Jak psát analýzu. e-redakce. verze 22

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak psát analýzu. e-redakce. verze 22"

Transkript

1 Jak psát analýzu e-redakce verze 22

2 Obsah 1. Použité zkratky Co rozumíme vytvořením didaktické analýzy? Co potřebujeme znát? Rozeznáváme tři typy interaktivity Způsob zadání dokumentů Popisující Excel soubor Role i-redaktora, odborného redaktora titulu, autora analýzy (ve vztahu k analýze) Pravidla pro číslování souborů cvičení, obrázků atd Pravidla pro zakreslování ikon Postup práce Ukázka zakreslení ikon jednotlivých typů interaktivity Ukázka interaktivní učebnice Ukázka zpracovaného excelového souboru i

3 1. Použité zkratky MMO multimediální objekt MMR multimediální redakce RIU i-redaktor 2. Co rozumíme vytvořením didaktické analýzy? Vytvořením didaktické analýzy učebnice se rozumí navržení a specifikace doplňkových materiálů, které vhodným způsobem rozšíří a doplní učebnici, zahrnující i jejich rozmístění v učebnici. Druhy doplňkových materiálů: fotografie, ilustrace; audio, video; animace, interaktivní animace; cvičení (přiřazení různých typů úkolů k příslušným odstavcům učebnice); webové odkazy; mezipředmětové vztahy; obecné dokumenty. Autor didaktické analýzy obsahu učebnice (dále jen analýzy) buď doporučí vhodné podoby zpracování cvičení (může se jednat o cvičení z učebnice, pracovního sešitu nebo pracovních karet, převedené do interaktivní podoby, nebo může autor analýzy navrhnout cvičení nové), nebo je zadání cvičení vytvářeno autorem cvičení 1, blíže viz dokument SMART Notebook. 1 Role jednotlivých členů realizačního týmu jsou stanoveny na úvodním setkání a zaznamenány písemně ve smlouvě. 1

4 3. Co potřebujeme znát? Je nutné vědět, kde na stránce má být interaktivita a o jaký typ interaktivity se jedná. 3.1 Rozeznáváme tři typy interaktivity 1) Základní interaktivita, tj. vyklikávání objektů (text, obrázek, tabulka, graf) z textu učebnice; tento typ interaktivity je zajišťován i-redaktorem obvykle bez účasti autora analýzy, ale je zde v případě potřeby možnost konzultací. 2) Interaktivita pomocí ikon Označení interaktivity se zakresluje obdélníčkem přímo na místo, kde má být ikona v i- učebnici. Do obdélníčku se napíše daný typ interaktivity a pořadové číslo objektu dané interaktivity na příslušné stránce v učebnici, pořadové číslo bude tedy začínat s každou další stranou od 1. Typy interaktivity: OBR C A V ANIM IANIM WWW WWW N PA D 2 TEST ECIT obrázek cvičení všech tří typů, barevně rozlišené dle zdroje červené z učebnice audio video modré z pracovního sešitu nebo cvičebnice černé (šedivé) další přidané cvičení (jiné) animace (animace, která se spustí a do které uživatel nemůže nijak zasahovat, kromě spuštění / pauza / stop) interaktivní animace (uživatel má možnost v animaci měnit nějaké parametry, např. vstupní hodnoty, pozastavit a vrátit animaci; spuštění / pauza / stop) webový odkaz webový odkaz na Google mapy odkaz (odkaz na stranu aktuální knihy, případně i odkaz mimo knihu tzv. mezipředmětový vztah) pracovní aktivita dokument (jakýkoliv vložený soubor) test zpracovaný v programu FlexiTest Autor odkaz do e-čítanky nakladatelství Fraus 2 V případě, že je požadován dokument, je třeba specifikovat jeho zdroj. Více viz. kapitola 4. 2

