Stanovy občanského sdružení Hasiči Česká republika. Čl. 1. Název a sídlo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy občanského sdružení Hasiči Česká republika. Čl. 1. Název a sídlo"

Transkript

1 Stanovy občanského sdružení Hasiči Česká republika Čl. 1. Název a sídlo Občanské sdružení HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA ve zkratce HČR (dále jen sdružení ) má své sídlo Krásno,Háje 512,PSČ Horní Slavkov okres Sokolov, kraj Karlovarský. Čl. 2 Charakter sdružení 2.1. Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zák. č. 300/1990 Sb., zák. č. 513/1991 Sb. a zák. č. 68/1993 Sb. (dále jen zák. sdruž. ), které působí na úseku požární ochrany ve smyslu zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 40/1994 Sb.,zákonem č. 203/1994 Sb., zákonem č. 163/1998 Sb., zákonem č. 71/2000 Sb. a zákonem č. 237/2000 Sb. (dále jen zákon o PO v platném znění. ) 2.2. Sdružení je právnickou osobou podle zákona o sdružování občanů Čl. 3 Základní cíle sdružení Základními cíli sdružení jsou zejména: 3.1. Činnost HČR je vymezena ústavou a zákony ČR a těmito Stanovami, 3.2. propagace a prosazování principů občanské společnosti, 3.3. sdružování členů Jednotek Sborů Dobrovolných hasičů obcí v České republice, a ostatních osob, organizací a institucí mající obdobný charakter činnosti a zaměření Cílem činnosti HČR je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek (dále jen mimořádné události ) 3.5. Spolupráce, zpravidla na základě smluv s obcemi a orgány státní správy, působícími na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva (Jednotky Sborů Dobrovolných hasičů obcí, Hasičský záchranný sbor ČR, Integrovaný záchranný systém ČR, Český Červený kříž, Policie ČR, Záchranné prapory Armády ČR, Českým svazem požárního sportu, apod.), s veřejností a s právnickými a fyzickými osobami. Stránka 1

2 3.6. Výchova mládeže na úseku požární ochrany, tělovýchovy a sportu Podpora Jednotek sborů Dobrovolných hasičů obcí České republiky Podpora při získávání grantů a dotací Spolupráce se sdružením stejného, nebo obdobného charakteru Mezinárodní spolupráce na úseku požární ochrany, výchovy mládeže a sportu. Činností HČR jsou zejména : Čl. 4 Formy činnosti sdružení 4.1. poradenská činnost pro obce, veřejnost a zájmová sdružení, 4.2. pořádání seminářů, přednášek a konferencí, 4.3. pořádání soutěží 4.4. pořádání školení 4.5. vydávání letáčků, publikací. Čl. 5 Členství ve sdružení 5.1. Členem HČR může být právnická, nebo fyzická osoba. Členství v HČR vzniká na základě vyplnění a podepsání Členské přihlášky HČR, zaplacením členského příspěvku a schválení této přihlášky Výkonným výborem místně příslušné Základní organizace HČR SDHo. O přijetí rozhoduje Výkonný výbor Základní organizace HČR SDHo na svém nejbližším jednání V případě, že není zřízena Základní organizace HČR SDHo, členství vzniká dle čl 5. Odst 1. Stanov s tím, že přijetí schvaluje Vedení HČR. Členský příspěvek je taktéž hrazen na účet SHČR po přijetí Řádný Člen má vystaven členský průkaz s osobním evidenčním číslem, který může být doplněn odznakem HČR dle čl Stanov 5.4. Hasičem, se stane fyzická osoba starší osmnácti let, 5.5. Mladým hasičem se stane fyzická osoba starší šesti let a nedovršující osmnácti let, souhlasí-li s jejím členstvím zákonný zástupce této osoby, který podepíše členskou přihlášku člena a souhlasí s tím kolektiv mladých hasičů, pokud ve sboru působí Dovršením osmnácti let věku se stává z Mladého hasiče hasič Čl.6 Stránka 2

