EUROBATS Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EUROBATS Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry"

Transkript

1

2 EUROBATS Podzemní lokality jako jsou jeskyně, opuštěná důlní díla, pevnosti a tunely jsou významnými stanovišti netopýrů skutečně napříč celou Evropou. Na severu jsou využívány především jako zimoviště, jelikož poskytují ochranné podmínky, které netopýři potřebují. Na jihu, kde jsou v podzemí vyšší teploty, jsou využívány během roku jak pro rozmnožování, tak i jako zimoviště. Nejvýznamnější lokality mohou být využívány mnoha tisícovkami netopýrů, nicméně i lokality využívané jen malým počtem netopýrů, mohou být regionálně významné. Bohužel mnoho podzemních úkrytů má nejistou budoucnost. Některé jsou zasypány, uzavřeny nebo upraveny pro další použití, jiné jsou otevřeny pro nekontrolovanou turistiku nebo jsou těžce poškozeny nezvanými návštěvníky. V některých případech může ztráta jedné lokality ovlivnit netopýry v oblasti mnoha tisíc čtverečních kilometrů. Potřeba chránit a pečovat o tyto lokality vedla EUROBATS k projektu sestavení seznamu nejvýznamnějších podzemních lokalit v Evropě a přípravě této praktické příručky, která pomůže členským a areálovým státům chránit a pečovat o podzemní lokality způsobem, který bere v úvahu potřeby netopýrů. ISBN:

3 EUROBATS Ediční řada Číslo 2 Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry Tony Mitchell-Jones Zoltán Bihari Matti Masing Luísa Rodrigues

4 Mitchell-Jones, A. J., Bihari, Z., Masing, M. & Rodrigues, L. (2007): Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry. Ediční řada EUROBATS, číslo 2 (česká verze). Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů (UNEP/EUROBATS). Pro vzdělávací či neziskové účely lze tuto publikaci i její části dále šířit v jakékoliv podobě bez zvláštního povolení držitele autorských práv, avšak s podmínkou plné citace zdroje. Sekretariát UNEP/EUROBATS předem děkuje za zaslání kopie jakékoliv publikace, která využije tuto publikaci jako zdroj. Bez předchozího písemného souhlasu UNEP/EUROBATS nesmí být tato publikace použita k prodeji či jakémukoliv jinému komerčnímu účelu. Kopie anglické verze této publikace lze získat na adrese: UNEP / EUROBATS Secretariat United Nations Campus Hermann-Ehlers-Str Bonn, Germany Tel (+49) Fax (+49) Web Vydalo Ministerstvo životního prostředí s laskavým svolením UNEP/EUROBATS. Překlad: Eva Cepáková Sazba a tisk: Enigma s.r.o. Rok vydání: 2010 Náklad: ks Vytištěno na 100% recyklovaném papíře. ISBN: Foto na obálce: Létavec stěhovavý (Miniopterus schreibersii), Kypr.

5 Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry Podzemní lokality významné pro netopýry na území Evropy, vymezené na základě údajů smluvních stran EUROBATS a států v rámci působnosti Dohody. Na mapě jsou vyznačeny lokality zahrnuté v databázi k datu

6

7 Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry Obsah 1 Úvod 5 2 Jak netopýři využívají podzemní prostory Charakteristika podzemních prostorů Využití podzemních prostorů 6 3 Faktory ohrožující netopýry v podzemí Nadměrné rušení Zánik či změna využívání lokality 8 4 Ochrana lokalit Zákonná ochrana Spolupráce Spolupráce s jeskyňáři a dalšími organizacemi navštěvujícími podzemí Odstupňovaná ochrana lokalit Kodex ochrany netopýrů Informační tabule Fyzická ochrana Obecné aspekty Mříže Oplocení Vodní bariéry 24 5 Management lokalit Management v podzemí Pád či sesuv horniny v podzemí Jedovaté plyny Management v okolí vchodu Pád či sesuv horniny Dobytek a velcí savci Vegetace Osvětlení Management okolních biotopů 26 3

8 EUROBATS Ediční řada Číslo 2 6 Tvůrčí ochrana Manipulace s prouděním vzduchu a teplotou Znovuotevření uzavřených lokalit Zvětšení počtu úkrytových možností Vytvoření nových úkrytů Budování umělých jeskyní 30 7 Monitoring Monitoring netopýrů Fyzický stav lokality 37 Vysvětlivky 38 Použité zdroje informací 38 Autoři fotografií 38 Další literatura 38 4

9 Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry 1 Úvod Tato příručka, sestavená členy Poradního výboru EUROBATS, obsahuje doporučení týkající se všech aspektů ochrany a managementu podzemních lokalit využívaných netopýry. Pro účinnou ochranu podzemních lokalit je nezbytná kombinace dvou prvků: jednak legislativních a administrativních úprav, které umožňují dostatečně zdůraznit význam a ohrožení lokality, a dále fyzických ochranných opatření, která zabraňují vstupu nepovolaných osob. Při přípravě plánu péče pro danou lokalitu je třeba vzít v úvahu oba prvky současně. Legislativní a administrativní nástroje ochrany přírody a jejich uplatňování v praxi se v jednotlivých evropských zemích liší, v tomto ohledu tedy příručka obsahuje pouze základní principy, které je třeba přizpůsobit místním podmínkám. Naopak technické postupy při zajištění fyzické ochrany lokalit, např. instalace mříží či plotů, se tolik neliší, proto jsou zde uvedeny poměrně detailní návody. Snažili jsme se vycházet z praktických zkušeností získaných v různých částech Evropy a uvést široké spektrum vyzkoušených metod. Pro účely této příručky se pod pojmem podzemní lokality (resp. podzemní prostory) rozumí jeskyně a veškeré člověkem vybudované struktury, jejichž vnitřní prostředí se jeskyním velmi podobá. Jedná se např. o opuštěná důlní díla, tunely, sklepy, ledárny, skladovací prostory, vojenská zařízení a pevnosti. 5

