Jednací řád zastupitelstva města Žamberka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednací řád zastupitelstva města Žamberka"

Transkript

1 ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Jednací řád zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3226 Vydání č.: 09 Výtisk č.: 01 Platnost od: Účinnost od : Platnost do:. Zpracoval: JUDr. Jitka Kubová Dne: Podpis: Přezkoumal: Podpis: Schválil: Zastupitelstvo města č.02/2014-zast Dne: Podpis:

2 OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVOMOC ZASTUPITELSTVA MĚSTA MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY ZASEDÁNÍ ZM ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ÚČAST ČLENŮ ZM NA JEDNÁNÍ ZM PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ ZM PRÁVA OBČANŮ MĚSTA PŘÍPRAVA JEDNÁNÍ ZM JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA NÁVRH PROGRAMU ZM PROJEDNÁVANÉ MATERIÁLY PŘEDSEDAJÍCÍ ÚKONY PŘEDSEDAJÍCÍHO ZAHAJOVACÍ ČÁST ZM PŘEDNES NÁVRHŮ ROZPRAVA OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI ROZPRAVĚ VĚCNÉ NÁVRHY A TECHNICKÁ POZNÁMKA ROZHODOVÁNÍ O STAROSTOU POZASTAVENÉM VÝKONU USNESENÍ RM PŘERUŠENÍ JEDNÁNÍ HLASOVÁNÍ DISKUSE USNESENÍ ZM ZÁPIS O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ ZM POŘÁDKOVÁ OPATŘENÍ PRACOVNÍ KOMISE UKONČENÍ ZASEDÁNÍ ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ PŘÍLOHY Strana 2/10

3 Zastupitelstvo města Žamberka vydává, v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, následující jednací řád: 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pravomoc zastupitelstva města Zastupitelstvu města (dále jen ZM ) je vyhrazeno: a) schvalovat program rozvoje města, b) schvalovat rozpočet města a závěrečný účet města, c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy města, d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky města, schvalovat jejich zřizovací listiny, e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti města v již založených právnických osobách, f) delegovat zástupce města, s výjimkou ustanovení 102 odst.2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast, g) navrhovat zástupce města do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání, h) vydávat obecně závazné vyhlášky města, i) rozhodovat o vyhlášení místního referenda, j) navrhovat změny katastrálních území uvnitř města, schvalovat dohody o změně hranic města a o slučování obcí a měst, k) určovat funkce, pro které budou členové ZM uvolněni, l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členky a odvolávat je z funkce, m) volit starostu, místostarosty a další členy rady města (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady města, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce, n) stanovit výši odměn neuvolněným členům ZM, o) zřizovat a zrušovat městskou policii, p) rozhodovat o spolupráci města s jinými obcemi a o formě této spolupráce, q) rozhodovat o zřízení a názvech částí města, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství, r) udělovat a odnímat čestné občanství města a ceny města, s) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZM, t) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy ZM, za výkon funkce členů výborů, u) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem. ZM si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti města mimo pravomoce vyhrazené radě města podle ustanovení 102 odst. 2 zákona o obcích. ZM rozhoduje o zrušení usnesení rady města, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle ustanovení 105 odst. 1 zákona o obcích. 1.2 Majetkoprávní úkony ZM rozhoduje o těchto majetkoprávních úkonech města: a) nabytí a převodu nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostor z majetku města, b) poskytování věcných a peněžitých darů fyzické nebo právnické osobě v hodnotě nad Kč v jednom kalendářním roce, c) poskytování dotací nad Kč v jednotlivých případech spolkům, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, Strana 3/10

