Z á p i s z 11. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z 11. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 14. 12. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou."

Transkript

1 Z á p i s z 11. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů města Omluven: Josef Nosek Předsedající: Jindřich Matura, starosta města Zapisovatel: Ing. Pavel Štěpánek Ověřovatelé zápisu: Karel Bárta, Bc. Jaroslav Nechanický Návrhová komise: předseda: MUDr. Dana Pohanková, členové: Radek Jon, Mgr. Lucie Strnádková Kontrola zápisu z minulého zasedání ZM: Pan starosta informoval přítomné o veřejné soutěži na pozemky z PF ČR. Město nezískalo žádný pozemek. Kontrolou v městských lesích je pověřen KV a pan starosta měl určit jednoho člen KŽP. Pan starosta určil ing. Pavla Štěpánka. Návrh směrnice města na zadávání veřejných zakázek nebyl předložen v odsouhlaseném termínu, jelikož Mgr. Strnádková neobdržela do stanoveného termínu žádné připomínky, které by zapracovala do původní verze návrhu. Opětovně vyzvala přítomné zastupitele k předložení připomínek k řešené směrnici. Konečná verze by měla být předložena na příštím zasedání ZM Program jednání 11. VZZM: 1) Rozpočet města na rok ) Pozemky. 3) Různé 4) Diskuse. 5) Usnesení, závěr. Mgr. Strnádková navrhla před zahájením jednání doplnit program o projednání mandátní smlouvy na poskytování TPS. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s předloženým návrhem programu 11. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu dle Mgr. Strnádkové a kdo souhlasí s navrženými orgány 11. zasedání? 1) Rozpočet města na rok S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Návrh rozpočtu upravil dle připomínek K. Bárty, FV a připomínek z pracovního zasedání ZM. V příjmech byly upřesněny dotace na zabezpečení výkonu matriční agendy. Bárta- navrhuje v kapitole 3111/ předškolní zařízení/ ponížit položku 5171/ opravy a udržování/ o ,-Kč a tyto prostředky přesunout do rezervy. Jedná se prostředky na snížení energetické náročnosti objektu MŠ ve Vysokém nad Jizerou. Po konzultaci s odbornou firmou, která prozatím tuto akci administruje, by měla částka 1,2 mil. postačovat. Matura- řešenou částku by neponižoval, jelikož při podobných rekonstrukcích se vždy vyskytnou problémy, které cenu rekonstrukce navýší. 1

2 Kučerová B.- vznesla dotaz, v jakých položkách je zahrnuto vydávání zpravodaje města Větrník Vysvětlení poskytl pan Bárta. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu města na rok 2012 včetně navržené změny, kterou navrhl pan K. Bárta? PRO 8 PROTI 0 ZDRŽ. H LAS. 0 2) Pozemky. a/problematika řešení pozemků v lokalitě u ČOV Stará Ves. Řešená lokalita se týká odprodeje pozemků manželům Fr ohlichovým, manželům Paříkovým a směny mezi městem a paní Z. Junkovou. Pozemky byly zveřejněny k odprodeji. Na dnešním zasedání se má určit cena a odsouhlasit případný odprodej a směnu. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Žádost manželů Fr ohlichových o zakoupení částí pozemků z majetku města p. č. 1336/3 a p. č. 225/4 v k. ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou ve smyslu předloženého návrhu. Nechanický- navrhuje, aby cena byla určena až na základě geodetického zaměření požadovaného pozemku, který uhradí manželé Fr ohlichovi Matura- GP nemá v této době vliv na cenu za m2. Situace v terénu je dostatečně známá. Bárta upozornil přítomné na alternativu, kdy žadatelé zajistí GP na své náklady a prodávající pak určí neakceptovatelnou cenu. To je pro žadatele zcela nepřijatelné. Navrhuje určit nejdříve cenu. Navrhuje cenu 50,-Kč/m2. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou odprodalo ze svého majetku manželům Fr ohlichovým části pozemků p. č. 225/4 a p. č. 1336/3 v k. ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou ve smyslu předložené situace, za cenu 50,-Kč/m2? Odprodejem pověřen ing. Bartoš. Před vlastním hlasování vznesla ing. Zelinková požadavek, aby výše uvedená cena byla platná pro výměru pozemku, kterou město odsouhlasí. Matura - žadatel nemůže městu nic poroučet. Geodetické oddělení prodávané části bude jako vždy pod kontrolou města. Zajistí ing. Bartoš. Žádost manželů Paříkových o zakoupení části pozemku p. č. 1336/3, díl a v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou. Bárta- navrhuje odprodej za cenu 50,-Kč/m2 HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou odprodalo ze svého majetku manželům Paříkovým část pozemku dil a p. č.1336/3 v k. ú. Vysoké nad Jizerou za cenu 50,-Kč/m2 Směna pozemku část. p. č. 225/4 /151 m2/ v k. ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou z majetku města Vysoké nad Jizerou za pozemek p. č. 218/2 / 151 m2/ v k. ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou z majetku paní Z. Junkové. 2

