Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH"

Transkript

1 1

2 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Stepní stráň u Komořan 4 Modrá záplava 22 Jaro je tady 6 Vičenec 23 Třešňový sad 8 Terasy 24 Severní lesík 9 Cizopasné zárazy 25 Vstavače 10 Ţlutá záplava 26 Vzácné starčeky 11 Mechovkový útes 28 Škardy ukousnuté 12 Nepřehlédnutelné řimbaby 30 Stovky chrp 13 Omany 31 Vrchol jara 14 Atraktivní bukvice 32 Čas černýšů 16 Sápa hlíznatá 34 Periodická tůň 17 Konec sezóny 35 Roztroušené keře 18 Zvířena 36 Bílá záplava 20 Květena 42 Třezalky 21 Foto na tutulní straně obálky Interiér rezervace v předjaří Foto na zadní straně obálky Hrachor širolostý Zpracoval Josef a Karla MARTIŠKOVI Český svaz ochránců přírody základní organizace Brněnsko Pustiměřské Prusy 103, Pustiměř Listopad

3 3

4 Stepní stráň u Komořan Evropsky váznamná lokalita Stepní stráň u Komořan v kat. území Komořany na Moravě s výměrou cca 11,88 ha chrání teplomilné trávníky na podloží štěrků karpatského stáří pomístně překrytých sprašemi. Leží v nadmořské výšce m n.m. v převážně jihozápadně orientovaných svazích. Hlavní severní segment je tvořen rozsáhlým komplexem volných travnatých ploch s roztroušenými dřevinami. Přírodní rezervace Stepní stráň u Komořan byla původně vyhlášena už v roce 1948 na ploše 5,20 ha. Do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 byla ve značně rozšířené výměře zařazena jako EVL CZ Stepní stráň u Komořan s cílem ochrany teplomilných trávníků s populací koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis). K původní přírodní rezervaci byl přiřazen ještě další izolovaný segment. 4

5 Jak je patrné z leteckého snímku z roku 1953 tak byla lokalita ještě po značných plochách zemědělsky obhospodařována (asi vypásána) a dřevinné patro bylo značně sporadické (převážně šlo zřejmě o ovocné stromy). V následujících desetiletích byla celá dotčená lokalita postupně opuštěna a vznikl rozsáhlý komplex nevyužívaných travobylinných lad. Pomístně došlo k samovolnému rozvoji náletových dřevin a keřových porostů. Doposud byl v území prováděn řízený management pouze v původně vyhlášené rezervaci, kde byly provedeny redukce náletových dřevin a keřových porostů. Navíc je v území v posledních letech prováděno pravidelné kosení vytipovaných ploch. Do budoucna bude nezbytné zahájit systematický management spočívající především v údržbě travobylinných porostů kosením, případně extenzivním vypásáním, i v ostatních zařazených segmentech. 5

6 Koniklec velkokvětý Jaro je tady První kvetoucí rostliny se v území objevují koncem března. Jedním z nejnápadnějších je koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), jehož početnost se však zdá aktuálně dosti malá, byť zde bylo v roce 2010 údajně sečteno více než 500 kvetoucích rostlin či trsů. Jen jednotlivě lze poněkud později v druhé polovině dubna objevit rostliny příbuzného koniklece lučního (Pulsatilla pratensis). Ve stejném období rozkvétají bohaté porosty žlutě kvetoucích přízemních polokeříků čilimníku poléhavého (Cytisus procumbens) a vrcholí rozkvět bohaté populace prvosenky jarní (Primula veris). Následně propuká jaro dynamickým a rychle se střídajícím rozkvětem desítek dalších a dalších rostlin. Koniklec luční 6

7 Prvosenka jarní Čilimník poléhavý 7

8 Třešňový sad Starý třešňový sad nad levým břehem periodického potůčku sice není zahrnut do rozšířené evropsky významné lokality, ale při návštěvách území stojí za pozornost. Najdeme zde spoustu nádherných letitých mohutných třešní a také řadu stromů dožívajících. Právě v jejich dřevě zde žije jeden z našich nejohroženějších brouků krasec třešňový (Anthaxia candens). V sadu hnízdí krutihlav obecný (Jynx torquilla) a ťuhýk obecný (Lanius collurio). Narazíme zde na ještěrku obecnou (Lacerta agilis). V koseném nebo vypásaném travnatém podrostu rozkvétá celá řada rostlin, včetně některých významných. 8

9 Prvosenka jarní Ocún podzimní Okrotice bílá Severní lesík Ani severní lesík není zahrnut do rozšířené evropsky významné lokality. Také on však při návštěvách území stojí za pozornost. V porostu převažuje lípa (Tilia), javor klen (Acer pseudoplatanus), jilm vaz (Ulmus laevis), bříza bělokorá (Betula pendula) nebo jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Zastoupeny jsou i stanovištně nevhodně vysazené jehličnany: smrk ztepilý (Picea abies) nebo borovice lesní (Pinus sylvestris). V bylinném podrostu přežívají některé druhy rostlin upomínající na dřívější pastvinu, která byla dnešním lesem osázena po roce Místy objevíme bohaté porosty ocúnu podzimního (Colchicum autumnale), prvosenky jarní (Primula veris) nebo orseje blatoucholistého (Ficaria calthifolia). Zajímavostí je bohatý výskyt lesní orchideje okrotice bílé (Cephalanthera damasonium). Hnízdí zde žluva hajní (Oriolus oriolus) nebo žluna zelená (Picus viridis). Orsej blatoucholistý 9

10 Vstavače Zpravidla během druhé květnové dekády rozkvétají v území statné orchideje prosluněných travnatých ploch vstavače vojenské (Orchis militaris). Každoročně můžeme sečíst více než 100 kvetoucích rostlin. 10

11 Vzácné starčeky Společně se vstavači najdeme ve stejnou dobu v některých částech území i plně rozkvetlé statné rostliny až metr vysokého starčeku celolistého (Tephroseris integrifolia). Až daleko později od konce června do července se mnohde objevují kvetoucí rostliny obecně rozšířeného starčeku přímětníku (Senecio jacobaea). Starček přímětník 11

12 Škardy ukousnuté Rozkvět místy bohatých porostů škardy ukousnuté (Crepis praemorsa) bývá oproti předchozímu druhu poněkud posunut, ale pravidelně se jejich rozkvět vzájemně prolíná. Naší pozornosti jistě mnohde neuniknou sice přízemní, ale nápadně bíle kvetoucí snědky Kochovy (Ornithogalum kochii). 12

13 13 Stovky chrp Od konce května začínají postupně rozkvétat jarní chrpy chlumní (Cyanus triumfettii), na které je území neobyčejně bohaté. Rozkvět je však postupný, takže žádné záplavy jejich působivých květů nespatříme. Nakonec jich však rozkvetou stovky a stovky.

