ZMĚNĚNÉ VALNOU HROMADOU AEROKLUBU PLANÁ DNE A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNĚNÉ VALNOU HROMADOU AEROKLUBU PLANÁ DNE 1.3.2008 A 20.6.2008."

Transkript

1 STANOVY AEROKLUBU PLANÁ ZMĚNĚNÉ VALNOU HROMADOU AEROKLUBU PLANÁ DNE A HLAVA 1 úvodní ustanovení 2 1 Název, zkratka názvu, sídlo klubu, určení funkcionářů oprávněných jednat jménem klubu 2 2 Účel založení Aeroklubu Planá 2 3 Cíle Aeroklubu Planá 2 HLAVA 2 Organizační struktura Aeroklubu Planá 3 4 Členění Aeroklubu Planá 3 5 Odbory 3 6 Orgány odboru 3 7 Vznik odboru 3 8 Zánik odboru 3 9 Registrace v odborech 4 10 Pravomoci odboru 4 HLAVA 3 Orgány Aeroklubu Planá 4 11 Valná hromada Aeroklubu Planá 4 12 Působnost Valné hromady 4 13 Právo na svolání Valné hromady Aeroklubu Planá 4 14 Jednací řád Valné hromady Aeroklubu Planá 5 15 Kontrolní a revizní komise 5 16 Rada Aeroklubu Planá 6 17 Předseda Aeroklubu Planá 6 HLAVA 4 členství 6 18 Vznik členství 6 19 Zánik členství 7 20 Práva členů 8 21 Povinnosti členů 8 22 Příjmy Aeroklubu Planá 8 23 Členské příspěvky 9 24 Hospodaření odborů 9 25 Majetek Aeroklubu Planá 9 HLAVA 5 Sloučení s jiným subjektem a rozpuštění Aeroklubu Planá 9 26 Sloučení Aeroklubu Planá s jiným subjektem 9 27 Rozpuštění Aeroklubu Planá 9 HLAVA 6 Organizační schéma 10

2 HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Aeroklub Planá je založen jako občanské sdružení podle zákona 83/1990 Sb., ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů ve znění pozdějších změn a doplňků. Aeroklub Planá se ve své činnosti řídí všemi zákony a pravidly, upravujícími sportovní létání, včetně směrnic vydaných LAA ČR a respektuje stanovy LAA ČR. 1 Název, zkratka názvu, sídlo klubu, určení funkcionářů oprávněných jednat jménem klubu 1. Název: AEROKLUB Planá, občanské sdružení ( o.s. ). 2. Anglický ekvivalent: AIRCLUB of Plana 3. Oficiální zkratka: AkP 4. Sídlo: Letiště Č. Budějovice 5. Adresa: Aeroklub Planá, Bezdrevská 471, Zliv 6. Jménem AkP je oprávněn jednat předseda klubu, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Tito funkcionáři mají právo jednat samostatně a podepisovat dokumenty jménem AkP tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Aeroklubu Planá připojí vlastnoruční podpis. 2 Účel založení Aeroklubu Planá 1. Aeroklub Planá sdružuje zájemce a příznivce rekreačního a sportovního létání, hájí a prosazuje jejich zájmy; 2. Propaguje letectví zejména mezi mládeží, aktivně se podílí na rozvoji technických, sportovních a morálních kvalit mladé generace; 3. Umožňuje sportovní a technické vyžití současným a bývalým příslušníkům VzS AČR; 4. Zasazuje se o udržení leteckého provozu na letišti Č. Budějovice 5. Spolupracuje s provozovatelem letiště Č. Budějovice a aktivně se zúčastňuje všech akcí. 6. Vytváří a kumuluje finanční zdroje ke krytí potřeb Aeroklubu Planá. 3 Cíle Aeroklubu Planá 1. Vytváření podmínek pro sportovní a rekreační létání na letišti Č. Budějovice; 2. Vytváření podmínek pro letecké modeláře 3. Propagace letectví na všech úrovních; 4. Výchova a výcvik mladých adeptů letectví, včetně zřízení letecké školy 5. Spolupráce na údržbě leteckých zařízení na letišti Č. Budějovice 6. Spolupráce s ostatními subjekty v oblasti létání 7. Zastupování a prosazování zájmů LAA ČR v regionu 8. Svojí činností přispívat k dobrému jménu města České Budějovice a regionu.

