EUROBATS Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EUROBATS Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry"

Transkript

1

2 EUROBATS Podzemní lokality jako jsou jeskyně, opuštěná důlní díla, pevnosti a tunely jsou významnými stanovišti netopýrů skutečně napříč celou Evropou. Na severu jsou využívány především jako zimoviště, jelikož poskytují ochranné podmínky, které netopýři potřebují. Na jihu, kde jsou v podzemí vyšší teploty, jsou využívány během roku jak pro rozmnožování, tak i jako zimoviště. Nejvýznamnější lokality mohou být využívány mnoha tisícovkami netopýrů, nicméně i lokality využívané jen malým počtem netopýrů, mohou být regionálně významné. Bohužel mnoho podzemních úkrytů má nejistou budoucnost. Některé jsou zasypány, uzavřeny nebo upraveny pro další použití, jiné jsou otevřeny pro nekontrolovanou turistiku nebo jsou těžce poškozeny nezvanými návštěvníky. V některých případech může ztráta jedné lokality ovlivnit netopýry v oblasti mnoha tisíc čtverečních kilometrů. Potřeba chránit a pečovat o tyto lokality vedla EUROBATS k projektu sestavení seznamu nejvýznamnějších podzemních lokalit v Evropě a přípravě této praktické příručky, která pomůže členským a areálovým státům chránit a pečovat o podzemní lokality způsobem, který bere v úvahu potřeby netopýrů. ISBN:

3 EUROBATS Ediční řada Číslo 2 Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry Tony Mitchell-Jones Zoltán Bihari Matti Masing Luísa Rodrigues

4 Mitchell-Jones, A. J., Bihari, Z., Masing, M. & Rodrigues, L. (2007): Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry. Ediční řada EUROBATS, číslo 2 (česká verze). Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů (UNEP/EUROBATS). Pro vzdělávací či neziskové účely lze tuto publikaci i její části dále šířit v jakékoliv podobě bez zvláštního povolení držitele autorských práv, avšak s podmínkou plné citace zdroje. Sekretariát UNEP/EUROBATS předem děkuje za zaslání kopie jakékoliv publikace, která využije tuto publikaci jako zdroj. Bez předchozího písemného souhlasu UNEP/EUROBATS nesmí být tato publikace použita k prodeji či jakémukoliv jinému komerčnímu účelu. Kopie anglické verze této publikace lze získat na adrese: UNEP / EUROBATS Secretariat United Nations Campus Hermann-Ehlers-Str Bonn, Germany Tel (+49) Fax (+49) Web Vydalo Ministerstvo životního prostředí s laskavým svolením UNEP/EUROBATS. Překlad: Eva Cepáková Sazba a tisk: Enigma s.r.o. Rok vydání: 2010 Náklad: ks Vytištěno na 100% recyklovaném papíře. ISBN: Foto na obálce: Létavec stěhovavý (Miniopterus schreibersii), Kypr.

5 Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry Podzemní lokality významné pro netopýry na území Evropy, vymezené na základě údajů smluvních stran EUROBATS a států v rámci působnosti Dohody. Na mapě jsou vyznačeny lokality zahrnuté v databázi k datu

6

7 Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry Obsah 1 Úvod 5 2 Jak netopýři využívají podzemní prostory Charakteristika podzemních prostorů Využití podzemních prostorů 6 3 Faktory ohrožující netopýry v podzemí Nadměrné rušení Zánik či změna využívání lokality 8 4 Ochrana lokalit Zákonná ochrana Spolupráce Spolupráce s jeskyňáři a dalšími organizacemi navštěvujícími podzemí Odstupňovaná ochrana lokalit Kodex ochrany netopýrů Informační tabule Fyzická ochrana Obecné aspekty Mříže Oplocení Vodní bariéry 24 5 Management lokalit Management v podzemí Pád či sesuv horniny v podzemí Jedovaté plyny Management v okolí vchodu Pád či sesuv horniny Dobytek a velcí savci Vegetace Osvětlení Management okolních biotopů 26 3

8 EUROBATS Ediční řada Číslo 2 6 Tvůrčí ochrana Manipulace s prouděním vzduchu a teplotou Znovuotevření uzavřených lokalit Zvětšení počtu úkrytových možností Vytvoření nových úkrytů Budování umělých jeskyní 30 7 Monitoring Monitoring netopýrů Fyzický stav lokality 37 Vysvětlivky 38 Použité zdroje informací 38 Autoři fotografií 38 Další literatura 38 4

9 Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry 1 Úvod Tato příručka, sestavená členy Poradního výboru EUROBATS, obsahuje doporučení týkající se všech aspektů ochrany a managementu podzemních lokalit využívaných netopýry. Pro účinnou ochranu podzemních lokalit je nezbytná kombinace dvou prvků: jednak legislativních a administrativních úprav, které umožňují dostatečně zdůraznit význam a ohrožení lokality, a dále fyzických ochranných opatření, která zabraňují vstupu nepovolaných osob. Při přípravě plánu péče pro danou lokalitu je třeba vzít v úvahu oba prvky současně. Legislativní a administrativní nástroje ochrany přírody a jejich uplatňování v praxi se v jednotlivých evropských zemích liší, v tomto ohledu tedy příručka obsahuje pouze základní principy, které je třeba přizpůsobit místním podmínkám. Naopak technické postupy při zajištění fyzické ochrany lokalit, např. instalace mříží či plotů, se tolik neliší, proto jsou zde uvedeny poměrně detailní návody. Snažili jsme se vycházet z praktických zkušeností získaných v různých částech Evropy a uvést široké spektrum vyzkoušených metod. Pro účely této příručky se pod pojmem podzemní lokality (resp. podzemní prostory) rozumí jeskyně a veškeré člověkem vybudované struktury, jejichž vnitřní prostředí se jeskyním velmi podobá. Jedná se např. o opuštěná důlní díla, tunely, sklepy, ledárny, skladovací prostory, vojenská zařízení a pevnosti. 5