14 Vrchol jara Koncem května každoročně jarní rozkvět v území vrcholí. Do plného květu přichází bohaté porosty atraktivní třemdavy bílé (Dictamnus albus). 14

15 15

16 Čas černýšů Společně s třemdavami se ve stejnou dobu schyluje k vrcholu rozkvětu jiné zdejší atraktivní rostliny. Černýš rolní (Melampyrum arvense) není zdaleka tak velký a rostliny jsou spíše ukryté v bujných travnatých porostech. Samy o sobě jsou však tyto rostliny působivé a pokud objevíme nějakou početnější skupinu, tak nás bezpochyby zaujme. 16

17 Periodická tůň V severním cípu území jsou v souvislosti s dřívější těžbou četné terénní nerovnosti. V některých z nich se v dolních partiích svahů periodicky shromažďuje stékající dešťová či sněhová voda a periodicky tak vznikají vodní tůně, ve kterých se rozmnožují některé druhy obojživelníků: čolek obecný (Triturus vulgaris), skokan štíhlý (Rana dalmatina) nebo ropucha obecná (Bufo bufo). V podmáčených plochách pak rostou některé mokřadní druhy rostlin. Nejzajímavější je výskyt mokřadní trávy bahničky jednoplevé (Eleocharis uniglumis). 17

18 Hloh Ptačí zob obecný Roztroušené keře Ve volných plochách teplomilných trávníků jsou roztroušeny keře svídy krvavé (Swida sanguinea), hlohu jednosemenného (Crataegus monogyna), hlohu obecného (Crataegus laevigata), brslenu evropského (Euonymus europaeus), ptačího zobu obecného (Ligustrum vulgare), trnky obecné (Prunus spinosa) nebo řešetláku počistivého (Rhamnus catharticus). Zajímavostí je výskyt minitřešně - třešně křovité (Prunus fruticosa). 18

19 Růže bedrníkolisté kvetou v polovině května Mezi růžemi převažuje růže šípková (Rosa canina), ale bohatě tu roste i velkokvětá plazivá růže galská (Rosa gallica) nebo bíle kvetoucí růže bedrníkolistá (Rosa pimpinellifolia). Růže galské kvetou koncem května 19

20 Bílá záplava Začátkem června každoročně zaplavují velké plochy území tisíce bíle kvetoucích tužebníků obecných (Filipendula vulgaris). 20

21 Třezalky Společně s maximem rozkvětu tužebníků se v porostech objevují roztroušeně žlutě kvetoucí rostliny třezalky ozdobné (Hypericum elegans). Jedné z nejohroženějších rostlin celé České republiky. V území můžeme nalézt i příbuznou třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum), která naopak patří k plošně rozšířeným druhům v krajině. Třezalka tečkovaná 21

22 22 Modrá záplava Také největší rozkvět neobyčejně bohatých porostů rozrazilu ožankového (Veronica teucrium) spadá do období vrcholícího rozkvětu tužebníkových porostů. V nepřeberném množství kvetoucích rostlin objevíme nejrůznější odstíny modré, od těch nejsvětlejších až po vyloženě tmavé.

23 Vičenec Po velkých plochách území nastává začátkem června vrchol rozkvětu dalšího ze vzácných rostlinných druhů vičence písečného (Onobrychis arenaria). 23

24 Terasy Do evropsky významné lokality je zařazen izolovaný fragment už dlouhodobě nevyužívaných agrárních teras nad levým břehem potůčku. V teplomilných porostech se objevují některé významné druhy rostlin jako je hvězdnice chlumní (Aster amellus), pipla osmahlá (Nonea pulla), smldník jelení (Peucedanum cervaria), prvosenka jarní (Primula veris), mateřídouška panonská (Thymus pannonicus), černýš rolní (Melampyrum arvense), řepovník vytrvalý (Rapistrum perenne) nebo modřenec chocholatý (Muscari comosum). Dřeviny rostou výhradně v jednotlivých podélných mezích. Téměř výhradně jde o keře: růže šípkové (Rosa canina), hlohu jednosemenného (Crataegus monogyna), svídy krvavé (Swida sanguinea), brslenu evropského (Euonymus verrucosa), ptačího zobu obecného (Ligustrum vulgare) nebo trnky obecné (Prunus spinosa). Modřenec chocholatý Pipla osmahlá 24

25 Cizopasné zárazy V polovině června vrcholí v území nezvykle bohatý rozkvět nezelených cizopasných záraz bílých (Orobanche alba). Není mnoho míst po celé jižní Moravě kde můžeme spatřit stovky těchto atraktivních zajímavých rostlin, navíc v nemalé barevné rozmanitosti. 25

26 Ţlutá záplava Během druhé poloviny června se velké plochy teplomilných trávníků charakteristicky zbarvují sytě žlutými květy bohatých porostů lnu žlutého (Linum flavum). Po už dávno odeznělém rozkvětu třemdav dochází k druhému vrcholu jara, kdy jsou návštěvy území nejatraktivnější a nejpůsobivější. 26

27 27

28 Mechovkový útes V severovýchodním cípu území přímo navazuje na rozlehlý komplex teplomilných trávníků přírodní památka Mechovkový útes chránící jedinečný fragment třetihorního mořského útesu, respektive obnažené stěny bývalého lůmku. Prohlídka skalní stěny je úchvatná. Obrovské množství třetihorních zkamenělých mechovek a spousty dalších nejrůznějších mořských živočichů žijících v mělkém moři před miliony let. Samá mechovka 28

29 Mechovka 29

30 Nepřehlédnutelné řimbaby Během druhé poloviny června vrcholí mnohde rozkvět statných a nepřehlédnutelných rostlin řimbaby okoličnaté (Pyrethrum corymbosum). 30

31 Oman mečolistý Omany Koncem června a začátkem července vrcholí v území rozkvět omanů. Nejpočetněji je zastoupen oman mečolistý (Inula ensifolia). Oman srstnatý (Inula hirsuta) a oman vrbolistý (Inula salicina) jsou zde daleko vzácnější. Oman vrbolistý Oman srstnatý 31

32 32 Atraktivní bukvice Začátkem července jsou některé plochy území neobyčejně malebné v souvislosti s rozkvětem bohatých porostů bukvice lékařské (Betonica officinalis) v ještě stále rozkvetlých porostech lnu žlutého (Linum flavum). Na některých místech jsou dojmy z bukvicových porostů ještě umocňovány kvetoucími rostlinami sytě žlutého svízele syřišťového (Galium verum).

