FUNDRAISING PRO MALÉ ORGANIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FUNDRAISING PRO MALÉ ORGANIZACE"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ MANUÁL FUNDRAISING PRO MALÉ ORGANIZACE lektoruje: Martin Zíka - mediální služby

2 OBSAH: I. ČÁST - PROSTŘEDÍ PRO FUNDRAISING 2 II. ČÁST - CO JE FUNDRAISING 6 III. ČÁST - OSOBNOST FUNDRAISERA 8 IV. ČÁST - FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 11 V. ČÁST - PÉČE O DÁRCE 14 VI. ČÁST - MODERNÍ METODY FUNDRAISINGU 16 VII. ČÁST - FUNDRAISING A PUBLIC RELATIONS 17 VIII. ČÁST - ETICKÝ KODEX FUNDRAISERA 18 - KONTAKTY NA LEKTORA 19 Motto workshopu: Začátek spolupráce s dárci a sponzory je o etickém využívání vhodných příležitostí. Některé příležitosti vznikají spontánně tak, jak život jde, jiné příležitosti zase můžeme vytvářet záměrně. Každopádně, chceme-li dělat fundraising kvalitně a efektivně, měli bychom se držet hesla náhoda pomůže připravenému. To, co mnoha českým organizacím v dnešní době chybí, je ekonomická a personální stabilita, která je základem pro trvale udržitelný rozvoj. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je zavést v těchto organizacích plánovaný proces vícezdrojového fundraisingu. Martin Zíka - lektor tohoto workshopu Pod těmito odkazy získáte další podrobné informace k tématu fundraising:

3 I. ČÁST - PROSTŘEDÍ PRO FUNDRAISING PROSTŘEDÍ PRO FUNDRAISING - PROČ SE SPONZOŘI NĚKDE SHÁNÍ LÉPE A JINDE HŮŘE: V americkém prostředí je mezi fundraisery zavedené heslo: Je jediný důvod, proč vám potenciální sponzor nedá peníze na dobrou věc a to ten, že jste mu zapomněli poděkovat. V anglosaských zemích zase zpravidla platí že: Podporovat dobré věci v místě, kde žiji, pracuji a trávím volný čas, patří k morální povinnosti každého člověka. Je to výraz toho, že mi na ostatních lidech záleží a že se cítím členem své komunity. Také v sousedním Německu je pro většinu lidí v každé obci důležité podporovat freundschaft a z toho vycházející princip, že pokud mohu, pomohu. Faktem také je, že práce se sponzory má v každé zemi svá specifická pravidla, která jsou daná společenskými zvyky, legislativními podmínkami a místními poměry. Není těžké vypozorovat, že země s vyspělou demokratickou tradicí nemají problémy se zapojováním sponzorů a dárců do systému sociální pomoci, udržování a rozvoje kulturních tradic, vzdělávacích programů a mnoha dalších společensky prospěšných projektů. Velmi to souvisí s dosaženou životní a kulturní úrovní v té které společnosti. Bohužel, v zemích bývalého východního bloku je vědomí společenské sounáležitosti stále nedostatečné - lidé mnohem více usilují o osobní blahobyt než o to, aby společnost fungovala jako celek. Je to dáno prioritami lidí žijících v dané oblasti, což dobře vysvětluje tzv. hierarchie potřeb Abrahama Maslowa: existenční potřeby nedostatkové potřeby Potřeba seberealizace Potřeba uznání Společenské potřeby Potřeba bezpečnosti Základní tělesné a fyziologické potřeby rozvoj osobnosti na nemateriálních úrovních úcta, sebeúcta, společenské postavení, tvořivost, zájem o řešení společenských problémů... pocit sounáležitosti, potřeba lásky, přijetí, spolupatřičnosti, přátelství, partnerský vztah... ochrana, bezpečí, zázemí pro život, jistota zaměstnání, jistota rodiny, jistota zdraví, morální jistota... dýchání (kvalita ovzduší), potrava, voda, teplo, spánek, obydlí, sex, fyzické aktivity... Z tohoto schématu jasně vyplývá, že lidé nejdříve potřebují uspokojit své základní životní potřeby a teprve potom mají zájem a čas zabývat se problémy, které se dějí kolem nich. Samozřejmě priority každého jedince jsou hluboce individuální. I lidé, kteří mají hmotnou nouzi, mohou žít hluboce duchovním životem. Nicméně pokud chceme pracovat s principy altruismu a filantropie (tyto pojmy jsou vysvětleny dále), musíme vnímat společnost jako funkční organismus. Je jasné, že v blahobytné, kulturně a sociálně vyspělé společnosti se nám bude se sponzory a dárci pracovat mnohem lépe, než ve společnosti nepřipravené. Přitom slovo vyspělý zdaleka neznamená jen úroveň HDP a s tím souvisejících konzumních možností. Abychom zapojili lidi do pomoci, musíme i v podmínkách České republiky uplatnit silnou motivaci. Pak se nám podaří získat podporu nejen od firem (které dárcovství využívají jako nástroj marketingu) ale i od individuálních dárců (například formou humanitárních sbírek). Česko je v tomto ohledu specifické. Ačkoli naše společnost je z konzumního měřítka stále poměrně blahobytná, nelze bohužel příliš vysoko hodnotit úroveň společenského uvědomění. V nedávné historii Česka došlo k řadě fatálních chyb, které mají zásadní dopad na zájem lidí se společensky angažovat. V pseudodemokratické zemi ovládané korupcí a klientelismem platí bohužel jiná pravidla i pro fundraising, než ve vyspělých demokraciích. Chceme-li tedy uspět, musíme se naučit v takovém prostředí pracovat. 2

4 I. ČÁST - PROSTŘEDÍ PRO FUNDRAISING FATÁLNÍ CHYBY MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY A STÁTNÍ SPRÁVY, ANEB PROČ MÁME NEDOSTATEK SPONZORŮ V MALÝCH REGIONECH Funkční společnost musí neustále pečovat o vytváření podmínek zajišťujících trvale udržitelný rozvoj. Například abychom mohli zajistit dostatek finančních prostředků pro sociální sféru, kulturu, občanskou vybavenost, vyspělé školství, atd., musíme vytvářet podmínky pro ekonomicky úspěšné aktivity, které tyto finance dokáží stabilně a dlouhodobě generovat a hlavně udržet v regionu. V současné době bohužel zažíváme pravý opak. Jako příklad můžeme uvést výstavbu velkoobchodů nadnárodních řetězců přímo v centrech měst, které doslova upírsky vysávají ekonomický potenciál z místního obyvatelstva. Peníze, které v těchto obchodech utrácíme, mizí z velké části kdesi v zahraničí a už se do místa vygenerování zisku nevracejí. Důsledkem je nejen to, že naše regiony rychle chudnou, ale také zanikají pracovní příležitosti a ničí se střední a drobný podnikatelský stav, který pak pochopitelně není schopen sponzorsky držet jiné oblasti společnosti, jako jsou sociální služby či kulturní sféra. V tomto smyslu stojí za povšimnutí, že velkoobchody typu Kaufland, Billa, Albert, a mnohé další se téměř neangažují jako sponzoři společensky potřebných aktivit v místě svého působení. Nelze to však dávat za vinu přímo těmto firmám. Plnou zodpovědnost za to nese bezprostředně místní obyvatelstvo, které takový stav svým laxním a nevšímavým postojem dopustilo a zejména místní samosprávy, které rozhodují o tom, co ve městech a obcích být může a co nikoli. Přitom by k nápravě věcí bohatě stačilo, aby zmíněné velkoobchody byly budovány jako obchodní satelity na perifériích a nikoli v centrech měst (jako tomu je například v Německu) - už to by mnoha místním podnikatelům umožnilo udržet a rozvíjet své firmy a alespoň občas sponzorovat potřebné. Jako zákazníci levných a přece skvělých megamarketů bychom si měli uvědomit, že momentální ušetření pár korun nás jednou všechny přijde velmi draho. Když už je situace taková, že sponzorů ubývá, dal by se využít jiný způsob k podpoře nekomerčních společenských oblastí. Příkladem dobré zahraniční praxe je tzv. daňová asignace. Jedná se o to, že každý daňový poplatník může ze zákona adresovat část svých daní (zpravidla 1 až 2%) přímo té organizaci, kterou si vybere. Je to tedy určitá forma individuálního dárcovství, která má navíc velice příznivý výchovný charakter - motivuje lidi přemýšlet nad tím, koho ze svých daní podpoří. Daňovou asignaci úspěšně zavedlo už i sousední Slovensko, nicméně v České republice tuto praxi stále nelze využít, protože daňová asignace je dlouhodobě blokována Ministerstvem financí ČR. Bohužel, nikdo z politiků, kteří jsou kompetentní rozhodovat a ovlivňovat, se tímto problémem nezabývá. Daňová asignace (viz czwikipedia.org) je vládní nástroj v rukách daňového poplatníka, který díky volbě (daňové asignaci) cíluje předem státem stanovou část z jeho vlastní odváděné daňové povinnosti na existující veřejně prospěšné projekty. Svou daňovou asignací vyjadřuje důležitost a důvěru danému projektu. Bohužel v ČR nebyla daňová asignace ustanovena zákonem. Nevýhody daňové asignace: Zvýšení nákladů ze strany státu - administrativa. Částečná ztráta státní kontroly - přenesení odpovědnosti na daňové poplatníky. Výhody: Odlehčení státnímu aparátu - přenesení odpovědnosti na daňové poplatníky. Efektivnost vládních výdajů - rozhodování o efektivitě je uskutečňováno ze strany daňového poplatníka, který ví, co je pro něj nejlepším řešením. Odlehčení všeobecného napětí - daňový poplatník má šanci být účasten procesu řízení vládních výdajů. Tvorba občanské odpovědnosti - lidé se učí podílet se na obecně prospěšných aktivitách. Růst konkurenceschopnosti - organizace se učí správně nabízet (propagovat) své projekty veřejnosti. Adresnost - asignované prostředky nemizí v černých dírách státního aparátu, ale jdou rovnou k cíli. 3

