostrann trojúhelník (obr. 2), pronikání ohnû nebylo ani zabránûno, ani odch leno. JestliÏe je tento model mnohem ir í neï je svûtlost otvoru, 14 PSM stavební infozpravodaj Obr. 2. Pronikání ohnû není zabránûno ani není odch leno Obr. 3. Nízká intenzita velkého rozsahu plamene pak pronikal otvorem plamen nízké intenzity a velkého rozsahu (obr. 3), pfiiãemï ukazatelem doby pronikání plamene je hloubka zuhelnatûní rámu horní ãásti otvoru (viz graf na obr. 4). Je-li model tvaru V stejné ífiky jako otvor a vzniká pouze v omezené vzdálenosti na horním okraji otvoru, svûdãí to o vût í intenzitû plamene (obr. 5). Také v tomto pfiípadû je hloubka zuhelnatûní ukazatelem doby pronikání plamene. Kurãení místa vzniku poïáru ãasto napomáhá rozsah kod zpûsoben ch ohnûm, av ak tento ukazatel mûïe b t zkreslen mnoha okolnostmi, napfi. nucen m vûtráním, vûtrem zpûsobujícím tlak ãi sání, skladováním vysoce hofilavého paliva atd. Pfiitom je tfieba posuzovat nejen kody pfiímo zpûsobené ohnûm, ale i druhotné kody, napfi. rozbitá okna, polámané kefie v okolí objektu. PrÛzkum interiéru by mûl vycházet od míst s nejmen ími kodami po místa nejvût ích kod, pfiiãemï smûr ífiení ohnû lze urãit ãasto pomocí míry zuhelnatûní dfieva. Nejvíce zuhelnatûlé ãásti se musí posoudit ve vztahu k okolním konstrukcím. Vertikální dfievûné konstrukce, umístûné v blízkosti zdroje po- Ïáru, budou prohofielé do men í hloubky neï horizontální konstrukce stejného typu, umístûné nad ohniskem poïáru. Kromû dfieva ke stanovení smûru ífiení ohnû mohou slouïit tyto pfiíznaky: Ïárovka se deformuje smûrem ke zdroji k poïáru, ãímï vytvofií kónick tvar s vrcholem orientovan m k ohnisku poïáru; bude-li jedna tabule skla mírnû zakfiivená a druhá zdeformovaná vlivem teãení, popfiípadû tavení (mûknutí skla 650 aï 750 C, teãení skla kolem 900 C, tavení skla nad C), zdroj poïáru bude blíïe tabule vystavené vy í teplotû; hladké kovové plochy jsou zbarveny Ïárem v závislosti na jeho intenzitû, a to: Ïlutû kolem 230 C, nachovû hnûdû kolem 290 C, modfie kolem 315 C, svûtle ãervenû kolem 480 C, Obr. 5. PÛsobení ohnû velké intenzity na konstrukci tmavû fialovû kolem 600 C, Ïlutû kolem 980 C, bíle kolem C, záfiivû bíle kolem C, pfiiãemï je moïné podle barvy kovov ch pfiedmûtû odhadnout maximální a minimální Ïár; ve stropû se nejvût í poruchy vyskytnou nad místem vzniku poïáru, neboè tato oblast byla rozehfiáta nejdel í dobu. Pfiitom je tfieba mít na zfieteli, Ïe místo vzniku se mûïe vyskytovat v jakékoliv úrovni nad podlahou, z ãehoï vypl vá, Ïe zdroj poïáru bude v místû, pod nímï se nejeví známky ohnû. Obr. 4. Rychlost odhofiívání nechránûného dfieva zahfiívaného konstantní teplotou 800 C: I vznícení dfieva a pozvolné odhofiívání dfievní hmoty; II sníïení rychlosti odhofiívání vlivem vznikající izolaãní vrstvy zuhelnatûlého dfieva; III zv ení rychlosti odhofiívání vlivem odpadávání zuhelnatûl ch ãástic