33 Svízel syřišťový 33

34 Sápa hlíznatá Začátkem července také rychle přibývá rozkvétajících rostlin statné sápy hlíznaté (Phlomis tuberosa), dalšího ze skvostů zdejší teplomilné květeny. 34

35 Hvězdnice chlumní Konec sezóny Každoroční sezóna končí v území především nápadným rozkvětem roztroušené hvězdnice chlumní (Aster amellus) od poloviny srpna do začátku září. Jen velmi vzácně můžeme nalézt nějaké rostliny zlatovlásku obecného (Aster linosyris). Charakteristický je místy bohatý výskyt přízemní pupavy bezlodyžné (Carlina acaulis) s mohutnými květy. Typický je bohatý rozkvět modrofialového ocúnu podzimního (Colchicum autumnale) během září. Pupava bezlodyžná Zlatovlásek obecný 35

36 Ještěrka obecná (samec nahoře, samice dole) Rosnička zelená Zvířena Celá oblast, respektive údolíčko, Stepní stráně u Komořan je mimořádně významnou zoologickou lokalitou. Nejen teplomilného hmyzu, ale v nemalé míře i s ohledem na výskyt některých druhů obratlovců. Na dně údolí se rozmnožují některé druhy obojživelníků: čolek obecný (Triturus vulgaris), ropucha obecná (Bufo bufo), případně i ropucha zelená (Bufo viridis), skokan štíhlý (Rana dalmatina) nebo rosnička zelená (Hyla arborea). Občas se objevuje užovka obojková (Natrix natrix). V teplomilných trávnících žije početná populace ještěrky obecné (Lacerta agilis). Pravidelně tu hnízdí některé ohrožené druhy ptáků. Druhy vázané na otevřené terény s rozptýlenými dřevinami. V trnitých keřích hnízdí hlavně ťuhýk obecný (Lanius collurio), vzácně pěnice vlašská (Sylvia nisoria). V dutinách starých ovocných stromů si zakládá hnízda krutihlav obecný (Jynx torquilla). Pravidelněji hnízdí bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), vzácně dokonce strnad luční (Miliaria calandra). V lesících bývá slyšet zpěv žluvy hajní (Oriolus oriolus). 36 Ropucha obecná

37 Zlatohlávek Majka Nejcennější jsou pestrá společenstva teplomilného hmyzu. Pravidelným zjevem je kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Záhy z jara můžeme narazit na majku (Meloe sp.) nebo daleko hojnějšího svižníka polního (Cicindella campestris). Ve starém třešňovém sadu žije krasec třešňový (Anthaxia candens). K pravidelným patří setkání se zlatohlávky. Kudlanka nábožná 37

38 Žluťásek jižní Ohniváček černočárný Velmi bohatě jsou zastoupeni denní motýli. Z těch nejvzácnějších můžeme jmenovat okáče voňavkového (Brintesia circe), žluťáska jižního (Colias alfacariensis), otakárka ovocného (Iphiclides podalirius), ohniváčka černočárného (Lycaena dispar), běláska hrachorového (Leptidea sinapis), ostruháčka kapinicového (Satyrium acaciae), ostruháčka trnkového (Satyrium spini) a několik druhů modrásků: modráska vičencového (Polyommatus thersites), modráska bělopásného (Aricia eumedon), modráska hnědoskvrnného (Polyommatus daphnis), modráska podobného (Plebejus argyrognomon), modráska vikvicového (Polyommatus coridon), modráska kozincového (Glaucopsyche alexis) nebo modráska Rebelova (Maculinea rebeli). Bělásek hrachorový 38

39 Otakárek ovocný Ostruháček trnkový Ostruháček kapinicový Okáč voňavkový 39

40 Modrásek rebelův Modrásek podobný 40

41 Samice modráska hnědoskvrnného Modrásek bělopásný Modrásek vikvicový Modrásek kozincový Květena Na území evropsky významné lokality Stepní stráň u Komořan bylo doposud nalezeno více než 400 druhů vyšších rostlin. Z toho jde ve 131 případech o druhy významné: zvláště chráněné (29) nebo ohrožené zařazené na Červeném seznamu (102). Zvláště chráněné druhy dřevin Dřín obecný Cornus mas ohroţený druh 1985 Zvláště chráněné druhy bylin Divizna fialová Verbascum phoeniceum ohroţený druh Hlaváček jarní Adonis vernalis ohroţený druh 1985 Hořec kříţatý Tretorhiza cruciata ohroţený druh Huseník hajní Arabis nemorensis kriticky ohroţený druh 1985 Hvěznice chlumní Aster amellus ohroţený druh Chrpa chlumní Cyanus triumfettii ohroţený druh Koniklec luční Pulsatilla pratensis silně ohroţený druh Koniklec velkokvětý Pulsatilla grandis silně ohroţený druh Kosatec pestrý Iris variegata silně ohroţený druh 1985 Kozinec dánský Astragalus dannicus ohroţený druh 1985 Kozinec rakouský Astragalus austriacus silně ohroţený druh 1985 Kozinec vičencový Astragalus onobrychis ohroţený druh 1985 Len tenkolistý Linum tenuiflorum ohroţený druh Len ţlutý Linum flavum ohroţený druh Modřenec tenkokvětý Muscari tenuiflorum ohroţený druh 1985 Okrotice bílá Cephalanthera damasonium ohroţený druh Oman oko Kristovo Inula oculus-christi ohroţený druh 41

