POSTOJ VEEJNOSTI K DOBROINNÝM SBÍRKÁM. Karel Adámek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTOJ VEEJNOSTI K DOBROINNÝM SBÍRKÁM. Karel Adámek"

Transkript

1 POSTOJ VEEJNOSTI K DOBROINNÝM SBÍRKÁM Karel Adámek Bakaláská práce 2011

2

3

4

5

6 ABSTRAKT Bakaláská práce se vnuje dobroinným sbírkám a jejich vnímání souasnou spoleností. Práce obsahuje teoretickou a praktickou ást. Teoretická ást vysvtluje pojmy spojené s dobroinností, popisuje legislativní úpravu veejných sbírek v R, jednotlivé typy realizace, jejich vývoj po roce 1989 a prezentuje dlouhodobé a známé veejné sbírky. Dále se práce zabývá neziskovými organizacemi, jakožto organizátory veejných sbírek a finanními zdroji neziskových organizací. Praktická ást bakaláské práce je zamena na kvantitativní výzkum týkající se postoj eské veejnosti k dobroinným sbírkám. Výzkum byl proveden dotazníkovým šetením. Klíová slova: filantropie, dobroinnost, charita, veejná sbírka, neziskové organizace, dar, dárcovství, sponzoring, fundraising, právnická osoba. ABSTRACT The thesis deals with non-profit organizations and how they are perceived in contemporary society. The work includes theoretical and practical parts. The theoretical part explains: the concepts associated with charity describes the legislative regulation of them in the Czech Republic, the implementation of various types, their development since 1989, and presents very, well-known public benefits. The thesis deals with charitable organizations, such as fundraising organizers and resources of non-government organizations. The practical part of this thesis is focused on quantitative research on the attitudes of the Czech public toward charitable collections. The research was conducted by questionnaire survey in printed and electronic form. Keywords: philanthropy, charity, charity, public collections, non-profit organization, gifts, donations, sponsorship, fundraising, legal entity.

7 Chtl bych podkovat své rodin a pítelkyni za podporu pi studiu. Dále bych chtl podkovat paní Mgr. Ev Mach Ph.D. za rady, ochotu a její as, který mn poskytla pi konzultacích na mé bakaláské práci. Prohlašuji, že odevzdaná verze bakaláské práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totožné.

8 OBSAH ÚVOD I TEORETICKÁ ÁST FILANTROPIE, DOBROINNOST, CHARITA FILANTROPIE DOBROINNOST Firemní filantropie CHARITA HISTORIE DOBROINNÉ INNOSTI V R VEEJNÉ SBÍRKY VYMEZENÍ A DEFINICE VEEJNÝCH SBÍREK Dobroinné sbírky TYPY VEEJNÝCH SBÍREK Veejná sbírka poádaná pronájmem telefonní linky ORGANIZACE VEEJNÝCH SBÍREK Vznik veejné sbírky Prbh veejné sbírky Zánik veejné sbírky Zmna úelu sbírky VEEJNÉ SBÍRKY V R Tíkrálová sbírka Bílá pastelka Svtluška Pomozte dtem NEZISKOVÉ ORGANIZACE II 3.1 PRÁVNÍ FORMY NNO Obanské sdružení Nadace a nadaní fondy Obecn prospšná spolenost Církevní právnické osoby FINANNÍ ZDROJE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Fundraising Pímé a nepímé zdroje Dar, dárcovství (firemní) Sponzorský dar, sponzoring Transparentnost financí neziskových organizací...31 PRAKTICKÁ ÁST CHARAKTERISTIKA VÝZKUMU ZABÝVAJÍCÍ SE POSTOJEM VEEJNOSTI K DOBROINNÝM SBÍRKÁM... 34

