MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Praze dne. února 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Praze dne. února 2010"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1/14 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Praze dne. února 2010 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽI III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ ROZVOJ DOSAŽENÝCH OPERAČNÍCH SCHOPNOSTÍ OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY ZAHAJOVANÝCH V ROCE 2010, VYHLÁŠENÉ MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ZVEŘEJNĚNÍM V OBCHODNÍM VĚSTNÍKU DNE 3. března 2010 Česká republika Ministerstvo obrany (dále jen MO ), Tychonova 1, Praha 6, , jejímž jménem jedná ředitel sekce vyzbrojování Mgr. Jiří Staněk (dále jen poskytovatel ), vyhlašuje opakovanou veřejnou soutěž III. ve výzkumu, vývoji a inovacích (dále jen veřejná soutěž ) na výběr projektů naplňujících cíle PROGRAMU OBRANNÉHO VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ ROZVOJ DOSAŽENÝCH OPERAČNÍCH SCHOPNOSTÍ OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen Program ), určených na podporu obranného výzkumu, vývoje a inovací z prostředků státního rozpočtu, zahajovaných v roce 2010, s ukončením nejpozději 31. prosince I. PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY PROJEKTŮM VÝZKUMU A VÝVOJE Z PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU Podpora výzkumu, vývoje a inovací (dále jen V,VaI ) z prostředků státního rozpočtu České republiky je upravena především zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 130/2002 Sb. ), Rámcem společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) a Režimem státní podpory N 543/2007. Poskytování podpory spadá zároveň do působnosti zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v platném znění (dále jen NV 397/2009 Sb. ) a dalších navazujících a souvisejících zákonných i podzákonných právních předpisů. Úplné znění příslušných právních předpisů, jakož i další informace o podpoře výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků, je zpřístupněno na internetové adrese Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj Podpora z veřejných prostředků může být poskytnuta výhradně na projekty výzkumu, vývoje a inovací, které budou vybrány na základě veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona 130/2002 Sb. 1

2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2/14 II. PŘEDMĚT A CÍL PROGRAMU Předmětem Programu je v oblasti výzkumu a vývoje podpořit přípravu ozbrojených sil ČR (dále jen OS ČR ) tak, aby byly schopny plnit své úkoly v podmínkách předpokládaného vývoje bezpečnostního a operačního prostředí a charakteru budoucích vojenských operací, technologických, demografických, ekonomických a zdrojových podmínek a předpokládaného vývoje schopností OS ČR. Program svým zaměřením především přispěje k realizaci nových operačních schopností v oblastech informační podpory činností vojenských jednotek, přípravy a ochrany sil, v oblasti informační a znalostní společnosti a nových materiálů a technologií. Program podporuje realizaci Národní inovační politiky při respektování požadavků, které jsou definovány v Koncepci výzkumu a vývoje v působnosti MO (dále jen Koncepce ) a v dalších interních resortních dokumentech, dlouhodobých a střednědobých plánech. Program je koncipován tak, aby zabezpečil rozvoj již dosažených operačních schopností, což znamená, že OS ČR budou připraveny a vybaveny k plnění celého rozsahu úkolů ve společných nebo národních operacích v souladu s politicko-vojenskými ambicemi, včetně jejich modifikace v souladu s nově vzniklými požadavky. Zde se především jedná o respektování objektivních změn v charakteru a způsobu vedení bojové činnosti v současnosti a jejich předpokládaného vývoje v následujících letech v souladu s dlouhodobými cíli a koncepcemi NATO i sil EU konkretizovanými v rámci procesu aliančního obranného plánování, resp. ekvivalentního systému EU a v požadavcích na výzkum a vývoj (dále jen VaV ) formulovaných ve Strategii NATO pro obranný výzkum a technologie. Realizace Programu vytváří předpoklad k získání obecně využitelných poznatků, jejichž úroveň pak určuje výchozí podmínky pro návrhy a výběr témat veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji, a to s ohledem na aktuální potřeby AČR i objem vyčleněných finančních prostředků. Postupné naplňování cílů Programu přispěje k řešení prioritních úkolů. Byly vybrány priority uvedené v bodu III., jejichž řešení by mělo přispět k úspěšné realizaci Programu a k naplnění Koncepce. III. PRIORITY PROGRAMU ROZPRACOVANÉ DO OBLASTÍ Priority, které poskytovatel považuje za nejdůležitější a kterými se musí jednotlivé projekty zabývat, byly specifikovány a rozděleny následovně: 1. Rozvoj operačních a technických konceptů, standardů a požadavků interoperability vypracovat koncepce zapojení OS ČR do mnohonárodních sil při plnění společných operačních úkolů, navrhnout postupy optimalizace typologií operací a rozhodovacích procesů ve vojenství (jako reakce na současné a budoucí hrozby), vypracovat metody a technologie formalizace popisu operací směřující k tvorbě nástrojů objektivní tvorby modelů, stanovení kritérií efektivnosti výstavby a použití jednotek a jejich modularity, definovat nové postupy velení a řízení a vymezit odpovědnosti v hierarchii rozhodování včetně stanovení role jednotlivce v rozhodovacím procesu, 2

