S t u d i j n í m a t e r i á l - M a t i c e v e s t ř e d o š k o l s k é m a t e m a t i c e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t u d i j n í m a t e r i á l - M a t i c e v e s t ř e d o š k o l s k é m a t e m a t i c e"

Transkript

1 S d i j n í m a e i á l - M a i c e e s ř e d o š k o l s k é m a e m a i c e 9 Vyžií ablkoého poceso Open.Office.og Calc při počíání s maicemi a deeminany Tao kapiola je čena předeším po y čenáře, keří pefejí nekomeční balík kancelářských pogamů Open.Office. Ten si můžee zdama sáhno z hp://.openoffice.cz/sahno. Osobně jej aké přednosňji. Nebd se zabýa sočem maic a k-násobkem maice, poože způsob ýpoč je sejný jako konkenčním Ecel. Přejděme hned k násobení maic. 9. S o č i n m a i c Půodce fnkcemi nejychleji yoláe lačíkem mezi ediačním řádkem a polem názů. Dho možnosí, jak jej yoláe je Vloži/Fnkce (ClF). V Calc jso fnkce kaegoizoány obdobně jako Ecel., s ím ozdílem, že zde najdee speciálně kaegoii Maice (iz. ob). Zolíme o kaegoii a nabídne se nám ýče fnkcí nad maicemi a deeminany. Násobení maic odpoídá fnkce MMULT(maice,maice). Již zde si můžee šimno, že leém dolním oh je checkbo (zaškáací políčko) Maice. Too zýhodňje y, keří nemějí či yp ýsledné maice. Připomínám, že Ecel msíe nejdříe yba oblas odpoídající ynásobené maici a epe poom yola půodce fnkcí. Další ecelacko zado je ona již zmiňoaná kláesoá zkaka ClShif. Toho šeho jse Calc šeřeni. Sačí jen zaškno checkbo Maice. Viz. sana 8 pao dole. /9

2 S d i j n í m a e i á l - M a i c e e s ř e d o š k o l s k é m a e m a i c e V pním dialogoém okně klikneme na lačíko Další, abychom přešli do dhého, kde do polí maice ybeeme maice, keé násobíme (shoa dolů pořadí, jak maice násobíme). Pokd by maice byly skyy dialogoým oknem, pomůžeme si lačíkem. Pokd ne, posačí okno přesno poažením za ilkoo liš a následně yba jedn a pak dho maici. Následjící obázek názoně demonsje, jak yba maice, keé chceme násobi. Všimněe si, jak se fnkce zapisje do ediačního řádk MMULT(B:E, H:I). Máme-li obě maice ybané, sačí podi klikním na lačíko OK. Pek (,) ýsledné maice se loží do ybané bňky. V našem případě je o bňka C8. /9

3 S d i j n í m a e i á l - M a i c e e s ř e d o š k o l s k é m a e m a i c e 9. D a l š í f n k c e p o p o č í á n í s m a i c e m i a d e e m i n a n y O p e n. O f f i c e. O g C a l c V předchozí kapiole jse mohli názoně idě, jak maicoé fnkce fngjí. Ty zbyle již ponechám na čenáři. Připomínám jen, že pokd má bý ýsledkem maice, je řeba zaškno checkbo leém dolním oh půodce fnkcemi. Na záě přikládám popis ěch nejdůležiějších maicoých fnkcí: Náze fnkce Synae Popis MDETERM MDETERM(maice) Vací deeminan maice. MINVERSE MINVERSE(maice) Vací inezní maici k zadané. MMULT MMULT(maice,maice) Vací sočin maic. MUNIT TRNSPOSE MUNIT(ozměy) TRNSPOSE(maice) Vací jednoko maici čeného ozmě. Poede záměn řádků a slopců maice. Příklady: Řeše ablkoém poceso. Zkse Ecel i Calc, ať se můžee ozhodno, keý Vám bde íce yhooa.. Zopakje si šechny důležié ypy maic. Dále čee maice inezní k ěmo maicím. 8 B. Pojďme se nyní zabýa počeními opeacemi s maicemi. Nejdříe si kážeme, jak se maice Ecel sčíají. Sečěe maice, B a maice C, D. C Vypočěe k násobek maice, jesliže k {,,, } B C Vyžije k om absolní adesace bňky. /9

