Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č Organizační řád města Nový Bor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád města Nový Bor"

Transkript

1 Účinnost od: Město Nový Bor Vnitřní směrnice č Organizační řád města Nový Bor Rada města schvaluje na základě ustanovení 102 odst.2 písm..o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto vnitřní směrnici, kterou se vydává Organizační řád Města Nový Bor. Oddíl I OBECNÁ ČÁST Článek 1 Základní ustanovení 1. Rada města Nový Bor podle ustanovení 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svým usnesením č. 130/14/RM2 ze dne s účinností od schvaluje tento Organizační řád Města Nový Bor, jehož součástí je i organizace Městského úřadu Nový Bor. 2. Organizační řád Města Nový Bor (dále jen organizační řád ), jakožto organizace s právní subjektivitou, stanoví základní zásady činnosti a řízení Města Nový Bor a Městského úřadu Nový Bor, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti starosty a místostarosty Města Nový Bor, tajemníka Městského úřadu Nový Bor, vedoucích a ostatních zaměstnanců města a městského úřadu. 3. Organizační řád dále stanoví organizační strukturu Města Nový Bor a Městského úřadu Nový Bor, jako jednoho z orgánů města, rozdělení pravomocí v organizaci města a městského úřadu, vztahy mezi jeho organizačními články a vztahy k právnickým osobám a organizačním složkám, které zřizuje město Nový Bor. 4. Vztahy městského úřadu k orgánům města upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ). Článek 2 Postavení a působnost města 1. Postavení a působnost města upravuje zákon o obcích. 2. Město plní své úkoly prostřednictvím svých orgánů, kterými jsou zastupitelstvo města, rada města, starosta a městský úřad. Jejich práva a povinnosti jsou uvedeny v zákoně o obcích. Článek 3 Postavení a působnost městského úřadu 1. Postavení a působnost městského úřadu upravuje zákon o obcích. 1) 2. Městský úřad: 1) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích např. 109 a násl. 1

2 a) v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města pomáhá výborům zastupitelstva města a komisím rady města v jejich činnosti, b) vykonává přenesenou působnost podle 61 zákona o obcích s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města, c) rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona 2). 3. Městský úřad vykonává státní správu pro určený správní obvod ve smyslu zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve věcech, které jsou stanoveny zvláštními zákony. Správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem a správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou specifikovány prováděcí vyhláškou 3). 4. Městský úřad v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zvláštní zákony, zejména na úsecích všeobecné vnitřní správy, životního prostředí, živnostenského podnikání, územního a stavebního řízení, územního plánování, památkové péče, dopravy, majetku, sociálních věcí, zdravotnictví, školství, kultury a obrany státu a ochrany obyvatel města. 5. Městský úřad v oblasti přenesené působnosti plní další úkoly stanovené právními předpisy, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. 6. Městský úřad v oblasti samostatné působnosti plní v rozsahu jemu svěřené působnosti úkoly stanovené zastupitelstvem a radou města a vykonává v rozsahu jemu svěřených práv a povinností úkoly právnické osoby. 7. Městský úřad spolupracuje při plnění svých úkolů s ostatními územními správními úřady, orgány kraje a orgány obcí ve svém správním obvodu. Koordinuje postup ostatních územních správních úřadů a orgánů obcí při plnění společných úkolů stanovených zvláštními zákony 4). Článek 4 Vznik, postavení a působnost právnických osob a organizačních složek města 1. Město podle ustanovení 35a zákona o obcích pro výkon samostatné působnosti zakládá a zřizuje právnické osoby a organizační složky města, pokud zákon nestanoví jinak. 2. Organizační složky města (dále jen "organizační složka") vznikají rozhodnutím zastupitelstva města. Organizační složka hospodaří jménem města Nový Bor a není samostatnou účetní jednotkou. 3. Vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, s výjimkou městské policie, plní rada města úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce ( 84 odst. 2 zákona o obcích). 4. Právnické osoby mají právní subjektivitu danou zvláštními právními předpisy, a jejich postavení a působnost je dána zejména těmito zvláštními právními předpisy a zakládacími dokumenty. Článek 5 Jednání jménem města ; městského úřadu ; organizačních složek města a zvláštních orgánů 1. Město navenek zastupuje starosta. Starosta není statutárním orgánem města, není-li zákonem stanoveno jinak 5). Starosta jedná jménem města v rozsahu zákonem, nebo zastupitelstvem anebo radou svěřených pravomocí. Starosta může v některých případech delegovat (formou plné moci nebo pověření) své oprávnění na jiné osoby, není-li stanoveno, že k činění úkonů je oprávněn výhradně starosta. 2. Jménem městského úřadu jedná starosta, tajemník městského úřadu (dále jen starosta nebo tajemník ).V rozsahu stanoveném tímto organizačním řádem nebo na základě pověření tajemníka jednají jménem městského úřadu též vedoucí odborů (nebo v rozsahu zastupování zástupci) nebo 2) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 3) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. 4) Např. zákon č 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) povodně; zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti a další. 5) Např. 103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.o obcích. 2

3 ostatní zaměstnanci zařazení ve struktuře městského úřadu. Další zaměstnanci městského úřadu mohou jménem městského úřadu vystupovat a jednat jen na základě vnitřní normy nebo tajemníkem vydaného pověření, pokud věc, ve které jednají, překračuje rozsah jejich pracovní náplně. 3. Jménem organizačních složek jedná starosta, v rozsahu zmocnění ZM místostarosta. V rozsahu stanoveném tímto organizačním řádem nebo na základě pověření starosty jedná jménem organizační složky vedoucí organizační složky. Další zaměstnanci organizační složky mohou jménem organizační složky vystupovat a jednat jen na základě starostou vydaného pověření, pokud věc, ve které jednají, překračuje rozsah jejich pracovní náplně. Starosta města může jednáním jménem organizační složky písemně pověřit i jiné zaměstnance města. 4. Jménem zvláštních orgánů uvedených v čl. 28 tohoto organizačního řádu (dále jen zvláštní orgány ) jedná jejich předseda, případně zvláštním zákonem určený člen tohoto zvláštního orgánu. 5. Obecně závazné právní předpisy města podepisuje starosta spolu s místostarostou ( 104 zákona o obcích). Rozhodnutí, příkazy, vnitřní směrnice a jiná opatření města a městského úřadu podepisuje v rozsahu své působnosti starosta, nebo tajemník, anebo starosta společně s tajemníkem. Podepisování správních aktů (rozhodnutí, usnesení, opatření apod.) ve věcech správního řízení, v rámci rozsahu náplně činnosti příslušného odboru, je stanoveno obecně závaznými právními předpisy a vnitřními směrnicemi města Nový Bor. Písemnosti vydané zvláštním orgánem podepisuje jeho předseda, případně zvláštním zákonem určený člen tohoto zvláštního orgánu. 6. Vedoucí odboru může písemně pověřit vedoucího oddělení nebo jiného zaměstnance odboru k podepisování některých druhů písemností (není-li to v rozporu s režimem správního řízení) za městský úřad pouze s předchozím písemným souhlasem tajemníka, ve kterém bude druh takovýchto písemností výslovně uveden. 7. V rámci schváleného rozpočtu města na příslušné rozpočtové období jsou samostatnými vnitřními směrnicemi Oběh účetních dokladů a Odpovědnostní a podpisový řád stanoveni správci rozpočtovaných finančních prostředků v rámci jednotlivých ORG (organizací) nebo ORJ (organizačních rozpočtových jednotek). Těmito vnitřními směrnicemi je také stanovena pravomoc podepisovat účetní doklady za město, jakož i činit další právní úkony při nakládání s majetkem města. Článek 6 Vedoucí zaměstnanci města a městského úřadu 1. Řízení města a městského úřadu je realizováno těmito řídícími stupni: a) starosta, místostarosta b) tajemník c) vedoucí odboru d) vedoucí oddělení, vedoucí pracoviště e) vedoucí organizační složky 2. V čele městského úřadu je starosta. Starosta plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města nezařazeným do městského úřadu, tajemníkovi úřadu a městské policii. Starosta je přímým nadřízeným zaměstnanců zařazených na pracovišti veřejnosprávní kontroly. a krizového řízení. 3. Tajemník plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu. 4. Tajemník je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti starostovi. 5. V čele odboru je jeho vedoucí, který jej řídí, odpovídá za jeho činnost a za kvalitu práce své i svých podřízených zaměstnanců. 6. V čele oddělení je jeho vedoucí, který oddělení řídí, odpovídá za jeho činnost a za kvalitu práce své a svých podřízených zaměstnanců. 7. V čele organizační složky je její vedoucí, který organizační složku řídí a odpovídá za její činnost a za kvalitu práce své i svých podřízených zaměstnanců. 3

