Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009"

Transkript

1 Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 9. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice v roce Na jednání se dostavilo 13 zastupitelů, p. Musil a p. Pokorný se z pracovních a zdravotních důvodů omluvili. Po přivítání zastupitelů a přítomných občanů starosta konstatoval, že zápis z minulého jednání byl řádně ověřen a vyvěšen k nahlédnutí na ÚD městského úřadu a připomínky ze strany zastupitelů k němu vzneseny nebyly. Dále starosta přečetl program dnešního jednání navržený radou města. Vzhledem k tomu, že žádné připomínky k návrhu programu nebyly vzneseny, byl program všemi hlasy schválen (hlasování: ). Dále starosta konstatoval, že většina projednávaných materiálů byla zastupitelům zaslána předem a tudíž se bude v průběhu jednání na tyto materiály odkazovat a prezentovat je především kvůli přítomným občanům. Schválený program jednání: 1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu 2. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM 3. Zpráva o činnosti za uplynulé období 4. Zpráva o plnění rozpočtu za 11 měsíců roku Rozpočtové změny č. 6 a 7/ Schválení rozpočtového provizoria 7. Schválení OZV č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 8. Majetkové dispozice 9. Zpráva výborů zastupitelstva města 10. Různé 11. Závěr Zápisem byl pověřen tajemník úřadu, za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni 11 hlasy pí Malinová a p. Loskot, kteří se hlasování zdrželi. Tím byl naplněn jeho 1. bod. K bodu 2 - Kontrola usnesení Starosta města provedl kontrolu vybraných usnesení z posledních dvou jednání zastupitelstva, která doplnil krátkými informacemi o jejich plnění. Vzhledem k tomu, že zastupitelé nevyžadovali žádné doplňující informace, nechal starosta hlasovat o usnesení : Návrh usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulých dvou jednání ZM. K bodu 3 Zpráva o činnosti za uplynulé období Zřízení organizační složky města 1

2 Starosta informoval zastupitele o skutečnosti, že k končí platnost nájemní smlouvy s firmou Less a Forest, s.r.o., která nám prováděla na základě smlouvy správu městských lesů. Touto záležitostí se zabývala rada na svých minulých jednáních a na předposledním jednání posuzovala tři nabídky na pronájem na další dva roky. Svým usnesením č. 446/09 vybrala nového nájemce, který předložil nejvýhodnější nabídku, ale na svém dalším jednáním toto usnesení musela revokovat, protože nebyla dodržena Směrnice města o zadávání zakázek malého rozsahu. Proto se rada touto záležitostí opětovně zabývala a vzhledem k tomu, že od jsme plátci DPH, se rozhodla navrhnout zastupitelům, že bychom se o lesy starali sami, tzn. že bychom zřídili organizační složku, jejímž předmětem činnosti by byla těžební a pěstební činnost v městských lesích. Znamenalo by to na tomto zasedání schválit založení již zmíněné organizační složky s názvem např. Místní hospodářství a odsouhlasit její zřizovací listinu. To jsou akty, které má v kompetenci zastupitelstvo. Následný výběr vedoucího této organizační složky a jeho jmenování je v kompetenci rady. Tento vedoucí bude zaměstnancem města. V následné diskusi zastupitel p. Janovský uvedl, že by tato změna byla určitě přínosem, zastupitel p. Nováček upozornil na možné problémy s odbytem vytěženého dřeva. Starosta seznámil zastupitele se Zřizovací listinou organizační složky Místní hospodářství a uvedl, že pro počátek budeme muset určitě zakoupit terénní služební automobil, motorovou pilu a příp. další pracovní pomůcky, které jsou nutné k činnosti polesného. Návrh usnesení : ZM schvaluje : 1. zřízení organizační složky města N. Bystřice Místní hospodářství 2. Zřizovací listinu organizační složky města Místní hospodářství Hlasování : Schválení podání žádosti Starosta města seznámil zastupitele s možností podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova 2010 s názvem Pasport komunikací, rozvoj GIS a městský mobiliář. Tuto žádost bychom podávali společně se Starým Městem pod Landštejnem a získané finanční prostředky bychom využili na další rozvoj geografického informačního systému města, na pořízení pasportu komunikací a případně i zakoupení drobného městského mobiliáře. Vše bude záležet na výšce poskytnuté dotace (žádáme o ,- Kč) a na cenových nabídkách služeb. Spoluúčast města je 30%. Rada zastupitelům doporučuje tuto žádost podat Návrh usnesení : ZM schvaluje podání projektové žádosti Pasport komunikací, rozvoj GIS a městský mobiliář do Programu obnovy venkova Příspěvek na sportovní činnost v roce 2010 Dle Pravidel pro přidělování příspěvků na sport, kulturu, humanitární a zájmovou činnost z rozpočtu města Nová Bystřice, odst. IV, čl.2, písm. a), musí žadatel o částku určenou na konkrétní investiční výdaje sportovního sdružení požádat zastupitelstvo města prostřednictvím rady města vždy do roku předcházejícího, ve kterém má být příspěvek poskytnut. TJ Jiskra chce z těchto finančních prostředků v příštím roce provést opravu stěny s automaty na kuželně, zakoupit nové kuželky, zastřešit doskočiště pro skok vysoký a vyměnit sprchy v kabinách fotbalového hřiště. Návrh usnesení: ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku TJ Jiskra Nová Bystřice na sportovní činnost v roce 2010 dle Pravidel pro přidělování příspěvků na sport, kulturu, humanitární a zájmovou činnost z rozpočtu města Nová Bystřice. Bankovní úvěr na rekonstrukci KD Koruna V souvislosti s předloženým projektem Rekonstrukce areálu KD Koruna na multifunkční komplex do ROP Jihozápad je třeba, abychom v případě získání dotace předložili před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace úvě- 2

