É INTEGROVANÝ OPERAČNÍ I 511 WW

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "É INTEGROVANÝ OPERAČNÍ I 511 WW"

Transkript

1 KUJIP00ZFTZE É INTEGROVANÝ OPERAČNÍ I 511 WW PROGRAM ftminilll EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ R02V0J KrajVysocmci S m l o u v a o d í l o uzavřená podle 536 a násl. zákona 6.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený: k podpisu smlouvy pověřen: zástupce pro věci smluvní: zástupce pro věci technické: tel./fax IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl Ing. Stanislav Munduch / CZ Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava /6800 Zhotovitel: se sídlem: jednající: zástupce pro věci smluvní: zástupce pro věci technické: hlavní stavbyvedoucí: tel./fax: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku: RENO - stavební firma s.r.o. Ke Spravedlnosti 667, Jaroměřice nad Rokytnou Ing. Vladimír Konvalina, jednatel Ing. Vladimír Konvalina, jednatel Milan Balík Ing. Vladimír Konvalina CZ Česká spořitelna, a.s /0800 spisová značka C vedená u Krajského soudu v Brně Prohlášení Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ- CPA 41 až 43, 1/13

2 prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy, V souladu s ustanovením 5 odst. (3) zákona /2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 2. Předmět díla Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla: Transformace ÚSP Jinošov III. - Rekonstrukce rodinného domu č.p. 859 v Náměšti nad Oslavou" 2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace: Transformace ÚSP Jinošov llí. --- Rekonstrukce RD č.p. 859 v Náměšti nad Oslavou" včetně soupisu stavebních práci, dodávek a služeb s výkazem výměr, vypracované projekční kanceláří Ing. Lubomíra Krechlera Masarykova 554, Okříšky a bude proveden v souladu se specifikacemi prací, materiálů a souvisejících výkonů uvedených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Odpovědnost za správnost a úplnost projektové dokumentace nese objednatel. Projektová dokumentace v listinné i v elektronické podobě po jednom vyhotovení bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem, způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, materiálů a souvisejících výkonů nutných k řádnému provedení díla Součást dodávky stavby je rovněž: Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména: Zajištění splnění podmínek z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí, Zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění, Zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započetím montáží, Zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu, 2/13

3 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), Zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů, pokynů objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací. Náklady na výše uvedené drobné práce, činnosti a povinnosti jsou zahrnuty v ceně díla. Nezajistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla plnění těchto prací a činností, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši Kč. Tuto pokutu je možno ukládat opakovaně dokud nedojde ke zjednání nápravy Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: a) výše uvedenou projektovou dokumentací vč. soupisu prací a výkazu výměr, b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, c) touto smlouvou, d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v č\. 2. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla postupovat v souladu se závaznými pokyny uvedenými v Příručce pro žadatele a příjemce, Oblast intervence 3.1. Služby v oblasti sociální integrace, Aktivita A, Integrovaného operačního programu, které se týkají předmětné akce Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel Budou-lí u předmětu díla vynuceny změny nebo rozšíření předmětu díla, vyplývající zejména z rozporu mezi údaji zadávací dokumentace a výkazem výměr, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše ceny v místě a Čase obvyklé, a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. V případě méně prací bude jejich cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, ocenit podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše ceny v místě a čase obvyklé a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. O těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 15 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díía požadovat v době do 30 kalendářních dnů před termínem dokončení dila uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení 3/13

4 díla. V případech mimo rámec těchto omezení (tj. změny nepřekročí 15 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 30 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah dosud neprovedené části předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel je povinen před předáním staveniště a před zajištěním materiálů a dodávek, potřebných pro dodávku předmětu díla, provést kontrolu souladu výkresové části, textové části a kontrolu specifikací projektové dokumentace a zadávací dokumentace a písemně upozornit objednatele na případné rozdíly. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1 této smlouvy Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým subdodavatelem vyžádat souhlas objednatele. V případě, že objednatel nebude souhlasit s uzavřením takové smlouvy, je zhotovitel povinen oslovit alespoň tři dodavatele na tutéž subdodávku a předložit nabídky alespoň tří různých dodavatelů. Přitom má objednatel právo rozhodnout o vyzvání dalších, jím určených dodavatelů k podání nabídky. O výběru konkrétního subdodavatele rozhodují obě strany společně. V případě, že k dohodě nedojde, rozhoduje o výběru subdodavatele Zhotovitel Zhotovitel na své náklady vypracuje a předloží před podpisem smlouvy Finanční harmonogram (měsíční) a Časový harmonogram v členění na týdny, který bude zpracován formou řádkového harmonogramu, bude vypracován na základě časové analýzy projektu a z kterého budou zřejmé vzájemné technologické vazby mezi jednotlivými činnostmi. Rozsah a obsah jednotlivých činností bude korespondovat s oddíly dle výkazu výměr. Zhotovitel je povinen v případě potřeby Časový harmonogram průběžně aktualizovat. Nepředložení harmonogramů bude považováno za neposkytnutí součinnosti zhotovitele a bude důvodem k nepodepsání smlouvy. 3. Termín plnění, staveniště 3.1. Místo plnění: obec Náměšť nad Oslavou, pozemky p.č. st a p.č. 780/131 v k. ú. Náměšť nad Oslavou 3.2. Práce budou zahájeny: květen 2013 (předpoklad) 3.3. Předmět díla bude dokončen nejpozději: /13

