Èíslo 2/XII únor 2005 Proti dobrovolnému daru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Èíslo 2/XII únor 2005 Proti dobrovolnému daru"

Transkript

1 Èíslo 2/XII únor 2005 Proti dobrovolnému daru Pùst: pøežitek nebo potøeba?! Pohled na pøírodu konejší naši duši. Krajina odìná peøinou, jiskøe-ní, tøpyt snìhových vloèek. Zub èasu odvál krásu Vánoc. Zùstaly vzpo-mínky, snad chu zadržet neopa-kovatelné chvíle. Vpluli jsme do mezidobí, pøed námi je postní doba. Pùst má vážnìjší ráz, není ale dùvodem pro smutek. Naopak je èasem zrání a dorùstání. Intuice nám našeptává, nicménì potøebujeme se poohlédnout po koøenech pùstu. V této situaci se vynoøuje otázka: Postí se dnes lidé? Mnohdy slyšíme odpovìï: málokdo. Humornì to vyjádøil kard. Špidlík: I dnes jsou posty na denním poøádku. Mají punc lékaøského pøedpisu a øíká se jim dieta. V nemocnicích dosahují tyto posty stupnì, za který by se nestydìl žádný asketa. Pùst má rùzné podoby, jak o tom svìdèí výpovìï otce víceèetné ro-diny. Padla otázka pùstu a na ni pøišla zajímavá odpovìï. Tázaný muž øíká: Postní pøedsevzetí se mnì více nebo ménì daøila dodr-žovat. Úspìch mìl známku pýchy. Zaèal jsem hledat a pøemýšlet o jiných formách sebeovládání. Napadlo mne: uè se pøijímat situace a lidi, které ti Bùh posílá do cesty. Vìøte, nevìøte, není to vždy lehké. Nemusíte hledat nic zvláštního, trýznícího. Bùh vám vždy nìco pošle. Najednou vidíte jak jste nedokonalí a jak moc potøebujete oèistit motivy lásky k bližním a k svému Stvo-øiteli Pùst má dùvody hygienické i zdravotní, pádný dùvod je ovšem náboženského charakteru. Pùst je obraznì jakoby konec života. Lou-èíme se se starým životem a pøipravujeme na život nový. Podobá se stavu ženy, nosící pod srdcem potomka. Budoucí rodièka prožívá nejistotu, zároveò žije v nadìji. Uèí se zapomínat na sebe, na druhé stranì živí radost, pøipravuje se. Zápasí s kilogramy navíc, které v dùsledku nejsou jen její, ale i oèekává. Sa-motný porod je pro ní jakoby poslední hodinou. Po narození dítìte ale rychle na všechno zapomíná. Má pøed sebou živý zázrak malé, bez-branné dítì. Radost se naplnila Pùst má velký vnitøní náboj. Má rysy umírání i života. Zapomínání na sebe sama a objevování koøenù víry. Jdeme do sebe, abychom paradoxnì nedávali sebe na první místo. Skuteèný pùst je nesen touhou po setkání s novým Životem. Není pouhým sypáním popela na hlavu, ale promìnou celé škály vztahù. Není nošením ztrápeného oblièeje, ale živením radosti ze setkání s Vy-kupitelem. Netoèíme se kolem sebe, ale hledáme Boží vùli. Nekonáme skutky navenek, ale máme roz-trhat svá srdce, aby patøila jen Kristu. Pravý pùst je návratem k první LÁSCE. Je zamìøením pozornosti a celé bytosti k Bohu. Oèiš uje dùvody víry a vede nás tam, kde nás oèekává nebeský Otec. Ježíš nám všem pøipravil místo. Pøichází s neopakovatelnou nabídkou Slovo pùst je pøíbuzné se slovem opustit. Tento jev vidíme u apoštolù. Ježíš povolává apoštoly a oni opouštìjí rodiny a zamìstnání a jdou za ním. To je hluboký motiv Jezus z Nazaretu to Ty zawsze ten sam z kawa³kiem smolnej drzazgi w elementarzu historii niepokoisz s³owem Ewangelii to Ty otwierasz dla innych drzwi i okna naszych zamkniêtych domów zbudowanych dla siebie... to Ty zbyt d³ugo rozmawiasz z Celnikiem i Mari¹ Magdalen¹ w chwili gdy stó³ u nas bia³y i modlitwa na ustach wiêc powiedz Jezu z Nazaretu jak mo na kochaæ Ciebie... Jan Henryk Cichosz

2 2 Církevní tresty známe je vùbec? Dnešní èlovìk nerad slyší o trestech: moderní je mít vše dovoleno (alespoò co se duchovního a morálního života týèe). Trestat to nepatøí do moderní doby, kdy je vše relativní a konzumní. A církevní tresty? To tak se nám možná pojí se støedovìkem Ale pøesto jsou tady a jsou platné. MOST využívá situace, že v období velkopostním je vhodné hovoøit a psát i o jiných tématech než o radostech a úspìších. Níže uvedený pøehled a poslouží tøineckému farníkovi jako urèitá forma edukace a rozšíøení rozhledu na katolická církevní pravidla. Církevní tresty spadají do oblasti církevního (kanonického) práva a jsou dány stávajícím Kodexem církevního práva (CIC) z roku Samotnými tresty se zabývá kniha IV., kánony Je možné podle závažnosti pøestupku rozlišit tresty nápravné a poøádkové. Nápravnými tresty jsou stíhány tìžší zloèiny. Vìøící, potrestaný nápravným trestem, je èasto vylouèen ze svátostného života (s vý-jimkou nebezpeèí smrti), nesmí zastávat úøad èi službu v církvi (tzn. nesmí napø. ministrovat, zastávat službu lektora, nesmí být kmotrem pøi køtu èi biømování atd.). V pøípadì smrti ve stavu nekajícnosti mu je odepøen církevní pohøeb. Následující pøehled trestù je pouze èásteèný, nikoli úplný!!! Nápravné tresty (cenzury): Exkomunikace doèasné vylouèení po-køtìného køes ana z úèasti na životì církve (pøijímání svátostí, zastávání úøadù a služeb v církvi ) Interdikt zákaz vysluhování svátostí vìøícím, postihuje buï jednotlivé osoby nebo celá území Suspenze týká se pouze duchovních zákaz vykonávání bohoslužebných a správ-ních úkonù, popø. úkonù spojených s úøadem Poøádkové tresty Zákaz pobývat na urèitém území Zbavení úøadu, práva, privilegia Trestní pøeložení na jiný úøad Propuštìní z duchovenského stavu Osoby podléhající trestùm Ten, kdo se dopustil vnìjšího porušení zá-kona Dovršil již 16 let a má užívání rozumu Znal trest, který následuje za porušení zá-kona Jednal dobrovolnì s plným vìdomím Uložení trestu Z rozhodnutí církevní autority (biskupa) - oficiálním aktem Samotným skutkem latae sententiae (LS) - cenzura není vyhlášena, pokøtìný do ní upadá samotným spácháním skutku (ve výpisu je tento trest oznaèen LS) Do exkomunikace upadá ten, kdo se dopustí: odpadu o víry, bludaøství a rozkolnictví LS zneuctìní eucharistie LS (u duchovního následuje ještì suspenze) fyzického napadení papeže LS rozhøešení spoluviníka proti 6. pøikázání LS biskup, který bez papežského povìøení vysvìtí biskupa (oba upadají do exkomunikace LS) pøímého porušení zpovìdního tajemství LS pøímé úèasti na potratu LS Interdikt stihne toho, kdo se dopustí: fyzického napadení biskupa vyvolávání nenávisti vùèi církevním pøedstavitelùm pokusu o sloužení mše bez knìžského svìcení LS (u duchovních následuje i suspenze) neplatného udílení rozhøešení (u duchov-ních následuje i suspenze) svatokupectví (u duchovních následuje i suspenze) nespravedlivého naøknutí zpovìdníka ze svádìní proti 6. pøikázání LS pokusu o uzavøení manželství (i civilního) v pøípadì øeholníka vázaného vìènými sliby Suspenzi podléhá duchovní, který se dopustil: pokusu o svádìní kajícníka ve svátosti smíøení ke høíchu proti 6. pøikázání pokusu uzavøení manželství (i civilního) LS konkubinátu Spravedlivý trest dále následuje za: úèast na zakázaném spoleèenství v bohoslužebných úkonech køest dìtí katolických rodièù v nekatolické církvi køivou pøísaha pøed církevním pøedsta-veným veøejné pohoršení mravù nebo urážka náboženství fyzické napadení duchovního vyuèování nauce odsouzené církevní autoritou èlenství ve sdružení brojícímu proti církvi pøedstírání udílení svátosti znesvìcení posvátné vìci pøevod církevního majetku bez pøedcho-zího schválení uchvácení církevního úøadu nezákonné vykonávání knìžské služby nezákonné obohacování z mešního stipendia zneužití církevní moci nebo služby živou pomluvu církevního pøedstaveného zloèin duchovního proti 6. pøikázání s oso-bou pod 16 let vraždu, násilí a únos, úmyslné zmrzaèení a tìžké zranìní Sejmutí církevního trestu Tresty, jejichž sejmutí je vyhrazeno papeži: zneuctìní eucharistie fyzické násilí spáchané na papeži rozhøešení osoby spoluvinné v høíchu proti 6. pøikázání konsekrování biskupa bez povìøení Sva-tého otce (vztahuje se na svìtitele i svìcence) pøímé vyzrazení zpovìdního tajemství Tresty, které snímá diecézní biskup: všechny ostatní tresty, nejsou-li rezervované Svatému stolci biskup mùže svìøit diecéznímu pentitenciáøi nebo dalším knìžím fakultu snímat církevní trest ve svátosti smíøení (napø. exkomunikaci LS za pøímou úèast na potratu). * * * KØÍŽ DOBRÝCH SKUTKÙ Už se stalo témìø samozøejmostí, že se každým rokem v postní dobì objevuje v boèním oltáøi Køíž dobrých skutkù. Tento døevìný køíž, se symbolickým srdcem Pána Ježíše uprostøed, je znamením Ježíšova utrpení. Kdo by chtìl alespoò trochu konáním dobrých skutkù pøispìt k zahlazování høíchù, které tíží køíž Pána Ježíše, je srdeènì vítán. Za každý vykonaný dobrý skutek mùže pak nalepit na køíž kvìtinku nebo srdíèko. Ozdobí-li nìkdo alespoò jedinou kvìtinkou èi srdíèkem døevìný køíž, mùže pak dát do èerveného srdce uprostøed lístek se jménem a adresou. Ty pak budou nakonec slosovány a vítìz odmìnìn pìknou cenou. Proto zvu všechny - nejen dìti - K MILOVÁNÍ BOHA A BLIŽNÍHO CELÝM SRDCEM. Katka Cubrová

