České dráhy, a.s. ČD I 15. Správa číselníků. Úroveň přístupu C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České dráhy, a.s. ČD I 15. Správa číselníků. Úroveň přístupu C"

Transkript

1 České dráhy, a.s. ČD I 15 Správa číselníků Úroveň přístupu C

2 České dráhy ČD I 15 Správa číselníků ČD Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne č.j.: /2004-O26 Účinnost od

3 2

4 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH.. 5 ROZSAH ZNALOSTÍ... 7 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I. Úvodní ustanovení Kapitola II. Základní pojmy ČÁST DRUHÁ SYSTÉM SPRÁVY ČÍSELNÍKŮ.. 15 Kapitola I. Všeobecná ustanovení Kapitola II. Řídící útvar správy číselníků Kapitola III. Gestor číselníku Kapitola IV. Centrální správce číselníků Kapitola V. Uživatelé číselníků A. VŠEOBECNĚ B. VÝVOJ IS ČD C. PROVOZ IS ČD ČÁST TŘETÍ HLAVNÍ ZÁSADY PRÁCE SČÍSELNÍKY.. 23 Kapitola I. Všeobecná ustanovení Kapitola II. Operace sčíselníky A. VŠEOBECNĚ B. ZALOŽENÍ, INOVACE A ZRUŠENÍ ČÍSELNÍKU C. AKTUALIZACE ČÍSELNÍKU D. ÚPRAVY ČÍSELNÍKŮ E. DISTRIBUCE ČÍSELNÍKŮ F. PROVOZNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČÍSELNÍKŮ Kapitola III. Evidence číselníků ČÁST ČTVRTÁ SOFTWAROVÁ PODPORA PRÁCE SČÍSELNÍKY.. 31 Kapitola I. Informační systém Centrální správy Kapitola II. Vlastnosti aplikačního SW ČÁST PÁTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY. 33 PŘÍLOHY Příloha č. 1 Schéma správy číselníků. 34 3

5 4

6 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) číslo č.j. Změna Předpis účinnost od opravil dne podpis 1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 5

7 6

8 ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka Funkce Znalost GŘ Ředitelé odborů informativní GŘ Styční zaměstnanci pro informatiku úplná Odbor 26 GŘ Vedení odboru Systémoví specialisté pro informatiku úplná TELEMATIKA Vedení úseku informatiky Zaměstnanci určení ředitelem TELEMATIKY úplná TELEMATIKA Ostatní zaměstnanci informativní TELEMATIKA Zhotovitelé IS ČD úplná Ostatní organizační a výkonné jednotky Vedoucí jednotek Zaměstnanci útvarů informatiky informativní Ostatní organizační a výkonné jednotky Zaměstnanci určení vedoucím jednotky úplná Externí Zhotovitelé IS ČD úplná 7

9 8

10 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ASCI ČD GŘ HW IS SW TNP American Standard Code for Information Interchange České dráhy, a.s. Generální ředitelství hardware informační systém software technicko-normativní dokumenty a interní předpisy dle M1 9

11 10

12 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I. Úvodní ustanovení 1. Předpis pro centrální správu číselníků a číselníkových souborů ČD (dále jen předpis) upravuje metodiku návrhu, naplňování, údržby, datového (počítačového) zpracování, distribuce a používání číselníků a číselníkových souborů, sloužících pro popis a zobrazení objektů ve správě organizačních složek ČD, a vyjádření jejich technických, ekonomických a provozních parametrů a činností s nimi spojených. 2. Předpisem daná metodika se týká správy číselníků a číselníkových souborů ČD celosíťového významu a číselníků zařazených do centrální správy a udržovaných v ČD z externích zdrojů mimo ČD za účelem vedení a prezentace dat, které jsou požadovány pro ČD a od ČD ze strany jiných institucí a subjektů včetně státu. 3. Předpis je závazný pro všechny organizační složky ČD, které provozují, objednávají nebo vytvářejí libovolnou SW aplikaci definovanou jako centrálně sledovaná součást IS ČD, a ostatní uživatele využívající uvedené číselníky pro plnění svých pracovních povinností. Pro uživatele a organizační složky, které používají anebo připravují číselníky, nezařazené do centrální správy číselníků nebo sledované části IS ČD, je při výkonu činností popsaných tímto předpisem obsah příslušných ustanovení doporučený. 4. Předpis je dále závazný i pro všechny subjekty mimo ČD, které pro ČD na smluvním základě vykonávají činnosti, naplňující tímto předpisem upravené dílčí části správy číselníků a číselníkových souborů (např. pořizování), nebo pokud je předmětem jejich dodávky zpracování dat, které tyto číselníky používají. Povinnost dodržování tohoto předpisu je povinnou součástí smluvního dokumentu a podmínkou jeho uzavření. 5. Pro externí zhotovitele aplikačních SW produktů, používajících daný okruh číselníků a číselníkových souborů, je dodržení ustanovení tohoto předpisu povinnou součástí smluvního dokumentu a podmínkou jeho uzavření. 6. Předpis ve vztahu k externím uživatelům je TNP s úrovní přístupu B podle předpisu ČD M1, tj. může být poskytován pouze na základě smluvního vztahu za cenu zohledňující celkové náklady na jeho tvorbu. 7. Při uzavírání smluvního dokumentu s externími subjekty je nutné dodržet podmínky pro poskytování předpisu stanovené předpisem M1 a v případě poskytování dat podmínky stanovené Organizačním opatřením pro ochranu údajů z IS ČD, č.j / GŘ. 11

