České dráhy, a.s. ČD I 15. Správa číselníků. Úroveň přístupu C

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České dráhy, a.s. ČD I 15. Správa číselníků. Úroveň přístupu C"

Transkript

1 České dráhy, a.s. ČD I 15 Správa číselníků Úroveň přístupu C

2 České dráhy ČD I 15 Správa číselníků ČD Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne č.j.: /2004-O26 Účinnost od

3 2

4 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH.. 5 ROZSAH ZNALOSTÍ... 7 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I. Úvodní ustanovení Kapitola II. Základní pojmy ČÁST DRUHÁ SYSTÉM SPRÁVY ČÍSELNÍKŮ.. 15 Kapitola I. Všeobecná ustanovení Kapitola II. Řídící útvar správy číselníků Kapitola III. Gestor číselníku Kapitola IV. Centrální správce číselníků Kapitola V. Uživatelé číselníků A. VŠEOBECNĚ B. VÝVOJ IS ČD C. PROVOZ IS ČD ČÁST TŘETÍ HLAVNÍ ZÁSADY PRÁCE SČÍSELNÍKY.. 23 Kapitola I. Všeobecná ustanovení Kapitola II. Operace sčíselníky A. VŠEOBECNĚ B. ZALOŽENÍ, INOVACE A ZRUŠENÍ ČÍSELNÍKU C. AKTUALIZACE ČÍSELNÍKU D. ÚPRAVY ČÍSELNÍKŮ E. DISTRIBUCE ČÍSELNÍKŮ F. PROVOZNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČÍSELNÍKŮ Kapitola III. Evidence číselníků ČÁST ČTVRTÁ SOFTWAROVÁ PODPORA PRÁCE SČÍSELNÍKY.. 31 Kapitola I. Informační systém Centrální správy Kapitola II. Vlastnosti aplikačního SW ČÁST PÁTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY. 33 PŘÍLOHY Příloha č. 1 Schéma správy číselníků. 34 3

5 4

6 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) číslo č.j. Změna Předpis účinnost od opravil dne podpis 1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 5

7 6

8 ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka Funkce Znalost GŘ Ředitelé odborů informativní GŘ Styční zaměstnanci pro informatiku úplná Odbor 26 GŘ Vedení odboru Systémoví specialisté pro informatiku úplná TELEMATIKA Vedení úseku informatiky Zaměstnanci určení ředitelem TELEMATIKY úplná TELEMATIKA Ostatní zaměstnanci informativní TELEMATIKA Zhotovitelé IS ČD úplná Ostatní organizační a výkonné jednotky Vedoucí jednotek Zaměstnanci útvarů informatiky informativní Ostatní organizační a výkonné jednotky Zaměstnanci určení vedoucím jednotky úplná Externí Zhotovitelé IS ČD úplná 7

9 8

10 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ASCI ČD GŘ HW IS SW TNP American Standard Code for Information Interchange České dráhy, a.s. Generální ředitelství hardware informační systém software technicko-normativní dokumenty a interní předpisy dle M1 9

11 10

12 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I. Úvodní ustanovení 1. Předpis pro centrální správu číselníků a číselníkových souborů ČD (dále jen předpis) upravuje metodiku návrhu, naplňování, údržby, datového (počítačového) zpracování, distribuce a používání číselníků a číselníkových souborů, sloužících pro popis a zobrazení objektů ve správě organizačních složek ČD, a vyjádření jejich technických, ekonomických a provozních parametrů a činností s nimi spojených. 2. Předpisem daná metodika se týká správy číselníků a číselníkových souborů ČD celosíťového významu a číselníků zařazených do centrální správy a udržovaných v ČD z externích zdrojů mimo ČD za účelem vedení a prezentace dat, které jsou požadovány pro ČD a od ČD ze strany jiných institucí a subjektů včetně státu. 3. Předpis je závazný pro všechny organizační složky ČD, které provozují, objednávají nebo vytvářejí libovolnou SW aplikaci definovanou jako centrálně sledovaná součást IS ČD, a ostatní uživatele využívající uvedené číselníky pro plnění svých pracovních povinností. Pro uživatele a organizační složky, které používají anebo připravují číselníky, nezařazené do centrální správy číselníků nebo sledované části IS ČD, je při výkonu činností popsaných tímto předpisem obsah příslušných ustanovení doporučený. 4. Předpis je dále závazný i pro všechny subjekty mimo ČD, které pro ČD na smluvním základě vykonávají činnosti, naplňující tímto předpisem upravené dílčí části správy číselníků a číselníkových souborů (např. pořizování), nebo pokud je předmětem jejich dodávky zpracování dat, které tyto číselníky používají. Povinnost dodržování tohoto předpisu je povinnou součástí smluvního dokumentu a podmínkou jeho uzavření. 5. Pro externí zhotovitele aplikačních SW produktů, používajících daný okruh číselníků a číselníkových souborů, je dodržení ustanovení tohoto předpisu povinnou součástí smluvního dokumentu a podmínkou jeho uzavření. 6. Předpis ve vztahu k externím uživatelům je TNP s úrovní přístupu B podle předpisu ČD M1, tj. může být poskytován pouze na základě smluvního vztahu za cenu zohledňující celkové náklady na jeho tvorbu. 7. Při uzavírání smluvního dokumentu s externími subjekty je nutné dodržet podmínky pro poskytování předpisu stanovené předpisem M1 a v případě poskytování dat podmínky stanovené Organizačním opatřením pro ochranu údajů z IS ČD, č.j / GŘ. 11