3 3 Otázka mìsíce Jsou otázky, které si nìkdy klademe v souvislosti se svým náboženským životem. Odpovìdi na nì jsou rùzné podle toho, koho se ptáte a jaký má pøístup k vìci. A aby nebylo sporu, jak to správnì má být, položili jsme otázku našemu panu faráøi, který je k odpovìdi v naší farnosti osobou nej-povolanìjší a jeho názor by mìl být pro nás vodítkem. Za nìkolik dnù zaène v celé katolické církvi postní období. V této souvislosti si leckdy klademe otázky typu: jak je to vlastnì s tím postem? Smím nebo nesmím po celý rok jíst v pátek maso? Mohu chodit v období adventu nebo postu na oslavy a spoleèenské akce a zatanèit si tam? P. František: Pokusím se na obì otázky odpovìdìt souèasnì. Každý èlovìk má dvì plíce a každá mince má dvì strany. I v køes anství jde o pohled na vìci ze dvou zorných úhlù: ze zorného úhlu církevního práva a ze zorného úhlu osobního vztahu, nebo taky srdce, jak chceme. Pátek je dnem smrti Ježíše Krista, obìti podané Bohu Otci za nás a naši spásu. Pùst z naší strany je jakýmsi projevem vztahu k této skuteènosti. Jestliže mám ke Kristu osobní vztah, pak se neptám, zda v naøízení neexistuje nìjaká skulinka, kterou bych tu a tam proklouzl. Spíše se ptám, jak tento svùj vztah uskuteènit v dané situaci co nejdokonaleji. Budu-li mít, dejme to-mu, nemocný žluèník, èi nabouraný trávící systém, pak se jistì nebudu ptát lékaøe, za jakých podmínek, èi v jaké situaci neplatí dieta, kterou mi naordinoval. Dokonce se omluvím, budu-li pozván na nìjakou spoleèenskou akci, protože bych tam vypadal asi divnì nad šálkem bylinkového èaje a suchary. Páteèní pùst v klasické podobì - tedy bez masitých pokrmù platí, nikdo jej nezrušil. Ale vzhledem k nároènosti doby je možné pro ty, kdo z vážného dùvodu pùst v této podobì zachovat nemohou, povinnost nahradit tento pùst jiným zpùsobem: dobrý skutek, kající skutek, služba potøebnému, èi odøeknutí se kouøení, televize a jiných vìcí. Vážný dùvod ale nespoèívá v tom, že jsem nezvládl svou chu, nebo se stydìl za svou víru pøed nìkým jiným. Vše ale závisí na osobním vztahu ke Kristu a k dílu vykoupení v mojí vlastní duši. Pùst mùže být i dobrým svìdect-vím - nebojíme se trochu, že si nìkdo všimne, že nejíme maso? Vzpomínám si na svou vojenskou službu: na Popelec a Velký pátek byly nejlepší obìdy: smažená kuøata, øízky a dokonce politruk chodil a dohlížel, jestli vojáci jedí. Bìhem roku vojenské pány moc nezajímalo, jak a co vojsko jí. Co se týká zábav - odpovím otázkou: Pøedstavme si, že máme doma tìžce nemocného tatínka, kterému to lékaø již pøibližnì spoèítal na hodiny. Štìdrý dar nebo almužna? Konec prosince loòského roku, leden a jistì i další mìsíce se nesou ve znamení rùzných sbírek, charitativních akcí a koncertù na pomoc obìtem jedné z nej-vìtších katastrof posledních desetiletí, jakou vlna tsunami v jihovýchodní Asii bezesporu byla. Peníze je možno posílat na rùzná konta, k tomuto úèelu byla vìnována i èást letošní tøíkrálové sbírky. Také v naší farnosti jsme mìli mož-nost pøispìt po celý jeden týden. Sbírka v naší farnosti vynesla pøes ,- Kè. Když jsem sledoval Tøinecký magazín na Kabelové televizi Tøinec a slyšel, že náš nejvìtší tøinecký podnik vìnoval 1 mln korun, trošku jsem se pousmál (ale opravdu jenom trošièku) a porovnal tyto dvì èástky. Ten milión je jistì obrovská suma a je to výraz veliké štìdrosti. Tìch našich sto tisíc, to je pouhá desetina jenže Tamto daroval prùmyslový gigant, který svoje zisky poèítá do zkrátka do velkých èástek, ta druhá suma je darována èasto lidmi, kteøí dostatkem neoplývají, lidmi, kteøí urèitì pøispìli i do kasièek malých koledníèkù v té dobì probíhající tøíkrálové sbírky. A to bez žádné publicity, bez žádného pøedávání symbolických šekù A tak mi to vychází, že dar naší farnosti byl rovnìž opravdu štìdrý! A proè ta almužna v názvu èlánku? Akademický slovník cizích slov nazývá almužnou nepatrný penìžní dar èlovìku chudému, potøebnému, milodar (žebrákovi). My køes ané však víme, že almužna je krásným skutkem milosr-denství, je èinem lásky, kterým po-máháme svému bližnímu v jeho tìlesných nebo duchovních potøebách a dávat almužnu chudým je mezi tìmito skutky (milosrdenství) jedno z hlavních svìdectví bratrské lásky; je to také úkon spravedlnosti, který se líbí Bohu (KKC, 2447). Otec František odeslal ,- Kè na konto Èeské katolické charity, která je použije spolu s dalšími vybranými prostøedky na pomoc postiženým. Stanislav Janczyk Pùjdeme klidnì na zábavu? Za jak dlouho po pohøbu milované osoby pùjde rodina na taneèní zábavu? Pùst a advent èítají dohromady deset týdnù. Zbývajících dvaaètyøicet se mùžeme bavit, tancovat, veselit se... Je to málo? Mùže nám pomoci vstupní modlitba ze mše svaté z Popeleèní støedy: Bože dej, a nás posilní dnešní pùst, kterým zahajujeme úsilí o svou du-chovní obnovu, abychom se nauèili sebeovládáním skuteènì pøemáhat zlo a konat dobro. Nebo to už dokonale umíme? Vše záleží na našem osobním vztahu ke Kristu a vlastní nesmrtelné duši. Zkusme to právì nyní Pøíští týden Popeleèní støedou zaèíná opìt doba svatopostní. Popelec, více klidu, svìdomitìjší zachovávání postního øádu, pobožnost Køížové cesty... to jsou vìci, které se k postní dobì vážou. V letošním roce bychom mohli zkusit ještì jednu vìc: praktický skutek milosr-denství vùèi tìm, kdo mezi nás do kostela již pøicházet nemohou. Napadlo mì to v sobotu pøed Svátkem Køtu Pánì, kdy jsme mìli veèerní mši svatou s dìtmi z rùžencového spoleèenství. Dìti tehdy pøinesly v obìtním prùvodu bochník chleba a hrozen vína, jako symbol darù, které se na oltáøi obìtují, které Pán pøijímá a knìžskou mocí promìòuje. Napadlo mì tehdy: co kdybychom ten bochník a hrozen požehnali a poslali je nìkomu z nemocných jako projev naší lásky? A tak bochník i hrozen byl požehnán a poslán. Zda pøinesl radost nevím, jestli ano, pak Bohu díky. No a tady je ta vìc: Co kdybychom na první postní nedìli pøinesli do kostela na mši svatou v 7.50 a v hodin malé, pùlkilové boch-níèky chleba, které by byly po mši svaté požehnány a poslány našim nemocným a tìm, kteøí se pro vysoký vìk již nemohou dostat na mši svatou? Mohla by se z toho stát pìkná tradice. Poohlédnìte se, prosím, kolem sebe, zda nemáte nìkoho nemocného, nebo staršího, který chodíval rád na mši svatou a nyní už nemùže. Ten malý bochánek chleba zase tak mnoho nestojí, ale vìøím, že pøinese radost. Podle poètu tìch nemocných, které byste chtìli takto obdarovat, pøineste tyto bochníèky na mši svatou a po mši svaté je požehnané zaneste tìmto nemocným. Podat nìkomu chleba je pøece pìkné gesto. Jednalo by se o 1. postní nedìli 13. února Že k tomu bochníèku pak pøidáme dobré slovo a pøání Božího požehnání jistì pøipomínat nemusím... P. František

