vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řada bezpečnostní inženýrství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řada bezpečnostní inženýrství"

Transkript

1 ročník V Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava SBORNÍK vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řada bezpečnostní inženýrství TRANSACTIONS of the VŠB - Technical University of Ostrava Safety Engineering Series

2 ročník V Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava SBORNÍK vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řada bezpečnostní inženýrství TRANSACTIONS of the VŠB - Technical University of Ostrava Safety Engineering Series

3 ISBN ISSN

4 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník V, řada bezpečnostní inženýrství REDAKČNÍ RADA: vedoucí redaktor: doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. členové redakční rady: doc. RNDr. Jiří Švec, CSc., doc. Dr. Ing. Michail Šenovský, doc. Dr. Ing. Aleš Bernatík OBSAH Aleš BEBČÁK, Jiří SERAFÍN, Jan ADAMEC Optimalizace procesu rozviřování průmyslových prachů 1 Petr BITALA, Václav NEVRLÝ, Michal STŘIŽÍK, Zdeněk ZELINGER, Eva GRIGOROVÁ Hydrodynamické nestability plamene zkoumané v laboratorním měřítku 11 Otto DVOŘÁK Nejistota stanovení teploty vznícení hořlavých plynů a par parabolickou metodou podle ČSN EN Tomáš CHREBET, Karol BALOG Sledovanie vplyvu hydrogenfosforečnanu amónneho na pyrolýzy celulózy v modifikovanej elektricky vyhrievanej teplovzdušnej peci 27 Josef JANOŠEC Požární ochrana v bezpečnostní realitě 35 Waldemar JASKÓŁOWSKI, Piotr BORYSIUK Studies on thermokinetic fire properties of thermoplastic bonded particle boards (WPC) 45 Šárka KROČOVÁ Zvýšení požární bezpečnosti zastavěných území 51 Eva MRAČKOVÁ Stanovenie dolnej medze výbušnosti 1 - butanolu vo výbuchovej komore VK 100 na TU vo Zvolene, DF, KPO 61

5 Marek POKORNÝ, Bjarne Paulsen HUSTED Porovnání teplotního pole modelu šachty s plynovým hořákem a matemacikého CFD modelu 71 Marzena PÓŁKA Analyses of the qualitative composition of the gaseous phase obtained from fire resistant nonmodified and modified epoxy materials using the ftir technique 79 René PŘIBYL, Petr PAVLISKA, Aleš BERNATÍK, Michail ŠENOVSKÝ Hodnocení průmyslových zón prostřednictvím check listů 87 Mária ŠIMONOVÁ, Pavel POLEDŇÁK Poznatky z experimentálneho overovania požiarov osobných automobilových vozidiel v skúšobnej štôlni 95 Jiří ŠVEC, Pavel ŠVEC Přestup tepla 101 Hana VĚŽNÍKOVÁ, Aleš BEBČÁK, Lenka HERECOVÁ, Dalibor MÍČEK Vliv přídavku MEŘO na požárně technické charakteristiky motorové nafty 109

6 Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové Posláním technických vysokých škol je připravit a vychovat odborníky, kteří jsou schopni využívat inženýrský přístup k řešení problémů praxe. K takovým školám patří také Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava a její Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedle vlastní pedagogické činnosti a přípravy studentů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech řeší pracovníci fakulty problémy technické praxe a podílí se na vědecké a výzkumné činnosti. Činnost Fakulty bezpečnostního inženýrství je zaměřena interdisciplinárně. Jedená se o širokou problematiku bezpečnosti se zaměřením na analýzu a prevenci technologických rizik, oblast bezpečnosti práce, požární bezpečnost staveb a technologií, bezpečnost osob a majetku, havarijní plánování a krizové řízení. Práce zveřejněné v tomto sborníku nejsou výsledkem pouze vědeckovýzkumné činnosti pracovníků fakulty. Dnešní doba se opírá o spolupráci vysokých škol, různých subjektů obdobného zaměření i odborně zdatných jednotlivců. Při vědeckovýzkumné činnosti je rovněž nezbytná mezinárodní spolupráce a to nejenom mezi vysokými školami. Prezentace výsledků práce ve vědě a výzkumu, které byly realizované ve spolupráci s Fakultou bezpečnostního inženýrství, VŠB - TU Ostrava, ukazují na efektivní využití znalostí, dovedností a odborného potenciálu pracovníků vysoké školy. Řada těchto aktivit vede k posílení vazeb mezi vzdělávací, výzkumnou a aplikační sférou a prezentované výsledky vědeckovýzkumné práce jistě najdou uplatnění v problematice zaměřené na bezpečnost. doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák děkan FBI

7 Aleš BEBČÁK 1, Jiří SERAFÍN 2, Jan ADAMEC 3 OPTIMALIZACE PROCESU ROZVIŘOVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH PRACHŮ OPTIMALIZATION OF THE SWIRL PROCESS OF INDUSTRIAL DUSTS Abstrakt Článek se zabývá studiem procesu rozviřování, stanovením vhodných podmínek rozviřování a stanovením optimální hodnoty zpoždění iniciace po ukončení rozviřování. V práci jsou uvedeny vlastnosti prachů, jejich vliv na výbuchové parametry a popis zkušebního zařízení, kterým je výbuchový autokláv o objemu 0,25 m 3. Dále je popsán rozviřovací systém a proveden rozbor rozviřovacích kuželů. Klíčová slova: rozprašovací systém, prach, zpoždění iniciace Abstract The article deals with the research of the swirl process, setting suitable conditions for swhirling and the optimum value of the initiation delay after the swirl process is completed. In the tarticle properties of the dust are introduced, their influence over explosion indices and also a description of the test device which is the explosion autoclave with the capacity of 0,25 m 3. Next the swirling system is described and the study of the swirling cones. Key words: air spray system, dust, initiation delay Úvod Vzhledem k tomu, že nežádoucí výbuchy nejsou tak časté jako například požáry, jsou proto často podceňovány a vnímány jako podružný problém. Nejvíce podceňované jsou pak v praxi výbuchy prachových směsí, přičemž již velmi malé množství rozvířeného prachu může při iniciaci vyvolat silný výbuch. Problematika výbuchu, zkoušení materiálu a jejich parametrů, se provádí v různých zkušebních zařízeních. Jedno takové zařízení vlastní i VŠB - TU Ostrava. Jedná se o výbuchový autokláv VA-250, polyfunkční zařízení pro měření maximálních výbuchových parametrů (maximální výbuchový tlak a rychlost narůstání výbuchového tlaku - brizance směsi) a teplot výbuchů plynovzduchových, parovzduchových, prachovzduchových a hybridních směsí. Cílem měření bylo nastavení rozviřovacího systému tak, aby se dosáhlo optimálního procesu rozviřování prachů. 1 Ing., VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostního managementu, Lumírova 13, Ostrava - Výškovice, 2 Ing., VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostního managementu, Lumírova 13, Ostrava - Výškovice, 3 Ing., VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostního managementu, Lumírova 13, Ostrava - Výškovice, 1