13 8. Gestorským útvarem předpisu je útvar informatiky a strategie ČD. 9. Výjimky z uplatnění jednotlivých ustanovení tohoto předpisu povoluje gestorský útvar tohoto předpisu Neobsazeno. Kapitola II. Základní pojmy 12. číselník Seznam hodnot kódu a jejich významu ve formě vzájemně přiřazených dvojic. Poznámka: výraz číselník vznikl v době, kdy hodnoty kódů byly vesměs číselné. Je tak rozšířen, že se používá i nyní, kdy hodnoty kódů jsou i písmena (viz ČSN ). 13. kód Soubor pravidel, podle kterých se promítají prvky jednoho souboru do jiného souboru. (viz ČSN ). Poznámka: tj. stanovené označení určitého prvku nebo jeho vlastnosti. 14. číselníkový soubor Číselník k označování určitých objektů a popisu jejich charakteristik, (tj. číselník dle čl. 12 rozšířený o další datové prvky popisující kvalitativní a/nebo kvantitativní vlastnosti tohoto objektu). Poznámka: pokud to nevyžadují zvláštní důvody, je v dalším textu použit pojem číselník i pro číselníkový soubor. 15. klasifikace Proces nebo výsledek procesu, v němž se jednotlivým identifikovaným vlastnostem objektů přiřazují jejich možné kódy. 16. základní tvar číselníku Číselník, jehož metodika tvorby, forma popř. naplnění jsou definovány konkrétním legislativním dokumentem, který určuje jeho využití v cílových úlohách a IS. V dalším vždy pojmem číselník rozumíme číselník v základním tvaru. 17. modifikace číselníkového souboru Technická úprava číselníkového souboru, která se od jeho základního tvaru liší výběrem použitých položek věty (strukturou) nebo formální úpravou (např. diakritikou v popisném textu). 12

14 18. varianta číselníku Technická úprava číselníkového souboru, která se od základního tvaru nebo modifikace číselníkového souboru může lišit pouze výběrem dat pomocí vhodného filtru. 19. vydání číselníku Obsah číselníku vyhlášený k určitému datu. 20. změna číselníku Dílčí aktualizace obsahu příslušného vydání číselníku provedená a vyhlášená k určitému datu. 21. verze číselníku Obsah číselníku odpovídající vydání nebo změně číselníku. 22. datová podoba číselníku Číselník v počítačově zpracovatelném formátu (tabulka, databáze, ). 23. textová podoba číselníku Tištěná nebo elektronická textová verze číselníku. 24. změnový soubor Soubor, umožňující adresně zachycovat a archivovat jednotlivé změny hodnot klíčů a neklíčových položek číselníku v závislosti na čase. 25. vazební číselník Soubor, který umožňuje vzájemné přiřazení jednotlivých výskytů alespoň dvou různých objektů pomocí alespoň dvou různých kódů. 26. převodník (převodový můstek) Vazební číselník, s jehož pomocí lze převést určitou hodnotu kódového údaje, popisujícího určitou vlastnost prvku daného objektu na jinou kódovou hodnotu. Poznámka: převodník se zpravidla používá při jednorázové transformaci dat. 27. gesce číselníku Souhrn činností, zabezpečujících průběžně, s ohledem na vývoj potřeb IS a jeho podstatného okolí, existenci určitého číselníku a jeho věcný soulad s potřebami dalšího zpracování dat o sledovaných objektech (vč. uplatnění v SW produktech) a příslušnou legislativou, publikaci a souhrnný dohled nad legislativou, týkající se příslušných číselníků. 28. koordinace správy číselníků Souhrn činností zabezpečujících soulad číselníků a jejich návaznosti na ostatní funkce IS ČD jako celku. 29. centrální správa číselníků 13

15 Zabezpečuje provozování a distribuci í číselníků. Zahrnuje: a) shromažďování různých číselníků od jednotlivých gestorů a prověřování jejich vzájemné konzistence, b) volbu vhodných způsobů zobrazení číselníků v datech (kódování), c) fyzické provádění aktualizace číselníků, d) distribuci číselníků, tj. provádění konverzí souborů do forem, potřebných pro zpracování dat v různých HW a SW prostředích, a to bez věcných změn jejich obsahu, přenosy těchto souborů stanovenému okruhu organizačních míst resp. do prostředí určených SW produktů, e) provozní zajišťování distribuovaných dat a odstraňování technických závad vznikajících při distribuci, f) evidenci operací prováděných sčíselníkem, g) vytváření všeobecně organizačních podmínek pro provozování (vč. školení, archivace, podmínek evidence ap.), h) správu a využití specializovaných SW produktů podporující výše uvedené činnosti Neobsazeno. 14