3 HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou směnilo část/ 151 m2/ svého pozemku p. č. 225/4 v k. ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou za pozemek p. č. 218/2 / 151 m2/ v k. ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, v majetku paní Z. Junkové? b/problematika rozdělení pozemku p. č. 1282/5 v k. ú. Vysoké nad Jizerou. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Jedná se o pozemek v prostoru areálu sila ZD Horal Vysoké nad Jizerou. Pozemek se nachází podél krajské silnice naproti garážím a čerpací stanici PHM. Pozemek má v pronájmu ZD Horal a má záměr ho od PF ČR odkoupit. Problematika řeší budoucí vlastnické vztahy. ZD Horal by následně přenechalo část řešeného pozemku panu O. Hnykovi a část městu Vysoké nad Jizerou, vše ve smyslu předložené situace. Pro město by zakoupení výše uvedené části tohoto pozemku znamenalo náklady cca ,-Kč. Strnádková- vznesla dotaz, zda byl k této smlouvě uzavřen nějaký dodatek. Jelikož došlo ke změně oproti původnímu předloženému návrhu. Matura- změna bude zapracována, po případném odsouhlasení, přímo do smlouvy o budoucí kupní smlouvě. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou uzavřelo se ZD Horal Vysoké nad Jizerou smlouvu o budoucí kupní smlouvě, která by řešila zakoupení části pozemku p. č. 1282/5 v k. ú. Vysoké nad Jizerou do majetku města Vysoké nad Jizerou, ve smyslu upravené situace? c/ Nabídka PF ČR na úplatný převod spoluvlastnických podílů na pozemcích PK 2344 díl 1, podíl 1/9 a PK 2344, díl 2, podíl 8/9 vše v k. ú. Vysoké nad Jizerou za cenu ,- Kč. Jedná se o podíly na cestě v půdním bloku, v lokalitě pod fotbalovým hřištěm. Zelinková- navrhuje předmětné podíly odkoupit za stanovenou cenu. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou odkoupilo do svého majetku od PF ČR pozemky PK 2344, díl 1, podíl 1/9 a PK 2344, díl 2, podíl 8/9 za cenu 3.240,-Kč? d/smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Problematika se týká elektrifikace lokality pod Vysockou boudou. Fi. ČEZ Distribuce a. s. hodlá využít pro svůj záměr i městské pozemek p. č. 2367/2, p. č. 515/5, p. č. 467/2 ZE 448/1 v k. ú. Vysoké nad Jizerou. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Podotkl, že město nebrání v žádném případě elektrifikaci, ale požaduje, aby trasa kabelového vedení šla při hranicích městského pozemku 448/1. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou uzavřelo s firmou ČEZ Distribuce a. s. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na předmět smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že fi. ČEZ Distribuce a. s. bude akceptovat požadavek města na vedení kabelového vedení po hranici pozemku p. č. 448/1 v k. ú. Vysoké nad Jizerou? Zajistí ing. Bartoš. e/ Odprodej pozemků z majetku města Vysoké nad Jizerou p. č. 602/2, 26/1 a 600 v k. ú Helkovice. O předmětné pozemky projevil zájem ing. P. Štěpánek. 3