8 Teoretický rozbor rozviřovacích systémů Jak již bylo naznačeno, měření výbuchových vlastností prachu je velmi závislé na rozvíření prachových částic v měřícím prostoru. K vytváření těchto směsi slouží právě rozviřovací systém. Pro přípravu směsi není vhodný způsob rozviřování volným pádem (dochází k separaci částic různého rozměru) ani cirkulační způsob, u kterého nastává separace vlivem odstředivých sil. V současné době se pro účely měření připravují disperzní směsi jednorázovým rozvířením tlakovým vzduchem. Rozviřovací systémy používané Bureau of Mines v USA A Komora 1 Umístìní prachu Komora 2 Øez A-A 1,6 A Trysková hubice Disperzní ventil Pøívod vzduchu Obrázek 1: Rozptylovací tryska [9] Jeden z rozviřovacích systémů byl vyvinut pro komoru požívanou k měření teploty vzplanutí prachu. Jedná se o keramickou spalovací komoru z hořčíko-hliníkového křemičitanu o vnitřním objemu 6,8 l. Rozprašovací systém se skládá ze samostatného dílu, který se vkládá do pece až po zahřátí na danou teplotu. Vzduchový puls automaticky katapultuje prach z rozptylovací nádoby do pece. Detail rozšiřovacího systému uvádí obrázek 1. Prach je rozvířen vzduchovým pulsem 30 ms vzduchem z tlakové nádoby 175 cm 2 tlakem 4,8 barů. Rozptylovací puls připustí okolo 340 cm 2 tlakového vzduchu. Trysková hubice rozprašovací nádoby obsahuje 34 malých (1,6 mm v průměru) děr skrz které je prach rozvířen. K přívodu vzduchu do komory 2 a současně k zabránění propadnutí prachu z komory slouží pohyblivý disperzní ventil, který je ovládán tlakovým pulsem. Rovnoměrnost rozvíření zde byla měřena pomocí optické sondy (LED dioda a křemíkový detektor zaznamenávající prostupující světlo). Další rozviřovací systém byl vyvinut pro 20 litrovou testovací komoru, je používaná pro měření hranice výbušnosti, výbuchových tlaků a rychlosti nárůstu tlaku, minimální iniciační energie, minimálního množství kyslíku pro vznícení. Systém se skládá z jednoduchého deflektoru umístěného nad prachem toto ukazuje obrázek 2. Při tomto způsobu je prach umístěný kolem deflektoru na spodní části komory a vzduchový impuls, který projde kolem deflektoru pak způsobí rozptýlení prachu. 2

9 Deflektor Mìøítko cm Tlakový vzduch Obrázek 2: Principiální schéma konstrukce rozviřovače [9] Rozviřovací systém používaný ve Švýcarsku Jako zástupce je uveden jeden z nejpoužívanějších přístrojů pro měření nejnižší iniciační energie vznícení u nás je znám pod pojmem MINER 002. Rozviřovací systém je tvořen kruhovou miskou, v jejímž obvodu je kanálek pro umístění prachu obrázek 3. Ve středu misky se nachází na vyvýšeném místě rozviřovací kruhová tryska hřibovitého tvaru. Vzduch se přivádí přívodním potrubím, prochází vnitřním průměrem (stopkou) a naráží na klobouček trysky. Z kloboučku ústí sedm otvorů, kterými pak vychází tlakový vzduch ze spodní části kloboučku. Proud tlakového vzduchu je tímto způsobem vstřikován z horní části do umístěného prachu v kanálku a způsobí jeho rozvíření. 18 7x2 17r Rozviøovací tryska 16r 5,5 50 ml, 7 bar 24 Tlakový vzduch Obrázek 3: Rozviřovací systém použitý u MINER 002 společně s detailem trysky [9] Další typy rozviřovacích systémů Na obrázku 4 jsou znázorněny hubice rozviřovacích systémů používaných např. mimo jiné i v autoklávu 250 Ostravě Radvanicích, na jehož základě byl pro VŠB - TUO zhotoven autokláv nový (viz. kapitola popis zkušebního zařízení). 3

10 Pùlkulová hlavice S1 = 346 mm S2 = 1269 Bartknecht hlavice S1 = 229 mm S2 = 617 mm Spirálová hlavice S1 = 229 mm S2 = 532 mm S2 S1 S1 S1 S2 S2 32 dìr 6,7 mm 4 lopatky Obrázek 4: Rozviřovací hubice [9] Vlastnosti prachů Vlastnosti prachu se od vlastností kompaktní látky liší především proto, že prachové částice mají mnohem větší měrný povrch, a tím i reaktivnost. Obecně lze říci, že za prach považujeme částice o velikosti menší než 0,5 mm. Tvar i velikost částic ve směsi je rozmanitá. Při pohybu rozvířeného prachu se tvoří časové změny koncentrace, protože pevné částice různě rychle sedimentují v závislosti na velikosti. V důsledku třecího odporu volně padající částice prachu dosáhne relativně rychle konstantní konečné rychlosti. Tato rychlost sedimentace je funkcí velikosti částice, hustoty a viskozity disperzního prostředí a lze ji vypočítat podle Stokesova vztahu (pro částice kulového tvaru) [1]. 1 dp 3 V Kst konst. dt g je gravitační zrychlení [m.s -2 ], ρ č hustota částice [kg.m -3 ], ρ p hustota disperzního prostředí [kg.m -3 ], r poloměr částice [m], η dynamická viskozita disperzního prostředí [N. s.m -1 ]. Disperze prachu max Stupeň rozmělnění pevné látky má podstatný vliv na požární nebezpečí látky. Disperze prachu, tj. velikost jeho částic se stanoví sítovou analýzou, která stanoví procenta nebo hmotnostní zlomky částic určitého rozměru. Při sítové analýze se posuzuje velikost částic prachu podle zbytku na síti s určitými rozměry otvorů. Udává se hmotnostní procento částic, které neprošly sítem, z celkového hmotnostního množství použitého k analýze. Laboratorně bylo ověřeno, že částice hrubší než 0,425 mm nepřispívají ke zvýšení tlaku, který vzniká při výbuchu v uzavřené nádobě. Naopak částice o velikosti 0,075 mm jsou obecně považovány za plně se účastnící procesu hoření. 4

11 12 P max [bar] 300 K max [m bar/s] M [μm] Methylcelulóza Pekařská mouka M [μm] PE prach PVC prach Obrázek 5: Vliv velikosti částic na maximální výbuchové parametry.[3] Obrázek 6: Blokové schéma VA Horní polokoule, 2. Dolní polokoule, 3. Spodní rámová konstrukce, 4. Pohyblivá rámová konstrukce, 5. Hydraulický píst na otvírání komory, 6. Uzavírací kameny - 12 Ks. (zámky), 7. Hydraulický píst pro uzavírací kameny, 8. Hydraulická jednotka, 9. Motor hydraulické jednotky, 10. Tlakové čidlo, 11. Kontakty pro iniciaci palníku, 12. Elektrody vysokého napětí, 13. Vyjímatelná topná plotýnka, 14. Pneumatický ventil vývěvy, 15. Krycí síto, 16. Míchadlo, 17. Nastavitelný rozviřovací kužel, 18. Pneumatický ventil rozviřovaní, 19. Zásobník rozviřovaného vzorku, 20. Manometr, 21. Elektromagnetický ventil, 22. Elektromagnetický ventil PLYN 1, 23. Elektromagnetický ventil PLYN 2, 24. Elektromagnetický ventil odtlakování, 25. Elektronika autoklávu, 26. Motor vývěvy, 27. Převodník elektrického signálu 5

