É INTEGROVANÝ OPERAČNÍ I 511 WW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "É INTEGROVANÝ OPERAČNÍ I 511 WW"

Transkript

1 KUJIP00ZFTZE É INTEGROVANÝ OPERAČNÍ I 511 WW PROGRAM ftminilll EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ R02V0J KrajVysocmci S m l o u v a o d í l o uzavřená podle 536 a násl. zákona 6.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený: k podpisu smlouvy pověřen: zástupce pro věci smluvní: zástupce pro věci technické: tel./fax IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl Ing. Stanislav Munduch / CZ Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava /6800 Zhotovitel: se sídlem: jednající: zástupce pro věci smluvní: zástupce pro věci technické: hlavní stavbyvedoucí: tel./fax: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku: RENO - stavební firma s.r.o. Ke Spravedlnosti 667, Jaroměřice nad Rokytnou Ing. Vladimír Konvalina, jednatel Ing. Vladimír Konvalina, jednatel Milan Balík Ing. Vladimír Konvalina CZ Česká spořitelna, a.s /0800 spisová značka C vedená u Krajského soudu v Brně Prohlášení Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ- CPA 41 až 43, 1/13

2 prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy, V souladu s ustanovením 5 odst. (3) zákona /2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 2. Předmět díla Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla: Transformace ÚSP Jinošov III. - Rekonstrukce rodinného domu č.p. 859 v Náměšti nad Oslavou" 2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace: Transformace ÚSP Jinošov llí. --- Rekonstrukce RD č.p. 859 v Náměšti nad Oslavou" včetně soupisu stavebních práci, dodávek a služeb s výkazem výměr, vypracované projekční kanceláří Ing. Lubomíra Krechlera Masarykova 554, Okříšky a bude proveden v souladu se specifikacemi prací, materiálů a souvisejících výkonů uvedených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Odpovědnost za správnost a úplnost projektové dokumentace nese objednatel. Projektová dokumentace v listinné i v elektronické podobě po jednom vyhotovení bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem, způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, materiálů a souvisejících výkonů nutných k řádnému provedení díla Součást dodávky stavby je rovněž: Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména: Zajištění splnění podmínek z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí, Zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění, Zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započetím montáží, Zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu, 2/13

3 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), Zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů, pokynů objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací. Náklady na výše uvedené drobné práce, činnosti a povinnosti jsou zahrnuty v ceně díla. Nezajistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla plnění těchto prací a činností, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši Kč. Tuto pokutu je možno ukládat opakovaně dokud nedojde ke zjednání nápravy Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: a) výše uvedenou projektovou dokumentací vč. soupisu prací a výkazu výměr, b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, c) touto smlouvou, d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v č\. 2. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla postupovat v souladu se závaznými pokyny uvedenými v Příručce pro žadatele a příjemce, Oblast intervence 3.1. Služby v oblasti sociální integrace, Aktivita A, Integrovaného operačního programu, které se týkají předmětné akce Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel Budou-lí u předmětu díla vynuceny změny nebo rozšíření předmětu díla, vyplývající zejména z rozporu mezi údaji zadávací dokumentace a výkazem výměr, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše ceny v místě a Čase obvyklé, a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. V případě méně prací bude jejich cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, ocenit podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše ceny v místě a čase obvyklé a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. O těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 15 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díía požadovat v době do 30 kalendářních dnů před termínem dokončení dila uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení 3/13

4 díla. V případech mimo rámec těchto omezení (tj. změny nepřekročí 15 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 30 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah dosud neprovedené části předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel je povinen před předáním staveniště a před zajištěním materiálů a dodávek, potřebných pro dodávku předmětu díla, provést kontrolu souladu výkresové části, textové části a kontrolu specifikací projektové dokumentace a zadávací dokumentace a písemně upozornit objednatele na případné rozdíly. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1 této smlouvy Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým subdodavatelem vyžádat souhlas objednatele. V případě, že objednatel nebude souhlasit s uzavřením takové smlouvy, je zhotovitel povinen oslovit alespoň tři dodavatele na tutéž subdodávku a předložit nabídky alespoň tří různých dodavatelů. Přitom má objednatel právo rozhodnout o vyzvání dalších, jím určených dodavatelů k podání nabídky. O výběru konkrétního subdodavatele rozhodují obě strany společně. V případě, že k dohodě nedojde, rozhoduje o výběru subdodavatele Zhotovitel Zhotovitel na své náklady vypracuje a předloží před podpisem smlouvy Finanční harmonogram (měsíční) a Časový harmonogram v členění na týdny, který bude zpracován formou řádkového harmonogramu, bude vypracován na základě časové analýzy projektu a z kterého budou zřejmé vzájemné technologické vazby mezi jednotlivými činnostmi. Rozsah a obsah jednotlivých činností bude korespondovat s oddíly dle výkazu výměr. Zhotovitel je povinen v případě potřeby Časový harmonogram průběžně aktualizovat. Nepředložení harmonogramů bude považováno za neposkytnutí součinnosti zhotovitele a bude důvodem k nepodepsání smlouvy. 3. Termín plnění, staveniště 3.1. Místo plnění: obec Náměšť nad Oslavou, pozemky p.č. st a p.č. 780/131 v k. ú. Náměšť nad Oslavou 3.2. Práce budou zahájeny: květen 2013 (předpoklad) 3.3. Předmět díla bude dokončen nejpozději: /13

