Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH"

Transkript

1 1

2 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Stepní stráň u Komořan 4 Modrá záplava 22 Jaro je tady 6 Vičenec 23 Třešňový sad 8 Terasy 24 Severní lesík 9 Cizopasné zárazy 25 Vstavače 10 Ţlutá záplava 26 Vzácné starčeky 11 Mechovkový útes 28 Škardy ukousnuté 12 Nepřehlédnutelné řimbaby 30 Stovky chrp 13 Omany 31 Vrchol jara 14 Atraktivní bukvice 32 Čas černýšů 16 Sápa hlíznatá 34 Periodická tůň 17 Konec sezóny 35 Roztroušené keře 18 Zvířena 36 Bílá záplava 20 Květena 42 Třezalky 21 Foto na tutulní straně obálky Interiér rezervace v předjaří Foto na zadní straně obálky Hrachor širolostý Zpracoval Josef a Karla MARTIŠKOVI Český svaz ochránců přírody základní organizace Brněnsko Pustiměřské Prusy 103, Pustiměř Listopad

3 3

4 Stepní stráň u Komořan Evropsky váznamná lokalita Stepní stráň u Komořan v kat. území Komořany na Moravě s výměrou cca 11,88 ha chrání teplomilné trávníky na podloží štěrků karpatského stáří pomístně překrytých sprašemi. Leží v nadmořské výšce m n.m. v převážně jihozápadně orientovaných svazích. Hlavní severní segment je tvořen rozsáhlým komplexem volných travnatých ploch s roztroušenými dřevinami. Přírodní rezervace Stepní stráň u Komořan byla původně vyhlášena už v roce 1948 na ploše 5,20 ha. Do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 byla ve značně rozšířené výměře zařazena jako EVL CZ Stepní stráň u Komořan s cílem ochrany teplomilných trávníků s populací koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis). K původní přírodní rezervaci byl přiřazen ještě další izolovaný segment. 4

5 Jak je patrné z leteckého snímku z roku 1953 tak byla lokalita ještě po značných plochách zemědělsky obhospodařována (asi vypásána) a dřevinné patro bylo značně sporadické (převážně šlo zřejmě o ovocné stromy). V následujících desetiletích byla celá dotčená lokalita postupně opuštěna a vznikl rozsáhlý komplex nevyužívaných travobylinných lad. Pomístně došlo k samovolnému rozvoji náletových dřevin a keřových porostů. Doposud byl v území prováděn řízený management pouze v původně vyhlášené rezervaci, kde byly provedeny redukce náletových dřevin a keřových porostů. Navíc je v území v posledních letech prováděno pravidelné kosení vytipovaných ploch. Do budoucna bude nezbytné zahájit systematický management spočívající především v údržbě travobylinných porostů kosením, případně extenzivním vypásáním, i v ostatních zařazených segmentech. 5

6 Koniklec velkokvětý Jaro je tady První kvetoucí rostliny se v území objevují koncem března. Jedním z nejnápadnějších je koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), jehož početnost se však zdá aktuálně dosti malá, byť zde bylo v roce 2010 údajně sečteno více než 500 kvetoucích rostlin či trsů. Jen jednotlivě lze poněkud později v druhé polovině dubna objevit rostliny příbuzného koniklece lučního (Pulsatilla pratensis). Ve stejném období rozkvétají bohaté porosty žlutě kvetoucích přízemních polokeříků čilimníku poléhavého (Cytisus procumbens) a vrcholí rozkvět bohaté populace prvosenky jarní (Primula veris). Následně propuká jaro dynamickým a rychle se střídajícím rozkvětem desítek dalších a dalších rostlin. Koniklec luční 6

7 Prvosenka jarní Čilimník poléhavý 7

8 Třešňový sad Starý třešňový sad nad levým břehem periodického potůčku sice není zahrnut do rozšířené evropsky významné lokality, ale při návštěvách území stojí za pozornost. Najdeme zde spoustu nádherných letitých mohutných třešní a také řadu stromů dožívajících. Právě v jejich dřevě zde žije jeden z našich nejohroženějších brouků krasec třešňový (Anthaxia candens). V sadu hnízdí krutihlav obecný (Jynx torquilla) a ťuhýk obecný (Lanius collurio). Narazíme zde na ještěrku obecnou (Lacerta agilis). V koseném nebo vypásaném travnatém podrostu rozkvétá celá řada rostlin, včetně některých významných. 8

