MĚŘENÍ PRŮTOKU & MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY ČÍSLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚŘENÍ PRŮTOKU & MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY ČÍSLO 4. www.omegaeng.cz e-mail: finfo@newport.cz"

Transkript

1 MĚŘENÍ PRŮTOKU & MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY ČÍSLO

2 Mûfiení prûtoku & mûfiení v ky hladiny Soubor technick ch informací poskytovan ch firmou OMEGA âíslo 4

3 OBSAH âíslo 4 Mù ENÍ PRÒTOKU & Mù ENÍ V KY HLADINY Kapitola Téma Str. Průkopníci v oblasti proudění Výběr snímače pro měření průtoku Přesnost a opakovatelnost měření Rychlostní Rychlostní profil pfii profil pfii nebo turbulentním laminárním proudûní proudûní E w D E Budící cívka magnetického pole 08 Obrázek 3: Základem magnetického prûtokomûru je FaradayÛv zákon Alternativy primárního snímacího elementu Pitotovy trubice Průtokoměry s proměnlivým průtočným průřezem D Klínov element A) Segmentov klínov snímaã Obrázek 28: Znaãkové elementy pro mûfiení prûtoku obtíïn ch tekutin H Odbûr vysokého tlaku Odbûr nízkého tlaku B) Venturiho kuïelovit prûtokomûr 6 Odměrné objemové průtokoměry Turbínové průtokoměry. snímaã Kalibrovaná komora (trubka) 2. snímaã Oddûlovací píst 34 Ostatní rotační průtokoměry Kalibrovan objem Obrázek 37: Provozní zku ební zafiízení s montáïí do potrubí Magnetické průtokoměry Průtokoměry vortex Ultrazvukové průtokoměry.00 K = asymptota pro ploch 0.95 rychlostní profil 0.90 K K = 0.75 asymptota pro laminární proudûní , Re 46 Obrázek 4: Závislost koeficientu K na hodnotû Reynoldsova ãísla Hmotnostní průtokoměry na principu Coriolisova zrychlení Tepelné hmotnostní průtokoměry Tepelné anemometry Podpûra Pfiíruby ipka ukazující smûr toku A) Horizontální, vodorovná, instalace Obrázek 56: Varianty instalace Coriolisova mûfiiãe SkfiíÀ hmotnostního prûtokomûru Spoj potrubí s prûtoãnou trubicí POZNÁMKA: Vzdálenost mezi napojením potrubí na prûtoãnou trubicí a podpûrou nesmí b t vût í neï 5 palcû SkfiíÀ hmotnostního prûtokomûru Podpûra (obvyklá montáï) POZNÁMKA: Vzdálenost mezi napojením potrubí na prûtoãnou trubicí a podpûrou nesmí b t vût í neï 5 palcû B) Vertikální, svislá, instalace 'U' podpûra 'V' podpûra 'V' svorka se rouby a maticemi Obrácená závûsná potrubní svorka C) Podepfiení a uchycení mûfiiãe 'V' podloïka se svorkou (lze obrátit) ipka ukazující smûr toku âíslo 4 ZPRAVODAJ

4 INFORMAâNÍ KAPITOLY Ediční poznámka 06 O firmě OMEGA Informační zdroje, literatura 0 Slovník âíslo 4 Mù ENÍ PRÒTOKU & Mù ENÍ V KY HLADINY Kapitola Téma Str. Výběr snímače pro měření výšky hladiny Vařící & kryogenní tekutiny Kaly, pěny & roztavené kovy V ka hladiny % 00 Obrázek 6: Vztah mezi v kou hladiny a objemem materiálu pro rûzné nádoby 50 Vertikální válcová nádoba Horizontální válcová nádoba s kruhov m prûfiezem Kulová nádoba Objem % 72 Přímá a izolovaná montáž Trubkové systémy pro měření výšky hladiny Plováky a ponorné měrky Bimetalick kompensátor vlivu teploty Vysokotlaká strana A) VyvaÏování zmûnou polohy Obrázek 73: Konstrukce diferenãních tlakomûrû Kapalná náplà Nízkotlaká strana Kalibraãní pero Tryska & klapka Mûchy ve zpûtné vazbû Opûrn ãep a tûsnûní Vysok tlak Nízkotlaká strana Membrána, kapsle vyplnûná kapalinou B) VyvaÏování zmûnou síly Pneumatické relé V stup Napájecí stlaãen vzduch Vysokotlaká strana 76 Teoretický základ práce přístrojů Konstrukce sondy Instalační hlediska A A + + A) Capacitor B) Capacitance Circuit Obrázek 8: Princip funkce kapacitanãních snímaãû D hladina. deska VF K v 2. deska C= KA D K l C = kapacitance K = dielektrická konstanta A = plocha povrchu desky D = vzdálenost mezi deskami voltmetr ampérmetr proud elektronû 87 Radar & mikrovlny Ultrazvukové měřiče výšky hladiny Nukleární měřiče výšky hladiny A) detektor mûfiící odraz mikrovlnného záfiení okénko pro mikrovlnné záfiení Obrázek 93: Uspofiádání mikrovlnného mûfiiãe B) vysílaã mikrovlnného záfiení okénko pro mikrovlnné záfiení odraïen paprsek absorbovan paprsek pfienesen paprsek mikrovlnn pfiijímaã okénko pro mikrovlnné záfiení 93 Tepelné spínače Vibrační spínače Optické spínače pfiijímaã hranol kapalina se nachází pod hranolem snímaãe LED svûtlo generované luminiscenãní diodou pfiijímaã hranol hranol snímaãe je zanofien do kapaliny LED svûtlo ztracené v kapalinû 02 Obrázek 03: Optick snímaã na principu lomu svûtla ZPRAVODAJ âíslo 4 05

5 Ediãní poznámka Dvě strany téže mince Ž Žádné tfiídy mûfiení, provádûné v technologickém procesu, nejsou spolu tûsnûji spojeny, Ïádné se tak vzájemnû nedoplàují, jako mûfiení prûtoku a mûfiení v ky hladiny. PrÛtokomûry a mûfiiãe v ky hladiny dávají, spoleãnû, v prûmyslov ch a laboratorních procesech odpovûì na základní, univerzální, otázku: "Kolik ". Spoleãnû urãují, kolik hrubého nezpracovaného materiálu (nebo dokonãen ch produktû) máte k disposici a jak rychle je spotfiebováváte (nebo produkujete). Pfiedstavují pravou ruku a levou ruku, potfiebnou pro zodpovûdné provádûní provozních a technologick ch rozvah, zkou ek, kontrol a bilancí, potfiebn ch pro ovûfiení a sladûní v konn ch v robních procesû a úãinn ch v zkumn ch postupû. Máli se mûfiit pfiesnû, pak se mûfiení prûtoku a mûfiení v ky hladiny také spolu dûlí o poctu, patfiit mezi nejobtíïnûj í základní provozní mûfiení. Z tohoto dûvodu byla postupem rokû vyvinuta úïasnû iroká kála specifick ch pfiístrojov ch technik a technologií, zaloïen ch na rûzn ch fyzikálních zákonech popisujících chování tekutin, a urãen ch pro splnûní urãit ch specifick ch aplikaãních poïadavkû. PfiedloÏené ãtvrté ãíslo Zpravodaje pro oblast mûfiení a regulace firmy OMEGA je vûnováno principûm a pouïití zhruba 30 rûzn ch typû technologie mûfiení prûtoku a zhruba 20 rûzn ch typû technologie mûfiení v ky hladiny. V tomto ãísle bychom Vás rádi seznámili s velk m mnoïstvím moïností mûfiení tûchto veliãin a s tím, jak mohou b t nejlépe ve Va em provoze spoleãnû pouïity. Vûfiíme, Ïe v tomto ãísle, poãínaje rozborem pracovních principû systémû, pfies kritéria pro v bûr zafiízení, a návody na jejich instalaci konãe, najdete uïiteãn úvod do problematiky, a to bez ohledu na to, zda jste specialista se zku enostmi z tisícû takov chto systémû, nebo zda pracujete na svém prvním systému. Jako vïdycky, neváhejte a klidnû firmû OMEGA zavolejte vïdy, kdyï myslíte, Ïe bychom Vám mohli pomoci. Na i zku ení zamûstnanci, aplikaãní inïen fii, jsou pfiipraveni a ãekají. Vûfiíme, Ïe shledáte, Ïe je toto ãíslo Zpravodaje pro Vás uïiteãné a Ïe najde trval domov ve va í odborné knihovnû. A v pfiípadû, Ïe jste se z nûjakého dûvodu dosud nesetkali se tfiemi prvními ãísly, tj. ãísly "Bezdotykové mûfiení teploty", "Sbûr dat" a "Mûfiení síly a odvozen ch veliãin", doplàte si je prosím bezplatnû tak, Ïe nav tívíte na e webovské stránky Mrs. Betty Ruth Hollander ChairmanCEO OMEGA Technologies P.S. Máteli zájem pfiedloïit, k publikování v budoucích vydáních Zpravodaje, nûjak ãlánek nebo relevantní zprávu, pfiedloïte mi je prosím po tou (P.O. box 4047, Stamford, CT 06907, USA), FA ( ) nebo em na adresu 06 âíslo 4 ZPRAVODAJ

6 O firmû OMEGA Více neï oãekáváte Z Zpravodaje pro oblast mûfiení a regulace firmy OMEGA, stejnû jako na e dnes jiï legendární pfiíruãky a encyklopedie, jsou pfiipraveny tak, Ïe Vám, pfiímo do rukou, pfiiná ejí technické informace, které Vám pomohou fie it Va e úlohy v oblastech mûfiení, regulace a samoãinného fiízení. Pokud v ak Va e potfieby pfiesáhnou moïnosti ti tûného slova pokud budete potfiebovat pfii v bûru z mnoha moïn ch v robkû technickou pomoc, nebo pokud se Vám bude zdát, Ïe potfiebn v robek není právû k disposici potom vûfiíme, Ïe se obrátíte na firmu OMEGA. V souboru ZpravodajÛ nejsou nikde uvádûny inzeráty nebo reklamní materiály. Inzeráty a reklamní materiály se ve Zpravodajích nebudou vyskytovat. Na i lidé, na e vybavení, a ná závazn pfiístup k uïivatelskému servisu vytvofiil v oboru fiízení a pfiístrojového vybavení pfiímo normu. Podívejme se na jeden vzorek na ich obsáhl ch moïností a schopností: OMEGA je zapojena do piãkového v zkumu a v voje, je angaïována v nejmodernûj ích v robních kapacitách. To v e nás pevnû drïí v oblasti techniky a technologie na ãelním místû. Na e V vojové a projekãní stfiedisko, Development and Engineering Center, je umístûno v na í poboãce ve Stamfordu, campus, Connecticut, CT. Je to domovské místo projekãních a konstrukãních laboratofií firmy OMEGA. V echny novû konstruované v robky jsou zde pfied zahájením jejich v roby a uvedením na trh testovány a dále vylep ovány. Je zde umístûna metrologická laboratofi firmy OMEGA a dal í zafiízení, urãená pro fiízení kvality v roby. Testy a zkou ky, které se zde provádûjí, zaruãují, Ïe pro svoje aplikace získáte ty nejlep í v robky. Pokud se t ká v roby, je na e vertikálnû integrované v robní zafiízení umístûno v Bridgeport, New York, NY, v blízkosti mûsta Philadelphia. Je zde moderní zafiízení pro v robu drátû termoãlánkû, jsou zde poãítaãem fiízené (CNC) válcovací stolice, zafiízení pro vstfiikové formování, svinovací stroje, oplétací stroje, protlaãovací stroje, prostfiihovací a dûrovací lisy a velmi mnoho dal ích strojû. OMEGA je hrdá na to, Ïe Vám mûïe v oblasti mûfiící a fiídící techniky nabídnout, pokud nelze Va e poïadavky zcela uspokojit z na eho irokého sortimentu standardních v robkû, své rozsáhlé, kvalitní a sofistikované, kapacity zákaznick ch inïen rsk ch sluïeb. NezáleÏí na tom, zda potfiebujete provést pouze nûjakou jednoduchou modifikaci standardního v robku, nebo zda poïadujete zhotovit na zakázku cel systém. OMEGA vá po Ïadavek vïdy pfiijme a splní. Se systémem zhotoven m na zakázku Vám rovnûï bezplatnû dodáme v kresovou dokumentaci systému zhotovenou v CAD, nebo zaãleníme, bez dal ích závazkû, tuto novou konstrukci do Va í dokumentace. Vûfiíme na aktivní a vstfiícné servisní sluïby. Souãástí na ich v robních a obchodních aktivit je trvalá snaha o dosaïení nov ch vy ích úrovní kvality. Pracujeme podle norem ISO Tento ná systematick pfiístup kotázkám kvality dále zvy uje na e v hodné postavení v konkurenãní soutûïi. Na e stfiediska, kde provádíme kalibraãní sluïby a a zkou ky kvality jsou spolehlivé a zodpovûdné základny, které nám vïdy a neustále pomáhají splnit poïadavky na ich zákazníkû. Technické stfiedisko na í spoleãnosti hostí mnoho skupin spolupracujících inïen rû a vûdcû, ktefií se obracejí na firmu OMEGA s poïadavky na kolení. Na e pfiedná ková síà má 40 míst a je vybavena nejmodernûj í multimediální technikou. Poskytuje ideální v ukové prostfiedí pro kolení, která pfiizpûsobíme potfiebám Va í spoleãnosti od základních kurzû slouïících pro osvûïení znalostí aï po nároãné, podstatou problému se zab vající kurzy. Struãnû fieãeno, povaïujeme za svoji povinnost, aby základem na eho úspûchu byla kvalitní pfiístrojová technika a poskytování v jimeãnû dobr ch sluïeb na im zákazníkûm. Priority firmy OMEGA jsou jasné: jsme zde proto, abychom Vám ulehãili fie ení Va ich problémû. Více informací o Zpravodaji nebo o technice a technologiích firmy OMEGA získáte na na í internetové adrese ZPRAVODAJ âíslo 4 07