4 tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevenci kriminality a ochrany životního prostředí, d) uzavření smlouvy o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o společnosti, jejíž je město společníkem, e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob, f) vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než Kč, g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než Kč, h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než l8 měsíců, i) postoupení pohledávky vyšší než Kč, j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o poskytnutí dotace, převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti, k) zastavení movitých věcí l) vydávání komunálních dluhopisů. 2 Zasedání ZM 2.1 Základní ustanovení ZM se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři kalendářní měsíce. Zasedání ZM se konají v územním obvodu města. Zasedání ZM jsou veřejná. Zasedání ZM svolává a zpravidla řídí starosta města. Starosta je povinen svolat zasedání ZM, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů ZM nebo hejtman Pardubického kraje. Zasedání se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena MěÚ. Nesvolá-li starosta města zasedání ZM dle předchozí věty, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen ZM. Písemná žádost na svolání mimořádného zasedání ZM podaná jednou třetinou jeho členů musí obsahovat: požadavek na svolání mimořádného zasedání ZM, návrh programu jednání, podpisy příslušných členů ZM, přičemž se návrh doručuje starostovi města. Starosta svolává zasedání ZM nejpozději do 10 dnů před datem jeho konání pozvánkou každému členu ZM, která se zasílá elektronickou poštou. ZM je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnému usnesení, rozhodnutí, nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů ZM. Jestliže při zahájení jednání ZM nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů ZM, ukončí předsedající zasedání ZM a do 15 dnů svolá jeho náhradní zasedání. Nesejde-li se ZM po dobu delší než šest kalendářních měsíců tak, aby bylo schopno se usnášet, Ministerstvo vnitra ho rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí může město podat žalobu k soudu. 2.2 Účast členů ZM na jednání ZM Člen ZM je povinen zúčastňovat se zasedání ZM. Brání-li účasti člena ZM na jednání závažná překážka, je povinen omluvit svou neúčast starostovi města, pozdní příchod nebo předčasný odchod předsedajícímu ZM. Neomluvená i omluvená neúčast, pozdní příchod a předčasný odchod ze zasedání ZM se uvede do zápisu z jednání ZM. Strana 4/10

5 Účast na jednání stvrzují členové ZM svým podpisem na listinu přítomných, která je součástí originálu zápisu ZM. 2.3 Práva a povinnosti členů ZM Člen ZM má při výkonu své funkce právo: a) předkládat ZM, RM, výborům a komisím návrhy na projednání, b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na RM a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je město, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které město založilo nebo zřídilo; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů, c) požadovat od pracovníků MěÚ, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které město založilo nebo zřídilo, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce, informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů. Odpověď bude obsahovat: název materiálu, komu a z jakého důvodu jeho zpracování, jméno zpracovatele, popř. jména zpracovatelů, vlastní požadované informace nebo odpověď na dotaz datum odeslání a podpis zpracovatele Odpověď bude předána sekretariátu starosty v písemné formě a em k dalšímu zpracování a jejímu zaslání členovi ZM. V případě používání hlasovacího a evidenčního systému je povinností člena ZM zaregistrovat se předepsaným způsobem. Člen ZM je povinen zúčastňovat se zasedání jiných orgánů města, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů města a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. Člen ZM, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech města mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu města, který má danou záležitost projednávat. Člen ZM, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn a členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, jsou povinni při jednání ZM, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo jsou oprávněni hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by jim mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo majíli na věci jiný osobní zájem; to neplatí, ujde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. Toto oznámení se podává písemně před zahájením jednání nebo ústně v jeho průběhu, nejpozději však před tím, než ZM přistoupí k hlasování; Oznámení je vždy součástí zápisu z jednání ZM. Tato oznamovací povinnost se týká i vedoucích zaměstnanců Městského úřadu Žamberk. Ani střet zájmů nebrání členu zastupitelstva v hlasování. 2.4 Práva občanů města Občan města Žamberka, který dosáhl věku 18 let, má právo: a) volit a být volen do ZM za podmínek stanovených zvláštním zákonem, b) hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem, c) vyjadřovat na zasedání ZM své stanovisko k projednávaným věcem, d) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu města a k závěrečnému účtu města za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání ZM, e) nahlížet do rozpočtu města a do závěrečného účtu města za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání ZM, do usnesení RM, výborů ZM a komisí RM a pořizovat si z nich výpisy, f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti RM nebo ZM; jeli žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů města, musí být projednána na zasedání ZM nejpozději do 90 dnů, jde-li o působnost ZM, na zasedání RM nejpozději do 60 dnů, jde-li Strana 5/10