4 S žádostí seznámil přítomné pan starosta. Pozemky byly řádně vyvěšeny včetně odsouhlaseného cenového ohodnocení dle návrhu Mgr. Strnádkové, Ing. Jiří Bartoše a odborného posudku OLH pana B. Čecha. Štěpánek se ve své žádosti nebrání případným věcným břemenům ve prospěch města k zabezpečení přístupu města na své okolní pozemky, bez jakékoliv finanční náhrady. Zelinková- vznesla dotaz, zda by mohlo dojít k omezení přístupu na okolní městské pozemky Bartoš- částečně ano. Zelinková- navrhuje odprodat předmětné pozemky za cenu, která byla odsouhlasena s podmínkou věcných břemen ve prospěch města k zabezpečení přístupu na okolní pozemky města v dané lokalitě. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou odprodalo ze svého majetku ing. P. Štěpánkovi pozemky p. č. 602/2, 26/1 a 600 v k. ú. Helkovice za ceny odsouhlasené v usnesení ZM č. 113/Z/8/2011 ze dne , s podmínkou zřízení VB ve prospěch města, která by zabezpečovala přístup města na své okolní pozemky? f/odvolání proti rozhodnutí ZM. Pan Karel Nejedlo se odvolal proti rozhodnutí ZM č. 112/Z/8/2011, kterým měl pan Nejedlo uhradit za městský pozemek p. č. 95/2 v k. ú. Helkovice/ 4 m2/ cenu 300,-Kč/m2. Daný pozemek se nachází pod objektem garáže pana Nejedla. Pan Nejedlo považuje cenu za vysokou s ohledem na to, že se jedná o Helkovice. Poukázal na skutečnost, že ZM odprodalo na minulém zasedání podobné pozemky v centru Vysokého nad Jizerou za cenu 100,-Kč/m2. Srtrnádková navrhuje cenu ponížit na 100,-Kč/m2 Nechanický- vznesl dotaz k tajemníkovi, zda pan Nejedlo skutečně formuloval své odvolání tak, jak je napsáno v písemné formě. Štěpánek- podobných psaných dokladů vyhotoví pro lidi cca 50 ročně v rámci pomoci a dobré správy. Nikdo s tím neměl doposud žádný problém. Vyjádřil údiv nad smyslem dotazu. Matura- navrhuje cenu 50,-Kč/m2. Nejdříve se však musí odsouhlasit případná revokace usnesení ZM č. 112/Z/8/2011 ze dne HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby bylo revokováno usnesení ZM č. 112/Z/8/2011 ze dne ? PRO 5 PROTI 3 ZDRŽ. HLAS. 0 Matura, Strnádková, Jon, Bárta, Nechanický, Pohanková, Škodová Zelinková HLASOVÁNÍ : Kdo je pro, aby byl pozemek p. č. 95/2 v k. ú. Helkovice odprodán panu K. Nejedlovi za cenu 50,-Kč/m2? PRO 3 PROTI 4 ZDRŽ. HLAS. 1 Matura, Pohanková, Jon Strnádková, Škodová, Bárta Zelinková, Nechanický Kdo je pro, aby byl pozemek p. č. 95/2 v k. ú. Helkovice odprodána panu K. Nejedlovi za cenu 100, -Kč/m2? PRO 2 PROTI 4 ZDRŽ. HLAS. 2 Škodová, Strnádková Nechanický, Jon, Zelinková, Bárta, Pohanková Matura, 4

5 3/ Různé. a/odsouhlasení darů pro PO města Vysoké nad Jizerou ÚCHR a PCH Vysoké nad Jizerou. Ústav přijal v roce dary ve výši ,-Kč. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s přijetím darů za rok 2011 ve prospěch ÚCHR a PCH ve Vysokém nad Jizerou ve výši ,-Kč? b/ Nedobytné pohledávky v ÚCHR a PCH ve Vysokém nad Jizerou. Vedení nemocnice se obrací na ZM s žádostí o převedení nedobytných pohledávek ve výši ,-Kč do podrozvahové evidence. / odpis /. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby PO města Vysoké nad Jizerou ÚCHR a PCH ve Vysokém nad Jizerou bylo povoleno převést nedobytné pohledávky ve výši ,-Kč do podrozvahové evidence? c/vlajka pro Tibet. Dne si připomene celý svět 53. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Protest proti této okupací se vyjadřuje každoročním vyvěšením vlajky Tibetu, vždy dne 10. března na objektech veřejných budov. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou vyvěsilo dne na objektu radnice vlajku Tibetu jako vyjádření protestu proti čínské okupaci Tibetu v roce 1959? d/mandátní smlouva na tvorbu podkladů a specifické činnosti k provedení akce Snížení energetické náročnosti a změna zdroje objektu MŠ. Jedná se o zateplení MŠ ve Vysokém nad Jizerou. Smlouva mezi městem Vysoké nad Jizerou a fi. EKO-POINT Czech, s. r.o. K problematice informovanosti o akci se vyjádřil pan starosta. Na pracovním zasedání nemohl poskytnout všechny potřebné informace, jelikož potřebné materiály dostal až dva dny po přípravném zasedání. 0 HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy mezi městem Vysoké nad Jizerou a fi. EKO- POINT Czech s. r. o. týkající se tvorby podkladů a specifické činnosti k provedení akce Snížení energetické náročnosti a změna zdroje objektu MŠ? e/ Žádost paní Mikulecké o povolení odkladu splátek za zakoupený pozemek p. č. 1728/3 v k. ú. Sklenařice. Problematiku uvedl pan starosta. Paní Mikulecké zbývá uhradit městu ještě , -Kč. Navrhuje uhradit do konce roku ,-Kč a zbytek v roce Bárta- na základě jednání PZ ZM navrhuje žádosti vyhovět. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby bylo vyhověno žádosti paní Mikulecké o odklad splátek za pozemek p. č. 1728/3 v k. ú. Sklenařice ve smyslu předloženého návrhu? f/problematika dopisu na kontrolní oddělení KÚ Libereckého kraje. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Na KO KÚ Libereckého kraje zaslal někdo písemný požadavek na prošetření financování akce Snížení energetické náročnosti objektu ÚCHR a PCH ve Vysokém nad Jizerou. Pisatel napadl formu financování. Převody z ÚCHR a PCH na město Vysoké nad Jizerou, považuje za nesprávné a požaduje prošetření. Neznámý 5

