VÝ ROČ NÍ ZPRÁ VÁ Koordinační středisko transplantací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝ ROČ NÍ ZPRÁ VÁ 2014. Koordinační středisko transplantací"

Transkript

1 VÝ ROČ NÍ ZPRÁ VÁ 2014 Koordinační středisko transplantací

2 Obsah Základní údaje... 1 Povinnosti a odpovědnosti... 2 Organizace, lidské a materiální zdroje... 3 Finanční oblast... 4 Mediální obraz KST... 5 Kvalita a bezpečnost transplantací... 6 Zahraniční aktivity KST... 7 Poskytování informací... 9 Cíle KST Přílohy Základní údaje Název: Koordinační středisko transplantací (KST) Právnická forma: Organizační složka státu Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví Datum založení: 7. července 2003 Ředitel: Prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc. Sídlo: Ruská 85, Praha 10 (100 00) Telefon: (+420) Fax: (+420) Stránka 1

3 Povinnosti a odpovědnosti KST bylo zřízeno k plnění základních úkolů v oblasti koordinace transplantací. Povinnosti KST jsou stanoveny v 25 zákona 285/2002 Sb. (Transplantační zákon TZ) a patří mezi ně: vedení národních transplantačních registrů (dárců, čekatelů, provedených transplantací), koordinace odběrových a transplantačních týmů, výběr nejvhodnějších příjemců pro odebrané orgány, mezinárodní spolupráce při provádění výměny orgánů určených k transplantaci, spolupráce na zajištění jakosti a bezpečnosti transplantací orgánů, tvorba dalších pracovních postupů, zpracování souhrnných dat o provedených odběrech, transplantacích a jejich výsledcích, povolování konkrétních vývozů orgánů a tkání do zahraničí, vyplácení příspěvku na náklady pohřbu zemřelých dárců orgánů, vyplácení náhrady ušlého výdělku žijícím dárcům orgánů. Stránka 2

4 Organizace, lidské a materiální zdroje V čele KST stojí ředitel jmenovaný Ministerstvem zdravotnictví. Ředitel přímo řídí celý tým, který se skládá ze zástupce ředitele právníka, asistentky ředitele, vedoucí tkáňové monitorovací jednotky, vedoucí koordinátorky a pěti národních koordinátorek. Celý tým je stabilizovaný, tvořený vzdělanými a zkušenými pracovníky. Ministerstvo zdravotnictví zvažovalo možnost sloučení KST se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Toto spojení by přineslo úspory i racionalizaci některých činností v oblasti darování a transplantace buněk, tkání a orgánů (závažné nežádoucí reakce, kontrolní činnost, statistiky apod.), na druhé straně by ale znamenalo nutnost výrazných legislativních a organizačních zásahů s celostátním i celoresortním dosahem. V první polovině roku nakonec MZ pod této koncepce ustoupilo a byla potvrzena koncepce samostatného a nezávislého KST. Následně bylo na pozici ředitele KST vyhlášeno výběrové řízení, po jehož ukončení byl s účinností od 1. září do čela jmenován prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., který navázal na úspěchy bývalého ředitele MUDr. Březovského. S jeho nástupem došlo k hlubšímu propojení KST s transplantačními centry a k posílení pozice v rámci odborné transplantační veřejnosti. Kromě starého ředitele se KST také rozloučilo se třemi zaměstnanci a proběhla jeho dílčí restrukturalizace tak, aby organizace pružněji reagovala na nové výzvy a úkoly a aby se zvýšila její efektivita. Byl zaveden nový systém vzdělávání pracovníků s důrazem na hlubší specializaci, vzájemnou zastupitelnost a spolupráci se zahraničím. Kanceláře KST se nacházejí pod jedním uzavřením v budově IPVZ. Organizace má k dispozici moderní výpočetní techniku spravovanou specializovaným dodavatelem a pracuje s rozsáhlým softwarovým balíkem specializovaných transplantačních programů TRINIS/TISSIS. Na konci roku proběhlo výběrové řízení na nový služební automobil, aby byla odpovídajícím způsobem zajištěna mobilita koordinátorek ve službě. Stránka 3