4 4 Spoj nás v jedno, Pane V týdnu od 18. ledna 2005 do 23. ledna 2005 se celá katolická církev modlila o jednotu køes anù. V této souvislosti se redakce MOSTu obrátila na nìkteré farníky s otázkou, jak oni vidí otázku sjednocení køes anù ve svìtì, jaké jsou jejich zkušenosti s životem a èleny jiných køes anských církví a co si pøedstavují konkrétnì za slovy Pána Ježíše aby byli jedno Eva Èešková: Dvì tisíciletí od narození Pána Ježíše Krista se k Nìmu hlásí milióny jeho stoupencù - køes anù. Jsou to katolíci, protestanti, pravoslavní a èlenové jiných køes anských církví. Každá církev má svou cestu, která smìøuje ke Kristu. To je hlavní, co je spojuje. Myslím si, že rozdíly v jejich náboženství nejsou podstatné. Je skvìlé, že se hledá spoleèná øeè mezi všemi køes anskými církvemi a tím se plní pøání Pána Ježíše - aby byli jedno. Jinak konkrétnì zkušenosti se èleny jiných køes anství mám a to s adventisty sedmého dne. Mám mezi nimi spoustu známých a mohu øíci, že opravdu drží pospolu, pomáhají si v tìž-kých životních situacích, peèují o staré a nemocné èleny a ve sboru žijí jako jedna velká rodina. Souèasnou velkou akcí dobroèinné organizace adventistù ADRA je velká finanèní pomoc obìtem tsunami. Michaela Wawreczková: Otázce sjednocení køes anù je, díky iniciativám souèasného papeže Jana Pavla II., vìnována opravdu mimoøádná pozornost a podle mého soudu právem. Síla køes anù pøece není v jejich poètu ( i když èísla mají také svou váhu, ale jsou vždy až na druhém místì), ale v jejich spoleèném nasmìrování k osobì Ježíše Krista, který je naší spojnicí, pøes všechny rozdílnosti. Ježíšovo poselství lidem (bez ohledu na vyznání) je jasné: Miluj Boha a bližního svého! (pokud to mohu takto zjednodušit). Každý z nás by si mìl uvìdomit, že v jednotì je síla a tam, kde lidé pøijmou do svých srdcí myšlenku dobra, je prostor pro milosrdenství, štìdrost, pochopení a velikou toleranci. Je to právì køes an, který by mìl svým životním postojem dávat najevo, že mu není lhostejné, co se dìje kolem. A pokud se spojí toto spoleèné smýšlení z mnoha pramenù, vznikne øeka, která bude nadìjí pro ty, kteøí hledají živou vodu. Na druhou èást otázky, jaká je má zkušenost se èleny jiných církví, mohu odpovìdìt zcela jednoznaènì: velmi dobrá. S bratry evangelíky pracuji ve svém zamìstnání jak v Diakonii, tak i v klubu Bunkr, kde je mým dalším spolupracovníkem i èlen církve bratrské. Nevidím v tom žádný problém a pokud jsou nìkteré rozdílné pohledy na jednotlivosti ve víøe, je zde právì prostor pro toleranci. Je toho totiž mnohem více, co nás spojuje, než rozdìluje a to je rozhodující. A co si pøedstavuji pod slovy aby byli jedno? Všechny køes any spojuje Ježíš a on by mìl být tím spoleèným prùseèíkem. Pokud tomu tak bude, ona jednota se projeví v každodenním životì, kdy budeme jakýmsi zrcadlem pro ostatní. Naše postoje a skutky musí svìdèit o síle zdroje, z kterého všichni èerpáme, a to bez rozdílu. Kristus je jen jeden a Jeho poselství je nemìnné. Život zde na zemi je jen zlomkem èasu oproti vìènosti, ale pøesto lze udìlat každý den tolik dobrého. A to ve jménu Božím i lidském. Janusz Kroczek: Pokusím se na tuto otázku odpovìdìt relativnì krátce z pohledu laika, tedy názoru øadového vìøícího køes ana. Pro mnohé køes any vèetnì mì je to po staletí oèekávaná událost, naplnìní Ježíšovy modlitby ze 17. kapitoly Janova evangelia: J 17,21 aby všichni byli jedno jako ty, Otèe, ve mnì a já v tobì, aby i oni byli v nás, aby tak svìt uvìøil, že jsi mì poslal. J 17,22-23 Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno - já v nich a ty ve mnì; aby byli uvedeni v do-konalost jednoty a svìt aby poznal, že ty jsi mì poslal a zamiloval sis je tak jako mne. Touto modlitbou se Ježíš snažil pøimìt lidstvo, aby uvìøilo, že Otec poslal svého Syna, aby skrze jeho obì byl svìt spasen, a aby byli v této pravdì jedno, a že k této jednotì je dána køes anùm sláva. Apoštol Pavel píše: Kristus v nás, ta nadìje slávy. Tou slávou je tedy Kristus v nás a to skrze Ducha svatého. Anebo: Kol 3,11 Potom už není Øek a Žid, obøezaný a neobøezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný - ale všechno a ve všech Kristus. To je tedy ta jednota, za kterou se Kristus modlil a poprvé se jasnì ukázala skrze seslání Ducha svatého o Letnicích. Tuto jednotu vytvoøil Bùh, ale køes ané je v prùbìhu staletí svým chováním rozbili. Teï se køes anský svìt snaží ji znovu obnovit. Pøitom si myslím, že touto jednotou by mìla být nikoliv jedna veliká nadnárodní církev, která by všechny køes any s jejich rozdíly tak nìjak zastøešila, ale spíše láskyplné vztahy všech køes anù na jednom místì, tøeba spoleèné modlitby, spoleèná vzájemná pomoc bližním a potøebným nebo spoleèná misijní práce. To není vùbec málo, a i když se tato snaha již zaèíná ve svìtì projevovat a pøináší výsledky, ke skuteèné jednotì církve to má zatím dost daleko, což je škoda a proto se zde dá ještì hodnì udìlat. Ve svém životì jsem se samozøejmì setkal i s názory èlenù ostatních rùzných køes anských církví a sekt Církve evangelické, adventistické sedmého dne, apoš-tolské, husitské, èeskobratrské aj. Byli a jsou však všichni pevnì pøesvìdèeni o své pravdì ve víøe a o jednotu pøíliš nestojí. Na závìr bych chtìl upozornit, že jednota není ani v ostatních svìtových náboženstvích tøeba napø. judaismu, buddhismu, islámu (sunnité šiíté) Radim Pipek: Na otázku jednoty køes anù není snadná odpovìï, protože pùvodnì jedna církev byla vlivem historických okolností postupnì rozdìlena na více subjektù, z nichž mnozí jejich pøedstavitelé byli pøesvìdèeni o své výluènosti a pravosti, a u jiných církví vidìli pouze jejich nedostatky a v jejich èlenech vidìli odpadlíky èi kacíøe - a vzájemným náboženských stykùm nepøáli. O sjednocení se v minulosti èasto i násilnì snažili rùzní panovníci, mnohdy byli i úspìšní, ale bohužel na úkor poražené èi donucené strany zde vyvstává otázka, zda by vždy stejnì postupoval i Zakladatel církve. Teh-dejší doby vynucených a nedobrovolných pøestupù (jako døíve dle zásady koho panství toho víra ) jsou dnes již definitivnì minulostí. Pokud se nyní nìkdo na základì postupného poznání rozhodne pøestoupit k jiné církvi, jedná se zpravidla o dobrovolný a zcela uvážený krok jedince, i když se pak mùže samozøejmì setkat s nepochopením a odmítáním u èásti pøíslušníkù opouštìné církve. Postupem doby se v církvi zaèal prosazovat ekumenismus, kdy si mnozí hodnostáøi zaèali uvìdomovat význam Kristovy modlitby za jednotu Církve a zaèali hledat spíše to, co je s druhými spojuje než navzájem rozdìluje. Pokud jsem mìl možnost poznat èleny jiných církví, jde prakticky vždy o roz-vrstvení od jedincù intenzivnì prožívajících své køes anské povolání až po osoby jen formálnì pøíslušných své církvi. U upøímných køes anù jde o život následující biblické rady a zásady a vlastnì je rozdìluje pouze jejich zdìdìná denominaèní pøíslušnost a teologické názory (napø. na úctu k P. Marii a svatým, pohled na svátosti, rùzný výklad Písma svatého atd.). To, co všechny vìøící z rùzných køes anských církví spojuje, je Ježíš Kristus a jeho uèení, a na tomto základì se mohou køes ané spojovat i v rámci modlitebních a mezidenominaèních setkání, nìkteøí i ve spoleèném životì v rámci manželství nebo v kontaktech s pøíbuznými èi sousedy. Úplné vyøešení jednoty køes anù je ale zatím v nedohlednu, za dnešního stavu by se mohlo uskuteènit snad jedinì mimoøádným Božím zásahem, kdy by došlo k jasnému poznání a uznání omylù vedoucích k rozdìlení na všech stranách a následnému sjednocení ve vìrouce a v jedné Církvi. Souèasný ekumenismus dnes vede vì-øící ke vzájemným setkáváním, odbou-rávání pøedsudkù, poznávání rozdílného i spoleèného a pøirozenì žádá i jistou tole-ranci u všech zúèastnìných. Dnes je však již mnohým jasné, že rozdìlování církve byl erozivní proces, a že žádná nová církev se v minulosti neukázala jako ta jediná pravá a vyvolená, která definitivnì odstranila všechny nedostatky pøedchozích a odstranila i nešvary ve svých øadách, a souèasná setkávání køes anù z rùzných církví mùže být pro úèastníky pøínosné a obohacující poznáváním rùzných pohledù na pøedmìt víry a zpùsobù jejího prožívání, a mùže vést ke vzniku pøátelských a trvalých vztahù mezi církvemi. Stanislav Janczyk: Po delší úvaze jsem se také rozhodl odpovìdìt na položenou otázku. Ovšem, když jsem tak o ní uvažoval, stále více (a není to poprvé) se mi