10 EUROBATS Ediční řada Číslo 2 2 Jak netopýři využívají podzemní prostory 2.1 Charakteristika podzemních prostor Klíčovým znakem podzemních prostor je skutečnost, že jsou chráněny před venkovním prostředím, nedochází zde tedy k prudkým změnám teploty a vlhkosti. Ve velkých podzemních prostorech, kde je proudění vzduchu minimální, se teplota v průběhu roku příliš nemění a pohybuje se okolo průměrné roční teploty v dané oblasti. Hlavními faktory, které ovlivňují vnitřní teplotu a určují, do jaké míry odráží změny venkovní teploty, jsou vzdálenost od vchodu a také intenzita a směr proudění vzduchu. Konfigurace lokality může také ovlivnit vnitřní mikroklima. Např. dómy ve stropní části zadržují stoupající teplý vzduch, zatímco do spodních částí systému klesá studený vzduch. 2.2 Využití podzemních prostor Původními úkryty netopýrů byly zejména stromy a jeskyně (včetně skalních puklin). Zatímco stromové úkryty mají krátkou životnost, pravděpodobně kratší než je délka života většiny druhů netopýrů, jeskyně představují stálé úkryty, které mohou být využívány mnoha generacemi netopýrů. Tento rozdíl se odráží i ve způsobu využívání obou typů úkrytů, a to i v současnosti, kdy netopýři osídlují také budovy. Stromové druhy, jako např. Nyctalus noctula, využívají větší množství úkrytů, které často střídají, zatímco jeskynní druhy, jako např. vrápenci, zůstávají věrní stejné lokalitě po celý život. Netopýři mohou podzemní úkryty využívat ve všech fázích svého životního cyklu, v závislosti na teplotě v dané oblasti. V severní Evropě, kde je průměrná roční teplota nízká, jsou tyto lokality využívány hlavně pro zimování, k rozmnožování zde dochází spíše vzácně. Druhy, které se kdysi rozmnožovaly v podzemí (např. vrápenci), osídlily teplé půdy budov. Vyšší průměrné teploty v jižní Evropě umožňují rozmnožování a zimování širšího spektra druhů. Netopýři vyhledávají dynamické jeskynní systémy, kde dochází k proudění vzduchu a tím vznikají určité teplotní rozdíly. Jednotlivé druhy netopýrů mají také odlišné nároky na teplotu na zimovišti. V jednoduchých dynamických systémech, jako jsou slepě ukončené tunely a horizontální štoly, kde dochází ke konvekčnímu proudění, je teplota uvnitř lokality do značné míry ovlivněna velikostí lokality, její konfigurací a polohou. V důsledku konvekce proudí v létě dovnitř teplý vzduch a v zimě chladný vzduch. Dómy a výklenky ve stropě mohou zadržovat teplý vzduch, naopak chladný vzduch setrvává v částech nalézajících se níže než vchod viz obr. 1. Okolní vegetace a topografie jsou také velmi důležité, neboť netopýři vyžadují, aby okolí vchodu do podzemního prostoru bylo kryté. Nedynamické systémy bez proudění vzduchu jsou obvykle pro zimování příliš teplé, ale mohou být využívány jako dočasné letní úkryty. 6

11 Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry Efekt oteplování Efekt ochlazování Proud teplého vzduchu Proud chladného vzduchu Obr. 1. Proudění vzduchu v podzemních prostorech. Teplota hluboko v podzemí se blíží průměrné roční teplotě v dané oblasti. V létě, kdy je venkovní teplota vyšší než teplota v podzemí, se teplý vzduch pronikající do podzemí ochlazuje, zahušťuje a klesá (obrázek nahoře). V zimě je proudění vzduchu opačné, studený vzduch se ohřívá a stoupá (obrázek dole). Dómy ve stropě jsou vždy nejteplejšími místy. 7

12 EUROBATS Ediční řada Číslo 2 3 Faktory ohrožující netopýry v podzemí 3.1 Nadměrné rušení Netopýři jsou schopni snášet mírné rušení v období rozmnožování i zimování a dokážou si zvyknout na určitou intenzitu lidské činnosti, rozsáhlé rušení však vede k opuštění lokality nebo způsobí zvýšenou mortalitu. V některých velkých jeskynních systémech mohou vedle sebe existovat netopýři i jeskyňáři, je však třeba, aby jeskyňáři byli dostatečně ohleduplní a netopýry nerušili. Na řadě míst však měla jeskyňářská činnost na netopýry prokazatelně negativní dopad, došlo i k opuštění některých významných lokalit. Rostoucí využití podzemních prostor outdoorovými centry a neregulovaným turismem představuje další hrozbu, protože lidé podnikající tyto aktivity nemají takové pochopení pro ochranu jeskynní fauny jako členové specializovaných organizací. Frekvence návštěv je také problém: outdoorová centra obvykle fungují po celý týden, takže na lokalitě může docházet k častým návštěvám relativně velkých skupin nezkušených osob. Některé lokality jsou dobře dostupné i bez speciálního vybavení a výcviku. Zde může docházet k náhodnému rušení zvědavými turisty, vandalismu, zapalování ohňů, vzniku skládek toxického odpadu nebo dokonce k úmyslnému zabíjení netopýrů. 3.2 Zánik či změna využívání lokality Podzemní lokality mohou být předmětem různých změn, které mohou mít pro netopýry negativní důsledky. Místní úřady, báňská správa a majitelé pozemků často z důvodů bezpečnosti a zákonné odpovědnosti nechávají zavalit opuštěné šachty a v některých případech uzavřou jeskyně či štoly tak, že je znepřístupní i netopýrům. I v případě, že lokalita zůstane přístupná, může částečné uzavření či zatarasení vchodu pozměnit proudění vzduchu a způsobit tak změny teploty v systému. V některých oblastech pokračuje zánik potenciálních zimovišť významnou rychlostí. Tunely jsou opravovány, přeměňovány na sklady či střelnice, nebo jsou znovu otevírány k původnímu účelu; jeskyně jsou zpřístupňovány veřejnosti, jeskyně a štoly jsou vytěžovány v rámci komerčních těžebních aktivit. I v případě, že má jeskyně či štola zůstat otevřená, instalace vrat či mříží provedená nevhodným způsobem může mít negativní dopad na netopýry, proto je vždy třeba obrátit se na příslušnou SOOP 1. I docela malé změny v topografii lokality, uvnitř i vně, mohou dalekosáhle ovlivnit její využitelnost netopýry, zejména z důvodu změn proudění vzduchu a následně teploty a vlhkosti. Některé pečlivě naplánované změny mohou netopýrům prospět, jiné však mohou snížit využitelnost lokality. 1 Statutární organizace ochrany přírody viz 8 Vysvětlivky, str. 38.