13 8. Gestorským útvarem předpisu je útvar informatiky a strategie ČD. 9. Výjimky z uplatnění jednotlivých ustanovení tohoto předpisu povoluje gestorský útvar tohoto předpisu Neobsazeno. Kapitola II. Základní pojmy 12. číselník Seznam hodnot kódu a jejich významu ve formě vzájemně přiřazených dvojic. Poznámka: výraz číselník vznikl v době, kdy hodnoty kódů byly vesměs číselné. Je tak rozšířen, že se používá i nyní, kdy hodnoty kódů jsou i písmena (viz ČSN ). 13. kód Soubor pravidel, podle kterých se promítají prvky jednoho souboru do jiného souboru. (viz ČSN ). Poznámka: tj. stanovené označení určitého prvku nebo jeho vlastnosti. 14. číselníkový soubor Číselník k označování určitých objektů a popisu jejich charakteristik, (tj. číselník dle čl. 12 rozšířený o další datové prvky popisující kvalitativní a/nebo kvantitativní vlastnosti tohoto objektu). Poznámka: pokud to nevyžadují zvláštní důvody, je v dalším textu použit pojem číselník i pro číselníkový soubor. 15. klasifikace Proces nebo výsledek procesu, v němž se jednotlivým identifikovaným vlastnostem objektů přiřazují jejich možné kódy. 16. základní tvar číselníku Číselník, jehož metodika tvorby, forma popř. naplnění jsou definovány konkrétním legislativním dokumentem, který určuje jeho využití v cílových úlohách a IS. V dalším vždy pojmem číselník rozumíme číselník v základním tvaru. 17. modifikace číselníkového souboru Technická úprava číselníkového souboru, která se od jeho základního tvaru liší výběrem použitých položek věty (strukturou) nebo formální úpravou (např. diakritikou v popisném textu). 12

14 18. varianta číselníku Technická úprava číselníkového souboru, která se od základního tvaru nebo modifikace číselníkového souboru může lišit pouze výběrem dat pomocí vhodného filtru. 19. vydání číselníku Obsah číselníku vyhlášený k určitému datu. 20. změna číselníku Dílčí aktualizace obsahu příslušného vydání číselníku provedená a vyhlášená k určitému datu. 21. verze číselníku Obsah číselníku odpovídající vydání nebo změně číselníku. 22. datová podoba číselníku Číselník v počítačově zpracovatelném formátu (tabulka, databáze, ). 23. textová podoba číselníku Tištěná nebo elektronická textová verze číselníku. 24. změnový soubor Soubor, umožňující adresně zachycovat a archivovat jednotlivé změny hodnot klíčů a neklíčových položek číselníku v závislosti na čase. 25. vazební číselník Soubor, který umožňuje vzájemné přiřazení jednotlivých výskytů alespoň dvou různých objektů pomocí alespoň dvou různých kódů. 26. převodník (převodový můstek) Vazební číselník, s jehož pomocí lze převést určitou hodnotu kódového údaje, popisujícího určitou vlastnost prvku daného objektu na jinou kódovou hodnotu. Poznámka: převodník se zpravidla používá při jednorázové transformaci dat. 27. gesce číselníku Souhrn činností, zabezpečujících průběžně, s ohledem na vývoj potřeb IS a jeho podstatného okolí, existenci určitého číselníku a jeho věcný soulad s potřebami dalšího zpracování dat o sledovaných objektech (vč. uplatnění v SW produktech) a příslušnou legislativou, publikaci a souhrnný dohled nad legislativou, týkající se příslušných číselníků. 28. koordinace správy číselníků Souhrn činností zabezpečujících soulad číselníků a jejich návaznosti na ostatní funkce IS ČD jako celku. 29. centrální správa číselníků 13

