Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014"

Transkript

1 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/ N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka městského úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze dne 10. června přijaté usnesení č. 204/ N 3525 s t a n o v i l a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, z důvodu organizačních změn a zřízení organizační složky města "Správa majetku města" počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Holešov na 73, a to s účinností od Zodpovídá: Ing. František Fuit, tajemník úřadu přijaté usnesení č. 205/ N 3502 zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 496/2 a p. č. 497, oba k. ú. Holešov, pro společnost RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klišská 940, IČ , zastoupená společností RWE Distribuční služby, s. r. o., Brno, Plynárenská 499/1, IČ , v souvislosti se stavbou "Holešov STL přípojka na p. č. 465/1, Šrom" dle předloženého návrhu. přijaté usnesení č. 206/ N 3503 zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 1019, p. č. 362/11, p. č. 362/7, vše k. ú. Všetuly, pro společnost RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klišská 940, IČ , zastoupená společností RWE Distribuční

2 služby, s. r. o., Brno, Plynárenská 499/1, IČ , v souvislosti se stavbou"holešov STL přípojka na parc. č. 295, k. ú. Všetuly" dle předloženého návrhu. Termín. bezodkladně přijaté usnesení č. 207/ N 3504 n e Zastupitelstvu města Holešova 1. schválit na základě žádosti společnosti DEVELOPER GROUP s. r. o., Chropyně, Zářičí 54, IČ , připojení veřejného osvětlení bytového komplexu "Na vyhlídce-bořenovská" na veřejné osvětlení města Holešova, za podmínky zajištění vlastního měření a úhrady energií 2. bezúplatné převzetí vybudovaného veřejného osvětlení do majetku a správy města. přijaté usnesení č. 208/ N 3510 změnu v seznamu vlastníků pozemků v souvislosti s usnesením ZM č. 8/2014 ze dne týkající se uzavření smluv o zřízení služebnosti v souvislosti s ukončenou stavbou Holešovsko sever-kanalizace dle předloženého návrhu. Termín: RM přijaté usnesení č. 209/ N 3523 provozování kanalizace pro veřejnou potřebu vybudované v rámci akce Holešovsko sever - kanalizace - stavba 1 - Holešov, Količín, Tučapy", společností Vodovody a kanalizace Kroměříž a. s., dle předloženého návrhu smlouvy

3 přijaté usnesení č. 210/ N 3524 n e dodatek č. 2 ke Statutu ST 01/06 Fondu rozvoje bydlení města Holešova dle předloženého návrhu. přijaté usnesení č. 211/ N / uzavření dodatku ke smlouvě o provedení přezkoumání hospodaření města pro rok 2014 a / uzavření smlouvy o kontrolní činnosti - poradenství. přijaté usnesení č. 212/ N 3526 Zastupitelstvu města Holešova schválit rozpočtové opatření č. 3/2014 podle doplněného návrhu. přijaté usnesení č. 213/ N 3512 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z ROP regionu soudržnosti Střední Morava - investiční akce "Revitalizace ulic v Holešově" dle předloženého návrhu. přijaté usnesení č. 214/ N

4 udělení plné moci pro starostu města Pavlu Svobodu k zastupování města Holešova na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., konané dne Zodpovídá: Ing. František Fuit přijaté usnesení č. 215/ N 3401 I termíny schůzí Rady města Holešova ve II. pololetí roku 2014 ve dnech: , , , , a od 9 hod. II termín zasedání Zastupitelstva města Holešova ve II. pololetí roku 2014 dne Zodpovídá: Ing. František Fuit přijaté usnesení č. 216/ N 3511 Zastupitelstvu města Holešova stanovit počet 23 členů Zastupitelstva města Holešova pro volební období v souladu s ustanovením 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zodpovídá: Irena Ďuláková přijaté usnesení č. 217/ N 3513 Zastupitelstvu města Holešova zřídit 1. organizační složku města Holešova s názvem "Správa majetku města", a to s účinností od zřizovací listinu této organizační složky města Holešova dle předloženého návrhu

5 přijaté usnesení č. 218/ N 3514 n e Zastupitelstvu města Holešova rozhodnout o vyhlášení místního referenda ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, na dny shodné s termínem voleb do Zastupitelstva města Holešova v roce Referendum se vyhlašuje na území města Holešova včetně jeho místních částí Dobrotice, Tučapy, Količín a Žopy. Zodpovídá: Irena Ďuláková přijaté usnesení č. 219/ N 3515 Zastupitelstvu města Holešova pověřit strážníka Eduarda Dlhopolčeka, DiS., řízením Městské policie Holešov s účinností od přijaté usnesení č. 220/ N 3516 I úplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/8 pozemku p. č. 28, ostatní plocha, pozemku p. č. 31, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp./če, pozemku p. č. 33, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše k. ú. Holešov, LV 1118 a 597, z majetku Valentina, spol. s r. o., do majetku města Holešova za kupní cenu Kč + DPH. II uzavření dohody o náhradě za bezesmluvní užívání nemovitosti mezi městem Holešov a společností Valentina, spol. s r. o., dle předloženého návrhu