9 4.1 VÝZKUMNÝ PROBLÉM A CÍL VÝZKUMU DÍLÍ CÍLE VÝZKUMU HYPOTÉZY DRUH VÝZKUMU METODA VÝZKUMU VÝZKUMNÝ VZOREK REALIZACE VÝZKUMU VÝSLEDKY ŠETENÍ OTÁZKA. 1 - POHLAVÍ RESPONDENT OTÁZKA. 2 - VK RESPONDENT OTÁZKA. 3 - NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDLÁNÍ OTÁZKA. 4 - STATUT OTÁZKA. 5 - NÁBOŽENSTVÍ OTÁZKA. 6 - PISPÍVÁTE NA VEEJNÉ SBÍRKY? Vyhodnocení obecné Vyhodnocení dle vku Vyhodnocení dle vzdlání Vyhodnocení dle statutu Vyhodnocení dle pohlaví Vyhodnocení dle náboženství OTÁZKA. 7 - JAK ASTO PISPÍVÁTE NA VEEJNÉ SBÍRKY? OTÁZKA. 8 - CO VÁS MOTIVUJE K TOMU, ABYSTE PISPLI? OTÁZKA. 9 - JAKOU FORMOU OBVYKLE PISPÍVÁTE? OTÁZKA NA JAKÉ ÚELY PISPÍVÁTE? OTÁZKA MÁTE DVRU KE VŠEM VEEJNÝM SBÍRKÁM, NEBO SI CÍLEN VYBÍRÁTE K DÁRCOVSTVÍ JEN TY, KTERÉ ZNÁTE? OTÁZKA ODRAZUJE VÁS NCO NA VEEJNÝCH SBÍRKÁCH? OTÁZKA Z JAKÉHO DVODU NEPISPÍVÁTE? OTÁZKA CO BY MOHLO ZMNIT VÁŠ POSTOJ K VEEJNÝM SBÍRKÁM DO TÉ MÍRY, ŽE BYSTE PISPLI? OTÁZKA JAK REAGUJETE NA LOVKA, KTERÝ VÁS ZASTAVÍ NA ULICI A ŽÁDÁ O PISPNÍ? OTÁZKA ZNÁTE NJAKÉ VEEJNÉ SBÍRKY? OTÁZKA JSOU PODLE VÁS VEEJNÉ SBÍRKY UŽITENÉ? OVENÍ HYPOTÉZ SHRNUTÍ VÝSLEDK PRÁCE SPLNNÍ DÍLÍCH CÍL PRÁCE...62 ZÁVR... 66

10 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL A ZKRATEK SEZNAM GRAF SEZNAM PÍLOH Píloha PI : Dotazník...73 PÍLOHA PI: DOTAZNÍK... 74

11 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 11 ÚVOD Veejné sbírky, které jsem si vybral jako téma své bakaláské práce, bezpochyby patí k fenoménm 21. století. Zejména díky internetu se dnes tém ihned dozvídáme o pírodních i jiných katastrofách ve svt, televizní stanice nám pinášejí reportáže z domova o postižených, týraných, vážn nemocných lidech, o chudých, okradených... V lidech se asto probouzí solidarita a chtjí pomoci. Nejrychlejší (a možná i nejpohodlnjší) možností je finanní dar do kasiky, DMS zprávou, na bankovní úet. K pomoci druhým jsme vedeni již od dtství Pomoz mamince!, Bž k babice a pomoz jí!, Slabším se musí pomáhat! je to jiný druh pomoci, než ten, o kterém budeme mluvit v této práci, ale takto v nás rodie a okolí vychovávají k solidarit a soucitu s druhými. Co se týká mých osobních zkušeností s veejnými sbírkami, ml jsem možnost spolupracovat s pobokou Charity eské Republiky v Luhaovicích pi organizaci každoroní Tíkrálové sbírky. Prošel jsem tak tém celým procesem organizace sbírky pes místní propagaci, zajištní dobrovolník, rozdání propaganích pedmt, složenek, pokladniek, koordinaci skládání skupinek, až po pedání pokladniek, a poítání finanní hotovosti. Skrze toto jsem zjistil, jak nároná je práce koordinátora i vedoucího sbírky, a pokusím se touto prací (v teoretické ásti) popsat jednotlivé kroky pi organizaci veejné sbírky - kdy vznikly veejné sbírky, kdo je mže poádat a jak jsou ošeteny zákonem. S rostoucím potem veejných sbírek se objevují i podvodné sbírky, které neslouží k pomáhání, ale k vlastnímu obohacení. Budu se proto zabývat také tím, jak mže veejnost zjistit, jestli má sbírka všechny náležitosti ádné sbírky, a kde mže najít informace o sbírkách probíhajících na území eské Republiky. V praktické ásti zjiš uji, jaká je dvryhodnost eské veejnosti ve veejné sbírky a jaká je informovanost o nich. Cílem mého výzkumu je zjistit, jaká je dvra lidí ke sbírkám, zda lidé pispívají na veejné sbírky a co je motivuje k pispní. Dalším cílem je zjistit pokud lidé na sbírky nepispívají co je odrazuje od toho, aby pispli, a co by zvýšilo jejich dvru ke sbírkám. V závru se pokusím navrhnout postup pro uspoádání ideální veejné sbírky.

