Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH"

Transkript

1 1

2 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Stepní stráň u Komořan 4 Modrá záplava 22 Jaro je tady 6 Vičenec 23 Třešňový sad 8 Terasy 24 Severní lesík 9 Cizopasné zárazy 25 Vstavače 10 Ţlutá záplava 26 Vzácné starčeky 11 Mechovkový útes 28 Škardy ukousnuté 12 Nepřehlédnutelné řimbaby 30 Stovky chrp 13 Omany 31 Vrchol jara 14 Atraktivní bukvice 32 Čas černýšů 16 Sápa hlíznatá 34 Periodická tůň 17 Konec sezóny 35 Roztroušené keře 18 Zvířena 36 Bílá záplava 20 Květena 42 Třezalky 21 Foto na tutulní straně obálky Interiér rezervace v předjaří Foto na zadní straně obálky Hrachor širolostý Zpracoval Josef a Karla MARTIŠKOVI Český svaz ochránců přírody základní organizace Brněnsko Pustiměřské Prusy 103, Pustiměř Listopad

3 3

4 Stepní stráň u Komořan Evropsky váznamná lokalita Stepní stráň u Komořan v kat. území Komořany na Moravě s výměrou cca 11,88 ha chrání teplomilné trávníky na podloží štěrků karpatského stáří pomístně překrytých sprašemi. Leží v nadmořské výšce m n.m. v převážně jihozápadně orientovaných svazích. Hlavní severní segment je tvořen rozsáhlým komplexem volných travnatých ploch s roztroušenými dřevinami. Přírodní rezervace Stepní stráň u Komořan byla původně vyhlášena už v roce 1948 na ploše 5,20 ha. Do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 byla ve značně rozšířené výměře zařazena jako EVL CZ Stepní stráň u Komořan s cílem ochrany teplomilných trávníků s populací koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis). K původní přírodní rezervaci byl přiřazen ještě další izolovaný segment. 4

5 Jak je patrné z leteckého snímku z roku 1953 tak byla lokalita ještě po značných plochách zemědělsky obhospodařována (asi vypásána) a dřevinné patro bylo značně sporadické (převážně šlo zřejmě o ovocné stromy). V následujících desetiletích byla celá dotčená lokalita postupně opuštěna a vznikl rozsáhlý komplex nevyužívaných travobylinných lad. Pomístně došlo k samovolnému rozvoji náletových dřevin a keřových porostů. Doposud byl v území prováděn řízený management pouze v původně vyhlášené rezervaci, kde byly provedeny redukce náletových dřevin a keřových porostů. Navíc je v území v posledních letech prováděno pravidelné kosení vytipovaných ploch. Do budoucna bude nezbytné zahájit systematický management spočívající především v údržbě travobylinných porostů kosením, případně extenzivním vypásáním, i v ostatních zařazených segmentech. 5

6 Koniklec velkokvětý Jaro je tady První kvetoucí rostliny se v území objevují koncem března. Jedním z nejnápadnějších je koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), jehož početnost se však zdá aktuálně dosti malá, byť zde bylo v roce 2010 údajně sečteno více než 500 kvetoucích rostlin či trsů. Jen jednotlivě lze poněkud později v druhé polovině dubna objevit rostliny příbuzného koniklece lučního (Pulsatilla pratensis). Ve stejném období rozkvétají bohaté porosty žlutě kvetoucích přízemních polokeříků čilimníku poléhavého (Cytisus procumbens) a vrcholí rozkvět bohaté populace prvosenky jarní (Primula veris). Následně propuká jaro dynamickým a rychle se střídajícím rozkvětem desítek dalších a dalších rostlin. Koniklec luční 6

7 Prvosenka jarní Čilimník poléhavý 7

8 Třešňový sad Starý třešňový sad nad levým břehem periodického potůčku sice není zahrnut do rozšířené evropsky významné lokality, ale při návštěvách území stojí za pozornost. Najdeme zde spoustu nádherných letitých mohutných třešní a také řadu stromů dožívajících. Právě v jejich dřevě zde žije jeden z našich nejohroženějších brouků krasec třešňový (Anthaxia candens). V sadu hnízdí krutihlav obecný (Jynx torquilla) a ťuhýk obecný (Lanius collurio). Narazíme zde na ještěrku obecnou (Lacerta agilis). V koseném nebo vypásaném travnatém podrostu rozkvétá celá řada rostlin, včetně některých významných. 8

9 Prvosenka jarní Ocún podzimní Okrotice bílá Severní lesík Ani severní lesík není zahrnut do rozšířené evropsky významné lokality. Také on však při návštěvách území stojí za pozornost. V porostu převažuje lípa (Tilia), javor klen (Acer pseudoplatanus), jilm vaz (Ulmus laevis), bříza bělokorá (Betula pendula) nebo jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Zastoupeny jsou i stanovištně nevhodně vysazené jehličnany: smrk ztepilý (Picea abies) nebo borovice lesní (Pinus sylvestris). V bylinném podrostu přežívají některé druhy rostlin upomínající na dřívější pastvinu, která byla dnešním lesem osázena po roce Místy objevíme bohaté porosty ocúnu podzimního (Colchicum autumnale), prvosenky jarní (Primula veris) nebo orseje blatoucholistého (Ficaria calthifolia). Zajímavostí je bohatý výskyt lesní orchideje okrotice bílé (Cephalanthera damasonium). Hnízdí zde žluva hajní (Oriolus oriolus) nebo žluna zelená (Picus viridis). Orsej blatoucholistý 9

10 Vstavače Zpravidla během druhé květnové dekády rozkvétají v území statné orchideje prosluněných travnatých ploch vstavače vojenské (Orchis militaris). Každoročně můžeme sečíst více než 100 kvetoucích rostlin. 10

11 Vzácné starčeky Společně se vstavači najdeme ve stejnou dobu v některých částech území i plně rozkvetlé statné rostliny až metr vysokého starčeku celolistého (Tephroseris integrifolia). Až daleko později od konce června do července se mnohde objevují kvetoucí rostliny obecně rozšířeného starčeku přímětníku (Senecio jacobaea). Starček přímětník 11

12 Škardy ukousnuté Rozkvět místy bohatých porostů škardy ukousnuté (Crepis praemorsa) bývá oproti předchozímu druhu poněkud posunut, ale pravidelně se jejich rozkvět vzájemně prolíná. Naší pozornosti jistě mnohde neuniknou sice přízemní, ale nápadně bíle kvetoucí snědky Kochovy (Ornithogalum kochii). 12

13 13 Stovky chrp Od konce května začínají postupně rozkvétat jarní chrpy chlumní (Cyanus triumfettii), na které je území neobyčejně bohaté. Rozkvět je však postupný, takže žádné záplavy jejich působivých květů nespatříme. Nakonec jich však rozkvetou stovky a stovky.

