MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Praze dne. února 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Praze dne. února 2010"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1/14 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Praze dne. února 2010 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽI III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ ROZVOJ DOSAŽENÝCH OPERAČNÍCH SCHOPNOSTÍ OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY ZAHAJOVANÝCH V ROCE 2010, VYHLÁŠENÉ MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ZVEŘEJNĚNÍM V OBCHODNÍM VĚSTNÍKU DNE 3. března 2010 Česká republika Ministerstvo obrany (dále jen MO ), Tychonova 1, Praha 6, , jejímž jménem jedná ředitel sekce vyzbrojování Mgr. Jiří Staněk (dále jen poskytovatel ), vyhlašuje opakovanou veřejnou soutěž III. ve výzkumu, vývoji a inovacích (dále jen veřejná soutěž ) na výběr projektů naplňujících cíle PROGRAMU OBRANNÉHO VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ ROZVOJ DOSAŽENÝCH OPERAČNÍCH SCHOPNOSTÍ OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen Program ), určených na podporu obranného výzkumu, vývoje a inovací z prostředků státního rozpočtu, zahajovaných v roce 2010, s ukončením nejpozději 31. prosince I. PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY PROJEKTŮM VÝZKUMU A VÝVOJE Z PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU Podpora výzkumu, vývoje a inovací (dále jen V,VaI ) z prostředků státního rozpočtu České republiky je upravena především zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 130/2002 Sb. ), Rámcem společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) a Režimem státní podpory N 543/2007. Poskytování podpory spadá zároveň do působnosti zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v platném znění (dále jen NV 397/2009 Sb. ) a dalších navazujících a souvisejících zákonných i podzákonných právních předpisů. Úplné znění příslušných právních předpisů, jakož i další informace o podpoře výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků, je zpřístupněno na internetové adrese Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj Podpora z veřejných prostředků může být poskytnuta výhradně na projekty výzkumu, vývoje a inovací, které budou vybrány na základě veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona 130/2002 Sb. 1

2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2/14 II. PŘEDMĚT A CÍL PROGRAMU Předmětem Programu je v oblasti výzkumu a vývoje podpořit přípravu ozbrojených sil ČR (dále jen OS ČR ) tak, aby byly schopny plnit své úkoly v podmínkách předpokládaného vývoje bezpečnostního a operačního prostředí a charakteru budoucích vojenských operací, technologických, demografických, ekonomických a zdrojových podmínek a předpokládaného vývoje schopností OS ČR. Program svým zaměřením především přispěje k realizaci nových operačních schopností v oblastech informační podpory činností vojenských jednotek, přípravy a ochrany sil, v oblasti informační a znalostní společnosti a nových materiálů a technologií. Program podporuje realizaci Národní inovační politiky při respektování požadavků, které jsou definovány v Koncepci výzkumu a vývoje v působnosti MO (dále jen Koncepce ) a v dalších interních resortních dokumentech, dlouhodobých a střednědobých plánech. Program je koncipován tak, aby zabezpečil rozvoj již dosažených operačních schopností, což znamená, že OS ČR budou připraveny a vybaveny k plnění celého rozsahu úkolů ve společných nebo národních operacích v souladu s politicko-vojenskými ambicemi, včetně jejich modifikace v souladu s nově vzniklými požadavky. Zde se především jedná o respektování objektivních změn v charakteru a způsobu vedení bojové činnosti v současnosti a jejich předpokládaného vývoje v následujících letech v souladu s dlouhodobými cíli a koncepcemi NATO i sil EU konkretizovanými v rámci procesu aliančního obranného plánování, resp. ekvivalentního systému EU a v požadavcích na výzkum a vývoj (dále jen VaV ) formulovaných ve Strategii NATO pro obranný výzkum a technologie. Realizace Programu vytváří předpoklad k získání obecně využitelných poznatků, jejichž úroveň pak určuje výchozí podmínky pro návrhy a výběr témat veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji, a to s ohledem na aktuální potřeby AČR i objem vyčleněných finančních prostředků. Postupné naplňování cílů Programu přispěje k řešení prioritních úkolů. Byly vybrány priority uvedené v bodu III., jejichž řešení by mělo přispět k úspěšné realizaci Programu a k naplnění Koncepce. III. PRIORITY PROGRAMU ROZPRACOVANÉ DO OBLASTÍ Priority, které poskytovatel považuje za nejdůležitější a kterými se musí jednotlivé projekty zabývat, byly specifikovány a rozděleny následovně: 1. Rozvoj operačních a technických konceptů, standardů a požadavků interoperability vypracovat koncepce zapojení OS ČR do mnohonárodních sil při plnění společných operačních úkolů, navrhnout postupy optimalizace typologií operací a rozhodovacích procesů ve vojenství (jako reakce na současné a budoucí hrozby), vypracovat metody a technologie formalizace popisu operací směřující k tvorbě nástrojů objektivní tvorby modelů, stanovení kritérií efektivnosti výstavby a použití jednotek a jejich modularity, definovat nové postupy velení a řízení a vymezit odpovědnosti v hierarchii rozhodování včetně stanovení role jednotlivce v rozhodovacím procesu, 2