4 8. Každý zaměstnanec má pouze jednoho bezprostředně nadřízeného vedoucího zaměstnance, kterým je řízen a kterému je za svou činnost odpovědný. Článek 7 Zásady řízení města a městského úřadu 1. Všechny odbory mají právo a zároveň povinnost vzájemně spolupracovat v rámci problematiky, která spadá do jejich působnosti. Jedná se především o shromažďování komplexních hledisek, předkládání odborných stanovisek a názorů a týmová řešení zvlášť závažných úkolů, přesahujících rámec působnosti jednoho odboru. 2. Koordinační a kontrolní úkoly ve vztahu k jednotlivým odborům určuje tajemník. 3. Při zpracování jednorázových pracovních úkolů s trváním časově omezeným, přesahujícím rámec působnosti jednoho odboru, pověří tajemník řízením úkolu vedoucího jednoho dotčeného odboru. Není-li určeno výslovně jinak, je tímto pověřeným vedoucím odboru ten, který je uveden při zadání úkolu na prvním místě. 4. Spory vzniklé mezi odbory městského úřadu nebo mezi odbory a organizačními složkami při zabezpečování pracovních úkolů řeší vedoucí dotčených odborů a organizačních složek. Nedojdeli k dohodě, rozhoduje tajemník. 5. K zabezpečení úkolů a pro nezbytnou informovanost vedoucích i ostatních zaměstnanců může starosta, místostarosta nebo tajemník svolat poradu vedení města nebo městského úřadu. Na tuto poradu mohou být přizváni i další zaměstnanci. 6. Tajemník dle potřeb úřadu svolává poradu s vedoucími odborů, případně vedoucími oddělení nebo pracovišť. Na tuto poradu mohou být přizváni i další zaměstnanci. Program této porady určuje tajemník. 7. Obdobně svolávají poradu vedoucí odborů se svými podřízenými. 8. Ze všech výše uvedených porad se pořizují písemné zápisy. Součástí programu všech uvedených porad je kontrola plnění úkolů uložených na těchto poradách a úkolů uložených jinou formou. 9. Všechny odbory vykonávají kontrolní činnost v rozsahu své vymezené působnosti podle plánu kontrolní činnosti jednotlivých odborů a městského úřadu. Článek 8 Informační a publikační prostředky Pravidelné zveřejňování informací zajišťuje město a městský úřad zejména těmito prostředky: úřední deska městského úřadu umístěná proti vchodu do budovy sídla městského úřadu na adrese: nám. Míru čp. 1 v Novém Boru, internetové stránky na adrese: periodický tisk: Novoborský měsíčník, informacemi podávanými prostřednictvím Turistického informačního střediska nebo Městským úřadem Nový Bor. Článek 9 Zastupování 1. Starostu zastupuje v jeho nepřítomnosti místostarosta. Není-li přítomen starosta, ani místostarosta, může zastupitelstvo města na nezbytně nutnou dobu pověřit zastupováním jiného zastupitele města. 2. Tajemníka zastupuje v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce. Zástupce tajemníka si určí tajemník. Zástupce tajemníka zastupuje tajemníka v době jeho nepřítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností, kromě rozhodování ve věcech, které si tajemník vyhradil. Tajemník a jeho zástupce jsou povinni se vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon svěřené funkce. 3. Vedoucí odboru určí s předchozím souhlasem tajemníka svého zástupce (zpravidla vedoucího některého oddělení), který zastupuje vedoucího odboru v době jeho nepřítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností, kromě rozhodování ve věcech, které si vedoucí odboru vyhradil. Vedoucí 4

5 odboru a jeho zástupce jsou povinni se vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon svěřené funkce. 4. Tajemník si může vyhradit zastupování vedoucího odboru v jeho nepřítomnosti (a to bez ohledu, zda je určen zástupce). V tomto případě tajemník vykonává funkci vedoucího odboru v plném rozsahu. 5. O zastupování ostatních zaměstnanců rozhoduje jejich nejblíže nadřízený vedoucí zaměstnanec. 6. Zastupování se realizuje formou písemného pověření s uvedením doby zastupování a rozsahu (doba zastupování může být uvedena jako doba neurčitá). 7. Zastupováním v době nepřítomnosti se rozumí vykonávání práva zastupovaného v době, kdy zastupovaný z důvodu prokazatelné nepřítomnosti na pracovišti nemůže sám zabezpečit výkon své funkce a zajištění výkonu funkce nesnese odkladu a nelze jej zabezpečit jinak. Článek 10 Předávání a převzetí funkce 1. Při ukončení pracovního poměru zaměstnance města nebo při jeho přechodu na jinou funkci nebo na jiné pracoviště města nebo pro jiné překážky, se provede předání funkce písemným zápisem. V případě, že zaměstnanec ze závažných důvodů není schopen předání písemně uskutečnit, provede písemný zápis přejímající. Termín předání se stanoví podle charakteru funkce. 2. Písemný zápis o předání funkce bude obsahovat přehled o stavu plnění úkolů na předávaném pracovním úseku, přehled o pracovních podkladech, spisech, korespondenci, popř. přehled o stavu finančních prostředků a seznam předávaného majetku dle stavu k datu poslední prováděné inventarizace. 3. Písemný zápis o předání funkce podepíše předávající, přejímající a jim nadřízený zaměstnanec. 4. Při předávání funkce, s níž je vázána hmotná odpovědnost za svěřené hodnoty, se provede mimořádná inventarizace těchto svěřených hodnot. V případě, že zaměstnanec se ze závažných důvodů není schopen zúčastnit této mimořádné inventarizace, tato se provede komisionálně bez jeho přítomnosti za účasti přímého nadřízeného takového zaměstnance. Oddíl II ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU Článek 11 Město 1. Město tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci města nezařazení do městského úřadu. V čele města je starosta. 2. Organizační složky zařazené do organizačního členění města: 102 Městská policie 103 Jednotka sboru dobrovolných hasičů 105 Sklářské muzeum 106 Městská knihovna 107 Turistické informační centrum 3. Organizační schéma města, tedy členění na odbory, oddělení a pracoviště a organizační složky, schvaluje rada města na návrh tajemníka. Organizační schéma města je přílohou č. 1 tohoto organizačního řádu. 4. Rozdělení pravomocí v organizaci města stanovuje rada města na návrh starosty města. 5. Rámcové náplně práce jednotlivých pracovišť města určí dle schváleného organizačního řádu a právních předpisů vnitřním předpisem starosta města. 6. Náplň práce jednotlivým zaměstnancům nezařazeným v městském úřadu stanovuje v souladu s tímto organizačním řádem starosta, nebo jím zmocněná osoba. Návrh na stanovení náplně práce zaměstnanců nezařazených v městském úřadu předkládá starostovi vedoucí organizační složky nebo vedoucí pracoviště. 5

