Dávkováni Drivexu do procesu spalování odpadu v spalovni nebezpečných odpadů SITA CZ v Ostravě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dávkováni Drivexu do procesu spalování odpadu v spalovni nebezpečných odpadů SITA CZ v Ostravě"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV CHEMIE Dávkováni Drivexu do procesu spalování odpadu v spalovni nebezpečných odpadů SITA CZ v Ostravě Bakalářská práce Jana Smatanová Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D Brno 2014

2 Bibliografický záznam Autor: Název práce: Studijní program: Jana Smatanová Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Ústav Chemie Dávkování Drivexu do procesu spalování odpadu v spalovni nebezpečných odpadů SITA CZ v Ostravě Chemie Studijní obor: Chemie Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D Akademický rok: 2013/2014 Počet stran: 41 Klíčová slova: čištění spalin; Drivex; úsady; odpady; emise; rotační pec; parný kotel; dospalovací komora;

3 Bibliographic Entry Author Title of Thesis: Degree programme: Jana Smatanová Faculty of Science, Masaryk University Department of Chemistry Drivex dosing to waste incineration proces at SITA CZ hazardous waste incinerator plant in Ostrava Chemistry Field of Study: Chemistry Supervisor: Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. Academic Year: 2013/2014 Number of Pages: 41 Keywords: flue gas cleaning; Drivex; deposits, waste, emissions, rotary furnace, steam boiler; afterburner chamber;

4 Abstrakt Tahle bakalářská práce se věnuje pouţití technologie Drivex jako prevenci proti vzniku úsad v technologických částích spalovny. Úsady mají nepříznivý vliv na spalovací výkon spalovny, průchodnost spalin a v neposlední řadě jsou příčinou odstávek z důvodu nutnosti čištění. Abstract This bachelor thesis deals with the use of technology Drivex as prevention against the formation of deposits in the technological parts of the incinerator. The deposits have an adverse effect on the combustion performance of the incinerator, flue gas throughput and last but not least, cause outages due to the need of cleaning.

5

6

7 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucímu práce Ing. Zdeňkovi Horsákovi, Ph.D a konzultantovi Ing. Davidovi Bíbrlíkovi za cenné rady, připomínky a odborné vedení při vypracování bakalářské práce. Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem svoji bakalářskou práci vypracovala samostatně s vyuţitím informačních zdrojů, které jsou v práci citovány. Brno 8. ledna 2014 Jana Smatanová

8 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Čištění spalin Technologie sniţování emisí tuhých znečišťujících látek Elektrostatické odlučovače Ionizační mokré pračky plynů Tkaninové filtry Cyklony a multicyklony Technologie sniţování obsahu kyselých plynů Odstraňování oxidu siřičitého a halogenů Přímé odsíření Technologie sniţování emisí oxidů dusíku Dodávky vzduchu, turbulence plynů a kontrola teploty Recirkulace spalin Vstřikování kyslíku Postupné spalování Vstřikování zemního plynu (opětovné hoření) Vstřikování vody do pece resp. plamene Sekundární technologie sniţování NO x Technologie sniţování emisí rtuti Primární technologie Sekundární technologie Technologie sniţování ostatních emisí těţkých kovů Technologie sniţování emisí sloučenin organického uhlíku Adsorpce na činidlech s aktivním uhlím v systému unášeného proudu Systémy SCR... 23

9 1.6.3 Katalytické rukávové filtry Opětovné spalování uhlíkatých adsorbentů Pouţití plastů impregnovaných uhlíkem k adsorpci PCDD/F Filtry s pevným loţem Rychlé šokové chlazení spalin Sníţení mnoţství skleníkových plynů (CO 2, N 2 O) Prevence emisí oxidu dusného Technologie spalovny nebezpečných odpadů SITA CZ v Ostravě Příjem odpadů Spalovací část Parní kotel Přehled pouţívaných metod čištění spalin Dvoustupňové mokré praní Dioxinový filtr DENOx katalyzátor Čistění odpadních vod PRAKTICKÁ ČÁST Spalovna nebezpečných odpadů SITA CZ v Ostravě Technologie Drivex Zkouška technologie ZÁVĚR SEZNAM ZKRATEK SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY... 40

10 ÚVOD Vedlejší produkty jsou součástí všech průmyslových procesů a za normálních okolností se jim nelze vyhnout. Kromě toho, i pouţití produktů společností vede ke vzniku reziduí. V mnoha případech nemůţou být tyto materiály znovu pouţity jiným způsobem. Důvod pro zpracování odpadů není vţdy stejný a často závisí na druhu odpadu a na povaze jeho následného osudu. Základní důvody pro zpracování odpadů jsou: sníţit nebezpečné vlastnosti odpadu oddělit odpad na jeho jednotlivé sloţky, z kterých se pak některé nebo všechny můţou dále vyuţít sníţit mnoţství odpadu přeměnit odpad na uţitečný materiál Odpadové hospodářství je sofistikovaný proces, kde jednotlivé etapy logicky navazují na sebe. Systémy odpadového hospodářství jsou závislé na legislativě dané země, vyspělosti, ekonomických podmínkách, průmyslové aktivitě, klimatických podmínkách a kulturní odlišnosti. Podle hierarchie technik a technologií k řešení odpadového hospodářství je nejdůleţitější předcházení vzniku odpadů. Dále následují: oddělený sběr separace a třídění recyklace a materiálové vyuţití spalování skládkování Podle téhle hierarchie je spalování předřazeno skládkování a z tohoto důvodu se bude v budoucnosti klást důraz na vyuţití energetického potenciálu v odpadu, který jiţ nebude moţno vyuţit materiálně. [1], [2], [3], [4], [5]. 10

11 Teoretická část bakalářské práce se zabývá teorií čištění spalin a popisem technologií spalovny nebezpečných odpadů SITA CZ v Ostravě. Obsahuje přehled jednotlivých technologií a popisuje fyzikální i chemické metody čištění, které se pouţívají pro čištění spalin v spalovně v Ostravě. Praktická část téhle práce se zabývá pouţitím chemické metody dávkování Drivexu jako preventivní ochrany před úsadami v spalovacím zařízení. Popisuje technologii Drivex a průběh zkoušky dávkování Drivexu do procesu spalování. Cílem téhle práce je vyhodnocení zkoušky a následné navrhnutí řešení. 11