42 Plamének přímý Clematis recta ohroţený druh 1985 Sasanka lesní Anemone sylvestris ohroţený druh 1985 Starček celolistý Tephroseris integrifolia silně ohroţený druh Škarda panonská Crepis pannonica kriticky ohroţený druh Třemdava bílá Dictamnus albus ohroţený druh Třezalka ozdobná Hypericum elegans silně ohroţený druh Vemeník dvoulistý Platanthera bifolia ohroţený druh Violka obojetná Viola ambigua silně ohroţený druh 1985 Vstavač vojenský Orchis militaris silně ohroţený druh Zlatovlásek obecný Aster linosyris ohroţený druh Zvonek sibiřský Campanula sibirica ohroţený druh 1985 Ohroţené druhy dřevin zařazené na Červeném seznamu flóry ČR Jilm habrolistý Ulmus minor vzácný druh Jilm vaz Ulmus laevis vzácný druh Růţe bedrníkolistá Rosa pimpinellifolia silně ohroţený druh Růţe galská Rosa gallica ohroţený druh Třešeň křovitá Prunus fruticosa silně ohroţený druh Ohroţené druhy trav zařazené na Červeném seznamu flóry ČR Bahnička jednoplevá Eleocharis uniglumis silně ohroţený druh Kavyl vláskovitý Stipa capillata vzácný druh 1985 Kostřava walliská Festuca valesiaca vzácný druh 1985 Ostřice Micheliova Carex michelii ohroţený druh Ostřice nízká Carex humilis vzácný druh Psineček tuhý Agrostis vinealis vzácný druh 1985 Pýr prostřední Elytrigia intermedia vzácný druh Sveřep stoklasa Bromus secalinus kriticky ohroţený druh 1985 Vousatka prstnatá Botriochloa ischaemum vzácný druh Ohroţené druhy bylin zařazené na Červeném seznamu flóry ČR Bělozářka větevnatá Anthericum ramosum vzácný druh Bezobalka sivá Trinia glauca kriticky ohroţený druh 1985 Bílojetel německý Dorycnium germanicum ohroţený druh Blín černý Hyoscyamus niger ohroţený druh 1985 Bodlák nicí Carduus nutans vzácný druh 1985 Černohlávek dřípený Prunella laciniata ohroţený druh Černohlávek velkokvětý Prunella grandifolora ohroţený druh Černýš rolní Melampyrum arvense ohroţený druh Česnek horský Allium montanum vzácný druh 1985 Česnek kulovitý Allium rotundum silně ohroţený druh Čilimník poléhavý Cytisus procumbens ohroţený druh Čilimník rakouský Chamaecytisus austriacus ohroţený druh Čilimník řezenský Chamaecytisus ratisbonensis vzácný druh Čisteč roční Stachys annua silně ohroţený druh 1985 Dejvorec velkoplodý Caucalis platycarpos silně ohroţený druh 1985 Divizna rakouská Verbascum austriacum vzácný druh 1985 Hadí mord dřípený Scorzonera laciniata A Hadí mord nachový Scorzonera purpurea silně ohroţený druh 1985 Hadí mord španělský Scorzonera hispanica ohroţený druh 1985 Hlaváč fialový Scabiosa columbaria silně ohroţený druh 1985 Hlaváč šedavý Scabiosa canescens ohroţený druh Hlaváček letní Adonis aestivalis silně ohroţený druh Hlaváček plamenný Adonis flammea kriticky ohroţený druh 1985 Hořeček brvitý Gentianopsis ciliata ohroţený druh 1985 Hořinka východní Conringia orientalis kriticky ohroţený druh 1985 Hrachor chlupatá Lathyrus hirsutus kriticky ohroţený druh 1985 Hrachor širolistý Lathyrus latifolius ohroţený druh Hvozdík Pontederův Dianthus pontederae ohroţený druh Chrastavec křovištní Knautia drymeia vzácný druh

43 Jestřábník skvrnitý Hieracium maculatum vzácný druh Jetel alpínský Trifolium alpestre vzácný druh Jetel bledoţlutý Trifolium ochroleucum ohroţený druh 1985 Kakost krvavý Geranium sanguineum vzácný druh Kozlíček zubatý Valerianella dentata vzácný druh 1985 Kručinka chlupatá Genista pilosa ohroţený druh Křivatec rolní Gagea villosa silně ohroţený druh 1985 Lebeda podlouhlolistá Atriplex oblongifolia vzácný druh Lněnka lnolistá Thesium linophyllon ohroţený druh Lněnka rolní Thesium arvense kriticky ohroţený druh 1985 Lopuch hajní Arctium nemorosum vzácný druh Mák pochybný Papaver dubium vzácný druh 1985 Mařinka barvířská Asperula tinctoria ohroţený druh Mateřídouška časná Thymus praecox vzácný druh 1985 Mateřídouška olysalá Thymus glabrescens ohroţený druh 1985 Mateřídouška panonská Thymus pannonicus vzácný druh Modřenec chocholatý Muscari comosum ohroţený druh Mochna písečná Potentilla arenaria vzácný druh 1985 Oman mečolistý Inula ensifolia ohroţený druh Oman srstnatý Inula hirta ohroţený druh Orsej blatoucholistý Ficaria calthifolia ohroţený druh 1985 Pcháč panonský Cirsium pannonicum ohroţený druh Pipla osmahlá Nonea pulla vzácný druh Prasetník plamatý Hypochaeris maculata ohroţený druh Prvosenka jarní Primula veris vzácný druh Pryšec mnohobarevný Euphorbia epithymoides ohroţený druh 1985 Pryšec prutnatý Euphorbia virgata vzácný druh Pryšec srpovitý Euphorbia falcata ohroţený druh 1985 Rozrazil klasnatý Pseudolysimachion spicatum vzácný druh Rozrazil oţankový Veronica teucrium vzácný druh Rozrazil rozprostřený Veronica prostrata ohroţený druh Rozrazil vstavačovitý Pseudolysimachion orchideum ohroţený druh 1985 Řebříček panonský Achillea pannonica ohroţený druh Řepovník vytrvalý Rapistrum perenne ohroţený druh Sápa hlíznatá Phlomis tuberosa silně ohroţený druh Sesel fenyklový Seseli hippomarathrum ohroţený druh 1985 Sesel roční Seseli annuum ohroţený druh Slézovec durynský Lavatera thuringiaca vzácný druh 1985 Smldník alsaský Peucedanum alsaticum ohroţený druh Smldník jelení Peucedanum cervaria vzácný druh Srpice barvířská Serratula tinctoria vzácný druh 1985 Svízel trojrohý Galium tricornutum kriticky ohroţený druh 1985 Šanta lesostepní Nepeta nuda silně ohroţený druh 1985 Škarda ukousnutá Crepis praemorsa silně ohroţený druh Štětičník paprskující Bifora radians silně ohroţený druh 1985 Trýzel vonný Erysimum odoratum ohroţený druh 1985 Vičenec písečný Onobrychis arenaria silně ohroţený druh Vikev panonská Vicia pannonica silně ohroţený druh 1985 Vítod větší Polygala major ohroţený druh 1985 Vlnice chlupatá Oxytropis pilosa ohroţený druh 1985 Voskovka menší Cerinthe minor vzácný druh Vrabečnice polní Thymelaea passerina silně ohroţený druh 1985 Záraza bílá Orobanche alba ohroţený druh Záraza vyšší Orobanche elatior ohroţený druh Záraza ţlutý Orobanche lutea ohroţený druh 1985 Zběhoveček trojklanný Ajuga chamaepytis silně ohroţený druh 1985 Zvonek klubkatý Campanula glomerata vzácný druh Zvonek moravský Campanula moravica vzácný druh Ţluťucha menší Thalictrum minus ohroţený druh 43