5 I. ČÁST - PROSTŘEDÍ PRO FUNDRAISING Jiné úskalí specificky českého prostředí je dáno nedostatečnou sociální vzdělaností. Dlouhodobé zanedbávání výuky marketingových, filantropických a komunitních dovedností vede k tomu, že současní manažeři měst neumějí vytvářet podmínky pro rozvoj malého a středního podnikatelského stavu a to dokonce ani tam, kde se nabízejí bezprostředně vhodné příležitosti. Jako příklad můžeme uvést město Děčín, které má zcela unikátní podmínky k rozvoji turistického průmyslu, nicméně městská pokladna zeje prázdnotou a omšelé ulice plné výloh s nápisy pronájem a na prodej dávají tušit, že zde něco není v pořádku. Přitom město navštěvují každoročně desítky a stovky tisíc turistů, kteří sem přijíždějí za přírodními zajímavostmi, historickými památkami i místními atrakcemi - tito lidé připravení utrácet na dovolené své peníze bohužel nemají dostatek kulturně důstojných příležitostí k tomu, aby zde svůj ekonomický potenciál s radostí zanechali. Je nutno si všímat i drobných detailů, které znesnadňují rozkvět měst. Kupříkladu je častým jevem, že pokud si chce majitel místního obchodu umístit před svou provozovnu stojan na kola, musí městu platit poplatek za zábor veřejného prostranství, ačkoli se jednoznačně jedná o zařízení občanské vybavenosti. Důsledkem toho je, že před místními obchody stojany na kola chybějí a cykloturisté, kteří městy projíždějí (třeba díky frekventované mezinárodní cyklotrase), před těmito obchody nezastavují a tudíž ani neutrácejí, což má pochopitelně nepříznivý vliv na ekonomické výsledky místních podnikatelů a potažmo i městskou kasu. Pokud chceme aktivně spolupracovat se sponzory, je potřeba splnit dva základní předpoklady. Mít chuť spolupracovat a mít s kým spolupracovat. Jak může člověk přispět k rozvoji filantropického prostředí: 1) Je velmi důležité zapojovat se do projektů, které podporují rozvoj malého podnikání v místě. Vzhledem ke zkušenostem je jasné, že není možné spoléhat se pouze na vůli a uvědomělost komunálních politiků, kteří před každými volbami slibují podporu středního podnikatelského stavu, ale situace po mnoha letech tomu nenapovídá. Jako občan bych měl aktivně vystupovat proti záměrům, které zjevně poškozují prostředí pro malé podnikání v obcích. 2) Lidé by se neměli bát vymýšlet a uskutečňovat vlastní odvážné projekty a podporovat tím růst filantropického prostředí. Takové úsilí je často blokováno absurdními požadavky byrokratického aparátu, který je dobře usazen v pevnosti vlastního autonomního systému. Proto je důležité, aby lidé byli schopni se domluvit, vytvářet kolem svých projektů komunity a společným úsilím a kvalitní argumentací požadovali změny tam, kde je to třeba (úsilí jedince bývá často bezvýsledné). 3) Také jako občan jednotlivec mohu napomoci pozitivní změně. Například tím, že se konzumně umírním a přestanu nakupovat v megamarketech. Místo toho se budu snažit nakupovat sice o něco dražší, ale mnohdy kvalitnější produkty místních výrobců a pěstitelů a občas těmto prodejcům připomenu, že u nich nakupuji právě proto, že podpořili organizaci pomáhající lidem s mentálním postižením nebo mateřské centrum nebo cokoli jiného. Tím motivuji. 4) Manažeři organizací potřebujících finanční podporu by měli vědět, že jedním z druhů fundraisingu je vlastní hospodářská činnost. K tomu je potřeba dobrý a podnikatelsky realizovatelný nápad a také odvaha nápad uskutečnit. Možná, že se nezadaří hned napoprvé, ale cenné zkušenosti lze využít při dalších úspěšnějších pokusech. Když se zadaří, stáváte se spolehlivými sponzory sami sobě. 5) Pokud jste odborníci, o které je zájem a nouze, vybírejte si zaměstnavatele nejen podle výše nabízeného platu, ale také podle toho, jak daná firma pečuje o své zaměstnance a jak pomáhá městu nebo obci, ve které působí. Uvědomte si svou vlastní hodnotu a také to, že jste mocným nástrojem k tomu, aby prosperující firmy věnovaly více zájmu všeobecně prospěšným projektům a aktivitám. 6) Máte-li možnost diskutovat s manažery, zkuste navrhnout, aby si firma stanovila ve svém rozpočtu kapitolu pro sponzoring a filantropii. Kromě podpory potřebným je to jeden z velmi efektivních způsobů, jak budovat pozitivní vztahy s veřejností a získávat podporu pro další podnikatelské záměry. 7) Zajímejte se více o činnost různých dobročinných organizací a nadací. Můžete se od nich hodně naučit jak dělat fundraising a jak správně komunikovat s dárci. Zajímejte se zejména o ty organizace, které působí blízko vás a tím bezprostředně ovlivňují společenský život v místě, kde žijete i vy. 8) Častěji komunikujte s politiky, s poslanci parlamentu a senátu z vašeho regionu a pravidelně se ptejte, co dobrého v poslední době udělali pro rozvoj podnikání, pro kulturní, sociální nebo sportovní sféru. Nebojte se je kritizovat ani pochválit je za jejich práci. Aby naše společnost dobře fungovala, rozhodně nestačí jít jednou za čtyři roky k volební urně. 4

6 I. ČÁST - PROSTŘEDÍ PRO FUNDRAISING FILANTROPIE A ALTRUISMUS - důležité fundraisingové pojmy Dárcovství patřilo ke společenskému bontonu, již za první republiky. Bylo uznávanou a ceněnou společenskou hodnotou a bylo spojováno s vědomím tradice, národní hrdosti a osobní cti. Bezesporu bylo i známkou úspěchu. Filantropie se v podmínkách prvorepublikové demokracie rozvíjela přirozeně a dynamicky, ruku v ruce s rozvojem společnosti a na základě tradičních hodnot. Proto mohla být postupně veřejností vnímána jako samozřejmá, jednoznačně pozitivní a prestižní součást společenského života, kterou má smysl dlouhodobě systematicky budovat a které je třeba si vážit. Následující historické období zejména čtyřicetiletá éra komunismu znamenalo zpřetrhání těchto tradic. Společnost byla obrácena naruby, její jednotlivé vrstvy srovnány, morální hodnoty zdevalvovány a zdeformovány. Dnes se opět snažíme obnovit společenskou hodnotu dárcovství, což ale vzhledem k úplně jiným podmínkám není jednoduché. V oboru fundraisingu však i nadále pracujeme s dvěma termíny - filantropie a altruismus. FILANTROPIE (z řec. filein, milovat a anthrópos, člověk - láska k člověku) znamená humanisticky motivovanou dobročinnost, dávání peněz, zboží, času nebo úsilí pro podporu obecně prospěšného účelu, zpravidla v delším časovém horizontu a s jasně definovanými cíli. V obecnější poloze lze filantropii pojmout jako jakýkoli altruistický počin, který směřuje k podpoře dobra nebo zlepšování kvality života. Lidé, kteří jsou známi pro své filantropické počiny, se někdy nazývají filantropové. Filantrop je člověk, který daruje čas, peníze a jiné hmotné statky na charitativní účely. Tento termín může být aplikován na kteréhokoliv dobrovolníka nebo dárce. Označují se jím často dárci velkých sum peněz nebo lidé, kteří mají významný vliv na zlepšování obecné kvality života díky svému dobrovolnictví. ALTRUISMUS (z lat. alter, druhý, 3. pád altrui, druhému) je moderní označení pro postoje a jednání, která sledují prospěch druhého člověka (altruistické jednání, dobročinnost, nesobeckost, nezištnost). Protikladem altruismu je egoismus. CO BUDE CHTÍT VĚDĚT DÁRCE, NEŽ SE ROZHODNE, ZDA VÁS PODPOŘÍ 1. Dokáže vaše organizace (škola, neziskovka, ústav...) jasně vyjádřit co dělá? Pokud má management problémy s vyjádřením svého poslání a programů, bude mít pravděpodobně problém též s realizací těchto programů. Organizace by měla dokázat vysvětlit, proč vznikla a jak chce dosáhnout svých cílů. 2. Dokáže vaše organizace definovat své krátkodobé a dlouhodobé cíle? Organizace bez přesně stanovených cílů bude jen těžko zjišťovat, zda je úspěšná. Měli byste vědět a umět sdělit na čem pracujete dnes a na čem budete pracovat zítra. 3. Dokážete stručně sdělit, jak se vám daří plnit cíle, které jste si vytyčili? Nestačí se pouze soustředit na svůj problém. Samotné dobré úmysly nejsou důvodem, proč by měla organizace získat podporu dárce. Hledejte témata, která zajímají i dárce. Dokážete sdělit, v čem jste lepší než ostatní? Co jste ve srovnání s jinými dokázali? Jaké máte viditelné nebo ověřitelné výsledky? 4. Rozumíte dobře programům, které vaše organizace realizuje? Pokud sami přesně nerozumíte tomu, co vaše organizace dělá, čím se zabývá, těžko ji budete důvěryhodně prezentovat sponzorovi, který o vás bude chtít vědět spoustu podrobností. 5. Je vaše organizace důvěryhodná? Organizace, která žádá o podporu, by měla být důvěryhodná, transparentní a dobře řízená. Pokud podle vás některé z těchto kritérií vaše organizace nesplňuje, nežádejte podporu a nejdříve zjednejte nápravu. Měli byste být dostupní v databázích, mít kvalitní webovou prezentaci. Mějte vždy po ruce dobře vyvedenou výroční zprávu. Poskytněte dárci všechny informace, které si vyžádá a počítejte s tím, že si vaši důvěryhodnost ověří i z jiných zdrojů. 6. Jste ochotni dlouhodobě plnit všechny dohody a závazky? Dárci přemýšlejí v dlouhodobém horizontu. Rozumné dárcovství je motivováno altruismem, znalostmi a perspektivou, nikoliv jednorázovým uspokojením. Pokud se dárce rozhodne podpořit právě vaši organizaci, usilujte o dlouhodobé partnerství. 5