3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 3/14 vyvinout nové metody znalostního managementu pro stanovení taktiky použití nové techniky a jejích zbraňových systémů a metod posuzování jejich operačních možností. 2. Systémová podpora konceptu NEC: navrhnout nové otevřené systémy poskytující společný obraz bojiště, navrhnout technologie sběru a šíření informace za všech povětrnostních podmínek, zdokonalit technologie využití dat ze senzorů s cílem rychle lokalizovat a identifikovat životně důležité cíle, vytvořit nové postupy a systémy hodnocení situace a úkolování útočných prostředků v závislosti na dostupné informaci z individuálních prostředků v konkrétních lokalitách, navrhnout technologie zabezpečující spojení až na úroveň jednotlivce a datové propojení systémů získávání informací (až po úroveň jednotlivce a jednotlivých působících zbraňových systémů) a jejich zpracování v operačně-taktických systémech velení a řízení (dále jen OTS VŘ ), navrhnout a aplikovat nové metody znalostního managementu ve správě NEC, vyvinout a inovovat technologie, jejichž cílem je integrovat do center rozhodování data ze senzorů, palebných prvků, zbraní a zbraňových systémů, systémů elektronického boje (EWS 1 ) moderní letecké techniky včetně všech podpůrných systémů zabezpečujících vedení operací a dosažení systematické fůze dat, navrhnout modulární struktury NEC schopné pružně reagovat na změnu podmínek, navrhnout nové technologie rozšiřující využitelnost komunikačních prvků a systémů velení a řízení, např. OTS VŘ jejich napojením na systémy sil rychlé reakce NATO (dále jen NRF 2 ). 3. Nové systémy zabezpečující zvýšení bojové účinnosti jednotlivce: zpracovat koncepci zabezpečení úrovně vzdělání vojenských profesionálů, nároků na osobnostní a fyzický profil vojáka z hlediska dlouhodobého vývoje požadavků OS ČR, inovovat postupy pro výběr vojenských profesionálů - analyzovat podmínky soutěže na trhu práce v souladu s demografickým vývojem a požadavky na úroveň odborné, fyzické a psychické připravenosti vojenského profesionála, definovat postupy přípravy a výcviku vojsk v novém prostředí, které vznikne propojením trenažérových a simulačních prostředků na úrovni - obsahové a - technologické, vypracovat objektivní metody výběru a přípravy jednotlivce na extrémní fyzickou a psychickou zátěž včetně podmínek nasazení v konfliktech vycházejících z asymetrických hrozeb, navrhnout nové postupy vytěžování komplexních informací ze systémů pro podporu rozhodování (modelování a simulaci, vizualizaci) s využitím expertních systémů propojujících výstupy databází pro potřeby rozhodování a výcviku (činností a rozhodování), navrhnout a implementovat nové postupy a technologie v oblasti detekce osob, 1 Electronic Warfare Systems 2 NATO Response Force 3

4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 4/14 navrhnout a zavést technologie monitorování pohybu vojáka v objektech a implementace této technologie do zařízení využívajících Globální družicový navigační systém pro určování polohy (GPS 3 ), Galileo a jim ekvivalentní, zejména v oblasti technologie monitorování pohybu protivníka včetně asymetrických konfliktů, identifikace míst a směru útoku (lokalizace, identifikace zdrojů zvuku, záření, účinků chemických, biologických, radiologických, jaderných a dalších zbraní) z bezpečné vzdálenosti ve volném prostoru i urbanistických celcích minimálně závislé na komunikační platformě, navrhnout využití technologií detekce výbušných, chemických, jaderných, radiologických a biologických látek kontaktním, bezkontaktním místním a dálkovým způsobem na bázi elektronických a dalších systémů, zavést technologie likvidace chemických, biologických a radiologických látek, zvýšit balistickou ochranu sil před účinkem zasažení střelnou zbraní a explozí respektující požadavek na minimalizaci zátěže jednotlivce aplikací nových materiálů, dosáhnout rozvoje v oblasti neletálních zbraní (dále jen NLZ ) a dalších zdrojů traumatizujících účinků: - zdokonalením prvků ochrany jednotlivce proti účinkům NLZ a dalších zdrojů traumatizujících účinků, snížení možnosti zranění při použití těchto zbraní, - vývojem neletálních technologií s vyšším psychologickým účinkem a jejich implementací, - stanovením diagnostických postupů zjištění vlivu neletálních technologií na lidský organismus. 4. Podpora nasaditelnosti, použitelnosti a udržitelnosti jednotek působících v odloučení: navrhnout postupy a informační technologie zabezpečující dosažení co nejvyšší míry kompatibility prvků výstroje a výzbroje, navrhnout metody návrhu skladby a přípravy dávek a komprimovaných potravin pro možné oblasti a podmínky nasazení sil, navrhnout a realizovat moderní prvky zabezpečení života v poli vyznačující se vysokou bezpečností a spolehlivostí, vyvinout technologie konstrukce mobilních i stacionárních energetických zdrojů včetně těch, které jsou obtížně detekovatelné a realizují požadavek na co nejvyšší míru unifikace výroby a zásobování elektrickou energií. 5. Implementace technologií zbraňových systémů a systémů zabezpečujících jejich funkci, jejich integrace s informačními technologiemi: navrhnout a zavést postupy zajišťující prohlubování interoperability v zásadních oblastech, legislativní zabezpečení kompatibility a modularity v resortu MO, vůči EU a NATO, vyvinout a inovovat technologie systému integrované logistické podpory na bázi automatizované výměny dat mezi obranným průmyslem a resortem MO, zpracovávání a výměny dat v průběhu životního cyklu systému, - navrhnout postupy a technologie (organizační a technické) zdokonalující systém podpory akvizice techniky a materiálu včetně služeb v resortu MO od plánování po vyřazování techniky a materiálu z používání. 3 Global Positioning System 4