12 Popis zkušebního zařízení Měření bylo prováděno na zařízení VA250. Základem pro konstrukci VA-250 je ČSN ISO 6184, Systém ochrany proti výbuchu. Výbuchová komora je nádoba z nerezové oceli kulového tvaru o objemu 0,25 m 3. Skládá se ze dvou symetrických polokoulí. Celé zařízení je rámové konstrukce, vlastní komora je ve střední části rámu, kdy spodní polokoule je připevněna napevno k nosné konstrukci. Horní polokoule je připevněna k pohyblivému rámu, který umožňuje zavírání a otevírání výbuchové komory. Otevírání komory je zajištěno jednočinným hydraulickým válcem, v uzavřené poloze jsou obě poloviny komory proti oddálení při výbuchu blokovány hydraulicky ovládanými samosvornými kameny. Ve spodní části rámu je umístěna vývěva, pneumatické ventily, rozviřovací zařízení, hydraulická jednotka a pomocné prvky elektroinstalace. Uvnitř komory je instalována vyjímatelná topná plotýnka sloužící k odparu zkoušené kapaliny. Do vnitřního prostoru komory jsou též zavedeny přívody malého napětí pro iniciaci palníkem a tři elektrody vysokého napětí pro iniciaci výbojem. Dále jsou do komory přivedeny dva nezávislé vstupy plynů, pneumatický ventil vývěvy, mechanické rozvíření a elektroventil odtlakování před otevřením komory. Výbuchový tlak v kouli je snímán snímačem dynamických tlaků Kistler, který je propojený s počítačem. Rozviřovací mechanismus Obrázek 7: Rozviřovací systém s kuželem s dvojím zkosením Cílem práce bylo najít správný kužel pro rozviřování a nastavit ho do správné polohy, aby došlo k optimálnímu rozvíření ve výbuchové komoře. Rozviřovací mechanismus se skládá ze zásobníku na prach, manometru, připojovacích měděných trubek, elektromagnetických a pneumatických ventilů a rozviřovacího kužele. Samotný rozviřovací systém je vyroben z kovové obdélníkové kostry, která v ose kratší strany má na jedné straně navařenou matku a na druhé šroubení. Šroubení je ve své podélné ose provrtáno na otvor průměru 15 mm. Celá konstrukce se našroubuje do spodní polokoule. Rozviřovací kužel má ve své ose navařen asi 20 cm dlouhý šroub se mění vzdálenost kužele od otvoru a tím i vlastnosti rozviřování. Měřením se měl také zjistit optimální tvar kužele pro rozviřování. Výsledek zkoušky jsme posuzovali vizuálně pomocí videozáznamu. K dispozici byly tři typy kuželů, jako optimální se projevila varianta c se dvojím zkosením. 6

13 nastavovaná vzdálenost [mm] a) ostrý úhel b) tupý úhel c) dvojí zkosení Obrázek 8: Typy kuželů a) ostrý úhel, b) tupý úhel, c) dvojí zkosení Postup měření Zkušební vzorek Jako vzorek byla použita pšeničná hladká světlá mouka, s granulací: (propad μm - 96,0; 162 μm - 75,0), vlhkost do 15%, spodní mez výbušnosti 38 g.m -3, P max = 0,39 MPa, (dp/dt) max = 2,34 MPa.s -1, Coptim = 500 g.m -3. Stanovení doby rozviřování a zpoždění iniciace Doba rozviřování a zpoždění iniciace byla stanovena pomocí videozáznamu při zkouškách s otevřeným autoklávem viz. obrázek 8. Optimální doba rozviřování byla stanovena na 0,42 s, optimální doba zpoždění pak 0,45 s. Obrázek 9: Ukázka rozviřování při otevřeném autoklávu (čas je měřen na setiny sekundy) 7

14 Stanovení počátečního tlaku v autoklávu Podle normy ČSN EN se nastavuje rozviřovací tlak na 0,5 MPa, což znamená, že se tlak v komoře po rozvíření zvýší a tím by se i změnily výbuchové parametry. Abychom v komoře v okamžiku iniciace měli atmosférický tlak (101,325 kpa) musel být vývěvou tlak v komoře před rozviřováním o určitou hodnotu snížen. Experimentálně bylo zjištěno, že při rozviřovacím tlaku 0,5 MPa je třeba tlak v komoře snížit na hodnotu 940 mbar (94 kpa). Nastavení rozviřovacího kužele Pomocí regulačního šroubu nastavíme vzdálenost rozšiřovacího kužele. Do rozviřovacího zásobníku se nasype navážka vzorku s přesností 2 g. Při našem měření byla použita hladká mouka. Dolní mez výbušnosti hladké mouky je 190 g.m -3, měření jsme prováděli pro koncentraci 500 g.m -3 (navážka 125 g pro náš autokláv o objemu 0,25 m 3 ). Nastavíme tlak rozviřovacího vzduchu. Mezi NN elektrody, umístěné ve středu komory, se upevní iniciace (odporový drát s nitrocelulózovou kuličkou o E i = 4,5 kj). Autokláv se zavře a na ovládacím pultu se vývěvou vyčerpá vzduch na požadovaný tlak. Nastaví se doba rozviřování a doba zpoždění iniciace. Tlačítkem start se provede automatický proces rozvíření a iniciace. Tlak v kouli je snímán snímačem dynamických tlaků a výsledky jsou vyhodnocovány počítačem. Bohužel byl tento snímač při zkouškách nenávratně poškozen a druhý snímač parciálních tlaků nebyl v některých případech schopný tak vysoké tlaky zaznamenat. Z předchozích měření ale vyplynula určitá závislost mezi maximálním výbuchovým tlakem a teplotou výbuchu (předpoklad dokonalého spalování). Proto jsme se rozhodli seřídit rozšiřovací kužel na základě kombinace snímače parciálních tlaků a maximální teploty výbuchu. Výsledky měření jsou uvedeny v následující tabulce 1. Tabulka 1: Výsledky měření Pokus Koncentrace [g.m -3 ] Navážka [g] Doba zpoždění [s] Rozvíření Zpoždění iniciace Tlak [KPa] Teplota [ C] Výbuch Nastavení kužele [cm] ,42 0, P ,42 0, P 3, ,42 0, P 3, ,42 0, P 3, ,42 0, P 3, ,42 0, P 3, ,42 0, P 3, ,42 0, P 3, ,42 0, P 3, ,42 0, P 4 Pozn. Zvýrazněný pokus č. 6 vyjadřuje optimální nastavení kužele, kdy se dosáhlo nejvyšší teploty a tlaku výbuchu. Vzdálenost nastavení kužele je měřena od jeho vrchní hrany k rozviřovacímu šroubení. 8