3 rovou smlouvu jako doklad o zajištění finančního krytí projektu. Předmětem zakázky bude výběr peněžního ústavu, který poskytne zadavateli investiční úvěr k profinancování investičního záměru výše uvedeného s čerpáním v roce Proto je nutné v souladu se Směrnicí o zadávání zakázek malého rozsahu (výše úroků nepřesáhnou 2 mil. Kč) oslovit min. tři banky, aby nám předložili svoji nabídku. Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr zadání veřejné zakázky Poskytnutí úvěru městu N. Bystřice na financování akce rekonstrukce kulturního domu na multifunkční komplex a pověřuje jejím vypsáním majetkový odbor. Hlasování : Stavební úpravy školní kuchyně a jídelny v N. Bystřici dodatek č. 1 a 2 Starosta seznámil zastupitele s dokončovacími stavebními pracemi na školní jídelně a konstatoval, že v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo č. 25/2009 s firmou Arstav, s.r.o. nebylo nutno provést všechny práce uvedené v rozpočtu. To znamená, že vznikly méněpráce, jejichž hodnota byla vyčíslena na ,- Kč bez DPH ( ,- Kč vč. DPH). Zároveň však vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba provést dodatečné stavební práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavebních prací na této akci, a které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Vzhledem k termínu dokončení prací byla v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vypsána dne výzva k podání nabídky, a to v jednacím řízení bez uveřejnění, jejímž cílem bylo uzavření dodatku č. 2 na dodatečné stavební práce k smlouvě č. 25/2009. Vyzvaný zájemce, firma Arstav s.r.o., předložila v požadovaném termínu potřebné dokumenty a cenovou nabídku na dodatečné stavební práce v hodnotě ,- Kč bez DPH ( ,- Kč vč. DPH). Zastupitelé oba dodatky projednali a souhlasili s jejich uzavřením. Návrh usnesení : ZM po projednání : 1. schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 25/2009 s firmou Arstav s.r.o., jejímž předmětem je změna ceny díla v důsledku neprovedených stavebních prací na akci Stavební úpravy školní kuchyně a jídelny v Nové Bystřici na částku ,- Kč vč. DPH. 2. schválilo uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 25/2009 s firmou Arstav s.r.o., jejímž předmětem je změna ceny díla v důsledku víceprací na akci Stavební úpravy školní kuchyně a jídelny v Nové Bystřici na částku ,- Kč vč. DPH. K bodu 4 Zpráva o plnění rozpočtu za 11 měsíců roku 2009 I tuto zprávu o plnění rozpočtu obdrželi zastupitelé předem, takže se starosta věnoval pouze nejdůležitějším položkám s konstatováním, že všechny hlavní příjmové položky jsou plněny, řada z nich je již přeplněna. Nenaplnění daně z příjmu právnických osob a daně z nemovitosti očekáváme, že do konce roku budou i tyto položky naplněny. Návrh usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za 11 měsíců roku Hlasování : K bodu 5 - Rozpočtové změny č. 6 a 7/2009 Starosta promítl zastupitelům také návrh rozpočtových změn č. a následně i 7, které předjenávala již rada města. Starosta vysvětlil jednotlivé položky na straně příjmů i výdajů. U rozpočtových změn č. 6 dochází k nárůstu na straně příjmů i výdajů o ,43 Kč. U rozpočtových změn dochází k navýšení na straně příjmů o ,30 Kč, na straně výdajů o ,43 Kč, rozdíl je účtován na kapitole 8115 Financování a to ve výši ,87 Kč. 3

