Jednací řád zastupitelstva města Žamberka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednací řád zastupitelstva města Žamberka"

Transkript

1 ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Jednací řád zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3226 Vydání č.: 09 Výtisk č.: 01 Platnost od: Účinnost od : Platnost do:. Zpracoval: JUDr. Jitka Kubová Dne: Podpis: Přezkoumal: Podpis: Schválil: Zastupitelstvo města č.02/2014-zast Dne: Podpis:

2 OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVOMOC ZASTUPITELSTVA MĚSTA MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY ZASEDÁNÍ ZM ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ÚČAST ČLENŮ ZM NA JEDNÁNÍ ZM PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ ZM PRÁVA OBČANŮ MĚSTA PŘÍPRAVA JEDNÁNÍ ZM JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA NÁVRH PROGRAMU ZM PROJEDNÁVANÉ MATERIÁLY PŘEDSEDAJÍCÍ ÚKONY PŘEDSEDAJÍCÍHO ZAHAJOVACÍ ČÁST ZM PŘEDNES NÁVRHŮ ROZPRAVA OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI ROZPRAVĚ VĚCNÉ NÁVRHY A TECHNICKÁ POZNÁMKA ROZHODOVÁNÍ O STAROSTOU POZASTAVENÉM VÝKONU USNESENÍ RM PŘERUŠENÍ JEDNÁNÍ HLASOVÁNÍ DISKUSE USNESENÍ ZM ZÁPIS O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ ZM POŘÁDKOVÁ OPATŘENÍ PRACOVNÍ KOMISE UKONČENÍ ZASEDÁNÍ ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ PŘÍLOHY Strana 2/10

3 Zastupitelstvo města Žamberka vydává, v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, následující jednací řád: 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pravomoc zastupitelstva města Zastupitelstvu města (dále jen ZM ) je vyhrazeno: a) schvalovat program rozvoje města, b) schvalovat rozpočet města a závěrečný účet města, c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy města, d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky města, schvalovat jejich zřizovací listiny, e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti města v již založených právnických osobách, f) delegovat zástupce města, s výjimkou ustanovení 102 odst.2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast, g) navrhovat zástupce města do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání, h) vydávat obecně závazné vyhlášky města, i) rozhodovat o vyhlášení místního referenda, j) navrhovat změny katastrálních území uvnitř města, schvalovat dohody o změně hranic města a o slučování obcí a měst, k) určovat funkce, pro které budou členové ZM uvolněni, l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členky a odvolávat je z funkce, m) volit starostu, místostarosty a další členy rady města (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady města, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce, n) stanovit výši odměn neuvolněným členům ZM, o) zřizovat a zrušovat městskou policii, p) rozhodovat o spolupráci města s jinými obcemi a o formě této spolupráce, q) rozhodovat o zřízení a názvech částí města, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství, r) udělovat a odnímat čestné občanství města a ceny města, s) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZM, t) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy ZM, za výkon funkce členů výborů, u) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem. ZM si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti města mimo pravomoce vyhrazené radě města podle ustanovení 102 odst. 2 zákona o obcích. ZM rozhoduje o zrušení usnesení rady města, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle ustanovení 105 odst. 1 zákona o obcích. 1.2 Majetkoprávní úkony ZM rozhoduje o těchto majetkoprávních úkonech města: a) nabytí a převodu nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostor z majetku města, b) poskytování věcných a peněžitých darů fyzické nebo právnické osobě v hodnotě nad Kč v jednom kalendářním roce, c) poskytování dotací nad Kč v jednotlivých případech spolkům, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, Strana 3/10

4 tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevenci kriminality a ochrany životního prostředí, d) uzavření smlouvy o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o společnosti, jejíž je město společníkem, e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob, f) vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než Kč, g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než Kč, h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než l8 měsíců, i) postoupení pohledávky vyšší než Kč, j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o poskytnutí dotace, převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti, k) zastavení movitých věcí l) vydávání komunálních dluhopisů. 2 Zasedání ZM 2.1 Základní ustanovení ZM se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři kalendářní měsíce. Zasedání ZM se konají v územním obvodu města. Zasedání ZM jsou veřejná. Zasedání ZM svolává a zpravidla řídí starosta města. Starosta je povinen svolat zasedání ZM, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů ZM nebo hejtman Pardubického kraje. Zasedání se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena MěÚ. Nesvolá-li starosta města zasedání ZM dle předchozí věty, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen ZM. Písemná žádost na svolání mimořádného zasedání ZM podaná jednou třetinou jeho členů musí obsahovat: požadavek na svolání mimořádného zasedání ZM, návrh programu jednání, podpisy příslušných členů ZM, přičemž se návrh doručuje starostovi města. Starosta svolává zasedání ZM nejpozději do 10 dnů před datem jeho konání pozvánkou každému členu ZM, která se zasílá elektronickou poštou. ZM je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnému usnesení, rozhodnutí, nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů ZM. Jestliže při zahájení jednání ZM nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů ZM, ukončí předsedající zasedání ZM a do 15 dnů svolá jeho náhradní zasedání. Nesejde-li se ZM po dobu delší než šest kalendářních měsíců tak, aby bylo schopno se usnášet, Ministerstvo vnitra ho rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí může město podat žalobu k soudu. 2.2 Účast členů ZM na jednání ZM Člen ZM je povinen zúčastňovat se zasedání ZM. Brání-li účasti člena ZM na jednání závažná překážka, je povinen omluvit svou neúčast starostovi města, pozdní příchod nebo předčasný odchod předsedajícímu ZM. Neomluvená i omluvená neúčast, pozdní příchod a předčasný odchod ze zasedání ZM se uvede do zápisu z jednání ZM. Strana 4/10

