Závěry z projektu Labour

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěry z projektu Labour"

Transkript

1

2 Závěry z projektu Labour Zadáním projektu bylo: Jakými opatřeními mohou být na poli meziregionální spolupráce v periferních oblastech spuštěny prorůstové impulzy, stabilizována zaměstnanost a příjmy a trvale ovlivňovány hospodářské a pracovní podmínky? Zahrnuta by měla být rovněž otázka komunálních služeb ve veřejném zájmu. Shrnutí studií k tématu Regionální a strukturální politiky v bavorsko-českém příhraničí. Obě studie dochází ke shodným / srovnatelným výsledkům chybného vývoje v příhraničních regionech. Vysoká nezaměstnanost (v Německu ve srovnání se zbytkem bavorských ÚP) Klesající počet obyvatelstva, odchod kvalifikovaných pracovních sil Jazykové bariéry s historickou zátěží (Železná opona) Nízká úroveň vzdělání obyvatelstva Nedostatky v rozvoji dopravní infrastruktury Dle našeho názoru musí být pozitivnĕ nahlíženo na celou řadu uvedených příkladů již existujících kontaktů a projektů na nejnižší komunální úrovni, mezi spolky, sdruženími a svazy nebo také mezi soukromými firmami. Spolupráce hasičských sborů v příhraničí o Společná cvičení o Byl vyvinut slovníček s odbornými výrazy o Obsluha zařízení o Problém: chybějící právní základy (ručení) Turismus v regionu o Dvojjazyčný průvodce (po lázeňských zařízeních) o Průvodce po cyklostezkách pro oblast Bavorska, Čech, Saska a Durynska Výměna žáků o Musí být odstraněny jazykové bariéry o Přeshraniční soutěž v různých disciplínách pro mladé Společné přeshraniční projekty o Česko-německá cyklostezka z Wunsiedelu do Aše o Krajinná výstava bez hranic mezi Marktredwitzem a Chebem o Brückenallianz Bayern Böhmen dvojjazyčný Bürgerbote Kulturní projekty o Sportovní kluby, umělecká sdružení, sdružení seniorů hledají možnost propojení své činnosti s polem působnosti organizací v sousední zemi o Spolupráce v divadelním spolku Komedyjanti o Záchrana kulturních památek v českém příhraničí o Muzeum Železné opony 2

3 Hospodářské vztahy o Odbory velmi úzce spolupracují již od roku 1995 o Mezi Hospodářskými komorami (německy: IHK a HWK; česky: regionální hospodářské komory) panuje čilá výměna o Spolupráce v oblasti Obnovitelné energie o Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil na obou stranách Analýza: o Severovýchodní část bavorského příhraničí nemůže v mnoha ohledech následovat vývoj ve zbytku Bavorska o Vytvářet pracovní místa a zatraktivnit životní prostor pro obyvatele a především pro mladé lidi o Nutné je zřízení odpovídajících vzdělávacích zařízení o Komuny nejsou s to, dát dohromady 10% vlastních prostředků na kofinancování INTERREG-projektů. Čtyři centrální doporučení: Odstranění strukturálních překážek (nezaměstnanost, deficity v dopravní infrastruktuře, úbytek obyvatelstva) Pokračovat a zintenzívňovat spolupráci mezi komunami Navazovat přeshraniční kooperační vztahy resp. je rozšiřovat, stávající stabilizovat a udržovat Umožnit spolupráci mezi komunami také v oblasti plnění určitých povinných činností Požadavky na státní vládu o Posílit základy spolupráce podepsáním mezistátní smlouvy o Uznávání českých kvalifikací o Na školách zařadit češtinu jako cizí jazyk o Posílit finanční zázemí v regionech o Zlepšit infrastrukturu o Vytvořit transparentnost pořádáním informačních akcí o Posílit kulturní přístupy Nutná opatření o Narovnání podmínek poskytování dotací u EU-projektů o Naléhavě nutné je provedení reformy místní správy v severovýchodním Bavorsku o Projekty pro zlepšení infrastruktury, jako např. výstavba tzv. Fichtelgebirgsstraße o Elektrifikace železničních tratí o Širokopásmové připojení soukromých domácností o Vytvoření adekvátních právních základů o Naléhavě nutné je uzavření mezistátní smlouvy mezi Bavorskem a českou stranou, aby byly dány základy a bariéry pro práci v dané lokalitě Pokud má být vytvořen společný životní a hospodářský prostor, musí být podporována každá forma přeshraniční spolupráce Dva největší problémy: o Chybějící jazykové znalosti (na obou stranách) o Zeď v hlavách (po 40 letech nepropustnosti) 3

