Stanovy občanského sdružení Hasiči Česká republika. Čl. 1. Název a sídlo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy občanského sdružení Hasiči Česká republika. Čl. 1. Název a sídlo"

Transkript

1 Stanovy občanského sdružení Hasiči Česká republika Čl. 1. Název a sídlo Občanské sdružení HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA ve zkratce HČR (dále jen sdružení ) má své sídlo Krásno,Háje 512,PSČ Horní Slavkov okres Sokolov, kraj Karlovarský. Čl. 2 Charakter sdružení 2.1. Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zák. č. 300/1990 Sb., zák. č. 513/1991 Sb. a zák. č. 68/1993 Sb. (dále jen zák. sdruž. ), které působí na úseku požární ochrany ve smyslu zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 40/1994 Sb.,zákonem č. 203/1994 Sb., zákonem č. 163/1998 Sb., zákonem č. 71/2000 Sb. a zákonem č. 237/2000 Sb. (dále jen zákon o PO v platném znění. ) 2.2. Sdružení je právnickou osobou podle zákona o sdružování občanů Čl. 3 Základní cíle sdružení Základními cíli sdružení jsou zejména: 3.1. Činnost HČR je vymezena ústavou a zákony ČR a těmito Stanovami, 3.2. propagace a prosazování principů občanské společnosti, 3.3. sdružování členů Jednotek Sborů Dobrovolných hasičů obcí v České republice, a ostatních osob, organizací a institucí mající obdobný charakter činnosti a zaměření Cílem činnosti HČR je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek (dále jen mimořádné události ) 3.5. Spolupráce, zpravidla na základě smluv s obcemi a orgány státní správy, působícími na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva (Jednotky Sborů Dobrovolných hasičů obcí, Hasičský záchranný sbor ČR, Integrovaný záchranný systém ČR, Český Červený kříž, Policie ČR, Záchranné prapory Armády ČR, Českým svazem požárního sportu, apod.), s veřejností a s právnickými a fyzickými osobami. Stránka 1

2 3.6. Výchova mládeže na úseku požární ochrany, tělovýchovy a sportu Podpora Jednotek sborů Dobrovolných hasičů obcí České republiky Podpora při získávání grantů a dotací Spolupráce se sdružením stejného, nebo obdobného charakteru Mezinárodní spolupráce na úseku požární ochrany, výchovy mládeže a sportu. Činností HČR jsou zejména : Čl. 4 Formy činnosti sdružení 4.1. poradenská činnost pro obce, veřejnost a zájmová sdružení, 4.2. pořádání seminářů, přednášek a konferencí, 4.3. pořádání soutěží 4.4. pořádání školení 4.5. vydávání letáčků, publikací. Čl. 5 Členství ve sdružení 5.1. Členem HČR může být právnická, nebo fyzická osoba. Členství v HČR vzniká na základě vyplnění a podepsání Členské přihlášky HČR, zaplacením členského příspěvku a schválení této přihlášky Výkonným výborem místně příslušné Základní organizace HČR SDHo. O přijetí rozhoduje Výkonný výbor Základní organizace HČR SDHo na svém nejbližším jednání V případě, že není zřízena Základní organizace HČR SDHo, členství vzniká dle čl 5. Odst 1. Stanov s tím, že přijetí schvaluje Vedení HČR. Členský příspěvek je taktéž hrazen na účet SHČR po přijetí Řádný Člen má vystaven členský průkaz s osobním evidenčním číslem, který může být doplněn odznakem HČR dle čl Stanov 5.4. Hasičem, se stane fyzická osoba starší osmnácti let, 5.5. Mladým hasičem se stane fyzická osoba starší šesti let a nedovršující osmnácti let, souhlasí-li s jejím členstvím zákonný zástupce této osoby, který podepíše členskou přihlášku člena a souhlasí s tím kolektiv mladých hasičů, pokud ve sboru působí Dovršením osmnácti let věku se stává z Mladého hasiče hasič Čl.6 Stránka 2

3 Práva členů Člen HČR má právo: 6.1. Účastnit se jednání členské schůze Volit orgány HČR a být volen do těchto orgánů Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení Podílet se na praktické činnosti HČR Obracet se s návrhy, připomínkami, stížnostmi a kritikou ke všem orgánům HČR. Ty jsou povinny zaujímat k nim konkrétní stanovisko a seznámit s ním člena, který je podal Nosit stejnokroj, odznaky a vyznamenání HČR. Čl.7 Povinnosti členů Člen HČR má povinnost: 7.1 Dodržovat Stanovy HČR, plnit usnesení orgánů sdružení. 7.2 Aktivně hájit zájmy HČR, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy HČR, 7.3 Účastnit se jednání orgánů HČR a přispívat ke zlepšení jejich práce. 7.4 Dbát cti a důstojnosti k symbolům, vyznamenáním HČR, jejich nošení a užívání. 7.5 Chránit a pečovat o majetek HČR mu svěřený. 7.6 Řádně platit Členské příspěvky 7.7 Chránit svůj Členský průkaz před ztrátou, zničením a zneužitím. Ztrátu je povinen bezodkladně oznámit organizační složce HČR, která jej vydala. Čl. 8 Zánik členství - vypořádání Stránka 3