3 Práva členů Člen HČR má právo: 6.1. Účastnit se jednání členské schůze Volit orgány HČR a být volen do těchto orgánů Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení Podílet se na praktické činnosti HČR Obracet se s návrhy, připomínkami, stížnostmi a kritikou ke všem orgánům HČR. Ty jsou povinny zaujímat k nim konkrétní stanovisko a seznámit s ním člena, který je podal Nosit stejnokroj, odznaky a vyznamenání HČR. Čl.7 Povinnosti členů Člen HČR má povinnost: 7.1 Dodržovat Stanovy HČR, plnit usnesení orgánů sdružení. 7.2 Aktivně hájit zájmy HČR, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy HČR, 7.3 Účastnit se jednání orgánů HČR a přispívat ke zlepšení jejich práce. 7.4 Dbát cti a důstojnosti k symbolům, vyznamenáním HČR, jejich nošení a užívání. 7.5 Chránit a pečovat o majetek HČR mu svěřený. 7.6 Řádně platit Členské příspěvky 7.7 Chránit svůj Členský průkaz před ztrátou, zničením a zneužitím. Ztrátu je povinen bezodkladně oznámit organizační složce HČR, která jej vydala. Čl. 8 Zánik členství - vypořádání Stránka 3

4 Členství ve sdružení zaniká: 8.1. Doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze HČR Úmrtím člena HČR 8.3. Zánikem HČR dle čl.22 Stanov 8.4. Vyloučením člena, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí Výkonným výborem, který jej přijal porušuje tyto Stanovy 8.5. Neplatí řádně členské příspěvky i přez opakované upozornění Svým jednáním pod jménem HČR porušuje zákony a vyhlášky ČR přesto, že byl opakovaně na toto upozorněn Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství včetně odevzdání členského průkazu. Odznak s evidenčním číslem zůstává majetkem člena, ale pozbývá platnost. Toto je vyznačeno i v centrální evidenci a kartě člena. Čl. 9 Organizační jednotky Sdružení 9.1. Sdružení zřizuje organizační jednotky s právní subjektivitou (IČ, DIČ), a to základní organizace, okresní územní odbory a krajské územní odbory. Organizační jednotky působí (činí právní úkony) pod jednotným názvem HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA, doplněné o název organizační složky sdružení a názvu jeho sídla a) základní organizace - Hasiči Česká republika, Sbor dobrovolných hasičů obce (název obce jeho sídla), ve zkratce HČR SDHo + název obce, b) Hasiči Česká republika, Okresní, územní odbor doplněný o název okresu, nebo kraje. Ve zkratce HČR OÚO, HČR KÚO + název okresu, c) Hasiči Česká republika,krajský územní odbor doplněný o název kraje. Ve zkratce HČR OÚO, HČR KÚO + název kraje Hasiči Česká republika, Sbor Dobrovolných hasičů obce (HČR SDHo) a) HČR SDHo vznikají registrací Ústředním orgánem HČR na základě dobrovolného rozhodnutí nejméně 5 členů HČR v obci nebo její části. HČR vydává o registraci osvědčení Registrační list. HČR SDHo má samostatnou právní subjektivitu (IČO, DIČ) a z ní plynoucí hmotnou a majetkovou odpovědnost. Mají práva a povinnost vycházející těchto Stanov a z platných zákonů České republiky. Vznikem HČR SDHo se neomezují práva a povinnosti vůči organizačním složkám HČR vycházející z platných Stanov. Stránka 4

5 b) Struktura HČR SDHo Valná hromada - celá členská základna HČR SDHo Výkonný výbor - zvolení členové HČR SDHo, vedení HČR SDHo, předseda odborné rady, předseda a členové Dozorčí rady, Vedení - Předseda, Tajemník, Jednatel Dozorčí rada - členové, předseda Odborné rady - členové, předseda c) Valná hromada HČR SDHo zejména: - Volí a odvolává Výkonný výbor, Vedení SDHo, Předsedu a členy Dozorčí rady a další členy výkonného výboru, hospodáře, delegáty a zástupce do Okresních územních odborů Sdružení HČR a Okresních odborných rad., - Rozhoduje o zástupcích do jiných orgánů a aktivů obce, okresu apod. - Vytváří podmínky a přijímá stanoviska k plnění úkolů a poslání HČR - Schvaluje finanční rozvahu HČR SDHo,kontroluje její plnění a schvaluje roční finanční zprávu a zprávu o inventarizaci majetku. - Předkládá návrhy a změny interních předpisů a nařízení a Stanov. - Schází podle potřeby, avšak nejméně 1 x do roka. Jedna z valných hromad je výroční. Valná hromada HČR SDHo je schopna se usnášet, jeli přítomna alespoň ½ řádných členů HČR SDHo. d) Výkonný výbor HČR SDHo zejména: - Rozhoduje o dělbě práce členů výboru, - Rozhoduje o přijetí, ukončení členství člena a MH - Organizuje činnost základní organizace HČR SDHo,v souladu s předpisy hospodaří s majetkem, který nabyl. - Vede evidenci členů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn. Podklady předává bez odkladu Vedení HČR Ústředí do centrální evidence. - O své činnosti pravidelně informuje Valnou hromadu HČR SDHo a skládá jí účty. Stránka 5