12 TEORETICKÁ ČÁST Spalování odpadů je odstraňování odpadů pomocí řízené termické destrukce při vysokých teplotách za přesně definovaných podmínek ve speciálně k tomu určených zařízeních. Je pouţíváno jako metoda zpracování pro velmi široký okruh odpadů. Cílem této metody zpracování je sníţit objem odpadů a jejich nebezpečnost zachycením nebo zneškodněním potenciálně škodlivých látek. Téţ lze umoţnit vyuţití energie obsaţené v odpadu. Tento způsob odstraňování odpadů je vhodný prakticky pro všechny druhy odpadů mimo výbušnin a radioaktivních odpadů. Především se hodí pro odstraňování odpadů s určitým energetickým potenciálem. Během procesu spalování vznikají spaliny, které obsahují převáţnou část energie k tepelnému vyuţití. Při dostačující výhřevnosti odpadu a mnoţství přiváděného kyslíku není potřeba přidávat jiná paliva [1], [6]. 1 Čištění spalin Pro provozování technologií na energetické vyuţití odpadů jsou stanoveny přísné emisní limity na sledované znečišťující látky. Kvalitně provedené čištění spalin umoţňuje nejen dodrţování těchto limitů ale i moţnost spalování většího mnoţství odpadů. Emise HCl, HF, SO2, NOX a těţkých kovů závisí hlavně na sloţení spalovaného odpadu, zatím co emise CO a VOC jsou nejvíce ovlivněny technickými parametry spalovny a stupněm heterogenity odpadu při spalování. Správnost provedení čištění spalin nejvíc ovlivňuje emise popílku. Emise PCDD/PCDF do ovzduší závisí na struktuře odpadu, teplotě a době zdrţení odpadu v peci a také na výkonnosti systému čištění spalin [3], [7]. Technologie pro čištění spalin slouţí k záchytu polutantů, které se nacházejí ve spalinách. Je prováděna mechanicko-fyzikálně-chemickými metodami. Mechanická metoda spočívá v oddělení tuhých příměsí spalin na pracovních plochách filtru. Fyzikální metoda spočívá v záchytu pevných částí na pracovních plochách elektrofiltru. Chemická metoda, která může být realizována suchou nebo mokrou cestou spočívá v případě suché cesty v dávkování vhodných sorbetů do proudu spalin a jejich následném záchytu na pracovních plochách látkových filtrů. Pro optimální a maximálně účinný 12

13 proces sorbce škodlivin je klíčová teplota/vlhkost spalin do kterých jsou vlastní sorbenty dávkovány. V případě mokré cesty jsou spaliny propírány chemicky upravenou kapalinou přesně definovaných vlastností. Tyto procesní vody jsou následně čištěny [6, s. 25]. 1.1 Technologie snižování emisí tuhých znečišťujících látek Při výběre zařízení, které má být určeno na odstraňování částic ze spalin se zohledňuje: konkrétní zatíţení obsahem částic v plynu průměrná velikost a rozdělení velikosti částic rychlost toku plynu teplota spalin kompatibilita s jinými sloţkami celého systému čištění spalin poţadovaná koncentrace na výstupu Výběr systému čištění spalin mohou také ovlivnit dostupné varianty odstraňování usazených látek [1] Elektrostatické odlučovače V elektrostatických odlučovačích dochází k usazování jemného popele a aerosolů. Odlučovače jsou většinou instalovány jako předběţný krok před filtrovými systémy či pračkami. Účinnost odstranění popílku pomocí elektrostatických odlučovačů je ovlivněna měrným elektrickým odporem popílku. Pokud měrný elektrický odpor vrstvy popílku stoupá k hodnotám nad Ωcm, sniţuje se účinnost odstraňování. Odpor téhle vrstvy popílku je ovlivněn sloţením odpad a můţe se tedy měnit rychle a výrazně se změnami sloţení odpadu, především při spalování nebezpečných odpadů. Síra obsaţená v odpadu a ve spalinách v podobě SO 2 (SO 3 ) často 13

14 sniţuje odpor vrstvy popílku a tím usnadňuje jeho usazování v elektrickém poli. Běţné teploty v elektrostatických odlučovačích jsou ºC [1], [8]. Obrázek č. 1: Princip elektrostatického odlučovače [1, s. 172] Mokré elektrostatické odlučovače jsou zaloţeny na stejném technologickém principu, nicméně popel odloučený na sběrných deskách se nepřetrţitě či periodicky propírá kapalinou, většinou vodou. Tato technologie se osvědčila v případech, kdy do elektrostatického odlučovače vstupuje vlhkost nebo ochlazené spaliny [1]. Kondenzační elektrostatické odlučovače se pouţívají k odlučování velmi jemných, tuhých, kapalných nebo lepkavých částic, často ze spalin ve spalovnách nebezpečných odpadů. Sběrné povrchy těchto odlučovačů jsou na rozdíl od povrchů u mokrých elektrostatických odlučovačů tvořeny vertikálními plastovými trubkami sestavenými do svazků, které se zevně chladí vodou. Spaliny, které obsahují prach, se nejdříve schladí v chladiči pomocí přímého vstřikování vody, pak se nasytí parou. Při dalším ochlazování se vlivem kondenzace par vytvoří tenká hladká tekutá vrstva na vnitřním povrchu trubek. Ta se elektricky uzemní a dál slouţí jako usazovací elektroda. Částice se usazují vlivem elektrického pole mezi jiskřícími elektrodami. Kondenzační vrstva způsobuje také postupné odstraňování usazených částic z prostoru [1]. 14

15 1.1.2 Ionizační mokré pračky plynů Účelem ionizační mokré pračky plynů je odstranění různých znečišťujících látek ze spalin. Při pouţití pračky probíhají následující procesy: elektrostatické nabíjení částic, usazování aerosolových částic, vertikální usazování hrubých, kapalných a pevných částic a absorpce nebezpečných, korozivních a zapáchajících plynů [1] Tkaninové filtry Tkaninové (rukávové) filtry jsou velmi často pouţívány v zařízeních určených ke spalování odpadů. Účinnost filtrace je velmi vysoká. Tahle technologie pomáhá při dosahování nízkých hodnot emisí prachu. Technologie můţe být pouţita následně po pouţití elektrostatických odlučovačích a ionizačních mokrých pračkách. Filtry musí mít vhodné vlastnosti vzhledem na jejich tepelnou, fyzikální a chemickou odolnost. Při kontinuálním provozu postupně narůstá tlaková ztráta filtru kvůli usazování částic [1]. Obrázek č. 2: Příklad tkaninového filtru [1, s. 176] 15