4 S d i j n í m a e i á l - M a i c e e s ř e d o š k o l s k é m a e m a i c e /9. Na maicích B, z řeího příklad oěře, zda je opeace násobení maic komainí.. Vynásobe maice z pního příklad s příslšno inezní maicí. Co byse řekli o ýsledné maici?. Učee ( ) Q po dano maici a polynom ( ) X Q. Číslo kadaickém ojčlen poažje za jednokoo maici E. ( ) X Q. Vypočěe deeminany maic B,. Řeše děma způsoby - zocem a přes půodce fnkcí. 8 B C 8. Vypočěe deeminany následjících maic a pozoje jejich hodnoy záislosi na řádcích, popř. pcích na hlaní diagonále. 8 B 9 C D E F 9. Řeše následjící sosa žiím: a) Cameoa paidla, b) Maicoo meodo.

5 S d i j n í m a e i á l - M a i c e e s ř e d o š k o l s k é m a e m a i c e Užií deeminan e ekooé algebře a analyické geomeii Užií deeminan e ekooé algebře a analyické geomeii je značné a dle mého sod nezbyně nné. V mnoha případech snadňje složié nmeické ýpočy a eliminje ykonsoané algoimy známé z mnoha sředoškolských čebnic maemaiky. no, zasěcený čenář by mohl namíno, že maicoý poče není sandadní náplní gymnaziální láky, ašak řešení je nasnadě. V úodní sekci ekooé algeby sačí zaés pojem maice, jakožo schéma zniknší oganizací čísel do řádků a slopců. Následně definoa deeminan, jakožo číslo příslšející poze čecoým maicím. Omezil bych se poze na deeminan dhého a řeího řád. Po ýpoče deeminan dhého řád dopočji aplikoa Sasoo paidlo, deeminan maice řeího řád je hodné počía ozojem pního řádk. Obecný zoec může zůsa sdenům ajen. Teno maemaický apaá je po naše kapioly naposo dosačjící. jaké kapioly mám lasně na mysli? Jso jimi: ekooý sočin, smíšený sočin, obecná onice oiny zájemná poloha do přímek poso. Podobný ýklad ýše zmiňoaných kapiol by jisě ysačil na další sdijní maeiál, a poo se jimi bd zabýa jen okajoě a spíše zdůazním aplikace maicoého poč konkéně deeminan. Osaně eno je předměem našeho sdia, ne?. V e k o o ý s o č i n Vekooý sočin je maemaice označení binání opeace mezi děma nenloými ekoy ojozměném ekooém poso. Výsledkem éo opeace je eko (na ozdíl od sočin skaláního, jehož ýsledkem je při sočin do ekoů skalá číslo). Definice: Nechť, o a ϕ je úhel, jež yo da ekoy síají. Pak ekooým sočinem ekoů, ( omo pořadí) ozmíme eko, keý má yo lasnosi:. smě eko je kolmý na oin, do níž lze ekoy, mísi,. elikos eko se ypočíá sinϕ,. oienace eko se řídí paidlem paé ky 8. Vekooým sočinem ekoů, označíme Viz. kapiola. Výpoče deeminan Výhadně pního řádk (důody bdo ysěleny následjící kapiole) 8 Tj. mísíme-li malíkoo han paé ky do oiny čené ekoy, ak, že psy kazjí smě naočení eko k eko, pak zyčený palec čje oienaci eko. /9