6 - Uděluje ocenění a vyznamenání HČR SDHo dle statutu vyznamenání a podává návrhy na ocenění vyšším Organizačním složkám HČR - Je volen z řádních členů HČR SDHo na Valné hromadě e) Pro usnadnění své činnosti si mohou organizační složky HČR zřizovat Odborné rady (mládeže, prevence, školení výcvik, velitelů, strojníků aj.) f) HČR SDHo je podřízena ve smyslu těchto Stanov Okresnímu, Krajskému územnímu odboru HČR a HČR Ústředí Hasiči Česká republika, Okresní a Krajské územní odbory (HČR OÚO, HČR KÚO). HČR SDHo se mohou sdružovat v Okresní a Krajské územní odbory HČR. Tyto mohou HČR SDHo delegovat pravomoci, kompetence které jsou jim svěřovány těmito Stanovami, nebo jim ukládat úkoly. Kompetence a úkoly může všem těmto orgánům delegovat rovněž HČR. HČR Okresní a Krajské územní odbory se registrují na základě organizačního řádu schváleného zřizujícími orgány. Vedení HČR tyto Územní odbory registruje jako vnitřní organizační složku a o registraci vydá osvědčení Registrační list. Mají právní subjektivitu (IČO, DIČ) a z ní plynoucí hmotnou a majetkovou odpovědnost. Mají práva a povinnost vycházející z těchto Stanov a z platných zákonů České republiky Okresní územní odbory zejména spolupracují s orgány státní správy na úseku požární ochrany při zajišťování školení a výcviku a pomáhají zabezpečovat požadavky hasičských sborů, měst a obcí v příslušných orgánech podle územního rozdělení státu. Spolupracují při pořádání soutěží a ostatních aktivit v rámci celého HČR. Vznikem Krajských územních odborů HČR se neomezují práva a povinnosti vůči organizačním složkám HČR vycházející z platných Stanov. a) Struktura HČR OÚO Shromáždění představitelů předsedové HČR SDHo Stránka 6

7 Výkonný výbor - členové VV, vedení OÚO, předseda odborné rady OÚO, předseda a členové Dozorčí rady OÚO Vedení OÚO - Předseda, Tajemník, Jednatel Dozorčí rada - členové, předseda Odborné rady - členové, předseda b) Shromáždění představitelů (předsedů HČR OÚO) - Volí a odvolává Výkonný výbor, Vedení HČR OÚO, Předsedu a členy Dozorčí rady a další členy výkonného výboru, hospodáře, delegáty a zástupce do Krajských územních odborů HČR a Krajských odborných rad., - Rozhoduje o zástupcích do jiných orgánů a aktivů obce, okresu apod. - Vytváří podmínky a přijímá stanoviska k plnění úkolů a poslání HČR - Schvaluje finanční rozvahu HČR OÚO,kontroluje její plnění a schvaluje roční finanční zprávu a zprávu o inventarizaci majetku. - Předkládá návrhy a změny interních předpisů a nařízení a Stanov. - Schází podle potřeby, avšak nejméně 1 x do roka. Shormáždění je usnášení schopné, je-li přítomna alespoň ½ představitelů. c) Výkonný výbor HČR Okresního územního odboru zejména: - rozhoduje o dělbě práce členů výboru, - organizuje činnost SDHo, které spadají do místněpříslušné působnosti, - v souladu s předpisy hospodaří s majetkem, který Okresní územní odbor nabyl, - o své činnosti pravidelně min 1 x ročně informuje HČR Ústředí - Předkládá návrhy a změny interních předpisů,nařízení a Stanov - Uděluje ocenění a vyznamenání HČR Okresního územního odboru dle statutu vyznamenání a podává návrhy na ocenění vyšším Organizačním složkám HČR - Okresní územní odbor HČR je přímo podřízen HČR Krajskému územnímu odboru a HČR Ústředí. d) Pro usnadnění své činnosti si mohou organizační složky HČR zřizovat Odborné rady (mládeže, prevence, školení výcvik, velitelů, strojníků aj.) e) HČR OÚO je podřízena ve smyslu těchto Stanov Krajskému územnímu odboru HČR a Ústřednímu výkonnému výboru a je nadřízena HČR SDHo Stránka 7

