É INTEGROVANÝ OPERAČNÍ I 511 WW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "É INTEGROVANÝ OPERAČNÍ I 511 WW"

Transkript

1 KUJIP00ZFTZE É INTEGROVANÝ OPERAČNÍ I 511 WW PROGRAM ftminilll EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ R02V0J KrajVysocmci S m l o u v a o d í l o uzavřená podle 536 a násl. zákona 6.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený: k podpisu smlouvy pověřen: zástupce pro věci smluvní: zástupce pro věci technické: tel./fax IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl Ing. Stanislav Munduch / CZ Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava /6800 Zhotovitel: se sídlem: jednající: zástupce pro věci smluvní: zástupce pro věci technické: hlavní stavbyvedoucí: tel./fax: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku: RENO - stavební firma s.r.o. Ke Spravedlnosti 667, Jaroměřice nad Rokytnou Ing. Vladimír Konvalina, jednatel Ing. Vladimír Konvalina, jednatel Milan Balík Ing. Vladimír Konvalina CZ Česká spořitelna, a.s /0800 spisová značka C vedená u Krajského soudu v Brně Prohlášení Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ- CPA 41 až 43, 1/13

2 prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy, V souladu s ustanovením 5 odst. (3) zákona /2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 2. Předmět díla Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla: Transformace ÚSP Jinošov III. - Rekonstrukce rodinného domu č.p. 859 v Náměšti nad Oslavou" 2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace: Transformace ÚSP Jinošov llí. --- Rekonstrukce RD č.p. 859 v Náměšti nad Oslavou" včetně soupisu stavebních práci, dodávek a služeb s výkazem výměr, vypracované projekční kanceláří Ing. Lubomíra Krechlera Masarykova 554, Okříšky a bude proveden v souladu se specifikacemi prací, materiálů a souvisejících výkonů uvedených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Odpovědnost za správnost a úplnost projektové dokumentace nese objednatel. Projektová dokumentace v listinné i v elektronické podobě po jednom vyhotovení bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem, způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, materiálů a souvisejících výkonů nutných k řádnému provedení díla Součást dodávky stavby je rovněž: Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména: Zajištění splnění podmínek z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí, Zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění, Zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započetím montáží, Zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu, 2/13

3 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), Zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů, pokynů objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací. Náklady na výše uvedené drobné práce, činnosti a povinnosti jsou zahrnuty v ceně díla. Nezajistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla plnění těchto prací a činností, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši Kč. Tuto pokutu je možno ukládat opakovaně dokud nedojde ke zjednání nápravy Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: a) výše uvedenou projektovou dokumentací vč. soupisu prací a výkazu výměr, b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, c) touto smlouvou, d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v č\. 2. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla postupovat v souladu se závaznými pokyny uvedenými v Příručce pro žadatele a příjemce, Oblast intervence 3.1. Služby v oblasti sociální integrace, Aktivita A, Integrovaného operačního programu, které se týkají předmětné akce Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel Budou-lí u předmětu díla vynuceny změny nebo rozšíření předmětu díla, vyplývající zejména z rozporu mezi údaji zadávací dokumentace a výkazem výměr, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše ceny v místě a Čase obvyklé, a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. V případě méně prací bude jejich cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, ocenit podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše ceny v místě a čase obvyklé a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. O těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 15 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díía požadovat v době do 30 kalendářních dnů před termínem dokončení dila uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení 3/13

4 díla. V případech mimo rámec těchto omezení (tj. změny nepřekročí 15 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 30 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah dosud neprovedené části předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel je povinen před předáním staveniště a před zajištěním materiálů a dodávek, potřebných pro dodávku předmětu díla, provést kontrolu souladu výkresové části, textové části a kontrolu specifikací projektové dokumentace a zadávací dokumentace a písemně upozornit objednatele na případné rozdíly. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1 této smlouvy Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým subdodavatelem vyžádat souhlas objednatele. V případě, že objednatel nebude souhlasit s uzavřením takové smlouvy, je zhotovitel povinen oslovit alespoň tři dodavatele na tutéž subdodávku a předložit nabídky alespoň tří různých dodavatelů. Přitom má objednatel právo rozhodnout o vyzvání dalších, jím určených dodavatelů k podání nabídky. O výběru konkrétního subdodavatele rozhodují obě strany společně. V případě, že k dohodě nedojde, rozhoduje o výběru subdodavatele Zhotovitel Zhotovitel na své náklady vypracuje a předloží před podpisem smlouvy Finanční harmonogram (měsíční) a Časový harmonogram v členění na týdny, který bude zpracován formou řádkového harmonogramu, bude vypracován na základě časové analýzy projektu a z kterého budou zřejmé vzájemné technologické vazby mezi jednotlivými činnostmi. Rozsah a obsah jednotlivých činností bude korespondovat s oddíly dle výkazu výměr. Zhotovitel je povinen v případě potřeby Časový harmonogram průběžně aktualizovat. Nepředložení harmonogramů bude považováno za neposkytnutí součinnosti zhotovitele a bude důvodem k nepodepsání smlouvy. 3. Termín plnění, staveniště 3.1. Místo plnění: obec Náměšť nad Oslavou, pozemky p.č. st a p.č. 780/131 v k. ú. Náměšť nad Oslavou 3.2. Práce budou zahájeny: květen 2013 (předpoklad) 3.3. Předmět díla bude dokončen nejpozději: /13

