Jak psát analýzu. e-redakce. verze 22

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak psát analýzu. e-redakce. verze 22"

Transkript

1 Jak psát analýzu e-redakce verze 22

2 Obsah 1. Použité zkratky Co rozumíme vytvořením didaktické analýzy? Co potřebujeme znát? Rozeznáváme tři typy interaktivity Způsob zadání dokumentů Popisující Excel soubor Role i-redaktora, odborného redaktora titulu, autora analýzy (ve vztahu k analýze) Pravidla pro číslování souborů cvičení, obrázků atd Pravidla pro zakreslování ikon Postup práce Ukázka zakreslení ikon jednotlivých typů interaktivity Ukázka interaktivní učebnice Ukázka zpracovaného excelového souboru i

3 1. Použité zkratky MMO multimediální objekt MMR multimediální redakce RIU i-redaktor 2. Co rozumíme vytvořením didaktické analýzy? Vytvořením didaktické analýzy učebnice se rozumí navržení a specifikace doplňkových materiálů, které vhodným způsobem rozšíří a doplní učebnici, zahrnující i jejich rozmístění v učebnici. Druhy doplňkových materiálů: fotografie, ilustrace; audio, video; animace, interaktivní animace; cvičení (přiřazení různých typů úkolů k příslušným odstavcům učebnice); webové odkazy; mezipředmětové vztahy; obecné dokumenty. Autor didaktické analýzy obsahu učebnice (dále jen analýzy) buď doporučí vhodné podoby zpracování cvičení (může se jednat o cvičení z učebnice, pracovního sešitu nebo pracovních karet, převedené do interaktivní podoby, nebo může autor analýzy navrhnout cvičení nové), nebo je zadání cvičení vytvářeno autorem cvičení 1, blíže viz dokument SMART Notebook. 1 Role jednotlivých členů realizačního týmu jsou stanoveny na úvodním setkání a zaznamenány písemně ve smlouvě. 1

4 3. Co potřebujeme znát? Je nutné vědět, kde na stránce má být interaktivita a o jaký typ interaktivity se jedná. 3.1 Rozeznáváme tři typy interaktivity 1) Základní interaktivita, tj. vyklikávání objektů (text, obrázek, tabulka, graf) z textu učebnice; tento typ interaktivity je zajišťován i-redaktorem obvykle bez účasti autora analýzy, ale je zde v případě potřeby možnost konzultací. 2) Interaktivita pomocí ikon Označení interaktivity se zakresluje obdélníčkem přímo na místo, kde má být ikona v i- učebnici. Do obdélníčku se napíše daný typ interaktivity a pořadové číslo objektu dané interaktivity na příslušné stránce v učebnici, pořadové číslo bude tedy začínat s každou další stranou od 1. Typy interaktivity: OBR C A V ANIM IANIM WWW WWW N PA D 2 TEST ECIT obrázek cvičení všech tří typů, barevně rozlišené dle zdroje červené z učebnice audio video modré z pracovního sešitu nebo cvičebnice černé (šedivé) další přidané cvičení (jiné) animace (animace, která se spustí a do které uživatel nemůže nijak zasahovat, kromě spuštění / pauza / stop) interaktivní animace (uživatel má možnost v animaci měnit nějaké parametry, např. vstupní hodnoty, pozastavit a vrátit animaci; spuštění / pauza / stop) webový odkaz webový odkaz na Google mapy odkaz (odkaz na stranu aktuální knihy, případně i odkaz mimo knihu tzv. mezipředmětový vztah) pracovní aktivita dokument (jakýkoliv vložený soubor) test zpracovaný v programu FlexiTest Autor odkaz do e-čítanky nakladatelství Fraus 2 V případě, že je požadován dokument, je třeba specifikovat jeho zdroj. Více viz. kapitola 4. 2