16 1.1.4 Cyklony a multicyklony Cyklony a multicyklony vyuţívají k oddělení částic z proudu plynu odstředivé síly. Multicyklony sestávají z velkého počtu malých cyklonových jednotek. Proud plynu vstupuje do separátoru a vystupuje uprostřed. Tuhé látky jsou vlivem odstředivé síly odpravovány na stěny cyklonu, kde se odlučují. Samotné cyklony nejsou dostatečně účinné a jen s pomocí cyklon se nedá dosáhnout potřebných hodnot emisí v spalovnách odpadů. Mohou být proto pouţity například k předběţnému odstranění prachu před vstupem do ostatních stupňů systému čištění spalin [1]. 1.2 Technologie snižování obsahu kyselých plynů Kyselé plyny se odstraňují ze spalin pomocí alkalických činidel. K tomu se pouţívají následující postupy: suché procesy: do proudu spalin se přidává suchý sorpční prostředek. Reakční produkt je suchý. polomokré (polosuché) procesy: do proudu spalin se přidává sorpční prostředek ve vodním roztoku nebo v suspenzi. Voda se odpařuje a reakční produkty jsou suché. mokré procesy: do proudu spalin je čerpána voda, peroxid vodíku nebo prací roztok obsahující část reakčního činidla. Reakční produkt je kapalný [1] Odstraňování oxidu siřičitého a halogenů Oxid siřičitý společné s halogeny se odstraňují ze spalin vstřikováním chemických nebo fyzikálních sorpčních činidel. Reakční produkty jsou podle pouţité technologie v roztoku nebo v podobě suchých solí. V procesech suché sorpce se absorpční činidlo plní do reaktoru v podobě suchého prášku. U polomokrých procesů se 16

17 absorpční činidlo vstřikuje buď v suspenzi, nebo jako roztok do proudu horkých spalin. K odpaření rozpouštědla se vyuţívá teplo ze spalin. Reakční produkty vzniklé v procesech suché i polosuché sorpce jsou tuhé a musí se odstranit ze spalin v podobě popele v následném stupni, většinou pomocí tkaninových filtrů [1]. U procesů mokrého čištění spalin se pouţívají jiné typy praček plynů. HCl a HF jsou odstraňovány převáţně v prvním stupni. Odstranění oxidu siřičitého se dosáhne v druhém pracím stupni při řízeném ph na alkalické nebo těsně neutrální hodnotě [1] Přímé odsíření Procesy odsíření mohou probíhat tak, ţe se přímo do spalovací komory přidávají absorbenty. Dále se pouţívají přídavné látky. Stupeň odsíření je ovlivněn uspořádáním trysek a rychlostí vstřikování. Za spalovací komorou je nainstalován filtr, na kterém se část reakčních produktů odstraní. Významný podíl ovšem zůstává v loţovém popeli a ovlivňuje jeho kvalitu. Mnoţství zbytků z vlastního systému čištění spalin je moţno sníţit například vstřikováním vody, čím se také sniţuje spotřeba absorbentů [1]. 1.3 Technologie snižování emisí oxidů dusíku Oxidy dusíku (NO x ) mohou vznikat třemi způsoby: Vysokoteplotní NO x vzniká radikálovými reakcemi dusíku a kyslíku uvnitř spalovací zóny pouze při teplotách nad 1300 C. Rychlost reakce má exponenciální závislost na teplotě a je přímo úměrná koncentraci kyslíku. Palivové NO x oxidace dusíku chemicky vázaného v palivu 17

18 Promptní NO x - určitá forma palivových NOx zanedbatelný podíl na celkovém NO x Tvorbu NO x lze minimalizovat sníţením přebytku vzduchu v peci a omezením vysokých teplot v peci [1], [9] Dodávky vzduchu, turbulence plynů a kontrola teploty Primárním, široce používaným a důležitým opatřením ke snižování produkce NO x je dobré rozdělení dodávek primárního a sekundárního vzduchu, které zabraňuje nerovnoměrnému gradientu teplot a tím vytváření vysokoteplotních zón, což vede k vyšší produkci NOx. [1, s. 182]. Nadměrné dodávky vzduchu mohou vést k produkci dalších NO x. Důleţité je dosáhnout efektivního promíchání plynů a kontrolovat teploty [1] Recirkulace spalin Při technologie recirkulace spalin se 10-20% sekundárního spalovacího vzduchu nahradí recirkulovanými spalinami. Recirkulované spaliny mají niţší obsah kyslíku a tím i niţší teplotu, coţ vede ke sníţení tvorby NO x [1] Vstřikování kyslíku Vstřikování buď čistého kyslíku, nebo kyslíkem obohaceného vzduchu umožňuje dodávky kyslíku potřebného ke spalování, přičemž se současně snižují dodávky dalšího dusíku, které by mohly přispět k vyšší produkci NO x [1, s. 183]. 18

19 1.3.4 Postupné spalování Postupné spalování zahrnuje sníţení dodávek kyslíku v primárních reakčních zónách a zvýšení dodávek vzduchu v pozdějších spalovacích zónách, kde se oxidují vzniklé plyny [1] Vstřikování zemního plynu (opětovné hoření) Vstřikování zemního plynu do prostoru pece nad roštem se pouţívá ke kontrole emisí NO x. Zemní plyn se vstřikuje do samostatné zóny pro opětovné spalování a probíhá proces konverze NO x na N 2 nebo do primární spalovací jednotky, aby se zabránilo vzniku NO x [1] Vstřikování vody do pece resp. plamene Pokles vrcholové teploty můţe vést ke sníţení tvorby termického NO x. Ke sníţení teploty horkých míst lze pouţít správně provedené vstřikování vody do pece nebo do plamene [1] Sekundární technologie snižování NO x K tomu, aby byly dodrţeny emisní limity, je třeba zavést sekundární opatření. Pro sníţení koncentrace NO x se úspěšně osvědčilo pouţití amoniaku nebo jeho derivátů. NO a NO 2 ve spalinách se redukují pomocí redukčních činidel na N 2 a vodní páry dle reakcí: 4 NO + 4 NH 3 + O 2 => 4 N H 2 O 2 NO NH 3 + O 2 => 3 N H 2 O 19

20 V procesu selektivní nekatalytické redukce (SNCR) se redukční činidlo vstřikuje do pece a reaguje s oxidy dusíku. Reakce probíhá při teplotách mezi 850 a 1000 C [1]. Obrázek č. 3: Provozní princip selektivní nekatalytické redukce (SNCR) [1, s. 185] Selektivní katalytická redukce je proces, při kterém se amoniak ve směsi se vzduchem (redukční činidlo) přidává do spalin a prochází přes katalyzátor, kde amoniak reaguje s NO x za vzniku dusíku a vodní páry. Je potřebná teplota v rozmezí C. Proces SCR umoţňuje přibliţně 90% sníţení NO x v správných podmínkách. Spaliny vyţadují opětovné zahřátí k tomu, aby bylo dosaţeno efektivní reakční teploty, a tím se zvyšuje energetická náročnost systému čištění spalin. SCR se někdy umisťuje přímo za elektrostatický odlučovač s cílem sníţit nebo vyloučit tuto potřebu opětovného zahřívání spalin [1]. 20