7 II. ČÁST - CO JE FUNDRAISING Fundraising je systematická činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců. Obdarovanými bývají zpravidla nevládní neziskové organizace, rozpočtové nebo příspěvkové organizace (vzdělávací instituce, nemocnice, zařízení sociální péče atd.), obce, mikroregiony, kraje, církve, v některých státech i politické strany a v neposlední řadě i podnikatelské subjekty poskytující veřejně prospěšnou službu. Oslovenými dárci bývají jednotlivci (mecenáši nebo sponzoři), firmy, nadace, státní úřady, orgány místní nebo krajské (regionální) samosprávy, orgány EU. Nejjednodušeji se dá fundraising schematizovat takto: POŽÁDÁM = DOSTANU = PODĚKUJI. Ve skutečnosti je celá věc daleko složitější protože: 1) Musíte zjistit, koho požádat (ne každý sponzor je pro vás vhodný, ne každá nadace dává peníze na to, co chcete vy) 2) Musíte zjistit, jak požádat (na každého dárce platí jiná argumentace, na získání dotace musíte umět psát projekty) 3) To, že požádáte, ještě zdaleka neznamená, že dostanete (i dobré projekty musejí někdy dlouho ležet v šuplíku) 4) Aby vám sponzoři byli ochotni dávat, musíte si vybudovat image důvěryhodné organizace (dělat PR) 5) Aby váš projekt vyvolal zájem, musíte mít dobrou myšlenku a náležitě ji umět prodat (dělat PR) 6) Pravděpodobně vy ani vaši zaměstnanci nemáte čas zabývat se fundraisingem systematicky každý den 7) Na profesionálního fundraisera musíte mít v začátku prostředky Tím v žádném případě nechci naznačit, že byste fundraising neměli dělat. Je tím ale řečeno, že dříve, než se pustíte do shánění sponzorů, musíte se dobře připravit a naučit se mnoho nových dovedností, například systematicky plánovat v kontextu: klíčový cíl + marketing + public relations + fundraising. Nežádejte peníze na zajištění mzdových prostředků pro zaměstnance, ale na zajímavé projekty. Chtějte peníze na uskutečnění originálních nápadů, pak máte šanci na úspěch. Nezapomeňte, že i sponzor si chce přijít na své. MODERNÍ FUNDRAISING JE VÍCEZDROJOVÝ Předpoklad trvale udržitelného rozvoje je nespoléhat pouze na jeden zdroj. Představte si, že se vám podaří husarský kousek a získáte exkluzivní sponzorskou smlouvu se silným partnerem, který zcela pokryje vaše finanční potřeby. Časem se ale ukáže, že se sponzor dostal do ekonomických těžkostí a náhle bude muset své výdaje určené na sponzoring zastavit. Pokud na takovou situaci nebudete připraveni, rázem se ocitá v ohrožení i vaše vlastní organizace. Proto se fundraising zásadně řeší vícezdrojově, aby bylo možné vykrývat nečekané výpadky. Mnoho neziskových organizací spoléhá na dotace bez alternativních finančních zdrojů. Jakmile dotace přijdou pozdě nebo v mnohem menší výši, než je potřeba, může nastat problém. Východiskem je vícezdrojový fundraising. Vícezdrojový fundraising: je plánovitá systematická činnost směřující k získávání finančních i nefinančních prostředků pro realizaci veřejně prospěšných aktivit a projektů, omezuje závislost organizace na jediném zdroji, rozšiřuje síť spolupracovníků a podporovatelů, umožňuje organizaci růst a rozšířit nabídku a kvalitu poskytovaných služeb, je nezbytným předpokladem stability a dlouhodobé udržitelnosti organizace, podporuje vzájemnou spolupráci všech subjektů na místní úrovni, rozvíjí aktivní občanský život, zapojuje vlastní organizaci do komunity, což umožňuje využívat výhody z toho plynoucí. Vícezdrojový fundraising je promyšlená soustava fungující takto: Když nedorazí dotace, jsou sponzoři. Když odpadnou sponzoři, jsou individuální dárci. Když nemají ani ti, existují možnosti úspor a rezerv. Když... 6

8 II. ČÁST - CO JE FUNDRAISING FUNDRAISING PODLE TYPU ZDROJŮ Podobně, jako PR manažer hledá příležitosti k budování dobrého jména organizace, profesionální fundraiser neustále pátrá po příležitostech, které mohou představovat potencionální zdroje. Je potřeba vidět i vzdálené příležitosti, které se zúročí až v delším časovém horizontu. 1. Tradiční příležitosti: granty, dotace, firemní fundraising (sponzoři), věcné dary. 2. Moderní příležitosti: DMS (dárcovství přes mobilní telefony), ing, sociální sítě, individuální dárcovství. 3. Odvážné příležitosti: vlastní podnikání, pořádání sbírek, pořádání akcí s perspektivou finančního přínosu (benefice). 4. Skryté příležitosti: úspory v organizaci, synergie vnitřní i vnější (vytváření komunit), inovace ve fundraisingu, diverzifikovaný příjem. 5. Kreativní příležitosti: propojení fundraisingu a PR při kampaních, vymýšlení dobrých nápadů, které jsou přitažlivé pro sponzory a veřejnost, budování komunity díky společnému zájmu motivujícího další lidi k aktivitě. 6. Dlouhodobé příležitosti: závěti, projekty s dlouhodobou návratností, spolupráce s veřejností s podporou PR (nesnažíme se hned získat zdroje, ale pouze budujeme dobré jméno a image s tím, že toho bude možné využít později). Fundraising je o hledání zdrojů. Nezaměřujte se ale jen na vnější zdroje. FUNDRAISING ZAMĚŘENÝ NA VNITŘNÍ ZDROJE Většina lidí s fundraisingem pracuje tak, že hned vyrazí do ulic shánět sponzory. Mnohdy je ale přínosnější podívat se nejdříve po zdrojích přímo ve vlastní organizaci. Pomáhá to odhalit skryté rezervy a hlavně můžeme zefektivnit vlastní činnost natolik, že v budoucnosti nebude nutné mít tolik starostí. 1. Tradiční rezervy: zvyšování efektivity vlastní práce a práce zaměstnanců (time management). Správné využití týmových rolí (team building - mít správné lidi na správném místě představuje někdy velký potenciál). Zavádění nových motivačních nástrojů a zaměstnaneckých výhod s cílem když budeš lépe pracovat, budeš více mít. Dobrá personální politika (Uvážlivě vybírat zaměstnance, aby to byli lidé morální, loajální, pilní a cílevědomí se zájmem o osobní růst). 2. Moderní rezervy: práce dobrovolníků představuje jeden z největších potenciálů umožňujících šetřit zdroje. Je výhodné využívat služeb akreditovaných dobrovolnických center, které pro vás vyberou a připraví dobrovolníky podle požadavků. Je ale nutné neustále myslet na to, že lidé pro vás nebudou pracovat zadarmo jen tak pro nic za nic. Je nutné vymyslet přitažlivé poslání konkrétní dobrovolnické práce, systém nefinančních odměn (například certifikát o získání praxe z oblasti péče o lidi s postižením) a hlavně postarat se o to, aby práce dobrovolníky bavila. Lze také zapojovat partnery do společných projektů, které přinesou výhody všem zúčastněným partnerům (motivace). 3. Odvážné rezervy: přezkoumání cen dodavatelů, hledání optima mezi kvalitou a cenou a vyjednávání o zvýhodnění cen nebo o benefitech za pravidelný odběr, dlouhodobou spolupráci, za reklamu na zboží, aj. V případě objednání větší zakázky vyjednat s dodavateli sponzorský příspěvek například na vydání prospektu, kde také mohou umístit reklamu. 4. Dynamické rezervy: Zkoumání vlastních zdrojů a jejich přesouvání tak, aby nám vydělávaly. V případě, že naše organizace dělá více aktivit, vyhodnocovat jejich efektivitu, nebát se rušit aktivity s malým přínosem pro organizaci a naopak posilovat aktivity, kde cítíme příležitost pro růst. 7