12 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 12 I. TEORETICKÁ ÁST

13 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 13 1 FILANTROPIE, DOBROINNOST, CHARITA Filantropie, charita, pomáhání, dobroinnost všechny tyto pojmy jsou synonymní a pedstavují pomoc bližnímu, která je založena na altruismu, tedy neoekává za pomoc odmnu nebo protislužbu. Všechny uvedené pojmy obsahují dv formy: dobrovolnictví, tedy pímou pomoc, a dárcovství, pomoc skrze prostedky finanní nebo hmotné. Pomineme-li nejstarší civilizace jako eckou i antickou, byl úkol pomáhat vždy v rukou církve. V život však považujeme za slušné pomoci druhému lovku bez íkání, když to potebuje, a to bez ohledu na to, jsme-li vící nebo ne. V Bibli se o pomoci druhým mluví na mnoha místech, nap. v Matoušov evangeliu: Nebo jsem ml hlad, a dali jste mi najíst, ml jsem žíze, a dali jste mi napít, byl jsem cizí, a ujali jste se m, byl jsem nahý, a oblékli jste m, byl jsem nemocen, a navštívili jste m, byl jsem ve vzení, a pišli jste ke mn. 1 O pomoci bližnímu vypráví i píbh o Samaritánovi v evangeliu podle Lukáše: Zákoník se však chtl ospravedlnit, a proto Ježíšovi ekl: A kdo je mj bližní? Ježíš mu odpovdl: Jeden lovk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupi; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden knz, ale když ho uvidl, vyhnul se mu. A stejn se mu vyhnul i levita, když pišel k tomu místu a uvidl ho. Ale když jeden Samaan na své cest pišel k tomu místu a uvidl ho, byl pohnut soucitem; pistoupil k nmu, ošetil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o nj staral. Druhého dne dal hostinskému dva denáry a ekl: Postarej se o nj, a bude-li t to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. 2 1 Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona: Nový zákon. Ekumenický peklad. 12.vydání. Praha: eská biblická spolenost, ISBN: str. 40n. 2 Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona: Nový zákon. Ekumenický peklad. 12.vydání. Praha: eská biblická spolenost, ISBN: str. 95n.

14 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 14 Nkdy je však individuální mezilidská pomoc nedosažitelná nebo dokonce nemožná, a proto nastupuje tzv. pomoc profesionální, organizovaná, která je dnes v rukou nestátních neziskových organizací. Na úvod je nutné podrobnji si popsat jednotlivé pojmy. 1.1 Filantropie dobroinnost Filantropie pochází z eckého slova philantropos, do eštiny pekládané jako dobroinné pomáhání sociáln slabým. Filantropie má k dnešním neziskovým organizacím blíže než charita, je to snaha pomoci, motivovaná láskou k bližním. 3 eským ekvivalentem k pojmu filantropie je dobroinnost. V roce 1847 definoval dobroinnost nmecký filozof, matematik a knz žijící v Praze Bernard Bolzano ve svém díle O pokroku a dobroinnosti jako ctnost ze všech ctností nejrozšíenjší. Snaha pomoci vždy vycházela z nitra lovka, nebylo poteba njaké vnjší intervence. Až s vývojem civilizace pichází na adu role neziskových organizací potebných je mnoho a pomoc jednotlivce by nebyla tak úinná jako pomoc skupiny Firemní filantropie V souasnosti se asto objevuje i termín firemní filantropie. Jedná se o pojem velmi široký, zahrnuje možnosti dárcovství. Firemní filantropii mžeme rozdlit na dva pístupy: proaktivní a reaktivní. V pípad reaktivního pístupu je firma pasivní, nevyvíjí aktivitu v oblasti filantropie, ale v pípad, že je požádána o píspvek organizací i jednotlivcem, dle svého uvážení projekt podpoí i nikoliv. Proaktivní pístup pedpokládá vypracovanou dárcovskou strategii, na jejímž základ rozdluje finanní prostedky do uritých oblastí. Oblast firemní filantropie zahrnuje: - dárcovství (finanní nebo nefinanní vcné dary, zboží, služby, as ) - vlastní firemní nadace nebo nadaní fond - sbírka mezi zamstnanci 3 REKTOÍK, Jaroslav, a kol.: Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a ízení. Praha: EKOPRESS, s. r. o., str. 26. ISBN