4 Členství ve sdružení zaniká: 8.1. Doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze HČR Úmrtím člena HČR 8.3. Zánikem HČR dle čl.22 Stanov 8.4. Vyloučením člena, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí Výkonným výborem, který jej přijal porušuje tyto Stanovy 8.5. Neplatí řádně členské příspěvky i přez opakované upozornění Svým jednáním pod jménem HČR porušuje zákony a vyhlášky ČR přesto, že byl opakovaně na toto upozorněn Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství včetně odevzdání členského průkazu. Odznak s evidenčním číslem zůstává majetkem člena, ale pozbývá platnost. Toto je vyznačeno i v centrální evidenci a kartě člena. Čl. 9 Organizační jednotky Sdružení 9.1. Sdružení zřizuje organizační jednotky s právní subjektivitou (IČ, DIČ), a to základní organizace, okresní územní odbory a krajské územní odbory. Organizační jednotky působí (činí právní úkony) pod jednotným názvem HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA, doplněné o název organizační složky sdružení a názvu jeho sídla a) základní organizace - Hasiči Česká republika, Sbor dobrovolných hasičů obce (název obce jeho sídla), ve zkratce HČR SDHo + název obce, b) Hasiči Česká republika, Okresní, územní odbor doplněný o název okresu, nebo kraje. Ve zkratce HČR OÚO, HČR KÚO + název okresu, c) Hasiči Česká republika,krajský územní odbor doplněný o název kraje. Ve zkratce HČR OÚO, HČR KÚO + název kraje Hasiči Česká republika, Sbor Dobrovolných hasičů obce (HČR SDHo) a) HČR SDHo vznikají registrací Ústředním orgánem HČR na základě dobrovolného rozhodnutí nejméně 5 členů HČR v obci nebo její části. HČR vydává o registraci osvědčení Registrační list. HČR SDHo má samostatnou právní subjektivitu (IČO, DIČ) a z ní plynoucí hmotnou a majetkovou odpovědnost. Mají práva a povinnost vycházející těchto Stanov a z platných zákonů České republiky. Vznikem HČR SDHo se neomezují práva a povinnosti vůči organizačním složkám HČR vycházející z platných Stanov. Stránka 4

5 b) Struktura HČR SDHo Valná hromada - celá členská základna HČR SDHo Výkonný výbor - zvolení členové HČR SDHo, vedení HČR SDHo, předseda odborné rady, předseda a členové Dozorčí rady, Vedení - Předseda, Tajemník, Jednatel Dozorčí rada - členové, předseda Odborné rady - členové, předseda c) Valná hromada HČR SDHo zejména: - Volí a odvolává Výkonný výbor, Vedení SDHo, Předsedu a členy Dozorčí rady a další členy výkonného výboru, hospodáře, delegáty a zástupce do Okresních územních odborů Sdružení HČR a Okresních odborných rad., - Rozhoduje o zástupcích do jiných orgánů a aktivů obce, okresu apod. - Vytváří podmínky a přijímá stanoviska k plnění úkolů a poslání HČR - Schvaluje finanční rozvahu HČR SDHo,kontroluje její plnění a schvaluje roční finanční zprávu a zprávu o inventarizaci majetku. - Předkládá návrhy a změny interních předpisů a nařízení a Stanov. - Schází podle potřeby, avšak nejméně 1 x do roka. Jedna z valných hromad je výroční. Valná hromada HČR SDHo je schopna se usnášet, jeli přítomna alespoň ½ řádných členů HČR SDHo. d) Výkonný výbor HČR SDHo zejména: - Rozhoduje o dělbě práce členů výboru, - Rozhoduje o přijetí, ukončení členství člena a MH - Organizuje činnost základní organizace HČR SDHo,v souladu s předpisy hospodaří s majetkem, který nabyl. - Vede evidenci členů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn. Podklady předává bez odkladu Vedení HČR Ústředí do centrální evidence. - O své činnosti pravidelně informuje Valnou hromadu HČR SDHo a skládá jí účty. Stránka 5

6 - Uděluje ocenění a vyznamenání HČR SDHo dle statutu vyznamenání a podává návrhy na ocenění vyšším Organizačním složkám HČR - Je volen z řádních členů HČR SDHo na Valné hromadě e) Pro usnadnění své činnosti si mohou organizační složky HČR zřizovat Odborné rady (mládeže, prevence, školení výcvik, velitelů, strojníků aj.) f) HČR SDHo je podřízena ve smyslu těchto Stanov Okresnímu, Krajskému územnímu odboru HČR a HČR Ústředí Hasiči Česká republika, Okresní a Krajské územní odbory (HČR OÚO, HČR KÚO). HČR SDHo se mohou sdružovat v Okresní a Krajské územní odbory HČR. Tyto mohou HČR SDHo delegovat pravomoci, kompetence které jsou jim svěřovány těmito Stanovami, nebo jim ukládat úkoly. Kompetence a úkoly může všem těmto orgánům delegovat rovněž HČR. HČR Okresní a Krajské územní odbory se registrují na základě organizačního řádu schváleného zřizujícími orgány. Vedení HČR tyto Územní odbory registruje jako vnitřní organizační složku a o registraci vydá osvědčení Registrační list. Mají právní subjektivitu (IČO, DIČ) a z ní plynoucí hmotnou a majetkovou odpovědnost. Mají práva a povinnost vycházející z těchto Stanov a z platných zákonů České republiky Okresní územní odbory zejména spolupracují s orgány státní správy na úseku požární ochrany při zajišťování školení a výcviku a pomáhají zabezpečovat požadavky hasičských sborů, měst a obcí v příslušných orgánech podle územního rozdělení státu. Spolupracují při pořádání soutěží a ostatních aktivit v rámci celého HČR. Vznikem Krajských územních odborů HČR se neomezují práva a povinnosti vůči organizačním složkám HČR vycházející z platných Stanov. a) Struktura HČR OÚO Shromáždění představitelů předsedové HČR SDHo Stránka 6