7 Mù ENÍ PRÒTOKU & Mù ENÍ V KY HLADINY Mûfiení prûtoku PrÛkopníci v oblasti proudûní V bûr snímaãe pro mûfiení prûtoku Pfiesnost a opakovatelnost mûfiení Měření průtoku N Ná zájem o mûfiení toku vody a vûtru je vûãn. Znalost smûru a rychlosti vûtru patfiila mezi základní informace v ech starovûk ch kormidelníkû, a schopnost mûfiit prûtok, tj. prûtoãnou hmotu za jednotku ãasu nebo prûtoãn objem za jednotku ãasu, vody byla nezbytná pro správné rozdûlování vody dopravované akvadukty u tak ran ch spoleãenství, jako byla, pfiibliïnû v letech 5000 pfied Kristem trvalá tlaková ztráta v procentech diferenãního tlaku dlouhá Venturiho trubice d za ASME clona standardní Venturiho trubice krátká Venturiho trubice znaãková kalibrovaná trubice pro mûfiení prûtoku Obrázek : Tlaková ztráta porovnání Venturiho trubice s clonou sumérská mûsta Ur, Kish a Mari u fiek Tigris a Eufrat. Dokonce i nyní je rozdûlování vody mezi r Ïová políãka na Bali posvátná povinnost pfiedstavitelû, oznaãovan ch "Water Priest", "Knûz vody". Na e pochopení a poznání chování kapalin a plynû (vãetnû hydrodynamiky, pneumatiky, aerodynamiky) je zalo Ïeno na pracech starovûk ch fieck ch pfiírodovûdcû Aristotela a Archimeda. Podle Aristotela je pohyb vyvolávan proudícím médiem, které pohybuje tûlesem tak, aby zabránilo vzniku vzduchoprázdna. V estém století po Kristu pfiedpokládal John Philoponos, Ïe tûleso, které je v pohybu, získává vlastnost naz vanou impetus, impuls, a Ïe tûleso pfiechází do klidu poté co impetus vyprchá. V r. 687 objevil anglick matematik Sir Isac Newton obecn gravitaãní pomûrov koeficient beta rozdíl mezi diferenãním tlakem a trvalou tlakovou ztrátou v procentech diferenãního tlaku zákon. Funkce hmotnostních prûtokomûrû pracujících na principu mûfiení zmûny úhlové hybnosti vychází zcela ze druhého Newtonova zákona, aplikovaného na popis pohybu po kruïnici. Francouzsk matematik Ronald d Alembert v r. 742 ovûfiil, Ïe NewtonÛv tfietí pohybov zákon neplatí pouze pro nehybná tûlesa, ale i pro tûlesa, která se pohybují Průkopníci v oblasti proudění V roce 783 byl dosaïen velk milník v pochopení vlastností proudûní, kdyï v carsk fyzik Daniel Bernoulli publikoval svou knihu Hydrodynamika. Uvedl zde princip zachování energie pro proudící tekutiny. Bernoulli urãil, Ïe se vzrûstem rychlosti proudící tekutiny vzrûstá její kinetická energie a klesá její potenciální energie. Z tohoto dûvodu zúïení prûtoãného prûfiezu v proudu tekutiny zpûsobuje vzrûst rychlosti jejího proudûní a zároveà zpûsobuje pokles jejího statického tlaku. Trvalá tlaková ztráta na prûtokomûru se vyjadfiuje buì v procentech z celkového poklesu tlaku, nebo v jednotkách rychlostní v ky urãené jako w 2 /2g, kde w je rychlost proudûní a g je gravitaãní zrychlení (32.2 stopa/sekunda 2 nebo 9.8 metr/sekunda 2, hodnoty platí pro 60 zemûpisné ífiky). Jeli, napfiíklad, rychlost proudící tekutiny 0 stop za sekundu, je její rychlostní v ka 00/64.2 =.55 stopy. Jeli proudící tekutinou voda, odpovídá rychlostní v ka.55 stopy v ce.55 vodního sloupce (nebo tlaku 0.67 psi, pounds per square inch, liber na ãtvereãní palec). Jeli proudící tekutinou vzduch, odpovídá tato rychlost v ce.55 stopy vzduchového sloupce. Trvalá tlaková ztráta na rûzn ch prûtoãn ch elementech mûïe b t vyjádfiena buì v procentech z celkového poklesu tlaku (Obrázek ), nebo mûïe b t vyjádfiena pomocí rychlostní v ky. Trvalá tlaková ztráta na clonû nechè je rovna ãtyfinásobku urãité hodnoty rychlostní v ky. Na pulzaãních vírov ch snímaãích vortex je pak rovna dvojnásobku této hodnoty rychlostní v ky, na odmûrn ch objemov ch mûfiících pfiístrojích a na turbínov ch mûfiících pfiístrojích je pfiibliïnû rovna jedné této hodnotû rychlostní v ky a na Venturiho trubicích je men í neï 0.5 této hodnoty rychlostní v ky. Vznikáli tedy 08 âíslo 4 ZPRAVODAJ

8 Mûfiení prûtoku na clonû (Obrázek 2) která má po pomûrov koeficient beta roven 0.3 (prûmûr clony dûlen prûmûrem potrubí, beta = m /2, kde m je pomûr zúïení) trvalá tlaková ztráta pfii vodû D statick tlak P RT = P VC smûr toku P FT ( )D P CT Obrázek 2: Pfiemûna statického tlaku na kinetickou energii H 2 O o velikosti 00, mûïe Venturiho trubice tuto tlakovou ztrátu redukovat pfii vodû H 2 Oapro stejné mûfiení zhruba na velikost 2. Vroce 83 vynalezl anglick vûdec Michael Faraday dynamo. V iml si totiï, Ïe pfii otáãení kruhového mûdûného kotouãe mezi póly permanentího magnetu vzniká elektrick proud. FaradayÛv zákon popisující elektromagnetickou indukci tvofií základ pro práci magnetick ch prûtokomûrû. Obrázek 3 ukazuje, Ïe nacházíli se kapaln vodiã v trubce o vnitfiním prûmûru (D), a pohybujeli se v ní s prûmûrnou rychlostí (w) magnetick m polem o intenzitû (H), dochází k indukci elektrického napûtí (E) o velikosti dané vztahem kde C je pfievodní konstanta pro sjednocení jednotek. Bûhem nûkolika posledních let se kvalita a provedení magnetick ch prûtokomûrû v znamnû zlep ila. Mezi její zlep ení patfií fie ení sondy, keramické vkládané segmenty a aplikace impulzních magnetick ch polí (Obrázek 4). Základní pracovní princip sondy, zalo nestabilní oblast, odbûry tlaku zde nelze umístit tlak v místû nejvût ího zúïení toku (P VC, Vena Contracta) prûmûr nejuï ího svûtlého prûfiezu clony 2.5D D D/2 koutové odbûry (CT, Corner Taps), D 8D 2" clona pfiírubové odbûry (FT, Flange Taps), D 2" rádiusové odbûry (RT, Radius Taps),, D 6" koncové, potrubní, odbûry (PT, Pipe Taps) smûr toku P PT Ïen na Faradayovû zákonu, popisujícím elektrickou indukci, se ale nezmûnil. V roce 883 britsk strojní inïen r Osborne Reynolds pfiedloïil návrh popisovat rychlostní profil proudících tekutin pomocí jediného bezrozmûrného ãísla rychlostní profil nebo pfii turbulentním proudûní rychlostní profil pfii laminárním proudûní E V Re = D w / kde D je vnitfiní prûmûr trubice, w je rychlost tekutiny, je hustota tekutiny a je viskosita tekutiny. V iml si, Ïe pfii nízk ch hodnotách Reynoldsova ãísla (men ích neï 2000) (Obrázek 5) je proudûní ovlivàováno zejména viskozními silami a Ïe je rychlostní profil popsán (protaïenou) parabolou. Pfii vy ích hodnotách Reynoldsova ãísla (vys ích neï ) je proudûní ovlivàováno zejména setrvaãn mi silami, coï má za následek, Ïe má axiální, osová, rychlost v prûtoãném profilu rovnomûrnûj í rozdûlení a Ïe je rychlostní profil takovéhoto proudûní ploch. AÏ zhruba do roku 970 se myslelo, Ïe pfiechod mezi laminárním proudûním a turbulentním proudûním probíhá postupnû, ale se vzrûstem poznání turbulence, získaného modelováním dûje na superpoãítaãích se ukázalo, Ïe pfiechod do turbulence probíhá prudce, skokem. Jeli proudûní turbulentní, je pokles tlaku v dûsledku zúïení prûtoãného prûfiezu pfiímo úmûrn druhé mocninû z prûtoku. PrÛtok lze tedy mûfiit urãením druhé odmocniny z diferenãního tlaku, kter je v stupním signálem mûrné sondy. Pokud je proudûní laminární, je vztah mezi poklesem tlaku a prûtokem lineární. prûtokomûry pro laminární proudûní se pouïívají buì pro velmi malé prûtoky (kapilární prûtokomûry), D E E= HwDC Obrázek 3: Základem magnetického prûtokomûru je FaradayÛv zákon budící cívka magnetického pole ZPRAVODAJ âíslo 4 09