4 Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje : 1. provedení rozpočtových změn č.6/2009 ve výši ,43 Kč na straně příjmů i výdajů, 2. provedení rozpočtových změn č. 7/2009 ve výši , 30 na straně příjmů, na straně výdajů o ,43 Kč, rozdíl je účtován na kapitole 8115 Financování a to ve výši ,87 Kč. Hlasování : K bodu 6 Schválení rozpočtového provizoria Vzhledem k tomu, že k nebude schválen rozpočet města na rok 2010, bude se rozpočtové hospodaření města na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků řídit rozpočtovým provizóriem. V období rozpočtového provizória zastupitelstvo města pověřuje radu města čerpáním rozpočtových prostředků do doby schválení rozpočtu, nejdéle však do Přitom výdaje rozpočtu nesmí přesáhnout 20% výdajů schváleného rozpočtu roku V době platnosti rozpočtového provizória nesmí být zahajovány žádné nové investiční akce. Hospodaření Základní a Mateřské školy se řídí rovněž rozpočtovým provizóriem. Statutární zástupce příspěvkové organizace předloží radě města do stručný přehled plánovaných výdajových hlavních položek na dobu rozpočtového provizória. Po dobu platnosti rozpočtového provizória se stanoví měsíční dotace zřizovatele na provoz ve výši 10% schváleného rozpočtu na rok Návrh usnesení: ZM schvaluje hospodaření města dle rozpočtového provizoria do doby schválení řádného rozpočtu na rok K bodu 7 Schválení OZV č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Rada města se zabývala přípravou této obecně závazné vyhlášky. Z podrobné analýzy, kterou pro jednání připravila p. Böhmová, vyplývají zajímavé údaje, se kterými starosta postupně zastupitele seznámil. Důležitý je fakt, že náklady na sběr a odvoz komunálního odpadu nestoupají, lidé více třídí domácí odpad a není tedy důvod zvyšovat poplatky za tuto službu. Dále starosta promítl návrh OZV a celou ji také podrobně vysvětlil. Uvedl, že rada města navrhuje zachovat výši místního poplatku za odpady i pro příští rok 2010, tzn.: - základní poplatek pro dospělou osobu 450,- Kč - děti do 10 let 200,- Kč - důchodci nad 60 let - 350,-Kč. Rada doporučuje ZM zachovat i systém svozu odpadu pro podnikatele. V následné diskusi uvedl starosta, že ke snížení nákladů došlo především díky dobré spolupráce TS a p. Böhmové, která má úsek komunálního odpadu na starosti. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města dále schvaluje ceny kuponů pro odvoz odpadu pro podnikatele přesně dle přílohy tohoto zápisu. V následné diskusi k tomuto tématu vystoupil tajemník úřadu s několika aktuálními informacemi : a) známky na popelnice platné pro rok 2009 budou platit ještě celý měsíc leden roku 2010, b) žluté kontejnery určené k likvidaci PET lahví lze nyní nově využívat i na likvidaci plastových obalů z drogistického zboží šampony, čistící prostředky, aviváže apod. Nejsou určeny k likvidaci potravinových obalů kelímky od jogurtů, obaly od vajec, Tetrapak od mléka a džusů apod. 4