4 Doporučení a požadavky Meziregionální odborové rady Česko-Bavorsko Aby nedocházelo ke snížování počtu odcházejících mladých lidí, v tomto případĕ především kvalifikovaných pracovních sil, je nutné podniknout všechna opatření k zachování a vytváření kvalitních pracovních příležitostí. Na veřejný sektor přitom připadají následující úkoly: Zachování široké palety vzdĕlávacích zařízení lokální základní školy dostatečný počet reálných škol a gymnázií vyšších odborných a vysokých škol v příhraničních oblastech. Výstavba efektivní dopravní infrastruktury silnic železničních úseků. Obzvláštĕ se jedná o napojení na nadregionální dálkovou dopravu. Regionální osobní doprava je schopná rozvoje a musí být také nabízena přeshraničnĕ. Moderní informační technologie (rychlý internet) musí být také vyhrazeny příhraničním regionům. To je dnes důležitým kritériem při rozhodování firem o jejich usídlení nebo přesunu výroby. Dalším kritériem lidí v příhraničí je také pociťovaná kvalita života. K tomu se kromĕ vzdĕlávacích zařízení řadí také veřejné služby, které nĕkdy také spadají pod pojem občanská vybavenost. Chybĕjící přeshraniční spolupráce a komun ve výše uvedené oblasti se nám jeví jako jeden z nejnaléhavĕjších problémů k vyřešení. Zde jsou ovšem komuny závislé na uzavřených mezistátních smlouvách o přeshraniční komunální spolupráci. Jako příklad zde uveďme následující případy: Zdravotnická zařízení nemocnice Dodávky vody energií (regionální dodávky energií z obnovitelných zdrojů by mĕly umožnit také přeshraničnĕ zvýšit efektivitu vynaložených prostředků) Záchranné systémy hasičské záchranné sbory, dobročinné organizace, záchranný vrtulník Veřejná doprava Na základĕ jazykových a historických bariér by mĕla být nabízena dvojjazyčná výuka - i o historii příhraničí - ve školkách, základních a navazujících školách. V každém správním obvodu by mĕla být ustavena pracovní skupina pro otázky přeshraniční komunální a strukturální politiky. Jelikož na české stranĕ chybí okresy, může být zřízena pouze na krajské úrovni. Nĕmecké okresy by zde přesto mĕly být své zastoupení. Jako účelné se nám také jeví zapojení regionálních zájmových sdružení (např. komor, odborů apod.) do tĕchto pracovních skupin. Počet osob v jednotlivých pracovních skupinách by ovšem nemĕl překročit únosnou mez. Výsledky konzultací by mĕly být zohlednĕny ve státních strukturálních investičních plánech. Aby se zamezilo závistivým diskusím resp. investičním rozhodnutím, které by byly založeny pouze na rozdílné výši dotací, je nutné usilovat o jejich narovnání. Řešením by nebylo její snížení na nĕmeckou úroveň, pokud by ve srovnání s ostatními zemĕmi byla nižší. Jako účelné se nám jeví úplné zrušení rozdílné výše podpory a poskytování subvencí z daní povolit pouze v deklarovaných slabých hospodářských regionech. 4

5 Regionální a strukturální politika v česko bavorském příhraničí Kritický pohled Shrnutí diplomové práce Stefana Petersena Ludwig Maier DGB- Zemský kraj Bavorsko odd. hospodářské politiky 5

6 Úvodní poznámka Předložená práce zkoumá strukturální fakta především na bavorské straně příhraničního regionu přičemž hlavní zřetel byl zaměřen na okres Wunsiedel. To je způsobeno tím, že zkoumání bylo omezeno na dílčí oblasti EUREGIO EGRENSIS resp. Meziregionální odborové rady Česko Bavorsko. Práce dále obsahuje rozsáhlou teoretickou část, která v předkládaném shrnutí hraje velmi nevýznamnou úlohu. Shrnutí se převážně soustředí na meziregionální struktury a vztahy mezi Bavorskem a Čechami. Zaměření se na okres Wunsiedel zde přitom představuje pouze nepatrné omezení, neboť se mnohé dá přenést i na ostatní okresy. Krátký pohled do historie Severovýchodní část bavorského příhraničí byla po druhé světové válce ovlivněna železnou oponou. To znamená, že byly náhle přerušeny (obchodní) vztahy se Saskem, Durynskem a Čechami. Tomuto problému se čelilo tzv. podporou pohraničních oblastí, kdy příhraniční ekonomika a zdejší komuny dostávaly pomoc od státu. Proto mohl být v severovýchodním Bavorsku zachován především keramický, textilní a nábytkářský průmysl. Sjednocením Německa a rozšířením EU na východ byla tato podpora zastavena a počal hospodářský a strukturální úpadek. Produkčně intenzívní průmysl se přesunul na východ a nezaměstnanost se neustále zvyšovala. V současné době je hospodářská situace v severovýchodním Bavorsku v tak neutěšeném stavu, že je tento region kvalifikován jako oblast způsobilá pro příjem dotací z EU. Bavorská cesta Spolupráci mezi Bavorskem a Českou republikou na vládní úrovni je možné prohloubit v každém směru. I když ČR vstoupila do EU již v květnu 2004, vykonal bavorský předseda vlády svou první návštěvu ČR teprve před nedávnem. Tento deficit vzájemných politických vztahů znesnadňuje spolupráci mezi regiony Bavorska a Čech. Pro srovnání - spolupráce mezi regiony Dolního Saska a Nizozemí velmi pokročila a je do značné míry institucionalizována. Stávající státní smlouvy a strukturovaná spolupráce na správní úrovni zde ulehčují nejen získávání dotací z EU, ale také realizaci projektů. Centrální podpora všech projektů podél hranice šetří nejen správní náklady, ale také umožňuje efektivní plánování projektů, protože je dána transparentnost projektů a komunikační cesty jsou krátké a známé. Tuto výhodu bohužel nemohou využívat aktéři v Bavorsku, to vede ke značným vícenákladům a nahodile také k nekoordinovaným podáváním žádostí o projekty. Dalším faktorem je skutečnost, že rozhodnutí o přidělování projektů vydává centrálně v Bavorsku státní vláda a komuny a svazy disponují pouze navrhovacím právem v rámci monitorovacího výboru. V Dolním Sasku je tento rozhodovací proces decentralizovaný a místní aktéři mají mnohem větší prostor pro rozhodování. A to se také nakonec odráží i v efektivitě projektů. Euregio Egrensis I přes institucionální problémy se v oblasti Wunsiedelu realizují některé meziregionální projekty, které stojí za zmínku. V mnoha případech tak stojí v popředí jazyková kompetence. Jazyková bariéra často ukrývá překážky, které ztěžují vzájemnou spolupráci. Některé školy v regionu nabízí výuku českého jazyka ovšem na bázi dobrovolnosti, protože v učebních osnovách chybí zakotvení češtiny jako 6