9 Mûfiení prûtoku pfiesnost (%) bûïné magnetické prûtokomûry stejnosmûrné impulsní magnetické prûtokomûry velikost prûtoku (% rozsahu stupnice) Obrázek 4: Pfiesnost magnetického prûtokomûru nebo tehdy, máli technologická tekutina vysokou viskozitu. U nûkter ch prûtokomûrû je skuteãností, Ïe od objevu odpovídajícího fyzikálního zákona do jeho vyuïití pro konstrukci prûtokomûru.uplynulo více neï jedno století. Platí to napfiíklad pro ultrazvukové prûtokomûry vyuïívající Dopplerova jevu, nebo pro prûtokomûry pracující na principu Coriolisova zrychlení. V roce 842 rakousk fysik Christian Doppler objevil, Ïe kdyï se zdroj zvuku blíïí k pfiíjemci zvuku (napfiíklad kdyï se vlak pfiibliïuje ke stojícímu posluchaãi), zdá se kmitoãet zvuku vy í. KdyÏ se zdroj a pfiíjemce od sebe vzájemnû vzdalují, v ka tónu se sníïí (délka vlny zvuku se zdá vût í). Trvalo v ak je tû více neï jedno století, neï na trh pfii ly prûtokomûry, které DopplerÛv jev vyuïívají. Ultrazvukové prûtokomûry vyuïívající Dooplerova jevu vysílají do proudícího média ultrazvukov paprsek o kmitoãtu 0.5 MHz. Proudící tekutina obsahuje odraïeãe, napfiíklad bublinky nebo pevné ãásteãky. Zmûna kmitoãtu odraïeného signálu je závislá na prûmûrné postupné rychlosti tûchto odra ÏeãÛ. Takto urãenou rychlost lze potom zase pouïít pro v poãet prûtoku. Historie prûtokomûru pracujícího na principu Coriolisova zrychlení je podobná. V roce 843 francouzsk stavební inïen r Gaspard Coriolis objevil, Ïe se vítr, proudy v oceánu, a dokonce i vzduchem letící dûlostfielecké náboje, jako dûsledek rotace Zemû, stáãejí stranou. Na severní polokouli se odchylují od smûru pûvodního pohybu doprava, na jiïní polokouli se odchylují od smûru pûvodního pohybu doleva. Obdobnû se tûleso, pohybující se ve smûru nûkterého ze zemsk ch pólû, stáãí smûrem na v chod. Pfii pfiechodu k pólu si totiï ponechává obvodovou rychlost, ve v chodním smûru, zemského povrchu na men ích zemûpisn ch ífikách, a ta je vût í neï obvodová rychlost zemského povrchu v blízkosti pólû. Pomal v voj snímaãû a elektroniky konstrukci prvního hmotnostního prûtokomûru vyuïívajícího Coriolisova zrychlení opût pozdrïel, a to aï do sedmdesát ch let minulého století. Maìarsko americk leteck inïen r Theodore von Karman si, jako dítû vyrûstající v Transylvánii (v nynûj ím Rumunsku) v iml, Ïe stojící kameny vyvolávají v proudící vodû odtrhávající se a postupující (Karmanovy) víry a Ïe vzdálenost mezi tûmito postupujícími víry je konstantní a nezávisí na rychlosti, s jakou voda teãe. Pozdûji také pozoroval, Ïe kdyï ve vûtru plápolá prapor, je délka vln na praporu nezávislá na rychlosti vûtru a závisí pouze na prûmûru stoïáru praporu. Toto vede k teorii, která je v pozadí vírov ch prûtokomûrû, které urãují rychlost proudûní z poãtu vírû, procházejících snímaãem. Von Karman publikoval své objevy v roce 954, a protoïe v této dobû Varianty přístrojů pro měření průtoku se pohybují v rozsahu od jednoduchých, levných, snímačů s lopatkovými koly (na obrázku) po sofistikovaná velmi přesná zařízení. jiï snímaãe a elektronika potfiebné pro urãení poãtu vírû existovaly, bylo moïné oznámit dostupnost prvního vírometru jiï v prvním vydání dále citované knihy Instrument Engineer's Handbook, publikované v roce 968. Poãítaãe otevfiely nové obzory ve v ech inïen rsk ch oblastech a mûfiení prûtoku zde není v jimkou. Bylo to teprve v roce 954, kdy jin maìarsko americk matematik, John von Neumann, postavil Uniac a je tû pozdûji, kdy zase jin maìarsko americk inïen r, Andy Grove z firmy Intel, vyvinul první integrovan obvod. JiÏ v dne ní dobû tyto události techniku mûfiení prûtoku zcela ovlivàují a mûní. Inteligentní sondy pro snímání diferenãního tlaku (d/p, differential pressure), napfiíklad, mohou automaticky pfiepínat svûj rozsah mezi dvûma kalibrovan mi intervaly (jeden pro % d/p aï 0% d/p, druh pro 0% d/p aï 00% d/p) zvût ují tím pfiesnost mûfiení clonou na hodnotu lep í neï % pfii rozsahu prûtoku v pomûru 0:. Navíc je moïné, do urãení v sledku s touto pfiesností, zahrnout nejen vlivy hystereze, pfiepínání rozsahu a vlivy nelinearity, ale také vlivy driftu, teploty, vlhkosti, vibrací, pfiekroãení rozsahu a vliv zmûn napájecího napûtí. V voj integrovan ch obvodû s vysok m stupnûm integrace zpûsobil, Ïe se staly uskuteãniteln mi konstrukce univerzálních prûtokomûrû. Nyní je moïné nahradit snímaãe barevn ch znaãek nebo chemick ch stopov ch znaãek 0 âíslo 4 ZPRAVODAJ

10 Mûfiení prûtoku (které mûfií rychlost proudûní dûlením vzdálenosti mezi dvûma dvûma body dobou nutnou pro posunutí znaãky o tuto vzdálenost) snímaãi, urãujícími rychlost proudûní v poãtem vzájemné korelaãní funkce, tyto prûtokomûry znaãení nepouïívají (Obrázek 6). Toto elegantní fie ení prûtokomûru nevyïaduje, aby v procesu probíhala nûjaká zvlá tní fyzikální promûna, nevyïaduje ani Ïádné naru ení, Ïádn prûchod, do potrubí. Mûfiení je zaloïeno na pamatování ãasového prûbûhu umu, ovliv Àujícího nûjakou jinou související a zvnûj ku mûfiitelnou promûnnou veliãinu technologického procesu a na urãení jeho dopravního zpoïdûní pfii pohybu tekutiny od bodu A do bodu B. Výběr snímače pro měření průtoku Cílem této kapitoly je poskytnout ãtenáfii informace, které mu mohou usnadnit provedení kvalifikovaného v bûru prûtokomûru, vhodného pro jeho konkrétní aplikaci. Pro rychlé zamûfiení pozornosti na nejpravdûpodobnûj í konkurenty v oblasti mûfiící techniky jsou pouïity tabulky. Tabulky slouïí pro zorientování se v problematice a pro v bûr prûtokomûru. Tabulky I a II byly sestaveny tak, aby pro tento v bûrov proces poskytly velké mnoïství informací. V takovéto situaci je tfieba zváïit také takové nepostiïitelné faktory, jak mi jsou, v daném konkrétním provoze, obeznámenost zamûstnancû provozu s vûcí, jejich zku enosti pfii kalibraci a pfii údrïbû zafiízení, dostupnost náhradních dílû, dosavadní stfiední doba mezi poruchami, atd. Teprve poté, co jsou tyto kroky uãinûny, se také doporuãuje vypoãítat cenu instalace a zavedení systému. Jedním z nejãastûj ích omylû pfii mûfiení je, Ïe se pofiadí pfii v bûru obrací: místo aby se vybíral snímaã, kter splní svûj úkol nejlépe, je snaha ospravedlnit pouïívání urãitého zafiízení zdûvodnûním, Ïe je levnûj í. Tyto "levné" nákupy mohou mít za následek, Ïe jsou pak jejich instalace nejdraï í. náporov prûtokomûr (nejlep í pfiípad) v tokov souãinitel centrická clona s pravoúhlou hranou clonového kotouãe integrální clona Obrázek 5: Vliv Reynoldsova ãísla na v tokov souãinitel u rûzn ch prûtokomûrû Základem pro dobr v bûr prûtokomûru je jasné pochopení poïadavkû konkrétní aplikace. Je proto tfieba vûnovat ãas do úplného poznání podstaty technologické tekutiny a podstaty celkové instalace snímaãe. Sestavení specifikace, která vyjádfiuje poïadavky dané aplikace by mûlo b t provádûno systematicky, krok za krokem. Prvním krokem v procesu v bûru prûtokomûru je stanovení, zda se poïaduje informace o okamïité hodnotû prûtoku, nebo integrální informace o proteklém mnoïství a zda se tato informace bude vyuïívat lokálnû, nebo zda bude pfiená ena na dálku. Budeli pfiená ena na dálku, bude pfiená ena analogovû, ãíslicovû, nebo sdílenû Budeli pfiená ena sdílenû, jaká je poïadovaná (minimální) frekvence obnovy, aktualizace, dat Jakmile jsou tyto otázky zodpovûzeny, je tfieba pfiistoupit k vyhodnocení vlastností a charakteristik proudûní technologické tekutiny a vlastností a charakteristik potrubí, s kter m bude prûtokomûr pouïíván (Tabulka I). Pro systematick pfiístup k fie ení této úlohy byly sestaveny formuláfie, do formuláfiû je pro kaïdou aplikaci tfieba vyplnit následující typy údajû: Charakteristiky tekutiny a charakteristiky proudûní: V této ãásti tabulky se udává název tekutiny a její tlak, excentrická clona prûtokomûrná d za náporov prûtokomûr (nejhor í pfiípad) magnetick prûtokomûr Venturiho trubice clona s ãtvrtkruhovou pfiední hranou clonového kotouãe Reynoldsovo ãíslo pro potrubí teplota, pfiípustn pokles tlaku, hustota (nebo mûrná váha), vodivost, viskosita (zda jde, nebo nejde o newtonovskou tekutinu) a tlak par pfii maximální teplotû. Dále se udává, jak se tyto parametry mohou mûnit, nebo jak se mohou vzájemnû ovlivàovat. Také je zde tfieba sdûlit v echny informace, vztahující se k toxicitû látek a k bezpeãnosti, je tfieba uvést sloïení tekutiny, údaje o pfiítomnosti bublinek a pevn ch ãástic (zda jsou abrasivní nebo mûkké, jak mají ãástice rozmûr, zda jde o vlákna) popsat tendenci tekutiny tvofiit povlaky a uvést vlastnosti tekutiny pfii pfienosu svûtla (neprûsvitná, prûsvitná, prûhledná). K normálním pracovním hodnotám tlakû a teplot by mûly b t uvedeny jejich pfiedpokládané minimální a maximální hodnoty. Mûly by b t rovnûï uvedeny následující skuteãnosti: zda mûïe docházet k reverzaci toku tekutiny, zda je vïdy potrubí tekutinou naplnûno, zda mûïe dojít k toku kalu nebo kalové smûsi (vzduchpevné ãásticekapalina), zda je pravdûpodobné sycení vzduchem, zda jsou pravdûpodobné pulsace, zda se mohou vyskytovat náhlé zmûny teploty, zda jsou nutná speciální bezpeãnostní opatfiení pfii ãi tûní a údrïbû. ZPRAVODAJ âíslo 4

11 Mûfiení prûtoku Pokud se t ká potrubí a prostfiedí, kde bude prûtokomûr umístûn, je tfieba pfiesnû stanovit následující údaje: Pokud jde o potrubí, tak jeho smûr (u kapalin je tfieba se vyhnout smûru toku shora dolû), rozmûr, materiál potrubí, v kres, tlakové dimenzování, m(t) n(t) m(t) A dopravní zpoïdûní Obrázek 6: Ultrazvukov korelaãní prûtokomûr n(t) typy a rozmûry pfiírub, pfiístupnost, zatoãení pfied a za prûtokomûrem, tj. ve smûru proti proudu a po proudu, ventily, regulátory a regulaãní orgány a dostupné pfiímé délky potrubí. Pokud jde o prostfiedí, musí inïen r kter specifikaci provádí vûdût, zda jsou pfiítomny, nebo zda mohou b t pfiítomny, vibrace a magnetická pole, jeli k disposici elektrická nebo pneumatická energie, jeli prostfiedí klasifikováno jako prostfiedí s nebezpeãím v buchu, v bu né prostfiedí, nebo zda jsou zde kladeny jiné poïadavky, napfiíklad poïadavky na dodrïení hygienick ch pfiedpisû nebo pfiedpisû na ãistotu prostfiedí B (CIP, cleaninplace). Dal ím krokem je urãení poïadovaného rozsahu mûfiiãe. Zde je tfieba stanovit minimální a maximální hodnotu prûtoku (hmotnostního nebo objemového), která bude mûfiená. Poté se urãí poïadovaná pfiesnost mûfiení prûtoku. Typicky se Transport Pipe vzdálenost poloha bodu A poloha bodu B mezi body A a B smûr toku signál z pfiedního pfievodníku t, ãas signál ze zadního pfievodníku t, ãas pfiesnost udává v procentech mûfiené okamïité hodnoty (AR actual reading), v procentech kalibrovaného rozsahu (CS, calibrated span), nebo v procentech plného rozsahu pfiístroje, tj. maximální hodnoty na stupnici pfiístroje (FS, full scale). PoÏadavky na pfiesnost mûfiení je tfieba stanovit jednotlivû pro minimální, normální a maximální hodnotu prûtoku. Pokud tyto poïadavky neznáte, nemusí provedení Va eho mûfiiãe ve svém plném rozsahu vyhovovat. Přesnost a opakovatelnost měření V aplikacích, kde je prodej a nákup v robkû zaloïen na odeãtu údaje na stupnici, je rozhodující absolutní pfiesnost mûfiení. V ostatních aplikacích mûïe b t v znamnûj í opakovatelnost mûfiení, neï absolutní pfiesnost mûfiení. Doporuãuje se proto pro kaïdou aplikaci urãit poïadavky na pfiesnost a poïadavky na opakovatelnost oddûlenû a uvést je takto ve specifikaci. Pokud je pfiesnost prûtokomûru uvádûná v procentech CS, nebo v procentech FS, roste s poklesem hodnoty mûfieného prûtoku relativní chyba. Pokud je chyba mûfiiãe urãena v procentech AR, zûstává relativní chyba odeãtu jak pfii malém, tak pfii velkém prûtoku stejná. ProtoÏe má pln rozsah stupnice (FS) vïdy vût í hodnotu neï je hodnota kalibrovaného rozsahu (CS), bude mít snímaã v provedení s urãitou chybou danou v procentech FS vïdy vût í chybu, neï pfiístroj, kter má specifikovanou stejnou chybu v procentech CS. Pro spravedlivé porovnání v ech cenov ch nabídek se proto doporuãuje pfievést v echna uvedená vyjádfiení chyb na stejné jednotky pfiepoãtem na procenta AS. Doporuãuje se také, aby uïivatel porovnal moïné instalace na základû celkové chyby mûfiící smyãky. Pfiesnost kotouãe clony je udána, napfiíklad, vprocentech AR, zatímco chyba pfiidru Ïené komory pro odeãet diferenãního tlaku je udána v procentech CS. Podobnû je pfiesnost prûtokomûru na principu Coriolisova zrychlení dána souãtem dvou chyb, jedné udávané v procentech AR, druhé v procentech z hodnoty FS. Celková chyba, odchylka oproti správné hodnotû prûtoku, se vypoãítává jako odmocnina ze souãtu druh ch mocnin jednotliv ch dílãích chyb. U dobfie pfiipravené specifikace prûtokomûru jsou v echny údaje, t kající se pfiesnosti, pfievedeny na jednotné vyjádfiení v procentech AR a takto v procentech AR vyjádfiené poïadavky jsou specifikovány zvlá È pro minimální, pro pracovní a pro maximální prûtok. V echny specifikace prûtokomûrû a cenov ch nabídek by mûly pfiesnost a opakovatelnost mûfiení pro minimální, normální a maximální prûtoky jasnû definovat. Tabulka udává rozsahy Reynoldso 2 âíslo 4 ZPRAVODAJ

