Stanovy občanského sdružení Hasiči Česká republika. Čl. 1. Název a sídlo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy občanského sdružení Hasiči Česká republika. Čl. 1. Název a sídlo"

Transkript

1 Stanovy občanského sdružení Hasiči Česká republika Čl. 1. Název a sídlo Občanské sdružení HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA ve zkratce HČR (dále jen sdružení ) má své sídlo Krásno,Háje 512,PSČ Horní Slavkov okres Sokolov, kraj Karlovarský. Čl. 2 Charakter sdružení 2.1. Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zák. č. 300/1990 Sb., zák. č. 513/1991 Sb. a zák. č. 68/1993 Sb. (dále jen zák. sdruž. ), které působí na úseku požární ochrany ve smyslu zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 40/1994 Sb.,zákonem č. 203/1994 Sb., zákonem č. 163/1998 Sb., zákonem č. 71/2000 Sb. a zákonem č. 237/2000 Sb. (dále jen zákon o PO v platném znění. ) 2.2. Sdružení je právnickou osobou podle zákona o sdružování občanů Čl. 3 Základní cíle sdružení Základními cíli sdružení jsou zejména: 3.1. Činnost HČR je vymezena ústavou a zákony ČR a těmito Stanovami, 3.2. propagace a prosazování principů občanské společnosti, 3.3. sdružování členů Jednotek Sborů Dobrovolných hasičů obcí v České republice, a ostatních osob, organizací a institucí mající obdobný charakter činnosti a zaměření Cílem činnosti HČR je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek (dále jen mimořádné události ) 3.5. Spolupráce, zpravidla na základě smluv s obcemi a orgány státní správy, působícími na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva (Jednotky Sborů Dobrovolných hasičů obcí, Hasičský záchranný sbor ČR, Integrovaný záchranný systém ČR, Český Červený kříž, Policie ČR, Záchranné prapory Armády ČR, Českým svazem požárního sportu, apod.), s veřejností a s právnickými a fyzickými osobami. Stránka 1

2 3.6. Výchova mládeže na úseku požární ochrany, tělovýchovy a sportu Podpora Jednotek sborů Dobrovolných hasičů obcí České republiky Podpora při získávání grantů a dotací Spolupráce se sdružením stejného, nebo obdobného charakteru Mezinárodní spolupráce na úseku požární ochrany, výchovy mládeže a sportu. Činností HČR jsou zejména : Čl. 4 Formy činnosti sdružení 4.1. poradenská činnost pro obce, veřejnost a zájmová sdružení, 4.2. pořádání seminářů, přednášek a konferencí, 4.3. pořádání soutěží 4.4. pořádání školení 4.5. vydávání letáčků, publikací. Čl. 5 Členství ve sdružení 5.1. Členem HČR může být právnická, nebo fyzická osoba. Členství v HČR vzniká na základě vyplnění a podepsání Členské přihlášky HČR, zaplacením členského příspěvku a schválení této přihlášky Výkonným výborem místně příslušné Základní organizace HČR SDHo. O přijetí rozhoduje Výkonný výbor Základní organizace HČR SDHo na svém nejbližším jednání V případě, že není zřízena Základní organizace HČR SDHo, členství vzniká dle čl 5. Odst 1. Stanov s tím, že přijetí schvaluje Vedení HČR. Členský příspěvek je taktéž hrazen na účet SHČR po přijetí Řádný Člen má vystaven členský průkaz s osobním evidenčním číslem, který může být doplněn odznakem HČR dle čl Stanov 5.4. Hasičem, se stane fyzická osoba starší osmnácti let, 5.5. Mladým hasičem se stane fyzická osoba starší šesti let a nedovršující osmnácti let, souhlasí-li s jejím členstvím zákonný zástupce této osoby, který podepíše členskou přihlášku člena a souhlasí s tím kolektiv mladých hasičů, pokud ve sboru působí Dovršením osmnácti let věku se stává z Mladého hasiče hasič Čl.6 Stránka 2