10 EUROBATS Ediční řada Číslo 2 2 Jak netopýři využívají podzemní prostory 2.1 Charakteristika podzemních prostor Klíčovým znakem podzemních prostor je skutečnost, že jsou chráněny před venkovním prostředím, nedochází zde tedy k prudkým změnám teploty a vlhkosti. Ve velkých podzemních prostorech, kde je proudění vzduchu minimální, se teplota v průběhu roku příliš nemění a pohybuje se okolo průměrné roční teploty v dané oblasti. Hlavními faktory, které ovlivňují vnitřní teplotu a určují, do jaké míry odráží změny venkovní teploty, jsou vzdálenost od vchodu a také intenzita a směr proudění vzduchu. Konfigurace lokality může také ovlivnit vnitřní mikroklima. Např. dómy ve stropní části zadržují stoupající teplý vzduch, zatímco do spodních částí systému klesá studený vzduch. 2.2 Využití podzemních prostor Původními úkryty netopýrů byly zejména stromy a jeskyně (včetně skalních puklin). Zatímco stromové úkryty mají krátkou životnost, pravděpodobně kratší než je délka života většiny druhů netopýrů, jeskyně představují stálé úkryty, které mohou být využívány mnoha generacemi netopýrů. Tento rozdíl se odráží i ve způsobu využívání obou typů úkrytů, a to i v současnosti, kdy netopýři osídlují také budovy. Stromové druhy, jako např. Nyctalus noctula, využívají větší množství úkrytů, které často střídají, zatímco jeskynní druhy, jako např. vrápenci, zůstávají věrní stejné lokalitě po celý život. Netopýři mohou podzemní úkryty využívat ve všech fázích svého životního cyklu, v závislosti na teplotě v dané oblasti. V severní Evropě, kde je průměrná roční teplota nízká, jsou tyto lokality využívány hlavně pro zimování, k rozmnožování zde dochází spíše vzácně. Druhy, které se kdysi rozmnožovaly v podzemí (např. vrápenci), osídlily teplé půdy budov. Vyšší průměrné teploty v jižní Evropě umožňují rozmnožování a zimování širšího spektra druhů. Netopýři vyhledávají dynamické jeskynní systémy, kde dochází k proudění vzduchu a tím vznikají určité teplotní rozdíly. Jednotlivé druhy netopýrů mají také odlišné nároky na teplotu na zimovišti. V jednoduchých dynamických systémech, jako jsou slepě ukončené tunely a horizontální štoly, kde dochází ke konvekčnímu proudění, je teplota uvnitř lokality do značné míry ovlivněna velikostí lokality, její konfigurací a polohou. V důsledku konvekce proudí v létě dovnitř teplý vzduch a v zimě chladný vzduch. Dómy a výklenky ve stropě mohou zadržovat teplý vzduch, naopak chladný vzduch setrvává v částech nalézajících se níže než vchod viz obr. 1. Okolní vegetace a topografie jsou také velmi důležité, neboť netopýři vyžadují, aby okolí vchodu do podzemního prostoru bylo kryté. Nedynamické systémy bez proudění vzduchu jsou obvykle pro zimování příliš teplé, ale mohou být využívány jako dočasné letní úkryty. 6

11 Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry Efekt oteplování Efekt ochlazování Proud teplého vzduchu Proud chladného vzduchu Obr. 1. Proudění vzduchu v podzemních prostorech. Teplota hluboko v podzemí se blíží průměrné roční teplotě v dané oblasti. V létě, kdy je venkovní teplota vyšší než teplota v podzemí, se teplý vzduch pronikající do podzemí ochlazuje, zahušťuje a klesá (obrázek nahoře). V zimě je proudění vzduchu opačné, studený vzduch se ohřívá a stoupá (obrázek dole). Dómy ve stropě jsou vždy nejteplejšími místy. 7

12 EUROBATS Ediční řada Číslo 2 3 Faktory ohrožující netopýry v podzemí 3.1 Nadměrné rušení Netopýři jsou schopni snášet mírné rušení v období rozmnožování i zimování a dokážou si zvyknout na určitou intenzitu lidské činnosti, rozsáhlé rušení však vede k opuštění lokality nebo způsobí zvýšenou mortalitu. V některých velkých jeskynních systémech mohou vedle sebe existovat netopýři i jeskyňáři, je však třeba, aby jeskyňáři byli dostatečně ohleduplní a netopýry nerušili. Na řadě míst však měla jeskyňářská činnost na netopýry prokazatelně negativní dopad, došlo i k opuštění některých významných lokalit. Rostoucí využití podzemních prostor outdoorovými centry a neregulovaným turismem představuje další hrozbu, protože lidé podnikající tyto aktivity nemají takové pochopení pro ochranu jeskynní fauny jako členové specializovaných organizací. Frekvence návštěv je také problém: outdoorová centra obvykle fungují po celý týden, takže na lokalitě může docházet k častým návštěvám relativně velkých skupin nezkušených osob. Některé lokality jsou dobře dostupné i bez speciálního vybavení a výcviku. Zde může docházet k náhodnému rušení zvědavými turisty, vandalismu, zapalování ohňů, vzniku skládek toxického odpadu nebo dokonce k úmyslnému zabíjení netopýrů. 3.2 Zánik či změna využívání lokality Podzemní lokality mohou být předmětem různých změn, které mohou mít pro netopýry negativní důsledky. Místní úřady, báňská správa a majitelé pozemků často z důvodů bezpečnosti a zákonné odpovědnosti nechávají zavalit opuštěné šachty a v některých případech uzavřou jeskyně či štoly tak, že je znepřístupní i netopýrům. I v případě, že lokalita zůstane přístupná, může částečné uzavření či zatarasení vchodu pozměnit proudění vzduchu a způsobit tak změny teploty v systému. V některých oblastech pokračuje zánik potenciálních zimovišť významnou rychlostí. Tunely jsou opravovány, přeměňovány na sklady či střelnice, nebo jsou znovu otevírány k původnímu účelu; jeskyně jsou zpřístupňovány veřejnosti, jeskyně a štoly jsou vytěžovány v rámci komerčních těžebních aktivit. I v případě, že má jeskyně či štola zůstat otevřená, instalace vrat či mříží provedená nevhodným způsobem může mít negativní dopad na netopýry, proto je vždy třeba obrátit se na příslušnou SOOP 1. I docela malé změny v topografii lokality, uvnitř i vně, mohou dalekosáhle ovlivnit její využitelnost netopýry, zejména z důvodu změn proudění vzduchu a následně teploty a vlhkosti. Některé pečlivě naplánované změny mohou netopýrům prospět, jiné však mohou snížit využitelnost lokality. 1 Statutární organizace ochrany přírody viz 8 Vysvětlivky, str. 38.