15 Zabezpečuje provozování a distribuci í číselníků. Zahrnuje: a) shromažďování různých číselníků od jednotlivých gestorů a prověřování jejich vzájemné konzistence, b) volbu vhodných způsobů zobrazení číselníků v datech (kódování), c) fyzické provádění aktualizace číselníků, d) distribuci číselníků, tj. provádění konverzí souborů do forem, potřebných pro zpracování dat v různých HW a SW prostředích, a to bez věcných změn jejich obsahu, přenosy těchto souborů stanovenému okruhu organizačních míst resp. do prostředí určených SW produktů, e) provozní zajišťování distribuovaných dat a odstraňování technických závad vznikajících při distribuci, f) evidenci operací prováděných sčíselníkem, g) vytváření všeobecně organizačních podmínek pro provozování (vč. školení, archivace, podmínek evidence ap.), h) správu a využití specializovaných SW produktů podporující výše uvedené činnosti Neobsazeno. 14

16 ČÁST DRUHÁ SYSTÉM SPRÁVY ČÍSELNÍKŮ Kapitola I. Všeobecná ustanovení 35. Každý číselník musí mít jednoznačně přiřazené role, stanovené nejpozději v okamžiku zadání požadavku na zařazení číselníku do centrální správy. 36. Správa číselníků zahrnuje následující role: a) řídící útvar, b) gestor číselníku, c) centrální správce číselníků ČD, d) uživatel číselníku. 37. Řídícím útvarem centrální správy číselníků je útvar informatiky a strategie ČD. Ostatní role centrální správy zajišťuje řídící útvar v rámci platné organizační struktury ve spolupráci s vedoucím dotčeného útvaru. 38. Číselník bez určeného gestora nesmí být do systému centrální správy zařazen. Výjimky z tohoto ustanovení může povolit na omezenou dobu pouze řídící útvar. 39. Gesce centrálně spravovaných číselníků je zásadně organizačně oddělena od realizace ostatních technických činností jejich centrální správy. 40. Konkrétní odpovědní pracovníci jsou k výkonu funkcí v rámci přiřazené role správy číselníků, uvedené v čl. 36, ustavováni rozhodnutím vedoucího pracovníka věcně příslušného útvaru tak, aby byly zohledněny potřeby předepsaných činností správy číselníků v rámci celé sítě ČD. 41. Každá organizační složka pověřená některou z rolí správy číselníků je odpovědná za škody, vzniklé porušením povinností, vyplývajících z tohoto předpisu, způsobených: a) neposkytnutím informací o věcných změnách v obsahu nebo datové struktuře číselníků, b) opožděnou distribucí dat, c) použitím formálně nebo věcně chybné verze distribuovaných číselníků, d) chybami navazujících zpracování, plynoucích z uvedených příčin. 42. Vyvozování sankcí z neplnění odpovědnosti přísluší na návrh řídícího útvaru příslušným vedoucím pracovníkům, do jejichž působnosti daný subjekt spadá. 15

17 Neobsazeno. Kapitola II. Řídící útvar správy číselníků 45. Řídící útvar odpovídá zejména za zabezpečení souladu obsahu číselníků s potřebami zpracování dat v rámci IS ČD, vč. všeobecných podmínek jejich evidence, distribuce, archivace, apod. 46. K dosažení požadovaných cílů má řídící útvar pravomoc k: a) organizování potřebných akcí souvisejících se zaváděním, rušením a dalším využitím všech typů číselníků, b) koordinaci činnosti gestorů a odsouhlasování datové podoby číselníků, c) zařazení číselníků do centrální správy, d) vytváření specializovaných dokumentací ke správě číselníků, e) povolování výjimek z běžných pravidel provozování číselníků. 47. Řídící útvar je odpovědný za: koordinaci správy číselníků, včasné zadání jednorázových převodníků a vazebních číselníků, obsah číselníků centrálního významu, které zabezpečují integrační provozní funkce IS ČD jako celku, kvalitu systému centrální správy. 48. Všechna rozhodnutí řídícího útvaru týkající se systému správy, povolování výjimek z ustanovení tohoto předpisu, apod. musí být písemně oznámena zejména gestorovi, centrálnímu správci číselníků resp. uživateli, který daný stav aktivně ovlivňuje Neobsazeno. Kapitola III. Gestor číselníku 55. Gestor číselníku je subjektem, odpovědným za: a) definici úplné struktury číselníku (metodiku klasifikace) b) definici potřebných převodníků a vazebních souborů, c) návrh hodnot kódů číselníku resp. atributů číselníkových souborů, d) vyhlášení a zrušení platnosti číselníku a jeho jednotlivých vydání resp. změn, e) soulad obsahu číselníku s: 16