6 o působnost RM. g) podávat orgánům města návrhy, připomínky a podněty; orgány města je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost ZM nejpozději do 90 dnů. 3 Příprava jednání ZM Za zabezpečení obsahové stránky jednání zastupitelstva zodpovídá rada města. V dostatečném časovém předstihu stanoví program následujícího jednání zastupitelstva a určí pro jednotlivé body programu předkladatele z řad členů zastupitelstva. Na přípravě jednání ZM se podílejí jednotliví členové zastupitelstva města, komise RM, výbory ZM a odbory MěÚ. Předkládané materiály musí být opatřeny jmény zpracovatele, předkladatele, termínem jednání ZM, zpravidla termínem projednání v radě, názvem a návrhem usnesení. Formulace usnesení musí být jednoznačná. Součástí materiálu je vždy důvodová zpráva, ve které musí být uvedeno, jaký má návrh na usnesení vliv na rozpočet města v daném roce či v letech budoucích (případně, že takový vliv nemá). Materiály, které mají být projednány, obdrží členové ZM spolu s programem a pozvánkou nejpozději 10 kalendářních dnů před jednáním ZM v elektronické podobě. Z mimořádných důvodů budou materiály předány členům ZM přímo v den jednání. Předkladatel a předsedající zabezpečí, aby členové ZM obdrželi před schvalováním programu jednání k těmto materiálům odpovídající vysvětlení. Před zahájením rozpravy k dotčeným bodům bude zaručen na žádost člena ZM potřebný časový prostor pro vzájemné konzultace členů ZM. MěÚ informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání ZM. Informaci vyvěsí na úřední desce alespoň 10 dní před zasedáním ZM; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým (plakáty, místní tisk). Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání ZM mají jeho členové, rada města a výbory ZM. Předkladatel zodpovídá za věcnou správnost materiálu a za soulad se zákony. Stejnou odpovědnost má i předkladatel návrhu na změnu. U předložených návrhů na opatření je nutné v daných možnostech uplatňovat variantní řešení, o jejich využití rozhodne s konečnou platností ZM. 4 Jednání zastupitelstva města 4.1 Návrh programu ZM Návrh programu jednání ZM předkládá předsedající na jednání ZM. 4.2 Projednávané materiály Na zasedání ZM může být jednáno pouze o materiálech, zařazených do programu jednání. O schválení programu jednání hlasuje ZM veřejně. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání ZM na program jeho jednání rozhodne ZM hlasováním. 4.3 Předsedající Zasedání ZM řídí starosta města, v případě jeho nepřítomnosti 1. místostarosta (dále jen předsedající ). 4.4 Úkony předsedajícího Předsedající řídí jednání, uděluje slovo, řídí veřejné hlasování a vyhlašuje jeho výsledek, přerušuje, příp. zahajuje pokračování přerušeného zasedání a ukončuje jednání. Při svém jednání dbá zejména na to, aby zasedání mělo tvůrčí a věcný charakter a aby nikdo nenarušil jeho průběh. Strana 6/10