5 Účast na jednání stvrzují členové ZM svým podpisem na listinu přítomných, která je součástí originálu zápisu ZM. 2.3 Práva a povinnosti členů ZM Člen ZM má při výkonu své funkce právo: a) předkládat ZM, RM, výborům a komisím návrhy na projednání, b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na RM a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je město, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které město založilo nebo zřídilo; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů, c) požadovat od pracovníků MěÚ, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které město založilo nebo zřídilo, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce, informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů. Odpověď bude obsahovat: název materiálu, komu a z jakého důvodu jeho zpracování, jméno zpracovatele, popř. jména zpracovatelů, vlastní požadované informace nebo odpověď na dotaz datum odeslání a podpis zpracovatele Odpověď bude předána sekretariátu starosty v písemné formě a em k dalšímu zpracování a jejímu zaslání členovi ZM. V případě používání hlasovacího a evidenčního systému je povinností člena ZM zaregistrovat se předepsaným způsobem. Člen ZM je povinen zúčastňovat se zasedání jiných orgánů města, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů města a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. Člen ZM, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech města mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu města, který má danou záležitost projednávat. Člen ZM, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn a členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, jsou povinni při jednání ZM, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo jsou oprávněni hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by jim mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo majíli na věci jiný osobní zájem; to neplatí, ujde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. Toto oznámení se podává písemně před zahájením jednání nebo ústně v jeho průběhu, nejpozději však před tím, než ZM přistoupí k hlasování; Oznámení je vždy součástí zápisu z jednání ZM. Tato oznamovací povinnost se týká i vedoucích zaměstnanců Městského úřadu Žamberk. Ani střet zájmů nebrání členu zastupitelstva v hlasování. 2.4 Práva občanů města Občan města Žamberka, který dosáhl věku 18 let, má právo: a) volit a být volen do ZM za podmínek stanovených zvláštním zákonem, b) hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem, c) vyjadřovat na zasedání ZM své stanovisko k projednávaným věcem, d) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu města a k závěrečnému účtu města za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání ZM, e) nahlížet do rozpočtu města a do závěrečného účtu města za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání ZM, do usnesení RM, výborů ZM a komisí RM a pořizovat si z nich výpisy, f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti RM nebo ZM; jeli žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů města, musí být projednána na zasedání ZM nejpozději do 90 dnů, jde-li o působnost ZM, na zasedání RM nejpozději do 60 dnů, jde-li Strana 5/10

6 o působnost RM. g) podávat orgánům města návrhy, připomínky a podněty; orgány města je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost ZM nejpozději do 90 dnů. 3 Příprava jednání ZM Za zabezpečení obsahové stránky jednání zastupitelstva zodpovídá rada města. V dostatečném časovém předstihu stanoví program následujícího jednání zastupitelstva a určí pro jednotlivé body programu předkladatele z řad členů zastupitelstva. Na přípravě jednání ZM se podílejí jednotliví členové zastupitelstva města, komise RM, výbory ZM a odbory MěÚ. Předkládané materiály musí být opatřeny jmény zpracovatele, předkladatele, termínem jednání ZM, zpravidla termínem projednání v radě, názvem a návrhem usnesení. Formulace usnesení musí být jednoznačná. Součástí materiálu je vždy důvodová zpráva, ve které musí být uvedeno, jaký má návrh na usnesení vliv na rozpočet města v daném roce či v letech budoucích (případně, že takový vliv nemá). Materiály, které mají být projednány, obdrží členové ZM spolu s programem a pozvánkou nejpozději 10 kalendářních dnů před jednáním ZM v elektronické podobě. Z mimořádných důvodů budou materiály předány členům ZM přímo v den jednání. Předkladatel a předsedající zabezpečí, aby členové ZM obdrželi před schvalováním programu jednání k těmto materiálům odpovídající vysvětlení. Před zahájením rozpravy k dotčeným bodům bude zaručen na žádost člena ZM potřebný časový prostor pro vzájemné konzultace členů ZM. MěÚ informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání ZM. Informaci vyvěsí na úřední desce alespoň 10 dní před zasedáním ZM; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým (plakáty, místní tisk). Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání ZM mají jeho členové, rada města a výbory ZM. Předkladatel zodpovídá za věcnou správnost materiálu a za soulad se zákony. Stejnou odpovědnost má i předkladatel návrhu na změnu. U předložených návrhů na opatření je nutné v daných možnostech uplatňovat variantní řešení, o jejich využití rozhodne s konečnou platností ZM. 4 Jednání zastupitelstva města 4.1 Návrh programu ZM Návrh programu jednání ZM předkládá předsedající na jednání ZM. 4.2 Projednávané materiály Na zasedání ZM může být jednáno pouze o materiálech, zařazených do programu jednání. O schválení programu jednání hlasuje ZM veřejně. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání ZM na program jeho jednání rozhodne ZM hlasováním. 4.3 Předsedající Zasedání ZM řídí starosta města, v případě jeho nepřítomnosti 1. místostarosta (dále jen předsedající ). 4.4 Úkony předsedajícího Předsedající řídí jednání, uděluje slovo, řídí veřejné hlasování a vyhlašuje jeho výsledek, přerušuje, příp. zahajuje pokračování přerušeného zasedání a ukončuje jednání. Při svém jednání dbá zejména na to, aby zasedání mělo tvůrčí a věcný charakter a aby nikdo nenarušil jeho průběh. Strana 6/10