12 Mûfiení prûtoku va ãísla (RD = Re urãené pro D), ve kter ch mohou rûznû fie ené prûtokomûry pracovat. Pfii v bûru správného prûtokomûru je jedním z prvních krokû stanovení, dané aplikaci odpovídající, minimální a maximální hodnoty Reynoldsova ãísla. Maximální hodnota RD se urãí tak, Ïe se do v poãtu dosadí maximální hodnota prûtoku tekutiny, maximální hodnota hustoty tekutiny a minimální hodnota vizkosity tekutiny. Minimální hodnota RD se naopak urãí pro minimální hodnoty prûtoku a hustoty tekutiny a pro maximální hodnotu vizkosity tekutiny. Lzeli získat pfiijatelné v sledky mûfiení pomocí mûfiiãû dvou rûzn ch kategorií, a pokud jedna z tûchto kategorií nemá pohyblivé díly, vybírejte mûfiiãe bez pohybliv ch dílû. Pohyblivé díly jsou potenciálním zdrojem potíïí a to nejen vzhledem ke zfiejm m dûvodûm dan m jejich opotfiebováním, nutností mazání a citlivostí na sedimentaãní povlaky, ale také proto, Ïe pohyblivé díly vyïadují volné ãistící prostory, které obãas zaná ejí do mûfieného prûtoku nemûfiené "proklu Tabulka : Tabulka pro vyhodnocení vlastností prûtokomûru clona se ãtvrtkruh. hranou s le tûn m vnitfiním povrchem integrální segmentová klínová excentrická segmentová Venturiho kuïel. prûtokomûr náporov *** Venturiho trubice prûtokomûrná d za krátká Venturiho trubice Pitotova trubice intergraãní Pitotova trubice kalibrované koleno kalibrované pfiímé potrubí magnetick * odmûrn objemov pro plyny pro kapaliny turbínov pro plyny pro kapaliny ultrazvukov na principu mûfi. dopr. zpoï. na principu Dopplerova jevu s promûnn. prûtoãn m prûfiezem pulsaãní vírov vortex pfiesn vortex (Swirl) fluidní oscilaãní (Coanda) hmotnostní na principu Coriolisova zrychl. tepelná sonda prûtokom. mûfi. prûtok pev. ãástic korelaãní kapacitanãní ultrazvukov cp = p 0 2 (centi Poise) cs = s 0 2 (centi Stokes) SD = nûkterá fie ení >.5 (40) (240) <0.5 (2) <2 (300) >2 (50) >4 (00) (2800) <0.5(2) >2 (50) >2 (50) >3 (75) >3 (75) > (25) >2 (50) (6400) LINEÁRNÍ STUPNICE, DYNAMICK ROZSAH = 0: (nebo lep í) 0.72 (2.5800) <2 (300) <2 (300) (6600) (6600) >0.5 (2) >0.5 (2) 3 (75).56 (40400) <6 (400) >.5 (40) (650) <72 (800) <24 (600) <8 (200) >0.5 (2) SD PLYNY (PÁRY) ROZMùR PRÒTOKOMùR POTRUBÍ (inch), (mm) POLOHA NA STUPNICI JE ÚMùRNÁ ODMOCNINù Z PRÒTOKU: DYNAMICK ROZSAH = 4: (typické pomûrové rozpûtí rozsahu)** SD SD SD TLAK SD SD = normálnû lze aplikovat (pouïití je moïné zváïit) = urãen pro tuto aplikaci (obecnû vhodn ) VISKOSNÍ SD KAPALINY SD KALY VODNÍ PÁRA âisté ZNEâISTùNÉ VELK MAL âisté VELKÁ VISK. MALÁ VISK. ZNEâISTùNÉ KOROSIVNÍ VELMI KOROSIVNÍ VLÁKNITÉ ABRASIVNÍ SD SD SD REVERSIBILNÍ PROUDùNÍ PULSUJÍCÍ PROUDùNÍ VELKÁ TEPLOTA KRYOGENNÍ TEKUTINY NEÚPLNù ZAPLNùNÉ POTRUBÍ NENEWTONOVSKÉ TEKUTINY OTEV EN KANÁL SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD URV = horní hodnota rozsahu = nelze aplikovat + TYPICKÉ HODNOTY pfiesnost, nekalibrovan mûfiiã (vãetnû pfievod./vysíl. signálu) ±4% URV ±% URV ±25% URV ±0.5% URV ±24% URV ±24% URV ±0.5% hodnoty ±0.55% URV ±0.52% URV ±2% URV ±.25% URV ±35% URV ±2% URV ±50% URV ±% hodnoty ±0.5% hodnoty ±% hodnoty ±0.5% hodnoty ±0.5% hodnoty ±0.5% hodnoty ±% hodnoty do ffl 5% URV ±% hodnoty do ffl 5% URV ±% hodnoty do ffl 0% URV ±0.75.5% hodnoty ±0.5% hodnoty ±2% hodnoty ±0.50% hodnoty ±2% URV ±0.5% hodnoty do ffl 4% URV údaje nejsou k disposici ±6% z Podle jin ch pramenû by mûla b t minimální hodnota Reynoldsova ãísla mnohem vût í TYPICKÉ HODNOTY Reynoldsova ãísla + + nebo viskosity R D > 0,000 R D > 0,000 R D > 0,000 R D > 500 R D > 0,000 R D > 0,000 R D : 8,0005,000,000 R D > 00 R D > 75,000 R D > 50,000 R D > 2,800 R D > 00,000 R D > 40,000 R D > 0,000 R D < 500 R D > 4,500 limit R D není 8,000 cs Rp > 5,000, 5 cs R D > 0,000 R D > 4,000 limit R D není < 00 cs R D > 0,000, < 30 cp R D > 0,000, < 5 cp R D > 2,000, < 80 cs limit R D není limit R D není údaje nejsou k disposici údaje nejsou k disposici TEPLOTA F ( C) provozní teplota do 000 F (540 C) teplotní rozasah pfievodníku /vysílaãe je omezen hodnotami 30 F aï F (30 C aï +20 C) 700 (370) Process temperature to 000 F (540 C): Transmitter limited to F (3020 C) 50 (66) 360 (80) 250 (20) 600 (35) (268260) (268260) (80260) (80260) sklo: 400 (200) kov:,000 (540) 400 (200) 536 (280) 350 (75) (224427),500 (86) 750 (400) 300 (49) (8020) RELATIVNÍ TLAK psig (kpa) do psig (4 000 kpa) 600 (4,00) To 4,000 psig (4,000 kpa) 30 (225),500 (0,800),400 (0,000),400 (0,000) 3,000 (2,000) 3,000 (2,000) dan dimens. potrubí dan dimens. potrubí sklo: 350 (2,400) kov: 720 (5,000),500 (0,500) dan dimens. potrubí 720 (5,000) 5,700 (39,900) dan dimens. potrubí 580 (4,000) 580 (4,000) dan dimens. potrubí * kapalina musí b t elektricky vodivá ** pro laminární prûtokomûr je dynamick rozsah 0: *** u nov ch fie ení prûtokomûru je signál linearizovan ZPRAVODAJ âíslo 4 3

13 Mûfiení prûtoku zy". I u dobfie udrïovan ch a kalibrovan ch mûfiiãû se tento nemûfien prûtok mûní se zmûnami viskosity a teploty tekutiny. Vnitfiní rozmûry tohoto snímaãe se také mûní s teplotou, na kterou je tfieba provádût korekci. Dále se obecnû doporuãuje, aby se v pfiípadû, kdy lze získat stejné v sledky buì prûtokomûrem, kter mûfií na základû pûsobení celého prûtoku, nebo bodov m snímaãem, pouïil prûtokomûr. Bodové snímaãe nesledují prûtok jako celek, mûfií proto pfiesnû pouze tehdy, jsouli zasunuty do hloubky, kde má rychlost proudûní hodnotu, rovnou stfiední hodnotû rychlostního profilu, urãeného v celém prûfiezu trubky. I kdyï je Tabulka 2: Snímaãe prûtoku. Orientaãní tabulka KONSTRUKâNÍ TYP clona (kotouãová nebo integrální) segmentová klínová clona Venturiho kuïelovit prûtokomûr náporové mûfiiãe Venturiho trubice prûtokomûrné d zy Pitotovy trubice kalibrovaná kolena laminární prûtokomûry magnetické prûtokomûry odmûrné objemové mûfiiãe pro plyny odmûrné objemové mûfiiãe pro kapaliny turbínové prûtokomûry ultrazvukové prûtokomûry na princ. mûfi. doprav. zpoïdûní na principu Dopplerova jevu s promûnn m prûtoãn m prûfiezem pulsaãní vírov vortex SD fluidní oscilaãní (Coanda) hmotnostní prûtokomûry hmotnostní prûtokomûry tepelná sonda prûtokomûry mûfi. prûtok pev. ãástic SD pfiepadové, Ïlabové a kanálové HMOTNOSTNÍ SMÍMAâ PRÒTOKU S P ÍM M P EVODEM SNÍMAâ PRÒTOKU Mù ÍCÍ DIFERENâNÍ TLAK OBJEMOV ODMùRN SNÍMAâ PRÒTOKU SNÍMAâ PRÒTOKU Mù ÍCÍ RYCHLOST OâEKÁVANÁ CHYBA P I ZMùNù VISKOSITY DOSTUPNOST P EVODNÍKU/VYSÍLAâE LINEÁRNÍ V STUP DYNAMICK ROZSAH, POMùROVÉ ROZPùTÍ ROZSAHU SD H M A H H M M N M SD SD SR SR SR SR SR SR SR SR ➁ 3: 3: ➁ ➁ 3: to 5: 5: 3:➁ 3: ➁ 3:➁ 3: ➁ ➁ 0: 30: ➆ 0: to 200: ➆ 0: H N N A A A N N M SD ➇ 0: 20: 0: 0: ➅ 0/ 2/➅ 20: 20:➆ 5: to 80: 00: H A M M M A M N H N M A A N N M A H M/H M M 20/5 20/5 2/5 20/5 5/5 20/5 30/5 25/0 5/5 5/3 N N 5/5 20/5 20/5 N 20/5 20/5 N 20/5 = nestandardní rozsah ➀ = Údaje v tomto sloupci slouïí pouze pro v eobecn pfiehled. L = omezen ➁ = Primární snímací element má svojí podstatou znaãnû vût í dynamick rozsah, pomûrové rozpûtí rozsahu, SD = nûkteré konstrukce neï je uvedeno. Uvedené hodnoty odráïejí omezení, daná, pfii poïadované pfiesnosti % z mûfiené hodnoty, snímaãem diferenãního tlaku. U vícerozsahov ch inteligentních pfievodníkû/vysílaãû mûïe b t hodnota pomûrového H = maximální rozpûtí rozsahu aï 0: A = prûmûrná ➂ = Horní mez je dána rozmûrem potrubí. M = minimální ➃ = Prakticky bez omezení, dané fie ením sondy. N = Ïádná SR = signál je úmûrn odmocninû z prûtoku TRVALÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA NA SNÍMAâI ➀➄ P IBLIÎNÁ POÎADOVANÁ DÉLKA P ÍMÉHO POTRUBÍ (VSTUPNÍ PRÒMùR / V STUPNÍ PRÒMùR) 5/3 4/ ROZSAH PRÒTOKU kgm/hr Sm 3 /hr or Am 3 /hr âíslo 4 ZPRAVODAJ cc/min cc/min m 3 /hr gpm m 3 /hr gpm gpm m 3 /hr gpm m 3 /hr SCFM Sm 3 /hr gpm m 3 /hr gpm m 3 /hr váhové jednotky hmotnostního prûtoku prûtokomûrû mûfiících prûtok pevn ch ãástic jednotky objemového prûtoku plynû jednotky objemového prûtoku kapalin gpm m 3 /hr SCFM Sm 3 /hr gpm m 3 /hr ACFM Sm 3 /hr gpm m 3 /hr SCFM Sm 3 /hr gpm m 3 /hr SCFM Sm 3 /hr gpm m 3 /hr SCFM Sm 3 /hr gpm m 3 /hr SCFM Sm 3 /hr gpm m 3 /hr SCFM Sm 3 /hr gpm m 3 /hr SCFM Sm 3 /hr gpm m 3 /hr SCFM Sm 3 /hr gpm m 3 /hr ACFM Sm 3 /hr SCFM Sm 3 /hr SCFM Sm 3 /hr SCFM Sm 3 /hr lbm kgm/hr lbm kgm/hr gpm m 3 /hr ➄ = Mûní se v závislosti na naru ení proudûní pfied krtícím orgánem ➅ = MÛÏe b t vût í pokud se pracuje s tekutinou s velk m Reynoldsov m ãíslem ➆ = AÏ 00: ➇ = U turbínov ch prûtokomûrû pro mûfiení prûtoku plynu vût í ➈ = K disposici mohou b t pfiístroje s vy ími a niï ími rozsahy prûtoku. Ovûfite si údaje od více v robcû.