5 Příklad značení: OBR1, A4, V1, WWW2, OBR5, D1 atd. V případě, že autor analýzy cvičení navrhuje, analýza obsahuje i zadání cvičení. Pokud však jeden autor zpracovává analýzu učebnice a další autor analýzu cvičení, bude zpracována samostatná analýza na i-učebnici a samostatná na interaktivní cvičení. V případě, že je součástí analýzy učebnice i zadání cvičení, je třeba v analýze zaznamenat i požadavky na multimediální materiál do cvičení. Existují dvě možnosti takového zpracování: a) V jedné analýze budou zaznamenány i požadavky na multimediální materiál do cvičení, a to tak, že každý multimediální objekt požadovaný pro použití ve cvičení bude na samostatné řádce a ve sloupci poznámka bude uvedeno součást cvičení č.. Typ interaktivity se u těchto objektů odvíjí od jejich druhu stejně jako v i-učebnici (tedy např. A1, OBR2, ANIM1). b) V jedné analýze budou požadavky do učebnice včetně zaznamenání cvičení. Požadavky na multimediální materiál do cvičení budou zaznamenány v jiném souboru (lze použít dokument zadani_doplnkovych_mmo.xls, ale může být použit i dokument jiný). Tento způsob zadávání požadavků na doplňkový multimediální materiál (tedy takový materiál, který není fyzicky navěšen v i-učebnici jako ikona, ale je součástí jiného objektu) se vztahuje zejména na cvičení, ale i na animace, dokumenty a u prvního stupně P odkazy. 3) Interaktivita z textu jedná se o interaktivitu obecně z jakékoliv oblasti vymezené obdélníkem, většinou se jedná o slovo nebo úsek věty. Z takto vybraného slova je možné odkazovat na předmětový vztah (rejstřík, stránku v knize), mezipředmětový vztah, webový odkaz nebo ovou adresu. U interaktivních učebnic prvního stupně je možné z vybraného slova odkazovat i na obrázek. Z hlediska tvorby i-učebnice je žádoucí používat odkazy v rámci knihy, tj. odkazy ze slova (P) nebo navigaci (N). Úkolem autora analýzy je seznámit se důkladně s textem učebnice, a zajistit tak v rámci analýzy propojení vždy, když je v textu knihy odkaz na příslušnou kapitolu, stranu (v textu knihy vyhledat sekvenci str., s., stran., viz, kapitola, lekce apod.). Tyto odkazy je třeba zařadit do analýzy, ale je žádoucí uvést ještě jiné (navíc). Typ interaktivity je v tomto případě P nebo N. 3

6 Typ interaktivity: P podtržený text V XLS dokumentu se označí jako P pořadové číslo a uvede se text, který bude interaktivní, např. P7 čočka. Každá i-učebnice musí být dále propojena se systémovými učebnicemi určenými podobné věkové kategorii a rovněž se slovníky z produkce Nakladatelství Fraus. Konkrétní výčet těchto produktů je specifický pro každou i-učebnici a bude součástí zadání předaného i-redaktorem. Například při zpracovávání učebnice Primy A1 2 se jedná o systémové učebnice druhého stupně a slovník FRAUS Ilustrovaný studijní slovník n-č / č-n. Rovněž je třeba účelně využít FRAUS Přehlednou německou gramatiku. Při práci se systémovými učebnici postupujeme následovně: v definici obsahu uvedeme přesný název titulu a požadovanou stranu, není možné požadovat výřezy. V popisku bude rovněž přesný název titulu, strana a specifikace. Při práci se slovníky postupujeme následovně: ze slovníku nevybíráme konkrétní obrázky, ale vstupy nebo hesla (či přímo celé strany). Platí následující zásady: Má-li daný slovník i elektronickou verzi, odkazujeme výhradně do elektronické verze, např. FRAUS Ilustrovaný studijní slovník n-č / č-n, heslo Hund (RIU zajistí printscreen zobrazeného hesla i se vstupy). Platí, že všechny vstupy z tištěného slovníku jsou v i elektronické verzi, je tedy možné využít i vstupů gramaticko-lexikálních apod. Typ interaktivity je D. Pokud nechceme do i-učebnice umístit celou stranu, ale jen výřez (např. část textu nebo vstup), bude typ interaktivity také D. Nemá-li slovník elektronickou verzi, odkazujeme do tištěné podoby (případ FRAUS Ilustrovaný tematický slovník n-č, str. 15), vždy je třeba uvést stranu. Typ interaktivity je v tomto případě N. Didaktická analýza představuje maximální možné, didakticky zdůvodněné rozšíření tištěné učebnice, má být tedy co možná nejobsáhlejší. Průměrný počet objektů na stránku je obtížné stanovit, učebnice se liší nejen podle předmětu, ale i podle typu a cílové skupiny. Lze však říci, že na každé stránce (vyjma stránek bez vzdělávacího obsahu) by měl být alespoň jeden objekt 3. 3 Týká se učebnice doplněné o cvičení. 4

