EUROBATS Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EUROBATS Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry"

Transkript

1

2 EUROBATS Podzemní lokality jako jsou jeskyně, opuštěná důlní díla, pevnosti a tunely jsou významnými stanovišti netopýrů skutečně napříč celou Evropou. Na severu jsou využívány především jako zimoviště, jelikož poskytují ochranné podmínky, které netopýři potřebují. Na jihu, kde jsou v podzemí vyšší teploty, jsou využívány během roku jak pro rozmnožování, tak i jako zimoviště. Nejvýznamnější lokality mohou být využívány mnoha tisícovkami netopýrů, nicméně i lokality využívané jen malým počtem netopýrů, mohou být regionálně významné. Bohužel mnoho podzemních úkrytů má nejistou budoucnost. Některé jsou zasypány, uzavřeny nebo upraveny pro další použití, jiné jsou otevřeny pro nekontrolovanou turistiku nebo jsou těžce poškozeny nezvanými návštěvníky. V některých případech může ztráta jedné lokality ovlivnit netopýry v oblasti mnoha tisíc čtverečních kilometrů. Potřeba chránit a pečovat o tyto lokality vedla EUROBATS k projektu sestavení seznamu nejvýznamnějších podzemních lokalit v Evropě a přípravě této praktické příručky, která pomůže členským a areálovým státům chránit a pečovat o podzemní lokality způsobem, který bere v úvahu potřeby netopýrů. ISBN:

3 EUROBATS Ediční řada Číslo 2 Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry Tony Mitchell-Jones Zoltán Bihari Matti Masing Luísa Rodrigues

4 Mitchell-Jones, A. J., Bihari, Z., Masing, M. & Rodrigues, L. (2007): Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry. Ediční řada EUROBATS, číslo 2 (česká verze). Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů (UNEP/EUROBATS). Pro vzdělávací či neziskové účely lze tuto publikaci i její části dále šířit v jakékoliv podobě bez zvláštního povolení držitele autorských práv, avšak s podmínkou plné citace zdroje. Sekretariát UNEP/EUROBATS předem děkuje za zaslání kopie jakékoliv publikace, která využije tuto publikaci jako zdroj. Bez předchozího písemného souhlasu UNEP/EUROBATS nesmí být tato publikace použita k prodeji či jakémukoliv jinému komerčnímu účelu. Kopie anglické verze této publikace lze získat na adrese: UNEP / EUROBATS Secretariat United Nations Campus Hermann-Ehlers-Str Bonn, Germany Tel (+49) Fax (+49) Web Vydalo Ministerstvo životního prostředí s laskavým svolením UNEP/EUROBATS. Překlad: Eva Cepáková Sazba a tisk: Enigma s.r.o. Rok vydání: 2010 Náklad: ks Vytištěno na 100% recyklovaném papíře. ISBN: Foto na obálce: Létavec stěhovavý (Miniopterus schreibersii), Kypr.

5 Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry Podzemní lokality významné pro netopýry na území Evropy, vymezené na základě údajů smluvních stran EUROBATS a států v rámci působnosti Dohody. Na mapě jsou vyznačeny lokality zahrnuté v databázi k datu

6

7 Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry Obsah 1 Úvod 5 2 Jak netopýři využívají podzemní prostory Charakteristika podzemních prostorů Využití podzemních prostorů 6 3 Faktory ohrožující netopýry v podzemí Nadměrné rušení Zánik či změna využívání lokality 8 4 Ochrana lokalit Zákonná ochrana Spolupráce Spolupráce s jeskyňáři a dalšími organizacemi navštěvujícími podzemí Odstupňovaná ochrana lokalit Kodex ochrany netopýrů Informační tabule Fyzická ochrana Obecné aspekty Mříže Oplocení Vodní bariéry 24 5 Management lokalit Management v podzemí Pád či sesuv horniny v podzemí Jedovaté plyny Management v okolí vchodu Pád či sesuv horniny Dobytek a velcí savci Vegetace Osvětlení Management okolních biotopů 26 3

8 EUROBATS Ediční řada Číslo 2 6 Tvůrčí ochrana Manipulace s prouděním vzduchu a teplotou Znovuotevření uzavřených lokalit Zvětšení počtu úkrytových možností Vytvoření nových úkrytů Budování umělých jeskyní 30 7 Monitoring Monitoring netopýrů Fyzický stav lokality 37 Vysvětlivky 38 Použité zdroje informací 38 Autoři fotografií 38 Další literatura 38 4

9 Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry 1 Úvod Tato příručka, sestavená členy Poradního výboru EUROBATS, obsahuje doporučení týkající se všech aspektů ochrany a managementu podzemních lokalit využívaných netopýry. Pro účinnou ochranu podzemních lokalit je nezbytná kombinace dvou prvků: jednak legislativních a administrativních úprav, které umožňují dostatečně zdůraznit význam a ohrožení lokality, a dále fyzických ochranných opatření, která zabraňují vstupu nepovolaných osob. Při přípravě plánu péče pro danou lokalitu je třeba vzít v úvahu oba prvky současně. Legislativní a administrativní nástroje ochrany přírody a jejich uplatňování v praxi se v jednotlivých evropských zemích liší, v tomto ohledu tedy příručka obsahuje pouze základní principy, které je třeba přizpůsobit místním podmínkám. Naopak technické postupy při zajištění fyzické ochrany lokalit, např. instalace mříží či plotů, se tolik neliší, proto jsou zde uvedeny poměrně detailní návody. Snažili jsme se vycházet z praktických zkušeností získaných v různých částech Evropy a uvést široké spektrum vyzkoušených metod. Pro účely této příručky se pod pojmem podzemní lokality (resp. podzemní prostory) rozumí jeskyně a veškeré člověkem vybudované struktury, jejichž vnitřní prostředí se jeskyním velmi podobá. Jedná se např. o opuštěná důlní díla, tunely, sklepy, ledárny, skladovací prostory, vojenská zařízení a pevnosti. 5

