Stanovy občanského sdružení Hasiči Česká republika. Čl. 1. Název a sídlo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy občanského sdružení Hasiči Česká republika. Čl. 1. Název a sídlo"

Transkript

1 Stanovy občanského sdružení Hasiči Česká republika Čl. 1. Název a sídlo Občanské sdružení HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA ve zkratce HČR (dále jen sdružení ) má své sídlo Krásno,Háje 512,PSČ Horní Slavkov okres Sokolov, kraj Karlovarský. Čl. 2 Charakter sdružení 2.1. Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zák. č. 300/1990 Sb., zák. č. 513/1991 Sb. a zák. č. 68/1993 Sb. (dále jen zák. sdruž. ), které působí na úseku požární ochrany ve smyslu zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 40/1994 Sb.,zákonem č. 203/1994 Sb., zákonem č. 163/1998 Sb., zákonem č. 71/2000 Sb. a zákonem č. 237/2000 Sb. (dále jen zákon o PO v platném znění. ) 2.2. Sdružení je právnickou osobou podle zákona o sdružování občanů Čl. 3 Základní cíle sdružení Základními cíli sdružení jsou zejména: 3.1. Činnost HČR je vymezena ústavou a zákony ČR a těmito Stanovami, 3.2. propagace a prosazování principů občanské společnosti, 3.3. sdružování členů Jednotek Sborů Dobrovolných hasičů obcí v České republice, a ostatních osob, organizací a institucí mající obdobný charakter činnosti a zaměření Cílem činnosti HČR je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek (dále jen mimořádné události ) 3.5. Spolupráce, zpravidla na základě smluv s obcemi a orgány státní správy, působícími na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva (Jednotky Sborů Dobrovolných hasičů obcí, Hasičský záchranný sbor ČR, Integrovaný záchranný systém ČR, Český Červený kříž, Policie ČR, Záchranné prapory Armády ČR, Českým svazem požárního sportu, apod.), s veřejností a s právnickými a fyzickými osobami. Stránka 1

2 3.6. Výchova mládeže na úseku požární ochrany, tělovýchovy a sportu Podpora Jednotek sborů Dobrovolných hasičů obcí České republiky Podpora při získávání grantů a dotací Spolupráce se sdružením stejného, nebo obdobného charakteru Mezinárodní spolupráce na úseku požární ochrany, výchovy mládeže a sportu. Činností HČR jsou zejména : Čl. 4 Formy činnosti sdružení 4.1. poradenská činnost pro obce, veřejnost a zájmová sdružení, 4.2. pořádání seminářů, přednášek a konferencí, 4.3. pořádání soutěží 4.4. pořádání školení 4.5. vydávání letáčků, publikací. Čl. 5 Členství ve sdružení 5.1. Členem HČR může být právnická, nebo fyzická osoba. Členství v HČR vzniká na základě vyplnění a podepsání Členské přihlášky HČR, zaplacením členského příspěvku a schválení této přihlášky Výkonným výborem místně příslušné Základní organizace HČR SDHo. O přijetí rozhoduje Výkonný výbor Základní organizace HČR SDHo na svém nejbližším jednání V případě, že není zřízena Základní organizace HČR SDHo, členství vzniká dle čl 5. Odst 1. Stanov s tím, že přijetí schvaluje Vedení HČR. Členský příspěvek je taktéž hrazen na účet SHČR po přijetí Řádný Člen má vystaven členský průkaz s osobním evidenčním číslem, který může být doplněn odznakem HČR dle čl Stanov 5.4. Hasičem, se stane fyzická osoba starší osmnácti let, 5.5. Mladým hasičem se stane fyzická osoba starší šesti let a nedovršující osmnácti let, souhlasí-li s jejím členstvím zákonný zástupce této osoby, který podepíše členskou přihlášku člena a souhlasí s tím kolektiv mladých hasičů, pokud ve sboru působí Dovršením osmnácti let věku se stává z Mladého hasiče hasič Čl.6 Stránka 2