5 3.4. Provedením předmětu dila se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů, dokumentací, revizí a protokolů, die této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla a nesplnění úplného dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v bodě 3.3. Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem Staveniště - objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději pět dnů před zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, - o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu, - provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen poskytnout kancelář nebo její část pro umožnění činnosti technického a autorského dozoru, koordinátora BOZP a pro konání kontrolních dnů. - jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa, - zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu, - zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi publicitu a propagaci objednatele. Bližší informace uvedeny na Informační panel zhotovitele nesmí být větší než informační panel objednatele. Dále je povinen zajistit publicitu poskytovatele dotace na své náklady v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření, které jsou přílohou č. 10 Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 3.1 který je k dispozici na c 10 Pravidla pro prováděni informacn ich a propaqacnich opatreni.doc. Povinností zhotovitele je umožnit, aby informační panel byl po celou dobu stavby viditelný. Pokud dojde v průběhu realizace díla dle této smlouvy k poškození výše uvedeného, je zhotovitel povinen na své náklady zajistit výrobu nové informačního panelu a jeho opětovné umístění. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele, - zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, - nevyklidi-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 5/13

6 4. Cena za dílo 4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto: Cena celkem bez DPH: DPH 15%: Kč Kč DPH 21%: Cena celkem s DPH činí: Kč slovy: dvamilionypětsetosmdesátpětčtyřicetdva korun českých Kč 4.2. Cena uvedená v této smlouvě je sjednaná jako cena nejvýše přípustná s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této Smlouvy o dílo a z požadavků zadávací dokumentace na tuto akci, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek: - při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty - v případech stanovených v čl. 2.6., 2.7. a v případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění - v případech, kdy důvodem pro změnu ceny bude provedení víceprací (viz čl. 2.6., 2.7. Smlouvy), jsou smluvní strany povinny respektovat podmínky pro zadávání dodatečných stavebních prací stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, případně metodikou poskytovatele dotace. Ve výše uvedených případech, jejichž důsledkem je změna sjednané ceny, bude vždy uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 5. Financování 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu těchto časových úseků (období):» od zahájení prací do od do od do dne skutečného předání a převzetí dokončeného díía. Každé dílčí plnění uskutečnění dle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného období. Provedené práce budou fakturovány za dané období. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím vdaném období, které budou odsouhlaseny autorským dozorem a zástupcem objednatele pro věci 6/13

7 technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel, Faktura - daňový doklad bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného období. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 90% celkové ceny díla. Zbývajících min. 10%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno po předání a převzetí hotového dí!a do 60 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedostatků. Průběžná fakturace: -při fakturování jednotlivých položek je firma zhotovitele povinna samostatně fakturovat položky ze soupisu skutečně provedených prací, které jsou dle zákona o daních z příjmu vyčleněny pokynem Pokyn GFR č. D-6 jako samostatné movité věci. Tyto položky budou fakturovány na samostatných soupisech skutečně provedených prací a bude vystavena samostatná faktura. V případě rozporu mezi vyznačením těchto položek ve výkazech výměr a jejich faktickou náplní dle tohoto pokynu je firma povinna upozornit objednatele a dále postupovat dle zákona o daních z příjmu a ne dle projektové dokumentace, - při fakturování bude zhotovitel používat systém excelových tabulek obsahujících kromě oceněného rozpočtu i sloupce množství a cena v daném měsíci, sloupce množství a cena nasčítána za všechny měsíce a sloupce množství a cena zbývá fakturovat. Stejně budou připravovány i fakturace případných méněprací a víceprací. - v případě změn (více a méněprací) bude zhotovitel vést jejich evidenci dle pokynů objednatele. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany rovným dílem Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 60 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Objednatel je povinen provést úhradu fakturovaných částek výhradně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách číslo projektu CZ. 1.06/3.1.00/07,08060, název projektu: Transformace USP Jinošov III - Rekonstrukce rodinného domu č.p. 859 v Náměšti nad Oslavou" a identifikační číslo EDS: 11334B000192, financováno z IOP, účelový znak pro investiční výdaje a účelový znak pro neinvestiční výdaje Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje V případě, že objednateli vznikne nárok na majetkovou sankci dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek majetkových sankcí je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit. 7/13

8 6. Stavební deník 6.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 5) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně subdodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání. 7. Převzetí předmětu díla 7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli zejména: - projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst Smlouvy, - protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných technických norem veškeré revizní zprávy (elektro, hromosvod, VZT, spalinové cesty,...) - bez závad - doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,...) - protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti systémů a zařízení - protokoly o zaškolení obsluhy, návody k obsluze - seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a kopie záručních listů, Bez výše uvedených dokladů a dokumentací nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedostatky. Objednatel může převzít dílo vykazující vady nebo nedostatky nebránící užívání díla Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedostatku nebo přejímacího protokolu bez vad a nedostatků, přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za iškody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem. 8/13

9 7.5. Vadou díia se pro účely této smlouvy rozumí snížení funkčnosti části díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedostatkem se rozumí odchylka v kvalitě nebo parametrech díla oproti zadávací dokumentaci K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat v technických věcech dle této smlouvy Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 8. Ostatní podmínky smlouvy 8.1. Smluvní strany berou na vědomí, že zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí provádět výkon technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy Výkonem technického dozoru stavebníka byli pověřeni zaměstnanci objednatele Ing. Stanislav Munduch a Ing. Eduard Jozífek, kteří jsou oprávněni: - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy, - upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky, - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozi-li jiné vážné škody, - kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy Zhotovitel bude objednateli průběžně poskytovat aktuální informace o stavu jednotlivých částí veřejné zakázky, a to na základě písemné žádosti objednatele. Zároveň bude zhotovitel průběžně předávat fotodokumentaci (rozčleněnou do složek dle jednotlivých stavebních oddílů) prováděných prací a zakrývaných konstrukcí na CD vždy nejpozději ke kontrole provedených prací na zjišťovacím protokolu před vystavením faktury za dané období Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka (objednatele) odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 9/13