10 EUROBATS Ediční řada Číslo 2 2 Jak netopýři využívají podzemní prostory 2.1 Charakteristika podzemních prostor Klíčovým znakem podzemních prostor je skutečnost, že jsou chráněny před venkovním prostředím, nedochází zde tedy k prudkým změnám teploty a vlhkosti. Ve velkých podzemních prostorech, kde je proudění vzduchu minimální, se teplota v průběhu roku příliš nemění a pohybuje se okolo průměrné roční teploty v dané oblasti. Hlavními faktory, které ovlivňují vnitřní teplotu a určují, do jaké míry odráží změny venkovní teploty, jsou vzdálenost od vchodu a také intenzita a směr proudění vzduchu. Konfigurace lokality může také ovlivnit vnitřní mikroklima. Např. dómy ve stropní části zadržují stoupající teplý vzduch, zatímco do spodních částí systému klesá studený vzduch. 2.2 Využití podzemních prostor Původními úkryty netopýrů byly zejména stromy a jeskyně (včetně skalních puklin). Zatímco stromové úkryty mají krátkou životnost, pravděpodobně kratší než je délka života většiny druhů netopýrů, jeskyně představují stálé úkryty, které mohou být využívány mnoha generacemi netopýrů. Tento rozdíl se odráží i ve způsobu využívání obou typů úkrytů, a to i v současnosti, kdy netopýři osídlují také budovy. Stromové druhy, jako např. Nyctalus noctula, využívají větší množství úkrytů, které často střídají, zatímco jeskynní druhy, jako např. vrápenci, zůstávají věrní stejné lokalitě po celý život. Netopýři mohou podzemní úkryty využívat ve všech fázích svého životního cyklu, v závislosti na teplotě v dané oblasti. V severní Evropě, kde je průměrná roční teplota nízká, jsou tyto lokality využívány hlavně pro zimování, k rozmnožování zde dochází spíše vzácně. Druhy, které se kdysi rozmnožovaly v podzemí (např. vrápenci), osídlily teplé půdy budov. Vyšší průměrné teploty v jižní Evropě umožňují rozmnožování a zimování širšího spektra druhů. Netopýři vyhledávají dynamické jeskynní systémy, kde dochází k proudění vzduchu a tím vznikají určité teplotní rozdíly. Jednotlivé druhy netopýrů mají také odlišné nároky na teplotu na zimovišti. V jednoduchých dynamických systémech, jako jsou slepě ukončené tunely a horizontální štoly, kde dochází ke konvekčnímu proudění, je teplota uvnitř lokality do značné míry ovlivněna velikostí lokality, její konfigurací a polohou. V důsledku konvekce proudí v létě dovnitř teplý vzduch a v zimě chladný vzduch. Dómy a výklenky ve stropě mohou zadržovat teplý vzduch, naopak chladný vzduch setrvává v částech nalézajících se níže než vchod viz obr. 1. Okolní vegetace a topografie jsou také velmi důležité, neboť netopýři vyžadují, aby okolí vchodu do podzemního prostoru bylo kryté. Nedynamické systémy bez proudění vzduchu jsou obvykle pro zimování příliš teplé, ale mohou být využívány jako dočasné letní úkryty. 6

11 Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry Efekt oteplování Efekt ochlazování Proud teplého vzduchu Proud chladného vzduchu Obr. 1. Proudění vzduchu v podzemních prostorech. Teplota hluboko v podzemí se blíží průměrné roční teplotě v dané oblasti. V létě, kdy je venkovní teplota vyšší než teplota v podzemí, se teplý vzduch pronikající do podzemí ochlazuje, zahušťuje a klesá (obrázek nahoře). V zimě je proudění vzduchu opačné, studený vzduch se ohřívá a stoupá (obrázek dole). Dómy ve stropě jsou vždy nejteplejšími místy. 7