44 44

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Nad řekami str. 04 Vzácné trávy 22 Jaro začíná 06 Kapradiny 24 Drobné jarní efeméry 08 Čas bělozářek 26 Tařinky 09 Léto

Více

ŠLAPANICKÉ SLEPENCE ŠLAPANICKÉ SLEPENCE. Ostrůvky teplomilné květeny. Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I

ŠLAPANICKÉ SLEPENCE ŠLAPANICKÉ SLEPENCE. Ostrůvky teplomilné květeny. Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I ŠLAPANICKÉ SLEPENCE Ostrůvky teplomilné květeny 12 Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I Český svaz ochránců přírody ZO 54/14 Brněnsko Pustiměřské Prusy 103, 683 21 Pustiměř 2009 Publikace byla

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Studnické louky 4 Prstnatce 22 Jaro začíná 6 Suchopýr 24 Šafrán 7 Hadí mordy 25 Statný devětsil 8 Pcháče 26 Sasanky 10

Více

Projekt Krajina domova

Projekt Krajina domova Projekt Krajina domova Závěrečná zpráva o lokalitě PR Blátka Vypracoval: Pavel Javůrek Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Přírodní rezervace Blátka Ostrůvek života mezi poli Pár slov úvodem:

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Floristický minikurz na Plumlovsku

Floristický minikurz na Plumlovsku Floristický minikurz na Plumlovsku Zpráva z minifloristického kurzu ze dne 5. 7. 5.2012, pořádala Moravskoslezská pobočka ČBS ve spolupráci s ČSOP Hořepník Marie Popelářová, připomínkoval Jaroslav Podhorný

Více

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Třešeň ptačí - PRUNUS AVIUM PLENA - výška 8-12m, zaoblená koruna široká 4-6m, kvete v dubnu plným bílým květem, okrasný druh netvoří plody. Třešně

Více

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM Plán péče a návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM na období 2012-2020 Salvia o.s. sdružení pro ochranu přírody Míšovická 454/6 155 21 Praha 5 e-mail:

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ. na období 2013-2022

Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ. na období 2013-2022 Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ na období 2013-2022 Obsah 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 1.2 Platný právní předpis

Více

Plán péče o přírodní rezervaci HOLÝ VRCH. na období 2013-2022

Plán péče o přírodní rezervaci HOLÝ VRCH. na období 2013-2022 Plán péče o přírodní rezervaci HOLÝ VRCH na období 2013-2022 Obsah 1. Základní údaje o zvláště chráněném území... 3 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany. 15 3. Plán zásahů

Více

e-věstník 02 /2014 Správy CHKO Pálava a KS Brno Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 23. června 2014 Přírodní památka Lom Janičův vrch

e-věstník 02 /2014 Správy CHKO Pálava a KS Brno Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 23. června 2014 Přírodní památka Lom Janičův vrch Vážení čtenáři, dostáváte do rukou druhé vydání e-věstníku v tomto roce. Tentokrát je celý informační materiál věnován výhradně nově vyhlášené přírodní památce Lom Janičův vrch. Na následucích stránkách

Více

Plán péče. a návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky

Plán péče. a návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky Plán péče a návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky STRÁNĚ U DRAHOBUZI na období 2011-2020 Salvia o.s. sdružení pro ochranu přírody Míšovická 454/6 155 21 Praha 5 e-mail: salvia-os@seznam.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NAUČNÁ STEZKA VYŠENSKÝMI KOPCI. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NAUČNÁ STEZKA VYŠENSKÝMI KOPCI. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NAUČNÁ STEZKA VYŠENSKÝMI KOPCI Autor práce: Kateřina Samohejlová, IX.C Konzultant: Markéta Morongová Školní rok: 2013

Více

Posouzení vlivu TT Podbaba Suchdol na EVL Kaňon Vltavy u Sedlce

Posouzení vlivu TT Podbaba Suchdol na EVL Kaňon Vltavy u Sedlce Posouzení vlivu TT Podbaba Suchdol na EVL Kaňon Vltavy u Sedlce Objednatel: Útvar rozvoje hl. m. Prahy Vyšehradská 57/2077 128 00 Praha 2 Zpracovatel posouzení: Mgr. Pavel Bauer Březový vrch 737 460 15

Více

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Zelená síť Krušné hory- Udržitelné využívání a péče o kulturní krajinu v Krušných horách Boží dar 2.- 3.5.2011 Realizace v rámci programu Operační

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.19 Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání - člověk nahradil lesní společenstva loukami a pastvinami /hnojí, kosí, hospodářská zvířata ji spásají - rozmanitý ekosystém /liší se obsahem

Více

Lesní vegetace České republiky. Jan Douda

Lesní vegetace České republiky. Jan Douda Lesní vegetace České republiky Jan Douda Vegetace zonální (bučiny, jedlobučiny) azonální (mokřadní olšiny, luhy, rašelinná společenstva, písčiny) extrazonální (smrčiny, xerotermní doubravy) Potenciální

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

Vyhodnocení výskytu cévnatých rostlin z agrárních valů a teras z úpatí vrchu Oblíku v Českém středohoří

Vyhodnocení výskytu cévnatých rostlin z agrárních valů a teras z úpatí vrchu Oblíku v Českém středohoří Mykocenologický průzkum Vyhodnocení výskytu cévnatých rostlin z agrárních valů a teras z úpatí vrchu Oblíku v Českém středohoří Evaluation of the distribution of the vascular plants on hedgerows and terraces

Více

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin BIOD_louka_1403_ZZ_161412-www.doc str. 1 OCHRANA BIODIVERZITY Národní program ČSOP Závěrečná zpráva o projektu Název projektu: Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin číslo projektu: 161412 1. Údaje o

Více

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Příloha č. 1 k bakalářské práci z geografie na téma chráněná území Prostějovska Autor: Jiří Havela Obsah Arboretum v Kostelci... 2 Brus - okolí... 3

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Managementový plán projektu LIFE+ pro lokality navržené k propojení evropsky významných lokalit v oblasti Lounské středohoří tzv.