13 Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry 4 Ochrana lokalit 4.1 Zákonná ochrana Určitý stupeň ochrany je netopýrům přiznáván ve všech evropských zemích, velmi se však liší konkrétní podoba této ochrany a míra vymáhání příslušných zákonů. V Evropské unii jsou netopýři a místa jejich rozmnožování a odpočinku chráněni směrnicí Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Všechny druhy netopýrů jsou uvedeny v příloze IV (Druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, které vyžadují přísnou ochranu) a některé zároveň i v příloze II jakožto druhy vyžadující vyhlášení zvláštních oblastí ochrany. Členské státy EU mají povinnost začlenit tato ustanovení do své vlastní legislativy tak, aby byla v souladu se Směrnicí. Mnohé evropské země jsou také signatáři Bernské úmluvy, která vyžaduje přísnou ochranu druhů uvedených v příloze II. Ta zahrnuje všechny netopýry s výjimkou Pipistrellus pipistrellus (sensu lato), který je uveden v příloze III. Podrobnosti lze nalézt na webových stránkách Bernské úmluvy. Země, které jsou smluvními stranami Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (UNEP/EUROBATS), přijaly zvláštní závazky týkající se ochrany netopýrů a jejich stanovišť. Jedním z nich je ochrana a monitoring významných podzemních lokalit, uznané jako zásadní předpoklad ochrany netopýrů. Většina smluvních stran EUROBATS zároveň podepsala Bonnskou úmluvu (UNEP/CMS). Tato úmluva uvádí všechny druhy netopýrů v příloze II. Jedná se o stěhovavé druhy, které mohou být předmětem zvláštních dohod. Řada druhů netopýrů je zahrnuta v Červeném seznamu IUCN. Přestože tato skutečnost nemá žádné přímé legislativní důsledky, je v mnoha zemích využívána jako důležité kritérium při výběru druhů zasluhujících ochranu. 4.2 Spolupráce Spolupráce s jeskyňáři a dalšími organizacemi navštěvujícími podzemí Vlastnictví pozemků má v různých zemích Evropy různou podobu, některé podzemní lokality mají soukromé majitele, jiné vlastní stát. V řadě zemí však při ochraně těchto lokalit a regulování počtu návštěvníků hrají významnou roli jeskyňářské organizace a skupiny zájemců o historii důlních děl 2. Přístup do mnoha jeskyní a důlních děl je omezen, ať už z důvodu bezpečnosti, ochrany před sběrateli nerostů či ochrany vodního zdroje. Klíče od vrat, mříží či oplocení mohou být uloženy u příslušných jeskyňářských organizací, které regulují počet návštěvníků podle dohody s vlastníkem či státem.vzhledem k tomu, že jeskyňáři a další zodpovědné organizace mají zájem na ochraně jeskynních jevů, a to včetně fauny, je důležité, aby tyto subjekty a ochránci netopýrů navzájem spolupracovali a aby ochrana podzemních lokalit probíhala po dohodě obou stran. 2 Jedná se o organizace sdružující zájemce o opuštěná důlní díla, pevnosti a další podzemní prostory. 9

14 EUROBATS Ediční řada Číslo 2 Všechny jeskyňářské organizace provádějí školení svých členů o bezpečnosti práce a ochraně podzemního prostředí. V rámci těchto školení mohou ochránci netopýrů jeskyňářům objasnit nároky netopýrů, jejich citlivost vůči rušení a možnosti jejich ochrany Odstupňovaná ochrana lokalit Pro udržení dobrých vztahů s jeskyňářskými organizacemi je důležité, aby ochránci netopýrů nepožadovali zbytečná omezení činnosti jeskyňářů a aby veškerá omezení, týkající se místa a doby pobytu jeskyňářů v podzemí byla plně opodstatněna a vysvětlena. Jednou z cest je zavedení systému odstupňované ochrany. Jeho přesná podoba bude záviset na přístupu jednotlivých zemí k vlastnictví jeskyní a jejich využívání, obecně se však jedná o rozdělení lokalit do několika skupin podle odlišné významnosti pro netopýry a tedy i odlišného stupně omezení jeskyňářských aktivit. Příklad takového systému je uveden v tabulce níže Kodex ochrany netopýrů Významným krokem pro rozvoj vztahů s ostatními návštěvníky podzemních lokalit je vytvoření kodexu ochrany netopýrů. Tento kodex uvádí důvody, proč netopýři zasluhují zvláštní péči, a stanoví, jak by se návštěvníci podzemí měli chovat. Důležité však také je, aby osoby zabývající se sledováním netopýrů respektovaly ochranu ostatních podzemních jevů, jako jsou různé skalní, bahenní a krasové útvary v jeskyních a historické artefakty v důlních dílech. Příklad kodexu ochrany netopýrů, vytvořený podle vzoru používaného ve Velké Británii, je uveden na str. 11. Text lze přizpůsobit místním podmínkám, většina zásad týkajících se kontaktu s netopýry by však měla být zachována. Stupeň Význam lokality z hlediska výskytu netopýrů Doporučení pro jeskyňáře 1 Výskyt netopýrů není znám Navštěvování lokality není omezeno. Případná pozorování netopýrů ohlaste prosím kontaktní osobě. 2 Výskyt malého počtu netopýrů 3 Sezónní výskyt velkého počtu netopýrů 4 Celoroční výskyt velkého počtu netopýrů Navštěvování lokality není omezeno. V jeskyni se chovejte v souladu s kodexem ochrany netopýrů. Navštěvování lokality je sezónně omezeno. V určeném období nenavštěvujte vymezené části jeskyně. V ostatních částech roku se chovejte v souladu s kodexem ochrany netopýrů. Jeskyně je celoročně uzavřena. Po dohodě je možný vstup malých skupinek návštěvníků. Omezení počtu osob a vymezení povolených tras může být stanoveno managementovým plánem. 10

15 Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry Kodex ochrany netopýrů příklad Jeskyně a důlní díla a také přírodní útvary, artefakty a fauna nacházející se v těchto podzemních prostorech jsou součástí našeho národního dědictví. Všichni návštěvníci podzemních prostorů by měli dbát na zachování těchto lokalit pro současné i budoucí generace. Vždy se řiďte pravidly pro bezpečnost a ochranu podzemních jevů, které stanoví jeskyňářské organizace a skupiny zájemců o historii důlních děl. Kontaktujte jejich místní organizace a informujte se ohledně vstupu na lokalitu a bezpečnostních podmínek. Buďte ohleduplní k zimujícím netopýrům. Často bývají ukrytí ve štěrbinách a puklinách a nejsou proto vidět. I když je nevidíte, neznamená to, že tam nejsou! Prosíme osoby navštěvující lokality s výskytem netopýrů za účelem rekreace, aby se chovaly v souladu s tímto kodexem a respektovaly případná omezení na lokalitách zvláště významných pro netopýry. Vzhledem k tomu, že rušení může mít na netopýry silně negativní dopad, provádějí sledování netopýrů v podzemních prostorech pouze autorizované osoby, které prošly příslušným výcvikem. Autorizace je udělována v případě pečlivě naplánovaných projektů základního průzkumu a monitoringu a příležitostně také pro účely vědeckého výzkumu. Kontakt s netopýry Netopýrů se nedotýkejte a nemanipulujte s nimi (pokud se nejedná o licencované osoby, i tehdy pouze v nutných případech). Dávejte také pozor, abyste při pohybu v chodbách s nízkým stropem nesrazili netopýry z jejich stanoviště. Nefotografujte zimující netopýry. Použití blesku může netopýry výrazně rušit. Zimující netopýry nezahřívejte, může dojít k probuzení ze zimního spánku. Nestůjte přímo pod nimi a nezdržujte se v malých prostorech, i vaše tělesné teplo může vzduch ohřát natolik, že se netopýři probudí. Nesviťte na netopýry silným světlem. Světlo i teplo vyzařované světelným zdrojem může vést k probuzení netopýrů. Na zimovištích netopýrů nepoužívejte karbidové lampy ani jiný otevřený oheň. Karbidové lampy jsou obzvláště nevhodné, neboť vydávají velké množství tepla a dýmu. V podzemí nekuřte a nedělejte hluk. Jakýkoliv silný podnět, včetně kosmetických přípravků s intenzivní vůní, může vést k probuzení netopýrů. Na zimoviště netopýrů nevoďte velké skupiny lidí. Ani záchranářský výcvik by neměl probíhat v období, kdy jsou na lokalitě netopýři přítomni. U vchodu do podzemního prostoru nezapalujte oheň, kouř může netopýry probudit. Provádění těžebních prací vždy předem konzultujte s odborníky. Použití výbušnin je problematické, kromě samotného výbuchu vadí i následné šíření dýmu. Na lokalitách s výskytem netopýrů by měl být odstřel prováděn pouze v období, kdy netopýři nejsou přítomni, a v místech, která nejsou netopýry využívána. Těžební zásahy mohou změnit mikroklima netopýřích úkrytů. Zdroj: Upraveno podle Hutson, A.M., Mickleburgh, S & Mitchell-Jones, A.J. (1995): Bats underground: a conservation code. Bat Conservation Trust, London. 11