14 Mûfiení prûtoku tento bod peãlivû urãen pfii kalibraci, neb vá stál, protoïe se rychlostní profil mûní s velikostí prûtoku, s viskositou, s teplotou a s ostatními faktory. Jsouli v echny závûry vyhodnocení stejné, ale jedno fie ení prûtokomûru nabízí men í trvalou tlakovou ztrátu, doporuãuje se zvolit toto fie ení. Jeden z dûvodû je ten, Ïe tlakovou ztrátu je nutné po celou dobu Ïivotnosti technologie platit vût ími náklady na práci ãerpadla nebo kompresoru. Druh m dûvodem je, Ïe tlakov pokles vzniká v dûsledky omezení, zúïení, prûtoãného profilu a kdekoliv je profil potrubí zúïen, vznikají podmínky pro ukládání, sedimentaci, materiálu, ucpání potrubí a pro vznik kavitace. Pfied specifikací prûtokomûru se rovnûï doporuãuje zváïit, budeli uïiteãnûj í prezentovat informaci o prûtoku ve hmotnostních nebo v objemov ch jednotkách. Mûfiíli se prûtok stlaãiteln ch látek, neb vá, pokud není hustota (a nûkdy také viskosita) tekutin konstantní, údaj o objemovém prûtoku pfiíli smyslupln. Mûfiíli se rychlost (objemov prûtok) nestlaãiteln ch kapalin, zpûsobuje chybu pfiítomnost suspendovan ch bublinek, pfied pfiíchodem tekutiny do prûtokomûru je proto tfieba vzduch nebo plyn z kapaliny odstranit. U jin ch prûtokomûrû (ultrazvukov ch) mohou zpûsobovat potíïe potrubní fiády, nebo mûïe mûfiiã pfiestat fungovat v pfiípadû, Ïe je Reynoldsovo ãíslo pfiíli malé (u pulzaãních vírov ch mûfiiãích vortex musí b t R D > ). Z pohledu v e uveden ch rozborû je tfieba mít na pamûti, Ïe je vhodn hmotnostní prûtokomûr, kter není citliv na zmûny hustoty tekutiny, jejího tlaku a viskozity a jehoï ãinnost není ovlivàována velikostí Reynoldsova ãísla. V chemickém prûmyslu jsou také nedostateãnû vyuïívány rûzné mûfiící Ïlaby, které mohou mûfiit prûtok v neúplnû zaplnûném potrubí a mohou pfiená et velké plovoucí nebo ponofiené pevné ãástice. T Odkazy na literaturu, zdroje dalších informací OMEGA Complete Flow and Level Measurement Handbook and Encyclopedia, OMEGA Press, 995. OMEGA Volume 29 Handbook & Encyclopedia, Purchasing Agents Edition, OMEGA Press,995. "Advanced Process Control for TwoPhase Mixtures," David Day, Christian Reiner and Michael Pepe, Measurements & Control, June,997. Applied Flow Measurement, N. P. Cheremisinoff, Marcel Decker, 979. "Characteristics and Applications of Industrial Thermal Mass Flow Transducers", Jerome L. Kurz, Proceedings 47th Annual Symposium on Instrumentation for the Process Industries, ISA, 992. Developments in Thermal Flow Sensors, Jerome L. Kurz, Ph.D., Kurz Instruments Inc., 987. "Differential Flow Measurements of MeterConditioned Flow", Stephen A. Ifft and Andrew J. Zacharias, Measurements & Control, September, 993. Dry Solids Flow Update, Auburn International Inc. Flow Measurement Engineering Handbook, R. W. Miller, McGraw Hill,983. Flow Measurement for Engineers and Scientists, N.P. Cheremisinoff, Marcel Dekker, 988. Flow Measurement, Bela Liptak, CRC Press, 993. "Flowmeter Geometry Improves Measurement Accuracy", Stephen A. Ifft, Measurement & Control, October, 995. Flowmeters, F. Cascetta, P. Vigo, ISA, 990. Fluidic Flowmeter, Bulletin 400M, Moore Products Co., June, 988. Fundamentals of Flow Metering, Technical Data Sheet 303, Rosemount Inc., 982. Guide to Variable Area Flowmeters, Application No.: T022 Issue I, Brooks Instrument Co., 986. Incompressible Flow, Donald Paton, Wiley, 996. Industrial Flow Measurement, D. W. Spitzer, ISA, 984. "Installation Effects on Venturi Tube Flowmeters", G. Kochen, D. J. M. Smith, and H. Umbach, Intech, October, 989. Instrument Engineer s Handbook, Bela Liptak, CRC Press, 995. "Is a Turbine Flowmeter Right to Your Application", Michael Hammond, Flow Control, April, 998. "Mass Flowmeters", Measurements & Control, September, 99. MicroprocessorBased 2Wire Swirlmeter, BaileyFischer & Porter Co., 995. "Process Gas Mass Flow Controllers: An Overview", J. G. Olin, Solid State Technology, April, 988. "Target Flowmeters", George W. Anderson, Measurements & Control, June, 982. Thermal Approach to Flow Measurement, Joseph W. Harpster and Robert Curry, Intek, Inc., 99. "Ultrasonic Flowmeter Basics", Gabor Vass, Sensors, October, 997. "Ultrasonic Flowmeters Pick Up Speed", Murry Magness, Control, April, 996. "User Tips for Mass Volume Flowmeters", Donald Ginesi and Carl Annarummo, Intech, April, 994. ZPRAVODAJ âíslo 4 5

15 2 Mù ENÍ PRÒTOKU & Mù ENÍ V KY HLADINY PrÛtokomûry zaloï. na mûfi. difer. tlaku Alternativy primár. snímacího elementu Pitotovy trubice PrÛtokomûry s promûn. prûtoã. prûfi. Průtokoměry založené na měření diferenčního tlaku V V poãet prûtoku z odeãtu tlakové ztráty na zúïení potrubí je v prûmyslov ch aplikacích snad nejbûïnûji pouïívaná technika mûfiení prûtoku (Obrázek 2). Pokles tlaku generovan irokou kálou geometricky popsan ch zúïení byl bûhem let dobfie analyzován, a jak vidíme v Tabulce 2, jsou tyto primární prûtokomûrné elementy, "prûtokomûrné hlavice", k dispocici v iroké kále sestav, kaïd typ elementu má své silné a slabé stránky. Varianty na téma mûfiení diferenãního tlaku (d/p) zahrnují aplikaci Pitotov ch trubic a mûfiiãû s promûnn m prûtoãn m prûfiezem (rotametrû), tyto varianty budou diskutovány v této kapitole pozdûji. tlak v potrubí místo maximálního zúïení toku podle následujících obecn ch vztahû: w= k(h/ r) 0.5 Q= ka(h / r) 0.5 m= ka(hr) 0.5 k je v tokov souãinitel mûrného elementu (zahrnuje také fyzikální jednotky mûfiení), A je svûtl prûfiez potrubí a r je hustota proudící tekutiny. Hodnota koeficientu k je závislá na velikosti Reynoldsova ãísla (viz Obrázek 5) a na hodnotû "pomûrového koeficientu beta (b)", která je daná podílem stfiedního prûmûru v místû zúïení a vnitfiního prûmûru potrubí. Podle typu pouïitého prûtokomûrného elementu lze pro stanovení hodnoty smûr toku laminární proudûní k pouïít dal í dodateãné parametry, korekãní ãinitele. Hodnoty tûchto parametrû mohou b t vypoãítány pomocí rovnic, nebo mohou b t odeãteny z grafû a tabulek, které lze získat u American National Standards Institute (ANSI), u American Petroleum Institute (API), u American Society of Mechanical Engineers (ASME) a u American Gas Association (AGA). Tyto grafy a tabulky jsou zahrnuty do mnoha z prací, které jsou uvedeny jako odkazy na literaturu a zdroje dal ích informací na konci této kapitoly. V tokov souãinitel primárních elementû se urãuje pfii laboratorních zkou kách, které reprodukují geometrické uspofiádání instalace. Publikované hodnoty obvykle reprezentují stfiední hodnotu k zji tûnou pro dané uspofiádání z v sledkû minimálnû tfiiceti kalibraãních pochodû. Nejistota tûchto publikovan ch hodnot se pohybuje mezi 0.5 % aï 3 %. Pfii pouïití tûchto publikovan ch v tokov ch souãinitelû je moïné získat rozumné v sledky mûfiení prûtoku i bez kalibrace mûfiícího zafiízení po jeho instalaci. Kalibrace na místû instalace je nutná, nejsouli k dispozici jeho laboratorní testy, nebo v pfiípadû, Ïe se vyïaduje vût í pfiesnost mûfiení, neï jakou poskytuje v e uveden rozsah pfiesnosti v tokov ch souãinitelû. Vztah mezi prûtokem a poklesem tlaku se mûní v závislosti na rychlostním profilu. Rychlostní profil mûïe odpovídat, v závislosti na hodnotû Reynoldsova ãísle (Re), laminárnímu, nebo turbulentnímu proudûní (Obrázek 2). Reynoldsovo ãíslo lze pro proudûní kapalin urãit podle vztahu Re = 360 (SG) (Q) / (D) Obrázek 2: Obnova tlaku po jeho poklesu zpûsobeném clonov m kotouãem Alternativy primárního snímacího elementu V osmnáctém století Bernoulli poprvé stanovil vztah mezi statickou a kinetickou energií proudícího média. Pfii prûtoku tekutiny zúïením se tekutina zrychluje a energie pro toto urychlení se získává na úkor statického tlaku tekutiny. Následkem tohoto jevu dochází v potrubí v místû zúïení k poklesu tlaku (Obrázek 2). V proudící tekutinû se po jejím návratu do nezúïeného potrubí jiï její pûvodní tlak zcela neobnoví. Mûfií se tlakov rozdíl, diferenãní tlak (h). Rychlost (w), objemov prûtok (Q) a hmotnostní prûtok (m) lze vypoãítat smûr toku turbulentní proudûní kde D je vnitfiní prûmûr potrubí v palcích (inch), Q je objemov prûtok v galonech za minutu (gallon/minute), SG je mûrná váha kapaliny pfii 60 F, m je viskosita v poise.0 2 (centipoise). Pfii mal ch hodnotách Reynoldsova ãísla (obecnû pfii hodnotách Re men ích neï 2000) je proudûní laminární a rychlostní profil proudûní je parabolick. Pfii vysok ch hodnotách Reynoldsova ãísla (pfiesahujících hodnotu 3000) se proudûní stává zcela turbulentním a v dûsledku promíchávání se tekutina v celém prûfiezu pohybuje se stejnou osovou, axiální, rychlostí. Obrázek 3 ukazuje, Ïe pfiechod mezi laminárním a turbulentním proudûním mûïe probíhat ve velkém rozsahu Reynoldsova ãísla. Závislost v tokového souãinitele na Reynoldsovû ãísle je u rûzn ch primárních elementû odli ná. Mnoho inïen rsk ch spoleãností a organisací a vût ina v robcû primárních elementû dnes nabízí pro dimensování d/p elementû softwareové pa 6 âíslo 4 ZPRAVODAJ