3 Práva členů Člen HČR má právo: 6.1. Účastnit se jednání členské schůze Volit orgány HČR a být volen do těchto orgánů Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení Podílet se na praktické činnosti HČR Obracet se s návrhy, připomínkami, stížnostmi a kritikou ke všem orgánům HČR. Ty jsou povinny zaujímat k nim konkrétní stanovisko a seznámit s ním člena, který je podal Nosit stejnokroj, odznaky a vyznamenání HČR. Čl.7 Povinnosti členů Člen HČR má povinnost: 7.1 Dodržovat Stanovy HČR, plnit usnesení orgánů sdružení. 7.2 Aktivně hájit zájmy HČR, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy HČR, 7.3 Účastnit se jednání orgánů HČR a přispívat ke zlepšení jejich práce. 7.4 Dbát cti a důstojnosti k symbolům, vyznamenáním HČR, jejich nošení a užívání. 7.5 Chránit a pečovat o majetek HČR mu svěřený. 7.6 Řádně platit Členské příspěvky 7.7 Chránit svůj Členský průkaz před ztrátou, zničením a zneužitím. Ztrátu je povinen bezodkladně oznámit organizační složce HČR, která jej vydala. Čl. 8 Zánik členství - vypořádání Stránka 3

4 Členství ve sdružení zaniká: 8.1. Doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze HČR Úmrtím člena HČR 8.3. Zánikem HČR dle čl.22 Stanov 8.4. Vyloučením člena, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí Výkonným výborem, který jej přijal porušuje tyto Stanovy 8.5. Neplatí řádně členské příspěvky i přez opakované upozornění Svým jednáním pod jménem HČR porušuje zákony a vyhlášky ČR přesto, že byl opakovaně na toto upozorněn Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství včetně odevzdání členského průkazu. Odznak s evidenčním číslem zůstává majetkem člena, ale pozbývá platnost. Toto je vyznačeno i v centrální evidenci a kartě člena. Čl. 9 Organizační jednotky Sdružení 9.1. Sdružení zřizuje organizační jednotky s právní subjektivitou (IČ, DIČ), a to základní organizace, okresní územní odbory a krajské územní odbory. Organizační jednotky působí (činí právní úkony) pod jednotným názvem HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA, doplněné o název organizační složky sdružení a názvu jeho sídla a) základní organizace - Hasiči Česká republika, Sbor dobrovolných hasičů obce (název obce jeho sídla), ve zkratce HČR SDHo + název obce, b) Hasiči Česká republika, Okresní, územní odbor doplněný o název okresu, nebo kraje. Ve zkratce HČR OÚO, HČR KÚO + název okresu, c) Hasiči Česká republika,krajský územní odbor doplněný o název kraje. Ve zkratce HČR OÚO, HČR KÚO + název kraje Hasiči Česká republika, Sbor Dobrovolných hasičů obce (HČR SDHo) a) HČR SDHo vznikají registrací Ústředním orgánem HČR na základě dobrovolného rozhodnutí nejméně 5 členů HČR v obci nebo její části. HČR vydává o registraci osvědčení Registrační list. HČR SDHo má samostatnou právní subjektivitu (IČO, DIČ) a z ní plynoucí hmotnou a majetkovou odpovědnost. Mají práva a povinnost vycházející těchto Stanov a z platných zákonů České republiky. Vznikem HČR SDHo se neomezují práva a povinnosti vůči organizačním složkám HČR vycházející z platných Stanov. Stránka 4

5 b) Struktura HČR SDHo Valná hromada - celá členská základna HČR SDHo Výkonný výbor - zvolení členové HČR SDHo, vedení HČR SDHo, předseda odborné rady, předseda a členové Dozorčí rady, Vedení - Předseda, Tajemník, Jednatel Dozorčí rada - členové, předseda Odborné rady - členové, předseda c) Valná hromada HČR SDHo zejména: - Volí a odvolává Výkonný výbor, Vedení SDHo, Předsedu a členy Dozorčí rady a další členy výkonného výboru, hospodáře, delegáty a zástupce do Okresních územních odborů Sdružení HČR a Okresních odborných rad., - Rozhoduje o zástupcích do jiných orgánů a aktivů obce, okresu apod. - Vytváří podmínky a přijímá stanoviska k plnění úkolů a poslání HČR - Schvaluje finanční rozvahu HČR SDHo,kontroluje její plnění a schvaluje roční finanční zprávu a zprávu o inventarizaci majetku. - Předkládá návrhy a změny interních předpisů a nařízení a Stanov. - Schází podle potřeby, avšak nejméně 1 x do roka. Jedna z valných hromad je výroční. Valná hromada HČR SDHo je schopna se usnášet, jeli přítomna alespoň ½ řádných členů HČR SDHo. d) Výkonný výbor HČR SDHo zejména: - Rozhoduje o dělbě práce členů výboru, - Rozhoduje o přijetí, ukončení členství člena a MH - Organizuje činnost základní organizace HČR SDHo,v souladu s předpisy hospodaří s majetkem, který nabyl. - Vede evidenci členů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn. Podklady předává bez odkladu Vedení HČR Ústředí do centrální evidence. - O své činnosti pravidelně informuje Valnou hromadu HČR SDHo a skládá jí účty. Stránka 5