14 Vrchol jara Koncem května každoročně jarní rozkvět v území vrcholí. Do plného květu přichází bohaté porosty atraktivní třemdavy bílé (Dictamnus albus). 14

15 15

16 Čas černýšů Společně s třemdavami se ve stejnou dobu schyluje k vrcholu rozkvětu jiné zdejší atraktivní rostliny. Černýš rolní (Melampyrum arvense) není zdaleka tak velký a rostliny jsou spíše ukryté v bujných travnatých porostech. Samy o sobě jsou však tyto rostliny působivé a pokud objevíme nějakou početnější skupinu, tak nás bezpochyby zaujme. 16

17 Periodická tůň V severním cípu území jsou v souvislosti s dřívější těžbou četné terénní nerovnosti. V některých z nich se v dolních partiích svahů periodicky shromažďuje stékající dešťová či sněhová voda a periodicky tak vznikají vodní tůně, ve kterých se rozmnožují některé druhy obojživelníků: čolek obecný (Triturus vulgaris), skokan štíhlý (Rana dalmatina) nebo ropucha obecná (Bufo bufo). V podmáčených plochách pak rostou některé mokřadní druhy rostlin. Nejzajímavější je výskyt mokřadní trávy bahničky jednoplevé (Eleocharis uniglumis). 17

18 Hloh Ptačí zob obecný Roztroušené keře Ve volných plochách teplomilných trávníků jsou roztroušeny keře svídy krvavé (Swida sanguinea), hlohu jednosemenného (Crataegus monogyna), hlohu obecného (Crataegus laevigata), brslenu evropského (Euonymus europaeus), ptačího zobu obecného (Ligustrum vulgare), trnky obecné (Prunus spinosa) nebo řešetláku počistivého (Rhamnus catharticus). Zajímavostí je výskyt minitřešně - třešně křovité (Prunus fruticosa). 18

19 Růže bedrníkolisté kvetou v polovině května Mezi růžemi převažuje růže šípková (Rosa canina), ale bohatě tu roste i velkokvětá plazivá růže galská (Rosa gallica) nebo bíle kvetoucí růže bedrníkolistá (Rosa pimpinellifolia). Růže galské kvetou koncem května 19

20 Bílá záplava Začátkem června každoročně zaplavují velké plochy území tisíce bíle kvetoucích tužebníků obecných (Filipendula vulgaris). 20

21 Třezalky Společně s maximem rozkvětu tužebníků se v porostech objevují roztroušeně žlutě kvetoucí rostliny třezalky ozdobné (Hypericum elegans). Jedné z nejohroženějších rostlin celé České republiky. V území můžeme nalézt i příbuznou třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum), která naopak patří k plošně rozšířeným druhům v krajině. Třezalka tečkovaná 21

22 22 Modrá záplava Také největší rozkvět neobyčejně bohatých porostů rozrazilu ožankového (Veronica teucrium) spadá do období vrcholícího rozkvětu tužebníkových porostů. V nepřeberném množství kvetoucích rostlin objevíme nejrůznější odstíny modré, od těch nejsvětlejších až po vyloženě tmavé.

23 Vičenec Po velkých plochách území nastává začátkem června vrchol rozkvětu dalšího ze vzácných rostlinných druhů vičence písečného (Onobrychis arenaria). 23

24 Terasy Do evropsky významné lokality je zařazen izolovaný fragment už dlouhodobě nevyužívaných agrárních teras nad levým břehem potůčku. V teplomilných porostech se objevují některé významné druhy rostlin jako je hvězdnice chlumní (Aster amellus), pipla osmahlá (Nonea pulla), smldník jelení (Peucedanum cervaria), prvosenka jarní (Primula veris), mateřídouška panonská (Thymus pannonicus), černýš rolní (Melampyrum arvense), řepovník vytrvalý (Rapistrum perenne) nebo modřenec chocholatý (Muscari comosum). Dřeviny rostou výhradně v jednotlivých podélných mezích. Téměř výhradně jde o keře: růže šípkové (Rosa canina), hlohu jednosemenného (Crataegus monogyna), svídy krvavé (Swida sanguinea), brslenu evropského (Euonymus verrucosa), ptačího zobu obecného (Ligustrum vulgare) nebo trnky obecné (Prunus spinosa). Modřenec chocholatý Pipla osmahlá 24

25 Cizopasné zárazy V polovině června vrcholí v území nezvykle bohatý rozkvět nezelených cizopasných záraz bílých (Orobanche alba). Není mnoho míst po celé jižní Moravě kde můžeme spatřit stovky těchto atraktivních zajímavých rostlin, navíc v nemalé barevné rozmanitosti. 25

26 Ţlutá záplava Během druhé poloviny června se velké plochy teplomilných trávníků charakteristicky zbarvují sytě žlutými květy bohatých porostů lnu žlutého (Linum flavum). Po už dávno odeznělém rozkvětu třemdav dochází k druhému vrcholu jara, kdy jsou návštěvy území nejatraktivnější a nejpůsobivější. 26

27 27

28 Mechovkový útes V severovýchodním cípu území přímo navazuje na rozlehlý komplex teplomilných trávníků přírodní památka Mechovkový útes chránící jedinečný fragment třetihorního mořského útesu, respektive obnažené stěny bývalého lůmku. Prohlídka skalní stěny je úchvatná. Obrovské množství třetihorních zkamenělých mechovek a spousty dalších nejrůznějších mořských živočichů žijících v mělkém moři před miliony let. Samá mechovka 28

29 Mechovka 29

30 Nepřehlédnutelné řimbaby Během druhé poloviny června vrcholí mnohde rozkvět statných a nepřehlédnutelných rostlin řimbaby okoličnaté (Pyrethrum corymbosum). 30

31 Oman mečolistý Omany Koncem června a začátkem července vrcholí v území rozkvět omanů. Nejpočetněji je zastoupen oman mečolistý (Inula ensifolia). Oman srstnatý (Inula hirsuta) a oman vrbolistý (Inula salicina) jsou zde daleko vzácnější. Oman vrbolistý Oman srstnatý 31

32 32 Atraktivní bukvice Začátkem července jsou některé plochy území neobyčejně malebné v souvislosti s rozkvětem bohatých porostů bukvice lékařské (Betonica officinalis) v ještě stále rozkvetlých porostech lnu žlutého (Linum flavum). Na některých místech jsou dojmy z bukvicových porostů ještě umocňovány kvetoucími rostlinami sytě žlutého svízele syřišťového (Galium verum).