17 Pfiíznaky vzniku poïáru vlivem zmûn materiálu Sklo V dûsledku rozteklého tabulového skla lze usuzovat na teplotu pfii poïáru kolem C, neboè teãení skla nastává kolem 900 C a tavení skla nad C (obr. 6). Vlasové trhliny mohou svûdãit o tom, Ïe se sklo nacházelo v blízkosti vzniku poïáru a Ïe v tomto místû se rychle zvy ovala teplota. Velké koufiové skvrny na skle ukazují na pfiítomnost znaãného mnoïství uhlovodíkov ch produktû, které shofiely v blízkosti skla. Svûtl odstín koufiov ch skvrn charakterizuje malé mnoïství souãástí tûchto produktû. Skvrny se mohou objevit na skle i v místech vzdálenûj ích od ohniska poïáru vlivem dlouhého a pomalého hofiení hmot na bázi uhlovodíkû. Praskání skla je dokladem prudkého ochlazení, obvykle zpûsobeného ha ením vodou. ZároveÀ naznaãuje, Ïe sklo bylo neporu ené aï do doby likvidace poïáru. Rozbité segmenty skla poblíï okna v interiéru mohou svûdãit o pfiítomnosti ohnû na vnitfiní stranû okenních tabulí, neboè se Ïárem prohnou smûrem dovnitfi a následnû rozbijí. V úvahu v ak pfiichází také moïnost rozbití skla mechanick m úderem do okenní tabule zvenku. Proto je zapotfiebí pfiesvûdãit se o pravdivosti pfiíãiny jednak prozkoumáním stop po ohni na skle, jednak podle v povûdi úãastníkû pfii poïáru. Obr. 6. Slinuté tabulové sklo Stfiepy v exteriéru mohou vzniknout rozbitím skla pfii explozi plynu, pádu konstrukce nebo prudkém náporu ohnû. Pfiitom lze dále zjistit: je-li sklo ve vût í vzdálenosti od objektu, musela na nû z interiéru pûsobit znaãná síla; jestliïe jsou stfiepy malé a nebylo sklo rozbito následkem prudkého oku, byla pfiíãinou destrukce pravdûpodobnû exploze; pokud jsou stfiepy vût í, rozbití vût inou nastalo pûsobením pomalu expandujícího plynu. Dfievo Mûkké dfievo hofií rychleji neï dfievo tvrdé, a b vá tedy více zuhelnatûlé. Star í dfievo je vysu enûj í, proto hofií rychleji a zuhelnatí do vût í hloubky neï dfievo nové. Bude-li natfieno hofilav m nátûrem nebo opatfieno hofilavou hmotou, hofií rychleji a vykazuje hlub í zuhelnatûní. JestliÏe je dfievo vystaveno pronikajícímu plameni nebo se nachází v místû proudícího vzduchu, zuhelnatí do vût í hloubky ve srovnání s dfievûn mi materiály umístûn mi jinde. Vyhlazené dfievo s velk mi puch fii svûdãí o pfiedchozím pûsobení prudkého Ïáru. Dfievo, jehoï povrch je po vypálení tmav, svûdãí o tom, Ïe v tûchto místech pûsobil del í dobu stál Ïár. Ostrá linie ohraniãení b vá zpûsobena prudk m ohnûm rozpt lené intenzity. Tento rozpt len oheà nedovoluje prohofiení a pyrol zu dfieva. Proto b vá zuhelnatûna jen malá plocha vystavená Ïáru a zb vající ãásti zûstávají nepo kozené. Kovy Hork kovov pfiedmût mûïe dfievûnou podlahu propálit. Je-li kov zbarven v závislosti na teplotû v blízkosti podlahy, av ak nikoli v blízkosti stropu, dokazuje to, Ïe oheà v dolní ãásti byl intenzivnûj í a rychle se rozpt lil. Vysokou teplotu pfii poïáru lze téï urãit podle teploty tání nejpouïívanûj ích kovû ve stavebnictví: olovo 328 C, hliník 660 C, mosaz 930 C, mûì C, litina C, ocel (1 % uhlíku) C. Nejãastûj í fale né ukazatele místa vzniku poïáru Nûkdy mûïe b t hodnocení ohniska poïáru zkresleno tûmito faktory: a) nucené a nepfiirozené vûtrání v echny otvory dovolující proudûní vzduchu pouze zv í rychlost vznûcování paliva, proud vzduchu posune plameny dopfiedu a zv - í ífiení intenzity ohnû; b) pfii stfiíkání hadicí zvlá tû vût ích prûmûrû vzniká proudûní vzduchu, ãímï nastává pfiípad a); c) siln vítr ovlivàuje smûr, intenzitu a hloubku zuhelnatûní, a mûïe b t tedy nesprávn m ukazatelem zdroje poïáru; d) materiály s niï ím bodem vznícení v okolí místa poïáru budou hofiet rychleji a vyvolávají teplotu vznícení materiálû, které je obklopují; e) padající hofiící trosky mohou b t pfiíãinou vznícení jin ch materiálû; f) jestliïe je elektrické vedení nadmûrnû pfietíïeno, silnû se zahfieje; prochází-li hofilav m materiálem, mûïe zpûsobit jeho vznícení; jsou-li tyto materiály vystaveny volnému ohni, mûïe v sledné zuhelnatûní poskytnout mylné dûkazy; g) teplotní inverze vznikne-li poïár pfii otevfieném oknû, pronikáním vzduchu do interiéru se bude zrychlovat proudûní ply- Obr. 7. Princip teplotní inverze nû vyvíjen ch spalováním a zahfiíváním vzduchu za okenním otvorem. Za oknem vzduch stoupá vzhûru, dále se ífií pod stropní konstrukcí a klesá na druhé stranû místnosti. Tím se studen vzduch pfii podlaze na proudûní hork ch plynû nepodílí (obr. 7). Tento proces bude pokraãovat aï do dosaïení rovnováïného stavu za normálních podmínek poïáru. Proto se bûhem poãáteãního stádia poïáru mohou hmoty se snadnou vznûtlivostí, které se nacházejí na opaãné stranû místnosti, sekundárnû vznítit. Bude-li v této chvíli po- Ïár uha en, vyplyne z toho fale n pfiíznak místa vzniku poïáru, kdy pyrol za a vznícení hmot na opaãné stranû zpûsobí vût í kody na stropû v tomto místû neï nad skuteãn m ohniskem poïáru. Tento jev b vá také oznaãován jako teplotní inverze; h) podmínky zpûtného tahu prudké zavádûní kyslíku a s tím spojené vznícení velmi hofilav ch plynû mûïe zpûsobit vznícení materiálu ve vrchních ãástech konstrukce zejména bûhem vertikální ventilace, jestliïe byly tyto materiály tûmito plyny zahfiáty na teplotu vznícení. V sledné zuhelnatûní pak poskytuje mylné pfiedstavy o zdroji poïáru. Ke zpûtnému tahu nebo ke koufiové explozi mûïe dojít také pfii horizontální ventilaci, kdy kyslík v místnosti byl vyãerpán a oheà po nûjakou dobu doutnal. Pfii zpûtném tahu je nebezpeãí tvorby hofiících úlomkû, které mohou pfiispût k mylné informaci o místû vzniku poïáru. Závûr Uvedené faktory mohou pomoci pfiíslu níkûm PO pfii vy etfiování zdroje poïáru, zpûsobu jeho ífiení, popfiípadû doby jeho trvání. Toto posuzování se neobejde bez dlouholeté zku enosti, postfiehu a znalosti chování jednotliv ch materiálû v ohni. Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc. Literatura [1] Jelínek, F.: Konstrukce obvodového pláště budov z plochého skla, SNTL Praha, 1982 [2] Kupilík, V.: Protipožární bezpečnost stavebních objektů, Učební texty ČVUT, Praha, 1990 [3] Kupilík, V.: KPS 80 Požární bezpečnost staveb, Učební texty ČVUT, Praha, 1998, str. 105, ISBN PSM stavební infozpravodaj

