ZMĚNĚNÉ VALNOU HROMADOU AEROKLUBU PLANÁ DNE A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNĚNÉ VALNOU HROMADOU AEROKLUBU PLANÁ DNE 1.3.2008 A 20.6.2008."

Transkript

1 STANOVY AEROKLUBU PLANÁ ZMĚNĚNÉ VALNOU HROMADOU AEROKLUBU PLANÁ DNE A HLAVA 1 úvodní ustanovení 2 1 Název, zkratka názvu, sídlo klubu, určení funkcionářů oprávněných jednat jménem klubu 2 2 Účel založení Aeroklubu Planá 2 3 Cíle Aeroklubu Planá 2 HLAVA 2 Organizační struktura Aeroklubu Planá 3 4 Členění Aeroklubu Planá 3 5 Odbory 3 6 Orgány odboru 3 7 Vznik odboru 3 8 Zánik odboru 3 9 Registrace v odborech 4 10 Pravomoci odboru 4 HLAVA 3 Orgány Aeroklubu Planá 4 11 Valná hromada Aeroklubu Planá 4 12 Působnost Valné hromady 4 13 Právo na svolání Valné hromady Aeroklubu Planá 4 14 Jednací řád Valné hromady Aeroklubu Planá 5 15 Kontrolní a revizní komise 5 16 Rada Aeroklubu Planá 6 17 Předseda Aeroklubu Planá 6 HLAVA 4 členství 6 18 Vznik členství 6 19 Zánik členství 7 20 Práva členů 8 21 Povinnosti členů 8 22 Příjmy Aeroklubu Planá 8 23 Členské příspěvky 9 24 Hospodaření odborů 9 25 Majetek Aeroklubu Planá 9 HLAVA 5 Sloučení s jiným subjektem a rozpuštění Aeroklubu Planá 9 26 Sloučení Aeroklubu Planá s jiným subjektem 9 27 Rozpuštění Aeroklubu Planá 9 HLAVA 6 Organizační schéma 10

2 HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Aeroklub Planá je založen jako občanské sdružení podle zákona 83/1990 Sb., ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů ve znění pozdějších změn a doplňků. Aeroklub Planá se ve své činnosti řídí všemi zákony a pravidly, upravujícími sportovní létání, včetně směrnic vydaných LAA ČR a respektuje stanovy LAA ČR. 1 Název, zkratka názvu, sídlo klubu, určení funkcionářů oprávněných jednat jménem klubu 1. Název: AEROKLUB Planá, občanské sdružení ( o.s. ). 2. Anglický ekvivalent: AIRCLUB of Plana 3. Oficiální zkratka: AkP 4. Sídlo: Letiště Č. Budějovice 5. Adresa: Aeroklub Planá, Bezdrevská 471, Zliv 6. Jménem AkP je oprávněn jednat předseda klubu, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Tito funkcionáři mají právo jednat samostatně a podepisovat dokumenty jménem AkP tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Aeroklubu Planá připojí vlastnoruční podpis. 2 Účel založení Aeroklubu Planá 1. Aeroklub Planá sdružuje zájemce a příznivce rekreačního a sportovního létání, hájí a prosazuje jejich zájmy; 2. Propaguje letectví zejména mezi mládeží, aktivně se podílí na rozvoji technických, sportovních a morálních kvalit mladé generace; 3. Umožňuje sportovní a technické vyžití současným a bývalým příslušníkům VzS AČR; 4. Zasazuje se o udržení leteckého provozu na letišti Č. Budějovice 5. Spolupracuje s provozovatelem letiště Č. Budějovice a aktivně se zúčastňuje všech akcí. 6. Vytváří a kumuluje finanční zdroje ke krytí potřeb Aeroklubu Planá. 3 Cíle Aeroklubu Planá 1. Vytváření podmínek pro sportovní a rekreační létání na letišti Č. Budějovice; 2. Vytváření podmínek pro letecké modeláře 3. Propagace letectví na všech úrovních; 4. Výchova a výcvik mladých adeptů letectví, včetně zřízení letecké školy 5. Spolupráce na údržbě leteckých zařízení na letišti Č. Budějovice 6. Spolupráce s ostatními subjekty v oblasti létání 7. Zastupování a prosazování zájmů LAA ČR v regionu 8. Svojí činností přispívat k dobrému jménu města České Budějovice a regionu.