5 3.4. Provedením předmětu dila se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů, dokumentací, revizí a protokolů, die této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla a nesplnění úplného dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v bodě 3.3. Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem Staveniště - objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději pět dnů před zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, - o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu, - provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen poskytnout kancelář nebo její část pro umožnění činnosti technického a autorského dozoru, koordinátora BOZP a pro konání kontrolních dnů. - jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa, - zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu, - zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi publicitu a propagaci objednatele. Bližší informace uvedeny na Informační panel zhotovitele nesmí být větší než informační panel objednatele. Dále je povinen zajistit publicitu poskytovatele dotace na své náklady v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření, které jsou přílohou č. 10 Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 3.1 který je k dispozici na c 10 Pravidla pro prováděni informacn ich a propaqacnich opatreni.doc. Povinností zhotovitele je umožnit, aby informační panel byl po celou dobu stavby viditelný. Pokud dojde v průběhu realizace díla dle této smlouvy k poškození výše uvedeného, je zhotovitel povinen na své náklady zajistit výrobu nové informačního panelu a jeho opětovné umístění. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele, - zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, - nevyklidi-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 5/13

6 4. Cena za dílo 4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto: Cena celkem bez DPH: DPH 15%: Kč Kč DPH 21%: Cena celkem s DPH činí: Kč slovy: dvamilionypětsetosmdesátpětčtyřicetdva korun českých Kč 4.2. Cena uvedená v této smlouvě je sjednaná jako cena nejvýše přípustná s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této Smlouvy o dílo a z požadavků zadávací dokumentace na tuto akci, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek: - při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty - v případech stanovených v čl. 2.6., 2.7. a v případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění - v případech, kdy důvodem pro změnu ceny bude provedení víceprací (viz čl. 2.6., 2.7. Smlouvy), jsou smluvní strany povinny respektovat podmínky pro zadávání dodatečných stavebních prací stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, případně metodikou poskytovatele dotace. Ve výše uvedených případech, jejichž důsledkem je změna sjednané ceny, bude vždy uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 5. Financování 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu těchto časových úseků (období):» od zahájení prací do od do od do dne skutečného předání a převzetí dokončeného díía. Každé dílčí plnění uskutečnění dle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného období. Provedené práce budou fakturovány za dané období. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím vdaném období, které budou odsouhlaseny autorským dozorem a zástupcem objednatele pro věci 6/13

7 technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel, Faktura - daňový doklad bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného období. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 90% celkové ceny díla. Zbývajících min. 10%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno po předání a převzetí hotového dí!a do 60 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedostatků. Průběžná fakturace: -při fakturování jednotlivých položek je firma zhotovitele povinna samostatně fakturovat položky ze soupisu skutečně provedených prací, které jsou dle zákona o daních z příjmu vyčleněny pokynem Pokyn GFR č. D-6 jako samostatné movité věci. Tyto položky budou fakturovány na samostatných soupisech skutečně provedených prací a bude vystavena samostatná faktura. V případě rozporu mezi vyznačením těchto položek ve výkazech výměr a jejich faktickou náplní dle tohoto pokynu je firma povinna upozornit objednatele a dále postupovat dle zákona o daních z příjmu a ne dle projektové dokumentace, - při fakturování bude zhotovitel používat systém excelových tabulek obsahujících kromě oceněného rozpočtu i sloupce množství a cena v daném měsíci, sloupce množství a cena nasčítána za všechny měsíce a sloupce množství a cena zbývá fakturovat. Stejně budou připravovány i fakturace případných méněprací a víceprací. - v případě změn (více a méněprací) bude zhotovitel vést jejich evidenci dle pokynů objednatele. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany rovným dílem Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 60 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Objednatel je povinen provést úhradu fakturovaných částek výhradně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách číslo projektu CZ. 1.06/3.1.00/07,08060, název projektu: Transformace USP Jinošov III - Rekonstrukce rodinného domu č.p. 859 v Náměšti nad Oslavou" a identifikační číslo EDS: 11334B000192, financováno z IOP, účelový znak pro investiční výdaje a účelový znak pro neinvestiční výdaje Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje V případě, že objednateli vznikne nárok na majetkovou sankci dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek majetkových sankcí je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit. 7/13

8 6. Stavební deník 6.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 5) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně subdodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání. 7. Převzetí předmětu díla 7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli zejména: - projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst Smlouvy, - protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných technických norem veškeré revizní zprávy (elektro, hromosvod, VZT, spalinové cesty,...) - bez závad - doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,...) - protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti systémů a zařízení - protokoly o zaškolení obsluhy, návody k obsluze - seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a kopie záručních listů, Bez výše uvedených dokladů a dokumentací nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedostatky. Objednatel může převzít dílo vykazující vady nebo nedostatky nebránící užívání díla Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedostatku nebo přejímacího protokolu bez vad a nedostatků, přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za iškody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem. 8/13

