MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Praze dne. února 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Praze dne. února 2010"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1/14 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Praze dne. února 2010 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽI III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ ROZVOJ DOSAŽENÝCH OPERAČNÍCH SCHOPNOSTÍ OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY ZAHAJOVANÝCH V ROCE 2010, VYHLÁŠENÉ MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ZVEŘEJNĚNÍM V OBCHODNÍM VĚSTNÍKU DNE 3. března 2010 Česká republika Ministerstvo obrany (dále jen MO ), Tychonova 1, Praha 6, , jejímž jménem jedná ředitel sekce vyzbrojování Mgr. Jiří Staněk (dále jen poskytovatel ), vyhlašuje opakovanou veřejnou soutěž III. ve výzkumu, vývoji a inovacích (dále jen veřejná soutěž ) na výběr projektů naplňujících cíle PROGRAMU OBRANNÉHO VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ ROZVOJ DOSAŽENÝCH OPERAČNÍCH SCHOPNOSTÍ OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen Program ), určených na podporu obranného výzkumu, vývoje a inovací z prostředků státního rozpočtu, zahajovaných v roce 2010, s ukončením nejpozději 31. prosince I. PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY PROJEKTŮM VÝZKUMU A VÝVOJE Z PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU Podpora výzkumu, vývoje a inovací (dále jen V,VaI ) z prostředků státního rozpočtu České republiky je upravena především zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 130/2002 Sb. ), Rámcem společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) a Režimem státní podpory N 543/2007. Poskytování podpory spadá zároveň do působnosti zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v platném znění (dále jen NV 397/2009 Sb. ) a dalších navazujících a souvisejících zákonných i podzákonných právních předpisů. Úplné znění příslušných právních předpisů, jakož i další informace o podpoře výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků, je zpřístupněno na internetové adrese Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj Podpora z veřejných prostředků může být poskytnuta výhradně na projekty výzkumu, vývoje a inovací, které budou vybrány na základě veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona 130/2002 Sb. 1

2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2/14 II. PŘEDMĚT A CÍL PROGRAMU Předmětem Programu je v oblasti výzkumu a vývoje podpořit přípravu ozbrojených sil ČR (dále jen OS ČR ) tak, aby byly schopny plnit své úkoly v podmínkách předpokládaného vývoje bezpečnostního a operačního prostředí a charakteru budoucích vojenských operací, technologických, demografických, ekonomických a zdrojových podmínek a předpokládaného vývoje schopností OS ČR. Program svým zaměřením především přispěje k realizaci nových operačních schopností v oblastech informační podpory činností vojenských jednotek, přípravy a ochrany sil, v oblasti informační a znalostní společnosti a nových materiálů a technologií. Program podporuje realizaci Národní inovační politiky při respektování požadavků, které jsou definovány v Koncepci výzkumu a vývoje v působnosti MO (dále jen Koncepce ) a v dalších interních resortních dokumentech, dlouhodobých a střednědobých plánech. Program je koncipován tak, aby zabezpečil rozvoj již dosažených operačních schopností, což znamená, že OS ČR budou připraveny a vybaveny k plnění celého rozsahu úkolů ve společných nebo národních operacích v souladu s politicko-vojenskými ambicemi, včetně jejich modifikace v souladu s nově vzniklými požadavky. Zde se především jedná o respektování objektivních změn v charakteru a způsobu vedení bojové činnosti v současnosti a jejich předpokládaného vývoje v následujících letech v souladu s dlouhodobými cíli a koncepcemi NATO i sil EU konkretizovanými v rámci procesu aliančního obranného plánování, resp. ekvivalentního systému EU a v požadavcích na výzkum a vývoj (dále jen VaV ) formulovaných ve Strategii NATO pro obranný výzkum a technologie. Realizace Programu vytváří předpoklad k získání obecně využitelných poznatků, jejichž úroveň pak určuje výchozí podmínky pro návrhy a výběr témat veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji, a to s ohledem na aktuální potřeby AČR i objem vyčleněných finančních prostředků. Postupné naplňování cílů Programu přispěje k řešení prioritních úkolů. Byly vybrány priority uvedené v bodu III., jejichž řešení by mělo přispět k úspěšné realizaci Programu a k naplnění Koncepce. III. PRIORITY PROGRAMU ROZPRACOVANÉ DO OBLASTÍ Priority, které poskytovatel považuje za nejdůležitější a kterými se musí jednotlivé projekty zabývat, byly specifikovány a rozděleny následovně: 1. Rozvoj operačních a technických konceptů, standardů a požadavků interoperability vypracovat koncepce zapojení OS ČR do mnohonárodních sil při plnění společných operačních úkolů, navrhnout postupy optimalizace typologií operací a rozhodovacích procesů ve vojenství (jako reakce na současné a budoucí hrozby), vypracovat metody a technologie formalizace popisu operací směřující k tvorbě nástrojů objektivní tvorby modelů, stanovení kritérií efektivnosti výstavby a použití jednotek a jejich modularity, definovat nové postupy velení a řízení a vymezit odpovědnosti v hierarchii rozhodování včetně stanovení role jednotlivce v rozhodovacím procesu, 2