18 VSAKOVACÍ SYSTÉMY REHAU-RAUSIKKO systémy k decentrálnímu vsakování, fiízené retenci a k akumulaci de Èové vody Decentrální vsakovací systémy RAUSIKKO RR a RAUSIKKO MR Firma REHAU vyvinula vsakovací systémy RAUSIKKO RR a RAUSIKKO MR, jejichž použití se řídí kvalitou povrchové vody určené k vsakování. Moderní komunální hospodaření s dešťovou vodou proto v dnešní době vyžaduje místní decentrální vsakování, které má přínos nejen pro investory v nových průmyslových zónách, ale i pro drobné stavebníky Systém RAUSIKKO RR (trubka rigol) se používá pro vsakování převážně čisté odtokové vody, např. ze střešních ploch v obytných oblastech. Srážková voda se dostává přes kontrolní a rozdělovací šachtu RAUSIKKO do napojeného systému trubka rigol. (obr. 1) Vsakování mulda rigol systému RAU- SIKKO MR (mulda rigol) se používá pro mírně znečištěnou povrchovou vodu, např. z vedlejších komunikací, ploch dvorů, ale nejvíce se využívá při realizaci odvodnění parkovišť nákupních center, kde při tomto řešení není nutné používat odlučovačů ropných látek lapolů. Odtékající dešťová voda je nejprve odvedena do zatravněného koryta. Odtud se vsakuje přes vrstvu oživené matečné půdy, která zajistí dodatečnou filtraci dešťových vod, do rigolu ležícího pod tímto korytem. Škodlivé látky, které se v některých případech v těchto povrchových vodách vyskytují, jsou při tomto prostupu půdou odbourány či zachyceny. (obr. 2) U obou uvedených systémů je základní myšlenka stejná odvést srážkovou vodu co nejrychleji pod povrch a tam ji s časovým zpožděním vsáknout nebo odvést se zpožděním do retenční nádrže. Funkci mezizdrže přitom plní rigol vytvořený speciálním rozvodným potrubím RAUSIKKO obsypaným štěrkem a to vše je zabalené filtračním rounem RAUMAT. Zachycená dešťová voda se pak s časovým odstupem vsakuje z tohoto rigolového systému velkoplošně do spodních půdních vrstev, nebo je řízený odtokem pomocí škrticích šachet odvedena ze systému například do vodoteče či kanalizace. Před vlastním návrhem je nutné si vyjasnit, za jakých podmínek budeme dešťové vody zasakovat. O zasakování hovoříme, pokud je koeficient filtrace pro okolní zeminy 10-3 až 10-6 m/s. Máme-li okolní zeminy s koeficientem filtrace 10-7 až m/s, hovoříme o řízené retenci. Další omezující podmínkou je odstup od hladiny podzemní vody, který musí být min. 1 m ode dna zasakovacího či retenčního žebra. Velmi významná je oblast geotechniky. Je nutno si dát velký pozor na možný případ, kdy se v určitých lokalitách vyskytují zeminy, které se po nasáknutí vodou stávají nestabilními. Zde je nezbytná konzultace s hydrogeologem. Velmi dûleïité je správné provedení návrhu zasakovacího systému Každému projektantovi doporučím, aby se důkladně seznámil s lokalitou, pro niž projekt zpracovává a aby se soustředil někdy i na méně významné aspekty, které mu mohou v mnohém napovědět. Jsou to například: výška vody v okolních studních a její případné kolísání v průběhu roku, výskyt mokřadních rostlin, správnost funkce melioračních systémů, výskyt vodotečí v okolí a mnohé další. Obr. 3 akumulaãní blok REHAU RAUSIKKO BOX Za jeden z nejdůležitějších faktorů považuji velmi úzkou spolupráci s hydrogeologem, který detailně zná místní poměry. Mnohým investorům se tyto náklady navíc zdají zbytečné a mohu vám potvrdit, že stejně, i když se značným časovým odstupem investor nakonec přizve místního kvalifikovaného hydrogeologa ke spolupráci, ale náklady, které si nové změny vyžádají jsou mnohonásobně vyšší, než kdyby se na tohoto specialistu obrátil v počátku projektu. Další možností pro řešení zasakování či akumulaci dešťových vod je použití akumulačních bloků RAUSIKKO BOX (standardní rozměr: šířka 0,8 m, výška 0,66 m, délka 0,8 m). Tyto bloky mají speciální, patentově chráněný středový rozvodý prostor, který zajišťuje dokonalé rozvedení vod po celém akumulačním prostoru. Toto řešení se nejvíce využívá při odvodu dešťových vod podtlakovým systémem PLUVIA. Speciální rozvodný kanál zajistí nejen plynulý konstantní perfektní rozvod vody až na konec galerie, ale také umožní sedimentaci kalových částic, které jsou obsaženy ve svedených vodách a při tlakovém čištění velmi snadný odtok sedimentu do kalového sedimentačního prostoru kontrolních šachet. (obr. 3) Obr. 1 Schéma systému RAUSIKKO VOLUME pfii pouïití tûrkové v plnû vsakovacího rigolu systém RR (trubka rigol) vzorov pfiíãn fiez Obr. 2 Schéma systému RAUSIKKO MR vsakování koryto rigol pfii pouïití tûrkové v plnû vsakovacího rigolu vzorov pfiíãn fiez 16 PSM stavební infozpravodaj