16 2 PrÛtokomûry zaloï. na mûfi. difer. tlaku kety, softwareové balíky. Tyto programy jiï zahrnují potfiebná data z grafû, diagramû a tabulek, zahrnují také empiricky stanovené rovnice pro v poãet v tokov ch souãinitelû a korekãních ãinitelû. Nûkteré pakety obsahují údaje o fyzikálních vlastnostech mnoha bûïn ch tekutin. UÏivatel mûïe snadno zadat údaje o své aplikaci a automaticky získá doporuãené dimenzování. Zda Přesnost & velikost rozsahu Kvalita instalace prûtokomûru vybaveného primárním elementem závisí na pfiesnosti prûtokomûrného elementu a na pfiesnosti komory pro odeãet diferenãního tlaku. Pfiesnost prûtokomûrného elementu se obvykle udává v procentech mûfiené okamïité hodnoty (ARactual reading), zatímco chyba komory pro odeãet diferenãního tlaku je udávaná v procentech kalibrovaného rozsahu (CS, calibrated span). Komora pro odeãet diferenãního tlaku má obvykle pfiesnost 0.2 % kalibrovaného rozsahu (CS). Znamená to, Ïe pfii dynamickém rozsahu, pomûrovém rozpûtí rozsahu, 0: bude mít dále zvût it, bez nepfiíznivého vlivu na pfiesnost, pouïitím vût ího poãtu prûtokomûrû umístûn ch do paraleních vûtví. Paralelní vûtve se otevírají tak, aby byl prûtok v otevfien ch vûtvích v rozmezí 75% aï 90% z rozsahu prûtokomûrû. Jinou moïností je umístit k jednomu primárnímu elementu paralelnû dva nebo více kalibrovan ch pfievodníkû, z nichï jeden pracuje v rozsahu % aï 0% Tabulka 3: Primární prûtokomûrné elementy PRIMÁRNÍ ELEMENT DOPORUâENÉ POUÎITÍ MINIMÁLNÍ ROZMùR V HODY OMEZENÍ ãisté kapaliny, plyny, vodní pára HODNOTA Re 2000 /2 in centrick clonov kotouã s pravoúhlou hranou centrick clonov kotouã s kuïelovitou /ãtvrtkruhovou pfiední hranou excentrick /segmentov clonov kotouã viskosní kapaliny kapaliny a plyny obsahující sekundární tekutou fázi 500 >0,000 to 6 in 4 to 4 in snadná instalace nízká cena snadná v mûna snadná instalace nízká cena snadná v mûna snadná instalace nízká cena snadná v mûna poïadav. na pfiímé hladké potrub. pfied a za clonou velká trvalá tlaková ztráta pfiesnost je ovlivnûna typem instalace a podmínkami, za kter ch clona pracuje poïadav. na pfiímé hladké potrub. pfied a za clonou velká trvalá tlaková ztráta pfiesnost je ovlivnûna typem instalace a podmínkami, za kter ch clona pracuje poïadav. na pfiímé hladké potrub. pfied a za clonou velká trvalá tlaková ztráta pfiesnost je ovlivnûna typem instalace a podmínkami, za kter ch clona pracuje vût í nejistota hodnoty v tokového souãinitele integrální clona Venturiho trubice /prûtokomûrná trubice d za segmentov klínová clona Venturiho kuïelovit prûtokomûr Vcone ãisté & zneãi tûné kapaliny, plyny, vodní pára ãisté & zneãi tûné kapaliny, plyny, vodní pára, kaly, ka e zneãi tûné kapaliny, plyny, vodní pára ãisté a zneãi tûné kapaliny, plyny, vodní pára, viskosní kapaliny ãisté a zneãi tûné kapaliny, plyny, vodní pára, viskosní kapaliny >0,000 >75,000 >50,000 >500 neuvedeno /2 to 2 in /2 to 72 in >2 in /2 in to 6 in snadná instalace nejsou nutná impulsní potrubí snadná v mûna malá trvalá tlaková ztráta v porovnání se clonou je poïadovaná délka pfiímého potrubí dvakrát aï devûtkrát men í v porovnání se clonou má pro stejn diferenãní tlak vût í prûtok v porovnání se clonou je pfiesnost je ménû ovlivnûna opotfiebováním a podm. instalace v porovnání se clonou má pro stejn diferenãní tlak vût í prûtok v porovnání se clonou je pfiesnost je ménû ovlivnûna opotfiebováním a podm. instalace dobrá pro aplikace kde se pracuje pfii vys. teplotách a pfii vysok ch rychlostech u plynû normál pro mûfi. hmotnost. prûtoku nejsou nutná impulsní potrubí minimální náchylnost k ucpávání v porov. se clonou trval. tlak. ztráta o 40% men í minimální délka pfiímého potrubí minimální délka pfiímého potrubí schopnost mûfiit malé prûtoky poïadav. na pfiímé hladké potrub. pfied a za clonou znaãková konstrukce, potfiebuje kalibraci velká trvalá tlaková ztráta více náchylná k zaná ení neï clona se standardním clonov m kotouãem velká pofiizovací cena vymûàuje se obtíïnûji neï clona velká trvalá tlaková ztráta znaãková konstrukce, vyïaduje kalibraci velká pofiizovací cena vyïaduje zatûsnûn pfievodník/vysílaã diferenãního tlaku, nesnadno se nuluje znaãková konstrukce jsou tyto v sledné údaje rozumné by mûlo b t je tû zkontrolováno ruãním v poãtem. prûtokomûr na dolním konci svého rozsahu prûtoku (pfii prûtoku 0%), dan rozsah prûtokomûru odpovídá pomûrovému rozpûtí rozsahu diferenãního tlaku 00:, chybu 20% AR. Z tohoto dûvodu byly bûhem svého v voje prûtokomûry pracující s diferenãním tlakem omezeny na aplikace, kde postaãuje pomûrové rozpûtí rozsahu o hodnotû 3: nebo 4:. Rozpûtí rozsahu prûtokomûru lze plného rozsahu (FS) diferenãního tlaku, druh v rozsahu 0% aï 00% plného rozsahu (FS) diferenãního tlaku. Obû tyto techniky jsou tûïkopádné a cenovû nároãné. Lep í moïnosti poskytují inteligentní pfievodníky/vysílaãe. Pfiesnost inteligentních pfievodníkû/vysílaãû je obvykle 0.% CS. Tato hodnota zahrnuje pouze chyby v dûsledku hysterese, rozpûtí rozsahu a linearity.nezahrnuje moïné chyby v dû ZPRAVODAJ âíslo 4 7

17 PrÛtokomûry zaloï. na mûfi. difer. tlaku 2 sledku driftu, vibrací, interference z radiov ch vysílaãû, pfiekroãení rozsahu, kolísání teploty, vlhkosti a kolísání napájecí energie. Pokud se tyto chyby zahrnou, je celková pfiesnost inteligentních pfievodníkû/vysílaãû asi 0.2% CS. ProtoÏe inteligentní pfievodníky/vysílaãe diferenãního tlaku mohou na základû hodnot sv ch vlastních mûfiení automaticky pfiepínat mezi dvûma kalibrovan mi rozsahy (jeden pro rozsah % aï 0% FS diferenãního tlaku, druh pro rozsah 0% aï 00% FS diferenãního tlaku), je takto moïné instalovat clonu, která má dynamick rozsah, smûr toku omezovaã vífiení 7 vnitfiních prûmûrû potrubí A B koncentrátor profilu stabilizaãní délka (ãtyfii vnitfiní prûmûry potrubí) Obrázek 22: UsmûrÀovaãe proudûní, umisèované pfied primární element pomûrové rozpûtí rozsahu, 0: apfiesnost % AR. Hustota tekutiny se u vût iny aplikací mûfiení prûtoku pfiímo nemûfií. Spí e se pfiedpokládá, Ïe má hustota urãitou normální hodnotu. JestliÏe se hustota tekutiny od této pfiedpokládané hodnoty li í, vzniká chyba. Chybu v dûsledku odchylky hodnoty hustoty lze korigiovat buì pfiím m mûfiením hustoty, nebo nepfiímo, u plynû mûfiením jejich tlaku, u kapalin mûfiením jejich teploty. Jsou také k disposici v poãetní programové pakety, které zpracovávají vstup z pfievodníku/vysílaãe diferenãního tlaku spolu se vstupy z ostatních snímaãû, tyto pakety umoïàují provádût souãasn v poãet jak hmotnostního, tak objemovéího prûtoku. Aby se chyba minimalizovala (a aby se minimalizovala nutnost provádût korekci na odchylku hustoty tekutiny), nemá pfii práci se stlaãiteln mi tekutinami pomûr velikosti diferenãního tlaku (h) a velikosti tlaku pfied krtícím orgánem (p) pfiekroãit hodnotu 0.25 (kde h a p je mûfieno ve stejn ch fysikálních/technick ch jednotkách). V znamné mohou b t chyby v dûsledku nesprávné instalace primárního elementu (aï 0%). Pfiíãiny takov chto chyb mûïe b t stav a lícování pfiipojovacích sekcí potrubí, nedostateãné délky pfiímého potrubí a chyby v fie ení tlakov ch odbûrû a impulsních potrubí. Pfii turbulentním proudûní mûïe b t aï 0% signálu diferenãního tlaku tvofieno umem, zpûsoben m chvûním ventilû a dal ího pfiíslu enství, nacházejícího se jak pfied mûfiícím, tak za mûfiícím elementem a také vlastním mûfiícím elementem. Ve vût inû aplikací je tlumení, které provádí komora pro odeãet diferenãního tlaku, k filtraci tohoto umu postaãující. Velk, kritick, um mûïe b t redukován pouïitím dvou nebo více tlakov ch odbûrû, pfiipojen ch paralelnû na obou stranách komory pro odeãet diferenãního tlaku. Pulzující prûtok mûïe b t zpûsoben pístov mi nebo membránov mi ãerpadly nebo kompresory. Tyto pulzace lze sníïit vzdálením prûtokomûru od zdroje pulzací, nebo jeho umístûním za filtry nebo za jiná tlumící zafiízení. Lze také k tlakov m odbûrûm umístit hardware pro tlumení pulzací, nebo lze pouïít pro zpracování signálu z komory pro odeãet diferenãního tlaku software, kter pulzace filtruje. Jeden z takov chto filtrû realizuje algoritmus, kter je inverzní k algoritmu derivování, filtr potlaãuje rychlost zmûny mûfiené hodnoty prûtoku tak, aby se mûfiená hodnota prûtoku nemûnila s vût í rychlostí, neï s jakou se mûïe mûnit proudûní konkrétní technologické tekutiny. Připojení na potrubí, instalace & údržba Návody na instalaci jsou publikovány mnoha profesními organizacemi (ISA, ANSI, API, ASME, AGA) a v robci zákaznick ch a znaãkov ch konstrukcí. Tyto návody obsahují také následující typy doporuãení: V pfiípadû, Ïe se, navíc k mûfiení prûtoku, mûfií také teplota nebo tlak technologické tekutiny, nemá b t pfievodník tlaku umístûn do potrubí s technologickou tekutinou, ale má b t na odpovídající potrubí prûtokomûrného elementu pfiipojen pomocí Tkusu. Obdobnû, aby se zabránilo naru ení proudûní, má b t jímka teplomûru, pouïívaného pro mûfiení teploty, instalovaná alespoà 0 prûmûrû potrubí za prûtokomûrn m elementem. Sváry mají b t hladce vybrou eny a tûsnûní mají b t ofiíznouta tak, aby pfii fyzickém ohledání nebylo moïno zjistit Ïádné v stupky. Aby se dobfie ustálil rychlostní profil tekutiny (a aby byl pokles tlaku predikovateln ), je tfieba, aby bylo jak pfied krtícím elementem, tak za krtícím elementem, pfiímé potrubí. Velikost, délka, pfiímého potrubí závisí pro danou instalaci jednak na hodnotû pomûrového koeficientu beta, jednak na povaze dílû, které se nacházejí v potrubí pfied krtícím orgánem. Jeli, napfiíklad, pfied clonov m kotouãem jednoduché koleno s úhlem 90, roste, pfii zvût ení podílu prûmûrû D/d, tj. pfii zvût ení hodnoty pomûrového koeficientu beta, v rozmezí od âíslo 4 ZPRAVODAJ