5 Příklad značení: OBR1, A4, V1, WWW2, OBR5, D1 atd. V případě, že autor analýzy cvičení navrhuje, analýza obsahuje i zadání cvičení. Pokud však jeden autor zpracovává analýzu učebnice a další autor analýzu cvičení, bude zpracována samostatná analýza na i-učebnici a samostatná na interaktivní cvičení. V případě, že je součástí analýzy učebnice i zadání cvičení, je třeba v analýze zaznamenat i požadavky na multimediální materiál do cvičení. Existují dvě možnosti takového zpracování: a) V jedné analýze budou zaznamenány i požadavky na multimediální materiál do cvičení, a to tak, že každý multimediální objekt požadovaný pro použití ve cvičení bude na samostatné řádce a ve sloupci poznámka bude uvedeno součást cvičení č.. Typ interaktivity se u těchto objektů odvíjí od jejich druhu stejně jako v i-učebnici (tedy např. A1, OBR2, ANIM1). b) V jedné analýze budou požadavky do učebnice včetně zaznamenání cvičení. Požadavky na multimediální materiál do cvičení budou zaznamenány v jiném souboru (lze použít dokument zadani_doplnkovych_mmo.xls, ale může být použit i dokument jiný). Tento způsob zadávání požadavků na doplňkový multimediální materiál (tedy takový materiál, který není fyzicky navěšen v i-učebnici jako ikona, ale je součástí jiného objektu) se vztahuje zejména na cvičení, ale i na animace, dokumenty a u prvního stupně P odkazy. 3) Interaktivita z textu jedná se o interaktivitu obecně z jakékoliv oblasti vymezené obdélníkem, většinou se jedná o slovo nebo úsek věty. Z takto vybraného slova je možné odkazovat na předmětový vztah (rejstřík, stránku v knize), mezipředmětový vztah, webový odkaz nebo ovou adresu. U interaktivních učebnic prvního stupně je možné z vybraného slova odkazovat i na obrázek. Z hlediska tvorby i-učebnice je žádoucí používat odkazy v rámci knihy, tj. odkazy ze slova (P) nebo navigaci (N). Úkolem autora analýzy je seznámit se důkladně s textem učebnice, a zajistit tak v rámci analýzy propojení vždy, když je v textu knihy odkaz na příslušnou kapitolu, stranu (v textu knihy vyhledat sekvenci str., s., stran., viz, kapitola, lekce apod.). Tyto odkazy je třeba zařadit do analýzy, ale je žádoucí uvést ještě jiné (navíc). Typ interaktivity je v tomto případě P nebo N. 3

6 Typ interaktivity: P podtržený text V XLS dokumentu se označí jako P pořadové číslo a uvede se text, který bude interaktivní, např. P7 čočka. Každá i-učebnice musí být dále propojena se systémovými učebnicemi určenými podobné věkové kategorii a rovněž se slovníky z produkce Nakladatelství Fraus. Konkrétní výčet těchto produktů je specifický pro každou i-učebnici a bude součástí zadání předaného i-redaktorem. Například při zpracovávání učebnice Primy A1 2 se jedná o systémové učebnice druhého stupně a slovník FRAUS Ilustrovaný studijní slovník n-č / č-n. Rovněž je třeba účelně využít FRAUS Přehlednou německou gramatiku. Při práci se systémovými učebnici postupujeme následovně: v definici obsahu uvedeme přesný název titulu a požadovanou stranu, není možné požadovat výřezy. V popisku bude rovněž přesný název titulu, strana a specifikace. Při práci se slovníky postupujeme následovně: ze slovníku nevybíráme konkrétní obrázky, ale vstupy nebo hesla (či přímo celé strany). Platí následující zásady: Má-li daný slovník i elektronickou verzi, odkazujeme výhradně do elektronické verze, např. FRAUS Ilustrovaný studijní slovník n-č / č-n, heslo Hund (RIU zajistí printscreen zobrazeného hesla i se vstupy). Platí, že všechny vstupy z tištěného slovníku jsou v i elektronické verzi, je tedy možné využít i vstupů gramaticko-lexikálních apod. Typ interaktivity je D. Pokud nechceme do i-učebnice umístit celou stranu, ale jen výřez (např. část textu nebo vstup), bude typ interaktivity také D. Nemá-li slovník elektronickou verzi, odkazujeme do tištěné podoby (případ FRAUS Ilustrovaný tematický slovník n-č, str. 15), vždy je třeba uvést stranu. Typ interaktivity je v tomto případě N. Didaktická analýza představuje maximální možné, didakticky zdůvodněné rozšíření tištěné učebnice, má být tedy co možná nejobsáhlejší. Průměrný počet objektů na stránku je obtížné stanovit, učebnice se liší nejen podle předmětu, ale i podle typu a cílové skupiny. Lze však říci, že na každé stránce (vyjma stránek bez vzdělávacího obsahu) by měl být alespoň jeden objekt 3. 3 Týká se učebnice doplněné o cvičení. 4