16 ČÁST DRUHÁ SYSTÉM SPRÁVY ČÍSELNÍKŮ Kapitola I. Všeobecná ustanovení 35. Každý číselník musí mít jednoznačně přiřazené role, stanovené nejpozději v okamžiku zadání požadavku na zařazení číselníku do centrální správy. 36. Správa číselníků zahrnuje následující role: a) řídící útvar, b) gestor číselníku, c) centrální správce číselníků ČD, d) uživatel číselníku. 37. Řídícím útvarem centrální správy číselníků je útvar informatiky a strategie ČD. Ostatní role centrální správy zajišťuje řídící útvar v rámci platné organizační struktury ve spolupráci s vedoucím dotčeného útvaru. 38. Číselník bez určeného gestora nesmí být do systému centrální správy zařazen. Výjimky z tohoto ustanovení může povolit na omezenou dobu pouze řídící útvar. 39. Gesce centrálně spravovaných číselníků je zásadně organizačně oddělena od realizace ostatních technických činností jejich centrální správy. 40. Konkrétní odpovědní pracovníci jsou k výkonu funkcí v rámci přiřazené role správy číselníků, uvedené v čl. 36, ustavováni rozhodnutím vedoucího pracovníka věcně příslušného útvaru tak, aby byly zohledněny potřeby předepsaných činností správy číselníků v rámci celé sítě ČD. 41. Každá organizační složka pověřená některou z rolí správy číselníků je odpovědná za škody, vzniklé porušením povinností, vyplývajících z tohoto předpisu, způsobených: a) neposkytnutím informací o věcných změnách v obsahu nebo datové struktuře číselníků, b) opožděnou distribucí dat, c) použitím formálně nebo věcně chybné verze distribuovaných číselníků, d) chybami navazujících zpracování, plynoucích z uvedených příčin. 42. Vyvozování sankcí z neplnění odpovědnosti přísluší na návrh řídícího útvaru příslušným vedoucím pracovníkům, do jejichž působnosti daný subjekt spadá. 15

17 Neobsazeno. Kapitola II. Řídící útvar správy číselníků 45. Řídící útvar odpovídá zejména za zabezpečení souladu obsahu číselníků s potřebami zpracování dat v rámci IS ČD, vč. všeobecných podmínek jejich evidence, distribuce, archivace, apod. 46. K dosažení požadovaných cílů má řídící útvar pravomoc k: a) organizování potřebných akcí souvisejících se zaváděním, rušením a dalším využitím všech typů číselníků, b) koordinaci činnosti gestorů a odsouhlasování datové podoby číselníků, c) zařazení číselníků do centrální správy, d) vytváření specializovaných dokumentací ke správě číselníků, e) povolování výjimek z běžných pravidel provozování číselníků. 47. Řídící útvar je odpovědný za: koordinaci správy číselníků, včasné zadání jednorázových převodníků a vazebních číselníků, obsah číselníků centrálního významu, které zabezpečují integrační provozní funkce IS ČD jako celku, kvalitu systému centrální správy. 48. Všechna rozhodnutí řídícího útvaru týkající se systému správy, povolování výjimek z ustanovení tohoto předpisu, apod. musí být písemně oznámena zejména gestorovi, centrálnímu správci číselníků resp. uživateli, který daný stav aktivně ovlivňuje Neobsazeno. Kapitola III. Gestor číselníku 55. Gestor číselníku je subjektem, odpovědným za: a) definici úplné struktury číselníku (metodiku klasifikace) b) definici potřebných převodníků a vazebních souborů, c) návrh hodnot kódů číselníku resp. atributů číselníkových souborů, d) vyhlášení a zrušení platnosti číselníku a jeho jednotlivých vydání resp. změn, e) soulad obsahu číselníku s: 16

18 potřebami věcného zpracování dat příslušné odbornosti, terminologickými a jinými normami, f) věcný obsah aktuálního verze číselníku. 56. Gestorem číselníku je zpravidla organizační složka odpovědná i za věcnou správu objektů, jejichž vlastnosti jsou pomocí daného číselníku popisovány a je také gestorským útvarem odpovídající legislativy dle předpisu M U nových číselníků, musí být gestor stanoven v průběhu řešení projektu nebo nákupu hotového IS, které zavedení nového číselníku vyžadují. 58. Při plnění uvedených úkolů spolupracuje gestor zejména s: a) řídícím útvarem, b) gestory číselníků navazujících částí IS ČD, c) centrálním správcem číselníku, d) uživateli číselníku a zhotoviteli resp. řešiteli významných úloh / projektů, které číselník využívají, e) jinými subjekty mimo ČD, kteří mají význam pro současný a budoucí stav příslušného číselníku. 59. Gestor uplatňuje u řídícího útvaru požadavky na zařazení nového číselníku do systému centrální správy nebo na inovaci existujícího číselníku tak, aby bylo možno provést včas, s ohledem na stupeň inovace číselníku, potřebné technické úpravy v dotčených částech IS ČD. 60. Provádění jakýchkoli úprav metodiky klasifikace, hodnot kódů, atributů nebo datových struktur číselníků v centrální správě bez vědomí příslušného gestora není přípustné. 61. V případě přípravy inovace číselníku (tj. změn datové struktury nebo významu položek) nebo zrušení číselníku, který je již zařazen do systému centrální správy číselníků, je gestor povinen oznámit tyto změny nejméně 60 kalendářních dní před legislativním nabytím účinnosti těchto změn písemně řídícímu útvaru, který zajistí jejich projednání s: a) centrálním správcem číselníků, b) všemi gestory centrálně spravovaných navazujících číselníků, c) všemi metodiky centrálně evidovaných úloh / projektů, které tento číselník nebo navazující číselníky používají. Inovaci / zrušení číselníku lze provést pouze způsoben, který je přijatelný pro všechny úlohy danýčíselník využívající. 62. Gestor je povinen zajistit opravu příslušných předpisů vázaných na aktualizované číselníky nebo zpracování změn a dodatků k těmto předpisům tak, aby je bylo možno distribuovat v textové podobě na dohodnutém nosiči dat spolu s aktualizovanými číselníky. 63. Následně gestor schvaluje inovaci nebo zrušení číselníku a změny oznámí ve Věstníku. Řídící útvar oznámí tuto změnu centrálnímu správci a všem uživatelům. 17