3 HLAVA 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA AEROKLUBU PLANÁ 4 Členění Aeroklubu Planá 1. Aeroklub Planá se vnitřně člení na odbory. 5 Odbory 1. Odbor je základní vnitřní organizační složkou bez právní subjektivity, sdružující členy Aeroklubu Planá podle zájmů 1. 6 Orgány odboru 1. Odbor vytváří své vlastní orgány; 2. Nejvyšším orgánem odboru je Valná hromada odboru, tvořená registrovanými členy odboru. Valná hromada se schází nejméně jednou za rok; 3. Svolání Valné hromady odboru bude zveřejněno na oficiální klubové nástěnce, na webu klubu nebo jiným prokazatelným způsobem nejméně 30 dnů předem; 4. Valná hromada odboru přijímá organizační řád odboru, který musí respektovat stanovy Aeroklubu Planá; 5. Rozhodnutí Valné hromady odboru je přijato prostou většinou hlasů přítomných členů odboru; 6. Dalšími orgány odboru jsou předsednictvo odboru a náčelník odboru, které jsou voleni Valnou hromadou odboru. Náčelník odboru je členem tříčlenného předsednictva odboru. 7 Vznik odboru 1. Odbor může být ustaven v případě, kdy odborný zájem členů není možno uspokojit v rámci stávající organizační struktury tímto postupem: a. O vytvoření odboru musí projevit zájem nejméně 5 členů Aeroklubu Planá, kteří si zvolí tříčlenný přípravný výbor b. Založení odboru schvaluje Rada Aeroklubu Planá na základě návrhu přípravného výboru nového odboru. Návrh musí obsahovat: předmět odborného zájmu odboru a seznam nejméně pěti členů, kteří zvolili přípravný výbor c. V případě zamítavého stanoviska Rady Aeroklubu Planá se může přípravný výbor odvolat ve lhůtě 30 dnů k Valné hromadě Aeroklubu Planá, která rozhodne s konečnou platností. Předseda Aeroklubu Planá má za povinnost v tomto případě svolat Valnou hromadu Aeroklubu Planá do 30 dnů od doručení odvolání. d. Po schválení Radou Aeroklubu Planá přípravný výbor zpracuje návrh organizačního řádu odboru a svolá ustavující Valnou hromadu. 8 Zánik odboru 1. Odbor zanikne a. Rozhodnutím Valné hromady odboru o svém rozpuštění b. Poklesem svých členů pod 5 c. Neuskutečněním Valné hromady odboru v době 18 měsíců od poslední Valné hromady 1 Např.: Odbor ULLa (Ultra lehkých letounů řízených aerodynamicky) Odbor ULLt (Ultra lehkých letounů řízených změnou těžiště) Odbor renovace historických letadel Odbor výcviku v létání Odbor modelářskýa pod.