6 7. Celkový počet zaměstnanců města zařazených do příslušné organizační složky stanovuje rada města. Článek 12 Městský úřad 1. Městský úřad tvoří starosta, tajemník a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. V čele městského úřadu je starosta. Statutárním orgánem zaměstnavatele vůči všem zaměstnancům zařazeným do městského úřadu je tajemník. 2. Městský úřad se dále člení takto: a) 10 Útvar starosty pracoviště veřejnosprávní kontroly pracoviště krizového řízení sekretariát vedení města b) 11 Odbor kancelář tajemníka 111 pracoviště personalistiky a mezd 112 pracoviště informačních technologií 113 pracoviště vnitřní kontroly c) 12 Správní odbor 121 oddělení osobních dokladů, evidence obyvatel a matriky 122 oddělení přestupků d) 13 Finanční odbor 131 oddělení účetnictví, rozpočtu 132 oddělení daní, poplatků a vymáhání pohledávek e) 14 Odbor životního prostředí 141 pracoviště odpadového hospodářství 142 pracoviště vodního hospodářství 143 pracoviště lesního hospodářství a rybářství 144 pracoviště ochrany přírody a myslivosti 145 pracoviště ochrany ovzduší a ZPF f) 15 Odbor obecní živnostenský úřad g) 16 Stavební úřad a úřad územního plánování 161 pracoviště stavebního řádu 162 pracoviště úřadu územního plánování 163 pracoviště památkové péče h) 17 Odbor dopravy 171 oddělení správy dopravy a pozemních komunikací 172 oddělení registrace silničních vozidel i) 18 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 181 oddělení sociální péče a zdravotnictví 182 oddělení sociálně-právní ochrany dětí j) 190 Odbor správy majetku 191 pracoviště správy majetku a správy budov 192 oddělení správy technických služeb a komunálního odpadu 193 pracoviště spisové služby a podatelna k) 20 Odbor školství, kultury a sportu 201 pracoviště školství 202 pracoviště kultury, sportu a správy památek města l) 21 Odbor rozvoje města 6

7 3. Organizační schéma městského úřadu, tedy členění na odbory, oddělení a pracoviště a organizační složky města, schvaluje rada města na návrh tajemníka. Organizační schéma městského úřadu je přílohou č. 2 tohoto organizačního řádu. 4. Rámcové náplně práce jednotlivých odborů, oddělení a pracovišť městského úřadu určí na základě radou města schváleného organizačního řádu a dalších právních předpisů, vnitřním předpisem tajemník. 5. Náplň práce jednotlivým zaměstnancům zařazeným do městského úřadu (vyjma pracoviště veřejnosprávní kontroly) stanovuje na návrh vedoucího odboru nebo bez návrhu, v souladu s tímto organizačním řádem, tajemník. Návrh na stanovení náplně práce předkládá vedoucí odboru, do kterého je (bude) zaměstnanec zařazen. 6. Celkový počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu (počet systemizovaných míst) stanovuje na návrh tajemníka rada města. 7. Konkrétní počty zaměstnanců jednotlivých odborů, oddělení a pracovišť městského úřadu určuje tajemník v dokumentu nazvaný systemizace. 8. Nově přijímaní zaměstnanci mohou být zařazeni jen na funkční a pracovní místa v rámci schválené systemizace městského úřadu a stanoveného počtu zaměstnanců. 9. Starosta, tajemník, odbory a organizační složky mají přiděleny základní spisové zkratky takto: 10 Útvar starosty ST 11 Odbor kancelář tajemníka TA 12 Správní odbor SO 13 Finanční odbor FO 14 Odbor životního prostředí ŽP 15 Odbor obecní živnostenský úřad OŽÚ 16 Stavební úřad a úřad územního plánování SU 17 Odbor dopravy OD 18 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví SVZ 19 Odbor správy majetku OSM 20 Odbor školství, kultury a sportu SKS 21 Odbor rozvoje města RM 102 Městská policie MP 103 Jednotka sboru dobrovolných hasičů JSDH 105 Sklářské muzeum SM 106 Městská knihovna MK 107 Turistické informační centrum TIC Článek 13 Organizační složky zřízené městem Nový Bor 1. Město vykonává podle zákona o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelskou funkci vůči organizačním složkám města. 2. Organizační složky vznikají rozhodnutím zastupitelstva města. Organizační složka hospodaří jménem Města Nový Bor a není účetní jednotkou. 3. Formu hospodaření Organizační složkou volí zastupitelstvo pro takové činnosti, které: a) nevyžadují velký počet zaměstnanců, b) nepotřebují složité a rozsáhlé strojní nebo jiné technické vybavení, c) nejsou vnitřně odvětvově či jinak organizačně členěné, d) nevstupují do složitých ekonomických nebo právních vztahů. 4. Organizační složky jsou zřízeny pro výkon samostatné působnosti města. O příslušnosti k řízení těchto složek rozhoduje v souladu s právními předpisy a zájmy města zastupitelstvo města ve zřizovací listině organizační složky, není-li tato působnost přímo zakotvena v obecně závazném právním předpise. 5. Organizační složky nemají právní subjektivitu. Navenek vystupují jako organizační složka města. 7

8 6. Organizační složky města mohou vydat ve smyslu zvláštních právních předpisů vlastní organizační řád, který nesmí být v rozporu s tímto organizačním řádem. Takový organizační řád je platný pouze za předpokladu jeho schválení radou města. 7. Nakládání a hospodaření s majetkem se u organizační složky řídí stejnými principy a vnitřními předpisy jako u odborů městského úřadu. 8. Zaměstnanci organizační složky jsou zaměstnanci města Nový Bor, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 9. Organizační složky zřizované městem jsou v působnosti rady města. Nejvyšším nadřízeným organizačních složek je starosta města, neurčí-li rada města jinou osobu. 10. V čele organizační složky je její vedoucí, kterého do funkce jmenuje a odvolává rada města na návrh starosty města, není-li zákonem stanoveno jinak. Organizační složky města Nový Bor Sídlo Den vzniku Městská knihovna B. Egermanna 76, Nový Bor Sklářské muzeum nám. Míru 105, Nový Bor Městská policie nám. Míru 1, Nový Bor Turistické informační centrum Tř. T. G. Masaryka 46, Nový Bor Jednotka sboru dobrovolných hasičů Gen. Svobody 812, Nový Bor Článek 14 Městská policie 1. Město Nový Bor zřídilo obecně závaznou vyhláškou Městskou policii Nový Bor v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii (dále jen zákon o obecní policii ) a v rámci organizačního schématu je zařazena zřizovací listinou jako organizační složka města Nový Bor. 2. Městskou policii řídí starosta, pokud zastupitelstvo města nepověří řízením městské policie jiného člena zastupitelstva města. 3. Městská policie je orgánem města a takto vystupuje i navenek. 4. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města nebo jiného území stanoveného veřejnoprávní smlouvou a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon. Dále plní úkoly uložené jí starostou nebo osobou určenou k řízení městské policie. Každý má právo obracet se na zaměstnance města zařazené do městské policie (strážník) se žádostí o pomoc. Strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. 5. Městská policie zajišťuje taktéž úkoly na úseku prevence kriminality a provozuje kamerový systém Města Nový Bor. 6. Městská policie může vydat ve smyslu zvláštních právních předpisů vlastní organizační řád, který nesmí být v rozporu s tímto organizačním řádem. Takový organizační řád je platný pouze se souhlasem starosty. 7. Nakládání a hospodaření s majetkem svěřeným městské policii se řídí stejnými principy a vnitřními předpisy jako nakládání a hospodaření s majetkem svěřeným městskému úřadu a jeho odborům. 8. Všichni zaměstnanci městské policie jsou zaměstnanci města Nový Bor. 9. Činnost městské policie je vymezena zákonem o obecní policii a jeho prováděcími předpisy. Neníli obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, platí pro městskou policii vnitřní předpisy města a městského úřadu obdobně jako pro městský úřad nebo organizační složky. 10. Městská policie zajišťuje varování a evakuaci osob před hrozícím nebezpečím a podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce. 11. Městská policie spolupracuje se všemi odbory městského úřadu a podle potřeby i s dalšími orgány města a ostatními úřady. 12. Městská policie je oprávněna doručovat písemnosti adresátům určeným městem Nový Bor. 8