9 7.5. Vadou díia se pro účely této smlouvy rozumí snížení funkčnosti části díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedostatkem se rozumí odchylka v kvalitě nebo parametrech díla oproti zadávací dokumentaci K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat v technických věcech dle této smlouvy Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 8. Ostatní podmínky smlouvy 8.1. Smluvní strany berou na vědomí, že zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí provádět výkon technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy Výkonem technického dozoru stavebníka byli pověřeni zaměstnanci objednatele Ing. Stanislav Munduch a Ing. Eduard Jozífek, kteří jsou oprávněni: - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy, - upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky, - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozi-li jiné vážné škody, - kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy Zhotovitel bude objednateli průběžně poskytovat aktuální informace o stavu jednotlivých částí veřejné zakázky, a to na základě písemné žádosti objednatele. Zároveň bude zhotovitel průběžně předávat fotodokumentaci (rozčleněnou do složek dle jednotlivých stavebních oddílů) prováděných prací a zakrývaných konstrukcí na CD vždy nejpozději ke kontrole provedených prací na zjišťovacím protokolu před vystavením faktury za dané období Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka (objednatele) odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 9/13

10 8.8. Pokud se technický dozor stavebníka (objednatel) přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejích odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. ZpůsobMi tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištěni vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 9. Záruky 9.1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla Vzájemnou dohodou a v souladu s 562 a 563 Obchodního zákoníku se stanoví záruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců Veškeré dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. K těmto strojům a zařízením budou zhotovitelem dodány kopie záručních listů k datu předání a převzetí díla Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedostatků, respektive dnem odstranění poslední vady a nedostatku Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu Kč za každý den, o který nastoupí později, Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel 10/13

11 povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožni užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodleni O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách. O dobu od uplatnění reklamace až do odstranění vady a následného převzetí objednatelem se prodlužuje záruční doba Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury. Pro náhradu škody platí ustanovení 373 a násl. obchod, zákoníku s tím, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 10. Kontroly poskytovatele dotace a jiných orgánů Plnění veřejné zakázky budou pracovníci poskytovatele monitorovat a kontrolovat. Poskytovatel je oprávněn si ověřit realizaci veřejné zakázky, resp. poskytování služeb v místě jejich poskytování. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a článku 4 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 je zhotovitel povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci zakázky uváděných v monitorovacích zprávách se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případě další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektu pínili také subdodavatelé a partneři projektu. 11/13

12 Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o všech provedených kontrolách ze strany oprávněných osob, o všech navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich splnění. Zhotovitel je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě a v souladu s 18 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Dále je povinen informovat o splnění nápravných opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil. Zhotovitel má povinnost archivovat doklady spojené se zakázkou minimálně do Pojištění díla Pojištění zhotovitele Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min. 5 mil. Kč. Dokiad o pojištění platném po celou dobu realizace díla je povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti zhotovitele a bude důvodem k nepodepsání smlouvy Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně. 12. Závěrečné ustanovení Smlouvu lze změnit jen písemnou formou -- dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy Tato smiouva je piatná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanoveni Obchodního zákoníku a nejsou-li i zde upravena příslušnými ustanoveními, pak platí ustanovení Občanského zákoníku Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku tvořící předmět této smlouvy sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 12/13

13 podílejícím se na zadání veřejné zakázky a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění, případně z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměli jeho obsahu a na důkaz shody o celém rozsahu této smlouvy připojují své podpisy Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele. Příloha: položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) V Jaroměřicích n. Rokytnou, dne -2?.\^:.2ř^ V Jihlavě, dne Za zhotovitele: za objednatele: Ing. Vladimír Konvalina jednatel sta vebn í jh ma s. k o. Ke spravedlnosti Jaroměřice nad Rokyinou tel.: DIČ: CZ // Ing' Libor Joukl náměstek mestek hejtmana pro oblast majetl majetku dopravy a silničního hospodářství 13/13

14 Akce: TRANSFORMACE USP JINOŠOV lil. Rozpočet: Rekonstrukce RD Náměšť nad Oslavou 859 REKAPITULACE ROZPOČTU REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl : Cena bez DPH DPH Cena celkem Stavební část Kč Kč Kč Bourací práce Kč Kč Kč TZB (ZTI +ÚT) Kč Kč Kč Elektromontáže Kč Kč Kč Elektromontáže - VYČLENĚNÉ POLOŽKY DLE D Kč Kč Kč Venkovní objekty a úpravy Kč Kč Kč Vedlejší a ostatní náklady Kč Kč Kč CELKEM OBJEKT Kč Kč Kč Vypracoval: Ing. Vladimír Konvalina Datum : 1G~S. Qjc4^ POZNÁMKA: REAÍÍJ " stavební firmú, s.r.o. Ke spravedlnosti 66 / /*\ 57> 51 Jaroměnce nad RoKytno^. J ^ M \!/ DIČ: CZ \ UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO VÝKAZU VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH POLOŽKOVÝCH VÝKAZŮ VÝMĚR VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACI A KRYCÍ LIST. Stránka 1 z 1

