Jednací řád zastupitelstva města Žamberka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednací řád zastupitelstva města Žamberka"

Transkript

1 ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Jednací řád zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3226 Vydání č.: 09 Výtisk č.: 01 Platnost od: Účinnost od : Platnost do:. Zpracoval: JUDr. Jitka Kubová Dne: Podpis: Přezkoumal: Podpis: Schválil: Zastupitelstvo města č.02/2014-zast Dne: Podpis:

2 OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVOMOC ZASTUPITELSTVA MĚSTA MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY ZASEDÁNÍ ZM ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ÚČAST ČLENŮ ZM NA JEDNÁNÍ ZM PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ ZM PRÁVA OBČANŮ MĚSTA PŘÍPRAVA JEDNÁNÍ ZM JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA NÁVRH PROGRAMU ZM PROJEDNÁVANÉ MATERIÁLY PŘEDSEDAJÍCÍ ÚKONY PŘEDSEDAJÍCÍHO ZAHAJOVACÍ ČÁST ZM PŘEDNES NÁVRHŮ ROZPRAVA OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI ROZPRAVĚ VĚCNÉ NÁVRHY A TECHNICKÁ POZNÁMKA ROZHODOVÁNÍ O STAROSTOU POZASTAVENÉM VÝKONU USNESENÍ RM PŘERUŠENÍ JEDNÁNÍ HLASOVÁNÍ DISKUSE USNESENÍ ZM ZÁPIS O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ ZM POŘÁDKOVÁ OPATŘENÍ PRACOVNÍ KOMISE UKONČENÍ ZASEDÁNÍ ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ PŘÍLOHY Strana 2/10

3 Zastupitelstvo města Žamberka vydává, v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, následující jednací řád: 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pravomoc zastupitelstva města Zastupitelstvu města (dále jen ZM ) je vyhrazeno: a) schvalovat program rozvoje města, b) schvalovat rozpočet města a závěrečný účet města, c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy města, d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky města, schvalovat jejich zřizovací listiny, e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti města v již založených právnických osobách, f) delegovat zástupce města, s výjimkou ustanovení 102 odst.2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast, g) navrhovat zástupce města do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání, h) vydávat obecně závazné vyhlášky města, i) rozhodovat o vyhlášení místního referenda, j) navrhovat změny katastrálních území uvnitř města, schvalovat dohody o změně hranic města a o slučování obcí a měst, k) určovat funkce, pro které budou členové ZM uvolněni, l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členky a odvolávat je z funkce, m) volit starostu, místostarosty a další členy rady města (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady města, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce, n) stanovit výši odměn neuvolněným členům ZM, o) zřizovat a zrušovat městskou policii, p) rozhodovat o spolupráci města s jinými obcemi a o formě této spolupráce, q) rozhodovat o zřízení a názvech částí města, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství, r) udělovat a odnímat čestné občanství města a ceny města, s) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZM, t) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy ZM, za výkon funkce členů výborů, u) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem. ZM si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti města mimo pravomoce vyhrazené radě města podle ustanovení 102 odst. 2 zákona o obcích. ZM rozhoduje o zrušení usnesení rady města, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle ustanovení 105 odst. 1 zákona o obcích. 1.2 Majetkoprávní úkony ZM rozhoduje o těchto majetkoprávních úkonech města: a) nabytí a převodu nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostor z majetku města, b) poskytování věcných a peněžitých darů fyzické nebo právnické osobě v hodnotě nad Kč v jednom kalendářním roce, c) poskytování dotací nad Kč v jednotlivých případech spolkům, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, Strana 3/10