5 Finanční oblast KST pracuje s rozpočtem, který zaručuje stabilní fungování a rozvoj organizace. V souvislosti s plošným zvyšováním platů ve zdravotnictví sice došlo k navýšení platů koordinátorek, ale jejich platy stále nejsou na úrovni ostatních zdravotnických pracovníků, protože KST není přímým poskytovatelem zdravotních služeb. KST bylo pověřeno Ministerstvem zdravotnictví k vyplácení příspěvků a náhrad v souvislosti s darováním orgánů k transplantaci. Za rok 2014 bylo vyplaceno celkem 870 tisíc Kč formou příspěvku na náklady pohřbu zemřelých dárců orgánů a dalších 913 tisíc Kč bylo ve formě náhrady ušlého výdělku zasláno na účty žijících dárců. Na konci roku se KST připravilo zahájit jednání s Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami o možné úhradě explantačních poplatků, které by ve svém důsledku mohly napomoci k dalšímu zvýšení efektivity systému transplantační medicíny. V průběhu roku pokračovalo prošetřování oprávněnosti čerpání finančních prostředků z projektu CZ / Systém řízení lidských zdrojů realizovaného v rámci operačního programu Lidské zdroje v roce Cílem projektu bylo vytvořit systém vzdělávání dárcovských konzultantů a jejich nasazení do jednotlivých nemocnic, kde by napomáhali lepší identifikaci potenciálních dárců orgánů. I když bylo nakonec na nejvyšší úrovni upuštěno od finanční podpory těchto pracovníků, přesto se tam, kde byli u poskytovatelů zdravotních služeb nasazeni, zvýšil počet dárců orgánů. Státní orgány napadaly zadání veřejné soutěže, v němž KST požadovalo záruky kvalifikace uchazečů. Dne KST obdrželo konečný výsledek kontroly MPSV, němž se konstatuje, že nebyly shledány nedostatky. Následující den pak obdrželo KST výsledek kontroly Finančního úřadu, který ve stejné věci naopak konstatuje, že k porušení zákona došlo a vyměřuje KST pokutu ve výši 100% poskytnuté dotace ( ,- Kč) s příslušenstvím. KST považuje tento závěr za nesprávný a proto se ve spolupráci se specializovanou právní kanceláří odvolalo a dále se bude hájit. Hospodaření KST podle výroku nezávislého auditora (Audit obce, s.r.o.) nevykazuje nedostatky a ve všech významných ohledech proběhlo v souladu s předpisy. Stránka 4

6 Mediální obraz KST KST navázalo spolupráci se specializovanou mediální agenturou, která zajišťuje plošný monitoring zpráv z oblasti transplantační medicíny, styk s médii a cílenou propagaci KST a jeho práce. V důsledku toho se průběhu celého roku zvýšila mediální aktivita KST, které dostalo k dispozici prostor v televizi (ČT, Prima, Nova), rozhlase (Radiožurnál, Čro 2), v tištěných médiích (Týden, Impuls, Vlasta, specializované zdravotnické tituly) i na některých internetových zpravodajských serverech. Agentura se rovněž angažovala při tvorbě nových internetových stránek KST, které mají lépe odrážet nejen dosaženou úroveň a vydobyté renomé KST, ale i nové priority, výzvy a cíle. Původní web už po 12 letech od založení KST nebyl i přes soustavnou snahu vždy aktuální a také nároky na grafickou podobu a interaktivitu se za tu dobu změnily. V uplynulém roce také došlo ke změně loga KST. To původní vyjadřovalo koordinaci transplantací jako složitou skládačku dvou hlavních prvků, dárce a příjemce, zatímco nová podoba má symbolizovat transplantace jako koloběh života. Věříme, že jak nová podoba webových stránek, tak i nové logo budou pro laickou i odbornou veřejnost čitelnější, atraktivnější. Byl vypracován a schválen nový Etický kodex KST jako první krok k revizi strategických cílů a poslání KST. KST také pokračovalo v tvorbě a publikování oficiálních stanovisek k závažným legislativním a organizačním tématům s přímým dopadem na transplantační medicínu. V říjnu loňského roku se KST aktivně zúčastnilo na V. česko-slovenském transplantačním kongresu v Olomouci. Kromě vystoupení a posterů, které prezentovaly práci KST a přínos zahraničních projektů pro českou transplantační medicínu, došlo také k celé řadě bilaterálních jednání s domácími i zahraničními odborníky, s členy výboru ČTS i se zahraničními partnery. Stránka 5