3 Práva členů Člen HČR má právo: 6.1. Účastnit se jednání členské schůze Volit orgány HČR a být volen do těchto orgánů Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení Podílet se na praktické činnosti HČR Obracet se s návrhy, připomínkami, stížnostmi a kritikou ke všem orgánům HČR. Ty jsou povinny zaujímat k nim konkrétní stanovisko a seznámit s ním člena, který je podal Nosit stejnokroj, odznaky a vyznamenání HČR. Čl.7 Povinnosti členů Člen HČR má povinnost: 7.1 Dodržovat Stanovy HČR, plnit usnesení orgánů sdružení. 7.2 Aktivně hájit zájmy HČR, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy HČR, 7.3 Účastnit se jednání orgánů HČR a přispívat ke zlepšení jejich práce. 7.4 Dbát cti a důstojnosti k symbolům, vyznamenáním HČR, jejich nošení a užívání. 7.5 Chránit a pečovat o majetek HČR mu svěřený. 7.6 Řádně platit Členské příspěvky 7.7 Chránit svůj Členský průkaz před ztrátou, zničením a zneužitím. Ztrátu je povinen bezodkladně oznámit organizační složce HČR, která jej vydala. Čl. 8 Zánik členství - vypořádání Stránka 3

4 Členství ve sdružení zaniká: 8.1. Doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze HČR Úmrtím člena HČR 8.3. Zánikem HČR dle čl.22 Stanov 8.4. Vyloučením člena, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí Výkonným výborem, který jej přijal porušuje tyto Stanovy 8.5. Neplatí řádně členské příspěvky i přez opakované upozornění Svým jednáním pod jménem HČR porušuje zákony a vyhlášky ČR přesto, že byl opakovaně na toto upozorněn Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství včetně odevzdání členského průkazu. Odznak s evidenčním číslem zůstává majetkem člena, ale pozbývá platnost. Toto je vyznačeno i v centrální evidenci a kartě člena. Čl. 9 Organizační jednotky Sdružení 9.1. Sdružení zřizuje organizační jednotky s právní subjektivitou (IČ, DIČ), a to základní organizace, okresní územní odbory a krajské územní odbory. Organizační jednotky působí (činí právní úkony) pod jednotným názvem HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA, doplněné o název organizační složky sdružení a názvu jeho sídla a) základní organizace - Hasiči Česká republika, Sbor dobrovolných hasičů obce (název obce jeho sídla), ve zkratce HČR SDHo + název obce, b) Hasiči Česká republika, Okresní, územní odbor doplněný o název okresu, nebo kraje. Ve zkratce HČR OÚO, HČR KÚO + název okresu, c) Hasiči Česká republika,krajský územní odbor doplněný o název kraje. Ve zkratce HČR OÚO, HČR KÚO + název kraje Hasiči Česká republika, Sbor Dobrovolných hasičů obce (HČR SDHo) a) HČR SDHo vznikají registrací Ústředním orgánem HČR na základě dobrovolného rozhodnutí nejméně 5 členů HČR v obci nebo její části. HČR vydává o registraci osvědčení Registrační list. HČR SDHo má samostatnou právní subjektivitu (IČO, DIČ) a z ní plynoucí hmotnou a majetkovou odpovědnost. Mají práva a povinnost vycházející těchto Stanov a z platných zákonů České republiky. Vznikem HČR SDHo se neomezují práva a povinnosti vůči organizačním složkám HČR vycházející z platných Stanov. Stránka 4

5 b) Struktura HČR SDHo Valná hromada - celá členská základna HČR SDHo Výkonný výbor - zvolení členové HČR SDHo, vedení HČR SDHo, předseda odborné rady, předseda a členové Dozorčí rady, Vedení - Předseda, Tajemník, Jednatel Dozorčí rada - členové, předseda Odborné rady - členové, předseda c) Valná hromada HČR SDHo zejména: - Volí a odvolává Výkonný výbor, Vedení SDHo, Předsedu a členy Dozorčí rady a další členy výkonného výboru, hospodáře, delegáty a zástupce do Okresních územních odborů Sdružení HČR a Okresních odborných rad., - Rozhoduje o zástupcích do jiných orgánů a aktivů obce, okresu apod. - Vytváří podmínky a přijímá stanoviska k plnění úkolů a poslání HČR - Schvaluje finanční rozvahu HČR SDHo,kontroluje její plnění a schvaluje roční finanční zprávu a zprávu o inventarizaci majetku. - Předkládá návrhy a změny interních předpisů a nařízení a Stanov. - Schází podle potřeby, avšak nejméně 1 x do roka. Jedna z valných hromad je výroční. Valná hromada HČR SDHo je schopna se usnášet, jeli přítomna alespoň ½ řádných členů HČR SDHo. d) Výkonný výbor HČR SDHo zejména: - Rozhoduje o dělbě práce členů výboru, - Rozhoduje o přijetí, ukončení členství člena a MH - Organizuje činnost základní organizace HČR SDHo,v souladu s předpisy hospodaří s majetkem, který nabyl. - Vede evidenci členů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn. Podklady předává bez odkladu Vedení HČR Ústředí do centrální evidence. - O své činnosti pravidelně informuje Valnou hromadu HČR SDHo a skládá jí účty. Stránka 5