13 Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry 4 Ochrana lokalit 4.1 Zákonná ochrana Určitý stupeň ochrany je netopýrům přiznáván ve všech evropských zemích, velmi se však liší konkrétní podoba této ochrany a míra vymáhání příslušných zákonů. V Evropské unii jsou netopýři a místa jejich rozmnožování a odpočinku chráněni směrnicí Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Všechny druhy netopýrů jsou uvedeny v příloze IV (Druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, které vyžadují přísnou ochranu) a některé zároveň i v příloze II jakožto druhy vyžadující vyhlášení zvláštních oblastí ochrany. Členské státy EU mají povinnost začlenit tato ustanovení do své vlastní legislativy tak, aby byla v souladu se Směrnicí. Mnohé evropské země jsou také signatáři Bernské úmluvy, která vyžaduje přísnou ochranu druhů uvedených v příloze II. Ta zahrnuje všechny netopýry s výjimkou Pipistrellus pipistrellus (sensu lato), který je uveden v příloze III. Podrobnosti lze nalézt na webových stránkách Bernské úmluvy. Země, které jsou smluvními stranami Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (UNEP/EUROBATS), přijaly zvláštní závazky týkající se ochrany netopýrů a jejich stanovišť. Jedním z nich je ochrana a monitoring významných podzemních lokalit, uznané jako zásadní předpoklad ochrany netopýrů. Většina smluvních stran EUROBATS zároveň podepsala Bonnskou úmluvu (UNEP/CMS). Tato úmluva uvádí všechny druhy netopýrů v příloze II. Jedná se o stěhovavé druhy, které mohou být předmětem zvláštních dohod. Řada druhů netopýrů je zahrnuta v Červeném seznamu IUCN. Přestože tato skutečnost nemá žádné přímé legislativní důsledky, je v mnoha zemích využívána jako důležité kritérium při výběru druhů zasluhujících ochranu. 4.2 Spolupráce Spolupráce s jeskyňáři a dalšími organizacemi navštěvujícími podzemí Vlastnictví pozemků má v různých zemích Evropy různou podobu, některé podzemní lokality mají soukromé majitele, jiné vlastní stát. V řadě zemí však při ochraně těchto lokalit a regulování počtu návštěvníků hrají významnou roli jeskyňářské organizace a skupiny zájemců o historii důlních děl 2. Přístup do mnoha jeskyní a důlních děl je omezen, ať už z důvodu bezpečnosti, ochrany před sběrateli nerostů či ochrany vodního zdroje. Klíče od vrat, mříží či oplocení mohou být uloženy u příslušných jeskyňářských organizací, které regulují počet návštěvníků podle dohody s vlastníkem či státem.vzhledem k tomu, že jeskyňáři a další zodpovědné organizace mají zájem na ochraně jeskynních jevů, a to včetně fauny, je důležité, aby tyto subjekty a ochránci netopýrů navzájem spolupracovali a aby ochrana podzemních lokalit probíhala po dohodě obou stran. 2 Jedná se o organizace sdružující zájemce o opuštěná důlní díla, pevnosti a další podzemní prostory. 9

