2 NÁSTROJE A CÍLE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 NÁSTROJE A CÍLE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY"

Transkript

1 2 NÁSTROJE A CÍLE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY 2.1 Nositelé a nástroje hospodářské politiky Do skupiny nositelů hospodářské politiky zahrnujeme soubor institucí, jak státních, tak i nestátních včetně neformalizovaných skupin, přičemž tyto instituce se třídí do několika segmentů: zákonodárné instituce, exekutivní instituce (vláda, ministerstva, úřady apod.), emisní banka jako nositel monetární politiky, instituce vytvářející tržní prostředí a dohlížející na jeho kvalitu (protimonopolní úřady), soudní instituce, jež zaručují vymahatelnost zákonem stanovených pravidel, instituce protivážných sil či nositelé vlivu, které sice nepatří k formální organizaci hospodářské politiky, ale přímo či nepřímo ji ovlivňují (odbory, organizace zaměstnavatelů, politické strany apod.) 12. Z hlediska podílu institucí na hospodářsko-politickém rozhodování můžeme nositele hospodářské politiky členit na: nositelé hospodářsko-politického rozhodování (decizní sféra) instituce, které mají pravomoc ze zákona rozhodnutí přijímat, vykonávat a prosazovat (vláda, parlament, centrální banka), nositelé hospodářsko-politického vlivu (vlivová sféra) instituce a osoby, které mají možnost hospodářsko-politické rozhodování ovlivňovat, ale nemají rozhodovací pravomoc (politické strany, odbory, média, hospodářské komory apod.). Nositeli hospodářské politiky nazýváme subjekty, které vstupují do celého procesu hospodářské politiky včetně jeho jednotlivých fází formulování, realizace a kontroly hospodářské politiky. Z hlediska vlivu jednotlivých nositelů hospodářské politiky a dopadu jejich rozhodnutí členíme subjekty dále na nositele na nadnárodní úrovni, a to jak různé sektorové (Mezinárodní měnový fond, Mezinárodní organizace práce, atd.), tak integrační 12 K základnímu přehledu o institucích viz VOIGT, S. Institucionální ekonomie. Praha: Alfa nakladatelství. Liberální institut:

2 uskupení (např. EU a její orgány) a na národní úrovni (např. vláda, parlament, centrální banka apod.). 13 Nástroje hospodářské politiky tvoří prostředky, které má stát pod svou kontrolou, a které používá k dosažení vytýčených cílů. Nástroje HP můžeme členit dle různých hledisek: podle úrovně působení na nástroje makroekonomické a mikroekonomické, podle charakteru vlivu na nástroje přímé a nepřímé, podle oblasti působení (nástroje fiskální, monetární apod.), podle způsobu ovlivňování na nástroje selektivní a plošné, podle toho, zda se mění podstatné prvky ekonomického systému na nástroje systémotvorné a nástroje běžné hospodářské politiky. Nástroje systémotvorné (nástroje politiky řádu) mění hlavní prvky ekonomického systému, pod tímto pojmem jsou chápána pravidla chování pro nositele rozhodování, která mění systémová prvky (např. změna systému regulovaných cen na systém tržně tvořených cen apod.). Nástroje běžné hospodářské politiky (nástroje politiky procesu) ovlivňují chování ekonomických subjektů, přičemž základní rysy hospodářského systému zůstávají zachovány. Jedná se například o změnu úrokové sazby, daňových sazeb apod. Základní rozdíl mezi oběma skupinami nástrojů spočívá jednak v tom, že zatímco nástroje běžné hospodářské politiky jsou běžně kvantifikovatelné, nástroje systémotvorné kvantifikovat nelze, tak rovněž v tom, že dopady u nástrojů běžné hospodářské politiky jsou velmi dobře předvídatelné na rozdíl od nástrojů systémotvorných, jejichž dopady jsou natolik komplikované, že jejich důsledky lze velmi obtížně předvídat. Při výběru nástrojů platí požadavek na jejich systémovou konformitu, tzn. že je žádoucí v systému používat pouze ty nástroje, které jsou s daným systémem v souladu a nijak celkový systém fungování ekonomiky nenarušují. Tento požadavek je uplatňován pod názvem Euckenovo pravidlo, které požaduje co největší stálost hospodářské politiky. Smyslem tohoto pravidla je, že veškerá hospodářsko-politická opatření státu by měla být pro ekonomické subjekty předvídatelná a průhledná, aby vyvolávala jejich důvěru. Používané nástroje hospodářské politiky by měly být systémově konformní tak, aby odpovídaly hlavním zásadám hospodářského systému. Podle toho, jaká opatření jsou uplatněna, rozlišujeme: systémově nutná opatření, 13 Obecně k této problematice např. viz JIRÁNKOVÁ, M. Národní státy v globálních ekonomických procesech. Praha: Professional Publishing, nebo KLIKOVÁ, Ch., KOTLÁN, I. a kol.: Hospodářská politika: teorie a praxe. 2. vyd. Ostrava: SOKRATES,