4 tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevenci kriminality a ochrany životního prostředí, d) uzavření smlouvy o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o společnosti, jejíž je město společníkem, e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob, f) vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než Kč, g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než Kč, h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než l8 měsíců, i) postoupení pohledávky vyšší než Kč, j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o poskytnutí dotace, převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti, k) zastavení movitých věcí l) vydávání komunálních dluhopisů. 2 Zasedání ZM 2.1 Základní ustanovení ZM se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři kalendářní měsíce. Zasedání ZM se konají v územním obvodu města. Zasedání ZM jsou veřejná. Zasedání ZM svolává a zpravidla řídí starosta města. Starosta je povinen svolat zasedání ZM, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů ZM nebo hejtman Pardubického kraje. Zasedání se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena MěÚ. Nesvolá-li starosta města zasedání ZM dle předchozí věty, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen ZM. Písemná žádost na svolání mimořádného zasedání ZM podaná jednou třetinou jeho členů musí obsahovat: požadavek na svolání mimořádného zasedání ZM, návrh programu jednání, podpisy příslušných členů ZM, přičemž se návrh doručuje starostovi města. Starosta svolává zasedání ZM nejpozději do 10 dnů před datem jeho konání pozvánkou každému členu ZM, která se zasílá elektronickou poštou. ZM je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnému usnesení, rozhodnutí, nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů ZM. Jestliže při zahájení jednání ZM nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů ZM, ukončí předsedající zasedání ZM a do 15 dnů svolá jeho náhradní zasedání. Nesejde-li se ZM po dobu delší než šest kalendářních měsíců tak, aby bylo schopno se usnášet, Ministerstvo vnitra ho rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí může město podat žalobu k soudu. 2.2 Účast členů ZM na jednání ZM Člen ZM je povinen zúčastňovat se zasedání ZM. Brání-li účasti člena ZM na jednání závažná překážka, je povinen omluvit svou neúčast starostovi města, pozdní příchod nebo předčasný odchod předsedajícímu ZM. Neomluvená i omluvená neúčast, pozdní příchod a předčasný odchod ze zasedání ZM se uvede do zápisu z jednání ZM. Strana 4/10

5 Účast na jednání stvrzují členové ZM svým podpisem na listinu přítomných, která je součástí originálu zápisu ZM. 2.3 Práva a povinnosti členů ZM Člen ZM má při výkonu své funkce právo: a) předkládat ZM, RM, výborům a komisím návrhy na projednání, b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na RM a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je město, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které město založilo nebo zřídilo; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů, c) požadovat od pracovníků MěÚ, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které město založilo nebo zřídilo, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce, informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů. Odpověď bude obsahovat: název materiálu, komu a z jakého důvodu jeho zpracování, jméno zpracovatele, popř. jména zpracovatelů, vlastní požadované informace nebo odpověď na dotaz datum odeslání a podpis zpracovatele Odpověď bude předána sekretariátu starosty v písemné formě a em k dalšímu zpracování a jejímu zaslání členovi ZM. V případě používání hlasovacího a evidenčního systému je povinností člena ZM zaregistrovat se předepsaným způsobem. Člen ZM je povinen zúčastňovat se zasedání jiných orgánů města, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů města a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. Člen ZM, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech města mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu města, který má danou záležitost projednávat. Člen ZM, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn a členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, jsou povinni při jednání ZM, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo jsou oprávněni hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by jim mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo majíli na věci jiný osobní zájem; to neplatí, ujde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. Toto oznámení se podává písemně před zahájením jednání nebo ústně v jeho průběhu, nejpozději však před tím, než ZM přistoupí k hlasování; Oznámení je vždy součástí zápisu z jednání ZM. Tato oznamovací povinnost se týká i vedoucích zaměstnanců Městského úřadu Žamberk. Ani střet zájmů nebrání členu zastupitelstva v hlasování. 2.4 Práva občanů města Občan města Žamberka, který dosáhl věku 18 let, má právo: a) volit a být volen do ZM za podmínek stanovených zvláštním zákonem, b) hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem, c) vyjadřovat na zasedání ZM své stanovisko k projednávaným věcem, d) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu města a k závěrečnému účtu města za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání ZM, e) nahlížet do rozpočtu města a do závěrečného účtu města za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání ZM, do usnesení RM, výborů ZM a komisí RM a pořizovat si z nich výpisy, f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti RM nebo ZM; jeli žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů města, musí být projednána na zasedání ZM nejpozději do 90 dnů, jde-li o působnost ZM, na zasedání RM nejpozději do 60 dnů, jde-li Strana 5/10