5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 5/14 6. Rozvoj prostředků a technologií informační podpory vojenské činnosti: zpracovat koncepci a plán realizace (včetně technicko ekonomické analýzy) systémů určených pro získávání a zpracování informací vojenského zpravodajství (stanovení podmínek a pravidel uplatnění poznatků ve vojenské praxi v odpovídajících interních normativních aktech), vypracovat postupy a efektivní metody zpracování vstupních dat a informací ve vojenské činnosti (komunikační a informační aspekty činnosti sil) řešící problematiku objemů a formátů dat, dostupnosti kvality a věrohodnosti informací ve vojenské činnosti, navrhnout řešení umožňující implementovat komunikační technologie minimálně závislé na komunikační platformě - přenositelné na (libovolné) dostupné komunikační platformy (sítě mobilních operátorů, komunikační sítě civilní, vojenské), vyvinout nové metody a inovovat známé metody rozpoznávání stacionárních a pohyblivých obrazů a vyhledávání skrytých informací v informačních systémech (internet, přenosech typu video, ), navrhnout teoretická a technologická řešení nedostatečnosti a chybovosti v přenosu, sdílení a interpretaci informace včetně kompatibility na národní a mezinárodní úrovni, vypracovat a prověřit postupy a metody zvyšující bezpečnost komunikačních a informačních systémů, podmínek přežití systémů a obnovení funkce při napadení, nalézt metody zvyšující využitelnost systémů pro podporu rozhodování modelování a simulaci, navrhnout technologie zdokonalení funkčnosti systému velení využitím expertních systémů, propojením výstupů databází aktualizovaných v reálném čase (biologických a chemických látek, zdrojů a charakteristik rušení, geografických a hydrometeorologických dat a informací) pro potřeby rozhodování a výcviku (činností a rozhodování) včetně jejich vizualizace. 7. Zdokonalení prostředků individuální a kolektivní ochrany: navrhnout metody zvyšující využitelnost stávajících prostředků užívaných při ochraně infrastruktury, navrhnout a vyvinout nové technologie a prostředky užívané při ochraně infrastruktury, navrhnout a propojit senzory odolné proti rušení i vlivu povětrnostních podmínek, navrhnout nové materiály a technologie vedoucí ke zdokonalení maskovacích prostředků, uplatnění adaptivních maskovacích materiálů a klamných cílů proti multispektrálním senzorům, navrhnout technologie propojení detektorů zbraní hromadného ničení (dále jen ZHN ) stávajících systémů (velení a řízení) a systémů krizového řízení, navrhnout nové technologie prezentace a interpretace dat získaných jejich fůzí z používaných a nově zaváděných senzorů, zdokonalit principy a metody individuální a kolektivní ochrany vojenských profesionálů proti ZHN, implementovat poznatky v oblasti nanotechnologií do vojenství v ochraně sil. 5

6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 6/14 8. Zdokonalení zdravotnické podpory: navrhnout technologie a nástroje objektivního stanovení a vyhodnocení parametrů životních funkcí, které umožní: - identifikovat zdravotní stav jednotlivce, jeho výkonnost, optimalizovat zdravotní péči v případě zranění, - predikovat fyzický a psychický stav vojáka, navrhnout postupy a technologie, které podpoří asistenci v humanitárních operacích včetně realizace evakuace v extrémních podmínkách, navrhnout nové technologie a nástroje identifikace jednotlivce, jeho pohybu v poli minimálně závislé na komunikační platformě - přenositelné na (libovolné) dostupné komunikační platformy (sítě mobilních operátorů, komunikační sítě civilní, vojenské), navrhnout nové diagnostické a zdravotnické postupy, zdokonalit zdravotnické vybavení a materiál v oblasti specializované vojenské medicíny využitelné v polních podmínkách, urgentní medicíny a medicíny katastrof. 9. Rozvoj teoretické a implementační základny pro identifikaci zdrojů signálů moderních radiolokačních, navigačních a komunikačních prostředků a nevojenských zdrojů (rušivých) signálů: navrhnout teoretická řešení a technologie fůze dat ze senzorů pracujících na odlišných fyzikálních principech a způsoby začlenění takto nově získaných dat do systémů velení a řízení, navrhnout technologické a organizační postupy, které zabezpečí provázanost na systémy rychlé reakce, dosáhnout teoretických řešení a implementace nových metodik klasifikace signálů, rychlé analýzy složitých signálů ve využívaných kmitočtových pásmech, specifikovat a vyvinout impulsní analyzátor a klasifikátor (včetně knihoven emitérů) schopný adekvátně analyzovat a klasifikovat signály generované moderními radiolokačními, navigačními a komunikačními (linkovými a radiovými) prostředky, navrhnout a zavést metody efektivní datové komprese v pasivních radiolokačních systémech, inovovat a vytvořit nové metody koherentního zaměřování, navrhnout technologie výběru a sjednocení kladných stránek jednotlivých principů do zařízení, které bude poskytovat informaci o prostředcích (cílech) aktivních (vysílajících elektromagnetickou energii), ale i tzv. tichých (nevysílajících elektromagnetickou energii), dosáhnout adaptability a zvýšení informační výtěžnosti uplatněním digitálního zpracování signálu radiotechnických zdrojů (digitalizace procesů širokopásmových přijímačů), inovovat postupy integrace spojovacích prostředků používaných v zabezpečovacích a záchranných systémech ČR, navrhnout nové metody a technologie ochrany před rušivými účinky prostředí a činnosti člověka na vojenské systémy (pozemních i vzdušných zdrojů vojenských a nevojenských včetně teroristických aktivit) a efektivně je zavést do praxe. 6