4 9 Registrace v odborech 1. Každý člen Aeroklubu Planá se může písemným prohlášením registrovat v některém odboru. Člen Aeroklubu Planá může být registrován ve více odborech současně; 2. Člen Aeroklubu Planá může svou registraci v odboru kdykoliv změnit písemným prohlášením; 3. Člen může uplatnit své právo volit a být volen ve všech odborech, ve kterých je registrován, 4. Člen Aeroklubu Planá, který se nezaregistruje v žádném odboru, nemůže volit orgány jakéhokoliv odboru, ani nemůže být zvolen do orgánu jakéhokoliv odboru. 10 Pravomoci odboru 1. Náčelník odboru se stává členem Rady Aeroklubu Planá; 2. Předsednictvo odboru volí jednoho člena kontrolní a revizní komise Aeroklubu Planá. HLAVA 3 ORGÁNY AEROKLUBU PLANÁ 11 Valná hromada Aeroklubu Planá 3. Je nejvyšším orgánem Aeroklubu Planá; 4. Je shromážděním členů Aeroklubu Planá; 5. Valná hromada je svolána Předsedou Aeroklubu Planá nejméně jedenkrát za rok; 6. Rozhodnutí Valné hromady je závazné pro všechny členy Aeroklubu Planá. 12 Působnost Valné hromady 1. Valná hromada rozhoduje o: a. Přijetí a změnách stanov Aeroklubu Planá; b. Přijetí programu Aeroklubu Planá na dobu do dalšího jednání Valné hromady; c. Přijetí pravidel hospodaření Aeroklubu Planá; d. Přijetí zprávy kontrolní a revizní komise Aeroklubu Planá; e. Přijetí zprávy o činnosti Aeroklubu Planá; f. Rozpočtu Aeroklubu Planá; g. Výši členských a ostatních příspěvků; h. O sazebníku plateb za služby poskytované Aeroklubem Planá; i. O odvolání člena proti rozhodnutí Rady Aeroklubu Planá o jeho vyloučení z Aeroklubu Planá; j. O odvolání přípravného výboru proti rozhodnutí Rady Aeroklubu Planá o zamítnutí žádosti o ustanovení nového odboru Aeroklubu Planá. 2. Valná hromada volí tajnou volbou: a. Předsedu Aeroklubu Planá; b. Předsedu kontrolní a revizní komise. c. Radu aeroklubu 13 Právo na svolání Valné hromady Aeroklubu Planá má: 1. Předseda Aeroklubu; 2. Nesvolá-li Valnou hromadu předseda, může ji svolat Rada Aeroklubu Planá; 3. Mimořádné jednání Valné hromady může svolat Kontrolní a revizní komise Aeroklubu, pokud zjistí v činnosti Rady Aeroklubu závažné nedostatky; 4. Valná hromada Aeroklubu Planá musí být svolána na písemný požadavek nejméně 25 % členů Aeroklubu Planá, kteří uvedou důvod svolání Valné hromady a navrhnou program jejího jednání.

5 14 Jednací řád Valné hromady Aeroklubu Planá 1. Jednání Valné hromady řídí předseda Aeroklubu; 2. Valná hromada zvolí z přítomných členů zapisovatele a návrhovou komisi. Zápis z jednání a usnesení Valné hromady budou zveřejněny na oficiální nástěnce Aeroklubu Planá; 3. Valná hromada je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů Aeroklubu Planá. Rozhodnutí Valné hromady je přijato nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Pokud v době plánovaného začátku Valné hromady není přítomno 50 % členů, shromáždění vyčká 30 minut a poté, bez ohledu na počet přítomných, zahájí jednání a stává se usnášeníschopnou. 4. Volba předsedy Aeroklubu; a. Předseda Aeroklubu je volen na dobu 2 let z členů Aeroklubu Planá, tajnou volbou z navržených kandidátů, na základě svého programového prohlášení; b. Předseda je zvolen, získá-li nadpoloviční většinu hlasů Valné hromady; c. Nezíská-li v prvním kole žádný z kandidátů potřebnou většinu hlasů, bude ve druhém kole provedena volba ze dvou kandidátů, kteří v kole prvním získali nejvíce hlasů. Zvolen bude v druhém kole kandidát, který takto získá největší počet hlasů; 5. Volba předsedy Kontrolní a revizní komise Aeroklubu Planá. a. Předseda Kontrolní a revizní komise Aeroklubu je volen tajnou volbou Valné hromady Aeroklubu Planá tajnou volbou z navržených kandidátů. Člen Rady Aeroklubu Planá, nebo člen předsednictva Odboru nemůže být volen do Kontrolní komise; b. Předseda Kontrolní komise je zvolen, získá-li nadpoloviční většinu hlasů Valné hromady; c. Nezíská-li v prvním kole žádný z kandidátů potřebnou většinu hlasů, bude ve druhém kole provedena volba ze dvou kandidátů, kteří v kole prvním získali nejvíce hlasů. Zvolen bude v druhém kole kandidát, který takto získá největší počet hlasů; d. Předseda Kontrolní a revizní komise je volen na dobu dvou let. 15 Kontrolní a revizní komise 1. Kontrolní a revizní komise je složená z předsedy voleného Valnou hromadou Aeroklubu Planá a minimálně 2 členy Kontrolní a revizní komise zvolenými předsednictvy odboru. Pokud v rámci Aeroklubu Planá pracují méně než dva odbory, je další člen Kontrolní a revizní komise volen Valnou hromadou tajnou volbou. 2. Kontrolní a revizní komise kontroluje: a. Hospodaření Aeroklubu Planá; b. Správnost vedení účetnictví; c. Uzavírání smluv a jejich plnění; d. Rozpočtovou kázeň; e. Hospodárnost vynakládaných prostředků; f. Dodržování stanov Aeroklubu Planá; g. Plnění úkolů plynoucích z přijatých závazků Aeroklubu Planá směrem ke smluvním partnerům. 3. O výsledcích své činnosti informuje Radu Aeroklubu podle potřeby a Valnou hromadu Aeroklubu formou výroční zprávy. Pokud kdykoliv zjistí nedostatky, neprodleně informuje vhodnou formou Radu Aeroklubu a žádá nápravu. 4. Komise je odvolacím orgánem v případě odvolání člena, nebo organizační složky Aeroklubu Planá proti rozhodnutí některého z orgánů Aeroklubu ve věci stížnosti člena nebo organizační složky Aeroklubu s výjimkou rozhodnutí o vyloučení člena nebo zamítnutí vzniku nového odboru v rámci Aeroklubu Planá;