15 180 Vliv vzdálenosti rozviovacího kuele na maximální teplotu výbuchu Teplolta v komoe [ C] Teplota výbuchu ,2 3,4 3,6 3,8 4 Vzdálenost rozviovacího kuele [cm] Graf 1: Vliv nastavení kužele na maximální teplotu výbuchu Závěr V rámci studentské grantové soutěže VŠB-TU OSTRAVA projektu číslo 030/2101/ SV Zjišťování parametrů tlakových vln a odezva jejich účinků na stavební konstrukce bylo provedeno měření, které se zabývalo studiem procesu rozviřování a stanovením vhodných podmínek rozviřování výbušných prachů. Aby byly výsledky co nejvěrohodnější, musí být rozviřovací systém schopen ideálně rozvířit požadované množství prachu ve výbuchové komoře. Rozviřovací proces byl posuzován jak vizuálně pomocí videozáznamu, tak měřením tlaků a teplot. Jako nejlepší z navržených rozviřovacích kuželů se projevil kužel s dvojím zkosením. Pomocí videozáznamu se rovněž podařilo optimalizovat dobu rozvíření na 0,42 s a zpoždění na 0,45 s. Optimální vzdálenost rozviřovacího kužele byla změřena na 36 mm od vrchní hrany kužele k rozviřovacímu šroubení. V důsledku poruchy dynamického tlakového čidla byly výsledky vyhodnocovány pouze podle maximální výbuchové teploty v kombinaci s maximálními tlaky naměřených statickým čidlem pro měření parciálních tlaků. V rámci studentské grantové soutěže se bude v měření dále pokračovat zejména k stanovení maximálních výbuchových parametrů (p max, (dp/dt) max ). Použitá literatura [1] Damec, J.: Protivýbuchová prevence. 1. vydání, Ostrava: Edice SPBI Spektrum 8, s. ISBN: [2] Adamec, J.: Optimalizace procesu rozviřování průmyslových prachů VA 250, Diplomová práce. Ostrava: VŠB TU, s. [3] CESANA, Ch., SIVEK, R. Operating Instructions 20l-Apparatus Dostupný z WWW: <http://www.kuhner.com/ en-index.html>. [cit ]. [4] Burian, S.: Výbušnost hořlavých prachů. 150 Hoří. [online]. 1998, č. 10. Dostupné <http:// [cit ]. [5] ORLÍKOVÁ, K., ŠTROCH, P.: Chemie procesů hoření. 1. vydání, Ostrava: Edice SPBI Spektrum 18, s. ISBN:

16 [6] KOŘÍNEK, K. :CHEMagazín: Požárně technické charakteristiky a jejich význam v technické praxi [online]. Pardubice: 2006 [cit ]. dostupný z WWW: <chemagazin.cz>. [7] GROSS, B. O fyzice: Elektrické výboje v plynech. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, s. [8] Kalousek, J.: Základy fyzikální chemie hoření, výbuchu a hašení. 2. vydání, Ostrava: Edice SPBI Spektrum 4, ISBN: [9] Lyko, J.: Návrh rozviřovací aparatury k vytváření výbušné směsi prachu se vzduchem, Diplomová práce. Ostrava: VŠB-TU, s. 10

17 Petr BITALA 1, Václav NEVRLÝ 2, Michal STŘIŽÍK 3, Zdeněk ZELINGER 4, Eva GRIGOROVÁ 5 HYDRODYNAMICKÉ NESTABILITY PLAMENE ZKOUMANÉ V LABORATORNÍM MĚŘÍTKU HYDRODYNAMIC INSTABILITIES OF FLAME INVESTIGATED IN LABORATORY SCALE Abstrakt Plameny simulované v laboratorních podmínkách zahrnují některé jevy, které se klíčovým způsobem projevují také v případě reálného požáru. Jedním z takových fenoménů jsou vírové struktury a nestability plamene. Tento příspěvek stručně shrnuje problematiku vzniku hydrodynamických nestabilit v prostředí nepředmíseného plamene a představuje původní výsledky získané infračerveným snímkováním plamene laboratorního pohárkového hořáku a numerickou simulací tohoto plamene pomocí nástroje CFD modelování na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Klíčová slova: nestability, plamen, pohárkový hořák, monitorování, numerická simulace Abstract Flames simulated in laboratory involve some phenomena, which are of key importance also in case of a real fire. The vortical structures and instabilities of flame are such the examples. This contribution briefly summarizes the formation of hydrodynamic instabilities in an environment of nonpremixed flame and presents the original results obtained by infrared imaging of laboratory cup-burner flame and numerical simulations of this flame by the CFD modelling tool at the Faculty of Safety Engineering. Key words: instabilities, flame, cup burner, monitoring, numerical simulation Úvod Laboratorní studie hydrodynamických nestabilit plamene nacházejí na poli požárně bezpečnostního inženýrství uplatnění například při vývoji a testování sofistikovaných systémů detekce požáru [1]. Vedle těchto praktických aspektů však mohou vhodně koncipované experimenty poskytnout podstatné informace o základních principech přenosu tepla a interakce hmoty a záření v prostředí plamene. Zároveň se jedná o užitečný zdroj dat nutných pro validaci nástrojů matematického modelování požáru. 1 Ing., VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva, Lumírova 13, Ostrava - Výškovice, 2 Ing., Ph.D., VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Laboratoř výzkumu a managementu rizik, Lumírova 13, Ostrava - Výškovice, 3 Ing., Ph.D., VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Laboratoř výzkumu a managementu rizik, Lumírova 13, Ostrava - Výškovice, 4 doc. Ing., Ph.D., VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Lumírova 13, Ostrava - Výškovice 5 Ing., VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Lumírova 13, Ostrava - Výškovice 11

18 Vznik a rozvoj vírových struktur při požárech Původ turbulentního proudění při požárech za běžných podmínek spočívá především ve vznášivém zrychlení zahřátých zplodin hoření, které mají nižší hustotu než okolní vzduch. Vlivem hydrodynamických nestabilit vznikajících na tomto rozhraní se v prostředí plamene přirozeně utváří komplexní vírové struktury, které jsou jedním z charakteristických projevů chování požáru. Podrobný kvalitativní rozbor procesu formování vírových struktur při požárech hořlavých kapalin podává Tieszen et al. [2], přičemž uvádí tři zásadní principy související s tvorbou vírových struktur: 1. vznik rotačního pohybu v malých měřítcích v souvislosti s přítomností rozdílů hustot a působením vektoru gravitace (baroklinická vířivost); 2. růst velkorozměrových vírových struktur (amalgamace a párování); 3. turbulentní kaskádní proces rozpadu velkých vírů (produkce malých vírových struktur). Na základě teorie podobnosti se pro popis turbulentních toků využívají bezrozměrná charakteristická čísla. Poměr inerciálních a vazkých sil při proudění tekutin popisuje dobře známé Reynoldsovo číslo (Re) ve formě (1): Re ul. / (1) kde u symbolizuje charakteristickou rychlost [m.s -1 ], L charakteristický rozměr [m] a ν kinematickou viskozitu [cm 2.s -1 ]. V případě hydrodynamických nestabilit indukovaných tepelným vznosem, resp. gradientem hustot na rozhraní mezi dvěma vertikálními proudy, tvoří zásadní silovou složku působení gravitačního pole. Pro popis proudění, kde nestability vznikají na základě tohoto principu, se proto používá Richardsonovo číslo (Ri) obecně definované vztahem (2): Ri g. d /(. u ) (2) 2 p Zde je ρ hustota okolního prostředí (vzduchu) [kg.m -3 ], ρ p je hustota média ve vznosném proudu [kg.m -3 ]. V tomto kontextu se může jednat o plyn lehčí než vzduch, případně směs zahřátých reaktantů a produktů hoření. V případě nepředmíseného plamene, kde se projevují značné prostorové nehomogenity, lze jen obtížně definovat globální hodnotu hustoty. Jako vhodné kritérium zde proto může sloužit počáteční Richardsonovo číslo, které charakterizuje proudění pouze v místě vyústění paliva do hořáku, přičemž platí vztah (3): Ri g d u / 2 0 f kde d je průměr otvoru vyústění paliva [m] a u f je počáteční rychlost proudění paliva [m.s -1 ]. Experimentální pozorování pulsujících plamenů poukázala na korelaci mezi dvojicí charakteristických čísel, a to Froudeho číslem (Fr) a Strouhalovým číslem (St), pro která platí: (3) Fr u 2 /( L. g) (4) St f. L / u (5) kde g je tíhové zrychlení [m.s -2 ], a f je charakteristická frekvence vznikajících hydrodynamických nestabilit [Hz]. 12