3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 3/14 vyvinout nové metody znalostního managementu pro stanovení taktiky použití nové techniky a jejích zbraňových systémů a metod posuzování jejich operačních možností. 2. Systémová podpora konceptu NEC: navrhnout nové otevřené systémy poskytující společný obraz bojiště, navrhnout technologie sběru a šíření informace za všech povětrnostních podmínek, zdokonalit technologie využití dat ze senzorů s cílem rychle lokalizovat a identifikovat životně důležité cíle, vytvořit nové postupy a systémy hodnocení situace a úkolování útočných prostředků v závislosti na dostupné informaci z individuálních prostředků v konkrétních lokalitách, navrhnout technologie zabezpečující spojení až na úroveň jednotlivce a datové propojení systémů získávání informací (až po úroveň jednotlivce a jednotlivých působících zbraňových systémů) a jejich zpracování v operačně-taktických systémech velení a řízení (dále jen OTS VŘ ), navrhnout a aplikovat nové metody znalostního managementu ve správě NEC, vyvinout a inovovat technologie, jejichž cílem je integrovat do center rozhodování data ze senzorů, palebných prvků, zbraní a zbraňových systémů, systémů elektronického boje (EWS 1 ) moderní letecké techniky včetně všech podpůrných systémů zabezpečujících vedení operací a dosažení systematické fůze dat, navrhnout modulární struktury NEC schopné pružně reagovat na změnu podmínek, navrhnout nové technologie rozšiřující využitelnost komunikačních prvků a systémů velení a řízení, např. OTS VŘ jejich napojením na systémy sil rychlé reakce NATO (dále jen NRF 2 ). 3. Nové systémy zabezpečující zvýšení bojové účinnosti jednotlivce: zpracovat koncepci zabezpečení úrovně vzdělání vojenských profesionálů, nároků na osobnostní a fyzický profil vojáka z hlediska dlouhodobého vývoje požadavků OS ČR, inovovat postupy pro výběr vojenských profesionálů - analyzovat podmínky soutěže na trhu práce v souladu s demografickým vývojem a požadavky na úroveň odborné, fyzické a psychické připravenosti vojenského profesionála, definovat postupy přípravy a výcviku vojsk v novém prostředí, které vznikne propojením trenažérových a simulačních prostředků na úrovni - obsahové a - technologické, vypracovat objektivní metody výběru a přípravy jednotlivce na extrémní fyzickou a psychickou zátěž včetně podmínek nasazení v konfliktech vycházejících z asymetrických hrozeb, navrhnout nové postupy vytěžování komplexních informací ze systémů pro podporu rozhodování (modelování a simulaci, vizualizaci) s využitím expertních systémů propojujících výstupy databází pro potřeby rozhodování a výcviku (činností a rozhodování), navrhnout a implementovat nové postupy a technologie v oblasti detekce osob, 1 Electronic Warfare Systems 2 NATO Response Force 3