7 Průměrné počty objektů v druhostupňových systémových učebnicích jsou následující: fotografií, videí, webových odkazů, 150 i-cvičení (80 z učebnice, 50 z pracovního sešitu, 20 jiných), 5 10 animací, mezipředmětových vztahů a dokumentů Způsob zadání dokumentů Dokumenty mohou být několika druhů a od jejich druhu se odvíjí způsob zadání a zaznamenání v analýze. a) Dokumenty dodané autorem analýzy Jedná se o autorské texty (jejichž autorem je autor analýzy), nebo jiné vhodné texty, které autor analýzy vyhledá internetu nebo v jiných zdrojích (zdroj musí být vždy uveden). V tomto případě bude zadání odevzdáno v MS Word, a budou vždy uvedeny zdroje (za předpokladu, že autorem textu není autor analýzy). V analýze bude ve sloupci Poznámka uvedeno např. zadání viz soubor zadani_dokumentu.doc. b) Dokumenty v podobě skenu tištěné publikace nevydané Nakladatelstvím Fraus Autor v analýze přesně pojmenuje zdroj (včetně nakladatele, pořadí a roku vydání), uvede stranu a přesně lokalizuje požadovaný text. c) Dokumenty pocházející z publikací vydaných Nakladatelstvím Fraus Typově se jedná o příručku učitele, pracovní sešit ap. Zde je možný dvojí postup, odvíjející se vždy od cílové podoby dokumentu. 1. Dokument má být věrným obrazem předlohy, tzn. bude zachováno formátování, řádkování, případně podbarvení a další grafické prvky. V tomto případě by v analýze ve sloupci Definice obsahu mělo být např.: řešení cvičení 15/3 v PU na straně Dokument bude mít stejný text, ale bude dále upraven podle požadavků autora/redaktora, a to např. z hlediska typu písma, formátování, řádkování, obsahu textu. V tomto případě by v analýze ve sloupci Definice obsahu mělo být např.: řešení cvičení 15/3 v PU na straně 50 + následné úpravy. 4 Jedná se o ilustrativní údaje, u určitých předmětů může být (didakticky zdůvodnitelný) počet nižší nebo vyšší. 5