19 Cetegen a Ahmed [3] shromáždili širokou škálu experimentálních dat získaných pozorováním nepředmíseného plamene za různorodých okrajových podmínek (typů paliva, rozměrů hořáku, apod.). Empirická závislost f = 1,5 d -½ stanovená na základě rozboru těchto dat se často používá pro odhad frekvence pulsace plamene při požárech. Cetegen a Dong [4] popisují tzv. varikózní a sinusový režim nestabilit (viz Obrázek 1), které se uplatňují v závislosti na parametrech proudění paliva a obtékajícího vzduchu. Bylo pozorováno, že se zvyšující se hodnotou Ri 0 se vlivem rostoucího významu vztlakových sil zvyšuje pravděpodobnost výskytu pulsace plamene ve varikózním režimu. Rozvoj oscilací Povrch oscilujícího plamene Povrch ustáleného plamene Varikozní reim Sinusový reim Obrázek 1: Schématické zachycení varikózního a sinusového režimu nestabilit plamene Studie hydrodynamických nestabilit plamene v laboratorním měřítku Přístup zaměřený na výzkum fyzikálních a chemických jevů v laboratorním měřítku je využíván v celé řadě vědních disciplín a již řadu let také při výzkumu procesů hoření a hašení v oboru požárně bezpečnostních věd [5]. Experimentální studie hydrodynamických nestabilit plamene prováděné na adaptovaných zkušebních zařízeních v laboratorním měřítku umožnily zkoumat vliv změny různých okrajových podmínek (přívodu paliva a vzduchu, případně jiného oxidačního činidla, ředění směsi, přídavek hasiva, atd.). Tento přístup rovněž poskytl rozšířené možnosti při využití nástrojů matematického modelování a vysvětlení podstaty experimentu na základě pokročilých výpočetních simulací. Významné studie zabývající se předmětnou problematikou byly provedeny na standardizovaných hořácích široce používaných a dobře známých v oblasti požárně bezpečnostních věd a ve vědecké komunitě zabývající se problematikou spalování. Díky této strategii je možné podmínky experimentu přizpůsobit specifickému účelu, a zároveň těžit z předchozích poznatků vědeckého zkoumání. Tento faktor zvyšuje míru interpretovatelnosti naměřených dat a použitelnosti těchto výsledků například pro účely komparativních studií a srovnání s výsledky výpočetních simulací. V dané souvislosti je potřeba zmínit zejména dva typově obdobné hořáky, které vytvářejí osově symetrický laminární nepředmísený plamen: - Santorův hořák; - Pohárkový hořák. Santorův hořák je pojmenován po Robertu J. Santorovi, který v roce 1983 publikoval výsledky měření sazových částic v nepředmíseném plameni tohoto hořáku [6]. Plynné palivo je přiváděno střední trubicí hořáku. Obtokem je pak přes vrstvy sítě, skleněných kuliček a voštin 13

20 přiváděn laminarizovaný proud vzduchu. Plamen Santorova hořáku byl rozsáhle studován v souvislosti s procesy vzniku, růstu a oxidace sazových částic [6-10]. Zároveň byl Santorův hořák využit pro stanovení účinnosti hasiv [11]. Santorův hořák bývá ve spodní části vybaven akustickým měničem (reproduktorem), který slouží ke stabilizaci plamene uzamknutím pulsace plamene na požadované frekvenci. Pohárkový hořák (cup burner) standardizovaný normativními předpisy ISO [12] a NFPA 2001 [13] je běžně využíván pro stanovení účinnosti (efektivní hasební koncentrace) plynných hasiv. V předchozích publikovaných studiích se uvádí, že pohárkový hořák vytváří osově symetrický, téměř laminární, nepředmísený (obtokový) plamen. Bylo pozorováno, že inhibice plamene pohárkového hořáku souvisí s hydrodynamickými nestabilitami, jejichž rozvojem je dosaženo výsledného uhasnutí. Linteris, Takahashi a Katta [14-16] podrobně zkoumali tento proces, přičemž aplikovali metody snímání úzko-pásmové emise (chemiluminiscence CH radikálu) ve viditelné oblasti, PIV (Particle Image Velocimetry) i výpočetní dynamiku tekutin (CFD modelování). Ve srovnání se Santorovým hořákem jsou v plameni pohárkového hořáku vlivem relativně velkého průměru vyústění paliva (d vnitřní = 28 mm) indukována nízkorychlostní pole proudění. Tato vlastnost implikuje nízká Froudeho čísla a fyzikální podobnost plamene pohárkového hořáku (uplatňujících se fenoménů) se skutečnými požáry, zejména co se týče požáru kaluže a nádrže kapalných uhlovodíků. Text následujících kapitol je věnován popisu experimentálního uspořádání, postupu měření a výpočetní simulaci pulsujícího plamene pohárkového hořáku za specifických podmínek zvolených pro tyto účely. Modifikovaný pohárkový hořák včetně systému přívodu a regulace médií Pohárkový hořák poskytuje širokou variabilitu v možnostech zkoumání hydrodynamických nestabilit v plameni charakterizovaném nízkými Froudeho čísly. Pro účely studií tohoto typu jsme provedli dílčí modifikace v konstrukčním řešení pohárkového hořáku navrhovaném dle NFPA 2001 [13]. Ve srovnání s tímto standardem je vzduch do hořáku, v našem případě z centrálního rozvodu tlakového vzduchu (kompresoru) nebo z tlakové láhve, přiváděn třemi horizontálními vstupy s roztečí 120. Difuzor (výška 100 mm, vnitřní průměr 75 mm) je z důvodu vytvoření rovnoměrného profilu proudění vzduchu při obtékání plamene vyplněn skleněnými kuličkami o průměru 6 mm položenými na vrstvě drátěného síta. Vzduch je do tohoto prostoru přiveden polyamidovými hadičkami o vnějším průměru 12 mm. Před vstupem do difuzoru je vedení rozděleno polyetylenovými spojkami do příslušných tří větví napojených na mosazné závitové hadicové spojky. Vedení paliva je řešeno polyetylenovými hadičkami (vnější průměr 6 mm). Pro spojení jednotlivých regulačních a měřících prvků jsou použity standardizované spojky (Swagelok). Průchod paliva do těla hořáku zajišťuje nerezová průchodka instalovaná ve vertikální ose zařízení. Na centrální tubus z nerezové oceli je nasazen a teflonovou páskou utěsněn vyměnitelný ocelový pohárek. V případě plynného paliva byl z důvodu zajištění rovnoměrného ( top hat ) profilu proudění plynu pohárek vyplněn skleněnými kuličkami o průměru 3 mm, na něž byla položena vrstva drátěného síta z nerezové oceli (velikost oka 0,4 mm; průměr osnovního drátu 0,22 mm; 41 jednotek Mesh). Původní zkušební sestava pohárkového hořáku (dle [12]) je v našem případě navíc doplněna o možnost použití plynného paliva. V komunitě požárně-bezpečnostních věd je jako standardní palivo pro pohárkový hořák často využíván n heptan (n-c 7 H 16 ). Nicméně pro tuto práci jsme použili plynné palivo, a to etylen (C 2 H 4 ), který je využíván ve vědecké komunitě zabývající se problematikou spalování pro studie svítivého (vysoce sazovitého) plamene v laboratorních podmínkách. 14