14 EUROBATS Ediční řada Číslo 2 Všechny jeskyňářské organizace provádějí školení svých členů o bezpečnosti práce a ochraně podzemního prostředí. V rámci těchto školení mohou ochránci netopýrů jeskyňářům objasnit nároky netopýrů, jejich citlivost vůči rušení a možnosti jejich ochrany Odstupňovaná ochrana lokalit Pro udržení dobrých vztahů s jeskyňářskými organizacemi je důležité, aby ochránci netopýrů nepožadovali zbytečná omezení činnosti jeskyňářů a aby veškerá omezení, týkající se místa a doby pobytu jeskyňářů v podzemí byla plně opodstatněna a vysvětlena. Jednou z cest je zavedení systému odstupňované ochrany. Jeho přesná podoba bude záviset na přístupu jednotlivých zemí k vlastnictví jeskyní a jejich využívání, obecně se však jedná o rozdělení lokalit do několika skupin podle odlišné významnosti pro netopýry a tedy i odlišného stupně omezení jeskyňářských aktivit. Příklad takového systému je uveden v tabulce níže Kodex ochrany netopýrů Významným krokem pro rozvoj vztahů s ostatními návštěvníky podzemních lokalit je vytvoření kodexu ochrany netopýrů. Tento kodex uvádí důvody, proč netopýři zasluhují zvláštní péči, a stanoví, jak by se návštěvníci podzemí měli chovat. Důležité však také je, aby osoby zabývající se sledováním netopýrů respektovaly ochranu ostatních podzemních jevů, jako jsou různé skalní, bahenní a krasové útvary v jeskyních a historické artefakty v důlních dílech. Příklad kodexu ochrany netopýrů, vytvořený podle vzoru používaného ve Velké Británii, je uveden na str. 11. Text lze přizpůsobit místním podmínkám, většina zásad týkajících se kontaktu s netopýry by však měla být zachována. Stupeň Význam lokality z hlediska výskytu netopýrů Doporučení pro jeskyňáře 1 Výskyt netopýrů není znám Navštěvování lokality není omezeno. Případná pozorování netopýrů ohlaste prosím kontaktní osobě. 2 Výskyt malého počtu netopýrů 3 Sezónní výskyt velkého počtu netopýrů 4 Celoroční výskyt velkého počtu netopýrů Navštěvování lokality není omezeno. V jeskyni se chovejte v souladu s kodexem ochrany netopýrů. Navštěvování lokality je sezónně omezeno. V určeném období nenavštěvujte vymezené části jeskyně. V ostatních částech roku se chovejte v souladu s kodexem ochrany netopýrů. Jeskyně je celoročně uzavřena. Po dohodě je možný vstup malých skupinek návštěvníků. Omezení počtu osob a vymezení povolených tras může být stanoveno managementovým plánem. 10

15 Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry Kodex ochrany netopýrů příklad Jeskyně a důlní díla a také přírodní útvary, artefakty a fauna nacházející se v těchto podzemních prostorech jsou součástí našeho národního dědictví. Všichni návštěvníci podzemních prostorů by měli dbát na zachování těchto lokalit pro současné i budoucí generace. Vždy se řiďte pravidly pro bezpečnost a ochranu podzemních jevů, které stanoví jeskyňářské organizace a skupiny zájemců o historii důlních děl. Kontaktujte jejich místní organizace a informujte se ohledně vstupu na lokalitu a bezpečnostních podmínek. Buďte ohleduplní k zimujícím netopýrům. Často bývají ukrytí ve štěrbinách a puklinách a nejsou proto vidět. I když je nevidíte, neznamená to, že tam nejsou! Prosíme osoby navštěvující lokality s výskytem netopýrů za účelem rekreace, aby se chovaly v souladu s tímto kodexem a respektovaly případná omezení na lokalitách zvláště významných pro netopýry. Vzhledem k tomu, že rušení může mít na netopýry silně negativní dopad, provádějí sledování netopýrů v podzemních prostorech pouze autorizované osoby, které prošly příslušným výcvikem. Autorizace je udělována v případě pečlivě naplánovaných projektů základního průzkumu a monitoringu a příležitostně také pro účely vědeckého výzkumu. Kontakt s netopýry Netopýrů se nedotýkejte a nemanipulujte s nimi (pokud se nejedná o licencované osoby, i tehdy pouze v nutných případech). Dávejte také pozor, abyste při pohybu v chodbách s nízkým stropem nesrazili netopýry z jejich stanoviště. Nefotografujte zimující netopýry. Použití blesku může netopýry výrazně rušit. Zimující netopýry nezahřívejte, může dojít k probuzení ze zimního spánku. Nestůjte přímo pod nimi a nezdržujte se v malých prostorech, i vaše tělesné teplo může vzduch ohřát natolik, že se netopýři probudí. Nesviťte na netopýry silným světlem. Světlo i teplo vyzařované světelným zdrojem může vést k probuzení netopýrů. Na zimovištích netopýrů nepoužívejte karbidové lampy ani jiný otevřený oheň. Karbidové lampy jsou obzvláště nevhodné, neboť vydávají velké množství tepla a dýmu. V podzemí nekuřte a nedělejte hluk. Jakýkoliv silný podnět, včetně kosmetických přípravků s intenzivní vůní, může vést k probuzení netopýrů. Na zimoviště netopýrů nevoďte velké skupiny lidí. Ani záchranářský výcvik by neměl probíhat v období, kdy jsou na lokalitě netopýři přítomni. U vchodu do podzemního prostoru nezapalujte oheň, kouř může netopýry probudit. Provádění těžebních prací vždy předem konzultujte s odborníky. Použití výbušnin je problematické, kromě samotného výbuchu vadí i následné šíření dýmu. Na lokalitách s výskytem netopýrů by měl být odstřel prováděn pouze v období, kdy netopýři nejsou přítomni, a v místech, která nejsou netopýry využívána. Těžební zásahy mohou změnit mikroklima netopýřích úkrytů. Zdroj: Upraveno podle Hutson, A.M., Mickleburgh, S & Mitchell-Jones, A.J. (1995): Bats underground: a conservation code. Bat Conservation Trust, London. 11