16 EUROBATS Ediční řada Číslo Informační tabule Ochránci netopýrů polohu významných lokalit často raději utajují. V případě podzemních lokalit uzavřených pomocí mříží či oplocení však může být užitečné instalovat informační tabuli vysvětlující, proč je daná lokalita chráněna proti vstupu nepovolaných osob. Tento krok musí být projednán s vlastníkem pozemku; je třeba také zhodnotit riziko poškození vandaly. Pokud jsou namístě obavy ohledně zveřejnění přítomnosti netopýrů, alternativní možností je vyvěsit tabuli informující, že lokalita byla uzavřena z bezpečnostních důvodů. Pokud je lokalita chráněna jen v určité části roku (např. po dohodě s jeskyňářskými organizacemi), tabule by měla tuto skutečnost vysvětlit a uvést, kdy je lokalita otevřena návštěvníkům. V některých významných jeskyních dochází k rušení náhodnými turisty, protože vchod do jeskyně se nachází poblíž značené veřejné stezky. Pomoci může změna trasy a přemístění značek. 4.3 Fyzická ochrana Obecné aspekty Nejčastěji vyžadované ochranné opatření v případě jeskyň a důlních děl je fyzická ochrana proti rozsáhlému rušení. Obvykle je ve vchodu do podzemního prostoru instalována mříž, která umožňuje volný pohyb netopýrů a zamezuje vstupu lidí. V některých případech je nutné místo mříže použít např. bezpečnostní plot. Na lokalitách, kde má být instalována mříž či oplocení, je důležité monitorovat počty netopýrů před a po instalaci a sledovat tak příznivý či negativní vliv tohoto opatření. Některé druhy netopýrů reagují na přítomnost mříží negativně. Platí to zejmé- na pro druhy Miniopterus schreibersii (ve všech částech roku) a Rhinolophus mehelyi, R. euryale, Myotis myotis a M. blythii (v období rozmnožování). Výzkum na lokalitách v Portugalsku a ve Francii ukázal, že: po instalaci mříží netopýři jeskyni opustili, alespoň krátkodobě rychlost letu se snížila výška letu se snížila intenzita kroužení v blízkosti vchodu se zvýšila počet přistání na stropě, stěnách a na mříži se zvýšil. Na základě těchto výsledků lze říci, že mříže vyplňující celý vchod nejsou vhodným řešením v případě úkrytů využívaných velkými koloniemi těchto druhů (ve výše uvedených obdobích), místo toho by mělo být použito oplocení nebo jiné opatření. U lokalit používaných letními koloniemi netopýrů je vždy třeba dbát zvýšené pozornosti, protože netopýři zde proletují skrz mříže s mnohem větší frekvencí než na lokalitách využívaných pouze v zimě. Na letních lokalitách mohou jednotliví netopýři proletět skrz mříž několikrát za noc, zatímco na zimovištích pouze jednou či dvakrát za měsíc. Na lokality využívané v období podzimních přeletů je třeba pohlížet podobně jako na letní lokality, aktivita netopýrů zde může být v krátkém období roku velmi vysoká. Mají-li být mříže či oplocení úspěšné, je nutné jejich instalaci pečlivě naplánovat. Důležité jsou následující body. Pokud je lokalita využívána netopýry, je nutné jakékoliv zásahy konzultovat s příslušnou regionální či národní organizaci ochrany přírody (SOOP). Mříže či oplocení, navržené a instalované nevhodným způsobem, mohou poškodit úkryty netopýrů. SOOP si také může vést záz- 12

17 Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry namy o průběhu zásahu. Instalace mříží a oplocení je často nákladná a příslušná SOOP může finančně přispět na výdaje spojené s ochranou netopýřích úkrytů a navrhnout další zdroje financování. Před instalací mříží je třeba zjistit, které druhy využívají lokalitu celoročně. Některé druhy se totiž mřížím vyhýbají; v takových případech je nutné použít oplocení. Přitom je třeba zvážit letní i zimní využití úkrytu; sběr těchto dat může trvat několik let. Vlastní instalace by neměla být prováděna v období, kdy může dojít k rušení netopýrů. Vliv mříží či oplocení by měl být zhodnocen dopředu. U obzvláště významných lokalit lze tento vliv studovat např. pomocí dočasně instalovaných plastových mříží. Po instalaci je třeba sledovat využívání lokality netopýry (frekvenci vletů a výletů). Je nutné získat povolení majitele, případně nájemců pozemku. Povinnosti a ujednání související se vstupem na lokalitu je vhodné ošetřit v provozní smlouvě. Majitelé pozemků často instalaci a údržbu mříží či oplocení uvítají, aby nemuseli čelit obavám ohledně bezpečnosti a poru-šování zákona. Při přípravě provozní smlouvy je vhodné obrátit se na nevládní organizace (NGO 3 ) zabývající se ochranou přírody, které mají s takovými smlouvami zkušenosti. Pokud je lokalita využívána jeskyňáři, zájemci o historii důlních děl apod., je třeba veškerá ujednání týkající se vstupu těchto zájmových skupin na lokalitu dohodnout před započetím prací. V opačném případě jsou vážně poškozeny vztahy s příslušnými jeskyňářskými organizacemi, což může vést k opakovanému poškozování nebo ničení mříží či oplocení. U vysoce rizikových lokalit nacházejících se ve městech lze zajistit časté či neustálé sledování mříže či oplocení prostřednictvím profesionální bezpečnostní služby, zabezpečovacích systémů či průmyslové televize Mříže Mají-li být mříže efektivní a bezpečné, měly by mít otvory vhodných rozměrů a konstrukci podle podmínek příslušné lokality. V úvahu je třeba vzít následující skutečnosti: Rozměr otvorů je jedna z nejdůležitějších veličin, protože některé druhy netopýrů, zejména vrápenci, nejsou ochotní proletovat úzkými štěrbinami. Doporučován je svislý rozměr 150 mm (takovými otvory však mohou prolézt děti). Na některých lokalitách nebo v dolní části mříže (nebo v případě, že tak stanoví zákon) lze použít o něco menší svislý rozměr. Jako rozumný kompromis se v těchto případech jeví rozměr 130 mm. Na jedné britské lokalitě využívané netopýry v době přeletů však bylo zjištěno, že mříž s otvory těchto rozměrů negativně ovlivnila chování netopýrů rodu Myotis. 3 Nevládní organizace (NGO) viz Vysvětlivky, str. 38. Štola opatřená mříží poblíž norského Osla. Zimoviště malého počtu netopýrů. 13