19 Obr. 4 Schéma systému RAUSIKKO MR vsakování koryto rigol pfii pouïití akumulaãních blokû vsakovacího rigolu vzorov pfiíãn fiez Při řešení návrhu v systému RAUSIKKO RR a RAUSIKKO MR vprovedení s akumulačními bloky (obr. 4) je možné využít přednosti těchto akumulačních bloků, kterou je akumulace ve výši 95 % oproti akumulaci ve štěrku, která je jen 35 %.Tato přednost nám umožní efektněji vyžít pozemek určený pro likvidaci dešťových vod. Různé variabilní sestavy je možno využít nejen pro přímé zasakování dešťových vod, ale také pro realizaci akumulačních retenčních nádrží jako alternativu k finančně nákladným betonovým nádržím. Jejich vodotěsnost je zajištěna folií z HD PE oboustranně ochráněnou geotextílií. Obr. 6 RAURAIN vyïití de Èové vody využití srážkových vod. Tento firma REHAU prezentuje pod názvem RAU- RAIN. (obr. 6) Program RAURAIN I je určen především pro využití jímaných dešťových vod ze střech v oblasti zahrady a program RAURAIN II umožňuje využít dešťových vod svedených ze střech především jako užitkové vody, například v rodinném domku, ale také v oblasti zahrady. Zde se vyžívají pro akumulaci dešťových vod akumulační nádrže z velmi kvalitního HDPE o objemu 1800, a l. Součástí těchto systémů jsou čerpadla, různé armatury, filtry a u systému RAURAIN II Obr. 7 Schéma systému RAURAIN II Obr. 5 V poãetní program REHAU RAUSIKKO Nutnou podmínkou pro bezvadné fungování celého systému RAUSIKKO je jeho přesný návrh a výpočet. Zde se vychází z množství srážkové vody r 1,15 v l/s x ha a vsakovacího výkonu zeminy. Firma REHAU disponuje zvlášť pro tento účel vyvinutým počítačovým programem, pomocí kterého lze řešit a modelovat každou stavební situaci. (obr. 5) Tento výpočetní program je k dispozici také všem zájemcům, kteří k likvidaci dešťové vody chtějí přistupovat ekologicky. Firma REHAU se nespecializuje pouze na řešení ekologické likvidace dešťových vod, ale má pro své zákazníky připraven celý program pro efektivní Vsakování de Èov ch vod z parkovi tû u hypermarketu GLOBUS âeské Budûjovice a akumulaãní bloky 760 m 3, BAUHAUS Brno centrální kompaktní jednotka, která zajišťuje automatický provoz celého systému. Případná přebývající voda je svedena do zasakovacích systémů. (obr. 7) Vsakování dešťové vody zdaleka nemá pouze ekologický aspekt, je zde i velice významná ekonomická stránka. Použitím systému REHAU-RAUSIKKO dochází k výrazné úspoře nákladů, a to jak z hlediska pořizování systému (vyvarujeme se použití kanalizačních trubek velkých průměru určených k pohlcení přívalových dešťů, jejichž pořizovací cena a pokládka je řádově v milionech), tak z hlediska úspory případného budoucího stočného. Na základě dosavadních již více jak osmiletých zkušeností se systémem REHAU-RAU- SIKKO z akcí realizovaných v ČR lze uvést, že návratnost investice při současných cenách stočného je do 6 let. Podrobnûj í informace: REHAU, s.r.o., Obchodní 117, âestlice Ing. Jaroslav Beck tel , PSM stavební infozpravodaj