6 - Uděluje ocenění a vyznamenání HČR SDHo dle statutu vyznamenání a podává návrhy na ocenění vyšším Organizačním složkám HČR - Je volen z řádních členů HČR SDHo na Valné hromadě e) Pro usnadnění své činnosti si mohou organizační složky HČR zřizovat Odborné rady (mládeže, prevence, školení výcvik, velitelů, strojníků aj.) f) HČR SDHo je podřízena ve smyslu těchto Stanov Okresnímu, Krajskému územnímu odboru HČR a HČR Ústředí Hasiči Česká republika, Okresní a Krajské územní odbory (HČR OÚO, HČR KÚO). HČR SDHo se mohou sdružovat v Okresní a Krajské územní odbory HČR. Tyto mohou HČR SDHo delegovat pravomoci, kompetence které jsou jim svěřovány těmito Stanovami, nebo jim ukládat úkoly. Kompetence a úkoly může všem těmto orgánům delegovat rovněž HČR. HČR Okresní a Krajské územní odbory se registrují na základě organizačního řádu schváleného zřizujícími orgány. Vedení HČR tyto Územní odbory registruje jako vnitřní organizační složku a o registraci vydá osvědčení Registrační list. Mají právní subjektivitu (IČO, DIČ) a z ní plynoucí hmotnou a majetkovou odpovědnost. Mají práva a povinnost vycházející z těchto Stanov a z platných zákonů České republiky Okresní územní odbory zejména spolupracují s orgány státní správy na úseku požární ochrany při zajišťování školení a výcviku a pomáhají zabezpečovat požadavky hasičských sborů, měst a obcí v příslušných orgánech podle územního rozdělení státu. Spolupracují při pořádání soutěží a ostatních aktivit v rámci celého HČR. Vznikem Krajských územních odborů HČR se neomezují práva a povinnosti vůči organizačním složkám HČR vycházející z platných Stanov. a) Struktura HČR OÚO Shromáždění představitelů předsedové HČR SDHo Stránka 6

7 Výkonný výbor - členové VV, vedení OÚO, předseda odborné rady OÚO, předseda a členové Dozorčí rady OÚO Vedení OÚO - Předseda, Tajemník, Jednatel Dozorčí rada - členové, předseda Odborné rady - členové, předseda b) Shromáždění představitelů (předsedů HČR OÚO) - Volí a odvolává Výkonný výbor, Vedení HČR OÚO, Předsedu a členy Dozorčí rady a další členy výkonného výboru, hospodáře, delegáty a zástupce do Krajských územních odborů HČR a Krajských odborných rad., - Rozhoduje o zástupcích do jiných orgánů a aktivů obce, okresu apod. - Vytváří podmínky a přijímá stanoviska k plnění úkolů a poslání HČR - Schvaluje finanční rozvahu HČR OÚO,kontroluje její plnění a schvaluje roční finanční zprávu a zprávu o inventarizaci majetku. - Předkládá návrhy a změny interních předpisů a nařízení a Stanov. - Schází podle potřeby, avšak nejméně 1 x do roka. Shormáždění je usnášení schopné, je-li přítomna alespoň ½ představitelů. c) Výkonný výbor HČR Okresního územního odboru zejména: - rozhoduje o dělbě práce členů výboru, - organizuje činnost SDHo, které spadají do místněpříslušné působnosti, - v souladu s předpisy hospodaří s majetkem, který Okresní územní odbor nabyl, - o své činnosti pravidelně min 1 x ročně informuje HČR Ústředí - Předkládá návrhy a změny interních předpisů,nařízení a Stanov - Uděluje ocenění a vyznamenání HČR Okresního územního odboru dle statutu vyznamenání a podává návrhy na ocenění vyšším Organizačním složkám HČR - Okresní územní odbor HČR je přímo podřízen HČR Krajskému územnímu odboru a HČR Ústředí. d) Pro usnadnění své činnosti si mohou organizační složky HČR zřizovat Odborné rady (mládeže, prevence, školení výcvik, velitelů, strojníků aj.) e) HČR OÚO je podřízena ve smyslu těchto Stanov Krajskému územnímu odboru HČR a Ústřednímu výkonnému výboru a je nadřízena HČR SDHo Stránka 7