9 Článek 15 Příspěvkové organizace zřízené městem Nový Bor 1. Město vykonává podle zákona o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelskou funkci vůči příspěvkovým organizacím města a prostřednictvím rady města nebo městského úřadu řídí dále uvedené příspěvkové organizace. 2. Příspěvkové organizace města (dále jen příspěvkové organizace ) jsou zřizovány rozhodnutím zastupitelstva města. Příspěvkové organizace hospodaří svým jménem a jsou účetní jednotkou. 3. Příspěvkové organizace mají vlastní právní subjektivitu a při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy. 4. Město Nový Bor zřídilo tyto příspěvkové organizace: Příspěvkové organizace města Nový Bor Sídlo IČO Den vzniku Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Základní škola Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Smetanka, Nový Bor, okres Česká lípa, příspěvková organizace Mateřská škola Klíček, Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Základní škola praktická Nový Bor, náměstí Míru 104, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Základní umělecká škola Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Sociální služby města Nový Bor, Příspěvková organizace nám. Míru 128, Nový Bor Boženy Němcové 539, Nový Bor Smetanova 387, Nový Bor Svojsíkova 754, Nový Bor Gen. Svobody 114, Nový Bor nám. Míru 104, Nový Bor Křižíkova 301, Nový Bor B. Egermanna 950, Nový Bor V čele příspěvkové organizace je její ředitel, kterého do funkce jmenuje a odvolává rada města na návrh starosty města. 6. Rada města stanoví řediteli příspěvkové organizace plat a mimořádné odměny na základě návrhu příslušného vedoucího odboru. Platový výměr řediteli příspěvkové organizace (kromě p. o. Sociální služby města Nový Bor) vystaví na základě usnesení RM, jménem města Nový Bor, Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Nový Bor. Platový výměr řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor vystaví na základě usnesení RM, jménem města Nový Bor, personální pracoviště. Článek 16 Obchodní společnosti se 100% majetkovým podílem města Nový Bor 1. Město vykonává svá práva v obchodních společnostech, jejichž je majoritním vlastníkem (dále jen obchodní společnosti města ), v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem o obcích a dalšími právními přepisy. 2. Obchodní společnosti města mají vlastní právní subjektivitu a při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy. 3. Obchodní společnosti se 100% majetkovým podílem města jsou: 9

10 a) Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS, s.r.o.) IČ: Předmět podnikání: výroba, obchod s služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence b) TEPLO NOVÝ BOR, spol. s.r.o. IČ: Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona výroba tepla rozvod tepla c) Kultura Nový Bor, s.r.o. IČ: Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4. Rada města v souladu se zákonem o obcích jmenuje a odvolává jednatele, členy představenstva a členy dozorčí rady obchodních společností se 100% majetkovým podílem města. Oddíl III ŘÍZENÍ MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU Článek 17 Rada města 1. Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. 2. Radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady, volení z řad členů zastupitelstva města. 3. Rada města vykonává svou činnost v rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zvláštními předpisy. Především pak plní tyto úkoly: a) zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu, provádí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města, b) plní vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, s výjimkou městské policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města ( 84 odst. 2 zákona o obcích), c) vydává nařízení města, d) stanoví rozdělení pravomocí v městském úřadu, zřizuje a zrušuje odbory, oddělení a pracoviště městského úřadu ( 109 odst. 2 zákona o obcích). Na návrh tajemníka jmenuje a odvolává vedoucí odborů městského úřadu v souladu se zvláštním zákonem 6), e) stanoví celkový počet zaměstnanců města zařazených v městském úřadu a v organizačních složkách, f) ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti města ( 58 zákona o obcích); tuto působnost může rada města svěřit příslušnému odboru městského úřadu zcela nebo zčásti, g) stanoví pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, h) schvaluje organizační řád města, městského úřadu a organizační řád organizačních složek. 4. Rada města rozhoduje 7) o odvolání proti rozhodnutí tajemníka nebo odboru městského úřadu ve věcech samostatné působnosti města, pokud zastupitelstvo města nestanoví, že rozhoduje jiný orgán města. 5. Rada města schvaluje jednací řády zvláštních orgánů, poradních orgánů a zvláštních komisí, které si zřídila. 6) Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. 7) Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 10

11 Článek 18 Starosta/starostka (dále jen starosta ) 1. V čele městského úřadu je starosta, kterého volí do funkce zastupitelstvo města z řad svých členů. 2. Starosta není zaměstnancem města, pro výkon své funkce je dlouhodobě uvolněn. 3. Starosta zastupuje město navenek a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města. Starosta je statutárním orgánem města v souladu se zákonem o obcích 8). 4. Starostu zastupuje v jeho nepřítomnosti místostarosta a není-li přítomen starosta ani místostarosta, může zastupitelstvo města na nezbytně nutnou dobu zmocnit pro úkoly, které nejsou zákonem vyhrazeny starostovi, zastupováním města jiného zastupitele města nebo jinou fyzickou osobu. V usnesení zastupitelstva města musí být vždy uveden konkrétní rozsah takového zmocnění. 5. Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva města a rady města, podepisuje spolu s ověřovateli zápis ze zasedání zastupitelstva města a zápis ze schůze rady města. 6. Starosta s místostarostou podepisují právní předpisy města, usnesení zastupitelstva města a rady města v souladu se schválenými jednacími řády. 7. Starosta sleduje, koordinuje, zabezpečuje a kontroluje plnění úkolů, které vyplývají z usnesení zastupitelstva města a rady města. 8. Starosta koordinuje činnost místostarosty a tajemníka městského úřadu a společně s nimi plní úkoly koordinační a kontrolní povahy při zabezpečování plnění usnesení rady města a zastupitelstva města. 9. Starosta spolupracuje s předsedy výborů zastupitelstva města a s předsedy komisí rady města a napomáhá těmto výborům a komisím v jejich činnosti. 10. Starosta plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva, tajemníkovi, strážníkům městské policie a ostatním zaměstnancům města nezařazeným do městského úřadu. 11. Starosta jmenuje a odvolává tajemníka městského úřadu s předchozím souhlasem ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje a v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. 12. Starosta rozhoduje o zaměstnanci pověřeném prováděním veřejnosprávní kontroly a je tomuto zaměstnanci přímo nadřízen. 13. Starosta je v rámci své odpovědnosti povinen zavést a kontrolovat vnitřní kontrolní systém města. 14. Starosta je nadřízený všem zaměstnancům města nezařazeným v městském úřadu, řídí a kontroluje jejich činnost. Toto řízení a kontrolu může svěřit místostarostovi města. 15. Starostovi jsou přímo podřízena pracoviště veřejnosprávní kontroly 9), krizového řízení a sekretariátu vedení města zařazené v organizačním schématu městského úřadu. 16. Starosta je přímým nadřízeným vedoucích organizačních složek. 17. Starosta stanoví rozsah odpovídajících pravomocí a odpovědností vedoucích a ostatních zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky. 18. Starosta zajistí oddělení pravomocí a odpovědností při přípravě, schvalování, provádění a kontrole operací, zejména ve vztahu k výběrovým řízením, uzavírání smluv, vzniku závazků a vymáhání pohledávek, nebude-li tato činnost upravena jinými vnitřními předpisy. 19. Starosta zajistí hospodárné, efektivní a účelné využívání veřejných prostředků. Přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně veřejných prostředků 10). 20. Starosta sleduje a zajišťuje plnění rozhodujících úkolů města k dosažení schválených záměrů a cílů. 21. Starosta uděluje souhlas vedoucím organizačních složek a starostovi přímo podřízeným zaměstnancům se zahraničními i tuzemskými pracovními cestami a všem zaměstnancům města nezařazeným do městského úřadu s odbornými stážemi a uvolnění pro účely studia v pracovní době. 8) Např. 103 odst. 4 písm. b), písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 9) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). 10) Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 11