8 9.5. Krajské územní odbory zejména spolupracují s orgány státní správy na úseku požární ochrany při zajišťování školení a výcviku a pomáhají zabezpečovat požadavky hasičských sborů, měst a obcí v příslušných orgánech podle územního rozdělení státu. Spolupracují při pořádání soutěží a ostatních aktivit v rámci celého HČR. Vznikem Krajských územních odborů HČR se neomezují práva a povinnosti vůči organizačním složkám HČR vycházející z platných Stanov. c) Struktura HČR KÚO Shromáždění představitelů předsedové HČR OÚO Výkonný výbor - členové VV, vedení OÚO, předseda odborné rady OÚO, předseda a členové Dozorčí rady OÚO Vedení KÚO - Předseda, Tajemník, Jednatel Dozorčí rada - členové, předseda Odborné rady - členové, předseda d) Shromáždění představitelů (předsedů HČR KÚO) - Volí a odvolává Výkonný výbor, Vedení HČR KÚO, Předsedu a členy Dozorčí rady a další členy výkonného výboru, hospodáře, delegáty a zástupce do HČR Ústředí a Ústředních odborných rad. - Rozhoduje o zástupcích do jiných orgánů a aktivů obce, okresu apod. - Vytváří podmínky a přijímá stanoviska k plnění úkolů a poslání HČR - Schvaluje finanční rozvahu HČR KÚO,kontroluje její plnění a schvaluje roční finanční zprávu a zprávu o inventarizaci majetku. - Předkládá návrhy a změny interních předpisů a nařízení a Stanov. - Schází podle potřeby, avšak nejméně 1 x do roka. Shormáždění je usnášení schopné, je-li přítomna alespoň ½ představitelů. Stránka 8

9 c) Výkonný výbor HČR Krajského územního odboru zejména: - rozhoduje o dělbě práce členů výboru, - organizuje činnost OÚO, SDHo, které spadají do místněpříslušné působnosti, - v souladu s předpisy hospodaří s majetkem, který Krajský územní odbor nabyl, - o své činnosti pravidelně min 1 x ročně informuje HČR Ústředí - Předkládá návrhy a změny interních předpisů,nařízení a Stanov - Uděluje ocenění a vyznamenání HČR Krajského územního odboru dle statutu vyznamenání a podává návrhy na ocenění vyšším Organizačním složkám HČR. - Krajský územní odbor HČR je přímo podřízen HČR Ústředí a nadřízen Okresnímu územnímu odboru a HČR SDHo. f) Pro usnadnění své činnosti si mohou organizační složky HČR zřizovat Odborné rady (mládeže, prevence, školení výcvik, velitelů, strojníků aj.) g) HČR KÚO je nadřízena ve smyslu těchto Stanov Okresnímu územnímu odboru HČR a podřízena HČR Ústředí. h) Předsedové HČR KÚO tvoří VV HČR Ústředí Ústřední orgány a) Struktura ústředních orgánů Ústředními orgány jsou: Ústřední výkonný výbor - nejvyšší orgán HČR, který tvoří předsedové KÚO, vedení HČR Ústředí, předsedové Ústředních odborných rad, předseda a členové Ústřední Dozorčí rady OÚO Vedení HČR výkonný orgán HČR - Předseda, Tajemník, Jednatel Ústřední Dozorčí rada - členové, předseda Stránka 9

10 Ústřední Odborné rady - členové, předseda b) Ústřední výkonný výbor (ÚVV HČR) - je zastřešujícím orgánem sdružení, koordinuje a řídí všechny organizační složky HČR. Spolupůsobí na úseku státní správy. - Volí a odvolává Vedení HČR Ústředí, Předsedu a členy Dozorčí rady a další členy Ústřednío výkonného výboru, hospodáře, Předsedy Ústředních odborných rad. - Rozhoduje o zástupcích do jiných orgánů a aktivů obce, okresu apod. - Vytváří podmínky a přijímá stanoviska k plnění úkolů a poslání HČR - Schvaluje finanční rozvahu HČR Ústředí,kontroluje její plnění a schvaluje roční finanční zprávu a zprávu o inventarizaci majetku. - Předkládá návrhy a změny interních předpisů a nařízení a Stanov. - Schází podle potřeby, avšak nejméně 1 x do roka. Jednání je usnášení schopné, je-li přítomna alespoň ½ členů ÚVV HČR - Schvaluje změnu Stanov - rozhoduje o dělbě práce členů výboru, - organizuje a koordinuje činnost všech organizační složek sdružení a odborných rad, - Uděluje ocenění a vyznamenání HČR Ústředí dle statutu ocenění a vyznamenání. c) Pro usnadnění své činnosti si mohou organizační složky HČR zřizovat Odborné rady (mládeže, prevence, školení výcvik, velitelů, strojníků aj.) d) Jednání Ústředního Výkonného výboru HČR svolává Předseda sdružení HČR dle potřeby, min. jednou ročně. Mimořádný Výkonný výbor Sdružení HČR neprodleně svolá na žádost nejméně 2/3 členů Ústředního Výkonného výboru HČR e) Vedení HČR- výkonný orgán Registruje a vydává registrační listy Sborům dobrovolných hasičů obcí, Okresním a Krajským územním odborům Sdružení. Vedení HČR se ze své činnosti zodpovídá Ústřednímu Výkonnému výboru HČR. Vede centrální evidenci členů. Uzavírá majetkové smlouvy na základě podkladů Ústředního Výkonného výboru Stránka 10