8 9.5. Krajské územní odbory zejména spolupracují s orgány státní správy na úseku požární ochrany při zajišťování školení a výcviku a pomáhají zabezpečovat požadavky hasičských sborů, měst a obcí v příslušných orgánech podle územního rozdělení státu. Spolupracují při pořádání soutěží a ostatních aktivit v rámci celého HČR. Vznikem Krajských územních odborů HČR se neomezují práva a povinnosti vůči organizačním složkám HČR vycházející z platných Stanov. c) Struktura HČR KÚO Shromáždění představitelů předsedové HČR OÚO Výkonný výbor - členové VV, vedení OÚO, předseda odborné rady OÚO, předseda a členové Dozorčí rady OÚO Vedení KÚO - Předseda, Tajemník, Jednatel Dozorčí rada - členové, předseda Odborné rady - členové, předseda d) Shromáždění představitelů (předsedů HČR KÚO) - Volí a odvolává Výkonný výbor, Vedení HČR KÚO, Předsedu a členy Dozorčí rady a další členy výkonného výboru, hospodáře, delegáty a zástupce do HČR Ústředí a Ústředních odborných rad. - Rozhoduje o zástupcích do jiných orgánů a aktivů obce, okresu apod. - Vytváří podmínky a přijímá stanoviska k plnění úkolů a poslání HČR - Schvaluje finanční rozvahu HČR KÚO,kontroluje její plnění a schvaluje roční finanční zprávu a zprávu o inventarizaci majetku. - Předkládá návrhy a změny interních předpisů a nařízení a Stanov. - Schází podle potřeby, avšak nejméně 1 x do roka. Shormáždění je usnášení schopné, je-li přítomna alespoň ½ představitelů. Stránka 8

9 c) Výkonný výbor HČR Krajského územního odboru zejména: - rozhoduje o dělbě práce členů výboru, - organizuje činnost OÚO, SDHo, které spadají do místněpříslušné působnosti, - v souladu s předpisy hospodaří s majetkem, který Krajský územní odbor nabyl, - o své činnosti pravidelně min 1 x ročně informuje HČR Ústředí - Předkládá návrhy a změny interních předpisů,nařízení a Stanov - Uděluje ocenění a vyznamenání HČR Krajského územního odboru dle statutu vyznamenání a podává návrhy na ocenění vyšším Organizačním složkám HČR. - Krajský územní odbor HČR je přímo podřízen HČR Ústředí a nadřízen Okresnímu územnímu odboru a HČR SDHo. f) Pro usnadnění své činnosti si mohou organizační složky HČR zřizovat Odborné rady (mládeže, prevence, školení výcvik, velitelů, strojníků aj.) g) HČR KÚO je nadřízena ve smyslu těchto Stanov Okresnímu územnímu odboru HČR a podřízena HČR Ústředí. h) Předsedové HČR KÚO tvoří VV HČR Ústředí Ústřední orgány a) Struktura ústředních orgánů Ústředními orgány jsou: Ústřední výkonný výbor - nejvyšší orgán HČR, který tvoří předsedové KÚO, vedení HČR Ústředí, předsedové Ústředních odborných rad, předseda a členové Ústřední Dozorčí rady OÚO Vedení HČR výkonný orgán HČR - Předseda, Tajemník, Jednatel Ústřední Dozorčí rada - členové, předseda Stránka 9

10 Ústřední Odborné rady - členové, předseda b) Ústřední výkonný výbor (ÚVV HČR) - je zastřešujícím orgánem sdružení, koordinuje a řídí všechny organizační složky HČR. Spolupůsobí na úseku státní správy. - Volí a odvolává Vedení HČR Ústředí, Předsedu a členy Dozorčí rady a další členy Ústřednío výkonného výboru, hospodáře, Předsedy Ústředních odborných rad. - Rozhoduje o zástupcích do jiných orgánů a aktivů obce, okresu apod. - Vytváří podmínky a přijímá stanoviska k plnění úkolů a poslání HČR - Schvaluje finanční rozvahu HČR Ústředí,kontroluje její plnění a schvaluje roční finanční zprávu a zprávu o inventarizaci majetku. - Předkládá návrhy a změny interních předpisů a nařízení a Stanov. - Schází podle potřeby, avšak nejméně 1 x do roka. Jednání je usnášení schopné, je-li přítomna alespoň ½ členů ÚVV HČR - Schvaluje změnu Stanov - rozhoduje o dělbě práce členů výboru, - organizuje a koordinuje činnost všech organizační složek sdružení a odborných rad, - Uděluje ocenění a vyznamenání HČR Ústředí dle statutu ocenění a vyznamenání. c) Pro usnadnění své činnosti si mohou organizační složky HČR zřizovat Odborné rady (mládeže, prevence, školení výcvik, velitelů, strojníků aj.) d) Jednání Ústředního Výkonného výboru HČR svolává Předseda sdružení HČR dle potřeby, min. jednou ročně. Mimořádný Výkonný výbor Sdružení HČR neprodleně svolá na žádost nejméně 2/3 členů Ústředního Výkonného výboru HČR e) Vedení HČR- výkonný orgán Registruje a vydává registrační listy Sborům dobrovolných hasičů obcí, Okresním a Krajským územním odborům Sdružení. Vedení HČR se ze své činnosti zodpovídá Ústřednímu Výkonnému výboru HČR. Vede centrální evidenci členů. Uzavírá majetkové smlouvy na základě podkladů Ústředního Výkonného výboru Stránka 10