3 opatření systém podporující, systému odpovídající opatření, která působí souběžně se systémem, systém zhoršující opatření, která snižují funkčnost daného systému, opatření systém narušující. 14 Dalším pravidlem použití nástrojů hospodářské politiky je pravidlo, které se nazývá Tinbergenovo pravidlo a které uvádí, že je nutno disponovat tolika nástroji hospodářské politiky, kolik si hospodářská politika stanoví cílů. Máme-li dosáhnout například tří cílů, použijeme třech nástrojů, ovšem toto pravidlo již neříká jakých. Toto řeší Mundellův princip, který určuje, že každému cíli je přiřazen takový nástroj, který má na něj největší vliv. Další pravidlo, tzv. Meadeho princip zodpovědnosti požaduje, aby za každý makroekonomický cíl byla zodpovědná jediná státní instituce, která má na použitý nástroj výlučný vliv. Volba nástrojů hospodářské politiky je jedno z nejdůležitějších hospodářsko-společenských rozhodnutí, proto je třeba si vždy uvědomit, jaký je vztah mezi konkrétními cíli a nástroji navzájem Cíle hospodářské politiky Každému společenskému systému dávají konkrétně stanovené cíle smysl a směr jeho pohybu. Stanovené cíle jsou určitou normou žádoucího vývoje a současně signalizují předpokládané procesy, které lze ve společnosti očekávat. Protože ve společnosti existují různorodé, mnohdy i protichůdné zájmy, je patrné, že i cíle budou značně různorodé. Je proto v zájmu celé společnosti tyto různorodé zájmy formulované do cílů koordinovat. Pro demokratickou společnost je takovýmto koordinačním mechanismem dosažení společenského konsensu. Správné vymezení cílů hospodářské politiky má značný teoretický i praktický význam. Je důležité správně vymezit kvantitativní hodnoty veličin, změny veličin a relací veličin ekonomického rozvoje. Vytýčené cíle hospodářské politiky musí splňovat podmínku racionálnosti, proto musí být konzistentní (vzájemně provázané, stálé a trvalé), hierarchické (logicky uspořádané podle jejich významu a důležitosti), preferenční (preference dle existujících možností ekonomiky a ze společenských a individuálních potřeb). Dále musí být cíle reálné, kvantifikovatelné a následně kontrolovatelné. 14 KLIKOVÁ, Ch., KOTLÁN, I. a kol.: Hospodářská politika: teorie a praxe. 2. vyd. Ostrava: SOKRATES, KLIKOVÁ, Ch., KOTLÁN, I. a kol.: Hospodářská politika: teorie a praxe. 2. vyd. Ostrava: SOKRATES,

4 K nejčastěji vyhlašovaným cílům hospodářské politiky patří maximalizace společenského blahobytu, přestože v realitě vyvstává problém s kvantifikací společenského blahobytu. Toto představuje problém, neboť jak můžeme maximalizovat něco, co nelze jednoznačně změřit. Společenský blahobyt je v této souvislosti nutno chápat nejen z materiálního hlediska, ale rovněž z pohledu společenského. Řada ekonomicky a politicky vyspělých zemí uvádí jako cíle hospodářské politiky tzv. základní společenské hodnoty neboli obecné cíle. K těmto řadíme svobodu, spravedlnost, jistotu a pokrok. Jejich slabinou, podobně jako u společenského blahobytu, ovšem je skutečnost, že rovněž tyto cíle nelze odvodit konkrétně a obtížně se kontroluje jejich naplňování. Graf č. 2.1 Pyramida cílů hospodářské politiky maximalizace společenského blahobytu svoboda, spravedlnost, jistota, pokrok trvalý ekonomický růst, stálá cenová hladina, dostatečně vysoká zaměstnanost, vnější ekonomická rovnováha Zdroj: KLIKOVÁ, Ch., KOTLÁN, I. a kol.: Hospodářská politika: teorie a praxe. 2. vyd. Ostrava: SOKRATES, Základní společenské hodnoty se objevují ve většině hospodářsko-politických programů, avšak ani z nich nelze odvodit závazné cíle pro praktickou hospodářskou politiku. Tento úkol plní tzv. tradiční cíle hospodářské politiky, mezi něž řadíme tyto čtyři základní cíle: 16

