Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Hospodářská politika. Ing. Dagmar Palatová.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Hospodářská politika. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz"

Transkript

1 Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Hospodářská politika Ing. Dagmar Palatová

2 Příčiny státní intervence do hospodářství počátek 20. století - vývoj hospodářských poměrů a ekonomické teorie: přehodnocení předpokladu dokonalé konkurence vysvětlení cyklických oscilací ekonomiky a jejich příčin vyhodnocení tendencí vývoje hospodářských cyklů hospodářský rozvoj byl doprovázen řadou závažných sociálních důsledků rostoucí labilita hospodářství byla vysvětlována klesající účinností tržní koordinace zrod nové makroekonomie obsahující teoretické zdůvodnění nové role státu v hospodářství 2

3 Příčiny státní intervence do hospodářství požadavky na státní intervence: existence externalit existence veřejných statků zajištění potřebné efektivnosti a stability systému důraz na spravedlnost v rozdělovacích procesech 30. léta 20. stol. - teoretické rozpracování hospodářské politiky jako politiky stabilizační 3

4 Co je to hospodářská politika? 1. praktická činnost prováděná vládou (avšak nejen jí), činnost sledující určité hospodářské a sociální cíle 2. hospodářská věda jako vědní disciplína 4

5 Hospodářská politika předmětem zkoumání je analýza cílů, které sleduje stát v hospodářství a nástrojů používaných k dosažení stanovených cílů stát vstupuje do hospodářských procesů jeho intervenční zásahy ovlivňují: hospodářské procesy a jejich průběh prostředí, ve tkerém dochází k rozhodování tržních subjeků očekávání tržních subjektů 5

6 Příčiny selhání trhu a státních zásahů Mikroekonomické nedokonalá konkurence nedostatek informací existence přirozeného monopolu existence veřejných statků vznik externalit Makroekonomické nedostatečné využívání zdrojů zabezpečit stabilní hospodářský růst Mimoekonomické potřeba zmírnit nerovnosti mezi subjekty potřeba zvýšit kvalitu lidského potenciálu ohled na životní prostředí 6

7 Hospodářská politika 1. systémotvorná organizačně uspořádaná ekonomika tržní ekonomika 2. regulativní 7

8 Cíle hospodářské politiky základní cíl = maximalizace společenského blahobytu základní společenské cíle tradiční cíle HP: 1. vyvážený a stabilní ekonomický růst 2. nízká míra nezaměstnanosti 3. nízká a stabilní inflace 4. vnější rovnováha 8

9 Cíle hospodářské politiky magický čtyřúhelník ekonomický růst (v %) míra nezaměstnanosti (v %) podíl běžného účtu platební bilance (v %) míra inflace (v %) 9

10 Další cíle hospodářské politky tzv. rozšířená verze magického čtyřúhelníku - zohledníme přirozenou míru nezaměstnanosti a růst potenciálního produktu cíle sociální cíle v oblasti strukturální adaptace ekonomiky na dlouhodobé trendy a požadavky vědecko-technického vývoje cíle ekologické prorůstová politka 10

11 Vztahy mezi cíli 1. vztah negace či konfliktnosti 2. vztah neutrality 3. vztah komplementarity 4. vztah identity Určení cílů HP prvek politického rozhodování 11

12 Nositelé hospodářské politiky = subjekty, které se podílí na procesu formulování hospodářské politiky, na jejím provádění a kontrole Proces formulování HP: politické strany, vláda, parlament, centrální banka, odborný státní aparát, zájmové skupiny, profesní skupiny a komory aj. Proces realizace HP: vláda, centrální banka, státní správa, soudy, zájmové skupiny aj. Proces kontroly: Nejvyšší kontrolní úřad aj. 12

13 Nástroje hospodářské politiky podle úrovně působení: makroekonomické mikroekonomické podle charakteru vlivu: přímé nepřímé podle oblasti působení: měnové nástroje fiskální nástroje podle způsobu ovlivňování: plošné selektivní 13

14 Nástroje hospodářské politiky Makroekonomická hospodářská politika (stabilizační) rozpočtová (fiskální) měnová (monetární) vnější hospodářská důchodová Mikroekonomická hospodářská politika politika ochrany hospodářské soutěže strukturální politika regionální politika politika rozdělování a důchodová sociální politika aj. 14

15 Meze hospodářské politiky Vládní selhání jsou označením stavu, kdy vládní rozhodnutí způsobují poruchy v přirozeném vývoji tržního mechanismu. Základní oblasti vládních selhání: zájmy a schopnosti politiků a byrokracie časová zpoždění v hospodářské politice souvislosti ekonomického a politického cyklu vztah politiků k ekonomické teorii nevyužití politického kapitálu 15