12 EUROBATS Ediční řada Číslo 2 3 Faktory ohrožující netopýry v podzemí 3.1 Nadměrné rušení Netopýři jsou schopni snášet mírné rušení v období rozmnožování i zimování a dokážou si zvyknout na určitou intenzitu lidské činnosti, rozsáhlé rušení však vede k opuštění lokality nebo způsobí zvýšenou mortalitu. V některých velkých jeskynních systémech mohou vedle sebe existovat netopýři i jeskyňáři, je však třeba, aby jeskyňáři byli dostatečně ohleduplní a netopýry nerušili. Na řadě míst však měla jeskyňářská činnost na netopýry prokazatelně negativní dopad, došlo i k opuštění některých významných lokalit. Rostoucí využití podzemních prostor outdoorovými centry a neregulovaným turismem představuje další hrozbu, protože lidé podnikající tyto aktivity nemají takové pochopení pro ochranu jeskynní fauny jako členové specializovaných organizací. Frekvence návštěv je také problém: outdoorová centra obvykle fungují po celý týden, takže na lokalitě může docházet k častým návštěvám relativně velkých skupin nezkušených osob. Některé lokality jsou dobře dostupné i bez speciálního vybavení a výcviku. Zde může docházet k náhodnému rušení zvědavými turisty, vandalismu, zapalování ohňů, vzniku skládek toxického odpadu nebo dokonce k úmyslnému zabíjení netopýrů. 3.2 Zánik či změna využívání lokality Podzemní lokality mohou být předmětem různých změn, které mohou mít pro netopýry negativní důsledky. Místní úřady, báňská správa a majitelé pozemků často z důvodů bezpečnosti a zákonné odpovědnosti nechávají zavalit opuštěné šachty a v některých případech uzavřou jeskyně či štoly tak, že je znepřístupní i netopýrům. I v případě, že lokalita zůstane přístupná, může částečné uzavření či zatarasení vchodu pozměnit proudění vzduchu a způsobit tak změny teploty v systému. V některých oblastech pokračuje zánik potenciálních zimovišť významnou rychlostí. Tunely jsou opravovány, přeměňovány na sklady či střelnice, nebo jsou znovu otevírány k původnímu účelu; jeskyně jsou zpřístupňovány veřejnosti, jeskyně a štoly jsou vytěžovány v rámci komerčních těžebních aktivit. I v případě, že má jeskyně či štola zůstat otevřená, instalace vrat či mříží provedená nevhodným způsobem může mít negativní dopad na netopýry, proto je vždy třeba obrátit se na příslušnou SOOP 1. I docela malé změny v topografii lokality, uvnitř i vně, mohou dalekosáhle ovlivnit její využitelnost netopýry, zejména z důvodu změn proudění vzduchu a následně teploty a vlhkosti. Některé pečlivě naplánované změny mohou netopýrům prospět, jiné však mohou snížit využitelnost lokality. 1 Statutární organizace ochrany přírody viz 8 Vysvětlivky, str. 38.

13 Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry 4 Ochrana lokalit 4.1 Zákonná ochrana Určitý stupeň ochrany je netopýrům přiznáván ve všech evropských zemích, velmi se však liší konkrétní podoba této ochrany a míra vymáhání příslušných zákonů. V Evropské unii jsou netopýři a místa jejich rozmnožování a odpočinku chráněni směrnicí Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Všechny druhy netopýrů jsou uvedeny v příloze IV (Druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, které vyžadují přísnou ochranu) a některé zároveň i v příloze II jakožto druhy vyžadující vyhlášení zvláštních oblastí ochrany. Členské státy EU mají povinnost začlenit tato ustanovení do své vlastní legislativy tak, aby byla v souladu se Směrnicí. Mnohé evropské země jsou také signatáři Bernské úmluvy, která vyžaduje přísnou ochranu druhů uvedených v příloze II. Ta zahrnuje všechny netopýry s výjimkou Pipistrellus pipistrellus (sensu lato), který je uveden v příloze III. Podrobnosti lze nalézt na webových stránkách Bernské úmluvy. Země, které jsou smluvními stranami Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (UNEP/EUROBATS), přijaly zvláštní závazky týkající se ochrany netopýrů a jejich stanovišť. Jedním z nich je ochrana a monitoring významných podzemních lokalit, uznané jako zásadní předpoklad ochrany netopýrů. Většina smluvních stran EUROBATS zároveň podepsala Bonnskou úmluvu (UNEP/CMS). Tato úmluva uvádí všechny druhy netopýrů v příloze II. Jedná se o stěhovavé druhy, které mohou být předmětem zvláštních dohod. Řada druhů netopýrů je zahrnuta v Červeném seznamu IUCN. Přestože tato skutečnost nemá žádné přímé legislativní důsledky, je v mnoha zemích využívána jako důležité kritérium při výběru druhů zasluhujících ochranu. 4.2 Spolupráce Spolupráce s jeskyňáři a dalšími organizacemi navštěvujícími podzemí Vlastnictví pozemků má v různých zemích Evropy různou podobu, některé podzemní lokality mají soukromé majitele, jiné vlastní stát. V řadě zemí však při ochraně těchto lokalit a regulování počtu návštěvníků hrají významnou roli jeskyňářské organizace a skupiny zájemců o historii důlních děl 2. Přístup do mnoha jeskyní a důlních děl je omezen, ať už z důvodu bezpečnosti, ochrany před sběrateli nerostů či ochrany vodního zdroje. Klíče od vrat, mříží či oplocení mohou být uloženy u příslušných jeskyňářských organizací, které regulují počet návštěvníků podle dohody s vlastníkem či státem.vzhledem k tomu, že jeskyňáři a další zodpovědné organizace mají zájem na ochraně jeskynních jevů, a to včetně fauny, je důležité, aby tyto subjekty a ochránci netopýrů navzájem spolupracovali a aby ochrana podzemních lokalit probíhala po dohodě obou stran. 2 Jedná se o organizace sdružující zájemce o opuštěná důlní díla, pevnosti a další podzemní prostory. 9