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky Konference ANSYS 2009 Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky J. Štěch Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení jstech@kke.zcu.cz

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

Time-Resolved PIV and LDA Measurements of Pulsating Flow

Time-Resolved PIV and LDA Measurements of Pulsating Flow Colloquium FLUID DYNAMICS 2007 Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., Prague, October 24-26, 2007 p.1 MĚŘENÍ PERIODICKÉHO PROUDĚNÍ METODOU TIME-RESOLVED PIV A LDA Time-Resolved PIV and LDA Measurements

Více

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA Měření na výměníku tepla Protokol obsahuje 13 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování: 7.5.2011

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014 NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014 Miroslav Kabát, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Úloha č. XIX Název: Pád koule ve viskózní kapalině Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 16 dne:

Více

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA Měření součinitele tření potrubí Protokol obsahuje 14 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování:5.5.2011

Více

Zpráva ze vstupních měření na. testovací trati stanovení TZL č. 740 08/09

Zpráva ze vstupních měření na. testovací trati stanovení TZL č. 740 08/09 R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva ze vstupních měření na testovací trati stanovení TZL č. 740 08/09 Místo

Více

Studentská tvůrčí činnost 2009. 3D modelování vírových struktur v rozváděcí turbínové lopatkové mříži. David Jícha

Studentská tvůrčí činnost 2009. 3D modelování vírových struktur v rozváděcí turbínové lopatkové mříži. David Jícha Studentská tvůrčí činnost 2009 3D modelování vírových struktur v rozváděcí turbínové lopatkové mříži David Jícha Vedoucí práce : Prof.Ing.P.Šafařík,CSc. a Ing.D.Šimurda 3D modelování vírových struktur

Více

SIMULACE PULZUJÍCÍHO PRŮTOKU V POTRUBÍ S HYDRAULICKÝM AKUMULÁTOREM Simulation of pulsating flow in pipe with hydraulic accumulator

SIMULACE PULZUJÍCÍHO PRŮTOKU V POTRUBÍ S HYDRAULICKÝM AKUMULÁTOREM Simulation of pulsating flow in pipe with hydraulic accumulator Colloquium FLUID DYNAMICS 2009 Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i., Prague, October 21-23, 2009 p.1 SIMULACE PULZUJÍCÍHO PRŮTOKU V POTRUBÍ S HYDRAULICKÝM AKUMULÁTOREM Simulation of pulsating flow

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

2302R007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení Specializace: - Rok obhajoby: 2006. Anotace

2302R007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení Specializace: - Rok obhajoby: 2006. Anotace VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení Název práce: Tlakové ztráty mazacího systému s plastickým mazivem Autor práce: Jiří Milata Typ práce: bakalářská

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Strojírenství Mechanika Vypracoval: Doc. Ing. Petr Hrubý, CSc. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Podpis: Schválil: Doc. Ing. Štefan Husár, PhD. Podpis: Datum vydání 8. září 2014 Platnost od: AR

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Zařízení pro zabránění přenosu výbuchu. Efektivní řešení ochrany technologických zařízení a průmyslových provozů, zabraňující přenosu výbuchu.

Zařízení pro zabránění přenosu výbuchu. Efektivní řešení ochrany technologických zařízení a průmyslových provozů, zabraňující přenosu výbuchu. Zařízení pro zabránění přenosu výbuchu Efektivní řešení ochrany technologických zařízení a průmyslových provozů, zabraňující přenosu výbuchu. Jestliže na daném místě a ve stejný čas jsou k dispozici: látky

Více

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI Technická univerzita v Liberci MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI J. Nosek, M. Černík, P. Kvapil Cíle Návrh a verifikace modelu migrace nanofe jednoduše

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl

Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl 1. Úvod Naše laboratoř ITC divize 4 MESIT QM má dlouholetou tradici ve zkoušení komponentů pro leteckou techniku.

Více

EVIDENČNÍ FORMULÁŘ. 3. Kategorie výsledku: ověřená technologie specializované mapy

EVIDENČNÍ FORMULÁŘ. 3. Kategorie výsledku: ověřená technologie specializované mapy EVIDENČNÍ FORMULÁŘ 1. Tvůrce(i): Jméno a příjmení, titul: Jana Jablonská, Ing., Ph.D. Adresa bydliště: Šimáčková 1220, Ostrava - Mariánské Hory, 70900 Název zaměstnavatele: VŠB-TU Ostrava Sídlo zaměstnavatele:

Více

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV Jiří Nožička, Jan Novotný ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ú 207.1, Technická 4, 166 07, Praha 6, ČR 1. Základní princip PIV Particle image velocity PIV je měřící technologie, která

Více

FUNKČNÍ VZOREK WILSONOVA MŘÍŽ PRO AERODYNAMICKÝ TUNEL

FUNKČNÍ VZOREK WILSONOVA MŘÍŽ PRO AERODYNAMICKÝ TUNEL MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ INTERAKCÍ V TECHNICKÝCH SYSTÉMECH FUNKČNÍ VZOREK WILSONOVA MŘÍŽ PRO AERODYNAMICKÝ TUNEL Autor: Ing. Michal Kůs, Ph.D. Ing. Jindřich Kňourek, Ph.D. Ing. Petr Kovařík, Ph.D. Číslo projektu:

Více

9 Charakter proudění v zařízeních

9 Charakter proudění v zařízeních 9 Charakter proudění v zařízeních Egon Eckert, Miloš Marek, Lubomír Neužil, Jiří Vlček A Výpočtové vztahy Jedním ze způsobů, který nám v praxi umožňuje získat alespoň omezené informace o charakteru proudění

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

T0 Teplo a jeho měření

T0 Teplo a jeho měření Teplo a jeho měření 1 Teplo 2 Kalorimetrie Kalorimetr 3 Tepelná kapacita 3.1 Měrná tepelná kapacita Měrná tepelná kapacita při stálém objemu a stálém tlaku Poměr měrných tepelných kapacit 3.2 Molární tepelná