7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 7/ Organizační a technická opatření k zabezpečení zdrojů energií ve vojenské činnosti: vytvořit koncepci přechodu OS ČR na náhradní zdroje pohonných hmot, která identifikuje nové zdroje energií a paliv pro případy omezení dostupnosti zdrojů klasických a analyzuje a stanoví technické, technologické a organizační aspekty takového přechodu, navrhnout postupy eliminace nedostatečnosti energií a paliv v podmínkách působení odloučených jednotek, inovovat stávající a navrhnout nové konstrukce a materiály při uplatnění palivových článků ve vojenské praxi, navrhnout a implementovat technologie zvyšující efektivitu využití energií a paliv, zpracovat plány unifikace napájení elektronických zařízení s uvážením požadavků na kompatibilitu v rámci NATO, navrhnout metody a postupy jejich realizace. IV. FORMA A VÝŠE PODPORY PROJEKTŮ Konkrétním projektům, které budou vybrány na základě veřejné soutěže, poskytovatel poskytne účelovou podporu v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. U projektů obranného výzkumu se bude jednat především o oblast aplikovaného výzkumu (nikoli průmyslového). Na řešení projektů lze poskytnout příjemci účelovou podporu až do výše 100% uznaných nákladů z veřejných prostředků u projektů základního výzkumu, 50% uznaných nákladů z veřejných prostředků u projektů aplikovaného výzkumu, 25% uznaných nákladů z veřejných prostředků u projektů experimentálního vývoje a do 20% uznaných nákladů z veřejných prostředků na inovační projekty. Výše výdajů z veřejných prostředků na veřejnou soutěž v jednotlivých letech je uvedena v tabulce. V roce * 2012 Celkem Výše účelové podpory (v tis. Kč) * Při plánování finančních prostředků na rok 2011 je nutné přihlédnou k výši disponibilních prostředků ze státního rozpočtu. (U aplikovaného výzkumu činí celkový podíl příjemce podpory nejméně 50%, u experimentálního vývoje nejméně 75% z celkových plánovaných nákladů (výdajů) a u inovací nejméně 80% z celkových plánovaných nákladů (výdajů) na projekt). Výši podpory z veřejných prostředků navrhuje uchazeč dle 2 a 8 zákona č. 130/2002 Sb., v členění podle položek způsobilých nákladů uvedených v NÁVRHU PROJEKTU OBRANNÉHO VÝZKUMU, (VÝVOJE A INOVACÍ) MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen NÁVRH PROJEKTU-formulář ). NÁVRH PROJEKTUformulář je k dispozici na internetové stránce (zobrazí se Dokumenty odboru řízení vyzbrojování, výzkumu a vývoje, kde najdete dokumenty veřejné soutěže pod titulkem Opakovaná veřejná soutěž III ). Požadavky na zabezpečení investičních nákladů nebo výdajů z podpory budou předmětem samostatného posouzení a schválení, zejména z hlediska jejich nezbytnosti pro řešení projektu a dodržení ustanovení 8 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb. 7

8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 8/14 Navrženou výši podpory posoudí a s konečnou platností stanoví poskytovatel na základě doporučení odborného poradního orgánu pro hodnocení návrhů, jmenovaného poskytovatelem podle 21 zákona č. 130/2002 Sb. V. PODMÍNKY PŘIJETÍ A HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Návrhy projektů budou posouzeny komisí pro přijímání návrhů projektů, jmenovanou poskytovatelem v souladu s 21 odst. 1, 2 a 3 zákona 130/2002 Sb. podle těchto společných podmínek pro zařazení návrhů projektů do výběru: a) návrhy projektů mohou podávat uchazeči - organizační složky státu, organizační jednotky Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a vývojem, dále právnické osoby nebo fyzické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem v ČR a právnické osoby se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederaci nebo občan takového státu nebo dlouhodobě pobývající rezident na území České republiky nebo státní příslušník jiného státu, byl-li mu na území České republiky povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu, pokud splňují podmínky způsobilosti podle 18 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. s tím, že způsobilost podle odst. 2 písm. c) až f) prokazují čestným prohlášením; b) uchazeči jsou povinni prokázat způsobilost k řešení projektů tak, jak je uvedeno ve vyhlášení veřejné soutěže zveřejněné v Obchodním věstníku. Podmínky se vztahují na všechny organizační složky státu, právnické a fyzické osoby uvedené v projektu jako příjemci nebo další účastníci projektu; c) v případě, že předkládá návrh projektu společně více uchazečů, resp. další účastníci projektu, prokazují svoji způsobilost všichni uchazeči, resp. další účastníci projektu; d) veškeré dokumenty, které prokazují způsobilost uchazeče k řešení projektu nebo projektů Programu, předkládá uchazeč pouze jedenkrát bez ohledu na to, kolik návrhů projektů do Programu předkládá; e) dokumenty prokazující způsobilost uchazeče mohou být přiloženy ke kterémukoli návrhu projektu uchazeče; f) v ostatních návrzích uchazeče, ke kterým nejsou dokumenty o způsobilosti přiloženy, však musí být uvedeno, ke kterému návrhu byly tyto dokumenty přiloženy (toto sdělení bude uvedeno na samostatném listě); g) uchazeč, se kterým má být o poskytnutí účelové podpory podle 9 zákona č. 130/2002 Sb. uzavřena smlouva o poskytnutí podpory nebo v jehož prospěch má být vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory prokáže před uzavřením smlouvy nebo před vydáním rozhodnutí způsobilost podle 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb. ověřenou kopií, ne starší než 90 kalendářních dnů, oprávnění k činnosti, zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení, anebo výpisem, ne starším než 90 kalendářních dnů, z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence; h) v případě, kdy návrh projektu předkládá současně více uchazečů, resp. příjemce a další účastník projektu, musí být k návrhu projektu předložen v jednom výtisku návrh na právní úpravu vzájemných vztahů, včetně vztahů s poskytovatelem, kde budou vymezeny zejména podíl dalšího účastníka projektu na řešení projektu, na výši uznaných nákladů a zakotvení práva poskytovatele provádět kontrolu ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb. i u dalšího účastníka projektu. Právní vztah musí být potvrzen příjemcem 8