7 4.5 Zahajovací část ZM V zahajovací části předsedající: osvědčí, že zasedání ZM bylo řádně svoláno a veřejně vyhlášeno, konstatuje počet přítomných, omluvených i neomluvených nepřítomných členů ZM a zároveň konstatuje, zda je přítomna nadpoloviční většina všech členů ZM, oznámí, že se pořizuje zvukový záznam průběhu zasedání určí dva členy ZM ověřovateli zápisu z jednání ZM, přičemž k naplnění počtu dvou ověřovatelů dojde teprve ve chvíli, kdy určení ověřovatelé přijmou povinnost ověřit zápis slovy "ANO", předloží ke schválení program jednání ZM a nechá hlasovat o jeho přijetí, zápis, proti kterému nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud námitky byly podány, rozhodne o nich, po vyjádření ověřovatelů zápisu ZM, veřejným hlasováním ZM. 4.6 Přednes návrhů Přednes návrhů dle schváleného programu jednání ZM probíhá následujícím způsobem: zprávu o činnosti RM přednáší předsedající, v případě dotazu člena ZM na konkrétní bod zprávy o činnosti rady města podá informaci starosta, příslušný místostarosta nebo příslušný vedoucí odboru MěÚ, úvodní slovo k jednotlivým návrhům přednáší předkladatel, následuje rozprava, která probíhá ke každému bodu zvlášť a uzavírá se návrhem na usnesení ZM. 4.7 Rozprava Do rozpravy se přihlašují členové ZM buď písemně ještě před zahájením jednání ZM nebo prostřednictvím hlasovacího a evidenčního systému, je-li používán, nebo zvednutím ruky v průběhu jednání. Slovo uděluje předsedající v pořadí přihlášených členů ZM. Vždy však musí být přednostně uděleno slovo členovi ZM, který technickou připomínkou namítá nedodržení jednacího řádu ZM nebo platných právních předpisů. Člen ZM, kterému nebylo uděleno předsedajícím slovo, se nemůže slova ujmout. Předkladateli udělí předsedající slovo během rozpravy kdykoli o to požádá. Požádá-li na zasedání ZM o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů Pardubického kraje, musí mu být uděleno. Slovo občanům města Žamberka uděluje předsedající vždy po skončení rozpravy členů ZM k jednotlivým bodům programu. Do rozpravy se přihlašují občané buď písemně ještě před zahájením jednání ZM nebo zvednutím ruky v průběhu jednání ZM. Slovo uděluje občanům předsedající v pořadí přihlášených. Občan města, kterému nebylo uděleno předsedajícím slovo, se nemůže slova ujmout. Pro občany města platí přiměřeně ustanovení o omezujících opatřeních při rozpravě. Dojde-li při jednání ZM k zásadním neshodám u projednávané věci, má předsedající možnost vyhlásit dohodovací řízení. Předsedající jednání je oprávněn si k projednávané problematice vyžádat stanovisko pověřeného zaměstnance MěÚ, případně přítomného vedoucího zaměstnance organizace zřizované městem Žamberk. Obdobné vyžádání může uplatnit i každý člen ZM. Oslovený zaměstnanec je povinen reagovat na vznesený požadavek okamžitě, v případě složitější problematiky i písemně. Tato odpověď je předána všem členům ZM na nejbližším jednání ZM. 4.8 Omezující opatření při rozpravě ZM může veřejným hlasováním přijmout v průběhu rozpravy následující omezující opatření: a) žádný člen ZM nemůže v téže věci mluvit v rozpravě více než dvakrát, b) doba diskusního příspěvku se omezuje na 5 minut, u předkladatele návrhu na 10 minut, c) technické připomínky se omezují na 2 minuty. Člen ZM má hovořit k projednávané věci. Odchyluje-li se od ní nebo překročí-li stanovený časový Strana 7/10

8 limit, předsedající jej na to upozorní. Místo dalšího upozornění mu odejme slovo. O tom, zda řečník může pokračovat rozhodne ZM hlasováním bez rozpravy. 4.9 Věcné návrhy a technická poznámka Každý člen ZM může v průběhu rozpravy přednést věcný návrh nebo technickou poznámku. Věcným návrhem se rozumí návrh na změnu či doplnění již dříve podaného návrhu usnesení. Každý tento návrh musí být navrhovatelem přednesen a přesně písemně formulován, aby mohl být předložen k hlasování, jinak o něm hlasováno nebude. Návrh na usnesení musí být vždy pozitivní. O bodu, o kterém se hlasovalo, se již hlasovat nebude. Navrhovatel může vzít svůj návrh zpět do ukončení rozpravy. Technická poznámka obsahuje především upozornění na porušení jednacího řádu, legislativy, jinou procedurální záležitost či technickou stránku jednání. Dále může obsahovat určitou informaci, která bezprostředně souvisí s posledním předneseným příspěvkem do rozpravy. Délka technické poznámky nesmí přesáhnout 2 minuty. Předsedající udělí slovo k technické poznámce přednostně Rozhodování o starostou pozastaveném výkonu usnesení RM Pozastavil-li starosta města, v souladu s ustanovením 105 zákona o obcích v platném znění, výkon usnesení RM v otázkách samostatné působnosti, protože má za to, že je nesprávné, předloží dotčené usnesení RM na nejbližším zasedání ZM k rozhodnutí. Starosta je povinen před veřejným hlasováním o jeho návrhu vysvětlit a zdůvodnit svůj postup v dané záležitosti Přerušení jednání Předsedající je povinen vyhlásit přerušení jednání v délce 5 minut, požádá-li o to člen ZM. Přestávka může být vyhlášena k jednomu bodu jednání ZM na základě žádosti jednoho politického subjektu pouze 1x Hlasování Bezprostředně po ukončení rozpravy se přistoupí k hlasování. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy usnesení ZM, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto návrzích, a poté o původním návrhu na usnesení ZM, a to v opačném pořadí, než byly předneseny. Je-li uplatněn protinávrh oproti původnímu návrhu usnesení ZM, hlasuje se nejprve o něm, a teprve poté o původním návrhu na usnesení ZM. Je-li podáno více protinávrhů, hlasuje se o protinávrzích v obráceném pořadí oproti pořadí, v jakém byly předloženy. Hlasování se provádí veřejně nebo tajně. O způsobu hlasování rozhoduje ZM veřejným hlasováním. Veřejné hlasování se provádí elektronicky prostřednictvím hlasovacího zařízení, přičemž výsledek je zveřejněn promítnutím na plátno. Dojde-li k poruše hlasovacího zařízení, hlasuje se zdvižením ruky. Výsledky takového hlasování zjišťují určení sčitatelé. Tajné hlasování se provádí úpravou hlasovacího lístku v určeném prostoru a vložením upraveného hlasovacího lístku do urny. Úpravou hlasovacího lístku vyjadřuje člen ZM souhlas s návrhem, nebo nesouhlas s návrhem anebo se zdrží hlasování o dotčeném návrhu. Za účelem provedení tajného hlasování a zjištění jeho výsledků ustaví ZM veřejným hlasováním tříčlennou komisi ze svých členů, kteří s výkonem funkce vyjádří souhlas. Při ustavení se postupuje obdobně jako při určení ověřovatelů zápisu z jednání ZM Diskuse Hostům a veřejnosti může předsedající umožnit vystoupení v prostoru vyhrazeném pro přednesení diskusního příspěvku. Strana 8/10