7 Výkonný výbor - členové VV, vedení OÚO, předseda odborné rady OÚO, předseda a členové Dozorčí rady OÚO Vedení OÚO - Předseda, Tajemník, Jednatel Dozorčí rada - členové, předseda Odborné rady - členové, předseda b) Shromáždění představitelů (předsedů HČR OÚO) - Volí a odvolává Výkonný výbor, Vedení HČR OÚO, Předsedu a členy Dozorčí rady a další členy výkonného výboru, hospodáře, delegáty a zástupce do Krajských územních odborů HČR a Krajských odborných rad., - Rozhoduje o zástupcích do jiných orgánů a aktivů obce, okresu apod. - Vytváří podmínky a přijímá stanoviska k plnění úkolů a poslání HČR - Schvaluje finanční rozvahu HČR OÚO,kontroluje její plnění a schvaluje roční finanční zprávu a zprávu o inventarizaci majetku. - Předkládá návrhy a změny interních předpisů a nařízení a Stanov. - Schází podle potřeby, avšak nejméně 1 x do roka. Shormáždění je usnášení schopné, je-li přítomna alespoň ½ představitelů. c) Výkonný výbor HČR Okresního územního odboru zejména: - rozhoduje o dělbě práce členů výboru, - organizuje činnost SDHo, které spadají do místněpříslušné působnosti, - v souladu s předpisy hospodaří s majetkem, který Okresní územní odbor nabyl, - o své činnosti pravidelně min 1 x ročně informuje HČR Ústředí - Předkládá návrhy a změny interních předpisů,nařízení a Stanov - Uděluje ocenění a vyznamenání HČR Okresního územního odboru dle statutu vyznamenání a podává návrhy na ocenění vyšším Organizačním složkám HČR - Okresní územní odbor HČR je přímo podřízen HČR Krajskému územnímu odboru a HČR Ústředí. d) Pro usnadnění své činnosti si mohou organizační složky HČR zřizovat Odborné rady (mládeže, prevence, školení výcvik, velitelů, strojníků aj.) e) HČR OÚO je podřízena ve smyslu těchto Stanov Krajskému územnímu odboru HČR a Ústřednímu výkonnému výboru a je nadřízena HČR SDHo Stránka 7

8 9.5. Krajské územní odbory zejména spolupracují s orgány státní správy na úseku požární ochrany při zajišťování školení a výcviku a pomáhají zabezpečovat požadavky hasičských sborů, měst a obcí v příslušných orgánech podle územního rozdělení státu. Spolupracují při pořádání soutěží a ostatních aktivit v rámci celého HČR. Vznikem Krajských územních odborů HČR se neomezují práva a povinnosti vůči organizačním složkám HČR vycházející z platných Stanov. c) Struktura HČR KÚO Shromáždění představitelů předsedové HČR OÚO Výkonný výbor - členové VV, vedení OÚO, předseda odborné rady OÚO, předseda a členové Dozorčí rady OÚO Vedení KÚO - Předseda, Tajemník, Jednatel Dozorčí rada - členové, předseda Odborné rady - členové, předseda d) Shromáždění představitelů (předsedů HČR KÚO) - Volí a odvolává Výkonný výbor, Vedení HČR KÚO, Předsedu a členy Dozorčí rady a další členy výkonného výboru, hospodáře, delegáty a zástupce do HČR Ústředí a Ústředních odborných rad. - Rozhoduje o zástupcích do jiných orgánů a aktivů obce, okresu apod. - Vytváří podmínky a přijímá stanoviska k plnění úkolů a poslání HČR - Schvaluje finanční rozvahu HČR KÚO,kontroluje její plnění a schvaluje roční finanční zprávu a zprávu o inventarizaci majetku. - Předkládá návrhy a změny interních předpisů a nařízení a Stanov. - Schází podle potřeby, avšak nejméně 1 x do roka. Shormáždění je usnášení schopné, je-li přítomna alespoň ½ představitelů. Stránka 8