6 16 Rada Aeroklubu Planá 1. Rada Aeroklub Planá se skládá z předsedy Aeroklubu a minimálně dvou členů. Valná hromada každého odboru volí jednoho člena 2 do Rady Aeroklubu. Počet členů Rady, s výjimkou minimálního, je totožný s počtem odborů Aeroklubu. Pokud v rámci Aeroklubu Planá pracují méně než dva odbory, je člen Rady volen Valnou hromadou Aeroklubu tajnou volbou. Funkční období členů rady jsou dva roky ; 2. Rada Aeroklubu Planá musí po svém zvolení nejpozději do 2 měsíců vypracovat své programové prohlášení a seznámit s ním členy. Toto programové prohlášení vypracuje v souladu s usnesením Valné hromady a na základě programů jednotlivých zvolených kandidátů se kterými předstoupili před účastníky Valné hromady. 3. Rada Aeroklubu jedná nejméně 1x za dva měsíce 4. Rada Aeroklubu Planá má tyto pravomoci: a. Rozhoduje o svolání řádné a mimořádné Valné hromady Aeroklubu, pokud ji nesvolal předseda; b. Zvolí si ze svých členů místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti a má právo jednat a podpisovat dokumenty jménem Aeroklubu Planá; c. Rozhoduje o přijetí a vyloučení člena; d. Navrhuje rozpočet a předkládá jej ke schválení Valné hromadě Aeroklubu Planá; e. Přijímá organizační řád Aeroklubu Planá; f. Projednává a řeší stížnosti členů Aeroklubu Planá; g. Má právo přijímat opatření proti členům Aeroklubu Planá, kteří porušili obecně závazné předpisy, pravidla a povinnosti, vyplývající z uzavřených smluv a stanov. h. Pověří kompetentního člena Aeroklubu zajištěním každoročního povinného přezkoušení členů Aeroklubu ze znalostí Provozního řádu a pravidel létání na letišti Č. Budějovice. i. Řídí a organizuje běžný chod Aeroklubu Planá. j. Je oprávněná řešit škodní události. 17 Předseda Aeroklubu Planá 1. Řídí jednání Rady Aeroklubu; 2. Svolává Valnou hromadu Aeroklubu Planá a řídí její zasedání; 3. Je statutárním orgánem a zastupuje Aeroklub Planá při jednáních s jinými subjekty, má podpisové právo za Aeroklub Planá 4. Reprezentuje Aeroklub Planá. HLAVA 4 ČLENSTVÍ 18 Vznik členství 1. Členem Aeroklubu Planá se může stát fyzická nebo právnická osoba, která podá písemnou přihlášku, v níž potvrdí svůj souhlas se stanovami Aeroklubu Planá a s režimem pohybu osob a vozidel v prostorách letiště. Pro vznik členství osob mladších 15-ti let se vyžaduje vyjádření souhlasu zákonných zástupců; 2. Jménem právnické osoby jedná pověřený zástupce; 3. Každý člen Aeroklubu Planá podáním přihlášky přijímá plnou zodpovědnost za soukromé i společné hodnoty používané k činnosti Aeroklubu, přijímá plnou zodpovědnost za dodržování podmínek vyplývajících ze smluv, které uzavřel Aeroklub 2 Náčelník odboru