6 o působnost RM. g) podávat orgánům města návrhy, připomínky a podněty; orgány města je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost ZM nejpozději do 90 dnů. 3 Příprava jednání ZM Za zabezpečení obsahové stránky jednání zastupitelstva zodpovídá rada města. V dostatečném časovém předstihu stanoví program následujícího jednání zastupitelstva a určí pro jednotlivé body programu předkladatele z řad členů zastupitelstva. Na přípravě jednání ZM se podílejí jednotliví členové zastupitelstva města, komise RM, výbory ZM a odbory MěÚ. Předkládané materiály musí být opatřeny jmény zpracovatele, předkladatele, termínem jednání ZM, zpravidla termínem projednání v radě, názvem a návrhem usnesení. Formulace usnesení musí být jednoznačná. Součástí materiálu je vždy důvodová zpráva, ve které musí být uvedeno, jaký má návrh na usnesení vliv na rozpočet města v daném roce či v letech budoucích (případně, že takový vliv nemá). Materiály, které mají být projednány, obdrží členové ZM spolu s programem a pozvánkou nejpozději 10 kalendářních dnů před jednáním ZM v elektronické podobě. Z mimořádných důvodů budou materiály předány členům ZM přímo v den jednání. Předkladatel a předsedající zabezpečí, aby členové ZM obdrželi před schvalováním programu jednání k těmto materiálům odpovídající vysvětlení. Před zahájením rozpravy k dotčeným bodům bude zaručen na žádost člena ZM potřebný časový prostor pro vzájemné konzultace členů ZM. MěÚ informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání ZM. Informaci vyvěsí na úřední desce alespoň 10 dní před zasedáním ZM; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým (plakáty, místní tisk). Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání ZM mají jeho členové, rada města a výbory ZM. Předkladatel zodpovídá za věcnou správnost materiálu a za soulad se zákony. Stejnou odpovědnost má i předkladatel návrhu na změnu. U předložených návrhů na opatření je nutné v daných možnostech uplatňovat variantní řešení, o jejich využití rozhodne s konečnou platností ZM. 4 Jednání zastupitelstva města 4.1 Návrh programu ZM Návrh programu jednání ZM předkládá předsedající na jednání ZM. 4.2 Projednávané materiály Na zasedání ZM může být jednáno pouze o materiálech, zařazených do programu jednání. O schválení programu jednání hlasuje ZM veřejně. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání ZM na program jeho jednání rozhodne ZM hlasováním. 4.3 Předsedající Zasedání ZM řídí starosta města, v případě jeho nepřítomnosti 1. místostarosta (dále jen předsedající ). 4.4 Úkony předsedajícího Předsedající řídí jednání, uděluje slovo, řídí veřejné hlasování a vyhlašuje jeho výsledek, přerušuje, příp. zahajuje pokračování přerušeného zasedání a ukončuje jednání. Při svém jednání dbá zejména na to, aby zasedání mělo tvůrčí a věcný charakter a aby nikdo nenarušil jeho průběh. Strana 6/10

7 4.5 Zahajovací část ZM V zahajovací části předsedající: osvědčí, že zasedání ZM bylo řádně svoláno a veřejně vyhlášeno, konstatuje počet přítomných, omluvených i neomluvených nepřítomných členů ZM a zároveň konstatuje, zda je přítomna nadpoloviční většina všech členů ZM, oznámí, že se pořizuje zvukový záznam průběhu zasedání určí dva členy ZM ověřovateli zápisu z jednání ZM, přičemž k naplnění počtu dvou ověřovatelů dojde teprve ve chvíli, kdy určení ověřovatelé přijmou povinnost ověřit zápis slovy "ANO", předloží ke schválení program jednání ZM a nechá hlasovat o jeho přijetí, zápis, proti kterému nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud námitky byly podány, rozhodne o nich, po vyjádření ověřovatelů zápisu ZM, veřejným hlasováním ZM. 4.6 Přednes návrhů Přednes návrhů dle schváleného programu jednání ZM probíhá následujícím způsobem: zprávu o činnosti RM přednáší předsedající, v případě dotazu člena ZM na konkrétní bod zprávy o činnosti rady města podá informaci starosta, příslušný místostarosta nebo příslušný vedoucí odboru MěÚ, úvodní slovo k jednotlivým návrhům přednáší předkladatel, následuje rozprava, která probíhá ke každému bodu zvlášť a uzavírá se návrhem na usnesení ZM. 4.7 Rozprava Do rozpravy se přihlašují členové ZM buď písemně ještě před zahájením jednání ZM nebo prostřednictvím hlasovacího a evidenčního systému, je-li používán, nebo zvednutím ruky v průběhu jednání. Slovo uděluje předsedající v pořadí přihlášených členů ZM. Vždy však musí být přednostně uděleno slovo členovi ZM, který technickou připomínkou namítá nedodržení jednacího řádu ZM nebo platných právních předpisů. Člen ZM, kterému nebylo uděleno předsedajícím slovo, se nemůže slova ujmout. Předkladateli udělí předsedající slovo během rozpravy kdykoli o to požádá. Požádá-li na zasedání ZM o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů Pardubického kraje, musí mu být uděleno. Slovo občanům města Žamberka uděluje předsedající vždy po skončení rozpravy členů ZM k jednotlivým bodům programu. Do rozpravy se přihlašují občané buď písemně ještě před zahájením jednání ZM nebo zvednutím ruky v průběhu jednání ZM. Slovo uděluje občanům předsedající v pořadí přihlášených. Občan města, kterému nebylo uděleno předsedajícím slovo, se nemůže slova ujmout. Pro občany města platí přiměřeně ustanovení o omezujících opatřeních při rozpravě. Dojde-li při jednání ZM k zásadním neshodám u projednávané věci, má předsedající možnost vyhlásit dohodovací řízení. Předsedající jednání je oprávněn si k projednávané problematice vyžádat stanovisko pověřeného zaměstnance MěÚ, případně přítomného vedoucího zaměstnance organizace zřizované městem Žamberk. Obdobné vyžádání může uplatnit i každý člen ZM. Oslovený zaměstnanec je povinen reagovat na vznesený požadavek okamžitě, v případě složitější problematiky i písemně. Tato odpověď je předána všem členům ZM na nejbližším jednání ZM. 4.8 Omezující opatření při rozpravě ZM může veřejným hlasováním přijmout v průběhu rozpravy následující omezující opatření: a) žádný člen ZM nemůže v téže věci mluvit v rozpravě více než dvakrát, b) doba diskusního příspěvku se omezuje na 5 minut, u předkladatele návrhu na 10 minut, c) technické připomínky se omezují na 2 minuty. Člen ZM má hovořit k projednávané věci. Odchyluje-li se od ní nebo překročí-li stanovený časový Strana 7/10