10 8.8. Pokud se technický dozor stavebníka (objednatel) přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejích odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. ZpůsobMi tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištěni vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 9. Záruky 9.1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla Vzájemnou dohodou a v souladu s 562 a 563 Obchodního zákoníku se stanoví záruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců Veškeré dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. K těmto strojům a zařízením budou zhotovitelem dodány kopie záručních listů k datu předání a převzetí díla Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedostatků, respektive dnem odstranění poslední vady a nedostatku Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu Kč za každý den, o který nastoupí později, Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel 10/13

11 povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožni užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodleni O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách. O dobu od uplatnění reklamace až do odstranění vady a následného převzetí objednatelem se prodlužuje záruční doba Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury. Pro náhradu škody platí ustanovení 373 a násl. obchod, zákoníku s tím, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 10. Kontroly poskytovatele dotace a jiných orgánů Plnění veřejné zakázky budou pracovníci poskytovatele monitorovat a kontrolovat. Poskytovatel je oprávněn si ověřit realizaci veřejné zakázky, resp. poskytování služeb v místě jejich poskytování. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a článku 4 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 je zhotovitel povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci zakázky uváděných v monitorovacích zprávách se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případě další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektu pínili také subdodavatelé a partneři projektu. 11/13

12 Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o všech provedených kontrolách ze strany oprávněných osob, o všech navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich splnění. Zhotovitel je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě a v souladu s 18 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Dále je povinen informovat o splnění nápravných opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil. Zhotovitel má povinnost archivovat doklady spojené se zakázkou minimálně do Pojištění díla Pojištění zhotovitele Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min. 5 mil. Kč. Dokiad o pojištění platném po celou dobu realizace díla je povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti zhotovitele a bude důvodem k nepodepsání smlouvy Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně. 12. Závěrečné ustanovení Smlouvu lze změnit jen písemnou formou -- dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy Tato smiouva je piatná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanoveni Obchodního zákoníku a nejsou-li i zde upravena příslušnými ustanoveními, pak platí ustanovení Občanského zákoníku Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku tvořící předmět této smlouvy sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 12/13

13 podílejícím se na zadání veřejné zakázky a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění, případně z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměli jeho obsahu a na důkaz shody o celém rozsahu této smlouvy připojují své podpisy Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele. Příloha: položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) V Jaroměřicích n. Rokytnou, dne -2?.\^:.2ř^ V Jihlavě, dne Za zhotovitele: za objednatele: Ing. Vladimír Konvalina jednatel sta vebn í jh ma s. k o. Ke spravedlnosti Jaroměřice nad Rokyinou tel.: DIČ: CZ // Ing' Libor Joukl náměstek mestek hejtmana pro oblast majetl majetku dopravy a silničního hospodářství 13/13

14 Akce: TRANSFORMACE USP JINOŠOV lil. Rozpočet: Rekonstrukce RD Náměšť nad Oslavou 859 REKAPITULACE ROZPOČTU REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl : Cena bez DPH DPH Cena celkem Stavební část Kč Kč Kč Bourací práce Kč Kč Kč TZB (ZTI +ÚT) Kč Kč Kč Elektromontáže Kč Kč Kč Elektromontáže - VYČLENĚNÉ POLOŽKY DLE D Kč Kč Kč Venkovní objekty a úpravy Kč Kč Kč Vedlejší a ostatní náklady Kč Kč Kč CELKEM OBJEKT Kč Kč Kč Vypracoval: Ing. Vladimír Konvalina Datum : 1G~S. Qjc4^ POZNÁMKA: REAÍÍJ " stavební firmú, s.r.o. Ke spravedlnosti 66 / /*\ 57> 51 Jaroměnce nad RoKytno^. J ^ M \!/ DIČ: CZ \ UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO VÝKAZU VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH POLOŽKOVÝCH VÝKAZŮ VÝMĚR VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACI A KRYCÍ LIST. Stránka 1 z 1

15 Ohjfíkl í)t<ivl)íl Pr )jektant ZF racovatel projektu 01 jednatel POLOŽKOVÝ ROZPOČET 0 Slíivchní ří-i.t Název objektu UMioiisiriikn.'; Ul) ř:.j».í«í*!í v N;ni<fóti n. O. JKSO SKP Měrná jednotka Počet jednotek 0 1 rí'hsío lllřw'(} IIS{».IÍMO! V -l>v lil. Náklady na m.j. 0 Typ rozpočtu Dc davatei RENO - stavební firma s.r.o. Zakázkové číslo Rozpočtoval 'A t.liidni io2 Jufitv6 i»í'-ííi;hív HSV celkem Z PSV celkem R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem R OZPOČTOVÉ NÁKLADY Počet listů HZS 0 ZRN+HZS ZRN+HZS ,Vypi«icov»í /.i) /liotovifolf! /«i nljjcriiiftfclo Jméno: Jméno: Jméno: Datum: Datum : Q,0/[Q Datum: Podpis: IfÉliiW? " sunwhn/firiliá s.r. Ke spravedlnosti ^jn/ Jaromčřioé nad rmytnou tel.: 56^440 DIČ: cň^^srlim Podpis: 0. Základ pro DPH 21,0 % 0 Kč DPH 21,0 % 0 Kč Základ pro DPH 15,0 % Kč DPH 15,0 % Kč :.:i-.na /'A Ub.ILKT CLLI(LAfl_ i im uč POZNÁMKA: Dodavatel stavby provede kontrolu všech výpočtových vzorců použitých v tomto výkazu výměr. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