5 5 do mysli vtírala otázka, proè je tomu tak? Proè to došlo tak daleko, že potøebujeme ekumeniz-mus, totiž, abyste mi rozumìli ptám se, proè jsme nìkteøí katolíci a nìkteøí evangelíci, èlenové církve èeskoslovenské husitské anebo bratrské èi apoštolské apod.? Proè zrovna já jsem katolík? Odpovìdìt protože moje víra je ta pravá, to bychom se nikam dál nedostali. Bližší mi je odpovìï jsem to, co jsem, protože v tom jsem vyrùstal, takhle mì vychovali a to mi vštìpili moji rodièe. A ptám se dál acoteda rodièe, kde se vzala ta jejich víra zase od jejich rodièù a prarodièù a dalších generací jejich pøedkù. Tak proè se nìkteøí z tìch pøedkù ve své dobì rozhodli opustit tu jedinou západní církev, resp. odejít pryè od Øíma, odmítnout papežský primát, odmítnou nìkteré èlánky víry apod.? Podle mì nemìli jinou možnost, chce se mi øíct, že v tom byli nevinnì. Dnes je zcela normální, že v jednom mìstì je i nìkolik kostelù rùzných denominací katolický, evangelický, další modlitebny a dnešní èlovìk v tomto ohledu si skuteènì mùže svobodnì vybrat èím chce být. Ale tehdy, v 16. století ještì neexistovala sí farností, v obci byl tøeba jeden jediný kostel a tøeba mìstská èi obecní rada (ano, tehdy se rozhodovalo i o tìchto vìcech) rozhodla, že v nìm nebude sloužena mše svatá, ale veèeøe Pánì (nemusíme chodit daleko náš gutský døevìný kostelík postavený jako katolický, pozdìji byl v protestantských rukou a teï zase je katolický). A nebo hradní pán (vedený tøeba svou ziskuchtivostí) se rozhodl, že nebude poslouchat žádného biskupa, ale naopak zabaví jeho majetek a také zruší kláštery a pøivlastní si i majetek jejich. A jeho víra? No pøece on vìøil, vìøil v jednoho Boha, v Ježíše Krista i Ducha svatého, ale prostì si ustanovil vlastního, sobì loajálního biskupa. A jeho poddaní? Tìch se pøece nikdo neptal cuius regio, eius religio koho vláda, toho náboženství. A poté, když už se ta rozjitøená doba zklidnila katolíci zùstali katolíky, evangelíci evangelíky. Jistì to neplatí tak úplnì obecnì, ale v mnoha pøípadech tomu tak je. A když nìkdy slyším (bohužel) jak to, že stále ještì tamti žijí v bludu, aè vidí, že nemají pravdu? tak nad tím pøinej-menším kroutím hlavou i když jsem si vìdom, že to je asi trochu málo. Problém je, že každý z nás žije víru svých pøedkù (pokud ji ještì neztratil, což se bohužel v dnešní dobì stává) a cítí, že pøece jeho rodièe, prarodièe nemohli nemít pravdu. Ale naštìstí my už žijeme v dobì, a o tom je ekumenizmus, že mùžeme spolu mluvit, naslouchat si, respektovat se a hledat a nalézat to, co nás spojuje (viz napø. uznání platnosti sv. køtu). Ekumenické snahy pozorujeme v místech nejvyšších souèasný papež je papežem vpravdì ekumenickým (za což nìkdy sklízí kritiku i od svých nej-bližších), ale o ekumenizmus se musíme pøièinit i my a nejen jeden jediný týden v roce svojí modlitbou. Jak málo toho vzájemnì o sobì víme aztoho pak vznikají pøedsudky, nepochopení tøeba ten názor, že katolíci se klanìjí Pannì Marii a svatým nebo nevíme a nechápeme, proè tøeba evangelík nemùže pøistoupit ke svatému pøijímání v katolickém kostele. A takových nedopovìzených a Jase³ka Tradycyjne w teatrze w Cieszynie Ka dym razem, gdy dwoje ludzi sobie przebacza - jest Bo e Narodzenie. Ka dym razem, gdy pomagacie jakiemuœ cz³o-wiekowi - jest Bo e Narodzenie. Ka dym razem, gdy rodzi siê jakieœ dziecko - jest Bo e Narodzenie. Ka dym razem, kiedy próbujesz nadaæ w³asnemu yciu g³êbszy sens - jest Bo e Narodzenie. Ka dym razem, kiedy popatrzycie na siebie na-wzajem oczami waszego serca z uœmiechem na ustach - jest Bo e Narodzenie. Powy sze piêkne s³owo us³yszeliœmy w scenie koñcowej przedstawienia Jase³ka Tradycyjne. Piêkna scena, dekoracje, gra aktorów, prze-œliczna muzyka wraz z wszystkimi odczuciami i prze yciami pozostan¹ dla parafian trzynieckich, którzy przyjechali w czwartek 20 stycznia do Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie, na d³ugo w sercu i pamiêci. To niezwykle piêkne widowisko muzyczne, wykorzystuje w oryginalnym scenariuszu wiele scen biblijnych czyli powi¹zanie tekstów wyg³aszanych przez akto-rów na scenie z fragmentami pochodz¹cymi z Pisma Œwiêtego oraz szereg elementów regionalnych z tradycji œwiêtowania Bo ego Narodzenia. Beskidzcy kolêdnicy starali siê, by ich powitanie Bo ego Dzieci¹tka by³o jak najpiêkniejsze. Znane wszystkim kolêdy, które s³yszymy w trakcie widowiska, jak równie ich wspólne na zakoñczenie œpiewanie i ³amanie siê op³atkiem, by³o spotkaniem Bo ej Mi³oœci i Jej uwielbieniem, wprowadzaj¹c aktorów i widzów w nastrój wielkiej radoœci. Jase³ka staj¹ siê przywo³aniem Narodzin Chrystusa, uroczyœcie œwiêtowanych przez wszystkich chrzeœcijan i przypominaj¹cych, e Chrystus narodzi³ siê wtedy w Betlejem równie dla nas. Zespó³ Teatralny Parafii œw. El biety w Cieszynie dzia³a pod kierownictwem siostry Jadwigi Wyrozumskiej ze Zgromadzenia Sióstr El bietanek i pod duszpastersk¹ opiek¹ ks. proboszcza Andrzeja Rdesta od blisko 25 lat. Zaczê³o siê bardzo skromnie od pracy s. Jadwigi z parafialn¹ schol¹ i podejmowanych wspólnie prób inscenizowania fragmentów z Pisma Œw. Uczestniczy³a w nich m³odzie a póÿniej tak e cz³onkowie chóru parafialnego. Ewangeliczne zdarzenia prezentowane by³y w koœciele parafialnym, póÿniej w salkach. Pierwszy raz ze S³owem Bo ym wyst¹pi³ Zespó³ Teatralny na deskach cieszyñ-skiego Teatru im. Adama Mickiewicza w 1990 roku. Zespól wiernie trwa przy pocz¹tkowej idei - przybli ania ludziom Ewangelii i zachêcaniu ich do refleksji nad tajemnic¹ Bo ej prawdy. Dziœ zespó³ liczy oko³o 150 doros³ych aktorów i dzieci - najm³odsze 9-cio miesiêczne wystêpuje w roli Dzieci¹tka. Jak podkreœla s. Jadwiga, to w³aœnie rodzinne prze ycie radoœci z Narodzin Bo ej Dzieciny, wspólne œpiewanie kolêd, pozwala w pe³ni odkryæ ca³¹ wymowê tego wielkiego wydarzenia. Na scenie prezentuj¹ siê ca³e rodzi-ny, pragn¹ce podzieliæ siê swoj¹ radoœci¹ równie z rodzinami. Jase³ka Tradycyjne, w bogatej oprawie scenograficznej, w przepiêk-nych kostiumach, co roku ogl¹da kilka tysiêcy osób, by wspólnie uczestniczyæ w tym nie-zwyk³ym kolêdowaniu. Radio Maryja i Telewizje TRWAM transmitowa³y przebieg przedsta-wienia Jase³ka Tradycyjne na ca³y œwiat 16 stycznia z okazji Regionalnego Spotkania PKRDz z Madzi¹ Buczek w Cieszynie. Bardzo nam by³o al, e na to spotkanie, z braku wolnych miejsc na widowni, mog³a wyjechaæ tylko ma³a grupa reprezentuj¹ca nasz¹ Sekcjê Zaolziañsk¹ z Trzyñ-ca i Jab³onkowa. Madzia jest dla nas wzorem okazywanej mi³oœci i uwielbienia Pana Jezusa i Matki Bo ej oraz przyk³adem w podejmowaniu nieustaj¹cej pracy i wysi³ku w rozszerzaniu PKRDz i modlitwy ró añcowej na ca³ym œwiecie. Zapytana o odczucia z ogl¹danego spektaklu odpowiedzia³a tymi s³owami: Ka dy mo e byæ œwiadkiem Bo ego Narodzenia, tego co wtedy siê sta³o, kiedy Bóg przyszed³ na ziemiê. Nie urodzi³ siê w pa³acu, ale ubogiej Betlejemskiej stajence. Przyszed³ do nas jako Bóg mi³oœci, aby wla³ w nasze serca pokój, radoœæ i mi³oœæ, aby daæ nam nadziejê, aby pokonaæ szatana i dlatego tak bardzo siê cieszê, e mo emy braæ udzia³ w tym spektaklu, bo to pomaga nam bardziej prze yæ Bo e Narodzenie, pomimo, ze œwiêta Bo ego Narodzenia ju za nami. Madzia przywita³a tak e wszystkie dzieci z podwórkowych kó³ek ró añcowych, ycz¹c wszystkim, by ten nowy czas rozpocz¹æ radoœci¹ i nadziej¹. By prosiæ Jezusa i Maryjê, eby byli z nami w ka dym dniu, pomagaj¹c nam w podej-mowaniu wszelakich decyzji. Byæ coraz lepszymi, byœmy mogli stale w naszym sercu goœciæ Pana Jezusa, zapraszaj¹c Go do ka dej czynnoœci, któr¹ wykonujemy. Trzymaj¹c za rêkê Jezusa i Maryjê, wsparci œwiat³em Ducha Œwiêtego, nie musimy siê niczego baæ. Niech Maryja wspiera nas w naszym aposto³owaniu i szerzeniu modlitwy ró añcowej. Wszyscy jes-teœmy dzieæmi Bo ymi i wszyscy musimy pomagaæ, by ten zapa³ dalej siê zapala³. Ka de nowo powsta³e kó³ko ró añcowe ma mieæ swojego opiekuna i nie zapominaæ o wys³aniu zg³oszenia wraz z swym adresem do Madzi Buczek, która zaregistruje nowych cz³onków i wyœle legitymacje. Madzia przypomina³a, by w Roku Eucharystii uczestniczyæ w Mszy Œwiêtej, odkrywaj¹c najwiêkszy skarb, jakim jest Eucharystia. Bêdziemy bardzo szczêœliwi, je eli uda nam siê w przysz³oœci przywitaæ Madziê Buczek, za³o ycielkê podwórkowych kó³ek ró añcowych dzieci, u nas w koœciele parafialnym w Trzyñcu. Dziœ œwiat jêczy wobec kataklizmów, wobec mo liwej utraty wszystkiego, wobec cynizmu silnych i niedojrza³oœci potrzebuj¹cych. Jest nam dana w Bo ym planie kolejna nowa szansa rozpoczynania od nowa. Szansa nawrócenia, poszukania bliÿniego i przyjaciela a przez to odnowienia przymierza z Bogiem. Dana jest nowa szansa odnalezienia s³ów: zgrzeszy³em, prze-praszam. Mo e zrodzi siê pytanie: Dlaczego upiera³em siê przy pomy³kach i ma³ym egois-tycznym sercu lub ucieka³em przed wypatruj¹cym i szukaj¹cym mnie Panem? Mo e to dla mnie - dziœ - znowu narodzi³ siê Pan w Betlejem. Warto przypomnieæ ostatni¹ pieœñ w spektaklu Jase³ka : Prze yjmy kolejny raz, jeszcze jedno Bo e Narodzenie, i choæ przygas³ œwi¹teczny gwar, bo zabrak³o ju czyjegoœ g³osu.