7 cizího jazyka. V tomto případě je bavorské ministerstvo školství povinno odstranit tento nedostatek. Nepochopitelná je tato situace především na gymnáziích. Jedinečným projektem je spolupráce hasičských sborů v příhraničí. Byly tak pořádány nejen jazykové kurzy, ale byl také speciálně vyvinut slovníček pro přeshraniční zásahy. Příslušníkům hasičských sborů se také dostává zaškolení na přístrojovém vybavení druhé strany, aby mohli v nouzovém případě jet nejen na zásah za hranice, ale také proto, aby uměli zacházet s přístroji jiného hasičského sboru. Na podporu turismu v regionu byl sestaven meziregionální průvodce po lázních. Člověk si tak může vytvořit obrázek o lázeňství v severovýchodní části Bavorska a v Čechách. Rovněž byl vypracován průvodce po cyklistických stezkách Bavorska, Čech, Saska a Durynska. Podobná opatření podporují nejenom vzájemné propojení regionů, ale také přeshraniční spolupráci. Aby lidé získávali zkušenosti ze zahraničí již v mladém věku a mohli odbourávat jazykové bariéry, je již několik let nabízena vzájemná výměna žáků, o kterou je veliký zájem. Existuje také mezistátní soutěž v různých disciplínách pro mladé, soutěž se na obou stranách hranic stala trvalou institucí. Obzvláště nutné je vyzdvihnout větší projekty, jako např. českoněmeckou stezku pro cyklisty z Wunsiedelu do Aše. Plánování a realizace byla zahájena společně, což vedlo nejen k jazykovému sblížení, ale rovněž přispělo k vytvoření vazeb mezi aktéry. Dále je nutné zmínit akci pod názvem Krajinná výstava bez hranic. I ta byla naplánována a zrealizována společnými silami. Dohody mezi městy Marktredwitz a Cheb byli detailní a konkrétní. Na podporu turismu byla v rámci výstavy nabídnuta společná vstupenka s možností náležité autobusové přepravy. Na tomto místě nesmí být také opomenuta aliance mezi komunami na obou stranách hranice s názvem Brückenallianz Bayern Böhmen. Tato kooperace podporuje mnoho přeshraničních aktivit a v pravidelných intervalech přináší dvojjazyčný kurýr Bürgerbote. Tento informační leták je zaměřen na občany na obou stranách hranice. Úspěšné změny Mezi Hospodářskými komorami v regionech (německy: IHK a HWK; česky: regionální hospodářské komory) panuje velmi čilá výměna a dobrá spolupráce. Na pozadí stojí nedostatek kvalifikovaných pracovních sil na obou stranách hranice a odliv zejména mladších lidí. Další vzájemná spolupráce probíhá v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Okres Wunsiedel zamýšlí v tomto segmentu využít všechny disponibilní zdroje a zapojit do něj sousední regiony. Novou podobu dostal projekt Clara. Spolupráce při plánování podpory infrastruktury a demografického vývoje proběhla v první fázi dobře a má být prodloužena. Nutné změny Nezbytně nutné je přizpůsobení podmínek v oblasti poskytování dotací na obou stranách hranice. Zde se ovšem opět projevuje nedostatečná podpora ze strany bavorské státní vlády. Nezbytně nutná koordinace a vydláždění cesty ze strany tvůrců politických rozhodnutí by ulehčilo nejen realizaci plánovaných opatření, ale také by jí (nákladově) zefektivnilo. K tomu patří např. také nezbytné provedení restrukturalizace místní správy v severovýchodním Bavorsku, kterou již delší dobu požadují komuny a svazy. Dále jsou již dlouhou dobu zpožděny projekty výstavby infrastruktury, jako např. rozšíření tzv. Fichtelgebirgsstraße. V tomto případě má ovšem být dle výpovědi místních aktérů zavrhnut plán výstavby dálnice a má být zrealizována pouze výstavba státní silnice. Dalším nutným opatřením je elektrifikace železničních tratí, aby došlo k oživení meziregionální dálkové a příměstské dopravy. 7