14 EUROBATS Ediční řada Číslo 2 Všechny jeskyňářské organizace provádějí školení svých členů o bezpečnosti práce a ochraně podzemního prostředí. V rámci těchto školení mohou ochránci netopýrů jeskyňářům objasnit nároky netopýrů, jejich citlivost vůči rušení a možnosti jejich ochrany Odstupňovaná ochrana lokalit Pro udržení dobrých vztahů s jeskyňářskými organizacemi je důležité, aby ochránci netopýrů nepožadovali zbytečná omezení činnosti jeskyňářů a aby veškerá omezení, týkající se místa a doby pobytu jeskyňářů v podzemí byla plně opodstatněna a vysvětlena. Jednou z cest je zavedení systému odstupňované ochrany. Jeho přesná podoba bude záviset na přístupu jednotlivých zemí k vlastnictví jeskyní a jejich využívání, obecně se však jedná o rozdělení lokalit do několika skupin podle odlišné významnosti pro netopýry a tedy i odlišného stupně omezení jeskyňářských aktivit. Příklad takového systému je uveden v tabulce níže Kodex ochrany netopýrů Významným krokem pro rozvoj vztahů s ostatními návštěvníky podzemních lokalit je vytvoření kodexu ochrany netopýrů. Tento kodex uvádí důvody, proč netopýři zasluhují zvláštní péči, a stanoví, jak by se návštěvníci podzemí měli chovat. Důležité však také je, aby osoby zabývající se sledováním netopýrů respektovaly ochranu ostatních podzemních jevů, jako jsou různé skalní, bahenní a krasové útvary v jeskyních a historické artefakty v důlních dílech. Příklad kodexu ochrany netopýrů, vytvořený podle vzoru používaného ve Velké Británii, je uveden na str. 11. Text lze přizpůsobit místním podmínkám, většina zásad týkajících se kontaktu s netopýry by však měla být zachována. Stupeň Význam lokality z hlediska výskytu netopýrů Doporučení pro jeskyňáře 1 Výskyt netopýrů není znám Navštěvování lokality není omezeno. Případná pozorování netopýrů ohlaste prosím kontaktní osobě. 2 Výskyt malého počtu netopýrů 3 Sezónní výskyt velkého počtu netopýrů 4 Celoroční výskyt velkého počtu netopýrů Navštěvování lokality není omezeno. V jeskyni se chovejte v souladu s kodexem ochrany netopýrů. Navštěvování lokality je sezónně omezeno. V určeném období nenavštěvujte vymezené části jeskyně. V ostatních částech roku se chovejte v souladu s kodexem ochrany netopýrů. Jeskyně je celoročně uzavřena. Po dohodě je možný vstup malých skupinek návštěvníků. Omezení počtu osob a vymezení povolených tras může být stanoveno managementovým plánem. 10

15 Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry Kodex ochrany netopýrů příklad Jeskyně a důlní díla a také přírodní útvary, artefakty a fauna nacházející se v těchto podzemních prostorech jsou součástí našeho národního dědictví. Všichni návštěvníci podzemních prostorů by měli dbát na zachování těchto lokalit pro současné i budoucí generace. Vždy se řiďte pravidly pro bezpečnost a ochranu podzemních jevů, které stanoví jeskyňářské organizace a skupiny zájemců o historii důlních děl. Kontaktujte jejich místní organizace a informujte se ohledně vstupu na lokalitu a bezpečnostních podmínek. Buďte ohleduplní k zimujícím netopýrům. Často bývají ukrytí ve štěrbinách a puklinách a nejsou proto vidět. I když je nevidíte, neznamená to, že tam nejsou! Prosíme osoby navštěvující lokality s výskytem netopýrů za účelem rekreace, aby se chovaly v souladu s tímto kodexem a respektovaly případná omezení na lokalitách zvláště významných pro netopýry. Vzhledem k tomu, že rušení může mít na netopýry silně negativní dopad, provádějí sledování netopýrů v podzemních prostorech pouze autorizované osoby, které prošly příslušným výcvikem. Autorizace je udělována v případě pečlivě naplánovaných projektů základního průzkumu a monitoringu a příležitostně také pro účely vědeckého výzkumu. Kontakt s netopýry Netopýrů se nedotýkejte a nemanipulujte s nimi (pokud se nejedná o licencované osoby, i tehdy pouze v nutných případech). Dávejte také pozor, abyste při pohybu v chodbách s nízkým stropem nesrazili netopýry z jejich stanoviště. Nefotografujte zimující netopýry. Použití blesku může netopýry výrazně rušit. Zimující netopýry nezahřívejte, může dojít k probuzení ze zimního spánku. Nestůjte přímo pod nimi a nezdržujte se v malých prostorech, i vaše tělesné teplo může vzduch ohřát natolik, že se netopýři probudí. Nesviťte na netopýry silným světlem. Světlo i teplo vyzařované světelným zdrojem může vést k probuzení netopýrů. Na zimovištích netopýrů nepoužívejte karbidové lampy ani jiný otevřený oheň. Karbidové lampy jsou obzvláště nevhodné, neboť vydávají velké množství tepla a dýmu. V podzemí nekuřte a nedělejte hluk. Jakýkoliv silný podnět, včetně kosmetických přípravků s intenzivní vůní, může vést k probuzení netopýrů. Na zimoviště netopýrů nevoďte velké skupiny lidí. Ani záchranářský výcvik by neměl probíhat v období, kdy jsou na lokalitě netopýři přítomni. U vchodu do podzemního prostoru nezapalujte oheň, kouř může netopýry probudit. Provádění těžebních prací vždy předem konzultujte s odborníky. Použití výbušnin je problematické, kromě samotného výbuchu vadí i následné šíření dýmu. Na lokalitách s výskytem netopýrů by měl být odstřel prováděn pouze v období, kdy netopýři nejsou přítomni, a v místech, která nejsou netopýry využívána. Těžební zásahy mohou změnit mikroklima netopýřích úkrytů. Zdroj: Upraveno podle Hutson, A.M., Mickleburgh, S & Mitchell-Jones, A.J. (1995): Bats underground: a conservation code. Bat Conservation Trust, London. 11