9 Prvosenka jarní Ocún podzimní Okrotice bílá Severní lesík Ani severní lesík není zahrnut do rozšířené evropsky významné lokality. Také on však při návštěvách území stojí za pozornost. V porostu převažuje lípa (Tilia), javor klen (Acer pseudoplatanus), jilm vaz (Ulmus laevis), bříza bělokorá (Betula pendula) nebo jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Zastoupeny jsou i stanovištně nevhodně vysazené jehličnany: smrk ztepilý (Picea abies) nebo borovice lesní (Pinus sylvestris). V bylinném podrostu přežívají některé druhy rostlin upomínající na dřívější pastvinu, která byla dnešním lesem osázena po roce Místy objevíme bohaté porosty ocúnu podzimního (Colchicum autumnale), prvosenky jarní (Primula veris) nebo orseje blatoucholistého (Ficaria calthifolia). Zajímavostí je bohatý výskyt lesní orchideje okrotice bílé (Cephalanthera damasonium). Hnízdí zde žluva hajní (Oriolus oriolus) nebo žluna zelená (Picus viridis). Orsej blatoucholistý 9

10 Vstavače Zpravidla během druhé květnové dekády rozkvétají v území statné orchideje prosluněných travnatých ploch vstavače vojenské (Orchis militaris). Každoročně můžeme sečíst více než 100 kvetoucích rostlin. 10

11 Vzácné starčeky Společně se vstavači najdeme ve stejnou dobu v některých částech území i plně rozkvetlé statné rostliny až metr vysokého starčeku celolistého (Tephroseris integrifolia). Až daleko později od konce června do července se mnohde objevují kvetoucí rostliny obecně rozšířeného starčeku přímětníku (Senecio jacobaea). Starček přímětník 11

12 Škardy ukousnuté Rozkvět místy bohatých porostů škardy ukousnuté (Crepis praemorsa) bývá oproti předchozímu druhu poněkud posunut, ale pravidelně se jejich rozkvět vzájemně prolíná. Naší pozornosti jistě mnohde neuniknou sice přízemní, ale nápadně bíle kvetoucí snědky Kochovy (Ornithogalum kochii). 12

13 13 Stovky chrp Od konce května začínají postupně rozkvétat jarní chrpy chlumní (Cyanus triumfettii), na které je území neobyčejně bohaté. Rozkvět je však postupný, takže žádné záplavy jejich působivých květů nespatříme. Nakonec jich však rozkvetou stovky a stovky.

14 Vrchol jara Koncem května každoročně jarní rozkvět v území vrcholí. Do plného květu přichází bohaté porosty atraktivní třemdavy bílé (Dictamnus albus). 14

15 15

16 Čas černýšů Společně s třemdavami se ve stejnou dobu schyluje k vrcholu rozkvětu jiné zdejší atraktivní rostliny. Černýš rolní (Melampyrum arvense) není zdaleka tak velký a rostliny jsou spíše ukryté v bujných travnatých porostech. Samy o sobě jsou však tyto rostliny působivé a pokud objevíme nějakou početnější skupinu, tak nás bezpochyby zaujme. 16

17 Periodická tůň V severním cípu území jsou v souvislosti s dřívější těžbou četné terénní nerovnosti. V některých z nich se v dolních partiích svahů periodicky shromažďuje stékající dešťová či sněhová voda a periodicky tak vznikají vodní tůně, ve kterých se rozmnožují některé druhy obojživelníků: čolek obecný (Triturus vulgaris), skokan štíhlý (Rana dalmatina) nebo ropucha obecná (Bufo bufo). V podmáčených plochách pak rostou některé mokřadní druhy rostlin. Nejzajímavější je výskyt mokřadní trávy bahničky jednoplevé (Eleocharis uniglumis). 17

18 Hloh Ptačí zob obecný Roztroušené keře Ve volných plochách teplomilných trávníků jsou roztroušeny keře svídy krvavé (Swida sanguinea), hlohu jednosemenného (Crataegus monogyna), hlohu obecného (Crataegus laevigata), brslenu evropského (Euonymus europaeus), ptačího zobu obecného (Ligustrum vulgare), trnky obecné (Prunus spinosa) nebo řešetláku počistivého (Rhamnus catharticus). Zajímavostí je výskyt minitřešně - třešně křovité (Prunus fruticosa). 18