6 6 Èlovìèe nediv se aneb Uvedení nezasvìcených do katolického prostøedí Prof. Tomáš Marný z Bludovic Zasedací poøádek v katolických kostelích a jeho zvláštnosti Pravidlo 1. Pøední lavice zeje zpravidla prázdnotou. Nejvìtší poèet vìøících sedává vždy v zadních lavicích kostela, evidentnì proto, aby na nì nemohlo být vztaženo Ježíšovo varovné slovo o farizejích z Mt 23,3: mají rádi pøední místa v syna-gogách. Další se zøejmì shlédli v jediné postavì celníka - klaïáka z evangelií (viz Lk 18,9-14). Hermeticky ucpávají prostor kolem hlavního vchodu a na výzvy celebranta, že vepøedu je místa dost, zásadnì nereagují. Zvláštì vyhledávaná místa jsou pak za sloupy, v postranních kaplích a na kùru za varhanami, zøejmì v duchu hesla z desatera mladého strážce hranic: Vidìt, ale nebýt vidìn! Výjimka z pravidla è.1.: První lavice nezeje prázdnotou, jelikož v ní trùní: - místní vzorová rodinka s dìtmi - kostelnice se zvoneèkem - potenciální svìtice farnosti: vìtšinou se pøedmodlívá pøede mší svatou, po ní i pøi ní, neváhá pronášet s knìzem i slova promìòování. Další poznávací atri-buty: galerie svatých obrázkù rozložená okolo Kancionálu, zpestøená roztodivnými devocionáliemi všeho druhu. Pravidlo 2. Zbylé lavice jsou obsazovány dle nás-ledujícího poøádku: V každé z nich se zpoèátku usadí pouze jeden èlovìk a to tak, aby byl pokud možno co nejvíce vzdálen od ostatních vìøících. Výhody z toho vyplývají nejménì tøi: - pøi pozdravení pokoje není nutno podávat nikomu ruku - bratøi a sestry v Kristu nemohou èlovìka rušit v individuálním zažívání mše svaté - ve vymírajících farnostech pùsobí opticky kostel jako zcela zaplnìný. Pravidlo 3. Na okraji lavice sedí obvykle osoba zvaná špuntovka, takže støed lavice zùstává volný. Pøi zdvoøilém požádání o prùchod dotyèná rozhodnì nevystoupí z lavice a už vùbec ji nepøimìjete, aby si poposedla blíže ke støedu; zásadnì se nechá všemi oblézat a nároèný sportovní výkon svých bližních doprovází významným pozdvihováním oboèí ke klenbì kostela, pohoršeným vzdycháním a mumláním, které mùže zdánlivì pøipomínat gloso-lálii. Pravidlo 4. Na vyšívané polštáøky zvané podprdelníèky zásadnì nesedat, nebo v sobì ukrývají èasovanou minu: Po pøíchodu paní X.Y., která již na tomto místì sedává cca 80 let, budete muset s ostudou vyletìt, jelikož každý slušný èlovìk pøece ví, že to je JEJÍ místo. Výjimky z pravidla è. 4: Vyletìt ovšem mùžete klidnì i z místa bez podprdelníèku, v podstatì odkudkoli, i z míst, která nejsou nikterak oznaèena. Platí zde Murphyho zákon prázdných kostelù: Pravdìpodobnost, že jste nìko-mu zasedli jeho místo, je nepøímo úmìrná prùmìrnému poètu návštìvníkù daného kostela. Jinými slovy, tato pravdìpodobnost je tím vìtší, èím ménì lidí chodí v daném kostele na bohoslužby. Praktická doporuèení pro náhodné návštìv-níky: Do cizích kostelù radìji nechoïte. A když už není zbytí, zdržujte se radìji po celou dobu bohoslužeb vzadu za lavicemi; nìjaká místní babièka se mùže klidnì objevit až po svatém pøijímání. Jenom dávej-te dobrý pozor, abyste nepøekáželi v jedné z následujících kritických zón: - u kropenky se svìcenou vodou - u kasièky na potøeby kostela a na Charitu - u stolku s èasopisem Svìtlo, KT a jinou osvìtovou literaturou - u stolku s obìtními dary - u sochy Matky Boží sedmibolestné, u P. Marie Lurdské, u Božského Srdce Pánì, u svatého Josefa, Antoníèka, Terezièky, Tadeáška, pøípadnì u dalších lokálních pøímluvných favoritù. (U nástìnek s duchovními texty nebo s rozpisem aktivit farnosti stát mùžete, vìtšinou je nikdo neète.) Pravidlo 5. Lavice jsou vìtšinou konstruovány tak, aby v nich nešlo pohodlnì ani sedìt, ani kleèet. Má to dva skryté dùvody: - vìøící si tak odpykává nìco z èasných trestù za své høíchy - pøi delších homiliích nelze usebranì podøimovat. Vysvìtlující komentáø církevního historika: Tradice praví, že kostelní lavice byly vynalezeny a povinnì zavedeny do kostelù již za dob prvotní církve, a to jako bezpeènostní opatøení kvùli snížení úrazovosti pøi bohoslužbách. Stalo se tak poté, kdy pøi vyèerpávajícím kázání apoštola Pavla v Troadì jistý mladík usnul a vypadl z okna, takže ho svatý Pavel musel køísit z mrtvých. Ze strany vedení církve vzešla tehdy obava, že prùmìrný pan faráø by si možná tak dobøe neporadil, a tak byly zkonstruovány a plošnì zavedeny první zoufale neanatomické kostelní lavice (zhruba takové, jaké je známe dnes). Pravdìpodobnìjší varianta pozdìjšího data pøièítá vznik podoby dnešních lavic dobì vrcholného rozmachu španìlské inkvizice v 16. století: Pøi emotivnì nároèných plamenných barokních kázá-ních a pøi nádherných mnohahodinových pompézních církevních boho- službách v latinì dokázaly pouze ostré výènìlky lavic udržet prosté vìøící v bdìlém stavu a ve stále vzrùstajícím eschatologickém napìtí. ZÁVÌR: Reforma v uspoøádání sakrálních interiérù Z výše uvedených zákonitostí lze vyvodit pro církev tøetího tisíciletí nìkterá zásadní opatøení: - pøední lavice zrušit a posílit jimi zadní voje - støední èásti lavic vypustit úplnì - ideálním bohoslužebným prostorem budoucnosti by mohla být tudíž KLOUBOVÁ TRAMVAJ!!! Autor pøíspìvku pøedkládá k uvážení, zda by nebylo vhodné projednat tento návrh v plenárních snìmovních krouž-cích ve všech diecézích Èech a Moravy. (Charismatická spoleèenství by jej zatím mohla alespoò rok promodlovat, aby to nebyla jen èlovìèina).