15 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 15 - cause related marketing (sdílený marketing nezisková organizace získá pedem urenou ástku z prodaných výrobk nap. za každý prodaný jogurt odvede firma 1,- K) - matchingový fond (zamstnanci vnují uritou ástku, takto shromáždnou sumu firma za urité období znásobí ze svých prostedk) - dobrovolnictví zamstnanc Charita Slovo charita pochází z latinského caritatem, což znamená dobroinnost, lidumilnost nebo láska (v kes anském pojetí) k bližnímu. V souasnosti se setkáváme s pojmem charita jako s nestátní neziskovou organizací ímskokatolické církve Charita eská Republika Historie dobroinné innosti v R Jak již bylo zmínno výše, dobroinnost byla vždy pedevším v rukou církve. Ve 20. století se charitativní innost církve nezastavuje, naopak je obohacena novými prvky podle poteb doby. Jestliže v minulosti pinášela charitativní innost bezprostední a doasnou pomoc, nyní se pi nových možnostech techniky a pi nové sociální citlivosti snaží zapojit do spoleenského života osoby, které žijí tím i oním zpsobem na okraji spolenosti: bývalé i souasné vzn, prostitutky, Romy, nejrznjší ubožáky, osoby spoleensky nepizpsobivé a duševn zaostalé. 6 V eskoslovensku za vlády T. G. Masaryka vzniká velké množství spolk, které se dlí do tí skupin: spolky egoistické, které jsou zameny na naplnní tužeb úastník, spolky mutualistické, které jsou zakládány k uritému prospchu, k nmuž se dá dojít skrze promoci druhým, a altruistické spolky, které slouží výlun prospchu druhým. Prvním z altruistických spolk byl Spolek eských léka založený J. E. Purkyn již v roce 1859, bhem první republiky vznikla Spolenost eskoslovenského erveného kíže, v níž se 4 Jak jsme na tom s firemní filantropií v eské republice? : Výsledky výzkumu firemní filantropie.. [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://nno.ecn.cz/index.stm?x=213666>. str Do r eská katolická charita. 6 MESSINA, Rosario: Djiny charitativní innosti. Terezie Brichtová. 1. Kostelní Vydí: Karmelitánské nakladatelství, s. ISBN , str. 135.

16 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 16 v roce 1930 angažovalo dobrovolník z ad muž i žen. Založena byla také dnešní Charita R, tehdy pod názvem eská katolická charita. Fungování tchto organizací bylo narušeno nejprve Druhou svtovou válkou, po roce 1945 komunistickou vládou. V naší zemi byla tradice pomoci a dárcovství vlivem spoleenských a politických událostí na dlouhou dobu perušena a znovu se zaala rozvíjet až po pevratu v roce S nástupem demokratického režimu v eské Republice pišla nová vlna touhy pomáhat. Zakládají se nadace, obanská sdružení a církevní organizace, které chtjí dohnat ztracené plstoletí. Rozvíjí se dobrovolnická práce. Dobroinné organizace se vnují domácím problémm, ale rozbíhá se i pomoc do zahranií nap. do Rumunska, do Jugoslávie. Bhem 90. let picházejí nové spoleenské problémy, které spolenost píliš neznala - propuštní vzni po amnestii prezidenta v roce 1990, bezdomovci, drogov závislí, alkoholici apod. Odborné znalosti pracovník praxí v neziskovém sektoru vzrstaly a zaaly vznikat i tzv. preventivní programy. Postupn se novelizují zákony týkající se nestátních neziskových organizací a jejich innosti: v roce 1990 je upravena innost obanských sdružení zákonem.83/1990 Sb., zpísnny byly podmínky pro vznik a fungování nadací zákonem o nadacích a nadaních fondech.227/1997 Sb., který perušil masové zakládání nadací, z nichž nkteré byly podvodné a fiktivní a poškodili tak celkov obraz nadací v oích eské spolenosti. Novelizací prošel i zákon o veejných sbírkách, k tomu však došlo až v roce 2001, další novela tohoto zákona se pipravovala v letech 2004 a V letech 2008 a 2009 probhly novely zákona, které se však netýkaly pímo definice a prbhu veejné sbírky.

17 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 17 2 VEEJNÉ SBÍRKY Každá veejná sbírka musí být organizována v souladu se zákonem o veejných sbírkách íslo 117/2001 Sb. Zákon jednoznan vymezuje pojem veejná sbírka, podmínky organizace a prbhu sbírky. Naposledy byl tento zákon novelizován v roce 2009, zmna souvisela se zmnou daového ádu. 2.1 Vymezení a definice veejných sbírek Podle eského zákona. 117/2001 Sb. je veejná sbírka získávání a shromažování dobrovolných penžitých píspvk od pedem neureného okruhu pispvatel pro pedem stanovený veejn prospšný úel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdlání, tlovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostedí. 7 Dále zákon uvádí, že sbírku není možné poádat k úelu, který je v rozporu s bezpeností státu, ochranou veejného poádku, ochranou majetku nebo ochranou práv a svobod druhých. 8 Sbírku v eské Republice mže organizovat pouze kraj, obec nebo právnická osoba Dobroinné sbírky Do výše uvedené zákonné definice tedy nepatí sbírání materiálních vcí nap. obleení, obuv nebo dioptrické brýle. Mezi veejné sbírky nepatí finanní akce poádané politickými stranami, hnutími, spolky, odborovými organizacemi za úelem plnní svých úkol. Mezi veejné sbírky rovnž nepatí tzv. sbírky v kostelech a modlitebnách, apod. 2.2 Typy veejných sbírek Zákon o veejných sbírkách definuje šest typ veejných sbírek z hlediska zpsobu jejich provedení, a to: a) shromažováním píspvk na zvláštní bankovní úet, který je pedem vyhlášen a je zízen na celou dobu trvání sbírky; 7 1 (1) zákon. 117/2001 Sb., o veejných sbírkách 8 1 (2) zákon. 117/2001 Sb., o veejných sbírkách