6 pisatel podepsal předmětnou žádost o kontrolu jako ing. Markéta Zelinková, zastupitelka obce Vysoké nad Jizerou. Pan starosta předal slovo ing. Zelinkové. Zelinková- na problematiku byla upozorněna zaměstnancem kontrolního odboru KÚ Libereckého kraje. Tento odbor disponuje řadou úředních dokladů s podpisem ing. Zelinkové. Na dokladu, který kdosi zaslal jménem ing. Zelinkové na KÚ, byl podpis zcela rozdílný. Podotkla, že zvažovala podat trestního oznámení. Vzhledem k tomu, že vedoucí odboru byl tak solidní, že ji řekl, pokud vydá prohlášení, kterým se distancuje od této stížnosti a nebude podávat trestní oznámení, nebude provedena hloubková kontrola na městě i na nemocnici. Upozornila přítomné, že podobné zavrženíhodné jednání není v našem městě v poslední době ojedinělé. Je skutečně smutné, že z 1300 obyvatel našeho města se najde někdo, kdo se musí za někoho touto formou skrývat. S obsahem dopisu na KO KÚ LK seznámila nejdříve vedení ÚCHR a PCH. Nebylo shledáno žádné pochybení. Následně informovala pana starostu a ostatní členy ZM. Ing. Zelinková seznámila přítomné se zněním svého dopisu, který adresovala KO KÚ LK. Navrhuje, aby KV města prošetřil tento materiál po stránce obsahové a na příštím zasedání podal zprávu. Nedomnívá se, že by došlo k nějakému pochybení. Vyzvala přítomné ZM k podpoře svého návrhu. Matura- s kontrolou souhlasí. Nabídl osobní spolupráci s KV. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby KV města Vysoké nad Jizerou prošetřil v rámci svých kompetencí formu financování investiční akce Snížení energetické náročnosti objektů ÚCHR a PCH ve Vysokém nad Jizerou? Termín pro podání zprávy do příštího zasedání ZM. g/ Mandátní smlouva na poskytování služeb sociální péče na území města Vysoké nad Jizerou. Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě/ Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku/. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Jedná se o mandátní smlouvu mezi městem Vysoké nad Jizerou a agenturou paní Jany Černé, která poskytuje TPS/ terénní pečovatelské služby/. Strnádková- seznámila přítomné s důvodovou zprávou k této problematice. Dne rozhodlo ZM usnesením č.132/z/8/2011 zabezpečit TPS v první řadě formou mandátní smlouvy se soukromou firmou. Paní Jana Černá je jediným soukromým subjektem, který TPS již provozuje, a který je ochoten uzavřít mandátní smlouvu./ms/ Všichni ostatní zájemci o práci pečovatelky mají zájem nastoupit pouze do zaměstnaneckého poměru. Předložená MS je téměř identická s MS pro města Jablonec nad Jizerou. Z jednání, která vedla se zastupiteli vyplynulo, že mnozí plně nesouhlasí se zněním článku MS, který se dotýká povinnosti města dovybavit místnost v DPS pro pečovatelku. Podotkla, že místnost pečovatelky v DPS navštívila a zjistila, že skoro všechny požadované věci jsou v dané místnosti již zajištěny. Navrhuje změnu znění předmětného článku MS tak, že mandant / město Vysoké nad Jizerou / se zavazuje poskytnout na dovybavení pracoviště TPS částku ,- Kč. Zároveň označila rozpočtové určení částky ve výši ,- Kč, kterou odmítla od města přijmout zpět ve věci neprovedení požadované změny ÚPD města. Město tedy nebude do vybavení místnosti investovat žádné vlastní finanční prostředky. 6