5 c) na výsledné ceně, kterou platíme firmě AVE CZ, s.r.o. za likvidaci komunálního odpadu (vývoz popelnic) se významnou měrou podílí i počet vydaných známek, kterými občané každoročně označují své popelnice. Tajemník apeloval na zastupitele, aby s touto skutečností seznamovali občany své voliče, aby si na městském úřadě vyzvedávali pouze tolik známek, kolik skutečně při pravidelných svozech využijí. Optimální počet je 1 známka na 4 člennou rodinu. d) Při vydávání známek bude městský úřad pro společnost AVE CZ zaznamenávat, kde mají občané umístěné popelnice. Tyto informace využije svozová firma k optimalizaci svých tras. K bodu 8 Majetkové záležitosti Pan Budoš, Krajíček, Trsek a Václavíček prodej garáží. Rada města doporučuje zastupitelům prodat garáže p. Trskovi, dosavadním nájemcům p. Krajíčkovi a Václavíčkovi a p. Budošovi garáž na st. 212/4. Dosavadní nájemní vztah s p. Lemkou (garáž na st. 679/3( bude ukončen. Cena garáží dle znaleckého odhadu : - dřevěná garáž na st. 212/4 u čp. 326 (kupující p. Budoš) : ,- Kč - zděná garáž na st. 212/5 u čp. 326 (kupující p. Václavíček) : ,- Kč - zděná garáž na st. 679/2 v Zahradní ulici (kupující p. Krajíček) : ,- Kč - zděná garáž na st. 679/3 v Zahradní ulici (kupující p. Trsek) : ,- Kč Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej garáží panu Budošovi na st. 212/4, p. Krajíčkovi na st. 679/2, p. Trskovi na st. 679/3 a p. Václavíčkovi na st. 212/5 vše v k.ú. N. Bystřice za ceny dle znaleckého odhadu a další náklady spojené s převodem nemovitosti. E.ON Distribuce a.s. požádal o prodej pozemku pč. st o výměře 27 m2 v k.ú. N. Bystřice. Jedná se o pozemek pod distribuční trafostanicí naproti Otavanu, přičemž trafostanice je majetkem firmy E.ON Distribuce, a.s. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej pozemku pč. st o výměře 27 m2 v k.ú. N. Bystřice firmě E.ON Distribuce, a.s. za cenu dohodou 2.490,- Kč a další náklady spojené s převodem nemovitosti. Manželé Bujáčkovi požádali o prodej části parcely pč. 19/1 ostatní plocha o výměře cca 1720 m2 v k.ú. Klenová. Žadatelé využívají pozemek jako zahrádku k domu čp. 15, který se nachází naproti přes cestu. RM doporučuje pozemek prodat s tím, že bude zachován 3 metrový pruh podél potoka a 2 metrový pruh kolem cesty (prohrnování sněhu, sítě). Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej části pozemku pč. 19/1 ostatní plocha o výměře cca 1600 m2 v k.ú. Klenová manželům Bujáčkovým za cenu dohodou 10,- Kč/m2 a další náklady spojené s převodem nemovitosti. Pan Karel Loskot požádal o prodej pozemku pč. 523/10 v k.ú. Albeř. Jedná se pozemek - přístupovou cestu k jeho provozovně (jatkám). Tento pozemek byl v majetku PF ČR a město požádalo o jeho úplatné převedení svým usnesením č. 74/08. Nyní ho může žadateli či jinému zájemci prodat. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej pozemku pč. 523/10 v k.ú. Albeř panu Karlovi Loskotovi za cenu dohodou 1.200,- Kč a další náklady spojené s převodem nemovitosti. Hlasování : (pan Loskot se zdržel hlasování) Bc. Gabriela Dvořáková požádala o prodej pozemku pč ostatní plocha o výměře 916 m2 v k.ú. Konrac. Žadatelka má zájem o koupi výše uvedené parcely, která aktuálně patří PF ČR a žádá o převod pozemku na město a jeho následné odkoupení za předem stanovených finančních podmínek. Pozemek 5