9 c) Výkonný výbor HČR Krajského územního odboru zejména: - rozhoduje o dělbě práce členů výboru, - organizuje činnost OÚO, SDHo, které spadají do místněpříslušné působnosti, - v souladu s předpisy hospodaří s majetkem, který Krajský územní odbor nabyl, - o své činnosti pravidelně min 1 x ročně informuje HČR Ústředí - Předkládá návrhy a změny interních předpisů,nařízení a Stanov - Uděluje ocenění a vyznamenání HČR Krajského územního odboru dle statutu vyznamenání a podává návrhy na ocenění vyšším Organizačním složkám HČR. - Krajský územní odbor HČR je přímo podřízen HČR Ústředí a nadřízen Okresnímu územnímu odboru a HČR SDHo. f) Pro usnadnění své činnosti si mohou organizační složky HČR zřizovat Odborné rady (mládeže, prevence, školení výcvik, velitelů, strojníků aj.) g) HČR KÚO je nadřízena ve smyslu těchto Stanov Okresnímu územnímu odboru HČR a podřízena HČR Ústředí. h) Předsedové HČR KÚO tvoří VV HČR Ústředí Ústřední orgány a) Struktura ústředních orgánů Ústředními orgány jsou: Ústřední výkonný výbor - nejvyšší orgán HČR, který tvoří předsedové KÚO, vedení HČR Ústředí, předsedové Ústředních odborných rad, předseda a členové Ústřední Dozorčí rady OÚO Vedení HČR výkonný orgán HČR - Předseda, Tajemník, Jednatel Ústřední Dozorčí rada - členové, předseda Stránka 9

10 Ústřední Odborné rady - členové, předseda b) Ústřední výkonný výbor (ÚVV HČR) - je zastřešujícím orgánem sdružení, koordinuje a řídí všechny organizační složky HČR. Spolupůsobí na úseku státní správy. - Volí a odvolává Vedení HČR Ústředí, Předsedu a členy Dozorčí rady a další členy Ústřednío výkonného výboru, hospodáře, Předsedy Ústředních odborných rad. - Rozhoduje o zástupcích do jiných orgánů a aktivů obce, okresu apod. - Vytváří podmínky a přijímá stanoviska k plnění úkolů a poslání HČR - Schvaluje finanční rozvahu HČR Ústředí,kontroluje její plnění a schvaluje roční finanční zprávu a zprávu o inventarizaci majetku. - Předkládá návrhy a změny interních předpisů a nařízení a Stanov. - Schází podle potřeby, avšak nejméně 1 x do roka. Jednání je usnášení schopné, je-li přítomna alespoň ½ členů ÚVV HČR - Schvaluje změnu Stanov - rozhoduje o dělbě práce členů výboru, - organizuje a koordinuje činnost všech organizační složek sdružení a odborných rad, - Uděluje ocenění a vyznamenání HČR Ústředí dle statutu ocenění a vyznamenání. c) Pro usnadnění své činnosti si mohou organizační složky HČR zřizovat Odborné rady (mládeže, prevence, školení výcvik, velitelů, strojníků aj.) d) Jednání Ústředního Výkonného výboru HČR svolává Předseda sdružení HČR dle potřeby, min. jednou ročně. Mimořádný Výkonný výbor Sdružení HČR neprodleně svolá na žádost nejméně 2/3 členů Ústředního Výkonného výboru HČR e) Vedení HČR- výkonný orgán Registruje a vydává registrační listy Sborům dobrovolných hasičů obcí, Okresním a Krajským územním odborům Sdružení. Vedení HČR se ze své činnosti zodpovídá Ústřednímu Výkonnému výboru HČR. Vede centrální evidenci členů. Uzavírá majetkové smlouvy na základě podkladů Ústředního Výkonného výboru Stránka 10

11 HČR. Vede jednání s přípravným výborem vznikající organizační složky HČR do jejícho ustavujícího jednání Dozorčí rada HČR Ústředí tvoří ji Předseda a členové Dozorčí rady HČR. Jedná se o nejvyšší Ústřední kontrolní orgán HČR, který dohlíží na hospodaření HČR. Ukládá úkoly a koordinuje činnost Dozorčích rad Krajských, Okresních územních odborů a Dozorčích rad Základních organizací SDH Sdružení HČR a spolupúsobí dle čl. 11 Stanov 9.8. Ústřední odborné rady tvoří je Předsedové odborných rad Krajských územních odborů HČR. Jsou voleni ústředním výkonným výborem. Čl. 11 Dozorčí rada Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení.v kterémkoliv organizačním článku sdružení HČR Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí Valných hromad a dohlíží na hospodaření sdružení. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem a v souladu s platnými normami a zákony ČR V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat v příslušné organizační jednotce sdružení Valnou hromadu, shromáždění nebo jednání VV. Takto svolaná jednání musí projednat připomínky Dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě Dozorčí rada Základní organizace HČR SDHo, HČR Okresního, HČR Krajského územního odboru a Ústřední dozorčí rada má zpravidla 3 členy, které volí příslušný organizační článek sdružení HČR včetně Předsedy. Předsedové Krajských Dozorčích rad zvolí 3 člennou Ústřední Dozorčí radu, která si zvolí svého Předsedu Stránka 11