8 V této souvislosti by mohly být pro zatraktivnění dopravních os sever-jih a východzápad zrenovovány železniční tratě. Nedostatkem v regionu je pokrytí širokopásmovým připojením na internet u soukromých domácností. Zatraktivnilo by to nejen infrastrukturu, ale také by přispělo k udržení vazeb mladé generace na region. Závěrečná reflexe Na základě výsledků ankety lze odvodit několik doporučení. Samotná statistická analýza ukázala, že severovýchodní část bavorského příhraničí na hranicích s Českou republikou v mnoha ohledech nemůže následovat vývoj ve zbytku Bavorska. Jako primární cíl musí být stanoveno odstranění těchto rozdílů. Pro tento záměr je nezbytné vytváření pracovních míst a rovněž zatraktivnění této oblasti pro obyvatelstvo, především pak pro jeho mladé vrstvy. K tomu je nutná existence adekvátních vzdělávacích zařízení, aby se zabránilo jejich odlivu. Důležitým faktorem jsou odpovídající dotace. Spolupráce na interkomunální úrovni je vcelku na dobré cestě, i když i zde je potenciál pro její prohloubení. Centrálním bodem je především vytváření odpovídajících právních základů pro rozšíření spolupráce na komunální úrovni v oblasti plnění určitých povinností ze strany komun, např. v oblasti matrik. Důležité je také to, aby v budoucnu docházelo ve větší míře ke kooperaci s českou stranou. Zde již existují nadějné zárodky jakož i povědomí o nutnosti přeshraniční spolupráce. Komuny již identifikovaly potenciály vyplývající z této skutečnosti. Doporučení jsou následující: Odbourávat strukturální překážky (nezaměstnanost, deficity v dopravní infrastruktuře, úbytek obyvatelstva) Pokračovat a zintenzívňovat spolupráci mezi komunami Navazovat přeshraniční kooperační vztahy resp. je rozšiřovat, stávající stabilizovat a udržovat Umožnit spolupráci mezi komunami také v oblasti určitých povinných činností V tomto kontextu jsou důležité rámcové podmínky. Zde ještě existuje mnoho deficitů. Prostředky z programu INTERREG na aktuální dotační období byly již např. koncem roku 2010 téměř kompletně rozplánovány. Následkem toho je, že do konce dotačního období nezbývá mnoho prostředků na další projekty. Problémem je také nedostatek vlastních prostředků komun. Sice existuje mnoho druhů dotací. Ale existují komuny, které nejsou schopny dát dohromady vlastní podíl ve výši 10%. Toto představuje závažný problém, který bude - po vyčerpání všech potenciálů úspor na straně komun dlouhodobě řešitelný pouze přímou finanční pomocí ze strany politiky. Dalším jmenovaným problémem je srovnatelně špatná přeshraniční spolupráce na vysoké politické úrovni. Jak již bylo zmíněno, doposud neexistují žádné mezistátní smlouvy, které by upravovaly přeshraniční spolupráci na komunální úrovni mezi Bavorskem a Českou republikou. Například není možné zakládat přeshraniční veřejnoprávní korporace. S návštěvou předsedy vlády Seehofera v ČR v prosinci 2010 se však pojí jistá naděje a také podle výroku jednoho ze zástupců pracovního společenství EUREGIO se již mezitím v této záležitosti dalo něco do pohybu. Dlouhá politická nekomunikace bývá zdůvodňována vládnoucím sporem mezi ČR a Bavorskem o Benešovy dekrety. Za touto záležitostí se musí naléhavě udělat tlustá čára. Zajisté také není možné ze dne na den vymazat lidem z hlavy dlouho nepropustnou hranici. Čtyřicet let byla situace politicky rozdmýchávána a nyní se dá jet na kole bez pasu na druhou stranu. Mnozí jsou vnímaví a využívají příležitosti. Jistotou by však pro příští generaci měla být již neexistence hranice. To musí být elementárně podporováno, neboť zavedené struktury jsou ty nejstabilnější. 8