6 - Uděluje ocenění a vyznamenání HČR SDHo dle statutu vyznamenání a podává návrhy na ocenění vyšším Organizačním složkám HČR - Je volen z řádních členů HČR SDHo na Valné hromadě e) Pro usnadnění své činnosti si mohou organizační složky HČR zřizovat Odborné rady (mládeže, prevence, školení výcvik, velitelů, strojníků aj.) f) HČR SDHo je podřízena ve smyslu těchto Stanov Okresnímu, Krajskému územnímu odboru HČR a HČR Ústředí Hasiči Česká republika, Okresní a Krajské územní odbory (HČR OÚO, HČR KÚO). HČR SDHo se mohou sdružovat v Okresní a Krajské územní odbory HČR. Tyto mohou HČR SDHo delegovat pravomoci, kompetence které jsou jim svěřovány těmito Stanovami, nebo jim ukládat úkoly. Kompetence a úkoly může všem těmto orgánům delegovat rovněž HČR. HČR Okresní a Krajské územní odbory se registrují na základě organizačního řádu schváleného zřizujícími orgány. Vedení HČR tyto Územní odbory registruje jako vnitřní organizační složku a o registraci vydá osvědčení Registrační list. Mají právní subjektivitu (IČO, DIČ) a z ní plynoucí hmotnou a majetkovou odpovědnost. Mají práva a povinnost vycházející z těchto Stanov a z platných zákonů České republiky Okresní územní odbory zejména spolupracují s orgány státní správy na úseku požární ochrany při zajišťování školení a výcviku a pomáhají zabezpečovat požadavky hasičských sborů, měst a obcí v příslušných orgánech podle územního rozdělení státu. Spolupracují při pořádání soutěží a ostatních aktivit v rámci celého HČR. Vznikem Krajských územních odborů HČR se neomezují práva a povinnosti vůči organizačním složkám HČR vycházející z platných Stanov. a) Struktura HČR OÚO Shromáždění představitelů předsedové HČR SDHo Stránka 6

7 Výkonný výbor - členové VV, vedení OÚO, předseda odborné rady OÚO, předseda a členové Dozorčí rady OÚO Vedení OÚO - Předseda, Tajemník, Jednatel Dozorčí rada - členové, předseda Odborné rady - členové, předseda b) Shromáždění představitelů (předsedů HČR OÚO) - Volí a odvolává Výkonný výbor, Vedení HČR OÚO, Předsedu a členy Dozorčí rady a další členy výkonného výboru, hospodáře, delegáty a zástupce do Krajských územních odborů HČR a Krajských odborných rad., - Rozhoduje o zástupcích do jiných orgánů a aktivů obce, okresu apod. - Vytváří podmínky a přijímá stanoviska k plnění úkolů a poslání HČR - Schvaluje finanční rozvahu HČR OÚO,kontroluje její plnění a schvaluje roční finanční zprávu a zprávu o inventarizaci majetku. - Předkládá návrhy a změny interních předpisů a nařízení a Stanov. - Schází podle potřeby, avšak nejméně 1 x do roka. Shormáždění je usnášení schopné, je-li přítomna alespoň ½ představitelů. c) Výkonný výbor HČR Okresního územního odboru zejména: - rozhoduje o dělbě práce členů výboru, - organizuje činnost SDHo, které spadají do místněpříslušné působnosti, - v souladu s předpisy hospodaří s majetkem, který Okresní územní odbor nabyl, - o své činnosti pravidelně min 1 x ročně informuje HČR Ústředí - Předkládá návrhy a změny interních předpisů,nařízení a Stanov - Uděluje ocenění a vyznamenání HČR Okresního územního odboru dle statutu vyznamenání a podává návrhy na ocenění vyšším Organizačním složkám HČR - Okresní územní odbor HČR je přímo podřízen HČR Krajskému územnímu odboru a HČR Ústředí. d) Pro usnadnění své činnosti si mohou organizační složky HČR zřizovat Odborné rady (mládeže, prevence, školení výcvik, velitelů, strojníků aj.) e) HČR OÚO je podřízena ve smyslu těchto Stanov Krajskému územnímu odboru HČR a Ústřednímu výkonnému výboru a je nadřízena HČR SDHo Stránka 7