7 Průměrné počty objektů v druhostupňových systémových učebnicích jsou následující: fotografií, videí, webových odkazů, 150 i-cvičení (80 z učebnice, 50 z pracovního sešitu, 20 jiných), 5 10 animací, mezipředmětových vztahů a dokumentů Způsob zadání dokumentů Dokumenty mohou být několika druhů a od jejich druhu se odvíjí způsob zadání a zaznamenání v analýze. a) Dokumenty dodané autorem analýzy Jedná se o autorské texty (jejichž autorem je autor analýzy), nebo jiné vhodné texty, které autor analýzy vyhledá internetu nebo v jiných zdrojích (zdroj musí být vždy uveden). V tomto případě bude zadání odevzdáno v MS Word, a budou vždy uvedeny zdroje (za předpokladu, že autorem textu není autor analýzy). V analýze bude ve sloupci Poznámka uvedeno např. zadání viz soubor zadani_dokumentu.doc. b) Dokumenty v podobě skenu tištěné publikace nevydané Nakladatelstvím Fraus Autor v analýze přesně pojmenuje zdroj (včetně nakladatele, pořadí a roku vydání), uvede stranu a přesně lokalizuje požadovaný text. c) Dokumenty pocházející z publikací vydaných Nakladatelstvím Fraus Typově se jedná o příručku učitele, pracovní sešit ap. Zde je možný dvojí postup, odvíjející se vždy od cílové podoby dokumentu. 1. Dokument má být věrným obrazem předlohy, tzn. bude zachováno formátování, řádkování, případně podbarvení a další grafické prvky. V tomto případě by v analýze ve sloupci Definice obsahu mělo být např.: řešení cvičení 15/3 v PU na straně Dokument bude mít stejný text, ale bude dále upraven podle požadavků autora/redaktora, a to např. z hlediska typu písma, formátování, řádkování, obsahu textu. V tomto případě by v analýze ve sloupci Definice obsahu mělo být např.: řešení cvičení 15/3 v PU na straně 50 + následné úpravy. 4 Jedná se o ilustrativní údaje, u určitých předmětů může být (didakticky zdůvodnitelný) počet nižší nebo vyšší. 5