9 Mgr, Karel Adámek Regionální a strukturální politika bavorsko-českého hraničního území s příklady administrativních jednotek Tachova a Neustadtu Ve své studii se zabývám česko-bavorskou spoluprací v současnosti s příklady dvou sousedních okresů Tachov a Neustadt. Vycházím přitom z příslušné odborné literatury, úředních aktů, anket a vlastního terénního výzkumu. V úvodu se snažím postihnout historii příhraničního regionu obou národů, což se odráží v historickém klimatu, dodnes ovlivňující jakoukoliv kooperaci obou sousedů, kdy může dojít k jisté animozitě u jedinců obou zemí. Za jednu z hlavních překážek současného rozvoje česko-bavorské spolupráce považuji jazykovou bariéru.německy se dobře domluví jen 22 procent českého obyvatelstva. Dotázaní respondenti bez maturity se nedomluví - 72 procent - dokonce žádným jiným jazykem než mateřským. Z šetření německé obchodní komory vyplynulo, že 75 procent německých investorů považují za důležitější německý jazyk než anglický, zejména u manažerských pozic. Svou analýzu česko-bavorské kooperace doprovázím příklady vzájemných vztahů administrativních jednotek Tachova a Neustadtu. Docházím k názoru, že institucionálním vazbám česko-bavorským uškodilo zrušení okresů na české straně, kdy představitelé německých okresů ztratili svého adekvátního partnera. To vyvažuje na druhé straně rozvoj neformálních přátelských vztahů komunálních politiků při řešení praktických otázek daných regionů. Při rozvíjení vzájemných hospodářských vztahů mezi firmami česko-bavorského pohraničí platí zásady tržního hospodářství, spočívající v kvalitě a v ceně produktu, v jeho konkurenceschopnosti. Příkladem platnosti zásad tržního hospodářství může být provoz v menší porcelánce Falkenporzelan v Bärnau v blízkosti bavorskočeských hranic. Při rozmluvě s jedním z majitelů této firmy s s.r.o. jsem se dozvěděl, že dováží nezdobený bílý porcelán až z Porýní a z Polska. Dovozu z Česka prý brání nedostatečná kvalita nabídky českého porcelánu, neodpovídající náročnému plastickému zdobení porcelánu 24 karátovým zlatem. 9

10 Tento malý závod nemá žádné problémy s konkurencí a dodává porcelánové výrobky do zemí evropských, ale i do zámoří a dosahuje výborných hospodářských výsledků, i v době současné krize. Jaké jsou silné a slabé stránky v kooperaci v česko-bavorském příhraničí. Silnými stránkami jsou výborná dopravní poloha, propustnost hranice, kontakty Česka s hospodářsky vyspělým západním sousedem, rostoucí terciární sféra, prohlubující osobní kontakty vedení firem, dále pak přírodní krásy a bohatství kulturních památek, umožňující rozvoj cestovního ruchu. Naopak slabými stránkami je dodnes vylidněné české příhraničí, vysoká nezaměstnanost nad 10 procent (aktuálně 3342 nezaměstnaných na Tachovsku), slabší hospodářství, menší koupěschopnost obyvatelstva, nížší celkové vzdělání lidí, zejména v oborech technických, nedostatky v rozvoji technické a dopravní infrastruktury, zemědělský ráz krajiny, hospodářské potíže pohraničí, nedostatek kultury, přežívající určité animozity zejména u staršího obyvatelstva, vyplývající z kulturního a historického klimatu pohraničí. Řešení těchto problémů je spojené s celkovým rozvojem hospodářství pohraničí, růstem vzdělanosti, zejména v technických oborech, rozvojem kultury, růstem nových forem zemědělství šetřících krajinu, rozvojem terciární sféry, přílivem kapitálu, kvalifikovanou prací v sousední zemi, rozvojem hospodářské spolupráce firem se sousední zemí, zkvalitněním cestovního ruchu. Ve specifických podmínkách západočeského pohraničí musíme v česko-bavorské spolupráci tvořivým způsobem realizovat obecnou zásadu českého hospodářství, spočívající v pozitivním posunu České republiky od balírny a montovny k moderním firmám, schopným prosadit se na základě špičkové vědecko-technické úrovně, i když se bude jednat i o menší projekty. Oborem s velkými možnostmi na Tachovsku je například plastikářský průmysl. Právě tento obor má perspektivu dobrou surovinovou základnou, širokými dodavatelskými vazbami, dosavadní nízkou spotřebou plastů na obyvatele v porovnání se západními firmami i rostoucí konkurenceschopností domácích výrobců díky přílivu špičkových technologií. Největší tradici má plastikářský průmysl právě na Tachovsku. Přímo v Tachově jsou 3 firmy česká Alfa Plastik, akciová spol., německá Grammer CZ, s.r.o. a belgická KeyPlastics, s.r.o. Společnost Alfa Plastik navázala na původní státní podnik, založený v roce V současné době je zde zaměstnáno 750 lidí. Výrobky jsou plastikové produkty pro potraviny, ale i pro automobilový průmysl, elektro a stavitelství, farmaceutický průmysl. Úspěšným produktem je i cestovní zavazadlo. Firma Alfa Plastic má výrobní rezervy, které by mohla řešit případná poptávka po výrobcích ze sousedního Bavorska. Funguje výrobní spolupráce mezi Alfou Plastic a Grammeru u velkých výlisků, požadovaných firmou Grammer od Alfy Plastic. V čem je v současné době největší problém firem z tohoto oboru je to nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.ve spolupráci s německo-českou firmou Gerresheimer Horšovský Týn spol. s s.r.o., zabývající se zpracováním plastů pro medicinský průmysl od roku 2000 v rámci projektu My jsme Evropa se otevře v příštím školním 10