12 Čl.12 Funkční období, volba orgánů HČR Volení funkcionáři všech organizačních složek HČR, Předseda, Tajemník, Jednatel, člen Výkonného výboru, Předseda a člen Dozorčí rady, předsedové odborných rad jsou voleni na funkční období 5 let. Jsou voleni v jednotlivých stupních od základních organizačních složek HČR. Zvolení - Předsedové HČR SDHo tvoří Shromáždění Okresního územního odboru HČR. Z těchto předsedů je Shromážděním zvoleno Vedení HČR OÚO a Výkonný výbor. - Předsedové HČR OÚO tvoří Shromáždění KÚO. Z těchto předsedů je Shromážděním zvoleno Vedení HČR KÚO a Výkonný výbor. - Předsedové HČR KÚO tvoří Ústřední Výkonný výbor HČR. Z těchto předsedů je zvoleno Vedení HČR Ústředí - v obdobných krocích jsou volení předsedové odborných a dozorčích rad ve všech stupních organiozačních složek HČR. Počet členů si zvolí dle potřeby každá odborná rada. Čl.13 Dokumentace Z každého jednání organizační jednotky HČR jsou pořizovány zápisy Zapisovatelem, ověřovány Ověřovateli zápisu, schváleny příslušným Výkonným výborem HČR a uloženy k archivaci. Jednání je možno zaznamenat na datový nosič. O tomto způsobu jednání se provede zjednodušený zápis ověřený osobou pověřenou provedení záznamu a uloží se k datovému nosiči. Jednání mohou být vedena prostřednictvím videokonferencí či obdobných komunikačních sítí. O tomto způsobu vedení jednání se zpracuje zápis. Čl.14 Evidence Stránka 12

13 14.1. Na základě sjednocení dat budou údaje členů HČR včetně údajů o placení členských příspěvků zapsány do centrální evidence na základě podkladů Základních organizací HČR SDHo nebo HČR. Do centrální evidence má přístup pouze Předseda, Tajemník a Jednatel příslušné organizační složky HČR. Na evidenci se vztahuje zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn. Evidenci členské základny vede pověřený člen základní organizace HČR SDHo. Centrální evidence se aktualizuje v průběhu roku, z podkladů Základní organizace HČR SDHo minimálně 1 ročně před koncem kalendářního roku. Čl.15 Jednání jménem HČR Statutárním orgánem sdružení je Ústřední výkonný výbor, za který jedná Předseda nebo Tajemník Statutárním orgánem HČR Okresního územního odboru je Výkonný výbor OÚO HČR, za který jedná Předseda nebo Tajemník Statutárním orgánem HČR Krajského územního odboru je Výkonný výbor KÚO HČR, za který jedná jménem příslušné organizační složky Předseda nebo Tajemník Statutárním orgánem HČR SDHo je výkonný výbor, za který jedná Předseda nebo Tajemník Všechny organizační složky HČR, ustanovené podle těchto Stanov, zabezpečují a rozvíjejí činnost především z majetku HČR. Jejich hospodaření musí být v souladu s obecně platnými předpisy a zákony ČR. Čl.16 Symboly, vyznamenání a užívání Stránka 13

14 Všechny organizační složky Sdružení užívají Velký znak HČR tvoří kruhovou základnu, kde je v horním půlkruhu nápis HASIČI, ve spodním půlkruhu ČESKÁ REPUBLIKA. Hasičská sekyra je ve středu protnuta zkříženými žebříky a celek je olemován 6 listy lípy srdčité. Střed znaku tvoří heraldika České republiky- Velký státní znak který označuje celostátní působnost. Tento symbol HČR je užíván také jako odznak k členskému osobního průkazu s registračním číslem člena společně s členským průkazem. Velký znak sdružení je užíván na razítkách Ústředních orgánů Sdružení HČR Malý znak HČR tvoří kruhovou základnu, kde je v horním půlkruhu nápis HASIČI, ve spodním půlkruhu ČESKÁ REPUBLIKA. Ve středu kruhu je zobrazen hasičský žebřík, který je nakloněn z leva doprava. Střed žebříku ve šikmo protnut z prava doleva trhacím hákem. Kolmo na středu je zobrazena hasičská bourací sekyra směřující vpravo. Přes tyto hasičské symboly je umístěn Malý státní znak ČR Lev se zlatou zbrojí na červeném podkladu. Malý znak HČR je užíván na razítkách organizačních složek HČR (SDHo, Krajské a Okresní územní odbory) Každý člen HČR má právo nosit viditelně na vycházkovém stejnokroji udělená vyznamenání a ocenění dle statutu vyznamenání a odznak s identifikačním číslem. Odznak se nosí na závěsu na levé straně saka vycházkového stejnokroje nebo košile HČR respektuje a uznává všechna doposud užívaná, udělená ocenění členů i organizačních složek, které byly uděleny v rámci složek působící na úseku Požární ochrany, státní správy, a ostatní složek IZS apod.. Tato udělená vyznamenání mohou být nošena viditelně na vycházkovém stejnokroji dle statutu vyznamenání. Čl.17 Majetek a smlouvy zdroje příjmů Každá vnitřní organizační jednotka může nabývat pro HČR movitý a nemovitý majetek, nebo jiná hmotná a nehmotná práva. Pravomoc uzavírat majetkové smlouvy je dána pouze statutárnímu orgánu příslušné organizační složky HČR. Každá vnitřní organizační složka podle příslušných předpisů, stanov, směrnic a podle rozpočtu samostatně, účelně a efektivně nakládá s majetkem HČR mu svěřeným. Stránka 14