Managementový plán projektu LIFE+ pro lokality navržené k propojení evropsky významných lokalit v oblasti Lounské středohoří tzv. Managementový plán projektu LIFE+ pro lokality navržené k propojení evropsky významných lokalit v oblasti Lounské středohoří tzv. stepping stones : Bílé stráně pod Milou Bílé stráně pod Oblíkem I Bílé

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Turold CZ0624098

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Turold CZ0624098 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Turold CZ0624098 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Turold Kód lokality: CZ0624098 Kód lokality v ÚSOP: 3173

Více

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru lepidopterologie - denní motýli

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru lepidopterologie - denní motýli Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru lepidopterologie - denní motýli Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované

Více

Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn současný stav a vyhodnocení změn

Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn současný stav a vyhodnocení změn Bohemia centralis, Praha, 28: 49 116, 2007 Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn současný stav a vyhodnocení změn Vegetation and flora of the Velká hora Hill (Bohemian Karst) present state and analysis

Více

NSKÉ ÚDOLÍ,, JEJÍ HISTORIE A VÝZNAM

NSKÉ ÚDOLÍ,, JEJÍ HISTORIE A VÝZNAM PŘÍRODNÍ REZERVACE RADOTÍNSK NSKÉ ÚDOLÍ,, JEJÍ HISTORIE A VÝZNAM Štěpán Rak Letopisecká komise MČ Praha 16 - Radotín Prezentace 11.2.2009, Kulturní středisko, Praha - Radotín PŘÍRODNÍ REZERVACE RADOTÍNSK

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

Práce kolektivu žáků 4.A (18- dětí)

Práce kolektivu žáků 4.A (18- dětí) Práce kolektivu žáků 4.A (18- dětí) Zapsaly a namalovaly: Jana Hopjanová, Eliška Stejskalová, Veronika Koudelová a spol. Čolek horský- silně ohrožený druh Jednou na vycházce v horách s rodiči jsem v tůni

Více

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního 5. EKOSYSTÉM LOUKY Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního Pod pojmem mokřad a podmáčené lužní louky si můžeme představit stále, či jen po určité období roku, zatopené území nebo území s půdou,

Více

Jiří Matuška Přírodní památka Kočičí skála a ochranářská péče v období do roku 2022

Jiří Matuška Přírodní památka Kočičí skála a ochranářská péče v období do roku 2022 Jiří Matuška Přírodní památka Kočičí skála a ochranářská péče v období do roku 0 Lokalizace a vymezení území Přírodní památky Kočičí skála a jejího ochranného pásma Přírodní památka (PP) Kočičí skála se

Více

Tabulky prvků územního systému ekologické stability. zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003

Tabulky prvků územního systému ekologické stability. zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003 Tabulky prvků územního systému ekologické stability zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003 Pořadové číslo: LC 1, Hříškov Název: Remízek u vodojemu V koutě Mapový list: 1:10000 12-12-14 1: 5000 Louny 1-7 Katastrální

Více

Znalecký posudek. č. 1/2012 z odvětví zahradnictví. Výtisk č. 1. Stránka 1 z 14

Znalecký posudek. č. 1/2012 z odvětví zahradnictví. Výtisk č. 1. Stránka 1 z 14 Znalecký posudek č. 1/2012 z odvětví zahradnictví Výtisk č. 1 Stránka 1 z 14 A. Úvodní údaje Předmět znaleckého posudku: Posouzení stromů a další zeleně na valu pro komunikaci Malkovského, Praha 18, Letňany.

Více

Jan Juřica Flóra a vegetace přírodní rezervace Svatý kopeček

Jan Juřica Flóra a vegetace přírodní rezervace Svatý kopeček Jan Juřica Flóra a vegetace přírodní rezervace Svatý kopeček Přírodní rezervace Svatý kopeček (foto Milan Karásek) Svatý kopeček se stal bezesporu jedním ze symbolů Mikulova. Na vrchol kopce vede barokní

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Datum 24.2.2012 Brno Autor školícího materiálu: Ing. Josef Palas PP8: Mendelova univerzita v Brně OSNOVA PŘEDNÁŠKY

Více

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí.

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí. V Praze dne: 15. února 2013 Číslo jednací: 018193/2013/KUSK Spisová značka: SZ-167250/2012/KUSK/5 Vyřizuje: RNDr. Jana Štěpánková l. 487 Značka: OŽP/JSTEP Dle rozdělovníku Žádost o udělení výjimky z ochranných

Více

CHALOUPKY POZEMKOVÝ SPOLEK. snaha zachovat krajinu pestrou

CHALOUPKY POZEMKOVÝ SPOLEK. snaha zachovat krajinu pestrou CHALOUPKY POZEMKOVÝ SPOLEK snaha zachovat krajinu pestrou Obsah Úvod 1 Seznam a mapa lokalit v péči PS Chaloupky 4 Lubnické stráně 6 Stráně u Opatova 8 Vladislav 10 Štěměchy Vrchy 12 Na Podlesích u Hrutova

Více

17. Park Jižní svahy

17. Park Jižní svahy 17. Park Jižní svahy Park Jižní svahy vznikl na místě opuštěných zahrad a pozemků na svazích pod ulicí Hasičskou, které se prudce uklánějí k jihu, směrem k železniční trati a fotbalovému stadiónu. Stará

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Pastviště u Okounova Hradiště u Perštejna Špičák u Mikulovic Lipová Chlumek u Radonic Houština u Mašťova

Pastviště u Okounova Hradiště u Perštejna Špičák u Mikulovic Lipová Chlumek u Radonic Houština u Mašťova BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALIT v rámci evropsky významné lokality Doupovské hory Pastviště u Okounova Hradiště u Perštejna Špičák u Mikulovic Lipová Chlumek u Radonic Houština u Mašťova (2013) říjen 2013 ing.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK09EV_PSM_ZZ_D764_w str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje název projektu: Pozemkový spolek Meluzína Evidenční číslo smlouvy: D 764/2009 program: Environmentální výchova