8 5. Popisující Excel soubor Autor analýzy zapisuje rozšiřující materiál do xls souboru (viz šablona predmet_analyza.xls). Popis sloupců v Excel souboru: NYNÍ označuje typy objektů, které mají být součástí první verze; objekt, který má být v první verzi, má v tomto sloupci vyznačeno číslo 1; objekty takto neoznačené jsou plánovány na update, MMR v tomto sloupci je napsáno číslo 1 v případě, že s daným řádkem bude pracovat multimediální redakce (tzn. v případě, že se jedná o obrázek, video, zvuk či animaci); v ostatních případech zůstane buňka prázdná; číslo strany v knize (1, 2 atd.), označení interaktivity v textu (OBR1, A2, V3, P7 čočka atd.) 5. V případě vícenásobné interaktivity, tzv. multiodkazu, postupujeme tak, že příslušný typ interaktivity (např. OBR1) bude na několika řádkách u téhož čísla strany, ale jeho označení bude OBR1a, OBR1b ap. Funkce multiodkazu spočívá v tom, že se z jedné ikony odkazuje na několik objektů (např. pod jednou ikonou obrázku se skrývají obrázky tři). popisek popisek slouží učiteli (uživateli) k rychlé orientaci a určení obsahu odkazovaného materiálu, popisek tedy musí přesně vystihovat daný objekt 6. V případě cvičení uvádíme zdroj (učebnice, pracovní sešit, jiné), číslo strany a jeho pořadí ve zdroji, fakultativně obsahovou specifikaci, např. PS 14/1 procvičování slovní zásoby. U WWW odkazu uvádíme stručný popisek obsahu odkazované strany (např. Oficiální stránky města Plzně), obecně u dalších objektů krátký, ale výstižný popis toho, co je jejich obsahem. Webový odkaz nemůže odkazovat na stránku v podobě dokumentu pdf. Popisky musí být jazykově i typograficky správně 7, začínají vždy velkým písmenem. V případě uvádění zdrojových titulů uvádíme celý oficiální název (FRAUS Ilustrovaný studijní slovník a-č / č-a). U audií a videí redaktor doplní stopáž ve formátu 00:00 (minuty_sekundy). Tento popisek se zobrazí v učebnici po kliknutí na interaktivní prvek pravým tlačítkem, v případě multiodkazu po kliknutí levým tlačítkem myši, 5 Typ objektu a jeho pořadové číslo píšeme výhradně bez mezer, tedy dohromady (např. N1). 6 Příkladem popisku, který neplní svoji funkci, je popisek foto nebo odkaz. Takto definovaný popisek pouze přináší informace, které jsou zřejmé z ikony. 7 Zde bychom chtěli upozornit na nutnost odstranění překlepů, pravopisných chyb (velká a malá písmena) a typografických nedostatků, např. nesprávného používání mezer, nesprávného užití spojovníku (tedy znaku -) a pomlčky (tedy znaku ). U popisků používáme velmi často pomlčku, a to mj. v případech PS 14/7 optické soustavy. 6

9 definice obsahu zde autor analýzy co nejpodrobněji popíše daný objekt (popis obsahu je možné použít i vzorové jméno souboru nebo URL, které slouží pro inspiraci a popis toho, co je konkrétně požadováno). V případě požadavku na natočení audií, videí a animací je třeba psát zadání do speciálního souboru, v analýze bude ve sloupci Definice obsahu odkaz na tento soubor (např. 006_IANIM1.doc). V případě webových odkazů bude v tomto sloupci pouze celá URL jako neaktivní odkaz. V případě map, grafů a tabulek musí být v tomto sloupci uvedeno slovo mapa / graf / tabulka a následný podrobný popis (viz výše). Všechny tyto zdroje slouží jako podklad pro dodání objektů, název souboru jedná se o název souboru, který představuje daný typ interaktivity. Jedná se o nepovinný údaj. poznámka jakýkoli doplňující komentář. 6. Role i-redaktora, odborného redaktora titulu, autora analýzy (ve vztahu k analýze) I-redaktor zajišťuje technickou část tvorby i-učebnice, v jeho kompetenci je finální přijetí analýzy a pokyn k proplacení odměny (v případě, že analýza nesplňuje požadavky definované v tomto dokumentu, je povinen analýzu vrátit k přepracování). Úkolem i-redaktora je dále (vlastními silami nebo externě) zajistit: a) podklady pro autora analýzy (může se jednat o autorské výtisky, i-učebnice, pdf apod.), b) zadání a vytvoření základní interaktivity, c) zadání a vytvoření webových odkazů (WWW), d) zadání a vytvoření mezipředmětových vztahů (N), e) zadání a vytvoření odkazů typu P, f) zadání a vytvoření dokumentů (D), g) předání analýzy do MMR, h) předání podkladů pro tiráž MMR, i) funkčnost odkazů, zarovnání ikon a správnost vrstev. Odborný redaktor titulu zodpovídá za obsahovou i formální správnost analýzy. Jeho úkolem je zajistit kompletní analýzu v požadované podobě, tj. zajistit zejména: 7