18 EUROBATS Ediční řada Číslo 2 Při plánování konstrukce mříží dbejte na to, aby byl rozměr otvorů správně popsán. Technici obvykle uvádějí vzdálenosti mezi středy. Např. při použití armovacích prutů o průměru 20 mm (poloměr = 10 mm) musí být vzdálenost mezi středy prutů 170 mm, aby rozměr otvoru byl 150 mm. Mříže by měly vždy být konstruovány tak, aby umožňovaly vstup povolaných osob a také z bezpečnostních důvodů. U vchodů malých rozměrů je často nejvýhodnější mít celou mříž odklápěcí, zasazenou v nosném rámu. Toto řešení je vhodné zejména v případech, kdy je třeba zamřížovat dveřní otvor, protože nosný rám, závěsy a zámek lze schovat za veřejemi. Velké mříže je nutné napevno ukotvit do podkladu a opatřit dvířky o rozměrech minimálně 500 x 500 mm. Tato dvířka mohou být odklápěcí nebo posuvná, podle podmínek v dané lokalitě. Pokud jsou použity dveřní závěsy, musí být dostatečně robustní nebo kryté tak, aby je nebylo možné snadno uříznout. Štola v kamenolomu opatřená mříží, Kent, Velká Británie. Významná lokalita v dané oblasti. Pokud je svislý rozměr otvorů mm, vodorovný rozměr by měl být větší. Příliš široké otvory však nejsou vhodné, umožňují vandalům snadno mříž zničit např. pomocí heveru. Vodorovný rozměr otvorů lze zvolit s ohledem na celkovou šířku mříže, měl by se však pohybovat v rozmezí mm (u lokalit využívaných vrápencem velkým je třeba použít rozměr 750 mm). Štola v křídovém lomu opatřená mříží. Malá štola ve svahu opatřená mříží, Velká Británie. Zámek by měl být nejslabší součástí mříže, aby případný vetřelec odhodlaný ji zničit se zaměřil raději na tuto relativně levnou a snadno nahraditelnou věc než na vlastní mříž. Zámek by však neměl být příliš subtilní a měl by být instalován tak, aby nebylo snadné ho uříznout či vypáčit. Na druhé straně musí být zámek přístupný pro případy, kdy jej někdo poškodí (např. zalije epoxidovým lepidlem) a je nutné jej nahradit. Alternativním řešením je zámek ukrýt. 14

19 Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry Velká štola opatřená mříží, S. Limburg, Nizozemí. Při výběru vhodného materiálu je třeba zvážit ohrožení lokality a množství dostupných financí. U lokalit, kde je riziko poškození vandaly nízké, může být vhodným materiálem měkká ocel. Jedná se o levný materiál, je však snadné jej přeříznout a také poměrně rychle podléhá korozi. Hlavní výhodou je, že mříž z tohoto materiálu lze sestavit a upevnit přímo na místě s použitím přenosného svářecího vybavení. U lokalit, kde je riziko vandalismu vyšší nebo kde má být instalována předem vyrobená mříž, by měla být použita tvrzená ocel (zejména v nejexponovanějších částech mříže). Mříž vybudovaná z úhelníků, Lambertsberg, Německo. Běžně dostupné jsou armovací pruty o průměru 20 či 25 mm, které jsou i poměrně odolné vůči korozi a není snadné je uříznout pilkou na železo. Použít lze i tvrdší druhy oceli, např. manganové slitiny, tyto materiály jsou však většinou drahé a některé z nich se obtížně řežou a svářejí. Informace o vhodném materiálu získáte u dodavatelských či zpracovatelských firem. U lokalit s obzvlášť vysokým rizikem vandalismu je lepší mříž sestavit z ocelových trubek o průměru 100 mm (tloušťka 8 mm), vyplněných betonem, štěrkem a armovacím prutem (obr. 2). Tyto mříže odolají řezání elektronářadím a ohýbání, i použití silného heveru (viz org/article.php3?id_article=354). Bezpečnostní vchodové dveře, Gauberg, Německo. Alternativním řešením jsou mříže vybudované z kompaktních kusů úhelníků. Tyto mříže svým masivním vzhledem odradí případné vetřelce, je však třeba dávat pozor na to, aby nebylo ovlivněno proudění vzduchu. Malé a středně velké mříže lze většinou předem vyrobit ze směsi armovací prutů a úhelníků, na lokalitě pak případně upravit jejich velikost. Velké mříže lze předem vyrobit po kusech a ty následně při osazování sešroubovat či svařit. 15

20 EUROBATS Ediční řada Číslo 2 Vhodná je ochrana mříží proti korozi. Nejlepším prostředkem je pozinkování již při výrobě (zinkování ponorem), další možností je nátěr antikorozním přípravkem. Použít lze i přípravky na bázi epoxidové pryskyřice. Naopak nevhodné jsou nátěry s dlouhotrvajícím zápachem, např. asfalt. Při vhodném návrhu a konstrukci lze vyrobit mříž, která je extrémně silná a odolná vůči poškození. Je však třeba mít na paměti, že žádná mříž není zcela bezpečná před výkonným svářecím či řezacím vybavením a že dostatečně dlouhý útok odhodlaného vetřelce nakonec zdolá jakoukoliv mříž. Náklady na opravu jsou obvykle úměrné ceně původní mříže. Nejlepší je umístit mříž do místa, kam je vidět z venku, což také částečně odradí případné vandaly. Mříž je nutné instalovat tak, aby neovlivňovala proudění vzduchu na lokalitě. Nevhodné je umístění mříže v nejužší části vchodu, kde může zásadním způsobem ovlivnit proudění vzduchu. Pokud je nejužší část jediným logickým místem, kde lze mříž umístit (např. dveřní otvor), je nutné překážku co nejvíce zredukovat, zejména u země a ve stropní části. Ocelové trubky o průměru 10 cm a tloušťce 5 mm, vyplněné betonem, štěrkem a armovacím prutem Vzdálenost trubek cm Posuvná trubka Detail posuvné trubky (vchod) Čep Posuvná trubka Pevná trubka Visací zámek Obr. 2. Speciální typ mříže používaný ve Francii. Trubky jsou vyplněny štěrkem, ocelí a cementem a jsou tedy vysoce odolné. 16