9 III. ČÁST - OSOBNOST FUNDRAISERA OSOBNOST FUNDRAISERA - klíčová je volba správného člověka Fundraiser (termín přejatý z angličtiny) je člověk, který se zabývá fundraisingem, tedy činností, jejímž výsledkem je získání zpravidla finančních prostředků na obecně prospěšnou činnost. Fundraiser může pracovat pro obce, rozpočtové či příspěvkové organizace, jednotlivce, či obchodní společnosti, které plní nějaký obecně prospěšný účel. Fundraiser může být buď kmenovým zaměstnancem organizace nebo externistou. Obé má své výhody. Interní fundraiser je specialista zaměstnaný v organizaci. Jeho hlavní činností je pochopitelně shánění zdrojů. Často bývá tato činnost delegována na vedoucí pracovníky organizace (ředitel, předseda správní rady). Tato fúze rolí není příliš šťastná, protože kompetencí ředitele je přinášet vize, vést, motivovat, kontrolovat a vyhodnocovat činnost týmu a celé organizace (i když sponzoři mnohdy mnohem lépe slyší na to, když s nimi jedná přímo ředitel organizace, než fundraiser). To se dá ošetřit tak, že fundraiser připraví řediteli k jednání potřebné informace a kontakt se sponzorem se děje v součinnosti). Kumulace role vedoucího pracovníka a fundraisera nezřídka vede k nesoustředění se ani na jednu roli. Mnohem lepší kombinace je projektový manažer + fundraiser nebo PR manažer + fundraiser. Externí fundraiser je smluvně vázaná fyzická nebo právnická osoba, která zajišťuje pro klienta finance (případně i věcná plnění) na základě specifikací potřeb organizace. Taková osoba není zaměstnancem organizace, ale podílí se na její činnosti, podobně jako ostatní externě zadávané profese účetní, mzdová účetní, správce webu, správce sítě, právník, reklamní nebo P.R. agentura, atd. Zatímco interní fundraiser může pracovat do velké míry intuitivně podle momentálních potřeb organizace (protože je neustále v kontaktu s aktuálním děním) externí fundraiser potřebuje ke své práci jasně formulovaný PR plán, kterým se řídí. Poznámka: V ČR zatím převažuje interní pojetí práce fundraisera, které představuje tradiční model: organizace zaměstnává fundraisera, ten vyhledává grantová schémata, pracuje s firemními sponzory i individuálními dárci. Nevýhodou takového modelu je, že pokud není fundraiser úspěšný, organizaci může jeho režie stát více, než sám získá. Výhodou je naopak zájem interního fundraisera vázat kontakty sympatizantů na organizaci a nikoli na sebe. Pravidelný plat mu umožňuje soustředit se na péči o širokou základnu drobných dárců a budovat postupnou dlouhodobou spolupráci s dárci s cílem zvýšit jejich přínos pro organizaci. Interní fundraising se přirozeně prolíná s budováním a řízením PR organizace. V poslední době se začíná prosazovat progresivnější přístup, kdy fundraiser pracuje jako externista. Tento model využívají buď menší neziskové organizace, kterým se zaměstnávat dalšího zaměstnance nevyplácí, organizace, které jsou omezeny co do počtu zaměstnanců, prostoru či mzdových prostředků, nebo progresivní organizace, které se chtějí soustředit na svoji práci a odbornou práci přenechat specialistům. Taková organizace se pak může soustředit na činnosti, ve kterých jsou její pracovníci odborníky a přidávají největší hodnotu fundraising provádějí fundraiseři specialisté, všichni pracují na maximum a organizace z toho v maximální možné míře profituje. Fundraiser by měl umět zajistit pro organizaci i nefinanční podporu, jako jsou různé služby, pomoc specialistů, administrace projektů, public relations a prezentace projektů, facilitace či supervize. Vybrat správného člověka pro roli fundraisera není jednoduché. Pokud nemáte dostatek zkušeností nebo pokud nejde o dobře prověřeného člověka, nikdy nepodepisujte s potencionálním fundraiserem hned pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Doba, kdy se fundraiser může osvědčit nebo neosvědčit zpravidla překračuje tříměsíční zkušební lhůtu - spolupráce se sponzory vyžaduje budování strategií nejméně s ročním předstihem. Doklad o absolvování školení fundraisingu ještě zdaleka neznamená, že dotyčný je opravdu dobrý fundraiser. Je potřeba dlouhodobě ověřit jeho kvality a schopnosti (na výběrové řízení se každý zájemce připraví co nejlépe, ale teprve při běžné pracovní zátěži a při řešení občasných krizí v týmu se pozná, jak si nový pracovník skutečně stojí). Při výběru fundraisera doporučujeme mít k dispozici Balbinův test týmových rolí, sledovat verbální i neverbální vyjadřovací schopnosti, zjistit motivaci dotyčného pro výkon práce fundraisera a také jeho praktické zkušenosti a reference. Profesionální fundraiser se dokáže bez problémů naladit na každou myšlenku, kterou je potřeba podpořit. Pozor na lidi, jejichž srdce hoří (například pro záměr nového domova pro seniory), ale jakmile se začne řešit jiné téma, které dotyčného už tolik nezajímá (například veřejná sbírka na schodolez ), jejich výkonnost výrazně klesá. Fudraiser by měl být člověk s dobrým obecným přehledem, který se dokáže rychle naladit na zadání, který nesoudí a neodsuzuje druhé lidi a vytváří kolem sebe přirozeně pozitivní atmosféru. Dobrý fundraiser umí druhé nadchnout pro společnou věc, ale nikoli manipulativními prostředky. 8

10 III. ČÁST - OSOBNOST FUNDRAISERA Dovednosti fundraisera: 1) Diplomacie - i když vedení organizace velmi tlačí, že peníze jsou potřeba ihned, neměl by se fundraiser nechat zpanikařit. Vše má svůj čas. I fundraising se dělá podle promyšleného plánu a vyjednávání se sponzory se odehrává podle pravidel, má-li být završeno podepsanou sponzorskou smlouvou. Pokud se právě v tomto okamžiku v organizaci nedostává peněz, zpravidla to není vina fundraisera, ale top managementu organizace. 2) Vytrvalost - říká se, že fundraiser by měl umět vlézt oknem, je-li vyhozen dveřmi. Musí se to však dít elegantně, vždy s novým nápadem nebo vtipem, aby to protistranu bavilo. Fundraiser spolupracuje ruku v ruce s PR manažerem a vzájemně vymýšlejí strategie, jak dosáhnout kýženého cíle za měsíc, za půl roku, za rok... Vytrvalost se vyplatí, když zápornou odpověď budete vnímat jako výzvu změnit ne v ano. Naučte se překonávat překážky a nevzdávat se po prvním odmítnutí. 3) Vyřídilka - čas je velmi drahá komodita. Fundraiser si musí vážit času protistrany tím, že jedná stručně, dokáže rychle popsat co a proč potřebuje, bez váhání požádat (a také odhadnout možnosti partnera), musí být schopen rychle, pravdivě, zasvěceně a vtipně odpovědět na jakékoli dotazy. 4) Schopnost vidět příležitosti - neztrácet čas a pracovat hlavně tam, kde jsou nebo mohou být příležitosti (například firma získá významnou zakázku = zvýší svoje zisky = vhodná příležitost požádat). 5) Být člověkem - místo peněz vidět vztahy, vzájemnost, upřímnost, nadšení, zájem o potřeby druhého... 6) Zápal pro věc - těžko můžete někoho přesvědčit o tom, že váš projekt zasluhuje pozornost, když sami nejste přesvědčeni o jeho potřebě a důležitosti. 7) Schopnost požádat - když víte, že jdete za dobrou věcí, pak by vám nemělo dělat problém oslovit sponzora dopisem, telefonátem nebo přímo na akci. 8) Přesvědčivost - nejste sami, kdo žádá. Komunikační a obchodnické dovednosti musejí být lepší než u konkurence, která žádá také. Úkolem fundraisera je přesvědčit dárce, že je to právě vaše organizace, kde jeho peníze pomohou (nebo kde budou vidět) nejvíce. 9) Sebedůvěra - při žádání o peníze z vás musí vyzařovat sebedůvěra. Budete-li váhat, vaše žádost nebude úspěšná. Udržte si sebedůvěru, i když budete odmítáni, protože mnohem častěji budete slýchat ne než ano. 10) Pravdomluvnost - jakmile se jednou dárce dozví, že to, co říkal fundraiser, není pravda, je konec. Navíc to může výrazně poškodit dobré jméno celé organizace. Je nutné si každou argumentaci připravit tak, aby nebylo nutné uvádět falešná nebo zkreslená fakta. 11) Sociální schopnosti - fundraiser nesmí postrádat sebedůvěru, (svatou) trpělivost, takt a empatii. Práce s lidmi ho musí těšit, i když často narazí na odmítnutí, nečekané problémy a nároky dárců. Nikdy by neměl nepřiměřeně reagovat na nepříznivé okolnosti. Určitě by měl být schopen tolerovat výstřelky sponzorů, zvláště mnohých podnikatelů. Měl by být schopen řešit konflikty ale zejména by měl umět konfliktům předcházet. 12) Organizační schopnosti - práce s dárci vyžaduje vedení záznamů o darech, kontaktech, komunikaci. Je nutné plánovat a plány dodržovat. Občas se pořádá konkrétní podpůrná akce (kdy je potřeba zorganizovat, načasovat a zajistit všechny náležitosti) nebo kampaň, která spadá do kompetence fundraisera. V rámci fundraisingu lze též pořádat benefiční akce, prodávat určité výrobky nebo služby nebo organizovat kluby přátel, jejichž členové pravidelně přispívají na činnost podporované organizace. 13) Kreativita - vymýšlejte nové, neotřelé a nápadité způsoby jak organizaci prezentovat a jak dárce oslovovat. Snažte se být o krok napřed před konkurencí. Pokud jste dospěli k názoru, že fundraiser je superman nebo superwoman, máte pravdu. Ano, je to tak, vždyť zachraňuje vaší organizaci :) 9