20 VZDùLÁVÁNÍ VIII. roãník celostátní prezentace pfiedních firem pfiedstavujících nejmodernûj í stavební materiály a technologie v âr NejprestiÏnûj í dvoudenní akce spoleãnosti PSM CZ se vïdy koná v listopadu na Masarykovû koleji ve velkém Kongresovém sále âvut. Leto ního roãníku se zúãastnilo 37 firem a lze fiíci, Ïe byly skuteãnû pfiedstaveny piãkové stavební materiály a technologie a dokonce nûkteré mûly na této prezentaci premiéru. Ve středu a ve čtvrtek 7. a 8. listopadu 2007 se na Masarykově koleji konal již VIII. ročník prezentace předních firem představující nejmodernější stavební materiály a technologie. Slavnostní zahájení provedl Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. z Kloknerova ústavu ČVUT svým příspěvkem z historie betonu. Stavební systémy YTONG a SILKA s možností využití novinky představila firma XELLA CZ a společnost WIENERBER- GER cihlářský průmysl vývoj a novinky v systému POROTHERM s vazbou na změny požadavků v tepelné technice, akustice a komplexní řešení staveb. KM BETA SENDWIX je další zdicí systém pro energeticky úsporné a nízkoenergetické stavby. Stavební materiály LIA- POR pro hrubou stavbu a další novinky představila firma LIAS VINTÍŘOV. HELUZ cihlářský průmysl představil kompletní cihelný systém, tepelně izolační a broušené cihelné bloky. Využití tenkostěnných tvárnic jako základ úsporných staveb představila firma 18 PSM stavební infozpravodaj