6 sousedí s její zahradou. Podle vyjádření PF ČR by bylo možné pozemek převést úplatně na město (to však nemá předkupní právo na koupi tohoto pozemku, tj. není záruka, že se městu podaří pozemek získat). Jedná se o pozemek, kde ÚP připouští výstavbu RD Návrh usnesení : ZM schvaluje podání žádosti na PF ČR o úplatný převod pozemku pč ostatní plocha o výměře 916 m2 v k.ú. Konrac do majetku města. Manželé Soukupovi požádali o směnu pozemku pč. 3469/2 ostatní plocha o výměře 457 m2 v k.ú. N. Vojířov za pozemky města pč ostatní plocha o výměře 26 m2 a část pč. 3467/1 trvalý travní porost o výměře cca 431 m2, oba v k.ú. N. Vojířov. Vzhledem k tomu, že se po dobu vyvěšení záměru žádný další zájemce nepřihlásil, lze pozemky směnit. Návrh usnesení : ZM schvaluje směnu pozemků města pč ostatní plocha o výměře 26 m2 a část pč. 3467/1 trvalý travní porost o výměře cca 431 m2 za pozemek manželů Soukupových pč. 3469/2 ostatní plocha o výměře 457 m2 všechny v k.ú. N. Vojířov. Vzhledem k tomu, že pozemky se směňují kvůli městskému vodovodu, směna bude provedena na náklady města. Prodej pozemků určených k výstavbě v N. Vojířově Na konci této obce směrem k bývalé pískovně se nachází pozemky určené k výstavbě, o které v letech 2007 a 2008 projevili zájem zatím 3 zájemci Ing. Siwy, p. Skořepa a Ing. Petr Kubičko spolu s Pavlem Kubičkem. Vzhledem k tomu, že část těchto pozemků byla v majetku PF ČR, město o ně požádalo, aby bylo možno tyto pozemky prodat jako celek. Nyní již k převodu došlo a prodej lze zrealizovat dle usnesení ZM č. 141/08 (motivační příspěvek (vratka) pro stavebníky, kteří zkolaudují do 5 let od prodeje pozemku v N. Bystřici ,- Kč /nový RD, v místních částech ,- Kč/nový RD). Jedná se o pozemky : ppč ostatní plocha o výměře 213 m2, ppč ost. plocha o výměře 276 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 1306 m2, ppč.3126 ost. plocha o výměře 98 m2, ppč ost. plocha o výměře 881 m2, ppč ost. plocha o výměře 49 m2 a ppč trvalý travní porost o výměře 779 m2 a ppč. 3128/2 ostatní plocha o výměře 1037 m2 v k.ú. Nový Vojířov. Část pozemků je pronajatá k zemědělským účelům. Na části pozemků plánuje ÚP výstavbu kanalizace z toho důvodu doporučuje MO ponechat v majetku města pruh pozemků o šíři 3 m podél jihovýchodní hranice lokality. Rada města pověřila OM realizací prodeje VŘ formou obálkové metody a podání zprávy o jeho výsledku do dalšího jednání ZM. Výběrové řízení se uskutečnilo dne a nabídku podali pouze bratři Kubičkové, kteří nabídli cenu 333,- Kč/m2. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej pozemků ppč ostatní plocha o výměře 213 m2, ppč ost. plocha o výměře 276 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 1306 m2, ppč.3126 ost. plocha o výměře 98 m2, ppč ost. plocha o výměře 881 m2, ppč ost. plocha o výměře 23 m2, části ppč trvalý travní porost o výměře cca 545 m2 a části ppč. 3128/2 ostatní plocha o výměře cca 1030 m2 vše v k.ú. N. Vojířov Ing. Petru a Pavlu Kubičkovi za cenu 333,- Kč/m2 a další náklady spojené s převodem nemovitostí. Pavel a Milada Skypalovi nabídli městu k prodeji pozemek pč. 406/17 o výměře m2 v k.ú. N. Bystřice. Jedná se o pozemek vedle Domu s pečovatelskou službou, který město prodalo p. Skypalovi v r a na který má dle kupní smlouvy předkupní právo. Právník města koupi pozemku v tomto okamžiku nedoporučuje. Proto rada doporučuje ZM pozemek nekupovat. Návrh usnesení : ZM neschvaluje koupi pozemku pč. 406/17 o výměře m2 v k.ú. N. Bystřice. Pan Josef Pajda požádal město o prodej pozemků pč a 3214 oba trvalý travní porost o celkové výměře 242 m2 v k.ú. Artolec. Jedná se o pozemky, které mají být dotčeny rekonstrukcí rybníka, který je v majetku žadatele. Vzhledem k tomu, že pozemky jsou pro město nevyužitelné, doporučuje rada zastupitelům jejich prodej. 6