11 III. ČÁST - OSOBNOST FUNDRAISERA CO DĚLAT, KDYŽ (zatím) NEMÁME NA VLASTNÍHO PROFESIONÁLNÍHO FUNDRAISERA? Aby mohla organizace dělat efektivní fundraising, potřebuje mít fundraisera. Je to jednoduché a platné konstatování, které naráží na úskalí absurdní české mentality. Zřizovatelé příspěvkových organizací jsou často toho názoru, že shánění sponzorů má být dobrovolnou a neplacenou aktivitou vedoucích pracovníků. Tato mylná představa vychází z toho, že zřizovatel z neznalosti věci vůbec netuší, co všechno fundraising obnáší. Po řediteli organizace se požaduje, aby řídil, plánoval a současně sháněl... Výsledkem bývá, že ani jedno se nedělá pořádně a na 100% (nehledě na syndrom vyhoření, který se u takto vytíženého nešťastníka většinou dříve či později rozvine). Je tedy nutné odvážně hledat cesty, které fundraising umožňují. Neziskové organizace mají výhodu v tom, že mohou o své organizační struktuře rozhodovat v rámci stanov svobodně, na druhé straně však nemají finanční podporu zřizovatele, takže na rozjetí fundraisingu zase chybějí mzdové prostředky a čas. Nastává tedy stejná situace - manažer organizace na roztrhání. Co tedy s tím? Díky projektům podporujících komunitní zasíťování škol se nabízí velice zajímavé a inovativní řešení, kterým je koordinovaná spolupráce při regionálním poradenském komunitním centru. Organizace, které jsou schopny se povznést nad úroveň svých individuálních zájmů a nebrání se spolupracovat na společných projektech s jinými subjekty, se mohou dohodnout na tom, že toto poradenské centrum pro ně bude zajišťovat nejen fundraising, ale i služby public relations. Tyto obory spolu velmi úzce souvisejí a dělat jedno bez druhého není příliš efektivní. (Jak jsme se přesvědčili na zahraniční stáži ve Walesu místní koordinátoři komunitních škol pracovali i pro více organizací najednou, takže měli dobrý přehled o tom, co která organizace potřebuje což zefektivňuje vzájemnou spolupráci.) ŠKOLA A ÚŘAD A Dejte svému fundraisingu systém a uvidíte, jak začne fungovat o poznání lépe. NNO A NADACE REGIONÁLNÍ PORADENSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM ŠKOLA A ÚŘAD B FUNDRAISING, PR, a jiné služby SPONZOR A Šipkami jsou naznačeny možnosti případné spolupráce SPONZOR B ŠKOLA A NNO B NNO - nevládní nezisková organizace Zapojení vlastní organizace do komunitního systému vám nabízí četné možnosti a výhody. Můžete využívat služeb komunitního centra nebo díky kontaktům, které vám centrum zprostředkuje, můžete navazovat spolupráci s dalšími potřebnými subjekty. Takto můžete najít cestu ke sponzorům, získat kvalitní dobrovolníky, využívat odborného poradenství, řešit mimoškolní činnost pro žáky a studenty, využívat vybavení poradenského centra nebo jiných organizací, hledat spolehlivé partnery do projektů, atd. Poradenské komunitní centrum sehrává roli koordinátora chránícího komunitu před informačním chaosem a dodávajícího energii celému komunitnímu systému. V západní Evropě a USA už takovéto komunitní systémy fungují téměř soběstačně. U nás je to ale nová myšlenka vyžadující hodně energie a zájmu, než bude přijata jako normální a běžná součást společenského života. 10

12 IV. ČÁST - FUNDRAISINGOVÝ PLÁN SMYSLEM FUNDRAISINGOVÉHO PLÁNU JE MÍT PENÍZE VČAS NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ Plán usnadňuje a zrychluje rozhodování, zvýšuje efektivitu, přesně stanovuje odpovědnosti a kompetence. Při plánování se ujasní klíčové aktivity a vyřeší se důležité detaily, které dříve zůstávaly skryty. Zásadní je, že proces plánování mimo jiné jasně zviditelní odkud a kam jdete a díky tomu vás už nebude brzdit neznalost a strach z rozhodování. Dodržování plánu pomáhá překonávat nepřízeň osudu - plán dotahujte důsledně do konce, i když v průběhu jeho plnění bude nutné ledacos změnit. Příprava fundraisingového plánu: Než začnete oslovovat dárce, musíte si dobře rozmyslet jakým způsobem to budete dělat. Tak vznikne vaše fundraisingová strategie - jakási kuchařka, podle které se postupuje při řešení dílčích úkolů. Když se do akce pustíte bez plánu, existuje velké riziko, že budete plýtvat časem svým, i dárců. Na začátku procesu plánování doporučuji: 1) Definovat cíle = potřeby - co konkrétně potřebujeme a kolik to bude stát? Ověřit si, zda to opravdu potřebujeme, nejsou důležitější priority? Postupujeme tak, že nejdříve stanovíme zásadní dlouhodobé (zatím nedosažitelné cíle, které jsou spíše vizí) a podle nich určíme dílčí dosažitelné cíle - právě ty se stanou klíčovým zadáním pro fundraisera. 2) Upřesnit témata - musíme posoudit přitažlivost tématu pro sponzory a veřejnost. Je třeba zjistit, zda jsou naše cíle pro sponzory dostatečně atraktivní (pokud ne, je nutné je zatraktivnit). U projektového fundraisingu musíme mnohdy upravit vlastní potřeby a cíle tak, aby se vešly do projektových výzev. Střízlivě zvážíme schopnosti a kapacity, které můžeme ve fundraisingu uplatnit, abychom se vyhnuli budování nereálných vzdušných zámků. 3) Provést analýzu zdrojů - proces plánování bychom měli začínat pokusem o zvýšení vlastní efektivnosti. Sponzoři rádi vidí, že prostředky, které do nás vkládají, budou využity opravdu smysluplně na správném místě (nebudou promrhány). Takže dříve, než se vrhneme do hledání dalších vnějších zdrojů (které nejsou nevyčerpatelné) zameteme si před vlastním prahem a provedeme analýzu aktuální situace vlastního hospodaření. Možná při tom objevíme rezervy, které nám dosud zůstávaly skryty. Postupně projdeme všechny zdroje, zda by se nedalo něco zlepšit. Sem patří: Aktivní zdroje - to, co aktuálně máme k dispozici a využíváme (členské příspěvky, dary, benefice, prodej, granty...). Pasivní zdroje - to, co sice máme k dispozici, ale nevyužíváme (úspory, rezervy, neoslovení partneři). 4) Prozkoumat příležitosti - příležitosti k získání finanční i nefinanční podpory se nám aktuálně nabízejí přímo v našem okolí. Nejslibnější podporovatelé mohou být dodavatelé služeb pro naši organizaci (bylo by ostudné, kdyby firma, která nám každý měsíc dodává materiál za desítky tisíc korun odmítla podpořit například dětskou olympiádu). Pokud by se tak stalo, ihned bych zvážil změnu dodavatele. Vyplatí se zpracovat mapu příležitostí, do které zaznamenáme, kde se jaká příležitost nabízí, její dosažitelnost a potřebná opatření k dosažení konkrétní příležitosti. Na mapě příležitostí spolupracujeme se specialistou na PR takovým způsobem, aby vztahy s veřejností zapůsobily ve správný čas na správném místě. 5) Stanovit si limity - dopředu si ujasněte vhodnost nebo nepřijatelnost zdrojů, které se nabízejí. Je eticky nevhodné, aby činnost domu dětí a mládeže podporovala firma na vymáhání pohledávek nebo producent tabákových či alkoholických výrobků. Je prozíravé striktně se vyhnout nabízené podpoře ze strany politických stran - ať přijmete dar od kohokoli, vždycky tím naštvete někoho jiného, nehledě na to, že cílem druhé strany zpravidla není pomoci vaší činnosti, ale získat předvolební body. To, co se před volbami může jevit jako výhodná spolupráce, pro vás po volbách může znamenat nemalý problém. Sponzorské dary se zpravidla řeší tak, že jako protihodnotu musíte nabídnout reklamu sponzorovi. Zvažte zda se jedná o reklamu přijatelnou eticky a rozsahem a vemte v úvahu případnou zpětnou vazbu veřejnosti (co asi řeknou lidi na to, že propagujeme toho a toho...). V případě příspěvkových organizací můžete narazit na limity dané zřizovatelem nebo účetními zásadami. Proto než rozjedete fundraising profesionálně je nutné se vždy dohodnout se zřizovatelem na pravidlech hry. Dobrá příprava plánování zajistí, aby fundraisingový plán měl smysl, byl realizovatelný a přinesl očekávané výsledky. To, co se na začátku může jevit jako ztráta času, vám ve finále může naopak mnoho času a potíží ušetřit. 11