16 EUROBATS Ediční řada Číslo Informační tabule Ochránci netopýrů polohu významných lokalit často raději utajují. V případě podzemních lokalit uzavřených pomocí mříží či oplocení však může být užitečné instalovat informační tabuli vysvětlující, proč je daná lokalita chráněna proti vstupu nepovolaných osob. Tento krok musí být projednán s vlastníkem pozemku; je třeba také zhodnotit riziko poškození vandaly. Pokud jsou namístě obavy ohledně zveřejnění přítomnosti netopýrů, alternativní možností je vyvěsit tabuli informující, že lokalita byla uzavřena z bezpečnostních důvodů. Pokud je lokalita chráněna jen v určité části roku (např. po dohodě s jeskyňářskými organizacemi), tabule by měla tuto skutečnost vysvětlit a uvést, kdy je lokalita otevřena návštěvníkům. V některých významných jeskyních dochází k rušení náhodnými turisty, protože vchod do jeskyně se nachází poblíž značené veřejné stezky. Pomoci může změna trasy a přemístění značek. 4.3 Fyzická ochrana Obecné aspekty Nejčastěji vyžadované ochranné opatření v případě jeskyň a důlních děl je fyzická ochrana proti rozsáhlému rušení. Obvykle je ve vchodu do podzemního prostoru instalována mříž, která umožňuje volný pohyb netopýrů a zamezuje vstupu lidí. V některých případech je nutné místo mříže použít např. bezpečnostní plot. Na lokalitách, kde má být instalována mříž či oplocení, je důležité monitorovat počty netopýrů před a po instalaci a sledovat tak příznivý či negativní vliv tohoto opatření. Některé druhy netopýrů reagují na přítomnost mříží negativně. Platí to zejmé- na pro druhy Miniopterus schreibersii (ve všech částech roku) a Rhinolophus mehelyi, R. euryale, Myotis myotis a M. blythii (v období rozmnožování). Výzkum na lokalitách v Portugalsku a ve Francii ukázal, že: po instalaci mříží netopýři jeskyni opustili, alespoň krátkodobě rychlost letu se snížila výška letu se snížila intenzita kroužení v blízkosti vchodu se zvýšila počet přistání na stropě, stěnách a na mříži se zvýšil. Na základě těchto výsledků lze říci, že mříže vyplňující celý vchod nejsou vhodným řešením v případě úkrytů využívaných velkými koloniemi těchto druhů (ve výše uvedených obdobích), místo toho by mělo být použito oplocení nebo jiné opatření. U lokalit používaných letními koloniemi netopýrů je vždy třeba dbát zvýšené pozornosti, protože netopýři zde proletují skrz mříže s mnohem větší frekvencí než na lokalitách využívaných pouze v zimě. Na letních lokalitách mohou jednotliví netopýři proletět skrz mříž několikrát za noc, zatímco na zimovištích pouze jednou či dvakrát za měsíc. Na lokality využívané v období podzimních přeletů je třeba pohlížet podobně jako na letní lokality, aktivita netopýrů zde může být v krátkém období roku velmi vysoká. Mají-li být mříže či oplocení úspěšné, je nutné jejich instalaci pečlivě naplánovat. Důležité jsou následující body. Pokud je lokalita využívána netopýry, je nutné jakékoliv zásahy konzultovat s příslušnou regionální či národní organizaci ochrany přírody (SOOP). Mříže či oplocení, navržené a instalované nevhodným způsobem, mohou poškodit úkryty netopýrů. SOOP si také může vést záz- 12

17 Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry namy o průběhu zásahu. Instalace mříží a oplocení je často nákladná a příslušná SOOP může finančně přispět na výdaje spojené s ochranou netopýřích úkrytů a navrhnout další zdroje financování. Před instalací mříží je třeba zjistit, které druhy využívají lokalitu celoročně. Některé druhy se totiž mřížím vyhýbají; v takových případech je nutné použít oplocení. Přitom je třeba zvážit letní i zimní využití úkrytu; sběr těchto dat může trvat několik let. Vlastní instalace by neměla být prováděna v období, kdy může dojít k rušení netopýrů. Vliv mříží či oplocení by měl být zhodnocen dopředu. U obzvláště významných lokalit lze tento vliv studovat např. pomocí dočasně instalovaných plastových mříží. Po instalaci je třeba sledovat využívání lokality netopýry (frekvenci vletů a výletů). Je nutné získat povolení majitele, případně nájemců pozemku. Povinnosti a ujednání související se vstupem na lokalitu je vhodné ošetřit v provozní smlouvě. Majitelé pozemků často instalaci a údržbu mříží či oplocení uvítají, aby nemuseli čelit obavám ohledně bezpečnosti a poru-šování zákona. Při přípravě provozní smlouvy je vhodné obrátit se na nevládní organizace (NGO 3 ) zabývající se ochranou přírody, které mají s takovými smlouvami zkušenosti. Pokud je lokalita využívána jeskyňáři, zájemci o historii důlních děl apod., je třeba veškerá ujednání týkající se vstupu těchto zájmových skupin na lokalitu dohodnout před započetím prací. V opačném případě jsou vážně poškozeny vztahy s příslušnými jeskyňářskými organizacemi, což může vést k opakovanému poškozování nebo ničení mříží či oplocení. U vysoce rizikových lokalit nacházejících se ve městech lze zajistit časté či neustálé sledování mříže či oplocení prostřednictvím profesionální bezpečnostní služby, zabezpečovacích systémů či průmyslové televize Mříže Mají-li být mříže efektivní a bezpečné, měly by mít otvory vhodných rozměrů a konstrukci podle podmínek příslušné lokality. V úvahu je třeba vzít následující skutečnosti: Rozměr otvorů je jedna z nejdůležitějších veličin, protože některé druhy netopýrů, zejména vrápenci, nejsou ochotní proletovat úzkými štěrbinami. Doporučován je svislý rozměr 150 mm (takovými otvory však mohou prolézt děti). Na některých lokalitách nebo v dolní části mříže (nebo v případě, že tak stanoví zákon) lze použít o něco menší svislý rozměr. Jako rozumný kompromis se v těchto případech jeví rozměr 130 mm. Na jedné britské lokalitě využívané netopýry v době přeletů však bylo zjištěno, že mříž s otvory těchto rozměrů negativně ovlivnila chování netopýrů rodu Myotis. 3 Nevládní organizace (NGO) viz Vysvětlivky, str. 38. Štola opatřená mříží poblíž norského Osla. Zimoviště malého počtu netopýrů. 13

