NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN"

Transkript

1 NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

2 P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu nejbli ích p ti let vychází z premisy, e tento ABS i Ústav pro studium totalitních re im (ÚSTR) mají ve své dne ní podob v eské spole nosti své opodstatn ní, které souvisí p edev ím s jejich historicko-preventivním posláním, tak jak bylo zákonodárci vyjád eno v první v t zákona. 181/2007 Sb.: Ten, kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat. innost ÚSTR a s ním spojeného ABS byla umo n na vý e uvedeným zákonem z roku 2007, p i em ob instituce za aly pracovat po átkem roku 2008, tedy p ed 2,5 roky. To je doba pom rn krátká na to, aby se mohl zvá it celkový p ínos t chto institucí, av ak ji dostate ná na to, aby se bylo mo né zamyslet nad sm rem, jakým po svém zalo ení vykro ily, a navrhnout p itom jisté korekce v jejich sm ování. Hlavní úkoly ABS v nejbli ím p tiletí Dá se p edpokládat, e v souladu se svým zákonným vymezením se bude ABS v nejbli ím p tiletí zam ovat p edev ím na pln ní t chto úkol : a) v oblasti styku s ve ejností - umo ovat nahlí ení do archiválií podle zákona o archivnictví a spisové slu b : tato jeho základní funkce bude probíhat p edev ím prost ednictvím jeho badatelen, jejich kapacita by m la být pr b n posilována v závislosti na zájmu ve ejnosti, - zp ístup ovat a zve ej ovat dokumenty a archiválie podle zákona o zp ístup ování svazk vzniklých inností bývalé Státní bezpe nosti; v této oblasti lze navázat na dosud zavedenou praxi, - pokra ovat v akvizi ní innosti (tj. p ijímat za eskou republiku nabídky ke koupi, k darování a úschov archiválií a uzavírat za eskou republiku p íslu né smlouvy): v této oblasti si lze p edstavit výrazn aktivn j í innost v budoucnu, av ak za p edpokladu zásadní koordinace s dal ími pracovi ti majícími zájem a akvizice na tomto poli (Národní archiv, archiv Ústavu pro soudobé d jiny AV R, v. v. i. aj.). b) v i jiným orgán m a institucím - poskytovat pomoc a informace státním orgán m p íslu ným k bezpe nostnímu ízení, pop. k et ení podle zákona o ochran utajovaných informací, zpravodajským 1

3 slu bám R k pln ní jejich úkol a orgán m inným v trestním ízení: v této oblasti lze navázat na dosud zavedenou praxi, - vyhledávat dokumenty pro pot eby ú ad, právnických a fyzických osob, po izovat jejich opisy a kopie; i v této oblasti lze navázat na dosud zavedenou praxi, - poskytovat odbornou pomoc a informace vedení a pracovník m ÚSTR a vyhledávat dokumenty pro jejich pot ebu: v této oblasti je zapot ebí p ikro it k zásadní regulaci a stanovení pevných pravidel, proto e ABS byl v minulosti asto p et ován ze strany ÚSTR po adavky na re er e a p ípravu materiálu k digitalizaci v takové mí e, e jeho pracovník m ji nezbýval as k pln ní jeho jiných zákonem stanovených úkol. c) v i odborné ve ejnosti - provád t v deckou a výzkumnou innost v oblasti archivnictví, pomocných v d historických a p íbuzných v dných obor ; v tomto ohledu si lze p edstavit podstatné zvý ení vkladu ABS na odborném poli, ov em za p edpokladu, e se poda í omezit jeho nadm rné pracovní zatí ení po adavky kladenými ze strany ÚSTR, - vykonávat vydavatelskou a publika ní innost v oboru archivnictví a výkonu spisové slu by, d jin správy, pomocných v d historických a historie; v tomto ohledu lze pln navázat na ji existující vydavatelskou strukturu ABS (viz zejména renomovaný Sborník Archivu bezpe nostních slo ek). d) z hlediska mezinárodní spolupráce - plnit na úseku archivnictví úkoly vyplývající z mezinárodních smluv, resp. iniciovat nové mezinárodní smlouvy pro archivy s podobnou tematikou, jakou má ÚSTR, pokud se uzavírání takových smluv uká e jako ú elné. Restrukturalizace Jakkoli byl p i budování ABS zvolen v zásad správný organiza ní model, jeví p ece jen jeho vnit ní struktura n které známky p íli p ekotného r stu: je tu p emíra díl ích útvar, jejich kompetence nejsou p esn vy len ny, a to zejména v mana erských slo kách ústavu, které 2