4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 4/14 navrhnout a zavést technologie monitorování pohybu vojáka v objektech a implementace této technologie do zařízení využívajících Globální družicový navigační systém pro určování polohy (GPS 3 ), Galileo a jim ekvivalentní, zejména v oblasti technologie monitorování pohybu protivníka včetně asymetrických konfliktů, identifikace míst a směru útoku (lokalizace, identifikace zdrojů zvuku, záření, účinků chemických, biologických, radiologických, jaderných a dalších zbraní) z bezpečné vzdálenosti ve volném prostoru i urbanistických celcích minimálně závislé na komunikační platformě, navrhnout využití technologií detekce výbušných, chemických, jaderných, radiologických a biologických látek kontaktním, bezkontaktním místním a dálkovým způsobem na bázi elektronických a dalších systémů, zavést technologie likvidace chemických, biologických a radiologických látek, zvýšit balistickou ochranu sil před účinkem zasažení střelnou zbraní a explozí respektující požadavek na minimalizaci zátěže jednotlivce aplikací nových materiálů, dosáhnout rozvoje v oblasti neletálních zbraní (dále jen NLZ ) a dalších zdrojů traumatizujících účinků: - zdokonalením prvků ochrany jednotlivce proti účinkům NLZ a dalších zdrojů traumatizujících účinků, snížení možnosti zranění při použití těchto zbraní, - vývojem neletálních technologií s vyšším psychologickým účinkem a jejich implementací, - stanovením diagnostických postupů zjištění vlivu neletálních technologií na lidský organismus. 4. Podpora nasaditelnosti, použitelnosti a udržitelnosti jednotek působících v odloučení: navrhnout postupy a informační technologie zabezpečující dosažení co nejvyšší míry kompatibility prvků výstroje a výzbroje, navrhnout metody návrhu skladby a přípravy dávek a komprimovaných potravin pro možné oblasti a podmínky nasazení sil, navrhnout a realizovat moderní prvky zabezpečení života v poli vyznačující se vysokou bezpečností a spolehlivostí, vyvinout technologie konstrukce mobilních i stacionárních energetických zdrojů včetně těch, které jsou obtížně detekovatelné a realizují požadavek na co nejvyšší míru unifikace výroby a zásobování elektrickou energií. 5. Implementace technologií zbraňových systémů a systémů zabezpečujících jejich funkci, jejich integrace s informačními technologiemi: navrhnout a zavést postupy zajišťující prohlubování interoperability v zásadních oblastech, legislativní zabezpečení kompatibility a modularity v resortu MO, vůči EU a NATO, vyvinout a inovovat technologie systému integrované logistické podpory na bázi automatizované výměny dat mezi obranným průmyslem a resortem MO, zpracovávání a výměny dat v průběhu životního cyklu systému, - navrhnout postupy a technologie (organizační a technické) zdokonalující systém podpory akvizice techniky a materiálu včetně služeb v resortu MO od plánování po vyřazování techniky a materiálu z používání. 3 Global Positioning System 4

5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 5/14 6. Rozvoj prostředků a technologií informační podpory vojenské činnosti: zpracovat koncepci a plán realizace (včetně technicko ekonomické analýzy) systémů určených pro získávání a zpracování informací vojenského zpravodajství (stanovení podmínek a pravidel uplatnění poznatků ve vojenské praxi v odpovídajících interních normativních aktech), vypracovat postupy a efektivní metody zpracování vstupních dat a informací ve vojenské činnosti (komunikační a informační aspekty činnosti sil) řešící problematiku objemů a formátů dat, dostupnosti kvality a věrohodnosti informací ve vojenské činnosti, navrhnout řešení umožňující implementovat komunikační technologie minimálně závislé na komunikační platformě - přenositelné na (libovolné) dostupné komunikační platformy (sítě mobilních operátorů, komunikační sítě civilní, vojenské), vyvinout nové metody a inovovat známé metody rozpoznávání stacionárních a pohyblivých obrazů a vyhledávání skrytých informací v informačních systémech (internet, přenosech typu video, ), navrhnout teoretická a technologická řešení nedostatečnosti a chybovosti v přenosu, sdílení a interpretaci informace včetně kompatibility na národní a mezinárodní úrovni, vypracovat a prověřit postupy a metody zvyšující bezpečnost komunikačních a informačních systémů, podmínek přežití systémů a obnovení funkce při napadení, nalézt metody zvyšující využitelnost systémů pro podporu rozhodování modelování a simulaci, navrhnout technologie zdokonalení funkčnosti systému velení využitím expertních systémů, propojením výstupů databází aktualizovaných v reálném čase (biologických a chemických látek, zdrojů a charakteristik rušení, geografických a hydrometeorologických dat a informací) pro potřeby rozhodování a výcviku (činností a rozhodování) včetně jejich vizualizace. 7. Zdokonalení prostředků individuální a kolektivní ochrany: navrhnout metody zvyšující využitelnost stávajících prostředků užívaných při ochraně infrastruktury, navrhnout a vyvinout nové technologie a prostředky užívané při ochraně infrastruktury, navrhnout a propojit senzory odolné proti rušení i vlivu povětrnostních podmínek, navrhnout nové materiály a technologie vedoucí ke zdokonalení maskovacích prostředků, uplatnění adaptivních maskovacích materiálů a klamných cílů proti multispektrálním senzorům, navrhnout technologie propojení detektorů zbraní hromadného ničení (dále jen ZHN ) stávajících systémů (velení a řízení) a systémů krizového řízení, navrhnout nové technologie prezentace a interpretace dat získaných jejich fůzí z používaných a nově zaváděných senzorů, zdokonalit principy a metody individuální a kolektivní ochrany vojenských profesionálů proti ZHN, implementovat poznatky v oblasti nanotechnologií do vojenství v ochraně sil. 5