7 Navrhuje znění usnesení. Mandátní smlouva s paní Janou Černou, včetně dodatku č.1 /dohoda o poskytnutí příspěvku/ se schvaluje ve znění upraveného čl. 1 bod. 7 dle důvodové zprávy. I. Ďoubalíková - vznesla k přítomným zastupitelům dotaz, proč zvolili variantu zabezpečení pečovatelské služby přes soukromou firmu. Domnívá se, že to přijde pro město a pro důchodce o hodně dráž. Vznesla dotaz, proč má město na své náklady zabezpečovat soukromému podnikatelskému subjektu vybavenou místnost. Proč ne ostatním soukromníkům? Strnádková- ostatním jakým? Nikdo jiný TPS nezabezpečuje. Černá- seznámila přítomné s problematikou TPS a přiblížila činnost své registrované firmy. Registrance není vůbec jednoduchá. Obnáší splnění cca 16 požadavků. Zákon 108/2006 Sb.,o sociálních službách s sebou nese určitá pravidla. Jedním z těchto pravidel je i sazebník o pečovatelských službách ve smyslu vyhlášky 505. Sazebník určuje ceny za jednotlivé pečovatelské úkony. Firma neporušuje ani korunou výše uvedenou vyhlášku. Město Vysoké nad Jizerou dlouhodobě nerespektovalo zákon o soc. službách a nezajistilo registraci TPS formou organizační složky/ tzn. v režii města / Podotkla též, že pan tajemník zjišťoval náklady na založení organizační složky kdesi na Vrchlabsku a náklady jsou ve statisících. Štěpánek- opravil paní Černou. Nezjišťoval náklady na založení organizační složky, která zabezpečuje pečovatelskou službu, ale zjišťoval na OÚ v Horní Branné systém fungování pečovatelské služby. Náklady obce jsou skutečně ve statisících. V Horní Branné nikdo nepožaduje na lidech příspěvek z Pnp./ příspěvek na péči/ Černá- pojetí TPS je v různých městech a obcích různé. Zabezpečení sociálních služeb ukládá obcím zákon. TPS nabízí v souladu se zákonem. TPS se rozprostře i do okolních obcí. Nebude diskriminovat občany města, kteří žijí ve vzdálenějších oblastech města Vysoké nad Jizerou. Při vyjednáváních o poskytnutí TPS již jednala s několika městy a obcemi a nikde tato vyjednávání netrvala tak dlouho jako ve Vysokém nad Jizerou. Podotkla, že již od srpna, jako fyzická osoba, nese na svém hřbetě odpovědnost za to, že žádá pro Vysoké nad Jizerou o dotace. Již v srpnu se muselo požádat. Vysvětlila systém financování TPS. Financování je vícezdrojové. Dotace MPSV, dotace kraje, dotace od obce a příspěvek občana z Pnp. Zdůraznila, že služby uvedené v sazebníku jsou hrazeny z Pnp a všichni klienti, o které se stará, mají tento příspěvek od státu zabezpečený. Občany bez Pnp nenabírají. Přesto, že se tyto služby zdají drahé, je to pouze zdání. Odhalila se pravá cena sociální práce. Opětovně zdůraznila, že její firma postupuje zcela v souladu se zákonem. O post firmy, která má ve Vysokém nad Jizerou zabezpečovat TPS se v žádném případě nedere. Pokud nebude MS odsouhlasena nic se nestane a ona bude moci s radostí zabezpečovat TPS v Rokytnici nad Jizerou a Jablonci nad Jizerou a bude to mít mnohem snažší. Všichni měli možnost informovat se o TPS u představitelů okolních měst/ Jablonec nad Jizerou/ jak tyto služby fungují v reálu. Každý měl možnost navštívit pečovatelský dům v Jablonci nad Jizerou. Každý by dostal požadované informace. Není si vědoma, že by se někdo o tyto informace zajímal, mimo paní doktorky Pohankové. Může se však mýlit. Každý se mohl přesvědčit o kvalitě jejich služeb. Na závěr svého vystoupení paní Černá podotkla, že může nechat kolovat seznam zájemců o TPS, které mají sesmluvněny. V současné době mají 9 klientů v podpisovém řízení. Zdůraznila, že neměla dostatečný prostor pro sociální působení, když nevěděla, zda bude TPS na území města Vysoké nad Jizerou vykonávat. 7