21 Obrázek č. 4: Provozní princip SCR [1, s. 187] 1.4 Technologie snižování emisí rtuti Rtuť je vysoce těkavá, proto téměř výlučně vstupuje do proudu spalin. Emisní limit stanovený směrnicí o spalování odpadů je 0,05 mg/m 3. V některých členských státech EU byly stanoveny emisní limity 0,03 mg/m 3 jako denní průměry (při kontinuálním monitoringu). Kontinuální měření je také uloženo v některých národních legislativách spalování odpadů (např. v Rakousku, Německu). Většina zařízení nemůže tyto emisní limity splňovat, především při maximálním zatížení a bez dodatečných zvláštních opatření k čištění Hg [1, s. 188] Primární technologie Primární technologie jsou zaloţené hlavně na prevenci emisí rtuti. To se dá docílit zejména kontrolováním a následným zabráněním vniknutí rtuti do spalovaného odpadu, účinným sběrem odpadu, informováním původců odpadů o potřebě oddělit rtuť a omezení odpadu, který je potenciálně kontaminován rtutí [1] Sekundární technologie Rtuť se zcela vypaří při teplotě 357 C a zůstává v plynném skupenství ve spalinách po jejich průchodu pecí a kotlem [1, s. 188]. Volba procesu pro odstranění 21

22 rtuti závisí na mnoţství odpadu a na obsahu chlóru v odpadu. Při spalování odpadu s vysokým podílem rtuti ve spalovnách nebezpečných odpadů lze zajistit stupeň odstranění rtuti 99,9 % pouze tehdy, když se spalují v přiměřeném poměru také vysoce chlorované odpady [1, s. 188]. Vysoký obsah chlóru napomáhá úplnému odstranění rtuti ze spalin. Při niţším obsahu chlóru ve vsádce se stupeň odstranění rtuti výrazně sniţuje [1]. 1.5 Technologie snižování ostatních emisí těžkých kovů Ostatní těţké kovy při spalování přecházejí na netěkavé oxidy a odstraňují se spolu s popílkem pomocí technologií, které se uplatňují při odprašování. Ke sniţování emisí těţkých kovů je také pouţíváno aktivní uhlí [1]. 1.6 Technologie snižování emisí sloučenin organického uhlíku Nejdůleţitějším prostředkem pro sniţování emisí sloučenin organického uhlíku do ovzduší je efektivní spalování. Spaliny ze spaloven odpadů mohou obsahovat stopové množství mnohých organických látek, např.: halogenované aromatické uhlovodíky polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) benzen, toluen a xylen (BTX) polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/F) [1, s. 190] Je známo, ţe ke vzniku dioxinů resp. furanů při spalování odpadu vedou následující tři mechanismy: 1. tvorba PCDD/F z chlorovaných uhlovodíků již vzniklých nebo vznikajících v peci 2. de-novo syntéza v rozsahu nízkých teplot 22

23 3. neúplná destrukce PCDD/F dodaných spolu s odpadem [1, s. 190] Emisní limity pro celkový obsah dioxinů a furanů se dají také dosáhnout s vyuţitím adsorpčních procesů a oxidačních katalyzátorů. Sloučeniny organických uhlovodíků se přednostně adsorbují na jemnou frakci popele a tak je moţné je odstranit taky spolu s popelem a aerosoly [1] Adsorpce na činidlech s aktivním uhlím v systému unášeného proudu Aktivní uhlí se vstřikuje do proudu spalin a uhlík se následně z proudu přefiltruje pomocí technologie rukávového filtru. Různé druhy aktivního uhlí mají odlišnou účinnost adsorpce [1] Systémy SCR Systémy SCR pouţívané ke sniţování mnoţství NO x navrţené vyhovujícím způsobem odbourávají také plynné PCDD/F (nikoliv vázané na částice) pomocí katalytické oxidace. Účinnost odbourávání PCDD/F je 98-99,9 % [1] Katalytické rukávové filtry Katalytické rukávové filtry se vyrábějí buď impregnací rukávů katalyzátorem, nebo se katalyzátor přímo smísí s organickým materiálem při výrobě vlákna. Tyhle filtry se pouţívají ke sniţování emisí PCDD/F. Teplota plynu vstupujícího do rukávového filtru by měla dosahovat hodnoty nad 190 C k zajištění účinného odbourání PCDD/F a k prevenci adsorpce PCDD/F na médiu [1]. 23

24 1.6.4 Opětovné spalování uhlíkatých adsorbentů K adsorpci dioxinů se v mnoha spalovnách vyuţívá uhlík. Aplikacemi této technologie jsou například pevné loţe adsorbentu s koksem nebo adsorbenty s unášeným proudem aktivního uhlí. V některých členských státech nedovolují místní předpisy opětovné spalování [1] Použití plastů impregnovaných uhlíkem k adsorpci PCDD/F Plasty jsou odolné proti korozi, a proto jsou široce pouţívané při stavbách zařízení k čištění spalin. PCDD/F jsou adsorbovány na těchto plastech v mokrých pračkách při běţných provozních teplotách C. Při teplotě vyšší i o několik málo stupňů se adsorbované PCDD/F mohou desorbovat do plynné fáze a tím pádem zvýšit emise do ovzduší [1] Filtry s pevným ložem Při pouţití filtrů s pohyblivým loţem aktivního koksu je moţné s vysokou účinností odstranit látky obsaţené ve spalinách v extrémně nízkých koncentracích. Při spalování odpadů se uplatňují mokrá a suchá loţe s koksem. Filtry se po určité době nasytí a pak se musí vyměnit [1] Rychlé šokové chlazení spalin Tato technologie se uplatňuje v některých spalovnách nebezpečných odpadů a zahrnuje pouţití vodních praček k chlazení spalin na 100 C. Rychlé šokové zchlazení zkracuje dobu zdrţení spalin v zónách vysokých teplot, které způsobují dodatečnou tvorbu PCDD/F [1]. 24

25 1.7 Snížení množství skleníkových plynů (CO 2, N 2 O) Sníţení emisí skleníkových plynů je moţno dosáhnout buď zvýšením účinnosti vyuţití a dodávek energie nebo čištěním spalin. Pokud se spaliny dostanou do styku s roztokem hydroxidu sodného, reaguje oxid uhličitý s hydroxidem sodným za vzniku uhličitanu sodného. Roztok uhličitanu lze pouţít jako surovinu například pro papírenský nebo chemický průmysl [1] Prevence emisí oxidu dusného Emise oxidu dusného ze spalování odpadů mohou pocházet ze spalování při niţších teplotách nebo z pouţití SNCR ke sníţení NO x. Špatně řízená SNCR můţe znamenat riziko zvýšených emisí oxidu dusného. K prevenci emisí oxidu dusného je proto důleţitá optimalizace SNCR [1]. 25