10 formální, pravopisnou i typografickou správnost popisků 8, dostatečně definované požadavky ve sloupci Definice obsahu, funkčnost odkazů (P odkazů a ikon; zcela konkrétně odborný redaktor zodpovídá za to, že se odkaz nachází tam, kde má být, že odkazuje na správný soubor, že je odkaz funkční a že má správný popisek a že na navěšených objektech není třeba nic dalšího měnit), obsahovou správnost mezipředmětových vztahů, správnost audií, videí, animací a fotografií, doplnění stopáže do popisků audií a videí, záhlaví u tiráže. Odborný redaktor schvaluje finální podobu i-učebnice, je zodpovědný za titul jako celek 9. Autor analýzy je povinen vypracovat analýzu podle těchto instrukcí. V jeho kompetenci je návrh jednotlivých objektů, zakreslení umístění ikon v učebnici a určení priority objektů. V součinnosti s odborným redaktorem se podílí na výběru multimediálního materiálu a má právo vyjádřit se k finální podobě i-učebnice. 7. Pravidla pro číslování souborů cvičení, obrázků atd. Název souboru je nepovinný údaj, pokud bude uváděn, je třeba dodržovat níže uvedená pravidla. Název souboru nesmí být delší než 25 znaků, nesmí obsahovat diakritiku, mezery, závorky, tečky ani otazníky. Mezery nahrazujeme podtržítkem. První část názvu souboru musí být vytvořena v souladu s těmito instrukcemi, pokud autor / odborný redaktor považuje za vhodné objekt dále slovně specifikovat, dopíše danou informaci za první unifikovanou část názvu souboru (např. 016_PS_A6_scitani.notebook). Číslo strany musí mít trojmístný formát. 8 Je třeba zajistit, aby byly popisky u daného typu objektu definovány v souladu s instrukcemi Jak psát analýzu a zároveň v rámci celé analýzy jednotně. Úkolem redaktora je zajistit, aby popisky začínaly vždy velkým, aby byly správně používány speciální znaky (spojovník a pomlčka, viz výše), aby byla dodržována základní typografická pravidla týkající se psaní mezer, interpunkce, několika teček za sebou apod. (pozor na automatické opravy). V popiscích nelze užívat apostrof. 9 Další kompetence a povinnosti viz instrukce ke tvorbě cvičení. 8

11 Označení interaktivity (sloupec D) Typ interaktivity Formát názvu souboru10 (sloupec J) Význam ANIM animace 009_ANIM1 Toto je animace (ANIM) umístěná v učebnici na straně 9, jedná se o první animaci tohoto typu na stránce (pořadové číslo 1). IANIM animace interaktivní 020_IANIM3 Toto je interaktivní animace (IANIM) umístěná v učebnici na straně 20, jedná se o třetí animaci tohoto typu na stránce (pořadové číslo 3). A audio 038_A2 Toto je audio nahrávka (A) umístěná v učebnici na straně 38, druhá v pořadí. C cvičení 056_UC_C1 Toto je cvičení (C) z učebnice (UC), v pořadí první cvičení na této stránce. 056_PS_C2 056_CVIC_C2 056_jine_C3 Toto je cvičení (C) z pracovního sešitu (PS), resp. cvičebnice (CVIC), v pořadí druhé cvičení na této stránce. Toto je jiné cvičení (C), v pořadí třetí cvičení na této stránce. D dokument 033_D1 Toto je dokument (D), umístěný na straně 33, první v pořadí. N mezipředmětový vztah 033_N2_CJ8_15-17 Toto je mezipředmětový vztah (N2_CJ8), odkazující na strany 15, 16 a 17 v učebnici Český jazyk 8. Jedná se o druhý mezipředmětový vztah v pořadí. OBR obrázek / ilustrace 010_OBR2 Toto je obrázek (OBR) umístěný v učebnici na straně 10, v pořadí druhý obrázek na této straně. P podtržený text 010_P2_polarni_zar e Toto je odkaz ze slova (P), druhý na stránce, vztahující se k sousloví polární záře. V2 video 011_V2 Toto je video (V) umístěné v učebnici na straně 11, v pořadí druhé na této straně. WWW1 webový odkaz 010_WWW1 Toto je webový odkaz (WWW) umístěný v učebnici na straně 10, v pořadí první webový odkaz na této straně. 10 Jedná se o mininální nutné údaje, autor analýzy / odborný redaktor může obsah objektu rozšířit slovním popisem, např. 056_UC_C1_zajmena.notebook, 038_A2_skrivan.mp3, 010_OBR2_jelen.jpg. 9