7 Kvalita a bezpečnost transplantací Výroční zpráva 2014 V polovině roku se KST podařilo obhájit mezinárodní certifikáty pro systém managementu kvality ISO 9001 a systém managementu bezpečnosti informací ISO Oba systémy mají pro činnost KST velkou důležitost a představují záruku, že práce organizace splňuje ta nejpřísnější měřítka z hlediska řízení, vlastního fungování i zacházení s informacemi včetně citlivých osobních údajů pacientů. Na základě zmocnění novelou Transplantačního zákona vypracovalo KST základ uceleného komplexu Všeobecných pracovních postupů (VPP) pro transplantační centra. Zdrojem pro jejich vytvoření byly kromě Transplantačního zákona i mezinárodní dokumenty Evropské Unie a Rady Evropy, stejně tak jako protokoly odborných lékařských společností. VPP jsou dvoujazyčné, aby mohly být v případě potřeby konfrontovány se zahraničím nebo aby se na jejich kontrole mohli podílet i zahraniční auditoři. Dva pracovníci KST absolvovali kurs v rámci mezinárodního systému akreditace a auditace transplantačních center (AATC) a získali titul mezinárodních auditorů transplantačních center. V průběhu roku byly uskutečněny dva audity v transplantačních centrech, v TC IKEM Praha a v CKTCH Brno, v obou s výborným výsledkem. K prvním auditům byla využita účast KST v projektu EU ACCORD a audity byly provedeny mezinárodním týmem auditorů. Ve spolupráci s MZ tak byl nastaven tříletý rytmus auditů, do kterého budou postupně zařazena i ostatní centra. Mezi povinnosti KST spadá rovněž registrace tkáňových odběrů a povolování vývozu tkání do zahraničí, proto KST zahájilo v uplynulém roce sérii návštěv tkáňových bank s cílem posílit tuto složku práce a získat detailní přehled o jejich činnosti, aby byla zajištěna stoprocentní sledovatelnost odebraných tkání. V roce 2014 byl naplno spuštěn systém monitoringu závažných nežádoucích účinků a reakcí (ZNÚ/R) v transplantačních centrech. Na webu KST je k dispozici formulář pro hlášení ZNÚ/R a transplantační centra byla v této problematice proškolena. Systém hlášení byl přijat a fungoval, praxe však ukázala, že některá centra měla ještě rezervy ve vyhodnocování těchto událostí a hlavně pak v přijímání odpovídajících nápravných a preventivních opatření. Ředitel KST v závěru roku uspořádal v KST setkání výboru České transplantační společnosti a přednostů jednotlivých transplantačních center, aby s nimi projednal nové priority činnosti KST, navázal bližší spolupráci a pracovní vztahy. V průběhu celého roku pokračovaly pravidelné měsíční schůzky s lokálními koordinátory, na kterých KST řeší sporné případy, předává důležité informace, provádí školení atd. Tyto schůzky představují pro KST důležitou zpětnou vazbu a kromě odborné roviny mají také nesporný význam společenský. Koordinátorky KST pokračovaly ve školení pracovníků hemodialyzačních center v oblsuze programu TRINIS. Během roku 2014 byla realizována školení na 11 dalších HDS v celé ČR. Stránka 6