5 trvalý a přiměřený hospodářský růst, indikovaný a měřený přírůstkem hrubého domácího produktu, stálá cenová hladina, indikovaná a měřená procentem růstu cenové hladiny, tj. mírou inflace, dostatečně vysoká zaměstnanost, indikovaná a měřená mírou nezaměstnanosti, vnější ekonomická rovnováha, indikovaná a měřená přebytkem obchodní bilance, podílem vnějšího přínosu hrubého domácího produktu. Uvedené cíle hospodářské politiky směřují k zachování vnitřní a vnější hospodářské rovnováhy. Uvedené cíle jsou doplňovány o další cíle: sociální cíle, prostřednictvím kterých stát přerozděluje prostředky, aby zabránil vzniku sociálního napětí, cíle v oblasti strukturální adaptace ekonomiky na dlouhodobé trendy, požadavky vývoje vědy i techniky a zahraniční konkurenci, ekologické cíle dosáhnout ekonomického růstu s ohledem na ochranu životního prostředí. Cíle hospodářské politiky můžeme členit také podle dalších kritérií: z hlediska času rozlišujeme cíle: krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé, z hlediska významu cíle: hlavní, vedlejší a dílčí, z hlediska jejich působení cíle: makroekonomické, sektorové a mikroekonomické, z hlediska kvantitativního charakteru cílových proměnných: původní a odvozené. Praktická hospodářská politika sleduje zpravidla několik cílů. Pouze v ideálním případě se tyto cíle vzájemně podporují, takže lze mluvit o harmonii cílů. Tak tomu může být například, sleduje-li vláda cíl hospodářské stability a hospodářského růstu. Mnohem častěji než harmonie cílů však vzniká konflikt cílů, a to tehdy, když přiblížení k jednomu cíli se děje na úkor jiného, jehož dosažení je tím oddáleno nebo ohroženo. Žádný ze stanovených cílů nemůže být v plném rozsahu realizován, aniž by byl obětován druhý cíl. Cílových konfliktů vzniká celá řada: mezi růstem a vnější rovnováhou, mezi cenovou stabilitou a sociálními cíli apod. Řešením těchto konfliktů je hierarchizace cílů, stanovení pořadí důležitosti cílů. 17

6 Jedním z klíčových cílů tvůrců hospodářské politiky je stimulace celkové produkce v ekonomice, tedy makroekonomického výstupu (produktu). Celkový objem výstupu v ekonomice měříme prostřednictvím ukazatele HDP Hrubý domácí produkt, který představuje veškerou finální produkci zboží a služeb, vyrobenou v dané zemi za sledované období, a to výrobními faktory umístěnými v této zemi. Přitom nezáleží, kdo výrobní faktory vlastní, ale kde jsou umístěny. Dalším makroekonomickým agregátem používaným k měření výkonnosti ekonomiky je HNP - Hrubý národní produkt, který zahrnuje veškerou finální produkci vyrobenou kdekoli ve světě za sledované období, avšak za pomoci domácích výrobních faktorů. Oba ty to ukazatele mohou být uváděny, jak v běžných cenách (nominální HDP), tak ve stálých cenách (reálný HDP) vyrobená produkce je oceněna cenami určitého základního období. Vztah mezi reálným a nominálním produktem vyjadřuje tzv. deflátor HDP podíl nominálního a reálného HDP, vyjádřený v procentech. Kromě absolutní výše HDP se sleduje i údaj meziročního tempa růstu HDP - ekonomický růst. Údaje o dlouhodobém ekonomickém růstu ukazují tendence a trendy, ke kterým v ekonomice dochází. Graf č. 2.1 Meziroční růst HDP v letech v České republice 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 6,10% 6,60% 3,50% 2,30% 1,70% 0,00% -2,00% -4,00% ,30% -1,10% -2,20% -6,00% Zdroj: Český statistický úřad, 2013 Poznámka: Hodnota roku 2013 je hodnota za 1. čtvrtletí v meziročním srovnání. Jelikož ukazatel HDP vykazuje i jisté nedostatky (např. nezahrnuje šedou ekonomiku, hodnotu volného času, škody na životním prostředí) v praxi byly zkonstruovány i další ukazatele měření produkce ukazatel čistého ekonomického blahobytu NEW, kdy od HDP odečteme záporné externality a přičteme pozitivní činnosti, ukazatel lidského rozvoje tzv. index HDI, zohledňuje při měření ekonomické a životní úrovně i další skutečnosti 18