19 Neobsazeno. Kapitola IV. Centrální správce číselníků 66. Centrální správce je výkonným orgánem řídícího útvaru a jednotlivých gestorů číselníků odpovědným za vytváření základních předpokladů pro bezchybné provozování aktuálních verzí číselníků u uživatelů, spočívající v: a) zajištění úplnosti a vzájemné konzistence všech číselníků spadajících do centrální správy a dodržení pravidel jejich evidence, b) prvotním pořízení datové podoby, je-li tím pověřen gestorem a řídícím útvarem, c) zajištění souladu aktuální datové podoby číselníku s věcným obsahem převzatým od gestora, d) aktualizaci obsahu číselníku při změnách, je-li touto činností pověřen, e) archivaci jednotlivých verzí číselníku, f) distribuci datových podob číselníků ve smluvených termínech a v dohodnutém formátu, g) publikaci změn, rozhodnutí a schválených úprav týkajících se číselníků v gestorem stanoveném formátu, je-li touto činností pověřen, h) správě a využití specializovaných SW aplikací podporujících činnosti s číselníky. 67. Za správnost obsahu spravovaných číselníkových dat je centrální správce odpovědný pouze v rozsahu poskytnutých podkladů ze strany gestora. 68. Pracoviště centrálního správce má dále právo a povinnost: a) zajišťovat tvorbu a / nebo certifikaci SW podpory pro tuto správu podle dále uvedených zásad, zejména tvorbu změnových souborů k číselníkům, b) v případě zařazení nového číselníku do systému centrální správy nebo inovace existujícího číselníku je po schválení věcného obsahu číselníku povinen písemně předat nejméně 30 pracovních dní před legislativním nabytím účinnosti číselníku definitivní strukturu číselníku: c) všem gestorům centrálně spravovaných navazujících číselníků, d) všem gestorům centrálně evidovaných úloh / projektů, které tento nebo navazující číselníky používají, e) vést evidenci subjektů centrální správy a uživatelů pracujících s číselníky nebo využívajících číselníky, které jsou předmětem správy, a poskytovat tyto informace všem subjektům zúčastněným na centrální správě číselníků a jiným oprávněným osobám, f) průběžně sledovat provozování číselníků, g) projednat s gestorem možnost posunutí termínu distribuce určený gestorem v případě, že: h) podklady od gestora jsou neúplné, nejednoznačné nebo rozporné, i) podklady od gestora nemají předepsanou formu, 18

20 j) termín nezohledňuje dohodnutým způsobem rozsah zadaných změn, při rozsahu změn nad 10 % objemu databáze musí být podklady předány nejpozději 14 dní před požadovaným termínem aktualizace, k) poskytovat informace o spravovaných číselnících všem oprávněným osobám, podílejícím se na řešení, užívání a provozování IS ČD. 69. Při plnění uvedených úkolů centrální správce číselníků spolupracuje zejména s: a) řídícím útvarem, b) gestory číselníků zařazených do centrální správy, c) metodiky navazujících úloh a IS, d) lokálními správci jednotlivých číselníků, e) řešiteli projektů / úloh daný číselník generujících a využívajících Neobsazeno. Kapitola V. Uživatelé číselníků A. VŠEOBECNĚ 75. Uživatelem číselníku je kterákoli složka ČD nebo externí organizace, která daný číselník využívá při plnění svých pracovních povinností na základě TNP, příslušného řídicího aktu nebo smlouvy. 76. Pokud uživatel číselníku využívá k zajištění své hospodářské činnosti SW aplikaci, která využívá daný číselník ČD, pak uživatel vstupuje do systému centrální správy jako koncový uživatel IS nebo provozovatel IS. Z tohoto důvodu je pak také nutně uživatelem číselníku již zhotovitel resp. řešitel IS v době vývoje tohoto IS. 77. Konkrétní povinnosti jednotlivých typů uživatelů jsou popsány v následujících odstavcích a oddílech této kapitoly: a) Zhotovitel IS ČD - viz oddíl B. Vývoj IS ČD, b) Provozovatel (Koncový uživatel) IS ČD - viz oddíl C. Provoz IS ČD. 78. Uživatelé jednotlivých číselníků jsou zařazeni do systému centrálně organizované distribuce číselníků na základě písemného požadavku adresovaného centrálnímu správci obsahujícího: a) přesnou specifikaci požadovaných číselníků (dle označení číselníku nebo jeho modifikace) b) přesnou adresu uživatele, c) jméno odpovědného zástupce uživatele pro převzetí a rozšíření distribuovaných verzí na pracovištích uživatele, 19