15 17.2. Zdrojem příjmů mohou být a) Příspěvky členů HČR, b) sponzorské dary a dary od nepodnikajících fyzických osob, c) příjmy z pronájmu nebo prodeje nemovitého a movitého majetku, d) příjmy z loterií, tombol, kulturních, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a společenských akcí, e) příjmy z vlastní hospodářské činnosti, f) úroky z vkladů, úvěry a půjčky, g) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu ČR za plnění vyhlášených grantů, h) dotace a příspěvky z rozpočtů samosprávných celků a obcí. Čl.18 Hospodaření organizačních složek HČR K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje Výkonný výbor z členů HČR příslušné organizační složky hospodáře, nebo pověřenou osobu Za hospodaření organizační složky Sdružení HČR odpovídá zvolený hospodář, nebo pověřená osoba, který se zodpovídá Výkonnému výboru příslušné organizační složky HČR. Organizační složka sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného Výkonným výborem, hospodářem a schváleného statutárním orgánem příslušné organizační složky HČR Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto Stanov Výsledek hospodaření každé organizační jednotky sdružení HČR je k daného roku zpracován do daňového přiznání z příjmu právnických osob a podán do každého roku příslušnému Finančnímu úřadu. Čl.19 Členské příspěvky Každý řádný člen sdružení HČR je povinen platit řádně členský příspěvek, mimo členů dle čl. 19.2, který je stanoven ve výši minimálně 100,-Kč za Stránka 15

16 každý kalendářní rok. Členský příspěvek je součástí příjmu příslušné základní organizace HČR SDHo. Výši členského příspěvku Základní organizační složky HČR SDHo schvaluje Valná hromada. Maximální výše členského příspěvku není stanovena. Členský příspěvek se vybírá proti podpisu na příjmovém dokladu a to v případě 1. členství v den přijetí za člena HČR. Stávající člen je povinen uhradit členský příspěvek do pokladny HČR SDHo do 31. ledna každého roku. Prokázání zaplacení členského příspěvku bude zaznamenáno do peněžního deníku příslušného Sdružení SDHo HČR a vyznačením do evidenční karty člena vedené u příslušné organizační složky HČR SDHo. Jmenný seznam všech členů včetně platících členů bude předán vedení HČR do daného roku Členské příspěvky nemusí neplatit a) řádný člen nad 65 let věku b) Čestný člen, c) Mladý hasič do 15. let věku V případě, že není doposud založena Základní organizace HČR SDHo, Krajský nebo Okresní územní odbor, bude členský příspěvek hrazen na bankovní účet, nebo proti příjmovému dokladu do pokladny HČR Ústředí. Po založení organizační složky HČR,budou finanční prostředky převedeny na účet příslušné organizační složky HČR v daném roce dle počtu přispívajících členů evidované k dané místně příslušné organizační složce HČR. V případě založení organizační složky HČR až v následujícím kalendářním roce zůstávají vybrané členské příspěvky za předchozí kalendářní rok v pokladně vedení HČR, nebo rozděleny dle čl Stanov Základní organizace Sdružení HČR SDHo je povinna do každého roku odvést částku 100,-Kč z každého řádného přispívajícího člena Sdružení HČR. Čl. 20. Rozdělení Členských příspěvků organizačním složkám Sdružení HČR Z odvedené částky 100,-Kč ze Sdružení HČR SDHo bude převedena částka 20,-Kč na místně příslušný Okresní a 30,-Kč na místně příslušný Krajský územní odbor Sdružení HČR. V případě, že není zřízen Okresní územní odbor místně příslušného Kraje bude částka 50,-Kč převedena na Krajský územní odbor. V případě, že není zřízen Krajský územní odbor zůstavají členské příspěvky HČR Ústředí dle článku Stanov Stránka 16

17 Čl.21 Účetnictví, daně a oprávnění k podnikání Účetnictví sdružení vychází ze zákona o účetnictví, zákona o daních z příjmů a dalších obecně závazných právních předpisů vztahujících se na tuto oblast Veškerou činnost vykonává sdružení v souladu s obecně závaznými právními předpisy tj. zdravotními, hygienickými, požárními, bezpečnosti práce aj Pro výkon podnikatelské činnosti musí mít sdružení příslušná oprávnění dle zákona o živnostenském podnikání, popřípadě dalších obecně závazných právních předpisů Podnikatelská činnost může být vykonávána pouze jako vedlejší (doplňková) nikoliv jako hlavní. Čl. 22 Zánik sdružení HČR zaniká jen v případech stanovených zákonem, tj Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, ( 12, odst.1., písm. a) zák. sdruž.) Pravomocným rozhodnutím MV o jeho rozpuštění ( 12 odst. 1 písm. b) zák. sdruž.). Schváleno dne Změna stanov vzata na vědomí MV ČR pod Č.j. VS/1-1/78289/10-R Předseda HČR Ústředí František Matoušek v.r. Tajemník HČR Ústředí Milan Cichra v.r. Jednatel HČR Ústředí Leona Matoušková v.r. Stránka 17

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY Stanovy 1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY 1. Česká hasičská jednota je dobrovolným občanským sdružením, působícím na úseku požární ochrany. Má svůj znak, prapor a stejnokroj. Pro

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

Stanovy. Centrum hiporehabilitace Mirákl o.s.