9 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 9/14 a dalším účastníkem projektu. Toto se netýká příjemců uvedených v 9 odst. 5 zákona 130/2002; i) v jedné obálce může být pouze jeden návrh projektu, nepřipouští se variantní řešení; j) všechny listy dokumentu NÁVRH PROJEKTU-formulář musí být pevně spojeny svázány šňůrkou a na poslední straně opatřeny zálepkou a razítkem; k) změny návrhu projektu jsou možné pouze v rozsahu stanoveném zákonem; l) řešení projektu musí být započato v roce 2010 a ukončeno nejpozději v roce 2012; m) uchazeč při podání návrhu projektu předloží čestné prohlášení, že na identický nebo podobný projekt neobdržel podporu z veřejných prostředků (prohlášení bude nedílnou součástí každého jednotlivého návrhu projektu); n) z veřejné soutěže budou vyřazeny návrhy projektů těch uchazečů o podporu, kteří nedostáli v předcházejících třech letech podmínkám smlouvy (rozhodnutí) o poskytnutí podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje v programech MO a návrhy projektů, které obsahově byly nebo jsou řešeny v jiných programech výzkumu a vývoje; o) součástí návrhu projektu musí být i elektronická podoba NÁVRHU PROJEKTU ve formátu Word na CD; p) do veřejné soutěže budou přijaty návrhy projektů, které splní požadované obsahové a formální požadavky na zpracování návrhů projektů, budou zpracovány na předepsaném formuláři (kalkulace návrhu uznaných nákladů bude vyjádřena ve specifikaci podle 2 a 8 zákona č. 130/2002 Sb.). Nedodržení jakékoliv z těchto podmínek bude mít za následek vyřazení návrhu z veřejné soutěže. V rámci Programu budou podporovány projekty, zaměřené na výzkum, vývoj a inovace, které naplňují jeho předmět. Návrhy projektů, které splní podmínky pro zařazení návrhů projektů do výběru bude komplexně hodnotit, v souladu s 21 zákona č. 130/2002 Sb., odborný poradní orgán pro hodnocení NÁVRHŮ PROJEKTŮ jmenovaný poskytovatelem s využitím nejméně dvou posudků nezávislých oponentů podle míry souladu s kritérii a podle míry naplnění vyhlášených priorit pro podporu projektů výzkumu, vývoje a inovací. Statut a jednací řád odborného poradního orgánu pro hodnocení NÁVRHŮ PROJEKTŮ je uveřejněn na internetové stránce (zobrazí se Dokumenty odboru řízení vyzbrojování, výzkumu a vývoje, kde najdete dokumenty veřejné soutěže pod titulkem Opakovaná veřejná soutěž III ). VI. KRITÉRIA HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Odborný poradní orgán pro hodnocení NÁVRHŮ PROJEKTŮ jmenovaný poskytovatelem provede odborné posouzení předložených návrhů projektů s přihlédnutím k oponentním posudkům. (Oponenti hodnotí podle stejných kritérií.) Hodnotící kritéria a) Splnění odborných podmínek veřejné soutěže, tj. zda návrh projektu: - je návrhem projektu výzkumu, vývoje, nebo inovace; - vyhovuje podmínkám vyhlášeného programu obranného výzkumu, vývoje a inovací; 9