7 Planá se kterými byl prokazatelně seznámen a souhlasí s náhradou škody vzniklé jeho zaviněním 3 ; 4. Přebírá plnou zodpovědnost za chování osob, nečlenů Aeroklubu Planá, které doprovází. 5. Praktickou letovou činnost v rámci Aeroklubu Planá může provádět pouze fyzická osoba, která splňuje zákonné podmínky pro létání v ČR a má k tomu potřebné kvalifikace doložené platnými průkazy a dále: a. Má zaplaceny členské příspěvky; b. Má platné přezkoušení z pravidel letového provozu na letišti Č. Budějovice dle bodu 16 h. 6. Čestným členem Aeroklubu může být jmenována fyzická nebo právnická osoba, která významně přispěla k činnosti Aeroklubu Planá a nebo k propagaci činností jimiž se Aeroklub Planá zaobírá. Návrh na udělení Čestného členství může vznést kterýkoliv člen Aeroklubu Planá spolu s písemným souhlasem navrhované osoby. O jmenování navržené osoby Čestným členem, rozhoduje svým usnesením Rada Aeroklubu; 7. Čestný člen má veškerá práva a povinnosti člena Aeroklubu Planá s výjimkou volit a být volen do orgánů jednotlivých odborů a orgánů Aeroklubu Planá a s výjimkou platit členské příspěvky. 8. VIP člen má všechna práva řádného člena. Neplatí žádné další příspěvky, vyjma přistávacích poplatků a vyjma jednorázového VIP příspěvku. 9. Formy členství: a. Řádný člen ( od 18. let ) b. VIP člen c. Mládežnický člen ( do 18. let ) d. Čestný člen e. Nelétající člen 10. Pro přijímané členy se stanovuje 12. měsíční zkušební doba. 19 Zánik členství 1. Oznámením člena, že z Aeroklubu Planá vystupuje, okamžikem doručení oznámení. Oznámení musí mít písemnou formu; 2. Nezaplacením příspěvků ve stanovené lhůtě; 3. Úmrtím člena; 4. Vyloučením člena rozhodnutím Rady Aeroklubu Planá; a. Vyloučení je možné výhradně z následujících důvodů: (1). Z důvodů hrubého porušení stanov Aeroklubu Planá; (2). Z důvodů poškození dobrého jména nebo zájmů Aeroklubu Planá; (3). Z důvodů úmyslného poškození majetku nebo hospodaření Aeroklubu Planá; (4). Z důvodů zneužití funkce způsobem, který poškozuje zájmy Aeroklub Planá; (5). Z důvodů letecké nekázně, nebo hrubé opakované chyby v pravidlech létání; (6). Z důvodů hrubého porušení pravidel pohybu osob a vozidel v areálu letiště. (7). Z důvodů hrubého porušení podmínek, jimiž je upravena činnost Aeroklubu Planá na letišti České Budějovice, čímž není dotčena povinnost eventuelní náhrady škody. b. Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen Aeroklubu Planá. Návrh musí být písemný a musí být uveden důvod návrhu a uvedeny důkazy o porušení povinností členem. Návrh musí být doručen Radě Aeroklubu Planá do 2 měsíců od spáchání přestupku; 3 zodpovědnosti se nelze zprostit např. vystoupením či podobně.