7 Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej pozemků pč a 3214 oba trvalý travní porost o celkové výměře 242 m2 v k.ú. Artolec panu J. Pajdovi za cenu dohodou 330,- Kč a další náklady spojené s převodem. Převod pozemků od PF ČR Pozemkový fond nabídl městu úplatný převod určitých pozemků v k.ú. N. Bystřice, Albeř, Klášter, N. Vojířov a Hůrky. Zastupitelé se s jednotlivými pozemky seznámili a souhlasí s návrhem rady požádat o převod pouze pozemků KN 1285/5, 1285/6, 1317/34 o celkové výměře 492 v k.ú. N. Bystřice (břeh nad komunikací u mlýna pod hřbitovem, jehož část je oplocena a KN 1897/12 ostatní plocha o výměře 705 m2 (pozemek pod okály o Farského rybníku, kde vedou sítě). Zbývající pozemky jsou pro město zbytné. Návrh usnesení : ZM schvaluje podání žádosti na PF ČR o úplatný převod pozemků KN 1285/5, 1285/6, 1317/34 o celkové výměře 492 a KN 1897/12 ostatní plocha o výměře 705 m2, vše v k.ú. N. Bystřice do majetku města. Radim a Lenka Karpíškovi požádali o prodej pozemku pč. 20/7 ostatní plocha o výměře 61 m2 v k.ú. Hradiště. Jedná se o pozemek, který je ve správě PF ČR. Podle sdělení PF nemohou žadatelé pozemek získat přímo, ale poté, co pozemek projde restituční nabídkou, nabídne jej PF ČR přednostně městu (úplatně). Vzhledem k tomu, že pozemek navazuje na pozemek žadatelů a pro město je zbytný, navrhuje RM pozemek od PF získat a následně jej prodat žadatelům. Návrh usnesení : ZM schvaluje podání žádosti na PF ČR o úplatný převod pozemku pč. 20/7 ostatní plocha o výměře 61 m2 v k.ú. Hradiště do majetku města. Jan Novák požádal o prodej pozemku p.č trvalý travní porost o výměře 1732 m 2. Prodej byl schválen ZM usnesením č. 118/09 s podmínkou, že kupující zřídí věcné břemeno vstupu a vjezdu na sousední nemovitosti přes své pozemky. Vzhledem k tomu, že nedošlo k dohodě ohledně věcného břemene pro p. Schwarze (p. Novák je ochoten VB zřídit pouze pro p. Schwarze, nikoli však pro případné další vlastníky jeho nemovitostí, s čímž p. Schwarz nesouhlasí), žádá MO ZM o stanovení přesných podmínek, kdy bude možné pozemek prodat (např. věcné břemeno pouze pro vlastníky sousedních nemovitostí, nebo i pro jejich právní nástupce). Zastupitelé se shodli v názoru, že podmínky musí být pro všechny zúčastněné shodné, tzn. že p. Novák musí zřídit věcné břemeno vstupu a vjezdu na sousední nemovitosti, tzn. pozemky a dům, se kterým tvoří funkční celek, ne na jejich současné majitele. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej pozemku p.č trvalý travní porost o výměře 1732 m2 v k. ú. N. Bystřice p. Novákovi, za cenu dohodou za cenu dohodou Kč a další administrativní náklady spojené s převodem za podmínky, že zřídí věcné břemeno vstupu a vjezdu na sousední nemovitosti. K bodu 9 Zpráva výborů zastupitelstva města Finanční výbor předložil zprávu o kontrole účetnictví SDH Nová Bystřice s konstatováním, že neshledal závady. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Finančního výboru ZM. K bodu 12 Různé V tomto bodě seznámil p. místostarosta přítomné s průběhem závěrečných prací na změně územního plánu č. 1. Z jeho zprávy vyplývá, že v období vánočních svátků bude zveřejněna veřejná vyhláška, která musí viset 45 dní. Okamžitě po jejím sejmutí bude následovat poslední veřejné projednávání za přítomnosti dotčených 7