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rosice - zámek CZ0623713 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rosice - zámek Kód lokality: CZ0623713 Kód lokality

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Čechy pod Kosířem CZ0713723

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Čechy pod Kosířem CZ0713723 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Čechy pod Kosířem CZ0713723 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Čechy pod Kosířem Kód lokality: CZ0713723 Kód

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Svatá Dobrotivá CZ0213631

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Svatá Dobrotivá CZ0213631 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Svatá Dobrotivá CZ0213631 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Svatá Dobrotivá Kód lokality: CZ0213631 Kód lokality

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Břeclav - kaple u nádraží

Břeclav - kaple u nádraží Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Břeclav - kaple u nádraží CZ0623003 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Břeclav - kaple u nádraží Kód lokality:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 5. PŘÍČKY I. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

Černá Voda - kulturní dům

Černá Voda - kulturní dům Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Černá Voda - kulturní dům CZ0713725 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Černá Voda - kulturní dům Kód lokality:

Více

NÁVOD NA ÚDRŽBU DŘEVĚNÉ SPORTOVNÍ PODLAHY

NÁVOD NA ÚDRŽBU DŘEVĚNÉ SPORTOVNÍ PODLAHY NÁVOD NA ÚDRŽBU DŘEVĚNÉ SPORTOVNÍ PODLAHY Dřevo jakožto přírodní a živý materiál reaguje na relativní vlhkost (RH). V případě suchého prostředí se dřevo smršťuje a v případě vysoké relativní vlhkosti bobtná.

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA TV M01214

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA TV M01214 NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA TV M01214 Děkujeme, že jste si zakoupili nástěnný držák na televizor a LCD monitory. Před sestavením a používáním držáku si prosím pečlivě prostudujte následující návod.

Více

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Úvod Oblast ochrany se postupně vyvíjí Nejčastěji vloupání do objektů, jejich narušení nebo vandalismus Použité pojmy

Více

JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM

JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM Obsah 1. RÁDIOVÝ SIGNÁL V BUDOVÁCH...3 1.1. Odrazy a propustnost... 3 1.2. Stínění... 5 1.3. Úhel prostupu... 6 2. INSTALACE ANTÉNY...7 2.1. Instalace magnetické

Více

Jungmannova škola v Berouně

Jungmannova škola v Berouně Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Jungmannova škola v Berouně CZ0213601 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Jungmannova škola v Berouně Kód lokality:

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Štola Jarnice CZ0213615

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Štola Jarnice CZ0213615 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Štola Jarnice CZ0213615 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Štola Jarnice Kód lokality: CZ0213615 Kód lokality

Více

Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů

Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) www.ceson.org Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů Vypracoval: Mgr. Radek K. Lučan PřF JU,

Více

SLUNOLAMY. horizontální, vertikální, fixní, pohyblivé

SLUNOLAMY. horizontální, vertikální, fixní, pohyblivé SLUNOLAMY horizontální, vertikální, fixní, pohyblivé 1 Souhrnné informace - specifikace Sluneční světlo nás ovlivňuje každý den. Působí na naši psychiku, náladu a pracovní výkon. Pro zdravé pracovní prostředí

Více

Rekonstrukce průmyslových provozů

Rekonstrukce průmyslových provozů Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/784 160 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +420 224 390 811 +420 233 334 806 fax: +420 233 333 576 www.promatpraha.cz promat@promatpraha.cz Rekonstrukce průmyslových provozů Téma rekonstrukce

Více

STAVBA ZDÍ A JEJICH OPRAVY

STAVBA ZDÍ A JEJICH OPRAVY Pracovní návody 51 STAVBA ZDÍ A JEJICH OPRAVY Informace Stupeň obtížnosti 0 1 2 Vynaložené úsilí 0 1 2 Materiál Tvárnice, malta. Časová náročnost Na 1 m 2 zdi postavené z velkoformátových tvárnic budete

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.14 Konstrukce stolového a lůžkového nábytku

Více

Rekapitulace - Rekonstrukce oplocení prostoru sportovního areálu Gymnázia Jaroslava Heyrovského

Rekapitulace - Rekonstrukce oplocení prostoru sportovního areálu Gymnázia Jaroslava Heyrovského Příloha č. 1 Rekapitulace - Rekonstrukce oplocení prostoru sportovního areálu Gymnázia Jaroslava Heyrovského Název délka/ks bez včetně 5.1 Rekonstrukce oplocení vnitřního hřiště 160 m 5.2 Rekonstrukce

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Jeskyně Bětník CZ0533687

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Jeskyně Bětník CZ0533687 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Jeskyně Bětník CZ0533687 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Jeskyně Bětník Kód lokality: CZ0533687 Kód lokality

Více

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Plotové systémy Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Proč se vyplatí vybrat si oplocení POLARGOS? 1. Poskytuje Vám pocit bezpečí Oplocením domu našimi systémy budujete stylové zabezpečení kolem svého

Více

KOMISE. 16.3.2006 Úřední věstník Evropské unie L 79/27

KOMISE. 16.3.2006 Úřední věstník Evropské unie L 79/27 16.3.2006 Úřední věstník Evropské unie L 79/27 KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. března 2006, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o dřevěné podlahoviny a deskové

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci

Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci Příloha k výzvě pro podání nabídky za zakázku Revitalizace zázemí pro výuku lesního školkařství na stanici Truba Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci Investor: Česká zemědělská univerzita v

Více

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST Před uložením plastové komory do výkopu je důležité provést přesné zaměření finální výšky komory včetně víka (každé víko má rozdílnou výšku

Více

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015 Vsakovací blok Flexibilní a výkonný vsakovací blok 120x60x42 cm Garantia Rain Bloc (dodávaný také pod značkou SIROBLOC) nachází své uplatnění především ve veřejném a komerčním sektoru. Je možné jej použít

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

Průmyslové oplocení. Posuvná brána P Panelové drátěné oplocení

Průmyslové oplocení. Posuvná brána P Panelové drátěné oplocení Průmyslové oplocení Posuvná brána P Panelové drátěné oplocení Průmyslová brána je vhodná pro uzavření průmyslových objektů, dvorů, parkovišť atd. Díky bytelné konstrukci je touto bránou možné uzavřít velké

Více

Garážová sekční vrata

Garážová sekční vrata Garážová sekční vrata Montážní data: stav k 1.6.2008 Obsah Obsah Strana LTE 0, drážka S, Woodgrain 3 LTE 0, drážka M, Woodgrain LTE 0, kazeta S, Woodgrain 5 LTE 0, kazeta M, Woodgrain 6 EPU 0, drážka M,

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Váš partner ve světě sádrokartonu. www.tamadex.cz REVIZNÍ DVÍŘKA PROTIPOŽÁRNÍ S OCELOVÝM RÁMEM