12 22. Starosta řídí městskou policii a stanovuje plat jejímu veliteli (vedoucímu organizační složky). 23. Starosta uděluje souhlas zaměstnancům města zařazeným do organizačních složek s vykonáváním jiné výdělečné činnosti mimo výkon práce vyplývající z pracovněprávního vztahu k městu. 24. Starosta řídí specifické činnosti při plnění úkolů k zajišťování obrany státu a ochrany obyvatel města v době mimořádných situací. 25. V případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány města, jmenuje a odvolává jejich členy. V případech stanovených zvláštními zákony vykonává zvláštní orgán města s rozšířenou působností přenesenou působnost pro správní obvod obce s rozšířenou působností. 26. Starosta odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města a rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 27. Starosta odpovídá za připravenost města k řešení krizových situací, za údržbu a provoz informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra ČR a prostřednictvím velitele řídí činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Starosta po vyjádření HZS Libereckého kraje jmenuje a odvolává velitele JSDH 11). 28. Starosta stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným v organizačních složkách a tajemníkovi úřadu. 29. Starosta schvaluje jednací řády zvláštních orgánů, které zřídil. 30. Starosta plní další povinnosti a úkoly vyplývající ze zákona o obcích a dalších právních předpisů. 31. Starosta realizuje politiku města v samosprávné oblasti školství, kultury, sportu, občanských záležitostí, správy majetku a rozvoje města. 32. Starosta odpovídá za investiční politiku města a jako účastník řízení se jménem města vyjadřuje ke správním řízením, kde město je vlastníkem dotyčného pozemku i kde město není přímým vlastníkem pozemku, ale vlastníkem sousedních pozemků (podává námitky, opravné prostředky nebo se vzdává práva opravných prostředků proti vydaným rozhodnutím). Článek 19 Místostarosta/místostarostka (dále jen místostarosta ) 1. Místostarosta v době nepřítomnosti starosty zastupuje starostu města v plném rozsahu, a to zejména v době uvedené v ustanovení 73 odst.3 a 103 odst.6 zákona o obcích. 2. Místostarosta spolu se starostou podepisuje právní předpisy města. 3. Místostarosta realizuje politiku města v samosprávné oblasti sociálních věcí, zdravotnictví a financí. Článek 20 Výbory zastupitelstva města 12) 1. Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Vždy je zřizován finanční výbor a kontrolní výbor. 2. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. 3. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. 4. Zřizování a činnost výborů se řídí zákonem o obcích, usnesením zastupitelstva a statutem nebo jednacím řádem výboru. 5. Za funkčnost výboru odpovídá zastupitelstvo a zastupitelstvu předseda výboru. 6. Za administrativní činnost výboru, podávání zpráv o činnosti výboru, návrhů a jiných sdělení odpovídá zastupitelstvu předseda výboru. 7. Spisový materiál jednotlivých výborů se eviduje ve spisové službě sekretariátu starosty, není-li jiným předpisem stanoveno jinak. 8. Zastupitelstvo si jako své iniciativní a kontrolní orgány zřídilo tyto výbory: a) Kontrolní výbor b) Finanční výbor 11) 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 12) 117 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 12

13 c) Výbor pro vzdělávání, soc.politiku a zdravotnictví d) Výbor pro rozvoj města a cestovní ruch e) Výbor pro dopravu a životní prostředí f) Výbor pro kulturu a občanské záležitosti g) Sportovní výbor h) Osadní výbory Horní Pihel Dolní Pihel Bukovany Janov 9. Zastupitelstvo si pro svoji potřebu může zřídit ještě další výbory. Článek 21 Komise rady města 1. Komise rady města jsou podle potřeby zřizovány radou města jako její iniciativní a poradní orgány. 2. Komise je ze své činnosti odpovědna radě města. 3. Svá stanoviska a náměty předkládá předseda komise radě města. Činnost komise se řídí zákonem o obcích a radou města schváleným jednacím řádem. 4. Za přenos informací (úkolů, doporučení, námětů ap.) mezi radou města a příslušnou komisí je zodpovědný předseda příslušné komise. 5. Zapisovatelem komise je zpravidla zaměstnanec města zařazený do městského úřadu, a to z odboru, jehož činnost souvisí s oblastí působnosti komise. Zapisovatel zabezpečuje organizační a administrativní práce pro komisi dle pokynů předsedy komise. 6. Přehled komisí zřízených radou města je uveden v čl tohoto organizačního řádu. Článek 22 Tajemník 1. Tajemník je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi. 2. Tajemník je do funkce jmenován a odvoláván starostou města v souladu se zvláštním zákonem a na základě předchozího souhlasu ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. 3. Tajemník plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu. 4. Tajemník vyhlašuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst úředníka zařazeného do městského úřadu. Současně jmenuje a odvolává ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících, výběrovou komisi. 5. Tajemník podává radě města návrh na jmenování a odvolání vedoucích odborů, kteří nejsou zařazeni jako vedoucí úředníci ve smyslu zákona č.312/2002 Sb. 6. Tajemník jako vedoucí úřadu s vědomím rady města jmenuje a odvolává vedoucí úředníky (vč. vedoucího odboru zařazeného jako vedoucí úředník). 13) Tajemník na návrh vedoucího odboru schvaluje pracovní náplně zaměstnanců městského úřadu. 7. Tajemník stanoví podle zvláštních právních předpisů 14) platy všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu. 8. Tajemník plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou. 9. Tajemník zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města, starostovi nebo zvláštnímu orgánu města. 10. Tajemníkovi se podle zákona o obcích oznamují skutečnosti nasvědčující vyloučení vedoucích odborů z projednávání a rozhodování věci ve správním řízení. Tajemník rozhoduje o tomto 13) 2 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků: 14) Zákoník práce 262/2006 Sb.; Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,a Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě 13

14 vyloučení vedoucího odboru z projednávání a rozhodování věci a činí potřebná opatření k zajištění dalšího řízení. 11. Tajemník se podílí na plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády ohledně činnosti městského úřadu v oblasti přenesené působnosti. 12. Tajemník se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním. 15) 13. Tajemník koordinuje a kontroluje činnost odborů a rozhoduje o kompetenčních sporech jednotlivých odborů, pokud o nich nerozhoduje jiný orgán. 14. Tajemník vydává Spisový a skartační řád, Pracovní řád a další vnitřní směrnice městského úřadu, nevydává-li je starosta, rada města nebo zastupitelstvo města. 15. Tajemník přímo řídí pracoviště zařazené dle tohoto organizačního řádu do části 11 Odbor kancelář tajemníka. 16. Tajemník vydává nebo schvaluje návrhy vnitřních předpisů městského úřadu, návrhy jiných rozhodnutí, příkazů a opatření a kolektivní smlouvu s odborovými organizacemi, pokud nejsou tyto pravomoci svěřeny starostovi, radě města nebo zastupitelstvu města. 17. Tajemník schvaluje plán kontrolní činnosti městského úřadu. 18. Tajemník je nadřízený všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu, řídí a kontroluje jejich činnost. 19. Tajemník vydává pověření zaměstnancům městského úřadu dle ustanovení tohoto organizačního řádu. 20. Tajemník odpovídá za plnění povinností, které mu ukládá zákon 16) v oblasti ochrany utajovaných informací apod. 21. Tajemník v rámci městského úřadu odpovídá za realizaci zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 22. Tajemník odpovídá za zajištění proškolování zaměstnanců městského úřadu z předpisů požární ochrany, bezpečnosti práce, vnitřních směrnic a používání výpočetní techniky. 23. Tajemník určuje čerpání dovolené všem zaměstnancům zařazeným do městského úřadu, pokud čerpání dovolené nenařídí jim nadřízený zaměstnanec. 24. Tajemník uděluje souhlas vedoucímu odboru a tajemníkovi přímo podřízeným zaměstnancům s tuzemskou pracovní cestou a všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu s odbornými stážemi a uvolnění pro účely studia v pracovní době. 25. Tajemník uděluje souhlas zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu k zahraniční pracovní cestě. 26. Tajemník uděluje souhlas zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu s použitím soukromého vozidla pro služební účely nebo použitím služebního vozidla a jiného majetku města pro soukromé účely. 27. Tajemník uděluje souhlas zaměstnancům zařazeným do městského úřadu s vykonáváním jiné výdělečné činnosti mimo výkon práce na městském úřadu. 28. Tajemník pověřuje vedoucí odborů řízením a koordinací práce, jakož i řešením kontrolních úkolů v rozsahu, který stanoví. Svolává a řídí pracovní porady vedoucích odborů, případně dalších složek nebo zaměstnanců města. 29. Tajemník uzavírá jménem zaměstnavatele zaměstnanců zařazených do městského úřadu kolektivní smlouvu s odborovou organizací. 30. Tajemník je oprávněn uzavírat jménem města v rozsahu plnění povinnosti statutárního orgánu zaměstnavatele veškerá smluvní ujednání, včetně plnění povinností zaměstnavatele vyplývajících z pracovněprávních předpisů. 31. Tajemník je oprávněn podepisovat hospodářské a jiné smluvní operace v rozsahu stanoveném vnitřními směrnicemi města Nový Bor nebo tímto organizačním řádem. 32. Tajemník je členem bezpečnostní rady města. 33. Tajemník vede registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích. 17) 34. Tajemník plní další povinnosti a úkoly vyplývající ze zákona o obcích a dalších předpisů. 15) 110 odst. 5 zákona o obcích. 16) zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 17) Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. 14