8 orgánů státní správy, které se k jejímu znění vyjadřovaly. Na následujícím jednání ZM může být tato změna ÚP č. 1 odsouhlasena. Dále se p. místostarosta zmínil i o průběhu přípravných prací na Regulačním plánu Smrčná, kde nyní probíhá 3 měsíční lhůta nutná ke zpracování tohoto RP. Pan Mitáš navrhl zastupitelům udělení mimořádného peněžního daru ve výši 2.000,- Kč zastupitelce Malinové, která v průběhu roku 2009 jako oddávající zabezpečila 12 svateb, zastupitelé s návrhem souhlasili. Návrh usnesení : ZM schvaluje udělení mimořádné finanční odměny ve výši 2.000,- Kč pí Malinové za plnění úkolů souvisejících s funkcí oddávajícího člena zastupitelstva. Hlasování : (pí Malinová se zdržela) Pan tajemník seznámil přítomné s tím, jak je v současné době využit městský areál Almy, které prostory a za jakým účelem jsou pronajaty či volné. Obdobně se zmínil i o areálu celnice. Paní Malinová ve svém vystoupení zhodnotila dosavadní průběh kulturních akcí, které se uskutečnily v rámci Adventu 2010 a pozvala všechny přítomné na adventní trhy a městský ples. Pan Janovský se ještě vrátil k projednávanému bodu zřízení organizační složky Místní hospodářství, která bude zabezpečovat těžební a pěstební práce v městských lesích, a doporučil radě, aby oslovila na pozici vedoucího této složky p. Zdeňka Beneše, který je vhodným kandidátem. Tajemník uvedl, že dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, byla umístěna na úřední desku veřejná výzva na základě které se mohou zájemci o toto místo ucházet. Následně rada města bude na svém jednání jmenovat nejvhodnějšího uchazeče. Dále pan Janovský upozornil na dva vraky osobních aut, které se nacházejí v Žižkově ulici a v zimní sezóně budou překážet při odklizení sněhu. Na tento podnět reagoval zastupitel Mgr. Zimola výzvou vůči starostovi, aby vstoupil do jednání se SÚS Jindřichův Hradec, která by ve spolupráci s Policií ČR a odborem dopravy mohla v kritickém úseku této ulice omezit parkování pouze na jedné straně Žižkovy ulice. Pan Kyncl se ve svém příspěvku pozastavoval nad Místním programem obnovy vesnice (Program rozvoje Novobystřicka v letech ) zveřejněným na internetových stránkách města. Vyjádřil svůj názor, že jsou zde málo zviditelněny podnikatelské subjekty a jejich aktivity (tento materiál byl ZM projednán a schválen usnesením č. 138/08 pozn. zapisovatele). Zastupitel Mgr. Zimola uvedl, že je tento materiál důležitý především z důvodu podávání některých žádostí o dotace a připustil jeho menší rozsah (cca 30 stránek). Důvodem je však finanční náročnost zpracování takovéhoto dokumentu např. externí firmou. Protože se k další příspěvkům již nikdo nepřihlásil, poděkoval starosta všem přítomným za účast a celoroční aktivní práci a ukončil v 19,00 toto jednání zastupitelstva. 8

9 Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne ZM schvaluje navržený program jednání ZM schvaluje do funkce ověřovatelů zápisu pí Malinovou a p. Loskota ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulých dvou jednání ZM ZM schvaluje : 1. zřízení organizační složky města N. Bystřice Místní hospodářství 2. Zřizovací listinu organizační složky města Místní hospodářství 170. ZM schvaluje podání projektové žádosti Pasport komunikací, rozvoj GIS a městský mobiliář do Programu obnovy venkova ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku TJ Jiskra Nová Bystřice na sportovní činnost v roce 2010 dle Pravidel pro přidělování příspěvků na sport, kulturu, humanitární a zájmovou činnost z rozpočtu města Nová Bystřice ZM schvaluje záměr zadání veřejné zakázky Poskytnutí úvěru městu N. Bystřice na financování akce rekonstrukce kulturního domu na multifunkční komplex a pověřuje jejím vypsáním majetkový odbor ZM po projednání : 1. schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 25/2009 s firmou Arstav s.r.o., jejímž předmětem je změna ceny díla v důsledku neprovedených stavebních prací na akci Stavební úpravy školní kuchyně a jídelny v Nové Bystřici na částku ,- Kč vč. DPH. 2. schválilo uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 25/2009 s firmou Arstav s.r.o., jejímž předmětem je změna ceny díla v důsledku víceprací na akci Stavební úpravy školní kuchyně a jídelny v Nové Bystřici na částku ,- Kč vč. DPH Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za 11 měsíců roku Zastupitelstvo schvaluje : 1. provedení rozpočtových změn č. 6/2009 ve výši ,43 Kč na straně příjmů i výdajů, 2. provedení rozpočtových změn č. 7/2009 ve výši , 30 na straně příjmů, na straně výdajů o ,43 Kč, rozdíl je účtován na kapitole 8115 Financování a to ve výši ,87 Kč ZM schvaluje hospodaření města dle rozpočtového provizoria do doby schválení řádného rozpočtu na rok Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města dále schvaluje ceny kuponů pro odvoz odpadu pro podnikatele přesně dle přílohy tohoto zápisu ZM schvaluje prodej garáží panu Budošovi na st. 212/4, p. Krajíčkovi na st. 679/2, p. Trskovi na st. 679/3 a p. Václavíčkovi na st. 212/5 vše v k.ú. N. Bystřice za ceny dle znaleckého odhadu a další náklady spojené s převodem nemovitosti ZM schvaluje prodej pozemku pč. st o výměře 27 m2 v k.ú. N. Bystřice firmě E.ON Distribuce, a.s. za cenu dohodou 2.490,- Kč a další náklady spojené s převodem nemovitosti ZM schvaluje prodej části pozemku pč. 19/1 ostatní plocha o výměře cca 1600 m2 v k.ú. Klenová manželům Bujáčkovým za cenu dohodou 10,- Kč/m2 a další náklady spojené s převodem nemovitosti ZM schvaluje prodej pozemku pč. 523/10 v k.ú. Albeř panu Karlovi Loskotovi za cenu dohodou 1.200,- Kč a další náklady spojené s převodem nemovitosti. 9