16 EUROBATS Ediční řada Číslo Informační tabule Ochránci netopýrů polohu významných lokalit často raději utajují. V případě podzemních lokalit uzavřených pomocí mříží či oplocení však může být užitečné instalovat informační tabuli vysvětlující, proč je daná lokalita chráněna proti vstupu nepovolaných osob. Tento krok musí být projednán s vlastníkem pozemku; je třeba také zhodnotit riziko poškození vandaly. Pokud jsou namístě obavy ohledně zveřejnění přítomnosti netopýrů, alternativní možností je vyvěsit tabuli informující, že lokalita byla uzavřena z bezpečnostních důvodů. Pokud je lokalita chráněna jen v určité části roku (např. po dohodě s jeskyňářskými organizacemi), tabule by měla tuto skutečnost vysvětlit a uvést, kdy je lokalita otevřena návštěvníkům. V některých významných jeskyních dochází k rušení náhodnými turisty, protože vchod do jeskyně se nachází poblíž značené veřejné stezky. Pomoci může změna trasy a přemístění značek. 4.3 Fyzická ochrana Obecné aspekty Nejčastěji vyžadované ochranné opatření v případě jeskyň a důlních děl je fyzická ochrana proti rozsáhlému rušení. Obvykle je ve vchodu do podzemního prostoru instalována mříž, která umožňuje volný pohyb netopýrů a zamezuje vstupu lidí. V některých případech je nutné místo mříže použít např. bezpečnostní plot. Na lokalitách, kde má být instalována mříž či oplocení, je důležité monitorovat počty netopýrů před a po instalaci a sledovat tak příznivý či negativní vliv tohoto opatření. Některé druhy netopýrů reagují na přítomnost mříží negativně. Platí to zejmé- na pro druhy Miniopterus schreibersii (ve všech částech roku) a Rhinolophus mehelyi, R. euryale, Myotis myotis a M. blythii (v období rozmnožování). Výzkum na lokalitách v Portugalsku a ve Francii ukázal, že: po instalaci mříží netopýři jeskyni opustili, alespoň krátkodobě rychlost letu se snížila výška letu se snížila intenzita kroužení v blízkosti vchodu se zvýšila počet přistání na stropě, stěnách a na mříži se zvýšil. Na základě těchto výsledků lze říci, že mříže vyplňující celý vchod nejsou vhodným řešením v případě úkrytů využívaných velkými koloniemi těchto druhů (ve výše uvedených obdobích), místo toho by mělo být použito oplocení nebo jiné opatření. U lokalit používaných letními koloniemi netopýrů je vždy třeba dbát zvýšené pozornosti, protože netopýři zde proletují skrz mříže s mnohem větší frekvencí než na lokalitách využívaných pouze v zimě. Na letních lokalitách mohou jednotliví netopýři proletět skrz mříž několikrát za noc, zatímco na zimovištích pouze jednou či dvakrát za měsíc. Na lokality využívané v období podzimních přeletů je třeba pohlížet podobně jako na letní lokality, aktivita netopýrů zde může být v krátkém období roku velmi vysoká. Mají-li být mříže či oplocení úspěšné, je nutné jejich instalaci pečlivě naplánovat. Důležité jsou následující body. Pokud je lokalita využívána netopýry, je nutné jakékoliv zásahy konzultovat s příslušnou regionální či národní organizaci ochrany přírody (SOOP). Mříže či oplocení, navržené a instalované nevhodným způsobem, mohou poškodit úkryty netopýrů. SOOP si také může vést záz- 12