26 2 Technologie spalovny nebezpečných odpadů SITA CZ v Ostravě Celá spalovna je soubor technologií, které zajišťují bezpečnou manipulaci a zneškodnění škodlivin v odpadech a zároveň se vyuţívá teplo pro výrobu páry. Spalovna je řízena centrálním řídicím systémem. Pro stabilizaci spalování se pouţívá zemní plyn. Odpady jsou podávány do rotační pece přes její stacionární přední stěnu [10]. Obrázek č. 5: Schéma zařízení [11, s. 1] 2.1 Příjem odpadů Odpady se přijímají v autocisternách, kontejnerech i sudech. Pro všechny dodané odpady je zajištěn analytický rozbor v laboratoři spalovny. Úpravu odpadů o větších rozměrech umoţňuje drtič [10]. 26

27 2.2 Spalovací část Spalovací část tvoří rotační pec a sekundární dospalovací komora. Spalují se zde odpady pevné, kašovité, pastovité, kapalné a kaly při teplotě C. Tato teplota je zajištěna pomocí přídavných plynových hořáků. Z přívodní násypky v přední stěně padají pevné odpady do ţlabu, který má kuţelovitý tvar, aby nedocházelo k nahromadění padajícího odpadu. Ţlab je nepravidelně vyprazdňován do dalšího, vodou chlazeného ţlabu, z kterého odpady padají přímo do rotační pece. Rotační pec se skládá z pláště pece se ţáruvzdornou vyzdívkou a dvou oběţných prstenů. Rychlost otáčení rotační pece je moţno plynule měnit a díky otáčení pece a sklonu ve směru ke spalovací komoře se spalovaný odpad plynule posunuje směrem k vyprázdňovací straně pece. Doba setrvání odpadu v peci je závislá na rychlosti otáčení pece. Vyprázdňovací konec rotační pece se chladí vzduchem a nespalitelný zbytek odchází ve formě strusky do nádrţe s vodou. Sekundární dospalovací komora, která následuje za pecí, slouţí pro dokončení oxidace nespálených plynů a odstranění částic odpadu. Je speciálně navrţena pro bezpečný rozklad organických látek (např. PCB) na spaliny s vysokým tepelným rozkladem. SCC je provozována při teplotě o C aţ o C a s dobou setrvání odpadu v komoře alespoň 2 vteřiny [10], [12]. Obrázek č. 6 : Rotační spalovací pec [13] 27

28 2.3 Parní kotel V parním kotli navazujícím na sekundární dospalovací komoru se vyuţívá energie uvolněna při spalování k výrobě páry. Pára, která se vytváří v kotli, se přehřívá na teplotu kolem 380 C. Následně je vyuţívána jednak pro potřebu technologie a jednak pro výrobu elektrické energie, kterou vyuţívá spalovna [10], [12]. 2.4 Přehled používaných metod čištění spalin V spalovni nebezpečných odpadů SITA CZ v Ostravě se k bezpečnému zneškodnění a odstraňování škodlivin ze spalin vyuţívá soubor několika technologií. Do tohoto systému patří následující technologie: ESP odlučovače tepelný výměník typu spaliny/spaliny systém mokré pračky pro odstranění kyselinových sloţek úpravna odpadních vod systém mokré pračky pro odstranění sloučenin síry odvodnění sádrovce tepelný výměník jednotka vstřikování aktivního uhlí hadicový filtr pro zachycení prachu jednotka pro vstřikování čpavku ventilátor umělého tahu a tepelný výměník typu spaliny/spaliny zařízení SCR včetně tepelného výměníku pára/spaliny Po odstranění škodlivých látek ze spalin, jsou před vstupem do 50 metrů vysokého komína ve spalinách kontinuálně analyzovány obsahy polutantů (HCl, CO, SO 2, NO x, TOC, prach) automatickým monitorovacím systémem. Rovněţ je prováděno kontinuální měření obsahu O 2 ve spalinách, teplota, tlak a vlhkost spalin. Spaliny pak vycházejí komínem do ovzduší [10], [12]. 28

29 2.4.1 Dvoustupňové mokré praní V prvním stupni mokrého praní jsou spaliny skrápěny vodou. Zde dochází k odstranění HCl, HF, částečně SO 3 a také k odstranění zbývajících těţkých kovů. Odpadní vody se čistí pomocí systému čištění odpadních vod. V druhém stupni praní se pomocí Ca(OH) 2 odstraňuje SO 2. Kvůli vysokému podílu SO 2 se stupeň dělí na dvě prací jednotky. První prací jednotka slouţí pro výrobu sádrovce. Druhá jednotka slouţí pro dosaţení poţadovaných hodnot emisí. Mokrý sádrovec je zbaven přebytečné vody v odstředivce. Odpadní voda se pouţívá na ostřik odlučovačů kapek [10], [12] Dioxinový filtr Částice dioxinů a těţkých kovů jsou adsorbovány aktivním koksem. Ten se vstřikuje do proudu spalin před tkaninovým filtrem. Částice znečištěného aktivního koksu se pak zachytí na tkaninovém filtru [10] DENOx katalyzátor SITA CZ na jejich webových stránkách uvádí, ţe z důvodu potřeby snížení obsahu NO x pod limitní hodnotu jsou spaliny vedeny do oblasti vstřikování čpavku a katalyzátoru SCR (selektivní katalytický reaktor DENOx) zařízení, kde dochází k odstranění NO x. Před zařízením je instalován tepelný výměník typu spaliny/spaliny a hořák na zemní plyn pro zajištění provozní teploty [10]. 2.5 Čistění odpadních vod Spalovna je také vybavena procesem čištění odpadních vod, které pocházejí z mokré vypírky spalin. Vody z kyselé pračky jsou odtahovány do sběrné nádrţe, v které dochází k předneutralizaci vápenným mlékem na hodnotu ph 3,5. Pak se vody 29

30 přečerpají do reaktoru, kde dochází k nadávkování sráţedla. Vzniká sraţenina, která je po přidání koagulantu a flokuantu zfiltrována na plachetkovém kalolisu [14]. Obrázek č. 7: Schéma čištění odpadních vod [14] 30