8 9.5. Krajské územní odbory zejména spolupracují s orgány státní správy na úseku požární ochrany při zajišťování školení a výcviku a pomáhají zabezpečovat požadavky hasičských sborů, měst a obcí v příslušných orgánech podle územního rozdělení státu. Spolupracují při pořádání soutěží a ostatních aktivit v rámci celého HČR. Vznikem Krajských územních odborů HČR se neomezují práva a povinnosti vůči organizačním složkám HČR vycházející z platných Stanov. c) Struktura HČR KÚO Shromáždění představitelů předsedové HČR OÚO Výkonný výbor - členové VV, vedení OÚO, předseda odborné rady OÚO, předseda a členové Dozorčí rady OÚO Vedení KÚO - Předseda, Tajemník, Jednatel Dozorčí rada - členové, předseda Odborné rady - členové, předseda d) Shromáždění představitelů (předsedů HČR KÚO) - Volí a odvolává Výkonný výbor, Vedení HČR KÚO, Předsedu a členy Dozorčí rady a další členy výkonného výboru, hospodáře, delegáty a zástupce do HČR Ústředí a Ústředních odborných rad. - Rozhoduje o zástupcích do jiných orgánů a aktivů obce, okresu apod. - Vytváří podmínky a přijímá stanoviska k plnění úkolů a poslání HČR - Schvaluje finanční rozvahu HČR KÚO,kontroluje její plnění a schvaluje roční finanční zprávu a zprávu o inventarizaci majetku. - Předkládá návrhy a změny interních předpisů a nařízení a Stanov. - Schází podle potřeby, avšak nejméně 1 x do roka. Shormáždění je usnášení schopné, je-li přítomna alespoň ½ představitelů. Stránka 8

9 c) Výkonný výbor HČR Krajského územního odboru zejména: - rozhoduje o dělbě práce členů výboru, - organizuje činnost OÚO, SDHo, které spadají do místněpříslušné působnosti, - v souladu s předpisy hospodaří s majetkem, který Krajský územní odbor nabyl, - o své činnosti pravidelně min 1 x ročně informuje HČR Ústředí - Předkládá návrhy a změny interních předpisů,nařízení a Stanov - Uděluje ocenění a vyznamenání HČR Krajského územního odboru dle statutu vyznamenání a podává návrhy na ocenění vyšším Organizačním složkám HČR. - Krajský územní odbor HČR je přímo podřízen HČR Ústředí a nadřízen Okresnímu územnímu odboru a HČR SDHo. f) Pro usnadnění své činnosti si mohou organizační složky HČR zřizovat Odborné rady (mládeže, prevence, školení výcvik, velitelů, strojníků aj.) g) HČR KÚO je nadřízena ve smyslu těchto Stanov Okresnímu územnímu odboru HČR a podřízena HČR Ústředí. h) Předsedové HČR KÚO tvoří VV HČR Ústředí Ústřední orgány a) Struktura ústředních orgánů Ústředními orgány jsou: Ústřední výkonný výbor - nejvyšší orgán HČR, který tvoří předsedové KÚO, vedení HČR Ústředí, předsedové Ústředních odborných rad, předseda a členové Ústřední Dozorčí rady OÚO Vedení HČR výkonný orgán HČR - Předseda, Tajemník, Jednatel Ústřední Dozorčí rada - členové, předseda Stránka 9