17 Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry namy o průběhu zásahu. Instalace mříží a oplocení je často nákladná a příslušná SOOP může finančně přispět na výdaje spojené s ochranou netopýřích úkrytů a navrhnout další zdroje financování. Před instalací mříží je třeba zjistit, které druhy využívají lokalitu celoročně. Některé druhy se totiž mřížím vyhýbají; v takových případech je nutné použít oplocení. Přitom je třeba zvážit letní i zimní využití úkrytu; sběr těchto dat může trvat několik let. Vlastní instalace by neměla být prováděna v období, kdy může dojít k rušení netopýrů. Vliv mříží či oplocení by měl být zhodnocen dopředu. U obzvláště významných lokalit lze tento vliv studovat např. pomocí dočasně instalovaných plastových mříží. Po instalaci je třeba sledovat využívání lokality netopýry (frekvenci vletů a výletů). Je nutné získat povolení majitele, případně nájemců pozemku. Povinnosti a ujednání související se vstupem na lokalitu je vhodné ošetřit v provozní smlouvě. Majitelé pozemků často instalaci a údržbu mříží či oplocení uvítají, aby nemuseli čelit obavám ohledně bezpečnosti a poru-šování zákona. Při přípravě provozní smlouvy je vhodné obrátit se na nevládní organizace (NGO 3 ) zabývající se ochranou přírody, které mají s takovými smlouvami zkušenosti. Pokud je lokalita využívána jeskyňáři, zájemci o historii důlních děl apod., je třeba veškerá ujednání týkající se vstupu těchto zájmových skupin na lokalitu dohodnout před započetím prací. V opačném případě jsou vážně poškozeny vztahy s příslušnými jeskyňářskými organizacemi, což může vést k opakovanému poškozování nebo ničení mříží či oplocení. U vysoce rizikových lokalit nacházejících se ve městech lze zajistit časté či neustálé sledování mříže či oplocení prostřednictvím profesionální bezpečnostní služby, zabezpečovacích systémů či průmyslové televize Mříže Mají-li být mříže efektivní a bezpečné, měly by mít otvory vhodných rozměrů a konstrukci podle podmínek příslušné lokality. V úvahu je třeba vzít následující skutečnosti: Rozměr otvorů je jedna z nejdůležitějších veličin, protože některé druhy netopýrů, zejména vrápenci, nejsou ochotní proletovat úzkými štěrbinami. Doporučován je svislý rozměr 150 mm (takovými otvory však mohou prolézt děti). Na některých lokalitách nebo v dolní části mříže (nebo v případě, že tak stanoví zákon) lze použít o něco menší svislý rozměr. Jako rozumný kompromis se v těchto případech jeví rozměr 130 mm. Na jedné britské lokalitě využívané netopýry v době přeletů však bylo zjištěno, že mříž s otvory těchto rozměrů negativně ovlivnila chování netopýrů rodu Myotis. 3 Nevládní organizace (NGO) viz Vysvětlivky, str. 38. Štola opatřená mříží poblíž norského Osla. Zimoviště malého počtu netopýrů. 13

18 EUROBATS Ediční řada Číslo 2 Při plánování konstrukce mříží dbejte na to, aby byl rozměr otvorů správně popsán. Technici obvykle uvádějí vzdálenosti mezi středy. Např. při použití armovacích prutů o průměru 20 mm (poloměr = 10 mm) musí být vzdálenost mezi středy prutů 170 mm, aby rozměr otvoru byl 150 mm. Mříže by měly vždy být konstruovány tak, aby umožňovaly vstup povolaných osob a také z bezpečnostních důvodů. U vchodů malých rozměrů je často nejvýhodnější mít celou mříž odklápěcí, zasazenou v nosném rámu. Toto řešení je vhodné zejména v případech, kdy je třeba zamřížovat dveřní otvor, protože nosný rám, závěsy a zámek lze schovat za veřejemi. Velké mříže je nutné napevno ukotvit do podkladu a opatřit dvířky o rozměrech minimálně 500 x 500 mm. Tato dvířka mohou být odklápěcí nebo posuvná, podle podmínek v dané lokalitě. Pokud jsou použity dveřní závěsy, musí být dostatečně robustní nebo kryté tak, aby je nebylo možné snadno uříznout. Štola v kamenolomu opatřená mříží, Kent, Velká Británie. Významná lokalita v dané oblasti. Pokud je svislý rozměr otvorů mm, vodorovný rozměr by měl být větší. Příliš široké otvory však nejsou vhodné, umožňují vandalům snadno mříž zničit např. pomocí heveru. Vodorovný rozměr otvorů lze zvolit s ohledem na celkovou šířku mříže, měl by se však pohybovat v rozmezí mm (u lokalit využívaných vrápencem velkým je třeba použít rozměr 750 mm). Štola v křídovém lomu opatřená mříží. Malá štola ve svahu opatřená mříží, Velká Británie. Zámek by měl být nejslabší součástí mříže, aby případný vetřelec odhodlaný ji zničit se zaměřil raději na tuto relativně levnou a snadno nahraditelnou věc než na vlastní mříž. Zámek by však neměl být příliš subtilní a měl by být instalován tak, aby nebylo snadné ho uříznout či vypáčit. Na druhé straně musí být zámek přístupný pro případy, kdy jej někdo poškodí (např. zalije epoxidovým lepidlem) a je nutné jej nahradit. Alternativním řešením je zámek ukrýt. 14