3 HLAVA 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA AEROKLUBU PLANÁ 4 Členění Aeroklubu Planá 1. Aeroklub Planá se vnitřně člení na odbory. 5 Odbory 1. Odbor je základní vnitřní organizační složkou bez právní subjektivity, sdružující členy Aeroklubu Planá podle zájmů 1. 6 Orgány odboru 1. Odbor vytváří své vlastní orgány; 2. Nejvyšším orgánem odboru je Valná hromada odboru, tvořená registrovanými členy odboru. Valná hromada se schází nejméně jednou za rok; 3. Svolání Valné hromady odboru bude zveřejněno na oficiální klubové nástěnce, na webu klubu nebo jiným prokazatelným způsobem nejméně 30 dnů předem; 4. Valná hromada odboru přijímá organizační řád odboru, který musí respektovat stanovy Aeroklubu Planá; 5. Rozhodnutí Valné hromady odboru je přijato prostou většinou hlasů přítomných členů odboru; 6. Dalšími orgány odboru jsou předsednictvo odboru a náčelník odboru, které jsou voleni Valnou hromadou odboru. Náčelník odboru je členem tříčlenného předsednictva odboru. 7 Vznik odboru 1. Odbor může být ustaven v případě, kdy odborný zájem členů není možno uspokojit v rámci stávající organizační struktury tímto postupem: a. O vytvoření odboru musí projevit zájem nejméně 5 členů Aeroklubu Planá, kteří si zvolí tříčlenný přípravný výbor b. Založení odboru schvaluje Rada Aeroklubu Planá na základě návrhu přípravného výboru nového odboru. Návrh musí obsahovat: předmět odborného zájmu odboru a seznam nejméně pěti členů, kteří zvolili přípravný výbor c. V případě zamítavého stanoviska Rady Aeroklubu Planá se může přípravný výbor odvolat ve lhůtě 30 dnů k Valné hromadě Aeroklubu Planá, která rozhodne s konečnou platností. Předseda Aeroklubu Planá má za povinnost v tomto případě svolat Valnou hromadu Aeroklubu Planá do 30 dnů od doručení odvolání. d. Po schválení Radou Aeroklubu Planá přípravný výbor zpracuje návrh organizačního řádu odboru a svolá ustavující Valnou hromadu. 8 Zánik odboru 1. Odbor zanikne a. Rozhodnutím Valné hromady odboru o svém rozpuštění b. Poklesem svých členů pod 5 c. Neuskutečněním Valné hromady odboru v době 18 měsíců od poslední Valné hromady 1 Např.: Odbor ULLa (Ultra lehkých letounů řízených aerodynamicky) Odbor ULLt (Ultra lehkých letounů řízených změnou těžiště) Odbor renovace historických letadel Odbor výcviku v létání Odbor modelářskýa pod.