8 5. Popisující Excel soubor Autor analýzy zapisuje rozšiřující materiál do xls souboru (viz šablona predmet_analyza.xls). Popis sloupců v Excel souboru: NYNÍ označuje typy objektů, které mají být součástí první verze; objekt, který má být v první verzi, má v tomto sloupci vyznačeno číslo 1; objekty takto neoznačené jsou plánovány na update, MMR v tomto sloupci je napsáno číslo 1 v případě, že s daným řádkem bude pracovat multimediální redakce (tzn. v případě, že se jedná o obrázek, video, zvuk či animaci); v ostatních případech zůstane buňka prázdná; číslo strany v knize (1, 2 atd.), označení interaktivity v textu (OBR1, A2, V3, P7 čočka atd.) 5. V případě vícenásobné interaktivity, tzv. multiodkazu, postupujeme tak, že příslušný typ interaktivity (např. OBR1) bude na několika řádkách u téhož čísla strany, ale jeho označení bude OBR1a, OBR1b ap. Funkce multiodkazu spočívá v tom, že se z jedné ikony odkazuje na několik objektů (např. pod jednou ikonou obrázku se skrývají obrázky tři). popisek popisek slouží učiteli (uživateli) k rychlé orientaci a určení obsahu odkazovaného materiálu, popisek tedy musí přesně vystihovat daný objekt 6. V případě cvičení uvádíme zdroj (učebnice, pracovní sešit, jiné), číslo strany a jeho pořadí ve zdroji, fakultativně obsahovou specifikaci, např. PS 14/1 procvičování slovní zásoby. U WWW odkazu uvádíme stručný popisek obsahu odkazované strany (např. Oficiální stránky města Plzně), obecně u dalších objektů krátký, ale výstižný popis toho, co je jejich obsahem. Webový odkaz nemůže odkazovat na stránku v podobě dokumentu pdf. Popisky musí být jazykově i typograficky správně 7, začínají vždy velkým písmenem. V případě uvádění zdrojových titulů uvádíme celý oficiální název (FRAUS Ilustrovaný studijní slovník a-č / č-a). U audií a videí redaktor doplní stopáž ve formátu 00:00 (minuty_sekundy). Tento popisek se zobrazí v učebnici po kliknutí na interaktivní prvek pravým tlačítkem, v případě multiodkazu po kliknutí levým tlačítkem myši, 5 Typ objektu a jeho pořadové číslo píšeme výhradně bez mezer, tedy dohromady (např. N1). 6 Příkladem popisku, který neplní svoji funkci, je popisek foto nebo odkaz. Takto definovaný popisek pouze přináší informace, které jsou zřejmé z ikony. 7 Zde bychom chtěli upozornit na nutnost odstranění překlepů, pravopisných chyb (velká a malá písmena) a typografických nedostatků, např. nesprávného používání mezer, nesprávného užití spojovníku (tedy znaku -) a pomlčky (tedy znaku ). U popisků používáme velmi často pomlčku, a to mj. v případech PS 14/7 optické soustavy. 6

9 definice obsahu zde autor analýzy co nejpodrobněji popíše daný objekt (popis obsahu je možné použít i vzorové jméno souboru nebo URL, které slouží pro inspiraci a popis toho, co je konkrétně požadováno). V případě požadavku na natočení audií, videí a animací je třeba psát zadání do speciálního souboru, v analýze bude ve sloupci Definice obsahu odkaz na tento soubor (např. 006_IANIM1.doc). V případě webových odkazů bude v tomto sloupci pouze celá URL jako neaktivní odkaz. V případě map, grafů a tabulek musí být v tomto sloupci uvedeno slovo mapa / graf / tabulka a následný podrobný popis (viz výše). Všechny tyto zdroje slouží jako podklad pro dodání objektů, název souboru jedná se o název souboru, který představuje daný typ interaktivity. Jedná se o nepovinný údaj. poznámka jakýkoli doplňující komentář. 6. Role i-redaktora, odborného redaktora titulu, autora analýzy (ve vztahu k analýze) I-redaktor zajišťuje technickou část tvorby i-učebnice, v jeho kompetenci je finální přijetí analýzy a pokyn k proplacení odměny (v případě, že analýza nesplňuje požadavky definované v tomto dokumentu, je povinen analýzu vrátit k přepracování). Úkolem i-redaktora je dále (vlastními silami nebo externě) zajistit: a) podklady pro autora analýzy (může se jednat o autorské výtisky, i-učebnice, pdf apod.), b) zadání a vytvoření základní interaktivity, c) zadání a vytvoření webových odkazů (WWW), d) zadání a vytvoření mezipředmětových vztahů (N), e) zadání a vytvoření odkazů typu P, f) zadání a vytvoření dokumentů (D), g) předání analýzy do MMR, h) předání podkladů pro tiráž MMR, i) funkčnost odkazů, zarovnání ikon a správnost vrstev. Odborný redaktor titulu zodpovídá za obsahovou i formální správnost analýzy. Jeho úkolem je zajistit kompletní analýzu v požadované podobě, tj. zajistit zejména: 7