33 Svízel syřišťový 33

34 Sápa hlíznatá Začátkem července také rychle přibývá rozkvétajících rostlin statné sápy hlíznaté (Phlomis tuberosa), dalšího ze skvostů zdejší teplomilné květeny. 34

35 Hvězdnice chlumní Konec sezóny Každoroční sezóna končí v území především nápadným rozkvětem roztroušené hvězdnice chlumní (Aster amellus) od poloviny srpna do začátku září. Jen velmi vzácně můžeme nalézt nějaké rostliny zlatovlásku obecného (Aster linosyris). Charakteristický je místy bohatý výskyt přízemní pupavy bezlodyžné (Carlina acaulis) s mohutnými květy. Typický je bohatý rozkvět modrofialového ocúnu podzimního (Colchicum autumnale) během září. Pupava bezlodyžná Zlatovlásek obecný 35

36 Ještěrka obecná (samec nahoře, samice dole) Rosnička zelená Zvířena Celá oblast, respektive údolíčko, Stepní stráně u Komořan je mimořádně významnou zoologickou lokalitou. Nejen teplomilného hmyzu, ale v nemalé míře i s ohledem na výskyt některých druhů obratlovců. Na dně údolí se rozmnožují některé druhy obojživelníků: čolek obecný (Triturus vulgaris), ropucha obecná (Bufo bufo), případně i ropucha zelená (Bufo viridis), skokan štíhlý (Rana dalmatina) nebo rosnička zelená (Hyla arborea). Občas se objevuje užovka obojková (Natrix natrix). V teplomilných trávnících žije početná populace ještěrky obecné (Lacerta agilis). Pravidelně tu hnízdí některé ohrožené druhy ptáků. Druhy vázané na otevřené terény s rozptýlenými dřevinami. V trnitých keřích hnízdí hlavně ťuhýk obecný (Lanius collurio), vzácně pěnice vlašská (Sylvia nisoria). V dutinách starých ovocných stromů si zakládá hnízda krutihlav obecný (Jynx torquilla). Pravidelněji hnízdí bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), vzácně dokonce strnad luční (Miliaria calandra). V lesících bývá slyšet zpěv žluvy hajní (Oriolus oriolus). 36 Ropucha obecná

37 Zlatohlávek Majka Nejcennější jsou pestrá společenstva teplomilného hmyzu. Pravidelným zjevem je kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Záhy z jara můžeme narazit na majku (Meloe sp.) nebo daleko hojnějšího svižníka polního (Cicindella campestris). Ve starém třešňovém sadu žije krasec třešňový (Anthaxia candens). K pravidelným patří setkání se zlatohlávky. Kudlanka nábožná 37

38 Žluťásek jižní Ohniváček černočárný Velmi bohatě jsou zastoupeni denní motýli. Z těch nejvzácnějších můžeme jmenovat okáče voňavkového (Brintesia circe), žluťáska jižního (Colias alfacariensis), otakárka ovocného (Iphiclides podalirius), ohniváčka černočárného (Lycaena dispar), běláska hrachorového (Leptidea sinapis), ostruháčka kapinicového (Satyrium acaciae), ostruháčka trnkového (Satyrium spini) a několik druhů modrásků: modráska vičencového (Polyommatus thersites), modráska bělopásného (Aricia eumedon), modráska hnědoskvrnného (Polyommatus daphnis), modráska podobného (Plebejus argyrognomon), modráska vikvicového (Polyommatus coridon), modráska kozincového (Glaucopsyche alexis) nebo modráska Rebelova (Maculinea rebeli). Bělásek hrachorový 38

39 Otakárek ovocný Ostruháček trnkový Ostruháček kapinicový Okáč voňavkový 39

40 Modrásek rebelův Modrásek podobný 40

41 Samice modráska hnědoskvrnného Modrásek bělopásný Modrásek vikvicový Modrásek kozincový Květena Na území evropsky významné lokality Stepní stráň u Komořan bylo doposud nalezeno více než 400 druhů vyšších rostlin. Z toho jde ve 131 případech o druhy významné: zvláště chráněné (29) nebo ohrožené zařazené na Červeném seznamu (102). Zvláště chráněné druhy dřevin Dřín obecný Cornus mas ohroţený druh 1985 Zvláště chráněné druhy bylin Divizna fialová Verbascum phoeniceum ohroţený druh Hlaváček jarní Adonis vernalis ohroţený druh 1985 Hořec kříţatý Tretorhiza cruciata ohroţený druh Huseník hajní Arabis nemorensis kriticky ohroţený druh 1985 Hvěznice chlumní Aster amellus ohroţený druh Chrpa chlumní Cyanus triumfettii ohroţený druh Koniklec luční Pulsatilla pratensis silně ohroţený druh Koniklec velkokvětý Pulsatilla grandis silně ohroţený druh Kosatec pestrý Iris variegata silně ohroţený druh 1985 Kozinec dánský Astragalus dannicus ohroţený druh 1985 Kozinec rakouský Astragalus austriacus silně ohroţený druh 1985 Kozinec vičencový Astragalus onobrychis ohroţený druh 1985 Len tenkolistý Linum tenuiflorum ohroţený druh Len ţlutý Linum flavum ohroţený druh Modřenec tenkokvětý Muscari tenuiflorum ohroţený druh 1985 Okrotice bílá Cephalanthera damasonium ohroţený druh Oman oko Kristovo Inula oculus-christi ohroţený druh 41

42 Plamének přímý Clematis recta ohroţený druh 1985 Sasanka lesní Anemone sylvestris ohroţený druh 1985 Starček celolistý Tephroseris integrifolia silně ohroţený druh Škarda panonská Crepis pannonica kriticky ohroţený druh Třemdava bílá Dictamnus albus ohroţený druh Třezalka ozdobná Hypericum elegans silně ohroţený druh Vemeník dvoulistý Platanthera bifolia ohroţený druh Violka obojetná Viola ambigua silně ohroţený druh 1985 Vstavač vojenský Orchis militaris silně ohroţený druh Zlatovlásek obecný Aster linosyris ohroţený druh Zvonek sibiřský Campanula sibirica ohroţený druh 1985 Ohroţené druhy dřevin zařazené na Červeném seznamu flóry ČR Jilm habrolistý Ulmus minor vzácný druh Jilm vaz Ulmus laevis vzácný druh Růţe bedrníkolistá Rosa pimpinellifolia silně ohroţený druh Růţe galská Rosa gallica ohroţený druh Třešeň křovitá Prunus fruticosa silně ohroţený druh Ohroţené druhy trav zařazené na Červeném seznamu flóry ČR Bahnička jednoplevá Eleocharis uniglumis silně ohroţený druh Kavyl vláskovitý Stipa capillata vzácný druh 1985 Kostřava walliská Festuca valesiaca vzácný druh 1985 Ostřice Micheliova Carex michelii ohroţený druh Ostřice nízká Carex humilis vzácný druh Psineček tuhý Agrostis vinealis vzácný druh 1985 Pýr prostřední Elytrigia intermedia vzácný druh Sveřep stoklasa Bromus secalinus kriticky ohroţený druh 1985 Vousatka prstnatá Botriochloa ischaemum vzácný druh Ohroţené druhy bylin zařazené na Červeném seznamu flóry ČR Bělozářka větevnatá Anthericum ramosum vzácný druh Bezobalka sivá Trinia glauca kriticky ohroţený druh 1985 Bílojetel německý Dorycnium germanicum ohroţený druh Blín černý Hyoscyamus niger ohroţený druh 1985 Bodlák nicí Carduus nutans vzácný druh 1985 Černohlávek dřípený Prunella laciniata ohroţený druh Černohlávek velkokvětý Prunella grandifolora ohroţený druh Černýš rolní Melampyrum arvense ohroţený druh Česnek horský Allium montanum vzácný druh 1985 Česnek kulovitý Allium rotundum silně ohroţený druh Čilimník poléhavý Cytisus procumbens ohroţený druh Čilimník rakouský Chamaecytisus austriacus ohroţený druh Čilimník řezenský Chamaecytisus ratisbonensis vzácný druh Čisteč roční Stachys annua silně ohroţený druh 1985 Dejvorec velkoplodý Caucalis platycarpos silně ohroţený druh 1985 Divizna rakouská Verbascum austriacum vzácný druh 1985 Hadí mord dřípený Scorzonera laciniata A Hadí mord nachový Scorzonera purpurea silně ohroţený druh 1985 Hadí mord španělský Scorzonera hispanica ohroţený druh 1985 Hlaváč fialový Scabiosa columbaria silně ohroţený druh 1985 Hlaváč šedavý Scabiosa canescens ohroţený druh Hlaváček letní Adonis aestivalis silně ohroţený druh Hlaváček plamenný Adonis flammea kriticky ohroţený druh 1985 Hořeček brvitý Gentianopsis ciliata ohroţený druh 1985 Hořinka východní Conringia orientalis kriticky ohroţený druh 1985 Hrachor chlupatá Lathyrus hirsutus kriticky ohroţený druh 1985 Hrachor širolistý Lathyrus latifolius ohroţený druh Hvozdík Pontederův Dianthus pontederae ohroţený druh Chrastavec křovištní Knautia drymeia vzácný druh