Stanovy. Centrum hiporehabilitace Mirákl o.s. Stanovy Centrum hiporehabilitace Mirákl o.s. 1 Článek I. Základní ustanovení Název: Centrum hiporehabilitace Mirákl o.s., ve zkratce C.H. Mirákl o.s. (dále jen sdružení ) C.H. Mirákl o.s. je dobrovolné

Více

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Preambule Občanské sdružení Ćtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně motivuje ke zdravému životnímu stylu přijetím osobní odpovědnosti

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. 1. Základní ustanovení 1.1 Sdružení se nazývá Tělovýchovná jednota Sport pro všechny, z. s. V běžném korespondenčním styku nebo při propagaci

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

2. h) aktivně se zúčastňovat na zvelebování životního prostředí a spolupracovat při realizaci ekologických programů. Přispívat k ochraně zemědělského

2. h) aktivně se zúčastňovat na zvelebování životního prostředí a spolupracovat při realizaci ekologických programů. Přispívat k ochraně zemědělského S T A N O V Y OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ "FOTBALOVÝ KLUB DOLNÍ POUSTEVNA" Základní ustanovení Název, sídlo a organizační působnost : Článek 1 1. Fotbalový klub Dolní Poustevna (dále jen FK Dolní Poustevna) je

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou

S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou, z.s. (dále jen TJ). 2. Sídlo spolku:

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s.

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Název a sídlo: Občanského sdružení, které bude užívat název LEPŠÍ KOSTELEC o.s., se sídlem Smržická 884, 798 41 Kostelec na Hané (IČO: 28553837). Místem

Více

Stanovy České elektrotechnické společnosti, z.s.

Stanovy České elektrotechnické společnosti, z.s. Stanovy České elektrotechnické společnosti, z.s. Článek 1. Základní ustanovení 1.1 Česká elektrotechnická společnost, z. s. (dále jen ČES, z.s.) je zapsaný spolek podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení S T A N O V Y občanského sdružení MLADÍ pro Dobřany čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název sdružení je: Mladí pro Dobřany (dále jen sdružení ). 2. Sídlem sdružení jsou Dobřany, ulice

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Žichlínku, na adrese Žichlínek 243, 563 01, Žichlínek. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Stanovy občanského sdružení Svata.net

Stanovy občanského sdružení Svata.net Stanovy sdružení Svata.net verze: 20050715 Stanovy občanského sdružení Svata.net Čl. 1. Základní ustanovení 1. Svata.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických

Více

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU I. Základní ustanovení Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů rodičů žáků a příznivců Základní školy a mateřské školy Pod Zvonek, příspěvková organizace, Pod Zvonek 1835, 737 01

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy občanského sdružení Plchovánek

Stanovy občanského sdružení Plchovánek Stanovy občanského sdružení Plchovánek Článek 1. Poslání sdružení a) Občanské sdružení Plchovánek (dále jen OS Plchovánek ) vzniká na základě potřeby obyvatel obce Plch rozvíjet kulturní a společenský

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie.

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie. Stanovy spolku Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Asociace studentů fyzioterapie z.s. (dále jen asociace ). Sídlo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol Čl. 2 Statut asociace

Více

Občané za spokojené bydlení

Občané za spokojené bydlení STANOVY SPOLKU Občané za spokojené bydlení 2015 (verze dle NOZ) S t a n o v y s p o l k u Občané za spokojené bydlení Čl. 1 Sídlo a cíl činnosti 1. Sídlo spolku Občané za spokojené bydlení (dále jen OSB

Více

Stanovy spolku ART Foundation z.s.

Stanovy spolku ART Foundation z.s. Stanovy spolku ART Foundation z.s. registrovaného Mininisterstvem vnitra ČR, dne 16.01.2007 pod č.j. VS/1-1/66 255/07-R, IČ 27053474, zapsaného u Městského soudu v Praze, L 17368 Stanovy schváleny Správní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov Článek I. Základní ustanovení 1. HC Lední medvědi, zapsaný spolek je dobrovolným nezávislým zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, provozujících

Více

Stanovy spolku ze dne Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Cíle spolku. Článek 3 Spolková činnost

Stanovy spolku ze dne Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Cíle spolku. Článek 3 Spolková činnost Stanovy spolku ze dne 10. 4. 2016 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Název spolku: Společnost katolického domu v Blansku, z. s. 2) Společnost Katolického domu v Blansku, z. s. (dále jen spolek) je spolkem ve

Více

S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply

S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply I. Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Sokol (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

S T A T U T Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

S T A T U T Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje S T A T U T Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Část první čl. 1 Základní ustanovení (1) Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (dále jen KHK MSK) je sdružením podnikatelů přijatých

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

STANOVY TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL OHRAZENICE. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL OHRAZENICE. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL OHRAZENICE Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL OHRAZENICE Sídlo: Ohrazenice 121, 511 01 Turnov Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství Stanovy občanského sdružení RIDERS ČR o.s. Čl. 1 Název a sídlo 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků se zakládá občanské sdružení s názvem RIDERS ČR o.s. (dále jen Sdružení).