16 REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ j fifti.vrhní <iíl i iliv K'.V Duiiňvliii itioničv'. fhzs" 1 Zemní práce Základy a zvláštní zakládání Svislé a kompletní konstrukce Sádrokartonové konstrukce Úpravy povrchů vnitřní Úpravy povrchů vnější Podlahy a podlahové konstrukce Dokončovací konstrukce na pozemních stavb Izolace proti vodě Izolace tepelné Konstrukce klempířské Krytiny tvrdé Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnické Otvorové prvky z plastu a hliníku Podlahy z dlaždic a obklady Podlahy povlakové Obklady keramické Nátěry Malby Vnitřní vybaveni CLLKUM OLÚLKT fifiii lfi O SSSIlllI rr. J2 Zpracováno programem BUlLDpower, RTS, a.s. Strana 2

17 Položkový rozpočet Stavba: Transformace USP Jinošov III. Rozpočet: 0 Objekt: Rekonstrukce RD č.p.859 v Náměšti n. 0. Stavební část P.č, číslo položky Název položky I MJ I množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 1 Zemní práce 2 122M00009 ODKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ V HORNINĚ TŘ.5, Prohloubeni terénu a vytvoření zářezu v zastavěné ploše pro budoucí nové podlahy. Včetně naložení na dopravní prostředek, Včetně přfplatku za lepivost. 0, S/V.9 Í! 14.!)': ' V.;H'Í:.Ví) M3 15, , , M00011 NAKLÁDÁNI VÝKOPKU M3 15, RpoK00012 Cnlhr.ni Díl: 2 VODOROVNÉ A SVISLÉ PŘEMÍSTĚNI VÝKOPKU na skládku včetně uložení a skládkovného poplatku. / Semni prňfífi Základy a zvláštní zakládání M3 15, i '."Huso 5 271D+M015 ZÁSYP HUTNĚNÝM ŠTĚRKEM FRAKCE 8-63MM M3 8, ,00 U.IXJW.W W.snn.81! Í3,'1) 6 273D+M017 PODLAHOVÁ PODKLADNÍ BETON.DESKA - BETON C25/20 M3 8,900 tuocm, dodávka betonu + provedenf podlahové rovinné desky. Včetně celoplošné dilatace v max. rastru 6x6m. Včetně příplatků za stržení povrchu. Včetně použití vibračních zařízení. U)f>x t).lx(;>a,644 ;»?.*)s-í;,íí1 l4.g-r7.agt:m) 7 273D+M019 VÝZTUŽ ZÁKL.DESEK SVAŘOVANOU SlTl - sítě KARI z materiálu BSt 500 M 150x150/6mm nosných betonových konstrukci (87m2) (s překládáním sítí o 1oko) T 0, , RpoM00021 BOURÁNI PROSTUPŮ PŘES STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KUS 4,000 PASY BETONOVÉ TL. 700MM, průměr prostupu minimálně 250mm. Včetně osazení a obetonování chránlčky pr. 250mm. 9 RpoK00022 Díl: 3 Caílicin y.n PŘESUN HMOT PRO ODDÍL ZÁKLADY veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Základy" 2 Základy o zvlňšiní Knkláilónl Svislé a kompletní konstrukce D+M025 ZDIVO Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC BÍLÝCH, tl. stěny 375mm, celoplošně na systémové lepidlo. Rozm. 375x249x599mm. P U max bez omítek 0,216 W/m2K. Včetně l,2 X (W/í. X (X,?! <>,<> i 11 RpoK00027 UKOTVENÍ VNITŘNÍCH STĚN vnitřních nosných k pórobetonovým obvodovým konstrukcím plochými systémovými kotvami, do každé druhé vrstvy 2 kotvy a svislým maltovánfm spáry Wm? 1,1 Í 4.2 i?.'/ '?- 12 RpoD+M029 NADSTŘEŠNÍ ČÁST "OBALU" NOVÉHO KOMÍNA. Vnějšf obvod 60x60cm, v. 1,35m (65cm nad hřeben). Zdivo tl. 140mm, systémové, bezúdržbové, šamotové. Včetně systémového vyspárování cihel. Kompl 1,000 M3 6,120 M 15,000 M2 2, RpoD+M030 KRYCÍ DESKA KOMÍNOVÁ - D+M. Komín rozm. 60x60cm, deska 70x70cm, spádovaná. Kruhový otvor pro odkouření. Prefabrikovaná ŽB, povrchová úprava hydrofobizovaná. KUS 1,000 Vybaveni spáry kluzné pro dilataci vložky + trvale pružný tmel. 14 RpoD+M031 VYSTROJENI KOMlN. TĚLESA NEREZOVOU SYSTÉM. VLOŽKOU pr.150mm. V. komína 10,95m. Včetně systémových tvarovek (odvod kondenzátu, vymetací a revizní dvířka, napojení kouřovodu, kryt vyústění odkouření,...). Včetně stavebního zapravení tvarovek. KOMPL 1, Vtí <ixt),uii ,00 25,00 375, , Zpracováno programem BUlLDpower, RTS, a.s. Strana 3