15 Ohjfíkl í)t<ivl)íl Pr )jektant ZF racovatel projektu 01 jednatel POLOŽKOVÝ ROZPOČET 0 Slíivchní ří-i.t Název objektu UMioiisiriikn.'; Ul) ř:.j».í«í*!í v N;ni<fóti n. O. JKSO SKP Měrná jednotka Počet jednotek 0 1 rí'hsío lllřw'(} IIS{».IÍMO! V -l>v lil. Náklady na m.j. 0 Typ rozpočtu Dc davatei RENO - stavební firma s.r.o. Zakázkové číslo Rozpočtoval 'A t.liidni io2 Jufitv6 i»í'-ííi;hív HSV celkem Z PSV celkem R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem R OZPOČTOVÉ NÁKLADY Počet listů HZS 0 ZRN+HZS ZRN+HZS ,Vypi«icov»í /.i) /liotovifolf! /«i nljjcriiiftfclo Jméno: Jméno: Jméno: Datum: Datum : Q,0/[Q Datum: Podpis: IfÉliiW? " sunwhn/firiliá s.r. Ke spravedlnosti ^jn/ Jaromčřioé nad rmytnou tel.: 56^440 DIČ: cň^^srlim Podpis: 0. Základ pro DPH 21,0 % 0 Kč DPH 21,0 % 0 Kč Základ pro DPH 15,0 % Kč DPH 15,0 % Kč :.:i-.na /'A Ub.ILKT CLLI(LAfl_ i im uč POZNÁMKA: Dodavatel stavby provede kontrolu všech výpočtových vzorců použitých v tomto výkazu výměr. Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

16 REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ j fifti.vrhní <iíl i iliv K'.V Duiiňvliii itioničv'. fhzs" 1 Zemní práce Základy a zvláštní zakládání Svislé a kompletní konstrukce Sádrokartonové konstrukce Úpravy povrchů vnitřní Úpravy povrchů vnější Podlahy a podlahové konstrukce Dokončovací konstrukce na pozemních stavb Izolace proti vodě Izolace tepelné Konstrukce klempířské Krytiny tvrdé Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnické Otvorové prvky z plastu a hliníku Podlahy z dlaždic a obklady Podlahy povlakové Obklady keramické Nátěry Malby Vnitřní vybaveni CLLKUM OLÚLKT fifiii lfi O SSSIlllI rr. J2 Zpracováno programem BUlLDpower, RTS, a.s. Strana 2

17 Položkový rozpočet Stavba: Transformace USP Jinošov III. Rozpočet: 0 Objekt: Rekonstrukce RD č.p.859 v Náměšti n. 0. Stavební část P.č, číslo položky Název položky I MJ I množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 1 Zemní práce 2 122M00009 ODKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ V HORNINĚ TŘ.5, Prohloubeni terénu a vytvoření zářezu v zastavěné ploše pro budoucí nové podlahy. Včetně naložení na dopravní prostředek, Včetně přfplatku za lepivost. 0, S/V.9 Í! 14.!)': ' V.;H'Í:.Ví) M3 15, , , M00011 NAKLÁDÁNI VÝKOPKU M3 15, RpoK00012 Cnlhr.ni Díl: 2 VODOROVNÉ A SVISLÉ PŘEMÍSTĚNI VÝKOPKU na skládku včetně uložení a skládkovného poplatku. / Semni prňfífi Základy a zvláštní zakládání M3 15, i '."Huso 5 271D+M015 ZÁSYP HUTNĚNÝM ŠTĚRKEM FRAKCE 8-63MM M3 8, ,00 U.IXJW.W W.snn.81! Í3,'1) 6 273D+M017 PODLAHOVÁ PODKLADNÍ BETON.DESKA - BETON C25/20 M3 8,900 tuocm, dodávka betonu + provedenf podlahové rovinné desky. Včetně celoplošné dilatace v max. rastru 6x6m. Včetně příplatků za stržení povrchu. Včetně použití vibračních zařízení. U)f>x t).lx(;>a,644 ;»?.*)s-í;,íí1 l4.g-r7.agt:m) 7 273D+M019 VÝZTUŽ ZÁKL.DESEK SVAŘOVANOU SlTl - sítě KARI z materiálu BSt 500 M 150x150/6mm nosných betonových konstrukci (87m2) (s překládáním sítí o 1oko) T 0, , RpoM00021 BOURÁNI PROSTUPŮ PŘES STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KUS 4,000 PASY BETONOVÉ TL. 700MM, průměr prostupu minimálně 250mm. Včetně osazení a obetonování chránlčky pr. 250mm. 9 RpoK00022 Díl: 3 Caílicin y.n PŘESUN HMOT PRO ODDÍL ZÁKLADY veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Základy" 2 Základy o zvlňšiní Knkláilónl Svislé a kompletní konstrukce D+M025 ZDIVO Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC BÍLÝCH, tl. stěny 375mm, celoplošně na systémové lepidlo. Rozm. 375x249x599mm. P U max bez omítek 0,216 W/m2K. Včetně l,2 X (W/í. X (X,?! <>,<> i 11 RpoK00027 UKOTVENÍ VNITŘNÍCH STĚN vnitřních nosných k pórobetonovým obvodovým konstrukcím plochými systémovými kotvami, do každé druhé vrstvy 2 kotvy a svislým maltovánfm spáry Wm? 1,1 Í 4.2 i?.'/ '?- 12 RpoD+M029 NADSTŘEŠNÍ ČÁST "OBALU" NOVÉHO KOMÍNA. Vnějšf obvod 60x60cm, v. 1,35m (65cm nad hřeben). Zdivo tl. 140mm, systémové, bezúdržbové, šamotové. Včetně systémového vyspárování cihel. Kompl 1,000 M3 6,120 M 15,000 M2 2, RpoD+M030 KRYCÍ DESKA KOMÍNOVÁ - D+M. Komín rozm. 60x60cm, deska 70x70cm, spádovaná. Kruhový otvor pro odkouření. Prefabrikovaná ŽB, povrchová úprava hydrofobizovaná. KUS 1,000 Vybaveni spáry kluzné pro dilataci vložky + trvale pružný tmel. 14 RpoD+M031 VYSTROJENI KOMlN. TĚLESA NEREZOVOU SYSTÉM. VLOŽKOU pr.150mm. V. komína 10,95m. Včetně systémových tvarovek (odvod kondenzátu, vymetací a revizní dvířka, napojení kouřovodu, kryt vyústění odkouření,...). Včetně stavebního zapravení tvarovek. KOMPL 1, Vtí <ixt),uii ,00 25,00 375, , Zpracováno programem BUlLDpower, RTS, a.s. Strana 3