7 7 Ladislav Simajchl: Naše role při nedělní bohoslužbě (9) NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA - VĚC CELÉ FARNOSTI Jak jsme vidìli a slyšeli pøi cestách sv. Otce, Afrièané a Indové pøi nedìlní mši svaté tanèí. Rytmický pohyb, hudba, tanec, zpìv, všechny tyto spontánní projevy radosti uplatòují pøi bohoslužbì. Každý národ má právo chválit Boha po svém. Kdysi to tak bylo asi ve všem køes anstvu. Ještì Klemens z Alexandrie píše: Tanec, který doprovází modlitbu, dává duši køídla k výstupu k nebesùm. I ve støedovìku byly ještì taneèní pohyby souèástí bohoslužby. Pøi velikonoèní sekvenci napøíklad dìlal rytmické pohyby biskup se svou kapitulou a podle nich i lid v katedrále. I my v dnešních dobách máme právo slavit liturgii jako radostnou, posvátnou hru pøed Bohem. Každý máme pøi ní mít svou roli. Podle svých schopností smíme hrát a tanèit, jako David pøed archou. Nìmý, hluchý, pasivní divák - takový tu nemá být žádný. Jakou roli tu hraji já? Èím pøispívám ke spoleènému slavení, ke zdaru a kráse naší bohoslužby? Tuto otázku bychom si mìli každý obèas položit. Kdesi jsem èetl, jak vidìl náhodný návštìvník nekøes an bìžnou nedìlní boho-službu: Lidé se tam scházejí, ale jsou to asi samí nepøátelé; neusmìjí se na sebe, nepozdraví se. Proè se vùbec sešli? Ète se jim z posvátné knihy, a jedni se pøi tom rozhlížejí, jiní listují v knížce, co mají pøed sebou. Proè to ètou, když to neposlouchají? Venku na vývìsce stálo, že to bude slavnost. Ale ten vedoucí vpøedu je zasmušilý. Nikde ani stopy radosti. Proè tomu øíkají slavnost? Pak zaène spoleèný zpìv, ale kdepak spoleèný. Mnozí otevøou ústa, jen když zívají. Proè se zpívá, když se nezpívá? Pak ten vpøedu cosi bez zájmu mluví a lidé bez zájmu èekají, kdy skonèí. Proè tak dlouho mluví, když to nikoho nezajímá? Potom se ten vpøedu modlí. Možná, že to jsou pìkné modlitby, ale øíká je rychle a bez pøestávky, není možné se nad nìèím zamyslet. Proè ne radìji ménì a rozvážnì? Pak zve lidí ke stolu, ale mnozí pozvaní nepøijdou. Proè šli vùbec do kostela, když tam pohrdají vším, co se tam dìje? Øíkáte se teï možná v duchu: naštìstí takhle ošklivé to u nás všechno není. Ale k dokonalé souhøe všech máme také ještì kus cesty. Vy, abyste konali každý to, co pøísluší vám.všichni se máme podle svých možností pøièinit, aby nedìlní bohoslužba v naší farnosti byla odu-ševnìlá, krásná, radostná. Abychom odtud odcházeli posíleni a potìšeni. Pøed koncilem byli za nositele liturgického dìní uznáváni jen knìží. Dnes platí, že dobrá nedìlní bohoslužba je záležitostí všech (napø. LK èl. 29). Tohle se dobøe poslouchá. Ale jak to tedy budeme u nás dìlat, aby na nás neplatila žádná z výtek onoho cizince ze zaèátku kázání? Hned pøedem si øeknìme: pøestože liturgie je hra, posvátná hra Božích dìtí pøed Boží tváøí, tìžištì živé bohoslužby není ve zvláštních atrakcích - ty a jsou vždy svátkovou výjimkou - ale v prostých vìcech oduševnìlého konání bohoslužby nejen tìlem, ale i duchem a srdcem. - Všimni si sousedù pøi pøíchodu do kostela. Usmìj se, podej ruku, pøátelsky zamávej, šeptni slovíèko. Boží majestát tím neurážíš - jen usnad-òuješ lidské spoleèenství. - Naslouchej ètení soustøedìnì, pozornì. Posluž ostatním jako lektor. - Na lavicích jsou kancionály. Založ si v nich písnièky už pøede mší, nalistuj píseò a nabídni i sousedùm. A zpívej chutì, a povzbudíš i ostatní. - Pøi spoleèných modlitbách a jsi úèasten hlasem i srdcem. - Sleduj modlitby knìze a souhlas vyjádøi energickým amen. - Zúèastòuj se všeho dìní ve farnosti. Pomáhej kde a jak jen mùžeš. Vždy to jsou kroky k setkání s Pánem Ježíšem. Farnost má podle svých sil nedìlní bohoslužby spoluorganizovat s knìzem. Divadelní laciné efekty do kostela nepatøí, to je pravda, ale pøesto uvažte: co by øekla rodina, které by hospodynì každou nedìli pøedkládala stejné jídlo? I v kostele se mají promyšlenì støídat písnì, roucha,symboly, výzdoba, osvìtlení. A kde by na to vše mìl staèit sám knìz? Zdá-li se vám tedy, že naše bohoslužba je dosud monotónní, málo živá - pak pomozte všichni, aby nebyla. Vymýšlejte, hledejte, pomozte udìlat, co by zkrášlilo a zniternilo nedìlní cestu farní rodiny k Pánu Ježíši. R. Guardini napsal: Liturgie je posvátná, radostná hra pøed Bohem. Slavit liturgii znamená poslechnout pøíkaz Pánì a být jako dìti. Vzdát se své dospìlosti, která chce jednat vždy úèelnì. Hrát si a tanèit jako David pøed archou. Mùže se stát, že pøestárlí lidé, kteøí už se nedovedou stát dìtmi, budou na to rozmrzele hubovat. I Davidovi se stalo, že se mu jeho vlastní žena vysmívala. My už jsme si odvykli hrát. I dìtem dnes zbývá na hraní málo èasu. Musí do hudebky, do rytmiky, do angliètiny, do plavání, do tìlocviku - a nakonec musí do ordinace psychiatra. Ani sport už není pro mládež hrou, ale tvrdým výcvikem za úèelem nejlepších výkonù, úspì-chù, vítìzství. Nesportuje se, nehraje se pro radost ze hry, ale pro vítìzství. My køes ané jsme pøi nedìlní bohoslužbì také dost vzdáleni Guardiniho pøedstavì, že máme konat liturgii jako radostnou hru pøed Bohem. Zpìv je nám povinnou souèástí bohoslužby - ne radostným prozpìvováním. Obìtní prùvod a ostatní prùvody jsou vážným konáním - ne radostným taneèním kráèením vstøíc Pánu a spolu s Pánem. Musíme se té radostné hravosti novì uèit. Smích je nejsilnìjší zbraní nadìje - napsal americký teolog Harvey Cox. Pomozme tedy všichni, aby naše nedìlní bohoslužby byly tak krásné, že se srdce smìje. Poznámka pro knìze Byl to tuším Dr. Josef Bradáè, kdo si v materiálech pro dìkanátní liturgické konference stìžoval: V našich kostelích místo radostného slavení nejsvìtìjších tajemství køes anství, bývá èasto jen uspìchaný provoz. Knìz je pøièinlivý - zvládl nové rubriky stejnì dobøe, jako znal staré - a už to jede. Žádné zdržování, mše musí být za 50 minut hotová, v další štaci èekají další lidé. A tak jde všechno ráz na ráz: modlitba, ètení, zpìv, kázání, oznamování, požehnání. Jako Orient-Expres, øítí se vše kolem vìøících, kteøí nemìli vùbec èas a možnost do rychlíku nastoupit. Chce to zastavit - dìlat pauzy, aby vìøící mohli nastoupit. Chce to umožnit vìøícím akti-vitu, která jim pøísluší. Chce to opravdu už skoncovat s neblahým monopolem knìze v liturgii, který dìlá vše sám. Nedìlní liturgie po koncilu není už mše pro farnost, ale mše farního spoleèenství, i když knìz je tu nadále životnì potøebný. Dobrou liturgii nemùže dìlat knìz sám. Musíme farníky vytrvale uèit, že i oni se staví v nedìli pøed Boha, že i oni s knìzem sloužili mši svatou. Nezískáme k tomu naráz farnost celou, ale malá skupina zainteresovaných se najde všude. A už je tu poèátek cesty od liturgie jednomužné k liturgii týmové. Tito liturgiètí pomocníci (lektoøi, kantor, varhaník, sakristiáni, starší ministranti, zdobièi) se musejí scházet, vzájemnì podnìcovat a vymìòovat zkušenosti. Navštìvovat jiné farnosti a uèit se od nich. Knìzova role je tu rozhodující. Nespoèívá v káravém a mrzutém vyèítání, že dìlají málo, že nejsou v kostele a ve farnosti dost aktivní. Lidé mají dost všelijakých akcí, které musí dìlat celý týden venku, v kostele hledají klid. Právem v nìm vidí pøedevším místo aktivity Boží. Proto vedení lidí k aktivitì nesmí mít ani nádech honìní a nucení. Kdyby aktivita pøi bohoslužbì nevycházela z vnitøní potøeby, byl by to dril na setkání s Tajemstvím. Støedem všeho musí být objevování smyslu existence èlovìka i svìta. Hlavním jednajícím tu je pøece Kristus, ten tu vykonává své knìžství. Proto knìz, který se snaží prohloubit aktivitu farnosti pøi bohoslužbì, musí postupovat po tìchto stupních a žádný nesmí vynechat: 1) Sám vše promyslet a pøesvìdèit sebe. 2) Vysvìtlit lidem a vzbudit touhu, aby to i u nich bylo také tak pìkné. 3) Hovoøit o tom ve skupinì pro pøípravu bohoslužby. 4) Pak to teprve zavést. Bez spìchu, aby nevznikl pocit ztráty, ale obohacení. Nic starého neodstranit, dokud nové není dobøe pøipraveno. Dobrá nedìlní bohoslužba, liturgie živá a radostná, to je práce na léta. pokraèování pøíštì