8 c. Člen má právo hájit se a musí být přizván k jednání, na němž se jedná o jeho vyloučení. Před jednáním musí být seznámen se všemi skutečnostmi, které jsou Radě v dané věci známy; d. Rada může ve složitých případech ustavit komisi pověřenou přešetřením návrhu; e. Rozhodnutí Rady o vyloučení musí být učiněno nejpozději do 1 měsíce ode dne podání návrhu Radě a je účinné dnem doručení písemného rozhodnutí členovi. Rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti odvolání. f. Rada Aeroklubu o vyloučení rozhoduje hlasováním nadpoloviční většinou všech členů Rady; g. Proti rozhodnutí Rady Aeroklubu Planá o jeho vyloučení, se člen může odvolat k radě Aeroklubu Planá písemně do 15-ti dnů od účinnosti rozhodnutí. Do rozhodnutí Valné hromady je tomuto členovi pozastaveno členství s pozastavením členských práv a činností, povinnosti zůstávají. Valná hromada o odvolání rozhoduje hlasováním nadpoloviční většiny přítomných členů; h. Vyloučením není dotčena povinnost uhradit všechny vzniklé závazky k Aeroklubu Planá 20 Práva členů 1. Účastnit se osobně všech aktivit Aeroklubu Planá; 2. Volit a být volen do orgánů Aeroklubu. Toto právo však mají pouze členové starší 18-ti let. 3. Aktivně se podílet na rozvoji Aeroklubu. 4. Žádat informace o výsledcích revize hospodaření a plnění programu Aeroklubu Planá; 5. Rozhodovat se o registraci do odborů 6. Vyjadřovat své názory a připomínky k programu Aeroklubu Planá. Vyjádření kritického názoru nesmí být důvodem k vyloučení nebo postihu člena; 7. Být přizván a účastnit se jednání, která se jej týkají. 21 Povinnosti členů 1. Dodržovat stanovy Aeroklubu Planá a plnit jeho program, přijatý Valnou hromadou; 2. Dbát na dobré jméno Aeroklubu; 3. Platit členské příspěvky ve stanovených lhůtách. 4. Řídit se všemi pravidly, která upravují činnost Aeroklubu na letišti České Budějovice; 5. Dodržovat letištní řád letiště České Budějovice. 6. V ATZ a po vyhlášení TMA a CTR České Budějovice dodržovat postupy podle pravidel ICAO. 7. Zdržet se jakékoliv podnikatelské činnosti za použití prostor, objektů a služeb, které slouží Aeroklubu v nejširším slova smyslu, ze které by mu plynul osobní prospěch a zisk, aniž by předem získal svolení rady Aeroklubu. Rada má právo stanovit podmínky takové činnosti, eventuelně tuto činnost ve svých prostorách nepovolit. 22 Příjmy Aeroklubu Planá 1. Aeroklub Planá hospodaří s prostředky, které získává: a. Z členských příspěvků; b. Z darů fyzických a právnických osob; c. Z příjmů vznikajících úhradou plateb za služby; které poskytuje ze svého poslání d. Z hospodářské činnosti Aeroklubu Planá, provozované v rámci platných zákonů a ostatních předpisů. e. Z dotací a grantů

9 23 Členské příspěvky 1. Všechny členské příspěvky Aeroklubu Planá se stanoví ve výši nezbytné pro plnění programu Aeroklubu, přijatého Valnou hromadou tak, aby byl zajištěn alespoň vyrovnaný rozpočet; 2. Výši příspěvků schvaluje Valná hromada Aeroklubu Planá. 24 Hospodaření odborů 1. Odbory hospodaří samostatně s prostředky získanými: a. Z příspěvku na činnost odboru z prostředků Aeroklubu Planá; b. Z darů fyzických a právnických osob jmenovitě darovaných pro potřeby odboru podle následujícího klíče: 90% darovaných prostředků připadá odboru, 10% darovaných prostředků připadne do rozpočtu Aeroklubu Planá; 2. Za hospodaření odboru zodpovídá na základě rozpočtu odboru schváleného Valnou hromadou odboru jeho Předsednictvo, které rozhoduje o výdajích nezávisle; 3. Evidenci hospodaření odboru vede Rada Aeroklubu, kontrolu hospodaření provádí Kontrolní a revizní komise Aeroklubu Planá. 25 Majetek Aeroklubu Planá 1. Majetek Aeroklubu Planá tvoří věci (movité i nemovité) a majetková práva, včetně práv k výsledkům duševní činnosti; 2. Majetek (hmotné a finanční prostředky), který získává Aeroklub Planá z příspěvků svých členů, darů a sponzorských a jiných zdrojů je výlučným majetkem Aeroklubu Planá. HLAVA 5 SLOUČENÍ S JINÝM SUBJEKTEM A ROZPUŠTĚNÍ AEROKLUBU PLANÁ 26 Sloučení Aeroklubu Planá s jiným subjektem 1. Sloučení Aeroklubu Planá s jiným subjektem, musí být přijato nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů účastníků Valné hromady. 27 Rozpuštění Aeroklubu Planá 1. Rozpuštění Aeroklubu Planá musí být přijato nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů účastníků Valné hromady.