10 Ústřední Odborné rady - členové, předseda b) Ústřední výkonný výbor (ÚVV HČR) - je zastřešujícím orgánem sdružení, koordinuje a řídí všechny organizační složky HČR. Spolupůsobí na úseku státní správy. - Volí a odvolává Vedení HČR Ústředí, Předsedu a členy Dozorčí rady a další členy Ústřednío výkonného výboru, hospodáře, Předsedy Ústředních odborných rad. - Rozhoduje o zástupcích do jiných orgánů a aktivů obce, okresu apod. - Vytváří podmínky a přijímá stanoviska k plnění úkolů a poslání HČR - Schvaluje finanční rozvahu HČR Ústředí,kontroluje její plnění a schvaluje roční finanční zprávu a zprávu o inventarizaci majetku. - Předkládá návrhy a změny interních předpisů a nařízení a Stanov. - Schází podle potřeby, avšak nejméně 1 x do roka. Jednání je usnášení schopné, je-li přítomna alespoň ½ členů ÚVV HČR - Schvaluje změnu Stanov - rozhoduje o dělbě práce členů výboru, - organizuje a koordinuje činnost všech organizační složek sdružení a odborných rad, - Uděluje ocenění a vyznamenání HČR Ústředí dle statutu ocenění a vyznamenání. c) Pro usnadnění své činnosti si mohou organizační složky HČR zřizovat Odborné rady (mládeže, prevence, školení výcvik, velitelů, strojníků aj.) d) Jednání Ústředního Výkonného výboru HČR svolává Předseda sdružení HČR dle potřeby, min. jednou ročně. Mimořádný Výkonný výbor Sdružení HČR neprodleně svolá na žádost nejméně 2/3 členů Ústředního Výkonného výboru HČR e) Vedení HČR- výkonný orgán Registruje a vydává registrační listy Sborům dobrovolných hasičů obcí, Okresním a Krajským územním odborům Sdružení. Vedení HČR se ze své činnosti zodpovídá Ústřednímu Výkonnému výboru HČR. Vede centrální evidenci členů. Uzavírá majetkové smlouvy na základě podkladů Ústředního Výkonného výboru Stránka 10

11 HČR. Vede jednání s přípravným výborem vznikající organizační složky HČR do jejícho ustavujícího jednání Dozorčí rada HČR Ústředí tvoří ji Předseda a členové Dozorčí rady HČR. Jedná se o nejvyšší Ústřední kontrolní orgán HČR, který dohlíží na hospodaření HČR. Ukládá úkoly a koordinuje činnost Dozorčích rad Krajských, Okresních územních odborů a Dozorčích rad Základních organizací SDH Sdružení HČR a spolupúsobí dle čl. 11 Stanov 9.8. Ústřední odborné rady tvoří je Předsedové odborných rad Krajských územních odborů HČR. Jsou voleni ústředním výkonným výborem. Čl. 11 Dozorčí rada Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení.v kterémkoliv organizačním článku sdružení HČR Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí Valných hromad a dohlíží na hospodaření sdružení. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem a v souladu s platnými normami a zákony ČR V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat v příslušné organizační jednotce sdružení Valnou hromadu, shromáždění nebo jednání VV. Takto svolaná jednání musí projednat připomínky Dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě Dozorčí rada Základní organizace HČR SDHo, HČR Okresního, HČR Krajského územního odboru a Ústřední dozorčí rada má zpravidla 3 členy, které volí příslušný organizační článek sdružení HČR včetně Předsedy. Předsedové Krajských Dozorčích rad zvolí 3 člennou Ústřední Dozorčí radu, která si zvolí svého Předsedu Stránka 11

12 Čl.12 Funkční období, volba orgánů HČR Volení funkcionáři všech organizačních složek HČR, Předseda, Tajemník, Jednatel, člen Výkonného výboru, Předseda a člen Dozorčí rady, předsedové odborných rad jsou voleni na funkční období 5 let. Jsou voleni v jednotlivých stupních od základních organizačních složek HČR. Zvolení - Předsedové HČR SDHo tvoří Shromáždění Okresního územního odboru HČR. Z těchto předsedů je Shromážděním zvoleno Vedení HČR OÚO a Výkonný výbor. - Předsedové HČR OÚO tvoří Shromáždění KÚO. Z těchto předsedů je Shromážděním zvoleno Vedení HČR KÚO a Výkonný výbor. - Předsedové HČR KÚO tvoří Ústřední Výkonný výbor HČR. Z těchto předsedů je zvoleno Vedení HČR Ústředí - v obdobných krocích jsou volení předsedové odborných a dozorčích rad ve všech stupních organiozačních složek HČR. Počet členů si zvolí dle potřeby každá odborná rada. Čl.13 Dokumentace Z každého jednání organizační jednotky HČR jsou pořizovány zápisy Zapisovatelem, ověřovány Ověřovateli zápisu, schváleny příslušným Výkonným výborem HČR a uloženy k archivaci. Jednání je možno zaznamenat na datový nosič. O tomto způsobu jednání se provede zjednodušený zápis ověřený osobou pověřenou provedení záznamu a uloží se k datovému nosiči. Jednání mohou být vedena prostřednictvím videokonferencí či obdobných komunikačních sítí. O tomto způsobu vedení jednání se zpracuje zápis. Čl.14 Evidence Stránka 12