5 3.4. Provedením předmětu dila se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů, dokumentací, revizí a protokolů, die této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla a nesplnění úplného dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v bodě 3.3. Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem Staveniště - objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději pět dnů před zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, - o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu, - provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen poskytnout kancelář nebo její část pro umožnění činnosti technického a autorského dozoru, koordinátora BOZP a pro konání kontrolních dnů. - jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa, - zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu, - zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi publicitu a propagaci objednatele. Bližší informace uvedeny na Informační panel zhotovitele nesmí být větší než informační panel objednatele. Dále je povinen zajistit publicitu poskytovatele dotace na své náklady v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření, které jsou přílohou č. 10 Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 3.1 který je k dispozici na c 10 Pravidla pro prováděni informacn ich a propaqacnich opatreni.doc. Povinností zhotovitele je umožnit, aby informační panel byl po celou dobu stavby viditelný. Pokud dojde v průběhu realizace díla dle této smlouvy k poškození výše uvedeného, je zhotovitel povinen na své náklady zajistit výrobu nové informačního panelu a jeho opětovné umístění. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele, - zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, - nevyklidi-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 5/13

6 4. Cena za dílo 4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto: Cena celkem bez DPH: DPH 15%: Kč Kč DPH 21%: Cena celkem s DPH činí: Kč slovy: dvamilionypětsetosmdesátpětčtyřicetdva korun českých Kč 4.2. Cena uvedená v této smlouvě je sjednaná jako cena nejvýše přípustná s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této Smlouvy o dílo a z požadavků zadávací dokumentace na tuto akci, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek: - při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty - v případech stanovených v čl. 2.6., 2.7. a v případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění - v případech, kdy důvodem pro změnu ceny bude provedení víceprací (viz čl. 2.6., 2.7. Smlouvy), jsou smluvní strany povinny respektovat podmínky pro zadávání dodatečných stavebních prací stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, případně metodikou poskytovatele dotace. Ve výše uvedených případech, jejichž důsledkem je změna sjednané ceny, bude vždy uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 5. Financování 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu těchto časových úseků (období):» od zahájení prací do od do od do dne skutečného předání a převzetí dokončeného díía. Každé dílčí plnění uskutečnění dle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného období. Provedené práce budou fakturovány za dané období. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím vdaném období, které budou odsouhlaseny autorským dozorem a zástupcem objednatele pro věci 6/13

7 technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel, Faktura - daňový doklad bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného období. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 90% celkové ceny díla. Zbývajících min. 10%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno po předání a převzetí hotového dí!a do 60 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedostatků. Průběžná fakturace: -při fakturování jednotlivých položek je firma zhotovitele povinna samostatně fakturovat položky ze soupisu skutečně provedených prací, které jsou dle zákona o daních z příjmu vyčleněny pokynem Pokyn GFR č. D-6 jako samostatné movité věci. Tyto položky budou fakturovány na samostatných soupisech skutečně provedených prací a bude vystavena samostatná faktura. V případě rozporu mezi vyznačením těchto položek ve výkazech výměr a jejich faktickou náplní dle tohoto pokynu je firma povinna upozornit objednatele a dále postupovat dle zákona o daních z příjmu a ne dle projektové dokumentace, - při fakturování bude zhotovitel používat systém excelových tabulek obsahujících kromě oceněného rozpočtu i sloupce množství a cena v daném měsíci, sloupce množství a cena nasčítána za všechny měsíce a sloupce množství a cena zbývá fakturovat. Stejně budou připravovány i fakturace případných méněprací a víceprací. - v případě změn (více a méněprací) bude zhotovitel vést jejich evidenci dle pokynů objednatele. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany rovným dílem Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 60 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Objednatel je povinen provést úhradu fakturovaných částek výhradně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách číslo projektu CZ. 1.06/3.1.00/07,08060, název projektu: Transformace USP Jinošov III - Rekonstrukce rodinného domu č.p. 859 v Náměšti nad Oslavou" a identifikační číslo EDS: 11334B000192, financováno z IOP, účelový znak pro investiční výdaje a účelový znak pro neinvestiční výdaje Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje V případě, že objednateli vznikne nárok na majetkovou sankci dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek majetkových sankcí je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit. 7/13

8 6. Stavební deník 6.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 5) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně subdodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání. 7. Převzetí předmětu díla 7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli zejména: - projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst Smlouvy, - protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných technických norem veškeré revizní zprávy (elektro, hromosvod, VZT, spalinové cesty,...) - bez závad - doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,...) - protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti systémů a zařízení - protokoly o zaškolení obsluhy, návody k obsluze - seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a kopie záručních listů, Bez výše uvedených dokladů a dokumentací nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedostatky. Objednatel může převzít dílo vykazující vady nebo nedostatky nebránící užívání díla Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedostatku nebo přejímacího protokolu bez vad a nedostatků, přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za iškody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem. 8/13