21 d) přístup k elektronické poště odpovědného zástupce uživatele. 79. Uživatel má právo požadovat zajištění aktuálního stavu potřebných číselníků ve frekvenci nutné pro věcnou správnost své datové základny, a to v potřebném formátu a kódové stránce schválených pro daný číselník. 80. Pokud uživatel číselníku vyžaduje distribuci na dohodnutých nosičích dat, je povinen správci číselníků poskytnout nezbytný počet těchto nosičů. V případě elektronické výměny dat musí být mezi uživatelem a správcem zajištěn přístup k příslušným adresářům na dohodnuté straně. 81. Odpovědný zástupce uživatele určený pro kontakt se správcem číselníků, je osobně odpovědný za včasné (vzhledem k periodicitě zpracování dat) zavedení aktuálních verzí číselníků a číselníkových souborů do prostředí, které tyto číselníky využívá Neobsazeno. B. VÝVOJ IS ČD 85. Tento předpis ve vztahu k vývoji IS ČD upravuje pouze podmínky využití číselníků ve fázi vývoje IS nebo implementace nakoupeného IS. 86. Při vývoji nebo implementaci nakoupeného IS je zhotovitel projektu povinen se informovat u centrálního správce číselníků o stavu číselníkové základny ČD. Vždy je třeba respektovat a využívat existující číselníky a jejich struktury. 87. V případě věcných rozdílů mezi existujícími číselníky a potřebami řešení vedoucích k potřebě vytvoření některé z úprav číselníků nebo návrhu nového číselníku, projedná zhotovitel projektu tento návrh cestou zadavatele projektu s příslušným gestorem a dalšími účastníky správy číselníků v rozsahu popsaném v části druhé tohoto předpisu. 88. Zhotovitel projektu je povinen zpracovat dokumentaci všech číselníků, které jsou tímto produktem zaváděny jako nové nebo inovované (s výjimkou interních číselníků ve smyslu čl. 91). 89. V případě kupovaného SW díla pořizuje tento seznam na základě provozní dokumentace IS zpracovatel zaváděcího dokumentu, kterým se formulují podmínky provozování produktu v rámci IS ČD. 90. Evidenci všech číselníků IS vede zhotovitel projektu nebo zpracovatel zaváděcího dokumentu samostatně v dokumentaci IS a předává do evidence centrálnímu správci číselníků. 20

22 91. Správa interních číselníků SW produktů, které slouží k podpoře jejich jednotlivých funkcí, které však nejsou mimo tyto SW produkty distribuovány ani zvlášť archivovány, má charakter autorského řešení a není tímto předpisem upravena. Musí však být vždy popsána v provozní dokumentaci. 92. Způsob provozního zajištění aktualizace číselníků používaných v IS vč. jejich modifikací (technické a organizační požadavky) musí být popsán v provozní dokumentaci tohoto IS Neobsazeno. C. PROVOZ IS ČD 95. Provozovatel IS ČD je výkonný orgán uživatelského útvaru zabezpečující provoz a SW údržbu stanoveného IS. V tomto smyslu je také technicky vybaven a kvalifikován, vč. speciální podpory od zhotovitele IS. 96. Provozovatel IS ČD je povinen znát technické a organizační podmínky využití všech typů číselníků jím provozovaného IS ČD. V tomto smyslu spolupracuje dle pokynů řídícího útvaru a uživatelského útvaru IS na: a) zpracování potřebné provozní dokumentace, b) posuzování důsledků úprav číselníků a příčin případných provozních závad a jejich odstraňování, c) školení uživatelů, d) a dalších potřebných aktivitách zejména s: centrálním správcem číselníků, lokální správcem číselníků, je-li stanoven, koncovými uživateli. 97. Provozovatel IS ČD má, kromě zhotovitele IS, jako jediný právo měnit a upravovat v souladu s provozní dokumentací a v rozsahu, který daný IS umožňuje bez změny programového kódu (zdrojových textů programů), interní číselníky tak, aby bylo dosaženo nové požadované chování příslušného produktu. O těchto úpravách vede dokumentaci a informuje o nich všechny zainteresované subjekty. 98. Správou číselníků na konkrétním provozním pracovišti IS může být na základě provozní dokumentace IS pověřen lokální správce číselníků. 99. Lokální správce číselníků je odpovědným za včasné a technicky bezchybné přenášení aktuálních verzí číselníků resp. jejich změnových souborů, převzatých od centrálního správce číselníků, do prostředí místní sítě, případně do míst jejich využití na provozním pracovišti IS nebo pracovištích jednotlivých koncových uživatelů v rámci provozu IS Při plnění uvedených úkolů spolupracuje lokální správce číselníků zejména s: 21