18 potřebami věcného zpracování dat příslušné odbornosti, terminologickými a jinými normami, f) věcný obsah aktuálního verze číselníku. 56. Gestorem číselníku je zpravidla organizační složka odpovědná i za věcnou správu objektů, jejichž vlastnosti jsou pomocí daného číselníku popisovány a je také gestorským útvarem odpovídající legislativy dle předpisu M U nových číselníků, musí být gestor stanoven v průběhu řešení projektu nebo nákupu hotového IS, které zavedení nového číselníku vyžadují. 58. Při plnění uvedených úkolů spolupracuje gestor zejména s: a) řídícím útvarem, b) gestory číselníků navazujících částí IS ČD, c) centrálním správcem číselníku, d) uživateli číselníku a zhotoviteli resp. řešiteli významných úloh / projektů, které číselník využívají, e) jinými subjekty mimo ČD, kteří mají význam pro současný a budoucí stav příslušného číselníku. 59. Gestor uplatňuje u řídícího útvaru požadavky na zařazení nového číselníku do systému centrální správy nebo na inovaci existujícího číselníku tak, aby bylo možno provést včas, s ohledem na stupeň inovace číselníku, potřebné technické úpravy v dotčených částech IS ČD. 60. Provádění jakýchkoli úprav metodiky klasifikace, hodnot kódů, atributů nebo datových struktur číselníků v centrální správě bez vědomí příslušného gestora není přípustné. 61. V případě přípravy inovace číselníku (tj. změn datové struktury nebo významu položek) nebo zrušení číselníku, který je již zařazen do systému centrální správy číselníků, je gestor povinen oznámit tyto změny nejméně 60 kalendářních dní před legislativním nabytím účinnosti těchto změn písemně řídícímu útvaru, který zajistí jejich projednání s: a) centrálním správcem číselníků, b) všemi gestory centrálně spravovaných navazujících číselníků, c) všemi metodiky centrálně evidovaných úloh / projektů, které tento číselník nebo navazující číselníky používají. Inovaci / zrušení číselníku lze provést pouze způsoben, který je přijatelný pro všechny úlohy danýčíselník využívající. 62. Gestor je povinen zajistit opravu příslušných předpisů vázaných na aktualizované číselníky nebo zpracování změn a dodatků k těmto předpisům tak, aby je bylo možno distribuovat v textové podobě na dohodnutém nosiči dat spolu s aktualizovanými číselníky. 63. Následně gestor schvaluje inovaci nebo zrušení číselníku a změny oznámí ve Věstníku. Řídící útvar oznámí tuto změnu centrálnímu správci a všem uživatelům. 17

19 Neobsazeno. Kapitola IV. Centrální správce číselníků 66. Centrální správce je výkonným orgánem řídícího útvaru a jednotlivých gestorů číselníků odpovědným za vytváření základních předpokladů pro bezchybné provozování aktuálních verzí číselníků u uživatelů, spočívající v: a) zajištění úplnosti a vzájemné konzistence všech číselníků spadajících do centrální správy a dodržení pravidel jejich evidence, b) prvotním pořízení datové podoby, je-li tím pověřen gestorem a řídícím útvarem, c) zajištění souladu aktuální datové podoby číselníku s věcným obsahem převzatým od gestora, d) aktualizaci obsahu číselníku při změnách, je-li touto činností pověřen, e) archivaci jednotlivých verzí číselníku, f) distribuci datových podob číselníků ve smluvených termínech a v dohodnutém formátu, g) publikaci změn, rozhodnutí a schválených úprav týkajících se číselníků v gestorem stanoveném formátu, je-li touto činností pověřen, h) správě a využití specializovaných SW aplikací podporujících činnosti s číselníky. 67. Za správnost obsahu spravovaných číselníkových dat je centrální správce odpovědný pouze v rozsahu poskytnutých podkladů ze strany gestora. 68. Pracoviště centrálního správce má dále právo a povinnost: a) zajišťovat tvorbu a / nebo certifikaci SW podpory pro tuto správu podle dále uvedených zásad, zejména tvorbu změnových souborů k číselníkům, b) v případě zařazení nového číselníku do systému centrální správy nebo inovace existujícího číselníku je po schválení věcného obsahu číselníku povinen písemně předat nejméně 30 pracovních dní před legislativním nabytím účinnosti číselníku definitivní strukturu číselníku: c) všem gestorům centrálně spravovaných navazujících číselníků, d) všem gestorům centrálně evidovaných úloh / projektů, které tento nebo navazující číselníky používají, e) vést evidenci subjektů centrální správy a uživatelů pracujících s číselníky nebo využívajících číselníky, které jsou předmětem správy, a poskytovat tyto informace všem subjektům zúčastněným na centrální správě číselníků a jiným oprávněným osobám, f) průběžně sledovat provozování číselníků, g) projednat s gestorem možnost posunutí termínu distribuce určený gestorem v případě, že: h) podklady od gestora jsou neúplné, nejednoznačné nebo rozporné, i) podklady od gestora nemají předepsanou formu, 18