18 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 18 b) sbracími listinami, které musí být jednotliv oíslovány, oznaeny razítkem a podepsány zástupcem statutárního orgánu; dále musí být na listin uveden název právnické osoby, úel sbírky, datum a místo prbhu sbírky; každá listina musí obsahovat sloupec pro uvedení výše píspvku a podpis pispvatele; c) pokladnikami v místech urených k pijímání píspvk, piemž organizátor sbírky musí na píslušném úad uvést poet pokladniek a jejich rozmístní, úad provádí zapeetní všech pokladniek; organizátor je povinen zabezpeit pokladniky ped odcizením a násilným vniknutím; d) prodejem pedmt, jestliže je píspvek zahrnut v jejich cen; v míst konání prodeje je poadatel povinen poskytnout informace o organizátorovi sbírky, úelu sbírky a název a adresu úadu, na kterém byla sbírka schválena; povinností je uvést i celkový poet prodávaných pedmt a informace o tom, jaká ástka z celkové ceny prodejního pedmtu pipadá ve prospch sbírky; e) prodejem vstupenek na veejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecn pístupné akce poádané za úelem získání píspvku, jestliže je píspvek zahrnut v cen vstupenek; u tohoto typu veejné sbírky je povinností organizátora poskytnout informace o míst konání a dále stejné informace jako v pedcházejícím pípad; f) pronájmem telefonní linky urené ke shromažování píspvk z telefonního útu, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky Veejná sbírka poádaná pronájmem telefonní linky V posledních letech roste obliba sbírek, které využívají moderní technologie - prostednictvím tzv. DMS (Donors Message Service), nebo též dárcovských SMS. Kompletní informace o fungování DMS pináší internetový portál podle kterého využití DMS pináší výhody jak organizátorm sbírky, tak darujícím. DMS umožují rychlý prbh sbírky, organizátoi získají komunikaní podporu ze strany projektu DMS a nemusí se starat o technické, ani právní zabezpeení. DMS jsou jednoduché a snadno zapamatovatelné pro dárce, ti na internetových stránkách projektu naleznou informace o celkové vybrané ástce a jejím využití. DMS fungují v eské Republice od roku 2004

19 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 19 a jejich cena je jednotná pro všechny sbírky 30 K, z toho výše daru je 27 K. Od 1. ledna 2006 jsou DMS díky novele zákona o DPH osvobozeny od dan z pidané hodnoty. DMS je projektem obanského sdružení Fórum dárc a Asociace provozovatel mobilních sítí. Cílem služby DMS je pak nabídnout nestátním neziskovým organizacím (NNO) možnost získávat píspvky od jednotlivc prostednictvím mobilního telefonu formou SMS zpráv. A vytvoit tak dlouhodobý mechanismus, který bude transparentní a srozumitelný. Mechanismus, který bude pispívat k rozvoji individuálního dárcovství pes SMS a minimalizovat náklady na jeho provoz. 9 Projektu se podailo sjednotit všechny eské mobilní operátory, což je v celosvtovém mítku ojedinlé, takže pro DMS funguje jediné telefonní íslo ve tvaru a odesílá se ve tvaru DMS HESLO (stanovené poádající organizací). V souasnosti projekt nabízí i tzv. DMS Roní podporu pihlášeným uživatelm umožuje pravideln každý msíc pispt na vybraný projekt. Na správné fungování dohlíží Rada DMS, která mimo jiné stanovila etické principy DMS, které je nutné dodržovat. V pípad, že organizace zajiš ující sbírku nezveejní do tí msíc od ukonení sbírky informace o využití vybraných (skrze DMS) finanních prostedk, je tato skutenost uve- ejnna na internetových stránkách projektu Na tchto stránkách je zveejnn seznam všech aktuáln probíhajících veejných sbírek, které využívají služby DMS. 2.3 Organizace veejných sbírek Vznik veejné sbírky Vznik veejné sbírky opt upravuje zákon.117/2001 Sb. o veejných sbírkách. Prvním krokem právnické osoby, obce i kraje k založení veejné sbírky, je návštva píslušného krajského úadu a žádost o povolení konání veejné sbírky, a to nejpozdji 30 dn ped plánovaným zahájením sbírky. Na píslušném krajském úad má právnická osoba ze zákona (117/2001 Sb.) povinnost pedložit žádost obsahující informace: a) pokud je organizátorem obec nebo kraj pedkládá se: 9 <http://www.darcovskasms.cz/darcovska-sms/co-je-dms.html> [cit ]