23 a) centrálním správcem, b) koncovými uživateli na obsluhovaných místech Kromě plnění úkolů, vyplývajících z obsahu čl. 96 je povinností lokálního správce: a) vést evidenci stavu číselníků instalovaných na místní síti a na jim obsluhovaných místech, b) vést evidenci obsluhovaných míst, s nimiž spolupracuje, a tuto evidenci poskytovat centrálnímu správci číselníků, c) provádět archivaci souborů číselníkových dat Podle způsobu aktualizace číselníků v tom kterém IS je za použití správné (aktuální) verze číselníků, které využívá, zodpovědný lokální správce nebo koncový uživatel. Koncový uživatel nezasahuje do obsahu číselníků. Změny navrhuje gestorovi přímo nebo prostřednictvím centrálního popř. lokálního správce Neobsazeno. 22

24 ČÁST TŘETÍ HLAVNÍ ZÁSADY PRÁCE SČÍSELNÍKY Kapitola I. Všeobecná ustanovení 11. Každý číselník musí být definován v příslušném TNP. 12. Texty číselníků, obsažené v předpisech, které je definují, musí být z důvodů aktualizace zásadně formálně odděleny od tohoto předpisu, zpravidla jde o formu přílohy nebo specializované služební rukověti, a jako takové i při každém vydání číselníku zveřejňovány technickými prostředky odpovídajícími stupni závažnosti, rozsahu a dalším charakteristikám číselníku. 13. S číselníkem v centrální správě jsou prováděny operace, související s vydáním číselníku, následnými změnami obsahu, realizací datového zpracování (datové podoby) a používáním číselníku, popsané v kapitole II této části. Poznámka: Schéma správy číselníků (datové a řídící toky, operace sčíselníky) obsahuje Příloha Centrální správce vede evidenci číselníků a činností sčíselníky, popsanou v kapitole III této části. 15. Činnosti centrální správy jsou podpořeny systémem speciálních SW aplikací. Problémem vlastností SW aplikací ve vztahu kčíselníkům se zabývá část čtvrtá tohoto předpisu Neobsazeno. Kapitola II. Operace sčíselníky A. VŠEOBECNĚ 114. Základní operace sčíselníky jsou: a) založení, b) inovace číselníku v důsledku změny metodiky klasifikace, c) aktualizace datového obsahu, d) vytváření výstupních formátů, modifikací a variant, e) zrušení, f) distribuce, 23

25 g) provozní zajištění Výsledkem vydání číselníku (tj. současnému vydání odpovídající TNP dle M1) nebo dílčích změn obsahu číselníku dle čl. 114 c) je nová verze číselníku. Jedné verzi číselníku odpovídá právě jedna datová podoba číselníku a jeho případných modifikací a variant. Pouze v případě chybného počítačového zpracování, kdy je třeba zpracovat datovou podobu znovu nebo opakovaně, vzniká několik zpracování datových podob. Tato skutečnost musí být zřetelně vhodně vyznačena, např. identifikací pořadí v rámci verze číselníku Inovace číselníku dle čl. 114 b) je vyvolána změnou metodiky klasifikace nebo využití číselníku vedoucí k zásadní změně předpisu definujícího tento číselník. Má za následek zásadní změnu základního tvaru a datové podoby číselníku (modifikace datové struktury věty základního tvaru číselníku) a zpravidla vede ke změnám v chování uživatelských SW aplikací. V případě inovace číselníku je identifikace číselníku zachována, upravuje se pouze datová struktura Oznámení o zavedení, zrušení a změnách číselníků jsou publikována obvyklým způsobem ve Věstníku ČD a popřípadě Věstníku Dopravy Neobsazeno. B. ZALOŽENÍ, INOVACE A ZRUŠENÍ ČÍSELNÍKU 122. Náměty vedoucí ke vzniku nebo inovaci číselníku vycházejí z širších souvislostí inovací technologií práce s objekty, které jsou předmětem sledování IS nebo metodiky činnosti vlastního IS S ohledem na tyto procesy formulují potřebu založení nového číselníku nebo jeho inovaci: a) gestoři existujících číselníků, b) pracovníci organizačních složek (odborných útvarů) odpovědných za rozvoj technologie popisované příslušnými číselníky, c) uživatelé číselníků, d) zhotovitelé projektů Před vytvořením požadavku na vznik nového číselníku musí být v rámci přípravné činnosti projektu ověřeno a písemně doloženo, že není možno použít již existující číselník nebo jeho modifikaci. Je nutno ověřit zda: a) existuje nějaká věcně totožná nebo příbuzná verze manuálně vedeného vzoru, b) existuje SW vybavení certifikované pro vlastní správu daného číselníku nebo nějaká jiná SW aplikace pracující s tímto číselníkem, c) je návaznost navrhovaného číselníku na cílové úlohy zpracování dat, d) byla provedena prověrka použitelnosti existujících číselníků. 24