15 Článek 23 Vedoucí odborů 1. V čele odboru je vedoucí, který řídí jeho činnost, odpovídá za výkon činnosti odboru na svěřeném úseku a za kvalitu práce podřízených zaměstnanců. Má zejména tyto povinnosti, práva a odpovědnost: A. V oblasti všeobecného řízení: a) stanoví v rozsahu činnosti odboru konkrétní úkoly a přijímá opatření k jejich zajištění, b) vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost podřízených zaměstnanců v písemných pracovních náplních, které předkládá tajemníkovi úřadu ke schválení a hodnotí činnost svých podřízených. V případě, že věcná působnost odboru není v plném rozsahu přenesena do pracovních náplní zaměstnanců, platí, že tyto věci vykonává s příslušnou odpovědností vedoucí odboru, c) zajišťuje spolupráci s ostatními odbory, současně vyžaduje při plnění úkolů pomoc a spolupráci příslušných odborů, d) zodpovídá za formální a věcnou správnost věcí, které jsou předkládány k rozhodnutí tajemníkovi, starostovi nebo místostarostovi, radě města nebo zastupitelstvu města, e) dbá na hospodárnost při vynakládání finančních prostředků a při hospodaření s materiálně technickými prostředky, f) koná pracovní porady o důležitých skutečnostech nezbytných pro jejich činnost, včetně úkolů a informací získaných na poradě vedoucích odborů, vyplývajících z náplně práce odboru, usnesení vlády, rady města nebo zastupitelstva města, případně z pokynu nadřízených zaměstnanců. V případě, že nebude konkrétně doloženo, komu byl úkol uložen, odpovídá osobně za jeho věcné plnění, g) zajišťuje úkoly související s přípravou města a městského úřadu s rozšířenou působností na krizové stavy a s opatřeními k řešení mimořádných situací, ochranou utajovaných informací a zvláštních skutečností, h) zajišťuje v rozsahu své působnosti úkoly související s opatřeními k řešení živelních pohrom a mimořádných událostí, i) podepisuje v souladu s vnitřními směrnicemi jménem městského úřadu příslušná rozhodnutí, statistické výkazy a písemnou korespondenci týkající se činnosti jemu svěřeného odboru, j) vedoucí odboru může písemně pověřit vedoucího oddělení nebo jiného zaměstnance odboru k podepisování některých druhů písemností za městský úřad pouze s předchozím souhlasem tajemníka, ve kterém bude okruh takovýchto písemností výslovně uveden, k) může tajemníkovi městského úřadu navrhnout pověření vedoucí oddělení nebo jiného zaměstnance odboru k podepisování správních rozhodnutí, l) podává informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle vnitřní směrnice městského úřadu k provedení tohoto zákona vydané a odpovídá za jejich správnost, m) jako správce rozpočtových prostředků organizačních rozpočtových jednotek úřadu (dále jen ORJ nebo ORG ) ve smyslu vnitřní směrnice Oběh účetních dokladů zejména: vypracovává návrh rozpočtu za činnosti řízené odborem, rozepisuje finanční objemy a ukazatele schváleného rozpočtu města na příslušné rozpočtové období v podrobném rozpočtu, navrhuje podle odvětvové působnosti odboru závazné ekonomické a věcné ukazatele hmotné zainteresovanosti ORJ a příspěvkových organizací na příslušné rozpočtové období, odpovídá za dodržování rozpočtových pravidel a rozpočtové kázně, hospodárné vynakládání finančních prostředků odboru a kontroluje hospodaření s rozpočtovými prostředky, navrhuje rozpočtová opatření a rozpočtové změny v příslušném rozpočtovém období, kontroluje hospodaření s rozpočtovými prostředky ORJ, 15

16 odpovídá za správné a včasné předávání účetních dokladů a podkladů pro účtování finančnímu odboru, odpovídá za zpracování podkladů a zpráv o přípravě, plnění a kontrole rozpočtu odboru v příslušném rozpočtovém období, kontroluje a podepisuje účetní doklady týkající se správy a užití rozpočtových prostředků odboru, a to v souladu s vnitřními směrnicemi Oběh účetních dokladů a Odpovědnostní a podpisový řád, n) odpovídá za ochranu a zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. B. V oblasti kontroly: a) kontroluje výkon činnosti na svěřeném úseku, b) kontroluje dodržování vnitřních směrnic a obecně závazných předpisů města a městského úřadu v rámci působnosti odboru a navrhuje potřebná opatření, c) provádí dozor nad výkonem samostatné i přenesené působnosti svých podřízených a poskytuje jim odbornou pomoc, d) spolupracuje s příslušnými kontrolními orgány a orgány činnými v trestním řízení, e) kontroluje dodržování Spisového a skartačního řádu, včetně ochrany utajovaných informací, f) zajišťuje vnitřní kontrolní systém jím řízeného odboru a současně se podílí na zajištění vnitřního kontrolního systému úřadu. C. V oblasti personální: a) sleduje odbornou úroveň podřízených zaměstnanců a po projednání s personálním pracovištěm tajemníka se zaměstnanci projednává způsob zvyšování kvalifikace a odborného vzdělávání, b) prostřednictvím tajemníka zajišťuje proškolování zaměstnanců odboru a nárokuje potřebu proškolení zaměstnanců z používání výpočetní techniky a dalších znalostí a dovedností, c) navrhuje v mezích platných předpisů platy zaměstnanců a jejich osobní příplatky, d) kontroluje dodržování pracovního řádu, e) předkládá tajemníkovi návrhy na přijímání a propouštění zaměstnanců odboru, f) předkládá tajemníkovi návrhy na odvolání vedoucího oddělení a vedoucího pracoviště, g) předkládá, dle termínu stanovaného tajemníkem, nejméně však 1x ročně, tajemníkovi hodnocení úrovně práce jednotlivých zaměstnanců, včetně personálního a kvalifikačního složení odboru, vyhodnocení výše osobního příplatku zaměstnance, h) schvaluje a kontroluje nástupy a ukončení dovolené zaměstnanců odboru, není-li toto stanoveno tajemníkem úřadu, i) vydává cestovní příkazy a schvaluje tuzemské pracovní cesty zaměstnanců odboru. D. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: a) vede zaměstnance k dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně (BOZP a PO), b) odpovídá za vybavení pracovišť odboru a zaměstnanců potřebnými pomůckami a technickými prostředky BOZP a prostřednictvím tajemníka nárokuje potřebné pomůcky a technické prostředky a proškolení z příslušných předpisů, c) zajišťuje proškolení všech podřízených zaměstnanců z předpisů BOZP a PO. Článek 24 Vedoucí oddělení 1. V čele oddělení je vedoucí, který řídí a odpovídá za jeho činnost. 2. Vedoucí oddělení je do funkce jmenován a z funkce odvoláván tajemníkem na návrh příslušného vedoucího odboru. Z funkce jej odvolává tajemník. 3. Podle pokynů vedoucího odboru zabezpečuje plnění úkolů, vymezených v pracovní náplni oddělení, a opatření uložených vedoucím odboru. 16