7 (např. střední délku života, míru alfabetizace). Dalším používaným ukazatelem je zelený produkt, který zohledňuje změny v přírodních zdrojích a škody na životním prostředí. Druhým klíčovým cílem hospodářské politiky je dosahování nízké nezaměstnanosti, která je definována jako stav v národním hospodářství, kde část pracovního potenciálu společnosti nenalézá uplatnění na trhu práce nebo dobrovolně o toto uplatnění neusiluje. Nezaměstnanost je nejčastěji vyjadřována mírou nezaměstnanosti, jako procentuální podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu. Podle příčin nezaměstnanosti rozlišujeme několik typů nezaměstnanosti: frikční vzniká např. v důsledku opuštění pracovního místa a hledání místa nového, strukturální vzniká jako důsledek změn ve struktuře poptávky firem po pracovní síle, které jsou způsobeny probíhajícími změnami v ekonomice, je považována za nejzávažnější typ nezaměstnanosti, cyklická nedostatečná poptávka po pracovní síle způsobená objektivními výkyvy danými fází hospodářského cyklu, sezónní je dána výkyvy v zaměstnanosti podmíněné ročními obdobími, skrytá vykytuje např. v souvislosti s prodlužováním vzdělávání, předčasných odchodů do důchodu apod. Americký ekonom MiltonFriedman je autorem konceptu přirozené míry nezaměstnanosti, která představuje v ekonomice takový stav, kdy jsou maximálně efektivně využity všechny výrobní faktory, ekonomika se nachází na pozici potencionálního produktu a v ekonomice existuje pouze dobrovolná nezaměstnanost. Friedman spojuje přirozenou míru nezaměstnanosti s určitou mírou inflace (NAIRU). Jedná se o takovou míru nezaměstnanosti, při níž je inflace stabilní, tedy inflace ani neakceleruje ani nedeceleruje KLIKOVÁ, Ch., KOTLÁN, I. a kol.: Hospodářská politika: teorie a praxe. 2. vyd. Ostrava: SOKRATES,

8 Graf č. 2.2 Vývoj míry nezaměstnanosti v České republice v letech ,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Roky 8,10% 6,60% 5,40% 8% 9% 8,60% 8,60% 7,50% Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Poznámka: Údaj roku 2013 je údaj obsažený v tiskové zprávě MPSV ze dne a vztahuje se k období květen Ekonomický cíl, který souvisí s udržováním stabilní cenové hladiny v ekonomice, se vyjadřuje pomocí ukazatele míry inflace. Cílem hospodářské politiky je tedy udržovat nízkou míru inflace, dlouhodobě udržitelnou. Inflace je projev celkové nerovnováhy ekonomiky, jejímž znakem je trvalý vzestup cenové hladiny. Inflaci můžeme rozlišovat na mírnou (do 10 %), pádivou (do 100 %), hyperinflaci (nad 100 %). Za přijatelnou míru inflace lze považovat hodnoty v rozmezí 2 4 %. Inflace není ekonomy vnímána pouze jako zlo, ale má i prokazatelné pozitivní dopady např. stimuluje ekonomické subjekty k činnostem, které by bez její existence neprováděly. Při relativně nízké či stabilní inflaci jsou zaměstnanci motivováni k vyšší produktivitě práce, v důsledku očekávání poklesu reálných mezd. Podobný impuls funguje rovněž u zaměstnavatelů, kteří při zvýšení inflace uvažují o úměrném zvýšení nominálních mezd, ale oplátkou za to požadují po svých zaměstnancích zvýšení pracovního výkonu. Inflace přináší očekávané negativní dopady, v důsledku kterých je inflace považována za škodlivou. Inflace přináší ekonomickým subjektům větší náklady, přičemž zásadní dopad má skutečnost, zda inflace je očekávaná (anticipovaná inflace) nebo neočekávaná (neanticipovaná). Inflace ovlivňuje vztah mezi věřiteli a dlužníky v tom smyslu, že podporuje odkládání splátek dluhů, což může znevýhodňovat věřitele. Rovněž se inflace projevuje ve vztahu mezi státem a jednotlivcem, což vede k přerozdělení příjmů a bohatství. Jestliže 20