8 limit, předsedající jej na to upozorní. Místo dalšího upozornění mu odejme slovo. O tom, zda řečník může pokračovat rozhodne ZM hlasováním bez rozpravy. 4.9 Věcné návrhy a technická poznámka Každý člen ZM může v průběhu rozpravy přednést věcný návrh nebo technickou poznámku. Věcným návrhem se rozumí návrh na změnu či doplnění již dříve podaného návrhu usnesení. Každý tento návrh musí být navrhovatelem přednesen a přesně písemně formulován, aby mohl být předložen k hlasování, jinak o něm hlasováno nebude. Návrh na usnesení musí být vždy pozitivní. O bodu, o kterém se hlasovalo, se již hlasovat nebude. Navrhovatel může vzít svůj návrh zpět do ukončení rozpravy. Technická poznámka obsahuje především upozornění na porušení jednacího řádu, legislativy, jinou procedurální záležitost či technickou stránku jednání. Dále může obsahovat určitou informaci, která bezprostředně souvisí s posledním předneseným příspěvkem do rozpravy. Délka technické poznámky nesmí přesáhnout 2 minuty. Předsedající udělí slovo k technické poznámce přednostně Rozhodování o starostou pozastaveném výkonu usnesení RM Pozastavil-li starosta města, v souladu s ustanovením 105 zákona o obcích v platném znění, výkon usnesení RM v otázkách samostatné působnosti, protože má za to, že je nesprávné, předloží dotčené usnesení RM na nejbližším zasedání ZM k rozhodnutí. Starosta je povinen před veřejným hlasováním o jeho návrhu vysvětlit a zdůvodnit svůj postup v dané záležitosti Přerušení jednání Předsedající je povinen vyhlásit přerušení jednání v délce 5 minut, požádá-li o to člen ZM. Přestávka může být vyhlášena k jednomu bodu jednání ZM na základě žádosti jednoho politického subjektu pouze 1x Hlasování Bezprostředně po ukončení rozpravy se přistoupí k hlasování. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy usnesení ZM, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto návrzích, a poté o původním návrhu na usnesení ZM, a to v opačném pořadí, než byly předneseny. Je-li uplatněn protinávrh oproti původnímu návrhu usnesení ZM, hlasuje se nejprve o něm, a teprve poté o původním návrhu na usnesení ZM. Je-li podáno více protinávrhů, hlasuje se o protinávrzích v obráceném pořadí oproti pořadí, v jakém byly předloženy. Hlasování se provádí veřejně nebo tajně. O způsobu hlasování rozhoduje ZM veřejným hlasováním. Veřejné hlasování se provádí elektronicky prostřednictvím hlasovacího zařízení, přičemž výsledek je zveřejněn promítnutím na plátno. Dojde-li k poruše hlasovacího zařízení, hlasuje se zdvižením ruky. Výsledky takového hlasování zjišťují určení sčitatelé. Tajné hlasování se provádí úpravou hlasovacího lístku v určeném prostoru a vložením upraveného hlasovacího lístku do urny. Úpravou hlasovacího lístku vyjadřuje člen ZM souhlas s návrhem, nebo nesouhlas s návrhem anebo se zdrží hlasování o dotčeném návrhu. Za účelem provedení tajného hlasování a zjištění jeho výsledků ustaví ZM veřejným hlasováním tříčlennou komisi ze svých členů, kteří s výkonem funkce vyjádří souhlas. Při ustavení se postupuje obdobně jako při určení ověřovatelů zápisu z jednání ZM Diskuse Hostům a veřejnosti může předsedající umožnit vystoupení v prostoru vyhrazeném pro přednesení diskusního příspěvku. Strana 8/10