6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 6/14 8. Zdokonalení zdravotnické podpory: navrhnout technologie a nástroje objektivního stanovení a vyhodnocení parametrů životních funkcí, které umožní: - identifikovat zdravotní stav jednotlivce, jeho výkonnost, optimalizovat zdravotní péči v případě zranění, - predikovat fyzický a psychický stav vojáka, navrhnout postupy a technologie, které podpoří asistenci v humanitárních operacích včetně realizace evakuace v extrémních podmínkách, navrhnout nové technologie a nástroje identifikace jednotlivce, jeho pohybu v poli minimálně závislé na komunikační platformě - přenositelné na (libovolné) dostupné komunikační platformy (sítě mobilních operátorů, komunikační sítě civilní, vojenské), navrhnout nové diagnostické a zdravotnické postupy, zdokonalit zdravotnické vybavení a materiál v oblasti specializované vojenské medicíny využitelné v polních podmínkách, urgentní medicíny a medicíny katastrof. 9. Rozvoj teoretické a implementační základny pro identifikaci zdrojů signálů moderních radiolokačních, navigačních a komunikačních prostředků a nevojenských zdrojů (rušivých) signálů: navrhnout teoretická řešení a technologie fůze dat ze senzorů pracujících na odlišných fyzikálních principech a způsoby začlenění takto nově získaných dat do systémů velení a řízení, navrhnout technologické a organizační postupy, které zabezpečí provázanost na systémy rychlé reakce, dosáhnout teoretických řešení a implementace nových metodik klasifikace signálů, rychlé analýzy složitých signálů ve využívaných kmitočtových pásmech, specifikovat a vyvinout impulsní analyzátor a klasifikátor (včetně knihoven emitérů) schopný adekvátně analyzovat a klasifikovat signály generované moderními radiolokačními, navigačními a komunikačními (linkovými a radiovými) prostředky, navrhnout a zavést metody efektivní datové komprese v pasivních radiolokačních systémech, inovovat a vytvořit nové metody koherentního zaměřování, navrhnout technologie výběru a sjednocení kladných stránek jednotlivých principů do zařízení, které bude poskytovat informaci o prostředcích (cílech) aktivních (vysílajících elektromagnetickou energii), ale i tzv. tichých (nevysílajících elektromagnetickou energii), dosáhnout adaptability a zvýšení informační výtěžnosti uplatněním digitálního zpracování signálu radiotechnických zdrojů (digitalizace procesů širokopásmových přijímačů), inovovat postupy integrace spojovacích prostředků používaných v zabezpečovacích a záchranných systémech ČR, navrhnout nové metody a technologie ochrany před rušivými účinky prostředí a činnosti člověka na vojenské systémy (pozemních i vzdušných zdrojů vojenských a nevojenských včetně teroristických aktivit) a efektivně je zavést do praxe. 6