9 existuje progresivní daňová sazba, zvýšení nominálních mezd, které bylo z důvodu rostoucí inflace, posune příjmy do vyššího daňového pásma. Jednotlivci potom zůstává nižší reálný důchod a to i přesto, že mu zaměstnavatel mzdu zvýšil. Vlivem růstu cen dochází ke zvýšeným neproduktivním nákladům firem v důsledku výroby nových cenovek, jídelních lístků apod. Inflace rovněž způsobuje tzv. náklady ošoupaných podrážek, kdy se ekonomické subjekty snaží o minimalizaci nákladů držby peněz v transakční formě a to například prostřednictvím docházení do bank za účelem opakovaného výběru peněz. Inflace představuje tempo růstu cenové hladiny a k jejímu měření používáme cenové indexy. Nejčastěji jsou používány indexy CPI, implicitní cenový deflátor a PPI (index cen průmyslové výroby). Index spotřebitelských cen (CPI) vyjadřuje, jak se změní cena daného koše komodit v běžném období oproti základnímu období při jeho neměnné struktuře. Graf č. 2.3 Vývoj míry inflace dle cenového indexu CPI v letech v České republice 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Roky 2,50% 2,80% 6,30% 1,00% 1,50% 1,90% 3,30% 2,30% Zdroj: Český statistický úřad, 2013 Poznámka: Údaj roku 2013 je hodnota uvedená ČSÚ za měsíc červen Implicitní cenový deflátor se vypočítá jako podíl nominálního a reálného produktu. Míra inflace vypočítána různými cenovými indexy se liší. Výpočet inflace pomocí CPI je založen na zjišťování změny cen vybraných komodit, zatímco pro výpočet deflátoru HDP se vychází ze všeho zboží vyprodukovaného v ekonomice. Nejdůležitějším cílem hospodářské politiky v oblasti vnějších vztahů je dosažení vyrovnané obchodní bilance či jejich dílčích částí. Dalšími cíli jsou zajištění stabilního a optimálního devizového kurzu, optimální úrovně zadlužení, přímých investic apod. 21

10 Platební bilance je statistický účetní záznam sestavený na principu podvojného účetnictví, který sumarizuje veškeré ekonomické transakce mezi subjekty domácí země a subjekty ostatních zemí za určité časové období. Platební bilance se člení vertikálně na položky kreditní (přírůstek na těchto položkách zlepšuje platební bilanci) a položky debetní (přírůstek na těchto položkách zhoršuje platební bilanci). Horizontálně se pak platební bilance člení především na běžný účet, finanční účet a účet devizových rezerv. Tabulka č. 2.1 Struktura platební bilance Účet Bilance Kreditní položky Debetní položky A. Běžný účet Obchodní bilance Export Import Bilance služeb Příjmy Výdaje Bilance výnosů Výnosy Náklady Běžné převody Příjmy Výdaje B. Kapitálový účet - Příjmy Výdaje C. Finanční účet Přímé investice V tuzemsku V zahraničí Portfol. investice V tuzemsku V zahraničí Ostatní investice V tuzemsku V zahraničí D. Chyby, kurzové rozdíly E. Devizové rezervy nárůst pokles kreditních položek = debetních položek Zdroj: KLIKOVÁ, Ch., KOTLÁN, I. a kol.: Hospodářská politika: teorie a praxe. 2. vyd. Ostrava: SOKRATES, Vztah mezi cíli hospodářské politiky Mezi jednotlivými ekonomickými cíli hospodářské politiky mohou existovat horizontální nebo vertikální vztahy. Horizontální vztahy jsou: Vztah negace či konfliktnosti sledování jednoho cíle vylučuje dosažení současně jiného cíle. Konfliktnost vztahu mezi cíli zobrazuje např. Phillipsovakřivka, která zachycuje vztah mezi inflací a nezaměstnaností. Sníži- 22