11 roce se Středním odborným učilištěm Domažlice obor strojní mechanik vstřikování plastů. Úspěšným absolventům tohoto oboru se pak nabízí uplatnění ve firmě GHT. V čem je ale problém? Získat zájemce pro tento perspektivní učební obor se zatím příliš nedaří. V Horšovském Týně, v sousedství Tachovska, fungují již dvě firmy pro výrobu plastů s širokou škálou výrobků, např.v jedné z firem pro medicinská odvětví se vyrábí různé komponenty pro inhalátory, inzulínová pera, zařízení na operaci kůže, testy pro detekci drog, části a zařízení pro dialyzační jednotky atd. Nemělo by se také nově připravované vědecko-technické centrum Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni zabývat výzkumem a technologií zpracování plastů pro medicinský průmysl? Právě v tomto oboru by šlo o projekty s uváděním do provozu, projekty s rychlým ekonomickým výstupem. Tím by se také přispělo k tomu, aby výzkumné ústavy měly i technologickou část, plnící úkoly praxe. Pomocí při hledání volných pracovních míst na Tachovsku je pořádání Poradenských dnů v prostorách Úřadu práce v Tachově, organizovaných Agenturou pro práci Weiden a Evropskou službou zaměstnanosti EURES. První Poradenský den byl uspořádán 9. května s účastí přibližně 120 zájemců o pracovní místa v Německu, plánovaný je na 6. června. Zájemci vyplňovali dotazník pro úřad prace ve Weidenu (pracovnice ÚP ve Weidenu paní Karin Hartung). Zájem německé strany je zejména o kvalifikované řemeslníky (elektro-montéři, zedníci, pokrývači,instalatéři, malíři ), ale i o pomocné dělníky. U středoškoláků je nabízeno místo asistent-menažér. Informacím o možnostech pracovních příležitostí vysokoškoláků- absolventů technických a ekonomických oborů slouží Veletrh pracovních příležitostí na Západočeské univerzitě v Plzni, poprve v letošním roce s účastí 5 německých firem, které se představily 64 studentům. Stejně tak dvojjazyčná burza pracovních příležitostí v květnu ve Furthu im Wald a 2 workshopy pro studenty ZUČ v Plzni s účastí 5 německých firem a Hospodářské komory v Řezně a Pracovní agentury v Chamu. U několika desítek studentů došlo k vážnému vyjednávání s firmami o nástupu zaměstnání, ale i praxí v přilehlém bavorském regionu po absolvování studia. Byl předběžně dohodnut autokarový zájezd vážných zájemců o pracovní místa v bavorském příhraničí. Během workshopu došlo k jednání technických fakult ZČU v Plzni o spolupráci (výzkum, aplikace projektů ve výrobě). Na české straně jsou velké rezervy v poskytování pomoci bavorským občanům na úseku zdravotní péče. V blízkosti hranic je v Tachově poliklinika a záchranná služba první pomoci, která může zasahovat i v bavorském příhraničí. Zdravotnické služby nabízí i soukromá nemocnice v Plané, např. pro rehabilitační pooperační pobyty, k čemuž probíhají jednání. Rezervy jsou v lůžkách pro dlouhodobě umístěné pacienty (nemocniční oddělení U sv. Anny u Plané). Moderní hasičská stanice v Tachově s mnoha výjezdními jednotkami může ve větší míře zajišťovat pomoc při větších havariích a požárech v bavorském příhraničí, kde fungují pouze dobrovolné hasičské sbory. Schopnost zásahu tachovských profesionálních hasičů se ukázala na nedávném česko-bavorském cvičení zásahu při možné havárii plynovodu, procházejícího do SRN Tachovskem. 11