43 Jestřábník skvrnitý Hieracium maculatum vzácný druh Jetel alpínský Trifolium alpestre vzácný druh Jetel bledoţlutý Trifolium ochroleucum ohroţený druh 1985 Kakost krvavý Geranium sanguineum vzácný druh Kozlíček zubatý Valerianella dentata vzácný druh 1985 Kručinka chlupatá Genista pilosa ohroţený druh Křivatec rolní Gagea villosa silně ohroţený druh 1985 Lebeda podlouhlolistá Atriplex oblongifolia vzácný druh Lněnka lnolistá Thesium linophyllon ohroţený druh Lněnka rolní Thesium arvense kriticky ohroţený druh 1985 Lopuch hajní Arctium nemorosum vzácný druh Mák pochybný Papaver dubium vzácný druh 1985 Mařinka barvířská Asperula tinctoria ohroţený druh Mateřídouška časná Thymus praecox vzácný druh 1985 Mateřídouška olysalá Thymus glabrescens ohroţený druh 1985 Mateřídouška panonská Thymus pannonicus vzácný druh Modřenec chocholatý Muscari comosum ohroţený druh Mochna písečná Potentilla arenaria vzácný druh 1985 Oman mečolistý Inula ensifolia ohroţený druh Oman srstnatý Inula hirta ohroţený druh Orsej blatoucholistý Ficaria calthifolia ohroţený druh 1985 Pcháč panonský Cirsium pannonicum ohroţený druh Pipla osmahlá Nonea pulla vzácný druh Prasetník plamatý Hypochaeris maculata ohroţený druh Prvosenka jarní Primula veris vzácný druh Pryšec mnohobarevný Euphorbia epithymoides ohroţený druh 1985 Pryšec prutnatý Euphorbia virgata vzácný druh Pryšec srpovitý Euphorbia falcata ohroţený druh 1985 Rozrazil klasnatý Pseudolysimachion spicatum vzácný druh Rozrazil oţankový Veronica teucrium vzácný druh Rozrazil rozprostřený Veronica prostrata ohroţený druh Rozrazil vstavačovitý Pseudolysimachion orchideum ohroţený druh 1985 Řebříček panonský Achillea pannonica ohroţený druh Řepovník vytrvalý Rapistrum perenne ohroţený druh Sápa hlíznatá Phlomis tuberosa silně ohroţený druh Sesel fenyklový Seseli hippomarathrum ohroţený druh 1985 Sesel roční Seseli annuum ohroţený druh Slézovec durynský Lavatera thuringiaca vzácný druh 1985 Smldník alsaský Peucedanum alsaticum ohroţený druh Smldník jelení Peucedanum cervaria vzácný druh Srpice barvířská Serratula tinctoria vzácný druh 1985 Svízel trojrohý Galium tricornutum kriticky ohroţený druh 1985 Šanta lesostepní Nepeta nuda silně ohroţený druh 1985 Škarda ukousnutá Crepis praemorsa silně ohroţený druh Štětičník paprskující Bifora radians silně ohroţený druh 1985 Trýzel vonný Erysimum odoratum ohroţený druh 1985 Vičenec písečný Onobrychis arenaria silně ohroţený druh Vikev panonská Vicia pannonica silně ohroţený druh 1985 Vítod větší Polygala major ohroţený druh 1985 Vlnice chlupatá Oxytropis pilosa ohroţený druh 1985 Voskovka menší Cerinthe minor vzácný druh Vrabečnice polní Thymelaea passerina silně ohroţený druh 1985 Záraza bílá Orobanche alba ohroţený druh Záraza vyšší Orobanche elatior ohroţený druh Záraza ţlutý Orobanche lutea ohroţený druh 1985 Zběhoveček trojklanný Ajuga chamaepytis silně ohroţený druh 1985 Zvonek klubkatý Campanula glomerata vzácný druh Zvonek moravský Campanula moravica vzácný druh Ţluťucha menší Thalictrum minus ohroţený druh 43

44 44

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Nové hory str. 04 Pětiprstky 22 Začátek jara 06 Fascinující rozkvět 24 Sasanky 08 Léto 26 Minitřešně 09 Konec sezóny 32

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Mušenice 4 Pětiprstka 21 Jaro začíná 6 Rostliny pro modrásky 22 Vítody 7 Oman mečolistý 23 Modré rozrazily 8 Hořce 24

Více

ŠPICE. Stepní bežci ve svazích Staré hory. Pokračování

ŠPICE. Stepní bežci ve svazích Staré hory. Pokračování ŠPICE Stepní bežci ve svazích Staré hory Pokračování Zpracoval Josef a Karla MARTIŠKOVI Český svaz ochránců přírody Základní organizace Brněnsko Pustiměřské Prusy 103, 683 21 Pustiměř Publikace byla zpracována

Více

Významné rostliny Santonu

Významné rostliny Santonu 1 2 Významné ROSTLINY SANTONU Text, mapky a foto Josef a Karla Martiškovi Český svaz ochránců přírody ZO 54/14 Brněnsko Pustiměřské Prusy 103, 683 21 Pustiměř Srpen 2009 Publikace byla zpracována v souvislosti

Více

OBSAH. Foto na tutulní straně obálky Odkvetlý kavyl vláskovitý

OBSAH. Foto na tutulní straně obálky Odkvetlý kavyl vláskovitý 1 OBSAH Horka strana 4 Ve skalách 6 Jarní efeméry 10 Nová louka 12 Vzácné dřeviny 16 Pohádková louka 18 Vzácné polní plevele 26 Izolovaný pahorek 28 Zvířena 30 Květena 32 Foto na tutulní straně obálky

Více

Šlapanické slepence ŠLAPANICKÉ SLEPENCE. Ostrůvky teplomilné květeny 3. Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I

Šlapanické slepence ŠLAPANICKÉ SLEPENCE. Ostrůvky teplomilné květeny 3. Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I ŠLAPANICKÉ SLEPENCE Ostrůvky teplomilné květeny 3 Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I Český svaz ochránců přírody ZO 54/14 Brněnsko Pustiměřské Prusy 103, 683 21 Pustiměř 2009 Publikace byla