18 Položkový rozpočet Stavba : Objekt: Transformace ÚSP Jinošov III. Rekonstrukce RD č.p.859 v Náměští n. 0. Rozpočet: 0 Stavební část P.C. Číslo položky Název položky množství cena/ MJ celkem (KČ) D+M032 ZDIVO Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK BÍLÝCH, tl. stěny 150mm, celoplošně na systémové lepidlo. M2 56,600 Rozm. 150x249x599mm. P ;>,/!->; (1.«i / í V. 1 :VK$.1; i/3(>) : : v,li D+M034 ZDIVO Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK BÍLÝCH, tl. stěny 100mm, celoplošně na systémové lepidlo. Rozm. 100x249x599mm. P i- :W>> >',/ D+M036 UKOTVENÍ PŘÍČEK k pórobelonovým nosným konstrukcím plochými kotvami X II : 0 M2 16,400 M 34, RpoD+M038 CELOOBJEMOVÉ VYPLNĚN! MEZER PUR PĚNOU - mezi Mb 30,800 nově vyzděnými příčkami tl.150mm a tuhou stropní konstrukci 19 RpoD+M039 CELOOBJEMOVÉ VYPLNĚNÍ MEZER PUR PĚNOU - mezi Mb 7,000 dozdívkou v okenních otvorech a překladem, tl. stěny 400mm. 20 RpoD+M040 ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ KOMBIFIXU pomoci bílých pórobetonových hladkých příčkovektl.15cm zděných na systémové lepidlo D+M041 INSTALAČNÍ PŘIZDlVKY Z BlLÝCH PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK HLADKÝCH TL.15CM NA SYSTÉMOVÝ TMEL - v soc. místnostech pro zazděné vedeni rozvodů ZTI k zařizovaclm předmětům (UMU 'Uoxi/.i KUS 3,000 M2 11, , , , , P00043 OSAZENÍ PŘEKLADU SVĚTLOST DO 180 cm KUS 3, D00044 PŘEKLADY SYSTÉMOVÉ pórobetonové nenosné do příčky tl.150mm, délka překladu 1,25m KUS 3, D+M045 MONTÁŽ A OSAZENI VÁLCOVANÝCH NOSNlKÚ DO 6.14 T 0, ,87 3x4,0xM, D00047 TYC OCEL OZNAČ 14 - DODÁVKA, včetně nátěru 1x T 0,212 základním + 2x vrchním em Mx 4,5x14,3/ :< l. I 25 RpoD+M049 ZMONOLITNÉNÍ OCELOVÝCH PRÚVLAKŮ - betonem C20/25 včetně dovozu a jeho uložení, včetně použití ponorných nebo přlložných vibračních zařízení včetně podbednění překladu M3 0, , , D+M050 PLENTOVÁNl OCEL.NOSNlKŮ v. 14CM M2 1, ,00 807,66 27 RpoK00052 Celkem xn Díl: 311 1,!>:</. :<>). 14 x3 PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Svislé a kompletní konstrukce" 'i iivialó a kompletní konauukvc Sádrokartonové konstrukce 28 RpoD+M055 PŘEDSTĚNA SÁDROKARTONOVÁ SPŘAŽENÁ, opláštění SDK vodovzdornými deskami řj.12,5mm, kotvení k nosné konstrukci pomocí CD profilů 60x27mm a přímých závěsů max 125mm pro CD 60x27mm. 29 RpoD+M056 SDK OPRAVA ROVNÉHO PODHLEDU MlSTNOSTl SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ. Opláštění vodovzdornými SDK deskami tl.15mm, kotvení k nosné konstrukci pomocí CD profilů 60x27mm a závěsného systému pro CD 60x27mm max. délky 15cm. 3,0!)X3,4!» íyj Kompl 1,000 M2 8,300 M2 17, i OK XW.ÍI , ,00 Zpracováno programem BUlLDpower, RTS, a.s. Strana 4