11 HČR. Vede jednání s přípravným výborem vznikající organizační složky HČR do jejícho ustavujícího jednání Dozorčí rada HČR Ústředí tvoří ji Předseda a členové Dozorčí rady HČR. Jedná se o nejvyšší Ústřední kontrolní orgán HČR, který dohlíží na hospodaření HČR. Ukládá úkoly a koordinuje činnost Dozorčích rad Krajských, Okresních územních odborů a Dozorčích rad Základních organizací SDH Sdružení HČR a spolupúsobí dle čl. 11 Stanov 9.8. Ústřední odborné rady tvoří je Předsedové odborných rad Krajských územních odborů HČR. Jsou voleni ústředním výkonným výborem. Čl. 11 Dozorčí rada Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení.v kterémkoliv organizačním článku sdružení HČR Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí Valných hromad a dohlíží na hospodaření sdružení. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem a v souladu s platnými normami a zákony ČR V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat v příslušné organizační jednotce sdružení Valnou hromadu, shromáždění nebo jednání VV. Takto svolaná jednání musí projednat připomínky Dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě Dozorčí rada Základní organizace HČR SDHo, HČR Okresního, HČR Krajského územního odboru a Ústřední dozorčí rada má zpravidla 3 členy, které volí příslušný organizační článek sdružení HČR včetně Předsedy. Předsedové Krajských Dozorčích rad zvolí 3 člennou Ústřední Dozorčí radu, která si zvolí svého Předsedu Stránka 11

12 Čl.12 Funkční období, volba orgánů HČR Volení funkcionáři všech organizačních složek HČR, Předseda, Tajemník, Jednatel, člen Výkonného výboru, Předseda a člen Dozorčí rady, předsedové odborných rad jsou voleni na funkční období 5 let. Jsou voleni v jednotlivých stupních od základních organizačních složek HČR. Zvolení - Předsedové HČR SDHo tvoří Shromáždění Okresního územního odboru HČR. Z těchto předsedů je Shromážděním zvoleno Vedení HČR OÚO a Výkonný výbor. - Předsedové HČR OÚO tvoří Shromáždění KÚO. Z těchto předsedů je Shromážděním zvoleno Vedení HČR KÚO a Výkonný výbor. - Předsedové HČR KÚO tvoří Ústřední Výkonný výbor HČR. Z těchto předsedů je zvoleno Vedení HČR Ústředí - v obdobných krocích jsou volení předsedové odborných a dozorčích rad ve všech stupních organiozačních složek HČR. Počet členů si zvolí dle potřeby každá odborná rada. Čl.13 Dokumentace Z každého jednání organizační jednotky HČR jsou pořizovány zápisy Zapisovatelem, ověřovány Ověřovateli zápisu, schváleny příslušným Výkonným výborem HČR a uloženy k archivaci. Jednání je možno zaznamenat na datový nosič. O tomto způsobu jednání se provede zjednodušený zápis ověřený osobou pověřenou provedení záznamu a uloží se k datovému nosiči. Jednání mohou být vedena prostřednictvím videokonferencí či obdobných komunikačních sítí. O tomto způsobu vedení jednání se zpracuje zápis. Čl.14 Evidence Stránka 12

13 14.1. Na základě sjednocení dat budou údaje členů HČR včetně údajů o placení členských příspěvků zapsány do centrální evidence na základě podkladů Základních organizací HČR SDHo nebo HČR. Do centrální evidence má přístup pouze Předseda, Tajemník a Jednatel příslušné organizační složky HČR. Na evidenci se vztahuje zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn. Evidenci členské základny vede pověřený člen základní organizace HČR SDHo. Centrální evidence se aktualizuje v průběhu roku, z podkladů Základní organizace HČR SDHo minimálně 1 ročně před koncem kalendářního roku. Čl.15 Jednání jménem HČR Statutárním orgánem sdružení je Ústřední výkonný výbor, za který jedná Předseda nebo Tajemník Statutárním orgánem HČR Okresního územního odboru je Výkonný výbor OÚO HČR, za který jedná Předseda nebo Tajemník Statutárním orgánem HČR Krajského územního odboru je Výkonný výbor KÚO HČR, za který jedná jménem příslušné organizační složky Předseda nebo Tajemník Statutárním orgánem HČR SDHo je výkonný výbor, za který jedná Předseda nebo Tajemník Všechny organizační složky HČR, ustanovené podle těchto Stanov, zabezpečují a rozvíjejí činnost především z majetku HČR. Jejich hospodaření musí být v souladu s obecně platnými předpisy a zákony ČR. Čl.16 Symboly, vyznamenání a užívání Stránka 13