12 Rozvoj přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu, kultuře, sportu, vzdělávání, životního prostředí a ochrany přírody se projevuje zejména na komunální úrovni, kdy přibližně třetina obcí do l5 km od hranic navázala spolupráci s obcí sousedního státu. Na českém uzemí na rozdíl od bavorského je nižší hustota obyvatelstva, což je určitým limitem. Z institucí se na konkrétní spolupráci podílejí různé zájmové organizace. Starostové obcí za nejdůležitější obor spolupráce považují cestovní ruch, turistiku a využití volného času zejména pro mládež a seniory. Míra spolupráce je obecně dána stavem občanské společnosti v jednotlivých obcích. Dobře fungující tělovýchovné organizace, umělecké zájmové soubory, kluby seniorů a další sdružení často vyhledávají možnosti průniku své činnosti k sousedům. Příklady vzájemné spolupráce jsou např. v práci divadelního kroužku Komedyjanti, pěveckého dětského kroužku, sportovců v Tachově. Haškova Dobrého vojáka Švejka hrál česko-bavorský soubor česko-německy střídavě v Tachově a v Bärnau. Dětský pěvecký soubor z Tachova vystupuje v sousedních obcích bavorsko-českého příhraničí. V červnu t.r. se konají letní sportovní hry českých a bavorských základních škol. Záslužnou práci vykonávají dobrovolná sdružení při zachraňování kulturních památek v českém příhraničí, složené z Čechů a Němců. Do budoucna významnou prostoru pro pořádání divadelních představení, koncertů vážné a populární hudby, divadelních představení a výstav představuje v blízkosti česko-bavorských hranic bývalá Windischgrätzova jízdárna ve Světcích s kapacitou 750 míst. Na rekonstrukci tohoto objektu bylo již vynaloženo 62 miliónů Kč, ale na úplnou zprovoznění zbývá ještě vynaložit přibližně 30 milionů Kč. Po úplném dokončení obnovy tohoto objektu a jeho zprovoznění se bude jednat o největší prostoru kulturní památky se širokou možností kulturního využití v česko-bavorském příhraničí. Větší úlohu pro poznání Českoleska by mohla mít muzejní expozice v Muzeu Českého lesa v Tachově, kde není v odpovídající míře zastoupeno časové období druhé poloviny 20. století s objektivním zachycením obrazu tragických fází českobavorského sousedství Zajímavou návštěvnickou raritou bavorsko-českého příhraničí se od podzimu tohoto roku stane budovaný Historický park bavorského a českého osídlení v 8. až 12. století v Bärnau v bezprostřední blízkosti hranic. Určitým přínosem je v květnu t.r. otevřené Muzeum Železné opony v bývalé celnici starého rozvadovského silničního přechodu. Tato nová privátní expozice bohužel nerespektuje základní zásady muzeologie při představování exponátů, což značně omezuje její přínos, zejména pro mladší návštěvníky. Pro poznání česko-bavorského příhraničí jsou významné pěší stezky, cyklistické a v zimě běžecké tratě. V krátké době byly Svazem českých turistů ČR opatřeny turistickými značkami a informačními tabulemi.v cyklech přírodovědných akcí jsou oblíbené Pátrání po bobrovi v českém lese, Den Českého lesa, pořádané muzei s účastí i cizích turistů. Do budoucna by se na Tachovsku měly rozšířit naučné stezky s tematikou zašlých hutí, skláren a dalších průmyslových podniků, ale i devastovaných obcí po odsunu sudetských Němců a zřízení hraničních pásem v době uzavřené česko-bavorské hranice komunistickým režimem. 12

13 Díky správě Chráněné krajinné oblasti Český les vznikají nebo se připravují naučné stezky v přírodních rezervacích Na Požárech, Podkovák, Bučina a dalších. Do budoucna představuje Český les jednu z posledních přírodních oáz s mimořádným bohatstvím rostlinných druhů vlhkých luk a lužních lad, květnatých a kyselých bučin a suchých trávníků. Pro poznání česko-bavorského příhraničí jsou důležité nově vydávané turistické průvodce v obou zemích, snad by mohl vzniknout dvojjazyčný turistický průvodce česko-bavorského regionu Českého lesa a Falckého lesa. Přínosem je v květnu t.r. vydaná publikace v českém a německém jazyce Zdeňka Procházky Putování po zaniklých místech Českého lesa na Tachovsku.K poznání tohoto regionu by také posloužilo sepsání Vlastivědy česko-bavorského pohraničí kolektivem českými a bavorskými autory v obou jazycích, sloužící zejména školní výuce (již existuje podobné dílo pro Šumavu a Bavorský les). Závěrem lze odpovědně říci, že česko-bavorské pohraničí se stále ve větší míře stává prostorem kontaktů na obou stranách. Nadále však v myšlení některých lidí hranice vyvolává představu bariéry, která má své kořeny v historických sousedských vztazích. Je úkolem orgánů a institucí veřejné správy, vzdělávacích zařízení i mediálních prostředků vytvářet regionální občanské společenství bez známek hraniční linie. Po vzoru již fungujících samotných obcí, sdružení obcí rozvíjejících přeshraniční spolupráci by také Plzeňský krajský úřad měl sehrávat důležitější úlohu, zejména strategií regionálního rozvoje, regionálních operačních programů se začleněním problematiky regionální kooperace, konkurenční schopnosti a regionální spolupráce. Krajský článek po zrušení okresů se musí stát aktivnějším koordinátorem spolupráce pohraničních obcí. Hlavním cílem musí být posilování hospodářství pohraničí cestou strukturálních, regionálních a sociálních opatření. Západočeské pohraničí musí i do budoucna překonávat dosavadní periferní postavení cestou investic kapitálu, posílovat lehký a spotřební průmysl v kooperaci s bavorskými podniky, zlepšovat dopravní infrastrukturu s přihlédnutím k maximální ochraně přírodního prostředí. Přínosem by bylo budování stravovacích a ubytovacích zařízení v různých cenových relacích v podhůří Českého lesa, zkvalitňování služeb a prodejních příležitostí pro tuzemské a zahraniční návštěvníky Českoleska. K zlepšení výdělku místních obyvatel by mohlo dojít po 1. květnu 2011, kdy došlo k ukončení přechodného období omezování volného pohybu českých pracovníků do SRN, a tím k snadnějšímu hledání pracovních příležitostí, i když nepůjde v žádném případě o větší přesuny českých obyvatel pohraničí. Z průběhu květnové burzy pracovních příležitostí ve Furthu vyplynulo, že se zatím jednalo o pouhé získávání informací českými občany o možné pracovní kariéře v sousedním státě. Vhodnými se jeví poradenské dny, organizované např. v Tachově k otevření pracovních trhů v Německu, stejně jako pořádané workshopy na půdě Západočeské univerzity v Plzni. 13