11 HČR. Vede jednání s přípravným výborem vznikající organizační složky HČR do jejícho ustavujícího jednání Dozorčí rada HČR Ústředí tvoří ji Předseda a členové Dozorčí rady HČR. Jedná se o nejvyšší Ústřední kontrolní orgán HČR, který dohlíží na hospodaření HČR. Ukládá úkoly a koordinuje činnost Dozorčích rad Krajských, Okresních územních odborů a Dozorčích rad Základních organizací SDH Sdružení HČR a spolupúsobí dle čl. 11 Stanov 9.8. Ústřední odborné rady tvoří je Předsedové odborných rad Krajských územních odborů HČR. Jsou voleni ústředním výkonným výborem. Čl. 11 Dozorčí rada Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení.v kterémkoliv organizačním článku sdružení HČR Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí Valných hromad a dohlíží na hospodaření sdružení. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem a v souladu s platnými normami a zákony ČR V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat v příslušné organizační jednotce sdružení Valnou hromadu, shromáždění nebo jednání VV. Takto svolaná jednání musí projednat připomínky Dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě Dozorčí rada Základní organizace HČR SDHo, HČR Okresního, HČR Krajského územního odboru a Ústřední dozorčí rada má zpravidla 3 členy, které volí příslušný organizační článek sdružení HČR včetně Předsedy. Předsedové Krajských Dozorčích rad zvolí 3 člennou Ústřední Dozorčí radu, která si zvolí svého Předsedu Stránka 11

12 Čl.12 Funkční období, volba orgánů HČR Volení funkcionáři všech organizačních složek HČR, Předseda, Tajemník, Jednatel, člen Výkonného výboru, Předseda a člen Dozorčí rady, předsedové odborných rad jsou voleni na funkční období 5 let. Jsou voleni v jednotlivých stupních od základních organizačních složek HČR. Zvolení - Předsedové HČR SDHo tvoří Shromáždění Okresního územního odboru HČR. Z těchto předsedů je Shromážděním zvoleno Vedení HČR OÚO a Výkonný výbor. - Předsedové HČR OÚO tvoří Shromáždění KÚO. Z těchto předsedů je Shromážděním zvoleno Vedení HČR KÚO a Výkonný výbor. - Předsedové HČR KÚO tvoří Ústřední Výkonný výbor HČR. Z těchto předsedů je zvoleno Vedení HČR Ústředí - v obdobných krocích jsou volení předsedové odborných a dozorčích rad ve všech stupních organiozačních složek HČR. Počet členů si zvolí dle potřeby každá odborná rada. Čl.13 Dokumentace Z každého jednání organizační jednotky HČR jsou pořizovány zápisy Zapisovatelem, ověřovány Ověřovateli zápisu, schváleny příslušným Výkonným výborem HČR a uloženy k archivaci. Jednání je možno zaznamenat na datový nosič. O tomto způsobu jednání se provede zjednodušený zápis ověřený osobou pověřenou provedení záznamu a uloží se k datovému nosiči. Jednání mohou být vedena prostřednictvím videokonferencí či obdobných komunikačních sítí. O tomto způsobu vedení jednání se zpracuje zápis. Čl.14 Evidence Stránka 12