3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 3/14 vyvinout nové metody znalostního managementu pro stanovení taktiky použití nové techniky a jejích zbraňových systémů a metod posuzování jejich operačních možností. 2. Systémová podpora konceptu NEC: navrhnout nové otevřené systémy poskytující společný obraz bojiště, navrhnout technologie sběru a šíření informace za všech povětrnostních podmínek, zdokonalit technologie využití dat ze senzorů s cílem rychle lokalizovat a identifikovat životně důležité cíle, vytvořit nové postupy a systémy hodnocení situace a úkolování útočných prostředků v závislosti na dostupné informaci z individuálních prostředků v konkrétních lokalitách, navrhnout technologie zabezpečující spojení až na úroveň jednotlivce a datové propojení systémů získávání informací (až po úroveň jednotlivce a jednotlivých působících zbraňových systémů) a jejich zpracování v operačně-taktických systémech velení a řízení (dále jen OTS VŘ ), navrhnout a aplikovat nové metody znalostního managementu ve správě NEC, vyvinout a inovovat technologie, jejichž cílem je integrovat do center rozhodování data ze senzorů, palebných prvků, zbraní a zbraňových systémů, systémů elektronického boje (EWS 1 ) moderní letecké techniky včetně všech podpůrných systémů zabezpečujících vedení operací a dosažení systematické fůze dat, navrhnout modulární struktury NEC schopné pružně reagovat na změnu podmínek, navrhnout nové technologie rozšiřující využitelnost komunikačních prvků a systémů velení a řízení, např. OTS VŘ jejich napojením na systémy sil rychlé reakce NATO (dále jen NRF 2 ). 3. Nové systémy zabezpečující zvýšení bojové účinnosti jednotlivce: zpracovat koncepci zabezpečení úrovně vzdělání vojenských profesionálů, nároků na osobnostní a fyzický profil vojáka z hlediska dlouhodobého vývoje požadavků OS ČR, inovovat postupy pro výběr vojenských profesionálů - analyzovat podmínky soutěže na trhu práce v souladu s demografickým vývojem a požadavky na úroveň odborné, fyzické a psychické připravenosti vojenského profesionála, definovat postupy přípravy a výcviku vojsk v novém prostředí, které vznikne propojením trenažérových a simulačních prostředků na úrovni - obsahové a - technologické, vypracovat objektivní metody výběru a přípravy jednotlivce na extrémní fyzickou a psychickou zátěž včetně podmínek nasazení v konfliktech vycházejících z asymetrických hrozeb, navrhnout nové postupy vytěžování komplexních informací ze systémů pro podporu rozhodování (modelování a simulaci, vizualizaci) s využitím expertních systémů propojujících výstupy databází pro potřeby rozhodování a výcviku (činností a rozhodování), navrhnout a implementovat nové postupy a technologie v oblasti detekce osob, 1 Electronic Warfare Systems 2 NATO Response Force 3

4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 4/14 navrhnout a zavést technologie monitorování pohybu vojáka v objektech a implementace této technologie do zařízení využívajících Globální družicový navigační systém pro určování polohy (GPS 3 ), Galileo a jim ekvivalentní, zejména v oblasti technologie monitorování pohybu protivníka včetně asymetrických konfliktů, identifikace míst a směru útoku (lokalizace, identifikace zdrojů zvuku, záření, účinků chemických, biologických, radiologických, jaderných a dalších zbraní) z bezpečné vzdálenosti ve volném prostoru i urbanistických celcích minimálně závislé na komunikační platformě, navrhnout využití technologií detekce výbušných, chemických, jaderných, radiologických a biologických látek kontaktním, bezkontaktním místním a dálkovým způsobem na bázi elektronických a dalších systémů, zavést technologie likvidace chemických, biologických a radiologických látek, zvýšit balistickou ochranu sil před účinkem zasažení střelnou zbraní a explozí respektující požadavek na minimalizaci zátěže jednotlivce aplikací nových materiálů, dosáhnout rozvoje v oblasti neletálních zbraní (dále jen NLZ ) a dalších zdrojů traumatizujících účinků: - zdokonalením prvků ochrany jednotlivce proti účinkům NLZ a dalších zdrojů traumatizujících účinků, snížení možnosti zranění při použití těchto zbraní, - vývojem neletálních technologií s vyšším psychologickým účinkem a jejich implementací, - stanovením diagnostických postupů zjištění vlivu neletálních technologií na lidský organismus. 4. Podpora nasaditelnosti, použitelnosti a udržitelnosti jednotek působících v odloučení: navrhnout postupy a informační technologie zabezpečující dosažení co nejvyšší míry kompatibility prvků výstroje a výzbroje, navrhnout metody návrhu skladby a přípravy dávek a komprimovaných potravin pro možné oblasti a podmínky nasazení sil, navrhnout a realizovat moderní prvky zabezpečení života v poli vyznačující se vysokou bezpečností a spolehlivostí, vyvinout technologie konstrukce mobilních i stacionárních energetických zdrojů včetně těch, které jsou obtížně detekovatelné a realizují požadavek na co nejvyšší míru unifikace výroby a zásobování elektrickou energií. 5. Implementace technologií zbraňových systémů a systémů zabezpečujících jejich funkci, jejich integrace s informačními technologiemi: navrhnout a zavést postupy zajišťující prohlubování interoperability v zásadních oblastech, legislativní zabezpečení kompatibility a modularity v resortu MO, vůči EU a NATO, vyvinout a inovovat technologie systému integrované logistické podpory na bázi automatizované výměny dat mezi obranným průmyslem a resortem MO, zpracovávání a výměny dat v průběhu životního cyklu systému, - navrhnout postupy a technologie (organizační a technické) zdokonalující systém podpory akvizice techniky a materiálu včetně služeb v resortu MO od plánování po vyřazování techniky a materiálu z používání. 3 Global Positioning System 4