8 Kapacita je stanovena na 12 klientů a tuto kapacitu hravě naplní do konce února Ďoubalíková- po seznámení se s předloženým seznamem podotkla, že seznam obsahuje jména osob, které nebudou mít o tyto služby zájem a osoby konkretizovala. Podotkla, že někteří lidé podepsali něco, čemu nerozumí a pak platí úkony, které by platit neměli. Uvedla příklad paní Junkové. Černá- vše může dokladovat. Vše je v souladu se zákonem. Ďoubalíková - podotkla, že se jedná o platbu cca 400, ,-Kč měsíčně za dvakrát změřený tlak. Bárta- vyzval přítomné ke konstruktivní diskusi. Škodová- podotkla, že se i ostatní členové ZM zajímali o problematiku TPS. Problematika není jednoduchá. Existují dvě hlediska na problematiku. Ekonomické a psychologické. Jedná se sice o soukromou firmu, ale systém financování je rozdílný. Financování TPS je z příspěvku na péči, který je nad rámec starobního důchodu. Podotkla, že Pnp se budou v budoucnu kontrolovat. Pokud příjemce Pnp nebude vykazovat úkony, možná o příspěvek přijde. Nejde v žádném případě o okrádání důchodců. Domnívá se, že město zaspalo 6 let. Pohled na sociální služby se mění. Požaduje se kvalitativně úplně jiná úroveň než byla dosud. Je to dané i dobou, kdy je i zdravotní péče na mnohem vyšší úrovni. Řada lidí se dožívá vyššího věku. Na tento fakt navazuje pochopitelně i kvalitnější potřeba sociální péče. Mnohem přísnějšími pravidla jsou též ve vztahu pacient - zdravotník. Podotkla, že město přispívá na školu, školku, na hasičský tábor, ale jak přispět na seniory, o tom se již rok diskutuje a každému to připadá, jestli to není nějaké zcestné. Matura- vyzval přítomné k dodržování pravidel jednacího řádu. Strnádková - doplnila, co na jednání ještě nezaznělo. Pokud by město zabezpečovalo TPS formou organizační složky ve vlastní režii, tak by muselo více, či méně ceny za úkony dodržovat dle vyhlášky č. 505, jinak by nebyly dotace od státu a kraje. Další důležitá věc je, že současná služba je dostupná v podstatě pouze pro obyvatele Vysokého nad Jizerou. Navrhovaný nový systém bude dostupný i pro obyvatele Sklenařic, Staré Vsi, Helkovic a Tříče. To je strašně důležité. Pohanková- podotkla, že ve Vysokém nad Jizerou je 72 lidí starších 80 let. Obyvatel nad 65 let je více jak 300. Mladší osoby se zdravotním postižením též potřebují pomoc. Mnoho zdravotních úkonů, které doposud platila zdravotní pojišťovna, budou přesunuty do pečovatelské služby. Např. nadávkování léků. Černá - její firma nezabezpečuje pouze pečovatelskou službu. Zabezpečuje i terénní zdravotní službu. Je to komplexní služba. Zelinková- myslí si, že když v řadách zastupitelstva máme takového odborníka na tuto problematika, a paní doktorka Pohanková takovou osobou je, tak její názor na tuto věc je pro ní tak závažný a tak jasný, že pokud řekne ona ANO, tak se k jejímu názoru plně přikloní. Matura- zdůraznil, že v žádném případě nezpochybňuje nutnost zabezpečení TPS. Nechce diskutovat o tom, že doposud město nosí oběd za 5,-Kč a následně bude donáška stát 20,- Kč. Podotkl také, že neřešíme smlouvu pro Jablonec nad Jizerou. Řešíme problematiku TPS na území města Vysoké nad Jizerou. 8

9 Vznesl dotaz, jaké bude řešení v případě, když místo smluvně kalkulované kapacity 12 klientů, budou nakonec např. pouze klienti 2. Jak bude tato služba pro město účtována? Budou nějaké např. čtvrtletní korekce, nebo se bude účtovat stále příspěvek města pro plnou kapacitu 12 klientů? Černá- podotkla,že v okolních městech je smluvní kapacita přesahována. Opět zdůraznila, že kapacita 12 klientů ve Vysokém nad Jizerou bude naplněna do konce února Matura- co se stane, když kapacita naplněna nebude? Proč to nelze smluvně ošetřit? Když klienti nebudou, město příspěvek hradit nebude. Černá- podotkla, že již od roku 2004 několikrát žádala město Vysoké nad Jizerou o finanční příspěvek na terénní zdravotní službu. Příspěvek na amortizaci vozů. Poukázala na složitost dopravy ke klientům v horských podmínkách a poukázala na výhody aut s pohonem 4x4. Všechny obce, kde zabezpečovala činnost terénní zdravotní služby / Kořenov, Roprachtice, Rokytnice nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou, Harrachov/, všechny přispěly. Vysoké nad Jizerou nedalo během 10 let ani haléř. Podotkla, proč by si nyní nemohla říci na dobu cca 3 měsíců o plný příspěvek za 12 lidí. Za 10 let ji město ani nepoděkovalo. Ze strany obce nebyl jediný vstřícný krok přispět. Podotkla, že její firma je organizace, která jde v rozpočtech nula od nuly. Matura- s odpovědí paní Černé vyjádřil nespokojenost. Tvrzení, že si chce někdo něco vynahradit považuje za něco, co by nemělo ani zaznít. Pohanková- přesný počet klientů lze jen těž odhadnout. Jeden měsíc 2 druhý možná 20. Jako příklad uvedla počty dětí ve školách. Při nemoci různá docházka a také nikdo nesnižuje počet zaměstnanců školy. Matura- pokud chce někdo něco hradit za nic, Pohanková - obrátila se k panu starostovi s dotazem, jak bude řešen případný nárůst klientů nad smluvní kapacitu. Matura- pochopitelně nárůstem příspěvku města. Pohanková- vznesla dotaz, jak by pan starosta řešil v této situaci personální zabezpečení TPS. Matura - tuto záležitost musí řešit firma. Opět zdůraznil, že se brání platbě za něco, co nebude provedeno. Opětovně zdůraznil, že nemá vůbec nic proti TPS. Ty považuje za nutné a potřebné. Černá- podotkla, že její firma vstupuje sice do zbytečně rozvířené atmosféry ohledně zabezpečení TPS ve Vysokém nad Jizero, ale jako profesionál věří, že situaci se spolupracovníky zvládne. Bárta- podotkl, že za pečovatelskou službu nepovažuje donášení obědů. Město začíná s něčím novým. Zkusit se to prostě musí. Starších lidí přibývá. Je přesvědčen, že kapacita bude naplněna. Chápe personální problémy v případě velkého nárůstu klientů. Těžkosti se zavedením této služby a odmítnutí příspěvku na amortizaci techniky by nyní neřešil. Je třeba řešit tento nový systém. 9