11 li se míra nezaměstnanosti pod svou přirozenou míru, pak tlak na růst mezd vyplývající z nedostatku volných pracovních míst převyšuje tlak na jejich pokles vyplývající z nezaměstnanosti, a to má za následek růst nominálních mezd (mzdová inflace). Modifikovaná Phillipsova křivka vychází z toho, že mzdové náklady tvoří výraznou část celkových nákladů firem a stanovují-li si firmy ceny přirážkou ke mzdovým nákladům, pak se mzdová inflace projeví v inflaci cenové. Vztah neutrality či nezávislosti dosažení jednoho cíle žádným způsobem neovlivní dosažení cíle jiného. Vztah komplementarity umožňuje, aby se cíle vzájemně doplňovaly a posilovaly, jedná se např. o zvyšování objemu produkce a zvyšování zaměstnanosti. Vztah totožnosti dva nebo více cílů hospodářské politiky se obsahově v podstatě neliší, např. snižování nezaměstnanosti a zvyšování zaměstnanosti. Pro praktické rozhodování aktérů hospodářské politiky je důležité znát pořadí cílů a jejich význam z hlediska priorit hospodářské politiky. To umožňují zachytit vertikální vztahy mezi cíli, které mezi sebou odrážejí vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Čtyři ekonomické cíle zobrazujeme do tzv. magického čtyřúhelníku hospodářských cílů, přičemž ten nám znázorňuje výslednou účinnost hospodářské politiky. Čím více se bude magický čtyřúhelník sledované země blížit magickému čtyřúhelníku optimálnímu, tím lze hospodářskou politiku považovat za úspěšnější a účinnější. Vrcholy magického čtyřúhelníku jsou standardně tvořeny následujícími makroekonomickými veličinami: meziročním tempem růstu reálného produktu = y (%), průměrnou roční mírou nezaměstnanosti = u (%), průměrnou roční mírou inflace = π (%), podílem salda běžného účtu platební bilance na nominálním produktu = bú (%) Zdroj: KLIKOVÁ, Ch., KOTLÁN, I. a kol.: Hospodářská politika: teorie a praxe. 2. vyd. Ostrava: SOKRATES,

12 Graf č. 2.4 Magický čtyřúhelník optimální HDP (y) 3 bú 0 2 π 5 u Zdroj: SOUKUP, J. a kol.: Makroekonomie. 2. vyd. Praha: MANAGEMENT PRESS, Vztah mezi vnitřními a vnějšími cíli hospodářské politiky závisí na vazbě mezi vnitřní a vnější rovnováhou. Vnitřní rovnováha je definována jako stav, ve kterém je velikost produktu v ekonomice rovna velikosti potencionálního produktu, ekonomika využívá na plno veškeré své zdroje, nezaměstnanost se pohybuje na úrovni přirozené míry nezaměstnanosti a inflace je relativně stabilní (nízká). Vnější rovnováha je dána vyrovnaností platební bilance, popř. i jejich jednotlivých částí. V této situaci nedochází k žádným tlakům na devizový kurz, na zvyšování zahraničního dluhu apod. Ve vztahu vnitřní a vnější rovnováhy může nastat několik situací a tvůrci hospodářské politiky jsou nuceni do ekonomiky zasahovat. Přebytek obchodní bilance a recesní mezera nejedná se o konfliktní situaci, neboť realizátoři hospodářské politiky ve snaze zajistit vnitřní a vnější rovnováhu mohou použít pouze politiku měnící výdaje zvyšující výdaje. Deficit obchodní bilance a inflační mezera nejedná se o konfliktní situaci, centrální autority použijí politiku měnící výdaje snižující výdaje. Deficit obchodní bilance a recesní mezera jedná se o konfliktní situaci, neboť v případě, že by byla použita politika zvyšující výdaje, došlo by sice k odstranění recesní mezery, ale deficit obchodní bilance by se z důvodu růstu 24