4 9 Registrace v odborech 1. Každý člen Aeroklubu Planá se může písemným prohlášením registrovat v některém odboru. Člen Aeroklubu Planá může být registrován ve více odborech současně; 2. Člen Aeroklubu Planá může svou registraci v odboru kdykoliv změnit písemným prohlášením; 3. Člen může uplatnit své právo volit a být volen ve všech odborech, ve kterých je registrován, 4. Člen Aeroklubu Planá, který se nezaregistruje v žádném odboru, nemůže volit orgány jakéhokoliv odboru, ani nemůže být zvolen do orgánu jakéhokoliv odboru. 10 Pravomoci odboru 1. Náčelník odboru se stává členem Rady Aeroklubu Planá; 2. Předsednictvo odboru volí jednoho člena kontrolní a revizní komise Aeroklubu Planá. HLAVA 3 ORGÁNY AEROKLUBU PLANÁ 11 Valná hromada Aeroklubu Planá 3. Je nejvyšším orgánem Aeroklubu Planá; 4. Je shromážděním členů Aeroklubu Planá; 5. Valná hromada je svolána Předsedou Aeroklubu Planá nejméně jedenkrát za rok; 6. Rozhodnutí Valné hromady je závazné pro všechny členy Aeroklubu Planá. 12 Působnost Valné hromady 1. Valná hromada rozhoduje o: a. Přijetí a změnách stanov Aeroklubu Planá; b. Přijetí programu Aeroklubu Planá na dobu do dalšího jednání Valné hromady; c. Přijetí pravidel hospodaření Aeroklubu Planá; d. Přijetí zprávy kontrolní a revizní komise Aeroklubu Planá; e. Přijetí zprávy o činnosti Aeroklubu Planá; f. Rozpočtu Aeroklubu Planá; g. Výši členských a ostatních příspěvků; h. O sazebníku plateb za služby poskytované Aeroklubem Planá; i. O odvolání člena proti rozhodnutí Rady Aeroklubu Planá o jeho vyloučení z Aeroklubu Planá; j. O odvolání přípravného výboru proti rozhodnutí Rady Aeroklubu Planá o zamítnutí žádosti o ustanovení nového odboru Aeroklubu Planá. 2. Valná hromada volí tajnou volbou: a. Předsedu Aeroklubu Planá; b. Předsedu kontrolní a revizní komise. c. Radu aeroklubu 13 Právo na svolání Valné hromady Aeroklubu Planá má: 1. Předseda Aeroklubu; 2. Nesvolá-li Valnou hromadu předseda, může ji svolat Rada Aeroklubu Planá; 3. Mimořádné jednání Valné hromady může svolat Kontrolní a revizní komise Aeroklubu, pokud zjistí v činnosti Rady Aeroklubu závažné nedostatky; 4. Valná hromada Aeroklubu Planá musí být svolána na písemný požadavek nejméně 25 % členů Aeroklubu Planá, kteří uvedou důvod svolání Valné hromady a navrhnou program jejího jednání.

5 14 Jednací řád Valné hromady Aeroklubu Planá 1. Jednání Valné hromady řídí předseda Aeroklubu; 2. Valná hromada zvolí z přítomných členů zapisovatele a návrhovou komisi. Zápis z jednání a usnesení Valné hromady budou zveřejněny na oficiální nástěnce Aeroklubu Planá; 3. Valná hromada je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů Aeroklubu Planá. Rozhodnutí Valné hromady je přijato nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Pokud v době plánovaného začátku Valné hromady není přítomno 50 % členů, shromáždění vyčká 30 minut a poté, bez ohledu na počet přítomných, zahájí jednání a stává se usnášeníschopnou. 4. Volba předsedy Aeroklubu; a. Předseda Aeroklubu je volen na dobu 2 let z členů Aeroklubu Planá, tajnou volbou z navržených kandidátů, na základě svého programového prohlášení; b. Předseda je zvolen, získá-li nadpoloviční většinu hlasů Valné hromady; c. Nezíská-li v prvním kole žádný z kandidátů potřebnou většinu hlasů, bude ve druhém kole provedena volba ze dvou kandidátů, kteří v kole prvním získali nejvíce hlasů. Zvolen bude v druhém kole kandidát, který takto získá největší počet hlasů; 5. Volba předsedy Kontrolní a revizní komise Aeroklubu Planá. a. Předseda Kontrolní a revizní komise Aeroklubu je volen tajnou volbou Valné hromady Aeroklubu Planá tajnou volbou z navržených kandidátů. Člen Rady Aeroklubu Planá, nebo člen předsednictva Odboru nemůže být volen do Kontrolní komise; b. Předseda Kontrolní komise je zvolen, získá-li nadpoloviční většinu hlasů Valné hromady; c. Nezíská-li v prvním kole žádný z kandidátů potřebnou většinu hlasů, bude ve druhém kole provedena volba ze dvou kandidátů, kteří v kole prvním získali nejvíce hlasů. Zvolen bude v druhém kole kandidát, který takto získá největší počet hlasů; d. Předseda Kontrolní a revizní komise je volen na dobu dvou let. 15 Kontrolní a revizní komise 1. Kontrolní a revizní komise je složená z předsedy voleného Valnou hromadou Aeroklubu Planá a minimálně 2 členy Kontrolní a revizní komise zvolenými předsednictvy odboru. Pokud v rámci Aeroklubu Planá pracují méně než dva odbory, je další člen Kontrolní a revizní komise volen Valnou hromadou tajnou volbou. 2. Kontrolní a revizní komise kontroluje: a. Hospodaření Aeroklubu Planá; b. Správnost vedení účetnictví; c. Uzavírání smluv a jejich plnění; d. Rozpočtovou kázeň; e. Hospodárnost vynakládaných prostředků; f. Dodržování stanov Aeroklubu Planá; g. Plnění úkolů plynoucích z přijatých závazků Aeroklubu Planá směrem ke smluvním partnerům. 3. O výsledcích své činnosti informuje Radu Aeroklubu podle potřeby a Valnou hromadu Aeroklubu formou výroční zprávy. Pokud kdykoliv zjistí nedostatky, neprodleně informuje vhodnou formou Radu Aeroklubu a žádá nápravu. 4. Komise je odvolacím orgánem v případě odvolání člena, nebo organizační složky Aeroklubu Planá proti rozhodnutí některého z orgánů Aeroklubu ve věci stížnosti člena nebo organizační složky Aeroklubu s výjimkou rozhodnutí o vyloučení člena nebo zamítnutí vzniku nového odboru v rámci Aeroklubu Planá;