18 Položkový rozpočet Stavba : Objekt: Transformace ÚSP Jinošov III. Rekonstrukce RD č.p.859 v Náměští n. 0. Rozpočet: 0 Stavební část P.C. Číslo položky Název položky množství cena/ MJ celkem (KČ) D+M032 ZDIVO Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK BÍLÝCH, tl. stěny 150mm, celoplošně na systémové lepidlo. M2 56,600 Rozm. 150x249x599mm. P ;>,/!->; (1.«i / í V. 1 :VK$.1; i/3(>) : : v,li D+M034 ZDIVO Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK BÍLÝCH, tl. stěny 100mm, celoplošně na systémové lepidlo. Rozm. 100x249x599mm. P i- :W>> >',/ D+M036 UKOTVENÍ PŘÍČEK k pórobelonovým nosným konstrukcím plochými kotvami X II : 0 M2 16,400 M 34, RpoD+M038 CELOOBJEMOVÉ VYPLNĚN! MEZER PUR PĚNOU - mezi Mb 30,800 nově vyzděnými příčkami tl.150mm a tuhou stropní konstrukci 19 RpoD+M039 CELOOBJEMOVÉ VYPLNĚNÍ MEZER PUR PĚNOU - mezi Mb 7,000 dozdívkou v okenních otvorech a překladem, tl. stěny 400mm. 20 RpoD+M040 ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ KOMBIFIXU pomoci bílých pórobetonových hladkých příčkovektl.15cm zděných na systémové lepidlo D+M041 INSTALAČNÍ PŘIZDlVKY Z BlLÝCH PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK HLADKÝCH TL.15CM NA SYSTÉMOVÝ TMEL - v soc. místnostech pro zazděné vedeni rozvodů ZTI k zařizovaclm předmětům (UMU 'Uoxi/.i KUS 3,000 M2 11, , , , , P00043 OSAZENÍ PŘEKLADU SVĚTLOST DO 180 cm KUS 3, D00044 PŘEKLADY SYSTÉMOVÉ pórobetonové nenosné do příčky tl.150mm, délka překladu 1,25m KUS 3, D+M045 MONTÁŽ A OSAZENI VÁLCOVANÝCH NOSNlKÚ DO 6.14 T 0, ,87 3x4,0xM, D00047 TYC OCEL OZNAČ 14 - DODÁVKA, včetně nátěru 1x T 0,212 základním + 2x vrchním em Mx 4,5x14,3/ :< l. I 25 RpoD+M049 ZMONOLITNÉNÍ OCELOVÝCH PRÚVLAKŮ - betonem C20/25 včetně dovozu a jeho uložení, včetně použití ponorných nebo přlložných vibračních zařízení včetně podbednění překladu M3 0, , , D+M050 PLENTOVÁNl OCEL.NOSNlKŮ v. 14CM M2 1, ,00 807,66 27 RpoK00052 Celkem xn Díl: 311 1,!>:</. :<>). 14 x3 PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Svislé a kompletní konstrukce" 'i iivialó a kompletní konauukvc Sádrokartonové konstrukce 28 RpoD+M055 PŘEDSTĚNA SÁDROKARTONOVÁ SPŘAŽENÁ, opláštění SDK vodovzdornými deskami řj.12,5mm, kotvení k nosné konstrukci pomocí CD profilů 60x27mm a přímých závěsů max 125mm pro CD 60x27mm. 29 RpoD+M056 SDK OPRAVA ROVNÉHO PODHLEDU MlSTNOSTl SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ. Opláštění vodovzdornými SDK deskami tl.15mm, kotvení k nosné konstrukci pomocí CD profilů 60x27mm a závěsného systému pro CD 60x27mm max. délky 15cm. 3,0!)X3,4!» íyj Kompl 1,000 M2 8,300 M2 17, i OK XW.ÍI , ,00 Zpracováno programem BUlLDpower, RTS, a.s. Strana 4