17 4. Řídí činnost oddělení, kontroluje dodržování pracovní doby a pracovní kázně, odpovídá za kvalitu vykonávané práce a materiálů, které oddělení zpracovává. Článek 25 Vedoucí pracoviště 1. V čele pracoviště může být vedoucí, který odpovídá za činnost celého pracoviště. 2. Vedoucí pracoviště je určen tajemníkem městského úřadu na návrh nadřízeného zaměstnance. 3. Podle pokynů vedoucího zaměstnance zabezpečuje plnění úkolů vymezených v pracovní náplni pracoviště. 4. Odpovídá za plnění opatření uložených nadřízeným zaměstnancem a za kvalitu vykonávané práce a materiálů, které jím řízené pracoviště zpracovává. Článek 26 Vedoucí organizační složky 1. V čele organizační složky, mající více jak jednoho zaměstnance, je její vedoucí, který odpovídá za činnost organizační složky. 2. Vedoucí organizační složky je do funkce jmenován a z funkce odvoláván radou města na návrh starosty. 3. Podle pokynů starosty (místostarosty) zabezpečuje plnění úkolů, vymezených v pracovní náplni organizační složky a opatření uložených starostou. 4. Vedoucí organizační složky řídí činnost organizační složky: A) V oblasti všeobecného řízení: a) stanoví v rozsahu činnosti organizační složky konkrétní úkoly a přijímá opatření k jejich zajištění, b) vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost podřízených zaměstnanců v písemných pracovních náplních a hodnotí jejich činnost. V případě, že věcná působnost organizační složky není v plném rozsahu přenesena do pracovních náplní zaměstnanců, platí, že tyto věci vykonává s příslušnou odpovědností vedoucí organizační složky, c) zajišťuje spolupráci s odbory městského úřadu, současně vyžaduje při plnění úkolů pomoc a spolupráci příslušných odborů, d) zodpovídá za formální a věcnou správnost věcí, které jsou organizační složkou předkládány k rozhodnutí tajemníkovi, starostovi nebo místostarostovi, radě města nebo zastupitelstvu města, e) dbá na hospodárnost při vynakládání finančních prostředků a při hospodaření s materiálně technickými prostředky, f) koná pracovní porady a informuje zaměstnance o důležitých skutečnostech nezbytných pro jejich činnost, včetně úkolů a informací získaných na poradě vedoucích organizačních složek, vyplývajících z náplně práce organizační složky, usnesení vlády, rady města nebo zastupitelstva města, případně z pokynu nadřízených pracovníků. V případě, že nebude konkrétně doloženo, komu byl úkol uložen, odpovídá osobně za jeho věcné plnění, g) zajišťuje úkoly související s přípravou města a městského úřadu s rozšířenou působností na krizové stavy a s opatřeními k řešení mimořádných situací, ochranou utajovaných informací a zvláštních skutečností, h) zajišťuje v rozsahu své působnosti úkoly související s opatřeními k řešení živelních pohrom a mimořádných událostí, i) podepisuje v souladu s vnitřními směrnicemi jménem města příslušná rozhodnutí, statistické výkazy a písemnou korespondenci týkající se činnosti jím řízené organizační složky, j) vedoucí organizační složky může písemně pověřit jiného zaměstnance zařazeného v organizační složce k podepisování některých druhů písemností za organizační složku 17

18 pouze s předchozím písemným souhlasem starosty, ve kterém bude okruh takovýchto písemností výslovně uveden, k) podává informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle vnitřní směrnice městského úřadu k provedení tohoto zákona vydané, a odpovídá za jejich správnost, l) jako správce rozpočtových prostředků organizačních rozpočtových jednotek úřadu (dále jen ORJ nebo ORG ) ve smyslu vnitřní směrnice Oběh účetních dokladů zejména: vypracovává návrh rozpočtu za činnosti řízené organizační složkou, rozepisuje finanční objemy a ukazatele schváleného rozpočtu města na příslušné rozpočtové období v podrobném rozpočtu, navrhuje za organizační složku závazné ekonomické a věcné ukazatele hmotné zainteresovanosti ORJ na příslušné rozpočtové období, odpovídá za dodržování rozpočtových pravidel a rozpočtové kázně, hospodárné vynakládání finančních prostředků organizační složky a kontroluje hospodaření s rozpočtovými prostředky, navrhuje rozpočtová opatření a rozpočtové změny v příslušném rozpočtovém období, odpovídá za správné a včasné předávání účetních dokladů a podkladů pro účtování finančnímu odboru městského úřadu, odpovídá za zpracování podkladů a zpráv o přípravě, plnění a kontrole rozpočtu odboru v příslušném rozpočtovém období, kontroluje a podepisuje účetní doklady týkající se správy a užití rozpočtových prostředků organizační složky, a to v souladu s vnitřní směrnicí Oběh účetních dokladů, m) zodpovídá za ochranu a zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. B) V oblasti kontroly: a) kontroluje výkon činnosti na svěřeném úseku, b) kontroluje dodržování vnitřních směrnic a obecně závazných předpisů města a městského úřadu v rámci působnosti organizační složky a navrhuje potřebná opatření, c) provádí dozor nad výkonem činnosti jemu podřízených a poskytuje jim odbornou pomoc, d) spolupracuje s příslušnými kontrolními orgány a orgány činnými v trestním řízení, e) kontroluje dodržování Spisového a skartačního řádu, včetně ochrany utajovaných informací, f) zajišťuje vnitřní kontrolní systém jím řízené organizační složky a současně se podílí na zajištění vnitřního kontrolního systému města. C) V oblasti personální: a) sleduje odbornou úroveň podřízených zaměstnanců a po projednání s personálním pracovištěm městského úřadu se zaměstnanci projednává způsob zvyšování kvalifikace a odborného vzdělávání, b) cestou pracoviště personalistiky a mezd městského úřadu zajišťuje proškolování zaměstnanců organizační složky a nárokuje potřebu proškolení zaměstnanců z používání výpočetní techniky a dalších znalostí a dovedností, c) navrhuje v mezích platných předpisů platy zaměstnanců a jejich osobní příplatky, d) kontroluje dodržování pracovního řádu, e) předkládá starostovi (místostarostovi) města návrhy na přijímání a propouštění zaměstnanců organizační složky, které řídí, f) předkládá, dle termínu stanoveného starostou, nejméně však 1x ročně, starostovi hodnocení úrovně práce jednotlivých zaměstnanců, včetně personálního a kvalifikačního složení organizační složky, vyhodnocení výše osobního příplatku zaměstnance, g) schvaluje a kontroluje nástupy a ukončení dovolené zaměstnanců organizační složky, odpovídá za včasné plánování a čerpání dovolených v organizační složce, 18