12 multiodkazy 11 WWW1 webový odkaz 010_WWW1a Toto je webový odkaz (WWW) jako součást multiodkazu umístěný v učebnici na straně 10, v pořadí první webový odkaz na této straně a zároveň první odkaz pod multiodkazem (a). WWW1 webový odkaz 010_WWW1b Toto je webový odkaz (WWW) jako součást multiodkazu umístěný v učebnici na straně 10, v pořadí první webový odkaz na této straně a zároveň druhý odkaz pod multiodkazem (b). 8. Pravidla pro zakreslování ikon Nedílnou součástí analýzy je zakreslení příslušných ikon do výtisku knihy. Autor analýzy obdrží výtisk učebnice, jejíž analýzu zpracovává. Po dokončení analýzy (tj. vypracování xls souboru) zakreslí ikony označující daný typ interaktivity na příslušné místo v knize, a to v reálné velikosti ikon (obdélník o rozměrech přibližně 1 x 1,3 cm), barevnou fixou (zelenou nebo červenou), jen s označením typu interaktivity (C1), nikoli s popiskem. Ikony je třeba zakreslovat v reálné velikosti ikon v i-učebnici, aby ze zakreslení bylo patrné, jak bude stránka zaplněna. Ikony musí být umísťovány jednotně v celé i-učebnici, ale je třeba počítat s tím, že se jejich rozmístění může z technických a jiných důvodů změnit. Před navěšováním předá i-redaktor instrukce tomu, kdo objekty navěšuje, a na začátku práce domluví rámcová pravidla platná pro daný titul. 9. Postup práce Po úvodním setkání realizačního týmu i-učebnice může autor začít pracovat. Vypracuje analýzu první lekce / kapitoly učebnice jako ukázku vyplní sloupce NYNÍ, MMR, číslo strany v knize, označení interaktivity v textu, popisek a definice obsahu, tento dokument zašle odbornému redaktorovi ke kontrole. Odborný redaktor poskytne autorovi detailní zpětnou vazbu (zahrnující upřesnění nejasností, odhalení chyb, návrhy na úpravu apod.). Zpětná vazba bude předána písemně elektronickou formou (buď budou připomínky rovnou vyznačeny v analýze, nebo budou v externím dokumentu). V kopii / v procesu bude rovněž i-redaktor. 11 Multiodkaz je typ odkazu, kdy je pod jednou ikonou skryto dva a více objektů téhož druhu (například několik obrázků, dokumentů apod.). Značení těchto objektů je specifické, a je proto třeba dodržovat výše uvedené zásady, platné univerzálně pro každý multiodkaz. 10