20 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií název, sídlo a usnesení píslušného orgánu obce nebo kraje o souhlasu s konáním sbírky ne starší než 60 dn, 2. dále jméno, píjmení, datum narození a místo trvalého pobytu starosty obce, nebo hejtmana kraje, popípad osob jimi povených jednat jménem píslušného územního samosprávného celku ve vci sbírky, b) pokud je organizátorem jiná právnická osoba pedkládá se: 1. název (obchodní jméno), sídlo a identifikaní íslo právnické osoby a jména, píjmení, data narození a místa trvalého pobytu osob, které jsou statutárními orgány právnické osoby nebo leny statutárního orgánu právnické osoby; dále se pedkládá originál nebo úedn ovená kopie výpisu z obchodního (nebo jiného zákonem stanoveného) rejstíku ne starší než 90 dn, 2. jméno, píjmení, datum narození a místo trvalého pobytu fyzické osoby, která je pov- ena jednat ve vci sbírky jménem právnické osoby, a pipojí doklad o bezúhonnosti této fyzické osoby a její estné prohlášení o tom, že proti ní není v okamžiku oznámení vedeno trestní stíhání, což se prokazuje originálem nebo úedn ovenou kopií výpisu z rejstíku trest ne starším než 1 msíc. Právnické osoby dále pedkládají: a) potvrzení o tom, že nemají splatný daový nedoplatek, a o tom, že nemají splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veejném zdravotním pojištní, na pojistném a na penále na sociální zabezpeení a na píspvku na státní politiku zamstnanosti, b) estné prohlášení o tom, že nevstoupily do likvidace, nebyl na n prohlášen konkurs nebo nebylo zahájeno vyrovnací ízení nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku anebo na n nebyla vyhlášena nucená správa. Jakoukoliv zmnu údaj uvedených v oznámení nebo doklad k nmu pipojených je právnická osoba povinna nahlásit na píslušném krajském úad do 5 pracovních dn. Nemá-li oznámení stanovené náležitosti, vyzve píslušný krajský úad právnickou osobu k doplnní chybjících náležitostí. Na doplnní je vyhrazena úmrná asová lhta, nejmén však 5 pracovních dní.

21 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 21 Koná-li se sbírka sbracími listinami, je povinností pedložit vzor sbrací listiny. Pokud bude výtžek sbírky vnován do zahranií, vyžaduje se souhlas Ministerstva zahraniních vcí s konáním sbírky. V žádosti se dále uvádí úel sbírky, typ sbírky, zpsob realizace sbírky, území konání a datum zahájení a ukonení sbírky. Píslušný úad vydá do 30 dn povolení, na jehož základ je sbírka povolena. Sbírka se mže zahájit nejdíve den následující po 30. dnu uvedeném v osvdení a nejpozdji do 120 dn od oznámení krajskému úadu. V pípad výjimené situace jako je ozbrojený konflikt, ekologická, prmyslová nebo pírodní katastrofa je možné tuto lhtu zkrátit - obvykle je sbírka vyhlášena do druhého dne po podání žádosti. Rozhodnutí o konání sbírky je vyvšeno na úední desce píslušného krajského úadu. Jedna právnická osoba nesmí konat více sbírek soubžn k jednomu úelu. Pro každou veejnou sbírku je nutné zídit samostatný bankovní úet, na který se pevádí hrubý výtžek sbírky a vést o nm samostatné pesné úetnictví Prbh veejné sbírky Realizace sbírky probíhá nejastji díky pomoci dobrovolník, a) kteí navštvují konkrétní domácnosti a tam vysvtlují úel sbírky, tzv. fundraising, ode dveí ke dveím b) kteí oslovují lidi na ulici, Druhý typ realizace není závislý na dobrovolnících, jedná se o sbírky do pokladniek, realizaci skrze DMS a bankovní úty. Prbh veejné sbírky mže doprovázet i jiná fundraisingová aktivita, která mže podle Škarabelové (2005) významn ovlivnit úspšnost sbírky, a to: a) benefiní akce (výzva pedem neurenému okruhu dárc) vyžaduje divácky a publicisticky zajímavý program, minimáln jednu známou osobnost v programu, bezchybný prbh akce dostatenou prezentaci dobroinného úelu celé akce; b) kampa - má všechny atributy veejné sbírky, jen má vtší rozsah, má rysy benefice;