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 OBSAH 1. ÚVOD 2. SOFTWAROVÁ PODPORA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky NG nová generace stavebního systému pohledové PRVKY HELUZ Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky strana 1 Mrazuvzdorné maloformátové cihly Příčně děrované

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

NOVÉ CIHELNÉ BLOKY. U až 0,15 W/m 2 K PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY. pasivní domy. nízkoenergetické. domy. energeticky úsporné

NOVÉ CIHELNÉ BLOKY. U až 0,15 W/m 2 K PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY. pasivní domy. nízkoenergetické. domy. energeticky úsporné NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVÉ CIHELNÉ BLOKY PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY U až 0,15 W/m

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015 Vsakovací blok Flexibilní a výkonný vsakovací blok 120x60x42 cm Garantia Rain Bloc (dodávaný také pod značkou SIROBLOC) nachází své uplatnění především ve veřejném a komerčním sektoru. Je možné jej použít

Více

slovo odborníka Vdne ní dobû narûstajících Posouzení spodní stavby panelového z hlediska stavební tepelné techniky 12/2008 Modelované konstrukce

slovo odborníka Vdne ní dobû narûstajících Posouzení spodní stavby panelového z hlediska stavební tepelné techniky 12/2008 Modelované konstrukce 26-30_12_08 27.11.2008 11:04 Stránka 1 Vdne ní dobû narûstajících cen energií se zaãínají klást ãím dál tím vût í po- Ïadavky na omezení úniku tepla z objektu. Jednou z moïností omezení ztrát tepla je

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

CENÍK (platný od 1.1. 2008)

CENÍK (platný od 1.1. 2008) CENÍK (platný od 1.1. 2008) excel mix s cz DPH Přečtěte si užitečné rady k zateplování To asi je známé, že zateplení objektu zamezuje tepelným ztrátám a snižuje tak náklady na vytápění objektu. Správné

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing.

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

Asting CZ, Pasivní domy s.r.o.