7 4.5 Zahajovací část ZM V zahajovací části předsedající: osvědčí, že zasedání ZM bylo řádně svoláno a veřejně vyhlášeno, konstatuje počet přítomných, omluvených i neomluvených nepřítomných členů ZM a zároveň konstatuje, zda je přítomna nadpoloviční většina všech členů ZM, oznámí, že se pořizuje zvukový záznam průběhu zasedání určí dva členy ZM ověřovateli zápisu z jednání ZM, přičemž k naplnění počtu dvou ověřovatelů dojde teprve ve chvíli, kdy určení ověřovatelé přijmou povinnost ověřit zápis slovy "ANO", předloží ke schválení program jednání ZM a nechá hlasovat o jeho přijetí, zápis, proti kterému nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud námitky byly podány, rozhodne o nich, po vyjádření ověřovatelů zápisu ZM, veřejným hlasováním ZM. 4.6 Přednes návrhů Přednes návrhů dle schváleného programu jednání ZM probíhá následujícím způsobem: zprávu o činnosti RM přednáší předsedající, v případě dotazu člena ZM na konkrétní bod zprávy o činnosti rady města podá informaci starosta, příslušný místostarosta nebo příslušný vedoucí odboru MěÚ, úvodní slovo k jednotlivým návrhům přednáší předkladatel, následuje rozprava, která probíhá ke každému bodu zvlášť a uzavírá se návrhem na usnesení ZM. 4.7 Rozprava Do rozpravy se přihlašují členové ZM buď písemně ještě před zahájením jednání ZM nebo prostřednictvím hlasovacího a evidenčního systému, je-li používán, nebo zvednutím ruky v průběhu jednání. Slovo uděluje předsedající v pořadí přihlášených členů ZM. Vždy však musí být přednostně uděleno slovo členovi ZM, který technickou připomínkou namítá nedodržení jednacího řádu ZM nebo platných právních předpisů. Člen ZM, kterému nebylo uděleno předsedajícím slovo, se nemůže slova ujmout. Předkladateli udělí předsedající slovo během rozpravy kdykoli o to požádá. Požádá-li na zasedání ZM o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů Pardubického kraje, musí mu být uděleno. Slovo občanům města Žamberka uděluje předsedající vždy po skončení rozpravy členů ZM k jednotlivým bodům programu. Do rozpravy se přihlašují občané buď písemně ještě před zahájením jednání ZM nebo zvednutím ruky v průběhu jednání ZM. Slovo uděluje občanům předsedající v pořadí přihlášených. Občan města, kterému nebylo uděleno předsedajícím slovo, se nemůže slova ujmout. Pro občany města platí přiměřeně ustanovení o omezujících opatřeních při rozpravě. Dojde-li při jednání ZM k zásadním neshodám u projednávané věci, má předsedající možnost vyhlásit dohodovací řízení. Předsedající jednání je oprávněn si k projednávané problematice vyžádat stanovisko pověřeného zaměstnance MěÚ, případně přítomného vedoucího zaměstnance organizace zřizované městem Žamberk. Obdobné vyžádání může uplatnit i každý člen ZM. Oslovený zaměstnanec je povinen reagovat na vznesený požadavek okamžitě, v případě složitější problematiky i písemně. Tato odpověď je předána všem členům ZM na nejbližším jednání ZM. 4.8 Omezující opatření při rozpravě ZM může veřejným hlasováním přijmout v průběhu rozpravy následující omezující opatření: a) žádný člen ZM nemůže v téže věci mluvit v rozpravě více než dvakrát, b) doba diskusního příspěvku se omezuje na 5 minut, u předkladatele návrhu na 10 minut, c) technické připomínky se omezují na 2 minuty. Člen ZM má hovořit k projednávané věci. Odchyluje-li se od ní nebo překročí-li stanovený časový Strana 7/10

8 limit, předsedající jej na to upozorní. Místo dalšího upozornění mu odejme slovo. O tom, zda řečník může pokračovat rozhodne ZM hlasováním bez rozpravy. 4.9 Věcné návrhy a technická poznámka Každý člen ZM může v průběhu rozpravy přednést věcný návrh nebo technickou poznámku. Věcným návrhem se rozumí návrh na změnu či doplnění již dříve podaného návrhu usnesení. Každý tento návrh musí být navrhovatelem přednesen a přesně písemně formulován, aby mohl být předložen k hlasování, jinak o něm hlasováno nebude. Návrh na usnesení musí být vždy pozitivní. O bodu, o kterém se hlasovalo, se již hlasovat nebude. Navrhovatel může vzít svůj návrh zpět do ukončení rozpravy. Technická poznámka obsahuje především upozornění na porušení jednacího řádu, legislativy, jinou procedurální záležitost či technickou stránku jednání. Dále může obsahovat určitou informaci, která bezprostředně souvisí s posledním předneseným příspěvkem do rozpravy. Délka technické poznámky nesmí přesáhnout 2 minuty. Předsedající udělí slovo k technické poznámce přednostně Rozhodování o starostou pozastaveném výkonu usnesení RM Pozastavil-li starosta města, v souladu s ustanovením 105 zákona o obcích v platném znění, výkon usnesení RM v otázkách samostatné působnosti, protože má za to, že je nesprávné, předloží dotčené usnesení RM na nejbližším zasedání ZM k rozhodnutí. Starosta je povinen před veřejným hlasováním o jeho návrhu vysvětlit a zdůvodnit svůj postup v dané záležitosti Přerušení jednání Předsedající je povinen vyhlásit přerušení jednání v délce 5 minut, požádá-li o to člen ZM. Přestávka může být vyhlášena k jednomu bodu jednání ZM na základě žádosti jednoho politického subjektu pouze 1x Hlasování Bezprostředně po ukončení rozpravy se přistoupí k hlasování. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy usnesení ZM, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto návrzích, a poté o původním návrhu na usnesení ZM, a to v opačném pořadí, než byly předneseny. Je-li uplatněn protinávrh oproti původnímu návrhu usnesení ZM, hlasuje se nejprve o něm, a teprve poté o původním návrhu na usnesení ZM. Je-li podáno více protinávrhů, hlasuje se o protinávrzích v obráceném pořadí oproti pořadí, v jakém byly předloženy. Hlasování se provádí veřejně nebo tajně. O způsobu hlasování rozhoduje ZM veřejným hlasováním. Veřejné hlasování se provádí elektronicky prostřednictvím hlasovacího zařízení, přičemž výsledek je zveřejněn promítnutím na plátno. Dojde-li k poruše hlasovacího zařízení, hlasuje se zdvižením ruky. Výsledky takového hlasování zjišťují určení sčitatelé. Tajné hlasování se provádí úpravou hlasovacího lístku v určeném prostoru a vložením upraveného hlasovacího lístku do urny. Úpravou hlasovacího lístku vyjadřuje člen ZM souhlas s návrhem, nebo nesouhlas s návrhem anebo se zdrží hlasování o dotčeném návrhu. Za účelem provedení tajného hlasování a zjištění jeho výsledků ustaví ZM veřejným hlasováním tříčlennou komisi ze svých členů, kteří s výkonem funkce vyjádří souhlas. Při ustavení se postupuje obdobně jako při určení ověřovatelů zápisu z jednání ZM Diskuse Hostům a veřejnosti může předsedající umožnit vystoupení v prostoru vyhrazeném pro přednesení diskusního příspěvku. Strana 8/10