6 16 Rada Aeroklubu Planá 1. Rada Aeroklub Planá se skládá z předsedy Aeroklubu a minimálně dvou členů. Valná hromada každého odboru volí jednoho člena 2 do Rady Aeroklubu. Počet členů Rady, s výjimkou minimálního, je totožný s počtem odborů Aeroklubu. Pokud v rámci Aeroklubu Planá pracují méně než dva odbory, je člen Rady volen Valnou hromadou Aeroklubu tajnou volbou. Funkční období členů rady jsou dva roky ; 2. Rada Aeroklubu Planá musí po svém zvolení nejpozději do 2 měsíců vypracovat své programové prohlášení a seznámit s ním členy. Toto programové prohlášení vypracuje v souladu s usnesením Valné hromady a na základě programů jednotlivých zvolených kandidátů se kterými předstoupili před účastníky Valné hromady. 3. Rada Aeroklubu jedná nejméně 1x za dva měsíce 4. Rada Aeroklubu Planá má tyto pravomoci: a. Rozhoduje o svolání řádné a mimořádné Valné hromady Aeroklubu, pokud ji nesvolal předseda; b. Zvolí si ze svých členů místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti a má právo jednat a podpisovat dokumenty jménem Aeroklubu Planá; c. Rozhoduje o přijetí a vyloučení člena; d. Navrhuje rozpočet a předkládá jej ke schválení Valné hromadě Aeroklubu Planá; e. Přijímá organizační řád Aeroklubu Planá; f. Projednává a řeší stížnosti členů Aeroklubu Planá; g. Má právo přijímat opatření proti členům Aeroklubu Planá, kteří porušili obecně závazné předpisy, pravidla a povinnosti, vyplývající z uzavřených smluv a stanov. h. Pověří kompetentního člena Aeroklubu zajištěním každoročního povinného přezkoušení členů Aeroklubu ze znalostí Provozního řádu a pravidel létání na letišti Č. Budějovice. i. Řídí a organizuje běžný chod Aeroklubu Planá. j. Je oprávněná řešit škodní události. 17 Předseda Aeroklubu Planá 1. Řídí jednání Rady Aeroklubu; 2. Svolává Valnou hromadu Aeroklubu Planá a řídí její zasedání; 3. Je statutárním orgánem a zastupuje Aeroklub Planá při jednáních s jinými subjekty, má podpisové právo za Aeroklub Planá 4. Reprezentuje Aeroklub Planá. HLAVA 4 ČLENSTVÍ 18 Vznik členství 1. Členem Aeroklubu Planá se může stát fyzická nebo právnická osoba, která podá písemnou přihlášku, v níž potvrdí svůj souhlas se stanovami Aeroklubu Planá a s režimem pohybu osob a vozidel v prostorách letiště. Pro vznik členství osob mladších 15-ti let se vyžaduje vyjádření souhlasu zákonných zástupců; 2. Jménem právnické osoby jedná pověřený zástupce; 3. Každý člen Aeroklubu Planá podáním přihlášky přijímá plnou zodpovědnost za soukromé i společné hodnoty používané k činnosti Aeroklubu, přijímá plnou zodpovědnost za dodržování podmínek vyplývajících ze smluv, které uzavřel Aeroklub 2 Náčelník odboru