20 j) termín nezohledňuje dohodnutým způsobem rozsah zadaných změn, při rozsahu změn nad 10 % objemu databáze musí být podklady předány nejpozději 14 dní před požadovaným termínem aktualizace, k) poskytovat informace o spravovaných číselnících všem oprávněným osobám, podílejícím se na řešení, užívání a provozování IS ČD. 69. Při plnění uvedených úkolů centrální správce číselníků spolupracuje zejména s: a) řídícím útvarem, b) gestory číselníků zařazených do centrální správy, c) metodiky navazujících úloh a IS, d) lokálními správci jednotlivých číselníků, e) řešiteli projektů / úloh daný číselník generujících a využívajících Neobsazeno. Kapitola V. Uživatelé číselníků A. VŠEOBECNĚ 75. Uživatelem číselníku je kterákoli složka ČD nebo externí organizace, která daný číselník využívá při plnění svých pracovních povinností na základě TNP, příslušného řídicího aktu nebo smlouvy. 76. Pokud uživatel číselníku využívá k zajištění své hospodářské činnosti SW aplikaci, která využívá daný číselník ČD, pak uživatel vstupuje do systému centrální správy jako koncový uživatel IS nebo provozovatel IS. Z tohoto důvodu je pak také nutně uživatelem číselníku již zhotovitel resp. řešitel IS v době vývoje tohoto IS. 77. Konkrétní povinnosti jednotlivých typů uživatelů jsou popsány v následujících odstavcích a oddílech této kapitoly: a) Zhotovitel IS ČD - viz oddíl B. Vývoj IS ČD, b) Provozovatel (Koncový uživatel) IS ČD - viz oddíl C. Provoz IS ČD. 78. Uživatelé jednotlivých číselníků jsou zařazeni do systému centrálně organizované distribuce číselníků na základě písemného požadavku adresovaného centrálnímu správci obsahujícího: a) přesnou specifikaci požadovaných číselníků (dle označení číselníku nebo jeho modifikace) b) přesnou adresu uživatele, c) jméno odpovědného zástupce uživatele pro převzetí a rozšíření distribuovaných verzí na pracovištích uživatele, 19

21 d) přístup k elektronické poště odpovědného zástupce uživatele. 79. Uživatel má právo požadovat zajištění aktuálního stavu potřebných číselníků ve frekvenci nutné pro věcnou správnost své datové základny, a to v potřebném formátu a kódové stránce schválených pro daný číselník. 80. Pokud uživatel číselníku vyžaduje distribuci na dohodnutých nosičích dat, je povinen správci číselníků poskytnout nezbytný počet těchto nosičů. V případě elektronické výměny dat musí být mezi uživatelem a správcem zajištěn přístup k příslušným adresářům na dohodnuté straně. 81. Odpovědný zástupce uživatele určený pro kontakt se správcem číselníků, je osobně odpovědný za včasné (vzhledem k periodicitě zpracování dat) zavedení aktuálních verzí číselníků a číselníkových souborů do prostředí, které tyto číselníky využívá Neobsazeno. B. VÝVOJ IS ČD 85. Tento předpis ve vztahu k vývoji IS ČD upravuje pouze podmínky využití číselníků ve fázi vývoje IS nebo implementace nakoupeného IS. 86. Při vývoji nebo implementaci nakoupeného IS je zhotovitel projektu povinen se informovat u centrálního správce číselníků o stavu číselníkové základny ČD. Vždy je třeba respektovat a využívat existující číselníky a jejich struktury. 87. V případě věcných rozdílů mezi existujícími číselníky a potřebami řešení vedoucích k potřebě vytvoření některé z úprav číselníků nebo návrhu nového číselníku, projedná zhotovitel projektu tento návrh cestou zadavatele projektu s příslušným gestorem a dalšími účastníky správy číselníků v rozsahu popsaném v části druhé tohoto předpisu. 88. Zhotovitel projektu je povinen zpracovat dokumentaci všech číselníků, které jsou tímto produktem zaváděny jako nové nebo inovované (s výjimkou interních číselníků ve smyslu čl. 91). 89. V případě kupovaného SW díla pořizuje tento seznam na základě provozní dokumentace IS zpracovatel zaváděcího dokumentu, kterým se formulují podmínky provozování produktu v rámci IS ČD. 90. Evidenci všech číselníků IS vede zhotovitel projektu nebo zpracovatel zaváděcího dokumentu samostatně v dokumentaci IS a předává do evidence centrálnímu správci číselníků. 20