19 Růže bedrníkolisté kvetou v polovině května Mezi růžemi převažuje růže šípková (Rosa canina), ale bohatě tu roste i velkokvětá plazivá růže galská (Rosa gallica) nebo bíle kvetoucí růže bedrníkolistá (Rosa pimpinellifolia). Růže galské kvetou koncem května 19

20 Bílá záplava Začátkem června každoročně zaplavují velké plochy území tisíce bíle kvetoucích tužebníků obecných (Filipendula vulgaris). 20

21 Třezalky Společně s maximem rozkvětu tužebníků se v porostech objevují roztroušeně žlutě kvetoucí rostliny třezalky ozdobné (Hypericum elegans). Jedné z nejohroženějších rostlin celé České republiky. V území můžeme nalézt i příbuznou třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum), která naopak patří k plošně rozšířeným druhům v krajině. Třezalka tečkovaná 21

22 22 Modrá záplava Také největší rozkvět neobyčejně bohatých porostů rozrazilu ožankového (Veronica teucrium) spadá do období vrcholícího rozkvětu tužebníkových porostů. V nepřeberném množství kvetoucích rostlin objevíme nejrůznější odstíny modré, od těch nejsvětlejších až po vyloženě tmavé.

23 Vičenec Po velkých plochách území nastává začátkem června vrchol rozkvětu dalšího ze vzácných rostlinných druhů vičence písečného (Onobrychis arenaria). 23

24 Terasy Do evropsky významné lokality je zařazen izolovaný fragment už dlouhodobě nevyužívaných agrárních teras nad levým břehem potůčku. V teplomilných porostech se objevují některé významné druhy rostlin jako je hvězdnice chlumní (Aster amellus), pipla osmahlá (Nonea pulla), smldník jelení (Peucedanum cervaria), prvosenka jarní (Primula veris), mateřídouška panonská (Thymus pannonicus), černýš rolní (Melampyrum arvense), řepovník vytrvalý (Rapistrum perenne) nebo modřenec chocholatý (Muscari comosum). Dřeviny rostou výhradně v jednotlivých podélných mezích. Téměř výhradně jde o keře: růže šípkové (Rosa canina), hlohu jednosemenného (Crataegus monogyna), svídy krvavé (Swida sanguinea), brslenu evropského (Euonymus verrucosa), ptačího zobu obecného (Ligustrum vulgare) nebo trnky obecné (Prunus spinosa). Modřenec chocholatý Pipla osmahlá 24

25 Cizopasné zárazy V polovině června vrcholí v území nezvykle bohatý rozkvět nezelených cizopasných záraz bílých (Orobanche alba). Není mnoho míst po celé jižní Moravě kde můžeme spatřit stovky těchto atraktivních zajímavých rostlin, navíc v nemalé barevné rozmanitosti. 25

26 Ţlutá záplava Během druhé poloviny června se velké plochy teplomilných trávníků charakteristicky zbarvují sytě žlutými květy bohatých porostů lnu žlutého (Linum flavum). Po už dávno odeznělém rozkvětu třemdav dochází k druhému vrcholu jara, kdy jsou návštěvy území nejatraktivnější a nejpůsobivější. 26

27 27

28 Mechovkový útes V severovýchodním cípu území přímo navazuje na rozlehlý komplex teplomilných trávníků přírodní památka Mechovkový útes chránící jedinečný fragment třetihorního mořského útesu, respektive obnažené stěny bývalého lůmku. Prohlídka skalní stěny je úchvatná. Obrovské množství třetihorních zkamenělých mechovek a spousty dalších nejrůznějších mořských živočichů žijících v mělkém moři před miliony let. Samá mechovka 28

29 Mechovka 29

30 Nepřehlédnutelné řimbaby Během druhé poloviny června vrcholí mnohde rozkvět statných a nepřehlédnutelných rostlin řimbaby okoličnaté (Pyrethrum corymbosum). 30

31 Oman mečolistý Omany Koncem června a začátkem července vrcholí v území rozkvět omanů. Nejpočetněji je zastoupen oman mečolistý (Inula ensifolia). Oman srstnatý (Inula hirsuta) a oman vrbolistý (Inula salicina) jsou zde daleko vzácnější. Oman vrbolistý Oman srstnatý 31

32 32 Atraktivní bukvice Začátkem července jsou některé plochy území neobyčejně malebné v souvislosti s rozkvětem bohatých porostů bukvice lékařské (Betonica officinalis) v ještě stále rozkvetlých porostech lnu žlutého (Linum flavum). Na některých místech jsou dojmy z bukvicových porostů ještě umocňovány kvetoucími rostlinami sytě žlutého svízele syřišťového (Galium verum).