13 Autor analýzy připomínky přijme, nebo nepřijme a zdůvodní své rozhodnutí. Tento postup se opakuje, dokud nebude analýza formálně i obsahově správně. Finální analýza je odevzdávána po částech (jejich rozsah a termíny jsou specifikovány v harmonogramu), ale RIU bude odevzdána finální verze sloučená v jednom souboru. 10. Internetové zdroje Obrazový materiál (obrázky, videa) Autor analýzy může pro hledání vhodného obrazového materiálu využít některou z těchto fotobank: Potom již stačí do sloupce Definice obsahu napsat název vzorového souboru a identifikační číslo z dané fotobanky a MMR se daný obrázek pokusí zajistit, případně navrhne alternativu. POZOR! Videa ze serveru lze použít pouze v případě, že se jedná o oficiální kanál! Internetové odkazy Bylo usneseno, že server (ani další, jí přidružené www stránky) se nadále NELZE používat jako zdroj pro internetové odkazy. 11

14 11. Ukázka zakreslení ikon jednotlivých typů interaktivity Cvičení Mezipředmětový vztah odkaz na jinou učebnici, stranu 91. Vložený zvuk Vložený dokument Vložený obrázek. Odkaz ze slova v tomto případě se kliknutím na slovo subject dostaneme do slovníku na toto heslo. 12

15 12. Ukázka interaktivní učebnice 13

16 13. Ukázka zpracovaného excelového souboru 14

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Příručka k modelovým projektům

Příručka k modelovým projektům Příručka k modelovým projektům pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání globálních grantů OP VK Plzeňského kraje Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje Verze 1.01 Červenec 2009 Obsah:

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

E-learning a systém Moodle

E-learning a systém Moodle E-learning a systém Moodle Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro tvůrce interaktivních výukových materiálů německého jazyka Regionální skupina SEVER Kolektiv

Více

Microsoft. Word 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Word 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Word 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ)

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek, Pavel Simr, Květuše Sýkorová Základy uživatelských programů (pokročilí) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek,

Více

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Zpracování e-learningu a webového portálu vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

NÁVRH MPN METODIKA PRO TVORBU EXTRAKTŮ Z TECHNICKÝCH NOREM

NÁVRH MPN METODIKA PRO TVORBU EXTRAKTŮ Z TECHNICKÝCH NOREM METODICKÉ POKYNY PRO NORMALIZACI NÁVRH MPN METODIKA PRO TVORBU EXTRAKTŮ Z TECHNICKÝCH NOREM 2008 1 Obsah Strana Předmluva... 4 1 Předmět... 4 2 Termíny a definice... 5 2.1 Termíny normativní analýzy...

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

1. Základní operace s buňkami

1. Základní operace s buňkami 1. Základní operace s buňkami Studijní materiál Aplikace techniky TABULKOVÉ EDITORY (TE1MP_TAB) Buňka je základním stavebním kamenem Excelu. Buňka jako taková je již konkrétním nosičem informace. Abyste

Více

602Office Průvodce uživatele. Průvodce uživatele

602Office Průvodce uživatele. Průvodce uživatele Průvodce uživatele 1 2 Obsah Začínáme...19 602Office...20 Balík užitečných programů!...20 Instalace 602Office...20 Začínáme krok za krokem...21 Uživatelské rozhraní...23 Pracovní okno...23 Záhlaví okna...23

Více

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

Naučte se víc... Metodická příručka

Naučte se víc... Metodická příručka Naučte se víc... Metodická příručka Microsoft Office Word 2007 Autor: Lukáš Polák Metodická příručka Microsoft Word 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft

Více

16 Adresář firem. Popis modulu

16 Adresář firem. Popis modulu 16 Adresář firem Uživatelský modul Adresář firem slouží jako centrální evidence všech firem nebo organizací a zároveň také jako správce kontaktních údajů a ostatních důležitých informací o těchto firmách

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

- 1 (KIK/VTEC1) 2013 ISBN

- 1 (KIK/VTEC1) 2013 ISBN Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Obsah kapitoly Chyba! Chybný odkaz na záložku. Obsahem kapitoly je seznámení se základními pravidly věnujícím se formální

Více