7 Planá se kterými byl prokazatelně seznámen a souhlasí s náhradou škody vzniklé jeho zaviněním 3 ; 4. Přebírá plnou zodpovědnost za chování osob, nečlenů Aeroklubu Planá, které doprovází. 5. Praktickou letovou činnost v rámci Aeroklubu Planá může provádět pouze fyzická osoba, která splňuje zákonné podmínky pro létání v ČR a má k tomu potřebné kvalifikace doložené platnými průkazy a dále: a. Má zaplaceny členské příspěvky; b. Má platné přezkoušení z pravidel letového provozu na letišti Č. Budějovice dle bodu 16 h. 6. Čestným členem Aeroklubu může být jmenována fyzická nebo právnická osoba, která významně přispěla k činnosti Aeroklubu Planá a nebo k propagaci činností jimiž se Aeroklub Planá zaobírá. Návrh na udělení Čestného členství může vznést kterýkoliv člen Aeroklubu Planá spolu s písemným souhlasem navrhované osoby. O jmenování navržené osoby Čestným členem, rozhoduje svým usnesením Rada Aeroklubu; 7. Čestný člen má veškerá práva a povinnosti člena Aeroklubu Planá s výjimkou volit a být volen do orgánů jednotlivých odborů a orgánů Aeroklubu Planá a s výjimkou platit členské příspěvky. 8. VIP člen má všechna práva řádného člena. Neplatí žádné další příspěvky, vyjma přistávacích poplatků a vyjma jednorázového VIP příspěvku. 9. Formy členství: a. Řádný člen ( od 18. let ) b. VIP člen c. Mládežnický člen ( do 18. let ) d. Čestný člen e. Nelétající člen 10. Pro přijímané členy se stanovuje 12. měsíční zkušební doba. 19 Zánik členství 1. Oznámením člena, že z Aeroklubu Planá vystupuje, okamžikem doručení oznámení. Oznámení musí mít písemnou formu; 2. Nezaplacením příspěvků ve stanovené lhůtě; 3. Úmrtím člena; 4. Vyloučením člena rozhodnutím Rady Aeroklubu Planá; a. Vyloučení je možné výhradně z následujících důvodů: (1). Z důvodů hrubého porušení stanov Aeroklubu Planá; (2). Z důvodů poškození dobrého jména nebo zájmů Aeroklubu Planá; (3). Z důvodů úmyslného poškození majetku nebo hospodaření Aeroklubu Planá; (4). Z důvodů zneužití funkce způsobem, který poškozuje zájmy Aeroklub Planá; (5). Z důvodů letecké nekázně, nebo hrubé opakované chyby v pravidlech létání; (6). Z důvodů hrubého porušení pravidel pohybu osob a vozidel v areálu letiště. (7). Z důvodů hrubého porušení podmínek, jimiž je upravena činnost Aeroklubu Planá na letišti České Budějovice, čímž není dotčena povinnost eventuelní náhrady škody. b. Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen Aeroklubu Planá. Návrh musí být písemný a musí být uveden důvod návrhu a uvedeny důkazy o porušení povinností členem. Návrh musí být doručen Radě Aeroklubu Planá do 2 měsíců od spáchání přestupku; 3 zodpovědnosti se nelze zprostit např. vystoupením či podobně.