19 Položkový rozpočet Stavba: Transformace USP Jinošov III. Rozpočet: 0 Objekt: Rekonstrukce RD č.p.859 v Náměšti n. 0. Stavební část P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ čolkem (Kč) 30 RpoD+M058 SDK OPLÁŠTĚNÍ ROHU PODSTROPNÍOO TRUBNÍHO VEDENÍ V MÍSTNOSTI SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ. Opláštění vodovzdornými SDK deskami tl.15mm, kotveni k nosné konstrukci pomocf CD profilů 60x27mm a závěsného systému pro CD 60x27mm max. délky 15cm. M2 9, ,00 31 RpoK00060 Cvllivhi >u Díl: 61 5 í,(!!>; 3,3) >: 1 PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Sádrokartonové konstrukce" 311 UfiiUaltíii tonová kt>ns1tnlit;o Úpravy povrchů vnitřní D+M063 OMÍTKA ZDIVA - dvouvrstvá vápenná s povrchem štukovým, podklad opatřit cementovým špricem. Tl. omítkového jádra 1,5cm, min. objemová hmotnost 1900kg/m3. Dodržet normové odchylky rovinatosti omítek! íic\g>rx i Hi/iyV i 10,3 S í 1,1 : IIÍ -X), D+M065 OMlTKA ZDIVA - jednovrstvá jádrová pod obklady, podklad opatřit cementovým špricem. Tl. omítkového jádra 1,5cm, min. objemová hmotnost 1900kg/m3. Dodržet normové odchylky rovinatosti omítekl 34 RpoD+M066 OMlTKA STROPU OPRAVA. Očistit stávající povrch stropu, napenetrovat stavebním penetračním lepidlem. Dále provést vápennou štukovou omítkou s podkladem ze stavebního flexi lepidla vyztuženého celoplošně sktolaminátovou perlinkou. M)% / enlkoy': pludiy :jíei<',h ;;Ik> HI 35 RpoD+M068 OMlTKA STEN OPRAVA. Očistit stávající povrch stěn, napenetrovat stavebním penetračním lepidlem. Dále provést vápennou štukovou omítkou s podkladem ze stavebního flexi lepidla vyztuženého celoplošně sklolaminátovou perlinkou. ')()%? rolkovó pkitihy sióv^jídch sičiiovýdi Oniíl:k 36 RpoD+M070 PLASTOVÉ LIŠTY bílé na vyztužení rohů v omítkách na stěnách. Osazení ve vrstvě štukové omítky. Kotvit pomocí flexibilního lepidla napenetrovaného stavebním penetračním lepidlem. 37 RpoD+M071 OKENÍ APU LISTY k nově osazeným okenním a dveřním výplním. Plastové bílé samolepící. Včetně montáže, D+M072 OMÍTKA DVOUVRSTVÁ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ OKENNÍHO NEBO DVEŘNÍHO Kompl 1,000 M2 170,900 M2 20,500 M2 86,000 M2 415,000 M 33,800 M 36,900 M2 9, '/v. OVJ'.un 253, ,70 192, , , ,00 15,00 507,00 25,00 922,50 305, ,00 : '/// M00074 ZAČIŠTĚNÍ OMÍTEK KOLEM OKEN, DVEŘÍ, PODLAH A OBKLADŮ 40 RpoK00075 PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Úpravy povrchů vnitřní" Cr.ltium?.u (U Ufmivv povrchů vnitřní Dfl: 62 Úpravy povrchů vněiší 41 RpoD+M078 ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.2-5CM. Kompl. D+m s izolantem z tvrzeného fasádního polystyrenu XPS, včetně podkladní povrch, úpravy - 3x podkl. fasádní tmel + sklolaminát. výztužná síťky, včetně finální povrchové úpravy, dilatačních a kotevních prvků JW0.9 33,í.;.3!! 3'.US 42 RpoD+M080 ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.2-5CM. Kompl. D+m s izolantem z tvrzeného fasádního polystyrenu XPS, včetně podkladní povrch, úpravy - 3x podkl. fasádní tmel + sklolaminát. výztužná síťky, včetně dilatačních a kotevních prvků M 61,000 Kompl 1,000 M2 141,900 M2 4, i (idti.v.q , ,00 Zpracováno programem BUlLDpower, RTS, a.s. Strana 5

20 Položkový rozpočet Stavba: Transformace USP Jinošov III. Rozpočet: 0 Obiekt: Rekonstrukce RD č.p.859 v Náměšti n. 0. Stavební část P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 43 RpoD+M081 ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.30MM PRO OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETY. Kompletní dodávka a montáž s izolantem z tvrzeného fasádního polystyrenu XPS, včetně finální povrchové úpravy, dilatačních a kotevních prvků D+M082 POTAŽENÍ STAVEBNĚ UPRAVENÉHO A SROVNANÉHO VNĚJŠÍHO POVRCHU NA SOKLU silikátovou kamínkovou mozaikou střední hrubosti ť)xn,:$ D+M084 OMÍTKA ZDIVA JÁDROVÁ MVC, podklad opatřit cementovým špricem. Tl. omítkového jádra 2,0cm. ís>, 3; 3, h 46 RpoD+M086 Opatření viditelných ploch fasády, soklu a podhledu střešního přesahu bezbarvým nátěrem na bázi dvousložkové vodní disperze v matném provedení - nátěrem PERMANENTNÍ OCHRANY PROTI GRAFITI. Mí,;): lí),9 49 RpoD+M088 VÝZTUŽNÉ ROHY HLINÍKOVÉ S PERLINKOU pro zpevnění rohů - DOPDÁVKA + MONTÁŽ Kotvit pomocí flexibilního lepidla napenetrovaného stavebním penetračním lepidlem. 50 RpoD+M089 ÓKĚNÍÁPU LISTY. Plastové bílé samolepící. Včetně montáže. RpoK0Q090 PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Úpravy povrchů vnější" M2 11,400 M2 4,500 M2 19,800 M2 157,800 M 92,000 M 57,000 Kompl 1, , ,00 299, , ,00 45, , , , Co/M'/// /a (i'j ltfiivy povichíi vnújnl IZM V/jíUiti Dii: C3 Podlahy a podlahové konstrukce D+M093 PODLAHOVÁ BETON.MAZANINA - litý samonivelační betton M3 6,940 C20-C30, dodávka betonu + provedení podlahové rovinné desky. Včetně obvodové PE dilatační pásky tl.8mm, včetně celoplošné ditatace v max. rastru 5x5m , ,50 1:14,04: y.ouxu') D+M095 VÝZTUŽ MAZANIN SVAŘOVANOU SÍTÍ KARI /6x6mm BSt 500 M rt>x3.033x i,? /i M00097 Příplatek k mazanině za stržení povrchu a přehlazení ocelovým hladítkem. 55 RpoK00098 Díl: 95 Cvikán /.u PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Podlahy a podlahové konstrukce" G3 fatjluhy o podlahová honstrtilfva Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách T 0,290 M2 79,000 Kompl 1, ,00 45, , RpoP00101 KOMPLETNÍ VYČIŠTĚNÍ BUDOV MOKROU CESTOU M , /Í)X3,0'«X 1.?/IWK) 57 RpoD+M103 ODVĚTRÁNÍ NOVODUR, TRUBKOU M 1, RpoD+M104 DODAVKA A OSAZENI HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ KRYCÍ MŘÍŽKY 20X20CM 59 RpoD+M105 DODAVKA A OSAZENI VENKOVNÍ CEDULKY S ČÍSLEM POPISNÝM OBJEKTU A S ČÍSLEM ORIENTAČNÍM 60 RpoK00106 PŘáWbTHnMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Dokončovací konstrukce" KUS 4,000 KUS 2,000 Kompl 1,000 ilh Polumiioviici Iwntiiruhtjo nit ptyi-mnlnh atoi Dii: 711 Izolace proti vodě D+M109 DODÁVKA + MONTÁŽ ASF, PÁSU PROTI ZEMNÍ M2 89,000 VLHKOSTI - asf. pás se skleněnou výztužnou vložkou, TL.4MM - VODOROVNÁ. Včetně penetrace podkladu a napojení natavením na stávající IPU pod stěnami a opracování 10ks prostupů s dotmelením na přírubu průměru do 200mm 129,00 516, <i Oiiíi.Ull 209, ,00 Zpracováno programem BUlLDpower, RTS, a.s. Strana 6