13 IV. ČÁST - FUNDRAISINGOVÝ PLÁN Tvorba fundraisingového plánu: Fundraisingový plán je týmová práce (a to nejen proto, že více hlav více ví). Klíčovou kompetencí je samozřejmě top manažer a dalšími účastníky by měli být minimálně ekonom, projektový manažer, PR asistent a fundraiser. Pokud budete tvorbě plánu věnovat celodenní (nebo i vícedenní) týmovou práci, je vhodné přizvat si na podporu osvědčeného nezávislého facilitátora, který vám poskytne okamžitou zpětnou vazbu. Pokud jste v roli manažera, nemělo by znít vaše zadání směrem k fundraiserovi zpracuj a předlož. Plán fundraisingu by měl být z mnoha důvodů vždy kolektivním dílem. Už proto, aby jednotliví účastníci procesu dobře chápali své role a úkoly a dokázali se ztotožnit se společným cílem. Například jedním z úkolů PR pracovníka je připravovat vhodné podmínky pro práci fundraisera (Má-li být veřejná sbírka úspěšná, musí o ní lidé vědět, musí být přesvědčeni o její smysluplnosti, o jejím ušlechtilém poslání, o důvěryhodnosti jejího pořadatele...). Tudíž PR pracovník, jehož úkolem je toto všechno zajistit, musí být perfektně informován o všech detailech takové akce. Fundraising si můžete představit jako soutěž v štafetovém běhu na dlouhou trať, kdy pouze vítězové získají kýžené zlato (od sponzora). Po startovním výstřelu vyráží manažer, který předává štafetový kolík v podobě vizí projektovému manažerovi. Když ten uběhne svůj úsek, předá kolík, tzn. informace o projektových možnostech ekonomovi, ten během svého kola zváží možnosti a předává štafetu v podobě sdělení, čeho je potřeba PR asistentovi. Ten se musí pořádně rozběhnout a rozvášnit dav (čili cílové skupiny), což následně povzbudí fundraisera, aby doběhl pro vítězné zlato. Facilitátor zde může plnit roli trenéra. Pokud nemáte konkrétní zkušenosti s využíváním firemních filantropických aktivit, doporučuji Vám prostudovat informace na webových stránkách konkrétně pod odkazem: (zde najdete velké množství užitečných informací i možnosti k dalšímu vzdělávání v oboru fundraisingu) Abyste mohli dobře plánovat fundraising, měli byste mít v tomto oboru dobrý přehled. Tím nemám na mysli navštěvování vzdělávacího institutu, ale spíše projevování zájmu o fundraising, shánění a porovnávání informací z různých zdrojů a hlavně praktické používání a ověřování poznatků. Když vás to bude bavit, budete dobrý fundraiser a budete schopni sestavit velmi dobrý fundraisingový plán. Když vás to bavit nebude, měli byste tuto práci přenechat někomu jinému nebo využít služeb externích specialistů. Teoretické znalosti z oblasti fundraisingu naleznete v bohaté míře na internetu. Stačí do svého oblíbeného vyhledávače zadat termín fundraising nebo fundraisingový plán. Jako jeden z materiálů lze vřele doporučit malou publikaci Základní metody fundraisingu Karla Ženíška ze Salesiánského střediska mládeže v Plzni. Fundraisingový plán nabývá smysl teprve po napojení na strategický plán, marketingový plán, public relations plán... Pokud jste malá organizace, pak určitě nemusíte podstupovat tvorbu všech těchto plánů (hrozila by vám smrt z uplánování). V takovém případě byste měli uvažovat o vytvoření jednoduššího integrovaného plánu, který by obsahoval nejdůležitější elementy z každé oblasti. Výhodné je zejména spojit fundraisingový a PR plán (mimo jiné i proto, že u menších organizací dělá PR a fundraising tentýž člověk). Základem fundraisingového plánovánu je stanovit u každého případu ÚČEL- na co budou peníze (nebo jiné dary) využity, ČÁSTKA - kolik bude potřeba a TERMÍN - kdy potřebujeme mít prostředky k dispozici. Schéma fundraisingového plánu: ÚČEL ČÁSTKA TERMÍN Opatření pro splnění úkolu (jakým způsobem se úkol provede) Kdo úkol provede Odměna (za splnění) Kdo a jakým způsobem kontroluje splnění úkolu Postih (za nesplnění) + nápravná opatření 12

14 IV. ČÁST - FUNDRAISINGOVÝ PLÁN Práce s fundraisingovým plánem: Plán je nutný pro koncepčnost a efektivnost práce fundraisera. Měl by mu předcházet zpracovaný rozpočet. Měl by obsahovat motivaci pro fundraisera. Během roku (nejlépe po čtvrtletích) je nutno fundraisingový plán korigovat a aktualizovat podle vývoje příjmů a výdajů a nových potřeb. Je dobré si stanovit do fundraisingového plánu konkrétní kontrolní body, kdy se podíváme s odstupem (nejlépe za pomoci facilitátora) na to, co děláme, a řekli si, jestli to děláme nejlepším možným způsobem a jestli má cenu v tom pokračovat. Plán by měl mít dvě úrovně: MAXIMÁLNÍ fundraisingový plán umožňuje dynamický růst, rozvoj aktivit, zkvalitňování personálu, investiční činnost MINIMÁLNÍ fundraisingový plán zajišťuje udržitelnost organizace a zajištění základních potřeb Každý fundraiser je individualita a proto má vlastní pracovní metody. Take každá organizace má jiné cíle a prostředí, ve kterém působí. Proto je fundraisingový plán nepřenosný a musí se vždy tvořit podle aktuálních možností, potřeb, podmínek a příležitostí. Co obsahuje fundraisingový plán: a) CÍL - Čeho se má dosáhnout (konkretizovat co nejpřesněji) - Ještě jednou si odůvodnit, zda cíl opravdu potřebujeme uskutečnit, jestli je pro organizaci zásadní - Provést STEP analýzu (jak se mohou projevit vnější neovlivnitelné faktory) - Provést SWOT analýzu (vyhodnotit vnitřní silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby) b) OPATŘENÍ - Co se musí udělat pro dosažení cíle (větší cíle často vyžadují vícero opatření) U každého opatření stanovit: - KDO dostal za úkol opatření zrealizovat - TERMÍN kdy musí být splněno, resp. od kdy do kdy - ZPŮSOB jakým způsobem bude provedeno, kolik to bude stát - ODŮVODNĚNÍ proč se opatření děje, jak opatření navazuje na jiné aktivity - KONTROLA splnění, kdo, kdy a jakým způsobem kontrolu provede c) VYHODNOCENÍ + ZPĚTNÁ VAZBA - Když se podařilo dosáhnout cíle = podchytit zkušenosti využitelné v dalších případech - Když se nepodařilo dosáhnout cíle = zjistit příčiny a navrhnout způsob odstranění překážek d) UDRŽITELNOST - U cílů, které nejsou jednorázové, musíme zajistit jejich udržitelnost. Nestačí mít za cíl získat prostředky na vybudování nové tělocvičny pro lidi s postižením. Současně je ale nutné zajistit, aby tělocvična byla ekonomicky využívána, aby bylo možné bez problémů hradit provozní náklady, údržbu, další vybavování. Je na místě zvážit, zda bude o tělocvičnu trvalý zájem u klientů? Jak se tento zájem zajistí? V případě, že tento zájem klesne, bude možné hradit provozní náklady pronájmem volných kapacit? Atd. e) ODMĚNY, SANKCE, NÁPRAVY - Má-li být plán skutečně funkční, musí být bezpodmínečně určen MANAŽER PLÁNU, který bude nekompromisně dohlížet na jeho plnění. Je potřeba vymyslet systém odměn (i nefinančních) za jeho úspěšné plnění a také systém postihů, pokud nebudou uvedeny objektivní důvody při nesplnění jednotlivých opatření (to znamená v případě opomenutí, zanedbání, nedostatečného výkonu). Může se také stát, že některá opatření pověřený pracovník nesplní z důvodu nedostatečných schopností (o čemž se dříve nevědělo). V tom případě je úkolem manažera plánu přijmout bez prodlení nápravná opatření, aby bylo možno plán i nadále realizovat. 13

15 V. ČÁST - PÉČE O DÁRCE PÉČE O DÁRCE A SPONZORY ZAJIŠŤUJE JEJICH DLOUHODOBOU PŘÍZEŇ Dárcům je zcela nezbytné věnovat péči a pozitivně s nimi komunikovat. Každý dárce, který se jednou rozhodne vaší organizaci přispět, se stává cenným příznivcem, sympatizantem - dá se říci, že členem vaší rodiny. A jako takový si zaslouží úctu a patřičnou pozornost, nehledě na to, že když přispěl jednou, je velmi vysoká pravděpodobnost, že pomůže znovu, bude-li potřeba (bude-li požádán). Naprosto zásadní je každému dárci poděkovat. A to nejen verbálně (po telefonu). Za tímto účelem se dělají například děkovací certifikáty, které si může dárce například pověsit v kanceláři a pyšnit se jimi, nebo se jednou za rok uskuteční společenské setkání s dárci, na kterém se všem poděkuje, eventuálně předá malý prezent (výrobek klientů). Zcela nezbytné je uveřejnit seznam dárců ve výroční zprávě a na webové prezentaci (zpravidla v pořadí dle výše pomoci). Kromě toho přejeme dárcům vhodným způsobem u příležitosti Vánoc a Nového roku. O dárcích si zjišťujeme dostupné informace. To nám umožní popřát jim k svátku, narozeninám, pracovním úspěchům, atd. Pokud své dárce známe, tak víme, co je zajímá, co je trápí, jaké mají koníčky, co je motivuje, co jim pomáhá rozhodnout se, proč a jak darují... Tak je můžeme lépe oslovit, vyhnout se nezajímavým tématům a hlavně podávat reálně zvážené žádosti v pravou chvíli. Jeden z důvodů, proč vám sponzoři přestanou dávat peníze, je ten, že jste jim zapomněli poděkovat nebo že jste nedodrželi dohodu. Tvorba a práce s databází Nejcennější pracovní pomůckou fundraisera je aktuální databáze. Databázi rozvíjíme průběžně, ověřujeme data a rozšiřujeme údaje. Vyspělejší databáze máme zpracovány na počítači jako systém automatizovaných úkolů - víme, komu bychom se měli ozvat, protože má narozeniny nebo protože jsme si před časem dohodli další schůzku. Databázi doporučuji provázat s mapou příležitostí. Je to zásobárna námětů, ze které můžeme čerpat když nestačí stávající zdroje. V mapě přílěžitostí jsou zahrnuti potencionální dárci a jiné možnosti, které jsme dosud nevyužili. Databáze by měla o každém dárci obsahovat tyto informace: - Jméno, kontaktní údaje - telefon, mobil, , skype, web... - Název firmy, smluvní a fakturační údaje - Výši, datum a účel darů, evidenci darovací smlouvy (pro případ kontroly FÚ) - Záznam, jak mu bylo poděkováno - Motivační informace - koníčky, zájmy, oblíbené věci, svátek, narozeniny aj. Některé organizace mají pro dárce vypracovaný takzvaný motivační řád. Je to dobrá pomůcka, ale pozor na to, aby nevedla k mechanické komunikaci, která se pochopitelně může odrazit v ochladnutí vztahů. Mějme stále na paměti, že dárci jsou lidé a nikoli zápisy v databázi nebo zářezy na pažbě! Databáze se dají i nakupovat, to se ale ve většině případů neosvědčuje, vždy je lepší individuální přístup. V každém případě striktně dbáme, aby údaje databáze byly řádně zabezpečeny a nepadly do rukou nepovolané osoby. Jednak bychom mohli přijít o pracně získané know-how (databáze mají značnou hodnotu), ale hlavně bychom se mohli dopustit porušení Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Před tím, než začneme s databázemi pracovat, doporučuji podrobně nastudovat znění tohoto zákona! Důležité!!! Je-li fundraiser kmenovým zaměstnancem organizace, jsou databáze majetkem organizace. Toto by mělo být ukotveno i v pracovním řádu fundraisera. Pohlídejte si, aby aktualizované databáze v pravidelných intervalech (jednou měsíčně) fundraiser poskytoval manažerovi organizace (na flash disku). Jsou časté případy, kdy organizace ukončila pracovní poměr s fundraiserem a ten zmizel i s databázemi, které dál využíval pro své účely, nicméně organizace musely obnovovat databáze od začátku (a mnohé kontakty se už ani nepodaří oživit). Pokud je fundraiser najatý externista, jsou databáze zpravidla jeho vlastnictvím (záleží na typu a obsahu uzavřené smlouvy), což není na závadu je-li placen procentuálně z objemu získaných darů a příspěvků. 14