8 8 Nedìlní liturgie v únoru 5. nedìle v mezidobí (10.2.) 1. ètení: Iz 58,7-10; 2. ètení: 1 Kor 2,1-5; Evangelium: Mt 5,13-16 Žalm: odp. Spravedlivý záøí v temnotách jako svìtlo. ref. Wschodzi w ciemnoœciach jak œwiat³o dla prawych. 1. nedìle postní (17.2.) 1. ètení: Gn 2,7-9;3,1-7; 2. ètení: Øím 5,12-19; Evangelium: Mt 4,1-11 Žalm: odp. Smiluj se, Pane, nebo jsme zhøešili. ref. Zmi³uj siê, Panie, bo jesteœmy grzeszni. 2. nedìle postní (24.2.) 1. ètení: Gn 12,1-4a; 2. ètení: 2 Tim 1,8b-10; Evangelium: Mt 17,1-9 Žalm: odp. A spoèine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. ref. Mamy nadziejê w mi³osierdziu Pana. 3. nedìle postní (3.3) 1. ètení: Ex 17,3-7; 2. ètení: Øím 5, ; Evangelium: Jan 4,5-42 Žalm: odp. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! ref. Kiedy Bóg mówi, nie gardÿ Jego s³owem. 4. nedìle postní (10.3.) 1. ètení: 1 Sam 16,1b a; 2. ètení Ef 5,8-14; Evangelium: Jan 9,1-41 Žalm: odp. Hospodin je mùj pastýø, nic nepostrádám. ref. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Program spotkañ Pořad bohoslužeb v únoru 1. Nedìle nedìle v mezidobí; 6.30 a polsky, 7.50 a èesky. 2. Støeda Popeleèní støeda; den pøísného postu od masa a postu újmy; zaèíná postní doba. 3. Nedìle nedìle postní; 6.30 a èesky, 7.50 a polsky. 4. Nedìle nedìle postní; 6.30 a polsky, 7.50 a èesky. 5. Úterý svátek Stolce sv. Petra, apoštola. 6. Nedìle nedìle postní; 6.30 a èesky, 7.50 a polsky. 7. Pátek první pátek v mìsíci. 8. Nedìle nedìle postní; 6.30 a polsky, 7.50 a èesky. 9. Po celou dobu postní se bude každý pátek a nedìli konat pobožnost Køížové cesty v tom jazyce, v jakém bude sloužena nedìlní veèerní mše svatá. Ve stejném jazyce bude slou-žena i páteèní veèerní mše svatá, ranní pak bude v opaèném jazyce. V nedìli pak po Køížové cestì bude svátostné požehnání. 10. Každou nedìli (mimo dobu postní) pùl hodiny pøed veèerní mší svatou je adorace Nejvìtìjší Svátosti Oltáøní a svátostné požehnání. Poslední nedìle v mìsíci Mariánské veèeøadlo. Spotkanie Sympatyków Radia Maryja sobota o godz. 15:00, salka parafialna Spotkanie z Pismem Œwiêtym poniedzia³ek o godz. 15:00, salka parafialna Spotkanie dzieci i rodziców z Podwórkowego Kó³ka ró añcowego z Trzyñca sobota o godz. 15:00, salka parafialna Misterium Mêki Pañskiej œroda Wyjazd do teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie na spektakl Zespo³u Teatralnego Parafii œw. El biety w Cieszynie. Proszê siê zg³aszaæ w zakrystii do z powodu rezerwacji miejsc i zakupienia biletów. Przy dostatecznej iloœci miejsc pojedzie w œrodê o godz. 15:00 specjalny autobus od Piekarni GVUZD. 11. V prùbìhu týdne mše svaté zaèínají v 6.35 a hodin. V pondìlí, støedu, pátek - ranní èesky, veèerní polsky. V úterý, ètvrtek, sobotu - ranní polsky, veèerní èesky. V postní dobì pátek podle Køížové cesty. 12. Každý ètvrtek od a první pátek po ranní mši svaté je výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní. 13. Každý pátek po ranní i veèerní mši svaté je výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní s modlitbou Korunky k Božímu Milosrdenství. První pátek v mìsíci - litanie a zasvìcení Božskému Srdci Ježíšovu. Každý poslední pátek v mì-síci v prùbìhu celého školního roku se modlíme za dìti, mládež, žáky, studenty, katechety, uèitele a vychovatele pøi veèerní adorací Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní do hodin. 14. Mše svatá v Domovì dùchodcù na Sosnì je každý pátek v Pùl hodiny pøed zaèátkem mše svaté je možno pøistoupit ke svátosti smíøení. Mše svaté v Nemocnici Sosna by mìly být opìt slouženy od bøezna 2005 jako obvykle v sobotu od Pøede mší sv. pøíležitost ke svátosti smíøení. Redakce neruèí za jazykový sled jednotlivých mší sv. Sledujte vývìsku v kostele! Intencje Apostolstwa Modlitwy luty Intencja ogólna: Za chorych, a zw³aszcza za najbiedniejszych spo-œród nich, aby otaczano ich trosk¹ i opiek¹ lekarsk¹ odpowiadaj¹c¹ ich ludzkiej godnoœci. 2. Intencja misyjna: Za misjo-narzy i misjonarki, aby coraz bar-dziej sobie uœwiadamiali, e jedynie dziêki arliwej mi³oœci do Chrystusa mo na skutecznie i Pøíští èíslo MOSTu vyjde 6. bøezna Pøíspìvky mùžete zasílat do most Vydává Øímskokatolický farní úøad v Tøinci pro svou vlastní potøebu. Redakci tvoøí: Stanislav Janczyk, Hana a Evžen Workovi, Iveta a Marian Kozokovi Internetová adresa: Vychází na poèátku mìsíce. Registraèní znaèka MK ÈR E K dostání v prostorách farního kostela. Grafická úprava a tisk: T-PRINT, s.r.o., Tøinec

Èíslo 10/XI øíjen 2004 Proti dobrovolnému daru. Kvìty pro Marii

Èíslo 10/XI øíjen 2004 Proti dobrovolnému daru. Kvìty pro Marii Èíslo 10/XI øíjen 2004 Proti dobrovolnému daru Kvìty pro Marii Terezie z Lisieux jednou øekla své sestøe Jenovéfì: Než zemøu musím ještì nìco vykonat. Vždycky jsem snila o tom, že v básni vyjádøím všechno,

Více

Ba³wochwalstwo Salomona

Ba³wochwalstwo Salomona Èíslo 218/roèník XIX. únor 2012 Proti dobrovolnému daru Ba³wochwalstwo Salomona Pan rozgniewa³ siê wiêc na Salomona za to, e jego serce odwróci³o siê od Pana, Boga izraelskiego. Dwukrotnie mu siê ukaza³

Více

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013 Roèník 17 Èíslo 7 1. 11. 2012 Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopøej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli pøipraven vstoupit do Tvé náruèe. ROK VÍRY Milí

Více

Maj - miesi¹c Maryi. r., do zatwierdzenia papie owi Grzeznanych mistyków œredniowiecza,

Maj - miesi¹c Maryi. r., do zatwierdzenia papie owi Grzeznanych mistyków œredniowiecza, Èíslo 5/XVI kvìten 2009 Proti dobrovolnému daru Maj - miesi¹c Maryi Maj - dla wielu najpiêkniejszy wizerunkiem Najœwiêtszej Maryi i czcili poleona Bonaparte. Pius VII nabo eñmiesi¹c roku - to w Koœciele

Více

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Roèník 20 Èíslo 3 22. 2. 2015 Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Bùh ve své dobrotì posílá od zaèátku svého putování s vyvoleným

Více

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Roèník 20 Èíslo 5 24. 5. 2015 V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Jedním z èastých projevù køes anského (a jistì nejen køes anského) života

Více

BØEZEN 1998 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Mìsíc vran, bøezen, mìsíc jara zase si nedal zabránit v pøíchodu! Zdalipak ty pøeháòky, které

BØEZEN 1998 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Mìsíc vran, bøezen, mìsíc jara zase si nedal zabránit v pøíchodu! Zdalipak ty pøeháòky, které DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 69 BØEZEN 1998 Z OBSAHU: Vychovávat - ale jak? Cesty k Bohu a k víøe VII. Duchovní odborky Skautská duchovní obnova Akce: Cihla pro Moravu Skautský zákon - pøíbìhy Rozhovor

Více

Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj.

Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Roèník 17 Èíslo 2 25. 12. 2011 Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Pøišel jako malé dítì, aby se pøiblížil našemu utrpení. Narodil se chudý, abychom

Více

Život jsme dostali darem proto, abychom se i my mohli stát darem pro druhé. Program na každý den roku:

Život jsme dostali darem proto, abychom se i my mohli stát darem pro druhé. Program na každý den roku: Roèník 20 Èíslo 2 25. 12. 2014 Život jsme dostali darem proto, abychom se i my mohli stát darem pro druhé. Program na každý den roku: Ménì vzdychej, více zpívej. Ménì k zemi, více k nebi se dívej. Ménì

Více

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7)

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) Roèník 19 Èíslo 5 8. 6. 2014 Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) MEDIÁLNÍ SVÌT Ve chvíli, kdy ètete tento úvodník, máme za sebou 7. nedìli velikonoèní,

Více

ROZJÍMÁNÍ U POÈÍTAÈE SPIRITUALITA. MUDr. Dagmar Pohunková

ROZJÍMÁNÍ U POÈÍTAÈE SPIRITUALITA. MUDr. Dagmar Pohunková VÍCE NEŽ JARO Bývalá hollywoodská hvìzda, kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger ztratil sympatie, když nechal popravit trojnásobného vraha. Nedávno totiž podepsaly více než ètyøi miliony lidí výzvu

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

Roèník II èíslo 1 leden 2000

Roèník II èíslo 1 leden 2000 Roèník II èíslo 1 leden 2000 DUCHOVNÍ SLOVO Øada lidí se ptá, co jim tento rok pøinese: Je jisté, že pøinese vìci pøíjemné a nepøíjemné a nic nám celkem nepomùže, když budeme dopøedu vìdìt, kolik bude

Více

Zpravodaj BENEDIKT XVI. V CESKU 2/2009. Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit!

Zpravodaj BENEDIKT XVI. V CESKU 2/2009. Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit! Zpravodaj Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit! 2/2009 Vydává Centrální svaz Kolpingova díla Èeské republiky, nám. Republiky 22, 591 01 Žïár nad Sáz., telefon: ++420-566 620 207, 566 585 010, fax: ++420-566

Více

www.faslavicin.cz Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014

www.faslavicin.cz Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014 Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014 Já, pražský nevìøící Žid, stal jsem se vìøícím a zmìnil jsem svùj svìtový názor. Svatý Václav, plod ducha doby a výraz nadìje 10. století v Èechách, je také mùj svatý Václav

Více

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení JAKO OÈISTA DUŠE ZPOVÌÏ OBSAH 1 Úvodem ke svátosti smíøení 2 Ukázky z bible 3 Proè je tøeba chodit ke zpovìdi ke knìzi? Nemùžu si to s Pánem vyøešit o samotì? 4 Pocity nespokojenosti, stísnìnosti, smutku

Více

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické.

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Vážení ètenáøi, máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Téma souèasný judaismus se nám pøi pøípravì tak rozrostlo, že jsme postupnì odkládali všechny èlánky s

Více

v komunistických zemích nebo spojení pravoslaví a nacionalismu èi omezování náboženské svobody v pravoslavných zemích

v komunistických zemích nebo spojení pravoslaví a nacionalismu èi omezování náboženské svobody v pravoslavných zemích PRAVOSLAVÍ V DINGIRU Miloš Mrázek Ve stovkách miliónù se poèítají lidé, kteøí se hlásí k pravoslavnému náboženství. Jeho kultura dala vzniknout samostatnému civilizaènímu celku. V naší zemi se podle výsledkù

Více

Slovo P. Jaroslava ! POZOR! Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks

Slovo P. Jaroslava ! POZOR! Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks Vybíráme Zprávy ve zkratce... str. 1 Bdeme mít Letní tábor?... str. 2 Pøeètìte si... str. 2 Co se dìje za dveømi?... str. 3 K zamyšlení!...

Více

w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava Brumov-Bylnice Sv.?tipánSidonie

w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava Brumov-Bylnice Sv.?tipánSidonie Kalendáø 1.4.2010 2.nedìlevelikonoèní nedìlebo ího milosrdenství Eíslo:5 Roeník:15 Nedìle Pondìlí Úterý Støeda Ètvrtek Pátek Sobota 19. sv. Ema 20. sv. Hugo FARNÍ MISÍENÍK w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava

Více

O lidech z vídeòského Gruftu /14. l Pohled k sousedùm: Charita v Rakousku

O lidech z vídeòského Gruftu /14. l Pohled k sousedùm: Charita v Rakousku CENA 10 K È l 1 / 2 0 0 1 l Pohled k sousedùm: Charita v Rakousku O lidech z vídeòského Gruftu /14 l Téma: Být prospìšným z dobré vùle /3 l Tøi otázky pro Sestru roku 2000 /7 l Událost: Tøíkrálová sbírka

Více

NÁBOŽENSTVÍ, NEMOC, LÉÈENÍ OBSAH

NÁBOŽENSTVÍ, NEMOC, LÉÈENÍ OBSAH NÁBOŽENSTVÍ, NEMOC, LÉÈENÍ Zdenìk Vojtíšek Delší pobyt v nemocnici byl pro mne loni - kromì mnoha nepøíjemností - též zážitkem v oboru religionistiky. Vnímal jsem, jak je role lékaøù blízká jejich knìžským

Více

PROÈ DINGIR POZVÁNÍ A KONTAKTY

PROÈ DINGIR POZVÁNÍ A KONTAKTY PROÈ DINGIR Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk, který spoèíval v tom, že do psaného textu vkládaly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøedjímaly vlastnosti následného slova. A tak se napø.

Více

2014 XV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci

2014 XV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci 5 letnièní 2014 XV. roèník Milý ètenáøi, milá ètenáøko, píšu tento úvodník a v hlavì ještì plno vzpomínek na Velikonoce. Plno dojmù, které mì

Více

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ 3. konference Èlovìk a média ETIKA A REGULACE MÉDIÍ sborník pøíspìvkù Centrum Mariapoli, Praha- Vinoø 23. 9. 2003 OBSAH ETIKA A REGULACE MÉDIÍ Josef Musil...3 Pøíspìvek Daniely Brùhové z náboženské redakce

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

DÉVA MANUŠJA TIRJAK NARAKA

DÉVA MANUŠJA TIRJAK NARAKA NA KONCI 7. ROÈNÍKU Zdenìk Vojtíšek Na konci 7. roèníku Dingiru se ètenáøi doèkali nepøíjemného pøekvapení: poslední èíslo roku 2004 vychází s více než mìsíèním zpoždìním hluboko v roce 2005. Nezbývá,

Více

Autobusy. Rozšíøení autobusové dopravy o spoje uvedené v únorovém vydání Napajedelských novin platí od 15. bøezna 2002.

Autobusy. Rozšíøení autobusové dopravy o spoje uvedené v únorovém vydání Napajedelských novin platí od 15. bøezna 2002. NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. BŘEZEN 2002 CENA 5 KČ Velikonoční vajíčko Tìlocvièná jednota Sokol poøádá v sobotu 23. bøezna pro dìti z našeho mìsta tradièní zábavné sportovní odpoledne

Více

Pán ové H avl íček a N ovotn ý před pon ěši ckou kovárn ou. Foto J an Pi rgl, www. j an pi rgl. n et. Putování za zvony WWW.HLUBOKA.

Pán ové H avl íček a N ovotn ý před pon ěši ckou kovárn ou. Foto J an Pi rgl, www. j an pi rgl. n et. Putování za zvony WWW.HLUBOKA. H LU B O C KÝ Z P RA VO D A J Pán ové H avl íček a N ovotn ý před pon ěši ckou kovárn ou. Foto J an Pi rgl, www. j an pi rgl. n et. čísl o 1 1 - l i stopa d 2 0 1 0 - cen a 1 0 Kč Putování za zvony Po

Více

svedomi zpytovani na základì manželského slibu Pro vnitøní potøebu úèastníkù akce Pùst chlapù. Pøipravili P. Tomas van Zavrel a Marek Novák 2015

svedomi zpytovani na základì manželského slibu Pro vnitøní potøebu úèastníkù akce Pùst chlapù. Pøipravili P. Tomas van Zavrel a Marek Novák 2015 I ChlaPSKE I I zpytovani I svedomi v na základì manželského slibu Já... odevzdávám se Tobì KDO JSEM JÁ? Vnímám, že mì Bùh pøijímá právì takového, jaký jsem? A jaký vlastnì jsem? Jak stojím pøed Bohem?

Více