14 Všechny organizační složky Sdružení užívají Velký znak HČR tvoří kruhovou základnu, kde je v horním půlkruhu nápis HASIČI, ve spodním půlkruhu ČESKÁ REPUBLIKA. Hasičská sekyra je ve středu protnuta zkříženými žebříky a celek je olemován 6 listy lípy srdčité. Střed znaku tvoří heraldika České republiky- Velký státní znak který označuje celostátní působnost. Tento symbol HČR je užíván také jako odznak k členskému osobního průkazu s registračním číslem člena společně s členským průkazem. Velký znak sdružení je užíván na razítkách Ústředních orgánů Sdružení HČR Malý znak HČR tvoří kruhovou základnu, kde je v horním půlkruhu nápis HASIČI, ve spodním půlkruhu ČESKÁ REPUBLIKA. Ve středu kruhu je zobrazen hasičský žebřík, který je nakloněn z leva doprava. Střed žebříku ve šikmo protnut z prava doleva trhacím hákem. Kolmo na středu je zobrazena hasičská bourací sekyra směřující vpravo. Přes tyto hasičské symboly je umístěn Malý státní znak ČR Lev se zlatou zbrojí na červeném podkladu. Malý znak HČR je užíván na razítkách organizačních složek HČR (SDHo, Krajské a Okresní územní odbory) Každý člen HČR má právo nosit viditelně na vycházkovém stejnokroji udělená vyznamenání a ocenění dle statutu vyznamenání a odznak s identifikačním číslem. Odznak se nosí na závěsu na levé straně saka vycházkového stejnokroje nebo košile HČR respektuje a uznává všechna doposud užívaná, udělená ocenění členů i organizačních složek, které byly uděleny v rámci složek působící na úseku Požární ochrany, státní správy, a ostatní složek IZS apod.. Tato udělená vyznamenání mohou být nošena viditelně na vycházkovém stejnokroji dle statutu vyznamenání. Čl.17 Majetek a smlouvy zdroje příjmů Každá vnitřní organizační jednotka může nabývat pro HČR movitý a nemovitý majetek, nebo jiná hmotná a nehmotná práva. Pravomoc uzavírat majetkové smlouvy je dána pouze statutárnímu orgánu příslušné organizační složky HČR. Každá vnitřní organizační složka podle příslušných předpisů, stanov, směrnic a podle rozpočtu samostatně, účelně a efektivně nakládá s majetkem HČR mu svěřeným. Stránka 14

15 17.2. Zdrojem příjmů mohou být a) Příspěvky členů HČR, b) sponzorské dary a dary od nepodnikajících fyzických osob, c) příjmy z pronájmu nebo prodeje nemovitého a movitého majetku, d) příjmy z loterií, tombol, kulturních, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a společenských akcí, e) příjmy z vlastní hospodářské činnosti, f) úroky z vkladů, úvěry a půjčky, g) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu ČR za plnění vyhlášených grantů, h) dotace a příspěvky z rozpočtů samosprávných celků a obcí. Čl.18 Hospodaření organizačních složek HČR K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje Výkonný výbor z členů HČR příslušné organizační složky hospodáře, nebo pověřenou osobu Za hospodaření organizační složky Sdružení HČR odpovídá zvolený hospodář, nebo pověřená osoba, který se zodpovídá Výkonnému výboru příslušné organizační složky HČR. Organizační složka sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného Výkonným výborem, hospodářem a schváleného statutárním orgánem příslušné organizační složky HČR Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto Stanov Výsledek hospodaření každé organizační jednotky sdružení HČR je k daného roku zpracován do daňového přiznání z příjmu právnických osob a podán do každého roku příslušnému Finančnímu úřadu. Čl.19 Členské příspěvky Každý řádný člen sdružení HČR je povinen platit řádně členský příspěvek, mimo členů dle čl. 19.2, který je stanoven ve výši minimálně 100,-Kč za Stránka 15