9 7.5. Vadou díia se pro účely této smlouvy rozumí snížení funkčnosti části díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedostatkem se rozumí odchylka v kvalitě nebo parametrech díla oproti zadávací dokumentaci K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat v technických věcech dle této smlouvy Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 8. Ostatní podmínky smlouvy 8.1. Smluvní strany berou na vědomí, že zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí provádět výkon technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy Výkonem technického dozoru stavebníka byli pověřeni zaměstnanci objednatele Ing. Stanislav Munduch a Ing. Eduard Jozífek, kteří jsou oprávněni: - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy, - upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky, - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozi-li jiné vážné škody, - kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy Zhotovitel bude objednateli průběžně poskytovat aktuální informace o stavu jednotlivých částí veřejné zakázky, a to na základě písemné žádosti objednatele. Zároveň bude zhotovitel průběžně předávat fotodokumentaci (rozčleněnou do složek dle jednotlivých stavebních oddílů) prováděných prací a zakrývaných konstrukcí na CD vždy nejpozději ke kontrole provedených prací na zjišťovacím protokolu před vystavením faktury za dané období Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka (objednatele) odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 9/13

10 8.8. Pokud se technický dozor stavebníka (objednatel) přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejích odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. ZpůsobMi tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištěni vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 9. Záruky 9.1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla Vzájemnou dohodou a v souladu s 562 a 563 Obchodního zákoníku se stanoví záruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců Veškeré dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. K těmto strojům a zařízením budou zhotovitelem dodány kopie záručních listů k datu předání a převzetí díla Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedostatků, respektive dnem odstranění poslední vady a nedostatku Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu Kč za každý den, o který nastoupí později, Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel 10/13

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: DIČ: číslo účtu: zastoupen: Objednatel: Obec Zlonín se sídlem: Zlonín 8, 250 64 Zlonín IČ: 00 24 10 67 číslo účtu: zastoupena: starostou

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O Smlouva o dílo - Realizace SÚ Táborská č. j. objednatele 13/2013/R č. j. zhotovitele P013059 uzavřená ve smyslu 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Dobřejovice se sídlem: Na Návsi

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OIV/61984/Krj/2012 POČET LISTŮ DOPISU: 4 POČET PŘÍLOH DOPISU: 5

Více

Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka Veřejná zakázka zadaná jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Smluvní strany. Krajský úřad Pardubického kraje. Smlouva o dílo č. OMSŘI/13/22005. na zhotovení díla

Smluvní strany. Krajský úřad Pardubického kraje. Smlouva o dílo č. OMSŘI/13/22005. na zhotovení díla Krajský úřad Pardubického kraje Smluvní strany Smlouva o dílo č. OMSŘI/13/22005 na zhotovení díla SZŠ, MŠ a PŠ Moravská Třebová rekonstrukce kotelny uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice se sídlem: Hlavní 114, 362 63 Dalovice IČO: 00574384 DIČ: CZ00574384 bankovní

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Příloha č. 1 Obchodní podmínky 1. Obec Markvartovice Smlouva o dílo I. Smluvní strany se sídlem: Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Zastoupena: Petrem Pastrňákem, starostou IČ: 00300411 DIČ: nejsme

Více

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary číslo smlouvy objednatele: S M L O U V A O D Í L O N A D O D Á V K U Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01 IČO: 72053810

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. S m l u v n í s t r a n y Objednatel : Název : Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. se

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky Veškeré obchodní podmínky, včetně platebních podmínek jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, která je nedílnou přílohou této Zadávací dokumentace. Uchazeč do

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

SMLOUVA O DÍLO $1/11. {OSI,f-PUJof't I

SMLOUVA O DÍLO $1/11. {OSI,f-PUJof't I Níže uvedené smluvní strany I. Objednatel: Město Mělník [-J SMLOUVA O DÍLO $1/11. {OSI,f-PUJof't I náměstí Míru č.p. 1,276 Ol Mělník Ztn"tollpell: MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou města IČ: 00237051 Bankovní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI

ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI MANDÁTNÍ SMLOUVA Č. XXXXXXXXXXXXX O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA NA AKCI ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI uzavíraná ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku,

Více

uzavírají, tuto SMLOUVU O DÍLO NA VÝROBU A MONTÁŽ NEBO VÝSTAVBU DOMU, PŘÍPADNĚ DALŠÍ SLUŽBY A ČINNOSTI číslo 14101 (dále jen smlouva )

uzavírají, tuto SMLOUVU O DÍLO NA VÝROBU A MONTÁŽ NEBO VÝSTAVBU DOMU, PŘÍPADNĚ DALŠÍ SLUŽBY A ČINNOSTI číslo 14101 (dále jen smlouva ) V souladu s ustanovením 2586 a násl. a 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění ( občanský zákoník ), Jméno a příjmení, datum narození trvale bytem: Ulice, PSČ Město, kontaktní

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 se sídlem: Praha 4, Valentova 1730, Praha 4, 149 00 vyhlašují výběrové řízení na akci Revitalizace panelového domu Valentova 1729 1731, Praha

Více