8 Zahraniční aktivity KST KST je ze zákona pověřeno celou řadou úkolů v oblasti mezinárodní spolupráce, ať už jde o účast v rozsáhlých projektech, bilaterální vztahy nebo jednorázovou účast na vývozu či dovozu tkání nebo orgánů. KST se společně s Ministerstvem zdravotnictví pravidelně účastní dvakrát ročně v Bruselu zasedání kompetentních autorit (CA) členských zemí EU. Jako organizace odpovědná za mezinárodní spolupráci při výměně orgánů k transplantaci, za řadu úkolů spojených s vedením čekacích listin a alokací orgánů a sspoluodpovědná za kvalitu a bezpečnost orgánových transplantací v ČR má na zasedání CA nezastupitelnou úlohu. Na zasedání v září loňského roku KST prezentovalo jako první ze zemí EU splnění úkolů Akčního plánu pro transplantace, který doprovázel přijetí Směrnice 2010/53 o kvalitě a bezpečnosti orgánových transplantací. V průběhu celého roku probíhaly práce na projektu ACCORD, zaměřeném na akreditaci a auditování transplantačních center. Dva pracovníci KST absolvovali několikaměsíční kurs, který byl zakončen simulovaným auditem transplantačního centra v Římě. Součástí domácí práce na projektu byla také příprava auditních materiálů, záznamů a checklistů, které byly pod vedením italských odborníků adaptovány do českých podmínek. Praktickým výstupem tohoto projektu byla realizace dvou mezinárodních auditů v TC IKEM Praha a v CKTCH Brno, kterými byl založen systém pravidelného auditování transplantačních center, prováděný pracovníky KST, MZ a zahraničními odborníky. Dalším významným projektem EU byl FOEDUS, zaměřený na zvýšení efektivity mezinárodní výměny orgánů, které není z nejrůznějších důvodů možno aktuálně alokovat v zemi původu nebo které jsou naopak potřebné k okamžité záchraně života pacienta v zahraničí. FOEDUS navázal na úspěšný projekt COORENOR, v němž mělo KST také důležitou roli při tvorbě informačního portálu. V rámci projektu se loni uskutečnily dvě schůzky v Římě (květen) a v Praze (prosinec), na nichž se řešily jednotlivé funkce portálu a odpovědní pracovních ze zahraničních transplantačních autorit se školili v jeho obsluze. KST odpovídalo za technickou stránku projektu, v němž se za loňský rok objevilo 153 nabídek a poptávek z osmi evropských států, z nichž 9 orgánů bylo skutečně natransplantováno zahraničním pacientům. KST bylo italskou partnerskou organizací CNT přizváno k účasti v projektu South Alliance for Transplant (SAT), který sdružuje kompetentní autority Španělska, Francie, Itálie, Švýcarska a Portugalska. Podobně jako Eurotransplant, tak i SAT se zabývá mezinárodní výměnou orgánů k transplantaci, hlavní rozdíl je ale v tom, že alokace orgánů probíhá prioritně na národní nebo bilaterální úrovni, a ne na základě společné čekací listiny. SAT navíc reálně zasahuje populaci cca 230 milionů (Eurotransplant zhruba poloviční) a jsou v něm sdruženy země s největším dárcovským potenciálem v Evropě. KST prozatím vystupuje jako pozorovatel. Právník KST se dlouhodobě zabývá problematikou boje proti nedovolenému obchodování s orgány a spříbuznými negativními jevy. Zastupoval proto KST na konferenci HOTT, kterou v Rotterdamu pořádal Europol. Získané poznatky jsou pomocí pro zamezení podobným negativním jevům v ČR, Stránka 7

9 například prostřednictvím důslednějšího sledování jednání etických komisí, které schvalují darování orgánů od žijících dárců. Společně s odborníky z TC IKEM bylo KST požádáno o účast a vystoupení na mezinárodní konferenci v kazachstánské Astaně. Za KST se zúčastnili ředitel a právník s přednáškami na téma organizace a legislativa transplantací v ČR. Je potěšitelné, že zdravotnictví v tak bohaté zemi buduje systém transplantační legislativy podle českého vzoru. V říjnu se KST na pozvání Itálie a Vatikánu zúčastnilo oslav Evropského dárcovského dne, který se každý rok pořádá v některé evropské zemi. Významnou součástí akce byla audience účastníků z jednotlivých zemí u papeže, který vyjádřil dárcům a transplantacím orgánů svou podporu. Koncem roku byl také dokončen překlad Transplantačního zákona, souvisejících prováděcích vyhlášek a některých dalších předpisů (úhrady transplantací, trestné činy, daně, všeobecné pracovní postupy atd.) do angličtiny. Tento překlad si vyžádala Světová zdravotnická organizace (WHO), ale i další strany, např. kompetentní autority Slovinska (pro porovnání stavu implementace směrnice do národního práva), Moldávie (jako podklad pro tvorbu vlastní transplantační legislativy), Itálie (jako podklad pro přípravu územní reorganizace systému transplantací) a další. Stránka 8