7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 7/ Organizační a technická opatření k zabezpečení zdrojů energií ve vojenské činnosti: vytvořit koncepci přechodu OS ČR na náhradní zdroje pohonných hmot, která identifikuje nové zdroje energií a paliv pro případy omezení dostupnosti zdrojů klasických a analyzuje a stanoví technické, technologické a organizační aspekty takového přechodu, navrhnout postupy eliminace nedostatečnosti energií a paliv v podmínkách působení odloučených jednotek, inovovat stávající a navrhnout nové konstrukce a materiály při uplatnění palivových článků ve vojenské praxi, navrhnout a implementovat technologie zvyšující efektivitu využití energií a paliv, zpracovat plány unifikace napájení elektronických zařízení s uvážením požadavků na kompatibilitu v rámci NATO, navrhnout metody a postupy jejich realizace. IV. FORMA A VÝŠE PODPORY PROJEKTŮ Konkrétním projektům, které budou vybrány na základě veřejné soutěže, poskytovatel poskytne účelovou podporu v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. U projektů obranného výzkumu se bude jednat především o oblast aplikovaného výzkumu (nikoli průmyslového). Na řešení projektů lze poskytnout příjemci účelovou podporu až do výše 100% uznaných nákladů z veřejných prostředků u projektů základního výzkumu, 50% uznaných nákladů z veřejných prostředků u projektů aplikovaného výzkumu, 25% uznaných nákladů z veřejných prostředků u projektů experimentálního vývoje a do 20% uznaných nákladů z veřejných prostředků na inovační projekty. Výše výdajů z veřejných prostředků na veřejnou soutěž v jednotlivých letech je uvedena v tabulce. V roce * 2012 Celkem Výše účelové podpory (v tis. Kč) * Při plánování finančních prostředků na rok 2011 je nutné přihlédnou k výši disponibilních prostředků ze státního rozpočtu. (U aplikovaného výzkumu činí celkový podíl příjemce podpory nejméně 50%, u experimentálního vývoje nejméně 75% z celkových plánovaných nákladů (výdajů) a u inovací nejméně 80% z celkových plánovaných nákladů (výdajů) na projekt). Výši podpory z veřejných prostředků navrhuje uchazeč dle 2 a 8 zákona č. 130/2002 Sb., v členění podle položek způsobilých nákladů uvedených v NÁVRHU PROJEKTU OBRANNÉHO VÝZKUMU, (VÝVOJE A INOVACÍ) MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen NÁVRH PROJEKTU-formulář ). NÁVRH PROJEKTUformulář je k dispozici na internetové stránce (zobrazí se Dokumenty odboru řízení vyzbrojování, výzkumu a vývoje, kde najdete dokumenty veřejné soutěže pod titulkem Opakovaná veřejná soutěž III ). Požadavky na zabezpečení investičních nákladů nebo výdajů z podpory budou předmětem samostatného posouzení a schválení, zejména z hlediska jejich nezbytnosti pro řešení projektu a dodržení ustanovení 8 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb. 7

8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 8/14 Navrženou výši podpory posoudí a s konečnou platností stanoví poskytovatel na základě doporučení odborného poradního orgánu pro hodnocení návrhů, jmenovaného poskytovatelem podle 21 zákona č. 130/2002 Sb. V. PODMÍNKY PŘIJETÍ A HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Návrhy projektů budou posouzeny komisí pro přijímání návrhů projektů, jmenovanou poskytovatelem v souladu s 21 odst. 1, 2 a 3 zákona 130/2002 Sb. podle těchto společných podmínek pro zařazení návrhů projektů do výběru: a) návrhy projektů mohou podávat uchazeči - organizační složky státu, organizační jednotky Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a vývojem, dále právnické osoby nebo fyzické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem v ČR a právnické osoby se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederaci nebo občan takového státu nebo dlouhodobě pobývající rezident na území České republiky nebo státní příslušník jiného státu, byl-li mu na území České republiky povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu, pokud splňují podmínky způsobilosti podle 18 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. s tím, že způsobilost podle odst. 2 písm. c) až f) prokazují čestným prohlášením; b) uchazeči jsou povinni prokázat způsobilost k řešení projektů tak, jak je uvedeno ve vyhlášení veřejné soutěže zveřejněné v Obchodním věstníku. Podmínky se vztahují na všechny organizační složky státu, právnické a fyzické osoby uvedené v projektu jako příjemci nebo další účastníci projektu; c) v případě, že předkládá návrh projektu společně více uchazečů, resp. další účastníci projektu, prokazují svoji způsobilost všichni uchazeči, resp. další účastníci projektu; d) veškeré dokumenty, které prokazují způsobilost uchazeče k řešení projektu nebo projektů Programu, předkládá uchazeč pouze jedenkrát bez ohledu na to, kolik návrhů projektů do Programu předkládá; e) dokumenty prokazující způsobilost uchazeče mohou být přiloženy ke kterémukoli návrhu projektu uchazeče; f) v ostatních návrzích uchazeče, ke kterým nejsou dokumenty o způsobilosti přiloženy, však musí být uvedeno, ke kterému návrhu byly tyto dokumenty přiloženy (toto sdělení bude uvedeno na samostatném listě); g) uchazeč, se kterým má být o poskytnutí účelové podpory podle 9 zákona č. 130/2002 Sb. uzavřena smlouva o poskytnutí podpory nebo v jehož prospěch má být vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory prokáže před uzavřením smlouvy nebo před vydáním rozhodnutí způsobilost podle 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb. ověřenou kopií, ne starší než 90 kalendářních dnů, oprávnění k činnosti, zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení, anebo výpisem, ne starším než 90 kalendářních dnů, z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence; h) v případě, kdy návrh projektu předkládá současně více uchazečů, resp. příjemce a další účastník projektu, musí být k návrhu projektu předložen v jednom výtisku návrh na právní úpravu vzájemných vztahů, včetně vztahů s poskytovatelem, kde budou vymezeny zejména podíl dalšího účastníka projektu na řešení projektu, na výši uznaných nákladů a zakotvení práva poskytovatele provádět kontrolu ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb. i u dalšího účastníka projektu. Právní vztah musí být potvrzen příjemcem 8