31 PRAKTICKÁ ČÁST Při spalování vzniká struska, která tvoří přibliţně 15% vstupního odpadu. Struska je nespalitelný podíl tvořený jemnými prachovými částicemi. Tyhle částice (popílek) jsou unášeny spalinami do systému čištění spalin. Zde dochází k nechtěnému usazování v parním kotli, protoţe se částice usazují na stěnách kotle, zhoršují přestup tepla a také sniţují průchodnost spalin. Také z tohoto důvodu je nutno provádět pravidelné odstávky za účelem čištění, coţ zvyšuje provozní náklady a sniţuje roční mnoţství spáleného odpadu [3]. 3. Spalovna nebezpečných odpadů SITA CZ v Ostravě Spalovna nebezpečných odpadů v Ostravě je pokládána za nejmodernější zařízení tohoto typu ve střední Evropě a zajišťuje bezpečné odstranění nebezpečných odpadů z průmyslových podniků. Umoţňuje spalovat nebezpečné odpady rychlostí aţ 2,3 t odpadů za hodinu. Spalovna splňuje všechny české zákonné normy i kritéria EU. Při dodrţení určitých technologických podmínek je zařízení určeno pro zneškodňování všech nebezpečných odpadů, včetně odpadů s obsahem chlóru, vysokým obsahem síry, těţkých kovů a vysoce stabilních organických látek (např. PCB, freonů). Není ovšem moţné spalovat zde výbušniny, láhve na stlačený plyn, radioaktivní látky a dlouhodobě odpady s obsahem alkalických látek [10]. 31

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Osnova 2 Legislativa Biomasa druhy složení Emise vznik, množství, vlastnosti, dopad na ŽP a zdraví, opatření CO SO 2 NO x Chlor TZL

Více

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE Účinnost technologie ke snižování emisí [%] Nově ohlašovaná položka bude sloužit k vyhodnocení účinnosti jednotlivých typů odlučovačů a rovněž k jejímu sledování ve vztahu k naměřeným koncentracím znečišťujících

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 3. část ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Množství SO 2, HCl,

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin zvláště velkých spalovacích zdrojů

Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin zvláště velkých spalovacích zdrojů Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin zvláště velkých spalovacích zdrojů J. Vejvoda, Ekotechnology Praha P. Buryan, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin Zadavatel: Moravskoslezský energetický klastr, o.s Sídlo: Studentská 6202/17, 708 33 Ostrava Poruba IČ: 26580845, DIČ: CZ 26580845 Řešitel: EVECO Brno, s.r.o. Sídlo: Březinova 42, 616 00 Brno IČ: 652 76

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Nakládání s odpady v Brně

Nakládání s odpady v Brně Nakládání s odpady v Brně Ing. Jiří Kratochvil ředitel akciové společnosti Představení společnosti Představení společnosti Nakládání s odpady PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Více

Výroba cementu a vápna Ing. Jan Gemrich Ing. Jiří Jungmann

Výroba cementu a vápna Ing. Jan Gemrich Ing. Jiří Jungmann ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Výroba cementu a vápna Ing. Jan Gemrich Ing. Jiří Jungmann Surovinová základna Cement. Směs nízkoprocentních vápenců

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Ing. Radomír Štěrba 9.-10. září 2015 Rožnov pod Radhoštěm ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013 Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Nástroje omezující emise znečišťujících

Více

Termické zpracování odpadů. Ing. Jan Malaťák, Ph.D.

Termické zpracování odpadů. Ing. Jan Malaťák, Ph.D. Termické zpracování odpadů SPALOVNY Ing. Jan Malaťák, Ph.D. Praha 2006 Termické zpracování odpadů Těmito postupy jsou původně nebezpečné látky v hořlavých odpadech přeměněny na poměrně neškodné produkty.

Více

Negativní vliv energetického využití biomasy

Negativní vliv energetického využití biomasy Osnova 2 Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Legislativa Biomasa druhy složení Emise vznik, množství, vlastnosti, dopad na ŽP a zdraví, opatření CO SO 2 NO x Chlor TZL

Více

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV ZEVO Chotíkov Nástroj pro plnění plánu odpadového hospodářství Další součást palivové základny pro výrobu energií pro Plzeň www. plzenskateplarenska.cz Projekt plně zapadá do hierarchie

Více

FILTRAČNÍ VLOŽKY VS PC 12 5222 1. POPIS 2. PROVEDENÍ 3.POUŽITÍ PODNIKOVÁ NORMA

FILTRAČNÍ VLOŽKY VS PC 12 5222 1. POPIS 2. PROVEDENÍ 3.POUŽITÍ PODNIKOVÁ NORMA PODNIKOVÁ NORMA FILTRAČNÍ VLOŽKY VS PC 12 5222 1. POPIS Filtrační vložka se skládá z rámu z ocelového pozinkovaného plechu, ve kterém je v přířezu ochranné textilie mezi dvěma mřížkami uložen sorbent (upravované

Více

Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 vyuţívání R1 Energetické vyuţívání odpadů

Více

Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku

Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku Ing. Pavel Machač, CSc., email: pavel.machac@vscht.cz, tel.: (40) 0 444 46 Ing. Jana Vávrová, email: jana1.vavrova@vscht.cz, tel.: (40) 74 971 991 VŠCHT Praha,

Více

Osvědčily se požadavky 30. BImSchV. v praxi?

Osvědčily se požadavky 30. BImSchV. v praxi? Osvědčily se požadavky 30. BImSchV (spolkové nařízení o ochraně před imisemi) v praxi? Prof. Dr.-Ing. Rainer Wallmann HAWK Vysoká škola užité vědy a umění Vysoká odborná škola Hildesheim/Holzminden/Göttingen

Více

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých

Více

Seminář Koneko Praha, 23.5.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP

Seminář Koneko Praha, 23.5.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář Koneko Praha, 23.5.2013 Spalování paliv Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Zákon č. 201/2012 Sb. stacionární zdroj ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost,

Více

Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu

Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu Pyrolýza jde o progresivní způsob získávání energie, přičemž nemalou výhodou je možnost likvidace mnohých těžko odstranitelných odpadů šetrným

Více

Nepřímá termická desorpce s katalytickým spalováním - od vsázkového ke kontinuálnímu systému

Nepřímá termická desorpce s katalytickým spalováním - od vsázkového ke kontinuálnímu systému Nepřímá termická desorpce s katalytickým spalováním - od vsázkového ke kontinuálnímu systému Ing. Helena Váňová, Ing. Robert Raschman, RNDr. Jan Kukačka Dekonta, a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená

Více

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Plzeňská teplárenská, a.s. 304 10 Plzeň, Doubravecká 2578/1 Tel.: 377 180 111, Fax: 377 235 845 E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz Množství odpadů v Plzni

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ. Ing. Petr Stloukal Ph.D. Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA OVZDUŠÍ. Ing. Petr Stloukal Ph.D. Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA OVZDUŠÍ Ing. Petr Stloukal Ph.D. Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Sylabus přednášky 1) Základní pojmy 2) Základní znečisťující látky v ovzduší

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele O-I Manufacturing Czech Republic a.s., závod Dubí 2. Název zařízení Sklářská tavící vana č. 2 3. Popis a vymezení zařízení Sklářská tavící