33 Svízel syřišťový 33

34 Sápa hlíznatá Začátkem července také rychle přibývá rozkvétajících rostlin statné sápy hlíznaté (Phlomis tuberosa), dalšího ze skvostů zdejší teplomilné květeny. 34

35 Hvězdnice chlumní Konec sezóny Každoroční sezóna končí v území především nápadným rozkvětem roztroušené hvězdnice chlumní (Aster amellus) od poloviny srpna do začátku září. Jen velmi vzácně můžeme nalézt nějaké rostliny zlatovlásku obecného (Aster linosyris). Charakteristický je místy bohatý výskyt přízemní pupavy bezlodyžné (Carlina acaulis) s mohutnými květy. Typický je bohatý rozkvět modrofialového ocúnu podzimního (Colchicum autumnale) během září. Pupava bezlodyžná Zlatovlásek obecný 35

36 Ještěrka obecná (samec nahoře, samice dole) Rosnička zelená Zvířena Celá oblast, respektive údolíčko, Stepní stráně u Komořan je mimořádně významnou zoologickou lokalitou. Nejen teplomilného hmyzu, ale v nemalé míře i s ohledem na výskyt některých druhů obratlovců. Na dně údolí se rozmnožují některé druhy obojživelníků: čolek obecný (Triturus vulgaris), ropucha obecná (Bufo bufo), případně i ropucha zelená (Bufo viridis), skokan štíhlý (Rana dalmatina) nebo rosnička zelená (Hyla arborea). Občas se objevuje užovka obojková (Natrix natrix). V teplomilných trávnících žije početná populace ještěrky obecné (Lacerta agilis). Pravidelně tu hnízdí některé ohrožené druhy ptáků. Druhy vázané na otevřené terény s rozptýlenými dřevinami. V trnitých keřích hnízdí hlavně ťuhýk obecný (Lanius collurio), vzácně pěnice vlašská (Sylvia nisoria). V dutinách starých ovocných stromů si zakládá hnízda krutihlav obecný (Jynx torquilla). Pravidelněji hnízdí bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), vzácně dokonce strnad luční (Miliaria calandra). V lesících bývá slyšet zpěv žluvy hajní (Oriolus oriolus). 36 Ropucha obecná

37 Zlatohlávek Majka Nejcennější jsou pestrá společenstva teplomilného hmyzu. Pravidelným zjevem je kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Záhy z jara můžeme narazit na majku (Meloe sp.) nebo daleko hojnějšího svižníka polního (Cicindella campestris). Ve starém třešňovém sadu žije krasec třešňový (Anthaxia candens). K pravidelným patří setkání se zlatohlávky. Kudlanka nábožná 37

38 Žluťásek jižní Ohniváček černočárný Velmi bohatě jsou zastoupeni denní motýli. Z těch nejvzácnějších můžeme jmenovat okáče voňavkového (Brintesia circe), žluťáska jižního (Colias alfacariensis), otakárka ovocného (Iphiclides podalirius), ohniváčka černočárného (Lycaena dispar), běláska hrachorového (Leptidea sinapis), ostruháčka kapinicového (Satyrium acaciae), ostruháčka trnkového (Satyrium spini) a několik druhů modrásků: modráska vičencového (Polyommatus thersites), modráska bělopásného (Aricia eumedon), modráska hnědoskvrnného (Polyommatus daphnis), modráska podobného (Plebejus argyrognomon), modráska vikvicového (Polyommatus coridon), modráska kozincového (Glaucopsyche alexis) nebo modráska Rebelova (Maculinea rebeli). Bělásek hrachorový 38