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem. OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem. OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem. OBSAH Malhostovické kopečky strana 4 Bělozářky strana 26 Jaro je tady 6 Přímo na vápenci 27 Modrá záplava 10 Hlavně keře 28

Více

Mohelenská hadcová step -

Mohelenská hadcová step - BABYLON rozhledna Rozhledna Babylon na Zeleném kopci u Kramolína byla postavena roku 1831 hrabětem Haugwitzem. Stavba narušená dělostřeleckou palbou byla v roce 1866 opravena cihelnou nástavbou. Současně

Více

Josef a Karla MARTIŠKOVI Česká svaz ochránců přírody základní organizace Brněnsko Pustiměřské Prusy 103, 683 21 Pustiměř

Josef a Karla MARTIŠKOVI Česká svaz ochránců přírody základní organizace Brněnsko Pustiměřské Prusy 103, 683 21 Pustiměř 1 Foto na tutulní straně obálky Porost chrpy polní a máku vlčího Foto na zadní straně obálky Zběhoveček trojklanný Zpracoval Josef a Karla MARTIŠKOVI Česká svaz ochránců přírody základní organizace Brněnsko

Více

OBSAH. Foto na tutulní straně obálky Letní nálada na Vinohradech. Foto na zadní straně obálky Působivý bohatě kvetoucí porost hvozdíku Pontederova

OBSAH. Foto na tutulní straně obálky Letní nálada na Vinohradech. Foto na zadní straně obálky Působivý bohatě kvetoucí porost hvozdíku Pontederova 1 OBSAH Vinohrady strana 4 Zrání kostřav strana 21 Ostrůvky v polích strana 6 Vzácné polní plevele strana 23 Začátek jara strana 8 Keře a ovocné stromy strana 26 Drobné jarní efeméry strana 10 Bílojetel

Více

PP Patočkova hora PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PATOČKOVA HORA. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území NESLOVICE PLÁN PÉČE. pro období 2016-2025

PP Patočkova hora PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PATOČKOVA HORA. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území NESLOVICE PLÁN PÉČE. pro období 2016-2025 PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PATOČKOVA HORA Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území NESLOVICE PLÁN PÉČE pro období 2016-2025 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE PP Patočkova hora EVIDENČNÍ ČÍSLO 892 NÁZEV ÚZEMÍ Patočkova

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Nad řekami str. 04 Vzácné trávy 22 Jaro začíná 06 Kapradiny 24 Drobné jarní efeméry 08 Čas bělozářek 26 Tařinky 09 Léto

Více

Šlapanické slepence ŠLAPANICKÉ SLEPENCE. Ostrůvky teplomilné květeny 6. Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I

Šlapanické slepence ŠLAPANICKÉ SLEPENCE. Ostrůvky teplomilné květeny 6. Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I ŠLAPANICKÉ SLEPENCE Ostrůvky teplomilné květeny 6 Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I Český svaz ochránců přírody ZO 54/14 Brněnsko Pustiměřské Prusy 103, 683 21 Pustiměř 2009 Publikace byla

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Bouchal str. 04 Ţluté česneky 20 Jaro začíná 06 Chmerek 21 Záplava drobných efemér 07 Vzácné polní plevele 22 Statné divizny

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem. OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem. OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem. OBSAH Na lesní horce strana 4 Jaro je v plném proudu strana 19 Jaro začíná 8 Koberce ožanek 22 Koniklece 12 Záplava aster koncem

Více

ŠLAPANICKÉ SLEPENCE ŠLAPANICKÉ SLEPENCE. Ostrůvky teplomilné květeny. Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I

ŠLAPANICKÉ SLEPENCE ŠLAPANICKÉ SLEPENCE. Ostrůvky teplomilné květeny. Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I ŠLAPANICKÉ SLEPENCE Ostrůvky teplomilné květeny 12 Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I Český svaz ochránců přírody ZO 54/14 Brněnsko Pustiměřské Prusy 103, 683 21 Pustiměř 2009 Publikace byla

Více

Tab. I: Fytocenologická tabulka.

Tab. I: Fytocenologická tabulka. Tab. I: Fytocenologická tabulka. 1121 101011 1210210 00000 9800 742313 4151269 25867 Tetragonolobus maritimus ++++......... Pinus sylvestris juv. rrrr......... Dorycnium herbaceum ++1+..1......+.1... Genista

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem. OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem. OBSAH 1 SIVICKÝ LES Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem. OBSAH Sivický les strana 4 Břeky strana 49 Pařeziny strana 6 Červené okrotice strana 50 Orchideje strana 10 Líchy

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice

Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice TVORBA KRAJINY s.r.o. ROLENCOVA 47 620 00 BRNO Tel.: 737 64 64 17 Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice Číslo zakázky: US/2013 Objednatel: Obec Horní Bojanovice Horní Bojanovice

Více

Inventarizační průzkum lokality Slatinice - Kašpárovec z oboru batrachologie a herpetologie

Inventarizační průzkum lokality Slatinice - Kašpárovec z oboru batrachologie a herpetologie Inventarizační průzkum lokality Slatinice - Kašpárovec z oboru batrachologie a herpetologie Kód ZCHÚ: - Zadavatel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované

Více

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA U HAMRŮ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále též jen zákon ) Název zvláště chráněného území:

Více

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM Plán péče a návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM na období 2011-2020 Salvia o.s. sdružení pro ochranu přírody Míšovická 454/6 155 21 Praha 5 e-mail:

Více

VEGETACE PRO EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY

VEGETACE PRO EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY Ing. Samuel Burian Průhonice 2015 VEGETACE PRO EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY CO JSOU EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY? ZELENÉ STŘECHY podle mocnosti substrátu STŘEŠNÍ ZAHRADY EXTENZIVNÍ A INTENZIVNÍ DVA PROTICHŮDNÉ

Více

CHKO Bílé Karpaty CHKO Bílé Karpaty

CHKO Bílé Karpaty CHKO Bílé Karpaty CHKO Bílé Karpaty CHKO Bílé Karpaty www.env.cz zřízena výnosem Ministerstva kultury 3.listopadu 1980 plocha 715 km 2 na území okresů Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín délka 70 km, orientaci severovýchod-jihozápad

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Studnické louky 4 Prstnatce 22 Jaro začíná 6 Suchopýr 24 Šafrán 7 Hadí mordy 25 Statný devětsil 8 Pcháče 26 Sasanky 10

Více

OBSAH. Foto na tutulní straně obálky Pestrobarevné porosty kosatce nízkého. Foto na zadní straně obálky Podzim ve stráni nad Velaticemi.