13 14.1. Na základě sjednocení dat budou údaje členů HČR včetně údajů o placení členských příspěvků zapsány do centrální evidence na základě podkladů Základních organizací HČR SDHo nebo HČR. Do centrální evidence má přístup pouze Předseda, Tajemník a Jednatel příslušné organizační složky HČR. Na evidenci se vztahuje zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn. Evidenci členské základny vede pověřený člen základní organizace HČR SDHo. Centrální evidence se aktualizuje v průběhu roku, z podkladů Základní organizace HČR SDHo minimálně 1 ročně před koncem kalendářního roku. Čl.15 Jednání jménem HČR Statutárním orgánem sdružení je Ústřední výkonný výbor, za který jedná Předseda nebo Tajemník Statutárním orgánem HČR Okresního územního odboru je Výkonný výbor OÚO HČR, za který jedná Předseda nebo Tajemník Statutárním orgánem HČR Krajského územního odboru je Výkonný výbor KÚO HČR, za který jedná jménem příslušné organizační složky Předseda nebo Tajemník Statutárním orgánem HČR SDHo je výkonný výbor, za který jedná Předseda nebo Tajemník Všechny organizační složky HČR, ustanovené podle těchto Stanov, zabezpečují a rozvíjejí činnost především z majetku HČR. Jejich hospodaření musí být v souladu s obecně platnými předpisy a zákony ČR. Čl.16 Symboly, vyznamenání a užívání Stránka 13

14 Všechny organizační složky Sdružení užívají Velký znak HČR tvoří kruhovou základnu, kde je v horním půlkruhu nápis HASIČI, ve spodním půlkruhu ČESKÁ REPUBLIKA. Hasičská sekyra je ve středu protnuta zkříženými žebříky a celek je olemován 6 listy lípy srdčité. Střed znaku tvoří heraldika České republiky- Velký státní znak který označuje celostátní působnost. Tento symbol HČR je užíván také jako odznak k členskému osobního průkazu s registračním číslem člena společně s členským průkazem. Velký znak sdružení je užíván na razítkách Ústředních orgánů Sdružení HČR Malý znak HČR tvoří kruhovou základnu, kde je v horním půlkruhu nápis HASIČI, ve spodním půlkruhu ČESKÁ REPUBLIKA. Ve středu kruhu je zobrazen hasičský žebřík, který je nakloněn z leva doprava. Střed žebříku ve šikmo protnut z prava doleva trhacím hákem. Kolmo na středu je zobrazena hasičská bourací sekyra směřující vpravo. Přes tyto hasičské symboly je umístěn Malý státní znak ČR Lev se zlatou zbrojí na červeném podkladu. Malý znak HČR je užíván na razítkách organizačních složek HČR (SDHo, Krajské a Okresní územní odbory) Každý člen HČR má právo nosit viditelně na vycházkovém stejnokroji udělená vyznamenání a ocenění dle statutu vyznamenání a odznak s identifikačním číslem. Odznak se nosí na závěsu na levé straně saka vycházkového stejnokroje nebo košile HČR respektuje a uznává všechna doposud užívaná, udělená ocenění členů i organizačních složek, které byly uděleny v rámci složek působící na úseku Požární ochrany, státní správy, a ostatní složek IZS apod.. Tato udělená vyznamenání mohou být nošena viditelně na vycházkovém stejnokroji dle statutu vyznamenání. Čl.17 Majetek a smlouvy zdroje příjmů Každá vnitřní organizační jednotka může nabývat pro HČR movitý a nemovitý majetek, nebo jiná hmotná a nehmotná práva. Pravomoc uzavírat majetkové smlouvy je dána pouze statutárnímu orgánu příslušné organizační složky HČR. Každá vnitřní organizační složka podle příslušných předpisů, stanov, směrnic a podle rozpočtu samostatně, účelně a efektivně nakládá s majetkem HČR mu svěřeným. Stránka 14