10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 10/14 - odpovídá prioritám vyhlášeného programu; - splňuje podmínky podílu účelové podpory způsobilých nákladů podle zákona č. 130/2002 Sb. a = 1 všechny podmínky splněny a = 0 při nesplnění jakékoliv podmínky b) Potřebnost projektu - posuzuje se význam a velikost oblasti potřeb a naléhavost jejich řešení, tj. míra shody řešených potřeb s prioritami, jsou-li formulovány jako oblasti potřeb. Míra shody : b = 3 vysoká b = 2 dobrá b = 1 uspokojivá b = 0 neuspokojivá c) Očekávaný přínos a kvalita výsledku projektu. Očekávaný přínos výsledků projektu je charakterizován rozsahem možné aplikace výsledků řešení, tj. odhadem přínosů daných využitím očekávaných výsledků. Posuzuje se: - míra přispění navrhovaného projektu k uspokojení potřeb oblasti, do které směřují jeho výsledky, c1 = 3 vysoká c1 = 2 dobrá c1 = 1 uspokojivá c1 = 0 neuspokojivá - pravděpodobnost, že výsledky budou dopracovány do fáze, která již umožňuje uspokojit očekávané potřeby, c2 = 3 pro (p>0,75) c2 = 2 pro (0,5<p 0,75) c2 = 1 pro (0,25<p 0,5) c2 = 0 pro (p 0,25) - jaká je pravděpodobnost, že potřeby oblasti budou uspokojeny jiným nebo lepším způsobem (riziko využití nebo objevu jiného řešení) - riziko, že potřebu se podaří realizovat jinak, než je popsáno v projektu, a tato alternativní realizace bude aplikačně úspěšnější ve srovnání se způsobem popsaným v projektu, c3 = 0 téměř jistota (p>0,75) c3 = 1 velká pravděpodobnost (0,5<p 0,75) c3 = 2 malá pravděpodobnost (0,25<p 0,5) c3 = 3 velmi malá pravděpodobnost (p 0,25) 10

11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 11/14 c = Σci d) Proveditelnost projektu, která je posuzována podle kvality navrhovaného způsobu řešení projektu a s ní související pravděpodobnosti dosažení očekávaných výsledků. Posuzuje se: - přiměřenost finančních požadavků na řešení projektu (navržené uznané náklady), d1 = 3 vynikající d1 = 2 dobrá d1 = 1 uspokojivá d1 = 0 neuspokojivá - reálnost důležitých časových ukazatelů řešení projektu, d2 = 3 téměř jistota (p>0,75) d2 = 2 velká pravděpodobnost (0,5<p 0,75) d2 = 1 malá pravděpodobnost (0,25<p 0,5) d2 = 0 velmi malá pravděpodobnost (p 0,25) - rizika řešení projektu, která by mohla ohrozit dosažení cíle (kritické předpoklady), tj. jejich pravděpodobnost a závažnost, d3 = 3 zanedbatelná (p 0,25) d3 = 2 malá (0,25<p 0,5) d3 = 1 velká (0,5<p 0,75) d3 = 0 téměř jistota (p>0,75) - kvalita založení projektu, tj. rámec projektu, d4 = 3 vysoká d4 = 2 dobrá d4 = 1 uspokojivá d4 = 0 neuspokojivá - kvalita navrhovaného vědeckého řešení projektu (podle formulace pracovní hypotézy a metodiky), d5 = 3 vysoká d5 = 2 dobrá d5 = 1 uspokojivá d5 = 0 neuspokojivá d = Σdi e) Způsob realizace projektu, který je charakterizován kvalitou navrhovaného podrobného plánu řešení. 11

12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 12/14 Posuzuje se - organizace jednotlivých činností, časové rezervy, kritická místa řešení, e1 = 3 velmi dobrá e1 = 2 dobrá e1 = 1 uspokojivá e1 = 0 neuspokojivá - rozpočet projektu a harmonogram jeho čerpání, e2 = 3 velmi dobrý e2 = 2 dobrý e2 = 1 uspokojivý e2 = 0 neuspokojivý - sestavení řešitelského týmu, jeho kapacita a harmonogram jeho činnosti, e3 = 3 velmi dobré e3= 2 dobré e3 = 1 uspokojivé e3 = 0 neuspokojivé e = Σei Celkem: a + b + c + d + e VII. MÍSTO A DOBA PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Návrh projektu je možno podat doporučeně poštou na adresu: Sekce vyzbrojování MO, nám. Svobody 471, Praha 6 tak, aby návrh byl doručen nejpozději dne 9. dubna 2010 do hod., případně před tímto termínem podat osobně na stejné adrese po předchozí telefonické domluvě s Ľubicou Pelechovou nebo Ing.Vlastimilem Křepelou na kontaktních tel. č nebo VIII. PRÁVA POSKYTOVATELE Poskytovatel si vyhrazuje právo: a) nevracet předložené návrhy projektů; b) neposkytovat úhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním návrhů projektů; c) zrušit veřejnou soutěž v případech, uvedených v 24 odst. 1 písm. a) nebo b), zákona č. 130/2002 Sb.; d) vyřadit návrhy projektů těch uchazečů o řešení projektů výzkumu, vývoje a inovací, kteří nedostáli v předcházejících třech letech podmínkám smlouvy (rozhodnutí) o poskytnutí podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje v programech MO; e) vyřadit návrhy projektů, které obsahově byly nebo jsou řešeny v jiných programech výzkumu a vývoje a již byly nebo jsou financovány z veřejných prostředků; 12