OBSAH. Foto na tutulní straně obálky Pestrobarevné porosty kosatce nízkého. Foto na zadní straně obálky Podzim ve stráni nad Velaticemi. 1 OBSAH Velatická slepencová stráň strana 4 Kulmské slepence strana 17 Pestrobarevné jaro začíná 6 Hlavně keře 18 Drobných efemér rychle přibývá 7 Nadvláda divizen a seselů 20 Kosatce 10 I léto hraje všemi

Více

PP Santon PŘÍRODNÍ PAMÁTKA SANTON. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území TVAROŽNÁ PLÁN PÉČE

PP Santon PŘÍRODNÍ PAMÁTKA SANTON. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území TVAROŽNÁ PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA SANTON Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území TVAROŽNÁ PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 a 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a 4 vyhlášky

Více

OBSAH. Foto na tutulní straně obálky Mateřídouška. Foto na zadní straně obálky Bílé okrotice v bylinném podrostu dubového remízku

OBSAH. Foto na tutulní straně obálky Mateřídouška. Foto na zadní straně obálky Bílé okrotice v bylinném podrostu dubového remízku 1 OBSAH Návrší strana 4 Nenápadný příchod jara strana 6 Barevné divadlo začíná strana 10 Slzičky strana 12 Cizopasné zárazy strana 15 Orchideje strana 16 Nadvláda modřenců strana 18 Pestrobarevné koberce

Více

Kurz BOT/VCRSB VEGETACE. ČESKÉ REPUBLIKY I. Lubomír Kincl Martin Duchoslav 2012-2013

Kurz BOT/VCRSB VEGETACE. ČESKÉ REPUBLIKY I. Lubomír Kincl Martin Duchoslav 2012-2013 Kurz BOT/VCRSB VEGETACE ČESKÉ REPUBLIKY I. Lubomír Kincl Martin Duchoslav 2012-2013 Většina prezentovaných fotografií pochází z Portálu české flóry (flora.upol.cz). Suché trávníky suché trávníky představují

Více

ŠLAPANICKÉ SLEPENCE ŠLAPANICKÉ SLEPENCE. Ostrůvky teplomilné květeny. Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I

ŠLAPANICKÉ SLEPENCE ŠLAPANICKÉ SLEPENCE. Ostrůvky teplomilné květeny. Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I ŠLAPANICKÉ SLEPENCE Ostrůvky teplomilné květeny 11 Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I Český svaz ochránců přírody ZO 54/14 Brněnsko Pustiměřské Prusy 103, 683 21 Pustiměř 2009 Publikace byla

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

Plán péče o přírodní památku Na víně na období 2014-2023

Plán péče o přírodní památku Na víně na období 2014-2023 plán péče o přírodní památku Na víně na období 2014-2023 Plán péče o přírodní památku Na víně na období 2014-2023 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje plán péče

Více

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Územní systém ekologické stability (ÚSES) Ochrana přírody v Čelákovicích I ve zdánlivě jednotvárné České křídové tabuli, kam spadáme, se místy ještě zachovala říční krajina s dnes již mrtvými rameny (tj. postupně zazemňovanými úseky řeky oddělenými

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Biskoupská hadcová step str. 04 Kapradiny 26 Jaro začíná 06 Dutohlávky 28 Čas drobných efemér 08 Bílojetel 29 Jaro nabírá

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "Bílé stráně u Štětí"

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Bílé stráně u Štětí Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "Bílé stráně u Štětí" Název zvláště chráněného území Bílé stráně u Štětí Určení předmětu ochrany Předmětem ochrany je přírodní stanoviště Polopřirozené suché

Více

Šlapanické slepence ŠLAPANICKÉ SLEPENCE. Ostrůvky teplomilné květeny 4. Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I

Šlapanické slepence ŠLAPANICKÉ SLEPENCE. Ostrůvky teplomilné květeny 4. Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I ŠLAPANICKÉ SLEPENCE Ostrůvky teplomilné květeny 4 Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I Český svaz ochránců přírody ZO 54/14 Brněnsko Pustiměřské Prusy 103, 683 21 Pustiměř 2009 Publikace byla

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Přírodní památka Vrbka

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Přírodní památka Vrbka Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Přírodní památka Vrbka Název zvláště chráněného území Vrbka Určení předmětu ochrany Předmětem ochrany evropsky významné lokality a navrhované

Více

Unikátní komplex skalní stepi a dřínových doubrav KVĚTNICI

Unikátní komplex skalní stepi a dřínových doubrav KVĚTNICI Unikátní komplex skalní stepi a dřínových doubrav na KVĚTNICI 1 Unikátní komplex skalní stepi a dřínových doubrav na KVĚTNICI 1 Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I Český svaz ochránců přírody

Více

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea LOUKY a PASTVINY Jan HORNÍK projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea Podpořeno grantem z islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Přírodní památka Údolí Podbradeckého potoka

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Přírodní památka Údolí Podbradeckého potoka Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Přírodní památka Údolí Podbradeckého potoka Název zvláště chráněného území Údolí Podbradeckého potoka Určení předmětu ochrany Předmětem

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Pořadové číslo: NRBK K 21

Pořadové číslo: NRBK K 21 (nadregionální biokoridor K 21) Název: Oblík-Raná - Šebín-Pochválovská stráň Mapový list: 1: 5000 Louny 2-6, 2-7, 2-8 Pořadové číslo: NRBK K 21 3BD3, 3B3, 3AB3, 3B3, 4AB2, L - lokální v řešeném území délka

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Přírodní památka V Hlubokém

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Přírodní památka V Hlubokém Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Přírodní památka V Hlubokém Název zvláště chráněného území V Hlubokém Předmět ochrany Předmětem ochrany jsou přírodní stanoviště: K4A - nízké xerofilní křoviny

Více

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Petr Karlík, Tomáš Tichý a Radim Hédl Fakulta lesnická a dřevařskáčzu Praha - Suchdol Správa CHKO Český kras Karlštejn Botanický ústav AV ČR - Brno

Více

Plán péče o přírodní rezervaci PROKOPSKÉ ÚDOLÍ

Plán péče o přírodní rezervaci PROKOPSKÉ ÚDOLÍ Plán péče o přírodní rezervaci PROKOPSKÉ ÚDOLÍ na období. 04-0 . Základní údaje o zvláště chráněném území. Základní identifikační údaje evidenční číslo: PR Prokopské údolí ev.č. 66 kategorie ochrany: název

Více

1. Charakteristika studovaného území

1. Charakteristika studovaného území 1. Charakteristika studovaného území 1.1. Topografické vymezení lokality Navrhované chráněné území "Kavky" se nachází na severovýchodním okraji okresu Brnoměsto v katastru městské části Maloměřice na jižním

Více

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Třešeň ptačí - PRUNUS AVIUM PLENA - výška 8-12m, zaoblená koruna široká 4-6m, kvete v dubnu plným bílým květem, okrasný druh netvoří plody. Třešně

Více

Projekt Krajina domova

Projekt Krajina domova Projekt Krajina domova Závěrečná zpráva o lokalitě PR Blátka Vypracoval: Pavel Javůrek Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Přírodní rezervace Blátka Ostrůvek života mezi poli Pár slov úvodem:

Více

SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: Příloha č. 6: Příloha č. 7:

SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: Příloha č. 6: Příloha č. 7: SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Potenciální přirozená vegetace Příloha č. 2: Vybavenost obcí mikroregionu Hustopečsko Příloha č. 3: Charakteristika MZCHÚ mikroregionu Hustopečsko Příloha č. 4: Maloplošná zvláště

Více

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Zarůstání pozemků, které přestaly být zemědělsky obhospodařované (orba, kosení, pastva) křovinami a posléze stromy