9 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 9/14 a dalším účastníkem projektu. Toto se netýká příjemců uvedených v 9 odst. 5 zákona 130/2002; i) v jedné obálce může být pouze jeden návrh projektu, nepřipouští se variantní řešení; j) všechny listy dokumentu NÁVRH PROJEKTU-formulář musí být pevně spojeny svázány šňůrkou a na poslední straně opatřeny zálepkou a razítkem; k) změny návrhu projektu jsou možné pouze v rozsahu stanoveném zákonem; l) řešení projektu musí být započato v roce 2010 a ukončeno nejpozději v roce 2012; m) uchazeč při podání návrhu projektu předloží čestné prohlášení, že na identický nebo podobný projekt neobdržel podporu z veřejných prostředků (prohlášení bude nedílnou součástí každého jednotlivého návrhu projektu); n) z veřejné soutěže budou vyřazeny návrhy projektů těch uchazečů o podporu, kteří nedostáli v předcházejících třech letech podmínkám smlouvy (rozhodnutí) o poskytnutí podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje v programech MO a návrhy projektů, které obsahově byly nebo jsou řešeny v jiných programech výzkumu a vývoje; o) součástí návrhu projektu musí být i elektronická podoba NÁVRHU PROJEKTU ve formátu Word na CD; p) do veřejné soutěže budou přijaty návrhy projektů, které splní požadované obsahové a formální požadavky na zpracování návrhů projektů, budou zpracovány na předepsaném formuláři (kalkulace návrhu uznaných nákladů bude vyjádřena ve specifikaci podle 2 a 8 zákona č. 130/2002 Sb.). Nedodržení jakékoliv z těchto podmínek bude mít za následek vyřazení návrhu z veřejné soutěže. V rámci Programu budou podporovány projekty, zaměřené na výzkum, vývoj a inovace, které naplňují jeho předmět. Návrhy projektů, které splní podmínky pro zařazení návrhů projektů do výběru bude komplexně hodnotit, v souladu s 21 zákona č. 130/2002 Sb., odborný poradní orgán pro hodnocení NÁVRHŮ PROJEKTŮ jmenovaný poskytovatelem s využitím nejméně dvou posudků nezávislých oponentů podle míry souladu s kritérii a podle míry naplnění vyhlášených priorit pro podporu projektů výzkumu, vývoje a inovací. Statut a jednací řád odborného poradního orgánu pro hodnocení NÁVRHŮ PROJEKTŮ je uveřejněn na internetové stránce (zobrazí se Dokumenty odboru řízení vyzbrojování, výzkumu a vývoje, kde najdete dokumenty veřejné soutěže pod titulkem Opakovaná veřejná soutěž III ). VI. KRITÉRIA HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Odborný poradní orgán pro hodnocení NÁVRHŮ PROJEKTŮ jmenovaný poskytovatelem provede odborné posouzení předložených návrhů projektů s přihlédnutím k oponentním posudkům. (Oponenti hodnotí podle stejných kritérií.) Hodnotící kritéria a) Splnění odborných podmínek veřejné soutěže, tj. zda návrh projektu: - je návrhem projektu výzkumu, vývoje, nebo inovace; - vyhovuje podmínkám vyhlášeného programu obranného výzkumu, vývoje a inovací; 9

10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 10/14 - odpovídá prioritám vyhlášeného programu; - splňuje podmínky podílu účelové podpory způsobilých nákladů podle zákona č. 130/2002 Sb. a = 1 všechny podmínky splněny a = 0 při nesplnění jakékoliv podmínky b) Potřebnost projektu - posuzuje se význam a velikost oblasti potřeb a naléhavost jejich řešení, tj. míra shody řešených potřeb s prioritami, jsou-li formulovány jako oblasti potřeb. Míra shody : b = 3 vysoká b = 2 dobrá b = 1 uspokojivá b = 0 neuspokojivá c) Očekávaný přínos a kvalita výsledku projektu. Očekávaný přínos výsledků projektu je charakterizován rozsahem možné aplikace výsledků řešení, tj. odhadem přínosů daných využitím očekávaných výsledků. Posuzuje se: - míra přispění navrhovaného projektu k uspokojení potřeb oblasti, do které směřují jeho výsledky, c1 = 3 vysoká c1 = 2 dobrá c1 = 1 uspokojivá c1 = 0 neuspokojivá - pravděpodobnost, že výsledky budou dopracovány do fáze, která již umožňuje uspokojit očekávané potřeby, c2 = 3 pro (p>0,75) c2 = 2 pro (0,5<p 0,75) c2 = 1 pro (0,25<p 0,5) c2 = 0 pro (p 0,25) - jaká je pravděpodobnost, že potřeby oblasti budou uspokojeny jiným nebo lepším způsobem (riziko využití nebo objevu jiného řešení) - riziko, že potřebu se podaří realizovat jinak, než je popsáno v projektu, a tato alternativní realizace bude aplikačně úspěšnější ve srovnání se způsobem popsaným v projektu, c3 = 0 téměř jistota (p>0,75) c3 = 1 velká pravděpodobnost (0,5<p 0,75) c3 = 2 malá pravděpodobnost (0,25<p 0,5) c3 = 3 velmi malá pravděpodobnost (p 0,25) 10