16 každý kalendářní rok. Členský příspěvek je součástí příjmu příslušné základní organizace HČR SDHo. Výši členského příspěvku Základní organizační složky HČR SDHo schvaluje Valná hromada. Maximální výše členského příspěvku není stanovena. Členský příspěvek se vybírá proti podpisu na příjmovém dokladu a to v případě 1. členství v den přijetí za člena HČR. Stávající člen je povinen uhradit členský příspěvek do pokladny HČR SDHo do 31. ledna každého roku. Prokázání zaplacení členského příspěvku bude zaznamenáno do peněžního deníku příslušného Sdružení SDHo HČR a vyznačením do evidenční karty člena vedené u příslušné organizační složky HČR SDHo. Jmenný seznam všech členů včetně platících členů bude předán vedení HČR do daného roku Členské příspěvky nemusí neplatit a) řádný člen nad 65 let věku b) Čestný člen, c) Mladý hasič do 15. let věku V případě, že není doposud založena Základní organizace HČR SDHo, Krajský nebo Okresní územní odbor, bude členský příspěvek hrazen na bankovní účet, nebo proti příjmovému dokladu do pokladny HČR Ústředí. Po založení organizační složky HČR,budou finanční prostředky převedeny na účet příslušné organizační složky HČR v daném roce dle počtu přispívajících členů evidované k dané místně příslušné organizační složce HČR. V případě založení organizační složky HČR až v následujícím kalendářním roce zůstávají vybrané členské příspěvky za předchozí kalendářní rok v pokladně vedení HČR, nebo rozděleny dle čl Stanov Základní organizace Sdružení HČR SDHo je povinna do každého roku odvést částku 100,-Kč z každého řádného přispívajícího člena Sdružení HČR. Čl. 20. Rozdělení Členských příspěvků organizačním složkám Sdružení HČR Z odvedené částky 100,-Kč ze Sdružení HČR SDHo bude převedena částka 20,-Kč na místně příslušný Okresní a 30,-Kč na místně příslušný Krajský územní odbor Sdružení HČR. V případě, že není zřízen Okresní územní odbor místně příslušného Kraje bude částka 50,-Kč převedena na Krajský územní odbor. V případě, že není zřízen Krajský územní odbor zůstavají členské příspěvky HČR Ústředí dle článku Stanov Stránka 16

17 Čl.21 Účetnictví, daně a oprávnění k podnikání Účetnictví sdružení vychází ze zákona o účetnictví, zákona o daních z příjmů a dalších obecně závazných právních předpisů vztahujících se na tuto oblast Veškerou činnost vykonává sdružení v souladu s obecně závaznými právními předpisy tj. zdravotními, hygienickými, požárními, bezpečnosti práce aj Pro výkon podnikatelské činnosti musí mít sdružení příslušná oprávnění dle zákona o živnostenském podnikání, popřípadě dalších obecně závazných právních předpisů Podnikatelská činnost může být vykonávána pouze jako vedlejší (doplňková) nikoliv jako hlavní. Čl. 22 Zánik sdružení HČR zaniká jen v případech stanovených zákonem, tj Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, ( 12, odst.1., písm. a) zák. sdruž.) Pravomocným rozhodnutím MV o jeho rozpuštění ( 12 odst. 1 písm. b) zák. sdruž.). Schváleno dne Změna stanov vzata na vědomí MV ČR pod Č.j. VS/1-1/78289/10-R Předseda HČR Ústředí František Matoušek v.r. Tajemník HČR Ústředí Milan Cichra v.r. Jednatel HČR Ústředí Leona Matoušková v.r. Stránka 17

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY Stanovy 1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY 1. Česká hasičská jednota je dobrovolným občanským sdružením, působícím na úseku požární ochrany. Má svůj znak, prapor a stejnokroj. Pro

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Čl. l: Úvodní ustanovení

Čl. l: Úvodní ustanovení Organizační řád Soubor předpisů SH ČMS I/5 2006 V souladu s ustanovením čl. 97 Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vydává výkonný výbor SH ČMS tento Organizační řád. Jeho účelem

Více

O R G A N I Z A Č N Í

O R G A N I Z A Č N Í Soubor předpisů SH ČMS I / 5-2006 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s ustanovením čl. 97 Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vydává výkonný výbor SH ČMS tento Organizační

Více

S T A N O V Y ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE. Úplné znění včetně dodatků č. 1 až 8

S T A N O V Y ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE. Úplné znění včetně dodatků č. 1 až 8 S T A N O V Y ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Úplné znění včetně dodatků č. 1 až 8 Obsah STANOV ČČK Preambule HLAVA I. Obecná ustanovení Článek 1. Název, sídlo, působnost, znak 1 5 Článek 2. Poslání a úkoly ČČK

Více

STANOVY Moravské Hasičské jednoty ve znění přijatém na sjezdu konaném v Zastávce dne 27.března 2010.