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce Úvod Regionální specifika Spolupráce ve zdravotnictví, která má v jiných evropských regionech již dlouhou tradici (např. v rámci euroregionů), se ve střední Evropě dosud téměř nekonala. Důvodem je především

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

2. zasedání tematické oblasti Decentrální správa blízká občanům UAK Strategie

2. zasedání tematické oblasti Decentrální správa blízká občanům UAK Strategie 2. zasedání tematické oblasti Decentrální správa blízká občanům UAK Strategie Krátké vyhodnocení dotazníků Příklady z jiných regionů Plánované představy Odhad nákladů Dipl. Geograph Gert Wichitill Plauen

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele vedoucí odboru informatiky

Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele vedoucí odboru informatiky Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele vedoucí odboru informatiky Co to je Plzeňsk ský kraj? Kraj je územní společenství občanů a veřejnoprávní

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Přeshraniční kooperace ve zdravotnictví: studie opřeshraniční spolupráci vpříhraničním regionu Dolní Rakousko Jihočeský kraj

Přeshraniční kooperace ve zdravotnictví: studie opřeshraniční spolupráci vpříhraničním regionu Dolní Rakousko Jihočeský kraj Přeshraniční kooperace ve zdravotnictví: studie opřeshraniční spolupráci vpříhraničním regionu Dolní Rakousko Jihočeský kraj Ao.Univ.Prof. Dr. August Österle Hospodářská univerzita Vídeň [Wirtschaftsuniversität

Více

Rozvoj území polsko-česk eského příhranip hraničí v závislosti z na obnově a modernizaci trati Broumov Tłumaczów Broumov, 17. 6.. 2011 Obnova trati Broumov Otovice Tłumaczów v širších souvislostech Králov

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Metodika a kritéria výběru projektu

Metodika a kritéria výběru projektu Metodika a kritéria výběru projektu Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Seznam schválených dotací z Dispozičního fondu INTERREG IIIA v regionu Egrensis

Seznam schválených dotací z Dispozičního fondu INTERREG IIIA v regionu Egrensis Seznam schválených dotací z Dispozičního fondu INTERREG IIIA v regionu Egrensis Celková alokace DF INTERREG IIIA v regionu Egrensis: 10 077 705,00 Kč Číslo projektu Název projektu Žadatel Výše dotace v

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. 2014 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Výzkum byl realizován na katedře sociální práce v letech 2005-2007, byl dotován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj Vyhodnocení silných a slabých stránek města na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj V Plzni, 5. října 2011 Úvod V letošním roce jsme pro vás připravili vyhodnocení silných a slabých

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 11/2013 Výsledky průzkumu za rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje 2. Přehled odpovědí Jaké

Více

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 1. Vogtland - zemědělství a ekologie trochu jinak Poskytovatel: AGENTURA NAEP - Leonardo da Vinci PROJEKTY MOBILITY Příjemce: SZeŠ Dalovice Objem: 24.075 Cílová

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat Hostětín Zelená inspirace z Bílých Karpat Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ekonomické přínosy Udržitelnost Ekologické přínosy Sociální

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Programové prohlášení Rady Jihočeského kraje volební období 2004 2008

Programové prohlášení Rady Jihočeského kraje volební období 2004 2008 Programové prohlášení Rady Jihočeského kraje volební období 2004 2008 Rada Jihočeského kraje, zvolená na úvodním zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 10. prosince 2004, si je vědoma své odpovědnosti,

Více

Studie. Budoucnost uprostřed Evropy možnosti přeshraniční spolupráce v česko-bavorském pohraničí. Návrhová část

Studie. Budoucnost uprostřed Evropy možnosti přeshraniční spolupráce v česko-bavorském pohraničí. Návrhová část Studie Budoucnost uprostřed Evropy možnosti přeshraniční spolupráce v česko-bavorském pohraničí Návrhová část připravila společnost Březen 2013 Studie Budoucnost uprostřed Evropy možnosti přeshraniční

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více