9 V situaci, kdy má diskutující zájem svůj příspěvek nebo jiné informace prezentovat prostřednictvím audiovizuální techniky, je tuto skutečnost diskutující povinen oznámit před zahájením jednání ZM nebo před zahájením diskuse předsedajícímu. Diskusní příspěvek je omezen časovým limitem pěti minut. Hlasováním je možné tento časový limit zvýšit. Pořadí jednotlivých diskusních příspěvků stanoví předsedající. Podněty, připomínky a dotazy (dále jen podněty ), které jsou diskutujícím vzneseny na jednání ZM a na které diskutující žádá od příslušného orgánu města či pracovníka městského úřadu odpověď, jsou přednostně zodpovídány přímo na místě. Pokud nemohou být zodpovězeny na místě, musí diskutující obdržet odpověď na nejbližším jednání ZM. K vystoupení v diskusi může být přijato pouze usnesení, které nemá ukládací část. Vyplyne-li z diskusního příspěvku nutnost se předneseným podnětem dále zabývat, může být usnesení směrováno na radu města, a to pouze ve smyslu přípravy řádného písemného materiálu pro některé další jednání ZM Usnesení ZM Návrh na usnesení ZM, předložený ke schválení, vychází ze závěrů přednesených zpráv a návrhů, které vzešly z rozpravy ZM. Usnesení ZM a Obecně závazné vyhlášky města Žamberka podepisuje starosta spolu s místostarostou. Usnesení ZM je zasláno všem členům ZM elektronickou poštou. Usnesení ZM je zpřístupněno také všem vedoucím odborů MěÚ; zároveň je vyvěšeno na úřední desce města a zasílá se elektronicky vedoucím organizací a zařízení města Zápis o průběhu jednání ZM O průběhu zasedání ZM se nejpozději do 10 dnů po jeho konání pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů ZM, schválený program jednání ZM, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Kopie zápisu po jeho podpisu starostou a určenými ověřovateli se zasílá v elektronické podobě (formát pdf.) prostřednictvím u členům ZM. Součástí dokumentace jednání ZM jsou dále pozvánka, prezenční listina, zvukový záznam uložený na elektronickém nosiči, návrhy, dotazy a připomínky podané písemně včetně odpovědi na tyto podněty dle termínu jejich vyřízení, popř. další písemnosti. Zvukové záznamy z jednání ZM slouží především pro potřeby vyhotovení zápisu; ukládají se chronologicky podle data jednání v kanceláři starosty. Za ukládání zvukových záznamů uložených na elektronickém nosiči odpovídá kancelář starosty. Usnesení a hlasování jsou uveřejňovány na webové stránce města Žamberka. Usnesení, která obsahují osobní údaje, jsou anonymizována ve smyslu příslušných právních předpisů Pořádková opatření Nikdo nesmí rušit průběh jednání ZM, předsedající může rušitele jednání vykázat z jednacího sálu, v krajním případě i za pomoci strážníka Městské policie v Žamberku. Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo. Strana 9/10