9 V situaci, kdy má diskutující zájem svůj příspěvek nebo jiné informace prezentovat prostřednictvím audiovizuální techniky, je tuto skutečnost diskutující povinen oznámit před zahájením jednání ZM nebo před zahájením diskuse předsedajícímu. Diskusní příspěvek je omezen časovým limitem pěti minut. Hlasováním je možné tento časový limit zvýšit. Pořadí jednotlivých diskusních příspěvků stanoví předsedající. Podněty, připomínky a dotazy (dále jen podněty ), které jsou diskutujícím vzneseny na jednání ZM a na které diskutující žádá od příslušného orgánu města či pracovníka městského úřadu odpověď, jsou přednostně zodpovídány přímo na místě. Pokud nemohou být zodpovězeny na místě, musí diskutující obdržet odpověď na nejbližším jednání ZM. K vystoupení v diskusi může být přijato pouze usnesení, které nemá ukládací část. Vyplyne-li z diskusního příspěvku nutnost se předneseným podnětem dále zabývat, může být usnesení směrováno na radu města, a to pouze ve smyslu přípravy řádného písemného materiálu pro některé další jednání ZM Usnesení ZM Návrh na usnesení ZM, předložený ke schválení, vychází ze závěrů přednesených zpráv a návrhů, které vzešly z rozpravy ZM. Usnesení ZM a Obecně závazné vyhlášky města Žamberka podepisuje starosta spolu s místostarostou. Usnesení ZM je zasláno všem členům ZM elektronickou poštou. Usnesení ZM je zpřístupněno také všem vedoucím odborů MěÚ; zároveň je vyvěšeno na úřední desce města a zasílá se elektronicky vedoucím organizací a zařízení města Zápis o průběhu jednání ZM O průběhu zasedání ZM se nejpozději do 10 dnů po jeho konání pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů ZM, schválený program jednání ZM, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Kopie zápisu po jeho podpisu starostou a určenými ověřovateli se zasílá v elektronické podobě (formát pdf.) prostřednictvím u členům ZM. Součástí dokumentace jednání ZM jsou dále pozvánka, prezenční listina, zvukový záznam uložený na elektronickém nosiči, návrhy, dotazy a připomínky podané písemně včetně odpovědi na tyto podněty dle termínu jejich vyřízení, popř. další písemnosti. Zvukové záznamy z jednání ZM slouží především pro potřeby vyhotovení zápisu; ukládají se chronologicky podle data jednání v kanceláři starosty. Za ukládání zvukových záznamů uložených na elektronickém nosiči odpovídá kancelář starosty. Usnesení a hlasování jsou uveřejňovány na webové stránce města Žamberka. Usnesení, která obsahují osobní údaje, jsou anonymizována ve smyslu příslušných právních předpisů Pořádková opatření Nikdo nesmí rušit průběh jednání ZM, předsedající může rušitele jednání vykázat z jednacího sálu, v krajním případě i za pomoci strážníka Městské policie v Žamberku. Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo. Strana 9/10

10 4.17 Pracovní komise Pro přípravu stanovisek a rozborů problému může ZM zřídit pracovní komisi. Do pracovních komisí volí ZM své členy a podle potřeby další odborníky. Funkce pracovní komise skončí splněním úkolu, nejpozději však skončením zasedání ZM Ukončení zasedání Byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo ze členů ZM se nehlásí o slovo, prohlásí předsedající zasedání ZM za skončené. Zasedání musí být prohlášeno za skončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva během jeho jednání pod zákonem stanovený limit. 5 Závěrečné ustanovení Tento Jednací řád zastupitelstva města Žamberka vydalo ZM č. 2/2014-ZAST dne Přílohy Příloha č. 1 Čestné prohlášení Řízení výtisků Název a pořadí výtisku Médium (papír, databáze, audio kazeta.) Za výtisk odpovídá Místo uložení SAM 3226 digi vedoucí PRAV předpisy města PMD SAM 3226 digi vedoucí PRAV web SAM 3226 výtisk 1 papír vedoucí PRAV registr předpisů Strana 10/10

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Zastupitelstvo obce se usneslo vydat dne 8.1.2013 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), tento svůj jednací

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva

Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva Jednací řád Zastupitelstvo městyse (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle ustanovení 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, na tomto jednacím řádu

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec Zastupitelstvo městské části Praha - Slivenec (dále jen "zastupitelstvo") svým usnesením č. 104/9/2011 ze dne 2. 11. 2011 a usnesením č. 124/10/2011