16 V. ČÁST - PÉČE O DÁRCE Jak mohou dárci uplatnit 5 % odpisu ze základu daně Jedním z vašich podpůrných argumentů při jednání s dárci je skutečnost, že si mohou dar do určité výše odečíst ze základu daně. Daňový odpočet znamená, že firmy, které poskytnou dar, si mohou snížit základ daně (příjmy) o hodnotu daru nebo o jeho část. 1. V případě darování může dárce (fyzická i právnická osoba) použít odečitatelnou položku, snižující základ daně z příjmů (Zákon o dani z příjmů 15, odst. 8 nebo 20, odst. 8). 2. Dárce - právnická osoba může použít odečitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze však snížit nejvýše o 5 % základu daně. 3. Dar není daňově uznatelným nákladem (výdajem) u právnické osoby nebo fyzické osoby-podnikatele. 4. Dárce může snížit základ daně odečtením odečitatelné položky, která se sice odvozuje od velikosti daru, avšak její výše nemusí být stejná jako dar. Pro podnikatele je však výhodnější, aby mohl celou poskytnutou částku nebo hodnotu věcí zahrnout do daňově uznatelných nákladů (výdajů). Odečitatelnou položku u dárce je možné použít, pokud bude dar určen na taxativně vyjmenované účely (viz zákon 15, odst. 8 nebo 20, odst. 8). 5. Pokud chce dárce uplatnit odečitatelnou položku, musí mít potvrzení od obdarovaného o poskytnutí daru, jeho hodnotě a účelu (darovací smlouvu, doklad o převzetí daru apod.). 6. Od základu daně sníženého podle 34 lze odečíst hodnotu darů poskytnutých: obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona. Hledejte způsob, jak sponzora nebo dárce zaujmout pro vaši věc. Argumentujte takovým způsobem, aby vás sponzor podpořil se zájmem a rád a nikoli proto, aby se vás už konečně zbavil. Měření efektivity firemního dárcovství Dárcovství je činnost, která musí být vykonávána profesionálně na straně dárce i příjemce. Přesná a srovnatelná data firmám umožňují sledovat dopad účinků jejich darů ve společnosti, ale i v samotné firmě. Firma, která do svých strategií začlenila měření a evaluaci (objektivní vyhodnocení), zvyšuje svou transparentnost, má větší možnost podílet se na skutečných změnách a působit v potřebných oblastech účinněji. Takové dárcovství má již podobu společenské investice - firmy se neomezují na pouhé dávání, ale skutečně se zajímají o to, jak pomoc zprostředkovat co nejlépe. Proto i vy, jako příjemci darů, byste měli být připraveni na profesionální spolupráci v tomto ohledu a konkrétní podmínky nebo i požadavky dárců detailně projednat. Pojem Odpovědná firma Komplexní, jednotný a standardizovaný systém měření, který se od roku 2005 používá v ČR zavedl nový standard Odpovědná firma. Tento standard definuje náklady firem vynaložené na veřejně prospěšné projekty a měří jejich efektivitu. Hlavní sledované oblasti jsou tři: první oblastí je tzv. čistá charitativní podpora (peníze, služby, věcné dary). Druhá oblast je definována jako společenská investice - jedná se o dlouhodobou strategickou angažovanost firem v problematice, která je jim blízká a zároveň jim zvyšuje reputaci (např. vzdělávání a výzkum). Třetí sledovanou kategorií jsou tzv. komerční aktivity firmy ve společnosti, které spočívají ve spojení filantropie s komerční činností firmy. Cílem je podpořit dobrou věc a zároveň propagovat firemní značku. S těmito pojmy byste měli pracovat jako žadatelé o dar či firemní podporu, aby dárce lépe a rychleji pochopil, co po něm vlastně chcete a také aby nabyl dojmu, že jedná s dobře připraveným a věci znalým partnerem. 15

17 VI. ČÁST - MODERNÍ METODY FUNDRAISINGU DMS - moderní způsob individuálního dárcovství K nárůstu individuálního dárcovství samozřejmě velmi přispívají různé nástroje, které dárcovství co nejvíce zjednodušují a usnadňují. Takovým nástrojem jsou oblíbené DMS (tedy dárcovské SMS), jejichž nástup v předchozích letech byl raketový a během krátké doby se staly dominantní formou drobného individuálního dárcovství. Vyčerpávající informace o tom, jak využívat DMS (z anglického Donors Message Service), najdete na webové adrese www. darcovskasms.cz. Poslat finanční dar prostřednictvím DMS je jednoduché, rychlé, průhledné a cílené. Do filantropie jsou navíc takto vtaženi i mladí lidé, což je na celé věci nejzajímavější a z hlediska dlouhodobého rozvoje individuálního filantropického chování klíčové. Služba DMS probíhá na nekomerčním principu a respektuje zásadu minimálních nákladů na zajištění provozu. Rozdíl v částce pokrývá náklady operátorů, technického providera a zajištění služby ze strany Fóra dárců. Potvrzení o daru je možné vyžádat u příjemce pomoci. Úspěšná realizace zaslání DMS je v takovém případě ověřována u technického zajišťovatele, případně operátora. Výše daru z jedné DMS je 27 Kč. Do konce roku 2005 byla cena jedné dárcovské SMS 30 Kč plus DPH. Ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR se podařila prosadit novela zákona o DPH, která vstoupila v účinnost od 1. ledna Díky tomu DMS stojí rovných 30 korun a částka 27 Kč, kterou obdrží nezisková organizace, je zcela osvobozena od platby daně z přidané hodnoty. Nikdo nedává rád peníze na stížnosti a naříkání si na situaci. Snažte se být pozitivní a prostředky získávat na atraktivní cíle. Obdarovaný i dárce musí být společnými vítězi ve vzájemné věci. FUNDRAISING JAKO JEDNA Z MOŽNÝCH NÁPLNÍ KOMUNITNĚ PORADENSKÝCH CENTER NA ŠKOLÁCH Jednou z možných náplní činnosti komunitně poradenských center na školách může být soustavná činnost zabývající se spoluprací se sponzory a dárci ve vašem městě. Může tak vzniknout komunitní mapa fundraisingových příležitostí, která bude sloužit členům komunity a pomáhat jim při realizaci svých akcí a projektů. Díky tomu se může zjednodušit a zkvalitnit komunikace mezi sponzory a sponzorovanými. V podobném duchu již dnes existují organizace, kterým se říká komunitní nadace. 16