22 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 22 c) hromadný (formální) adresný nebo neadresný dopis, nkdy s vloženou obálkou pro odpov nebo s poštovní poukázkou tzv. direct mail, resp. pímý poštovní styk; d) osobní dopis i telefonický rozhovor (tzv. telefonní fundraising), jehož pedpokladem je pedcházející znalost dárce, který již dar poskytl a nyní je žádán o obnovení daru; e) osobní návštva pedem vytipovaných možných dárc pedstavuje nejúinnjší zpsob. Podle Polakové (2005) úspch jakékoliv veejné sbírky záleží na více faktorech: a) naasování sbírky pipravujeme-li sbírku, je vhodné zjistit, jestli se v daném období nekoná i jiná veejná sbírka, to se týká zejména sbírek probíhajících prodejem pedmt na ulici, probíhá-li nkolik sbírek soubžn, je vtší riziko neúspchu sbírky; b) legalizace sbírky je dležité mít pipravené ke zveejnní všechny právní náležitosti sbírky, tím se zvýší její dvryhodnost; c) identifikace dobrovolník která taktéž pispívá k dvryhodnosti sbírky, identifikace spoívá jednak v oznaení dobrovolník prkazem, jednak ve sjednocení vzhledu obleení s logem sbírky, propaganí stánky, apod.; d) vytipování oblasti pro sbírku souvisí s úelem sbírky, pokud vyhlásíme veejnou sbírku, jejíž výtžek bude využit v daném míst, je zbytené vybírat v celém regionu; e) výcvik dobrovolník ti musí být schopni odpovdt na otázky týkající se organizace a úelu sbírky, ale mli by být proškoleni i v oblasti komunikace s lidmi; f) píprava materiálu je vhodné pichystat informaní materiály a drobné upomínkové pedmty pro darující; g) spolupráce s médii na lokální úrovni mžeme oslovit místní rozhlasové stanice, vyvsit plakátky na frekventovaných místech (nákupní stediska, školy, pošty); h) podkování dobrovolníkm to je motivuje k další dobrovolnické spolupráci; i) vyhodnocení spolu s dobrovolníky je vhodné prodiskutovat pozitiva i negativa sbírky, jejich dojmy a navrhnout, co by se píšt mohlo i mlo zmnit.

23 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 23 Chceme-li sbírku každoron opakovat, mli bychom zprostedkovat darujícím zptnou vazbu nap. podkování od obdarovaných v podob dopis, fotografií, , apod. Organizátor sbírky si mže z hrubého výtžku odeíst ástku spojenou s náklady na uspo- ádání a prbh sbírky, tato ástka však nesmí pesáhnout 5 % hrubého výtžku. istý výtžek musí být použit pouze ke stanovenému úelu sbírky Zánik veejné sbírky Sbírka podle zákona koní datem ureným právnickou osobou, toto datum se uvádí na žádosti o povolení sbírky. Není-li toto datum uvedeno, sbírka koní nejpozdji do tí let ode dne oznámení. Nejpozdji do 3 msíc ode dne ukonení sbírky je právnická osoba povinna pedložit píslušnému krajskému úadu ke kontrole a schválení celkové vyútování sbírky. Ve vyútování sbírky uvede výši jejího hrubého výtžku, skutených náklad spojených s jejím konáním a istého výtžku sbírky a prokáže, zda a jakým zpsobem bylo použito tohoto istého výtžku ke stanovenému úelu sbírky. 10 Právnická osoba má zákonem stanovenou povinnost informovat veejnost o koneném vyútování sbírky a jejím využití Zmna úelu sbírky Zmnit úel po zahájení sbírky umožuje zákon pouze v pípad, že pvodní úel zanikl. Pokud úel zanikne již ped zahájením, sbírka se nekoná. Pokud se právnická osoba rozhodne ve sbírce pokraovat, je povinna sbírku pozastavit, zmny nahlásit na píslušném úad, který do 30 dn sbírku schválí nebo zruší. O zmn úelu sbírky je organizátor povinen informovat veejnost, a to stejným zpsobem, jakým sbírku propagoval, není-li to možné, tak alespo zpsobem srovnatelným. Zanikl-li úel sbírky a právnická osoba nemá v úmyslu pokraovat zmnním úelu, je povinna sbírku bez zbyteného odkladu ukonit a oznámit to píslušnému úadu. Zárove oznámí využití dosud nepoužitého istého výtžku sbírky nebo jeho zbytku. Tato ástka mže být využita na jiné úely pouze se souhlasem píslušného úadu. Nelze-li ástku využít pro úel oznámený právnickou osobou, rozhodne o úelu využití píslušný úad (3) zákon. 117/2001 Sb., o veejných sbírkách