4 jsou navíc ve srovnání s jinými obdobnými institucemi i zjevn personáln naddimenzované; soud podle výkaz innosti adu úkol plní navíc ad hoc svolané týmy. Proto se jeví v pr b hu nejbli ích m síc jako pot ebné: - dotvo it definitivní vnit ní strukturu ABS na základ kritérií p ehlednosti, ú elnosti a racionality, - podstatn redukovat ty útvary, které bezprost edn nep ispívají k pln ní úkol ABS, ím se p isp je i k nemalým finan ním úsporám, - racionalizovat vnit ní provoz i tím, e se zamezí tam, kde to je dle zákona mo né zbyte nému dublování v innostech ekonomických útvar ÚSTR a ABS. Z hlediska pln ní svých úkol v i spole nosti je t eba podstatným zp sobem posílit roli jediného mimopra ského pracovi t ABS. Bylo by zejména vhodné posílit mo nosti jeho styku s ve ejností badatelna umíst ná v objektu v Brn - Kanicích je p ece jen z hlediska dopravní dostupnosti hodn znevýhodn ná, a tak je t eba usilovat o mo nost badatelského provozu v centru Brna, bu v sou innosti s ÚSTR v samostatných prostorách nebo v rámci dohody s n kterým zavedeným brn nským archivem. V zásad by se m la restrukturalizace dr et t chto zásad: - podstatné zjednodu ení ídící struktury zejména v horizontální podob (dvoustup ová struktura místo t ístup ové), - redukce pracovník v sekretariátu a odboru ekonomiky a provozu, - ú elná restrukturalizace dal ích útvar zejména s ohledem na uva ovaný p esun provád ní digitalizace do ABS (k tomu viz dále). N které zm ny ve struktu e budou z ejm vyplývat i z pot eby d sledn dodr ovat zákonný rámec pro innost ústavu. Tak nap. v oblasti digitalizace bude t eba d sledn rozli ovat mezi digitalizací dokument p evzatých od jiných zahrani ních i domácích subjekt (kterou by m l provád t ÚSTR podle zákona. 181/2007 Sb., 4, písm. d; z ve ejn dostupných zdroj nelze ur it, zda a v jaké mí e byla tato innost ji zahájena) a povinnou digitalizací archiválií Archivem bezpe nostních slo ek, kterou musí v souladu s archivním zákonem. 499/2004 Sb. provád t tento archiv sám. Jeví se jako ú elné, aby celý úsek digitalizace byl z ÚSTR p eveden do ABS, kde se bude podrobovat p edem stanovenému harmonogramu digitalizace na základ p edem uvá eného a dlouhodobého plánu. 3

5 P i jakémkoli dal ím provád ní digitalizace (a ji v rámci ÚSTR nebo ABS) je p itom t eba d sledn dbát: - aby byly dodr ovány standardní a v eském archivnictví dnes ji b n pou ívané parametry z hlediska kvality po izovaných digitálních kopií, - aby nedocházelo k po kozování archivního materiálu, který je digitalizován, a aby byl po po ízení kopií vracen okam it k archivnímu ulo ení ve stejném azení, v jakém byl zap j en. Vedle toho je t eba p isp t i ke stabilizaci n kterých dal ích úkol ABS v oblasti spolupráce se státními orgány a ochrany dokument. Zde je zejména zapot ebí dosáhnout obnovení procesu lustrování v kvalit, které dosahoval p ed r. 2008, a p edcházení chybám a neúplnostem v lustra ních výsledcích. Jeví se jako ú elné, aby lustra ní databáze m ly k dispozici p edev ím ty útvary ABS, které je pot ebují pro výkon své ka dodenní práce jejich dosavadní vymíst ní do jiné budovy se jeví jako neú elné a svým zp sobem i odporující zdravému rozumu. Stabilizace pracovi t V oblasti stabilizace pracovní innosti ABS je t eba zam it se zejména na tyto oblasti: Personální oblast: - zde je t eba do budoucna p isp t k uklidn ní situace v ABS, která byla v poslední dob ovlivn na probíhajícími konfrontacemi mezi vedením ABS, resp. i vedením ÚSTR, a n kterými pracovníky, - je t eba zejména zabránit p ípadnému odchodu profesionálních a s problematikou ABS d v rn seznámených pracovník. Dislokace: - v této oblasti je t eba rozli ovat mezi strategií krátkodobou (zaji t ní náhradních prostor pro dislokování pracovi t Praha Kobylisy) a st edn dobou, v jejím rámci by se m la dotvo it infrastrukturu ABS do definitivní podoby 4