8 c. Člen má právo hájit se a musí být přizván k jednání, na němž se jedná o jeho vyloučení. Před jednáním musí být seznámen se všemi skutečnostmi, které jsou Radě v dané věci známy; d. Rada může ve složitých případech ustavit komisi pověřenou přešetřením návrhu; e. Rozhodnutí Rady o vyloučení musí být učiněno nejpozději do 1 měsíce ode dne podání návrhu Radě a je účinné dnem doručení písemného rozhodnutí členovi. Rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti odvolání. f. Rada Aeroklubu o vyloučení rozhoduje hlasováním nadpoloviční většinou všech členů Rady; g. Proti rozhodnutí Rady Aeroklubu Planá o jeho vyloučení, se člen může odvolat k radě Aeroklubu Planá písemně do 15-ti dnů od účinnosti rozhodnutí. Do rozhodnutí Valné hromady je tomuto členovi pozastaveno členství s pozastavením členských práv a činností, povinnosti zůstávají. Valná hromada o odvolání rozhoduje hlasováním nadpoloviční většiny přítomných členů; h. Vyloučením není dotčena povinnost uhradit všechny vzniklé závazky k Aeroklubu Planá 20 Práva členů 1. Účastnit se osobně všech aktivit Aeroklubu Planá; 2. Volit a být volen do orgánů Aeroklubu. Toto právo však mají pouze členové starší 18-ti let. 3. Aktivně se podílet na rozvoji Aeroklubu. 4. Žádat informace o výsledcích revize hospodaření a plnění programu Aeroklubu Planá; 5. Rozhodovat se o registraci do odborů 6. Vyjadřovat své názory a připomínky k programu Aeroklubu Planá. Vyjádření kritického názoru nesmí být důvodem k vyloučení nebo postihu člena; 7. Být přizván a účastnit se jednání, která se jej týkají. 21 Povinnosti členů 1. Dodržovat stanovy Aeroklubu Planá a plnit jeho program, přijatý Valnou hromadou; 2. Dbát na dobré jméno Aeroklubu; 3. Platit členské příspěvky ve stanovených lhůtách. 4. Řídit se všemi pravidly, která upravují činnost Aeroklubu na letišti České Budějovice; 5. Dodržovat letištní řád letiště České Budějovice. 6. V ATZ a po vyhlášení TMA a CTR České Budějovice dodržovat postupy podle pravidel ICAO. 7. Zdržet se jakékoliv podnikatelské činnosti za použití prostor, objektů a služeb, které slouží Aeroklubu v nejširším slova smyslu, ze které by mu plynul osobní prospěch a zisk, aniž by předem získal svolení rady Aeroklubu. Rada má právo stanovit podmínky takové činnosti, eventuelně tuto činnost ve svých prostorách nepovolit. 22 Příjmy Aeroklubu Planá 1. Aeroklub Planá hospodaří s prostředky, které získává: a. Z členských příspěvků; b. Z darů fyzických a právnických osob; c. Z příjmů vznikajících úhradou plateb za služby; které poskytuje ze svého poslání d. Z hospodářské činnosti Aeroklubu Planá, provozované v rámci platných zákonů a ostatních předpisů. e. Z dotací a grantů

9 23 Členské příspěvky 1. Všechny členské příspěvky Aeroklubu Planá se stanoví ve výši nezbytné pro plnění programu Aeroklubu, přijatého Valnou hromadou tak, aby byl zajištěn alespoň vyrovnaný rozpočet; 2. Výši příspěvků schvaluje Valná hromada Aeroklubu Planá. 24 Hospodaření odborů 1. Odbory hospodaří samostatně s prostředky získanými: a. Z příspěvku na činnost odboru z prostředků Aeroklubu Planá; b. Z darů fyzických a právnických osob jmenovitě darovaných pro potřeby odboru podle následujícího klíče: 90% darovaných prostředků připadá odboru, 10% darovaných prostředků připadne do rozpočtu Aeroklubu Planá; 2. Za hospodaření odboru zodpovídá na základě rozpočtu odboru schváleného Valnou hromadou odboru jeho Předsednictvo, které rozhoduje o výdajích nezávisle; 3. Evidenci hospodaření odboru vede Rada Aeroklubu, kontrolu hospodaření provádí Kontrolní a revizní komise Aeroklubu Planá. 25 Majetek Aeroklubu Planá 1. Majetek Aeroklubu Planá tvoří věci (movité i nemovité) a majetková práva, včetně práv k výsledkům duševní činnosti; 2. Majetek (hmotné a finanční prostředky), který získává Aeroklub Planá z příspěvků svých členů, darů a sponzorských a jiných zdrojů je výlučným majetkem Aeroklubu Planá. HLAVA 5 SLOUČENÍ S JINÝM SUBJEKTEM A ROZPUŠTĚNÍ AEROKLUBU PLANÁ 26 Sloučení Aeroklubu Planá s jiným subjektem 1. Sloučení Aeroklubu Planá s jiným subjektem, musí být přijato nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů účastníků Valné hromady. 27 Rozpuštění Aeroklubu Planá 1. Rozpuštění Aeroklubu Planá musí být přijato nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů účastníků Valné hromady.