39 Otakárek ovocný Ostruháček trnkový Ostruháček kapinicový Okáč voňavkový 39

40 Modrásek rebelův Modrásek podobný 40

41 Samice modráska hnědoskvrnného Modrásek bělopásný Modrásek vikvicový Modrásek kozincový Květena Na území evropsky významné lokality Stepní stráň u Komořan bylo doposud nalezeno více než 400 druhů vyšších rostlin. Z toho jde ve 131 případech o druhy významné: zvláště chráněné (29) nebo ohrožené zařazené na Červeném seznamu (102). Zvláště chráněné druhy dřevin Dřín obecný Cornus mas ohroţený druh 1985 Zvláště chráněné druhy bylin Divizna fialová Verbascum phoeniceum ohroţený druh Hlaváček jarní Adonis vernalis ohroţený druh 1985 Hořec kříţatý Tretorhiza cruciata ohroţený druh Huseník hajní Arabis nemorensis kriticky ohroţený druh 1985 Hvěznice chlumní Aster amellus ohroţený druh Chrpa chlumní Cyanus triumfettii ohroţený druh Koniklec luční Pulsatilla pratensis silně ohroţený druh Koniklec velkokvětý Pulsatilla grandis silně ohroţený druh Kosatec pestrý Iris variegata silně ohroţený druh 1985 Kozinec dánský Astragalus dannicus ohroţený druh 1985 Kozinec rakouský Astragalus austriacus silně ohroţený druh 1985 Kozinec vičencový Astragalus onobrychis ohroţený druh 1985 Len tenkolistý Linum tenuiflorum ohroţený druh Len ţlutý Linum flavum ohroţený druh Modřenec tenkokvětý Muscari tenuiflorum ohroţený druh 1985 Okrotice bílá Cephalanthera damasonium ohroţený druh Oman oko Kristovo Inula oculus-christi ohroţený druh 41

42 Plamének přímý Clematis recta ohroţený druh 1985 Sasanka lesní Anemone sylvestris ohroţený druh 1985 Starček celolistý Tephroseris integrifolia silně ohroţený druh Škarda panonská Crepis pannonica kriticky ohroţený druh Třemdava bílá Dictamnus albus ohroţený druh Třezalka ozdobná Hypericum elegans silně ohroţený druh Vemeník dvoulistý Platanthera bifolia ohroţený druh Violka obojetná Viola ambigua silně ohroţený druh 1985 Vstavač vojenský Orchis militaris silně ohroţený druh Zlatovlásek obecný Aster linosyris ohroţený druh Zvonek sibiřský Campanula sibirica ohroţený druh 1985 Ohroţené druhy dřevin zařazené na Červeném seznamu flóry ČR Jilm habrolistý Ulmus minor vzácný druh Jilm vaz Ulmus laevis vzácný druh Růţe bedrníkolistá Rosa pimpinellifolia silně ohroţený druh Růţe galská Rosa gallica ohroţený druh Třešeň křovitá Prunus fruticosa silně ohroţený druh Ohroţené druhy trav zařazené na Červeném seznamu flóry ČR Bahnička jednoplevá Eleocharis uniglumis silně ohroţený druh Kavyl vláskovitý Stipa capillata vzácný druh 1985 Kostřava walliská Festuca valesiaca vzácný druh 1985 Ostřice Micheliova Carex michelii ohroţený druh Ostřice nízká Carex humilis vzácný druh Psineček tuhý Agrostis vinealis vzácný druh 1985 Pýr prostřední Elytrigia intermedia vzácný druh Sveřep stoklasa Bromus secalinus kriticky ohroţený druh 1985 Vousatka prstnatá Botriochloa ischaemum vzácný druh Ohroţené druhy bylin zařazené na Červeném seznamu flóry ČR Bělozářka větevnatá Anthericum ramosum vzácný druh Bezobalka sivá Trinia glauca kriticky ohroţený druh 1985 Bílojetel německý Dorycnium germanicum ohroţený druh Blín černý Hyoscyamus niger ohroţený druh 1985 Bodlák nicí Carduus nutans vzácný druh 1985 Černohlávek dřípený Prunella laciniata ohroţený druh Černohlávek velkokvětý Prunella grandifolora ohroţený druh Černýš rolní Melampyrum arvense ohroţený druh Česnek horský Allium montanum vzácný druh 1985 Česnek kulovitý Allium rotundum silně ohroţený druh Čilimník poléhavý Cytisus procumbens ohroţený druh Čilimník rakouský Chamaecytisus austriacus ohroţený druh Čilimník řezenský Chamaecytisus ratisbonensis vzácný druh Čisteč roční Stachys annua silně ohroţený druh 1985 Dejvorec velkoplodý Caucalis platycarpos silně ohroţený druh 1985 Divizna rakouská Verbascum austriacum vzácný druh 1985 Hadí mord dřípený Scorzonera laciniata A Hadí mord nachový Scorzonera purpurea silně ohroţený druh 1985 Hadí mord španělský Scorzonera hispanica ohroţený druh 1985 Hlaváč fialový Scabiosa columbaria silně ohroţený druh 1985 Hlaváč šedavý Scabiosa canescens ohroţený druh Hlaváček letní Adonis aestivalis silně ohroţený druh Hlaváček plamenný Adonis flammea kriticky ohroţený druh 1985 Hořeček brvitý Gentianopsis ciliata ohroţený druh 1985 Hořinka východní Conringia orientalis kriticky ohroţený druh 1985 Hrachor chlupatá Lathyrus hirsutus kriticky ohroţený druh 1985 Hrachor širolistý Lathyrus latifolius ohroţený druh Hvozdík Pontederův Dianthus pontederae ohroţený druh Chrastavec křovištní Knautia drymeia vzácný druh