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

VLIV TVARU VÝSTUPNÍ HRANY LOPATKOVÉ MŘÍŽE NA PARAMETRY HYDRAULICKÉHO STROJE

VLIV TVARU VÝSTUPNÍ HRANY LOPATKOVÉ MŘÍŽE NA PARAMETRY HYDRAULICKÉHO STROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE VLIV TVARU VÝSTUPNÍ HRANY LOPATKOVÉ MŘÍŽE

Více

Senzory průtoku tekutin

Senzory průtoku tekutin Senzory průtoku tekutin Průtok - hmotnostní - objemový - rychlostní Druhy proudění - laminární parabolický rychlostní profil - turbulentní víry Způsoby měření -přímé: dávkovací senzory, čerpadla -nepřímé:

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VŠB Technická univerzita Ostrava EMISNÉ ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 11. 12. 06. 2015 Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Stručně o VEC Založeno roku 1999 pracovníky z Katedry energetiky

Více

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Jiří Pospíšil, Miroslav Jícha pospisil.j@fme.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický

Více

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Cíle doktorandské práce Seminář 10. 11. 2010 Najít, implementovat, ověřit a do praxe

Více

Univerzita obrany K-204. Laboratorní cvičení z předmětu AERODYNAMIKA. Měření rozložení součinitele tlaku c p na povrchu profilu Gö 398

Univerzita obrany K-204. Laboratorní cvičení z předmětu AERODYNAMIKA. Měření rozložení součinitele tlaku c p na povrchu profilu Gö 398 Univerzita obrany K-204 Laboratorní cvičení z předmětu AERODYNAMIKA Měření rozložení součinitele tlaku c p na povrchu profilu Gö 39 Protokol obsahuje 12 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina:

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013 Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

Obecné cíle a řešené dílčí etapy

Obecné cíle a řešené dílčí etapy 5.1.3. Nestacionární zkoušky motorů Obecné cíle a řešené dílčí etapy 5.1.3. Nestacionární zkoušky motorů Ověření emisního chování vozidel při simulaci různých reálných provozních podmínek Verifikace spotřeby

Více

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice 3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice I Základní vztahy a definice iltrace je jedna z metod dělení heterogenních směsí pevná fáze tekutina. Směs prochází pórovitým materiálem

Více

Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem

Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem Problém A. Změření kapacity kalorimetru (tzv. vodní hodnota) pomocí elektrického ohřevu s měřeným příkonem. B. Změření měrné tepelné kapacity hliníku směšovací

Více

Nejistota měření. Thomas Hesse HBM Darmstadt

Nejistota měření. Thomas Hesse HBM Darmstadt Nejistota měření Thomas Hesse HBM Darmstadt Prof. Werner Richter: Výsledek měření bez určení nejistoty měření je nejistý, takový výsledek je lépe ignorovat" V podstatě je výsledek měření aproximací nebo

Více

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby Údaje k trubkám EO 1. Druhy ocelí, mechanické vlastnosti, způsob provedení Ocelové trubky EO Druhy ocelí Pevnost v tahu Mez kluzu Tažnost Rm ReH A5 (podélně) Způsob

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_15_OC_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova renata.holubov@upol.cz. Viskózní tok, turbulentní proudění, Poiseuillův zákon, Reynoldsovo číslo.

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova renata.holubov@upol.cz. Viskózní tok, turbulentní proudění, Poiseuillův zákon, Reynoldsovo číslo. PROMOTE MSc POPIS TÉMATU FYZKA 1 Název Tematický celek Jméno a e-mailová adresa autora Cíle Obsah Pomůcky Poznámky Proudění viskózní tekutiny Mechanika kapalin Renata Holubova renata.holubov@upol.cz Popis

Více

1 Tlaková ztráta při toku plynu výplní

1 Tlaková ztráta při toku plynu výplní I Základní vztahy a definice 1 Tlaková ztráta při toku plynu výplní Proudění plynu (nebo kapaliny) nehybnou vrstvou částic má řadu aplikací v chemické technoloii. Částice tvořící vrstvu mohou být kuličky,

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

Sledování stavu zubového čerpadla měřením akustické. emise

Sledování stavu zubového čerpadla měřením akustické. emise Sledování stavu zubového čerpadla měřením akustické David Varner 1, Miroslav Varner 2 1, 2 CorrosionFatigue, info@davar.cz Abstrakt emise Článek se zabývá metodikou zjišťování stavu zubového čerpadla použitého

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Mechanika kapalin a plynů Hydrostatika - studuje podmínky rovnováhy kapalin. Aerostatika - studuje podmínky rovnováhy

Více

Automatické testování netěsností vzduchem. Přístroje JWF na testování netěsností, série 400

Automatické testování netěsností vzduchem. Přístroje JWF na testování netěsností, série 400 Automatické testování netěsností vzduchem Přístroje JWF na testování netěsností, série 400 Nejmodernější technologie testování netěsností: Přístroje JWF pro testování netěsností, série 400 Pro každý postup

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Metoda oddělených elementů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

Stanovení měrného tepla pevných látek

Stanovení měrného tepla pevných látek 61 Kapitola 10 Stanovení měrného tepla pevných látek 10.1 Úvod O teple se dá říci, že souvisí s energií neuspořádaného pohybu molekul. Úhrnná pohybová energie neuspořádaného pohybu molekul, pohybu postupného,

Více

Ing. Kamil Stárek, Ing. Libor Fiala, Prof. Ing. Pavel Kolat,DrSc., Dr. Ing. Bohumír Čech

Ing. Kamil Stárek, Ing. Libor Fiala, Prof. Ing. Pavel Kolat,DrSc., Dr. Ing. Bohumír Čech MATEMATICKÁ SIMULOVACE PROUDĚNÍ UHELNÉ AEROSMĚSI APLIKOVANÁ NA VÍŘIVÝ HOŘÁK č.2 KOTLE K3 EVO I STABILIZOVANÝ PLAZMOVOU TECHNOLOGIÍ (reg.číslo GAČR 101/05/0643) Ing. Kamil Stárek, Ing. Libor Fiala, Prof.