STANOVY Moravské Hasičské jednoty ve znění přijatém na sjezdu konaném v Zastávce dne 27.března 2010. STANOVY Moravské Hasičské jednoty ve znění přijatém na sjezdu konaném v Zastávce dne 27.března 2010. V.ft/ 1-r ff 6c/9 I-? ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Hlava první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČI.1

Více

STANOVY. Komunistické strany Čech a Moravy. I. Název, územní působnost a sídlo Komunistické strany Čech a Moravy

STANOVY. Komunistické strany Čech a Moravy. I. Název, územní působnost a sídlo Komunistické strany Čech a Moravy STANOVY Komunistické strany Čech a Moravy I. Název, územní působnost a sídlo Komunistické strany Čech a Moravy 1. Komunistická strana Čech a Moravy je demokratickou politickou stranou působící podle zákona.

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 17. 10. 2014 Část první

Více

S t a n o v y Č e s k é h o k y n o l o g i c k é h o s v a z u

S t a n o v y Č e s k é h o k y n o l o g i c k é h o s v a z u S t a n o v y Č e s k é h o k y n o l o g i c k é h o s v a z u Článek l Základní ustanovení 1) Název organizace : Český kynologický svaz (dále jen "svaz") 2) Sídlo : U Pergamenky 3,170 00 Praha 7 3) Působnost:

Více

Stanovy Unie železničních zaměstnanců

Stanovy Unie železničních zaměstnanců Stanovy Unie železničních zaměstnanců Část I. Základní ustanovení 1 Název, charakteristika a sídlo Unie železničních zaměstnanců 1. Unie železničních zaměstnanců (dále jen UŽZ) je odborovým sdružením,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 V souladu s ustanovením čl. 100 odst. 1 písm. a) a článku 101 stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS ) vydává výkonný výbor SH ČMS

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení STANOVY ORLA ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení 1) Název spolku je Orel. 2) Orel je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon ). 3) Orel je zapsaným

Více

S T A N O V Y. Platné od 1.1.2012 Č Á S T P R V N Í VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

S T A N O V Y. Platné od 1.1.2012 Č Á S T P R V N Í VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ S T A N O V Y Moravského rybářského svazu, o.s. Platné od 1.1.2012 Č Á S T P R V N Í VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení 1. Moravský rybářský svaz, o.s. (dále jen Svaz) je občanským sdružením podle

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

STANOVY. zapsaného spolku SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY. čl. I Název a sídlo

STANOVY. zapsaného spolku SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY. čl. I Název a sídlo STANOVY zapsaného spolku SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY čl. I Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Spolek posluchačů architektury (dále jen SPA ). 2. SPA má sídlo na Fakultě architektury ČVUT v

Více

Stanovy Profesní komory požární ochrany úplné znění včetně změn schválených dne 28. 4. 2015 valným shromážděním

Stanovy Profesní komory požární ochrany úplné znění včetně změn schválených dne 28. 4. 2015 valným shromážděním se sídlem Kolčavka 5, Praha 9 Libeň, PSČ 190 00, IČO 70843856 Komerční banka a.s. Praha 8, č.ú. 27-7227030257/0100 tel./fax: 266 310 016, e-mail: info@komora-po.cz www.komora-po.cz registrována ve spolkovém

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO A MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ k 1. červenci 2013 Schválen: usnesením č. 1219/2013/R na 35. schůzi Rady města Jílového dne 05.03.2013 (účinnost od 01.07. 2013). Aktualizován: usnesením

Více

N Á V R H. S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

N Á V R H. S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy N Á V R H S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy ÚVODNÍ USTANOVENÍ A POSLÁNÍ SVAZU Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství

Více

STANOVY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE

STANOVY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE STANOVY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE čl. 1 NÁZEV, SÍDLO A OBVOD PŮSOBNOSTI Název organizace: Sbor dobrovolných hasičů města Židlochovice Sídlo: Město Židlochovice, nám. Míru 23, PSČ 667

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCHAOS

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCHAOS STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCHAOS založeného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů Článek 1 Název, sídlo a charakter sdružení 1. Název sdružení zní: ARCHAOS (dále

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..)

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Preambule Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (případně Klastr Karlštejnsko) - je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé,

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více