Více

S T A N O V Y sportovního klubu

S T A N O V Y sportovního klubu S T A N O V Y sportovního klubu PLAVÁNÍ České Budějovice o.s. I. Základní ustanovení 1. PLAVÁNÍ České Budějovice o.s. (dále jen SK) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport,

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

Stanovy Sdružení nájemníků ČR

Stanovy Sdružení nájemníků ČR Stanovy Sdružení nájemníků ČR Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Sdružení nájemníků České republiky (dále jen SON ) je dobrovolné sdružení občanů České republiky, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s.

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASOCIACE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. STANOVY Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název sdružení: Zkrácené označení: Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASP ČR, o. s. Sídlo: Základní

Více

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU STANOVY SPOLKU Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Článek I Základní ustanovení Spolek Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. (dále jen spolek) je dobrovolná společenská organizace sdružující

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y Název organizace: Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. IČ : 00435805 Sídlo organizace: Svitavy, Kapitána Nálepky 39 Působnost: Regionální sportovní tělovýchovná organizace tělovýchovných

Více

Stanovy. Revma Ligy v ČR, o.s.

Stanovy. Revma Ligy v ČR, o.s. Stanovy Revma Ligy v ČR, o.s. Revma Liga v Č R je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, které bylo registrováno Ministerstvem vnitra České republiky dne 15. 8. 1991 pod

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽEN~ Solopisky - Kala. OBECNÁ USTANOVENí. či. 1 Obsah a cíl

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽEN~ Solopisky - Kala. OBECNÁ USTANOVENí. či. 1 Obsah a cíl I eg raee e ne'.j. 101(....... - I 'pod Č J....!X(~~f!!:~~!.!~~~ Il'O...~.~..9...Q.Q..~.. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽEN~ Solopisky - Kala OBECNÁ USTANOVENí či. 1 Obsah a cíl Občanské sdružení fyzických a

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s.

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. I. Název a sídlo Název: Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, o.s. Preambule Kynologický klub Drahelčice Rudná, o.s. je dobrovolné nepolitické sdružení chovatelů, majitelů a zájemců o výcvik psů všech

Více

Stanovy. Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová

Stanovy. Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová Stanovy Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová Spolek přijalo název: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová Spolek má sídlo: Paskovská 110/46, Ostrava Hrabová, 720 00 Spolek je společenstvím

Více

S t a n o v y s p o l k u

S t a n o v y s p o l k u ANIMAL EYE, z. s. S t a n o v y s p o l k u I. Název a sídlo ANIMAL EYE, z. s. (dále jen spolek ), je samosprávný a dobrovolný svazek osob, založený podle 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

STANOVY. zapsaného spolku. Klub chovatelů andulek

STANOVY. zapsaného spolku. Klub chovatelů andulek STANOVY zapsaného spolku Klub chovatelů andulek Čl. I Název, sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku: Klub chovatelů andulek, z.s. (dále jen KCHA) 2) Sídlo KCHA: Kralická 6, Praha 10, PSČ 100

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

S t a n o v y. Hornického spolku Solles Chodov. Čl.1 Název a sídlo

S t a n o v y. Hornického spolku Solles Chodov. Čl.1 Název a sídlo S t a n o v y Hornického spolku Solles Chodov Čl.1 Název a sídlo Název: Hornický spolek Solles Chodov (dále jen "sdružení ") Sídlo: Hrnčířská 462, 357 35 Chodov Čl.2 Statut sdružení Sdružení je dobrovolné,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Čl. 1. Základní ustanovení 1.1 Název občanského sdružení: Občanské sdružení Kohoutov (dále jen sdružení ) 1.2 Sdružení má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

STANOVY. občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. I.

STANOVY. občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. I. STANOVY občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Název: Občanské sdružení BRÁNIČÁNEK, dále jen sdružení. Sídlo:

Více

S T A N O V Y občanského sdružení JK Bobři Sušice

S T A N O V Y občanského sdružení JK Bobři Sušice S T A N O V Y občanského sdružení JK Bobři Sušice I. Základní ustanovení 1. Oficiální název sdružení: JK Bobři Sušice 1. JK Bobři Sušice (dále jen Sdružení) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče

Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče 1 Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče Hlava I. Název, sídlo a působnost organizace Čl.1. Zakládaná stavovská organizace má název: Asociace pracovníků středisek výchovné péče (dále jen Asociace).

Více

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace Stanovy APEK 1 Název a sídlo Asociace 1.1 Název Asociace je "Asociace pro elektronickou komerci", zkráceně APEK. 1.2 Sídlem Asociace je Praha, Sokolská 23, 120 00 Praha 2. 2 Právní postavení Asociace 2.1

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice Stanovy Spolku rodičů při ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice Článek I. Úvodní ustanovení Původní název spolku: Sdružení přátel základní školy ul. J. Š. Baara 20, 370 01 České Budějovice,

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Klub ekologické výchovy Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Klub ekologické výchovy Zkráceně: (K E V) ( dále jen sdružení) Sídlem

Více