5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 5/14 6. Rozvoj prostředků a technologií informační podpory vojenské činnosti: zpracovat koncepci a plán realizace (včetně technicko ekonomické analýzy) systémů určených pro získávání a zpracování informací vojenského zpravodajství (stanovení podmínek a pravidel uplatnění poznatků ve vojenské praxi v odpovídajících interních normativních aktech), vypracovat postupy a efektivní metody zpracování vstupních dat a informací ve vojenské činnosti (komunikační a informační aspekty činnosti sil) řešící problematiku objemů a formátů dat, dostupnosti kvality a věrohodnosti informací ve vojenské činnosti, navrhnout řešení umožňující implementovat komunikační technologie minimálně závislé na komunikační platformě - přenositelné na (libovolné) dostupné komunikační platformy (sítě mobilních operátorů, komunikační sítě civilní, vojenské), vyvinout nové metody a inovovat známé metody rozpoznávání stacionárních a pohyblivých obrazů a vyhledávání skrytých informací v informačních systémech (internet, přenosech typu video, ), navrhnout teoretická a technologická řešení nedostatečnosti a chybovosti v přenosu, sdílení a interpretaci informace včetně kompatibility na národní a mezinárodní úrovni, vypracovat a prověřit postupy a metody zvyšující bezpečnost komunikačních a informačních systémů, podmínek přežití systémů a obnovení funkce při napadení, nalézt metody zvyšující využitelnost systémů pro podporu rozhodování modelování a simulaci, navrhnout technologie zdokonalení funkčnosti systému velení využitím expertních systémů, propojením výstupů databází aktualizovaných v reálném čase (biologických a chemických látek, zdrojů a charakteristik rušení, geografických a hydrometeorologických dat a informací) pro potřeby rozhodování a výcviku (činností a rozhodování) včetně jejich vizualizace. 7. Zdokonalení prostředků individuální a kolektivní ochrany: navrhnout metody zvyšující využitelnost stávajících prostředků užívaných při ochraně infrastruktury, navrhnout a vyvinout nové technologie a prostředky užívané při ochraně infrastruktury, navrhnout a propojit senzory odolné proti rušení i vlivu povětrnostních podmínek, navrhnout nové materiály a technologie vedoucí ke zdokonalení maskovacích prostředků, uplatnění adaptivních maskovacích materiálů a klamných cílů proti multispektrálním senzorům, navrhnout technologie propojení detektorů zbraní hromadného ničení (dále jen ZHN ) stávajících systémů (velení a řízení) a systémů krizového řízení, navrhnout nové technologie prezentace a interpretace dat získaných jejich fůzí z používaných a nově zaváděných senzorů, zdokonalit principy a metody individuální a kolektivní ochrany vojenských profesionálů proti ZHN, implementovat poznatky v oblasti nanotechnologií do vojenství v ochraně sil. 5