43 Jestřábník skvrnitý Hieracium maculatum vzácný druh Jetel alpínský Trifolium alpestre vzácný druh Jetel bledoţlutý Trifolium ochroleucum ohroţený druh 1985 Kakost krvavý Geranium sanguineum vzácný druh Kozlíček zubatý Valerianella dentata vzácný druh 1985 Kručinka chlupatá Genista pilosa ohroţený druh Křivatec rolní Gagea villosa silně ohroţený druh 1985 Lebeda podlouhlolistá Atriplex oblongifolia vzácný druh Lněnka lnolistá Thesium linophyllon ohroţený druh Lněnka rolní Thesium arvense kriticky ohroţený druh 1985 Lopuch hajní Arctium nemorosum vzácný druh Mák pochybný Papaver dubium vzácný druh 1985 Mařinka barvířská Asperula tinctoria ohroţený druh Mateřídouška časná Thymus praecox vzácný druh 1985 Mateřídouška olysalá Thymus glabrescens ohroţený druh 1985 Mateřídouška panonská Thymus pannonicus vzácný druh Modřenec chocholatý Muscari comosum ohroţený druh Mochna písečná Potentilla arenaria vzácný druh 1985 Oman mečolistý Inula ensifolia ohroţený druh Oman srstnatý Inula hirta ohroţený druh Orsej blatoucholistý Ficaria calthifolia ohroţený druh 1985 Pcháč panonský Cirsium pannonicum ohroţený druh Pipla osmahlá Nonea pulla vzácný druh Prasetník plamatý Hypochaeris maculata ohroţený druh Prvosenka jarní Primula veris vzácný druh Pryšec mnohobarevný Euphorbia epithymoides ohroţený druh 1985 Pryšec prutnatý Euphorbia virgata vzácný druh Pryšec srpovitý Euphorbia falcata ohroţený druh 1985 Rozrazil klasnatý Pseudolysimachion spicatum vzácný druh Rozrazil oţankový Veronica teucrium vzácný druh Rozrazil rozprostřený Veronica prostrata ohroţený druh Rozrazil vstavačovitý Pseudolysimachion orchideum ohroţený druh 1985 Řebříček panonský Achillea pannonica ohroţený druh Řepovník vytrvalý Rapistrum perenne ohroţený druh Sápa hlíznatá Phlomis tuberosa silně ohroţený druh Sesel fenyklový Seseli hippomarathrum ohroţený druh 1985 Sesel roční Seseli annuum ohroţený druh Slézovec durynský Lavatera thuringiaca vzácný druh 1985 Smldník alsaský Peucedanum alsaticum ohroţený druh Smldník jelení Peucedanum cervaria vzácný druh Srpice barvířská Serratula tinctoria vzácný druh 1985 Svízel trojrohý Galium tricornutum kriticky ohroţený druh 1985 Šanta lesostepní Nepeta nuda silně ohroţený druh 1985 Škarda ukousnutá Crepis praemorsa silně ohroţený druh Štětičník paprskující Bifora radians silně ohroţený druh 1985 Trýzel vonný Erysimum odoratum ohroţený druh 1985 Vičenec písečný Onobrychis arenaria silně ohroţený druh Vikev panonská Vicia pannonica silně ohroţený druh 1985 Vítod větší Polygala major ohroţený druh 1985 Vlnice chlupatá Oxytropis pilosa ohroţený druh 1985 Voskovka menší Cerinthe minor vzácný druh Vrabečnice polní Thymelaea passerina silně ohroţený druh 1985 Záraza bílá Orobanche alba ohroţený druh Záraza vyšší Orobanche elatior ohroţený druh Záraza ţlutý Orobanche lutea ohroţený druh 1985 Zběhoveček trojklanný Ajuga chamaepytis silně ohroţený druh 1985 Zvonek klubkatý Campanula glomerata vzácný druh Zvonek moravský Campanula moravica vzácný druh Ţluťucha menší Thalictrum minus ohroţený druh 43