19 Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry Velká štola opatřená mříží, S. Limburg, Nizozemí. Při výběru vhodného materiálu je třeba zvážit ohrožení lokality a množství dostupných financí. U lokalit, kde je riziko poškození vandaly nízké, může být vhodným materiálem měkká ocel. Jedná se o levný materiál, je však snadné jej přeříznout a také poměrně rychle podléhá korozi. Hlavní výhodou je, že mříž z tohoto materiálu lze sestavit a upevnit přímo na místě s použitím přenosného svářecího vybavení. U lokalit, kde je riziko vandalismu vyšší nebo kde má být instalována předem vyrobená mříž, by měla být použita tvrzená ocel (zejména v nejexponovanějších částech mříže). Mříž vybudovaná z úhelníků, Lambertsberg, Německo. Běžně dostupné jsou armovací pruty o průměru 20 či 25 mm, které jsou i poměrně odolné vůči korozi a není snadné je uříznout pilkou na železo. Použít lze i tvrdší druhy oceli, např. manganové slitiny, tyto materiály jsou však většinou drahé a některé z nich se obtížně řežou a svářejí. Informace o vhodném materiálu získáte u dodavatelských či zpracovatelských firem. U lokalit s obzvlášť vysokým rizikem vandalismu je lepší mříž sestavit z ocelových trubek o průměru 100 mm (tloušťka 8 mm), vyplněných betonem, štěrkem a armovacím prutem (obr. 2). Tyto mříže odolají řezání elektronářadím a ohýbání, i použití silného heveru (viz org/article.php3?id_article=354). Bezpečnostní vchodové dveře, Gauberg, Německo. Alternativním řešením jsou mříže vybudované z kompaktních kusů úhelníků. Tyto mříže svým masivním vzhledem odradí případné vetřelce, je však třeba dávat pozor na to, aby nebylo ovlivněno proudění vzduchu. Malé a středně velké mříže lze většinou předem vyrobit ze směsi armovací prutů a úhelníků, na lokalitě pak případně upravit jejich velikost. Velké mříže lze předem vyrobit po kusech a ty následně při osazování sešroubovat či svařit. 15

20 EUROBATS Ediční řada Číslo 2 Vhodná je ochrana mříží proti korozi. Nejlepším prostředkem je pozinkování již při výrobě (zinkování ponorem), další možností je nátěr antikorozním přípravkem. Použít lze i přípravky na bázi epoxidové pryskyřice. Naopak nevhodné jsou nátěry s dlouhotrvajícím zápachem, např. asfalt. Při vhodném návrhu a konstrukci lze vyrobit mříž, která je extrémně silná a odolná vůči poškození. Je však třeba mít na paměti, že žádná mříž není zcela bezpečná před výkonným svářecím či řezacím vybavením a že dostatečně dlouhý útok odhodlaného vetřelce nakonec zdolá jakoukoliv mříž. Náklady na opravu jsou obvykle úměrné ceně původní mříže. Nejlepší je umístit mříž do místa, kam je vidět z venku, což také částečně odradí případné vandaly. Mříž je nutné instalovat tak, aby neovlivňovala proudění vzduchu na lokalitě. Nevhodné je umístění mříže v nejužší části vchodu, kde může zásadním způsobem ovlivnit proudění vzduchu. Pokud je nejužší část jediným logickým místem, kde lze mříž umístit (např. dveřní otvor), je nutné překážku co nejvíce zredukovat, zejména u země a ve stropní části. Ocelové trubky o průměru 10 cm a tloušťce 5 mm, vyplněné betonem, štěrkem a armovacím prutem Vzdálenost trubek cm Posuvná trubka Detail posuvné trubky (vchod) Čep Posuvná trubka Pevná trubka Visací zámek Obr. 2. Speciální typ mříže používaný ve Francii. Trubky jsou vyplněny štěrkem, ocelí a cementem a jsou tedy vysoce odolné. 16

Netopýři v budovách. Rekonstrukce a řešení problémů

Netopýři v budovách. Rekonstrukce a řešení problémů Netopýři v budovách Rekonstrukce a řešení problémů Netopýři v budovách Rekonstrukce a řešení problémů Obsah Tato publikace vznikla díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí ČR, Deutsche Bundesstiftung

Více

Ochrana rorýsů a netopýrů při rekonstrukcích budov

Ochrana rorýsů a netopýrů při rekonstrukcích budov Ochrana rorýsů a netopýrů při rekonstrukcích budov Úvodem Jak stará je historie soužití člověka, ptáků a netopýrů pod jednou střechou? Přesnou odpověď bohužel neznáme, neexistují o ní žádné věrohodné údaje.

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

Břehule. říční. praktické a právní aspekty ochrany v podmínkách ČR

Břehule. říční. praktické a právní aspekty ochrany v podmínkách ČR Břehule říční praktické a právní aspekty ochrany v podmínkách ČR 1 2 V ústí nilském u Heraklie v Egyptě, vypravuje Plinius, vlaštovky dělají si hnízdo vedle hnízda a budují takto proti rozvodnění řeky

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Energetická účinnost budov. Studentská příručka

Energetická účinnost budov. Studentská příručka Energetická účinnost budov Studentská příručka Edice CZ 1.0 - září 2009 Aktualizované verze ke stažení na webu projektu IUSES www.iuses.eu. Prohlášení Tento projekt je financován s podporou Evropského

Více

PÉČE O NETOPÝRY. Metodika péče o nalezené, zraněné a hendikepované netopýry. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 21

PÉČE O NETOPÝRY. Metodika péče o nalezené, zraněné a hendikepované netopýry. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 21 Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 21 PÉČE O NETOPÝRY Metodika péče o nalezené, zraněné a hendikepované netopýry Helena Jahelková, Pavlína Hájková Anna Bláhová ZO ČSOP 11/30 Nyctalus Praha, 2009

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora.