16 Vývoj hospodářské politiky liberální hospodářská politika ekonomické učení fyziokratů klasický liberalismus renesance neoklasicismu intervencionistická hospodářská politika učení merkantilistů školy vycházející z učení J. M. Keynese řízení pomocí plánování 16

17 Teorie plánování organizování ekonomiky jako jediné dílny předpokládá kromě převzetí veškeré moci dělnickou třídou zejména existenci společenského vlastnictví tržní vazby nahradí společenské centrum, které jednoznačně odpoví na otázky: Co? Jak? Pro koho? Kolik? Kdy? Kde? Kdo? národohospodářské plánování = uvědomělá činnost řídících subjektů (vlády, vládnoucí komunistické strany) spočívající ve volbě cílů, úkolů a prostředků k dosažení těchto cílů základní plánovací metoda - bilancování zdrojů a potřeb 17

18 Učení J. M. Keynese skutečný zrod moderní hospodářské politiky Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (1936) odmítnutí Sayova zákona trhů - problém nedostatečné poptávky se stává centrálním bodem teorie nezaměstnanost zejména v krátkodobém časovém období produkuje tržní mechanismus nechtěné alokační efekty a ekonomická rovnováha se realizuje při nízké míře využití disponibilních zdrojů - důvod pro intervence státu do výše agregátní poptávky základním nástrojem je fiskální politika 18

19 Učení J. M. Keynese zdroj financování zvýšená míra zdanění (progresivní zdaňování apod.) státní půjčky zpochybněna nutnost vyrovnaného státního rozpočtu plná zaměstnanost byla povýšena nad zdravé státní finance emise peněz se stala nástrojem levného úvěrování praktická aplikace přinesla rozsáhlé státní dluhy 19

20 Vývoj veřejných výdajů (v % HDP) 20

21 Reakce na keynesiánství anglosaská - především monetarismus (chicagská škola) kontinentální - ordoliberalismus (freiburská škola) 21

22 Monetarismus založený na kvantitavní teorii peněz navazuje na mladší generaci rakouské ekonomické školy (L. Mieses, F. A. Hayek) odmítání přílišného zasahování stáu do ekonomického vývoje M * V = P * Q snižování daňového zatížení a tím stimulaci podnikatelské aktivity globální snižování podílu státního rozpočtu na GDP škola vlastnických práv - podpora agregátní S formou podory soukromého sektoru 22

23 Ordoliberalismus teoretické základy poválečné obnovy západního Německa (Erhardova ekonomická reforma) W. Eucken - definoval hospodářský řád jako jednotu dvou skupin principů určujících jeho charakter a způsob fungování - tržní a centrálně plánovaná ekonomika důraz na konstruující prvky vedoucí k automatickému přizpůsobovaání ekonomiky bez (nebo s minimem) přímých zásahů sociálně tržní hospodářství 23

24 Teorie veřejné volby používá nástroje a metody ekonomie k analýze politického chování a rozhodování lidé se chovají racionálně nejen v ekonomice, ale také v politice politici i byrokracie prosazují na prvním místě taková opatření, která jim umožňují posílit svůj vlastní význam J. Buchanan součástí teorie je i analýza chování zájmových skupin a lobbyismus doporučení - omezení moci státních úředníků legislativní cestou 24

25 Hospodářskopolitické koncepce teoreticko-orientační rámec pro hospodářskou činnost 1. liberální koncepce (klasická škola, konzervativní ekonomie) monetarismus (M. Friedman) škola racionálních očekávání ( R. E. Lucas) škola strany nabídky (A. Laffer) teorie reálného ekonomického cyklu (J. Long) 2. intervencionistická koncepce postkeynesiánství (N. Kaldor, J. Robinsonvá) neokeynesinství (J. R. Hicks, J. TIbin. P, A. Samuelson) nová keynesiánská ekonomie (G. N. Mankiv, O. Blanchard, G. Akerlof) 3. koncepce organizačně uspořádané ekonomiky 25

26 Dva směry praktické hospodářské politiky 1. intervencionistický (keynesiánský) New Deal keynesiánská etapa japonská hospodářská politika založená na systému makro plánování a vládní průmyslové politky další - skandinávský model, francouzský model apod. 2. neokonzervativní thatcherismus reaganomika sociálně tržní hospodářství 26

27 Oblast Keynesiánci Monetaristé teoretické východisko Y = C + I + G M * V = Y (Y = P * Q) charakter stabilizační politiky převážně fiskální převážně monetární časový aspekt stabilizace rozpočtový rok operativní rozhodování politické souvislosti zásahy vlády přímá vazba na politický cyklus podpora aktivistické politiky není přímá vazba odmítání charakter opatření diskreční opatření tvorba fixních pravidel charakter rozpočtu cyklický vyrovnaný každoročně vyrovnaný sklon křivky AS pozvolný strmý