44 44

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Nad řekami str. 04 Vzácné trávy 22 Jaro začíná 06 Kapradiny 24 Drobné jarní efeméry 08 Čas bělozářek 26 Tařinky 09 Léto

Více

ŠLAPANICKÉ SLEPENCE ŠLAPANICKÉ SLEPENCE. Ostrůvky teplomilné květeny. Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I

ŠLAPANICKÉ SLEPENCE ŠLAPANICKÉ SLEPENCE. Ostrůvky teplomilné květeny. Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I ŠLAPANICKÉ SLEPENCE Ostrůvky teplomilné květeny 12 Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I Český svaz ochránců přírody ZO 54/14 Brněnsko Pustiměřské Prusy 103, 683 21 Pustiměř 2009 Publikace byla

Více

ATELIER FONTES, s.r.o. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER FONTES, s.r.o. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH: 9. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ...2 9.1. AKTUÁLNÍ STAV POPULACÍ ZVLÁŠŤ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ...2 9.1.1. Přístupy a východiska...2 9.1.2. Zvláště chráněné druhy živočichů dle vyhlášky 395/1992

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ISBN 80 86064 52 2 ISSN 1211 3603

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ISBN 80 86064 52 2 ISSN 1211 3603 Redakční rada: RNDr. Denisa Blažková, CSc. Ing. Petr Moucha, CSc. RNDr. František Pojer RNDr. Ivana Jongepierová Ing. Jiří Danihelka Ing. M. Štech, PhD Mgr. Eva Suchomelová Mgr. Jiří Kumpošt RNDr. Ludmila

Více

ROSTLINSTVO STŘEDNÍHO PODYJÍ MALÁ UKÁZKA BOHATSTVÍ FLÓRY V ÚZEMÍ MNOHA HRANIC

ROSTLINSTVO STŘEDNÍHO PODYJÍ MALÁ UKÁZKA BOHATSTVÍ FLÓRY V ÚZEMÍ MNOHA HRANIC ROSTLINSTVO STŘEDNÍHO PODYJÍ MALÁ UKÁZKA BOHATSTVÍ FLÓRY V ÚZEMÍ MNOHA HRANIC se v jiných oblastech nevyskytují. Většina území Národního parku Podyjí však leží v širokém přechodném pásu, v němž se vlivy

Více

Floristický materiál ke květeně Dačicka

Floristický materiál ke květeně Dačicka Acta rerum naturalium 1: 17 44, 2005 ISSN 1801-5972 Floristický materiál ke květeně Dačicka Floristic contribution from the region around the town of Dačice VÁCLAV CHÁN 1, IVAN RŮŽIČKA 2, PETR LEPŠÍ 3,

Více

Provoz. Předpokládané odpady produkované v období provozu. Nová skladovací hala Oznámení záměru dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Katalog.

Provoz. Předpokládané odpady produkované v období provozu. Nová skladovací hala Oznámení záměru dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Katalog. Katalog. číslo Druh odpadu 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 20 03 Ostatní komunální odpady 20 03 01

Více

Původní keře ČR. a jejich využití v zahradách

Původní keře ČR. a jejich využití v zahradách Původní keře ČR a jejich využití v zahradách Objevte krásu a zapomenuté využití původních druhů keřů rostoucích v naší přírodě. Je srdečným přáním tvůrců této publikace ukázat krásu původních keřů, jejich

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017 Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly na období 2008 207 . Základní identifikační a popisné údaje.. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 338 Kategorie: ochrany:

Více

Výukové listy nejen pro střední školy

Výukové listy nejen pro střední školy Výukové listy nejen pro střední školy Kameny Hory Podnebí Voda 1 Voda 2 Trávy a květiny 1 Trávy a květiny 2 Trávy a květiny 3 Stromy 1 Stromy 2 Chráněná příroda 1 Chráněná příroda 2 Krajina 1 Krajina 2

Více

Územní plán Dobroměřice. Tabulková část P R V K Y Ú S E S

Územní plán Dobroměřice. Tabulková část P R V K Y Ú S E S Územní plán Dobroměřice Tabulková část P R V K Y Ú S E S Urbanistický ateliér Ústí nad Labem 401 17 Ústí nad Labem, Drážďanská O-PROJEKT, pracoviště Teplice Urbanistická struktura a architektura Fa Ing.