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Zadávací dokumentace výběrového řízení

Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadávací dokumentace výběrového řízení I. Název zakázky: II. Zadavatel: Ing. Martin Brožek, Mělnická 383/38, Libiš, 277 11 a Bc. Jana Brožková, Kostelec u Křížků 46, Kostelec u Křížků, 251 68 Ve věcech

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace vyřizuje: Markéta Moravcová ve Velichově, 20. září 2010 tel. 353 942 105, 724 178 079 e-mail: moravcova@velichov.cz Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace 1) Název zakázky

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591111 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Smlouva o dílo č. 594/2009

Smlouva o dílo č. 594/2009 Smlouva o dílo č. 594/2009 UZAVŘENÁ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č.513/1991 SB. A VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Čl. I Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Vrčeň Vrčeň 1, 335

Více

ke Smlouvě o dílo ze dne 16.4.2013 registrované pod ID - 67745 SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavby 8

ke Smlouvě o dílo ze dne 16.4.2013 registrované pod ID - 67745 SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavby 8 if fc) DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.4.2013 registrované pod ID - 67745 KUJIP0Í10EVT I SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavby 8 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený:

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Zákolany se sídlem: 273 28 Zákolany

Více

Smlouva o dílo č. 2013/3/01

Smlouva o dílo č. 2013/3/01 Smlouva o dílo č. 2013/3/01 uzavřená dle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany Objednatel: Sportovní zařízení města Kroměříže adresa: Obvodová

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E S M LO U V A O DÍ LO uzavřená podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník - v platném znění (dále jen "občanského zákoníku") S M L U V N Í S T R A N Y O b j e d n a t e l :

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264 K DOPISU ZN. / ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE / LINKA: NOVÁ ROLE DNE: 686/2013-NR Dicá / 353176315 7.5.2013 Zadavatel Město Nová Role, zastoupené paní Jitkou Pokornou, starostkou města, se sídlem Chodovská

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Smlouva o dílo č.1/2015

Smlouva o dílo č.1/2015 Smlouva o dílo č.1/2015 uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: Obec

Více

Smlouva o dílo. Uzavřená podle ustanovení 536 a následujících, zákona č.513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění předpisů (dále jen obchodní zákoník)

Smlouva o dílo. Uzavřená podle ustanovení 536 a následujících, zákona č.513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění předpisů (dále jen obchodní zákoník) KUJIP014YQJG Smlouva o dílo Uzavřená podle ustanovení 536 a následujících, zákona č.513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění předpisů (dále jen obchodní zákoník) 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Zřízení studijní knihovny v objektu Smíchovské střední průmyslové školy, Preslova 75/25, Praha 5 - Smíchov

Zřízení studijní knihovny v objektu Smíchovské střední průmyslové školy, Preslova 75/25, Praha 5 - Smíchov SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, 150 21 Praha 5 tel.: 257 320 533, www.ssps.cz IČO: 61386855 Naše značka: Vyřizuje/ tel.: V Praze, dne: Ing. Radko Sáblík/ 257 320 533 20.9.2012 Věc: Výzva

Více

Smlouva. Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33. hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství zástupce pro věci smluvní:

Smlouva. Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33. hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství zástupce pro věci smluvní: KUJIP014VÍ1D5 Smlouva o zajištěn! výkonu koordinátora BOZP na rok 2014 - Žďár nad Sázavou uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský

Více

VÝZVA. 1) Název veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti objektu, zateplení obvodového pláště, 2. MŠ Karlovy Vary, o. p. Kpt.

VÝZVA. 1) Název veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti objektu, zateplení obvodového pláště, 2. MŠ Karlovy Vary, o. p. Kpt. VÝZVA více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle ustanovení 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu se Zásadami

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy: RÁMCOVÁ SMLOUVA na poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2, v souladu s 262 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1 Identifikace zakázky Název veřejné zakázky: Doprava

Více

NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO (dále jen SOD) uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku

NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO (dále jen SOD) uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO (dále jen SOD) uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku PROJEKT: VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ PAVILON 7 Číslo smlouvy objednatele : Číslo smlouvy zhotovitele : I. Smluvní strany

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 4/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 4/2012/Město Městský rozvojový fond Pardubice a.s. u Divadla 828. 530 02 Pardub ic.e Zapsáno v obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddil B. vložka 1822 MRFP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ

Více

SMLOUVA o DÍLO (dále SoD) č

SMLOUVA o DÍLO (dále SoD) č SMLOUVA o DÍLO (dále SoD) č 1. Smluvní strany 1. Objednatel: Obec Věžnice Sídlo: Věžnice 9, 582 52 Věžnice Statutární orgán: Ing. Josef Málek IČ: 00268461 2. Zhotovitel: Sídlo:. Statutární orgán:.ič:...