10 HLAVA 6 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA Organizační schéma ULA Planá Valná hromada ULA Planá Kontroní a revizní komise Předseda ULA Planá Rada ULA Planá Odbor ULLa Odbor... Odbor... Valná hromada odboru ULLa Valná hromada odboru... Valná hromada odboru ULLa Náčelník Odboru Náčelník Odboru Náčelník Odboru Předsednictvo odboru Předsednictvo odboru Předsednictvo odboru členové členové členové

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Název : Myslivecké sdružení Chotyně-o.s. Sídlo : Chotyně Grabštejn 10,PSČ 46334 Hrádek nad Nisou IČ : 70 93 04 57 Čl. 1 Základní ustanovení l. Myslivecké sdružení

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu.

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu. STANOVY RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, O.S. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Rodinné centrum Leťánek, o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou a vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení 1 Název a sídlo 1.Přesný název sdružení je Opři se, o. s. Stanovy občanského sdružení 2.Adresa sdružení je Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, 250 88. 2 Náplň sdružení 1.Podpora dětí vyrůstajících v dětských

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR Stanovy občanského sdružení DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Kožní oddělení I. dětské interní kliniky FN Brno, Černopolní 9, 625 00 Brno 3. Působnost:

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Stanovy neziskové organizace DebRA ČR

Stanovy neziskové organizace DebRA ČR Stanovy neziskové organizace DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Dětské kožní oddělení FN Brno, Černopolní 9, 615 00 Brno 3. Působnost: celé území České

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení STANOVY Českého svazu hemofiliků ČLÁNEK I. Základní ustanovení 1. Český svaz hemofiliků (dále jen ČSH) je občanské sdružení s právní subjektivitou, sdružující osoby nemocné hemofilií a jinými formami poruchy

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Sdružení VIA. Stanovy

Sdružení VIA. Stanovy Sdružení VIA Stanovy I. Název, poslání a sídlo sdružení 1. Sdružení VIA dále jako sdružení je občanským sdružením, hlásícím se svým programem k činnosti Nadace VIA. Sdružení je nezisková, nepolitická a

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013. Článek 1 Všeobecná ustanovení

STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013. Článek 1 Všeobecná ustanovení STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Golf Indoor Club Prague o.s. je občanským sdružením dle ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. ze dne 27. 03. 1990,

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Stanovy ČOSKF ČLS JEP

Stanovy ČOSKF ČLS JEP Stanovy ČOSKF ČLS JEP 1 Obecná ustanovení (1) Česká odborná společnost klinické farmacie (dále jen ČOSKF) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP).

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. (dále jen Spolek

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení 1. Název sdružení: Klub sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. používaná zkratka: KST QUICK Olomouc sídlo organizace: Sudova

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Stanovy Mladí lidovci, z. s.

Stanovy Mladí lidovci, z. s. Stanovy Mladí lidovci, z. s. Čl. 1 Základní ustanovení 1. Mladí lidovci, z. s. jsou spolkem řádně zapsaným ve spolkovém rejstříku v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb. 2. Úplný název spolku je Mladí lidovci,

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD Stanovy spolku čl. 1 Název, forma, sídlo (1) Spolek Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s., (dále jen CAPARD ) je právnickou osobou založenou

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY Stanovy 1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY 1. Česká hasičská jednota je dobrovolným občanským sdružením, působícím na úseku požární ochrany. Má svůj znak, prapor a stejnokroj. Pro

Více

Organizační řád České námětové společnosti SČF

Organizační řád České námětové společnosti SČF Organizační řád České námětové společnosti SČF Česká námětová společnost (dále jen ČNS) je součástí Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) a vyvíjí svoji činnost v jeho rámci na území České republiky.

Více

STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU

STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU ČLÁNEK I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zřizovatelem sportovního klub OCRA JUNIOR KLUB (dále jen sportovní klub) je spolek Obstacle Racing Association CZ z.s. se sídlem v Kladně, Vašíčkova

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s.

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. STANOVY Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. čl. 1 Název a sídlo spolku Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice (dále jen Společnost) je občanské sdružení založené podle

Více

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s.

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. I. Název a sídlo Název: Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více