Více

Pyrolýza a vznícení připálených materiálu pod přídavným tepelným prouděním

Pyrolýza a vznícení připálených materiálu pod přídavným tepelným prouděním Pyrolýza a vznícení připálených materiálu pod přídavným tepelným prouděním Abstract Experimentální měření byly testovány účinky vnějšího tepelného toku z pyrolýzy a spalovacích připálení materiálů pomocí

Více

9.1 Okrajové podmínky a spotřeba energie na ohřev teplé vody

9.1 Okrajové podmínky a spotřeba energie na ohřev teplé vody 00+ příklad z techniky prostředí 9. Okrajové podmínky a spotřeba energie na ohřev teplé vody Úloha 9.. V úlohách 9, 0 a určíme spotřebu energie pro provoz zóny zadaného objektu. Zadaná zóna představuje

Více

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly) Měření při najíždění bloku (vybrané kapitoly) 1 Reaktor VVER 1000 typ V320 Heterogenní reaktor Palivo nízce obohacený kysličník uraničitý Moderátor a chladivo roztok kyseliny borité v chemicky čisté vodě

Více

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM Místní ztráty, Tlakové ztráty Příklad č. 1: Jistá část potrubí rozvodného systému vody se skládá ze dvou paralelně uspořádaných větví. Obě potrubí mají průřez

Více

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15 Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15 Hodnocení transparentních materiálů pomocí vizualizační techniky Vlastimil Hotař, Ondřej Matúšek Katedra sklářských strojů a robotiky Fakulta

Více

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken VLASNOSI VLÁKEN 3. epelné vlastnosti vláken 3.. Úvod epelné vlastnosti vláken jsou velice důležité, neboť jsou rozhodující pro volbu vhodných parametrů zpracování i použití vláken. Závisí na chemickém

Více

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím karty Humusoft MF624. (Jan Babjak) Popis přípravku Pro potřeby výuky na katedře robototechniky byl vyvinut přípravek umožňující řízení pohonu

Více

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Hněvkovského, č.p. 30, or. 65, 617 00 BRNO zapsaná v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3470 Aktivační energie rozkladu vápenců a její souvislost s ostatními

Více

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY ZOBRAZOVACÍ SLOUPEC S MIKROPROCESOREM Zobrazovací sloupec s mikroprocesorem je určen k zobrazení rozměrového i tvarového měření prováděného staticky či dynamicky. Naměřená hodnota se zobrazuje na osmimístném

Více

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce Článek se zabývá problematikou vlivu kondenzující vodní páry a jejího množství na stavební konstrukce, aplikací na střešní pláště,

Více

Aktivní řízení anulárního proudu radiálním syntetizovaným proudem

Aktivní řízení anulárního proudu radiálním syntetizovaným proudem Aktivní řízení anulárního proudu radiálním syntetizovaným proudem Zuzana Broučková Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc., Ing. Zdeněk Trávníček, CSc. Abstrakt Tato práce se zabývá experimentálním

Více

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery

Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery Mareš, J., Vacek, M. Koudela, D. Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Ústav počítačové a řídicí techniky, Technická 5, 166 28, Praha 6 e-mail:

Více

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. ÚVOD V dnešní době, kdy stále narůstá množství energií a počet technologií potřebných k udržení životního standardu současné

Více

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling Toman, Z., Hajkr, Z., Marek, J., Horáček, J, Babinec, A.,VŠB TU Ostrava, Czech Republic 1. Popis problému Technický pokrok v oblasti vysokotlakých

Více

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva)

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Byl sestaven zjednodušený matematický model pro dvojrozměrné (2D) simulace

Více

5.1.1 Nestacionární režim motoru

5.1.1 Nestacionární režim motoru 5. 1 Simulace a experimenty pro návrh a optimalizaci řízení motoru 5.1.1 Nestacionární režim motoru Podíl na řešení: 12 241.1 Miloš Polášek, Jan Macek, Oldřich Vítek, Michal Takáts, Jiří Vávra, Vít Doleček

Více

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL VŠB-TUO 2005/2006 FAKULTA STROJNÍ PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL SN 72 JOSEF DOVRTĚL HA MINH Zadání:. Seznamte se s teplovzdušným

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009.

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úloha č. XXVI Název: Vláknová optika Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009 Odevzdal dne: Možný počet bodů

Více

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06 Sklářské a bižuterní materiály 005/06 Cvičení 4 Výpočet parametru Y z hmotnostních a molárních % Vlastnosti skla a skloviny Viskozita. Viskozitní křivka. Výpočet pomocí Vogel-Fulcher-Tammannovy rovnice.

Více

NUMERICKÝ VÝPOČET RADIÁLNÍHO VENTILÁTORU V KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE

NUMERICKÝ VÝPOČET RADIÁLNÍHO VENTILÁTORU V KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE NUMERICKÝ VÝPOČET RADIÁLNÍHO VENTILÁTORU V KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE Autoři: Ing. Petr ŠVARC, Technická univerzita v Liberci, petr.svarc@tul.cz Ing. Václav DVOŘÁK, Ph.D., Technická univerzita v Liberci, vaclav.dvorak@tul.cz

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

Parametr, údaj. 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko

Parametr, údaj. 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko HP-35-00 Vzduchový chladič s tepelnými trubicemi 600 W okolí oboustranný ohřev 1 ) vzduchového tunelu 220 mm 4 ) okolí jednostranný ohřev 2 ) vzduchového tunelu 220 mm 4 ) okolí oboustranný ohřev 1 ) vzduchového

Více

Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu

Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 9, 746 1 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D. Zvyšování účinnosti spalovacích procesů v různých odvětvích

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Snímkování termovizní kamerou

Snímkování termovizní kamerou AB Solartrip,s.r.o. Na Plavisku 1235 755 01 Vsetín www.solarniobchod.cz mobil 777 642 777, e-mail: r.ostarek@volny.cz AKCE: Termovizní diagnostika vnitřní prostory rodinného domu č. p. 197 Ústí u Vsetína

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

Základní analýza energetického monitoru

Základní analýza energetického monitoru 1 Vážený pane Zákazníku, příloha obsahuje automaticky vygenerovanou základní analýzu zkoumané otopné soustavy provedenou měřící soupravou Energetický monitor Testo v kombinaci s manuálním sběrem dat. Součástí

Více

Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky

Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky Hořáky série 130...150 250, 280 Skupina 3 Výkon 390-3,500 kw Obsah Všeobecně 1 Jak vybrat hořák 2 Hořáky na lehký topný olej Technické údaje a rozměry 3-4 PI schémata

Více

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Centrum Digitální Optiky Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Výzkumná zpráva projektu Identifikační čí slo výstupu: TE01020229DV003 Pracovní balíček: Zpracování dat S-H senzoru

Více

LABORATOŘ OBORU I. Testování katalyzátorů pro přípravu prekurzorů vonných látek. Umístění práce:

LABORATOŘ OBORU I. Testování katalyzátorů pro přípravu prekurzorů vonných látek. Umístění práce: LABORATOŘ OBORU I F Testování katalyzátorů pro přípravu prekurzorů vonných látek Vedoucí práce: Umístění práce: Ing. Eva Vrbková F07, F08 1 ÚVOD Hydrogenace je uplatňována v nejrůznějších odvětvích chemických

Více

1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 345 K metodou bublin.

1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 345 K metodou bublin. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 35 K metodou bublin. 2. Měřenou závislost znázorněte graficky. Závislost aproximujte kvadratickou

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu

Více

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL Autor: Dr. Ing. Milan SCHUSTER, ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Tylova 1/57, 316 00 Plzeň, e-mail: milan.schuster@skodavyzkum.cz Anotace: V příspěvku

Více

Teoretické otázky z hydromechaniky

Teoretické otázky z hydromechaniky Teoretické otázky z hydromechaniky 1. Napište vztah pro modul pružnosti kapaliny (+ popis jednotlivých členů a 2. Napište vztah pro Newtonův vztah pro tečné napětí (+ popis jednotlivých členů a 3. Jaká

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky V současnosti se u řady stávajících bytových objektů provádí zvyšování tepelných odporů obvodového pláště, neboli zateplování

Více