28 1. Fiskální politika vědomé využívání veřejných financí (především státního rozpočtu) za účelem dosažení stanovených cílů veřejné finance jsou tvořeny státním rozpočtem rozpočty orgánů místní správy speciálními fondy finance státních podniků funkce fiskální politiky: 1. stabilizační 2. alokační 3. redistribuční 28

29 Typy fiskální politiky Expanzivní: růst výdajů st. rozpočtu (přímé) snížení daní (nepřímé) kombinace obou předchozích způsobů Restriktivní snížení výdajů st. rozpočtu (přímé) zvýšení příjmů st. rozpočtu (nepřímé) kombinace obou předchozích způsobů 29

30 Nástroje fiskální politiky Vestavěné (automatické stabilizátory) mandatorní výdaje progresivní daně z příjmu transferové platby Diskreční opatření (jednorázová opatření vlády) změna daňových sazeb a zavedení nových daní změna v jednotlivých položkách vládních výdajů nebo struktury 30

31 Státní rozpočet rozhodující příjmovou stránkou státního rozpočtu jsou daně daně přímé daně nepřímé na výdajové stránce státního rozpočtu dominují transferové platby výdaje na nákup výrobků a služeb 31

32 Deficit státního rozpočtu Dva přístupy: 1. přístup každoročně vyrovnaného rozpočtu 2. přístup cyklicky vrovnaného rozpočtu Typologie deficitů: cyklický deficit strukturální deficit Formy financování rozpočtového deficitu: peněžní krytí dluhové krytí krytí pomocí zvyšování daní, krytí prostřednictvím prodeje státních aktiv, krytí deficitu přebytkem z minulých let 32

33 Strana 4944 SbõÂrka zaâkonuê cï. 360 / 2007 CÏ aâstka 110 Návrh státního rozpočtu pro rok 2008 (Zákon č. 360/2007 Sb.) PrÏõÂloha cï. 1 k zaâkonu cï. 360/2007 Sb. 33

34 2. Monetární politika proces, ve kterém se centrální banka prostřednictvím svých nástrojů snaží o dosažení předem stanovených cílů monetární politka je orientována: na kontrolu množství peněz v ekonomice na ovlivńování (regulaci) výše úrokových měr na regulaci podmnek poskytování úvěru 34

35 Nezávislost centrální banky politická nezávislost: guvernér není jmenován vládou guvernér je jmenován na více než pět let celá bankovní rada není jmenována vládou bankovní rada je jmenována na více než pět let účast zástupce vlády v bankovní radě není závazná vláda neschvaluje měnověpolitické záměry centrální banky požadavek na udržení měnové stability je upraven zákonem ekonomická nezávislost: přímé možnosti úvěrování existují, ale nejsou automatické úvěrování vlády za tržní úrokovou míru přímý úvěr poskytován vládě pouze dočasně a v omezené výši centrální banka se nepodílí na primárním trhu veřejného dluhu diskontní sazba je stanovena centrální bankou 35

36 Nástroje centrální banky Přímé nástroje: pravidla likvidity úvěrové stropy limity úrokových sazeb povinné vklady doporučení, výzvy, dohody Nepřímé nástroje: diskontní nástroje operace na volném trhu kurzové (devizové) intervence povinné minimální rezervy 36

Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky

Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky Vedoucí autorizovaného kolektivu: Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. Autoři: Bábík Filip, Broulím Jaroslav, Cihlářová Petra, Čech Bohuslav, Červenková

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA p r o n e e k o n o m i c k é f a k u l t y

Více

Téma č. 1 TEORIE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY Petr Musil pmusil@econ.muni.cz

Téma č. 1 TEORIE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY Petr Musil pmusil@econ.muni.cz Hospodářská politika Téma č. 1 TEORIE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY Petr Musil pmusil@econ.muni.cz Zkouška: písemný test multiple choice Literatura: Slaný A., Žák M.: Hospodářská politika. C.H.Beck 1999. Slaný

Více

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I I. Charakteristika disciplíny a její cíl Předmět Makroekonomie I v návaznosti na následující semestrální kurz Mikroekonomie I je disciplína, která tvoří organickou

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Ondřej Šabata 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK

4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK 4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK 4.1 Monetární politika Monetární politika je důsledkem skutečnosti, že v tržní ekonomice sehrávají peníze jako prostředek míry hodnot a měřítko cen, oběživo,

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné VEŘEJNÉ FINANCE A. Irena Szarowská