15 17.2. Zdrojem příjmů mohou být a) Příspěvky členů HČR, b) sponzorské dary a dary od nepodnikajících fyzických osob, c) příjmy z pronájmu nebo prodeje nemovitého a movitého majetku, d) příjmy z loterií, tombol, kulturních, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a společenských akcí, e) příjmy z vlastní hospodářské činnosti, f) úroky z vkladů, úvěry a půjčky, g) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu ČR za plnění vyhlášených grantů, h) dotace a příspěvky z rozpočtů samosprávných celků a obcí. Čl.18 Hospodaření organizačních složek HČR K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje Výkonný výbor z členů HČR příslušné organizační složky hospodáře, nebo pověřenou osobu Za hospodaření organizační složky Sdružení HČR odpovídá zvolený hospodář, nebo pověřená osoba, který se zodpovídá Výkonnému výboru příslušné organizační složky HČR. Organizační složka sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného Výkonným výborem, hospodářem a schváleného statutárním orgánem příslušné organizační složky HČR Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto Stanov Výsledek hospodaření každé organizační jednotky sdružení HČR je k daného roku zpracován do daňového přiznání z příjmu právnických osob a podán do každého roku příslušnému Finančnímu úřadu. Čl.19 Členské příspěvky Každý řádný člen sdružení HČR je povinen platit řádně členský příspěvek, mimo členů dle čl. 19.2, který je stanoven ve výši minimálně 100,-Kč za Stránka 15

16 každý kalendářní rok. Členský příspěvek je součástí příjmu příslušné základní organizace HČR SDHo. Výši členského příspěvku Základní organizační složky HČR SDHo schvaluje Valná hromada. Maximální výše členského příspěvku není stanovena. Členský příspěvek se vybírá proti podpisu na příjmovém dokladu a to v případě 1. členství v den přijetí za člena HČR. Stávající člen je povinen uhradit členský příspěvek do pokladny HČR SDHo do 31. ledna každého roku. Prokázání zaplacení členského příspěvku bude zaznamenáno do peněžního deníku příslušného Sdružení SDHo HČR a vyznačením do evidenční karty člena vedené u příslušné organizační složky HČR SDHo. Jmenný seznam všech členů včetně platících členů bude předán vedení HČR do daného roku Členské příspěvky nemusí neplatit a) řádný člen nad 65 let věku b) Čestný člen, c) Mladý hasič do 15. let věku V případě, že není doposud založena Základní organizace HČR SDHo, Krajský nebo Okresní územní odbor, bude členský příspěvek hrazen na bankovní účet, nebo proti příjmovému dokladu do pokladny HČR Ústředí. Po založení organizační složky HČR,budou finanční prostředky převedeny na účet příslušné organizační složky HČR v daném roce dle počtu přispívajících členů evidované k dané místně příslušné organizační složce HČR. V případě založení organizační složky HČR až v následujícím kalendářním roce zůstávají vybrané členské příspěvky za předchozí kalendářní rok v pokladně vedení HČR, nebo rozděleny dle čl Stanov Základní organizace Sdružení HČR SDHo je povinna do každého roku odvést částku 100,-Kč z každého řádného přispívajícího člena Sdružení HČR. Čl. 20. Rozdělení Členských příspěvků organizačním složkám Sdružení HČR Z odvedené částky 100,-Kč ze Sdružení HČR SDHo bude převedena částka 20,-Kč na místně příslušný Okresní a 30,-Kč na místně příslušný Krajský územní odbor Sdružení HČR. V případě, že není zřízen Okresní územní odbor místně příslušného Kraje bude částka 50,-Kč převedena na Krajský územní odbor. V případě, že není zřízen Krajský územní odbor zůstavají členské příspěvky HČR Ústředí dle článku Stanov Stránka 16

17 Čl.21 Účetnictví, daně a oprávnění k podnikání Účetnictví sdružení vychází ze zákona o účetnictví, zákona o daních z příjmů a dalších obecně závazných právních předpisů vztahujících se na tuto oblast Veškerou činnost vykonává sdružení v souladu s obecně závaznými právními předpisy tj. zdravotními, hygienickými, požárními, bezpečnosti práce aj Pro výkon podnikatelské činnosti musí mít sdružení příslušná oprávnění dle zákona o živnostenském podnikání, popřípadě dalších obecně závazných právních předpisů Podnikatelská činnost může být vykonávána pouze jako vedlejší (doplňková) nikoliv jako hlavní. Čl. 22 Zánik sdružení HČR zaniká jen v případech stanovených zákonem, tj Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, ( 12, odst.1., písm. a) zák. sdruž.) Pravomocným rozhodnutím MV o jeho rozpuštění ( 12 odst. 1 písm. b) zák. sdruž.). Schváleno dne Změna stanov vzata na vědomí MV ČR pod Č.j. VS/1-1/78289/10-R Předseda HČR Ústředí František Matoušek v.r. Tajemník HČR Ústředí Milan Cichra v.r. Jednatel HČR Ústředí Leona Matoušková v.r. Stránka 17

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY Stanovy 1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY 1. Česká hasičská jednota je dobrovolným občanským sdružením, působícím na úseku požární ochrany. Má svůj znak, prapor a stejnokroj. Pro

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Žichlínku, na adrese Žichlínek 243, 563 01, Žichlínek. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s.