18 VII. ČÁST - FUNDRAISING A PUBLIC RELATIONS FUNDRAISING A PUBLIC RELATIONS (PR) Častá slova, která slýchávám na konzultacích od manažerů organizací: Fundraising nám nefunguje, nemáme tady na to vhodné podmínky. Následuje má nejčastější otázka: A můžete mi prosím říci, jak podporujete fundraising pomocí public relations? A nejčastější odpověď: Publik co? Tématu public relations je věnován jiný speciální projektový den projektu Komunitní škola. V případě zájmu požádejte o zaslání script k tématu Public relations na adrese: My se budeme věnovat hlavně tomu, abyste pochopili, že PR (čili péče o vztahy s veřejností) je zcela zásadní pro úspěšný fundraising. V podstatě je možné říci, že dobrý fundraiser by měl být i dobrý PR manažer - a také se v mnohých organizacích obě tyto funkce kumulují na náplň práce jednoho pracovníka. Dělat fundraising bez podpory public relations je jako zasít obilí na lesní pasece, kterou jste předtím neobdělali. Jaká z toho vzejde úroda si asi umíte představit. Jaký má přínos public relations (PR) pro fundraising: 1. Hlavním cílem PR je budovat dobré jméno organizace a toto dobré jméno distribuovat ke konkrétním cílovým skupinám a široké veřejnosti. Je jasné, že populární organizace s dobrou pověstí a společenským kreditem má mnohem větší šanci získat podporu firemních nebo individuálních dárců, než organizace málo známá. 2. PR se stará o produkci kvalitních propagačních materiálů, které mají jednotný vizuální styl (prospekty, letáky, výroční zprávy, propagační předměty, atd.). PR pečuje o atraktivní úroveň a pravidelnou aktualizaci webových stránek. To vše nutně potřebuje fundraiser k tomu, aby mohl organizaci zastupovat před sponzory a dárci. 3. Úkolem PR je prezentovat dosažené výsledky na veřejnosti formou akcí, novinových článků, informačních technologií, atd. Lidé díky tomu mají možnost bezprostředně vidět, že věc, kterou podpořili, se reálně uskutečnila, povedla a že jejich pomoc našla správného adresáta. Organizace se tím stává důvěryhodnou a dárci nemají problém pomoc opakovat. Obecně lidé raději podporují takové projekty, kde jsou cítit záruky, že peníze nebudou zneužity. 4. PR v součinnosti s funraisingem generuje akce, kde se sponzoři mohou výrazně zviditelnit. Akce typu kulturních festivalů, sportovních olympiád, naučných stezek... mají sponzoři v oblibě. Zapadá to do jejich marketingových strategií, pro ně je to propagace a navíc se před veřejností ukazují v dobrém světle. Takovéto akce jsou dobré pro vytváření nových kontaktů. 5. Organizace s dobrou pověstí a dlouhodobou tradicí mají mnohem větší šanci získat granty a dotace měst a krajů. Jsou důvěryhodnými partnery, kteří poskytují záruku, že poskytnuté dotace správně využijí a vyadministrují. Pochopitelně donátoři mají vždy podmínku, aby byli řádně vidět na všech propagačních materiálech, což opět zajišťuje PR. 6. Firmy potřebují kvůli svým zájmům profilovat svůj společenský přínos v místě působení. Proto mnohdy i samy vyhledávají důvěryhodné partnery, které sponzorsky podporují, aby tak posílily dobré jméno své značky. Samozřejmě vyhledávají organizace, kde dobře funguje PR a které jsou díky tomu obecně známé v pozitivním smyslu slova. 7. Když fundraiser potřebuje zacílit na konkrétního sponzora (nebo cílovou skupinu), zadá PR, aby se na dané místo s předstihem dostaly informace o organizaci a připravovaném projektu (nejlépe jakoby mimochodem). S potenciálním sponzorem, který měl čas se s organizací seznámit a ověřit si její důvěryhodnost, se vyjednává podstatně lépe, než když o vás slyší úplně poprvé v životě. 8. PR plán a plán fundraisingu na sebe navazují a mohou být integrovány do jednoho plánu. Šetří se tím čas i peníze. 17

19 VIII. ČÁST - ETICKÝ KODEX FUNDRAISERA ETICKÝ KODEX FUNDRAISERA: (podle Tento text je výsledkem diskuse členů Klubu profesionálních fundraiserů a členů Koalice za snadné dárcovství. Přihlásit se k němu může každá organizace nebo jednotlivec, který se profesionálně věnuje fundraisingu. Znamená to ctít všechny níže uvedené zásady. Osobní závazek je nejlepší způsob, jak kultivovat prostředí profesionální filantropie v České republice. Přihlášení se k této deklaraci je veřejným závazkem, který mohou kontrolovat jak všichni, kdo jej přijali, tak široká veřejnost. České centrum fundraisingu (ČCF) nepřijímá roli arbitra v této věci. Prosíme všechny, kdo zjistí, že se některý ze signatářů proti kterékoliv deklarované zásadě prohřešil, aby jej na to upozornili buď soukromě nebo veřejně prostřednictvím diskusního fóra ČCF. Etické prohlášení fundraisera: 1. Získané dary využijeme v souladu s naším posláním a s vůlí dárce, ať je vyjádřená písemně nebo ústně. Pokud víme, že bychom dar takto nedokázali využít, odmítneme ho. 2. O všech přijatých darech informujeme otevřeně, pravdivě a úplně. 3. Odpovídáme za to, od koho přijímáme prostředky a řídíme se přitom zásadami, které zveřejňujeme. 4. Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnou legislativou. 5. Využíváme nástroje transparentnosti, především zveřejňujeme stanovy (statut, zřizovací listinu) výroční zprávu, finanční závěrku, případně audit hospodaření atp. 6. Za dar vždy poděkujeme a ručíme za to, že se získanými údaji o dárcích bude nakládáno diskrétně a bezpečně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 7. Ručíme za to, že osoby pověřené, aby naším jménem jednaly s dárci a získávaly jejich zájem a podporu, budou dodržovat etický kodex fundraisera. Etický kodex fundraisera: 1. Veškerá komunikace fundraisera s dárcem je otevřená, pravdivá a úplná. 2. Fundraiser respektuje dárce i jeho odmítnutí, nezneužije slabosti dárce, citově nevydírá a nevyvíjí nátlak. 3. Fundraiser oslovuje výlučně takové dárce, kteří jsou pro organizaci přijatelní. 4. Fundraiser přijme pouze takový dar, jehož zamýšlené využití je v souladu s posláním organizace a s etickými pravidly organizace. 5. Fundraiser jedná tak, aby neohrozil organizaci, její dobré jméno a aby nepoškodil jiné organizace. 6. Fundraiser poděkuje vždy, včas a adekvátní formou. 7. Fundraiser chrání důstojnost, bezpečí a práva lidí, pro které organizace vykonává svou činnost. 8. Fundraiser se vzdělává v oboru a usiluje o kultivaci profese. 18

20 POZNÁMKY: V případě jakýchkoli dotazů nebo zájmu o konzultace k dané problematice se můžete obracet na lektora: Martin Zíka - mediální služby mobil: skype: sluzby.asram 19

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci 1 CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. Soustředíme se na

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Lobbing Lobbing stejně jako marketing má za cíl prosazovat zájmy skupiny či jednotlivce stálým

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ CO JE PUBLIC RELATIONS? Existuje několik stovek různých definic Public Relations: "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Co je to referenční byznys?

Co je to referenční byznys? Co je to referenční byznys? Referenční byznys je způsob získávání nových klientů/zákazníků prostřednictvím referencí neboli doporučení. Tato forma zajišťování nových kontaktů je velmi přínosná především

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA

DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA MŇAÚÚÚ! Kocour Brownfield přináší nové příležitosti našim městům a obcím Nezisková organizace IURS-institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s. - založena 2001, se zabývá

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

infothea FUNDRAISING a samofinancování sociálních služeb Lektor: Ing. Pavel Němeček

infothea FUNDRAISING a samofinancování sociálních služeb Lektor: Ing. Pavel Němeček infothea FUNDRAISING a samofinancování sociálních služeb Lektor: Ing. Pavel Němeček InfoThea fundraising & lidské zdroje Office: tř.17.listopadu 43, 779 00 Olomouc Mob.604 637 682 Skype. panecek5 e-mail:

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Naše vize: Před deseti lety neměla většina lidí mobil či osobní počítač. Stejně se svět změní v následujících deseti letech Steve Ballmer,

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Partnerství, sponzoring APO

Partnerství, sponzoring APO Partnerství, sponzoring Co je Asociace profesionálních obchodníků () je nezávislá nezisková organizace sdružující členy, kteří se profesionálně zabývají obchodní činností v roli obchodníků, manažerů nebo

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím HR systém HR systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více svobody

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím pracovní výkaz Pracovní výkaz UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím callcentrum UNiQ Callcentrum Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

THANK DIFFERENT PODĚKUJTE JINAK RYCHLE A CÍLENĚ

THANK DIFFERENT PODĚKUJTE JINAK RYCHLE A CÍLENĚ THANK DIFFERENT PODĚKUJTE JINAK RYCHLE A CÍLENĚ Pochvala dokáže změnit vše, ať už ji vyslovíte kdekoliv. PODPOŘTE FIREMNÍ HODNOTY. Budujte firemní kulturu a zaměřte sociální oceňování na ty hodnoty, které

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 DOKUMENTAČNÍ PROCES. Aktualizace Zpracování

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 DOKUMENTAČNÍ PROCES. Aktualizace Zpracování DOKUMENTAČNÍ PROCES Šetření Vyhledávání Aktualizace Zpracování Průběžná kontrola Předávání Šetření informačních potřeb: viz předchozí modul Vyhledávání informací: Je třeba využívat více zdrojů: Internet

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky Proč a jak zaměstnávat OZP, kde hledat motivované pracovníky Michal Vokurka Cíl prezentace Uvedení souvislostí zaměstnávání OZP Rekapitulace důvodů proč zaměstnávat OZP

Více

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Dnešní internetový svět nabízí spoustu možností, jak si vydělat peníze, zlepšit rodinný rozpočet nebo si v důchodu finančně přilepšit. Jednou z

Více

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet"

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet" Změna je život, K Lesu 345, 142 00 Praha 4, tel: +420777 350 612, PROFIL KOUČE

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím Fakturační systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více svobody

Více

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE PRIORITNÍ OBLAST I Hájení zájmů ČRDM bude hlavním partnerem státu v oblasti politiky a koncepce neformální výchovy a vzdělávání a respektovanou

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím docházkový systém Docházkový systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 4 Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 1 Kdo jsou stakeholdeři Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 2 Zaměstnanci očekávají spravedlivou odměnu,

Více

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Tomáš Jurčík, Martin Kopecký Srpen 2015 Strategie odměňování LŠ C&B 2 Strategie odměňování: ovlivňující faktory LŠ C&B 3 Celková strategie

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více