9 V situaci, kdy má diskutující zájem svůj příspěvek nebo jiné informace prezentovat prostřednictvím audiovizuální techniky, je tuto skutečnost diskutující povinen oznámit před zahájením jednání ZM nebo před zahájením diskuse předsedajícímu. Diskusní příspěvek je omezen časovým limitem pěti minut. Hlasováním je možné tento časový limit zvýšit. Pořadí jednotlivých diskusních příspěvků stanoví předsedající. Podněty, připomínky a dotazy (dále jen podněty ), které jsou diskutujícím vzneseny na jednání ZM a na které diskutující žádá od příslušného orgánu města či pracovníka městského úřadu odpověď, jsou přednostně zodpovídány přímo na místě. Pokud nemohou být zodpovězeny na místě, musí diskutující obdržet odpověď na nejbližším jednání ZM. K vystoupení v diskusi může být přijato pouze usnesení, které nemá ukládací část. Vyplyne-li z diskusního příspěvku nutnost se předneseným podnětem dále zabývat, může být usnesení směrováno na radu města, a to pouze ve smyslu přípravy řádného písemného materiálu pro některé další jednání ZM Usnesení ZM Návrh na usnesení ZM, předložený ke schválení, vychází ze závěrů přednesených zpráv a návrhů, které vzešly z rozpravy ZM. Usnesení ZM a Obecně závazné vyhlášky města Žamberka podepisuje starosta spolu s místostarostou. Usnesení ZM je zasláno všem členům ZM elektronickou poštou. Usnesení ZM je zpřístupněno také všem vedoucím odborů MěÚ; zároveň je vyvěšeno na úřední desce města a zasílá se elektronicky vedoucím organizací a zařízení města Zápis o průběhu jednání ZM O průběhu zasedání ZM se nejpozději do 10 dnů po jeho konání pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů ZM, schválený program jednání ZM, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Kopie zápisu po jeho podpisu starostou a určenými ověřovateli se zasílá v elektronické podobě (formát pdf.) prostřednictvím u členům ZM. Součástí dokumentace jednání ZM jsou dále pozvánka, prezenční listina, zvukový záznam uložený na elektronickém nosiči, návrhy, dotazy a připomínky podané písemně včetně odpovědi na tyto podněty dle termínu jejich vyřízení, popř. další písemnosti. Zvukové záznamy z jednání ZM slouží především pro potřeby vyhotovení zápisu; ukládají se chronologicky podle data jednání v kanceláři starosty. Za ukládání zvukových záznamů uložených na elektronickém nosiči odpovídá kancelář starosty. Usnesení a hlasování jsou uveřejňovány na webové stránce města Žamberka. Usnesení, která obsahují osobní údaje, jsou anonymizována ve smyslu příslušných právních předpisů Pořádková opatření Nikdo nesmí rušit průběh jednání ZM, předsedající může rušitele jednání vykázat z jednacího sálu, v krajním případě i za pomoci strážníka Městské policie v Žamberku. Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo. Strana 9/10

10 4.17 Pracovní komise Pro přípravu stanovisek a rozborů problému může ZM zřídit pracovní komisi. Do pracovních komisí volí ZM své členy a podle potřeby další odborníky. Funkce pracovní komise skončí splněním úkolu, nejpozději však skončením zasedání ZM Ukončení zasedání Byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo ze členů ZM se nehlásí o slovo, prohlásí předsedající zasedání ZM za skončené. Zasedání musí být prohlášeno za skončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva během jeho jednání pod zákonem stanovený limit. 5 Závěrečné ustanovení Tento Jednací řád zastupitelstva města Žamberka vydalo ZM č. 2/2014-ZAST dne Přílohy Příloha č. 1 Čestné prohlášení Řízení výtisků Název a pořadí výtisku Médium (papír, databáze, audio kazeta.) Za výtisk odpovídá Místo uložení SAM 3226 digi vedoucí PRAV předpisy města PMD SAM 3226 digi vedoucí PRAV web SAM 3226 výtisk 1 papír vedoucí PRAV registr předpisů Strana 10/10

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Zastupitelstvo obce se usneslo vydat dne 8.1.2013 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), tento svůj jednací

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Jednací řád obce Roseč. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Pravomoci zastupitelstva obce

Jednací řád obce Roseč. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Pravomoci zastupitelstva obce Jednací řád obce Roseč Zastupitelstvo obce Roseč (dále jen zastupitelstvo obce) vydává dle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jednací řád zastupitelstva obce Roseč. Čl.

Více

Obec Habřina. Jednací řád zastupitelstva obce Habřina

Obec Habřina. Jednací řád zastupitelstva obce Habřina Obec Habřina Jednací řád zastupitelstva obce Habřina Zastupitelstvo obce Habřina se usneslo podle ust. 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva

Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva Jednací řád Zastupitelstvo městyse (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle ustanovení 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, na tomto jednacím řádu

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Přelovice

Jednací řád zastupitelstva obce Přelovice Jednací řád zastupitelstva obce Přelovice počet listů: 6 schváleno: 4.listopadu 2006 Zastupitelstvo obce Přelovice (dále jen zastupitelstvo obce ) vydává v souladu s 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Cotkytle

Jednací řád zastupitelstva obce Cotkytle Jednací řád zastupitelstva obce Cotkytle Zastupitelstvo obce Cotkytle se usneslo podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen zákon) vydat tento

Více

OBEC ŽÁRAVICE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE ŽÁRAVICE

OBEC ŽÁRAVICE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE ŽÁRAVICE OBEC ŽÁRAVICE Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče tel : 466 946 235, 774 946 235 IČO 00274640, ou.zaravice@worldonline.cz JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE ŽÁRAVICE Zastupitelstvo obce Žáravice (dále

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec Zastupitelstvo městské části Praha - Slivenec (dále jen "zastupitelstvo") svým usnesením č. 104/9/2011 ze dne 2. 11. 2011 a usnesením č. 124/10/2011

Více

Obec Luštěnice. Jednací řád zastupitelstva obce Luštěnice

Obec Luštěnice. Jednací řád zastupitelstva obce Luštěnice Obec Luštěnice Jednací řád zastupitelstva obce Luštěnice Zastupitelstvo obce (dále jen zastupitelstvo ) se usneslo podle ust. 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Více