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Základní ustanovení a účel spolku Ultras Lipina z.s. je v současné době spolkem fyzických a právnických osob, původně založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE

STANOVY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE STANOVY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE čl. 1 NÁZEV, SÍDLO A OBVOD PŮSOBNOSTI Název organizace: Sbor dobrovolných hasičů města Židlochovice Sídlo: Město Židlochovice, nám. Míru 23, PSČ 667

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

S T A N O V Y. FBC Dobruška

S T A N O V Y. FBC Dobruška S T A N O V Y FBC Dobruška I. Základní ustanovení 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniká sportovní klub s názvem FBC Dobruška (dále jen Sdružení ). 2. FBC Dobruška je dobrovolným

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Organizační řád České námětové společnosti SČF

Organizační řád České námětové společnosti SČF Organizační řád České námětové společnosti SČF Česká námětová společnost (dále jen ČNS) je součástí Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) a vyvíjí svoji činnost v jeho rámci na území České republiky.

Více

STANOVY. zapsaného spolku SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY. čl. I Název a sídlo

STANOVY. zapsaného spolku SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY. čl. I Název a sídlo STANOVY zapsaného spolku SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY čl. I Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Spolek posluchačů architektury (dále jen SPA ). 2. SPA má sídlo na Fakultě architektury ČVUT v

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

STANOVY SPOLKU Spora, z. s.

STANOVY SPOLKU Spora, z. s. STANOVY SPOLKU Spora, z. s. (1) Název spolku je Spora, z. s. (2) Sídlo spolku je v obci Vlašim. Článek I Název, sídlo a charakter spolku (3) Spolek je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 89/2012

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Otevřený rodič o.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Občanské sdružení Otevřený rodič o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu.

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu. STANOVY RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, O.S. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Rodinné centrum Leťánek, o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou a vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY

ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Český svaz pole & art sports, z.s. Lze používat i zkratku: ČESPAS, z.s. (dále je v textu uváděn

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. STANOVY spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. čl. 1 Název a sídlo Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Českých Budějovicích. Při své činnosti

Více

Liga lidských práv, z. s.

Liga lidských práv, z. s. Liga lidských práv, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Liga lidských práv, z. s., zkráceně Liga (dále jen spolek ) má své sídlo v Brně. Anglický ekvivalent jeho jména zní: League of Human Rights.

Více

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s.

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. I. Název a sídlo Název: Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Název : Myslivecké sdružení Chotyně-o.s. Sídlo : Chotyně Grabštejn 10,PSČ 46334 Hrádek nad Nisou IČ : 70 93 04 57 Čl. 1 Základní ustanovení l. Myslivecké sdružení

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze I. Úvodní ustanovení, název, sídlo, IČ 1. Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole

Více

Stanovy Univerzitní Liga, z.s.

Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Univerzitní Liga, z.s. (dále jen,,spolek ) Sídlo: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Česká republika IČO: 02046211 Čl.

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I. Článek

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení STANOVY Českého svazu hemofiliků ČLÁNEK I. Základní ustanovení 1. Český svaz hemofiliků (dále jen ČSH) je občanské sdružení s právní subjektivitou, sdružující osoby nemocné hemofilií a jinými formami poruchy

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY Vážení členové ČNDT, v návaznosti na nový občanský zákoník je nezbytné provést úpravu stanov České společnosti pro NDT. Vedení ČNDT připravilo návrh těchto stanov, který byl projednán na schůzi výboru

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s. I. Základní ustanovení 1. Spolek s názvem Tělovýchovná jednota Zemědělského družstva v Záboří, z. s. (dále jen spolek ) je samosprávný

Více

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER I. Název a sídlo 1. V právních vztazích občanské sdružení vystupuje pod názvem KLUB PATHFINDER (dále jen sdružení). 2. Sídlem sdružení je Praha 2, ul. Londýnská

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více