19 Položkový rozpočet Stavba: Transformace USP Jinošov III. Rozpočet: 0 Objekt: Rekonstrukce RD č.p.859 v Náměšti n. 0. Stavební část P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ čolkem (Kč) 30 RpoD+M058 SDK OPLÁŠTĚNÍ ROHU PODSTROPNÍOO TRUBNÍHO VEDENÍ V MÍSTNOSTI SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ. Opláštění vodovzdornými SDK deskami tl.15mm, kotveni k nosné konstrukci pomocf CD profilů 60x27mm a závěsného systému pro CD 60x27mm max. délky 15cm. M2 9, ,00 31 RpoK00060 Cvllivhi >u Díl: 61 5 í,(!!>; 3,3) >: 1 PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Sádrokartonové konstrukce" 311 UfiiUaltíii tonová kt>ns1tnlit;o Úpravy povrchů vnitřní D+M063 OMÍTKA ZDIVA - dvouvrstvá vápenná s povrchem štukovým, podklad opatřit cementovým špricem. Tl. omítkového jádra 1,5cm, min. objemová hmotnost 1900kg/m3. Dodržet normové odchylky rovinatosti omítek! íic\g>rx i Hi/iyV i 10,3 S í 1,1 : IIÍ -X), D+M065 OMlTKA ZDIVA - jednovrstvá jádrová pod obklady, podklad opatřit cementovým špricem. Tl. omítkového jádra 1,5cm, min. objemová hmotnost 1900kg/m3. Dodržet normové odchylky rovinatosti omítekl 34 RpoD+M066 OMlTKA STROPU OPRAVA. Očistit stávající povrch stropu, napenetrovat stavebním penetračním lepidlem. Dále provést vápennou štukovou omítkou s podkladem ze stavebního flexi lepidla vyztuženého celoplošně sktolaminátovou perlinkou. M)% / enlkoy': pludiy :jíei<',h ;;Ik> HI 35 RpoD+M068 OMlTKA STEN OPRAVA. Očistit stávající povrch stěn, napenetrovat stavebním penetračním lepidlem. Dále provést vápennou štukovou omítkou s podkladem ze stavebního flexi lepidla vyztuženého celoplošně sklolaminátovou perlinkou. ')()%? rolkovó pkitihy sióv^jídch sičiiovýdi Oniíl:k 36 RpoD+M070 PLASTOVÉ LIŠTY bílé na vyztužení rohů v omítkách na stěnách. Osazení ve vrstvě štukové omítky. Kotvit pomocí flexibilního lepidla napenetrovaného stavebním penetračním lepidlem. 37 RpoD+M071 OKENÍ APU LISTY k nově osazeným okenním a dveřním výplním. Plastové bílé samolepící. Včetně montáže, D+M072 OMÍTKA DVOUVRSTVÁ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ OKENNÍHO NEBO DVEŘNÍHO Kompl 1,000 M2 170,900 M2 20,500 M2 86,000 M2 415,000 M 33,800 M 36,900 M2 9, '/v. OVJ'.un 253, ,70 192, , , ,00 15,00 507,00 25,00 922,50 305, ,00 : '/// M00074 ZAČIŠTĚNÍ OMÍTEK KOLEM OKEN, DVEŘÍ, PODLAH A OBKLADŮ 40 RpoK00075 PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Úpravy povrchů vnitřní" Cr.ltium?.u (U Ufmivv povrchů vnitřní Dfl: 62 Úpravy povrchů vněiší 41 RpoD+M078 ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.2-5CM. Kompl. D+m s izolantem z tvrzeného fasádního polystyrenu XPS, včetně podkladní povrch, úpravy - 3x podkl. fasádní tmel + sklolaminát. výztužná síťky, včetně finální povrchové úpravy, dilatačních a kotevních prvků JW0.9 33,í.;.3!! 3'.US 42 RpoD+M080 ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.2-5CM. Kompl. D+m s izolantem z tvrzeného fasádního polystyrenu XPS, včetně podkladní povrch, úpravy - 3x podkl. fasádní tmel + sklolaminát. výztužná síťky, včetně dilatačních a kotevních prvků M 61,000 Kompl 1,000 M2 141,900 M2 4, i (idti.v.q , ,00 Zpracováno programem BUlLDpower, RTS, a.s. Strana 5