18 2 PrÛtokomûry zaloï. na mûfi. difer. tlaku do 0.8, potfiebná délka pfiímého potrubí v rozmezí od 6 prûmûrû potrubí do 20 prûmûrû potrubí. Pro zmen ení poïadavkû na délku pfiímého potrubí lze do potrubí pfied primárním elementem umístit usmûràovaãe proudûní (Obrázek 22), tvofiené napfiíklad svazky trubek, perforovan mi kotouãi, nebo vnitfiními vloïkami. Velikost a smûr odbûrû tlaku jsou závislé jednak na rozmûru potrubí, jednak na typu technologické tekutiny. Doporuãen maximální prûmûr koncov ch nebo pfiírubov ch otvorû tlakov ch odbûrû jsou dány hodnotami (/4)" pro trubky o vnitfiním prûmûru men ím neï 2", (3/8)" pro trubky o vnitfiním prûmûru 2" a 3", (/2)" pro trubky od 4" do 8" a (3/4)" pro vût í potrubí. Oba odbûry mají mít stejn prûmûr. V místû, kde otvor prochází vnitfiním povrchem trubky má b t ostr, nemá obsahovat nerovnosti, otfiepy, nebo pony. Pfiipojení na otvory tlakov ch odbûrû by mûlo b t provedeno pomocí nátrubkû, spojovacích dílû, nebo adaptérû, pfiivafien ch na vnûj í povrch trubky. V aplikacích, kde mûïe technologická tekutina tlakové odbûry ucpávat, nebo v aplikacích, kde mûïe v impulzním potrubí zamrzat nebo vytváfiet gelové zátky, lze pouïít ochranné tûsnûní proti chemick m úãinkûm mûfieného média. Rozmûry pfiípojek jsou obvykle vût í (tûsnící element mûïe b t rovnûï vybaven membránov m prodlouïením). Vzhledem ke sv m poïadavkûm na prostor se tato tûsnûní obvykle instalují k rádiusov odbûrûm nebo ke koncov m odbûrûm, odbûry jsou znázornûné na Obrázku 23. V pfiípadû, Ïe se pou Ïívají tûsnûní proti chemick m úãinkûm mûfieného média je dûleïité, aby na obû kapiláry impulzního potrubí, vedeného ke komofie pro odeãet diferenãního tlaku, pûsobila stejná teplota a aby byly chránûny pfied dopadem pfiímého sluneãního záfiení. Pfievodník/vysílaã diferenãního tlaku by mûl b t umístûn co nejblíïe k primárnímu elementu. Impulzní potrubí by mûlo b t co nejkrat í, obû vûtve by mûly mít stejn prûmûr. V aplikacích, kde se pracuje s ãist mi kapalinami je minimální prûmûr impulzního potrubí (/4)", v aplikacích, kde se pracuje s parami které mohou kondenzovat je minimální prûmûr impulzního potrubí 0.4". V aplikacích pro mûfiení na vodní páfie by mûla b t vodorovná délka impulzního potrubí co nejmen í, a i zde by mûlo mít potrubí sklon (minimálnû palec na stopu délky potrubí), klesat musí smûrem k odbûru, dûvodem je, aby kondensát mohl stéct zpût do transportního potrubí. Opût platí, Ïe obû vûtve signálního vedení mají b t vystaveny stejnému pûsobení okolního prostfiedí a mají b t chránûny, zastínûny, pfied pûsobením pfiímého sluneãního záfiení. V aplikacích, kde se pracuje s ãist mi kapalinami nebo s ãist mi plyny, lze impulzní potrubí ãistit pfiipojením odbûru na vûtrací nebo vyprázd Àují otvor komory pro odeãet diferenãního tlaku, aby byl z impulzního potrubí odstranûn v echen vzduch je tfieba smûr toku 2 D 2 impulzní potrubí vyplachovat nûkolik minut. Vzduch, kter je v impulzním potrubí zachycen, mûïe pfii kalibraci zpûsobit ofset nuly. U izolované montáïe, "wetleg", komor pro odeãet mal ch diferenãních tlakû (men ích neï 0 palcû H 2 O) se v impulzním potrubí pouïívají izolaãní objemové kompensátory, kompensaãní nádobky, které minimalizují zmûny v ky hladiny kapaliny v impulzním potrubí. Pfii aplikaci, kde se pracuje s vodní párou, se doporuãuje, aby se zajistilo dosaïení stejné v ky kondensátu v obou vûtvích impulzního potrubí komory, pouïívat plnící Tkusy. Pokud z nûjakého dûvodu nemají obû vûtve koncové, potrubní,odbûry pfiírubové odbûry palec palec D D/2 Obrázek 23: Alternativy umístûní odbûrû pro urãení diferenãního tlaku stejnou v ku, mûïe b t komora pro odeãet diferenãního tlaku nastavena tak, aby takto vznikl rozdíl tlakû vynulovala, tento postup je moïn pouze tehdy, jestliïe se hodnota uvedeného rozdílu nemûní. JestliÏe teplota technologické tekutiny pfiekraãuje maximální teplotní mez pro práci komory pro odeãet diferenãního tlaku, lze buì pouïít tûsnûní proti chemick m úãinkûm mûfieného média, nebo je tfieba, aby signální vedení mûlo dostateãnou délku, potfiebnou pro ochlazení tekutiny. Pokud se poïaduje vût í pokles teploty, lze pro sníïení teploty technologické tekutiny vloïit do signálního vedení vinut chladící potrubní segment. Frekvence prohlídek nebo v mûn primárního elementu závisí na erozivní a korozivní povaze technologické tekutiny a na celkové poïadované pfiesnosti 8D prûmûrové odbûry mûfiení. Pokud nejsou s provozem k dispozici pfiedchozí zku enosti, mûïe b t clonov kotouã kvûli prohlídce vyjíman po tfiech, esti a dvanácti mûsících od poãátku svého pouïívání. Na základû vizuální kontroly clonového kotouãe lze ze zji tûn ch faktû periodu jeho údrïby prodlouïit na rozumnou délku. Clony, které se pouïívají pro v poãet materiálov ch bilancí, by mûly mít stejn cyklus údrïby. Dimensování clonového kotouče Clonov kotouã se bûïnû pouïívá pfii mûfiení prûtoku ãist ch kapalin, plynû a vodní páry. Je dostupn pro v echny rozmûry potrubí a pokud je k dispozici ZPRAVODAJ âíslo 4 9

19 PrÛtokomûry zaloï. na mûfi. difer. tlaku 2 tlaková ztráta, kterou potfiebuje, je velice cenovû v hodn pro mûfiení prûtokû ve vût ích potrubích (s vût ím prûmûrem neï 6"). Clonov kotouã je také schválen mnoha normalizaãními organizacemi jako závazné mûfiidlo pro pfiedávání/pfiejímání pfiepravovan ch kapalin a plynû. I kdyï mnohé normalizaãní organizace pracují na pfiijetí jedné univerzálnû akceptované rovnice pro v poãet prûtoku z mûfiení na clonû, pouïívají se dnes pro v poãet prûtoku z mûfiení na clonû je tû stále rûzné, vzájemnû se od sebe li ící, vztahy.programy pro dimensováni clon obvykle uïivateli dovolují aby si svoji, uïivatelem poïadovanou, rovnici vybral z nabídky nûkolika rovnic. Clonov kotouã mûïe b t zhotoven z libovolného vhodného materiálu, nejbûïnûj ím materiálem je ale nerezavûjící ocel. Síla pouïitého clonového kotouãe ((/8)" aï (/2)") závisí na rozmûru potrubí, na teplotû technologické tekutiny, na jejím tlaku, a na hodnotû diferenãního tlaku. Tradiãní clona je tenk kruhov clonov kotouã (s plí malá svûtlost potíïe pfii údrïbû. Odbûry ve vena contracta (jejich poloha je blízká k poloze rádiusov ch odbûrû, Obrázek 23), jsou umístûné ve vzdálenosti jeden prûmûr potrubí pfied clonov m kotouãem a v bodû vena contracta za clonov m kotouãem. Tato poloha se mûní (v závislosti na hodnotû pomûrového koeficientu beta a na hodnotû Reynoldsova ãísla) mezi 0.35 D a 0.8 D. Odbûry ve vena contracta poskytují maximální diferenãní tlak, jsou ale také velmi zatíïené umem. Navíc, pfii zmûnû clonového kotouãe mûïe b t nutná zmûna místa odbûru. U potrubí o mal ch rozmûrech se mûïe také vena contracta nacházet pod clonovou pfiírubou. Normálnû se proto odbûry ve vena contracta pouïívají pouze tehdy, kdyï je vnitfiní prûmûr potrubí vût í neï est palcû. Rádiusové odbûry jsou podobné odbûrûm ve vena contracta, rozdíl je v tom, Ïe se odbûr za clonou umisèuje do vzdálenosti 0.5 D od clonového kotouãe (Obrázek 23). Koncové, potrubní, odbûry se umisèují do vzdálenosti umístûní ventilaãního otvoru (pfii práci s kapalinami) smûr toku 45 sklon, uplatnûn v pfiípadû, Ïe je tlou Èka kotouãe vût í neï /8 palce (3.75 mm), nebo v pfiípadû, Ïe je prûmûr clony men í neï palec (25 mm) clona ostrá vstupní hrana umístûní drenáïního otvoru (pfii práci s párami) vnitfiní prûmûr potrubí maximálnû /8 palce (3.75 mm) /8 palce aï /2 palce (3.75 mm aï 2.70 mm) A) centrická, soustfiedná, clona B) excentrická clona C) segmentová clona Obrázek 24: PrÛtoãné prûfiezy clon kem pro uchopení a pro záznam údajû), kter se vkládá do potrubí mezi dvû clonové pfiíruby. Tato metoda instalace je v hodná vzhledem k cenov m nákladûm, vyïaduje ale uzavfiení toku technologické kapaliny pokaïdé, kdyï je clona pro úãely údrïby nebo kontroly vyjímána. Naopak, speciální clonové úchyty umoïàují vyjmout clonu aniï by bylo potrubí odtlakováno a aniï by byl prûtok tekutiny uzavfien. V takov chto úchytech se pouïívá univerzální clonov kotouã, kter je kruhov a kter plí ek pro uchopení kotouãe nemá. Centrické, soustfiedné, kruhové clonové kotouãe (Obrázek 24 A) mají ostr (plochy ohraniãující vstupní hranu musí b t pravoúhlé) soustfiedn kruhov otvor kter umoïàuje témûfi pfiímkov kontakt mezi kotouãem a tekutinou, tfiení na mezi doteku je zanedbatelné. Hodnota pomûrového koeficientu beta (pomûr prûmûrû) centrick ch clon se pohybuje od 0.25 do Maximální rychlost a minimální statick tlak se nachází ve vzdálenosti zhruba 0.35 prûmûru potrubí aï 0.8 prûmûru potrubí za clonov m kotouãem. Tento bod se naz vá vena contracta, místo maximálního zúïení toku. ProtoÏe je proudûní ovlivàováno tfiením mezi tekutinou a stûnou potrubí, minimalizuje vliv drsnosti potrubí mûfiením diferenãního tlaku v místû blízkém clonovému kotouãi. Pfiírubové odbûry se pouïívají pfiedev ím v USA, umisèují se do vzdálenosti palec od povrchû clonového kotouãe (Obrázek 23). Nedoporuãuje se je pouïívat u potrubí, která mají men í prûmûr neï 2 palce. Koutové odbûry pfievaïují v Evropû, pouïívají se zde pro potrubí v ech rozmûrû, v USA se pouïívají u portubí, která jsou men í neï dva palce (Obrázek 23). U koutov ch odbûrû zpûsobuje jejich relativnû 2.5 násobku vnitfiního prûmûru portubí pfied clonov kotouã a do vzdálenosti osminásobku vnitfiního prûmûru portubí za clonov kotouã (Obrázek 23). Detekují a mûfií nejmen í tlakov rozdíl. Vzhledem ke vzdálenosti koncov ch odbûrû od clony jsou zde tlaky nejvíce ovlivàovány drsností potrubí a rozmûrov mi nesoulady. Chyba mûfiení je 20 âíslo 4 ZPRAVODAJ