10 Tišnovský- vyjádřil obavy z financování tohoto systému. Řada seniorů si to možná nebude moci dovolit. Černá- financování bude z prostředků, které poskytne stát PnP. Následovala neřízená a chaotická diskuse. Štěpánek- hlasem poradním vyzval přítomné k respektování jednacího řádu ZM a vyzval ke konstruktivnímu jednání a hlasování k řešené problematice. Nechanický - vyzval řídícího jednání ke hlasování. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí se zněním mandátní smlouvy na poskytování služeb sociální péče na území města Vysoké nad Jizerou, včetně dodatku č. 1 výše uvedené mandátní smlouvy ve znění upraveného čl.1, bod 7, dle důvodové zprávy? PRO 6 PROTI 0 ZDRŽ. HLAS. 2 Matura, Jon h/ Dodatek č.1 ke smlouvě o úvěru č.10593/11/lcd ze dne Jedná se dodatek ke Smlouvě o úvěru na investiční akcí Vysoké nad Jizerou- splašková kanalizace a ČOV o Č.S.a.s.. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí se zněním dodatku č.1 ke smlouvě o úvěru č /11/LCD ze dne ? 4/ Diskuse. Zelinková poděkovala zaměstnancům MŠ ve Vysokém nad Jizerou za velmi zdařilou předvánoční besídku. Štěpánek- kriticky se vyjádřil na adresu občanů, kteří zatěžují veřejný kanalizační systém ve správě a majetku města zbytkovým materiálem z fi. ONTEX. Někteří občané používají tento materiálu, který se nerozkládá, místo toaletního papíru a jiných hygienických potřeb, což ČOV Stará Ves působí velké problémy. Možnost poškození technologie, znečištění vodoteče. Jednání bylo ukončeno v hod. Zápis vyhotoven a vyvěšen: Vypracoval: Ing. Pavel Štěpánek. Ověřovatelé zápisu: Karel Bárta Bc. Jaroslav Nechanický 10

Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listinu přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů

Více

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů města

Více

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 7 zastupitelů

Více

Zápis. z 34. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20. 01. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou.

Zápis. z 34. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20. 01. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou. Zápis z 34. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20. 01. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů

Více

Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 31. 1. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 31. 1. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 31. 1. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů města

Více

Z á p i s ze 17. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 14.7.2008 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s ze 17. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 14.7.2008 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s ze 17. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 14.7.2008 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listinu přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů

Více

Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek.

Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek. Z á p i s Z 5. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 19.2.2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů

Více

Program jednání a orgány 6.zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek.

Program jednání a orgány 6.zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek. Z á p i s Z 6. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 19.3.2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listinu přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů

Více

Zápis. z 38. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 19. 05. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou.

Zápis. z 38. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 19. 05. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou. Zápis z 38. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 19. 05. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 7 zastupitelů

Více

Zápis. z 25. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 06. 05. 2013 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Zápis. z 25. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 06. 05. 2013 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Zápis z 25. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 06. 05. 2013 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 13. ledna 2015 od 17:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 13. ledna 2015 od 17:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 13. ledna 2015 od 17:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Přítomni: viz presenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Z á p i s. 1/Hospodaření města za rok 2004 2/Rozpočet města na rok 2005 3/Pozemky 4/Obecně závazné vyhlášky 5/Různé 6/Diskuse 7/Usnesení,závěr

Z á p i s. 1/Hospodaření města za rok 2004 2/Rozpočet města na rok 2005 3/Pozemky 4/Obecně závazné vyhlášky 5/Různé 6/Diskuse 7/Usnesení,závěr Z á p i s ze 17. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 28.2.2005 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz.listina přítomných. Přítomno 9 zastupitelů

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.7.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

Z á p i s. HLASOVÁNÍ : kdo je pro ověřovatele zápisu dle mého návrhu? PRO 8 PROTI 0 ZDRŽ.HLAS. 0

Z á p i s. HLASOVÁNÍ : kdo je pro ověřovatele zápisu dle mého návrhu? PRO 8 PROTI 0 ZDRŽ.HLAS. 0 Z á p i s z 21. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou konaného dne 19.11.2012 od 18:00 hodin v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni : viz listina přítomných. Přítomno

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 24.11.2010, od 18.00 hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 14. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 26.08. 2016 od

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Braňany Zastupitelstvo obce Braňany Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne 8. 9. 2016, od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva Obce Braňany

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

ROZPRAVA: Matura-navrhuje, aby předmětné pozemky byly nadále inzerovány k odprodeji (Větrník, internet apod.)