6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 6/14 8. Zdokonalení zdravotnické podpory: navrhnout technologie a nástroje objektivního stanovení a vyhodnocení parametrů životních funkcí, které umožní: - identifikovat zdravotní stav jednotlivce, jeho výkonnost, optimalizovat zdravotní péči v případě zranění, - predikovat fyzický a psychický stav vojáka, navrhnout postupy a technologie, které podpoří asistenci v humanitárních operacích včetně realizace evakuace v extrémních podmínkách, navrhnout nové technologie a nástroje identifikace jednotlivce, jeho pohybu v poli minimálně závislé na komunikační platformě - přenositelné na (libovolné) dostupné komunikační platformy (sítě mobilních operátorů, komunikační sítě civilní, vojenské), navrhnout nové diagnostické a zdravotnické postupy, zdokonalit zdravotnické vybavení a materiál v oblasti specializované vojenské medicíny využitelné v polních podmínkách, urgentní medicíny a medicíny katastrof. 9. Rozvoj teoretické a implementační základny pro identifikaci zdrojů signálů moderních radiolokačních, navigačních a komunikačních prostředků a nevojenských zdrojů (rušivých) signálů: navrhnout teoretická řešení a technologie fůze dat ze senzorů pracujících na odlišných fyzikálních principech a způsoby začlenění takto nově získaných dat do systémů velení a řízení, navrhnout technologické a organizační postupy, které zabezpečí provázanost na systémy rychlé reakce, dosáhnout teoretických řešení a implementace nových metodik klasifikace signálů, rychlé analýzy složitých signálů ve využívaných kmitočtových pásmech, specifikovat a vyvinout impulsní analyzátor a klasifikátor (včetně knihoven emitérů) schopný adekvátně analyzovat a klasifikovat signály generované moderními radiolokačními, navigačními a komunikačními (linkovými a radiovými) prostředky, navrhnout a zavést metody efektivní datové komprese v pasivních radiolokačních systémech, inovovat a vytvořit nové metody koherentního zaměřování, navrhnout technologie výběru a sjednocení kladných stránek jednotlivých principů do zařízení, které bude poskytovat informaci o prostředcích (cílech) aktivních (vysílajících elektromagnetickou energii), ale i tzv. tichých (nevysílajících elektromagnetickou energii), dosáhnout adaptability a zvýšení informační výtěžnosti uplatněním digitálního zpracování signálu radiotechnických zdrojů (digitalizace procesů širokopásmových přijímačů), inovovat postupy integrace spojovacích prostředků používaných v zabezpečovacích a záchranných systémech ČR, navrhnout nové metody a technologie ochrany před rušivými účinky prostředí a činnosti člověka na vojenské systémy (pozemních i vzdušných zdrojů vojenských a nevojenských včetně teroristických aktivit) a efektivně je zavést do praxe. 6

7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 7/ Organizační a technická opatření k zabezpečení zdrojů energií ve vojenské činnosti: vytvořit koncepci přechodu OS ČR na náhradní zdroje pohonných hmot, která identifikuje nové zdroje energií a paliv pro případy omezení dostupnosti zdrojů klasických a analyzuje a stanoví technické, technologické a organizační aspekty takového přechodu, navrhnout postupy eliminace nedostatečnosti energií a paliv v podmínkách působení odloučených jednotek, inovovat stávající a navrhnout nové konstrukce a materiály při uplatnění palivových článků ve vojenské praxi, navrhnout a implementovat technologie zvyšující efektivitu využití energií a paliv, zpracovat plány unifikace napájení elektronických zařízení s uvážením požadavků na kompatibilitu v rámci NATO, navrhnout metody a postupy jejich realizace. IV. FORMA A VÝŠE PODPORY PROJEKTŮ Konkrétním projektům, které budou vybrány na základě veřejné soutěže, poskytovatel poskytne účelovou podporu v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. U projektů obranného výzkumu se bude jednat především o oblast aplikovaného výzkumu (nikoli průmyslového). Na řešení projektů lze poskytnout příjemci účelovou podporu až do výše 100% uznaných nákladů z veřejných prostředků u projektů základního výzkumu, 50% uznaných nákladů z veřejných prostředků u projektů aplikovaného výzkumu, 25% uznaných nákladů z veřejných prostředků u projektů experimentálního vývoje a do 20% uznaných nákladů z veřejných prostředků na inovační projekty. Výše výdajů z veřejných prostředků na veřejnou soutěž v jednotlivých letech je uvedena v tabulce. V roce * 2012 Celkem Výše účelové podpory (v tis. Kč) * Při plánování finančních prostředků na rok 2011 je nutné přihlédnou k výši disponibilních prostředků ze státního rozpočtu. (U aplikovaného výzkumu činí celkový podíl příjemce podpory nejméně 50%, u experimentálního vývoje nejméně 75% z celkových plánovaných nákladů (výdajů) a u inovací nejméně 80% z celkových plánovaných nákladů (výdajů) na projekt). Výši podpory z veřejných prostředků navrhuje uchazeč dle 2 a 8 zákona č. 130/2002 Sb., v členění podle položek způsobilých nákladů uvedených v NÁVRHU PROJEKTU OBRANNÉHO VÝZKUMU, (VÝVOJE A INOVACÍ) MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen NÁVRH PROJEKTU-formulář ). NÁVRH PROJEKTUformulář je k dispozici na internetové stránce (zobrazí se Dokumenty odboru řízení vyzbrojování, výzkumu a vývoje, kde najdete dokumenty veřejné soutěže pod titulkem Opakovaná veřejná soutěž III ). Požadavky na zabezpečení investičních nákladů nebo výdajů z podpory budou předmětem samostatného posouzení a schválení, zejména z hlediska jejich nezbytnosti pro řešení projektu a dodržení ustanovení 8 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb. 7