19 h) vydává cestovní příkazy a schvaluje tuzemské pracovní cesty zaměstnancům zařazeným v organizační složce. D) V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: a) vede zaměstnance k dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně (BOZP a PO), b) odpovídá za vybavení pracovišť organizační složky a zaměstnanců potřebnými pomůckami a technickými prostředky BOZP a prostřednictvím tajemníka nárokuje potřebné proškolení z příslušných předpisů. c) zajišťuje proškolení všech podřízených zaměstnanců z předpisů BOZP a PO. Článek 27 Hlavní působnosti odborů 1. Rozsah působností zabezpečovaných odborem nebo útvarem (pracovištěm) městského úřadu je stanoven vnitřní směrnicí vydanou tajemníkem úřadu, kde jsou uvedeny rámcové náplně činnosti. 2. Rozsah působnosti zabezpečované organizační složkou je stanoven zřizovací listinou organizační složky. 3. Tajemník je oprávněn k vydání vnitřní směrnice s uvedením rámcových náplní odborů. Článek 28 Zvláštní orgány 1. Podle zvláštních právních předpisů zřizuje starosta tyto zvláštní orgány: a) krizový štáb, b) bezpečnostní radu města, c) komisi pro sociálně-právní ochranu dětí, 18) d) povodňovou komisi obce s rozšířenou působností, 19) 2. Působnost a obsah činnosti těchto orgánů stanoví příslušné právní předpisy a jednací řády těchto orgánů, které schvaluje starosta. Článek 29 Poradní orgány 1. Rada města si pro svoji potřebu zřizuje jako poradní orgán tyto komise: a) Škodní komisi, b) Bytovou komisi, c) Likvidační komisi, d) Komisi regenerace městské památkové zóny, e) Protidrogovou komisi. 2. Rada města si pro svoji potřebu může zřídit ještě další komise, jako svůj poradní orgán. 3. Starosta si pro svoji potřebu zřizuje tyto poradní orgány: a) Komisi k vyřazování utajovaných skutečností, b) Komisi pro prevenci kriminality. 4. Za funkčnost komise odpovídá ten, kdo ji zřídil. Za administrativní činnost komise, podávání zpráv o činnosti komise, návrhů a jiných sdělení odpovídá zřizovateli předseda komise. 5. Spisový materiál jednotlivých komisí se eviduje ve spisové službě sekretariátu starosty, není-li jiným předpisem stanoveno jinak. 18) 38 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 19) 79 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 19

20 Článek 30 Zvláštní komise 1. Příslušný odbor městského úřadu si pro svou potřebu dále zřizuje zejména tyto zvláštní komise: a) Revizní a skartační komisi agend občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel a matriky. Za činnost zodpovídá: Správní odbor, b) Komisi pro ověřování odborné způsobilosti k provozování taxislužby. Za činnost zodpovídá: Odbor dopravy, c) Komisi pro inventarizaci majetku, Za činnost zodpovídá: Odbor správy majetku města, d) Komisi pro likvidaci úředních razítek, Za činnosti zodpovídá: Správní odbor. 2. Zřízení, působnost a způsob jednání zvláštních komisí vymezí příslušný vedoucí odboru svým rozhodnutím, kterým i jmenuje členy komise. Kopii rozhodnutí předá sekretariátu starosty do evidence poradních orgánů. Rozhodnutí vedoucího odboru o zřízení komise nabývá účinnosti dnem zaevidování v evidenci poradních orgánů města Nový Bor. 3. Rada města pro potřebu úřadu obce s rozšířenou působností zřizuje: a) Komisi státní památkové péče jako pracovní komisi Za činnost zodpovídá: Stavební úřad a úřad územního plánování, 4. Za činnost jednotlivých zvláštních komisí odpovídají příslušní vedoucí odborů dle výše uvedené odpovědnosti. Článek 31 Kontrolní systém města a městského úřadu Kontrolní systém města a městského úřadu tvoří: 1. Provozní kontrola, která zahrnuje: a) kontrolu dodržování vnitřních předpisů města Nový Bor, b) vnitřní kontrolní systém města Nový Bor, včetně výkonu přenesené působnosti Městského úřadu Nový Bor realizované jednotlivými odbory, c) kontrolu plnění úkolů vyplývajících z porad vedoucích odborů, d) kontrolu dodržování vnitřních organizačních aktů zastupitelstva města, rady města, starosty a tajemníka, e) kontrolu stavu a úrovně vyřizování stížností na pracovištích města Nový Bor, f) řídící kontrolu prováděnou vedoucím zaměstnancem. 2. Veřejnosprávní kontrola vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je součástí systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky. Tvoří ji: a) systém finanční kontroly vykonávané kontrolními orgány podle 7 až 11, 20) b) systém kontroly v souladu s 12 až 23 zákona o finanční kontrole, c) systém finanční kontroly vykonávané podle mezinárodních smluv podle 24 22), d) vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné správy podle 25 až 31 22). Článek 32 Ustanovení společná a závěrečná 1. Organizační řád a jeho změny schvaluje rada města. 20) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 20

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO A MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ k 1. červenci 2013 Schválen: usnesením č. 1219/2013/R na 35. schůzi Rady města Jílového dne 05.03.2013 (účinnost od 01.07. 2013). Aktualizován: usnesením

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice MĚSTO HORAŽĎOVICE Schváleno Radou města Horažďovice dne 16. června 2014 Účinnost od 1. července 2014 1 Obsah: I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvod 3 Čl. 2 Postavení

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYDÁVÁ OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO

OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYDÁVÁ OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO VYDÁVÁ ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO Únor 2011 2 ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ ČÁST TŘETÍ ČÁST ČTVRTÁ ČÁST PÁTÁ ČÁST ŠESTÁ ČÁST SEDMÁ ČÁST OSMÁ ČÁST DEVÁTÁ

Více

ORGANIZAČNÍ. Úřadu městské části Praha 15

ORGANIZAČNÍ. Úřadu městské části Praha 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městské části Praha 15 Rada MČ Praha 15 vydává podle 94 odst. 2 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tento Organizační řád Úřadu MČ.

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 Obsah: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 2 OBLASTI PŮSOBNOSTI 3 1. Oblast působnosti se stanovenou odpovědností starosty

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Varnsdorf Schválen usnesením RM č. 105/2003 bod 1. ze dne 31. 10. 2003. Novelizované znění schváleno usnesením RM č. 84/2004 bod 8. ze dne 24. 06. 2004 Novelizované znění

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 1083/2014 Rady městské části Praha 8 ze dne 18. prosince 2014 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 18. prosince 2014 na návrh

Více

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ TĚŠÍN O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 Název: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ TĚŠÍN Obsah: článek 1 - Úvodní ustanovení článek 2 - Postavení a působnost městského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 2003

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 2003 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B Y S T Ř I C E N A D P E R N Š T E J N E M Obsah: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 2003 Článek 1...Základní ustanovení Článek 2...Postavení a působnost úřadu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE Směrnice č.1 Obec...: Strunkovice nad Blanicí Adresa...: Strunkovice nad Blanicí 86 Katastrální území obce tvoří...: Protivec, Strunkovice nad Blanicí, Svojnice, Šipoun, Velký Bor,

Více

USNESENÍ Z 2. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 28. 1. 2015

USNESENÍ Z 2. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 28. 1. 2015 USNESENÍ Z 2. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 28. 1. 2015 USNESENÍ Č. 80/2015 Připomínkování návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2015 Rada města po projednání souhlasí s komplexním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014 Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 580 Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Č.j. 269/12/SŘ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1. Informační a poradenské středisko pro místní kulturu bylo zřízeno výnosem

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Příloha č. 4 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2015 NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Obsah: Část I. Společné náplně odborů, organizačních složek... 2 Část II. Náplně jednotlivých

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Interní předpis č. 4/2013,

Interní předpis č. 4/2013, Státní oblastní archiv v Plzni Čj.: SOAP/006-1380/2013 V Plzni dne 5. srpna 2013 Interní předpis č. 4/2013, ORGANIZAČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI Ředitel Státního oblastního archivu v Plzni

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více