Jednací řád Zastupitelstva obce Okrouhlá

Jednací řád Zastupitelstva obce Okrouhlá Jednací řád Zastupitelstva obce Okrouhlá -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Jednací řád obce. Jednací řád zastupitelstva obce Eš

Jednací řád obce. Jednací řád zastupitelstva obce Eš Jednací řád obce Jednací řád zastupitelstva obce Eš Zastupitelstvo obce Eš se usneslo podle ust. 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon /, na

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Smilkov

Jednací řád zastupitelstva obce Smilkov Jednací řád zastupitelstva obce Smilkov Zastupitelstvo obce Smilkov se usneslo podle ustanovení 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na tomto

Více

VS 10.1 Jednací řád Zastupitelstva

VS 10.1 Jednací řád Zastupitelstva VS 10.1 Jednací řád Zastupitelstva Zastupitelstvo se na svém zasedání dne 14. 2. 2013 usneslo vydat na základě ust. 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento

Více

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Čížov

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Čížov J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Čížov Zastupitelstvo obce Čížov se usneslo podle 96 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na tomto svém jednacím řádu:

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Zastupitelstvo města se usneslo dne 5. 11. 2014 v souladu s ustanovením 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon o obcích ) na

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Mochov

Jednací řád zastupitelstva obce Mochov Jednací řád zastupitelstva obce Mochov Zastupitelstvo obce Mochov (dále jen Zastupitelstvo ) se usneslo v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád zastupitelstva města Zastupitelstvo města se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní

Více

Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz, IDDS: jscauac, www: http://www.vezna.cz. Jednací řád zastupitelstva obce Věžná

Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz, IDDS: jscauac, www: http://www.vezna.cz. Jednací řád zastupitelstva obce Věžná Obec Věžná Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz, IDDS: jscauac, www: http://www.vezna.cz Jednací řád zastupitelstva obce Věžná Zastupitelstvo obce Věžná se usneslo podle ust.

Více

Jednací řád zastupitelstva obce KLADNO

Jednací řád zastupitelstva obce KLADNO Jednací řád zastupitelstva obce KLADNO Zastupitelstvo obce Kladno (dále jen obec) v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, usneslo dne 31.10. 2006

Více

HOŘENICE. 1 Úvodní ustanovení. Pravomoci zastupitelstva obce

HOŘENICE. 1 Úvodní ustanovení. Pravomoci zastupitelstva obce JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE HOŘENICE Zastupitelstvo obce Hořenice se usneslo podle 43 zákona ČNR č. 367/Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění na tomto jednacím řádu: 1 Úvodní ustanovení 1)

Více

Obec Malenovice. Jednací řád. zastupitelstva obce. Malenovice

Obec Malenovice. Jednací řád. zastupitelstva obce. Malenovice Jednací řád zastupitelstva obce Malenovice 1 Obsah: Článek: 1 - Úvodní ustanovení 2 - Pravomoci zastupitelstva obce 3 - Svolání zastupitelstva obce 4 - Příprava zasedání zastupitelstva obce 5 - Účast členů

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE Zastupitelstvo obce Zašová se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní ustanovení

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Kunratice u Cvikova ( úplné znění )

Jednací řád zastupitelstva obce Kunratice u Cvikova ( úplné znění ) OBEC Kunratice u Cvikova OBEC Kunratice u Cvikova Kunratice u Cvikova čp. 145, PSČ 471 55 Kunratice IČO: 524301 u Cvikova čp. 145, PSČ 471 55 IČO: 00524301 Jednací řád zastupitelstva obce Kunratice u Cvikova

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo obce Chrášťany se podle 96 zákona 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ), usneslo na tomto svém jednacím řádu

Více

Jak je voleno zastupitelstvo obce?

Jak je voleno zastupitelstvo obce? Jak je voleno zastupitelstvo obce? Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Člen obecního zastupitelstva nabývá

Více

Jednací řád. Zastupitelstva městské části Brno-jih, ze dne (dále jen Jednací řád) Úvodní ustanovení. 2 Pravomoci Zastupitelstva

Jednací řád. Zastupitelstva městské části Brno-jih, ze dne (dále jen Jednací řád) Úvodní ustanovení. 2 Pravomoci Zastupitelstva Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-jih, ze dne 24.11.2011 (dále jen Jednací řád) vypracovaný v souladu s 96 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění (dále jen Zákon).

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Homole u Panny (dále jen jednací řád )

Jednací řád zastupitelstva obce Homole u Panny (dále jen jednací řád ) Obec H o m o l e u P a n n y Zastupitelstvo obce Homole u Panny (dále jen zastupitelstvo obce ) vydává dne 20.12.2012 ve smyslu 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Dobrušky

Jednací řád Zastupitelstva města Dobrušky Jednací řád Zastupitelstva města Dobrušky Zastupitelstvo města Dobrušky se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), na tomto svém jednacím řádu: Článek 1 Úvodní ustanovení 1.

Více

Jednací řád Zastupitelstva obce Ptení

Jednací řád Zastupitelstva obce Ptení Jednací řád Zastupitelstva obce Ptení Část první Obecná ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Jednací řád stanoví zásady a způsob přípravy, svolání, jednání, usnášení Zastupitelstva obce Ptení (dále jen

Více

2. OZ si může vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti obce mimo pravomoce vyhrazené radě obce podle 102, odst. 2/ zákona o obcích

2. OZ si může vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti obce mimo pravomoce vyhrazené radě obce podle 102, odst. 2/ zákona o obcích Zastupitelstvo obce Petrovičky v souladu s ustanovením 96, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, vydává tento JEDNACÍ ŘÁD, který stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Napajedla

Jednací řád Zastupitelstva města Napajedla Jednací řád Zastupitelstva města Napajedla Schváleno ZM dne 24.06.2015 usnesením č. 5/63/2015 Nabývá účinnosti dne 25.06.2015 Jednací řád Zastupitelstva města Napajedla 2 Zastupitelstvo města Napajedla