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Plzeňská teplárenská, a.s. 304 10 Plzeň, Doubravecká 2578/1 Tel.: 377 180 111, Fax: 377 235 845 E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz Množství odpadů v Plzni

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ŽÁDOST O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ podle hlavy II Zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečištění a o změně některých zákonů (zákon o integrované

Více

Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza, 9. Spalování odpadů

Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza, 9. Spalování odpadů Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza, 9. Spalování odpadů Princip: Rozdrcený materiál je termicky rozložen zejména na vodu (forma páry) a CO 2, Mezi

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VŠB Technická univerzita Ostrava EMISNÉ ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 11. 12. 06. 2015 Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Stručně o VEC Založeno roku 1999 pracovníky z Katedry energetiky

Více

Kyselina dusičná. jedna z nejdůležitějších chemikálií

Kyselina dusičná. jedna z nejdůležitějších chemikálií Kyselina dusičná jedna z nejdůležitějších chemikálií Výroba: minulost - surovinou pro průmyslovou výrobu dusičnan sodný (ledek sodný, guano) současnost - katalytické spalování amoniaku (první výrobní jednotka

Více

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Nakládání s odpady Předcházení vzniku Opětovné použití Materiálově využití by mělo být upřednostněno

Více

Tepelné zpracování odpadu

Tepelné zpracování odpadu Seminář KONEKO: Prováděcí vyhláška 415/2012 Sb., metodické pokyny a stanoviska MŽP k zákonu o ovzduší Tepelné zpracování odpadu Mgr. Pavel Gadas odbor ochrany ovzduší, MŽP Obecný legislativní rámec Národní

Více

Snížení emisí uhlovodíků z procesu odolejení petrochemických vod. Pavel Sláma úsek HSE&Q, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 23.10.2008

Snížení emisí uhlovodíků z procesu odolejení petrochemických vod. Pavel Sláma úsek HSE&Q, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 23.10.2008 Snížení emisí uhlovodíků z procesu odolejení petrochemických vod Pavel Sláma úsek HSE&Q, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 23.10.2008 MCHČOV a čištění odpadních vod z Petrochemie MCHČOV mechanicko-chemická čistírna

Více

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Matematické modely v procesním inženýrství

Matematické modely v procesním inženýrství Matematické modely v procesním inženýrství Věda pro praxi OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0020 Michal Touš AMathNet, Pavlov, 6. - 8. 6. 2011 Osnova 1. Procesní inženýrství co si pod tím představit? 2. Matematické

Více

Odpady. 9. Energetické využití odpadu. Nebezpečné vlastnosti odpadu Zák. 185 Sb., 2001. Komunální odpad. Odpadové hospodářství

Odpady. 9. Energetické využití odpadu. Nebezpečné vlastnosti odpadu Zák. 185 Sb., 2001. Komunální odpad. Odpadové hospodářství 9. Energetické využití odpadu Alternativní zdroje energie I. Ivo Jiříček Odpady Definice (zák. č. 185/2001 Sb.): Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ

EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ Ing. Jiří Jungmann Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Podstata procesu výpal uhličitanu vápenatého při teplotách mezi 900 a 1300 o C reaktivita vápna závisí zejména

Více

Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích

Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích Technická univerzita Liberec Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Pavel Hrabák, Miroslav Černík, Eva Kakosová, Lucie Křiklavová Motivace

Více

Název opory DEKONTAMINACE

Název opory DEKONTAMINACE Ochrana obyvatelstva Název opory DEKONTAMINACE doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 O P E R A Č N Í P R O G R A M V Z D Ě L Á V Á N Í P R O K O N K U R E N C E S C

Více

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu www.vscht.cz Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Laboruntersuchungen der Karel Ciahotný Gastrocknung e-mail:karel.ciahotny@vscht.cz mit Hilfe von Adsorption und Odstraňování Absorption minoritních

Více

Technická zpráva WYNN S HIGH PRESSURE 3 (HP 3)

Technická zpráva WYNN S HIGH PRESSURE 3 (HP 3) Technická zpráva WYNN S HIGH PRESSURE 3 (HP 3) Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s. Nádražní 5, 346 01 Horšovský Týn www.wynns.cz strana 1. z 12 Obsah 1. Wynn s HP 3, obsahuje antioxydanty, které předcházejí

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 5. Stabilizace CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady

Více

Z odpadu ze spalovny biopaliva?

Z odpadu ze spalovny biopaliva? Z odpadu ze spalovny biopaliva? Výkony TERMIZO v roce 2008 Energetické využití 91 200 tun odpadu Výroba tepla pro 15 000 domácností - jedna třetina spotřeby liberecké aglomerace Výroba elektrické energie

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing, spol. s r. o. Název textu Zneškodňování komunálního odpadu BK2 - Emise-stacionární zdroje

Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing, spol. s r. o. Název textu Zneškodňování komunálního odpadu BK2 - Emise-stacionární zdroje Autor Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing, spol. s r. o. Název textu Zneškodňování komunálního odpadu Blok BK2 - Emise-stacionární zdroje Datum Srpen 2001 Poznámka Text neprošel redakční

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Bakalářské, diplomové a rigorózní práce odevzdávané k obhajobě na Přírodovědecké

Více

Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna

Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna Ing. Petr Tlamicha, Air Products s.r.o. Úvod Využitím alternativních paliv v rotačních pecích při výrobě cementu a vápna lze snížit výrobní náklady často ovšem

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.

TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. OBSAH PRINCIPY POUŽÍVANÝCH TERMOCHEMICKÝCH PROCESŮ VELKOKAPACITNÍ REALIZACE TERMOCHEMICKÝCH PROCESŮ

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013 Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje omezování emisí

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ PŘI ENERGETICKÉM VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ

OCHRANA OVZDUŠÍ PŘI ENERGETICKÉM VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ 44 OCHRANA OVZDUŠÍ 3 4/2002 OCHRANA OVZDUŠÍ PŘI ENERGETICKÉM VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ Doc. Ing. Jaroslav Hyžík EIC spol. s r.o. Ecological and Industrial Consulting, Praha POPIS ZAŘÍZENÍ TVO LIBEREC Úvod Ochrana

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

VŠCHT Praha, Ústav energetiky 10/1/2012. NAŘÍZENÍ VLÁDY o Plánu odpadového hospodářství České republiky, 197/2003 Sb. VŠCHT Praha, Ústav energetiky

VŠCHT Praha, Ústav energetiky 10/1/2012. NAŘÍZENÍ VLÁDY o Plánu odpadového hospodářství České republiky, 197/2003 Sb. VŠCHT Praha, Ústav energetiky 10/1/2012 5AZE_I Druhotné zdroje energie Odpadové hospodářství Využití odpadů Spalovny POP Čištění spalin Skládkování Ústav energetiky, VŠCHT Praha E-mail: Ivo.Jiricek@vscht.cz Odpady Definice (zák. č.