20 Položkový rozpočet Stavba: Transformace USP Jinošov III. Rozpočet: 0 Obiekt: Rekonstrukce RD č.p.859 v Náměšti n. 0. Stavební část P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 43 RpoD+M081 ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.30MM PRO OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETY. Kompletní dodávka a montáž s izolantem z tvrzeného fasádního polystyrenu XPS, včetně finální povrchové úpravy, dilatačních a kotevních prvků D+M082 POTAŽENÍ STAVEBNĚ UPRAVENÉHO A SROVNANÉHO VNĚJŠÍHO POVRCHU NA SOKLU silikátovou kamínkovou mozaikou střední hrubosti ť)xn,:$ D+M084 OMÍTKA ZDIVA JÁDROVÁ MVC, podklad opatřit cementovým špricem. Tl. omítkového jádra 2,0cm. ís>, 3; 3, h 46 RpoD+M086 Opatření viditelných ploch fasády, soklu a podhledu střešního přesahu bezbarvým nátěrem na bázi dvousložkové vodní disperze v matném provedení - nátěrem PERMANENTNÍ OCHRANY PROTI GRAFITI. Mí,;): lí),9 49 RpoD+M088 VÝZTUŽNÉ ROHY HLINÍKOVÉ S PERLINKOU pro zpevnění rohů - DOPDÁVKA + MONTÁŽ Kotvit pomocí flexibilního lepidla napenetrovaného stavebním penetračním lepidlem. 50 RpoD+M089 ÓKĚNÍÁPU LISTY. Plastové bílé samolepící. Včetně montáže. RpoK0Q090 PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Úpravy povrchů vnější" M2 11,400 M2 4,500 M2 19,800 M2 157,800 M 92,000 M 57,000 Kompl 1, , ,00 299, , ,00 45, , , , Co/M'/// /a (i'j ltfiivy povichíi vnújnl IZM V/jíUiti Dii: C3 Podlahy a podlahové konstrukce D+M093 PODLAHOVÁ BETON.MAZANINA - litý samonivelační betton M3 6,940 C20-C30, dodávka betonu + provedení podlahové rovinné desky. Včetně obvodové PE dilatační pásky tl.8mm, včetně celoplošné ditatace v max. rastru 5x5m , ,50 1:14,04: y.ouxu') D+M095 VÝZTUŽ MAZANIN SVAŘOVANOU SÍTÍ KARI /6x6mm BSt 500 M rt>x3.033x i,? /i M00097 Příplatek k mazanině za stržení povrchu a přehlazení ocelovým hladítkem. 55 RpoK00098 Díl: 95 Cvikán /.u PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Podlahy a podlahové konstrukce" G3 fatjluhy o podlahová honstrtilfva Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách T 0,290 M2 79,000 Kompl 1, ,00 45, , RpoP00101 KOMPLETNÍ VYČIŠTĚNÍ BUDOV MOKROU CESTOU M , /Í)X3,0'«X 1.?/IWK) 57 RpoD+M103 ODVĚTRÁNÍ NOVODUR, TRUBKOU M 1, RpoD+M104 DODAVKA A OSAZENI HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ KRYCÍ MŘÍŽKY 20X20CM 59 RpoD+M105 DODAVKA A OSAZENI VENKOVNÍ CEDULKY S ČÍSLEM POPISNÝM OBJEKTU A S ČÍSLEM ORIENTAČNÍM 60 RpoK00106 PŘáWbTHnMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Dokončovací konstrukce" KUS 4,000 KUS 2,000 Kompl 1,000 ilh Polumiioviici Iwntiiruhtjo nit ptyi-mnlnh atoi Dii: 711 Izolace proti vodě D+M109 DODÁVKA + MONTÁŽ ASF, PÁSU PROTI ZEMNÍ M2 89,000 VLHKOSTI - asf. pás se skleněnou výztužnou vložkou, TL.4MM - VODOROVNÁ. Včetně penetrace podkladu a napojení natavením na stávající IPU pod stěnami a opracování 10ks prostupů s dotmelením na přírubu průměru do 200mm 129,00 516, <i Oiiíi.Ull 209, ,00 Zpracováno programem BUlLDpower, RTS, a.s. Strana 6

Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 1"

Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 1 KUJIP014W92U É INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ Kraj Vysočina S m l o u v a o d í l o uzavřená podle 536 a násl. zákona 6.513/1991 Sb.,

Více

Smlouva o dílo (číslo smlouvy zhotovitele: 2705/2014)

Smlouva o dílo (číslo smlouvy zhotovitele: 2705/2014) KUJIP014VNLU Smlouva o dílo (číslo smlouvy zhotovitele: 2705/2014) uzavřená podle 536 a násl. zákona 6.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") 1. Smluvní

Více

Smlouva o dílo č. 2013-04 - D

Smlouva o dílo č. 2013-04 - D KUJIP00ZG0DQ Smlouva o dílo č. 2013-04 - D Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - rekonstrukce elektroinstalace" uzavřená dle 536 a násl. zákona če.513/91 Sb. obchodního zákoníku a předpisů souvisejících

Více

DODATEK č. 2. Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 10. 2011 na akci. ,Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů'

DODATEK č. 2. Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 10. 2011 na akci. ,Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů' KUJIP80UQGPP DODATEK č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 10. 2011 na akci,nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů' I. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený: k podpisu smlouvy pověřen zástupce

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násí. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník")

Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násí. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smlouva o dílo KUJIP00ZG84Ž uzavřená podle 536 a násí. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Objednatel: Kraj Vysočina se sídlem: Žižkova 1882/57,

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY

Smlouva o dílo. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY Smlouva o dílo uzavřená dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY 1.) Objednatel : Psychiatrická nemocnice Brno Húskova 2 618 32 Brno Bankovní spojení

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno Zastoupený : Martin

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Illlllllllllillllll cujipouwsto

Illlllllllllillllll cujipouwsto Smlouva o dílo Illlllllllllillllll cujipouwsto uzavřená podle ustanovení 2586 a nás!. Zákona č. 89/2012 Sb,, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") na realizaci

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.8 /2013/Město Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích 1. Základní údaje o zadavateli: Statutární město Pardubice

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku Číslo jednací: MCBS/2015/0115785/JACE Vyřizuje: Eva Jachymiáková SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP Pardubice, tř. Míru oprava, rekonstrukce a přístavba č. p. 60 a 450 generální klíč 1. Základní údaje o zadavateli: Rozvojový

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy SML/1804/2015 uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Statutární město Přerov

Více

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011.