22 91. Správa interních číselníků SW produktů, které slouží k podpoře jejich jednotlivých funkcí, které však nejsou mimo tyto SW produkty distribuovány ani zvlášť archivovány, má charakter autorského řešení a není tímto předpisem upravena. Musí však být vždy popsána v provozní dokumentaci. 92. Způsob provozního zajištění aktualizace číselníků používaných v IS vč. jejich modifikací (technické a organizační požadavky) musí být popsán v provozní dokumentaci tohoto IS Neobsazeno. C. PROVOZ IS ČD 95. Provozovatel IS ČD je výkonný orgán uživatelského útvaru zabezpečující provoz a SW údržbu stanoveného IS. V tomto smyslu je také technicky vybaven a kvalifikován, vč. speciální podpory od zhotovitele IS. 96. Provozovatel IS ČD je povinen znát technické a organizační podmínky využití všech typů číselníků jím provozovaného IS ČD. V tomto smyslu spolupracuje dle pokynů řídícího útvaru a uživatelského útvaru IS na: a) zpracování potřebné provozní dokumentace, b) posuzování důsledků úprav číselníků a příčin případných provozních závad a jejich odstraňování, c) školení uživatelů, d) a dalších potřebných aktivitách zejména s: centrálním správcem číselníků, lokální správcem číselníků, je-li stanoven, koncovými uživateli. 97. Provozovatel IS ČD má, kromě zhotovitele IS, jako jediný právo měnit a upravovat v souladu s provozní dokumentací a v rozsahu, který daný IS umožňuje bez změny programového kódu (zdrojových textů programů), interní číselníky tak, aby bylo dosaženo nové požadované chování příslušného produktu. O těchto úpravách vede dokumentaci a informuje o nich všechny zainteresované subjekty. 98. Správou číselníků na konkrétním provozním pracovišti IS může být na základě provozní dokumentace IS pověřen lokální správce číselníků. 99. Lokální správce číselníků je odpovědným za včasné a technicky bezchybné přenášení aktuálních verzí číselníků resp. jejich změnových souborů, převzatých od centrálního správce číselníků, do prostředí místní sítě, případně do míst jejich využití na provozním pracovišti IS nebo pracovištích jednotlivých koncových uživatelů v rámci provozu IS Při plnění uvedených úkolů spolupracuje lokální správce číselníků zejména s: 21

23 a) centrálním správcem, b) koncovými uživateli na obsluhovaných místech Kromě plnění úkolů, vyplývajících z obsahu čl. 96 je povinností lokálního správce: a) vést evidenci stavu číselníků instalovaných na místní síti a na jim obsluhovaných místech, b) vést evidenci obsluhovaných míst, s nimiž spolupracuje, a tuto evidenci poskytovat centrálnímu správci číselníků, c) provádět archivaci souborů číselníkových dat Podle způsobu aktualizace číselníků v tom kterém IS je za použití správné (aktuální) verze číselníků, které využívá, zodpovědný lokální správce nebo koncový uživatel. Koncový uživatel nezasahuje do obsahu číselníků. Změny navrhuje gestorovi přímo nebo prostřednictvím centrálního popř. lokálního správce Neobsazeno. 22

24 ČÁST TŘETÍ HLAVNÍ ZÁSADY PRÁCE SČÍSELNÍKY Kapitola I. Všeobecná ustanovení 11. Každý číselník musí být definován v příslušném TNP. 12. Texty číselníků, obsažené v předpisech, které je definují, musí být z důvodů aktualizace zásadně formálně odděleny od tohoto předpisu, zpravidla jde o formu přílohy nebo specializované služební rukověti, a jako takové i při každém vydání číselníku zveřejňovány technickými prostředky odpovídajícími stupni závažnosti, rozsahu a dalším charakteristikám číselníku. 13. S číselníkem v centrální správě jsou prováděny operace, související s vydáním číselníku, následnými změnami obsahu, realizací datového zpracování (datové podoby) a používáním číselníku, popsané v kapitole II této části. Poznámka: Schéma správy číselníků (datové a řídící toky, operace sčíselníky) obsahuje Příloha Centrální správce vede evidenci číselníků a činností sčíselníky, popsanou v kapitole III této části. 15. Činnosti centrální správy jsou podpořeny systémem speciálních SW aplikací. Problémem vlastností SW aplikací ve vztahu kčíselníkům se zabývá část čtvrtá tohoto předpisu Neobsazeno. Kapitola II. Operace sčíselníky A. VŠEOBECNĚ 114. Základní operace sčíselníky jsou: a) založení, b) inovace číselníku v důsledku změny metodiky klasifikace, c) aktualizace datového obsahu, d) vytváření výstupních formátů, modifikací a variant, e) zrušení, f) distribuce, 23