18 EUROBATS Ediční řada Číslo 2 Při plánování konstrukce mříží dbejte na to, aby byl rozměr otvorů správně popsán. Technici obvykle uvádějí vzdálenosti mezi středy. Např. při použití armovacích prutů o průměru 20 mm (poloměr = 10 mm) musí být vzdálenost mezi středy prutů 170 mm, aby rozměr otvoru byl 150 mm. Mříže by měly vždy být konstruovány tak, aby umožňovaly vstup povolaných osob a také z bezpečnostních důvodů. U vchodů malých rozměrů je často nejvýhodnější mít celou mříž odklápěcí, zasazenou v nosném rámu. Toto řešení je vhodné zejména v případech, kdy je třeba zamřížovat dveřní otvor, protože nosný rám, závěsy a zámek lze schovat za veřejemi. Velké mříže je nutné napevno ukotvit do podkladu a opatřit dvířky o rozměrech minimálně 500 x 500 mm. Tato dvířka mohou být odklápěcí nebo posuvná, podle podmínek v dané lokalitě. Pokud jsou použity dveřní závěsy, musí být dostatečně robustní nebo kryté tak, aby je nebylo možné snadno uříznout. Štola v kamenolomu opatřená mříží, Kent, Velká Británie. Významná lokalita v dané oblasti. Pokud je svislý rozměr otvorů mm, vodorovný rozměr by měl být větší. Příliš široké otvory však nejsou vhodné, umožňují vandalům snadno mříž zničit např. pomocí heveru. Vodorovný rozměr otvorů lze zvolit s ohledem na celkovou šířku mříže, měl by se však pohybovat v rozmezí mm (u lokalit využívaných vrápencem velkým je třeba použít rozměr 750 mm). Štola v křídovém lomu opatřená mříží. Malá štola ve svahu opatřená mříží, Velká Británie. Zámek by měl být nejslabší součástí mříže, aby případný vetřelec odhodlaný ji zničit se zaměřil raději na tuto relativně levnou a snadno nahraditelnou věc než na vlastní mříž. Zámek by však neměl být příliš subtilní a měl by být instalován tak, aby nebylo snadné ho uříznout či vypáčit. Na druhé straně musí být zámek přístupný pro případy, kdy jej někdo poškodí (např. zalije epoxidovým lepidlem) a je nutné jej nahradit. Alternativním řešením je zámek ukrýt. 14

19 Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry Velká štola opatřená mříží, S. Limburg, Nizozemí. Při výběru vhodného materiálu je třeba zvážit ohrožení lokality a množství dostupných financí. U lokalit, kde je riziko poškození vandaly nízké, může být vhodným materiálem měkká ocel. Jedná se o levný materiál, je však snadné jej přeříznout a také poměrně rychle podléhá korozi. Hlavní výhodou je, že mříž z tohoto materiálu lze sestavit a upevnit přímo na místě s použitím přenosného svářecího vybavení. U lokalit, kde je riziko vandalismu vyšší nebo kde má být instalována předem vyrobená mříž, by měla být použita tvrzená ocel (zejména v nejexponovanějších částech mříže). Mříž vybudovaná z úhelníků, Lambertsberg, Německo. Běžně dostupné jsou armovací pruty o průměru 20 či 25 mm, které jsou i poměrně odolné vůči korozi a není snadné je uříznout pilkou na železo. Použít lze i tvrdší druhy oceli, např. manganové slitiny, tyto materiály jsou však většinou drahé a některé z nich se obtížně řežou a svářejí. Informace o vhodném materiálu získáte u dodavatelských či zpracovatelských firem. U lokalit s obzvlášť vysokým rizikem vandalismu je lepší mříž sestavit z ocelových trubek o průměru 100 mm (tloušťka 8 mm), vyplněných betonem, štěrkem a armovacím prutem (obr. 2). Tyto mříže odolají řezání elektronářadím a ohýbání, i použití silného heveru (viz org/article.php3?id_article=354). Bezpečnostní vchodové dveře, Gauberg, Německo. Alternativním řešením jsou mříže vybudované z kompaktních kusů úhelníků. Tyto mříže svým masivním vzhledem odradí případné vetřelce, je však třeba dávat pozor na to, aby nebylo ovlivněno proudění vzduchu. Malé a středně velké mříže lze většinou předem vyrobit ze směsi armovací prutů a úhelníků, na lokalitě pak případně upravit jejich velikost. Velké mříže lze předem vyrobit po kusech a ty následně při osazování sešroubovat či svařit. 15

20 EUROBATS Ediční řada Číslo 2 Vhodná je ochrana mříží proti korozi. Nejlepším prostředkem je pozinkování již při výrobě (zinkování ponorem), další možností je nátěr antikorozním přípravkem. Použít lze i přípravky na bázi epoxidové pryskyřice. Naopak nevhodné jsou nátěry s dlouhotrvajícím zápachem, např. asfalt. Při vhodném návrhu a konstrukci lze vyrobit mříž, která je extrémně silná a odolná vůči poškození. Je však třeba mít na paměti, že žádná mříž není zcela bezpečná před výkonným svářecím či řezacím vybavením a že dostatečně dlouhý útok odhodlaného vetřelce nakonec zdolá jakoukoliv mříž. Náklady na opravu jsou obvykle úměrné ceně původní mříže. Nejlepší je umístit mříž do místa, kam je vidět z venku, což také částečně odradí případné vandaly. Mříž je nutné instalovat tak, aby neovlivňovala proudění vzduchu na lokalitě. Nevhodné je umístění mříže v nejužší části vchodu, kde může zásadním způsobem ovlivnit proudění vzduchu. Pokud je nejužší část jediným logickým místem, kde lze mříž umístit (např. dveřní otvor), je nutné překážku co nejvíce zredukovat, zejména u země a ve stropní části. Ocelové trubky o průměru 10 cm a tloušťce 5 mm, vyplněné betonem, štěrkem a armovacím prutem Vzdálenost trubek cm Posuvná trubka Detail posuvné trubky (vchod) Čep Posuvná trubka Pevná trubka Visací zámek Obr. 2. Speciální typ mříže používaný ve Francii. Trubky jsou vyplněny štěrkem, ocelí a cementem a jsou tedy vysoce odolné. 16

Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů

Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) www.ceson.org Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů Vypracoval: Mgr. Radek K. Lučan PřF JU,

Více

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Plotové systémy Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Proč se vyplatí vybrat si oplocení POLARGOS? 1. Poskytuje Vám pocit bezpečí Oplocením domu našimi systémy budujete stylové zabezpečení kolem svého

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

Návod k instalaci terasového systému

Návod k instalaci terasového systému Návod k instalaci terasového systému Tento nový typ kompozitu-terasových prken WPC je směsí dřeva s HDPE a přídavných látek. Je vyráběn extrudací za vysokého tlaku a teploty. Přestože obsahuje přírodní

Více

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST Před uložením plastové komory do výkopu je důležité provést přesné zaměření finální výšky komory včetně víka (každé víko má rozdílnou výšku

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.14 Konstrukce stolového a lůžkového nábytku

Více

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl krásný výhled posuvně-zdvihací dveře REHAU Brillant-Design Vysokojakostní zpracování

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Česká společnost pro ochranu netopýrů

Česká společnost pro ochranu netopýrů PŘÍLOHA Zhodnocení výskytu netopýrů na území České republiky a vymezení nevhodných území pro výstavbu větrných elektráren -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Významový slovník

1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Významový slovník 1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Moderní budovy potřebují účinné systémy chlazení. Jedním z možných řešení, jak snížit teplotu, je ochlazovat desku, díky čemuž lze ochlazovat místnost chladným

Více

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě Liniové odvodňovací systémy drain RONN NEREZ Nerezový odvodňovací program 3 7 Podlahové vpustě 8 15 Nerezový odvodňovací program Odvodnění firmy

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Vzduchová trampolína fitness a trénink pro vaše zdraví.

Vzduchová trampolína fitness a trénink pro vaše zdraví. Vzduchové trampolíny Vzduchová trampolína fitness a trénink pro vaše zdraví. Nad dětí dramaticky stoupá. Každá třetí holčička a každý čtvrtý chlapec trpí ve školním věku nadváhou. Vedle jednostranné výživy

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby.

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby. MZK Chomutov s.r.o. O společnosti Jsme flexibilní a stále se rozvíjející firma působící už od konce 90. let 20. století v oblasti strojírenství, zámečnictví a stavebnictví. V současnosti zaměstnáváme okolo

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

www.ejouda.cz www.opra.cz

www.ejouda.cz www.opra.cz www.ejouda.cz www.opra.cz NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 1 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALI GYM MODEL 1 obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks

Více

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11 OBSAH: WIFI KANÁLY TEORETICKY WIFI KANÁLY V PRAXI ANTÉNY Z HLEDISKA ZISKU ANTÉNY Z HLEDISKA POČTU ŠÍŘENÍ SIGNÁLU ZLEPŠENÍ POKRYTÍ POUŽITÍ VÍCE VYSÍLAČŮ WIFI KANÁLY TEORETICKY Wifi router vysílá na určité

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Sada 1 Dřevěná okna a dveře

Sada 1 Dřevěná okna a dveře S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Dřevěná okna a dveře 03. Konstrukce jednoduchých oken Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Z osobního jednání byl vyhotoven písemný záznam. Obsahem tohoto záznamu jsou

Z osobního jednání byl vyhotoven písemný záznam. Obsahem tohoto záznamu jsou ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ sekretariát předsedy V Praze dne 30. května 2008 Č.j. 2008/619/1 O Na základě Vaší stížnosti, dopis č.j.: 3444/Ho/2007 ze dne 3.4.2008, která byla Úřadu průmyslového vlastnictví

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II 11032014 Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II Krbová vložka: PINUS AL Prüfgutachten Nr. RRF 40 14 3539 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. Im Lipperfeld 34b. 406 47 Oberhausen Použité

Více

Více informací: www.kinplast.cz www.zahradni-akce.cz. http://youtu.be/8g416fyjvkg

Více informací: www.kinplast.cz www.zahradni-akce.cz. http://youtu.be/8g416fyjvkg Vítáme Vás ve světě špičkových produktů společnosti KIN holding. Společnost KIN je největším výrobcem polykarbonátu v Rusku vyráběného z nejlepších komponentů jedničky na světovém trhu petrochemie společnost

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD NEXT SD 0, SD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 0, SD Nejvyšší bezpečnost a komfort poskytují při použití se zárubní NEXT SF. Bezpečnostní dveře NEXT SD 0 jsou nejpoužívanější

Více

Autor: Ing. Jan Červenák

Autor: Ing. Jan Červenák Autor: Ing. Jan Červenák Objekt Prostor a jeho dislokace Způsob uložení Systémy zajišťující mikroklima a jeho regulace Kontrolní měření mikroklimatu Nový - zadávací požadavky uživatele pro projektanta

Více

NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci

NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci se školními tabulemi společnosti ŠKOTAB vertikal s.r.o. 1) Obecné zásady: Článek 1 Základní ustanovení Vážení zákazníku (dále jen odběratel ), děkujeme, že jste si

Více

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v právních předpisech Evropské unie, VFU Brno 2001 http://www.mze.cz/

Více

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce.