Více

JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci

JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci VY _52_ INOVACE_18 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Prvouka Ročník: první - třetí Jarní květiny texty + opakovací testík k prezentaci Sněženku

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Plán péče o. přírodní rezervaci Homolka

Plán péče o. přírodní rezervaci Homolka Plán péče o přírodní rezervaci Homolka na období 2010 2019 Zpracováno podle Osnovy plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 5.8. Monitoring

Více

Flóra Přírodní rezervace Suché skály

Flóra Přírodní rezervace Suché skály Acta rerum naturalium 5: 169 176, 2008 ISSN 1801-5972 Flóra Přírodní rezervace Suché skály Flora of the Suché skály Nature Reserve PETR ŠMARDA Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova

Více

Lesy v Ceské Republice

Lesy v Ceské Republice Les kolem nás Lesy v Ceské Republice -Největší zastoupení mezi stromy na počet jedinců mají jehličnaté stromy, v přirozeném přírůstku mají větší zastoupení listnaté stromy. Druhové sloţení lesů v ČR: 1)Smrk

Více

ROSTLINSTVO STŘEDNÍHO PODYJÍ MALÁ UKÁZKA BOHATSTVÍ FLÓRY V ÚZEMÍ MNOHA HRANIC

ROSTLINSTVO STŘEDNÍHO PODYJÍ MALÁ UKÁZKA BOHATSTVÍ FLÓRY V ÚZEMÍ MNOHA HRANIC ROSTLINSTVO STŘEDNÍHO PODYJÍ MALÁ UKÁZKA BOHATSTVÍ FLÓRY V ÚZEMÍ MNOHA HRANIC se v jiných oblastech nevyskytují. Většina území Národního parku Podyjí však leží v širokém přechodném pásu, v němž se vlivy

Více

Text a foto: Jan Moravec

Text a foto: Jan Moravec Text a foto: Jan Moravec Hády jsou nepřehlédnutelnou dominantou Brna. Mohutný rozložitý kopec na severovýchodním okraji města (424 m n. m.) by byl velmi nápadný i sám o sobě, ale díky vysílači na vrcholu

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

OCHRANA BIODIVERZITY 2014

OCHRANA BIODIVERZITY 2014 OCHRANA BIODIVERZITY 2014 Monitoring / podrobné mapování určité lokality Závěrečná zpráva projektu Mapování denních motýlů Lidečko (kvadráty 6774-cc a 6774-cd) David Černoch ZO 76/01 ČSOP Valašské Meziříčí

Více

Příspěvek k flóře Osoblažska. -Zuzana Mruzíková 2012

Příspěvek k flóře Osoblažska. -Zuzana Mruzíková 2012 Příspěvek k flóře Osoblažska -Zuzana Mruzíková 2012 Osoblažsko Moravskoslezský kraj - okres Bruntál mezofytikum - fytochorion 74.a Vidnavsko-osoblažská pahorkatina (v síť. mapování: 5672 c, 5771 a, b,

Více

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Projekt Nový prales Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Co je to prales? Prales ve volnějším pojetí je člověkem v podstatě neovlivněný les, kde druhová skladba a prostorová struktura

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

dřevina kusy kontejner Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa

dřevina kusy kontejner Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa 5 1,5l 40 cm 70 Kč Acebia 25 1 l 40 Kč Acer campestre 215 2l 100 cm 100 Kč

Více

NejlepŠí zahradníci 2014

NejlepŠí zahradníci 2014 Termíny akcí v Zahradním centru Starkl v Čáslavi Ovoce Jak? Kam? Co? 10 00-11 00 a 14 00-16 00 31. května Letní zahrada 6. června - 22. června Bylinková zahrade, poradenství 7. června GARDENA - novinky

Více

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech 14. Mokřad na Panských Nových Dvorech Pod pojmem mokřad si můžeme představit území zatopené vodou stále či jen po určité období roku nebo území s půdou, která je stále nasycená podzemní vodou. Jedná se

Více

Podrobnější popis novinek a změn v aplikaci

Podrobnější popis novinek a změn v aplikaci Souhrnný přehled změn v aplikaci SDO k verzi 0.3.06 [ 16/08/2013] novinky: [Aplikace] [Výchozí nároky předmětů ochrany] Aktualizovány texty ke druhů dle metodiky Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky

Více

OCHRANA PŘÍRODY. Maloplošná zvláště chráněná území

OCHRANA PŘÍRODY. Maloplošná zvláště chráněná území OCHRANA PŘÍRODY Chráněná krajinná oblast Pálava byla vyhlášena výnosem č.j. 5790/1976 ministerstva kultury 19. března 1979. Předmětem ochrany jsou podle něj všechny hodnoty krajiny, její vzhled a typické

Více

přehled nemocí název bylin Akné

přehled nemocí název bylin Akné Staročeská lekárna Byliny jsou léky prověřené staletími, které se suší, aby jejich účinnost byla co nejdéle prodloužena. Pokud neprojdou chemickým procesem ( zneužívání FARMACEUTICKÝCH společnosti k OBOHACENÍ

Více

395/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky

395/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky 395/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Více

Lesního závodu ŽIDLOCHOVICE polesí SOUTOK

Lesního závodu ŽIDLOCHOVICE polesí SOUTOK PŘEDSTAVENÍ Lesního závodu ŽIDLOCHOVICE polesí SOUTOK 1 2 Základní údaje Výměra 4825 ha Porostní půda 3 478,88 ha Průměrná teplota 9,5 C Roční srážky 550 mm Soutok Moravy a Dyje 151 m n.m. Pohansko 156

Více

1. Sady Svobody výstaviště v roce 1935. Ústředními stavbami byly výstavní a hudební pavilon.

1. Sady Svobody výstaviště v roce 1935. Ústředními stavbami byly výstavní a hudební pavilon. 10. Sady Svobody Vznik Sadů Svobody je spojen především s Výstavou Bezručova kraje, uspořádanou k 600. výročí připojení Těšínska k českým zemím v roce 1935. Tehdejší výstaviště vzniklo mezi ulicí Sadovou

Více

Botanický a entomologický průzkum podhorské louky

Botanický a entomologický průzkum podhorské louky Gymnázium Trutnov zaměření: všeobecné Jiráskovo náměstí 325 Seminární práce z biologie Botanický a entomologický průzkum podhorské louky Magdaléna Francová Janské Lázně, únor 2014 Třída: 8. X Prohlašuji,

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Bílý květ. Heřmánek lékařský kvete od května do září a dorůstá výšky 15 až 50 cm.