13 14.1. Na základě sjednocení dat budou údaje členů HČR včetně údajů o placení členských příspěvků zapsány do centrální evidence na základě podkladů Základních organizací HČR SDHo nebo HČR. Do centrální evidence má přístup pouze Předseda, Tajemník a Jednatel příslušné organizační složky HČR. Na evidenci se vztahuje zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn. Evidenci členské základny vede pověřený člen základní organizace HČR SDHo. Centrální evidence se aktualizuje v průběhu roku, z podkladů Základní organizace HČR SDHo minimálně 1 ročně před koncem kalendářního roku. Čl.15 Jednání jménem HČR Statutárním orgánem sdružení je Ústřední výkonný výbor, za který jedná Předseda nebo Tajemník Statutárním orgánem HČR Okresního územního odboru je Výkonný výbor OÚO HČR, za který jedná Předseda nebo Tajemník Statutárním orgánem HČR Krajského územního odboru je Výkonný výbor KÚO HČR, za který jedná jménem příslušné organizační složky Předseda nebo Tajemník Statutárním orgánem HČR SDHo je výkonný výbor, za který jedná Předseda nebo Tajemník Všechny organizační složky HČR, ustanovené podle těchto Stanov, zabezpečují a rozvíjejí činnost především z majetku HČR. Jejich hospodaření musí být v souladu s obecně platnými předpisy a zákony ČR. Čl.16 Symboly, vyznamenání a užívání Stránka 13

14 Všechny organizační složky Sdružení užívají Velký znak HČR tvoří kruhovou základnu, kde je v horním půlkruhu nápis HASIČI, ve spodním půlkruhu ČESKÁ REPUBLIKA. Hasičská sekyra je ve středu protnuta zkříženými žebříky a celek je olemován 6 listy lípy srdčité. Střed znaku tvoří heraldika České republiky- Velký státní znak který označuje celostátní působnost. Tento symbol HČR je užíván také jako odznak k členskému osobního průkazu s registračním číslem člena společně s členským průkazem. Velký znak sdružení je užíván na razítkách Ústředních orgánů Sdružení HČR Malý znak HČR tvoří kruhovou základnu, kde je v horním půlkruhu nápis HASIČI, ve spodním půlkruhu ČESKÁ REPUBLIKA. Ve středu kruhu je zobrazen hasičský žebřík, který je nakloněn z leva doprava. Střed žebříku ve šikmo protnut z prava doleva trhacím hákem. Kolmo na středu je zobrazena hasičská bourací sekyra směřující vpravo. Přes tyto hasičské symboly je umístěn Malý státní znak ČR Lev se zlatou zbrojí na červeném podkladu. Malý znak HČR je užíván na razítkách organizačních složek HČR (SDHo, Krajské a Okresní územní odbory) Každý člen HČR má právo nosit viditelně na vycházkovém stejnokroji udělená vyznamenání a ocenění dle statutu vyznamenání a odznak s identifikačním číslem. Odznak se nosí na závěsu na levé straně saka vycházkového stejnokroje nebo košile HČR respektuje a uznává všechna doposud užívaná, udělená ocenění členů i organizačních složek, které byly uděleny v rámci složek působící na úseku Požární ochrany, státní správy, a ostatní složek IZS apod.. Tato udělená vyznamenání mohou být nošena viditelně na vycházkovém stejnokroji dle statutu vyznamenání. Čl.17 Majetek a smlouvy zdroje příjmů Každá vnitřní organizační jednotka může nabývat pro HČR movitý a nemovitý majetek, nebo jiná hmotná a nehmotná práva. Pravomoc uzavírat majetkové smlouvy je dána pouze statutárnímu orgánu příslušné organizační složky HČR. Každá vnitřní organizační složka podle příslušných předpisů, stanov, směrnic a podle rozpočtu samostatně, účelně a efektivně nakládá s majetkem HČR mu svěřeným. Stránka 14

15 17.2. Zdrojem příjmů mohou být a) Příspěvky členů HČR, b) sponzorské dary a dary od nepodnikajících fyzických osob, c) příjmy z pronájmu nebo prodeje nemovitého a movitého majetku, d) příjmy z loterií, tombol, kulturních, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a společenských akcí, e) příjmy z vlastní hospodářské činnosti, f) úroky z vkladů, úvěry a půjčky, g) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu ČR za plnění vyhlášených grantů, h) dotace a příspěvky z rozpočtů samosprávných celků a obcí. Čl.18 Hospodaření organizačních složek HČR K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje Výkonný výbor z členů HČR příslušné organizační složky hospodáře, nebo pověřenou osobu Za hospodaření organizační složky Sdružení HČR odpovídá zvolený hospodář, nebo pověřená osoba, který se zodpovídá Výkonnému výboru příslušné organizační složky HČR. Organizační složka sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného Výkonným výborem, hospodářem a schváleného statutárním orgánem příslušné organizační složky HČR Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto Stanov Výsledek hospodaření každé organizační jednotky sdružení HČR je k daného roku zpracován do daňového přiznání z příjmu právnických osob a podán do každého roku příslušnému Finančnímu úřadu. Čl.19 Členské příspěvky Každý řádný člen sdružení HČR je povinen platit řádně členský příspěvek, mimo členů dle čl. 19.2, který je stanoven ve výši minimálně 100,-Kč za Stránka 15