Více

Jednací řád Zastupitelstva obce Okrouhlá

Jednací řád Zastupitelstva obce Okrouhlá Jednací řád Zastupitelstva obce Okrouhlá -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Zastupitelstvo města se usneslo dne 5. 11. 2014 v souladu s ustanovením 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon o obcích ) na

Více

VS 10.1 Jednací řád Zastupitelstva

VS 10.1 Jednací řád Zastupitelstva VS 10.1 Jednací řád Zastupitelstva Zastupitelstvo se na svém zasedání dne 14. 2. 2013 usneslo vydat na základě ust. 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento

Více

Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz, IDDS: jscauac, www: http://www.vezna.cz. Jednací řád zastupitelstva obce Věžná

Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz, IDDS: jscauac, www: http://www.vezna.cz. Jednací řád zastupitelstva obce Věžná Obec Věžná Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz, IDDS: jscauac, www: http://www.vezna.cz Jednací řád zastupitelstva obce Věžná Zastupitelstvo obce Věžná se usneslo podle ust.

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád zastupitelstva města Zastupitelstvo města se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo obce Chrášťany se podle 96 zákona 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ), usneslo na tomto svém jednacím řádu

Více

Jak je voleno zastupitelstvo obce?

Jak je voleno zastupitelstvo obce? Jak je voleno zastupitelstvo obce? Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Člen obecního zastupitelstva nabývá

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE Zastupitelstvo obce Zašová se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní ustanovení

Více

Jednací řád Zastupitelstva obce Ptení

Jednací řád Zastupitelstva obce Ptení Jednací řád Zastupitelstva obce Ptení Část první Obecná ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Jednací řád stanoví zásady a způsob přípravy, svolání, jednání, usnášení Zastupitelstva obce Ptení (dále jen

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Napajedla

Jednací řád Zastupitelstva města Napajedla Jednací řád Zastupitelstva města Napajedla Schváleno ZM dne 24.06.2015 usnesením č. 5/63/2015 Nabývá účinnosti dne 25.06.2015 Jednací řád Zastupitelstva města Napajedla 2 Zastupitelstvo města Napajedla

Více

J E D N A C Í Ř Á D. 1 - Úvodní ustanovení. 2 - Pravomoci ZM

J E D N A C Í Ř Á D. 1 - Úvodní ustanovení. 2 - Pravomoci ZM J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva města Velkého Meziříčí na volební období 2010-2014 ==================================================== 1 - Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Velké Meziříčí (dále

Více

BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Brno-Černovice

BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Brno-Černovice 1 BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Brno-Černovice 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Černovice (dále jen ZMČ ) upravuje přípravu

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ROZTOKY. ze dne 2. 3. 2011 ve znění změny ze dne 20. 11. 2013

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ROZTOKY. ze dne 2. 3. 2011 ve znění změny ze dne 20. 11. 2013 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ROZTOKY ze dne 2. 3. 2011 ve znění změny ze dne 20. 11. 2013 Zastupitelstvo města Roztoky se usneslo podle ustanovení 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice

JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice Městská část Praha - Ďáblice Dne 6. 10. 2015 Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 1651/2015-MCPD/TAJ JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní ustanovení 2) Příprava zasedání Rady

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE SKOROŠICE

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE SKOROŠICE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE SKOROŠICE V souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích/obecní zřízení/ vydává Zastupitelstvo obce Skorošice tento jednací řád: Čl.I Úvodní ustanovení Jednací

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení 1. Jednací řád zastupitelstva města (dále jen ZM) v Rýmařově je vydáván na základě zákonného zmocnění daného

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Brno, 12. 1. 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah jednání, způsob

Více

J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A

J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, TUŘANSKÉ NÁM. 1, 620 00 BRNO J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A M Ě S T S K É Č Á S T I B R N O T U Ř A N Y Úplné znění duben 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTA ŠUMPERKA

JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTA ŠUMPERKA JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTA ŠUMPERKA Rada města Šumperka (dále jen RM ) v souladu s ustanovením 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ),

Více

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010 Jednací řád Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Rady městské části Praha 10 (dále jen rada) upravuje způsob

Více

MĚSTO SEMILY ZASTUPITELSTVO MĚSTA SEMILY D O D A T K U Č. 1

MĚSTO SEMILY ZASTUPITELSTVO MĚSTA SEMILY D O D A T K U Č. 1 MĚSTO SEMILY ZASTUPITELSTVO MĚSTA SEMILY Zastupitelstvo města Semily schválilo na základě ustanovení 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, na svém zasedání konaném dne