Váš partner ve světě sádrokartonu. www.tamadex.cz REVIZNÍ DVÍŘKA PROTIPOŽÁRNÍ S OCELOVÝM RÁMEM Váš partner ve světě sádrokartonu REVIZNÍ DVÍŘKA PROTIPOŽÁRNÍ Použití: Dvířka je možné použít v místnostech, sálech a chodbách jako vzhledný a uzavíratelný (popř. uzamykatelný) přístup k nejrůznějším měřidlům,

Více

DŘEVOplus víc než dřevo

DŘEVOplus víc než dřevo DŘEVOplus víc než dřevo NÁVOD K MONTÁŽI VENKOVNÍ PODLAHY (TERASY) DŘEVOplus je modifikované dřevo. Materiál vytvořený kombinací dřevěné hmoty se zdravotně nezávadným polyetylenem. Hlavní surovinou DŘEVOplus

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 ÚČEL STAVBY: rozšíření stávajícího hřbitova a nové oplocení stávajícího a nového hřbitova a zřízení parkovacích

Více

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

Dopadová plocha. Věž-podesta 125cm bez střechy

Dopadová plocha. Věž-podesta 125cm bez střechy Dopadová plocha Věž-podesta 125cm bez střechy Obsah dodávky : 4 ks noha průměr 9 cm / 235 cm nebo 250 cm 1 ks předmontovaná podesta 2 ks bariera plná 2 ks bariera průlez 1 ks skluzavka 4 ks spodní díl

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

www.palis.eu www.palis.cz Dopadová plocha

www.palis.eu www.palis.cz Dopadová plocha www.palis.eu www.palis.cz Dopadová plocha NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 5 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALIS GYM MODEL 5 obsahuje tyto komponenty: A- 8 ks sloupek 70 x

Více

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka tel.: +420 585 508 389 fax: +420 585 508 424 email:

Více

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY (DOS) Stránka 1 z 12 ÚSTÍ NAD LABEM PAVILON A ÚNOR 2012 DODATEK Č. 1 Z 06. 02. 2012 Všechny změny týkající se dodatku č. 1 jsou v

Více

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Stavba : Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem Část projektu : Stavební a statická STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Teplice 05/2013 Vypracoval : Ing. Jan Slavata 2 1.Výchozí

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Malešov CZ0213613

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Malešov CZ0213613 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Malešov CZ0213613 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Malešov Kód lokality: CZ0213613 Kód lokality v ÚSOP: 2565

Více

Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé. Jaromír Maštera únor 2015 Foto Jaromír Maštera

Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé. Jaromír Maštera únor 2015 Foto Jaromír Maštera Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé Jaromír Maštera únor 2015 Ropucha krátkonohá = druh raných sukcesních stádií = potřebuje otevřená narušovaná stanoviště, vodní i suchozemská Biotopy pro

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

Dopadová plocha. Kačenka 140 cm

Dopadová plocha. Kačenka 140 cm Dopadová plocha Kačenka 140 cm Obsah dodávky : Pro věžičku 4 ks noha průměr 9 cm / 235 cm nebo 250 cm 1 ks předmontovaná podesta 2 ks bariera plná 2 ks bariera průlez 1 ks skluzavka 4 ks spodní díl pískoviště

Více

Technické informace KAPITOLA 1. 1.1 Trhací nýty. 1.3 Výhody trhacích nýtů. 1.2 Vysokopevnostní nýtovací systémy

Technické informace KAPITOLA 1. 1.1 Trhací nýty. 1.3 Výhody trhacích nýtů. 1.2 Vysokopevnostní nýtovací systémy KAPITOLA 1 1.1 Trhací nýty 1.3 Výhody trhacích nýtů Trhací nýty se skládají z dutého nýtovacího tělesa, které je upevněno ke kovovému trnu. Zpracování trhacích nýtů je velmi jednoduché, protože se osazují

Více

Bobr evropský (Castor fiber) silně ohrožený druh dle vyhlášky 395/1992, evropsky chráněný druh (přílohy II a IV Směrnice Rady 92/43/EHS.

Bobr evropský (Castor fiber) silně ohrožený druh dle vyhlášky 395/1992, evropsky chráněný druh (přílohy II a IV Směrnice Rady 92/43/EHS. A Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc T 585 228 584 F 585 228 584 E olomouc@hnutiduha.cz W www.hnutiduha.cz/olomouc IČO 44936354 ČÚ 2200096544/2010 Oblastní inspektorát ČIŽP Olomouc Tovární 41 772 00 Olomouc

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

» úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku

» úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku BARBORA HYBLEROVÁ » úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku a tím snížení škod na minimální míru»

Více

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR Rudolf Kaiser Úvod Požár může způsobit úplné zničení budovy a její obsah může shořet jen za pár hodin; oblasti, které nejsou přímo poškozeny plamenem

Více

Návod k instalaci terasového systému

Návod k instalaci terasového systému Návod k instalaci terasového systému Tento nový typ kompozitu-terasových prken WPC je směsí dřeva s HDPE a přídavných látek. Je vyráběn extrudací za vysokého tlaku a teploty. Přestože obsahuje přírodní

Více

Pantanet Fortinet. Pantanet Family. Montážní příručka. (pro 100 bm oplocení) www.betafence.com. síť rolí 4 4 4 4. napínací sloupky ks 5 5 5 5

Pantanet Fortinet. Pantanet Family. Montážní příručka. (pro 100 bm oplocení) www.betafence.com. síť rolí 4 4 4 4. napínací sloupky ks 5 5 5 5 Pantanet Family (pro 100 bm oplocení) síť rolí 4 4 4 4 výška [cm] 102 122 152 183 napínací sloupky ks 5 5 5 5 výška [m] 1,5 1,7 2,0 2,3 průměr [mm] 48 48 48 60 středové sloupky ks 36 36 36 36 výška [m]

Více

KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu

KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu Kanálová šachta je vyrobena z polypropylenu v následujících ech: 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 400 mm, 550 x 550 mm. Je přizpůsobena

Více

www.palis.eu www.palis.cz

www.palis.eu www.palis.cz www.palis.eu www.palis.cz NÁVOD K MONTÁŽI MODUL LÁVKA Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice MODUL LÁVKA obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks podesta C-1

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Točník - hrad CZ0213628

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Točník - hrad CZ0213628 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Točník - hrad CZ0213628 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Točník - hrad Kód lokality: CZ0213628 Kód lokality

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Revizní dvířka Promat (ochrana rozvaděčů elektrické energie)

Revizní dvířka Promat (ochrana rozvaděčů elektrické energie) Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/784 160 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +420 224 390 811 +420 233 334 806 fax: +420 233 333 576 www.promatpraha.cz promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat (ochrana rozvaděčů

Více

Náměšť nad Oslavou - zámeček

Náměšť nad Oslavou - zámeček Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Náměšť nad Oslavou - zámeček CZ0613699 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Náměšť nad Oslavou - zámeček Kód

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19J POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (22) Přihlášeno 13 12 84 (31) (PV 9743-84) (11) (Bl) (51) Int. Cl. 4 G 01 T 1/20 G 01 T 7/08 G 21 С 19/10 (40)