Asting CZ, Pasivní domy s.r.o. Asting CZ, Pasivní domy s.r.o. Prezentace firmy ASTING CZ Ekonomické hodnocení EPS ztracených bednění pro výstavbu pasivních domů Přednáší: Ing. Vladimír Nepivoda O SPOLEČNOSTI Představení společnosti

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zdeňka Havířová Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Zlín 14.10.2009 Téma semináře

Více

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL) IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.) PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Systém KS-QUADRO = každý 10. byt navíc zdarma! 3.5.2008 Bytový dům stavěný klasickou zděnou technologií Bytový dům stavěný z vápenopískových bloků

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

Zkušenost s revitalizací bytových domů Ing. Jan Jedlička Ing. Jan Ficenec, Ph.D. a tým TERMO + holding, a.s.

Zkušenost s revitalizací bytových domů Ing. Jan Jedlička Ing. Jan Ficenec, Ph.D. a tým TERMO + holding, a.s. Zkušenost s revitalizací bytových domů Ing. Jan Jedlička Ing. Jan Ficenec, Ph.D. a tým TERMO + holding, a.s. www.termoholding.cz Úvod Renovace dříve provedených opatření: 1) střešní plášť- přivětrávací

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV )

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) 1/ Základní údaje Venkovní tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) slouží na zvýšení tepelného

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek

Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek Pracovní postupy Cemix - Provádění hliněných malt a omítek Obsah 1 Použití... 3 2 Skladba systému... 3 3 Postup provádění... 3 3.1 Zdění... 3 3.2

Více

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ZÁSADY NÁVRHU principy pro skladbu

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Konstrukce staveb Rekonstrukce staveb Vypracoval: Ing. Jan Plachý, Ph.D. Podpis: Schválil garant oboru Prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Podpis: Datum vydání 8.9.2014 Platnost od: AR 2014/2015

Více

Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M

Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M V N Ě J Š Í K O N T A K T N Í Z A T E P L OBECNĚ Vnější kontaktní zateplovací systém Primalex zajistí pro Váš dům snížení spotřeby energie na vytápění, případně klimatizaci

Více

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Obsah 1 Použití... 3 2 Varianty vytápění stěn... 3 3 Tepelně technické podmínky... 3 4 Skladba systému...

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 5. PŘÍČKY I. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014.

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ - SKLADBY Cílem navrhovaného řešení je odstranění příčiny zavlhání objektu a vytvoření dodatečných bezesparých izolací s ohledem na charakter objektu a způsob jeho budoucího využití.

Více

fermacell Katalog detailů

fermacell Katalog detailů fermacell Katalog detailů konstrukcí v dřevostavbách Stav květen 2014 2 Obsah Půdorys domu vodorovný řez 0.00.00.0.01... 3 Svislý řez domem 0.00.00.0.02... 4 Napojení stěna základová deska...5 Kontaktní

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty.

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty. DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -MAXX COMFORT P R E M I U M První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné

Více

Ceník platnost od 3. 3. 2010. U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. Dotisk červen 2010. český výrobce s tradicí od roku 1876

Ceník platnost od 3. 3. 2010. U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. Dotisk červen 2010. český výrobce s tradicí od roku 1876 ský výrobc NG nová generace stavebního systému Ceník platnost od 3. 3. 2010 Cihly, které již nemusíte zateplovat U až 0,15 W/m 2 K Dotisk červen 2010 český výrobce s tradicí od roku 1876 Získejte dotaci

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

Stavební stěnové díly

Stavební stěnové díly Stavební stěnové díly 3 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební firma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 Asociace dodavatelů montovaných domů CENTRUM VZOROVÝCH DOMŮ EDEN 3000 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ 603 00 BRNO 1 Výzkumný

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

PŘÍLOHA TECHNICKÉ DOKUMENTACE K ZATEPLENÍ

PŘÍLOHA TECHNICKÉ DOKUMENTACE K ZATEPLENÍ PŘÍLOHA TECHNICKÉ DOKUMENTACE K ZATEPLENÍ PROTOKOL ČÍSLO: 34 ZPRACOVÁN DNE: 22.08.2012 ZADAVATEL Jméno a příjmení: Stanislav Kolář Telefon: 724 456 789 E-mail: kolar@seznam.cz Ulice: Průběžná, 123 Město,

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY KVALITA JE CESTA K NEJLEPŠÍM VÝSLEDKŮM Ytong přináší bezproblémové řešení Investoři, architekti, stavební firmy nebo developeři.

Více