10 4.17 Pracovní komise Pro přípravu stanovisek a rozborů problému může ZM zřídit pracovní komisi. Do pracovních komisí volí ZM své členy a podle potřeby další odborníky. Funkce pracovní komise skončí splněním úkolu, nejpozději však skončením zasedání ZM Ukončení zasedání Byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo ze členů ZM se nehlásí o slovo, prohlásí předsedající zasedání ZM za skončené. Zasedání musí být prohlášeno za skončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva během jeho jednání pod zákonem stanovený limit. 5 Závěrečné ustanovení Tento Jednací řád zastupitelstva města Žamberka vydalo ZM č. 2/2014-ZAST dne Přílohy Příloha č. 1 Čestné prohlášení Řízení výtisků Název a pořadí výtisku Médium (papír, databáze, audio kazeta.) Za výtisk odpovídá Místo uložení SAM 3226 digi vedoucí PRAV předpisy města PMD SAM 3226 digi vedoucí PRAV web SAM 3226 výtisk 1 papír vedoucí PRAV registr předpisů Strana 10/10

Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva

Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva Jednací řád Zastupitelstvo městyse (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle ustanovení 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, na tomto jednacím řádu

Více

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Zastupitelstvo obce se usneslo vydat dne 8.1.2013 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), tento svůj jednací

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

Jednací řád Zastupitelstva obce Okrouhlá

Jednací řád Zastupitelstva obce Okrouhlá Jednací řád Zastupitelstva obce Okrouhlá -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád zastupitelstva města Zastupitelstvo města se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo obce Chrášťany se podle 96 zákona 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ), usneslo na tomto svém jednacím řádu

Více

Jednací řád Zastupitelstva obce Ptení

Jednací řád Zastupitelstva obce Ptení Jednací řád Zastupitelstva obce Ptení Část první Obecná ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Jednací řád stanoví zásady a způsob přípravy, svolání, jednání, usnášení Zastupitelstva obce Ptení (dále jen

Více

Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz, IDDS: jscauac, www: http://www.vezna.cz. Jednací řád zastupitelstva obce Věžná

Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz, IDDS: jscauac, www: http://www.vezna.cz. Jednací řád zastupitelstva obce Věžná Obec Věžná Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz, IDDS: jscauac, www: http://www.vezna.cz Jednací řád zastupitelstva obce Věžná Zastupitelstvo obce Věžná se usneslo podle ust.

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE Zastupitelstvo obce Zašová se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní ustanovení

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE SKOROŠICE

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE SKOROŠICE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE SKOROŠICE V souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích/obecní zřízení/ vydává Zastupitelstvo obce Skorošice tento jednací řád: Čl.I Úvodní ustanovení Jednací

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení 1. Jednací řád zastupitelstva města (dále jen ZM) v Rýmařově je vydáván na základě zákonného zmocnění daného

Více

BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Brno-Černovice

BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Brno-Černovice 1 BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Brno-Černovice 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Černovice (dále jen ZMČ ) upravuje přípravu

Více

MĚSTO SEMILY ZASTUPITELSTVO MĚSTA SEMILY D O D A T K U Č. 1

MĚSTO SEMILY ZASTUPITELSTVO MĚSTA SEMILY D O D A T K U Č. 1 MĚSTO SEMILY ZASTUPITELSTVO MĚSTA SEMILY Zastupitelstvo města Semily schválilo na základě ustanovení 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, na svém zasedání konaném dne

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTA ŠUMPERKA

JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTA ŠUMPERKA JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTA ŠUMPERKA Rada města Šumperka (dále jen RM ) v souladu s ustanovením 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ),

Více

J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A

J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, TUŘANSKÉ NÁM. 1, 620 00 BRNO J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A M Ě S T S K É Č Á S T I B R N O T U Ř A N Y Úplné znění duben 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE LUČINA

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE LUČINA JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE LUČINA Zastupitelstvo obce Lučina se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších novelizací, na tomto svém jednacím řádu:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE Zastupitelstvo městské části J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽIDENICE Brno, duben 2008 Obsah: článek

Více

J E D N A C Í Ř Á D MĚSTSKÁ ČÁST BRNO NOVÝ LÍSKOVEC ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

J E D N A C Í Ř Á D MĚSTSKÁ ČÁST BRNO NOVÝ LÍSKOVEC ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O MĚSTSKÁ ČÁST BRNO NOVÝ LÍSKOVEC J E D N A C Í Ř Á D ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI květen 2011 (ve znění dle úpravy schválené na zasedáních ZMČ č. 6/6 dne 22.6.2011

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.)