20 2 PrÛtokomûry zaloï. na mûfi. difer. tlaku proto u koncov ch odbûrû z uveden ch dûvodû nejvût í. Typy clon a jejich výběr Centrické, soustfiedné, clonové kotouãe se doporuãují pro mûfiení prûtoku ãist ch kapalin, plynû, a vodní páry, pouïívají se pro Reynoldsovo ãíslo vrozmûzí aï 0 7 apro potrubí s prûmûrem men ím neï est palcû. ProtoÏe základní rovnice pro v poãet prûtoku z mûfiení na clonû pfiedpokládají, Ïe jsou rychlosti proudûní znaãnû men í neï rychlost zvuku, je tfieba, pokud se proudûní o rychlosti zvuku pfiedpokládá, pro urãení prûtoku pouïít jin teoretick a v poãetní pfiístup. Minimální doporuãená hodnota Reynoldsova ãísla pfii prûtoku clonou (Obrázek 5) se mûní s hodnotou pomûrového koeficientu beta clony a s velikostí potrubí. Vût í potrubí mají také vût í Reynoldsovo ãíslo. Viskozní, vazké, tekutiny mají malou hodnotu Reynoldsova ãísla. Vzhledem kpfiedchozím úvahám se proto pro mûfiení jejich prûtoku pouïívají clony s ostrou pravoúhlou vstupní hranou jen zfiídka. Pokud má tekutina Reynoldsovo ãíslo men í hodnotu neï 0 000, doporuãuje se pouïívat clonové kotouãe se ãtvrtkruhovou pfiední hranou a clonové kotouãe s kuïelovitou pfiední hranou (Obrázek 25). U clon se ãtvrtkruhovou pfiední hranou lze pouïívat pfiírubové, koutové a rádiusové odbûry, u clon se kuïelovitou pfiední hranou lze pouïívat pouze koutové odbûry. Aby se pfiedcházelo ukládání plynem pfiinesen ch tekutin, nebo ukládání plynû pfiinesen ch kapalinami, mohou b t centrické clonové kotouãe vybaveny drenáïními nebo ventilaãními otvory (Obrázek 24 A). Pokud je prûmûr tohoto otvoru men í neï 0 % z prûmûru otvoru clony, je nemûfien prûtok, procházející ventilaãním nebo drenáïním otvorem obvykle men í neï % z celkového prûtoku. ProtoÏe se ale jak drenáïní, tak ventilaãní otvory ãasto ucpávají, je jejich úãinnost jen omezená. Centrické clonové kotouãe se nedoporuãují pro mûfiení vícefázov ch tekutin dopravovan ch v horizontálnû polo Ïen ch potrubích, protoïe sekundární fáze se mûïe u pfiední hrany clonového kotouãe nahromadit. V extrémních pfiípadech mûïe takto dojít k ucpání otvoru clony, nebo mûïe dojít k ovlivnûní charakteru proudûní do té míry, Ïe se mûfiení provádí s chybou. Pro takovéto aplikace jsou vhodnûj í clony excentrické a segmentové. Centrick m clonám se stále dává pfiednost pfii mûfiení prûtoku vícefázov ch tekutin dopravovan ch ve vertikálnû poloïen ch potrubích, protoïe akumulace materiálu je zde ménû pravdûpodobná a údaje potfiebné pro dimenzování tûchto clonov ch kotouãû jsou spolehlivûj í. Excentrická clona (Obrázek 24 B) je smûr toku A) clona se ãtvrtkruhovou pfiední hranou Obrázek 25: Clony pro mûfiení prûtoku viskosních tekutin podobná na clonu centrickou, rozdíl je vtom, Ïe je stfied otvoru clony umístûn mimo osu potrubí. Otvor segmentové clony (Obrázek 24 C) má tvar kruhové úseãe. Jeli sekundární fází plyn, umisèuje se otvor excentrické clony smûrem k horní stranû potrubí. Jeli sekundární fází kapalina, nacházející se v proudícím plynu, nebo kal, nacházející se v proudící kapalinû, je tfieba umisèovat otvor clony ke spodní stranû potrubí. DrenáÏní plocha segmentové clony je vût í neï drenáïní plocha excentrické clony, segmentové clonû se proto v aplikacích, kde je velk podíl sekundární fáze, dává pfiednost. Tyto clonové kotouãe se obvykle pouïívají v potrubích, která mají vût í vnitfiní smûr toku 45 B) clona s kuïelovitou pfiední hranou prûmûr neï ãtyfii palce. Musí b t peãlivû instalovány, aby se zajistilo, Ïe nedojde k Ïádnému zasahování pfiíruby nebo tûsnûní do funkce clonového otvoru. U obou typû tûchto clon se pouïívají pfiírubové plí ky, které jsou umístûny u excentrické clony v kvadrantu kde se nachází clonov otvor, u segmentové clony v pfiímce, spojující stfied kotouãe s místem nejvy ího pfiehrazení prûfiezu potrubí. Pro mûfiení mal ch prûtokû mûïe b t nejlep ím postupem pouïití komory pro odeãet diferenãního tlaku spolu s integrální clonou. U tohoto fie ení prochází cel tok technologické tekutiny komorou pro odeãet diferenãního tlaku, ãímï se eliminuje potfieba impulzního vedení. Tyto prûtokomûry jsou znaãková zafiízení, o jejichï vlastnostech a provedení je k disposici málo publikovan ch údajû. Souãinitele a koeficienty tûchto pfiístrojû jsou zji Èovány pfii jejich konkrétní, individuální, laboratorní kalibraci. Jejich pouïití se doporuãuje pouze pro mûfiení ãist ch, jednofázov ch tekutin, protoïe i jen malé mnoïství nánosu neãistot zpûsobuje v znamné chyby v mûfiení, nebo má za následek ucpání mûfiící jednotky. Pro potlaãení pfiíli velkého pfiekroãení tlaku se instalují krtící redukãní clony pro omezení tlaku, restriktory. Pracují obvykle pfii proudûní o rychlosti zvuku a pfii velmi ZPRAVODAJ âíslo 4 2

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH VELIâIN http://www.omegaeng.cz e-mail: info@newport.cz TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

info 2/2004 Pfiehled novinek info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114

info 2/2004 Pfiehled novinek info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114 info 2/2004 info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz Pfiehled novinek VIZUALIZACE 10BASE-T PC on LAN Ethernet LAN INTERNET iserver iserver RS-232 Serial Device NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.:

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

OPTIMALIZACE ANALYTICK CH POSTUPÒ POMOCÍ PLACKETTOVA-BURMANOVA PLÁNU

OPTIMALIZACE ANALYTICK CH POSTUPÒ POMOCÍ PLACKETTOVA-BURMANOVA PLÁNU 06Holík 30.1.2004 10:32 Stránka 92 OPTIMALIZACE ANALYTICK CH POSTUPÒ POMOCÍ PLACKETTOVA-BURMANOVA PLÁNU MIROSLAV HOLÍK Katedra teoretické a fyzikální chemie, Pfiírodovûdecká fakulta Masarykovy univerzity

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů

Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů Firma IMAHA spol.s r.o. byla založena roku 1993 a její hlavní činností je prodej regulačních ventilů firmy

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

Linux na PC. Linux na PC

Linux na PC. Linux na PC Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, ãást k V poãet systémû na udrïování tlaku Expanzní nádoby pro topné, chladící a solární systémy Technická kniha Návrh podle âsn V poãet tlakové expanzní nádoby

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS. bezpeãnû izolovat. Úvod

IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS. bezpeãnû izolovat. Úvod IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS PouÏitá literatura, související právní a jiné pfiedpisy âsn EN 832 - Tepelné chování budov V poãet potfieby tepla na vytápûní Obytné

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Teoretické základy kondenzaãní techniky

Teoretické základy kondenzaãní techniky Teoretické základy kondenzaãní techniky Základy hydraulického zapojování kondenzaãní techniky Chyby v hydraulice s kondenzaãní technikou V poãet roãní provozní úãinnosti kondenzaãního kotle a dal í informace

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Porovnání pracovní stanice HP Workstation s fie ením white box

Porovnání pracovní stanice HP Workstation s fie ením white box Porovnání pracovní stanice HP Workstation s fie ením white box Obsah Struãné srovnání, v hody a nev hody............................ 2 Pracovní stanice HP versus fie ení white box......................

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

13/4.2.2 SYSTÉM MANAGEMENTU S VYUŽITÍM ČSN EN ISO/IEC 17025 - PŘÍKLADY

13/4.2.2 SYSTÉM MANAGEMENTU S VYUŽITÍM ČSN EN ISO/IEC 17025 - PŘÍKLADY MANAGEMENT PROCESŮ část 13, díl 4, kapitola 2.2, str. 1 13/4.2.2 SYSTÉM MANAGEMENTU S VYUŽITÍM ČSN EN ISO/IEC 17025 - PŘÍKLADY V minulé části jsme se zabývali požadavky uvedené normy na systém managementu

Více

ANAL ZA SOULADU OBSAHU ICT STUDIJNÍCH OBORÒ S POÎADAVKY PRAXE V âeské REPUBLICE

ANAL ZA SOULADU OBSAHU ICT STUDIJNÍCH OBORÒ S POÎADAVKY PRAXE V âeské REPUBLICE Informaãní management ANAL ZA SOULADU OBSAHU ICT STUDIJNÍCH OBORÒ S POÎADAVKY PRAXE V âeské REPUBLICE Petr Doucek, Milo Mary ka, Ota Novotn Úvod Za uplynul ch více jak padesát let od v roby prvního poãítaãe

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM VOLITION TM KABELOV SYSTÉM JE PRVNÍ PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL, KTER MùNÍ PRÁCI KAÎDÉHO âlovùka, KTER UÎÍVÁ POâÍTAâ V SÍTI. Optick kabelov systém VolitionTM pfiedstavuje spolehliv v konnûj

Více

Měření průtoku plynů vše z jednoho zdroje

Měření průtoku plynů vše z jednoho zdroje Měření průtoku plynů vše z jednoho zdroje S plyny se setkáváme skutečně ve všech odvětvích průmyslu. Na většinu plynů, zejména užitkových, dodávaných prostřednictvím rozvodných sítí, se nahlíží jako na

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač Návod k obsluze a údržbě VáÏené zákaznice, váïení zákazníci! Srdeãnû Vám dûkujeme za Vá zájem o tento produkt. Vysoká kvalita v robku a ná zákaznick servis je zárukou

Více

Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví

Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví Hana GEIPLOVÁ, Dagmar KNOTKOVÁ, Katefiina KREISLOVÁ A NOTACE: Kovové objekty tvofií skupinu objektû, které vyïadují respektování

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností DT: 330.567.2(437) klíčová slova: diferenciace příjmů výdaje domácností Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností Jana ČERMÁKOVÁ* V oblasti diferenciace pfiíjmû je pro ekonomii zajímavou

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu

Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu Ladislav BEZDùK KdyÏ jsme se pfied ãasem v Národním památkovém ústavu rozhodli pfiikroãit k postupné digitalizaci

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû info 2000 2000/ OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

Aktuální informace o nov ch v robcích

Aktuální informace o nov ch v robcích Aktuální informace o nov ch v robcích Pfienosn systém sbûru dat pro Notebook a Desktop PC Série OMB-DAQBOOK-100 38240 Kã Základní jednotka Pfiipojení k notebooku nebo desktop PC pfies standardní paralelní

Více

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, Rozvádûãe vn Katalog HA 35.41 2001 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Technické vlastnosti Bezpeãnost osob

Více