10 182. ZM schvaluje podání žádosti na PF ČR o úplatný převod pozemku pč ostatní plocha o výměře 916 m2 v k.ú. Konrac do majetku města ZM schvaluje směnu pozemků města pč ostatní plocha o výměře 26 m2 a část pč. 3467/1 trvalý travní porost o výměře cca 431 m2 za pozemek manželů Soukupových pč. 3469/2 ostatní plocha o výměře 457 m2 všechny v k.ú. N. Vojířov. Vzhledem k tomu, že pozemky se směňují kvůli městskému vodovodu, směna bude provedena na náklady města ZM schvaluje prodej pozemků ppč ostatní plocha o výměře 213 m2, ppč ost. plocha o výměře 276 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 1306 m2, ppč.3126 ost. plocha o výměře 98 m2, ppč ost. plocha o výměře 881 m2, ppč ost. plocha o výměře 23 m2, části ppč trvalý travní porost o výměře cca 545 m2 a části ppč. 3128/2 ostatní plocha o výměře cca 1030 m2 vše v k.ú. N. Vojířov Ing. Petru a Pavlu Kubičkovi za cenu 333,- Kč/m2 a další náklady spojené s převodem nemovitostí ZM neschvaluje koupi pozemku pč. 406/17 o výměře m2 v k.ú. N. Bystřice ZM schvaluje prodej pozemků pč a 3214 oba trvalý travní porost o celkové výměře 242 m2 v k.ú. Artolec panu J. Pajdovi za cenu dohodou 330,- Kč a další náklady spojené s převodem ZM schvaluje podání žádosti na PF ČR o úplatný převod pozemků KN 1285/5, 1285/6, 1317/34 o celkové výměře 492 a KN 1897/12 ostatní plocha o výměře 705 m2, vše v k.ú. N. Bystřice do majetku města ZM schvaluje podání žádosti na PF ČR o úplatný převod pozemku pč. 20/7 ostatní plocha o výměře 61 m2 v k.ú. Hradiště do majetku města ZM schvaluje prodej pozemku p.č trvalý travní porost o výměře 1732 m2 v k. ú. N. Bystřice p. Novákovi, za cenu dohodou za cenu dohodou Kč a další administrativní náklady spojené s převodem za podmínky, že zřídí věcné břemeno vstupu a vjezdu na sousední nemovitosti Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Finančního výboru ZM ZM schvaluje udělení mimořádné finanční odměny ve výši 2.000,- Kč pí Malinové za plnění úkolů souvisejících s funkcí oddávajícího člena zastupitelstva. V Nové Bystřici Ověřovatelé zápisu a usnesení: Vladimír Bláha, starosta města 10

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007

Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007 Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 7. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 25. 4. 2012

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 25. 4. 2012 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 25. 4. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé:

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka, Alena

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.)

Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 29.11.2007 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 20:30 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 03.10. 2007 v 17.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 03.10. 2007 v 17.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 03.10. 2007 v 17.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: Ing.

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Kotilová, dr. Bouchal. 23.

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 2 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 27.11.2006 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Šamal Vladimír,

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-3/2009 které se konalo v pondělí 23.3.2009 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Helena

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: MUDr. Bouchal, Mgr. Tlačil 34. zasedání

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více