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Přírodní památka Evaňská rokle

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Přírodní památka Evaňská rokle Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Přírodní památka Evaňská rokle Název zvláště chráněného území Evaňská rokle Určení předmětu ochrany Předmětem ochrany evropsky významné

Více

Vlhká louka SEČENÁ. Doporučený výsev: - pro ruční setí... 2g na 1m 2 - setí secím strojem... 1g na 1m 2

Vlhká louka SEČENÁ. Doporučený výsev: - pro ruční setí... 2g na 1m 2 - setí secím strojem... 1g na 1m 2 Vlhká louka SEČENÁ Luční květiny 60% % bedrník větší (Pimpinella major) 1,5 blatouch bahenní (Caltha palustris) 0,2 blešník úplavičný (Pulicaria dysenterica) 0,1 čertkus luční (Succisa pratensis) 0,5 česnek

Více

FLÓRA A VEGETACE PŘÍRODNÍ PAMÁTKY CHRAŠICKÁ STRÁŇ NA CHRUDIMSKU

FLÓRA A VEGETACE PŘÍRODNÍ PAMÁTKY CHRAŠICKÁ STRÁŇ NA CHRUDIMSKU Vč. sb. přír. Práce a studie, 16 (29): 111-132 ISSN 1212-146 FLÓRA A VEGETACE PŘÍRODNÍ PAMÁTKY CHRAŠICKÁ STRÁŇ NA CHRUDIMSKU Flora and vegetation of the Chrašická stráň nature monument (East Bohemia) Martin

Více

Přírodní památka Velká Klajdovka. Inventarizační floristický průzkum

Přírodní památka Velká Klajdovka. Inventarizační floristický průzkum Přírodní památka Velká Klajdovka Inventarizační floristický průzkum V Brně dne 29. 11. 2006 Lubomír Tichý 1. Úvod Přírodní památka Velká Klajdovka se nachází na jižním úpatí kopce Hády, ležícím na severovýchodním

Více

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Dřeviny HEN 2009 přehled dřevin ke zkoušce Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D. Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Picea abies Smrk ztepilý Strom do 55 m Převislé šišky Pinus sylvestris

Více

Šlapanické slepence ŠLAPANICKÉ SLEPENCE. Ostrůvky teplomilné květeny 7. Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I

Šlapanické slepence ŠLAPANICKÉ SLEPENCE. Ostrůvky teplomilné květeny 7. Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I ŠLAPANICKÉ SLEPENCE Ostrůvky teplomilné květeny 7 Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I Český svaz ochránců přírody ZO 54/14 Brněnsko Pustiměřské Prusy 103, 683 21 Pustiměř 2009 Publikace byla

Více

Inventarizační průzkum lokality Droždín z oboru batrachologie a herpetologie

Inventarizační průzkum lokality Droždín z oboru batrachologie a herpetologie Inventarizační průzkum lokality Droždín z oboru batrachologie a herpetologie Kód ZCHÚ: - Zadavatel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j.

Více

Floristický minikurz na Plumlovsku

Floristický minikurz na Plumlovsku Floristický minikurz na Plumlovsku Zpráva z minifloristického kurzu ze dne 5. 7. 5.2012, pořádala Moravskoslezská pobočka ČBS ve spolupráci s ČSOP Hořepník Marie Popelářová, připomínkoval Jaroslav Podhorný

Více

Pokud není uvedeno jinak, je zdroj: snímky jsou použity se svolením šéfredaktora webu. Obsah

Pokud není uvedeno jinak, je zdroj:  snímky jsou použity se svolením šéfredaktora webu. Obsah Příloha 2 Pokud není uvedeno jinak, je zdroj: http://botany.cz/cs/rubrika/kvetena/, snímky jsou použity se svolením šéfredaktora webu. Obsah 1. Druhy acidofilní... 3 2. Druhy bazifilní... 5 3. Druhy halofilní...

Více

OBSAH. Foto na tutulní straně obálky Interiér teplomilné doubravy v jižním svahu pod světlinou

OBSAH. Foto na tutulní straně obálky Interiér teplomilné doubravy v jižním svahu pod světlinou 1 OBSAH Velký hájek strana 4 Pryšce strana 18 Barevný nástup jara 6 Rozkvetlé temeno 19 Záplava kokoříků 10 Doba kakostů a tolit 20 Čas konvalinek 11 Další a další květy 21 Vzácné květy lesa 12 Konec sezóny

Více

3. Přírodní památka Kamenec

3. Přírodní památka Kamenec 3. Přírodní památka Kamenec Na rozhraní katastrů Panské Nové Dvory a Dobrá u Frýdku-Místku severně od silnice z Frýdku-Místku do Dobré se nalézá přírodní památka Kamenec. Velmi cenný mokřadní biotop s

Více

Mapa aktuální vegetace

Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Typologická mapa Výsledek: Tvorba mapy aktuální vegetace na podkladu typologické mapy je problematická Část území je přesnímkována, část naopak Výsledek: Tvorba

Více

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE DUKOVANSKÝ MLÝN (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE DUKOVANSKÝ MLÝN (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE DUKOVANSKÝ MLÝN (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Název zvláště chráněného území: Dukovanský

Více

2 Předmět ochrany Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou

2 Předmět ochrany Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou Strana 2004 Sbírka zákonů č. 205 / 2013 205 VYHLÁŠKA ze dne 4. července 2013 o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí

Více

CZ.1.07/2.2.00/

CZ.1.07/2.2.00/ Lesnická fytocenologie a typologie HS 01d mimořádně nepříznivá stanoviště 01d 1X dřínové doubravy 2X dřínové doubravy s bukem Na karbonátových a bazických horninách na vrcholech, hřebenech a svazích, v

Více

Plán péče o přírodní památku Chlum u Nepřevázky

Plán péče o přírodní památku Chlum u Nepřevázky Plán péče o přírodní památku Chlum u Nepřevázky návrh na vyhlášení na období 206-2025 Schváleno příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Středočeského kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství

Více

Cardamine amara. Dryopteris filix-mas brusnice borůvka. Vaccinium myrtillus. Senecio ovatus kuklík potoční. Geum rivale.

Cardamine amara. Dryopteris filix-mas brusnice borůvka. Vaccinium myrtillus. Senecio ovatus kuklík potoční. Geum rivale. Botanický průzkum Selský potok 2011 Datum PLOCHA Český název Latinský název + ochrana, C4 26.2.2011 1 buk lesní- nálety Fagus sylvatica bez hroznatý Sambucus racemosa 14.5.2011 netýkavka nedůtklivá Impatiens

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Velká hora u Karlštejna Změny flóry a vegetace v průběhu 20. století Aleš Hoffmann

Velká hora u Karlštejna Změny flóry a vegetace v průběhu 20. století Aleš Hoffmann Velká hora u Karlštejna Změny flóry a vegetace v průběhu 20. století Aleš Hoffmann Sekce ochrany přírody a krajiny, oddělení CHKO Vymezení studovaného území Historie průzkumu území lokalita byla známa

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Seznam domácích dřevin pro okres Benešov/MAS Blaník (Seznam zahrnuje všechny domácí stromy, keře a polokeře na okrese Benešov dle názoru ČSOP, vytvořeného na základě

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území. Přírodní památka Cvičák

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území. Přírodní památka Cvičák Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č.