10 Poskytování informací KST zveřejňuje v souladu s ustanovením 18, odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, (Zákon) jako povinný subjekt v postavení organizační složky státu výroční zprávu vztahující se k jeho činnosti v oblasti poskytování informací. KST obdrželo celkem 27 podání, týkajících se žádosti o poskytnutí informací podle Zákona. Na všechny žádosti o poskytnutí informací byla v řádném termínu podána odpověď. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Za rok 2014 nebylo proti rozhodnutí KST podáno žádné odvolání. KST nemá za rok 2014 k dispozici žádný relevantní rozsudek soudu. Žádná poskytnutá informace nezasáhla do předmětu ochrany autorského práva a nepodléhala výhradním licencím. V roce 2014 nebyla vznesena žádná stížnost na postup KST v oblasti vyřizování žádostí o informace. Stránka 9

11 Cíle KST Pro rok 2014 byly v KST přijaty následující Cíle: 1. Pokračovat v rozvoji Systému managementu kvality a Systému managementu ochrany informací tak, aby certifikáty ISO 9001 a ISO mohly být získány i pro následující tříleté období. SPLNĚNO: Audit systému ISO 9001 a byl úspěšně realizován a KST získalo dne 20. června 2014 certifikaci na další tříleté období. 2. Vytvořit pro transplantační centra ucelený soubor všeobecných pracovních postupů souladu s požadavky Transplantačního zákona. SPLNĚNO: Základní struktura pracovních postupů byla vytvořena, bylo vydáno prvních 12 VPP, byly schváleny na MZ a byli proškoleni koordinátoři transplantcenter. 3. Nastavit ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví systém auditů transplantačních center a provést alespoň dva audity se zapojením zahraničních auditorů. SPLNĚNO: Systém auditů TC byl definován a KST absolvovalo v rámci projektu JA ACCORD vlastní audit provedený mezinárodním týmem. Úspěšně proběhly mezinárodní audity TC IKEM Praha a CKTCH Brno. Po zhodnocení dosažené úrovně a perspektivních potřeb se pro rok 2015 navrhuje: 1. Směrem dovnitř Vize a poslání, které byly stanoveny v počátečním období existence KST, byly naplněny a v některých ohledech i překročeny. V souvislosti se změnou ředitele zároveň došlo k restrukturalizaci KST a k posunu některých priorit. Proto je třeba nově definovat strategii KST tak, aby odrážela dosaženou úroveň KST, výsledky jeho práce a jeho nové uspořádání. 2. Směrem k transplantačním centrům Novela Transplantačního zákona posílila postavení KST jako kompetentní autority. KST provede ve spolupráci s MZ audity nejméně tří transplantačních center, aby byl nastaven systém periodického dohledu s cílem zajistit co nejvyšší kvalitu a bezpečnost orgánových transplantací. 3. Směrem k systému kvality MZ v minulosti uvažovalo o sloučení KST se SÚKL a proto byl interní systém kvality s výhledem na potenciální zásadní změny pouze udržován ve funkčním stavu bez důrazu na další rozvoj. V roce 2014 bylo definitivně rozhodnuto tuto fůzi nerealizovat. KST provede důkladnou revizi všech zásadních dokumentů a pracovních postupů, aby plně odrážely skutečnost i další perspektivu samostané organizace. Stránka 10