10 formální, pravopisnou i typografickou správnost popisků 8, dostatečně definované požadavky ve sloupci Definice obsahu, funkčnost odkazů (P odkazů a ikon; zcela konkrétně odborný redaktor zodpovídá za to, že se odkaz nachází tam, kde má být, že odkazuje na správný soubor, že je odkaz funkční a že má správný popisek a že na navěšených objektech není třeba nic dalšího měnit), obsahovou správnost mezipředmětových vztahů, správnost audií, videí, animací a fotografií, doplnění stopáže do popisků audií a videí, záhlaví u tiráže. Odborný redaktor schvaluje finální podobu i-učebnice, je zodpovědný za titul jako celek 9. Autor analýzy je povinen vypracovat analýzu podle těchto instrukcí. V jeho kompetenci je návrh jednotlivých objektů, zakreslení umístění ikon v učebnici a určení priority objektů. V součinnosti s odborným redaktorem se podílí na výběru multimediálního materiálu a má právo vyjádřit se k finální podobě i-učebnice. 7. Pravidla pro číslování souborů cvičení, obrázků atd. Název souboru je nepovinný údaj, pokud bude uváděn, je třeba dodržovat níže uvedená pravidla. Název souboru nesmí být delší než 25 znaků, nesmí obsahovat diakritiku, mezery, závorky, tečky ani otazníky. Mezery nahrazujeme podtržítkem. První část názvu souboru musí být vytvořena v souladu s těmito instrukcemi, pokud autor / odborný redaktor považuje za vhodné objekt dále slovně specifikovat, dopíše danou informaci za první unifikovanou část názvu souboru (např. 016_PS_A6_scitani.notebook). Číslo strany musí mít trojmístný formát. 8 Je třeba zajistit, aby byly popisky u daného typu objektu definovány v souladu s instrukcemi Jak psát analýzu a zároveň v rámci celé analýzy jednotně. Úkolem redaktora je zajistit, aby popisky začínaly vždy velkým, aby byly správně používány speciální znaky (spojovník a pomlčka, viz výše), aby byla dodržována základní typografická pravidla týkající se psaní mezer, interpunkce, několika teček za sebou apod. (pozor na automatické opravy). V popiscích nelze užívat apostrof. 9 Další kompetence a povinnosti viz instrukce ke tvorbě cvičení. 8

11 Označení interaktivity (sloupec D) Typ interaktivity Formát názvu souboru10 (sloupec J) Význam ANIM animace 009_ANIM1 Toto je animace (ANIM) umístěná v učebnici na straně 9, jedná se o první animaci tohoto typu na stránce (pořadové číslo 1). IANIM animace interaktivní 020_IANIM3 Toto je interaktivní animace (IANIM) umístěná v učebnici na straně 20, jedná se o třetí animaci tohoto typu na stránce (pořadové číslo 3). A audio 038_A2 Toto je audio nahrávka (A) umístěná v učebnici na straně 38, druhá v pořadí. C cvičení 056_UC_C1 Toto je cvičení (C) z učebnice (UC), v pořadí první cvičení na této stránce. 056_PS_C2 056_CVIC_C2 056_jine_C3 Toto je cvičení (C) z pracovního sešitu (PS), resp. cvičebnice (CVIC), v pořadí druhé cvičení na této stránce. Toto je jiné cvičení (C), v pořadí třetí cvičení na této stránce. D dokument 033_D1 Toto je dokument (D), umístěný na straně 33, první v pořadí. N mezipředmětový vztah 033_N2_CJ8_15-17 Toto je mezipředmětový vztah (N2_CJ8), odkazující na strany 15, 16 a 17 v učebnici Český jazyk 8. Jedná se o druhý mezipředmětový vztah v pořadí. OBR obrázek / ilustrace 010_OBR2 Toto je obrázek (OBR) umístěný v učebnici na straně 10, v pořadí druhý obrázek na této straně. P podtržený text 010_P2_polarni_zar e Toto je odkaz ze slova (P), druhý na stránce, vztahující se k sousloví polární záře. V2 video 011_V2 Toto je video (V) umístěné v učebnici na straně 11, v pořadí druhé na této straně. WWW1 webový odkaz 010_WWW1 Toto je webový odkaz (WWW) umístěný v učebnici na straně 10, v pořadí první webový odkaz na této straně. 10 Jedná se o mininální nutné údaje, autor analýzy / odborný redaktor může obsah objektu rozšířit slovním popisem, např. 056_UC_C1_zajmena.notebook, 038_A2_skrivan.mp3, 010_OBR2_jelen.jpg. 9