Více

Plán péče. přírodní památka SOVICE U BRZÁNEK

Plán péče. přírodní památka SOVICE U BRZÁNEK Plán péče přírodní památka SOVICE U BRZÁNEK na období 2012-2020 Salvia o.s. sdružení pro ochranu přírody Míšovická 454/6 155 21 Praha 5 e-mail: salvia-os@seznam.cz IČ: 26568578 1 Obsah 1. Základní identifikační

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM Plán péče a návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM na období 2012-2020 Salvia o.s. sdružení pro ochranu přírody Míšovická 454/6 155 21 Praha 5 e-mail:

Více

PŘÍLOHA III: SOUPIS DRUHŮ

PŘÍLOHA III: SOUPIS DRUHŮ PŘÍLOHA III: SOUPIS DRUHŮ 1. SOUPIS DRUHŮ V BIOKORIDORU KUNÍ HORA TRAVIČNÁ * nově nalezený druh oproti roku 2000 Synuzie dřevin Acer campestre javor babyka Acer pseudoplatanus javor klen Carpinus betulus

Více

Přírodní památka U přejezdu

Přírodní památka U přejezdu 31 Přírodní památka U přejezdu Uničov 31 Hrachor jarní (Lathyrus vernus) Litovel Vyhlášeno: 1 1 1993 Rozloha: 5,77 ha Kú: Červenka Nadm výška: 245 250 m GPS: 49 44'25203" N, 17 2'42904 E Lokalita leží

Více

Stráně u Popovic (návrh na vyhlášení)

Stráně u Popovic (návrh na vyhlášení) Plán péče o přírodní památku Stráně u Popovic (návrh na vyhlášení) na období 2013 2023 Obsah 1. Základní údaje o ZCHÚ... 1 1.1 Základní identifikační údaje... 1 1.2 Údaje o lokalizaci území... 1 1.3 Stručný

Více

Přírodní krásy a zajímavosti SANTONU

Přírodní krásy a zajímavosti SANTONU Přírodní krásy a zajímavosti SANTONU 2 Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I Český svaz ochránců přírody ZO 54/14 Brněnsko Pustiměřské Prusy 103, 683 21 Pustiměř 2009 Publikace byla zpracována

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0018

CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kurz typologie temperátních a oreoboreálních lesů (0) SUCHÉ BORY (BO) Skladba synuzie Skladba synuzie podrostu Vazba na abiotické prostředí Přehled skupin typů geobiocénů Přehled stanovištních jednotek

Více

GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA MÍSTA

GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA MÍSTA PŘÍRODNÍ PARK CHLUM Chlum u Mladé Boleslavi byl vyhlášen přírodním parkem v roce 2000. Leží jihovýchodně od Mladé Boleslavi mezi obcemi Nepřevázka (na západě) a Lhotka (na východě). Nejvyšší bod U doubku

Více

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA NA OSTRÁŽNÉ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA NA OSTRÁŽNÉ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA NA OSTRÁŽNÉ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Název zvláště chráněného území: Na Ostrážné Předměty

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

Unikátní komplex skalní stepi a dřínových doubrav

Unikátní komplex skalní stepi a dřínových doubrav Unikátní komplex skalní stepi a dřínových doubrav na KVĚTNICI 4 Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I Český svaz ochránců přírody ZO 54/14 Brněnsko Pustiměřské Prusy 103, 683 21 Pustiměř 2009 Publikace

Více

přírodní památku Branické skály

přírodní památku Branické skály Plán péče pro přírodní památku Branické skály na období 2010-2020 Zpracovatel: RNDr. Michaela Vítková, Ph.D. Plán péče - 1 - pro přírodní památku Branické skály na období 2010-2020 - 2 - 1. Základní údaje

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Týniště Předmět ochrany a jeho popis Hlavním předmětem ochrany je populace kuňky

Více

k.ú. Vranovice - Kelčice Olomoucký kraj, okres Prostějov

k.ú. Vranovice - Kelčice Olomoucký kraj, okres Prostějov Botanický inventarizační průzkum lokality Vranovice k.ú. Vranovice - Kelčice Olomoucký kraj, okres Prostějov Autor: Mgr. Michal Krátký, Mgr. Slavomír Dostalík SAGITTARIA Sdružení pro ochranu přírody střední

Více

Měl jsem tak dost času sledovat, jak se měnila krajina, příroda, lidé a jejich vztahy.

Měl jsem tak dost času sledovat, jak se měnila krajina, příroda, lidé a jejich vztahy. TEXT A FOTO: VLADIMÍR VALENTA NPR KARLŠTEJN SLAVÍ 60 LET Nahoře Velká hora 1 Prvosenka jarní, Primula veris L. 2 Hlaváček jarní, Adonis vernalis L. 1 2 3 Karlštejn to je pojem. Miliony lidí si představí

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lounín CZ0210011

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lounín CZ0210011 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Lounín CZ0210011 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Lounín Kód lokality: CZ0210011 Kód lokality v ÚSOP: 2564

Více

Přírodní rezervace PAVLOVSKÉ MOKŘADY. Tabule barevných fotografií Příloha k plánu péče pro období tabulí 252 fotografií)

Přírodní rezervace PAVLOVSKÉ MOKŘADY. Tabule barevných fotografií Příloha k plánu péče pro období tabulí 252 fotografií) Přírodní rezervace PAVLOVSKÉ MOKŘADY Tabule barevných fotografií Příloha k plánu péče pro období 2011-2019 39 tabulí 252 fotografií) Josef Martiško ZO ČSOP 54/14 Brněnsko 01 Jihozápadní komplex 5 02 Severozápadní

Více

A T E L I É R B 5. Daniela Karasová ABAR 2016

A T E L I É R B 5. Daniela Karasová ABAR 2016 A T E L I É R B 5 Daniela Karasová ABAR 2016 Záhon kyselé stanoviště latinský název český název leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec ks stromy 1. Acer griseum

Více

Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ. na období 2013-2022

Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ. na období 2013-2022 Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ na období 2013-2022 Obsah 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 1.2 Platný právní předpis

Více

Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice"

Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice" Boršice u Blatnice Zpracoval: Ing. Petr Kvapil Obsah: Textová část Položkový rozpočet, včetně krycího listu Výkaz výměr Mapové přílohy Fotodokumentace Výpis

Více

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09 C.1 Technická zpráva a) účel stavby Cílem (účelem) projektu je vybudování části společných zařízení v KPÚ Lučice na Moravě, tj. uskutečnění optimální organizace půdního fondu na pozemcích vyčleněných komplexní

Více

Český svaz ochránců přírody Jihlava (ZO č. 59/11) U Borovinky

Český svaz ochránců přírody Jihlava (ZO č. 59/11) U Borovinky Český svaz ochránců přírody Jihlava (ZO č. 59/11) Hamerníkova 12, 586 01 Jihlava, IČO 70956502 e-mail: csop.jihlava@email.cz, tel.: 724 047 084 http://csop-jihlava.euweb.cz U Borovinky 2007 2010 Zpráva

Více