12 Přílohy statistiky orgány statistiky tkáně Stránka 11

L. Telecká, J. Rutarová CKTCH Brno

L. Telecká, J. Rutarová CKTCH Brno Dárcovský program v ČR L. Telecká, J. Rutarová CKTCH Brno Počet dárců/milion obyvatel ve vybraných evropských zemích v r.2010 Počet dárců na mil.obyv mil.obyv.. v ČR v letech 1992-2011 24 23,2 22 21,3

Více

IV. Národní akční plán pro darování orgánů a transplantace pro léta 2010-2016

IV. Národní akční plán pro darování orgánů a transplantace pro léta 2010-2016 IV. Národní akční plán pro darování orgánů a transplantace pro léta 2010-2016 1. Cíle Národního akčního plánu pro darování orgánů a transplantace pro léta 2010-2016 1.1. Cílem Národního akčního plánu (dále

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Výročníí zpráva za r.. 2010 Základní údaje: Název organizace: Adresa organizace: Telefonní kontakt: e- mail: Webové stránky: Zřizovatel: Vedoucí registru: Zástupce vedoucího registru: Finanční záležitosti:

Více

Stanovený indikativní termín předložení na vládu 1Q.2012

Stanovený indikativní termín předložení na vládu 1Q.2012 Norma Stanovený indikativní termín předložení na vládu Pozitiva pro občany Zajištění větší ochrany pacientů za pomoci jednotného sledování a vyhodnocování nežádoucích účinků v rámci EU Sjednocení právní

Více

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR ZEMŘELÍ DÁRCI ORGÁNŮ - zásadní podmínka i limit transplantační medicíny Petr Němec, N Eva Pokorná Česká transplantační společnost Kongres ČSARIM, České Budějovice 2009 Organizace

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014 Účinnost od: 1.7.2014 Platnost do: neomezeně Rozsah působnosti: Všechna pracoviště FN Plzeň V souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Rezortní interní protikorupční

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Základní ustanovení Nový zákon o zdravotnických prostředcích účinnost: 1.4 2015 sjednocuje význam pojmů tak,

Více

STANOVISKO KST. Zápis cizince na čekací listinu, transplantace orgánu cizinci

STANOVISKO KST. Zápis cizince na čekací listinu, transplantace orgánu cizinci Zápis cizince na čekací listinu, transplantace orgánu cizinci Vydáno: 27. ledna 2015 Klíčová slova: cizinec, čekací listina, orgán, transplantace Transplantace orgánů cizincům je velmi citlivá otázka ve

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Datum: Místo: Prezentuje: 16. května 2013 Praha Ing. David Sventek, MBA Organizační strategie Při vzniku Úřadu Regionální rady

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce Úvod Regionální specifika Spolupráce ve zdravotnictví, která má v jiných evropských regionech již dlouhou tradici (např. v rámci euroregionů), se ve střední Evropě dosud téměř nekonala. Důvodem je především

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje Strana 1 z 8 Směrnice č. 1/2009 Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje platnost: 1.12.2009 zpracovala: Simona Bonková Strana 2 z 8 1 Účel Účelem

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka Etická komise B Braun Avitum Bulovka je jmenována jednatelem společnosti. prostředků, nezavedených metod a jejich posuzování v souladu s platnými právními předpisy. Její hlavní činností je plnění povinností

Více

prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů,

prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů, prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů, podpora dostupnosti a kvality péče zdravotní a sociální, bezpečnost

Více

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o.

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o. V souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhláškou MZ ČR a MZe ČR č. 226/2008 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme MUDr.Svatopluk Němeček,MBA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA základní informace - Největší lůžkové zařízení v Moravskoslezském kraji - Právní forma : příspěvková

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Sdílení informací ve zdravotnictví. Březen 2015

Sdílení informací ve zdravotnictví. Březen 2015 Sdílení informací ve zdravotnictví Březen 2015 Osnova Idea sdílení informací ve zdravotnictví Jaké soubory informací se ve zdravotnictví nacházejí a kdo k nim má přístup? Jaké právní předpisy upravují

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

V ý r o č n í z p r á v a zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 0 6