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.) Obec Zákon č. 128/2000 Sb. Kraj Zákon č. 129/2000 Sb. samostatné (rovnocenné) entity (pokud není stanovena působnost kraje, vždy je příslušná obec v oblasti územní samosprávy) Základním územním samosprávným

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení S T A T U T Á R N Í M Ě S T O D Ě Č Í N ÚPLNÉ ZNĚNÍ JEDNACÍHO ŘÁDU ZASTUPITELSTVA MĚSTA DĚČÍN, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 ze dne 21.12.2006 k jednacímu řádu Zastupitelstva města Děčín

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín TEL: 571 499 511, FAX: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva

Více

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 JEDNACÍ ŘÁD REVIDOVANÉ ZNĚNÍ ÚČINNÉ K 9. 12. 2011 Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje (dále jen KPDM) se dne 29. září 2005 usnesl na tomto jednacím řádu: Článek 1. Úvodní

Více

Obsah Úvodní ustanovení

Obsah Úvodní ustanovení Důvodová zpráva ke změně jednacího řádu VH ADK: Většina změn provedená v jednacím řádu je dána změnou stanov spolku, ke které došlo na mimořádné VH, která se konala 23.11.2013 v Nymburce, jakož i o opravu

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

Stanovy Svazku obcí Jezero Milada

Stanovy Svazku obcí Jezero Milada Stanovy Svazku obcí Jezero Milada ČLÁNEK I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Dle ustanovení 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, níže uvedené obce založily dobrovolný svazek obcí pod

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem 6/2 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem Úplné znění s barevně vyznačenými změnami Schváleno

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s.

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Společnost pro projektové řízení, o. s. PRAHA 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní údaje o společnosti 1. Název: Společnost pro projektové řízení, o. s. (dále jen

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4. Článek 5. Článek 6

Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4. Článek 5. Článek 6 Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady společnosti Lafarge Cement, a.s., konané dne 28.5.2015 (dále také jen Valná hromada ). Článek 1 Jednací a hlasovací řád Valné hromady je schvalován Valnou hromadou

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s.

JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s. JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s. ČÁST PRVÁ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek I. ELSA Brno o.s. (dále jen ELSA Brno ) Článek II. Jednací řád ELSA Brno (dále jen Jednací řád ) je vnitřní normou, která doplňuje Stanovy

Více

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA Jednací řád valné hromady České komory architektů 2014 JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno I. Úvodní ustanovení 1 Akademický senát Farmaceutické fakulty (dále jen AS FaF ) Veterinární

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA

ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA s. 1/9 07/2013 RVP ze dne 23. 11. 2013 Řád pro přípravu a jednání Výročního zasedání Pionýra, kterou se mění Řád pro přípravu a jednání Výročního zasedání

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení 1. Název sdružení: Klub sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. používaná zkratka: KST QUICK Olomouc sídlo organizace: Sudova

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Asociace NNO

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Asociace NNO JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Asociace NNO Valná hromada Asociace nestátních neziskových organizací v České republice (dále jen VH ) se usnesla na Jednacím a volebním řádu VH (dále jen JŘ ) takto:

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ

I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ s. 1/10 I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Řád pro přípravu Výročního zasedání Pionýra (dále jen VZP) upravuje postupy přípravy VZP na všech organizačních úrovních

Více

Zákon č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zveřejňování informací dle 5 cit. zákona

Zákon č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zveřejňování informací dle 5 cit. zákona Zákon č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, v platném Zveřejňování informací dle 5 cit. zákona Odst. 1 písm. a) 1. Česká republika se dle Ústavy čl. 99 člení na obce, které jsou základními

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Akademický senát 1. Akademický senát (dále jen AS) je orgánem akademické samosprávy,

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně schválil podle

Více

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna: 229/2003 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna: 257/2004 Sb. Změna: 421/2004

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více