8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 8/14 Navrženou výši podpory posoudí a s konečnou platností stanoví poskytovatel na základě doporučení odborného poradního orgánu pro hodnocení návrhů, jmenovaného poskytovatelem podle 21 zákona č. 130/2002 Sb. V. PODMÍNKY PŘIJETÍ A HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Návrhy projektů budou posouzeny komisí pro přijímání návrhů projektů, jmenovanou poskytovatelem v souladu s 21 odst. 1, 2 a 3 zákona 130/2002 Sb. podle těchto společných podmínek pro zařazení návrhů projektů do výběru: a) návrhy projektů mohou podávat uchazeči - organizační složky státu, organizační jednotky Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a vývojem, dále právnické osoby nebo fyzické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem v ČR a právnické osoby se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederaci nebo občan takového státu nebo dlouhodobě pobývající rezident na území České republiky nebo státní příslušník jiného státu, byl-li mu na území České republiky povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu, pokud splňují podmínky způsobilosti podle 18 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. s tím, že způsobilost podle odst. 2 písm. c) až f) prokazují čestným prohlášením; b) uchazeči jsou povinni prokázat způsobilost k řešení projektů tak, jak je uvedeno ve vyhlášení veřejné soutěže zveřejněné v Obchodním věstníku. Podmínky se vztahují na všechny organizační složky státu, právnické a fyzické osoby uvedené v projektu jako příjemci nebo další účastníci projektu; c) v případě, že předkládá návrh projektu společně více uchazečů, resp. další účastníci projektu, prokazují svoji způsobilost všichni uchazeči, resp. další účastníci projektu; d) veškeré dokumenty, které prokazují způsobilost uchazeče k řešení projektu nebo projektů Programu, předkládá uchazeč pouze jedenkrát bez ohledu na to, kolik návrhů projektů do Programu předkládá; e) dokumenty prokazující způsobilost uchazeče mohou být přiloženy ke kterémukoli návrhu projektu uchazeče; f) v ostatních návrzích uchazeče, ke kterým nejsou dokumenty o způsobilosti přiloženy, však musí být uvedeno, ke kterému návrhu byly tyto dokumenty přiloženy (toto sdělení bude uvedeno na samostatném listě); g) uchazeč, se kterým má být o poskytnutí účelové podpory podle 9 zákona č. 130/2002 Sb. uzavřena smlouva o poskytnutí podpory nebo v jehož prospěch má být vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory prokáže před uzavřením smlouvy nebo před vydáním rozhodnutí způsobilost podle 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb. ověřenou kopií, ne starší než 90 kalendářních dnů, oprávnění k činnosti, zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení, anebo výpisem, ne starším než 90 kalendářních dnů, z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence; h) v případě, kdy návrh projektu předkládá současně více uchazečů, resp. příjemce a další účastník projektu, musí být k návrhu projektu předložen v jednom výtisku návrh na právní úpravu vzájemných vztahů, včetně vztahů s poskytovatelem, kde budou vymezeny zejména podíl dalšího účastníka projektu na řešení projektu, na výši uznaných nákladů a zakotvení práva poskytovatele provádět kontrolu ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb. i u dalšího účastníka projektu. Právní vztah musí být potvrzen příjemcem 8