26 125. Každá vlastnost (skutečnost) smí být popsána pouze jediným číselníkem V zájmu minimalizace celkového počtu číselníků a dosažení standardizace jejich obsahu je nutno preferovat převzetí (s případnou modifikací) již existujícího číselníku Požadavky na zařazení nového číselníku do systému centrální správy nebo na inovaci existujícího číselníku předkládá gestor nebo v jeho zastoupení zhotovitel uživatelského IS ČD řídícímu útvaru písemně v takové podobě, aby zahrnoval: a) obsah číselníku, definovaný: předpisem nebo seznamem hodnot a jejich specifikací nebo přímým seznamem položek číselníkového souboru včetně jejich formátu (typ a rozsah), b) požadavky na zdroj, způsob a periodicitu aktualizace se zohledněním rozsahu změn při stanovení termínů distribuce, c) požadavky na způsob prvotního naplnění dat nebo jejich konverze z existující verze číselníku, d) termín naplnění nebo úpravy číselníku Předmětem příprav zavedení číselníku nebo jeho inovace je i prověrka důsledků pro rutinně provozované SW aplikace ČD Odpovědnost za činnosti uvedené včl má gestor číselníku Zavedení nového číselníku do IS ČD nebo jeho inovaci zajišťuje na základě výše uvedených jednání řídící útvar V případě vzniku nového číselníku nebo inovace číselníku musí řídící útvar ve spolupráci s uživatelskými útvary IS ČD zajistit úpravu SW aplikací, které ho využívají, a konverzi dat z předchozího stavu do nového pomocí vhodných převodníků V případě, že je na základě zadání nezbytné pro naplnění daného číselníku vytvořit specializovanou SW podporu, je nutné při návrhu termínů pro jeho naplnění zohlednit dobu nezbytnou pro vytvoření této SW podpory V případě, že prvotní naplnění zajišťuje gestor nebo jiný zpracovatel určený gestorem vlastními SW prostředky, učiní tak po projednání s centrálním správcem v podobě kompatibilní s prostředky centrálního správce a výsledek mu předá nejméně s jednou kopií na dohodnutém nosiči dat Zrušení platnosti číselníku musí být provedeno postupem shodným s postupy založení číselníku (čl ) a ověřeny dopady tohoto kroku do existujících SW produktů a dlouhodobě archivovaných dat, která rušený číselník využívají. 25

27 135. Gestor je povinen po projednání změn s gestory uživatelských úloh oznámit změny v souladu sčl. 61 v dostatečném časovém předstihu před termínem platnosti změny Neobsazeno. C. AKTUALIZACE ČÍSELNÍKŮ 138. V rámci aktualizace číselníku dochází ke změnám datového obsahu posledního platného vydání, a to vždy beze změn metodiky klasifikace číselníku (datové struktury). Aktualizace číselníku řeší: a) úpravy číselníku nebo hodnot atributů číselníkového souboru, b) doplnění nových hodnot kódů číselníku nebo vět číselníkového souboru, c) změnu hodnot kódu nebo zrušení neplatného kódu (klíčového identifikátoru) číselníku Při aktualizaci se vždy uvede počáteční stav a výsledný stav věty číselníku. V procesu aktualizace tak vzniká nová verze číselníku, které obsahuje aktuální data, historická data a případně změnový soubor O povinnosti zavést pro potřeby zachycení změn číselníku změnové soubory se rozhoduje s ohledem na uživatelské informační systémy, a to zejména na: a) frekvenci zpracování dat ve vztahu k frekvenci změn číselníku, b) rozsah části IS ČD, v níž je číselník používán Návrh na aktualizaci číselníku se v zásadě řídí stejnými principy jako návrh na založení nového číselníku (oddíl B. této kapitoly). Tyto principy přitom musí být použity přiměřeně významu a rozsahu aktualizace tak, aby nevedly k destabilizaci rutinního provozu IS ČD a ztrátě možností zpracování archivních dat. Rozhodující roli v procesu aktualizace má v souladu sčl. 55f) gestor Odpovědnost za posouzení dosahu aktualizace číselníku pro uživatelské SW aplikace má gestor číselníku Aktualizace obsahu datové verze číselníku může být prováděna pouze způsobem odsouhlaseným centrálním správcem s dodržením předepsaných metodických a technických postupů vázaných na daný SW Aktualizaci číselníku zajišťuje gestor, který provádí certifikaci obsahu, tj. schválení změn obsahu číselníku a vyhlášení data jejich platnosti V případě, že gestor zadá aktualizaci číselníku centrálnímu správci nebo jinému zpracovateli, je povinen jim poskytnout písemně nebo na dohodnutém nosiči dat veškeré po- 26

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M 11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV rektor Plzeň 31. ledna 2005 R-057-05 Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV Tato směrnice upravuje postup při uzavírání písemných smluv, jejich následnou evidenci včetně centrální elektronické

Více

Federační politika eduid.cz

Federační politika eduid.cz Obsah Federační politika eduid.cz Verze 1.1 1. Úvod...1 2. Definice...1 3. Obecná ustanovení...3 4. Vymezení rolí a povinností subjektů zapojených do federace...3 4.1. Operátor federace...3 4.2. Poskytovatelé

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou

Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou Obsah: 1. Obsah 2. Seznam použitých zkratek 3. Úvod a cíl dokumentu 4. Certifikovaný dodavatel 5. Postup certifikace výroby BČK 6. Popis technologií 7.

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Z1.3.1 Rozúčtování mezd z více zdrojů

Z1.3.1 Rozúčtování mezd z více zdrojů Z1.3.1 Rozúčtování mezd z více zdrojů Popis procesu Řízená kopie č. Razítko a podpis správce dokumentace: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem 1 / 12 razítka správce úložiště

Více

Směrnice rektorky SR 01/2015

Směrnice rektorky SR 01/2015 SR 01/2015 Strana č. 1 z 9 Směrnice rektorky SR 01/2015 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 1. 2015 1. 1. 2015 Podpis: Ing.