13 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 13/14 f) po posouzení a hodnocení odborným poradním orgánem vyřadit návrhy projektů, které nesplňují podmínky podle 2 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.; g) vyřadit návrhy projektů, u kterých součet bodového hodnocení všech členů odborného poradního orgánu nedosáhne 70 bodů. IX. FORMÁLNÍ STRUKTURA PŘEDKLÁDANÝCH NÁVRHŮ PROJEKTŮ Návrh projektu musí být podán v jedné uzavřené obálce, opatřené na uzavření razítkem a výrazně označené nadpisem v levém horním rohu v tomto znění: Opakovaná veřejná soutěž III. - Program obranného výzkumu a vývoje (Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil České Republiky) - NEOTVÍRAT X/Y, kde na místě X bude uvedeno číslo priority, ke které je projekt vázán (tedy číslo 1-10) a na místě Y pořadové číslo návrhu uchazeče, který se váže k uvedené prioritě (pokud tedy podá uchazeč např. k prioritě č. 3 dva návrhy, označí obálky u prvního návrhu Opakovaná.. NEOTVÍRAT 3/1 a u druhého návrhu Opakovaná - NEOTVÍRAT 3/2 ). Obálka bude opatřena zpáteční adresou. Každý návrh projektu se bude skládat ze dvou samostatných písemných částí a CD: první část budou tvořit dokumenty osvědčující způsobilost uchazeče; b) druhou část bude tvořit vyplněný samotný NÁVRH PROJEKTU-formulář, který je k dispozici na internetové stránce (zobrazí se Dokumenty odboru řízení vyzbrojování, výzkumu a vývoje, kde najdete dokumenty veřejné soutěže pod titulkem Opakovaná veřejná soutěž III ). Musí být podán v českém jazyce ve čtyřech výtiscích (1 originál + 3 kopie) v písemné formě a v elektronické podobě ve formátu Word na jednom CD. Formální úprava první části: Na prvním listu první části uveďte označení uchazeče (firmu), uvedení priority programu, ke které se návrh projektu váže, uvedení čísla výtisku, počet listů a počet příloh. Na druhý list uveďte obsah návrhu projektu s označením jednotlivých částí, příloh a počtů stránek. Dále musí být tento list datován, orazítkován a podepsán statutárním orgánem uchazeče (vedoucím organizační složky státu). Třetí a další listy bude tvořit prokázání způsobilosti uchazeče (uchazečů) k řešení projektu (nebo odkaz na návrh projektu, u kterého je prokázání způsobilosti doloženo). Další listy musí tvořit návrh smluvní úpravy vzájemných vztahů v případě, že návrh projektu předkládá současně více uchazečů nebo další dokumenty např. čestné prohlášení o nepřijetí podpory z veřejných prostředků na identický projekt.. Výše uvedené podklady musí být předány v jednom výtisku převázány šňůrkou, jejíž konec po převázání přelepte zálepkou a opatřete razítkem uchazeče. Formální úprava druhé části: Druhá část, tj. NÁVRH PROJEKTU-formulář musí být samostatně provázána šňůrkou, konec po převázání přelepen zálepkou a na poslední straně opatřen razítkem uchazeče. 13

14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 14/14 X. SOUTĚŽNÍ A HODNOTÍCÍ LHŮTA, OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ Soutěžní lhůta začíná dne 4. března 2010 a končí dne 9. dubna 2010 ve 12,00 hodin. Hodnotící lhůta začíná dne 10. dubna 2010 a končí dnem vyhlášení výsledků, tj. 1. června Výsledek veřejné soutěže bude zveřejněn nejpozději dne 1. června 2010 na internetové stránce (zobrazí se Dokumenty odboru řízení vyzbrojování, výzkumu a vývoje, kde najdete dokumenty veřejné soutěže pod titulkem Opakovaná veřejná soutěž III ). V souladu s 17 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb. obsahem zveřejnění přijatých projektů budou následující údaje: 2. Název právnické osoby, popř. jméno a příjmení fyzické osoby 3. Název projektu 4. Výše poskytnuté podpory schválené poskytovatelem Obsahem nepřijatých projektů budou následující údaje: 1. Název právnické osoby, popř. jméno a příjmení fyzické osoby 2. Název projektu Předpokládaný termín uzavření smluv nebo vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory na řešení projektu výzkumu vývoje a inovací je do 30. června XI. INFORMACE S případnými dotazy je možno se obrátit na Ing. Vlastimila Křepelu, telefonní číslo Dotazy lze také zasílat faxem na číslo nebo elektronickou poštou na adresu 14

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŢE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH VES11

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŢE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH VES11 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŢE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH VES11 PODPORA ŘEŠENÍ PROJEKTŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V RÁMCI PROGRAMU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích 2014 k podávání návrhů projektů výzkumu a vývoje v rámci programu mezinárodní spolupráce

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/23/1638/2011 ze dne 20.10.2011, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Příloha č.: 11 Počet stran přílohy: 4 Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (dále jen program ) (schváleno usnesením rady kraje č. /. ze dne 14. 7.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele Slezská diakonie 73701 Český Těšín, Na Nivách 259/7 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení pod označením TDI a Koordinátor BOZP pro projekt Diakonické a vzdělávací centrum Vážení, v souladu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu:

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku VYSOKÁ ŠKOLA LOGISTIKY o.p.s., IČ 258 75 167, Palackého 1381/25, 750 02 Přerov,dále jako zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění. Název zakázky: Identifikace: Název projektu: Zadavatel: Kontaktní osoba:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Výběr poskytovatele SW aplikace umožňující kvantitativní hodnocení výkonnosti procesů integrovaného systému

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK KE ZJEDNODUŠENÉMU PODLIMITNÍMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. výzvu k podání nabídky. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje

Ostravská univerzita v Ostravě. výzvu k podání nabídky. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje výzvu k podání nabídky na realizaci zakázky Dodávka služeb souvisejících s konzultační, poradenskou a školící činností při řešení projektu č. Modulární systém studijních

Více

Technologická agentura ČR program ALFA

Technologická agentura ČR program ALFA Technologická agentura ČR program ALFA Program ALFA Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích je vyhlašována: dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu:

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč.