9 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 9/14 a dalším účastníkem projektu. Toto se netýká příjemců uvedených v 9 odst. 5 zákona 130/2002; i) v jedné obálce může být pouze jeden návrh projektu, nepřipouští se variantní řešení; j) všechny listy dokumentu NÁVRH PROJEKTU-formulář musí být pevně spojeny svázány šňůrkou a na poslední straně opatřeny zálepkou a razítkem; k) změny návrhu projektu jsou možné pouze v rozsahu stanoveném zákonem; l) řešení projektu musí být započato v roce 2010 a ukončeno nejpozději v roce 2012; m) uchazeč při podání návrhu projektu předloží čestné prohlášení, že na identický nebo podobný projekt neobdržel podporu z veřejných prostředků (prohlášení bude nedílnou součástí každého jednotlivého návrhu projektu); n) z veřejné soutěže budou vyřazeny návrhy projektů těch uchazečů o podporu, kteří nedostáli v předcházejících třech letech podmínkám smlouvy (rozhodnutí) o poskytnutí podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje v programech MO a návrhy projektů, které obsahově byly nebo jsou řešeny v jiných programech výzkumu a vývoje; o) součástí návrhu projektu musí být i elektronická podoba NÁVRHU PROJEKTU ve formátu Word na CD; p) do veřejné soutěže budou přijaty návrhy projektů, které splní požadované obsahové a formální požadavky na zpracování návrhů projektů, budou zpracovány na předepsaném formuláři (kalkulace návrhu uznaných nákladů bude vyjádřena ve specifikaci podle 2 a 8 zákona č. 130/2002 Sb.). Nedodržení jakékoliv z těchto podmínek bude mít za následek vyřazení návrhu z veřejné soutěže. V rámci Programu budou podporovány projekty, zaměřené na výzkum, vývoj a inovace, které naplňují jeho předmět. Návrhy projektů, které splní podmínky pro zařazení návrhů projektů do výběru bude komplexně hodnotit, v souladu s 21 zákona č. 130/2002 Sb., odborný poradní orgán pro hodnocení NÁVRHŮ PROJEKTŮ jmenovaný poskytovatelem s využitím nejméně dvou posudků nezávislých oponentů podle míry souladu s kritérii a podle míry naplnění vyhlášených priorit pro podporu projektů výzkumu, vývoje a inovací. Statut a jednací řád odborného poradního orgánu pro hodnocení NÁVRHŮ PROJEKTŮ je uveřejněn na internetové stránce (zobrazí se Dokumenty odboru řízení vyzbrojování, výzkumu a vývoje, kde najdete dokumenty veřejné soutěže pod titulkem Opakovaná veřejná soutěž III ). VI. KRITÉRIA HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Odborný poradní orgán pro hodnocení NÁVRHŮ PROJEKTŮ jmenovaný poskytovatelem provede odborné posouzení předložených návrhů projektů s přihlédnutím k oponentním posudkům. (Oponenti hodnotí podle stejných kritérií.) Hodnotící kritéria a) Splnění odborných podmínek veřejné soutěže, tj. zda návrh projektu: - je návrhem projektu výzkumu, vývoje, nebo inovace; - vyhovuje podmínkám vyhlášeného programu obranného výzkumu, vývoje a inovací; 9

10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 10/14 - odpovídá prioritám vyhlášeného programu; - splňuje podmínky podílu účelové podpory způsobilých nákladů podle zákona č. 130/2002 Sb. a = 1 všechny podmínky splněny a = 0 při nesplnění jakékoliv podmínky b) Potřebnost projektu - posuzuje se význam a velikost oblasti potřeb a naléhavost jejich řešení, tj. míra shody řešených potřeb s prioritami, jsou-li formulovány jako oblasti potřeb. Míra shody : b = 3 vysoká b = 2 dobrá b = 1 uspokojivá b = 0 neuspokojivá c) Očekávaný přínos a kvalita výsledku projektu. Očekávaný přínos výsledků projektu je charakterizován rozsahem možné aplikace výsledků řešení, tj. odhadem přínosů daných využitím očekávaných výsledků. Posuzuje se: - míra přispění navrhovaného projektu k uspokojení potřeb oblasti, do které směřují jeho výsledky, c1 = 3 vysoká c1 = 2 dobrá c1 = 1 uspokojivá c1 = 0 neuspokojivá - pravděpodobnost, že výsledky budou dopracovány do fáze, která již umožňuje uspokojit očekávané potřeby, c2 = 3 pro (p>0,75) c2 = 2 pro (0,5<p 0,75) c2 = 1 pro (0,25<p 0,5) c2 = 0 pro (p 0,25) - jaká je pravděpodobnost, že potřeby oblasti budou uspokojeny jiným nebo lepším způsobem (riziko využití nebo objevu jiného řešení) - riziko, že potřebu se podaří realizovat jinak, než je popsáno v projektu, a tato alternativní realizace bude aplikačně úspěšnější ve srovnání se způsobem popsaným v projektu, c3 = 0 téměř jistota (p>0,75) c3 = 1 velká pravděpodobnost (0,5<p 0,75) c3 = 2 malá pravděpodobnost (0,25<p 0,5) c3 = 3 velmi malá pravděpodobnost (p 0,25) 10

11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 11/14 c = Σci d) Proveditelnost projektu, která je posuzována podle kvality navrhovaného způsobu řešení projektu a s ní související pravděpodobnosti dosažení očekávaných výsledků. Posuzuje se: - přiměřenost finančních požadavků na řešení projektu (navržené uznané náklady), d1 = 3 vynikající d1 = 2 dobrá d1 = 1 uspokojivá d1 = 0 neuspokojivá - reálnost důležitých časových ukazatelů řešení projektu, d2 = 3 téměř jistota (p>0,75) d2 = 2 velká pravděpodobnost (0,5<p 0,75) d2 = 1 malá pravděpodobnost (0,25<p 0,5) d2 = 0 velmi malá pravděpodobnost (p 0,25) - rizika řešení projektu, která by mohla ohrozit dosažení cíle (kritické předpoklady), tj. jejich pravděpodobnost a závažnost, d3 = 3 zanedbatelná (p 0,25) d3 = 2 malá (0,25<p 0,5) d3 = 1 velká (0,5<p 0,75) d3 = 0 téměř jistota (p>0,75) - kvalita založení projektu, tj. rámec projektu, d4 = 3 vysoká d4 = 2 dobrá d4 = 1 uspokojivá d4 = 0 neuspokojivá - kvalita navrhovaného vědeckého řešení projektu (podle formulace pracovní hypotézy a metodiky), d5 = 3 vysoká d5 = 2 dobrá d5 = 1 uspokojivá d5 = 0 neuspokojivá d = Σdi e) Způsob realizace projektu, který je charakterizován kvalitou navrhovaného podrobného plánu řešení. 11