11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 11/14 c = Σci d) Proveditelnost projektu, která je posuzována podle kvality navrhovaného způsobu řešení projektu a s ní související pravděpodobnosti dosažení očekávaných výsledků. Posuzuje se: - přiměřenost finančních požadavků na řešení projektu (navržené uznané náklady), d1 = 3 vynikající d1 = 2 dobrá d1 = 1 uspokojivá d1 = 0 neuspokojivá - reálnost důležitých časových ukazatelů řešení projektu, d2 = 3 téměř jistota (p>0,75) d2 = 2 velká pravděpodobnost (0,5<p 0,75) d2 = 1 malá pravděpodobnost (0,25<p 0,5) d2 = 0 velmi malá pravděpodobnost (p 0,25) - rizika řešení projektu, která by mohla ohrozit dosažení cíle (kritické předpoklady), tj. jejich pravděpodobnost a závažnost, d3 = 3 zanedbatelná (p 0,25) d3 = 2 malá (0,25<p 0,5) d3 = 1 velká (0,5<p 0,75) d3 = 0 téměř jistota (p>0,75) - kvalita založení projektu, tj. rámec projektu, d4 = 3 vysoká d4 = 2 dobrá d4 = 1 uspokojivá d4 = 0 neuspokojivá - kvalita navrhovaného vědeckého řešení projektu (podle formulace pracovní hypotézy a metodiky), d5 = 3 vysoká d5 = 2 dobrá d5 = 1 uspokojivá d5 = 0 neuspokojivá d = Σdi e) Způsob realizace projektu, který je charakterizován kvalitou navrhovaného podrobného plánu řešení. 11

12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 12/14 Posuzuje se - organizace jednotlivých činností, časové rezervy, kritická místa řešení, e1 = 3 velmi dobrá e1 = 2 dobrá e1 = 1 uspokojivá e1 = 0 neuspokojivá - rozpočet projektu a harmonogram jeho čerpání, e2 = 3 velmi dobrý e2 = 2 dobrý e2 = 1 uspokojivý e2 = 0 neuspokojivý - sestavení řešitelského týmu, jeho kapacita a harmonogram jeho činnosti, e3 = 3 velmi dobré e3= 2 dobré e3 = 1 uspokojivé e3 = 0 neuspokojivé e = Σei Celkem: a + b + c + d + e VII. MÍSTO A DOBA PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Návrh projektu je možno podat doporučeně poštou na adresu: Sekce vyzbrojování MO, nám. Svobody 471, Praha 6 tak, aby návrh byl doručen nejpozději dne 9. dubna 2010 do hod., případně před tímto termínem podat osobně na stejné adrese po předchozí telefonické domluvě s Ľubicou Pelechovou nebo Ing.Vlastimilem Křepelou na kontaktních tel. č nebo VIII. PRÁVA POSKYTOVATELE Poskytovatel si vyhrazuje právo: a) nevracet předložené návrhy projektů; b) neposkytovat úhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním návrhů projektů; c) zrušit veřejnou soutěž v případech, uvedených v 24 odst. 1 písm. a) nebo b), zákona č. 130/2002 Sb.; d) vyřadit návrhy projektů těch uchazečů o řešení projektů výzkumu, vývoje a inovací, kteří nedostáli v předcházejících třech letech podmínkám smlouvy (rozhodnutí) o poskytnutí podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje v programech MO; e) vyřadit návrhy projektů, které obsahově byly nebo jsou řešeny v jiných programech výzkumu a vývoje a již byly nebo jsou financovány z veřejných prostředků; 12