6 S d i j n í m a e i á l - M a i c e e s ř e d o š k o l s k é m a e m a i c e nyní, jak číme sořadnice eko. Nechť je (, ), (, ) a ( ), pomocí deeminan ako:,,. Vekooý sočin ekoů, lze či, ( ),,, ( ) ( ), Jednolié sořadnice získáme ze sbdeeminanů yskyjících se e zoci po ýpoče deeminan podle pků. řádk. Jednodše řečeno škneme řádek a slopec, němž leží pek a, a ak získáme sbdeeminan po ýpoče pní sořadnice ekooého sočin. U zbylých sořadnic pospjeme analogicky, jen dhé sořadnice msíme sbdeeminan předřadi záponé znaménko 9. Geomeický ýznam ekooého sočin Věa: Nechť je dán onoběžník BDC poso. Poažjeme-li sany B a C za mísění ekoů,, pak obsah S onoběžník BDC lze yjádři onosí S, obsah ojúhelník BC S Důkaz: Vzoec po ýpoče obsah ojúhelník S c () c Z paoúhlého ojúhelník PC lze ýšk na san c či ze zah: c b sinα () () () S c b sinα () dále pak B c C b () () () () () a α nahadíme ϕ S sinϕ () Z definice ekooého sočin íme, že jeho elikos je ona sin ϕ, poo plaí dokázaný zah po obsah ojúhelník BC. Obsah onoběžník BDC ž je pohým dojnásobkem. S BC S BDC 9 poč? Vše je zřejmé ze zoce po ýpoče deeminan podle pků -ého řádk (iz. kapiola. Výpoče deeminan ) /9

7 S d i j n í m a e i á l - M a i c e e s ř e d o š k o l s k é m a e m a i c e. S m í š e n ý s o č i n Věa: Nechť je dán onoběžnosěn BCD B C D. Poažjeme-li hany B, D, za mísění ekoů,,, pak po objem onoběžnosěn plaí: V ( ) Důkaz: Z předchozí kapioly íme, že obsah S onoběžník BCD lze yjádři ekooým sočinem. Po obsah podsay onoběžnosěn plaí: S. Na obázk je přímka P kolmá k oběma sěnám BCD a B C D, zn., že úsečka P je ýško onoběžnosěn ( ). Bdeme ji počía z paoúhlého ojúhelník P : P cosϕ cosϕ, kde ϕ je odchylka ekoů,. Pak po objem onoběžnosěn plaí: V S cosϕ cos ( ) ϕ Výaz absolní hodnoě yjadřje elikos skaláního sočin ekoů ( ) V ( ),. Pak edy: Poznámka: Sočin ( ) se nazýá smíšený sočin ekoů,,. ( omo pořadí). Z geomeického ýznam je zřejmé, že plaí: ( ) ( ) ( ) jak yžíáme deeminan při ýpoč smíšeného sočin? Tako: ( ), Dále plaí: Vonoběžno sěn ( ) Záě: Objem onoběžnosěn, jehož hany epezenjí ekoy,, ypočíáme jako absolní hodno z deeminan sesaeného z ěcho ekoů. Počíáme ýšk. Ta msí bý kladné R-číslo, a poo je ýaz ϕ Skalání sočin do ekoů: n Σ i i i cos absolní hodnoě. Po případ, že by π ϕ, π. /9

( ) 7.3.3 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I. Předpoklady: 7302

( ) 7.3.3 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I. Předpoklady: 7302 7.. Vzájemná oloha aramericky yjádřených římek I Předoklady: 70 Pedagogická oznámka: Tao hodina neobsahje říliš mnoho říkladů. Pos elké čási sdenů je oměrně omalý a časo nesihno sočía ani obsah éo hodiny.

Více

RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU Pof. ng. Mloš Mařík, CSc. ng. Pavla Maříková, CSc. RENTABLTA NVESTC A PORAČUJÍCÍ HODNOTA PŘ OCEŇOVÁNÍ PODNU Článek byl zpacován jako součás výzkumného záměu MSM 638439903 Rozvoj fnanční a účení eoe a její

Více

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ 2 P ÌmoËar pohyb V roce 1977 vyvo ila Kiy OíNeilov rekord v z vodech dragser. Dos hla ehdy rychlosi 628,85 km/h za pouh ch 3,72 s. Jin rekord ohoo ypu zaznamenal v roce 1958 Eli Beeding ml. p i jìzdï na

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK ročník IX série V. Zadání 5. série. Termín odeslání: 15. dubna. Úloha V. 1... řetízek babičky Julie Obr.