12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 12/14 Posuzuje se - organizace jednotlivých činností, časové rezervy, kritická místa řešení, e1 = 3 velmi dobrá e1 = 2 dobrá e1 = 1 uspokojivá e1 = 0 neuspokojivá - rozpočet projektu a harmonogram jeho čerpání, e2 = 3 velmi dobrý e2 = 2 dobrý e2 = 1 uspokojivý e2 = 0 neuspokojivý - sestavení řešitelského týmu, jeho kapacita a harmonogram jeho činnosti, e3 = 3 velmi dobré e3= 2 dobré e3 = 1 uspokojivé e3 = 0 neuspokojivé e = Σei Celkem: a + b + c + d + e VII. MÍSTO A DOBA PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Návrh projektu je možno podat doporučeně poštou na adresu: Sekce vyzbrojování MO, nám. Svobody 471, Praha 6 tak, aby návrh byl doručen nejpozději dne 9. dubna 2010 do hod., případně před tímto termínem podat osobně na stejné adrese po předchozí telefonické domluvě s Ľubicou Pelechovou nebo Ing.Vlastimilem Křepelou na kontaktních tel. č nebo VIII. PRÁVA POSKYTOVATELE Poskytovatel si vyhrazuje právo: a) nevracet předložené návrhy projektů; b) neposkytovat úhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním návrhů projektů; c) zrušit veřejnou soutěž v případech, uvedených v 24 odst. 1 písm. a) nebo b), zákona č. 130/2002 Sb.; d) vyřadit návrhy projektů těch uchazečů o řešení projektů výzkumu, vývoje a inovací, kteří nedostáli v předcházejících třech letech podmínkám smlouvy (rozhodnutí) o poskytnutí podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje v programech MO; e) vyřadit návrhy projektů, které obsahově byly nebo jsou řešeny v jiných programech výzkumu a vývoje a již byly nebo jsou financovány z veřejných prostředků; 12

13 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 13/14 f) po posouzení a hodnocení odborným poradním orgánem vyřadit návrhy projektů, které nesplňují podmínky podle 2 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.; g) vyřadit návrhy projektů, u kterých součet bodového hodnocení všech členů odborného poradního orgánu nedosáhne 70 bodů. IX. FORMÁLNÍ STRUKTURA PŘEDKLÁDANÝCH NÁVRHŮ PROJEKTŮ Návrh projektu musí být podán v jedné uzavřené obálce, opatřené na uzavření razítkem a výrazně označené nadpisem v levém horním rohu v tomto znění: Opakovaná veřejná soutěž III. - Program obranného výzkumu a vývoje (Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil České Republiky) - NEOTVÍRAT X/Y, kde na místě X bude uvedeno číslo priority, ke které je projekt vázán (tedy číslo 1-10) a na místě Y pořadové číslo návrhu uchazeče, který se váže k uvedené prioritě (pokud tedy podá uchazeč např. k prioritě č. 3 dva návrhy, označí obálky u prvního návrhu Opakovaná.. NEOTVÍRAT 3/1 a u druhého návrhu Opakovaná - NEOTVÍRAT 3/2 ). Obálka bude opatřena zpáteční adresou. Každý návrh projektu se bude skládat ze dvou samostatných písemných částí a CD: první část budou tvořit dokumenty osvědčující způsobilost uchazeče; b) druhou část bude tvořit vyplněný samotný NÁVRH PROJEKTU-formulář, který je k dispozici na internetové stránce (zobrazí se Dokumenty odboru řízení vyzbrojování, výzkumu a vývoje, kde najdete dokumenty veřejné soutěže pod titulkem Opakovaná veřejná soutěž III ). Musí být podán v českém jazyce ve čtyřech výtiscích (1 originál + 3 kopie) v písemné formě a v elektronické podobě ve formátu Word na jednom CD. Formální úprava první části: Na prvním listu první části uveďte označení uchazeče (firmu), uvedení priority programu, ke které se návrh projektu váže, uvedení čísla výtisku, počet listů a počet příloh. Na druhý list uveďte obsah návrhu projektu s označením jednotlivých částí, příloh a počtů stránek. Dále musí být tento list datován, orazítkován a podepsán statutárním orgánem uchazeče (vedoucím organizační složky státu). Třetí a další listy bude tvořit prokázání způsobilosti uchazeče (uchazečů) k řešení projektu (nebo odkaz na návrh projektu, u kterého je prokázání způsobilosti doloženo). Další listy musí tvořit návrh smluvní úpravy vzájemných vztahů v případě, že návrh projektu předkládá současně více uchazečů nebo další dokumenty např. čestné prohlášení o nepřijetí podpory z veřejných prostředků na identický projekt.. Výše uvedené podklady musí být předány v jednom výtisku převázány šňůrkou, jejíž konec po převázání přelepte zálepkou a opatřete razítkem uchazeče. Formální úprava druhé části: Druhá část, tj. NÁVRH PROJEKTU-formulář musí být samostatně provázána šňůrkou, konec po převázání přelepen zálepkou a na poslední straně opatřen razítkem uchazeče. 13