13 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 13/14 f) po posouzení a hodnocení odborným poradním orgánem vyřadit návrhy projektů, které nesplňují podmínky podle 2 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.; g) vyřadit návrhy projektů, u kterých součet bodového hodnocení všech členů odborného poradního orgánu nedosáhne 70 bodů. IX. FORMÁLNÍ STRUKTURA PŘEDKLÁDANÝCH NÁVRHŮ PROJEKTŮ Návrh projektu musí být podán v jedné uzavřené obálce, opatřené na uzavření razítkem a výrazně označené nadpisem v levém horním rohu v tomto znění: Opakovaná veřejná soutěž III. - Program obranného výzkumu a vývoje (Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil České Republiky) - NEOTVÍRAT X/Y, kde na místě X bude uvedeno číslo priority, ke které je projekt vázán (tedy číslo 1-10) a na místě Y pořadové číslo návrhu uchazeče, který se váže k uvedené prioritě (pokud tedy podá uchazeč např. k prioritě č. 3 dva návrhy, označí obálky u prvního návrhu Opakovaná.. NEOTVÍRAT 3/1 a u druhého návrhu Opakovaná - NEOTVÍRAT 3/2 ). Obálka bude opatřena zpáteční adresou. Každý návrh projektu se bude skládat ze dvou samostatných písemných částí a CD: první část budou tvořit dokumenty osvědčující způsobilost uchazeče; b) druhou část bude tvořit vyplněný samotný NÁVRH PROJEKTU-formulář, který je k dispozici na internetové stránce (zobrazí se Dokumenty odboru řízení vyzbrojování, výzkumu a vývoje, kde najdete dokumenty veřejné soutěže pod titulkem Opakovaná veřejná soutěž III ). Musí být podán v českém jazyce ve čtyřech výtiscích (1 originál + 3 kopie) v písemné formě a v elektronické podobě ve formátu Word na jednom CD. Formální úprava první části: Na prvním listu první části uveďte označení uchazeče (firmu), uvedení priority programu, ke které se návrh projektu váže, uvedení čísla výtisku, počet listů a počet příloh. Na druhý list uveďte obsah návrhu projektu s označením jednotlivých částí, příloh a počtů stránek. Dále musí být tento list datován, orazítkován a podepsán statutárním orgánem uchazeče (vedoucím organizační složky státu). Třetí a další listy bude tvořit prokázání způsobilosti uchazeče (uchazečů) k řešení projektu (nebo odkaz na návrh projektu, u kterého je prokázání způsobilosti doloženo). Další listy musí tvořit návrh smluvní úpravy vzájemných vztahů v případě, že návrh projektu předkládá současně více uchazečů nebo další dokumenty např. čestné prohlášení o nepřijetí podpory z veřejných prostředků na identický projekt.. Výše uvedené podklady musí být předány v jednom výtisku převázány šňůrkou, jejíž konec po převázání přelepte zálepkou a opatřete razítkem uchazeče. Formální úprava druhé části: Druhá část, tj. NÁVRH PROJEKTU-formulář musí být samostatně provázána šňůrkou, konec po převázání přelepen zálepkou a na poslední straně opatřen razítkem uchazeče. 13

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV") a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV ) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

TRANSFORMACE. resortu Ministerstva obrany České republiky

TRANSFORMACE. resortu Ministerstva obrany České republiky TRANSFORMACE resortu Ministerstva obrany České republiky PRAHA 2007 I. Úvod Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky (MO) je zpracována na základě rozhodnutí vlády vyjádřeného v jejím usnesení

Více

Národní program udržitelnosti II

Národní program udržitelnosti II Národní program udržitelnosti II 1. Název programu Národní program udržitelnosti II (dále jen program nebo NPU II ) Z programu bude podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

DLOUHODOBÁ VIZE. resortu Ministerstva obrany

DLOUHODOBÁ VIZE. resortu Ministerstva obrany DLOUHODOBÁ VIZE resortu Ministerstva obrany Praha, Česká republika 2008 Obsah ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDÍ... 4 VÝCHODISKA... 7 OPERAČNÍ PROSTŘEDÍ... 8 ROZVOJ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY... 11 IMPLEMENTACE...

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Prioritní oblast 3 : Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence : 3.3 c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek Řízená kopie (elektronická)

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace programů ESF vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ve smyslu Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ k dispozici na http://www.esfcr.cz/file/6500/ Název veřejné zakázky: Vytvoření webové platformy www.socialnidialog.cz

Více

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3. Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Část III. Přehled vyhlašovaných programů

Část III. Přehled vyhlašovaných programů Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Část I. Úvodní

Více