Více

Katalogové číslo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010. Oddělený sběr 20 01 441 814 498 976 459 789 561 028 588 874 527 316 515 206

Katalogové číslo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010. Oddělený sběr 20 01 441 814 498 976 459 789 561 028 588 874 527 316 515 206 117 Kam kráčí moderní technologie pro energetické využití odpadů? Trochu tajemný název příspěvku, který přináší pohled na část odpadového hospodářství, která v dnešní době nejvíce vyvolává u laické veřejnosti

Více

3. Soda a potaš Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

3. Soda a potaš Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE 3. Soda a potaš Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING Výroby sody a potaše Suroviny, Přehled výrobních technologií

Více

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU SOUHRN VÝSTUPU B2D1 PROJEKTU LIFE2WATER EXECUTIVE SUMMARY OF DELIVERABLE B2D1 OF LIFE2WATER PROJECT BŘEZEN 2015 www.life2water.cz ÚVOD Sonolýzou ozonu se rozumí

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Zplyňování. Ing. Martin Lisý, PhD. Energetický ústav VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství

Zplyňování. Ing. Martin Lisý, PhD. Energetický ústav VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství Zplyňování Ing. Martin Lisý, PhD. Energetický ústav VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Statním rozpočtem ČR Technologie zpracování biomasy

Více

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost 12 25 MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost 12 25 MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50 TECHNICKÉ MOŽNOSTI A VYBAVENOST ZDROJŮ PRO SPOLUSPALOVÁNÍ TAP Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní TAP = tuhé alternativní palivo = RDF = refuse derived fuel, popř. SRF = specified recovered

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ VÝROBY CEMENTU, VÁPNA A OXIDU HOŘEČNATÉHO

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ VÝROBY CEMENTU, VÁPNA A OXIDU HOŘEČNATÉHO EVROPSKÁ KOMISE Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ VÝROBY CEMENTU, VÁPNA A OXIDU HOŘEČNATÉHO květen 2010 Tento dokument je jedním z řady dokumentů uvedených níţe,

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

Přehled technologii pro energetické využití biomasy Přehled technologii pro energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek Seminář BIOMASA JAKO ZDROJ ENERGIE 6. - 7.6. 2006, Hotel Montér, Ostravice Z principiálního hlediska lze rozlišit několik způsobů získávání

Více

Výsledky měření emisí v roce 1999

Výsledky měření emisí v roce 1999 Výsledky měření emisí v roce 1999 Parametr / (mg/nm 3 ) Emisní limit pro spalovny komunálního odpadu dle Vyhl. 117/97 Sb. Doporučený emisní limit pro EU dle směrnice 89/369 Emise Termizo a.s. Liberec změřené

Více

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013 Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013 Zdroje znečištění ovzduší Zdroje související s činností člověka Tepelné elektrárny a továrny Silniční doprava Freony Metan ze skládek Spalování materiálu

Více

Vysvětlivky: Důležité pojmy

Vysvětlivky: Důležité pojmy Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj při procesech komerčního praní Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 7 Vysvětlivky: Důležité pojmy Module 1 Voda v prádelnách Kapitola 7 Slovník důležitých pojmů

Více

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup 3. FILTRACE Filtrace je jednou ze základních technologických operací, je to jedna ze základních jednotkových operací. Touto operací se oddělují pevné částice od tekutiny ( směs tekutiny a pevných částic

Více

Udržitelný rozvoj při procesech komerčního praní. Systémy dávkování. Leonardo de Vinci Project. Modul 4. Používání energie a detergentů.

Udržitelný rozvoj při procesech komerčního praní. Systémy dávkování. Leonardo de Vinci Project. Modul 4. Používání energie a detergentů. Leonardo de Vinci Project Udržitelný rozvoj při procesech komerčního praní Modul 4 Používání energie a detergentů Kapitola 3 Systémy dávkování Modul 4 Energie a detergenty Kapitola 3 Systémy dávkování

Více

Vstupní šneková čerpací stanice

Vstupní šneková čerpací stanice 1 Vstupní šneková čerpací stanice Odpadní vody z města natékají na čistírnu dvoupatrovou stokou s horním a dolním pásmem a Boleveckým sběračem. Čerpací stanice, osazená tzv. šnekovými čerpadly, zajišťuje

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 5 pro zařízení Spalovna nebezpečných odpadů společnosti SITA - CZ a.s.

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 5 pro zařízení Spalovna nebezpečných odpadů společnosti SITA - CZ a.s. Odbor ţivotního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik SITA CZ a.s. Španělská 1073/10 120 00 PRAHA 2 IDDS: pd2ga22 datum 13. prosince 2013 oprávněná úřední osoba Ing. et Ing. Ondřej

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

Škodliviny v ovzduší vznikající spoluspalováním komunálního odpadu v domácnostech

Škodliviny v ovzduší vznikající spoluspalováním komunálního odpadu v domácnostech Seminář Škodliviny v ovzduší vznikající spoluspalováním komunálního odpadu v domácnostech 18. 19.6.2015 hotel Duo, Horní Bečva 2 Představení projektu Název projektu: Oblast podpory: Zachování životního

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 5. část TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY A PACHOVÉ LÁTKY Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY Těkavé organické

Více

7) Uveď příklad chemické reakce, při níž se sloučí dva prvky za vzniku sloučeniny. (3) hoření vodíku s kyslíkem a vzniká voda

7) Uveď příklad chemické reakce, při níž se sloučí dva prvky za vzniku sloučeniny. (3) hoření vodíku s kyslíkem a vzniká voda Chemické reakce a děje Chemické reakce 1) Jak se chemické reakce odlišují od fyzikálních dějů? (2) změna vlastností látek, změna vazeb mezi atomy 2) Co označujeme v chemických reakcích jako reaktanty a

Více

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno.

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno. Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května Možnosti úprav stávaj vajících ch uhelných kotlů na spalování biomasy EKOL, spol. s r.o., Brno divize kotlů Ing. Jiří Jelínek OBSAH: obecné možnosti

Více

Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman

Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman 1 Metalurgie neželezných a železných kovů není

Více

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy obsah Prezentace cíl společnosti Odpadní komodity a jejich složení Nakládání s komunálním odpadem Thermo-katalitická

Více

Stanovisko Technické komise pro měření emisí

Stanovisko Technické komise pro měření emisí Stanovisko Technické komise pro měření emisí V Praze dne 20.4.2010. Na základě vzájemné spolupráce MŽP a ČIA byl vytvořen tento dokument, který vytváří předpoklady pro sjednocení názvů akreditovaných zkoušek

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více