16 každý kalendářní rok. Členský příspěvek je součástí příjmu příslušné základní organizace HČR SDHo. Výši členského příspěvku Základní organizační složky HČR SDHo schvaluje Valná hromada. Maximální výše členského příspěvku není stanovena. Členský příspěvek se vybírá proti podpisu na příjmovém dokladu a to v případě 1. členství v den přijetí za člena HČR. Stávající člen je povinen uhradit členský příspěvek do pokladny HČR SDHo do 31. ledna každého roku. Prokázání zaplacení členského příspěvku bude zaznamenáno do peněžního deníku příslušného Sdružení SDHo HČR a vyznačením do evidenční karty člena vedené u příslušné organizační složky HČR SDHo. Jmenný seznam všech členů včetně platících členů bude předán vedení HČR do daného roku Členské příspěvky nemusí neplatit a) řádný člen nad 65 let věku b) Čestný člen, c) Mladý hasič do 15. let věku V případě, že není doposud založena Základní organizace HČR SDHo, Krajský nebo Okresní územní odbor, bude členský příspěvek hrazen na bankovní účet, nebo proti příjmovému dokladu do pokladny HČR Ústředí. Po založení organizační složky HČR,budou finanční prostředky převedeny na účet příslušné organizační složky HČR v daném roce dle počtu přispívajících členů evidované k dané místně příslušné organizační složce HČR. V případě založení organizační složky HČR až v následujícím kalendářním roce zůstávají vybrané členské příspěvky za předchozí kalendářní rok v pokladně vedení HČR, nebo rozděleny dle čl Stanov Základní organizace Sdružení HČR SDHo je povinna do každého roku odvést částku 100,-Kč z každého řádného přispívajícího člena Sdružení HČR. Čl. 20. Rozdělení Členských příspěvků organizačním složkám Sdružení HČR Z odvedené částky 100,-Kč ze Sdružení HČR SDHo bude převedena částka 20,-Kč na místně příslušný Okresní a 30,-Kč na místně příslušný Krajský územní odbor Sdružení HČR. V případě, že není zřízen Okresní územní odbor místně příslušného Kraje bude částka 50,-Kč převedena na Krajský územní odbor. V případě, že není zřízen Krajský územní odbor zůstavají členské příspěvky HČR Ústředí dle článku Stanov Stránka 16

17 Čl.21 Účetnictví, daně a oprávnění k podnikání Účetnictví sdružení vychází ze zákona o účetnictví, zákona o daních z příjmů a dalších obecně závazných právních předpisů vztahujících se na tuto oblast Veškerou činnost vykonává sdružení v souladu s obecně závaznými právními předpisy tj. zdravotními, hygienickými, požárními, bezpečnosti práce aj Pro výkon podnikatelské činnosti musí mít sdružení příslušná oprávnění dle zákona o živnostenském podnikání, popřípadě dalších obecně závazných právních předpisů Podnikatelská činnost může být vykonávána pouze jako vedlejší (doplňková) nikoliv jako hlavní. Čl. 22 Zánik sdružení HČR zaniká jen v případech stanovených zákonem, tj Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, ( 12, odst.1., písm. a) zák. sdruž.) Pravomocným rozhodnutím MV o jeho rozpuštění ( 12 odst. 1 písm. b) zák. sdruž.). Schváleno dne Změna stanov vzata na vědomí MV ČR pod Č.j. VS/1-1/78289/10-R Předseda HČR Ústředí František Matoušek v.r. Tajemník HČR Ústředí Milan Cichra v.r. Jednatel HČR Ústředí Leona Matoušková v.r. Stránka 17

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY Stanovy 1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY 1. Česká hasičská jednota je dobrovolným občanským sdružením, působícím na úseku požární ochrany. Má svůj znak, prapor a stejnokroj. Pro

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Preambule Občanské sdružení Ćtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně motivuje ke zdravému životnímu stylu přijetím osobní odpovědnosti