12 multiodkazy 11 WWW1 webový odkaz 010_WWW1a Toto je webový odkaz (WWW) jako součást multiodkazu umístěný v učebnici na straně 10, v pořadí první webový odkaz na této straně a zároveň první odkaz pod multiodkazem (a). WWW1 webový odkaz 010_WWW1b Toto je webový odkaz (WWW) jako součást multiodkazu umístěný v učebnici na straně 10, v pořadí první webový odkaz na této straně a zároveň druhý odkaz pod multiodkazem (b). 8. Pravidla pro zakreslování ikon Nedílnou součástí analýzy je zakreslení příslušných ikon do výtisku knihy. Autor analýzy obdrží výtisk učebnice, jejíž analýzu zpracovává. Po dokončení analýzy (tj. vypracování xls souboru) zakreslí ikony označující daný typ interaktivity na příslušné místo v knize, a to v reálné velikosti ikon (obdélník o rozměrech přibližně 1 x 1,3 cm), barevnou fixou (zelenou nebo červenou), jen s označením typu interaktivity (C1), nikoli s popiskem. Ikony je třeba zakreslovat v reálné velikosti ikon v i-učebnici, aby ze zakreslení bylo patrné, jak bude stránka zaplněna. Ikony musí být umísťovány jednotně v celé i-učebnici, ale je třeba počítat s tím, že se jejich rozmístění může z technických a jiných důvodů změnit. Před navěšováním předá i-redaktor instrukce tomu, kdo objekty navěšuje, a na začátku práce domluví rámcová pravidla platná pro daný titul. 9. Postup práce Po úvodním setkání realizačního týmu i-učebnice může autor začít pracovat. Vypracuje analýzu první lekce / kapitoly učebnice jako ukázku vyplní sloupce NYNÍ, MMR, číslo strany v knize, označení interaktivity v textu, popisek a definice obsahu, tento dokument zašle odbornému redaktorovi ke kontrole. Odborný redaktor poskytne autorovi detailní zpětnou vazbu (zahrnující upřesnění nejasností, odhalení chyb, návrhy na úpravu apod.). Zpětná vazba bude předána písemně elektronickou formou (buď budou připomínky rovnou vyznačeny v analýze, nebo budou v externím dokumentu). V kopii / v procesu bude rovněž i-redaktor. 11 Multiodkaz je typ odkazu, kdy je pod jednou ikonou skryto dva a více objektů téhož druhu (například několik obrázků, dokumentů apod.). Značení těchto objektů je specifické, a je proto třeba dodržovat výše uvedené zásady, platné univerzálně pro každý multiodkaz. 10

13 Autor analýzy připomínky přijme, nebo nepřijme a zdůvodní své rozhodnutí. Tento postup se opakuje, dokud nebude analýza formálně i obsahově správně. Finální analýza je odevzdávána po částech (jejich rozsah a termíny jsou specifikovány v harmonogramu), ale RIU bude odevzdána finální verze sloučená v jednom souboru. 10. Internetové zdroje Obrazový materiál (obrázky, videa) Autor analýzy může pro hledání vhodného obrazového materiálu využít některou z těchto fotobank: Potom již stačí do sloupce Definice obsahu napsat název vzorového souboru a identifikační číslo z dané fotobanky a MMR se daný obrázek pokusí zajistit, případně navrhne alternativu. POZOR! Videa ze serveru lze použít pouze v případě, že se jedná o oficiální kanál! Internetové odkazy Bylo usneseno, že server (ani další, jí přidružené www stránky) se nadále NELZE používat jako zdroj pro internetové odkazy. 11