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011. Servisní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění Číslo smlouvy: 7/127/2011 mluvní strany Objednatel: Město Broumov Masarykova 239 550 14 Broumov IČ: 00272523

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů veřejná zakázka na dodávky Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník návrh Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1 - Smluvní strany: Objednatel: Obec Šitbořice Sídlo: Osvobození 92, 69176 Šitbořice IČ: 00283622 Zastoupen:

Více

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní

Více

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.,

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

R ~ Rozvojový fond Pardubice a.s., VYZV A K PODANI NABIDKY V RAMCI ZADANI VEREJNE ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:

R ~ Rozvojový fond Pardubice a.s., VYZV A K PODANI NABIDKY V RAMCI ZADANI VEREJNE ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: R, ", r "v, VYZV A K PODANI NABIDKY V RAMCI ZADANI VEREJNE ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 26/20121RFP "Pardubice, tř. Míru - oprava, rekonstrukce a přístavba č.p. 60 a 450 úprava l.np pro KOH-I-NOOR" 1. Základní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STRUKTURA SMLOUVY O DÍLO Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

Malování prostor školní kuchyně

Malování prostor školní kuchyně Střední průmyslová škola na Proseku Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠP 1531/2013 Haniš/286 028 366 24.5.2013 Výzva k podání cenové nabídky k účasti na zakázce malého rozsahu podle 12, odstavce

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ PODMÍNKY pro zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb. v platném znění veřejná zakázka na stavební práce Olšany - kanalizace OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATEL : Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov Pracoviště:

Více

N á v r h s m l o u v y o d í l o

N á v r h s m l o u v y o d í l o N á v r h s m l o u v y o d í l o dle 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků I. SMLUVNÍ STRANY I.1. Objednatel: Kanonie premonstrátů v Želivě Sídlo: Želiv

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, ke které jsou připojeny, a strany jsou povinny se jimi řídit, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. I.

Více

Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby : Oprava vstupní terasy ZŠ vrchlického 22 Šumperk.

Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby : Oprava vstupní terasy ZŠ vrchlického 22 Šumperk. Naše čj.: MUSP 52015/2015 Naše sp. zn.: 52013/2015 RUI/EMLO *MUSPX01HCCVF* Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby : Oprava vstupní terasy ZŠ vrchlického 22 Šumperk.

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

: Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Jablunkov. Starosta. : Obec Písečná. Rekonstrukce Kulturního domu Písečná

: Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Jablunkov. Starosta. : Obec Písečná. Rekonstrukce Kulturního domu Písečná Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Jablunkov Starosta Obec Písečná vyzývá podle vnitřního předpisu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu s 12 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši SMLOUVA NA SLUŽBY Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany uzavřená na základě výsledku otevřeného řízení, jehož oznámení o zakázce bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

Smlouva o dílo. 2) Zhotovitel:... zastoupená... IČO:... DIČ: CZ... e-mail: (dále jen zhotovitel)

Smlouva o dílo. 2) Zhotovitel:... zastoupená... IČO:... DIČ: CZ... e-mail: (dále jen zhotovitel) Článek 1 - Smluvní strany 1 Smlouva o dílo 1) Objednatel : Odborné učiliště a Praktická škola, Hostinné, Mládežnická 329 Sídlo: 543 71 Hostinné, Mládežnická 329 zastoupená Mgr. Jindrou Pilousovou - ředitelkou

Více

S M L O U V A O D Í L O o dodávce stavebních prací na rok 2014

S M L O U V A O D Í L O o dodávce stavebních prací na rok 2014 S M L O U V A O D Í L O o dodávce stavebních prací na rok 2014 číslo smlouvy objednatele:. číslo smlouvy zhotovitele: 14017 I. Smluvní strany 1. Objednatel: Obec Nová Telib Se sídlem: Nová Telib 9, 294

Více

Smlouva o dílo c. 203-012. na verejnou zakázku. 1. SMLUVNí STRANY

Smlouva o dílo c. 203-012. na verejnou zakázku. 1. SMLUVNí STRANY 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111II11I1111111111 MUCTP004KBD0 Smlouva o dílo c. 203-012 na verejnou zakázku 1. SMLUVNí STRANY Objednatel: Mesto Ceský Tešín adresa: námestí CSA 1/1,

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

Zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP stavby Městská knihovna v Chebu oprava fasády a střechy.

Zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP stavby Městská knihovna v Chebu oprava fasády a střechy. Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) Zajištění činnosti technického

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591111 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova 1, Šumperk odizolování zdiva a podlahy

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova 1, Šumperk odizolování zdiva a podlahy Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 78527/2015 Naše sp. zn.: 78527/2015 MJP/LESA *MUSPX01IZC59* Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova

Více

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd VÁŠ DOPIS č.j.: ZE DNE: NAŠE č.j.: VS 88/002/001/2015-6/LOG/503

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO / NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu IČ DIČ Statutární zástupce: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zapsán v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha

Více