13 reálný devizový kurz [Zadejte text.] importu ještě prohloubil. Řešením je použití dvou typů politik politiky měnící výdaje zvyšující výdaje a politiky přesunující výdaje směrem od zahraničního sektoru k domácímu. Přebytek obchodní bilance a inflační mezera jedná se o konfliktní situaci, neboť použití politiky zvyšující výdaje by vedlo ke snížení importu a snížení přebytku obchodní bilance, přičemž by došlo ke zvětšení inflační mezery. V této situaci realizátor hospodářské politiky je nucen použít kombinaci politiky měnící - snižující výdaje a přesunující výdaje od domácího směrem k zahraničnímu sektoru. Politika měnící výdaje je politikou, jejíž nástroje mění absolutní výši celkových výdajů v ekonomice (výdaje spotřební, vládní, investiční, výdaje na export nebo na import). K nástrojům této politiky patří změna úrokových sazeb, peněžních zásob, změna vládních výdajů, daní atd. Politika přesunující výdaje způsobuje přesun výdajů mezi domácím sektorem a zahraničním sektorem. Jedná se např. o devalvaci či revalvaci, zavedení cel a kvót apod. 18 Jednotlivé výše uvedené čtyři situace ve vztahu mezi vnější a vnitřní rovnováhou graficky znázorňuje Swanův diagram. Graf č. 2.5 Swanův diagram Přebytek OB + inflační mezera EB Přebytek OB + recesní mezera Deficit OB + inflační mezera Deficit OB + recesní mezera IB 18 Zdroj: KLIKOVÁ, Ch., KOTLÁN, I. a kol.: Hospodářská politika: teorie a praxe. 2. vyd. Ostrava: SOKRATES, všech domácích agregátních výdajů 25

14 Přímka EB vyjadřuje takové kombinace součtu všech domácích agregátních výdajů a reálného devizového kurzu, při kterých se nachází ekonomika ve vnější rovnováze. Přímka IB vyjadřuje takové kombinace součtu všech domácích agregátních výdajů a reálného devizového kurzu, při kterých se nachází ekonomika ve vnitřní rovnováze Zdroj: KLIKOVÁ, Ch., KOTLÁN, I. a kol.: Hospodářská politika: teorie a praxe. 2. vyd. Ostrava: SOKRATES,

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Při hodnocení národního hospodářství musíme sledovat veličiny, které jsou základními cíli makroekonomické hospodářské politiky, ty vyjadřujeme pomocí tzv. magického čtyřúhelníku.

Více

Shrnutí kapitoly 1 Shrnutí kapitoly 2

Shrnutí kapitoly 1 Shrnutí kapitoly 2 Shrnutí kapitoly 1 Ekonomie zkoumá, jak různé společnosti užívají vzácné zdroje k výrobě užitečných komodit a jak je rozdělují mezi různé skupiny. Hlavním rysem moderní ekonomie je rozlišení mezi popisem

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim14 Vypracoval, Dne

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace

Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph. D. Makroekonomická rovnováha Krátkodobá křivka nabídky (AS S ) je stoupající, znázorňuje, že krátkodobě nabídka citlivě

Více

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice Měnová politika impuls (změna úrokové sazby) Nominální šoky tlačí na růst celkové cenové hladiny Finanční trhy zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Hospodářská politika. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Hospodářská politika. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Hospodářská politika Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Příčiny státní intervence do hospodářství počátek 20. století - vývoj hospodářských

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Otázka: Hospodářská politika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): mara. Hospodářská politika

Otázka: Hospodářská politika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): mara. Hospodářská politika Otázka: Hospodářská politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): mara Hospodářská politika týká se makroekonomie konkrétní pravidla a opatření, jimiž stát usměrňuje vývoj ekonomiky hospodářství

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE NEZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Seminární práce Institucionální ekonomie

Seminární práce Institucionální ekonomie Seminární práce Institucionální ekonomie Téma: Makroekonomické ukazatele a zásahy státu do ekonomiky Zpracoval: Michal Mazanec Kruh: I2-21 Datum: 6.4.2013 1 Osnova Úvod -důvod volby tématu Zásahy státu

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Úvod do hospodářské politiky, teorie a cíle HP KEU 1