ROZPRAVA: Matura-navrhuje, aby předmětné pozemky byly nadále inzerovány k odprodeji (Větrník, internet apod.) Z á p i s Z 19. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 16.5.2005 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných Přítomno 7 zastupitelů

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Výpis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6

Výpis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6 Výpis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 21.09. 2016 od 19.00 hod. listů:6 Přítomno 8 členů ZO z 9: Čajan Jiří, Medalová Renata, Mašek Josef, Čuřín Vlastimil, Zejda Josef, Mařan Břetislav,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 23. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 16.12. 2015 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO :

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO : OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 6/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 23.9.2016 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš,,

Více

Zápis z 11. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 24. května 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 11. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 24. května 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 11. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 24. května 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek,

Více

Zápis č. 20 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hradiště konaného dne 8. února 2017 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 20 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hradiště konaného dne 8. února 2017 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 20 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hradiště konaného dne 8. února 2017 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč, Václav Janovský, Ing.

Více

Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne

Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 31. 8. 2011 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí.

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 09.11. 2016 od 19.00 hod. listů:6 Přítomno 7 členů ZO z 9: Čajan Jiří, Medalová Renata, Mašek Josef, Zejda Josef, Krejčí Jiří, Kovalčík Vladimír

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo v úterý 29. ledna 2013 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo v úterý 29. ledna 2013 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo v úterý 29. ledna 2013 od 17.00 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluveni: H. Růžičková, D. Špidlen, Z. Jirouš, M. Řípa, J. Soukup,

Více

Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012

Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012 Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/32088/15 Sp. zn.: KT/36/2015/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 09.12.2015

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 18.9. 2012, od 17:00 hodin, v hospodě na Hlubokém Dole přítomno: 7 členů omluveno: 2 členi Zahájení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 26. 10. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Mgr. Pavel

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin.

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. U S N E S E N Í č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 2. 5. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 4 hosté (dle přiložené prezenční listiny) Program:

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 4 hosté (dle přiložené prezenční listiny) Program: Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 21.listopadu 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 17.00 hodin Přítomno: 9 členů (dle přiložené prezenční

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 7 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse.

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse. 1 Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v 18.00 hod. v zelené budově úřadu městyse. Přítomni: Omluveni: Jaroslav Eva Košut Marek Jan Sládek

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne

Zápis č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne Zápis č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 3.12.2014 Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, M. Voráč, M. Vilinger, Mg.S. Hrnčíř, Ing. I. Šafář, Z. Morávek Omluveni: Bc. R.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

ZÁPIS Z 22. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU

ZÁPIS Z 22. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU ZÁPIS Z 22. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU Datum konání: 12. 7. 2016 Místo konání: OÚ Přerov nad Labem Začátek schůze: 18.00 hodin Konec schůze: 19.30 hodin Přítomni: Omluveni: L. Kodešová, M. Kadeřávková,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

1) Zakoupení objektu ČS, a.s.ve Vysokém nad Jizerou. Jedná se o objekt školícího a rekreačního střediska ČS, a.s. na náměstí ve Vysokém nad Jizerou.

1) Zakoupení objektu ČS, a.s.ve Vysokém nad Jizerou. Jedná se o objekt školícího a rekreačního střediska ČS, a.s. na náměstí ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s Z 27.zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 29.5.2006 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 3.11.2016, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 20.3. 2015 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 23.9.2016 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 5 hostů z

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 4. března 2014

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 4. března 2014 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 4. března 2014 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 19.4.2017 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 15 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 2. 5. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 21.12.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 21.12.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 21.12.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Zapisovatel : Jana

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 17.07.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

86/02 Dětské hřiště bod jednání programu č. 3 splněno (Usnesení 5/02 ze dne )

86/02 Dětské hřiště bod jednání programu č. 3 splněno (Usnesení 5/02 ze dne ) Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Janová Den konání: 22. února 2012 Začátek jednání: 17,00 hod. Místo konání: kancelář starosty obce Přítomni: viz. prezenční listina Konec jednání: 18,50 hod. 1.

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 18. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 21. 09. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen.

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen. Zápis č. 17 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 12.11. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. Zasedání zahájeno v 19:12 hodin Přítomni: zastupitelé podle

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného 18. února 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného 18. února 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného 18. února 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.p.drda, p.b.wolf, p.l.ludvík, p.d.skanderová, p.m.topinková,p.m.pisingerová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 12. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 12. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod. Obec Třanovice Zápis z 12. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 19.9.2016 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 11 členů ZO Třanovice, 4 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 7.10.2014 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Krčil, p. Čuchal p. Jaroš příchod 18.45 hodin Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 19. 3. 2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více