14 11. Ukázka zakreslení ikon jednotlivých typů interaktivity Cvičení Mezipředmětový vztah odkaz na jinou učebnici, stranu 91. Vložený zvuk Vložený dokument Vložený obrázek. Odkaz ze slova v tomto případě se kliknutím na slovo subject dostaneme do slovníku na toto heslo. 12

15 12. Ukázka interaktivní učebnice 13

16 13. Ukázka zpracovaného excelového souboru 14

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací.

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. Obsah Úvod 13 1 Seznámení s PowerPointem 15 K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. 19 Spuštění a ukončení programu 20 Spuštění PowerPointu

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 Pás karet 10 Další možnosti ovládání Wordu 12 Nastavení Wordu 13 Ovládání Wordu 2007 klávesnicí 14 KAPITOLA 2 Základní operace 17 Základní nastavení 17 Rozdělení

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

MATEMATIK A. U ž i v a t e l s k á p ř í r u č k a p r o ŠKOLNÍ VERZI

MATEMATIK A. U ž i v a t e l s k á p ř í r u č k a p r o ŠKOLNÍ VERZI I N T E R A K T I V N Í MATEMATIK A U ž i v a t e l s k á p ř í r u č k a p r o ŠKOLNÍ VERZI 1. Struktura učebnice 2. Spuštění Interaktivní matematiky Interaktivní matematiky (školní verze) vydávané pedagogickým

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-210

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-210 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Word 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. IČ: 251 57 426, DIČ: CZ25157426 České Budějovice zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. značka C 6573 MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa:Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Hodnocení soutěžních úloh Kategorie kancelářské aplikace Soutěž v programování 28. ročník Krajské kolo 2013/2014 10. až 12. dubna 2014 1 Chráněné krajinné oblasti České republiky Koeficient 1 Připrav prezentaci,

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 ÚVODEM 2 К čemu se PowerPoint používá Nová verze si polepšila Abychom si rozuměli OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Spuštění programu Způsoby vytvoření prezentace Stručný průvodce Hlavní

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Zadání soutěžních úloh

Zadání soutěžních úloh 14. až 16. dubna 2016 Krajské kolo 2015/2016 Úlohy můžete řešit v libovolném pořadí a samozřejmě je nemusíte vyřešit všechny. Za úlohy můžete dostat maximálně 119 bodů (55+47+17) hodnotí se shoda se zadáním,

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Statutárního města Liberec.

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Statutárního města Liberec. Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z fondu Statutárního města Liberec. Manuál pro označování akcí podpořených fondem Statutárního města Liberec Platné od 30. 1. 2009 Obsah Obsah... 2 Úvodní ustanovení...

Více

PowerPoint 2010 Kurz 4

PowerPoint 2010 Kurz 4 PowerPoint 2010 Kurz 4 Animace... 1 Texty vkládání, formátování... 3 Grafy vkládání, formátování... 5 Grafické objekty... 6 Přechody mezi snímky... 7 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Animace Animace jsou umístěny

Více

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových)

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Oborový standard Katedry technické a informační výchovy K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Metodika

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 3 1 Obsah Řazení dat... 3 Seřazení textu a čísel... 3 Další možné seřazení je možné podle barev, písma a ikon... 4 Filtry, rozšířené filtry...

Více

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček Název (téma) Oblast zařazení do RVP Ročník, věková kategorie Učivo Word Test znalostí Informační a komunikační technologie IKT textové editory 14-15 let Všeobecné znalosti o Wordu Cíle (kompetence) Žák

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Možná struktura prezentace Základní vizuální efekty Postupy zpracování obsahu Didaktické principy Práce s textem Snímek pouze s textem Práce s obrázky

Více

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat.