V ý r o č n í z p r á v a zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 0 6 V ý r o č n í z p r á v a zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 0 6 Město Sokolov je povinným subjektem, který má podle výše uvedeného zákona povinnost poskytovat informace vztahující

Více

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 1 Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů VERIFIKACE CZ s.r.o. Platnost od: 30. 7. 2014 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 2 1. ÚVOD Tyto informace

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Národní kvalifikační program vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Platnost Od 1. 1. 2014 ČIIA I. ÚVOD

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Audity systému řízení - vize

Audity systému řízení - vize Audity systému řízení - vize FÓRUM e-time 2009 Karin Ulrichová 12.5.2009 Obsah Představení Det Norske Veritas Zdůraznění hlavních změn ISO 9001:2008 Situace s ISO na trhu Máme ISO, co dál Shrnutí Slide

Více

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha Elektronické zdravotnictví Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví Účel: Vytvoření

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Praha, 30.6.2008 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Terminologie Definice q Zdravotní péče odborná zdravotní péče zdravotní služby q q Ošetřující zdravotnický pracovník léčebný plán pacient

Více

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky Ing. Oldřich Vlasák Hradec Králové, 9. března 2006 Všudepřítomná Evropská unie Dopad politik EU / ES na zdravotnictví Pracovní

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Nový registr zdravotnických prostředků (RZPRO) a legislativní souvislosti. JUDr. Jakub KRÁL

Nový registr zdravotnických prostředků (RZPRO) a legislativní souvislosti. JUDr. Jakub KRÁL Nový registr zdravotnických prostředků (RZPRO) a legislativní souvislosti JUDr. Jakub KRÁL Brno, 23. 4. 2014 Osnova Důvody přípravy nové legislativy Proces přípravy nového zákona Evropská databanka zdravotnických

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Umbilicus v roce 2013

Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Umbilicus v roce 2013 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Umbilicus v roce 2013 Zprávu předkládá správní rada NADAČNÍHO FONDU UMBILICUS zastoupená Kateřinou Waldmannovou 26. března 2014 1. Vznik Nadačního fondu a jeho

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Zdravotní výbor Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Farmakoekonomie, racionální předepisování a mezisektorová komunikace

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Rok existence Evropského spotřebitelského centra Vznik ESC a předpoklady existence Iniciativa Evropské komise - Realizace Koncepce na ochranu spotřebitele na léta 2002 2006, žádost MPO ČR o grant. ESC

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Legislativní novinky pro r. 2011

Legislativní novinky pro r. 2011 Legislativní novinky pro r. 2011 Leden 2011 - Návrh zákona, kterými se mění: 1. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 2. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s.

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. za školní rok 2012/2013 Plzeňská první fiktivní banka, a. s. Plzeň, Klatovská 200 G OBSAH 1 Charakteristika Plzeňské první fiktivní banky,

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78. Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 Rekapitulace stavu k 31.5.2014 Cíle projektu: zjištění potřeb občanů

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

Kybernetická bezpečnost resortních IS

Kybernetická bezpečnost resortních IS Kybernetická bezpečnost resortních IS Ing. Fares Shima ředitel odboru INF MZČR Seminář Zákon o kybernetické bezpečnosti a řízení bezpečnosti IS ve veřejné správě a ve zdravotnictví 4.11.2014, Poslanecká

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

Zpráva z certifikací za rok 2014

Zpráva z certifikací za rok 2014 Zpráva z certifikací za rok 2014 Programy školské primární prevence zahrnují širokou paletu poskytovaných programů z hlediska jejich zaměření, užívaných metod, cílové skupiny, a dále také meziresortní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Ministerstvo financí odbor 17 Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Etický kodex interního auditora a přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu interního auditu a při následných

Více

Trh práce a agenturní zaměstnávání

Trh práce a agenturní zaměstnávání Trh práce a agenturní zaměstnávání O APPS Členství Členové Data Trh práce Jaroslava Rezlerová Prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb 5. ročník Konference Agenturní zaměstnávání, 23.10.2012

Více

Národní zdravotnický informační systém

Národní zdravotnický informační systém NZIS je celostátníinformační systém Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2007 Ke sběru a zpracováníinformací

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více