Bílý květ. Heřmánek lékařský kvete od května do září a dorůstá výšky 15 až 50 cm. Bílý květ Heřmánek lékařský kvete od května do září a dorůstá výšky 15 až 50 cm. Květ heřmánku připomíná známou sedmikrásku obecnou, ale rostlina je mnohem větší a rozvětvenější. U heřmánku lékařského

Více

Management botanicky významných lokalit v Ústeckém kraji a možnosti jeho financování

Management botanicky významných lokalit v Ústeckém kraji a možnosti jeho financování Management botanicky významných lokalit v Ústeckém kraji a možnosti jeho financování Konference Ochrana přírody v botanice v Čechách a Sasku Ústí n.l. 5.11.2011 Financování Dotační programy podporující

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Výstavba rekreačního areálu Smrčina

Výstavba rekreačního areálu Smrčina Příloha H3 Hodnocení vlivu záměru na území soustavy Natura 2000 dle 45i zákona 114/1992 Sb. Výstavba rekreačního areálu Smrčina Alice Háková duben 2010 2 Název záměru: Výstavba rekreačního areálu Smrčina

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

Floristický průzkum Kounických luk

Floristický průzkum Kounických luk Sborník muzea Karlovarského kraje 16 / 2008 255 Floristický průzkum Kounických luk Přemysl Tájek ÚVOD Kounické louky jsou jednou z nejznámějších botanických lokalit v CHKO Slavkovský les. Zasloužil se

Více

PŘÍRODNÍ PRVKY V HOSPODÁŘSKÉM LESE ŠLP KŘTINY JAKO SOUČÁST FUNKČNÍ EKOLOGICKÉ SÍTĚ

PŘÍRODNÍ PRVKY V HOSPODÁŘSKÉM LESE ŠLP KŘTINY JAKO SOUČÁST FUNKČNÍ EKOLOGICKÉ SÍTĚ PŘÍRODNÍ PRVKY V HOSPODÁŘSKÉM LESE ŠLP KŘTINY JAKO SOUČÁST FUNKČNÍ EKOLOGICKÉ SÍTĚ Ing. Petr JELÍNEK, Ph.D. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova

Více

PRUVODCE PO NAUCNÉ STEZCE ŽDÁNICKÝM LESEM

PRUVODCE PO NAUCNÉ STEZCE ŽDÁNICKÝM LESEM º PRUVODCE ˇ PO NAUCNÉ STEZCE ŽDÁNICKÝM LESEM M Vítejte ve Ždánickém lese Není mnoho míst v České republice, kde na jedné procházce najdete po hromadě více než polovinu druhů našich denních mo týlů, kudlanku

Více

H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu

H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu Místo pro přírodu Průzkum výskytu plazů 2010 Zpracovali:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vysočina K.ú. 795453 Zámek Žďár Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vysočina K.ú. 795453 Zámek Žďár Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou 1. Základní údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, PĚŠÍ TRASY PODÉL BAROKNÍHO MOSTU Název objektu: Stupeň dokumentace: Kraj: Místo stavby: Investor: Hlavní projektant: Zpracovatel PD stavebního

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

Plán péče o přírodní památku Cikánka II na období 2010-2024

Plán péče o přírodní památku Cikánka II na období 2010-2024 Plán péče o přírodní památku Cikánka II na období 2010-2024 Celkový a detailní pohled na opěrný stratigrafický profil stupně lochkov-prag (devon), který je předmětem ochrany PP Cikánka II Vlevo očíslované

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině

Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině Petr Halas Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. halas@geonika.cz Abstract The biodiversity and the forest vegetation

Více

Jarmila Kubíková, Jiří Kříž, Lubomír Hrouda, Anna Skalická

Jarmila Kubíková, Jiří Kříž, Lubomír Hrouda, Anna Skalická Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jarmila Kubíková, Jiří Kříž, Lubomír Hrouda, Anna Skalická Neznámá tvář Prahy Příroda a rostlinstvo Copyright Dokořán, 2014 Photos Lubomír Hrouda,

Více

395/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky

395/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky Systém ASPI - stav k 10.12.2007 do částky 99/2007 Sb. a 47/2007 Sb.m.s. Obsah a text 395/1992 Sb. - poslední stav textu 395/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 11.

Více

Příspěvek k poznání fauny brouků (Coleoptera) Jelšavského krasu (Slovensko)

Příspěvek k poznání fauny brouků (Coleoptera) Jelšavského krasu (Slovensko) Západočeské entomologické listy (2014), 5: 32 90 ISSN 1804-3062 Příspěvek k poznání fauny brouků (Coleoptera) Jelšavského krasu (Slovensko) Stanislav Benedikt Částkova 10, 326 00 Plzeň, Česká republika;

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: I/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 12.9.2012 Třída: 2. Datum:28.9. 2011 1 Květiny - text umělecký a

Více

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska Foliovníky Václav Klíma vedoucí

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Vojtěška setá Medicago sativa L.

Vojtěška setá Medicago sativa L. Vojtěška setá Medicago sativa L. Lodyhy: přímé i vystoupavé, lysé Listy: trojčetné, lístky v horní třetině na obvodu zubaté, prostřední lístek dlouze řapíčkatý Květenství: hlávkovitě zkrácený hrozen Květy:

Více

Slovo předsedy správní rady. O nás. V roce 2008 se o rozkvět organizace zasloužili

Slovo předsedy správní rady. O nás. V roce 2008 se o rozkvět organizace zasloužili VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Slovo předsedy správní rady Vážené dámy, vážení pánové, obecně prospěšná společnost Suchopýr má za sebou další rok úspěšné existence, který byl ovšem výsledkem tvrdé a cílevědomé práce.

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ MIKULOVSKA

PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ MIKULOVSKA PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ MIKULOVSKA (analýza) PhDr. Eva Řezáčová 2012 1 2 Studie je součástí projektu Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty, o.p.s. - Naplňování Karpatské úmluvy na Horňácku Ostrožsku

Více

Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu. Projekt LIFE-Nature

Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu. Projekt LIFE-Nature Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu Projekt LIFE-Nature 1 ÚVOD Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Pozemkový spolek Hády v roce 2004 získala jako první organizace v České republice

Více