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora Marek Velička Ostrava 2013 Recenzent: prof. Ing. Miroslav Příhoda,

Více

Zazimování stromů. Zazimování zahrady. Jana Kneschke 12. října 2006

Zazimování stromů. Zazimování zahrady. Jana Kneschke 12. října 2006 Zazimování zahrady Jana Kneschke 12. října 2006 Bohatství stromů je uložené ve sklepích, zavařené v almarách, zkompotované ve spížích. Stromy odhodily listí. Celá zahrada se připravuje na zimu. A vy jí

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Ing. Belica Petr Ing. Hlaváč Josef Kubešová Marie Lenža Libor Ing. Mužík Miloslav Ing. Panovec Zbislav, CSc. Ing. Štekl Zdeněk Ing. Tesaříková

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

Obnovitelné zdroje energie Přehled druhů a technologií

Obnovitelné zdroje energie Přehled druhů a technologií Obnovitelné zdroje energie Přehled druhů a technologií www.mzp.cz/oze Bílá linka pro obnovitelné zdroje energie: 267 312 002 Obnovitelné zdroje energie Přehled druhů a technologií Obsah Úvodní slovo ministra..............................................................................................

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 2 2012 Unikátní výtahy na Vysoké peci č.1 6 7 TÜV SÜD hodnotí elektromobily v reálném prostředí 8 9 Nezávislá kontrola jako nástroj investora k minimalizaci

Více

Tepelné izolace. Rady, tipy, informace

Tepelné izolace. Rady, tipy, informace Tepelné izolace Rady, tipy, informace Obsah Tepelné ztráty 2 Druhy tepelných ztrát 3 Energetická náročnost budov 4 Snižování energetické náročnosti budov 5 Průkaz energetické náročnosti budovy 7 Energetický

Více

lesnický průvodce Certifikovaná metodika Ing. Ivan Kuneš, Ph.D. Ing. Martin Baláš Ing. Kateřina Millerová Ing. Vratislav Balcar, CSc.

lesnický průvodce Certifikovaná metodika Ing. Ivan Kuneš, Ph.D. Ing. Martin Baláš Ing. Kateřina Millerová Ing. Vratislav Balcar, CSc. VNÁŠENÍ LISTNATÉ PŘÍMĚSI A JEDLE DO JEHLIČNATÝCH POROSTŮ JIZERSKÝCH HOR lesnický průvodce Certifikovaná metodika Ing. Ivan Kuneš, Ph.D. Ing. Martin Baláš Ing. Kateřina Millerová Ing. Vratislav Balcar,

Více

Tepelná čerpadla. Rady, tipy, informace. Rady, tipy, informace

Tepelná čerpadla. Rady, tipy, informace. Rady, tipy, informace Tepelná čerpadla Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Obsah Tepelná čerpadla 1 Co je tepelné čerpadlo? 2 Je pro náš dům tepelné čerpadlo vhodným řešením? 3 Instalace tepelného čerpadla v rámci rekonstrukce

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

VÝROBA PLOCHÉHO SKLA A KONKURENCESCHOPNÉ NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V EU. VÝKONEM, UDRŽITELNOSTÍ a SCHOPNOSTMI k nízkouhlíkové budoucnosti EU

VÝROBA PLOCHÉHO SKLA A KONKURENCESCHOPNÉ NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V EU. VÝKONEM, UDRŽITELNOSTÍ a SCHOPNOSTMI k nízkouhlíkové budoucnosti EU VÝROBA PLOCHÉHO SKLA A KONKURENCESCHOPNÉ NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V EU VÝKONEM, UDRŽITELNOSTÍ a SCHOPNOSTMI k nízkouhlíkové budoucnosti EU Překlad do češtiny zajistila Asociace sklářského a keramického

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

S energií efektivně. Příručka pro energeticky efektivní domácnost. hlavní město praha

S energií efektivně. Příručka pro energeticky efektivní domácnost. hlavní město praha hlavní město praha S energií efektivně Příručka pro energeticky efektivní domácnost Úspory elektřiny v domácnosti Úspory tepla při vytápění a ohřevu teplé vody Jak vybrat správný zdroj tepla Fotovoltaické

Více

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty 4 6 18 19 22 26 35 39 42 44 47 51 56 59 64 64 70 71 71 72 73 76 78 80 84 ÚVODNÍ BLOK (ODBORNÝ GARANT

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Oddělovací převodníky MTL 5000. Zenerovy bariéry MTL 7700. Měření zbytkové vlhkosti sypkých látek Mütec. Oddělovací převodníky MTL 4000

Oddělovací převodníky MTL 5000. Zenerovy bariéry MTL 7700. Měření zbytkové vlhkosti sypkých látek Mütec. Oddělovací převodníky MTL 4000 2009 YSLIVNA 2009 IVNA 2009 009 IVNA 2009 MYSLIVNA 2009 Zenerovy bariéry MTL 7700 Oddělovací převodníky MTL 5000 Měření zbytkové vlhkosti sypkých látek Mütec Oddělovací převodníky MTL 4000 Jiskrově bezpečné

Více

2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY

2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY 2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY 2.1 ÚVOD Požární ochrana staveb je založena na dvou základních přístupech, kterými jsou: a) pasivní požární ochrana tj. řešení stavby

Více

Good. Governance. Energy Efficiency

Good. Governance. Energy Efficiency Good Governance Energy Efficiency GovernEE: směřujeme k větší účinnosti veřejných budov Jako starosta města, které je hlavním partnerem projektu GovernEE, mám tu čest uzavřít tříletou úspěšnou spolupráci

Více