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

S T A T U T Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

S T A T U T Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje S T A T U T Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Část první čl. 1 Základní ustanovení (1) Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (dále jen KHK MSK) je sdružením podnikatelů přijatých

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Žichlínku, na adrese Žichlínek 243, 563 01, Žichlínek. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov Článek I. Základní ustanovení 1. HC Lední medvědi, zapsaný spolek je dobrovolným nezávislým zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, provozujících

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU STANOVY SPOLKU Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Článek I Základní ustanovení Spolek Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. (dále jen spolek) je dobrovolná společenská organizace sdružující

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství Stanovy občanského sdružení RIDERS ČR o.s. Čl. 1 Název a sídlo 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků se zakládá občanské sdružení s názvem RIDERS ČR o.s. (dále jen Sdružení).

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

STANOVY SPOLKU KRČÍN

STANOVY SPOLKU KRČÍN STANOVY SPOLKU KRČÍN Název spolku: Spolek Krčín (dále jen spolek). Článek I Název spolku Článek II Sídlo spolku Sídlo spolku je na adrese:.. Nové Město nad Metují Článek III Právní postavení spolku 1.

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Patristická společnost České republiky (dále jen sdružení ) Sídlo: Univerzitní 22, CZ 771 11 Olomouc Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s.

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. I. Název a sídlo Název: Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s.

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASOCIACE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. STANOVY Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název sdružení: Zkrácené označení: Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASP ČR, o. s. Sídlo: Základní

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Čl. 1. Základní ustanovení 1.1 Název občanského sdružení: Občanské sdružení Kohoutov (dále jen sdružení ) 1.2 Sdružení má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, o.s. Preambule Kynologický klub Drahelčice Rudná, o.s. je dobrovolné nepolitické sdružení chovatelů, majitelů a zájemců o výcvik psů všech

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek Stanovy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek I. Název a sídlo 1) Název sdružení: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek (

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOV JITKA Název občanského sdružení: Sídlo: Vsetín 755 01,

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Stanovy Student Golf Club

Stanovy Student Golf Club Stanovy Student Golf Club Preambule Students Golf (dále jen SG) je dobrovolné, nepolitické sdružení fyzických a právnických osob, zajímajících se o golf a doprovodnou činnost kolem golfu. Toto občanské

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL I. Název a sídlo Byl založen Spolek Angel, se sídlem Angelovova 3183, 14300 Praha 12, IČ: 47610689, registrace provedena dne 25.11.1992 pod č.j. VSC/1-16530/92-R. II. Právní

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

STANOVY TJ Sokol Dobříkov

STANOVY TJ Sokol Dobříkov STANOVY TJ Sokol Dobříkov Název a sídlo : TJ SOKOL Dobříkov Dobříkov 174 566 01 Vysoké Mýto Čl. I. Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Sokol Dobříkov (dále jen TJ SOKOL) je dobrovolným sdružením

Více

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Článek I. Název a sídlo spolku 1) Název zní Spolek BOSMA ANGEL. 2) Spolek sídlí na adrese Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3) IČ: 22708537, registrace provedena

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Registrováni pod č.j. VS/1-1/75871/09-R IČO 26555816. Alterra. Stanovy občanského sdružení. Článek I. Úvodní ustanovení

Registrováni pod č.j. VS/1-1/75871/09-R IČO 26555816. Alterra. Stanovy občanského sdružení. Článek I. Úvodní ustanovení Registrováni pod č.j. VS/1-1/75871/09-R IČO 26555816 Alterra Stanovy občanského sdružení Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Alterra Sídlo: Jagellonská 1, 130 00 Praha 3 (dále jen Alterra

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

STANOVY. občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s.

STANOVY. občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s. STANOVY občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s. V Praze, dne 29. srpna 2011 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Za férové ústřední topení, o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Název občanského sdružení:

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY Stanovy Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992 Zpracováno Radou Klubu rodičů 2011 I. Základní ustanovení 1. Klub rodičů a přátel gymnázia

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení Stanovy Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. (dále jen MHŽ

Více

Členské a klubové příspěvky

Členské a klubové příspěvky Členské a klubové příspěvky Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha Údaje o zápisu ve spolkovém

Více

Stanovy občanského sdružení Fotbalový klub Horažďovice

Stanovy občanského sdružení Fotbalový klub Horažďovice Stanovy občanského sdružení Fotbalový klub Horažďovice (ve zkratce FK Horažďovice) I. Základní ustanovení Fotbalový klub Horažďovice je občanským sdružením (dále jen sdružení) založeným podle zákona číslo

Více