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

RÁMCOVÁ SMLOUVA. na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. RÁMCOVÁ SMLOUVA na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 1 Identifikace zakázky Název veřejné zakázky: Doprava pro SPŠ Tábor, Komenského

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH Statutární město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora odbor bytový Úřadu městské části Palackého náměstí 11, 621 00 Brno tel.: 541 42 17 19, fax: 541 22 61 24 úřední hodiny: pondělí a středa

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Smlouva. o zajištěni výkonu koordinátora BOZP na rok 2014 - Jihlava

Smlouva. o zajištěni výkonu koordinátora BOZP na rok 2014 - Jihlava iiiiiiiiniiiih KUJIP014VGIM Smlouva o zajištěni výkonu koordinátora BOZP na rok 2014 - Jihlava uzavřená podle 1748 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále Jen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice Obchodní podmínky Obec Uherčice Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky Veřejná zakázka dle 18 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Smlouva o dílo. I. Předmět smlouvy. III. Součást smlouvy

Smlouva o dílo. I. Předmět smlouvy. III. Součást smlouvy č.j. 19/2015 Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Obec Štíhlice, IČO: 00639745, se sídlem 281 63 Štíhlice čp. 5 zastoupená Tomášem Rychtou, starostou obce, za obec jednající ve věcech smluvních;

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Příloha č. 3 k veřejné zakázce malého rozsahu: Oprava místní komunikace u pí. Kahounové

Příloha č. 3 k veřejné zakázce malého rozsahu: Oprava místní komunikace u pí. Kahounové SMLOUVA O DÍLO na realizaci stavby Oprava místní komunikace u pí. Kahounové TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva ) se uzavírá dle ust. 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

Smlouva o dílo. 1.2 Obchodní firma/název/jméno a příjmení podnikatele-fyzické osoby Se sídlem/s místem podnikání: Zastoupena:

Smlouva o dílo. 1.2 Obchodní firma/název/jméno a příjmení podnikatele-fyzické osoby Se sídlem/s místem podnikání: Zastoupena: Smlouva o dílo Rekonstrukce plynové kotelny K1 v areálu kolejí J. A. Komenského uzavřena podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi níže uvedenými smluvními

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno zastoupené

Více

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení Výzva k podání cenové nabídky Město Moravský Beroun Vás vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci zakázky III. kategorie (dle metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 536 a následujících, Obchodního zákoníku ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy. Článek I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 536 a následujících, Obchodního zákoníku ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy. Článek I. SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 536 a následujících, Obchodního zákoníku ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy Článek I. Smluvní strany Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové

Více

Oprava místních komunikací v obci Borovnice

Oprava místních komunikací v obci Borovnice OBEC BOROVNICE Přestavlky čp. 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných zakázek

Více

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ PRAHA 10, V ÚŽLABINĚ 320 firma k rukám Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 Věc: Výzva k předložení cenové nabídky více

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015 č.j.: 63/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 49 ze dne 28.01.2015 SARA II. Pražačka přestavba bazénu výkon technického dozoru investora Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: DIČ: číslo účtu: zastoupen: Objednatel: Obec Zlonín se sídlem: Zlonín 8, 250 64 Zlonín IČ: 00 24 10 67 číslo účtu: zastoupena: starostou

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ KUJIP014W8LE É INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM 1 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ Kraj vysocma S m l o u v a o d í l o uzavřená podle 536 a násl. zákona 5.513/1991 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - Výměna oken a dveří bytového

Více

GYMNÁZIUM, PRACHATICE, ZLATÁ STEZKA 137

GYMNÁZIUM, PRACHATICE, ZLATÁ STEZKA 137 GYMNÁZIUM, PRACHATICE, ZLATÁ STEZKA 137 ZLATÁ STEZKA 137, 383 01 PRACHATICE ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SMLOUVA O ou.o č. 1/2013

SMLOUVA O ou.o č. 1/2013 SMLOUVA O ou.o č. 1/2013 ~r/e-' /l1u' /1. ť'l':=ov/ pc. ~l'(rol/y1ov'/ Ús~ ( 'J> o Ie-.rt;\ lovci vvotm o v~ / JC\"J ~vic:-ovc\' podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany Objednatel:

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výměna oken na Střední průmyslové škole Hranice V Hranicích dne 21. 2. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zadavatel Střední průmyslová škola Hranice se

Více

Smlouva o dílo. ODDÍL I Smluvní strany I.1 OBJEDNATEL: Město KLIMKOVICE I.2 ZHOTOVITEL: I.3 ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ. Lidická 1, 742 83 Klimkovice

Smlouva o dílo. ODDÍL I Smluvní strany I.1 OBJEDNATEL: Město KLIMKOVICE I.2 ZHOTOVITEL: I.3 ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ. Lidická 1, 742 83 Klimkovice Smlouva o dílo ODDÍL I Smluvní strany I.1 OBJEDNATEL: Město KLIMKOVICE sídlo: zastoupeno: Lidická 1, 742 83 Klimkovice Ing. Zdeněk Husťák, starosta IČ: 00298051 DIČ: CZ00298051 Bankovní spojení: Česká

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, Hradební 62/2, 350 02 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, Hradební 62/2, 350 02 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, Hradební 62/2, 350 02 Cheb ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více