Více

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v právních předpisech Evropské unie, VFU Brno 2001 http://www.mze.cz/

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

ÚNIKOVÉ CESTY A VÝCHODY

ÚNIKOVÉ CESTY A VÝCHODY ÚNIKOVÉ CESTY A VÝCHODY Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v 5 odst. 1 písm. b) povinnost pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby vytvářet podmínky

Více

Aplikace NV a prováděcích vyhlášek v BOZP ve stavebnictví. Ing. Jan Adámek

Aplikace NV a prováděcích vyhlášek v BOZP ve stavebnictví. Ing. Jan Adámek Aplikace NV a prováděcích vyhlášek v BOZP ve stavebnictví Ing. Jan Adámek Obsah NV 362/2005 sb. NV 591/2006 sb. NV 499/2006 sb. ČSN Práce ve výškách a nad volnou hloubkou NV 362/2005 sb. o bližších požadavcích

Více

Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar

Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar Manipulace, montáž a údržba desek Polydar Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar Během přepravy a skladování dbejte zvýšené opatrnosti, aby jste zabránili poškrábání desek nebo poškození hran.

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

Montážní návod LWH 030

Montážní návod LWH 030 Montážní návod LWH 030 2 OBSAH Výstražné pokyny... 4 Bezpečnostní pokyny... 4 Instalační sada.... 5 Montáž na stěnu s dřevěnými fošnami... 6 Montáž na plné cihly a betonové tvárnice.................. 7

Více

Gerhardt Braun RaumSysteme. Poptávkový formulář

Gerhardt Braun RaumSysteme. Poptávkový formulář Gerhardt Braun RaumSysteme Poptávkový formulář Signum Dřevěné profily, Systém dělicích příček Forum Dřevotřískové desky, Systém dělicích příček Obsah Novum Ocelový plech, Systém dělicích příček Ferrum

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Dobříšský zámek CZ0213602 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Dobříšský zámek Kód lokality: CZ0213602 Kód lokality

Více

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení dilatačních spár BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z výroby BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z montáže 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 Dveřní domovní hovorové zařízení s elektrickým zámkem je komfortní zařízení, umožňující hovořit na dálku s návštěvníkem,nacházejícím se před dveřmi rodinného domku nebo

Více

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE TECHNICKÝ LIST PRVKY PLOTŮ OPĚRNÝCH ZDÍ EST NTUR I - VII EST NTUR I EST NTUR II EST NTUR III EST NTUR IV EST NTUR V EST NTUR VI EST NTUR VII moderní univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného

Více

Autor: Ing. Jan Červenák

Autor: Ing. Jan Červenák Autor: Ing. Jan Červenák Objekt Prostor a jeho dislokace Způsob uložení Systémy zajišťující mikroklima a jeho regulace Kontrolní měření mikroklimatu Nový - zadávací požadavky uživatele pro projektanta

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Obytný dům Zenklova 185 v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Prudká CZ0623329

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Prudká CZ0623329 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Prudká CZ0623329 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Prudká Kód lokality: CZ0623329 Kód lokality v ÚSOP: 3133

Více

Pokyny k pokládce masivní bambusové podlahy se zámkovým spojem

Pokyny k pokládce masivní bambusové podlahy se zámkovým spojem Pokyny k pokládce masivní bambusové podlahy se zámkovým spojem Před pokládkou Před instalací nechte podlahu v otevřených obalech v místnosti, ve které má být podlaha položená po dobu minimálně 48 hodin,

Více

www.ejouda.cz www.opra.cz

www.ejouda.cz www.opra.cz www.ejouda.cz www.opra.cz NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 1 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALI GYM MODEL 1 obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks

Více

D o k u m e n t a c e p r o ú z e m n í s o u h l a s

D o k u m e n t a c e p r o ú z e m n í s o u h l a s D o k u m e n t a c e p r o ú z e m n í s o u h l a s na akci: KŘP LBK REVITALIZACE AREÁLU PASTÝŘSKÁ II. ETAPA SO 04 ÚPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU Vedoucí projektant: Ing. Jiří Khol Mošnova 1167, Liberec 14 Zodpovědný

Více

Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001

Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001 Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001 Návrh konstrukce Na tomto místě bychom Vám chtěli poskytnout několik instrukcí. Dodržíte-li je, bude Vaše zelené hobby korunováno úspěchem a výsledek

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Protipožární a kouřotěsná jednokřídlá a dvoukřídlá vrata, teleskopické provedení. Montážní údaje: stav 01.04.2015. T30 EI 2 30 T90 EI 2 90 RS Sm

Protipožární a kouřotěsná jednokřídlá a dvoukřídlá vrata, teleskopické provedení. Montážní údaje: stav 01.04.2015. T30 EI 2 30 T90 EI 2 90 RS Sm Protipožární a kouřotěsná jednokřídlá a dvoukřídlá vrata, teleskopické provedení Montážní údaje: stav 01.04.2015 T30 EI 2 30 T90 EI 2 90 RS Sm Obsah Přehled obsahu Strana Jednokřídlá protipožární posuvná

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Štoly Velké Ameriky CZ0213621

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Štoly Velké Ameriky CZ0213621 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Štoly Velké Ameriky CZ0213621 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Štoly Velké Ameriky Kód lokality: CZ0213621

Více

Jak zlepšit kvalitu plazmového řezu

Jak zlepšit kvalitu plazmového řezu Jak zlepšit kvalitu plazmového řezu Následující referenční příručka nabízí několik řešení zaměřených na zvýšení kvality řezu. Je důležité vyzkoušet a propracovat se uvedenými návrhy, protože často existuje

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Loučeň - hotel Jivák CZ0213612

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Loučeň - hotel Jivák CZ0213612 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Loučeň - hotel Jivák CZ0213612 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Loučeň - hotel Jivák Kód lokality: CZ0213612

Více

Psí pisoár s odpadkovým košem 2) - 1 400 99

Psí pisoár s odpadkovým košem 2) - 1 400 99 TECHNICKÝ LIST PSÍ PISOÁR PSÍ PISOÁR Psí pisoár Solitair, Psí pisoár s odpadkovým košem betonový prvek (Psí pisoár) je vyráběn z prostého betonu na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

Studie Krásné Březno Poloostrov Východní výběžek

Studie Krásné Březno Poloostrov Východní výběžek Circular Flow Land Use Management (CircUse) Studie Krásné Březno Poloostrov Východní výběžek Report/Tasks Nr. XXXX Ústí nad Labem, Date 11/2011 Prepared by: Barbora Šerá VŠB TUO Fakulta stavební, 3. ročník

Více

RBA - DĚLENÉ. RBA dělené

RBA - DĚLENÉ. RBA dělené RBA dělené 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 011 1 1 RBA - DĚLENÉ Dvoudílný rozvaděč RBA je velmi úspěšnou verzí nástěnných rozvaděčů. Otvíratelné části rozvaděče umožňují snadný přístup

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více