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www. lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: Počet listů dokumentu: 15 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace Projekt Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 1 Cíle projektu: zásadní

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------ MINISTERSTVO FINANCÍ Praha 1, Letenská 15 V Praze dne 12. prosince 2014 Č.j.: MF 69 949/2014/4703-2 S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Český telekomunikační úřad Praha 31. ledna 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6569/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha 31. ledna 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6569/2003-610 Český telekomunikační úřad Praha 31. ledna 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6569/2003-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012 OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Směrnice č. 3/2011 revize č.1 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

METODIKA ME 51/02 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

METODIKA ME 51/02 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ parafa správce dokumentace nebo pověřeného zaměstnance pořadové číslo kopie DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 51/0 NÁZEV DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY HLAVNÍ

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn V. 267/2002 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne ze dne ze dne 29. května 2002, o informačním systému

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

Atestace informačních systémů veřejné správy. Vladimír Matějíček 5.12.2007

Atestace informačních systémů veřejné správy. Vladimír Matějíček 5.12.2007 Atestace informačních systémů veřejné správy Vladimír Matějíček 5.12.2007 Co se atestuje a jak? Předmět atestace Dlouhodobé řízení ISVS informační koncepce provozní dokumentace (bezpečnostní politika)

Více

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice I. Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených Vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetní závěrek

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

Provozní řád datové sítě MiloviceFree

Provozní řád datové sítě MiloviceFree Provozní řád datové sítě MiloviceFree Občanského sdružení "MiloviceFree" se sídlem: Mírová 473, Milovice, 289 23 1. ÚVOD 1.1. Občanské sdružení MiloviceFree, se sídlem: Mírová 473, Milovice, 289 23, IČO:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. října 2003 č. 1010 k návrhu Pravidel pro provedení personálního a organizačního auditu v ústředních správních úřadech, v Českém telekomunikačním

Více

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA Pavel Pačes Listopad 2009 Seminář E-spis Elektronická spisovna Agendové aplikace Vzhledem k tomu, že některé dokumenty mají skartační lhůty 30, 50 i více let, je nutno

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje Efektivní řízení procesů majetkoprávních operací na Krajském úřadě Libereckého kraje za využití elektronického work-flow Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje SPRÁVA NEMOVITÉHO

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha Převzetí gesce nad problematikou kybernetické bezpečnosti bezpečnosti, jako

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci:

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 20/2015 Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 1. Úvod a vymezení pojmů 1.1. Směrnice k sestavování

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1 AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ Obecně čl. 1 Tento autorizační řád Národní platformy SBToolCZ (dále jen NP SBToolCZ) upravuje následující podrobnosti: a) o udělování autorizace konzultanta SBToolCZ,

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací

Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací Jiří Šíma, AQUATEST a.s. Zpracovatelé a součinnost AQUATEST a.s. ARCDATA

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05 Strana 1 / 7 zakázek malého rozsahu Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení ze dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník výtisků

Více

ÚČTY PODÍLŮ ČLENSKÝCH OBCÍ NA MAJETKU SVAZKU

ÚČTY PODÍLŮ ČLENSKÝCH OBCÍ NA MAJETKU SVAZKU Svazek obcí Podoubraví, IČO: 70924937, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř ÚČTY PODÍLŮ ČLENSKÝCH OBCÍ NA MAJETKU SVAZKU Vnitřní směrnice svazku číslo SVAZEK OBCÍ ÚČTY PODÍLŮ ČLENSKÝCH OBCÍ NA MAJETKU SVAZKU

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na Rozvoj systému CDS IC

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na Rozvoj systému CDS IC Plánovaný cíl veřejné zakázky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na Rozvoj systému CDS IC Předmětem veřejné zakázky je další vývoj souboru aplikací Informačního centra CS (IC), které zajišťují svojí

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Královéhradecký kraj. směrnice

Královéhradecký kraj. směrnice Královéhradecký kraj směrnice NÁZEV: Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanoví zásady schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem ČÍSLO: 22 PLATNOST

Více

Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.)

Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.) Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.) Plán prezentace 1. Cíl(e) projektu 2. Rozsah projektu 3. Organizace projektu 4. Výstup(y) projektu - popis

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 4 Kapitola I Úvodní ustanovení... 4 Kapitola II

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut. regionálních dislokačních komisí. Čl. I. Úvodní ustanovení

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut. regionálních dislokačních komisí. Čl. I. Úvodní ustanovení VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 248 Statut regionálních dislokačních komisí Čl. I Úvodní ustanovení 1. Regionální dislokační komise (dále jen Komise ) jsou

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR Ing. Karel Hanke Veřejná správa disponuje množstvím různých informačních systémů které nejsou online propojeny Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Zásady prováděcího nařízení Komise (EU) o společné bezpečnostní metodě (CSM) pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

Více

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK Město Nejdek Městský úřad Nejdek, Kancelář tajemníka nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Karlovarský kraj VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: KT/244/12 VYŘIZUJE: Ing. Jiří Štěřík TELEFON: 353 240 127 E-MAIL:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více