Více

Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku

Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 04 biologie Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku Autor: Justina Valchářová Masarykovo gymnázium

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Chráněné krajinné oblasti v ČR autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

I. KOZINEC PÍSEČNÝ (ASTRAGALUS ARENAR1US L.)

I. KOZINEC PÍSEČNÝ (ASTRAGALUS ARENAR1US L.) Hana Voškerušová FYTOGEOGRAFICKY VÝZNAMNÉ DRUHY REGIONU ORLICKÝCH HOR A PODORLICKA. I. KOZINEC PÍSEČNÝ (ASTRAGALUS ARENAR1US L.) Mimořádně památnou rostlinou našeho regionuje v ČR zvláště chráněný a kriticky

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

Natura 2000 v panonské oblasti

Natura 2000 v panonské oblasti v panonské oblasti v panonské oblasti Evropská komise Generální ředitelství pro životní prostředí Autor: Kerstin Sundseth, Ecosystems LTD, Brusel Vedoucí redaktorka: Susanne Wegefelt, Evropská komise,

Více

Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost

Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost Informační list č. 9/2010 Srpen 2010 Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost Biotop louky a pastviny Málokterá společenstva jsou tak závislá na lidské činnosti jako luční porosty.

Více

Práce kolektivu žáků 4.A (18- dětí)

Práce kolektivu žáků 4.A (18- dětí) Práce kolektivu žáků 4.A (18- dětí) Zapsaly a namalovaly: Jana Hopjanová, Eliška Stejskalová, Veronika Koudelová a spol. Čolek horský- silně ohrožený druh Jednou na vycházce v horách s rodiči jsem v tůni

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. PROVĚŘENÍ MOŽNÉ VARIANTY VEDENÍ 110 kv ZÁSOBUJÍCÍHO ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK

ÚZEMNÍ STUDIE. PROVĚŘENÍ MOŽNÉ VARIANTY VEDENÍ 110 kv ZÁSOBUJÍCÍHO ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy

Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy Markéta Šantrůčková, Roman Businský, Lucia Bendíková, Eva Sojková, Jiří Velebil, Věra Vávrová, Martin Weber Výzkumný

Více

Moravská Amazonie a ostatní lužní lesy: konec, nebo naděje?

Moravská Amazonie a ostatní lužní lesy: konec, nebo naděje? Moravská Amazonie a ostatní lužní lesy: konec, nebo naděje? Lužní lesy patří k druhově nejpestřejším ekosystémům u nás, chrání nás před povodněmi a suchem a mají rovněž největší produkci dřeva. Ani tento

Více

VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE

VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE Stedoškolská odborná innost 2005/2006 Obor 08 ochrana a tvorba životního prostedí VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE výtisk. 2 autorka: roník studia: Lenka Šprtová Septima

Více

Natura 2000. v kontinentální oblasti

Natura 2000. v kontinentální oblasti v kontinentální oblasti Evropská komise Generální ředitelství pro životní prostředí Autor: Kerstin Sundseth, Ecosystems LTD, Brusel Šéfredaktorka: Susanne Wegefelt, Evropská komise, útvar pro přírodu a

Více

Aktuální stav invazních druhů v ČR

Aktuální stav invazních druhů v ČR Aktuální stav invazních druhů v ČR Informační materiál o invazních druzích Rok: 2014 Místo: 4 NP, několik CHKO a další území v ČR Zhotovitel: ZO ČSOP Veronica, Brno Tato studie obsahuje 25 článků uveřejněných

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

Trčkov zapomenutá vesnička v Orlických horách. Její vznik, zánik a okolní příroda

Trčkov zapomenutá vesnička v Orlických horách. Její vznik, zánik a okolní příroda Orlické hory a Podorlicko 17: 99 126 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 Trčkov zapomenutá vesnička v Orlických horách. Její vznik, zánik a okolní příroda Hana Voškerušová 1 & Jaroslav Šůla

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více