25 g) provozní zajištění Výsledkem vydání číselníku (tj. současnému vydání odpovídající TNP dle M1) nebo dílčích změn obsahu číselníku dle čl. 114 c) je nová verze číselníku. Jedné verzi číselníku odpovídá právě jedna datová podoba číselníku a jeho případných modifikací a variant. Pouze v případě chybného počítačového zpracování, kdy je třeba zpracovat datovou podobu znovu nebo opakovaně, vzniká několik zpracování datových podob. Tato skutečnost musí být zřetelně vhodně vyznačena, např. identifikací pořadí v rámci verze číselníku Inovace číselníku dle čl. 114 b) je vyvolána změnou metodiky klasifikace nebo využití číselníku vedoucí k zásadní změně předpisu definujícího tento číselník. Má za následek zásadní změnu základního tvaru a datové podoby číselníku (modifikace datové struktury věty základního tvaru číselníku) a zpravidla vede ke změnám v chování uživatelských SW aplikací. V případě inovace číselníku je identifikace číselníku zachována, upravuje se pouze datová struktura Oznámení o zavedení, zrušení a změnách číselníků jsou publikována obvyklým způsobem ve Věstníku ČD a popřípadě Věstníku Dopravy Neobsazeno. B. ZALOŽENÍ, INOVACE A ZRUŠENÍ ČÍSELNÍKU 122. Náměty vedoucí ke vzniku nebo inovaci číselníku vycházejí z širších souvislostí inovací technologií práce s objekty, které jsou předmětem sledování IS nebo metodiky činnosti vlastního IS S ohledem na tyto procesy formulují potřebu založení nového číselníku nebo jeho inovaci: a) gestoři existujících číselníků, b) pracovníci organizačních složek (odborných útvarů) odpovědných za rozvoj technologie popisované příslušnými číselníky, c) uživatelé číselníků, d) zhotovitelé projektů Před vytvořením požadavku na vznik nového číselníku musí být v rámci přípravné činnosti projektu ověřeno a písemně doloženo, že není možno použít již existující číselník nebo jeho modifikaci. Je nutno ověřit zda: a) existuje nějaká věcně totožná nebo příbuzná verze manuálně vedeného vzoru, b) existuje SW vybavení certifikované pro vlastní správu daného číselníku nebo nějaká jiná SW aplikace pracující s tímto číselníkem, c) je návaznost navrhovaného číselníku na cílové úlohy zpracování dat, d) byla provedena prověrka použitelnosti existujících číselníků. 24

26 125. Každá vlastnost (skutečnost) smí být popsána pouze jediným číselníkem V zájmu minimalizace celkového počtu číselníků a dosažení standardizace jejich obsahu je nutno preferovat převzetí (s případnou modifikací) již existujícího číselníku Požadavky na zařazení nového číselníku do systému centrální správy nebo na inovaci existujícího číselníku předkládá gestor nebo v jeho zastoupení zhotovitel uživatelského IS ČD řídícímu útvaru písemně v takové podobě, aby zahrnoval: a) obsah číselníku, definovaný: předpisem nebo seznamem hodnot a jejich specifikací nebo přímým seznamem položek číselníkového souboru včetně jejich formátu (typ a rozsah), b) požadavky na zdroj, způsob a periodicitu aktualizace se zohledněním rozsahu změn při stanovení termínů distribuce, c) požadavky na způsob prvotního naplnění dat nebo jejich konverze z existující verze číselníku, d) termín naplnění nebo úpravy číselníku Předmětem příprav zavedení číselníku nebo jeho inovace je i prověrka důsledků pro rutinně provozované SW aplikace ČD Odpovědnost za činnosti uvedené včl má gestor číselníku Zavedení nového číselníku do IS ČD nebo jeho inovaci zajišťuje na základě výše uvedených jednání řídící útvar V případě vzniku nového číselníku nebo inovace číselníku musí řídící útvar ve spolupráci s uživatelskými útvary IS ČD zajistit úpravu SW aplikací, které ho využívají, a konverzi dat z předchozího stavu do nového pomocí vhodných převodníků V případě, že je na základě zadání nezbytné pro naplnění daného číselníku vytvořit specializovanou SW podporu, je nutné při návrhu termínů pro jeho naplnění zohlednit dobu nezbytnou pro vytvoření této SW podpory V případě, že prvotní naplnění zajišťuje gestor nebo jiný zpracovatel určený gestorem vlastními SW prostředky, učiní tak po projednání s centrálním správcem v podobě kompatibilní s prostředky centrálního správce a výsledek mu předá nejméně s jednou kopií na dohodnutém nosiči dat Zrušení platnosti číselníku musí být provedeno postupem shodným s postupy založení číselníku (čl ) a ověřeny dopady tohoto kroku do existujících SW produktů a dlouhodobě archivovaných dat, která rušený číselník využívají. 25