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné VEŘEJNÉ FINANCE A. Irena Szarowská Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné VEŘEJNÉ FINANCE A Irena Szarowská Karviná 2005 Irena Szarowská, Veřejné finance A 2 OBSAH MODULU VEŘEJNÉ FINANCE A 1 VÝZNAM VEŘEJNÝCH

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika 1 Tento materiál vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu

Více

Veřejné finance Ukončení: test 45 min., 20 testových otázek (včetně příkladu) Literatura: Hamerníková, B., Maaytová, A.: Veřejné finance, Praha 2010,

Veřejné finance Ukončení: test 45 min., 20 testových otázek (včetně příkladu) Literatura: Hamerníková, B., Maaytová, A.: Veřejné finance, Praha 2010, Veřejné finance Ukončení: test 45 min., 20 testových otázek (včetně příkladu) Literatura: Hamerníková, B., Maaytová, A.: Veřejné finance, Praha 2010, Hamerníková B.,,Kubátová K.: Veřejné finance, EUROLEX,

Více

2. kapitola: Ekonomie a ekonomika. Studijní cíle. V této kapitole se seznámíte:

2. kapitola: Ekonomie a ekonomika. Studijní cíle. V této kapitole se seznámíte: 2. kapitola: Ekonomie a ekonomika Studijní cíle. V této kapitole se seznámíte: s tím, že stát vždy vykonával hospodářské funkce s pojetím státu jako "nočního strážníka" a státu jako "lékaře u lože nemocného"

Více

MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY)

MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY) MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY) MAKROEKONOMIE společenská věda, má nejblíže k přírodní vědám - věda o lidském chování, zkoumá lidské chování jako volbu mezi vzácnými zdroji a cíli s alternativním

Více

Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2014/2015

Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2014/2015 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Makroekonomie I. Saldo státního rozpočtu. Skutečné saldo státního rozpočtu. Saldo státního rozpočtu. Strukturální saldo rozpočtu

Makroekonomie I. Saldo státního rozpočtu. Skutečné saldo státního rozpočtu. Saldo státního rozpočtu. Strukturální saldo rozpočtu Saldo státního rozpočtu Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky skutečné = skutečné příjmy rozpočtu skutečné výdaje strukturální ekonomika pracuje na potenciálním produktu závisí na

Více

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ A1 Veřejné finance jako ekonomické realita, pedagogická a vědní disciplína. Výzkumný okruh problémů veřejných financí. Veřejné finance jako teoretické zázemí veřejných

Více

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3.

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3. VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická Katedra regionální ekonomiky Regional analysis and programming (Studijní texty 3. vydání) Analýza a prognóza Ostrava 2007 OBSAH 1 Úvod 4 2 Pojetí a cíle ekonomické

Více

Obsah ANALÝZA DAT... 3 ANGLICKÝ JAZYK A1... 4 DANĚ A DAŇOVÁ POLITIKA... 5 DĚJINY MODERNÍHO PODNIKÁNÍ... 6 EKONOMICKÉ MYŠLENÍ A SPOLEČNOST...

Obsah ANALÝZA DAT... 3 ANGLICKÝ JAZYK A1... 4 DANĚ A DAŇOVÁ POLITIKA... 5 DĚJINY MODERNÍHO PODNIKÁNÍ... 6 EKONOMICKÉ MYŠLENÍ A SPOLEČNOST... Obsah ANALÝZA DAT... 3 ANGLICKÝ JAZYK A1... 4 DANĚ A DAŇOVÁ POLITIKA... 5 DĚJINY MODERNÍHO PODNIKÁNÍ... 6 EKONOMICKÉ MYŠLENÍ A SPOLEČNOST... 7 EKONOMIKA PODNIKU I... 8 EKONOMIKA PODNIKU II... 9 EKONOMIKA

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča Veřejný dluh a jeho management Bc. Dušan Jurča Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce nazvané Veřejný dluh a jeho management je analýza managementu veřejného dluhu. Teoretická část

Více

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Co předcházelo bankovnictví kontext historie peněz

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Co předcházelo bankovnictví kontext historie peněz 10. přednáška Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika Název banka jak vznikl Na konci 13. století vysedával jeden z prvních

Více

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Bakalářské studium Pojišťovnictví OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2010/2011 a) pojišťovnictví b) management pojišťoven c) ekonomie POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Podmínky podnikání v pojišťovnictví v ČR právní

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních ČVUT v Praze, FEL

doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních ČVUT v Praze, FEL Studijní materiály pro makro a mikroekonomiku pro předměty A7B16MME - Makro a Mikroekonomika, A1B16MME - Makro a Mikroekonomika, Y16MME Makro a mikroekonomika jsou dostupné na stránce http://ocw.cvut.cz/moodle/course/view.php?id=465

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více