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE LIPOVÁ-LÁZNĚ

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE LIPOVÁ-LÁZNĚ JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE LIPOVÁ-LÁZNĚ V souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) vydává Zastupitelstvo obce Lipová-lázně

Více

JEDNACÍ ŘÁD výborů Zastupitelstva města Tišnova

JEDNACÍ ŘÁD výborů Zastupitelstva města Tišnova JEDNACÍ ŘÁD výborů Zastupitelstva města Tišnova Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Zastupitelstvo města Tišnov (dále také zastupitelstvo ), v souladu s ustanovením 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

OBEC HORNÍ MOŠTĚNICE. JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva obce Horní Moštěnice

OBEC HORNÍ MOŠTĚNICE. JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva obce Horní Moštěnice OBEC HORNÍ MOŠTĚNICE Zastupitelstvo obce Horní Moštěnice se usneslo dne 18. 05. 2015 vydat na základě ust. 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva obce Horní Moštěnice

Více

J E D N A C Í Ř Á D. 1 - Úvodní ustanovení. 2 - Pravomoci ZM

J E D N A C Í Ř Á D. 1 - Úvodní ustanovení. 2 - Pravomoci ZM J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva města Velkého Meziříčí na volební období 2010-2014 ==================================================== 1 - Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Velké Meziříčí (dále

Více

OBEC DOBRČICE ZASTUPITELSTVO OBCE

OBEC DOBRČICE ZASTUPITELSTVO OBCE OBEC DOBRČICE ZASTUPITELSTVO OBCE Zastupitelstvo obce Dobrčice se usneslo dne 14. 4. 2015 vydat na základě ust. 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento

Více

Pravomoci obecního zastupitelstva

Pravomoci obecního zastupitelstva V y h l á š k a Obce Praskačka č. 4/96 ze dne 6.9.l996 Jednací řád zastupitelstva Obce Praskačky Zastupitelstvo Obce Praskačka se usneslo podle 43 zák. ČNR č. 367/l99O Sb. o obcích ve znění pozdějších

Více

Práva a povinnosti zastupitelstva obce jsou stanoveny zákonem 128/2000 Sb.

Práva a povinnosti zastupitelstva obce jsou stanoveny zákonem 128/2000 Sb. Práva a povinnosti zastupitelstva města Zastupitelstvo obce Práva a povinnosti zastupitelstva obce jsou stanoveny zákonem 128/2000 Sb. 67 Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž

Více

Jednací řád Zastupitelstva obce Přísnotice

Jednací řád Zastupitelstva obce Přísnotice Jednací řád Zastupitelstva obce Přísnotice Zastupitelstvo obce Přísnotice /dále jen zastupitelstvo/ vydává podle par. 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /dále jen zákon o obcích/ tento jednací řád: Článek

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ROZTOKY. ze dne 2. 3. 2011 ve znění změny ze dne 20. 11. 2013

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ROZTOKY. ze dne 2. 3. 2011 ve znění změny ze dne 20. 11. 2013 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ROZTOKY ze dne 2. 3. 2011 ve znění změny ze dne 20. 11. 2013 Zastupitelstvo města Roztoky se usneslo podle ustanovení 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I JEDNACÍ ŘÁD zastupitelstva města Chlumec nad Cidlinou Zastupitelstvo města Chlumec nad Cidlinou (dále jen "zastupitelstvo")

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE SKOROŠICE

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE SKOROŠICE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE SKOROŠICE V souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích/obecní zřízení/ vydává Zastupitelstvo obce Skorošice tento jednací řád: Čl.I Úvodní ustanovení Jednací

Více

Rada města Český Krumlov vydává dle ustanovení 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích)

Rada města Český Krumlov vydává dle ustanovení 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) Rada města Český Krumlov vydává dle ustanovení 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTA 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení 1. Jednací řád zastupitelstva města (dále jen ZM) v Rýmařově je vydáván na základě zákonného zmocnění daného

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA ČÁST PRVNÍ: JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zastupitelstvo města Uherské Hradiště (dále jen zastupitelstvo) vydává podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Loděnice u Berouna

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Loděnice u Berouna J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Loděnice u Berouna Zastupitelstvo obce Loděnice (dále jen Zastupitelstvo), se usneslo podle ustanovení 96 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění

Více

Městská část Praha 12 Jednací řád Zastupitelstva městské části

Městská část Praha 12 Jednací řád Zastupitelstva městské části Městská část Praha 12 Jednací řád Zastupitelstva městské části (Schváleno usnesením ZMČ Praha 12 č. 105/2012 ze dne 19.6.2012) Zastupitelstvo městské části Praha 12 (dále jen zastupitelstvo a městská část

Více

Jednací řád Zastupitelstva městyse Želetava

Jednací řád Zastupitelstva městyse Želetava Jednací řád Zastupitelstva městyse Želetava 1. Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Zastupitelstva městyse Želetava (dále jen zastupitelstva ) stanovuje zásady pro jednání zastupitelstva včetně jeho přípravy.

Více

BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Brno-Černovice

BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Brno-Černovice 1 BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Brno-Černovice 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Černovice (dále jen ZMČ ) upravuje přípravu

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ JEDNACÍHO ŘÁDU Zastupitelstva města Česká Skalice ze dne

ÚPLNÉ ZNĚNÍ JEDNACÍHO ŘÁDU Zastupitelstva města Česká Skalice ze dne ÚPLNÉ ZNĚNÍ JEDNACÍHO ŘÁDU Zastupitelstva města Česká Skalice ze dne 6. 12. 2010 Zastupitelstvo města Česká Skalice v souladu s ustanovením 96 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

Více

JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice

JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice Městská část Praha - Ďáblice Dne 6. 10. 2015 Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 1651/2015-MCPD/TAJ JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní ustanovení 2) Příprava zasedání Rady

Více

JEDNACÍ ŘÁD Kontrolního výboru Obce Vejprnice

JEDNACÍ ŘÁD Kontrolního výboru Obce Vejprnice JEDNACÍ ŘÁD Kontrolního výboru Obce Vejprnice Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo obce Vejprnice (dále jen zastupitelstvo), v souladu s ustanovením 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Brno, 12. 1. 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah jednání, způsob