10 HLAVA 6 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA Organizační schéma ULA Planá Valná hromada ULA Planá Kontroní a revizní komise Předseda ULA Planá Rada ULA Planá Odbor ULLa Odbor... Odbor... Valná hromada odboru ULLa Valná hromada odboru... Valná hromada odboru ULLa Náčelník Odboru Náčelník Odboru Náčelník Odboru Předsednictvo odboru Předsednictvo odboru Předsednictvo odboru členové členové členové

S t a n o v y Č e s k é h o k y n o l o g i c k é h o s v a z u

S t a n o v y Č e s k é h o k y n o l o g i c k é h o s v a z u S t a n o v y Č e s k é h o k y n o l o g i c k é h o s v a z u Článek l Základní ustanovení 1) Název organizace : Český kynologický svaz (dále jen "svaz") 2) Sídlo : U Pergamenky 3,170 00 Praha 7 3) Působnost:

Více

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic 1 Článek 1 Vznik, název a sídlo 1. Název klubu zní: Dog Dancing Club Czech Republic. Zkratka: DDCCR. 2. Sídlo klubu je na adrese: Ke Spofě 19, Praha 4, 143 00 3.

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Posláním a cílem Klubu chovatelů Collií a Sheltií (dále jen Klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Zakladatelé prohlašují, že posláním a cílem klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména:

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCHAOS

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCHAOS STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCHAOS založeného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů Článek 1 Název, sídlo a charakter sdružení 1. Název sdružení zní: ARCHAOS (dále

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení STANOVY ORLA ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení 1) Název spolku je Orel. 2) Orel je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon ). 3) Orel je zapsaným

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

STANOVY Moravské Hasičské jednoty ve znění přijatém na sjezdu konaném v Zastávce dne 27.března 2010.

STANOVY Moravské Hasičské jednoty ve znění přijatém na sjezdu konaném v Zastávce dne 27.března 2010. STANOVY Moravské Hasičské jednoty ve znění přijatém na sjezdu konaném v Zastávce dne 27.března 2010. V.ft/ 1-r ff 6c/9 I-? ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Hlava první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČI.1

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

STANOVY ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACE

STANOVY ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACE Obsah Název strana Část I Základní ustanovení Článek 1 Právní postavení 2 Článek 2 Účel asociace 2 STANOVY ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACE návrh přizpůsobeného znění stanov podle 3041 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Česká asociace telekomunikací. Organizační řád

Česká asociace telekomunikací. Organizační řád Česká asociace telekomunikací Organizační řád Organizační řád byl projednán a schválen Valnou hromadou ČAT dne 17.4.2004 Čl. 1 - Účel Organizačního řádu ČAT 1) Účelem tohoto řádu je stanovit základní organizační

Více

STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s.

STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s. STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s. 1 Název, sídlo a působnost Asociace 1) Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, o.s. (dále jen AČCKA nebo Asociace) je dobrovolným

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE MYGRA-CZ

STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE MYGRA-CZ STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE MYGRA-CZ I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ MYGRA-CZ je nezávislé občanské sdružení pacientů s diagnostikovaným onemocněním Myasthenia gravis (MG), jejich rodinných příslušníků, odborníků

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

Stanovy ODS schválené 19. Kongresem ODS v Praze dne 7. 12. 2008

Stanovy ODS schválené 19. Kongresem ODS v Praze dne 7. 12. 2008 Stanovy ODS schválené 19. Kongresem ODS v Praze dne 7. 12. 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název politické strany je Občanská demokratická strana, její zkratka je ODS. 2. Sídlem strany je Praha 1, Jánský

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více