6 - p itom je zapot ebí preferovat taková e ení, která nebudou odtrhávat archiv od ka dodenní práce s ve ejností (otázka snadné dopravní dostupnosti budoucích badatelen) a pe livého dodr ování v ech podmínek, stanovených pro archivní budovy v zákon. 499/2004 Sb. o archivnictví, - ka dopádn je t eba vyvarovat se megalomanských e ení a takových disloka ních vým n, v jejich d sledku by se provoz ústavu a jeden z nejvýznamn j ích domácích archiv mohl dostat pod kontrolu privátních a nepr hledných struktur. Integrace do odborné obce: - události posledních m síc ukázaly, e spolupráce s dal ími odborníky v oblasti archivnictví je naprosto nezbytná, aby mohl ABS vykonávat vskutku pe liv v echny své odborné úkoly a nedopou t l se p itom pod tlakem ze strany spole enské objednávky neobvyklých vybo ení ze zavedených postup a norem, - v rámci toho je zapot ebí prohloubit spolupráci nejen s pat i nými odbory MV, ale zejména s Národním archivem a eskou archivní spole ností, - jeví se jako vhodné vybudovat v budoucnu V deckou radu ABS jako to stálý poradní orgán, ve kterém budou moci být v echny slo it j í otázky bezprost edn konzultovány se zasv cenými odborníky. Získávání mimorozpo tových zdroj ABS pracuje v re imu organiza ní slo ky státu, tak e získávání mimorozpo tových zdroj je pro n j velmi obtí né a lze jej docílit pouze se zvlá tním souhlasem ministerstva financí; dal ím limitujícím faktorem je probíhající ekonomická krize, v jejím pr b hu nelze po ítat se zásadn j í podporou zahrani ních institucí. Za daných okolností lze pro získávání mimorozpo tových zdroj volit tyto alternativy: - vyu ití strukturálních fond EU pro vybudování moravské základny ABS, resp. celého ÚSTR (ve spolupráci s brn nskými V a dal ími tamními institucemi) 5

7 - pro dokumenta ní a osv tovou innost ABS nad rámec zákona je zapot ebí se ucházet o podporu v rámci program typu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI, garant ministerstvo kultury) - za p edpokladu souhlasu ministerstva financí lze uva ovat i o jistých formách vyu ívání grantové podpory z R i ze zahrani í. [Délka textu znaků včetně mezer] 6

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Ond ej Stehlík LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLE NOSTÍ Diplomová práce Olomouc 2010 Prohlá ení o p vodnosti práce Prohla uji, e jsem diplomovou práci na téma

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice Marcela Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalá ská práce je zam ena na hypote ní úv ry, které jsou asto zmi ovány v souvislosti se získáním

Více

Proces adopce a jeho pedagogické aspekty

Proces adopce a jeho pedagogické aspekty UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁ SKÁ PRÁCE Adéla Fillová Proces adopce a jeho pedagogické aspekty OLOMOUC 2013 vedoucí práce: Mgr. Tomá Kadlec

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

Západo eská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce

Západo eská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce Západo eská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Porovnání právní úpravy prvotní ve ejné nabídky v EU, se zam ením na eskou republiku a ve Spojených státech amerických Plze, 2013 Zuzana

Více

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 1 Zpráva o innosti 1.1 Obecn Ú ad pro mezinárodn právní ochranu d tí (dále jen Ú ad ) vykonával svoji innost jako orgán-sociáln právní

Více

Hodnocení v inkluzivních podmínkách

Hodnocení v inkluzivních podmínkách Hodnocení v inkluzivních podmínkách Klí ové otázky pro vzd lávací politiku a praxi Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Vydání tohoto dokumentu podpo ily také DG Education, Training, Culture

Více

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání) OBSAH: 1. IDENTIFIKA

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Výjezdní seminá z obchodního práva. Obchodní korporace na prahu nového sv ta. 26. 28. dubna 2013

Výjezdní seminá z obchodního práva. Obchodní korporace na prahu nového sv ta. 26. 28. dubna 2013 Výjezdní seminá z obchodního práva Obchodní korporace na prahu nového sv ta 26. 28. dubna 2013 Zm ny v organizaci dualistické akciové spole nosti: Zru ení kodeterminace a dal í zm ny dotýkající se dozor

Více

Bezpe nostní audit e-business ení

Bezpe nostní audit e-business ení Vysoká kola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informa ních technologií Student : Veronika torková Vedoucí bakalá ské práce : Ing. Jan Karas Recenzent bakalá ské práce : Ing. Jind

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

SPRÁVA MAJETKU M STA

SPRÁVA MAJETKU M STA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ve ejná ekonomika SPRÁVA MAJETKU M STA Administration of property of city Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Jan ŠELEŠOVSKÝ,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní eský a evropský ombudsman jako ochránci p ed zakázanou diskriminací Bc. Petra Plívová Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatn.

Více

8. Legislativní a institucionální rámec

8. Legislativní a institucionální rámec 8. Legislativní a institucionální rámec Petra Levrincová Globální p ístup k migraci lze definovat jako vn jší rozm r migra ní politiky Evropské unie (EU). Touto koncepcí (p ijatou v roce 2005) se evropská

Více

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko Miguel Benito 1 O autorovi: Miguel Benito je zakladatelem Immigrant-institutet (IMMI) v Boråsu, védsku. Dlouhodob se v nuje situaci migrant v vedsku.

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011 1 2 3 4 5 Upravenými slovy klasika lze íci, že d jiny lidstva jsou d jinami odpadu. Jsou každodenní sou ástí lidského života. Odpady jsou vedlejšími a p evážn necht nými produkty lidské innosti. 1 P i

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce. 21 konaného dne 19.12. 2005 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce. 21 konaného dne 19.12. 2005 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce. 21 konaného dne 19.12. 2005 v Kulturním dom Bludov ítomni : Omluven : Ing. Pavel Ston, Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., MVDr. Josef Hlásný,

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více