6 přijaté usnesení č. 221/ N 3518 zveřejnění záměru výpůjčky městských pozemků: a) p. č. 697, p. č. 976 a p. č. 700, vše ostatní plocha a k. ú. Všetuly b) p. č. 464/9, p. č. 463/2, p. č. 464/5, p. č. 464/2, p. č. 464/1, p. č. 464/8, vše ostatní plocha a k. ú. Holešov, a p. č. 462/31, p. č. 464/6 a p. č. 462/26, jejichž součástí je stavba bez čp/če, vše zastavěná plocha a k. ú. Holešov c) p. č. 460/2, p. č. 461/1, p. č. 461/12 a p. č. 461/13, vše ostatní plocha a k. ú. Holešov, a p. č. 461/7, p. č. 461/8, p. č. 461/6 a p. č. 461/9, jejichž součástí je stavba bez čp/če, vše zastavěná plocha a k. ú. Holešov. přijaté usnesení č. 222/ N 3505 zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 710, p. č. 709/1, p. č. 705/53, p. č. 705/1, vše k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu. přijaté usnesení č. 223/ N 3506 zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 628/1, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 96 m 2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. přijaté usnesení č. 224/ N 3501 výši finanční odměny - ředitelce 1. Základní školy Holešov Mgr. Jarmile Růžičkové - 6 -

7 - ředitelce 2. Základní školy Holešov Mgr. Heleně Moravčíkové - ředitelce 3. Základní školy Holešov Mgr. Jitce Heryánové - ředitelce Mateřské školy Sluníčko Holešov Lence Krčové - ředitelce Mateřské školy, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž Bc. Aleně Kotoučkové - ředitelce Mateřské školy, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž Jaroslavě Turoňové - ředitelce Střediska volného času, příspěvková organizace Mgr. Jarmile Vaclachové - ředitelce Ústřední školní jídelny Holešov Mileně Michalcové - ředitelce Centra pro seniory, příspěvková organizace Mgr. Ivaně Bozděchové - řediteli Městského kulturního střediska Holešov, příspěvková organizace Mgr. Pavlu Chmelíkovi - vedoucí organizační složky Mateřské centrum Srdíčko Evě Fuksové dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal přijaté usnesení č. 225/ N 3507 s účinností od plat ředitelce Mateřské školy, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž, Jaroslavě Turoňové dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal přijaté usnesení č. 226/ N 3509 uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě se společností Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., dle předloženého návrhu. přijaté usnesení č. 227/ N 3517 nařízení města Holešova č. 1/2014, kterým se vydává tržní řád, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Jitka Martínková - 7 -

8 přijaté usnesení č. 228/ N 3521 zveřejnění záměru výpůjčky prostoru klubovny v přízemí zadního traktu budovy Ústřední školní jídelny Holešov, nám. Dr. E. Beneše 58 - vchod ze Smetanových sadů, dle předloženého návrhu. přijaté usnesení č. 229/ N 3527 zveřejnění záměru výpůjčky 4 místností v přízemí budovy čp na ul. Pivovarská v Holešově dle předloženého návrhu. přijaté usnesení č. 230/ N 3528 j m e n o v a l a vedoucího organizační složky města "Správa majetku města" Ing. Františka Fuita, a to s účinností od Zodpovídá: Eva Kománková přijaté usnesení č. 231/ N 3529 s t a n o v i l a počet zaměstnanců organizační složky města "Správa majetku města" na 1, a to s účinností od Zodpovídá: Eva Kománková Holešov Pavel Svoboda v. r. Luděk Hradil v. r. starosta města ověřovatel zápisu ev.č.: 232/2014 Vyvěšeno dne: Bude sejmuto: Sejmuto dne: - 8 -

Usnesení ze 4. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 23. února 2015

Usnesení ze 4. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 23. února 2015 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení ze 4. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 23. února 2015 přijaté usnesení č. 33/2015 - N 3751 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých restaurace Victoria

Více

KRONIKA MĚSTA HOLEŠOVA

KRONIKA MĚSTA HOLEŠOVA KRONIKA MĚSTA HOLEŠOVA 2010 PaedDr. Zdeněk Janalík starosta města Mgr. František Sovadina kronikář města Kronika byla schválena Radou města Holešova 24. 10. 2011 Znak města 2 Kronika města Holešova 2010

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 14. schůze Rady města Karviné konané dne 27.05.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 575 Schválení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 8. zasedání dne 18.04.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0308/R08/11 zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 19.11.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 20 Schválení

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více