Úvod do hospodářské politiky, teorie a cíle HP KEU 1 Úvod do hospodářské politiky, teorie a cíle HP KEU 1 Hospodářská politika Přístup státu k ekonomice své země Záměrná a praktická Zároveň: Vědní disciplína na pomezí ekonomické teorie a hospodářské praxe

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA p r o n e e k o n o m i c k é f a k u l t y

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh Obchodní a platební bilance. Věřitelská a dlužnick nická země. Devizový trh a měnový kurz. Systémy měnovm nových kurzů. Měnové kurzy a mezinárodn rodní

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA p r o n e e k o n o m i c k é f a k u l t y

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

www.thunova.cz Shrnutí z učebnice Makroekonomie Pavelka (III)

www.thunova.cz Shrnutí z učebnice Makroekonomie Pavelka (III) KAPITOLA 1 - ÚVOD DO MAKROEKONOMIE. Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní použití Ekonomii běžně dělíme na mikroekonomii a makroekonomii Mikroekonomie se zabývá dílčími subjekty na

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

Inflace. Průvodce inflací pro rok 2014

Inflace. Průvodce inflací pro rok 2014 Inflace Průvodce inflací pro rok 201 V následujících pěti stranách si stručně ale obsažně vysvětlíme velkou část informací o inflaci, její působení na současnou světovou ekonomiku, ale i katastrofické

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Stručný přehled makroekonomie

Stručný přehled makroekonomie Stručný přehled makroekonomie Makroekonomie studuje fungování ekonomiky jako celku, na úrovni národního hospodářství, zajímá se tedy o celkovou úroveň domácího produktu, zaměstnanosti, cen a zahraničního

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost 10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost Úvod V dnešní globalizované ekonomice jsou jednotlivé státy navzájem propojeny nejen prostřednictvím mezinárodního obchodu, ale také prostřednictvím

Více

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6.1 Charakterizujte pojmy definice peněz příčiny vzniku peněz komoditní peníze zlatý standard monetizace a demonetizace zlata formy soudobých peněz funkce peněz

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

N_ZMF Základy mezinárodních financí Magisterské studium VŠFS Letní semestr 2010 přednášející Ing. Arnošt Klesla Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví VŠFS 1 Osnova 1.Platební bilance,

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY 5 1 ÚVOD DO EKONOMIE 17 1.1 EKONOMICKÝ STYL MYŠLENÍ 17 1.1.1 Úvod 17 1.1.2 Motivy emotivní a racionální 18 1.1.3 Principy ekonomického uvažování 18 1.1.4 Podstata a role ekonomických modelů 21 1.1.5 Model

Více

TÉMA č.1. Samostudium

TÉMA č.1. Samostudium TÉMA č.1 1 Makroekonomické prostředí pro podnikání. Klíčové makroekonomické ukazatele a indikátory jejich zdroj a význam jako nositelů informací. Práce s makroekonomickými ukazateli a indexy Samostudium

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Národní hospodářství Ing.Vlasáková 1 Makroekonomické

Více

EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ EKONOMIE HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA MILAN ŽÁK

EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ EKONOMIE HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA MILAN ŽÁK EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ EKONOMIE HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA MILAN ŽÁK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U kapitola 1 Základní pojmy z hospodářské politiky Základní pojmy z hospodářské

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA CZ.1.07/3.2.07/03.0020 Systém celoživotního učení pro podporu efektivní veřejné správy Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Tato

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Zim17 Vypracoval, Dne

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

3. kapitola: Výkonnost národního hospodářství a její měření. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

3. kapitola: Výkonnost národního hospodářství a její měření. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 3. kapitola: Výkonnost národního hospodářství a její měření Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s pojetím agregátu hrubý národní produkt (HDP) s výrobní, výdajovou a důchodovou metodou měření

Více

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Měnová politika Ovlivňování ekonomiky prostřednictvím měnového trhu provádí ji centrální banka konkrétní země a to většinou nezávisle na vládě základním cílem je udržení cenové

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E MFT- 3.přednáška S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E Obsah 3. přednášky 1. Křížový kurz 2.Systém měnových kurzů Kurzové režimy (pevný kurz vs. pohyblivé kurzové režimy).

Více

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie Otázka: Konkurence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Petan =soutěž -jde o to, jak uspokojovat zájem jednoho nebo několika subjektů na úkor jiných Podoby konkurence Podle podoby konkurenčního

Více