24 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií Veejné sbírky v R Centrální evidenci veejných sbírek v R vede Ministerstvo vnitra. Píslušné krajské úady oznamují ministerstvu všechny právnické osoby konající sbírku, úel a zpsob konání sbírky, název banky a íslo bankovního útu, na kterém jsou píspvky shromažovány, a to ve lht do 1 msíce od zahájení konání sbírky. Ve stejné lht oznamují píslušné krajské úady ministerstvu všechna rozhodnutí o tom, že sbírku nelze konat, nebo o jejím do- asném zastavení anebo o zmn úelu sbírky. 11 Ministerstvo zajiš uje zpístupnní informací z centrální evidence zpsobem umožujícím dálkový pístup. Evidence se nachází na internetovém portále Ministerstva vnitra Aktualizace seznamu probíhá pibližn jednou za dva msíce. K dispozici je seznam sbírek aktuáln probíhajících i ukonených. Z evidence je možné zjistit název sbírky a poádající právnické osoby, sídlo, IO, územní rozsah sbírky, dobu konání, zpsob provádní, úely sbírky a íslo bankovního útu. Jedná-li se o sbírku ukonenou, je uvedeno i datum ukonení sbírky. K datu probíhalo v eské Republice veejných sbírek. Sbírky, které patí k tradiním tedy dlouhodobým, stabilním a známým, strun pedstavím Tíkrálová sbírka Jednou z nejznámjších veejných sbírek v R je bez pochyby Tíkrálová sbírka poádaná Charitou eské Republiky. Poprvé u nás probhla v roce 2000 (ale pouze v Olomouckém kraji), piemž podobné sbírky existovaly již díve v Nmecku a Rakousku. Výtžek charitní Tíkrálové sbírky je tradin uren pedevším na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorm, matkám s dtmi v tísni a dalším jinak sociáln potebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Pibližn desetina výnosu sbírky je urena na humanitární pomoc do zahranií. 13 Sbírka probíhá koledováním v jednotlivých domech nebo na ulici. Skupinku tvoí dti v roli bájných Tí král a dosplý doprovod (vybavený prkazem) se zapeetnou kasikou, opatenou charitním logem. V celé R se sbírky úastní až 40 tísíc koledník. Sbírka probíhá vždy v prvních dvou týdnech v lednu. Od (2) zákon. 117/2001 Sb., o veejných sbírkách 12 Údaj dostupný na <http://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/default.aspx> [cit ] 13 <http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/historie-sbirky/> [cit ]

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích)

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo obce Telnice vydává dne v souladu s ustanoveními 10 písm. D) a 84 odst. 2, písm. I) zákona.

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 1/11 Spis.zn.:.j.: Vyizuje: Tel.: 751/10/SÚ/Ran 13/11/SÚ/Ran Ranglová 352 370 433, 352

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 Píloha. 6 usnesení z 30. zasedání zastupitelstva msta Stíbra dne 13.12.2001 Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 o místních poplatcích Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 13.12.2001 v souladu s

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Vyvšeno: 2.12. 2005 Sejmuto: 21.12.2005 Obecn závazná vyhláška Msta Jindichv Hradec. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo msta Jindichv Hradec vydalo dne 23.11.2005 podle ust. 14, odst. 2 zákona.565/1990

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích Msto Stíbro obecn závazná vyhláška. 27/97 o místních poplatcích Msto Stíbro vydává podle 16 a 14 písm. h) zákona. 367/90 Sb., o obcích ve znní pozdjších novel a podle 15 zákona. 565/90 Sb., o místních

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava vyhlašuje výbrové ízení na dodávku výpoetní techniky v rámci realizace projektu Inovace studijních program strojních obor jako odezva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

U S N E S E N Í VEEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽB)

U S N E S E N Í VEEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽB) íslo jednací: 064 EX- 439/04-42 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Jaromír Peške, Exekutorský úad Plze - sever se sídlem Pod Vrchem 51, 312 00 Plze, povený provedením exekuce na základ usnesení o naízení

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report)

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report) Mikroregion Hrádecko Chrastavsko (Annual report) Hrádek nad Nisou, Chotyn, Rynoltice, Janovice v Podještdí, Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Oldichov v Hájích, Mníšek, Kryštofovo Údolí Výroní

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více