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW PODLAŽNÍ SYSTEM The Mezza-Stow system byl vyvinutý pro realizaci vícepodlažních systémů. Na rozdíl od klasických ocelových konstrukcí ho lze

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

pro průmysl Průmyslová oplocení Výrobky ocelové, hliníkové a protipožární

pro průmysl Průmyslová oplocení Výrobky ocelové, hliníkové a protipožární pro průmysl Průmyslová vrata Průmyslová oplocení Výrobky ocelové, hliníkové a protipožární Firma Firma WIŚNIOWSKI je v současné době největším výrobcem garážových a průmyslových vrat a systémů oplocení

Více

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Plane Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Vývoj technologie LED vedl ke vzniku řady Plane inovačního modulárního svítidla, které v sobě slučuje nejlepší výkonnost světelného

Více

Vnější obkladové profily montážní pokyny

Vnější obkladové profily montážní pokyny Vnější obkladové profily montážní pokyny Obecně: Předpoklady pro funkční a dlouhodobé vnější obložení: použijte obkladové palubky s dostatečnou tloušťkou, doporučovaná tloušťka je 19 mm vnější obkladové

Více

CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG O KONTEJNEROVÝCH DOMECH. Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00. E-mail: axelag@seznam.cz. Url: www.corti.

CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG O KONTEJNEROVÝCH DOMECH. Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00. E-mail: axelag@seznam.cz. Url: www.corti. CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00 E-mail: axelag@seznam.cz Url: www.corti.cz Tel.1: +420 / 775 703 727 O KONTEJNEROVÝCH DOMECH Corti kontejnerový dům je druh stavebních

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Frézování ozvučného otvoru a drážky kolem otvoru.

Frézování ozvučného otvoru a drážky kolem otvoru. Frézování ozvučného otvoru a drážky kolem otvoru. Frézování Ozvučného otvoru a drážky kolem je ve skutečnosti jednoduchá procedura když máte patřičný přípravek. Výroba přípravku je jednoduchá. Přípravek

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ A. PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II. CHEMIKŮ

Více

Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé. Jaromír Maštera únor 2015 Foto Jaromír Maštera

Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé. Jaromír Maštera únor 2015 Foto Jaromír Maštera Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé Jaromír Maštera únor 2015 Ropucha krátkonohá = druh raných sukcesních stádií = potřebuje otevřená narušovaná stanoviště, vodní i suchozemská Biotopy pro

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TROJA

PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TROJA TECHNICKÝ LIST ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TROJA Sloupek hladký (průběžný, koncový, rohový, T profil), Sloupek tvář kamene (průběžný), Deska (Quarcit, Břidlice), Deska Oboustranná (Vápenec,

Více

Německá kvalita dodávaná leaderem na trhu!

Německá kvalita dodávaná leaderem na trhu! Čisté šatní skříně Šatní skříně Classic Konstrukce z pevného ocelového plechu Nohy z nerezavějícího propylenu Dno skříňky hladké, snadno se vymetá Dveře s otevíráním doprava, zavěšené na čepech se svislým

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU:

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU: 1. Překontrolujte rozměry rolety a lišt a vyznačte otvory pro uchycení lišt a otvor pro šňůrové ovládání. Pro šrouby které drží lišty předvrtejte otvory. 2. Otvor pro šňůrové ovládání vyvrtejte přes křídlo

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR Rudolf Kaiser Úvod Požár může způsobit úplné zničení budovy a její obsah může shořet jen za pár hodin; oblasti, které nejsou přímo poškozeny plamenem

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

ATILA STÝL s.r.o., Hněvkovského 87 Brno - psč: 617 00

ATILA STÝL s.r.o., Hněvkovského 87 Brno - psč: 617 00 AZ - Moravia - čtyřhranné pletivo Zn + PVC - zelené, oko 55x55, skupina Ø drátu včetně plastu 2,4mm, kompaktní role / bez napínacího drátu 55x55 / 2,4mm výška v cm délka role bm váha role ks / paleta Kč

Více

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE Světelné tabule Securit nabízí možnost výrazné a atraktivní prezentace, která zaujme kolemjdoucí. Jsou vhodné do venkovních prostor, odolné povětrnostním podmínkám. V případě

Více

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU zakázková výroba stavebnice plastového plotu v nejvyšší kvalitě na trhu prodej jednotlivých

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl Unlimited Polymer Solutions vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dlouhodobě v nejlepší formě Vchodové dveře REHAU Brillant-Design

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

POKYNY K INSTALACI. Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za nákup naší dýhované dřevěné podlahy Par-ky. Prosím přečtěte si pozorně tento montážní návod.

POKYNY K INSTALACI. Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za nákup naší dýhované dřevěné podlahy Par-ky. Prosím přečtěte si pozorně tento montážní návod. 1/5 POKYNY K INSTALACI Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za nákup naší dýhované dřevěné podlahy Par-ky. Prosím přečtěte si pozorně tento montážní návod. INSTALAČNÍ MATERIÁL (obrázek 1) Par-ky Instalační souprava

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L 4 pevňovací materiál Hmoždinky... 4-3 říchytky... 4-5 Závěs pro vodiče... 4-6 Stahovací pásky... 4-8 říchytky stahovacích pásek... 4-9 šechny příchytky, závěsy pro vodiče a stahovací pásky se shodují s

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více