27 135. Gestor je povinen po projednání změn s gestory uživatelských úloh oznámit změny v souladu sčl. 61 v dostatečném časovém předstihu před termínem platnosti změny Neobsazeno. C. AKTUALIZACE ČÍSELNÍKŮ 138. V rámci aktualizace číselníku dochází ke změnám datového obsahu posledního platného vydání, a to vždy beze změn metodiky klasifikace číselníku (datové struktury). Aktualizace číselníku řeší: a) úpravy číselníku nebo hodnot atributů číselníkového souboru, b) doplnění nových hodnot kódů číselníku nebo vět číselníkového souboru, c) změnu hodnot kódu nebo zrušení neplatného kódu (klíčového identifikátoru) číselníku Při aktualizaci se vždy uvede počáteční stav a výsledný stav věty číselníku. V procesu aktualizace tak vzniká nová verze číselníku, které obsahuje aktuální data, historická data a případně změnový soubor O povinnosti zavést pro potřeby zachycení změn číselníku změnové soubory se rozhoduje s ohledem na uživatelské informační systémy, a to zejména na: a) frekvenci zpracování dat ve vztahu k frekvenci změn číselníku, b) rozsah části IS ČD, v níž je číselník používán Návrh na aktualizaci číselníku se v zásadě řídí stejnými principy jako návrh na založení nového číselníku (oddíl B. této kapitoly). Tyto principy přitom musí být použity přiměřeně významu a rozsahu aktualizace tak, aby nevedly k destabilizaci rutinního provozu IS ČD a ztrátě možností zpracování archivních dat. Rozhodující roli v procesu aktualizace má v souladu sčl. 55f) gestor Odpovědnost za posouzení dosahu aktualizace číselníku pro uživatelské SW aplikace má gestor číselníku Aktualizace obsahu datové verze číselníku může být prováděna pouze způsobem odsouhlaseným centrálním správcem s dodržením předepsaných metodických a technických postupů vázaných na daný SW Aktualizaci číselníku zajišťuje gestor, který provádí certifikaci obsahu, tj. schválení změn obsahu číselníku a vyhlášení data jejich platnosti V případě, že gestor zadá aktualizaci číselníku centrálnímu správci nebo jinému zpracovateli, je povinen jim poskytnout písemně nebo na dohodnutém nosiči dat veškeré po- 26

Předpis. pro jednotné označování tratí. a kolejišť. v informačním systému ČD

Předpis. pro jednotné označování tratí. a kolejišť. v informačním systému ČD České dráhy ČD M12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť v informačním systému ČD M12 Účinnost od 1. 7.1997 České dráhy ČD M12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť v informačním

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2.

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2. BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍHO ŘÁDU - INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

Informační koncepce. podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje. Verze 1.2 (platná od 01/2011)

Informační koncepce. podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje. Verze 1.2 (platná od 01/2011) Informační koncepce podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje Verze 1.2 (platná od 01/2011) Zpracoval CORTIS Consulting s.r.o. Ing. Tomáš Kuba Ing. Tomáš Hrabík Schválil Ing. Václav Koudele

Více

Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru

Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru Popis a sumarizace struktury, procesu a výstupů kultivace systému DRG Datum Zpracoval Národní referenční centrum 24. 8.

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Nakládání s majetkem

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Nakládání s majetkem Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Nakládání s majetkem v rámci e-gov 28. 08. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 4 Použité pojmy... 5 1 Úvodní informace... 6 1.1 Obecná doporučení...

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004)

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004) SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI Metodika (verze k 5-1-2004) Metodika je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

Provozní řád běžného provozu NEN pro I. etapu Otevřený zkušební provoz

Provozní řád běžného provozu NEN pro I. etapu Otevřený zkušební provoz Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Provozní řád běžného provozu NEN pro I. etapu Otevřený zkušební provoz [Provozovatel NEN: DATASYS s.r.o., se sídlem Praha 3, Jeseniova 2829/20, PSČ 130 00, IČO: 61249157]

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

Certifikační politika Správy základních registrů

Certifikační politika Správy základních registrů Certifikační politika Správy základních registrů Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 1.srpna 2012 Schválil: Klasifikace: Ředitel SZR Veřejný dokument Obsah 1. Úvod... 5 1.1 Přehled... 5 1.2 Název a jednoznačné

Více