14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 14/14 X. SOUTĚŽNÍ A HODNOTÍCÍ LHŮTA, OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ Soutěžní lhůta začíná dne 4. března 2010 a končí dne 9. dubna 2010 ve 12,00 hodin. Hodnotící lhůta začíná dne 10. dubna 2010 a končí dnem vyhlášení výsledků, tj. 1. června Výsledek veřejné soutěže bude zveřejněn nejpozději dne 1. června 2010 na internetové stránce (zobrazí se Dokumenty odboru řízení vyzbrojování, výzkumu a vývoje, kde najdete dokumenty veřejné soutěže pod titulkem Opakovaná veřejná soutěž III ). V souladu s 17 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb. obsahem zveřejnění přijatých projektů budou následující údaje: 2. Název právnické osoby, popř. jméno a příjmení fyzické osoby 3. Název projektu 4. Výše poskytnuté podpory schválené poskytovatelem Obsahem nepřijatých projektů budou následující údaje: 1. Název právnické osoby, popř. jméno a příjmení fyzické osoby 2. Název projektu Předpokládaný termín uzavření smluv nebo vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory na řešení projektu výzkumu vývoje a inovací je do 30. června XI. INFORMACE S případnými dotazy je možno se obrátit na Ing. Vlastimila Křepelu, telefonní číslo Dotazy lze také zasílat faxem na číslo nebo elektronickou poštou na adresu 14

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŢE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH VES11

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŢE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH VES11 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŢE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH VES11 PODPORA ŘEŠENÍ PROJEKTŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V RÁMCI PROGRAMU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Příloha č.: 11 Počet stran přílohy: 4 Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (dále jen program ) (schváleno usnesením rady kraje č. /. ze dne 14. 7.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás vyzývám

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV ) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53, vyhlašuje výzvu k podání nabídky na: Poskytnutí investičního úvěru na financování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyhlašuje poptávkové řízení na zajištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu:

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem Zateplení budovy obecního úřadu v obci Modletice Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Studie proveditelnosti webových stránek Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Podmínky k podání nabídky jsou uvedeny v příloze.

Podmínky k podání nabídky jsou uvedeny v příloze. Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne 20. května 2005 Čj.: 2005/29165-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Komplexní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Firma: POHL cz,

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 23 471/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Skupině I, II, V a VI MŠMT

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (dle Příručky pro příjemce http://www.ziel3-cil3.eu/media/cs/2012-03-29_ppp_bez_reviz.pdf) Název zakázky: Energetická rekonstrukce ústřední

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

včetně Kvalifikační dokumentace Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky)

včetně Kvalifikační dokumentace Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky) Datum: 07.05.2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Název veřejné zakázky: PROGRAMOVÁNÍ ON-LINE APLIKACÍ Evidenční/Identifikační číslo: VZ 062015 Úplná zadávací dokumentace obsahuje tyto

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství 1. Základní informace 1.1 Zadavatel 1.2 Odpovědný

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části:

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části: +NLDSY112ZOOW+ MINISTERSTVO KULTURY ČR V Praze dne 27. října 2010 Čj. MK 27 736/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 3 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017 Termín pro předkládání návrhů projektů: 15.4. - 30.6. 2015

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky V Praze dne 13. 8. 2013 Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení Vytvoření

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV") a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Rámcové plnění vzdělávání Identifikace zadavatele: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne.5.12.2014 Č. j..../2014

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti ŽP Účel podpory Důvody podpory

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV") a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY VE SMYSLU ZÁKONA Č. 137/2006 SB. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: POSKYTNUTÍ DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU VE VÝŠI 23,34 MIL.

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014 Termín pro předkládání návrhů projektů: 15.3. - 30.5. 2012

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor

Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor V Táboře dne 7. 2. 2011 Výzva k předložení nabídek v rámci výběrového řízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor v

Více

I. PREAMBULE II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

I. PREAMBULE II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Naše zn.: ZŠ 170/2015 Vyřizuje: Petra Barošová Telefon: 575 733 021 E mail: skola@zs travniky.cz Datum: 11. 6. 2015 Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více