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat. Word textový editor Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem Karta Domů schránka vyjmout vložit kopírovat kopírovat formát písmo velikost písma volba písma barva písma tučné podtržené zvýraznění

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 č. 6 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Microsoft Office Word 2003 - Cesta k základním úpravám Prezentace je zaměřena na úpravy textu v

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 OBSAH Word Uživatelské prostředí Wordu...................3 První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 Vytvoření

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace č. 11 název MS PowerPoint 2003 - postup tvorby prezentace anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity ročník 8. Prezentace seznamuje

Více

Pokyny pro školy. Jak používat webový portál. informačního systému NZZ

Pokyny pro školy. Jak používat webový portál. informačního systému NZZ Pokyny pro školy Jak používat webový portál informačního systému NZZ NUOV Praha, duben 2009 Obsah Základní informace... 3 Přihlášení škol... 5 Změna účtu... 6 Změna hesla... 6 Vstup do systému... 7 Správa

Více

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18 2013 Albatros Media a. s. Toto CD je součástí knihy Adobe InDesign CS6, Oficiální výukový kurz a je samostatně neprodejné. Všechna práva vyhrazena. Nelegální kopie tohoto disku jsou zakázány. K2059_potisk.indd

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel II Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel II Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.4.2 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 05. 09. 2012 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Přebírání okrsků v aplikaci Wanas

Přebírání okrsků v aplikaci Wanas Přebírání okrsků v aplikaci Wanas Odkaz naleznete na těchto stránkách: http://mbcr.nature.cz/. Zde sekce stav okrsku. 1. Základní informace Stránka slouží k předávání informací o aktuálním stavu rozpracovanosti

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 2

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty

Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty Pro práci se studijním informačním systémem AMU se používají dvě různé aplikace, které však pracují se společnými daty. Studenti a učitelé pracují

Více

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 postupy a doporučení pro práci redaktorů Ivo Vrána, červen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Modul Ankety...3

Více

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ Obrázky, tabulky Závěrečné práce a SZZ Obrázky (ilustrace) Pod pojmem ilustrace jsou chápána všechna vyobrazení, tj. obrázky, fotografie, grafy, schémata, náčrtky apod. Popis ilustrace - ČSN ISO 5966 (01

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky. Liberix, o.p.s.

Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky. Liberix, o.p.s. Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky Liberix, o.p.s. Osnova semináře Představení projektu Internetové kurzy Druhy cvičení Kontakty Představení projektu Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky:

Více

INFORMATIKA MS WORD ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ

INFORMATIKA MS WORD ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S3-D09_Z_WORD_ODR_CIS.docx Informatika MS Word Odrážky a číslování INFORMATIKA MS WORD

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

str.2 Žák popíše okno MS Word verze 97-2003. Při kliknutí na část obrázku novějšího dokumentu se rezetmí popisek.

str.2 Žák popíše okno MS Word verze 97-2003. Při kliknutí na část obrázku novějšího dokumentu se rezetmí popisek. poř.číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika III-2-INF-III-1-6r. MS Word - úvod obrázky - screen obrazovky MS Power Point; Videa - natočena autorkou materiálu ve SMART notebook a vystavena

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Stručná příručka pro orientaci v LMS Moodle Realizováno v rámci OP VK: rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia,

Více

Návod pro uživatele ISIS

Návod pro uživatele ISIS Vysoká škola ekonomická v Praze Institut oceňování majetku Návod pro uživatele ISIS pro posluchače kurzů Institutu oceňování majetku 1 Pro zjednodušení komunikace a administrativy Institut oceňování majetku

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Metodický list pro předmět Aplikační software v řízení podniku

Metodický list pro předmět Aplikační software v řízení podniku Metodický list pro předmět Anotace Cílem předmětu je prohloubit znalosti základních uživatelských aplikací a na praktických příkladech vyzkoušet pokročilejší techniky práce v aplikacích MS Word a MS Excel,

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více