Více

J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A

J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, TUŘANSKÉ NÁM. 1, 620 00 BRNO J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A M Ě S T S K É Č Á S T I B R N O T U Ř A N Y Úplné znění duben 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Město Příbor Rada města Příbora JEDNACÍ ŘÁD Rady města Příbora

Město Příbor Rada města Příbora JEDNACÍ ŘÁD Rady města Příbora 1 Město Příbor Rada města Příbora JEDNACÍ ŘÁD Rady města Příbora Schváleno usnesením Rady města Příbora č. 56/21/1 ze dne 15.01.2013 s účinností ode dne 01.02.2013 2 Rada města Příbora (dále jen RM ) vydává

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ A VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ Schváleno usnesením Zastupitelstva města Štětí č. 2014/2/24 ze dne 11. 12. 2014 s účinností ode dne 11. 12. 2014. ČÁST PRVNÍ JEDNACÍ

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Skorotice

Jednací řád zastupitelstva obce Skorotice Jednací řád zastupitelstva obce Skorotice Článek I Úvodní ustanovení Jednací řád zastupitelstva obce Skorotice upravuje přípravu a průběh zasedání, přijímání usnesení a zabezpečování jejich plnění. Článek

Více

Jednací řád Rady města Napajedla

Jednací řád Rady města Napajedla Jednací řád Rady města Napajedla Schváleno RM dne 20. 11. 2006 usnesením č. 31/11/2006. Nabývá účinnosti dne 21. 11. 2006. Změny byly schváleny RM dne 24. 8. 2009 usnesením č. 308/8/2009. 1 Jednací řád

Více

JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTA ŠUMPERKA

JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTA ŠUMPERKA JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTA ŠUMPERKA Rada města Šumperka (dále jen RM ) v souladu s ustanovením 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ),

Více

Jednací řád Zastupitelstvem města Mohelnice

Jednací řád Zastupitelstvem města Mohelnice Jednací řád Zastupitelstva města Mohelnice s c h v á l e n ý Zastupitelstvem města Mohelnice dne 28.01.2015 usnesením číslo 38/3/ZM/2015 Článek 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Zastupitelstva města Mohelnice

Více

J E D N A C Í ŘÁ D. Zastupitelstva obce Horní Kněžeklady. čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. čl. 2

J E D N A C Í ŘÁ D. Zastupitelstva obce Horní Kněžeklady. čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. čl. 2 J E D N A C Í ŘÁ D Zastupitelstva obce Horní Kněžeklady Zastupitelstvo obce Horní Kněžeklady (dále jen "Zastupitelstvo") se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) na tomto svém

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Broumova

Jednací řád Zastupitelstva města Broumova Jednací řád Zastupitelstva města Broumova Zastupitelstvo města Broumova vydává tento jednací řád. 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Zastupitelstva města Broumova (dále jen zastupitelstvo ) upravuje přípravu,

Více

JEDNACÍHO ŘÁDU ZASTUPITELSTVA MĚSTA

JEDNACÍHO ŘÁDU ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZASTUPITELSTVO MĚSTA UHERSKÝ BROD Starosta města Uherský Brod vydává úplné znění JEDNACÍHO ŘÁDU ZASTUPITELSTVA MĚSTA ve znění dodatku č. 1 Zastupitelstvo města Uherského Brodu se usneslo podle 96 zákona

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE Zastupitelstvo městské části J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽIDENICE Brno, duben 2008 Obsah: článek

Více

JEDNACí ŘÁD ZASTUPITELSTVA

JEDNACí ŘÁD ZASTUPITELSTVA Obec Provodín se sídlem Provodín, č. p. 80, PSČ471 67, Liberecký kraj JEDNACí ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE Zastupitelstvo obce Provodín vydává podle 96 zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Pačejov

Jednací řád zastupitelstva obce Pačejov Jednací řád zastupitelstva obce Pačejov Zastupitelstvo obce Pačejov (dále jen zastupitelstvo) vydává podle 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, tento jednací řád, který stanovuje podrobnosti

Více

Interní normativní akt volených orgánů JEDNACÍ ŘÁD RJMK. Jednací řád Rady Jihomoravského kraje ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 KOMISE... 1

Interní normativní akt volených orgánů JEDNACÍ ŘÁD RJMK. Jednací řád Rady Jihomoravského kraje ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 KOMISE... 1 Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů JEDNACÍ ŘÁD RJMK Evidenční číslo 60/INA-VOK Číslo vydání: 2 Účinnost od: 19. 12. 2012

Více

MĚSTO SEMILY ZASTUPITELSTVO MĚSTA SEMILY D O D A T K U Č. 1

MĚSTO SEMILY ZASTUPITELSTVO MĚSTA SEMILY D O D A T K U Č. 1 MĚSTO SEMILY ZASTUPITELSTVO MĚSTA SEMILY Zastupitelstvo města Semily schválilo na základě ustanovení 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, na svém zasedání konaném dne

Více

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010 Jednací řád Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Rady městské části Praha 10 (dále jen rada) upravuje způsob

Více

Zastupitelstvo obce se dle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, usneslo na tomto svém Jednacím řádu:

Zastupitelstvo obce se dle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, usneslo na tomto svém Jednacím řádu: 1 Zastupitelstvo obce se dle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, usneslo na tomto svém Jednacím řádu: I. Úvodní ustanovení 1. Tento řád upravuje přípravu, svolávání, formu, průběh a organizaci jednání

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva obce Žernovník

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva obce Žernovník JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva obce Žernovník Zastupitelstvo obce Žernovník vydává v souladu s 96, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) jednací řád zastupitelstva obce Petrovice, který schválilo

Více

Městská část Praha Zličín, Zastupitelstvo městské části Praha Zličín Tylovická 207, Praha Zličín

Městská část Praha Zličín, Zastupitelstvo městské části Praha Zličín Tylovická 207, Praha Zličín Městská část Praha Zličín, Zastupitelstvo městské části Praha Zličín Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha - Zličín OBECNÁ USTANOVENÍ Zastupitelstvo městské

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE LUČINA

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE LUČINA JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE LUČINA Zastupitelstvo obce Lučina se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších novelizací, na tomto svém jednacím řádu:

Více

-JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUTNÁ HORA

-JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUTNÁ HORA -JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUTNÁ HORA Zastupitelstvo města Kutná Hora se usneslo, ve smyslu 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, na tomto jednacím řádu: Čl. 1 Úvodní

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Chrudim

Jednací řád Zastupitelstva města Chrudim Předkladatel: Jan Čechlovský, místostarosta Zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 18.5.2015 Jednací řád Zastupitelstva města Chrudim Číslo materiálu: Z-928 Obsah materiálu: Usnesení Zastupitelstva

Více

zastupitelstva obce Vranov vydaný souladu s 96 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (dále jen zákon").

zastupitelstva obce Vranov vydaný souladu s 96 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (dále jen zákon). JEDNACÍ ŘÁD zastupitelstva obce Vranov vydaný souladu s 96 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (dále jen zákon"). 1. Článek Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád zastupitelstva obce (dále jen zastupitelstvo")

Více

Jednací řád Zastupitelstva MO Pardubice VI

Jednací řád Zastupitelstva MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Kostnická 865, 530 06 Pardubice Jednací řád Zastupitelstva MO Pardubice VI Zastupitelstvo MO Pardubice VI (dále jen zastupitelstvo )

Více

Na program jednání je

Na program jednání je Zápis z jednání Školské rady Základní škola a Mateřská škola Kladno, Školská 322 V souladu se Zákonem č. 561 Sb./2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a zásadami školy

Více

HLAVA IV ORGÁNY OBCE DÍL 1

HLAVA IV ORGÁNY OBCE DÍL 1 HLAVA IV ORGÁNY OBCE DÍL 1 Zastupitelstvo obce 67 Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Babice

Jednací řád zastupitelstva obce Babice Jednací řád zastupitelstva obce Babice Zastupitelstvo obce Babice se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, na tomto jednacím řádu : Článek I.

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA KRASLICE JEDNACÍ ŘÁD

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA KRASLICE JEDNACÍ ŘÁD JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA KRASLICE Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů se zastupitelstvo města usneslo na tomto jednacím a volebním řádu. JEDNACÍ ŘÁD Čl.

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE RADOŠOVICE

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE RADOŠOVICE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE RADOŠOVICE Článek I Úvodní ustanovení Jednací řád zastupitelstva obce Radošovice (dále jen zastupitelstvo) v souladu s 96 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon)

Více

Jednací řád Valné hromady MAS Hranicko z. s.

Jednací řád Valné hromady MAS Hranicko z. s. Jednací řád Valné hromady MAS Hranicko z. s. I. Úvodní ustanovení 1. Tento jednací řád Valné hromady místní akční skupiny Hranicko je schválen Valnou hromadou dne 20. 4. 2015 a nabývá účinnosti okamžikem

Více

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s. Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec Provozovna: Sladovna, Masarykova 356, 438 01 Žatec JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

Více

J E D N A C Í Ř Á D MĚSTSKÁ ČÁST BRNO NOVÝ LÍSKOVEC ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

J E D N A C Í Ř Á D MĚSTSKÁ ČÁST BRNO NOVÝ LÍSKOVEC ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O MĚSTSKÁ ČÁST BRNO NOVÝ LÍSKOVEC J E D N A C Í Ř Á D ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI květen 2011 (ve znění dle úpravy schválené na zasedáních ZMČ č. 6/6 dne 22.6.2011

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

JRRM-2014 Jednací řád Rady města. Evidenční údaje

JRRM-2014 Jednací řád Rady města. Evidenční údaje Identifikace dokumentu Město Frenštát pod Radhoštěm Stav dokumentu JRRM-2016 Jednací řád Rady města Platný Evidenční údaje Název předpisu Jednací řád Rady města Datum schválení + číslo usnesení ZM nebo

Více

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.)

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.) Obec Zákon č. 128/2000 Sb. Kraj Zákon č. 129/2000 Sb. samostatné (rovnocenné) entity (pokud není stanovena působnost kraje, vždy je příslušná obec v oblasti územní samosprávy) Základním územním samosprávným

Více

J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s.

J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Občanské sdružení Místní akční skupina Znojemské vinařství, o.s. (dále též MAS) je neziskovým subjektem založeným

Více

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 JEDNACÍ ŘÁD REVIDOVANÉ ZNĚNÍ ÚČINNÉ K 9. 12. 2011 Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje (dále jen KPDM) se dne 29. září 2005 usnesl na tomto jednacím řádu: Článek 1. Úvodní

Více

JEDNACÍ A KONTROLNÍ ŘÁD. kontrolního výboru Zastupitelstva města Poděbrady ČÁST PRVNÍ. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ A KONTROLNÍ ŘÁD. kontrolního výboru Zastupitelstva města Poděbrady ČÁST PRVNÍ. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ A KONTROLNÍ ŘÁD kontrolního výboru Zastupitelstva města Poděbrady ČÁST PRVNÍ I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Poděbrady (dále jen "zastupitelstvo") zřizuje jako svůj iniciativní a kontrolní

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

Jednací řád Rady města Ústí nad Orlicí

Jednací řád Rady města Ústí nad Orlicí Jednací řád Rady města Ústí nad Orlicí ve znění Dodatku č. 1/2011 ze dne 10. 1. 2011, Dodatku č. 2 ze dne 5. 9. 2011, Dodatku č. 3 ze dne 9. 1. 2012 a Dodatku č. 4 ze dne 16. 7. 2012 Rada města Ústí nad

Více

čl. 1 Úvod čl. 2 Obecná ustanovení

čl. 1 Úvod čl. 2 Obecná ustanovení OBSAH čl. 1 Úvod čl. 2 Obecná ustanovení čl. 3 Účastnící zasedání čl. 4 Příprava zasedání čl. 5 Svolání zasedání čl. 6 Zahájení zasedání čl. 7 Hovory s občany Městské části Brno-střed čl. 8 Projednání

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Základní ustanovení 1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen GS) a podrobně upravuje

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení S T A T U T Á R N Í M Ě S T O D Ě Č Í N ÚPLNÉ ZNĚNÍ JEDNACÍHO ŘÁDU ZASTUPITELSTVA MĚSTA DĚČÍN, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 ze dne 21.12.2006 k jednacímu řádu Zastupitelstva města Děčín

Více