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE Zastupitelstvo městské části J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽIDENICE Brno, duben 2008 Obsah: článek

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE LUČINA

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE LUČINA JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE LUČINA Zastupitelstvo obce Lučina se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších novelizací, na tomto svém jednacím řádu:

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva obce Žernovník

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva obce Žernovník JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva obce Žernovník Zastupitelstvo obce Žernovník vydává v souladu s 96, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) jednací řád zastupitelstva obce Petrovice, který schválilo

Více

-JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUTNÁ HORA

-JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUTNÁ HORA -JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUTNÁ HORA Zastupitelstvo města Kutná Hora se usneslo, ve smyslu 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, na tomto jednacím řádu: Čl. 1 Úvodní

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Chrudim

Jednací řád Zastupitelstva města Chrudim Předkladatel: Jan Čechlovský, místostarosta Zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 18.5.2015 Jednací řád Zastupitelstva města Chrudim Číslo materiálu: Z-928 Obsah materiálu: Usnesení Zastupitelstva

Více

Na program jednání je

Na program jednání je Zápis z jednání Školské rady Základní škola a Mateřská škola Kladno, Školská 322 V souladu se Zákonem č. 561 Sb./2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a zásadami školy

Více

Jednací řád Zastupitelstva MO Pardubice VI

Jednací řád Zastupitelstva MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Kostnická 865, 530 06 Pardubice Jednací řád Zastupitelstva MO Pardubice VI Zastupitelstvo MO Pardubice VI (dále jen zastupitelstvo )

Více

HLAVA IV ORGÁNY OBCE DÍL 1

HLAVA IV ORGÁNY OBCE DÍL 1 HLAVA IV ORGÁNY OBCE DÍL 1 Zastupitelstvo obce 67 Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s.

J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Občanské sdružení Místní akční skupina Znojemské vinařství, o.s. (dále též MAS) je neziskovým subjektem založeným

Více

J E D N A C Í Ř Á D MĚSTSKÁ ČÁST BRNO NOVÝ LÍSKOVEC ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

J E D N A C Í Ř Á D MĚSTSKÁ ČÁST BRNO NOVÝ LÍSKOVEC ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O MĚSTSKÁ ČÁST BRNO NOVÝ LÍSKOVEC J E D N A C Í Ř Á D ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI květen 2011 (ve znění dle úpravy schválené na zasedáních ZMČ č. 6/6 dne 22.6.2011

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 20873/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Statut Komise pro výchovu a

Více

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 JEDNACÍ ŘÁD REVIDOVANÉ ZNĚNÍ ÚČINNÉ K 9. 12. 2011 Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje (dále jen KPDM) se dne 29. září 2005 usnesl na tomto jednacím řádu: Článek 1. Úvodní

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Základní ustanovení 1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen GS) a podrobně upravuje

Více

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.)

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.) Obec Zákon č. 128/2000 Sb. Kraj Zákon č. 129/2000 Sb. samostatné (rovnocenné) entity (pokud není stanovena působnost kraje, vždy je příslušná obec v oblasti územní samosprávy) Základním územním samosprávným

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení S T A T U T Á R N Í M Ě S T O D Ě Č Í N ÚPLNÉ ZNĚNÍ JEDNACÍHO ŘÁDU ZASTUPITELSTVA MĚSTA DĚČÍN, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 ze dne 21.12.2006 k jednacímu řádu Zastupitelstva města Děčín

Více

Zápis č. 03/10 z jednání kontrolního výboru konaného dne 13.10.2010

Zápis č. 03/10 z jednání kontrolního výboru konaného dne 13.10.2010 Zápis č. 03/10 z jednání kontrolního výboru konaného dne 13.10.2010 Přitomni: Jiří Kaňok Jan Mališ Vítězslav Pantlík Jednání započalo v 16:00 hod. Žádný s členů KV nevznesl jakoukoliv námitku proti svolání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA Zastupitelstvo města Přerova vydalo na základě ustanovení 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Více

Zastupitelstvo města Chropyně Jednací řád Zastupitelstva města Chropyně

Zastupitelstvo města Chropyně Jednací řád Zastupitelstva města Chropyně Zastupitelstvo města Chropyně Jednací řád Zastupitelstva města Chropyně Zpracovatel: Odbor vnitřních věcí Městského úřadu v Chropyni Schváleno: Zastupitelstvo města Chropyně, číslo usnesení ZM 3/01/2014,

Více

MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva města Prachatice

MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva města Prachatice MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva města Prachatice s účinností od 17.12.2014 Jednací řád Zastupitelstva města Prachatice s účinností ke dni 17.12.2014 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací

Více

JEDNACÍ ŘÁD Rady města Vizovice

JEDNACÍ ŘÁD Rady města Vizovice JEDNACÍ ŘÁD Rady města Vizovice Rada města Vizovice se usnesla podle 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) na tomto svém jednacím řádu: Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád rady

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín TEL: 571 499 511, FAX: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva

Více

JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP

JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP 1 Východiska a působnost (1) Jednací řád Psychiatrické společnosti ČLS JEP (dále jen PS ) vychází z příslušných ustanovení Stanov PS (dále jen Stanov ). (2)

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA NYMBURK

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA NYMBURK JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA NYMBURK Schváleno Zastupitelstvem města Nymburk dne 7. 12. 2011 usnesením č. 110, včetně dodatku schváleného Zastupitelstvem města Nymburk dne 30. 10. 2013 usnesením č.

Více

Po diskusi bylo přistoupeno k hlasování:

Po diskusi bylo přistoupeno k hlasování: 8.3. Předsedající informoval zastupitele o žádosti o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje pro JSDHO na nákup 4 sad dýchacích přístrojů, celkové náklady Kč 188.168,30, poskytovaná dotace max. do 70%.

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE ZLECHOV

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE ZLECHOV JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE ZLECHOV Zastupitelstvo obce Zlechov (dále jen "zastupitelstvo obce") se usneslo podle 96 zákona č.128 / 2000 Sb., o obcích / obecní zřízení/, v platném znění (dále jen "zákon

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 4/2011. Název vnitřního předpisu: JEDNACÍ ŘÁD ZM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 4/2011. Název vnitřního předpisu: JEDNACÍ ŘÁD ZM MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 Název vnitřního předpisu: JEDNACÍ ŘÁD ZM Druh vnitřního předpisu: VNITŘNÍ PŘEDPIS S ŠIRŠÍ PŮSOBNOSTÍ Číslo:

Více

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Část první Ustanovení o orgánech družstva Čl. l (1) Základní ustanovení o orgánech družstva, zejména jejich složení, úkoly a pravomoci upravují

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s.

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Společnost pro projektové řízení, o. s. PRAHA 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní údaje o společnosti 1. Název: Společnost pro projektové řízení, o. s. (dále jen

Více

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem 6/2 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem Úplné znění s barevně vyznačenými změnami Schváleno

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4. Článek 5. Článek 6

Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4. Článek 5. Článek 6 Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady společnosti Lafarge Cement, a.s., konané dne 28.5.2015 (dále také jen Valná hromada ). Článek 1 Jednací a hlasovací řád Valné hromady je schvalován Valnou hromadou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA TA ČR Ročník: 2014 Číslo: RAD-06 Vypracoval/a: Drahuše Rottová DiS. Podpis Garant: Mgr. Martin Kobert Podpis Schválil/a: Ing. Rut Bízková

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Kopřivnice

Jednací řád Zastupitelstva města Kopřivnice Jednací řád Zastupitelstva města Kopřivnice Zastupitelstvo města Kopřivnice vydává podle ustanovení 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Hlasovací a jednací řád

Hlasovací a jednací řád Hlasovací a jednací řád I Základní ustanovení článek 1 Jednací a volební řád Společenství vlastníků jednotek Puškinova č.o/č.p 523/45, 524/47 a 525/49 Vyškov ( dále jen SVJ) upravuje postup orgánů družstva

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů 1 Svolávání Sněmu 1. Sněm svolává Předseda nebo Místopředseda oznámením zveřejněným na internetových stránkách Unie a rozeslaném Delegátům a Komisařům na e-maily zřízené

Více

Obsah Úvodní ustanovení

Obsah Úvodní ustanovení Důvodová zpráva ke změně jednacího řádu VH ADK: Většina změn provedená v jednacím řádu je dána změnou stanov spolku, ke které došlo na mimořádné VH, která se konala 23.11.2013 v Nymburce, jakož i o opravu

Více

Úplné znění smlouvy dobrovolného svazku obcí Svazku Lipenských obcí", IČ: 157 89 683

Úplné znění smlouvy dobrovolného svazku obcí Svazku Lipenských obcí, IČ: 157 89 683 Úplné znění smlouvy dobrovolného svazku obcí Svazku Lipenských obcí", IČ: 157 89 683 Článek I. Členské obce Svazku: 1. Členské obce: - Černá v Pošumaví IČ: 00245828 - Frymburk IČ: 00245861 - Horní Planá

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOV JITKA Název občanského sdružení: Sídlo: Vsetín 755 01,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

N á v r h. ze dne... 2012,

N á v r h. ze dne... 2012, N á v r h Z Á K O N I I I. ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více