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK ročník IX série V. Zadání 5. série. Termín odeslání: 15. dubna. Úloha V. 1... řetízek babičky Julie Obr. Zadání 5. séie Temín odeslání: 15. dubna Úloha. 1... řetízek babičky Julie Na stole leží stříbný řetízek po babičce Julii. Část, kteá je dlouhá a, isí přes hanu stolu, zbytek délky b ještě leží na stole,

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

Průzkumová analýza dat (Exploratory Data Analysis, EDA)

Průzkumová analýza dat (Exploratory Data Analysis, EDA) 19. února 2007 Přednáška 1 maeriály: přednášky zápoče: v průběhu semesr určiý projek na zápoče a na známku, kerá bude ke zkoušce zkouška: zadaný určiý problém, na něj zadaný určiý čas, zpracováván s využiím

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

Přechodové jevy RC. Řešení přechodového jevu v obvodech 1. řádu RC. a) varianta nabíjení ideálního kondenzátoru u C (t)

Přechodové jevy RC. Řešení přechodového jevu v obvodech 1. řádu RC. a) varianta nabíjení ideálního kondenzátoru u C (t) čbní xy pro Elkrochnik Ing. Kindrá Alxandr Přchodové jvy Účlm éo knihy j nači sdny řši přchodové jvy v obvodch. řád yp a sznámi j s oricko problmaiko přchodových jvů v obvodch. řádů yp. Přchodové jvy v

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Obsah. 6.1 Augustova rovnice... 61 6.2 Hmotový tok... 64. 1 Historický přehled 5

Obsah. 6.1 Augustova rovnice... 61 6.2 Hmotový tok... 64. 1 Historický přehled 5 Obsah Historický přehled 5 Plynný sta hmoty 8. Jednotky tlaku................ 8.. Použíané jednotky tlaku.......... 9.. Rozlišení oblastí akua podle tlaku...... 9. Staoá ronice................ 9.. Gay

Více

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 Specific Combined Approach o Valuaion

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

ELEKTRONICKÉ OBVODY I

ELEKTRONICKÉ OBVODY I NIVEZITA OBANY Fakula vojenských echnologií Kaedra elekroechniky -99 ELEKTONIKÉ OBVODY I čebnice Auoři: rof. Ing. Dalibor Biolek, Sc. rof. Ing. Karel Hájek, Sc. doc. Ing. Anonín Krička, Sc. doc. Ing. Karel

Více

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup k

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzia Pardubice Dopravní fakula Jana Pernera Fakory ovlivňující popávku po osobních auomobilech v ČR Bc. Tomáš Mikas Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuo práci jsem vypracoval samosaně. Veškeré lierární

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. /003 Hyperbolické diskonování a jeho význam v ekonomickém modelování Michal Andrle Jan Brůha INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ

Více

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl Soukromá sředníí odborná školla, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice ell..:: 57 548 98,, emaiill::ssssoss@edukompllex..cczz Elekronika I Ing.. Olldřiich KATOHVÍL 007 3 Ing. Oldřich Kraochvíl Elekronika

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

OBSAH. Matematické modelování v pojišťovnictví 20 Mathematical Modelling in Insurance prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK

OBSAH. Matematické modelování v pojišťovnictví 20 Mathematical Modelling in Insurance prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 00 ISSN 086 66 OBSAH Kapoly z posné eore IX Nežvoní pošění.5 Chapers from Insurance Theory IX Non-lfe Insurance doc. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Vysoká škola ekonomcká Maemacké

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

Kinematika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ Kinemik hmoného bodu Obsh Klsická mechnik... Vzžný sysém... Polohoý ekor... Trjekorie... Prmerické ronice rjekorie... 3 Příkld 1... 3

Více

1.1.15 Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I

1.1.15 Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I ..5 Řešení příkldů n ronoměrně zrychlený pohyb I Předpokldy: 4 Pedgogická poznámk: Cílem hodiny je, by se sudeni nučili smosně řeši příkldy. Aby dokázli njí zh, kerý umožňuje příkld yřeši, dokázli ze zhů

Více

A STUDY OF BUS TRAJECTORY DURING THE DECELERATE PASSAGE THROUGH A CURVE

A STUDY OF BUS TRAJECTORY DURING THE DECELERATE PASSAGE THROUGH A CURVE MENDELNET 11 A STUD OF BUS TRAJECTOR DURING THE DECELERATE PASSAGE THROUGH A CURVE Krumpholc T., Baroň S. Deparmen of Engineering an Auomobile Transpor, Faculy of Agronomy, Menel Uniersiy in Brno, Zeměělská

Více