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zadávací podmínky. CZ27142949 Sídlo:

Zadávací podmínky. CZ27142949 Sídlo: Zadávací podmínky Označení zakázky: AKADEMIE CITT Praha zajištění výroby tiskových materiálů Zadavatel Název žadatele: Česká kosmická kancelář, o.p.s. Právní forma: Obecně prospěšná společnost IČ: 27142949

Více

České dráhy, a.s. vyhlašují

České dráhy, a.s. vyhlašují České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 (dále jen vyhlašovatel) vyhlašují nezávazné

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s ustanoveními 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n.

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n. MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/2086/2015 Datum: 13. března 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 488 880 930 Zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zakázku malého rozsahu na dodávky podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), kdy se nejedná o zadávací řízení

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti ŽP Účel podpory Důvody podpory

Více

C152067. RNDr. Rostislav Dvořáček

C152067. RNDr. Rostislav Dvořáček Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Studie proveditelnosti webových stránek Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.1. Využití externích služeb v oblasti právní, finančně-právní, tlumočnické,

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

C151340. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bude doplněno po rozhodnutí o poskytnutí dotace Zdokonalení výuky anglického jazyka

C151340. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bude doplněno po rozhodnutí o poskytnutí dotace Zdokonalení výuky anglického jazyka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Plán územního systému ekologické stability na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Plán územního systému ekologické stability na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma VÝZVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ MIMO REŽIM ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH POŽADAVKY NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY A PODMÍNKY JEJÍHO PLNĚNÍ Veřejná zakázka malého rozsahu (dále je veřejná

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky obuvi je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení Zadavatel: Česká republika Název veřejné zakázky: Uzavření rámcové Ministerstvo zemědělství smlouvy na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně na podporu nové webové platformy

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA č. j.: TACR/8803/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAM ALFA, OMEGA Zveřejněno dne: 1. 10. 2012 Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace projektů Dne: 1.

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek. hanakova@sosfm.cz. Datum zahájení příjmu: 13.6.2014, 7:00 hod Datum ukončení příjmu: 24.6.

Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek. hanakova@sosfm.cz. Datum zahájení příjmu: 13.6.2014, 7:00 hod Datum ukončení příjmu: 24.6. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Komplexní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Firma: POHL cz,

Více

ZŠ Dr. F.L.Riegra v Semilech. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

ZŠ Dr. F.L.Riegra v Semilech. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ZŠ Dr. F.L.Riegra v Semilech Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa

Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa Název zakázky Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa Zadavatel zakázky: Adresa: Vidov 51, 370 07 Č. Budějovice 1/6 1. Vyhlášení zadávacího řízení Tato zakázka nespadá pod režim

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek zakázka je zadávána dle zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY VE SMYSLU ZÁKONA Č. 137/2006 SB. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: POSKYTNUTÍ DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU VE VÝŠI 23,34 MIL.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne.5.12.2014 Č. j..../2014

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka) Strana 1 ze 8 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Směrnice MŠMT upravující

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

Dodávka licencí Microsoft Select

Dodávka licencí Microsoft Select VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 2.6.2011, do 09.00 h Zodpovědná osoba: Ing. Martin Tauchen, MBA +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kontaktní osoba: Bohuslav Čepelík tel.: 602 436 995 fax: 481 313 673 E-mail: info@cepelik.cz

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kontaktní osoba: Bohuslav Čepelík tel.: 602 436 995 fax: 481 313 673 E-mail: info@cepelik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Identifikace zadavatele Bohuslav Čepelík - ELKOVO IČO: 11090634 Chutnovka 50, 511 01 Turnov DIČ: CZ451021046 www.elkovo-cepelik.cz Kontaktní osoba: Bohuslav Čepelík tel.: 602 436

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SROVNÁVACÍ ANALÝZA MODELŮ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY V

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Nastavení a zavedení cíleného a systematického vzdělávání jako nástroje pro zvyšování motivace a adaptability zaměstnanců společnosti

Více

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Strnady 136, 252 02 Jíloviště Pošta pro doručování korespondence: 156 00 Praha 5 Zbraslav

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Strnady 136, 252 02 Jíloviště Pošta pro doručování korespondence: 156 00 Praha 5 Zbraslav Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Terénní automobil Útvar ekologie č.j.: 41/000575/VULHM/2015 Strnady dne 7. 9. 2015 V souladu s podmínkami zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování

Více

PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY. Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup

PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY. Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup MINISTERSTVO OBRANY Čj.: 621-13/2015-1350 V Praze dne. srpna 2015 Výtisk č. PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY Věc: Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup Důvod předložení:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje

Více

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Komplexní zajištění vzdělávacího programu Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch pro projekt Destinační management a vytváření produktů v cestovním ruchu Zadavatel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VZMR/01/OKH/2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky malého rozsahu ZÁZNAM TISKOVÝCH KONFERENCÍ A TVORBA REPORTÁŽÍ AKCE DEN S HEJTMANEM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název Výběrového řízení: Nákup nových technologií TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o. 3D ruční skener 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: Firma: TURISTICKÉ ZNÁMKY s. r. o. Sídlo: Rýmařov - Janovice, Opavská

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07./1.3.00/51.0026 Učíme digitálně Dodávka mobilních (dotykových) zařízení Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07./1.3.00/51.0026 Učíme digitálně Dodávka mobilních (dotykových) zařízení Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více